Å R S B E R E T N I N G Indhold

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Å R S B E R E T N I N G 2 0 1 4. Indhold"

Transkript

1 Å r s b e r e t n i n g 2014 D e n j y d s k e H a a n d v æ r k e r s k o l e

2 Indhold Indledning... 2 Bestyrelse timersskole talentpleje og sikring af gennemførelse... 3 Ærligt talt/vis kvalitet... 4 Elevtrivsel Benchmark... 5 Udvikling mod DjH fase NNS og EUD-reform... 7 Facebook... 8 Synlighed gennem arrangementer og besøg... 8 Energimesse... 9 DM i Skills og Skills stafet... 9 Købsaftale og lokal- og kommuneplan... 9 PraktikCenter... 9 Sikkerhed og arbejdsmiljø Praktik i udlandet (PiU) ERASMUS Skolehjem Administrationen Forplejningen Rengøringen Køleafdelingen Elafdelingen Plastafdelingen DjH fakta side 1 af 19

3 Indledni ng DjH s forretningsområde er primært relateret til 3 undervisningsområder: EUD grundforløb med indgangene: Strøm, styring og it, Produktion og udvikling, Bygge og anlæg, EUX-elektriker, EUX-tømrer EUD hovedforløb med uddannelserne: elektriker, køletekniker, plastmager, plastspecialist og træfagenes byggeuddannelse med specialerne tømrer og tækkemand Efter- og videreuddannelse indenfor alle områder 2014 blev kvalitetsmæssigt igen et godt år, med et evalueringsgennemsnit på 7,9 (10-skala) på EUD og 4,2 på AMU-efteruddannelsen (5-skala). Det økonomiske overskud, der blev på , anses for værende tilfredsstillende. Det er glædeligt, at der igen i år er fremgang på både grund- og hovedforløb med et plus i fht på 45 årselever svarende til 12 %. Vi slutter derfor, også i 2014, med det største antal grundforløbselever siden grundforløbet blev indført i Samlet på EUD er antallet af årselever nu 25 højere end rekordåret På AMU-området lider aktiviteten stadig under, at vilkår for deltagelse på AMU-kurser blev forringede i Årselevfordeling (2004) 2014 Elområdet Køleområdet Plastområdet Træfagenes område I alt EUD (144) 185 (35) 57 (44) 66 (76) 121 (299) 429 IDV øvrigt 44 Kurser (11) 26 (16) 24 (15) 10 (42) 60 I alt (155) 211 (51) 81 (59) 76 (76) 121 (454) 533 Skolehjem (207) 283 I alt (548) 816 Fordeling af antal personer 2014 El Køl Plast Tømrer I alt Grundforløb Hovedforløb I alt Kurser* I alt side 2 af 19

4 *Kurser El Køl Plast I alt 1. kvartal kvartal kvartal kvartal AMU i alt Div. IDV I alt Best yr else DjH s bestyrelse har følgende sammensætning (de 12 første med stemmeret): 1 Områdeleder Benny Yssing (formand, forretningsudvalg), Dansk El-Forbund 2 Elinstallatør Carsten Priess (næstformand, forretningsudvalg), Tekniq 3 LO-sekretær Ejner K. Holst (forretningsudvalg), selvsupplerende 4 Tømrermester Verner Bolther (forretningsudvalg), Dansk Byggeri 5 Afdelingsformand Palle Langkjær (forretningsudvalg), Dansk Metal 6 Adm. direktør Thomas Drustrup, DI, Plastindustrien i Danmark 7 Forretningsfører Henry Andersen, Fagligt Fælles Forbund, 3F 8 Direktør Lars Thorsen, DI/Autoriserede Kølefirmaers Brancheforening, AKB 9 Faglig sekretær Pauli Mogensen, Fagligt Fælles Forbund, 3F 10 Borgmester Nils Borring, Favrskov Kommune 11 Faglærer Steen H. Sørensen, DTL s lokalforening 12 Dylan Aae Jensen, EUD-elevrepræsentant 13 Overassistent Helle Jørgensen, Teknisk Administrativt Personale (TAP) 2 4-timersskole tal ent pleje og si kring af gennemførelse Et vigtigt element i bekæmpelse af uddannelsesafbrud er, at Den jydske Haandværkerskole er en mindre erhvervsskole, hvor der arbejdes på at skabe trygge rammer og trivsel for den enkelte elev. Det underbygges af, at en stor del af eleverne bor på skolen (68 %), det vil sige der kan understøttes og søges læring 24 timer i døgnet. Skolen er opbygget efter det amerikanske campussystem: Undervisning, fritid, bespisning og bofacilliteter på samme adresse. Mentor- og tutorordning involverer således også skolehjemmet og skolehjemsassistenterne. Skolen - inkl. værksteder - er åben 24 timer i døgnet, hvilket giver eleverne mulighed for at snakke og dyrke fag også efter kl. 16, gældende for både kost- og dagskoleelever. Dette koncept nyder stor opbakning fra vore elever både i fht. de faglige og de sociale aktiviteter, hvilket fremgår af evalueringerne og kommentarerne hertil. Til de åbne værksteder og laboratorier er der knyttet en tutorordning, hvor ældre studerende eller lærlinge hjælper de yngre. Undervisere fungerer som lektievejledere efter kl. 16 og til kl. 20. Ved selvsyn kan man næsten hver aften se lys i værkstederne, hvor elever arbejder med deres projekter eller lektier. side 3 af 19

