Å R S B E R E T N I N G Indhold

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Å R S B E R E T N I N G 2 0 1 4. Indhold"

Transkript

1 Å r s b e r e t n i n g 2014 D e n j y d s k e H a a n d v æ r k e r s k o l e

2 Indhold Indledning... 2 Bestyrelse timersskole talentpleje og sikring af gennemførelse... 3 Ærligt talt/vis kvalitet... 4 Elevtrivsel Benchmark... 5 Udvikling mod DjH fase NNS og EUD-reform... 7 Facebook... 8 Synlighed gennem arrangementer og besøg... 8 Energimesse... 9 DM i Skills og Skills stafet... 9 Købsaftale og lokal- og kommuneplan... 9 PraktikCenter... 9 Sikkerhed og arbejdsmiljø Praktik i udlandet (PiU) ERASMUS Skolehjem Administrationen Forplejningen Rengøringen Køleafdelingen Elafdelingen Plastafdelingen DjH fakta side 1 af 19

3 Indledni ng DjH s forretningsområde er primært relateret til 3 undervisningsområder: EUD grundforløb med indgangene: Strøm, styring og it, Produktion og udvikling, Bygge og anlæg, EUX-elektriker, EUX-tømrer EUD hovedforløb med uddannelserne: elektriker, køletekniker, plastmager, plastspecialist og træfagenes byggeuddannelse med specialerne tømrer og tækkemand Efter- og videreuddannelse indenfor alle områder 2014 blev kvalitetsmæssigt igen et godt år, med et evalueringsgennemsnit på 7,9 (10-skala) på EUD og 4,2 på AMU-efteruddannelsen (5-skala). Det økonomiske overskud, der blev på , anses for værende tilfredsstillende. Det er glædeligt, at der igen i år er fremgang på både grund- og hovedforløb med et plus i fht på 45 årselever svarende til 12 %. Vi slutter derfor, også i 2014, med det største antal grundforløbselever siden grundforløbet blev indført i Samlet på EUD er antallet af årselever nu 25 højere end rekordåret På AMU-området lider aktiviteten stadig under, at vilkår for deltagelse på AMU-kurser blev forringede i Årselevfordeling (2004) 2014 Elområdet Køleområdet Plastområdet Træfagenes område I alt EUD (144) 185 (35) 57 (44) 66 (76) 121 (299) 429 IDV øvrigt 44 Kurser (11) 26 (16) 24 (15) 10 (42) 60 I alt (155) 211 (51) 81 (59) 76 (76) 121 (454) 533 Skolehjem (207) 283 I alt (548) 816 Fordeling af antal personer 2014 El Køl Plast Tømrer I alt Grundforløb Hovedforløb I alt Kurser* I alt side 2 af 19

4 *Kurser El Køl Plast I alt 1. kvartal kvartal kvartal kvartal AMU i alt Div. IDV I alt Best yr else DjH s bestyrelse har følgende sammensætning (de 12 første med stemmeret): 1 Områdeleder Benny Yssing (formand, forretningsudvalg), Dansk El-Forbund 2 Elinstallatør Carsten Priess (næstformand, forretningsudvalg), Tekniq 3 LO-sekretær Ejner K. Holst (forretningsudvalg), selvsupplerende 4 Tømrermester Verner Bolther (forretningsudvalg), Dansk Byggeri 5 Afdelingsformand Palle Langkjær (forretningsudvalg), Dansk Metal 6 Adm. direktør Thomas Drustrup, DI, Plastindustrien i Danmark 7 Forretningsfører Henry Andersen, Fagligt Fælles Forbund, 3F 8 Direktør Lars Thorsen, DI/Autoriserede Kølefirmaers Brancheforening, AKB 9 Faglig sekretær Pauli Mogensen, Fagligt Fælles Forbund, 3F 10 Borgmester Nils Borring, Favrskov Kommune 11 Faglærer Steen H. Sørensen, DTL s lokalforening 12 Dylan Aae Jensen, EUD-elevrepræsentant 13 Overassistent Helle Jørgensen, Teknisk Administrativt Personale (TAP) 2 4-timersskole tal ent pleje og si kring af gennemførelse Et vigtigt element i bekæmpelse af uddannelsesafbrud er, at Den jydske Haandværkerskole er en mindre erhvervsskole, hvor der arbejdes på at skabe trygge rammer og trivsel for den enkelte elev. Det underbygges af, at en stor del af eleverne bor på skolen (68 %), det vil sige der kan understøttes og søges læring 24 timer i døgnet. Skolen er opbygget efter det amerikanske campussystem: Undervisning, fritid, bespisning og bofacilliteter på samme adresse. Mentor- og tutorordning involverer således også skolehjemmet og skolehjemsassistenterne. Skolen - inkl. værksteder - er åben 24 timer i døgnet, hvilket giver eleverne mulighed for at snakke og dyrke fag også efter kl. 16, gældende for både kost- og dagskoleelever. Dette koncept nyder stor opbakning fra vore elever både i fht. de faglige og de sociale aktiviteter, hvilket fremgår af evalueringerne og kommentarerne hertil. Til de åbne værksteder og laboratorier er der knyttet en tutorordning, hvor ældre studerende eller lærlinge hjælper de yngre. Undervisere fungerer som lektievejledere efter kl. 16 og til kl. 20. Ved selvsyn kan man næsten hver aften se lys i værkstederne, hvor elever arbejder med deres projekter eller lektier. side 3 af 19

5 En dejlig aktivitet der afspejler nogle ambitiøse unge, der er villige til at yde en ekstra indsats for at opnå et godt resultat. Learning Centret bruges til alle former for samvær for eleverne. Det strækker sig lige fra lektiehjælp, lektiecafé, faglig erfaringsudveksling til almindeligt hyggeligt samvær over en kop kaffe og/eller et stykke kage. Også i 2014 har der efter undervisningstid været et bredt udbud af forskellige og aktuelle tilbud, der er med til at give vore elever en bredere forståelse af deres liv og samfundet. Der har også været gennemført kompetencegivende kurser, der kan anvendes både i privat og arbejdsmæssig sammenhæng. Her er vore praktikvirksomheder gode til at bakke op om og motivere til deltagelse i disse kurser. I DjH s sport- og fritidsklub er der et bredspektret tilbud med aktiviteter for enhver smag, såvel individuellesom holdaktiviteter. Der er mulighed for at dyrke idræt og boldspil efter en dag på skolebænken, eller i fællesskab se sportsbegivenheder på storskærm i vores elevcafé. Der ud over kan alle være med til at arrangere fællesaktiviteter i samarbejde med vores elevråd. Ærligt talt/vis k valitet EUD-eleverne har tilkendegivet, at Den jydske Haandværkerskole formår at leve op til deres forventninger. Der er afgivet i alt afkrydsninger i årets Ærligt Talt. Spørgsmålene fordeler sig på 12 temaer, som omhandler både undervisning, Learning Center, fritid, bo-miljø, socialt miljø og forplejning. 7,9 i gennemsnit er en meget høj tilfredshedsgrad, men dog 0,1 lavere end det højeste resultat, som blev opnået i 2013 (afrundet). Der er fokus på alle afvigelser uanset retning. På AMU-området udfylder kursisterne et centralt stillet evalueringsskema kaldet Vis kvalitet. I 2014 blev spørgsmål besvaret med et samlet gennemsnit på 4,2 på en 5-skala, og et gennemsnit på 4,3 for både tilrettelæggelse og gennemførelse af det enkelte kursus. Det samlede gennemsnit er 0,1 højere end DjH s institutionsgennemsnit er det højeste opnået af en teknisk erhvervsskole. Begge områders evalueringsresultater er meget konstante, men der er altid muligheder for forbedringer. Med udgangspunkt i begge undersøgelser, og ikke mindst i de medfølgende kommentarer, vurderes indsatsområder løbende både i de enkelte områder og på skoleplan. side 4 af 19

6 A M U - K u r s i s t t i l f r e d s h e d D j H Gns Svar Spørgsmål Meget tilfreds (5.0) Tilfreds (4.0) Hverken tilfreds eller utilfreds (3.0) Utilfreds (2.0) Meget utilfreds (1.0) Ved ikke / Ikke relevant (0.0) 4, Kurset 38 % (1.034) 57 % (1.530) 4 % (104) 0 % (13) 0 % (11) 2 3, Kendte du kursets formål inden start 4, Har du lært det, der er kursets formål? 4, Din egen indsats på kurset? 4, Tilrettelæggelse af undervisningen 4, Kursets faglige niveau? 4, At det du har lært på kurset, kan anvendes i dit arbejde fremover? 4, Total gennemsnit / (antal besvarelser) 25 % (674) 39 % (1.059) 26 % (692) 8 % (210) 2 % (58) 1 29 % (749) 56 % (1.439) 13 % (321) 1 % (35) 0 % (7) 2 35 % (951) 60 % (1.606) 5 % (125) 0 % (9) 0 % (2) 2 39 % (1.037) 51 % (1.371) 9 % (242) 1 % (37) 0 % (4) 1 36 % (955) 58 % (1.552) 5 % (145) 1 % (16) 0 % (6) 2 29 % (774) 46 % (1.203) 21 % (550) 4 % (95) 0 % (13) % (6.174) 52 % (9.760) 12 % (2.179) 2 % (415) 1 % (101) 20 Elevtri vsel Benchmar k Med jævne mellemrum deltager DjH endvidere i en national benchmark analyse af elevtrivsel/-tilfredshed. Udover at give at billede af elevtrivsel på nationalt plan, er benchmark analysen også en metode til validering af DjH s eget evalueringssystem Ærligt talt. Ved årsskiftet 2013/14 deltog i alt 533 elever/lærlinge fra DjH i en sådan benchmark analyse gennemført af analysefirmaet ENNOVA. De 533 besvarelser resulterede i et gennemsnit på 80 på en 100-skala, hvilket i øvrigt var højeste vurdering for samtlige deltagende EUDerhvervsskoler. Resultatet matcher fint DjH s evalueringssystem. Top 3 og landsgennemsnit: DjH 80 Herningsholm 73 Skive 73 Landsgennemsnit 68 Rockwoolfonden ungdomsuddannelsernes resultater Rockwool Fondens Forskningsenhed præsenterede i august 2014 resultaterne af et projekt, der fremlagde ny viden om, hvordan styring og ledelse sker på ungdomsuddannelserne, samt hvordan denne styring og ledelse hænger sammen med ungdomsuddannelsernes resultater. Det skete i form af publiceringen af bogen Styring, ledelse og resultater på ungdomsuddannelserne. I bogen nævner man af princip ikke institutioner ved navn, men vi fik et tip om, at Rockwoolfonden på et orienterende møde for pressen, ville nævne Den jydske Haandværkerskole som en uddannelsesinstitution, der skiller sig markant positivt ud. side 5 af 19

