Å R S B E R E T N I N G Indhold

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Å R S B E R E T N I N G 2 0 1 4. Indhold"

Transkript

1 Å r s b e r e t n i n g 2014 D e n j y d s k e H a a n d v æ r k e r s k o l e

2 Indhold Indledning... 2 Bestyrelse timersskole talentpleje og sikring af gennemførelse... 3 Ærligt talt/vis kvalitet... 4 Elevtrivsel Benchmark... 5 Udvikling mod DjH fase NNS og EUD-reform... 7 Facebook... 8 Synlighed gennem arrangementer og besøg... 8 Energimesse... 9 DM i Skills og Skills stafet... 9 Købsaftale og lokal- og kommuneplan... 9 PraktikCenter... 9 Sikkerhed og arbejdsmiljø Praktik i udlandet (PiU) ERASMUS Skolehjem Administrationen Forplejningen Rengøringen Køleafdelingen Elafdelingen Plastafdelingen DjH fakta side 1 af 19

3 Indledni ng DjH s forretningsområde er primært relateret til 3 undervisningsområder: EUD grundforløb med indgangene: Strøm, styring og it, Produktion og udvikling, Bygge og anlæg, EUX-elektriker, EUX-tømrer EUD hovedforløb med uddannelserne: elektriker, køletekniker, plastmager, plastspecialist og træfagenes byggeuddannelse med specialerne tømrer og tækkemand Efter- og videreuddannelse indenfor alle områder 2014 blev kvalitetsmæssigt igen et godt år, med et evalueringsgennemsnit på 7,9 (10-skala) på EUD og 4,2 på AMU-efteruddannelsen (5-skala). Det økonomiske overskud, der blev på , anses for værende tilfredsstillende. Det er glædeligt, at der igen i år er fremgang på både grund- og hovedforløb med et plus i fht på 45 årselever svarende til 12 %. Vi slutter derfor, også i 2014, med det største antal grundforløbselever siden grundforløbet blev indført i Samlet på EUD er antallet af årselever nu 25 højere end rekordåret På AMU-området lider aktiviteten stadig under, at vilkår for deltagelse på AMU-kurser blev forringede i Årselevfordeling (2004) 2014 Elområdet Køleområdet Plastområdet Træfagenes område I alt EUD (144) 185 (35) 57 (44) 66 (76) 121 (299) 429 IDV øvrigt 44 Kurser (11) 26 (16) 24 (15) 10 (42) 60 I alt (155) 211 (51) 81 (59) 76 (76) 121 (454) 533 Skolehjem (207) 283 I alt (548) 816 Fordeling af antal personer 2014 El Køl Plast Tømrer I alt Grundforløb Hovedforløb I alt Kurser* I alt side 2 af 19

4 *Kurser El Køl Plast I alt 1. kvartal kvartal kvartal kvartal AMU i alt Div. IDV I alt Best yr else DjH s bestyrelse har følgende sammensætning (de 12 første med stemmeret): 1 Områdeleder Benny Yssing (formand, forretningsudvalg), Dansk El-Forbund 2 Elinstallatør Carsten Priess (næstformand, forretningsudvalg), Tekniq 3 LO-sekretær Ejner K. Holst (forretningsudvalg), selvsupplerende 4 Tømrermester Verner Bolther (forretningsudvalg), Dansk Byggeri 5 Afdelingsformand Palle Langkjær (forretningsudvalg), Dansk Metal 6 Adm. direktør Thomas Drustrup, DI, Plastindustrien i Danmark 7 Forretningsfører Henry Andersen, Fagligt Fælles Forbund, 3F 8 Direktør Lars Thorsen, DI/Autoriserede Kølefirmaers Brancheforening, AKB 9 Faglig sekretær Pauli Mogensen, Fagligt Fælles Forbund, 3F 10 Borgmester Nils Borring, Favrskov Kommune 11 Faglærer Steen H. Sørensen, DTL s lokalforening 12 Dylan Aae Jensen, EUD-elevrepræsentant 13 Overassistent Helle Jørgensen, Teknisk Administrativt Personale (TAP) 2 4-timersskole tal ent pleje og si kring af gennemførelse Et vigtigt element i bekæmpelse af uddannelsesafbrud er, at Den jydske Haandværkerskole er en mindre erhvervsskole, hvor der arbejdes på at skabe trygge rammer og trivsel for den enkelte elev. Det underbygges af, at en stor del af eleverne bor på skolen (68 %), det vil sige der kan understøttes og søges læring 24 timer i døgnet. Skolen er opbygget efter det amerikanske campussystem: Undervisning, fritid, bespisning og bofacilliteter på samme adresse. Mentor- og tutorordning involverer således også skolehjemmet og skolehjemsassistenterne. Skolen - inkl. værksteder - er åben 24 timer i døgnet, hvilket giver eleverne mulighed for at snakke og dyrke fag også efter kl. 16, gældende for både kost- og dagskoleelever. Dette koncept nyder stor opbakning fra vore elever både i fht. de faglige og de sociale aktiviteter, hvilket fremgår af evalueringerne og kommentarerne hertil. Til de åbne værksteder og laboratorier er der knyttet en tutorordning, hvor ældre studerende eller lærlinge hjælper de yngre. Undervisere fungerer som lektievejledere efter kl. 16 og til kl. 20. Ved selvsyn kan man næsten hver aften se lys i værkstederne, hvor elever arbejder med deres projekter eller lektier. side 3 af 19

5 En dejlig aktivitet der afspejler nogle ambitiøse unge, der er villige til at yde en ekstra indsats for at opnå et godt resultat. Learning Centret bruges til alle former for samvær for eleverne. Det strækker sig lige fra lektiehjælp, lektiecafé, faglig erfaringsudveksling til almindeligt hyggeligt samvær over en kop kaffe og/eller et stykke kage. Også i 2014 har der efter undervisningstid været et bredt udbud af forskellige og aktuelle tilbud, der er med til at give vore elever en bredere forståelse af deres liv og samfundet. Der har også været gennemført kompetencegivende kurser, der kan anvendes både i privat og arbejdsmæssig sammenhæng. Her er vore praktikvirksomheder gode til at bakke op om og motivere til deltagelse i disse kurser. I DjH s sport- og fritidsklub er der et bredspektret tilbud med aktiviteter for enhver smag, såvel individuellesom holdaktiviteter. Der er mulighed for at dyrke idræt og boldspil efter en dag på skolebænken, eller i fællesskab se sportsbegivenheder på storskærm i vores elevcafé. Der ud over kan alle være med til at arrangere fællesaktiviteter i samarbejde med vores elevråd. Ærligt talt/vis k valitet EUD-eleverne har tilkendegivet, at Den jydske Haandværkerskole formår at leve op til deres forventninger. Der er afgivet i alt afkrydsninger i årets Ærligt Talt. Spørgsmålene fordeler sig på 12 temaer, som omhandler både undervisning, Learning Center, fritid, bo-miljø, socialt miljø og forplejning. 7,9 i gennemsnit er en meget høj tilfredshedsgrad, men dog 0,1 lavere end det højeste resultat, som blev opnået i 2013 (afrundet). Der er fokus på alle afvigelser uanset retning. På AMU-området udfylder kursisterne et centralt stillet evalueringsskema kaldet Vis kvalitet. I 2014 blev spørgsmål besvaret med et samlet gennemsnit på 4,2 på en 5-skala, og et gennemsnit på 4,3 for både tilrettelæggelse og gennemførelse af det enkelte kursus. Det samlede gennemsnit er 0,1 højere end DjH s institutionsgennemsnit er det højeste opnået af en teknisk erhvervsskole. Begge områders evalueringsresultater er meget konstante, men der er altid muligheder for forbedringer. Med udgangspunkt i begge undersøgelser, og ikke mindst i de medfølgende kommentarer, vurderes indsatsområder løbende både i de enkelte områder og på skoleplan. side 4 af 19

6 A M U - K u r s i s t t i l f r e d s h e d D j H Gns Svar Spørgsmål Meget tilfreds (5.0) Tilfreds (4.0) Hverken tilfreds eller utilfreds (3.0) Utilfreds (2.0) Meget utilfreds (1.0) Ved ikke / Ikke relevant (0.0) 4, Kurset 38 % (1.034) 57 % (1.530) 4 % (104) 0 % (13) 0 % (11) 2 3, Kendte du kursets formål inden start 4, Har du lært det, der er kursets formål? 4, Din egen indsats på kurset? 4, Tilrettelæggelse af undervisningen 4, Kursets faglige niveau? 4, At det du har lært på kurset, kan anvendes i dit arbejde fremover? 4, Total gennemsnit / (antal besvarelser) 25 % (674) 39 % (1.059) 26 % (692) 8 % (210) 2 % (58) 1 29 % (749) 56 % (1.439) 13 % (321) 1 % (35) 0 % (7) 2 35 % (951) 60 % (1.606) 5 % (125) 0 % (9) 0 % (2) 2 39 % (1.037) 51 % (1.371) 9 % (242) 1 % (37) 0 % (4) 1 36 % (955) 58 % (1.552) 5 % (145) 1 % (16) 0 % (6) 2 29 % (774) 46 % (1.203) 21 % (550) 4 % (95) 0 % (13) % (6.174) 52 % (9.760) 12 % (2.179) 2 % (415) 1 % (101) 20 Elevtri vsel Benchmar k Med jævne mellemrum deltager DjH endvidere i en national benchmark analyse af elevtrivsel/-tilfredshed. Udover at give at billede af elevtrivsel på nationalt plan, er benchmark analysen også en metode til validering af DjH s eget evalueringssystem Ærligt talt. Ved årsskiftet 2013/14 deltog i alt 533 elever/lærlinge fra DjH i en sådan benchmark analyse gennemført af analysefirmaet ENNOVA. De 533 besvarelser resulterede i et gennemsnit på 80 på en 100-skala, hvilket i øvrigt var højeste vurdering for samtlige deltagende EUDerhvervsskoler. Resultatet matcher fint DjH s evalueringssystem. Top 3 og landsgennemsnit: DjH 80 Herningsholm 73 Skive 73 Landsgennemsnit 68 Rockwoolfonden ungdomsuddannelsernes resultater Rockwool Fondens Forskningsenhed præsenterede i august 2014 resultaterne af et projekt, der fremlagde ny viden om, hvordan styring og ledelse sker på ungdomsuddannelserne, samt hvordan denne styring og ledelse hænger sammen med ungdomsuddannelsernes resultater. Det skete i form af publiceringen af bogen Styring, ledelse og resultater på ungdomsuddannelserne. I bogen nævner man af princip ikke institutioner ved navn, men vi fik et tip om, at Rockwoolfonden på et orienterende møde for pressen, ville nævne Den jydske Haandværkerskole som en uddannelsesinstitution, der skiller sig markant positivt ud. side 5 af 19