5 En dejlig aktivitet der afspejler nogle ambitiøse unge, der er villige til at yde en ekstra indsats for at opnå et godt resultat. Learning Centret bruges til alle former for samvær for eleverne. Det strækker sig lige fra lektiehjælp, lektiecafé, faglig erfaringsudveksling til almindeligt hyggeligt samvær over en kop kaffe og/eller et stykke kage. Også i 2014 har der efter undervisningstid været et bredt udbud af forskellige og aktuelle tilbud, der er med til at give vore elever en bredere forståelse af deres liv og samfundet. Der har også været gennemført kompetencegivende kurser, der kan anvendes både i privat og arbejdsmæssig sammenhæng. Her er vore praktikvirksomheder gode til at bakke op om og motivere til deltagelse i disse kurser. I DjH s sport- og fritidsklub er der et bredspektret tilbud med aktiviteter for enhver smag, såvel individuellesom holdaktiviteter. Der er mulighed for at dyrke idræt og boldspil efter en dag på skolebænken, eller i fællesskab se sportsbegivenheder på storskærm i vores elevcafé. Der ud over kan alle være med til at arrangere fællesaktiviteter i samarbejde med vores elevråd. Ærligt talt/vis k valitet EUD-eleverne har tilkendegivet, at Den jydske Haandværkerskole formår at leve op til deres forventninger. Der er afgivet i alt afkrydsninger i årets Ærligt Talt. Spørgsmålene fordeler sig på 12 temaer, som omhandler både undervisning, Learning Center, fritid, bo-miljø, socialt miljø og forplejning. 7,9 i gennemsnit er en meget høj tilfredshedsgrad, men dog 0,1 lavere end det højeste resultat, som blev opnået i 2013 (afrundet). Der er fokus på alle afvigelser uanset retning. På AMU-området udfylder kursisterne et centralt stillet evalueringsskema kaldet Vis kvalitet. I 2014 blev spørgsmål besvaret med et samlet gennemsnit på 4,2 på en 5-skala, og et gennemsnit på 4,3 for både tilrettelæggelse og gennemførelse af det enkelte kursus. Det samlede gennemsnit er 0,1 højere end DjH s institutionsgennemsnit er det højeste opnået af en teknisk erhvervsskole. Begge områders evalueringsresultater er meget konstante, men der er altid muligheder for forbedringer. Med udgangspunkt i begge undersøgelser, og ikke mindst i de medfølgende kommentarer, vurderes indsatsområder løbende både i de enkelte områder og på skoleplan. side 4 af 19

6 A M U - K u r s i s t t i l f r e d s h e d D j H Gns Svar Spørgsmål Meget tilfreds (5.0) Tilfreds (4.0) Hverken tilfreds eller utilfreds (3.0) Utilfreds (2.0) Meget utilfreds (1.0) Ved ikke / Ikke relevant (0.0) 4, Kurset 38 % (1.034) 57 % (1.530) 4 % (104) 0 % (13) 0 % (11) 2 3, Kendte du kursets formål inden start 4, Har du lært det, der er kursets formål? 4, Din egen indsats på kurset? 4, Tilrettelæggelse af undervisningen 4, Kursets faglige niveau? 4, At det du har lært på kurset, kan anvendes i dit arbejde fremover? 4, Total gennemsnit / (antal besvarelser) 25 % (674) 39 % (1.059) 26 % (692) 8 % (210) 2 % (58) 1 29 % (749) 56 % (1.439) 13 % (321) 1 % (35) 0 % (7) 2 35 % (951) 60 % (1.606) 5 % (125) 0 % (9) 0 % (2) 2 39 % (1.037) 51 % (1.371) 9 % (242) 1 % (37) 0 % (4) 1 36 % (955) 58 % (1.552) 5 % (145) 1 % (16) 0 % (6) 2 29 % (774) 46 % (1.203) 21 % (550) 4 % (95) 0 % (13) % (6.174) 52 % (9.760) 12 % (2.179) 2 % (415) 1 % (101) 20 Elevtri vsel Benchmar k Med jævne mellemrum deltager DjH endvidere i en national benchmark analyse af elevtrivsel/-tilfredshed. Udover at give at billede af elevtrivsel på nationalt plan, er benchmark analysen også en metode til validering af DjH s eget evalueringssystem Ærligt talt. Ved årsskiftet 2013/14 deltog i alt 533 elever/lærlinge fra DjH i en sådan benchmark analyse gennemført af analysefirmaet ENNOVA. De 533 besvarelser resulterede i et gennemsnit på 80 på en 100-skala, hvilket i øvrigt var højeste vurdering for samtlige deltagende EUDerhvervsskoler. Resultatet matcher fint DjH s evalueringssystem. Top 3 og landsgennemsnit: DjH 80 Herningsholm 73 Skive 73 Landsgennemsnit 68 Rockwoolfonden ungdomsuddannelsernes resultater Rockwool Fondens Forskningsenhed præsenterede i august 2014 resultaterne af et projekt, der fremlagde ny viden om, hvordan styring og ledelse sker på ungdomsuddannelserne, samt hvordan denne styring og ledelse hænger sammen med ungdomsuddannelsernes resultater. Det skete i form af publiceringen af bogen Styring, ledelse og resultater på ungdomsuddannelserne. I bogen nævner man af princip ikke institutioner ved navn, men vi fik et tip om, at Rockwoolfonden på et orienterende møde for pressen, ville nævne Den jydske Haandværkerskole som en uddannelsesinstitution, der skiller sig markant positivt ud. side 5 af 19

7 På DjH var vi selvfølgelig glade for omtalen, og også tilfredse med, at forskerne havde noteret sig skolens arbejde. Det gav samtidig en hel del medieomtale i både radio og TV, såvel nationalt som regionalt. Benchmarking af erhvervsskolernes evne til at få deres elever i praktik Deloitte fremlagde i december 2014 en analyse, der belyser potentialet for flere praktikpladser og undersøger, hvor gode skolerne er til at få deres elever i virksomhedspraktik. Der er taget afsæt i tallene Der er stor forskel på skolerne, også når man, som noget nyt, tager hensyn til skolernes rammevilkår. I analysen beregner man såvel det absolutte tal for hvor mange, der kommer i praktik, samtidig med at det beregnes hvordan dette tal ser ud når der korrigeres for elev- og forældrekarakteristika samt arbejdsmarkedsforhold. Skolerne inddeles i 3 grupper top 25 % mellem bund 25 %. Det er glædeligt at DjH befinder sig i Top 25 %, samt er den tekniske og merkantile erhvervsskole, der har både det højeste absolutte tal samt højeste tal vægtet. Gennemsnit Benchmark % Faktisk andel i praktik % Top 25 % % Bund 25 % Top 5 benchmark i fht. rammevilkår Institution Benchmark % Faktisk andel i praktik % Antal elever DjH Udd.center Herning EUC Vest AMU Nordjylland Learnmark Udvikling mod DjH fase 2 På baggrund af bestyrelsens og ledelsesgruppens strategiseminar september 2014 er DjH 2016 blevet tilrettet. Målsætning og formål er uændret, men der er ændret/tilføjet i 6 af 12 resultatmål, primært med baggrund i en udvidelse og videreudvikling af mål, der allerede er opfyldt samt inkorporering af intentionerne i den kommende EUD-reform. Tilsvarende er aktivitetsoversigt ajourført i alle 12 resultatmål. Aktivitetsoversigten er dynamisk og tilrettes løbende de gældende forhold. side 6 af 19