7 På DjH var vi selvfølgelig glade for omtalen, og også tilfredse med, at forskerne havde noteret sig skolens arbejde. Det gav samtidig en hel del medieomtale i både radio og TV, såvel nationalt som regionalt. Benchmarking af erhvervsskolernes evne til at få deres elever i praktik Deloitte fremlagde i december 2014 en analyse, der belyser potentialet for flere praktikpladser og undersøger, hvor gode skolerne er til at få deres elever i virksomhedspraktik. Der er taget afsæt i tallene Der er stor forskel på skolerne, også når man, som noget nyt, tager hensyn til skolernes rammevilkår. I analysen beregner man såvel det absolutte tal for hvor mange, der kommer i praktik, samtidig med at det beregnes hvordan dette tal ser ud når der korrigeres for elev- og forældrekarakteristika samt arbejdsmarkedsforhold. Skolerne inddeles i 3 grupper top 25 % mellem bund 25 %. Det er glædeligt at DjH befinder sig i Top 25 %, samt er den tekniske og merkantile erhvervsskole, der har både det højeste absolutte tal samt højeste tal vægtet. Gennemsnit Benchmark % Faktisk andel i praktik % Top 25 % % Bund 25 % Top 5 benchmark i fht. rammevilkår Institution Benchmark % Faktisk andel i praktik % Antal elever DjH Udd.center Herning EUC Vest AMU Nordjylland Learnmark Udvikling mod DjH fase 2 På baggrund af bestyrelsens og ledelsesgruppens strategiseminar september 2014 er DjH 2016 blevet tilrettet. Målsætning og formål er uændret, men der er ændret/tilføjet i 6 af 12 resultatmål, primært med baggrund i en udvidelse og videreudvikling af mål, der allerede er opfyldt samt inkorporering af intentionerne i den kommende EUD-reform. Tilsvarende er aktivitetsoversigt ajourført i alle 12 resultatmål. Aktivitetsoversigten er dynamisk og tilrettes løbende de gældende forhold. side 6 af 19

8 Resultater af strategi 2016 TEMA 1: UDBUD Eksisterende påbygningsmuligheder i EUD, samt evt. andre relevante påbygninger i højden, anvendes aktivt af DjH s brugere Udvikling af eksisterende EUX og EUX på nye områder TEMA 2: DEN SAMLEDE OPLEVELSE DjH s kulturelle værdier er tydelige i hverdagen - sjæl/nærvær/tillid/faste rammer/udfordringer/muligheder/respekt for brugeren Det samlede læringsmiljø opfattes som unikt Certificeringsaktiviteter gennemføres hvor relevant Den samlede kvalitet opleves som unik - rammer/udstyr/undervisning/service Videncenter Energi er et væsentligt aktiv DjH har kontakt/netværk med efterskoler/fri fagskoler DjH har et aktivt samarbejde med relevante partnere om internationale projekter og aktiviteter EUD reform 2015 er implementeret i DjH s portefølje Praktikcenter på DjH er veletableret Begrebet dogmeskole fastholdes og forankres, gerne i fællesskab med andre De enkelte områder arbejder fortsat med strategihandlingsplaner, herunder mål og aktiviteter, der støtter op om den overordnede DjH Også disse planer justeres og tilpasses løbende. NNS og EUD-reform På DjH har vi i regi af Ny Nordisk Skole arbejdet med et tema omkring klasseledelse og refleksiv evaluering samt mulighederne i 24-timersskolen. Der er gennemført 9 seminarer med mellemliggende feltarbejde, og rækken blev afsluttet med en fælles pædagogisk dag for alle undervisere. Det tværfaglige samarbejde giver blandt andet mulighed for at styrke samarbejdet på DjH, afprøve andre metoder og principper undervisningsmæssigt, observere på adfærd og undervisning, undersøge hvad der virker i de enkelte klasser, undersøge hvordan vi bedst muligt kan udnytte de rammer og muligheder vi har på Den jydske Haandværkerskole. Den pædagogiske dag var bygget op omkring 2 eksterne oplæg holdt af Johannes Andersen om Nutidens unge samt Mattias Tesfaye om Kloge Hænder. Om eftermiddagen blev der så gennemført workshops med fokus på 24-timersskolen og Undervisningsprincipper. Resultaterne herfra indgik efterfølgende i arbejdet omkring DjH 2016 fase 2 og i reformarbejdet om Grundforløb 1. Grundforløb 1 er en del af den kommende EUD-reform med opstart august Allerede i september 2014 blev der nedsat en tværgående udviklingsgruppe med repræsentanter fra alle afdelinger. Med udgangspunkt i ideerne genereret på et opstartsseminar arbejdes der med beskrivelse og klargøring af et spændende uddannelsesforløb for Grundforløb 1, hvor erfaringerne fra NNS-forløbet inddrages. side 7 af 19

9 Facebook I 2014 er der yderligere 615 personer der har tilkendegivet at de synes godt om DjH på Facebook, og ved årets udgang er der i alt der synes godt om DjH s Facebook-side. I 2014 har der været i alt 201 opslag hvoraf 28 var videoer. Specielt videoer, kan vi se, har en stor interesse og vores rekord i 2014 er et opslag der er blevet vist over gange. I gennemsnit er der vist indhold fra DjH s Facebook-side knap 2 mio. gange i Det er derfor fortsat et effektivt medie der er med til at øge kendskabet til DjH. I løbet af 2014 har anbefalinger af Facebook-sider fået en større betydning og mere fremtrædende plads på Facebook. Derfor er det dejligt at konstatere, at vi har fået mange skrevne anbefalinger og et gennemsnit på 4,6 ud af 5 stjerner. Synlighed gennem arrangementer og besøg I løbet af 2014 har Den jydske Haandværkerskole lagt faciliteter til en lang række eksterne arrangementer. Det aktiverer en del medarbejdere på skolen, som hver især arbejder på en del af puslespillet, der samlet sikrer en vellykket afvikling af arrangementerne med meget tilfredse ambassadører til følge. Vi er på DjH meget positive overfor og bevidste om den type arrangementer. Som lands- og fagskole dækker vi en bred geografi, som det er vanskeligt og særdeles kostbart at nå med traditionel markedsføring. Her er arrangementer for grupper med meget stort netværk sammen med en aktiv Facebookprofil, Åbent Hus-lørdag, SKILLS, Energimesse, og flotte svendeprøveafslutninger vigtige kontaktpunkter, der er med til at sprede et positivt kendskab til DjH. Der har været afholdt 3 store landsarrangementer med henholdsvis 120, 150 og 170 deltagere med varierende antal overnatninger. Der har været afholdt fyraftensmøder for såvel offentlige og private interessenter, samt gennemført en lang række rundvisninger. Således var Kristian Jensen, tidligere skatteminister og nuværende gruppeformand for Venstres folketingsgruppe og næstformand for Venstre, på besøg sammen med LO-sekretær, og medlem af DjH s bestyrelse, Ejner K. Holst. Kristian Jensen fik en grundig rundvisning og en god snak om The DjH way to do it, samt vores syn på side 8 af 19

10 de endnu uafklarede elementer i den ny EUD-reform. Dejligt at travle politikere tager sig tid til at besøge DjH, og ved selvsyn oplever rammer og indhold i det vi foretager os. Samtidigt får vi mulighed for at fremføre og udveksle skole- og uddannelsespolitiske synspunkter, hvilket forhåbentligt er til gavn for alle parter. Energimesse I efteråret 2014 har der været afholdt energimesse, med offentlig adgang, for nu 6. gang. Også denne gang med over 50 deltagende producenter og håndværksvirksomheder, så rammerne i tømrerværkstederne var helt fyldt ud. Den spændende messe trak rigtig mange besøgende, og alle gav udtryk for, at her fik man virkelig noget ud af det, både som udstiller og som besøgende. På messedagen var der stor interesse for rundvisninger til de 14 bæredygtige energianlæg DjH råder over, og som nu anvendes i mange forskellige sammenhænge. DM i Skills og Skills staf et I januar 2014 var DjH repræsenteret ved DM I SKILLS, der denne gang blev afholdt i Ålborg. Den jydske Haandværkerskole havde en stor spændende og levende stand, der tiltrak sig opmærksomhed fra mange af de besøgende, der over tre dage besøgte DM i SKILLS. Der er ikke tvivl om, at aktivitet, der engagerer og lys der blinker, har en magnetisk effekt. Og mange besøg på standen giver de bedste muligheder for at undervisere og vejledere kan fortælle om DjH s uddannelser. Det blev en øjenåbner for flere unge, der fik stof til eftertanke om valg af uddannelse. Fredag eftermiddag uddelte DjH s køkken stykker kage fra DjH s stand på 1½ time. Endvidere konkurrerede to unge tækkemænd om at blive danmarksmester i deres fag. Jakob Ranch Enemark løb af med sejren. Samtidig vandt han også mesterskabet i konkurrencen om arbejdsmiljø. Sideløbende blev SKILLS stafetten for 9. klasser afviklet. Fra Favrskov kommune deltog 9. klasse fra Præstemarkskolen i Søften, som nåede helt til semifinalen. I efteråret 2014 blev 8. klasserne på Favrskovs skoler besøgt med en ny omgang Skills stafet, med det mål at finde de bedste hold, der så skulle dyste om kommunemesterskabet på energimessen. Her åbnede Borgmester Nils Borring konkurrencen med at trække lod om startplaceringerne. Det blev Søndervangskolen fra Hammel, der i 2015 repræsenterer Favrskov Kommune i Bellacenteret i januar Købsaftal e og lokal- og kommuneplan I foråret 2014 indgik DjH og Favrskov Kommune en købsaftale om nabogrunden til DjH. Samtidig blev der iværksat udarbejdelse af lokalplan for området og tillæg til kommuneplan for Skovvej. Disse planer blev godkendt i oktober Lokalplanen og tillæg til kommuneplan giver DjH gode muligheder for at manøvrere i forhold til kommende kapacitetsbehov på skolehjem, undervisning, bespisning m.v. Derfor er der igangsat et større arbejde omkring bygningsmassen og dens udnyttelse samt fremtidige forventede behov og konsekvenserne heraf, så vi kan træffe de bedst mulige langsigtede beslutninger. PraktikCe nter DjH s praktikcenter, der blev godkendt og etableret i efteråret 2013, er forankret i skolens bestyrelse. Også i 2014 er der blevet arbejdet med kvalitetssikring, så PraktikCenteret lever op til den nye lovgivning. side 9 af 19