7 På DjH var vi selvfølgelig glade for omtalen, og også tilfredse med, at forskerne havde noteret sig skolens arbejde. Det gav samtidig en hel del medieomtale i både radio og TV, såvel nationalt som regionalt. Benchmarking af erhvervsskolernes evne til at få deres elever i praktik Deloitte fremlagde i december 2014 en analyse, der belyser potentialet for flere praktikpladser og undersøger, hvor gode skolerne er til at få deres elever i virksomhedspraktik. Der er taget afsæt i tallene Der er stor forskel på skolerne, også når man, som noget nyt, tager hensyn til skolernes rammevilkår. I analysen beregner man såvel det absolutte tal for hvor mange, der kommer i praktik, samtidig med at det beregnes hvordan dette tal ser ud når der korrigeres for elev- og forældrekarakteristika samt arbejdsmarkedsforhold. Skolerne inddeles i 3 grupper top 25 % mellem bund 25 %. Det er glædeligt at DjH befinder sig i Top 25 %, samt er den tekniske og merkantile erhvervsskole, der har både det højeste absolutte tal samt højeste tal vægtet. Gennemsnit Benchmark % Faktisk andel i praktik % Top 25 % % Bund 25 % Top 5 benchmark i fht. rammevilkår Institution Benchmark % Faktisk andel i praktik % Antal elever DjH Udd.center Herning EUC Vest AMU Nordjylland Learnmark Udvikling mod DjH fase 2 På baggrund af bestyrelsens og ledelsesgruppens strategiseminar september 2014 er DjH 2016 blevet tilrettet. Målsætning og formål er uændret, men der er ændret/tilføjet i 6 af 12 resultatmål, primært med baggrund i en udvidelse og videreudvikling af mål, der allerede er opfyldt samt inkorporering af intentionerne i den kommende EUD-reform. Tilsvarende er aktivitetsoversigt ajourført i alle 12 resultatmål. Aktivitetsoversigten er dynamisk og tilrettes løbende de gældende forhold. side 6 af 19

8 Resultater af strategi 2016 TEMA 1: UDBUD Eksisterende påbygningsmuligheder i EUD, samt evt. andre relevante påbygninger i højden, anvendes aktivt af DjH s brugere Udvikling af eksisterende EUX og EUX på nye områder TEMA 2: DEN SAMLEDE OPLEVELSE DjH s kulturelle værdier er tydelige i hverdagen - sjæl/nærvær/tillid/faste rammer/udfordringer/muligheder/respekt for brugeren Det samlede læringsmiljø opfattes som unikt Certificeringsaktiviteter gennemføres hvor relevant Den samlede kvalitet opleves som unik - rammer/udstyr/undervisning/service Videncenter Energi er et væsentligt aktiv DjH har kontakt/netværk med efterskoler/fri fagskoler DjH har et aktivt samarbejde med relevante partnere om internationale projekter og aktiviteter EUD reform 2015 er implementeret i DjH s portefølje Praktikcenter på DjH er veletableret Begrebet dogmeskole fastholdes og forankres, gerne i fællesskab med andre De enkelte områder arbejder fortsat med strategihandlingsplaner, herunder mål og aktiviteter, der støtter op om den overordnede DjH Også disse planer justeres og tilpasses løbende. NNS og EUD-reform På DjH har vi i regi af Ny Nordisk Skole arbejdet med et tema omkring klasseledelse og refleksiv evaluering samt mulighederne i 24-timersskolen. Der er gennemført 9 seminarer med mellemliggende feltarbejde, og rækken blev afsluttet med en fælles pædagogisk dag for alle undervisere. Det tværfaglige samarbejde giver blandt andet mulighed for at styrke samarbejdet på DjH, afprøve andre metoder og principper undervisningsmæssigt, observere på adfærd og undervisning, undersøge hvad der virker i de enkelte klasser, undersøge hvordan vi bedst muligt kan udnytte de rammer og muligheder vi har på Den jydske Haandværkerskole. Den pædagogiske dag var bygget op omkring 2 eksterne oplæg holdt af Johannes Andersen om Nutidens unge samt Mattias Tesfaye om Kloge Hænder. Om eftermiddagen blev der så gennemført workshops med fokus på 24-timersskolen og Undervisningsprincipper. Resultaterne herfra indgik efterfølgende i arbejdet omkring DjH 2016 fase 2 og i reformarbejdet om Grundforløb 1. Grundforløb 1 er en del af den kommende EUD-reform med opstart august Allerede i september 2014 blev der nedsat en tværgående udviklingsgruppe med repræsentanter fra alle afdelinger. Med udgangspunkt i ideerne genereret på et opstartsseminar arbejdes der med beskrivelse og klargøring af et spændende uddannelsesforløb for Grundforløb 1, hvor erfaringerne fra NNS-forløbet inddrages. side 7 af 19

9 Facebook I 2014 er der yderligere 615 personer der har tilkendegivet at de synes godt om DjH på Facebook, og ved årets udgang er der i alt der synes godt om DjH s Facebook-side. I 2014 har der været i alt 201 opslag hvoraf 28 var videoer. Specielt videoer, kan vi se, har en stor interesse og vores rekord i 2014 er et opslag der er blevet vist over gange. I gennemsnit er der vist indhold fra DjH s Facebook-side knap 2 mio. gange i Det er derfor fortsat et effektivt medie der er med til at øge kendskabet til DjH. I løbet af 2014 har anbefalinger af Facebook-sider fået en større betydning og mere fremtrædende plads på Facebook. Derfor er det dejligt at konstatere, at vi har fået mange skrevne anbefalinger og et gennemsnit på 4,6 ud af 5 stjerner. Synlighed gennem arrangementer og besøg I løbet af 2014 har Den jydske Haandværkerskole lagt faciliteter til en lang række eksterne arrangementer. Det aktiverer en del medarbejdere på skolen, som hver især arbejder på en del af puslespillet, der samlet sikrer en vellykket afvikling af arrangementerne med meget tilfredse ambassadører til følge. Vi er på DjH meget positive overfor og bevidste om den type arrangementer. Som lands- og fagskole dækker vi en bred geografi, som det er vanskeligt og særdeles kostbart at nå med traditionel markedsføring. Her er arrangementer for grupper med meget stort netværk sammen med en aktiv Facebookprofil, Åbent Hus-lørdag, SKILLS, Energimesse, og flotte svendeprøveafslutninger vigtige kontaktpunkter, der er med til at sprede et positivt kendskab til DjH. Der har været afholdt 3 store landsarrangementer med henholdsvis 120, 150 og 170 deltagere med varierende antal overnatninger. Der har været afholdt fyraftensmøder for såvel offentlige og private interessenter, samt gennemført en lang række rundvisninger. Således var Kristian Jensen, tidligere skatteminister og nuværende gruppeformand for Venstres folketingsgruppe og næstformand for Venstre, på besøg sammen med LO-sekretær, og medlem af DjH s bestyrelse, Ejner K. Holst. Kristian Jensen fik en grundig rundvisning og en god snak om The DjH way to do it, samt vores syn på side 8 af 19

10 de endnu uafklarede elementer i den ny EUD-reform. Dejligt at travle politikere tager sig tid til at besøge DjH, og ved selvsyn oplever rammer og indhold i det vi foretager os. Samtidigt får vi mulighed for at fremføre og udveksle skole- og uddannelsespolitiske synspunkter, hvilket forhåbentligt er til gavn for alle parter. Energimesse I efteråret 2014 har der været afholdt energimesse, med offentlig adgang, for nu 6. gang. Også denne gang med over 50 deltagende producenter og håndværksvirksomheder, så rammerne i tømrerværkstederne var helt fyldt ud. Den spændende messe trak rigtig mange besøgende, og alle gav udtryk for, at her fik man virkelig noget ud af det, både som udstiller og som besøgende. På messedagen var der stor interesse for rundvisninger til de 14 bæredygtige energianlæg DjH råder over, og som nu anvendes i mange forskellige sammenhænge. DM i Skills og Skills staf et I januar 2014 var DjH repræsenteret ved DM I SKILLS, der denne gang blev afholdt i Ålborg. Den jydske Haandværkerskole havde en stor spændende og levende stand, der tiltrak sig opmærksomhed fra mange af de besøgende, der over tre dage besøgte DM i SKILLS. Der er ikke tvivl om, at aktivitet, der engagerer og lys der blinker, har en magnetisk effekt. Og mange besøg på standen giver de bedste muligheder for at undervisere og vejledere kan fortælle om DjH s uddannelser. Det blev en øjenåbner for flere unge, der fik stof til eftertanke om valg af uddannelse. Fredag eftermiddag uddelte DjH s køkken stykker kage fra DjH s stand på 1½ time. Endvidere konkurrerede to unge tækkemænd om at blive danmarksmester i deres fag. Jakob Ranch Enemark løb af med sejren. Samtidig vandt han også mesterskabet i konkurrencen om arbejdsmiljø. Sideløbende blev SKILLS stafetten for 9. klasser afviklet. Fra Favrskov kommune deltog 9. klasse fra Præstemarkskolen i Søften, som nåede helt til semifinalen. I efteråret 2014 blev 8. klasserne på Favrskovs skoler besøgt med en ny omgang Skills stafet, med det mål at finde de bedste hold, der så skulle dyste om kommunemesterskabet på energimessen. Her åbnede Borgmester Nils Borring konkurrencen med at trække lod om startplaceringerne. Det blev Søndervangskolen fra Hammel, der i 2015 repræsenterer Favrskov Kommune i Bellacenteret i januar Købsaftal e og lokal- og kommuneplan I foråret 2014 indgik DjH og Favrskov Kommune en købsaftale om nabogrunden til DjH. Samtidig blev der iværksat udarbejdelse af lokalplan for området og tillæg til kommuneplan for Skovvej. Disse planer blev godkendt i oktober Lokalplanen og tillæg til kommuneplan giver DjH gode muligheder for at manøvrere i forhold til kommende kapacitetsbehov på skolehjem, undervisning, bespisning m.v. Derfor er der igangsat et større arbejde omkring bygningsmassen og dens udnyttelse samt fremtidige forventede behov og konsekvenserne heraf, så vi kan træffe de bedst mulige langsigtede beslutninger. PraktikCe nter DjH s praktikcenter, der blev godkendt og etableret i efteråret 2013, er forankret i skolens bestyrelse. Også i 2014 er der blevet arbejdet med kvalitetssikring, så PraktikCenteret lever op til den nye lovgivning. side 9 af 19

11 Skolens primære mål er fortsat, at eleverne skal i praktik på en virksomhed så meget og så hurtigt som muligt. Vi har dog også skabt rammerne og mulighederne for, at eleverne kan få en ligeværdig og fuldgod uddannelsespraktik på skolen med opfyldelse af de praktikmål, som er opstillet for de enkelte uddannelser. Samtidig er der fokus på, at eleverne trives i et godt arbejdsmiljø med relevante arbejdsopgaver, hvor også et godt samarbejde med de lokale uddannelsesudvalg er væsentligt. I efteråret 2014 gennemførte Evalueringsinstitutteet (EVA) for Undervisningsministeriet en evaluering af alle landets praktikcentre. Som grundlag for de centerspecifikke evalueringsrapporter gennemførte EVA både en kvalitativ dataindsamling, og var på besøg på samtlige centre med interview med hhv. elever, instruktører og ledere, således også på DjH i september Resultatet af EVA s evaluering af DjH s praktikcenter er ganske tilfredsstillende. Efter EVA s vurdering er Den jydske Haandværkerskole godt i gang med arbejdet med at etablere et praktikcenter, og EVA har især hæftet sig ved arbejdet med at få eleverne ud i virksomhedsaftale. Sikker hed og ar bejdsmiljø Arbejdsmiljøet har stadig gode vilkår på DjH. Der har ikke været nogen alvorlige skader hverken blandt elever/lærlinge, kursister eller medarbejdere. I såvel arbejdsmiljøgrupperne som i arbejdsmiljøudvalget arbejdes der løbende med den gældende APV samt de valgte fokuspunkter. I den forbindelse har der været afholdt dagskursus i konflikthåndtering for den samlede arbejdsmiljøtjeneste. Praktik i udl andet (PiU) Vi har hjulpet med udstationering af lærlinge på praktikophold i Australien. Vi har denne gang haft 4 lærlinge i Brisbane; én tømrer én elektriker og to køleteknikere. De har alle været på ophold i 3 måneder, hen over julen. AER betaler rejsen, og giver virksomhederne en vis refusion af lønnen. De danske praktikvirksomheder støtter med løn og frihed under opholdet. Lærlingene kommer hjem med en stor oplevelse, et bedre engelsk og en stærkere såvel faglig som personlig karakter. ERASMUS+ Sammen med skoler fra Island, Norge og Finland har vi fået godkendt et nyt Erasmus+ projekt som løber frem til sommer Projektet involverer elever og undervisere fra DjH, og i projektperioden besøges alle lande i forbindelse med gennemførsel af en camp. Den jydske Haandværkerskoles deltager med elever fra hver af de fire lærlingeafdelinger. I forbindelse med hver camp løses innovative opgaver stillet af en lokal organisation/virksomhed. Eleverne bliver fordelt i 4 grupper med én elev fra hvert af de nordiske lande. Der må kun tales engelsk i de 24 timer campen varer. Grupperne fremkommer med hver sin innovative løsning på opgaven, og fremlægger denne for et panel, som vurderer og præmierer det bedste forløb og resultat. Formålet med projektet er at fremme kreativiteten, entreprenørshipånden og innovationstanken hos eleverne. I foråret 2015 afholdes projektet på Den jydske Haandværkerskole. side 10 af 19