8 Resultater af strategi 2016 TEMA 1: UDBUD Eksisterende påbygningsmuligheder i EUD, samt evt. andre relevante påbygninger i højden, anvendes aktivt af DjH s brugere Udvikling af eksisterende EUX og EUX på nye områder TEMA 2: DEN SAMLEDE OPLEVELSE DjH s kulturelle værdier er tydelige i hverdagen - sjæl/nærvær/tillid/faste rammer/udfordringer/muligheder/respekt for brugeren Det samlede læringsmiljø opfattes som unikt Certificeringsaktiviteter gennemføres hvor relevant Den samlede kvalitet opleves som unik - rammer/udstyr/undervisning/service Videncenter Energi er et væsentligt aktiv DjH har kontakt/netværk med efterskoler/fri fagskoler DjH har et aktivt samarbejde med relevante partnere om internationale projekter og aktiviteter EUD reform 2015 er implementeret i DjH s portefølje Praktikcenter på DjH er veletableret Begrebet dogmeskole fastholdes og forankres, gerne i fællesskab med andre De enkelte områder arbejder fortsat med strategihandlingsplaner, herunder mål og aktiviteter, der støtter op om den overordnede DjH Også disse planer justeres og tilpasses løbende. NNS og EUD-reform På DjH har vi i regi af Ny Nordisk Skole arbejdet med et tema omkring klasseledelse og refleksiv evaluering samt mulighederne i 24-timersskolen. Der er gennemført 9 seminarer med mellemliggende feltarbejde, og rækken blev afsluttet med en fælles pædagogisk dag for alle undervisere. Det tværfaglige samarbejde giver blandt andet mulighed for at styrke samarbejdet på DjH, afprøve andre metoder og principper undervisningsmæssigt, observere på adfærd og undervisning, undersøge hvad der virker i de enkelte klasser, undersøge hvordan vi bedst muligt kan udnytte de rammer og muligheder vi har på Den jydske Haandværkerskole. Den pædagogiske dag var bygget op omkring 2 eksterne oplæg holdt af Johannes Andersen om Nutidens unge samt Mattias Tesfaye om Kloge Hænder. Om eftermiddagen blev der så gennemført workshops med fokus på 24-timersskolen og Undervisningsprincipper. Resultaterne herfra indgik efterfølgende i arbejdet omkring DjH 2016 fase 2 og i reformarbejdet om Grundforløb 1. Grundforløb 1 er en del af den kommende EUD-reform med opstart august Allerede i september 2014 blev der nedsat en tværgående udviklingsgruppe med repræsentanter fra alle afdelinger. Med udgangspunkt i ideerne genereret på et opstartsseminar arbejdes der med beskrivelse og klargøring af et spændende uddannelsesforløb for Grundforløb 1, hvor erfaringerne fra NNS-forløbet inddrages. side 7 af 19

9 Facebook I 2014 er der yderligere 615 personer der har tilkendegivet at de synes godt om DjH på Facebook, og ved årets udgang er der i alt der synes godt om DjH s Facebook-side. I 2014 har der været i alt 201 opslag hvoraf 28 var videoer. Specielt videoer, kan vi se, har en stor interesse og vores rekord i 2014 er et opslag der er blevet vist over gange. I gennemsnit er der vist indhold fra DjH s Facebook-side knap 2 mio. gange i Det er derfor fortsat et effektivt medie der er med til at øge kendskabet til DjH. I løbet af 2014 har anbefalinger af Facebook-sider fået en større betydning og mere fremtrædende plads på Facebook. Derfor er det dejligt at konstatere, at vi har fået mange skrevne anbefalinger og et gennemsnit på 4,6 ud af 5 stjerner. Synlighed gennem arrangementer og besøg I løbet af 2014 har Den jydske Haandværkerskole lagt faciliteter til en lang række eksterne arrangementer. Det aktiverer en del medarbejdere på skolen, som hver især arbejder på en del af puslespillet, der samlet sikrer en vellykket afvikling af arrangementerne med meget tilfredse ambassadører til følge. Vi er på DjH meget positive overfor og bevidste om den type arrangementer. Som lands- og fagskole dækker vi en bred geografi, som det er vanskeligt og særdeles kostbart at nå med traditionel markedsføring. Her er arrangementer for grupper med meget stort netværk sammen med en aktiv Facebookprofil, Åbent Hus-lørdag, SKILLS, Energimesse, og flotte svendeprøveafslutninger vigtige kontaktpunkter, der er med til at sprede et positivt kendskab til DjH. Der har været afholdt 3 store landsarrangementer med henholdsvis 120, 150 og 170 deltagere med varierende antal overnatninger. Der har været afholdt fyraftensmøder for såvel offentlige og private interessenter, samt gennemført en lang række rundvisninger. Således var Kristian Jensen, tidligere skatteminister og nuværende gruppeformand for Venstres folketingsgruppe og næstformand for Venstre, på besøg sammen med LO-sekretær, og medlem af DjH s bestyrelse, Ejner K. Holst. Kristian Jensen fik en grundig rundvisning og en god snak om The DjH way to do it, samt vores syn på side 8 af 19