11 Skolens primære mål er fortsat, at eleverne skal i praktik på en virksomhed så meget og så hurtigt som muligt. Vi har dog også skabt rammerne og mulighederne for, at eleverne kan få en ligeværdig og fuldgod uddannelsespraktik på skolen med opfyldelse af de praktikmål, som er opstillet for de enkelte uddannelser. Samtidig er der fokus på, at eleverne trives i et godt arbejdsmiljø med relevante arbejdsopgaver, hvor også et godt samarbejde med de lokale uddannelsesudvalg er væsentligt. I efteråret 2014 gennemførte Evalueringsinstitutteet (EVA) for Undervisningsministeriet en evaluering af alle landets praktikcentre. Som grundlag for de centerspecifikke evalueringsrapporter gennemførte EVA både en kvalitativ dataindsamling, og var på besøg på samtlige centre med interview med hhv. elever, instruktører og ledere, således også på DjH i september Resultatet af EVA s evaluering af DjH s praktikcenter er ganske tilfredsstillende. Efter EVA s vurdering er Den jydske Haandværkerskole godt i gang med arbejdet med at etablere et praktikcenter, og EVA har især hæftet sig ved arbejdet med at få eleverne ud i virksomhedsaftale. Sikker hed og ar bejdsmiljø Arbejdsmiljøet har stadig gode vilkår på DjH. Der har ikke været nogen alvorlige skader hverken blandt elever/lærlinge, kursister eller medarbejdere. I såvel arbejdsmiljøgrupperne som i arbejdsmiljøudvalget arbejdes der løbende med den gældende APV samt de valgte fokuspunkter. I den forbindelse har der været afholdt dagskursus i konflikthåndtering for den samlede arbejdsmiljøtjeneste. Praktik i udl andet (PiU) Vi har hjulpet med udstationering af lærlinge på praktikophold i Australien. Vi har denne gang haft 4 lærlinge i Brisbane; én tømrer én elektriker og to køleteknikere. De har alle været på ophold i 3 måneder, hen over julen. AER betaler rejsen, og giver virksomhederne en vis refusion af lønnen. De danske praktikvirksomheder støtter med løn og frihed under opholdet. Lærlingene kommer hjem med en stor oplevelse, et bedre engelsk og en stærkere såvel faglig som personlig karakter. ERASMUS+ Sammen med skoler fra Island, Norge og Finland har vi fået godkendt et nyt Erasmus+ projekt som løber frem til sommer Projektet involverer elever og undervisere fra DjH, og i projektperioden besøges alle lande i forbindelse med gennemførsel af en camp. Den jydske Haandværkerskoles deltager med elever fra hver af de fire lærlingeafdelinger. I forbindelse med hver camp løses innovative opgaver stillet af en lokal organisation/virksomhed. Eleverne bliver fordelt i 4 grupper med én elev fra hvert af de nordiske lande. Der må kun tales engelsk i de 24 timer campen varer. Grupperne fremkommer med hver sin innovative løsning på opgaven, og fremlægger denne for et panel, som vurderer og præmierer det bedste forløb og resultat. Formålet med projektet er at fremme kreativiteten, entreprenørshipånden og innovationstanken hos eleverne. I foråret 2015 afholdes projektet på Den jydske Haandværkerskole. side 10 af 19

12 Skolehjem Skolehjemsfordeling % der bor på skolehjem Grundforløb Hovedforløb I alt Tømrer (54) (50) 53 % (58) (59) 58 % (57) (58) 57 % Plastmager (78) (78) 77 % (77) (81) 75 % (79) (78) 76 % Køletekniker (82) (72) 77 % (84) (80) 77 % (83) (78) 77 % Elektriker (62) (57) 46 % (72) (73) 73 % (71) (69) 70 % EUX-tømrer (55) 49 % 44 % (55) 48 % EUX-elektriker (78) 74 % 74 % (74) 74 % I alt (66) (60) 63 % (70) (70) 69 % (69) (68) 68 % (Tallene i parentes er for 2012 og 2013) Bemærk: EUX er i opstillet særskilt. Det begynder at blive synligt, at eleverne også bliver vejledt til erhvervsuddannelserne fra folkeskolerne, og at der fra politisk side bliver lagt vægt på, at flere søger ind på erhvervsuddannelserne. Vi har haft et rigtig fint år for vores grundforløb med en stigning på uddannelsessiden med over 20 årselever. På hovedforløbene ser vi også en stigning. For køl og el er der fremgang, plast ca. status quo, og bygge anlæg et lille fald. Konsekvenserne af de sidste 4 års mindre lærlingeoptag i byggebranchen er endnu ikke helt gennem systemet. Da den procentvise andel af elever, der bor på skolehjem, er meget stabil, smitter det øgede antal elever direkte af på vores skolehjemsaktivitet. Med 283 årselever på skolehjem fik vi i 2014 en stigning på 42 årselever, hvilket svarer til 17 %. Det øger presset på skolehjemmet, hvor skolehjemsbygningen på Skovvej, der blev opført i 60 erne, er, selv om den er godt vedligeholdt, ved at trænge til en renovering og opdatering af bade- og toiletfaciliteter. Administrationen Efter en forudgående analyse har vi valgt at få skolens fakturaflowsystem IM Soft hostet ude. Det eksisterende fakturaflowsystem stod over for at skulle opdateres med deraf følgende større omkostninger til nye servere mv, og derfor blev et analysearbejde sat i gang med henblik på at sammenholde omkostningerne i forbindelse med en hostet løsning i forhold til indkøb af nye servere. Det viste sig, at det var mest fordelagtigt for DjH, at foretage en hostet løsning. Med baggrund heri og efter ønske fra administrationen er det ligeledes naturligt, at der i samarbejde med itafdelingen er igangsat en analyse af mulighederne for Outsourcing af Navision Stat og LDW (Local Data Warehouse). I 2014 var brugernes evaluering af administrationen på en 10-skala faldet fra 8,0 til 7,8, hvilket anses som ærgerligt og ikke umiddelbart forklarligt. En handlingsplan, for såvel undersøgelse af baggrunden for faldet og for fremadrettet bedring af resultatet, er allerede igangsat. side 11 af 19

13 Den to-årige rammeaftale mellem 3 (Hi3G Denmark) og skolen udløber februar Derfor pågår der lige nu et arbejde omkring fornyelse af telefoniaftalen. De fire store udbydere af mobiltelefoni TDC, Telia, Telenor og 3 - er inviteret til at komme med tilbud til en ny fremadrettet aftale. For plejningen For medarbejderne i køkkenet har 2014 igen været et år med høj aktivitet. Samarbejdet i Indkøbsfællesskabet Mercantec fungerer meget tilfredsstillende. Fødevareaftalen trådte i kraft 1. marts 2013 og udløber 28. februar Fødevareudbuddet består af 3 delaftaler og 2 leverandører: delaftale 1, frisk frugt og grønt Dansk Cater A/S delaftale 2, fersk kød Randers Kød Engros ApS delaftale 3, kolonial Dansk Cater A/S Begge leverandører har indvilget i at forlænge aftalen på uændrede vilkår indtil nyt udbud er afsluttet. Brugergruppen påbegynder snart en evaluering af forløbet, og arbejder hen på nye udbud, der forventes at være færdige efter sommerferien I 2013 var brugernes evaluering af området på en 10-skala blevet løftet fra 6,9 til 7,5, hvilket blev anset for værende tilfredsstillende. Desværre må det konstateres, at evalueringsresultatet i årets løb er faldet tilbage på 6,9, hvilket ikke anses for at være tilfredsstillende. En handlingsplan, for såvel undersøgelse af baggrunden for faldet som for fremadrettet bedring af resultater på evalueringer, igangsættes. Efter 46 år og 8 måneders tjeneste i skolens køkken ønskede Ninna Nielsen at blive pensionist. Der blev takket og sagt farvel efter en prisværdig indsats for DjH ved et internt arrangement i køkkenet. Medarbejderne i køkkenet har deltaget på fagmesser i Herning, København og Malmø, været på flere virksomhedsbesøg for bl.a. at hente inspiration til anderledes produktsortiment, deltaget i relevante efteruddannelsesforløb, uddannelse af mentorer samt været på en oplevelsestur til Dansk Melodi Grand Prix i Odense. Alt sammen investeringer der også er med til at fremme og forbedre arbejdsmiljøet i området. Rengøringen 2014 har for rengøringsafdelingen igen været et år med høj aktivitet og fokus på optimering af områderne. Derfor er der gennemført en tilpasning af områderne, og alle medarbejdere har fået ansvaret for et nyt område pr. januar Rengøringsafdelingen på DjH har ry for et højt rengørings- og serviceniveau, hvor standarden fortsat fastholdes. Der er blevet udviklet et fælles uddannelsesprogram mellem DjH, VUC Aarhus, Jordbrugets Uddannelses- Center Århus og Teknisk Skole Silkeborg, hvor medarbejderne har gennemført de første kurser bl.a. vedr. midler og metoder. Derudover har alle medarbejdere være på kursus i førstehjælp. Vi har endnu engang haft besøg af vores sparringspartner, VUC Aarhus, med hvem der er blevet udvekslet mange erfaringer. Et af kriterierne for afdelingens succes er det gode samarbejde og medarbejdernes motivation i arbejdet. Dette sikres blandt andet ved daglige morgenmøder, hvor der aftales eventuelle ændringer, og hvor der ori- side 12 af 19

14 enteres fra både ledelsens og medarbejdernes side. Vi har desuden haft besøg af en fysioterapeut, som underviste i brugen af vore fitnessmaskiner, og som gav idéer til at passe på og vedligeholde kroppen. Afdelingen står fortsat for blomster og øvrig udsmykning af skolen. Arbejdet er højt værdsat af både medarbejdere og elever, et arbejde der sammen med den høje rengøringsstandard er med til at skabe et unikt miljø på Den jydske Haandværkerskole. Afdelingen tæller i dag 8 rengøringsassistenter og én leder. 6 assistenter arbejder på fuldtid og 2 assistenter på deltid. Det daglige rengøringsareal dækker ca m 2. Køl eaf delingen Der er indgået 49 uddannelsesaftaler som køletekniker, samme antal som i Det er positivt, at vi kan fastholde en stigning fra de foregående år. 38 elever har bestået grundforløbet, hvilket er 2 færre end i Der er gennemført 2 svendeprøveklasser med 25 lærlinge, som har bestået svendeprøven. Afdelingen har haft 53 årselever, det er en stigning på 3 i forhold til Vi er stadig 7 årselever færre end i rekordåret 2010, hvor vi havde 59 årselever. Den samlede AMU-aktivitet i køleafdelingen 2014 var på 22 årselever. Vi har også i 2014 gennemført teoretiske og praktiske eksamener for personer, som skal erhverve kølemontørcertifikat. Der er prøver på to af vores efteruddannelser begge med ekstern censor 108 kursister har været til den teoretiske prøve, og 54 kursister har været til praktisk prøve. I 2014 fik vi godkendt og gennemført vores nye AMU-kursus Kommercielle køleanlæg med CO 2 som kølemiddel. Et kursus som længe har været efterspurgt i branchen, og som helt sikkert vil komme til at give en masse aktivitet de kommende år. Kurset er absolut at regne i den avancerede ende, og målgruppen er erfarne køleteknikere, som arbejder med, eller ønsker at arbejde med, CO 2 køleanlæg. DjH har udstedt 296 kølemontørcertifikater, heraf er 94 nye certifikater og resten er generhvervelser. Det har bragt det samlede antal siden 2005 op på certifikater. Vi har et godt samarbejde med CP Inspektion omkring røntgengodkendelse af loddeprøver. Aktiviteten er tilbage på stabilt niveau på 70 årlige loddecertifikater. Både kursister og lærlinge tilbydes mulighed for at aflægge loddeprøver. Vi har for tredje år i træk samarbejdet med Danfoss om uddannelse af deres teknikere indenfor Advanced Industrial Refrigeration. Deltagerne kommer fra hele verden, og de gennemfører først en uges uddannelse hos Danfoss, hvor de undervises i deres egne komponenter, herefter får de en uges kursus på DjH, hvor vægten ligger på anlægsopbygning, processer og drift. Kurset gennemføres på engelsk. Samarbejdet er i 2014 blevet udvidet til også at omfatte kurset CO 2 Customer Training som har været gennemført en gang med hollandske kursister. Evalueringerne for begge kurser har været særdeles gode. Vi har et af verdens bedste undervisningsanlæg til at undervise indenfor industriel køling med ammoniak som kølemiddel, og vi er også godt med indenfor kommerciel køling med CO 2 som kølemiddel. Århus Maskinmesterskole har også i 2014 gjort brug af afdelingens gode undervisningsfaciliteter og ekspertise på køleområdet. I 2014 har vores prioritering været at etablere parallel- og buster køleanlæg, som hovedsageligt skal anvendes til undervisning indenfor styring og regulering på 2. hovedforløb. Der er blevet indkøbt udstyr til 4 side 13 af 19