12 Skolehjem Skolehjemsfordeling % der bor på skolehjem Grundforløb Hovedforløb I alt Tømrer (54) (50) 53 % (58) (59) 58 % (57) (58) 57 % Plastmager (78) (78) 77 % (77) (81) 75 % (79) (78) 76 % Køletekniker (82) (72) 77 % (84) (80) 77 % (83) (78) 77 % Elektriker (62) (57) 46 % (72) (73) 73 % (71) (69) 70 % EUX-tømrer (55) 49 % 44 % (55) 48 % EUX-elektriker (78) 74 % 74 % (74) 74 % I alt (66) (60) 63 % (70) (70) 69 % (69) (68) 68 % (Tallene i parentes er for 2012 og 2013) Bemærk: EUX er i opstillet særskilt. Det begynder at blive synligt, at eleverne også bliver vejledt til erhvervsuddannelserne fra folkeskolerne, og at der fra politisk side bliver lagt vægt på, at flere søger ind på erhvervsuddannelserne. Vi har haft et rigtig fint år for vores grundforløb med en stigning på uddannelsessiden med over 20 årselever. På hovedforløbene ser vi også en stigning. For køl og el er der fremgang, plast ca. status quo, og bygge anlæg et lille fald. Konsekvenserne af de sidste 4 års mindre lærlingeoptag i byggebranchen er endnu ikke helt gennem systemet. Da den procentvise andel af elever, der bor på skolehjem, er meget stabil, smitter det øgede antal elever direkte af på vores skolehjemsaktivitet. Med 283 årselever på skolehjem fik vi i 2014 en stigning på 42 årselever, hvilket svarer til 17 %. Det øger presset på skolehjemmet, hvor skolehjemsbygningen på Skovvej, der blev opført i 60 erne, er, selv om den er godt vedligeholdt, ved at trænge til en renovering og opdatering af bade- og toiletfaciliteter. Administrationen Efter en forudgående analyse har vi valgt at få skolens fakturaflowsystem IM Soft hostet ude. Det eksisterende fakturaflowsystem stod over for at skulle opdateres med deraf følgende større omkostninger til nye servere mv, og derfor blev et analysearbejde sat i gang med henblik på at sammenholde omkostningerne i forbindelse med en hostet løsning i forhold til indkøb af nye servere. Det viste sig, at det var mest fordelagtigt for DjH, at foretage en hostet løsning. Med baggrund heri og efter ønske fra administrationen er det ligeledes naturligt, at der i samarbejde med itafdelingen er igangsat en analyse af mulighederne for Outsourcing af Navision Stat og LDW (Local Data Warehouse). I 2014 var brugernes evaluering af administrationen på en 10-skala faldet fra 8,0 til 7,8, hvilket anses som ærgerligt og ikke umiddelbart forklarligt. En handlingsplan, for såvel undersøgelse af baggrunden for faldet og for fremadrettet bedring af resultatet, er allerede igangsat. side 11 af 19

13 Den to-årige rammeaftale mellem 3 (Hi3G Denmark) og skolen udløber februar Derfor pågår der lige nu et arbejde omkring fornyelse af telefoniaftalen. De fire store udbydere af mobiltelefoni TDC, Telia, Telenor og 3 - er inviteret til at komme med tilbud til en ny fremadrettet aftale. For plejningen For medarbejderne i køkkenet har 2014 igen været et år med høj aktivitet. Samarbejdet i Indkøbsfællesskabet Mercantec fungerer meget tilfredsstillende. Fødevareaftalen trådte i kraft 1. marts 2013 og udløber 28. februar Fødevareudbuddet består af 3 delaftaler og 2 leverandører: delaftale 1, frisk frugt og grønt Dansk Cater A/S delaftale 2, fersk kød Randers Kød Engros ApS delaftale 3, kolonial Dansk Cater A/S Begge leverandører har indvilget i at forlænge aftalen på uændrede vilkår indtil nyt udbud er afsluttet. Brugergruppen påbegynder snart en evaluering af forløbet, og arbejder hen på nye udbud, der forventes at være færdige efter sommerferien I 2013 var brugernes evaluering af området på en 10-skala blevet løftet fra 6,9 til 7,5, hvilket blev anset for værende tilfredsstillende. Desværre må det konstateres, at evalueringsresultatet i årets løb er faldet tilbage på 6,9, hvilket ikke anses for at være tilfredsstillende. En handlingsplan, for såvel undersøgelse af baggrunden for faldet som for fremadrettet bedring af resultater på evalueringer, igangsættes. Efter 46 år og 8 måneders tjeneste i skolens køkken ønskede Ninna Nielsen at blive pensionist. Der blev takket og sagt farvel efter en prisværdig indsats for DjH ved et internt arrangement i køkkenet. Medarbejderne i køkkenet har deltaget på fagmesser i Herning, København og Malmø, været på flere virksomhedsbesøg for bl.a. at hente inspiration til anderledes produktsortiment, deltaget i relevante efteruddannelsesforløb, uddannelse af mentorer samt været på en oplevelsestur til Dansk Melodi Grand Prix i Odense. Alt sammen investeringer der også er med til at fremme og forbedre arbejdsmiljøet i området. Rengøringen 2014 har for rengøringsafdelingen igen været et år med høj aktivitet og fokus på optimering af områderne. Derfor er der gennemført en tilpasning af områderne, og alle medarbejdere har fået ansvaret for et nyt område pr. januar Rengøringsafdelingen på DjH har ry for et højt rengørings- og serviceniveau, hvor standarden fortsat fastholdes. Der er blevet udviklet et fælles uddannelsesprogram mellem DjH, VUC Aarhus, Jordbrugets Uddannelses- Center Århus og Teknisk Skole Silkeborg, hvor medarbejderne har gennemført de første kurser bl.a. vedr. midler og metoder. Derudover har alle medarbejdere være på kursus i førstehjælp. Vi har endnu engang haft besøg af vores sparringspartner, VUC Aarhus, med hvem der er blevet udvekslet mange erfaringer. Et af kriterierne for afdelingens succes er det gode samarbejde og medarbejdernes motivation i arbejdet. Dette sikres blandt andet ved daglige morgenmøder, hvor der aftales eventuelle ændringer, og hvor der ori- side 12 af 19

14 enteres fra både ledelsens og medarbejdernes side. Vi har desuden haft besøg af en fysioterapeut, som underviste i brugen af vore fitnessmaskiner, og som gav idéer til at passe på og vedligeholde kroppen. Afdelingen står fortsat for blomster og øvrig udsmykning af skolen. Arbejdet er højt værdsat af både medarbejdere og elever, et arbejde der sammen med den høje rengøringsstandard er med til at skabe et unikt miljø på Den jydske Haandværkerskole. Afdelingen tæller i dag 8 rengøringsassistenter og én leder. 6 assistenter arbejder på fuldtid og 2 assistenter på deltid. Det daglige rengøringsareal dækker ca m 2. Køl eaf delingen Der er indgået 49 uddannelsesaftaler som køletekniker, samme antal som i Det er positivt, at vi kan fastholde en stigning fra de foregående år. 38 elever har bestået grundforløbet, hvilket er 2 færre end i Der er gennemført 2 svendeprøveklasser med 25 lærlinge, som har bestået svendeprøven. Afdelingen har haft 53 årselever, det er en stigning på 3 i forhold til Vi er stadig 7 årselever færre end i rekordåret 2010, hvor vi havde 59 årselever. Den samlede AMU-aktivitet i køleafdelingen 2014 var på 22 årselever. Vi har også i 2014 gennemført teoretiske og praktiske eksamener for personer, som skal erhverve kølemontørcertifikat. Der er prøver på to af vores efteruddannelser begge med ekstern censor 108 kursister har været til den teoretiske prøve, og 54 kursister har været til praktisk prøve. I 2014 fik vi godkendt og gennemført vores nye AMU-kursus Kommercielle køleanlæg med CO 2 som kølemiddel. Et kursus som længe har været efterspurgt i branchen, og som helt sikkert vil komme til at give en masse aktivitet de kommende år. Kurset er absolut at regne i den avancerede ende, og målgruppen er erfarne køleteknikere, som arbejder med, eller ønsker at arbejde med, CO 2 køleanlæg. DjH har udstedt 296 kølemontørcertifikater, heraf er 94 nye certifikater og resten er generhvervelser. Det har bragt det samlede antal siden 2005 op på certifikater. Vi har et godt samarbejde med CP Inspektion omkring røntgengodkendelse af loddeprøver. Aktiviteten er tilbage på stabilt niveau på 70 årlige loddecertifikater. Både kursister og lærlinge tilbydes mulighed for at aflægge loddeprøver. Vi har for tredje år i træk samarbejdet med Danfoss om uddannelse af deres teknikere indenfor Advanced Industrial Refrigeration. Deltagerne kommer fra hele verden, og de gennemfører først en uges uddannelse hos Danfoss, hvor de undervises i deres egne komponenter, herefter får de en uges kursus på DjH, hvor vægten ligger på anlægsopbygning, processer og drift. Kurset gennemføres på engelsk. Samarbejdet er i 2014 blevet udvidet til også at omfatte kurset CO 2 Customer Training som har været gennemført en gang med hollandske kursister. Evalueringerne for begge kurser har været særdeles gode. Vi har et af verdens bedste undervisningsanlæg til at undervise indenfor industriel køling med ammoniak som kølemiddel, og vi er også godt med indenfor kommerciel køling med CO 2 som kølemiddel. Århus Maskinmesterskole har også i 2014 gjort brug af afdelingens gode undervisningsfaciliteter og ekspertise på køleområdet. I 2014 har vores prioritering været at etablere parallel- og buster køleanlæg, som hovedsageligt skal anvendes til undervisning indenfor styring og regulering på 2. hovedforløb. Der er blevet indkøbt udstyr til 4 side 13 af 19