10 de endnu uafklarede elementer i den ny EUD-reform. Dejligt at travle politikere tager sig tid til at besøge DjH, og ved selvsyn oplever rammer og indhold i det vi foretager os. Samtidigt får vi mulighed for at fremføre og udveksle skole- og uddannelsespolitiske synspunkter, hvilket forhåbentligt er til gavn for alle parter. Energimesse I efteråret 2014 har der været afholdt energimesse, med offentlig adgang, for nu 6. gang. Også denne gang med over 50 deltagende producenter og håndværksvirksomheder, så rammerne i tømrerværkstederne var helt fyldt ud. Den spændende messe trak rigtig mange besøgende, og alle gav udtryk for, at her fik man virkelig noget ud af det, både som udstiller og som besøgende. På messedagen var der stor interesse for rundvisninger til de 14 bæredygtige energianlæg DjH råder over, og som nu anvendes i mange forskellige sammenhænge. DM i Skills og Skills staf et I januar 2014 var DjH repræsenteret ved DM I SKILLS, der denne gang blev afholdt i Ålborg. Den jydske Haandværkerskole havde en stor spændende og levende stand, der tiltrak sig opmærksomhed fra mange af de besøgende, der over tre dage besøgte DM i SKILLS. Der er ikke tvivl om, at aktivitet, der engagerer og lys der blinker, har en magnetisk effekt. Og mange besøg på standen giver de bedste muligheder for at undervisere og vejledere kan fortælle om DjH s uddannelser. Det blev en øjenåbner for flere unge, der fik stof til eftertanke om valg af uddannelse. Fredag eftermiddag uddelte DjH s køkken stykker kage fra DjH s stand på 1½ time. Endvidere konkurrerede to unge tækkemænd om at blive danmarksmester i deres fag. Jakob Ranch Enemark løb af med sejren. Samtidig vandt han også mesterskabet i konkurrencen om arbejdsmiljø. Sideløbende blev SKILLS stafetten for 9. klasser afviklet. Fra Favrskov kommune deltog 9. klasse fra Præstemarkskolen i Søften, som nåede helt til semifinalen. I efteråret 2014 blev 8. klasserne på Favrskovs skoler besøgt med en ny omgang Skills stafet, med det mål at finde de bedste hold, der så skulle dyste om kommunemesterskabet på energimessen. Her åbnede Borgmester Nils Borring konkurrencen med at trække lod om startplaceringerne. Det blev Søndervangskolen fra Hammel, der i 2015 repræsenterer Favrskov Kommune i Bellacenteret i januar Købsaftal e og lokal- og kommuneplan I foråret 2014 indgik DjH og Favrskov Kommune en købsaftale om nabogrunden til DjH. Samtidig blev der iværksat udarbejdelse af lokalplan for området og tillæg til kommuneplan for Skovvej. Disse planer blev godkendt i oktober Lokalplanen og tillæg til kommuneplan giver DjH gode muligheder for at manøvrere i forhold til kommende kapacitetsbehov på skolehjem, undervisning, bespisning m.v. Derfor er der igangsat et større arbejde omkring bygningsmassen og dens udnyttelse samt fremtidige forventede behov og konsekvenserne heraf, så vi kan træffe de bedst mulige langsigtede beslutninger. PraktikCe nter DjH s praktikcenter, der blev godkendt og etableret i efteråret 2013, er forankret i skolens bestyrelse. Også i 2014 er der blevet arbejdet med kvalitetssikring, så PraktikCenteret lever op til den nye lovgivning. side 9 af 19

11 Skolens primære mål er fortsat, at eleverne skal i praktik på en virksomhed så meget og så hurtigt som muligt. Vi har dog også skabt rammerne og mulighederne for, at eleverne kan få en ligeværdig og fuldgod uddannelsespraktik på skolen med opfyldelse af de praktikmål, som er opstillet for de enkelte uddannelser. Samtidig er der fokus på, at eleverne trives i et godt arbejdsmiljø med relevante arbejdsopgaver, hvor også et godt samarbejde med de lokale uddannelsesudvalg er væsentligt. I efteråret 2014 gennemførte Evalueringsinstitutteet (EVA) for Undervisningsministeriet en evaluering af alle landets praktikcentre. Som grundlag for de centerspecifikke evalueringsrapporter gennemførte EVA både en kvalitativ dataindsamling, og var på besøg på samtlige centre med interview med hhv. elever, instruktører og ledere, således også på DjH i september Resultatet af EVA s evaluering af DjH s praktikcenter er ganske tilfredsstillende. Efter EVA s vurdering er Den jydske Haandværkerskole godt i gang med arbejdet med at etablere et praktikcenter, og EVA har især hæftet sig ved arbejdet med at få eleverne ud i virksomhedsaftale. Sikker hed og ar bejdsmiljø Arbejdsmiljøet har stadig gode vilkår på DjH. Der har ikke været nogen alvorlige skader hverken blandt elever/lærlinge, kursister eller medarbejdere. I såvel arbejdsmiljøgrupperne som i arbejdsmiljøudvalget arbejdes der løbende med den gældende APV samt de valgte fokuspunkter. I den forbindelse har der været afholdt dagskursus i konflikthåndtering for den samlede arbejdsmiljøtjeneste. Praktik i udl andet (PiU) Vi har hjulpet med udstationering af lærlinge på praktikophold i Australien. Vi har denne gang haft 4 lærlinge i Brisbane; én tømrer én elektriker og to køleteknikere. De har alle været på ophold i 3 måneder, hen over julen. AER betaler rejsen, og giver virksomhederne en vis refusion af lønnen. De danske praktikvirksomheder støtter med løn og frihed under opholdet. Lærlingene kommer hjem med en stor oplevelse, et bedre engelsk og en stærkere såvel faglig som personlig karakter. ERASMUS+ Sammen med skoler fra Island, Norge og Finland har vi fået godkendt et nyt Erasmus+ projekt som løber frem til sommer Projektet involverer elever og undervisere fra DjH, og i projektperioden besøges alle lande i forbindelse med gennemførsel af en camp. Den jydske Haandværkerskoles deltager med elever fra hver af de fire lærlingeafdelinger. I forbindelse med hver camp løses innovative opgaver stillet af en lokal organisation/virksomhed. Eleverne bliver fordelt i 4 grupper med én elev fra hvert af de nordiske lande. Der må kun tales engelsk i de 24 timer campen varer. Grupperne fremkommer med hver sin innovative løsning på opgaven, og fremlægger denne for et panel, som vurderer og præmierer det bedste forløb og resultat. Formålet med projektet er at fremme kreativiteten, entreprenørshipånden og innovationstanken hos eleverne. I foråret 2015 afholdes projektet på Den jydske Haandværkerskole. side 10 af 19