15 anlæg, og de er installeret med hjælp fra vores 2. hovedforløb anlæggene er idriftsat. Der er indkøbt en Propan varmepumpe som er koblet på et jordvarmesystem placeret i gården bag H-fløjen. Anlægget afleverer varmen til et radiatorsystem, hvor vi kan lave en række forskellige reguleringsøvelser. Vi er nu med helt fremme på køleteknik med naturlige kølemidler. Der har været holdt pædagogiske temadage for afdelingens lærere, og vi har flittigt deltaget i konferencer, kurser og seminarer. Derudover har alle lærerne deltaget i en række virksomhedsbesøg, og været med ved opstart af køleanlæg mv. Tømrer- og tækkemandsafdelingen Aktiviteten i afdelingen har været på samlet 53 årselever på grundforløbet Bygge og anlæg og 57 årselever på Tømrer -og tækkemandsspecialet, i alt 110 årselever. I skolepraktik og brobygning er der gennemført 14 årselever, så afdelingen når i alt 124 årselever. Der har 2014 været en tendens til stabilitet og tro på vækst i branchen. Der har været en god korrespondance med virksomheder, der ønsker en lærling. Derfor blev der kun optaget 6 SKP-elever ved starten af Allerede ugen efter var alle ude i en eller anden form for aftale. I 2014 er der i alt 12 elever fra grundforløbene, der blev visiteret til optagelse i skolepraktik. Evalueringerne fra eleverne er gennemgående meget positive. Der er fortsat en generel stor utilfredshed med digitaliseringen af bogpakken, men her er der tale om en national beslutning, DjH ikke kan ændre. Ved svendeprøverne i foråret 2014 blev der udlært 32 tømrersvende og 3 tækkemand. Bygge og anlæg praktikvejsholdet, der begyndte i januar kom i gang med 32 elever. Det var positiv, da det var ventet, at vinteren kunne have haft en negativ påvirkning på indgåelse af uddannelsesaftaler. Resultatet af tilmeldingen til august viste, at der kunne oprettes 3 hold. Da forløbet begyndte uge 31, var der i alt 64 elever. Det vurderes til at være meget tilfredsstillende under indtryk af, at rygterne om vanskeligheder med at finde praktikplads også var nået ud til eleverne og forældrene. Det vurderes ligeledes, at der har været en positiv udvikling i holdningen til det at tage en håndværkeruddannelse. Ved svendeprøverne i efteråret blev der uddelt svendebevis til 32 tømrersvende. Desværre var der ingen tækkelærlinge denne gang. Året sluttede med eksamen for grundforløbseleverne, og der var i alt 46 elever, der gik til eksamen og bestod. Der blev oprettet et grundforløbs forlængerhold, hvor eleverne fik lejlighed til at opnå de sidste kompetencer inden afholdelse af grundforløbsprøven. Holdet bestod af 11 elever, der alle afslutter grundforløb uge Hen over foråret har der været gennemført brobygningskurser for elever fra folkeskolen. Det er vigtig at fastholde, at de udbudte kurser gennemføres uanset holdstørrelse, da vi ser, at mange af eleverne kommer igen på grundforløbet. DM i Skills i Ålborg i januar 2014 var for tækkeafdelingen en god oplevelse, der var mange besøg og interesserede i faget og udførelsen af opgave. DjH sponsorerede igen underbygningen til opgaven. Over året har der været afholdt 3 møder side 14 af 19

16 med uddannelsesudvalget for tækkemand og været deltagelse i skuemesterkonferencen. Der har været afholdt 5 møder med uddannelsesudvalget for tømrerspecialet. I møderne har der deltaget uddannelseslederen og en repræsentant for lærerne. EUX-tømreruddannelsen kom rigtig godt i gang med 20 tilmeldinger i august. Eleverne er engagerede i uddannelsen, og føler sig godt tilpas med undervisning og DjH som helhed. Afdelingen har været engageret, og har lagt et godt stykke arbejde i at få uddannelsen til at holde kvaliteten kan karakteriseres som et år, der blev godt. Afdelingen har i de sidste år fået nye undervisere i lærerstaben hvilket bestemt har sat et positivt indtryk i og udenfor afdelingen. I det kommende år vil der, som i tidligere år, blive holdt fokus på at levere en undervisning, der bliver positiv omtalt hos vore virksomheder, elever og kursister. Elaf delingen 2014 bød på flere gode og udvidede aktiviteter i el-afdelingen. EUD-grundforløbet har i 2014 haft et betydeligt øget optag i forhold til foregående år. Desuden har der været, specielt i årets anden halvdel, en øget efterspørgsel på lærlinge fra branchen. Der var igen optag på el EUX-grundforløb i august. Holdet fungerer godt, og samarbejdet med tømrer EUXgrundforløbet er givende for alle, både elever og undervisere. EUX-grundforløbene var på studietur til Prag, hvor indholdet bestod af både faglige og kulturelle indslag, herunder besøg på flere Tjekkiske virksomheder. På hovedforløbene var der øget aktivitet. Det første EUX-hovedforløb blev afviklet i foråret. Det var et stort hold, med flere elever, der ikke har taget grundforløbet på DjH. EUX-hovedforløbet gav store udfordringer, for både elever og lærere. Kombinationen af grundfag på højt niveau og fagligt indhold, der skal læres på reduceret tid, gør, at mange oplever en udfordrende hverdag. Der er fortsat stor forskel på aktiviteten mellem de forskellige specialer inden for elektrikeruddannelsen. Tilgangen til specialet Kommunikation, er stadig meget lille, trods det faktum at DjH, som den eneste skole, udbyder dette speciale på rene kommunikationshold, og dermed modtager elever fra de øvrige elfagskoler i landet. Derimod er aktiviteten på Styring- & Reguleringsspecialet stigende. Der blev i 2014 gennemført to svendeprøvehold inden for specialet, og der blev lavet nogle fantastiske svendeprøveprojekter. Nogle af disse svendeprøveprojekter laves i tæt samarbejde med de virksomheder, hvor lærlingen er i praktik. Derudover samarbejdes der også med andre virksomheder, bl.a. i forbindelse med projekter i EU-regi. side 15 af 19

17 Installationsspecialet er ligeledes i fremgang. Der blev i 2014 afviklet 4 store svendeprøvehold, alle med gode resultater. I forbindelse med svendeprøveprojekterne på DjH, er der et godt og givende samarbejde med virksomheder i branchen. Dette samarbejde giver udslag i, at flere virksomheder donerer overskydende udstyr til DjH. Dette udstyr anvendes både i den daglige undervisning og i forbindelse med projekter. Disse donationer sætter vi stor pris på i afdelingen. Afdelingen har fortsat stor fokus på at spotte frafaldstruede elever så tidligt som muligt i uddannelsesforløbet, så der kan gøres en særlig indsats for at disse elever kan få tilbudt den nødvendige støtte til, om muligt, at gennemføre uddannelsen. Dette arbejde sker i særdeleshed på grundforløbet, men også på første hovedforløb er der fokus på de elever, der af den ene eller anden årsag, viser tegn på, at uddannelsesforløbet ikke kører optimalt. Vi finder det vigtigt, at der gøres en aktiv indsats så tidligt som muligt. De frafaldstruede elever tilbydes blandt andet hjælp i Learning Centret, hvilket giver mange elever et stort udbytte. På efteruddannelsesområdet var aktiviteten i 2014 fortsat faldende. Aktiviteten er generelt lav, men et enkelt område viser en stabil aktivitet: Efteruddannelsen på hvidevareområdet, med certificering (Kategori II certifikat) har atter haft god aktivitet. På de øvrige el-faglige kurser ses en meget lav aktivitet. Det faglige udvalg har, sammen med erhvervsskolerne, herunder DjH, fortsat arbejdet med at revidere udbuddet af kurser, men trods udvalgets beslutning om at støtte rigtig mange kurser med tilskud fra Kompetencefonden, er den forventede aktivitetsstigning udeblevet. Elafdelingen indgår i samarbejdet med de øvrige udbydere af AMU-kurser inden for el-området i en landsdækkende aftale, der sikrer et varieret kursusudbud og at den generelle udbudspligt overholdes. I 2014 har elafdelingen forsat haft god aktivitet indenfor specialudviklede kurser til erhvervslivet. Elafdelingen har blandt andet stor aktivitet inden for el-sikkerhedskurser for aktører inden for vindmølleindustrien. Undervisersituation i 2014 har været stabil og arbejdet med at øge undervisernes kompetencer, så undervisning i alle fag og specialer kan varetages af flere undervisere, er forsat højt prioriteret. Der er i afdelingen stor fokus på udviklingen af underviserstaben. Op mod 20 % af afdelingens lærere har mulighed for, eller har allerede valgt, muligheden for aldersreduktion, og det er derfor vigtigt, at det kommende generationsskifte er prioriteret højt. I 2014 gennemførtes en strukturændring i afdelingen. Den teamstruktur, der har været anvendt de seneste år, er ændret. Afdelingen er organiseret i faglige og pædagogiske grupper, hvor en koordinator sikrer den daglige aktivitet. Herudover er der oprettet en position som faglig- og pædagogisk koordinator, der er med til at sikre den daglige drift i afdelingen var også året, hvor arbejdet med at udvikle den nye elektrikeruddannelse så småt begyndte. Der forventes fremadrettet et stort arbejde for afdelingen med denne udvikling. Boost din Elektrikeruddannelse var overskriften på et arrangement, arrangeret af Dansk El-Forbund, og afholdt på DjH. Weekenden i uge 25, stod på ekstra uddannelse for omkring 125 elektrikerlærlinge. Undervisningen blev udført at lærere fra DjH og fra udvalgte leverandører. Udover undervisningen indeholdt Boost din Elektrikeruddannelse også flere indslag af socialiserende og underholdende karakter for deltagerene. Arrangementet var med til at promovere elafdelingen og DjH, og vi har kunnet mærke en øget interesse fra lærlinge, der ikke hidtil har frekventeret skolen. Et på alle måder godt arrangement, der gentages i side 16 af 19