15 anlæg, og de er installeret med hjælp fra vores 2. hovedforløb anlæggene er idriftsat. Der er indkøbt en Propan varmepumpe som er koblet på et jordvarmesystem placeret i gården bag H-fløjen. Anlægget afleverer varmen til et radiatorsystem, hvor vi kan lave en række forskellige reguleringsøvelser. Vi er nu med helt fremme på køleteknik med naturlige kølemidler. Der har været holdt pædagogiske temadage for afdelingens lærere, og vi har flittigt deltaget i konferencer, kurser og seminarer. Derudover har alle lærerne deltaget i en række virksomhedsbesøg, og været med ved opstart af køleanlæg mv. Tømrer- og tækkemandsafdelingen Aktiviteten i afdelingen har været på samlet 53 årselever på grundforløbet Bygge og anlæg og 57 årselever på Tømrer -og tækkemandsspecialet, i alt 110 årselever. I skolepraktik og brobygning er der gennemført 14 årselever, så afdelingen når i alt 124 årselever. Der har 2014 været en tendens til stabilitet og tro på vækst i branchen. Der har været en god korrespondance med virksomheder, der ønsker en lærling. Derfor blev der kun optaget 6 SKP-elever ved starten af Allerede ugen efter var alle ude i en eller anden form for aftale. I 2014 er der i alt 12 elever fra grundforløbene, der blev visiteret til optagelse i skolepraktik. Evalueringerne fra eleverne er gennemgående meget positive. Der er fortsat en generel stor utilfredshed med digitaliseringen af bogpakken, men her er der tale om en national beslutning, DjH ikke kan ændre. Ved svendeprøverne i foråret 2014 blev der udlært 32 tømrersvende og 3 tækkemand. Bygge og anlæg praktikvejsholdet, der begyndte i januar kom i gang med 32 elever. Det var positiv, da det var ventet, at vinteren kunne have haft en negativ påvirkning på indgåelse af uddannelsesaftaler. Resultatet af tilmeldingen til august viste, at der kunne oprettes 3 hold. Da forløbet begyndte uge 31, var der i alt 64 elever. Det vurderes til at være meget tilfredsstillende under indtryk af, at rygterne om vanskeligheder med at finde praktikplads også var nået ud til eleverne og forældrene. Det vurderes ligeledes, at der har været en positiv udvikling i holdningen til det at tage en håndværkeruddannelse. Ved svendeprøverne i efteråret blev der uddelt svendebevis til 32 tømrersvende. Desværre var der ingen tækkelærlinge denne gang. Året sluttede med eksamen for grundforløbseleverne, og der var i alt 46 elever, der gik til eksamen og bestod. Der blev oprettet et grundforløbs forlængerhold, hvor eleverne fik lejlighed til at opnå de sidste kompetencer inden afholdelse af grundforløbsprøven. Holdet bestod af 11 elever, der alle afslutter grundforløb uge Hen over foråret har der været gennemført brobygningskurser for elever fra folkeskolen. Det er vigtig at fastholde, at de udbudte kurser gennemføres uanset holdstørrelse, da vi ser, at mange af eleverne kommer igen på grundforløbet. DM i Skills i Ålborg i januar 2014 var for tækkeafdelingen en god oplevelse, der var mange besøg og interesserede i faget og udførelsen af opgave. DjH sponsorerede igen underbygningen til opgaven. Over året har der været afholdt 3 møder side 14 af 19

16 med uddannelsesudvalget for tækkemand og været deltagelse i skuemesterkonferencen. Der har været afholdt 5 møder med uddannelsesudvalget for tømrerspecialet. I møderne har der deltaget uddannelseslederen og en repræsentant for lærerne. EUX-tømreruddannelsen kom rigtig godt i gang med 20 tilmeldinger i august. Eleverne er engagerede i uddannelsen, og føler sig godt tilpas med undervisning og DjH som helhed. Afdelingen har været engageret, og har lagt et godt stykke arbejde i at få uddannelsen til at holde kvaliteten kan karakteriseres som et år, der blev godt. Afdelingen har i de sidste år fået nye undervisere i lærerstaben hvilket bestemt har sat et positivt indtryk i og udenfor afdelingen. I det kommende år vil der, som i tidligere år, blive holdt fokus på at levere en undervisning, der bliver positiv omtalt hos vore virksomheder, elever og kursister. Elaf delingen 2014 bød på flere gode og udvidede aktiviteter i el-afdelingen. EUD-grundforløbet har i 2014 haft et betydeligt øget optag i forhold til foregående år. Desuden har der været, specielt i årets anden halvdel, en øget efterspørgsel på lærlinge fra branchen. Der var igen optag på el EUX-grundforløb i august. Holdet fungerer godt, og samarbejdet med tømrer EUXgrundforløbet er givende for alle, både elever og undervisere. EUX-grundforløbene var på studietur til Prag, hvor indholdet bestod af både faglige og kulturelle indslag, herunder besøg på flere Tjekkiske virksomheder. På hovedforløbene var der øget aktivitet. Det første EUX-hovedforløb blev afviklet i foråret. Det var et stort hold, med flere elever, der ikke har taget grundforløbet på DjH. EUX-hovedforløbet gav store udfordringer, for både elever og lærere. Kombinationen af grundfag på højt niveau og fagligt indhold, der skal læres på reduceret tid, gør, at mange oplever en udfordrende hverdag. Der er fortsat stor forskel på aktiviteten mellem de forskellige specialer inden for elektrikeruddannelsen. Tilgangen til specialet Kommunikation, er stadig meget lille, trods det faktum at DjH, som den eneste skole, udbyder dette speciale på rene kommunikationshold, og dermed modtager elever fra de øvrige elfagskoler i landet. Derimod er aktiviteten på Styring- & Reguleringsspecialet stigende. Der blev i 2014 gennemført to svendeprøvehold inden for specialet, og der blev lavet nogle fantastiske svendeprøveprojekter. Nogle af disse svendeprøveprojekter laves i tæt samarbejde med de virksomheder, hvor lærlingen er i praktik. Derudover samarbejdes der også med andre virksomheder, bl.a. i forbindelse med projekter i EU-regi. side 15 af 19

17 Installationsspecialet er ligeledes i fremgang. Der blev i 2014 afviklet 4 store svendeprøvehold, alle med gode resultater. I forbindelse med svendeprøveprojekterne på DjH, er der et godt og givende samarbejde med virksomheder i branchen. Dette samarbejde giver udslag i, at flere virksomheder donerer overskydende udstyr til DjH. Dette udstyr anvendes både i den daglige undervisning og i forbindelse med projekter. Disse donationer sætter vi stor pris på i afdelingen. Afdelingen har fortsat stor fokus på at spotte frafaldstruede elever så tidligt som muligt i uddannelsesforløbet, så der kan gøres en særlig indsats for at disse elever kan få tilbudt den nødvendige støtte til, om muligt, at gennemføre uddannelsen. Dette arbejde sker i særdeleshed på grundforløbet, men også på første hovedforløb er der fokus på de elever, der af den ene eller anden årsag, viser tegn på, at uddannelsesforløbet ikke kører optimalt. Vi finder det vigtigt, at der gøres en aktiv indsats så tidligt som muligt. De frafaldstruede elever tilbydes blandt andet hjælp i Learning Centret, hvilket giver mange elever et stort udbytte. På efteruddannelsesområdet var aktiviteten i 2014 fortsat faldende. Aktiviteten er generelt lav, men et enkelt område viser en stabil aktivitet: Efteruddannelsen på hvidevareområdet, med certificering (Kategori II certifikat) har atter haft god aktivitet. På de øvrige el-faglige kurser ses en meget lav aktivitet. Det faglige udvalg har, sammen med erhvervsskolerne, herunder DjH, fortsat arbejdet med at revidere udbuddet af kurser, men trods udvalgets beslutning om at støtte rigtig mange kurser med tilskud fra Kompetencefonden, er den forventede aktivitetsstigning udeblevet. Elafdelingen indgår i samarbejdet med de øvrige udbydere af AMU-kurser inden for el-området i en landsdækkende aftale, der sikrer et varieret kursusudbud og at den generelle udbudspligt overholdes. I 2014 har elafdelingen forsat haft god aktivitet indenfor specialudviklede kurser til erhvervslivet. Elafdelingen har blandt andet stor aktivitet inden for el-sikkerhedskurser for aktører inden for vindmølleindustrien. Undervisersituation i 2014 har været stabil og arbejdet med at øge undervisernes kompetencer, så undervisning i alle fag og specialer kan varetages af flere undervisere, er forsat højt prioriteret. Der er i afdelingen stor fokus på udviklingen af underviserstaben. Op mod 20 % af afdelingens lærere har mulighed for, eller har allerede valgt, muligheden for aldersreduktion, og det er derfor vigtigt, at det kommende generationsskifte er prioriteret højt. I 2014 gennemførtes en strukturændring i afdelingen. Den teamstruktur, der har været anvendt de seneste år, er ændret. Afdelingen er organiseret i faglige og pædagogiske grupper, hvor en koordinator sikrer den daglige aktivitet. Herudover er der oprettet en position som faglig- og pædagogisk koordinator, der er med til at sikre den daglige drift i afdelingen var også året, hvor arbejdet med at udvikle den nye elektrikeruddannelse så småt begyndte. Der forventes fremadrettet et stort arbejde for afdelingen med denne udvikling. Boost din Elektrikeruddannelse var overskriften på et arrangement, arrangeret af Dansk El-Forbund, og afholdt på DjH. Weekenden i uge 25, stod på ekstra uddannelse for omkring 125 elektrikerlærlinge. Undervisningen blev udført at lærere fra DjH og fra udvalgte leverandører. Udover undervisningen indeholdt Boost din Elektrikeruddannelse også flere indslag af socialiserende og underholdende karakter for deltagerene. Arrangementet var med til at promovere elafdelingen og DjH, og vi har kunnet mærke en øget interesse fra lærlinge, der ikke hidtil har frekventeret skolen. Et på alle måder godt arrangement, der gentages i side 16 af 19

18 Plastaf delingen Plastafdelingen har i 2014 oplevet den største tilgang til uddannelsen overhovedet. I alt 74 elever hvoraf de 63 gennemførte grundforløbet. Det er meget tilfredsstillende også sammenholdt med et rekordlavt frafald, da 4-6 af de tilmeldte elever forlod uddannelsen inden for de første 10 dage. Det er første gang i mere end 10 år, vi har gennemført efterårets grundforløb med 2 parallelle klasser, hvilket også gav lidt logistiske udfordringer. Underviserne udviste dog en helt igennem fantastisk indsats, og eleverne oplevede ikke de problemstillinger, det reelt medførte. Vi har i 2014 haft en stigning i årselevtallet på 25 %. Tendensen ser ud til at fortsætte i 2015, og derfor forventes det, at der kan ansættes 1-2 nye undervisere i det kommende år. Trenden fra de seneste år viser, at det kun er 3-5 elever, der i hver grundforløbsklasse har kontrakt med en virksomhed ved opstart. Derfor er der fortsat stort behov for at yde en ekstraordinær indsats overfor plastvirksomhederne for at aktivere disse til at tegne kontrakt med elever - gerne før grundforløbet, men senest i forbindelse med dette. Vi fik godkendt et nyt AUB-projekt (Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag), hvor formålet er at opsøge både nye og eksisterende praktikvirksomheder for at øge antallet af mulige praktikpladser. Over en 2 års periode forventer vi at kunne tegne ca. 45 nye/ekstra praktikpladser. Desuden vil vi fastholde træffedagene, hvor virksomheder inviteres til at komme på DjH forår og efterår med mulighed for at møde evt. kommende lærlinge, og hvor eleverne forbereder sig i forhold til de virksomheder, der deltager på dagen. Normalt deltager 6 10 virksomheder på træffedagen, og der laves her aftaler om korte praktikophold i virksomheder i forbindelse med grundforløbet. Disse praktikophold giver eleven mulighed for at sælge sig selv, og giver samtidig virksomheden mulighed for at møde den praktikpladssøgende på arbejdspladsen. Der arrangeres praktikforløb lokalt i forhold til den enkelte elev, men der ønskes også etableret netværk af virksomheder, som fremadrettet kan stille et antal pladser til rådighed for sådanne korte praktikophold. Senest er 4 virksomheder i Hjørring området gået sammen for samlet set at ansætte op til 6 plastmagerlærlinge. I 2014 gennemførte Uddannelsesudvalget en analyse for at undersøge virksomhedernes syn på og behov for plastspecialistuddannelsen. Resultaterne af denne viste bredt, at de plastvirksomheder, som gør brug af uddannelsen, er tilfredse eller meget tilfredse med plastspecialistuddannelsen og dens indhold, og er parate til at ansætte flere plastspecialistelever i fremtiden. Ingen af de adspurgte virksomheder havde noget negativt at sige om plastspecialistuddannelsen eller indholdet af denne. Derfor var det skuffende, at vi måtte starte nyt hold i september 2014 med kun 9 tilmeldte (dog en lille fremgang fra seneste hold). Elevtilfredsheden blandt plastspecialisteleverne er blandt de højeste på DjH, og ved det seneste afgangsprojekt fik en af eleverne efterfølgende 2 store priser på egen virksomhed (i alt kroner) for sit projekt, da implementeringen af dette vil spare virksomheden for flere hunderede tusinde kroner årligt. Det er endnu et vidnesbyrd om, at plastspecialistuddannelsen har sin berettigelse, og vi tror på, at ved hele tiden at synliggøre de positive resultater, der opnås via plastspecialistuddannelsen, skal denne nok bide sig fast i den danske plastindustri og blive en naturlig overbygning på plastmageren. Der arbejdes i øjeblikket på en revision af plastteknologibogen, som er uddannelsens teoretiske fundament. Håbet er, at der kan laves en i-bog, som vil muliggøre interaktive undervisningsmaterialer og opgaver. Det er snart 10 år siden plastteknologibogen senest er revideret, og med den udvikling som foregår i plastindustrien er det påkrævet at materialet gennemgås og opdateres. I det lokale uddannelsesudvalg for plastmageruddannelsen er der enighed om, at skolen fremadrettet skal bede eleverne om et medbringe egen pc, eller tablet. Skolen og udvalget planlægger at implementere denne ordning med virkning fra januar Vi har i 2014 fået installeret endnu en ny Arburg sprøjtestøbemaskine, så vi nu har 10 nyere maskiner + en 2K sprøjtestøbemaskine. Samtidig starter vi i det kommende år på en rullende udskiftning af disse, så vi til stadighed har en fornuftig blanding af ny og nyere sprøjtestøbemaskiner. side 17 af 19