12 Skolehjem Skolehjemsfordeling % der bor på skolehjem Grundforløb Hovedforløb I alt Tømrer (54) (50) 53 % (58) (59) 58 % (57) (58) 57 % Plastmager (78) (78) 77 % (77) (81) 75 % (79) (78) 76 % Køletekniker (82) (72) 77 % (84) (80) 77 % (83) (78) 77 % Elektriker (62) (57) 46 % (72) (73) 73 % (71) (69) 70 % EUX-tømrer (55) 49 % 44 % (55) 48 % EUX-elektriker (78) 74 % 74 % (74) 74 % I alt (66) (60) 63 % (70) (70) 69 % (69) (68) 68 % (Tallene i parentes er for 2012 og 2013) Bemærk: EUX er i opstillet særskilt. Det begynder at blive synligt, at eleverne også bliver vejledt til erhvervsuddannelserne fra folkeskolerne, og at der fra politisk side bliver lagt vægt på, at flere søger ind på erhvervsuddannelserne. Vi har haft et rigtig fint år for vores grundforløb med en stigning på uddannelsessiden med over 20 årselever. På hovedforløbene ser vi også en stigning. For køl og el er der fremgang, plast ca. status quo, og bygge anlæg et lille fald. Konsekvenserne af de sidste 4 års mindre lærlingeoptag i byggebranchen er endnu ikke helt gennem systemet. Da den procentvise andel af elever, der bor på skolehjem, er meget stabil, smitter det øgede antal elever direkte af på vores skolehjemsaktivitet. Med 283 årselever på skolehjem fik vi i 2014 en stigning på 42 årselever, hvilket svarer til 17 %. Det øger presset på skolehjemmet, hvor skolehjemsbygningen på Skovvej, der blev opført i 60 erne, er, selv om den er godt vedligeholdt, ved at trænge til en renovering og opdatering af bade- og toiletfaciliteter. Administrationen Efter en forudgående analyse har vi valgt at få skolens fakturaflowsystem IM Soft hostet ude. Det eksisterende fakturaflowsystem stod over for at skulle opdateres med deraf følgende større omkostninger til nye servere mv, og derfor blev et analysearbejde sat i gang med henblik på at sammenholde omkostningerne i forbindelse med en hostet løsning i forhold til indkøb af nye servere. Det viste sig, at det var mest fordelagtigt for DjH, at foretage en hostet løsning. Med baggrund heri og efter ønske fra administrationen er det ligeledes naturligt, at der i samarbejde med itafdelingen er igangsat en analyse af mulighederne for Outsourcing af Navision Stat og LDW (Local Data Warehouse). I 2014 var brugernes evaluering af administrationen på en 10-skala faldet fra 8,0 til 7,8, hvilket anses som ærgerligt og ikke umiddelbart forklarligt. En handlingsplan, for såvel undersøgelse af baggrunden for faldet og for fremadrettet bedring af resultatet, er allerede igangsat. side 11 af 19

13 Den to-årige rammeaftale mellem 3 (Hi3G Denmark) og skolen udløber februar Derfor pågår der lige nu et arbejde omkring fornyelse af telefoniaftalen. De fire store udbydere af mobiltelefoni TDC, Telia, Telenor og 3 - er inviteret til at komme med tilbud til en ny fremadrettet aftale. For plejningen For medarbejderne i køkkenet har 2014 igen været et år med høj aktivitet. Samarbejdet i Indkøbsfællesskabet Mercantec fungerer meget tilfredsstillende. Fødevareaftalen trådte i kraft 1. marts 2013 og udløber 28. februar Fødevareudbuddet består af 3 delaftaler og 2 leverandører: delaftale 1, frisk frugt og grønt Dansk Cater A/S delaftale 2, fersk kød Randers Kød Engros ApS delaftale 3, kolonial Dansk Cater A/S Begge leverandører har indvilget i at forlænge aftalen på uændrede vilkår indtil nyt udbud er afsluttet. Brugergruppen påbegynder snart en evaluering af forløbet, og arbejder hen på nye udbud, der forventes at være færdige efter sommerferien I 2013 var brugernes evaluering af området på en 10-skala blevet løftet fra 6,9 til 7,5, hvilket blev anset for værende tilfredsstillende. Desværre må det konstateres, at evalueringsresultatet i årets løb er faldet tilbage på 6,9, hvilket ikke anses for at være tilfredsstillende. En handlingsplan, for såvel undersøgelse af baggrunden for faldet som for fremadrettet bedring af resultater på evalueringer, igangsættes. Efter 46 år og 8 måneders tjeneste i skolens køkken ønskede Ninna Nielsen at blive pensionist. Der blev takket og sagt farvel efter en prisværdig indsats for DjH ved et internt arrangement i køkkenet. Medarbejderne i køkkenet har deltaget på fagmesser i Herning, København og Malmø, været på flere virksomhedsbesøg for bl.a. at hente inspiration til anderledes produktsortiment, deltaget i relevante efteruddannelsesforløb, uddannelse af mentorer samt været på en oplevelsestur til Dansk Melodi Grand Prix i Odense. Alt sammen investeringer der også er med til at fremme og forbedre arbejdsmiljøet i området. Rengøringen 2014 har for rengøringsafdelingen igen været et år med høj aktivitet og fokus på optimering af områderne. Derfor er der gennemført en tilpasning af områderne, og alle medarbejdere har fået ansvaret for et nyt område pr. januar Rengøringsafdelingen på DjH har ry for et højt rengørings- og serviceniveau, hvor standarden fortsat fastholdes. Der er blevet udviklet et fælles uddannelsesprogram mellem DjH, VUC Aarhus, Jordbrugets Uddannelses- Center Århus og Teknisk Skole Silkeborg, hvor medarbejderne har gennemført de første kurser bl.a. vedr. midler og metoder. Derudover har alle medarbejdere være på kursus i førstehjælp. Vi har endnu engang haft besøg af vores sparringspartner, VUC Aarhus, med hvem der er blevet udvekslet mange erfaringer. Et af kriterierne for afdelingens succes er det gode samarbejde og medarbejdernes motivation i arbejdet. Dette sikres blandt andet ved daglige morgenmøder, hvor der aftales eventuelle ændringer, og hvor der ori- side 12 af 19