18 Plastaf delingen Plastafdelingen har i 2014 oplevet den største tilgang til uddannelsen overhovedet. I alt 74 elever hvoraf de 63 gennemførte grundforløbet. Det er meget tilfredsstillende også sammenholdt med et rekordlavt frafald, da 4-6 af de tilmeldte elever forlod uddannelsen inden for de første 10 dage. Det er første gang i mere end 10 år, vi har gennemført efterårets grundforløb med 2 parallelle klasser, hvilket også gav lidt logistiske udfordringer. Underviserne udviste dog en helt igennem fantastisk indsats, og eleverne oplevede ikke de problemstillinger, det reelt medførte. Vi har i 2014 haft en stigning i årselevtallet på 25 %. Tendensen ser ud til at fortsætte i 2015, og derfor forventes det, at der kan ansættes 1-2 nye undervisere i det kommende år. Trenden fra de seneste år viser, at det kun er 3-5 elever, der i hver grundforløbsklasse har kontrakt med en virksomhed ved opstart. Derfor er der fortsat stort behov for at yde en ekstraordinær indsats overfor plastvirksomhederne for at aktivere disse til at tegne kontrakt med elever - gerne før grundforløbet, men senest i forbindelse med dette. Vi fik godkendt et nyt AUB-projekt (Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag), hvor formålet er at opsøge både nye og eksisterende praktikvirksomheder for at øge antallet af mulige praktikpladser. Over en 2 års periode forventer vi at kunne tegne ca. 45 nye/ekstra praktikpladser. Desuden vil vi fastholde træffedagene, hvor virksomheder inviteres til at komme på DjH forår og efterår med mulighed for at møde evt. kommende lærlinge, og hvor eleverne forbereder sig i forhold til de virksomheder, der deltager på dagen. Normalt deltager 6 10 virksomheder på træffedagen, og der laves her aftaler om korte praktikophold i virksomheder i forbindelse med grundforløbet. Disse praktikophold giver eleven mulighed for at sælge sig selv, og giver samtidig virksomheden mulighed for at møde den praktikpladssøgende på arbejdspladsen. Der arrangeres praktikforløb lokalt i forhold til den enkelte elev, men der ønskes også etableret netværk af virksomheder, som fremadrettet kan stille et antal pladser til rådighed for sådanne korte praktikophold. Senest er 4 virksomheder i Hjørring området gået sammen for samlet set at ansætte op til 6 plastmagerlærlinge. I 2014 gennemførte Uddannelsesudvalget en analyse for at undersøge virksomhedernes syn på og behov for plastspecialistuddannelsen. Resultaterne af denne viste bredt, at de plastvirksomheder, som gør brug af uddannelsen, er tilfredse eller meget tilfredse med plastspecialistuddannelsen og dens indhold, og er parate til at ansætte flere plastspecialistelever i fremtiden. Ingen af de adspurgte virksomheder havde noget negativt at sige om plastspecialistuddannelsen eller indholdet af denne. Derfor var det skuffende, at vi måtte starte nyt hold i september 2014 med kun 9 tilmeldte (dog en lille fremgang fra seneste hold). Elevtilfredsheden blandt plastspecialisteleverne er blandt de højeste på DjH, og ved det seneste afgangsprojekt fik en af eleverne efterfølgende 2 store priser på egen virksomhed (i alt kroner) for sit projekt, da implementeringen af dette vil spare virksomheden for flere hunderede tusinde kroner årligt. Det er endnu et vidnesbyrd om, at plastspecialistuddannelsen har sin berettigelse, og vi tror på, at ved hele tiden at synliggøre de positive resultater, der opnås via plastspecialistuddannelsen, skal denne nok bide sig fast i den danske plastindustri og blive en naturlig overbygning på plastmageren. Der arbejdes i øjeblikket på en revision af plastteknologibogen, som er uddannelsens teoretiske fundament. Håbet er, at der kan laves en i-bog, som vil muliggøre interaktive undervisningsmaterialer og opgaver. Det er snart 10 år siden plastteknologibogen senest er revideret, og med den udvikling som foregår i plastindustrien er det påkrævet at materialet gennemgås og opdateres. I det lokale uddannelsesudvalg for plastmageruddannelsen er der enighed om, at skolen fremadrettet skal bede eleverne om et medbringe egen pc, eller tablet. Skolen og udvalget planlægger at implementere denne ordning med virkning fra januar Vi har i 2014 fået installeret endnu en ny Arburg sprøjtestøbemaskine, så vi nu har 10 nyere maskiner + en 2K sprøjtestøbemaskine. Samtidig starter vi i det kommende år på en rullende udskiftning af disse, så vi til stadighed har en fornuftig blanding af ny og nyere sprøjtestøbemaskiner. side 17 af 19

19 I slutningen af oktober fik vi en henvendelse fra Handelstandsforeningen i Hadsten, som ønskede store plast julehjerter til opsætning rundt i byen. Vi indvilligede i dette og i løbet af november fik vi først tegnet og senere fræset en form til fremstilling af store termoformede røde hjerter i slagfast polystyren. Med stor hjælp fra vores 3. hovedforløbsklasse blev vi færdig inden deadline, og 60 store røde julehjerter prydede midtbyen i Hadsten i hele julemåneden. Vi har allerede nu fået forhåndsbestillinger på yderligere julehjerter til den kommende jul. Vi har i plastafdelingen internt lavet en ny struktur for underviserne med opdeling af teams i forhold til skoleforløbene med grundforløb, trin1, trin 2, samt trin 3 plastspecialist. Hidtil har underviserne været ansvarlige for procesområder, men ønsker med denne strukturændring, at der primært samarbejdes i mindre teams, som varetager undervisningen på de enkelte trin. Vi har fokus på tilfredshed, kvalitet og udvikling af undervisningen i plastafdelingen for både elev og underviser. side 18 af 19

20 DjH fakt a D e n j y d s k e H a a n d v æ r k e r s k o l e p r i v a t s e l v e j e n d e i n s t i t u t i o n Antal uddannelsesområder: 4 Omsætning (ex. moms) Overskud: Egenkapital: Antal elever: Antal elever EUD: Antal kursister: Antal årselever: 816 Antal årselever undervisning: 533 Skolepraktik: 33 årselever Antal årselever skolehjem: 283 Antal overnatninger skolehjem: Antal overnatninger kursushotel: Antal medarbejdere: 137 Grundareal: m 2 Etageareal: m 2 Teorilokaler: 45 Værksteder: 29 Låsesystem: låse Skolehjemskapacitet: 347 senge Hotelkapacitet: 72 værelser Kollegiekapacitet: 70 værelser Kuverter i restaurant/bistro: Rugbrød: skiver Mælk: liter Kartofler: 18,2 tons Kaffe: kopper Ost: 1,8 tons Elevtilfredshed: 7,9 på 10-skala Elevtrivselsanalyse: 80 på 100-skala Medarbejdertilfredshed: 85,5 på 100-skala Uddannelsesaftaler: 460 Køletekniker: 49 nye uddannelsesaftaler Tømrer: 140 nye uddannelsesaftaler Elektriker: 210 nye uddannelsesaftaler Plastmager: 52 nye uddannelsesaftaler Plastspecialist: 9 nye uddannelsesaftaler Bestået grundforløb: 196 Køletekniker: 30 bestået grundforløb Tømrer: 62 bestået grundforløb Elektriker: 49 bestået grundforløb Plastmager: 55 bestået grundforløb Bestået svendeprøve: 253 Køletekniker: 27 bestået svendeprøve Tømrer: 79 bestået svendeprøve Tækkemand: 7 bestået svendeprøve Elektriker inst.: 73 bestået svendeprøve Elektriker S&R: 36 bestået svendeprøve Elmontør: 6 bestået svendeprøve Plastmager: 25 bestået svendeprøve Diverse prøver/certifikater: Køleteknisk prøve teoretisk: 108 Køleteknisk prøve praktisk: 54 Kølemontørcertifikater: 296 Loddecertifikater: 67 Farligt gods: 273 ADR certifikater Plastsvejsecertifikater: 368 Laus: 527 certifikater Kølecertifikat: 212 kategori II certifikater (F-gas) side 19 af 19

Å R S B E R E T N I N G 2 0 1 3. Indhold

Å R S B E R E T N I N G 2 0 1 3. Indhold Å r s b e r e t n i n g 2013 D e n j y d s k e H a a n d v æ r k e r s k o l e Indhold Indledning... 2 Bestyrelse... 3 Learning Center (LC) talentpleje og sikring af gennemførelse... 3 Ærligt talt/vis

Læs mere

Årsberetning 2012. Den jydske Haandværkerskole

Årsberetning 2012. Den jydske Haandværkerskole Årsberetning 2012 Den jydske Haandværkerskole Indhold Indledning... 2 Bestyrelse... 3 Learning Center (LC) talentpleje og sikring af gennemførelse... 3 Ærligt talt/vis kvalitet... 4 EUX... 6 Videncenter

Læs mere

2013 Elevtrivselsundersøgelsen

2013 Elevtrivselsundersøgelsen 13 Elevtrivselsundersøgelsen Den jydske Haandværkerskole Svarprocent: 93% (533 besvarelser ud af 572 mulige) Elevtrivsel 1 Den jydske Haandværkerskole Regionsgennemsnit EUD ekskl. SOSU (Region Midtjylland)

Læs mere

Beretning til Træsektionen for 2010 Uddannelse

Beretning til Træsektionen for 2010 Uddannelse Beretning til Træsektionen for 2010 Uddannelse Praktikpladser Det markante fald i beskæftigelsen i bygge- og anlægsbranchen som følge af den økonomiske krise har ikke medført, at antallet af indgåede uddannelsesaftaler

Læs mere

2014 Elevtrivselsundersøgelsen

2014 Elevtrivselsundersøgelsen 14 Elevtrivselsundersøgelsen For erhvervsuddannelserne Selandia - CEU Svarprocent: 64% (1927 besvarelser ud af 39 mulige) Elevtrivsel Selandia - CEU Landsgennemsnit EUD ekskl. SOSU Bedste resultat for

Læs mere

Udkast til Partnerskabsaftale. mellem

Udkast til Partnerskabsaftale. mellem Udkast til Partnerskabsaftale mellem Indhold Partnerskabet... 3 Aftaleparterne... 3 Baggrund... 3 Formål... 4 Indsatsområder... 4 Koordination af indsats og udveksling af information om praktikpladssøgende...

Læs mere

Mesterskaber i Skills for unge elektrikere

Mesterskaber i Skills for unge elektrikere Mesterskaber i Skills for unge elektrikere i elbranchen I forbindelse med udvælgelsen af kandidater til DM i Skills for unge elektrikere fastholder Dansk El Forbund og TEKNIQ, at der afholdes udtagelseskonkurrencer

Læs mere

Kvalitetsplan. EUC Syd

Kvalitetsplan. EUC Syd Kvalitetsplan EUC Syd Marts 2013 Indhold Indledning... 3 Kvalitetsplanens opbygning... 3 Trivsels- og tilfredshedsmålinger... 3 2 års model... 3 Elevtrivselsundersøgelse (ETU)... 4 Undervisningsmiljøvurdering

Læs mere

Å R S B E R E T N I N G Indhold

Å R S B E R E T N I N G Indhold Å r s b e r e t n i n g 2015 D e n j y d s k e H a a n d v æ r k e r s k o l e Indhold Indledning... 2 Bestyrelse... 3 24-timersskole talentpleje og sikring af gennemførelse... 3 Ærligt talt/vis kvalitet...

Læs mere

Det samlede projekt forventes at blive evalueret af ekstern evaluator.