19 I slutningen af oktober fik vi en henvendelse fra Handelstandsforeningen i Hadsten, som ønskede store plast julehjerter til opsætning rundt i byen. Vi indvilligede i dette og i løbet af november fik vi først tegnet og senere fræset en form til fremstilling af store termoformede røde hjerter i slagfast polystyren. Med stor hjælp fra vores 3. hovedforløbsklasse blev vi færdig inden deadline, og 60 store røde julehjerter prydede midtbyen i Hadsten i hele julemåneden. Vi har allerede nu fået forhåndsbestillinger på yderligere julehjerter til den kommende jul. Vi har i plastafdelingen internt lavet en ny struktur for underviserne med opdeling af teams i forhold til skoleforløbene med grundforløb, trin1, trin 2, samt trin 3 plastspecialist. Hidtil har underviserne været ansvarlige for procesområder, men ønsker med denne strukturændring, at der primært samarbejdes i mindre teams, som varetager undervisningen på de enkelte trin. Vi har fokus på tilfredshed, kvalitet og udvikling af undervisningen i plastafdelingen for både elev og underviser. side 18 af 19

20 DjH fakt a D e n j y d s k e H a a n d v æ r k e r s k o l e p r i v a t s e l v e j e n d e i n s t i t u t i o n Antal uddannelsesområder: 4 Omsætning (ex. moms) Overskud: Egenkapital: Antal elever: Antal elever EUD: Antal kursister: Antal årselever: 816 Antal årselever undervisning: 533 Skolepraktik: 33 årselever Antal årselever skolehjem: 283 Antal overnatninger skolehjem: Antal overnatninger kursushotel: Antal medarbejdere: 137 Grundareal: m 2 Etageareal: m 2 Teorilokaler: 45 Værksteder: 29 Låsesystem: låse Skolehjemskapacitet: 347 senge Hotelkapacitet: 72 værelser Kollegiekapacitet: 70 værelser Kuverter i restaurant/bistro: Rugbrød: skiver Mælk: liter Kartofler: 18,2 tons Kaffe: kopper Ost: 1,8 tons Elevtilfredshed: 7,9 på 10-skala Elevtrivselsanalyse: 80 på 100-skala Medarbejdertilfredshed: 85,5 på 100-skala Uddannelsesaftaler: 460 Køletekniker: 49 nye uddannelsesaftaler Tømrer: 140 nye uddannelsesaftaler Elektriker: 210 nye uddannelsesaftaler Plastmager: 52 nye uddannelsesaftaler Plastspecialist: 9 nye uddannelsesaftaler Bestået grundforløb: 196 Køletekniker: 30 bestået grundforløb Tømrer: 62 bestået grundforløb Elektriker: 49 bestået grundforløb Plastmager: 55 bestået grundforløb Bestået svendeprøve: 253 Køletekniker: 27 bestået svendeprøve Tømrer: 79 bestået svendeprøve Tækkemand: 7 bestået svendeprøve Elektriker inst.: 73 bestået svendeprøve Elektriker S&R: 36 bestået svendeprøve Elmontør: 6 bestået svendeprøve Plastmager: 25 bestået svendeprøve Diverse prøver/certifikater: Køleteknisk prøve teoretisk: 108 Køleteknisk prøve praktisk: 54 Kølemontørcertifikater: 296 Loddecertifikater: 67 Farligt gods: 273 ADR certifikater Plastsvejsecertifikater: 368 Laus: 527 certifikater Kølecertifikat: 212 kategori II certifikater (F-gas) side 19 af 19

Å R S B E R E T N I N G 2 0 1 3. Indhold

Å R S B E R E T N I N G 2 0 1 3. Indhold Å r s b e r e t n i n g 2013 D e n j y d s k e H a a n d v æ r k e r s k o l e Indhold Indledning... 2 Bestyrelse... 3 Learning Center (LC) talentpleje og sikring af gennemførelse... 3 Ærligt talt/vis

Læs mere

Årsberetning 2012. Den jydske Haandværkerskole

Årsberetning 2012. Den jydske Haandværkerskole Årsberetning 2012 Den jydske Haandværkerskole Indhold Indledning... 2 Bestyrelse... 3 Learning Center (LC) talentpleje og sikring af gennemførelse... 3 Ærligt talt/vis kvalitet... 4 EUX... 6 Videncenter

Læs mere

Det samlede projekt forventes at blive evalueret af ekstern evaluator.

Det samlede projekt forventes at blive evalueret af ekstern evaluator. Lærlingeprojektet Øget sikkerhed for elever i bygge- og anlægsbranchen Alt for mange lærlinge 1 og unge nyansatte kommer til skade i bygge- og anlægsvirksomheder og på byggepladser. Forskning om lærlinge

Læs mere

EUC Syd 17. september 2013

EUC Syd 17. september 2013 Referat fra møde i Det Lokale Uddannelsesudvalg for Elektrikere Dagsorden: EUC Syd 17. september 2013 1. Praktikopgaver. 2. Meddelelser fra formanden. 3. Meddelelser fra EVU 4. Orientering fra skolen.

Læs mere

Kvalitetsplan. EUC Syd

Kvalitetsplan. EUC Syd Kvalitetsplan EUC Syd Marts 2013 Indhold Indledning... 3 Kvalitetsplanens opbygning... 3 Trivsels- og tilfredshedsmålinger... 3 2 års model... 3 Elevtrivselsundersøgelse (ETU)... 4 Undervisningsmiljøvurdering

Læs mere

Temamøde for formandskaberne af de lokale uddannelsesudvalg. Temamøde LUU formandskaber 18. februar 2015

Temamøde for formandskaberne af de lokale uddannelsesudvalg. Temamøde LUU formandskaber 18. februar 2015 Temamøde for formandskaberne af de lokale uddannelsesudvalg Temamøde LUU formandskaber 18. februar 2015 Program 13.00 13.10 Velkomst og status på reformen v/ Nanna Højlund, formand PASS 13.10 14.15 Form

Læs mere

Udkast til Partnerskabsaftale. mellem

Udkast til Partnerskabsaftale. mellem Udkast til Partnerskabsaftale mellem Indhold Partnerskabet... 3 Aftaleparterne... 3 Baggrund... 3 Formål... 4 Indsatsområder... 4 Koordination af indsats og udveksling af information om praktikpladssøgende...

Læs mere

Reformen. - om bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser

Reformen. - om bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Reformen - om bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Erhvervsuddannelsernes mange styrker skal frem i lyset Med en erhvervsuddannelse åbnes døre til faglærte jobs, videreuddannelse og en fremtid

Læs mere

El-nyhedsbrev juni 2014

El-nyhedsbrev juni 2014 El- og Vvs-branchens Uddannelsessekretariat El-nyhedsbrev juni 2014 Velkommen til EVU s nyhedsbrev Tak, fordi du læser EVU s nye nyhedsbrev. Nyhedsbrevet holder dig opdateret om nye initiativer, tjenester

Læs mere

Faglærerkonference 29. og 30. april 2013

Faglærerkonference 29. og 30. april 2013 Faglærerkonference 29. og 30. april 2013 Munkebjerg Hotel Munkebjergvej 125 7100 Vejle Mandag den 29. april 2013 28 faglærer havde taget imod tilbuddet om en introduktion og et lille kursus i anvendelse

Læs mere

Kursusforløbet har til formål at inspirere og understøtte skolernes igangværende arbejde med at realisere erhvervsuddannelsesreformen.

Kursusforløbet har til formål at inspirere og understøtte skolernes igangværende arbejde med at realisere erhvervsuddannelsesreformen. Afdeling for Ungdoms- og Voksenuddannelser Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5302 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Invitation til "Skoleudvikling i Praksis"

Læs mere

Partnerskabsaftale 10. juni 2010

Partnerskabsaftale 10. juni 2010 Partnerskabsaftale 10. juni 2010 Partnerskabsaftale Herlev til Herlev mellem Dansk Byggeri, Københavns tekniske skole (Herlev afdeling), UU-Nord og Herlev kommune i perioden 1.8.2010 til 31.12.2012 Baggrund

Læs mere

Vejledning til arbejdet i det lokale uddannelsesudvalg

Vejledning til arbejdet i det lokale uddannelsesudvalg Grafisk Uddannelsesudvalgs Vejledning til arbejdet i det lokale uddannelsesudvalg En guide til medlemmer i de lokale uddannelsesudvalg Velkommen til det lokale uddannelsesudvalg Grafisk Uddannelsesudvalg

Læs mere

Tilrettelæggelsen af arbejdet i LUU

Tilrettelæggelsen af arbejdet i LUU Tilrettelæggelsen af arbejdet i LUU 31 Tilrettelæggelsen af arbejdet i LUU Uanset hvordan et udvalg har valgt at organisere sig, er der nogle udgangspunkter for, hvordan opgaverne med fordel kan

Læs mere

Udviklingsredegørelse for 2013 for erhvervsuddannelsen til Skov- og naturtekniker

Udviklingsredegørelse for 2013 for erhvervsuddannelsen til Skov- og naturtekniker Det faglige Uddannelsesudvalg for Jordbrug 20. september 2012 Udviklingsredegørelse for 2013 for erhvervsuddannelsen til Skov- og naturtekniker Nøgletal 2009 2010 2011 Igangværende uddannelsesaftaler 97

Læs mere

Kølemontørcertifikat. Indholdsfortegnelse

Kølemontørcertifikat. Indholdsfortegnelse Kølemontørcertifikat Vejledning ved udstedelse af certifikat til montører ved udførelse af visse arbejdsopgaver på Køleanlæg. SBC/ Særlige Bestemmelser for Certificering ved udstedelse af Kølemontørcertifikat

Læs mere

Referat fra møde i det lokale uddannelses- og efteruddannelsesudvalg for Maskinsnedkerfaget fredag den 14/09 2012

Referat fra møde i det lokale uddannelses- og efteruddannelsesudvalg for Maskinsnedkerfaget fredag den 14/09 2012 Referat fra møde i det lokale uddannelses- og efteruddannelsesudvalg for Maskinsnedkerfaget fredag den 14/09 2012 Deltagere: Afbud: Inga Andersen Klavs Klarskov Knud Andersen Ove Nielsen Peer Foged Holger

Læs mere

Hvordan bliver eleverne parat til erhvervsuddannelse?