14 enteres fra både ledelsens og medarbejdernes side. Vi har desuden haft besøg af en fysioterapeut, som underviste i brugen af vore fitnessmaskiner, og som gav idéer til at passe på og vedligeholde kroppen. Afdelingen står fortsat for blomster og øvrig udsmykning af skolen. Arbejdet er højt værdsat af både medarbejdere og elever, et arbejde der sammen med den høje rengøringsstandard er med til at skabe et unikt miljø på Den jydske Haandværkerskole. Afdelingen tæller i dag 8 rengøringsassistenter og én leder. 6 assistenter arbejder på fuldtid og 2 assistenter på deltid. Det daglige rengøringsareal dækker ca m 2. Køl eaf delingen Der er indgået 49 uddannelsesaftaler som køletekniker, samme antal som i Det er positivt, at vi kan fastholde en stigning fra de foregående år. 38 elever har bestået grundforløbet, hvilket er 2 færre end i Der er gennemført 2 svendeprøveklasser med 25 lærlinge, som har bestået svendeprøven. Afdelingen har haft 53 årselever, det er en stigning på 3 i forhold til Vi er stadig 7 årselever færre end i rekordåret 2010, hvor vi havde 59 årselever. Den samlede AMU-aktivitet i køleafdelingen 2014 var på 22 årselever. Vi har også i 2014 gennemført teoretiske og praktiske eksamener for personer, som skal erhverve kølemontørcertifikat. Der er prøver på to af vores efteruddannelser begge med ekstern censor 108 kursister har været til den teoretiske prøve, og 54 kursister har været til praktisk prøve. I 2014 fik vi godkendt og gennemført vores nye AMU-kursus Kommercielle køleanlæg med CO 2 som kølemiddel. Et kursus som længe har været efterspurgt i branchen, og som helt sikkert vil komme til at give en masse aktivitet de kommende år. Kurset er absolut at regne i den avancerede ende, og målgruppen er erfarne køleteknikere, som arbejder med, eller ønsker at arbejde med, CO 2 køleanlæg. DjH har udstedt 296 kølemontørcertifikater, heraf er 94 nye certifikater og resten er generhvervelser. Det har bragt det samlede antal siden 2005 op på certifikater. Vi har et godt samarbejde med CP Inspektion omkring røntgengodkendelse af loddeprøver. Aktiviteten er tilbage på stabilt niveau på 70 årlige loddecertifikater. Både kursister og lærlinge tilbydes mulighed for at aflægge loddeprøver. Vi har for tredje år i træk samarbejdet med Danfoss om uddannelse af deres teknikere indenfor Advanced Industrial Refrigeration. Deltagerne kommer fra hele verden, og de gennemfører først en uges uddannelse hos Danfoss, hvor de undervises i deres egne komponenter, herefter får de en uges kursus på DjH, hvor vægten ligger på anlægsopbygning, processer og drift. Kurset gennemføres på engelsk. Samarbejdet er i 2014 blevet udvidet til også at omfatte kurset CO 2 Customer Training som har været gennemført en gang med hollandske kursister. Evalueringerne for begge kurser har været særdeles gode. Vi har et af verdens bedste undervisningsanlæg til at undervise indenfor industriel køling med ammoniak som kølemiddel, og vi er også godt med indenfor kommerciel køling med CO 2 som kølemiddel. Århus Maskinmesterskole har også i 2014 gjort brug af afdelingens gode undervisningsfaciliteter og ekspertise på køleområdet. I 2014 har vores prioritering været at etablere parallel- og buster køleanlæg, som hovedsageligt skal anvendes til undervisning indenfor styring og regulering på 2. hovedforløb. Der er blevet indkøbt udstyr til 4 side 13 af 19

Årsberetning. Administrationen Elafdelingen Køleafdelingen Plastafdelingen Tømrerafdelingen Installatørafdelingen

Årsberetning. Administrationen Elafdelingen Køleafdelingen Plastafdelingen Tømrerafdelingen Installatørafdelingen Årsberetning Årsberetning for Den jydske Haandværkerskole 2005 DjH generelt Serviceområdet Bygningstjenesten Rengøringen Forplejningen Skolehjemmet Administrationen Elafdelingen Køleafdelingen Plastafdelingen

Læs mere

Magasinet for Den jydske Haandværkerskole oktober 2009

Magasinet for Den jydske Haandværkerskole oktober 2009 DjH Nyt Magasinet for Den jydske Haandværkerskole oktober 2009 DjH som Learning Center I uge 43 åbner det nye Learning Center på DjH. Her kan elever søge hjælp og støtte til lektielæsning og projekter.

Læs mere

Magasinet for Den jydske Haandværkerskole

Magasinet for Den jydske Haandværkerskole DjH Nyt Magasinet for Den jydske Haandværkerskole juni 2007 Skolens vejledere Vejlederkontoret hjælper elever og virksomheder med både stort og småt i forbindelse med elevernes uddannelse Internationalisering

Læs mere

Strategi. rapport. Vi har en mission. Samarbejde med virksomheder. Strategiske samarbejdskonstellationer. Rekruttering. Udfordringer.