Det samlede projekt forventes at blive evalueret af ekstern evaluator. Lærlingeprojektet Øget sikkerhed for elever i bygge- og anlægsbranchen Alt for mange lærlinge 1 og unge nyansatte kommer til skade i bygge- og anlægsvirksomheder og på byggepladser. Forskning om lærlinge

Læs mere

S K O V S K O L E N K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T. Opfølgningsplan Elevtrivsel. Virksomheds tilfredshed. Kvalitet i undervisningen

S K O V S K O L E N K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T. Opfølgningsplan Elevtrivsel. Virksomheds tilfredshed. Kvalitet i undervisningen S K O V S K O L E N K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Opfølgningsplan 2016 Elevtrivsel Virksomheds tilfredshed Kvalitet i undervisningen Indledning Skovskolens opfølgningsplan udformes og revideres

Læs mere

Partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, Skive Kommune, Skive Tekniske Skole og 3F Skive-Egnen. 1. oktober 2012-1. oktober 2014

Partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, Skive Kommune, Skive Tekniske Skole og 3F Skive-Egnen. 1. oktober 2012-1. oktober 2014 Partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, Skive Kommune, Skive Tekniske Skole og 3F Skive-Egnen 1. oktober 2012-1. oktober 2014 Indledning Parterne bag denne aftale ønsker at etablere et samarbejde, der

Læs mere

ETU EUD/EUX Business og Fagcenter Djursland

ETU EUD/EUX Business og Fagcenter Djursland ETU EUD/EUX Business og Fagcenter Djursland Handlings- og opfølgningsplan 2017, gældende for grundforløb, EUD og EUX, og skolepraktik det merkantile område. Alle erhvervsuddannelser har i oktober/november

Læs mere

Tilgang til og frafald på euv. Evaluering af erhvervsuddannelse for voksne (euv) Baggrundsrapport 1

Tilgang til og frafald på euv. Evaluering af erhvervsuddannelse for voksne (euv) Baggrundsrapport 1 Evaluering af erhvervsuddannelse for voksne (euv) Baggrundsrapport 1 INDHOLD 1 Indledning 4 2 5 2.1 Færre voksne starter på en erhvervsuddannelse 5 2.2 Færre voksne falder fra 11 Danmarks Evalueringsinstitut

Læs mere

ÅRSBERETNING 2011. Indhold

ÅRSBERETNING 2011. Indhold Å r s b e r e t n i n g 2011 D e n j y d s k e H a a n d v æ r k e r s k o l e Indhold Indledning... 2 Bestyrelse... 3 Learning Center (LC) talentpleje og sikring af gennemførelse... 3 Ærligt talt/vis

Læs mere

VEJLEDNING TIL ERHVERVSSKOLER. Talentspor og andre tilvalgsmuligheder i erhvervsuddannelserne

VEJLEDNING TIL ERHVERVSSKOLER. Talentspor og andre tilvalgsmuligheder i erhvervsuddannelserne VEJLEDNING TIL ERHVERVSSKOLER Talentspor og andre tilvalgsmuligheder i erhvervsuddannelserne Om tilvalgsmuligheder på erhvervsuddannelser I forbindelse med erhvervsuddannelsesreformen er der opstillet

Læs mere

Kursusforløbet har til formål at inspirere og understøtte skolernes igangværende arbejde med at realisere erhvervsuddannelsesreformen.

Kursusforløbet har til formål at inspirere og understøtte skolernes igangværende arbejde med at realisere erhvervsuddannelsesreformen. Afdeling for Ungdoms- og Voksenuddannelser Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5302 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Invitation til "Skoleudvikling i Praksis"

Læs mere

RESUMÉ Evaluering af korte uddannelsesaftaler i erhvervsuddannelserne. Relevans, faglig kontekst og målgruppe

RESUMÉ Evaluering af korte uddannelsesaftaler i erhvervsuddannelserne. Relevans, faglig kontekst og målgruppe RESUMÉ Evaluering af korte uddannelsesaftaler i erhvervsuddannelserne Denne rapport afdækker, hvordan korte uddannelsesaftaler påvirker kvaliteten af praktikoplæringen på erhvervsuddannelserne. Danmarks

Læs mere

Indsatskontrakt Skive Tekniske Skole 2016

Indsatskontrakt Skive Tekniske Skole 2016 Indsatskontrakt Skive Tekniske Skole 2016 EUD-reform EUD reform trådte i kraft 1/8 2015 med målsætningen om flere og bedre faglærte gennem bl.a. etablering af unge- og voksenspor. I reformen indgår også

Læs mere

Partnerska bsafta le

Partnerska bsafta le Partnerska bsafta le mellem Vejen K dansk b vooerl..,.., HANSENBERG ~ fl J _ C ~EKNSK SKOLE ESBJERG ,. HANSEN DERi"~ 1r ~~~~~,.

Læs mere

Partnerskabsaftale 10. juni 2010

Partnerskabsaftale 10. juni 2010 Partnerskabsaftale 10. juni 2010 Partnerskabsaftale Herlev til Herlev mellem Dansk Byggeri, Københavns tekniske skole (Herlev afdeling), UU-Nord og Herlev kommune i perioden 1.8.2010 til 31.12.2012 Baggrund

Læs mere

VID Erhvervsuddannelser

VID Erhvervsuddannelser VID Erhvervsuddannelser Reformimplementering og obligatoriske indsatsområder Hvert forår udarbejder Viden Djurs en handlingsplan, der fastlægger de udviklings- og forandringsbehov, som uddannelserne under

Læs mere

Strategi 2015 2016 STRATEGI 2015-16 PEJLEMÆRKER OG MÅL. Indholdsfortegnelse

Strategi 2015 2016 STRATEGI 2015-16 PEJLEMÆRKER OG MÅL. Indholdsfortegnelse STRATEGI 2015-16 Strategi 2015 2016 PEJLEMÆRKER OG MÅL Indholdsfortegnelse Forord 2 1.0 Strategiske pejlemærker 3 2.0 Strategiske mål 7 3.0 Proces for ZBC Strategi 11 Forord Det handler om stolthed, begejstring,

Læs mere

Handlingsplan for øget gennemførelse [Skolens navn]

Handlingsplan for øget gennemførelse [Skolens navn] Handlingsplan for øget gennemførelse 2016 [Skolens navn] 1 Handlingsplan for øget gennemførelse 2016 Skolens navn: Institutionsnummer: Dato: Bestyrelsesformandens underskrift: 2 Indledning Handlingsplanen

Læs mere

Digital læring i AMU

Digital læring i AMU Digital læring i AMU En undersøgelse af barrierer og holdninger Steen Grønbæk 1 stgr@mercantec.dk Kort om TUP-projekt Digital læring i AMU Formålet med projektet er at udvikle, afprøve og dokumentere læringsforløb,

Læs mere

Håndværksrådets skoletilfredshedsundersøgelse August 2013. Resultater, konklusioner og perspektiver

Håndværksrådets skoletilfredshedsundersøgelse August 2013. Resultater, konklusioner og perspektiver Håndværksrådets skoletilfredshedsundersøgelse August 2013 Resultater, konklusioner og perspektiver Håndværksrådet har i 2013 fået svar fra mere end 3.000 små og mellemstore virksomheder på spørgsmål om

Læs mere

Handleplan Praktikkontor og Udviklingsafdeling 2011-2012 Indsatsområder og handlingsplaner for EUD praktik & udvikling, 2011-2012

Handleplan Praktikkontor og Udviklingsafdeling 2011-2012 Indsatsområder og handlingsplaner for EUD praktik & udvikling, 2011-2012 Indsatsområder og handlingsplaner for EUD praktik & udvikling, 2011 - CPH WEST bygger på værdier om dialog, udvikling og lederskab på alle niveauer, hvilket afspejler sig i EUD-afdelingens målsætning om,

Læs mere

Temamøde for formandskaberne af de lokale uddannelsesudvalg. Temamøde LUU formandskaber 18. februar 2015

Temamøde for formandskaberne af de lokale uddannelsesudvalg. Temamøde LUU formandskaber 18. februar 2015 Temamøde for formandskaberne af de lokale uddannelsesudvalg Temamøde LUU formandskaber 18. februar 2015 Program 13.00 13.10 Velkomst og status på reformen v/ Nanna Højlund, formand PASS 13.10 14.15 Form

Læs mere

Behov for justeringer i erhvervsuddannelsesreformen

Behov for justeringer i erhvervsuddannelsesreformen Til erhvervsuddannelsesordførerne 4. december 2015 Behov for justeringer i erhvervsuddannelsesreformen Forligskredsen om erhvervsuddannelsesreformen mødes den 8. december for bl.a. at drøfte status på

Læs mere

RESULTATKONTRAKT OM ERHVERVSSERVICE I FAVRSKOV KOMMUNE 2015

RESULTATKONTRAKT OM ERHVERVSSERVICE I FAVRSKOV KOMMUNE 2015 RESULTATKONTRAKT OM ERHVERVSSERVICE I FAVRSKOV KOMMUNE 2015 mellem Favrskov Kommune Skovvej 20 8382 Hinnerup og Favrskov Erhvervsråd Bogøvej 15 8382 Hinnerup 1 Indledning Det samlede erhvervsservicetilbud

Læs mere

Handlingsplan for læseindsats 2016

Handlingsplan for læseindsats 2016 Handlingsplan for læseindsats 2016 Erhvervsuddannelser og AMU Jordbrugets UddannelsesCenter Århus Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Evaluering af læseindsatsen i 2015... 3 3. Overordnet beskrivelse

Læs mere

December Elevtrivselsundersøgelsen 2017 For erhvervsuddannelserne. Kold College. Svarprocent: 85% (462 besvarelser ud af 541 mulige)

December Elevtrivselsundersøgelsen 2017 For erhvervsuddannelserne. Kold College. Svarprocent: 85% (462 besvarelser ud af 541 mulige) December 2017 Elevtrivselsundersøgelsen 2017 For erhvervsuddannelserne Svarprocent: 85% (462 besvarelser ud af 541 mulige) Elevtrivsel Landsgennemsnit EUD ekskl. SOSU 82 82 83 83 [-3] [-4] 78 [-4] 83 86

Læs mere

Efteruddannelse. planlægning

Efteruddannelse. planlægning Lærlingedannelse Efteruddannelse planlægning Nye Mulighederne i overenskomsterne. TR og AMR konference 2017 Lærlinge og efteruddannelseplanlægning samt overenskomst med uddannelse indenfor elbranchen Benny

Læs mere

TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER

TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER Anledning Titel Åbent samråd i Folketingets Uddannelsesudvalg Samrådsspørgsmål V (stillet af Nanna Westerby (SF)): Ministeren bedes redegøre for, hvilke initiativer ministeren

Læs mere

December Elevtrivselsundersøgelsen 2017 For erhvervsuddannelserne. SOSU Nykøbing Falster. Svarprocent: 92% (346 besvarelser ud af 377 mulige)

December Elevtrivselsundersøgelsen 2017 For erhvervsuddannelserne. SOSU Nykøbing Falster. Svarprocent: 92% (346 besvarelser ud af 377 mulige) December 2017 Elevtrivselsundersøgelsen 2017 For erhvervsuddannelserne Svarprocent: 92% (346 besvarelser ud af 377 mulige) Elevtrivsel Landsgennemsnit Social- & Sundhedsskoler 85 83 86 83 85 84 85 83 Elevtrivsel

Læs mere

Evalueringsoversigt på Randers Social- og Sundhedsskole

Evalueringsoversigt på Randers Social- og Sundhedsskole Evalueringsoversigt på Randers Social- og Sundhedsskole Hvorfor Hvordan og ETU Elevtilfredshed sundersøgelse UMV Undervisnings miljøvurdering Lovpligtig Lovpligtig Medarbejdere MTU (medarbejdert ilfredshedsund

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget 2013-14 BUU Alm.del Bilag 29 Offentligt. Københavns Tekniske Skole

Børne- og Undervisningsudvalget 2013-14 BUU Alm.del Bilag 29 Offentligt. Københavns Tekniske Skole Børne- og Undervisningsudvalget 2013-14 BUU Alm.del Bilag 29 Offentligt Velkommen til Københavns Tekniske Skole Dagens program 9.20: KTS og strategien i lyset af regeringens EUD-reform 10.20: Eux Praktikcenteret

Læs mere

Nordisk Skolesamarbejde: Elevernes velbefindende i Danmark

Nordisk Skolesamarbejde: Elevernes velbefindende i Danmark Nordisk Skolesamarbejde: Elevernes velbefindende i Danmark Oplæg v/ Charlotte Wegener og Karin Villumsen Dansk Center for Undervisningsmiljø Finland den 27. og 28. september 2007 Undervisningsmiljø: Elevernes

Læs mere

VELKOMMEN TIL DjH. Antal elever: 5.250 Unge mellem 17 25: ca. 2.000 Medarbejdere: 140 Bestået afsluttende eksamen: 600 Bestået certificering: 2.