Hvordan bliver eleverne parat til erhvervsuddannelse? Hvordan bliver eleverne parat til erhvervsuddannelse? Reformen af erhvervsuddannelserne er et paradigmeskift, som lægger op til en ny kvalitetsdagsorden med fokus på folkeskolens uddannelsesparate elever,

Læs mere

Dansk EI-Forbund BERETNINGSFORSLAG

Dansk EI-Forbund BERETNINGSFORSLAG Dansk EI-Forbund BERETNINGSFORSLAG Vedtaget på 31. kongres 2014, den 21. til 24. oktober 2014 BERETNINGSFORSLAG 1.0 Dansk El-Forbund i fremtiden Medlemmet i centrum Dansk El-Forbund skal i enhver opgave,

Læs mere

Side 1 af 9 10/10/2013 infonyt Tømreruddannelsen Efterår 2013 På tømreruddannelsen vil vi gerne knytte tættere kontakt til branchen, derfor udsender vi et nyhedsbrev op til fire gange om året. Nyhedsbrevet

Læs mere

VELKOMMEN TIL DjH. Antal elever: 5.250 Unge mellem 17 25: ca. 2.000 Medarbejdere: 140 Bestået afsluttende eksamen: 600 Bestået certificering: 2.

VELKOMMEN TIL DjH. Antal elever: 5.250 Unge mellem 17 25: ca. 2.000 Medarbejdere: 140 Bestået afsluttende eksamen: 600 Bestået certificering: 2. VELKOMMEN TIL DjH Antal elever: 5.250 Unge mellem 17 25: ca. 2.000 Medarbejdere: 140 Bestået afsluttende eksamen: 600 Bestået certificering: 2.000 Omsætning: 101.000.000 Etageareal: 32.000 m 2 Måltider

Læs mere

Velkommen til konference 2015 Lokale Uddannelsesudvalg

Velkommen til konference 2015 Lokale Uddannelsesudvalg Velkommen til konference 2015 Lokale Uddannelsesudvalg Kl. 9.30 10.00 Velkomst, dagens program - Ejendomsserviceteknikeruddannelsen, status v/ Formand Chefkonsulent Niels Henning Holm Jørgensen, DI Kl.

Læs mere

Brobygning 10. kl. Bygge & anlæg. Navn: Skole:

Brobygning 10. kl. Bygge & anlæg. Navn: Skole: Brobygning 10. kl. Bygge & anlæg Tømrer Navn: Skole: Velkommen til Teknisk Skole Esbjerg Vi er glade for at se dig på brobygningsforløbet på Teknisk Skole Esbjerg. Her vil du få et indblik i, hvordan det

Læs mere

Elevplankonference september 2014

Elevplankonference september 2014 Elevplankonference september 2014 Den årlige Elevplankonference afholdes igen i år på Odense Congress Center, Ørbækvej 350, 5220 Odense SØ. Målgruppen for konferencen er medarbejderne og ledere på institutioner,

Læs mere

Indsatsområder og handlingsplaner for erhvervsuddannelserne, 2013 2014.

Indsatsområder og handlingsplaner for erhvervsuddannelserne, 2013 2014. Indsatsområder og handlingsplaner for erhvervsuddannelserne, 2013 2014. CPH WEST har besluttet en længerevarende satsning som Ny Nordisk Skole. Der er defineret 3 konkrete mål for CPH WEST: 1. De faglige

Læs mere

Handelsskolens Grundforløb, hg

Handelsskolens Grundforløb, hg 2014-2015 Handelsskolens Grundforløb, hg handel butik kontor finans hg, viden der virker 2 Dekoratør Butiksbestyrer Hvad vil du være? Sælger Sundhedsservice Indkøbsassistent Kommunikation Advokatsekretær

Læs mere

Vvs-nyhedsbrev - september 2014

Vvs-nyhedsbrev - september 2014 Vvs-nyhedsbrev - september 2014 Tak, fordi du læser EVU s nyhedsbrev. De seneste tre måneder har Det Faglige Udvalg for Vvs-energiuddannelsen arbejdet hårdt med at foretage en masse af de mellemregninger,

Læs mere

VTU 2014 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse

VTU 2014 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse VTU 2014 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse Skive Tekniske Skole Svarprocent: 52% (116 besvarelser ud af 225 mulige) Skolerapport Introduktion Indholdsfortegnelse Indledning og datagrundlag Tilfredshed

Læs mere

Hvad er Mercantec? Mercantec

Hvad er Mercantec? Mercantec Marts 2013 Mercantec Hvad er Mercantec? En fusioneret selvejet erhvervsskole i Viborg: - et AMU Center - en handelsskole / handelsgymnasium - en teknisk skole / teknisk gymnasium Ca. 3.100 årlige elever

Læs mere

Systematisk arbejde med trivselsundersøgelser. - en vejledning

Systematisk arbejde med trivselsundersøgelser. - en vejledning Systematisk arbejde med trivselsundersøgelser - en vejledning Marts 2013 Indhold Indledning... 3 Tidsmæssig ramme... 4 Trin i evalueringsprocessen... 5 Trin 1: Dataindsamling... 5 Trin 2: Analyse... 5

Læs mere

Kompetencevurdering af elever.

Kompetencevurdering af elever. Kompetencevurdering af elever. Overordnede bestemmelser om vurdering af elevens kompetencer. Skolen har den overordnende holdning, at det er lysten som driver værket. Eleven skal derfor være motiveret

Læs mere

Kvalitetsregnskab. Kold College 2014

Kvalitetsregnskab. Kold College 2014 Kvalitetsregnskab Kold College 2014 Marts 2015 Kvalitetsregnskab 2014 År 2014 alt i alt Herunder en kort opsamling på kvalitetsaktiviteter i 2014. Løbende igennem året er der blevet gennemført trivselsundersøgelser

Læs mere

Referat af LUU Produktion & udvikling 14. januar 2014

Referat af LUU Produktion & udvikling 14. januar 2014 Referat af LUU Produktion & udvikling 14. januar 2014 Deltagere: Afbud: Kai Bendixen Claus Clausen Frode Carlsen Mogens Johansen Annette Mosegaard Peter Skovmos Mielsen Nils Hedegaard Per Sørensen Leif

Læs mere

SKOLEPRAKTIK 10. JUNI 2010

SKOLEPRAKTIK 10. JUNI 2010 SKOLEPRAKTIK 10. JUNI 2010 9.45-10.00 Velkomst 10.00-10.45 Status og regler v. UVM 11.00-12.30 Workshop 1. 12.30-13.15 Frokost 13.15-14.50 Workshop 2 14.50-15.30 Skolepraktik resultater og udviklingsmuligheder

Læs mere

UGE 26 2015 ELBRANCHENS EFTER- UDDANNELSESUGE FOR FAGLÆRERE PÅ ELEKTRIKERUDDANNELSEN. Aalborg d. 23. - 25. juni 2015

UGE 26 2015 ELBRANCHENS EFTER- UDDANNELSESUGE FOR FAGLÆRERE PÅ ELEKTRIKERUDDANNELSEN. Aalborg d. 23. - 25. juni 2015 ELBRANCHENS EFTER- UDDANNELSESUGE FOR FAGLÆRERE PÅ ELEKTRIKERUDDANNELSEN UGE 26 2015 Aalborg d. 23. - 25. juni 2015 Ny elektrikeruddannelse Erhvervsrettet innovation...iso 12100......Ny forlagsportal......eud-reform......maskindirektivet......nyt

Læs mere

Undervisningsministeriets Datavarehus med fokus på EUD-reformen. Netværksmøde i Odense, 28. januar 2015

Undervisningsministeriets Datavarehus med fokus på EUD-reformen. Netværksmøde i Odense, 28. januar 2015 Undervisningsministeriets Datavarehus med fokus på EUD-reformen Netværksmøde i Odense, 28. januar 2015 Dagens program: Foreløbige orientering om planer med DVH for erhvervsuddannelserne Nye statistiske

Læs mere

Det store fald i indgåede uddannelsesaftaler får om 4 til 4½ år stor betydning for elbranchen, når antallet af nye svende vil falde tilsvarende.

Det store fald i indgåede uddannelsesaftaler får om 4 til 4½ år stor betydning for elbranchen, når antallet af nye svende vil falde tilsvarende. Til de lokale uddannelsesudvalgsmedlemmer for elektrikeruddannelsen August 2009 Debatoplæg Flere praktikpladser i elbranchen Det faglige udvalg for elektrikeruddannelsen ønsker, at det lokale uddannelsesudvalg

Læs mere

Årsplan for LUU Styrkelse af LUU s arbejde Huskeliste og tidsplan

Årsplan for LUU Styrkelse af LUU s arbejde Huskeliste og tidsplan Årsplan for LUU Styrkelse af LUU s arbejde Undervisningsministeriet har igangsat et projekt der skal bidrage til at udvikle de lokale uddannelsesudvalgs arbejde og styrke parternes rolle og indflydelse

Læs mere

Den jydske Haandværkerskole

Den jydske Haandværkerskole Udbudspolitik 1. Formål Formålet med udbudspolitikken er at informere s kunder, samarbejdspartnere og øvrige interessenter om strategien for udbud af erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse indenfor

Læs mere

Partnerska bsafta le

Partnerska bsafta le Partnerska bsafta le mellem Vejen K dansk b vooerl..,.., HANSENBERG ~ fl J _ C ~EKNSK SKOLE ESBJERG ,. HANSEN DERi"~ 1r ~~~~~,.

Læs mere

Uddannelsesaftale En sund investering i fremtiden

Uddannelsesaftale En sund investering i fremtiden Uddannelsesaftale En sund investering i fremtiden Indhold Vækst med afsæt i traditionerne 3 Uddannelsesaftaler på virksomhedens betingelser 4 Den almindelige aftale 5 Ny mesterlæreaftale 6 Kombinationsaftale

Læs mere

Bornholm som praktikplads-test-ø

Bornholm som praktikplads-test-ø Bornholm som praktikplads-test-ø - en afgrænset region til afprøvning af forsøg med alternative praktikpladsmodeller. - en mulighed for at understøtte en massiv kompetenceudvikling af et erhvervsliv, hvor

Læs mere

TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER

TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER Anledning Titel Åbent samråd i Folketingets Uddannelsesudvalg Samrådsspørgsmål V (stillet af Nanna Westerby (SF)): Ministeren bedes redegøre for, hvilke initiativer ministeren

Læs mere

Månedsstatistik januar 2012

Månedsstatistik januar 2012 Månedsstatistik januar 2012 EL Statistikken er baseret på de seneste tal fra UNI-C, offentliggjort medio januar og dækkende aktivitet til og med november. Næste statistik offentliggøres medio februar.