Strategi. rapport. Vi har en mission. Samarbejde med virksomheder. Strategiske samarbejdskonstellationer. Rekruttering. Udfordringer. Med engagement, samarbejde og respekt for mennesker og faglighed skaber vi dagligt en attraktiv erhvervsskole som andre gerne vil være en del af Fra skolens værdigrundlag Vi har en mission Praktikcenter

Læs mere

Magasinet for Den jydske Haandværkerskole okt. 2008. Tillykke til Casper Elev bestod engelskeksamen med god hjælp fra klassekammerat

Magasinet for Den jydske Haandværkerskole okt. 2008. Tillykke til Casper Elev bestod engelskeksamen med god hjælp fra klassekammerat DjH Nyt Magasinet for Den jydske Haandværkerskole okt. 2008 Tillykke til Casper Elev bestod engelskeksamen med god hjælp fra klassekammerat En robot fra det virkelige liv Samarbejde med erhvervet sikrer

Læs mere

FORORD... 3 ÅRET DER GIK... 5 Fokus på rekruttering... 5. Uddannelserne... 6. Kurser og efteruddannelse... 7

FORORD... 3 ÅRET DER GIK... 5 Fokus på rekruttering... 5. Uddannelserne... 6. Kurser og efteruddannelse... 7 Indhold FORORD... 3 ÅRET DER GIK... 5 Fokus på rekruttering... 5 Uddannelserne... 6 Kurser og efteruddannelse... 7 Nyt intranet til medarbejdere og elever... 7 ORGANISATIONEN... 8 Ny arbejdstid for underviserne...

Læs mere

Magasinet for Den jydske Haandværkerskole

Magasinet for Den jydske Haandværkerskole DjH Nyt Magasinet for Den jydske Haandværkerskole september 2007 Bertel Haarder på besøg Undervisningsminister Bertel Haarder besøgte den 6. september DjH, hvor han på en rundvisning kom i god dialog med

Læs mere

Handlingsplan for øget gennemførelse

Handlingsplan for øget gennemførelse Handlingsplan for øget gennemførelse Erhvervsuddannelserne 2012 Institutionens navn: Tradium (før Minerva + Randers TS) Institutionsnummer: 280051 Journalnr: 087.97K.391 Randers den 1. marts 2012 Søren

Læs mere

Indhold. Årsberetning 2013

Indhold. Årsberetning 2013 Årsberetning 2013 Indhold 3 Fakta om EUC Syd 4 Indledning 7 Bestyrelsen 9 Erhvervsuddannelserne i 2013 og indsatsen mod frafald 11 Nyt praktikcenter skal styrke praktikpladssituationen 12 Teknisk Gymnasium

Læs mere

Magasinet for Den jydske Haandværkerskole. Energimesse på DjH Solparabol, solcelleworkshop, lerhuse, varmepumper, smarthouseinstallationer...

Magasinet for Den jydske Haandværkerskole. Energimesse på DjH Solparabol, solcelleworkshop, lerhuse, varmepumper, smarthouseinstallationer... DjH Nyt Magasinet for Den jydske Haandværkerskole december 2009 Energimesse på DjH Solparabol, solcelleworkshop, lerhuse, varmepumper, smarthouseinstallationer... Nogle kommer hurtigt fra start I tømrerafdelingen

Læs mere

Indhold. Det. magasin

Indhold. Det. magasin DjH Den jydske Haandværkerskole Redaktion: Henrik Øelund (ansvarlig) Anne Hansen Aamand Layout: Anne Hansen Aamand Input: aha@djhhadsten.dk Indhold Siden sidst 2 Den gode erhvervsskole 4 Nyt internetdomæne

Læs mere

Det, der kommer fra hjertet, kan få plads i hjertet. Slip dig løs

Det, der kommer fra hjertet, kan få plads i hjertet. Slip dig løs KOLD: Det, der kommer fra hjertet, kan få plads i hjertet. Slip dig løs Landbrugsvej 55, DK-5260 Odense S T: +45 6313 2043 F: +45 6313 2044 koldcollege.dk koldcollege@koldcollege.dk Virksomhedsplan 2013.indd

Læs mere

Handlingsplan for øget gennemførelse Erhvervsuddannelserne 2015

Handlingsplan for øget gennemførelse Erhvervsuddannelserne 2015 Handlingsplan for øget gennemførelse Erhvervsuddannelserne 2015 Institutionens navn: Erhvervsskolen Nordsjælland Institutionsnummer:219411 Journalnr.: 089.74K.391 Dato Underskrift: (bestyrelsesformanden)

Læs mere

Tal og ord 2013. I august 2013 blev den nye social- og sundhedsskole i Grenaa indviet

Tal og ord 2013. I august 2013 blev den nye social- og sundhedsskole i Grenaa indviet Tal og ord 2013 I august 2013 blev den nye social- og sundhedsskole i Grenaa indviet Indhold FORORD... 3 ÅRET DER GIK... 3 Uddannelserne... 3 Lock-out... 3 Organiseringen af arbejdet... 3 Samarbejde med

Læs mere

Magasinet for Den jydske Haandværkerskole. Mentorordning styrker 24-timersskolen Installatørstuderende er mentorer for elever i elafdelingen

Magasinet for Den jydske Haandværkerskole. Mentorordning styrker 24-timersskolen Installatørstuderende er mentorer for elever i elafdelingen DjH Nyt Magasinet for Den jydske Haandværkerskole oktober 2006 Nyt fantastisk skolehjem Eleverne befinder sig godt på DjH s nye skolehjem Mentorordning styrker 24-timersskolen Installatørstuderende er

Læs mere

INDHOLDS FORTEGNELSE 5 INDLEDNING. 14 KAPITEL 3 ERHVERVSUDDANNELSER - STRUKTUR OG INDHOLD Reform 2015 Generelle adgangskrav til erhvervsuddannelserne

INDHOLDS FORTEGNELSE 5 INDLEDNING. 14 KAPITEL 3 ERHVERVSUDDANNELSER - STRUKTUR OG INDHOLD Reform 2015 Generelle adgangskrav til erhvervsuddannelserne SIDE 1 INDHOLDS FORTEGNELSE 5 INDLEDNING 6 KAPITEL 1 OVERSIGT OVER DDANNELSESSYSTEMET Du er kontakten Du har hjælpere Bolden er din 8 KAPITEL 2 TIPS TIL DET PRAKTISKE ARBEJDE 1. OM SELVE MØDERNE Formøder