VELKOMMEN TIL DjH. Antal elever: 5.250 Unge mellem 17 25: ca. 2.000 Medarbejdere: 140 Bestået afsluttende eksamen: 600 Bestået certificering: 2. VELKOMMEN TIL DjH Antal elever: 5.250 Unge mellem 17 25: ca. 2.000 Medarbejdere: 140 Bestået afsluttende eksamen: 600 Bestået certificering: 2.000 Omsætning: 101.000.000 Etageareal: 32.000 m 2 Måltider

Læs mere

HANDS-ON TOUR HÅNDBOG

HANDS-ON TOUR HÅNDBOG HANDS-ON TOUR HÅNDBOG FORORD Danske produktionsvirksomheder har brug for dygtige faglærte. Men erhvervsuddannelserne, som skal uddanne de dygtige industriteknikere, plastmagere, tekniske designere og

Læs mere

Håndværksrådets skoletilfredshedsundersøgelse August 2013. Undervisernes faglige kvalifikationer summary

Håndværksrådets skoletilfredshedsundersøgelse August 2013. Undervisernes faglige kvalifikationer summary Håndværksrådets skoletilfredshedsundersøgelse August 2013 Undervisernes faglige kvalifikationer summary Undersøgelsen viser, at virksomhederne generelt finder de faglige kvalifikationer hos de undervisere,

Læs mere

Organisatorisk beretning FN-forbundets landsmøde 2012

Organisatorisk beretning FN-forbundets landsmøde 2012 Organisatorisk beretning FN-forbundets landsmøde 2012 v/næstformand Trine Marqvard Nymann Jensen I har formentlig allerede set vores organisatoriske beretning måske har I ikke lige fået tygget jer igennem

Læs mere

2016 Elevtrivselsundersøgelsen

2016 Elevtrivselsundersøgelsen 16 Elevtrivselsundersøgelsen For erhvervsuddannelserne Svarprocent: 68% (1431 besvarelser ud af 2118 mulige) Elevtrivsel Landsgennemsnit EUD ekskl. SOSU Bedste resultat for skole (EUD) 84 [] 83 [-1] 9

Læs mere

Opgørelse af resultatlønskontrakt 2014 for direktør Elsebeth Melgaard, SOSU C

Opgørelse af resultatlønskontrakt 2014 for direktør Elsebeth Melgaard, SOSU C Opgørelse af resultatlønskontrakt 2014 for direktør Elsebeth Melgaard, SOSU C Indledning Kontrakten skal tjene følgende formål: 1. Den skal fungere som et styringsredskab for bestyrelsen. 2. Den skal understøtte

Læs mere

Direktørens resultatlønskontrakt 2013 bestyrelsens vurdering

Direktørens resultatlønskontrakt 2013 bestyrelsens vurdering Direktørens resultatlønskontrakt 2013 bestyrelsens vurdering Indsatsområde Mål/intention Indikator Vægt Målopfyldelse A: Basis indsatsområder 66,7 % A1: Den pædagogiske tilgang i uddannelserne Praktisk

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009 ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009 Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes gerne på mail: rukomuddarb@regionsjaelland.dk eller pr. post til Region

Læs mere

PARTNERSKABSAFTALE MELLEM DANSK BYGGERI, SE- LANDIA SLAGELSE, UU-VESTSJÆLLAND OG SORØ KOM- MUNE

PARTNERSKABSAFTALE MELLEM DANSK BYGGERI, SE- LANDIA SLAGELSE, UU-VESTSJÆLLAND OG SORØ KOM- MUNE Dok. nr. 340-2014-138447 PARTNERSKABSAFTALE MELLEM DANSK BYGGERI, SE- LANDIA SLAGELSE, UU-VESTSJÆLLAND OG SORØ KOM- MUNE Indledning Parterne bag denne aftale ønsker at etablere et samarbejde med fokus

Læs mere

Specifikke - Målbare - Ambitiøse - Realistiske - Tidsbestemte

Specifikke - Målbare - Ambitiøse - Realistiske - Tidsbestemte Navn: Søren Kühlwein Kristiansen Periode: August 2014 Juli 2015 Underskrift Direktør: Underskrift skolens bestyrelsesformand : Indsatsområder Område: Basisramme Strategi Obligatoriske: 1 3 vækstmål - særlig

Læs mere

Flere praktikpladser flere faglærte Voksen- og efteruddannelse

Flere praktikpladser flere faglærte Voksen- og efteruddannelse 6 regionsmestre til DM Ved regionsmesterskaberne og skolemesterskaberne i de enkelte fag, der har været afviklet her i efteråret har Svendborg Erhvervsskole hele 6 lærlinge, som har vundet deres respektive

Læs mere

Selvevaluering 2016: Den pædagogiske strategi

Selvevaluering 2016: Den pædagogiske strategi Selvevaluering 2016: Den pædagogiske strategi Indhold Indledning... 2 Skolens pædagogiske strategi... 3 Første del af selvevalueringen... 4 Kendskab til den pædagogiske strategi... 4 Sammenhæng mellem

Læs mere

INFORMATION TIL PRAKTIKPLADSGODKENDTE VIRKSOMHEDER. Talentspor og andre tilvalgsmuligheder i erhvervsuddannelserne

INFORMATION TIL PRAKTIKPLADSGODKENDTE VIRKSOMHEDER. Talentspor og andre tilvalgsmuligheder i erhvervsuddannelserne INFORMATION TIL PRAKTIKPLADSGODKENDTE VIRKSOMHEDER Talentspor og andre tilvalgsmuligheder i erhvervsuddannelserne Om tilvalgsmuligheder på erhvervsuddannelser Denne folder har til formål at oplyse virksomheder

Læs mere

Step Up. Et samarbejde mellem ungdomsuddannelsesinstitutionerne i Sønderborg:

Step Up. Et samarbejde mellem ungdomsuddannelsesinstitutionerne i Sønderborg: Step Up Et samarbejde mellem ungdomsuddannelsesinstitutionerne i Sønderborg: STATSSKOLE SØNDERBORG StepUp StepUp Udkast til studieordning og årshjul Dette er et udkast til en studieordning samt et årshjul

Læs mere

Projektplan Erhvervsskolereform Varde Kommune

Projektplan Erhvervsskolereform Varde Kommune Dato 07.05.14 Dok.nr. 46908-14 v2 Sagsnr. 14-3053 Ref. lcor Projektplan Erhvervsskolereform Varde Kommune Titel Baggrund Faglært til fremtiden Varde Kommune (der kan findes et nyt navn) I marts måned 2014

Læs mere

Effektmål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune for skoleåret 2015-2016

Effektmål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune for skoleåret 2015-2016 Effektmål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune for skoleåret 2015-2016 Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk E cs@lejre.dk Dato: 14. april 2015

Læs mere

EUC Syd 17. september 2013

EUC Syd 17. september 2013 Referat fra møde i Det Lokale Uddannelsesudvalg for Elektrikere Dagsorden: EUC Syd 17. september 2013 1. Praktikopgaver. 2. Meddelelser fra formanden. 3. Meddelelser fra EVU 4. Orientering fra skolen.

Læs mere

Erfagruppe 2.0 - Matchen Oktober 2013 oktober 2014

Erfagruppe 2.0 - Matchen Oktober 2013 oktober 2014 Erfagruppe 2.0 - Matchen Oktober 2013 oktober 2014 Formål: Projektet Videnformidling og Dialog via nye kanaler Vi&Di, vil via konkurrencen Erfagruppe 2.0 Matchen skabe opmærksomhed på, at sociale medier

Læs mere

EUX-elektrikeruddannelsen en attraktiv uddannelse

EUX-elektrikeruddannelsen en attraktiv uddannelse EUX-elektrikeruddannelsen en attraktiv uddannelse EUX-elektrikeruddannelsen er en forholdsvis ny uddannelse, der havde sit første optag i august 2011. Dansk El-Forbund og TEKNIQ har med en spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Velkommen til konference 2014 Skuemesterhvervet

Velkommen til konference 2014 Skuemesterhvervet Velkommen til konference 2014 Skuemesterhvervet Kl. 9.30 10.00 Velkomst, dagens program v/ Formand Chefkonsulent Niels Henning Holm Jørgensen, DI Kl. 10.00 10.15 Reformen - et kort oplæg om ændringer særligt

Læs mere

Elektrikeruddannelsen. Information til ambitiøse unge om en uddannelse i en teknisk branche i konstant udvikling

Elektrikeruddannelsen. Information til ambitiøse unge om en uddannelse i en teknisk branche i konstant udvikling Elektrikeruddannelsen Information til ambitiøse unge om en uddannelse i en teknisk branche i konstant udvikling Elektrikeruddannelsen en teknisk uddannelse i en branche i rivende udvikling Derfor skal

Læs mere

December Elevtrivselsundersøgelsen 2017 For erhvervsuddannelserne. SOSU Østjylland. Svarprocent: 64% (326 besvarelser ud af 508 mulige)

December Elevtrivselsundersøgelsen 2017 For erhvervsuddannelserne. SOSU Østjylland. Svarprocent: 64% (326 besvarelser ud af 508 mulige) December 2017 Elevtrivselsundersøgelsen 2017 For erhvervsuddannelserne Svarprocent: 64% (326 besvarelser ud af 508 mulige) Elevtrivsel Landsgennemsnit Social- & Sundhedsskoler 87 83 [-2] 87 83 [-2] 86

Læs mere

Handlingsplaner gældende for Teknisk EUD V45

Handlingsplaner gældende for Teknisk EUD V45 Handlingsplaner 2013-2014 gældende for Teknisk EUD V45 Smedeafdelingen (Produktion og Udvikling GF + HF): Generelt set er der sket et pædagogisk løft i afdelingen, idet lærerne har gennemført et projektforløb

Læs mere

2014 Elevtrivselsundersøgelsen December 2014

2014 Elevtrivselsundersøgelsen December 2014 14 Elevtrivselsundersøgelsen December 14 For erhvervsuddannelserne Svarprocent: 82% (897 besvarelser ud af 191 mulige) Skolerapport Velkommen til Elevtrivselsundersøgelsen Indhold Del I: Sammenfatning

Læs mere

Indsats Hvordan Hvem Hvornår Succes Undervisningens kvalitet Bedre kvalitet i undervisning. Alle undervisere Faggrupperne Superbrugere

Indsats Hvordan Hvem Hvornår Succes Undervisningens kvalitet Bedre kvalitet i undervisning. Alle undervisere Faggrupperne Superbrugere Handlingsplanen for HG Ballerup (niveau 2) er udarbejdet på baggrund af EUD-afdelingens handlingsplan for 2012 2013 (niveau 1), som har følgende overordnede indsatsområder: - Undervisningens kvalitet -

Læs mere

Aalborg Handelsskole den stærke merkantile skole i regionen.