Læs mere

Projekt LUU. TURs indsats i forhold til arbejdet i de lokale uddannelsesudvalg

Projekt LUU. TURs indsats i forhold til arbejdet i de lokale uddannelsesudvalg Projekt LUU TURs indsats i forhold til arbejdet i de lokale uddannelsesudvalg Notat om spørgeskemaundersøgelse af partsudpegede medlemmer af lokale uddannelsesudvalg inden for TURs område. Gennemført april-

Læs mere

Nordisk Skolesamarbejde: Elevernes velbefindende i Danmark

Nordisk Skolesamarbejde: Elevernes velbefindende i Danmark Nordisk Skolesamarbejde: Elevernes velbefindende i Danmark Oplæg v/ Charlotte Wegener og Karin Villumsen Dansk Center for Undervisningsmiljø Finland den 27. og 28. september 2007 Undervisningsmiljø: Elevernes

Læs mere

MTU 2009 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Maj 2009

MTU 2009 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Maj 2009 MTU 9 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Maj 9 Svarprocent: 96% (19/114) Skolerapport Fortroligt Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet Hvordan skabes

Læs mere

EUD-reform. - med fokus på kvalitet. Afdelingschef Lars Mortensen Undervisningsministeriet. Side 1

EUD-reform. - med fokus på kvalitet. Afdelingschef Lars Mortensen Undervisningsministeriet. Side 1 EUD-reform - med fokus på kvalitet Afdelingschef Lars Mortensen Undervisningsministeriet Side 1 Den smeltende isflage Faldende søgning fra 9./10. kl.: Fra 29 pct. i 2006 til 19 pct. i 2012 Højt frafald:

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til køletekniker

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til køletekniker BEK nr 328 af 27/03/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 24. juli 2015 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.65T.541 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

EVA anbefalinger og handlingsplan 2006

EVA anbefalinger og handlingsplan 2006 EVA anbefalinger og handlingsplan 2006 1. EVA anbefaler at projektets sigte og overordnede mål tydeliggøres for alle der er tilknyttet projektet, og at der på den baggrund formuleres klare og konkrete

Læs mere

Analyse af behovet for ny erhvervsuddannelsesindgang i Høng

Analyse af behovet for ny erhvervsuddannelsesindgang i Høng Dato: 9. november 2012 Brevid: 1907970 Analyse af behovet for ny erhvervsuddannelsesindgang i Høng Læsevejledning Denne analyse afdækker uddannelsesniveau og uddannelsesmønster i Kalundborg Kommune. Der

Læs mere

Digital læring i AMU

Digital læring i AMU Digital læring i AMU En undersøgelse af barrierer og holdninger Steen Grønbæk 1 stgr@mercantec.dk Kort om TUP-projekt Digital læring i AMU Formålet med projektet er at udvikle, afprøve og dokumentere læringsforløb,

Læs mere

Indholdsfortegnelse over bilag

Indholdsfortegnelse over bilag Indholdsfortegnelse over bilag Bilag 1: Interview med Helge Bjørneboe Fynsk, Tømrerfaglærer, EUC Syd... 1 Bilag 2: Interview af nyuddannet tømrersvend hos Tømrer-snedkermester Juul Valentin, Simon Borch

Læs mere

De lokale uddannelsesudvalg for erhvervsuddannelserne EUD. En introduktion for nye medlemmer. Juni 2007 Varenr. 6110

De lokale uddannelsesudvalg for erhvervsuddannelserne EUD. En introduktion for nye medlemmer. Juni 2007 Varenr. 6110 De lokale uddannelsesudvalg for erhvervsuddannelserne EUD En introduktion for nye medlemmer Juni 2007 Varenr. 6110 Praktisk vejledning til nye medlemmer af de lokale uddannelsesudvalg for erhvervsuddannelserne

Læs mere

PARTNERSKABSAFTALE mellem Dansk Byggeri, Københavns Tekniske Skole (Tæbyvej), UU:center Syd og Brøndby Kommune

PARTNERSKABSAFTALE mellem Dansk Byggeri, Københavns Tekniske Skole (Tæbyvej), UU:center Syd og Brøndby Kommune PARTNERSKABSAFTALE mellem Dansk Byggeri, Københavns Tekniske Skole (Tæbyvej), UU:center Syd og Brøndby Kommune Indledning Parterne bag denne aftale ønsker at etablere et samarbejde, der skal bidrage til

Læs mere

Referat af møde i Det faglige udvalg - Træfagenes Byggeuddannelse 6. marts 2014, kl. 9.30 15.00. Sted: EUC Vest, Spangsbjerg Møllevej 72, 6700 Esbjerg

Referat af møde i Det faglige udvalg - Træfagenes Byggeuddannelse 6. marts 2014, kl. 9.30 15.00. Sted: EUC Vest, Spangsbjerg Møllevej 72, 6700 Esbjerg Referat af møde i Det faglige udvalg - Træfagenes Byggeuddannelse 6. marts 2014, kl. 9.30 15.00 Sted: EUC Vest, Spangsbjerg Møllevej 72, 6700 Esbjerg 12.30 Frokost og derefter møde med skolen og LUU. Mødt:

Læs mere

HANDELSSKOLEN BUTIK OG HANDEL EUX BUSINESS DEN KORTESTE VEJ TIL KARRIERE INDEN FOR HANDEL, KONTOR, BUSINESS OG DETAIL

HANDELSSKOLEN BUTIK OG HANDEL EUX BUSINESS DEN KORTESTE VEJ TIL KARRIERE INDEN FOR HANDEL, KONTOR, BUSINESS OG DETAIL HANDELSSKOLEN BUTIK OG HANDEL EUX BUSINESS DEN KORTESTE VEJ TIL KARRIERE INDEN FOR HANDEL, KONTOR, BUSINESS OG DETAIL SIDE 2 / HANDELSSKOLEN.COM HANDELSSKOLEN ER VEJEN TIL JOB Er du interesseret i handel,

Læs mere

EUC SJÆLLAND ET GODT STED AT VÆRE... ET GODT STED AT LÆRE. Praktikcenter EUC Sjælland

EUC SJÆLLAND ET GODT STED AT VÆRE... ET GODT STED AT LÆRE. Praktikcenter EUC Sjælland EUC SJÆLLAND ET GODT STED AT VÆRE... ET GODT STED AT LÆRE 1 Praktikcenter EUC Sjælland Hvad er et pratikcenter? Et praktikcenter er med til at sikre, at unge der består et grundforløb på en erhvervsuddannelse,

Læs mere

plast mager uddannelsen

plast mager uddannelsen plast mager uddannelsen Hvad er en plastmager? E n plastmager er en håndværker, som arbejder med store computerstyrede maskiner og robotter for at fremstille produkter i plast. Produkterne kan være alt

Læs mere

Partnerskabsaftale mellem: Dansk Byggeri, Fredericia Håndværkerforening EUC Lillebælt - Fredericia kommune

Partnerskabsaftale mellem: Dansk Byggeri, Fredericia Håndværkerforening EUC Lillebælt - Fredericia kommune Partnerskabsaftale mellem: Dansk Byggeri, Fredericia Håndværkerforening EUC Lillebælt - Fredericia kommune Aftaleperiode: Partnerskabsaftalen løber i perioden 1.1.2014 1.1.2016. Aftale om forlængelse af

Læs mere

MARS Selvevaluering IT & Data Odense-Vejle September 2010 MARS. Selvevaluering IT & Data Odense Vejle. September 2010

MARS Selvevaluering IT & Data Odense-Vejle September 2010 MARS. Selvevaluering IT & Data Odense Vejle. September 2010 MARS Selvevaluering IT & Data Odense Vejle 1 INTRODUKTION I den følgende præsenteres resultaterne af afdelingens selvevaluering på baggrund af MARS modellen. Evalueringen er foretaget med udgangspunkt

Læs mere

Randers Social- og Sundhedsskole Godkendt dec. 2013

Randers Social- og Sundhedsskole Godkendt dec. 2013 Strategi 2014-2016 Udfordringerne i perioden 2014 2016 Nye uddannelser I den kommende strategiperiode skal skolen implementere en ny erhvervsskolereform og dermed være med til at højne erhvervsuddannelsernes

Læs mere

Skitse til en uddannelse for danske biavlere udarbejdet af Thomas Kirkeskov, chefkonsulent, Axelborg, i samarbejde med biavlsorganisationerne

Skitse til en uddannelse for danske biavlere udarbejdet af Thomas Kirkeskov, chefkonsulent, Axelborg, i samarbejde med biavlsorganisationerne Skitse til en uddannelse for danske biavlere udarbejdet af Thomas Kirkeskov, chefkonsulent, Axelborg, i samarbejde med biavlsorganisationerne den 16.maj 2011 Hermed fremlægger de fem foreninger for dansk

Læs mere

Bliv MasterMentor i Motivation

Bliv MasterMentor i Motivation Er du klar til at skabe overskud, motivation og målbare resultater? Bliv MasterMentor i Motivation Praksisuddannelsen for dig, der vil gøre en forskel for mennesker! JobEdu s MasterMentor uddannelse i

Læs mere

Fælles orientering BUM 2014. Ansøgning og optagelse på ungdomsuddannelserne

Fælles orientering BUM 2014. Ansøgning og optagelse på ungdomsuddannelserne Fælles orientering BUM 2014 Ansøgning og optagelse på ungdomsuddannelserne VURDERING AF UDDANNELSESPARATHED I 8. KLASSE (SKOLEN VURDERER SENEST DEN 1. DECEMBER) 1. De faglige forudsætninger Elever med

Læs mere

Erfagruppe 2.0 - Matchen Oktober 2013 oktober 2014

Erfagruppe 2.0 - Matchen Oktober 2013 oktober 2014 Erfagruppe 2.0 - Matchen Oktober 2013 oktober 2014 Formål: Projektet Videnformidling og Dialog via nye kanaler Vi&Di, vil via konkurrencen Erfagruppe 2.0 Matchen skabe opmærksomhed på, at sociale medier

Læs mere

Erfaringer med Jobcentrets garanti for kompetenceudvikling

Erfaringer med Jobcentrets garanti for kompetenceudvikling oktober Erfaringer med Jobcentrets for kompetenceudvikling Notatet beskriver erfaringer med Jobcentrets kompetence, som blev indført ved udgangen af for at kunne tilbyde borgerne lettere adgang til netop

Læs mere

Information til Dansk Byggeris repræsentanter i. lokale uddannelsesudvalg erhvervsuddannelser

Information til Dansk Byggeris repræsentanter i. lokale uddannelsesudvalg erhvervsuddannelser Information til Dansk Byggeris repræsentanter i lokale uddannelsesudvalg erhvervsuddannelser Indledning Som medlem af et lokalt uddannelsesudvalg/en fagkomité repræsenterer du Dansk Byggeri og den sektion,

Læs mere

VTU 2013 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse

VTU 2013 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse VTU 213 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse Teknisk Erhvervsskole Center Svarprocent: 44% (97 besvarelser ud af af 222 mulige) Skolerapport Introduktion Indholdsfortegnelse Indledning og datagrundlag Tilfredshed

Læs mere

Basisramme maksimalt udmøntes kr. 80.000- Strategiområde Mål Indikator Vægtn ing. Se under ekstrarammen 0%

Basisramme maksimalt udmøntes kr. 80.000- Strategiområde Mål Indikator Vægtn ing. Se under ekstrarammen 0% Basisramme maksimalt udmøntes kr. 80.000- Strategiområde Mål Indikator Vægtn ing Mål opfyldelse Rammevilkår Lovgivning Politiske målsætninger Økonomi Se under ekstrarammen 0% Kursister, Målgrupper rekruttering

Læs mere

Referat fra møde i det lokale uddannelsesudvalg indenfor maler

Referat fra møde i det lokale uddannelsesudvalg indenfor maler 0 Referat fra møde i det lokale uddannelsesudvalg indenfor maler 03-04-2014 Selandia Til stede / afbud / fraværende uden afbud Til stede: Charlotte Haslund Pet Vedel Helle Lemvig Ellis Jørgensen Niels

Læs mere

Young Skills Klædt på til en erhvervsuddannelse

Young Skills Klædt på til en erhvervsuddannelse Young Skills Klædt på til en erhvervsuddannelse Aktivitet 1: Styrkelse af de unges afklaring om uddannelsesvalg Projektskitse for projekter under aktivitet 1 1. Fælles referenceramme for vejledere, lærere