Læs mere

1. Opnåede resultater i 2012 og målsætning for 2013-2014

1. Opnåede resultater i 2012 og målsætning for 2013-2014 1. Opnåede resultater i 2012 og målsætning for 2013-2014 Nedenfor findes oplysninger om afbrud uden omvalg 6 mdr. efter start på skolen. Af tabellen fremgår: den historiske udvikling de eksisterende måltal

Læs mere

Midtvejsevaluering af Next EUD Notat indleveret til Region Hovedstaden, SOPU, CPH WEST og TEC

Midtvejsevaluering af Next EUD Notat indleveret til Region Hovedstaden, SOPU, CPH WEST og TEC Midtvejsevaluering af Next EUD Notat indleveret til Region Hovedstaden, SOPU, CPH WEST og TEC August 2014 0 Om Oxford Research Knowledge for a better society Oxford Research er en specialiseret videnvirksomhed

Læs mere

Virksomhedsplan 2014. Virksomhedsplan 2014.indd 1 11/12/13 12.44

Virksomhedsplan 2014. Virksomhedsplan 2014.indd 1 11/12/13 12.44 Virksomhedsplan 2014 Virksomhedsplan 2014.indd 1 11/12/13 12.44 Virksomhedsplan 2014.indd 2 11/12/13 12.44 Virksomhedsplan 2014 Vi vil og kan mere... 5 Forandringer på vej... 6 Farvel til akademiet Ny

Læs mere

Omfattende beskæring af HG overskygger forbedringer

Omfattende beskæring af HG overskygger forbedringer Formandens skriftlige beretning 2013-2014 Erhvervsuddannelsesreform: Omfattende beskæring af HG overskygger forbedringer HL fik dog anerkendt, at HD-uddannede lærere skal kunne undervise på EUX Overenskomst

Læs mere

Virksomhedsplan 2014. Syddansk Erhvervsskole

Virksomhedsplan 2014. Syddansk Erhvervsskole Virksomhedsplan 2014 Syddansk Erhvervsskole Indhold Kapitel Side Syddansk Erhvervsskole, uddannelsesoversigt 3 1 Syddansk Erhvervsskole, overordnet virksomhedsplan 4 2 Byggeri & Automatik 14 3 Industri,

Læs mere

DI's plan for FREMTIDENS ERHVERVSSKOLE

DI's plan for FREMTIDENS ERHVERVSSKOLE DI ANALYSE DI's plan for FREMTIDENS ERHVERVSSKOLE Danske virksomheder samarbejder med nogle af verdens bedste erhvervsskoler. Sådan skal det også være fremover. Virksomhederne presses generelt af faldende

Læs mere

retur til Grønland i Nicaragua elever på arbejde med et 12-tal til friskole Nyt tag på Industrivej den jydske Haandværkerskole.

retur til Grønland i Nicaragua elever på arbejde med et 12-tal til friskole Nyt tag på Industrivej den jydske Haandværkerskole. DjHpunkt den jydske Haandværkerskole. oktober 2011 Siden sidst - Rekordstort grundforløb Leonardoprojekt godkendt De nordiske guder på DjH- Fight Night Rengøringsteamet i Odense - To kolleger Marselis

Læs mere

Sådan får flere unge en ungdomsuddannelse. Kommunernes implementering af ungepakken

Sådan får flere unge en ungdomsuddannelse. Kommunernes implementering af ungepakken Sådan får flere unge en ungdomsuddannelse Kommunernes implementering af ungepakken Maj 2011 Forord Sådan får flere unge en ungdomsuddannelse Kommunernes implementering af ungepakken Flere unge skal have

Læs mere

Skanderborg-Odder Lærerkreds

Skanderborg-Odder Lærerkreds Generalforsamling 2015 Skanderborg-Odder Lærerkreds Onsdag den 25. marts kl. 17:00 på Morten Børupskolen Møllegade 45, 8660 Skanderborg Skanderborg-Odder Lærerkreds FORRETNINGSORDEN For generalforsamlingen

Læs mere

Afrapportering og evaluering - TUP-projekt nr. 128212. Den praktiske klimavejleder

Afrapportering og evaluering - TUP-projekt nr. 128212. Den praktiske klimavejleder Afrapportering og evaluering - TUP-projekt nr. 128212 Den praktiske klimavejleder Titel: Den praktiske klimavejleder Udarbejdet for: Undervisningsministeriet. Den Tværgående UdviklingsPulje Udarbejdet

Læs mere

Forsøg med import af undervisning i seks arresthuse 2012-2015

Forsøg med import af undervisning i seks arresthuse 2012-2015 Forsøg med import af undervisning i seks arresthuse 2012-2015 - Midtvejsevaluering af erfaringer og foreløbige virkninger i importforsøget Af Dorte Stenbæk Hansen og Nadja Lund-Sørensen Direktoratet for

Læs mere

Projektleder Gert Herner Svendsen December 2014

Projektleder Gert Herner Svendsen December 2014 - - Projektleder Gert Herner Svendsen December 2014 1 Indhold Forord... 3 1.0 Indledning... 5 2.0 Problemformulering... 6 3.0 Projektmetode... 6 4.0 Selektionskriterier... 7 5.0 2009 2012 Fagmentorprojekt

Læs mere

Evaluering af Projekt Grøn Generation

Evaluering af Projekt Grøn Generation INSTITUT FOR NATURFAGENES DIDAKTIK DET NATUR- OG BIOVIDENSKABELIGE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET Evaluering af Projekt Grøn Generation Første delrapport 2014 Olga Trolle / August 2014 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Verdens bedste erhvervsuddannelser

Verdens bedste erhvervsuddannelser Verdens bedste erhvervsuddannelser Indhold Forord 1 1 Elevernes valg af uddannelse 2 Garanti for at kunne fuldføre den ønskede uddannelse 2 Tættere samarbejde mellem erhvervsskoler, produktionsskoler og

Læs mere