Læs mere

DjH. Skolepraktikelev. www.hadstents.dk. Den jydske Haandværkerskole

DjH. Skolepraktikelev. www.hadstents.dk. Den jydske Haandværkerskole Den jydske Haandværkerskole Skolepraktikelev DjH Skolepraktik tilbydes indenfor visse uddannelser, til elever der efter grundforløb ikke har fået en uddannelsesaftale. Udgave 2 / 2011 www.hadstents.dk

Læs mere

Skabelon til projektbeskrivelse

Skabelon til projektbeskrivelse Skabelon til projektbeskrivelse 1. Projektets titel: Livsstilsintervention med Løsninger for Livet 2. Baggrund: Beskriv baggrunden for at der er taget initiativ til projektet, samt hvilken viden projektet

Læs mere

Team skole på besøgsdag den 17. april 2012 til EUC Sjælland og Waldemarsbo efterskole. Arr. V. Søren og Gertrud

Team skole på besøgsdag den 17. april 2012 til EUC Sjælland og Waldemarsbo efterskole. Arr. V. Søren og Gertrud UUV den 8.5.2012 Team skole på besøgsdag den 17. april 2012 til EUC Sjælland og Waldemarsbo efterskole. Arr. V. Søren og Gertrud Reportage fra dagen v. Louise: EUC Sjælland Oplæg v/ pædagogisk konsulent

Læs mere

Foreløbig tidsplan for implementering af erhvervsuddannelsesreformen. Opdateret 30. oktober 2014

Foreløbig tidsplan for implementering af erhvervsuddannelsesreformen. Opdateret 30. oktober 2014 Foreløbig tidsplan for implementering af erhvervsuddannelsesreformen Opdateret 30. oktober 2014 Side 1 Foreløbig tidsplan EUD-reform (1/5) 1. Klare mål 2. Ungdomsuddannelsesmiljø, herunder regler om motion

Læs mere

i arbejdsmarkedsuddannelserne

i arbejdsmarkedsuddannelserne UNDERVISNINGS MINISTERIET KONTOR FOR ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSER Arbejdsmiljø i arbejdsmarkedsuddannelserne... fra integrering i undervisningen til sikkerhedskultur i virksomheden 12/12-konference den 8.-

Læs mere

Spørgsmål og svar om den nye skole

Spørgsmål og svar om den nye skole Spørgsmål og svar om den nye skole Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder i kraft 1. august 2014. Hvor mange timer skal mit barn gå i skole? Alle elever får en mere varieret

Læs mere

Grundforløb tømrer og elektriker

Grundforløb tømrer og elektriker Grundforløb tømrer og elektriker EUX på DjH Studieforberedende samtaler Kommende EUX-grundforløbselever bliver indkaldt til en studieforberedende samtale før studiestart. Samtalen varer omkring 20 minutter,

Læs mere

Handlingsplan for læseindsats

Handlingsplan for læseindsats Handlingsplan for læseindsats 2015 under før efter ude inde inde kan ikke kan næsten kan selv Erhvervsuddannelser og AMU Jordbrugets UddannelsesCenter Århus Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Evaluering

Læs mere

Kommissorium. EUD 10 og EUDFlex. Stamoplysninger. Baggrund. Version af projektaftalen Version 1:

Kommissorium. EUD 10 og EUDFlex. Stamoplysninger. Baggrund. Version af projektaftalen Version 1: Kommissorium EUD 10 og EUDFle Stamoplysninger Sagsnummer (SBSYS) 17.00.00 -A00-1-15 Version af projektaftalen Version 1: Tidsramme EUD10 og EUD Fle forventes at kunne starte op i skoleåret 2016/17. Projektbeskrivelsen

Læs mere

UDDANNELSEN PÅ TEKNISK SKOLE

UDDANNELSEN PÅ TEKNISK SKOLE UDDANNELSEN PÅ TEKNISK SKOLE Der er 35 tekniske skoler over hele landet, hvor du kan tage grundforløbet til elektrikeruddannelsen. Der findes 19 skoler, hvor du kan tage hele elektrikeruddannelsen inden

Læs mere

Målsætning FRISØRAFDELINGEN juni 2009

Målsætning FRISØRAFDELINGEN juni 2009 sætning FRISØRAFDELINGEN juni 2009 Herningsholm Erhvervsskole Frisørafdeling Overordnet målsætning Afdelingens overordnede mål er at formidle en relevant, pædagogisk og virkelighedsnær undervisning for

Læs mere

Partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, Roskilde Tekniske skole, UU- Roskilde og Roskilde Kommune 1. marts 2012 1. marts 2014

Partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, Roskilde Tekniske skole, UU- Roskilde og Roskilde Kommune 1. marts 2012 1. marts 2014 Partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, Roskilde Tekniske skole, UU- Roskilde og Roskilde Kommune 1. marts 2012 1. marts Indledning Parterne bag denne aftale ønsker at etablere et samarbejde, der skal

Læs mere

2020-plan for UU (Ungdommens uddannelsesvejledning)

2020-plan for UU (Ungdommens uddannelsesvejledning) 2020-plan for UU (Ungdommens uddannelsesvejledning) Dette notat beskriver visionen for UU sjælland syd (UUSS, som består af Næstved, Faxe samt Vordingborg) 2020. Notatet inddrager de officielle lovkrav,

Læs mere

Elever i staten et fælles ansvar. Inspiration og praktiske oplysninger

Elever i staten et fælles ansvar. Inspiration og praktiske oplysninger Elever i staten et fælles ansvar Inspiration og praktiske oplysninger April 2010 Elever i staten - et fælles ansvar Inspiration og praktiske oplysninger April 2010 Elever i staten - et fælles ansvar Inspiration

Læs mere

Uddannelser. på STYLE & WELLNESS College Aalborg. frisør kosmetiker

Uddannelser. på STYLE & WELLNESS College Aalborg. frisør kosmetiker Uddannelser på STYLE & WELLNESS College Aalborg frisør kosmetiker Mød vores vejleder og praktikpladskonsulenter! Denne brochure giver dig et indblik i vores uddannelser. Hvis du gerne vil vide mere om

Læs mere

Kort og godt. om de lokale bestyrelsers opgaver efter globaliseringsaftalen GLOBALISERINGSAFTALEN

Kort og godt. om de lokale bestyrelsers opgaver efter globaliseringsaftalen GLOBALISERINGSAFTALEN Kort og godt om de lokale bestyrelsers opgaver efter globaliseringsaftalen GLOBALISERINGSAFTALEN 1 Indledning Aftalen om globaliseringspuljen i forbindelse med Finanslov 2010 udløste mange midler til erhvervsuddannelserne.

Læs mere

Uddannelsesaftale En sund investering i fremtiden

Uddannelsesaftale En sund investering i fremtiden Uddannelsesaftale En sund investering i fremtiden Vækst med afsæt i traditionerne I Danmark har vi lang tradition for erhvervsuddannelser bestående af en kombination af teoretiske og praktiske forløb.

Læs mere

Formandens beretning til generalforsamlingen for DI Service den 8. maj 2015. v/jesper Busk, Formand DI Service. Indledning

Formandens beretning til generalforsamlingen for DI Service den 8. maj 2015. v/jesper Busk, Formand DI Service. Indledning Side 1 af 14 Formandens beretning til generalforsamlingen for DI Service den 8. maj 2015 v/jesper Busk, Formand DI Service Indledning Velkommen til generalforsamling i DI Service. Jeg har glædet mig til

Læs mere

Udviklingsredegørelse for 2014 for erhvervsuddannelsen til Dyrepasser

Udviklingsredegørelse for 2014 for erhvervsuddannelsen til Dyrepasser Fællesudvalget for Landbrugsuddannelser Den 19. september 2013 Udviklingsredegørelse for 2014 for erhvervsuddannelsen til Dyrepasser Nøgletal 2010 2011 2012 Igangværende uddannelsesaftaler 311 342 339

Læs mere

Evaluering af Virksomhedsplan 2012 Indsatsområder

Evaluering af Virksomhedsplan 2012 Indsatsområder Evaluering af Virksomhedsplan 2012 Indsatsområder Indsatsområder 2012 Midtvejsevaluering juni 2012 Slutevaluering Mentorordning 100% af elever med mentorordning fra Hold Fastprojektet 2010-11 er stadig

Læs mere

Resultatkontrakt for rektor Anne Vandsø Madsen Herning HF og VUC for perioden 1.august 2014 til 31. juli 2015

Resultatkontrakt for rektor Anne Vandsø Madsen Herning HF og VUC for perioden 1.august 2014 til 31. juli 2015 Resultatkontrakt for rektor Anne Vandsø Madsen Herning HF og VUC for perioden 1.august 2014 til 31. juli 2015 Formål Kontrakten er udformet i overensstemmelse med Undervisningsministeriets Bemyndigelse

Læs mere

Udbudspolitik for arbejdsmarkedsuddannelserne

Udbudspolitik for arbejdsmarkedsuddannelserne Indledning... 2 Mål for udbudspolitikken... 2 Skolens strategi... 3 Afdækning af behov... 4 Markedsføring... 4 Samarbejdsrelationer... 5 Udlicitering... 5 Udlagt undervisning... 6 Revision... 6 1 Indledning

Læs mere

Klik nu på pilen nederst i højre hjørne for at komme hen til de første spørgsmål.

Klik nu på pilen nederst i højre hjørne for at komme hen til de første spørgsmål. Kære skolepraktikant, På ARHUS TECH vil vi gerne vide, hvor tilfreds du er med skolepraktikken, og hvad du forventer af dig selv. Derfor vil vi bede dig besvare dette spørgeskema. Hver side i spørgeskemaet

Læs mere

Lokale uddannelsesudvalg for Forsyningsoperatøruddannelsen

Lokale uddannelsesudvalg for Forsyningsoperatøruddannelsen BILAG 3.4.1 LUU SKIVE Referat Dato: Onsdag den 28 april kl. 10 i el afd. Referent: Bjarne Tilstede: Søren Dath; Arne Thøgersen; Peter F. Andersen; Vagn Petersen; Per Nielsen; Ivar Rud; Christian Møller;

Læs mere

Instruktør i Psykisk Førstehjælp

Instruktør i Psykisk Førstehjælp Instruktør i Psykisk Førstehjælp Psykisk Førstehjælpsinstruktør Som uddannet instruktør i Psykisk Førstehjælp kan du udbyde Psykisk Førstehjælpskurser og være med til at udbrede kendskabet til psykisk

Læs mere

Elevernes udbytte af deltagelse i Kombinationsprojektet

Elevernes udbytte af deltagelse i Kombinationsprojektet Forskningsnotat 5 Elevernes udbytte af deltagelse i Kombinationsprojektet Marianne Lyngmose Nielsen Peter Koudahl DPU juni 2011 Indhold Forskningsnotat... 3 Metode... 5 Elevernes nuværende uddannelses-,

Læs mere

Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter

Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter Projekttitel: Trivsel og Sundhed på arbejdspladsen Baggrund for projektet: Bilernes hus ønsker at have fokus på medarbejdernes trivsel. Det er et vigtigt parameter

Læs mere

Skolepraktik tilbydes indenfor visse uddannelser til elever, der efter grundforløbet ikke har fået en uddannelsesaftale.

Skolepraktik tilbydes indenfor visse uddannelser til elever, der efter grundforløbet ikke har fået en uddannelsesaftale. 1 Skolepraktik tilbydes indenfor visse uddannelser til elever, der efter grundforløbet ikke har fået en uddannelsesaftale. Skolepraktik At være elev i skolepraktik (SKP) erstatter det at være ansat som

Læs mere