Aalborg Handelsskole den stærke merkantile skole i regionen. Aalborg Handelsskole Mål og strategier 2012-2017 Indhold 4 Vision og værdier 6 Fokusområde 1 - erhvervslivets skole 7 Fokusområde 2 - den internationalt orienterede skole 8 Fokusområde 3 - den digitale

Læs mere

Side 1 af 9 10/10/2013 infonyt Tømreruddannelsen Efterår 2013 På tømreruddannelsen vil vi gerne knytte tættere kontakt til branchen, derfor udsender vi et nyhedsbrev op til fire gange om året. Nyhedsbrevet

Læs mere

Annoncering efter ansøgninger Titel Indkaldelse af ansøgninger vedrørende aktivitet;

Annoncering efter ansøgninger Titel Indkaldelse af ansøgninger vedrørende aktivitet; Side 1 af 5 Annoncering efter er Titel Indkaldelse af er vedrørende aktivitet; Styrket regional indsats for erhvervsuddannelse for voksne i Region Sjælland (EUV for 25-30 årige) Udfordring For at kunne

Læs mere

Referat fra fællesmøde i de lokale uddannelsesudvalg for Snedkerfaget og maskinsnedkerfaget tirsdag d. 18/2 2014

Referat fra fællesmøde i de lokale uddannelsesudvalg for Snedkerfaget og maskinsnedkerfaget tirsdag d. 18/2 2014 Referat fra fællesmøde i de lokale uddannelsesudvalg for Snedkerfaget og maskinsnedkerfaget tirsdag d. 18/2 2014 Deltagere: LUU for snedkere: Willy Grøn Ove Falkesgaard Harry Christensen Laurids Bjerre

Læs mere

Årsplan for LUU Styrkelse af LUU s arbejde Huskeliste og tidsplan

Årsplan for LUU Styrkelse af LUU s arbejde Huskeliste og tidsplan Årsplan for LUU Styrkelse af LUU s arbejde Undervisningsministeriet har igangsat et projekt der skal bidrage til at udvikle de lokale uddannelsesudvalgs arbejde og styrke parternes rolle og indflydelse

Læs mere

ETU Elevtrivselsundersøgelse 2016 TECHCOLLEGE

ETU Elevtrivselsundersøgelse 2016 TECHCOLLEGE ETU Elevtrivselsundersøgelse 06 TECHCOLLEGE TECHCOLLEGE Samlet: Grundforløb Grundforløb Hovedforløb Indledning Elevtrivselsundersøgelsen 06 er gennemført blandt TECHCOLLEGEs elever på grundforløb og hovedforløb

Læs mere

Dagsorden til LUU-møde for plastmageruddannelsen. tirsdag d. 30. august 2011

Dagsorden til LUU-møde for plastmageruddannelsen. tirsdag d. 30. august 2011 Dagsorden til LUU-møde for plastmageruddannelsen. tirsdag d. 30. august 2011 Punkt 1: Godkendelse af referat fra sidste møde og den udsendte dagsorden Punkt 2: Orientering fra: Skolen Underviser afskediget

Læs mere

VTU 2014 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse

VTU 2014 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse VTU 14 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse SOSU C Svarprocent: 69% (43 besvarelser ud af 62 mulige) Skolerapport Introduktion Indholdsfortegnelse Indledning og datagrundlag Tilfredshed og Det fremtidige

Læs mere

Vejledning til arbejdet i det lokale uddannelsesudvalg

Vejledning til arbejdet i det lokale uddannelsesudvalg Grafisk Uddannelsesudvalgs Vejledning til arbejdet i det lokale uddannelsesudvalg En guide til medlemmer i de lokale uddannelsesudvalg Velkommen til det lokale uddannelsesudvalg Grafisk Uddannelsesudvalg

Læs mere

Bilag til resultatlønskontrakt 1. august juli 2017

Bilag til resultatlønskontrakt 1. august juli 2017 Bilag til resultatlønskontrakt 1. august 2016-1.juli 2017 Indsatsområde Status Målsætning Vægt i % Indikatorer Handleplaner Økonomi Basisramme At gennemføre skolens vedtagne besparelsesplan 30 Rektor skal

Læs mere

Indsatsområder og handlingsplaner for erhvervsuddannelserne, 2013 2014.

Indsatsområder og handlingsplaner for erhvervsuddannelserne, 2013 2014. Indsatsområder og handlingsplaner for erhvervsuddannelserne, 2013 2014. CPH WEST har besluttet en længerevarende satsning som Ny Nordisk Skole. Der er defineret 3 konkrete mål for CPH WEST: 1. De faglige

Læs mere

Autoteknisk Center Opfølgningsplan 2014

Autoteknisk Center Opfølgningsplan 2014 Opfølgning og evaluering på sidste års indsatser udfyldes. Derefter udvælges mindst 5 indsatser indenfor prioriteringsområderne til forbedring jvf. skolens kvalitetscirkel ud fra dataindsamlingen i 2013

Læs mere

UGE 26 2015 ELBRANCHENS EFTER- UDDANNELSESUGE FOR FAGLÆRERE PÅ ELEKTRIKERUDDANNELSEN. Aalborg d. 23. - 25. juni 2015

UGE 26 2015 ELBRANCHENS EFTER- UDDANNELSESUGE FOR FAGLÆRERE PÅ ELEKTRIKERUDDANNELSEN. Aalborg d. 23. - 25. juni 2015 ELBRANCHENS EFTER- UDDANNELSESUGE FOR FAGLÆRERE PÅ ELEKTRIKERUDDANNELSEN UGE 26 2015 Aalborg d. 23. - 25. juni 2015 Ny elektrikeruddannelse Erhvervsrettet innovation...iso 12100......Ny forlagsportal......eud-reform......maskindirektivet......nyt

Læs mere

Omprioriteringsbidragets konsekvenser for erhvervsskolerne i CASES

Omprioriteringsbidragets konsekvenser for erhvervsskolerne i CASES mio. kr. Omprioriteringsbidragets konsekvenser for erhvervsskolerne i 2017-3 CASES Regeringen har i sit finanslovsudspil fastholdt og videreført omprioriteringsbidraget i 2017-20, hvilket betyder en besparelse

Læs mere

MIO-møde tirsdag

MIO-møde tirsdag MIO-møde tirsdag 19.1.2016 Kvalitet / Tilsyn Projekter Internationalisering 18-02-2016 Finn Arvid Olsson Stabschef 1 Kvalitetstilsyn og Ministeriet Hjemmel i Love og bekendtgørelser Hjemmel i regeringsgrundlaget

Læs mere

Hvad er Mercantec? Mercantec

Hvad er Mercantec? Mercantec Marts 2013 Mercantec Hvad er Mercantec? En fusioneret selvejet erhvervsskole i Viborg: - et AMU Center - en handelsskole / handelsgymnasium - en teknisk skole / teknisk gymnasium Ca. 3.100 årlige elever

Læs mere

EVALUERING OG RESULTATOPGØRELSER AF SKOLEPRAKTIKKEN

EVALUERING OG RESULTATOPGØRELSER AF SKOLEPRAKTIKKEN EVALUERING OG RESULTATOPGØRELSER AF SKOLEPRAKTIKKEN Trivselsmålinger for SKP-elever Introduktion og baggrund De 2 kvalitetsparametre/redskaber Spørgeskemaundersøgelse Igangsættelse, erfaringer og justeringer

Læs mere

Elever i søgekøen og deres oplevede barrierer i forhold til at finde en praktikplads

Elever i søgekøen og deres oplevede barrierer i forhold til at finde en praktikplads Elever i søgekøen og deres oplevede barrierer i forhold til at finde en praktikplads Som en del af udmøntningen af Aftale om en vækstpakke 2014 blev det besluttet at igangsætte en kvalitativ gennemgang

Læs mere

Notat 19. august 2016 J-nr.: /

Notat 19. august 2016 J-nr.: / Notat 19. august 2016 J-nr.: 82579 / 2324233 Orientering om: Trepartsaftale om tilstrækkelig og kvalificeret arbejdskraft i hele Danmark og om praktikpladser Regeringen og arbejdsmarkedets parter har i

Læs mere

Resultatlønskontrakt for Direktøren på Handelsfagskolen 2015

Resultatlønskontrakt for Direktøren på Handelsfagskolen 2015 Resultatlønskontrakt for Direktøren på Handelsfagskolen 2015 Bestyrelsen har med virkning pr. 1. januar 2015 indgået en 1-årig resultatlønskontrakt med direktør Pia Agerbæk Marlo på Handelsfagskolen med

Læs mere

PÆDAGOGIK PÅ EUD. Vores fælles pædagogiske didaktiske grundlag. ZBC Roskilde Maglegårdsvej 8 4000 Roskilde Tlf. 4634 6200

PÆDAGOGIK PÅ EUD. Vores fælles pædagogiske didaktiske grundlag. ZBC Roskilde Maglegårdsvej 8 4000 Roskilde Tlf. 4634 6200 PÆDAGOGIK PÅ EUD Vores fælles pædagogiske didaktiske grundlag ZBC Roskilde Maglegårdsvej 8 4000 Roskilde Tlf. 4634 6200 ZBC Ringsted Ahorn Allé 3-5 4100 Ringsted Tlf. 5768 2500 ZBC Næstved Handelsskolevej

Læs mere

SKOLEPRAKTIK 10. JUNI 2010

SKOLEPRAKTIK 10. JUNI 2010 SKOLEPRAKTIK 10. JUNI 2010 9.45-10.00 Velkomst 10.00-10.45 Status og regler v. UVM 11.00-12.30 Workshop 1. 12.30-13.15 Frokost 13.15-14.50 Workshop 2 14.50-15.30 Skolepraktik resultater og udviklingsmuligheder

Læs mere

Hvordan bliver eleverne parat til erhvervsuddannelse?

Hvordan bliver eleverne parat til erhvervsuddannelse? Hvordan bliver eleverne parat til erhvervsuddannelse? Reformen af erhvervsuddannelserne er et paradigmeskift, som lægger op til en ny kvalitetsdagsorden med fokus på folkeskolens uddannelsesparate elever,

Læs mere

Partnerskabsaftale vedr. erhvervsuddannelser indenfor industri og håndværk Ves. 27-02-2015

Partnerskabsaftale vedr. erhvervsuddannelser indenfor industri og håndværk Ves. 27-02-2015 Handlingsplan Indsatsområde Fokus Mål Initiativer 1. Valg af erhvervsuddannelse Vejledning om erhvervsuddannelser i grundskolen og efterskoler at flere unge vælger en erhvervsuddannelse indenfor industri

Læs mere

TSØ s udviklingsgrupper Arbejdet i 2003

TSØ s udviklingsgrupper Arbejdet i 2003 TSØ s udviklingsgrupper Arbejdet i 2003 Samarbejde og identitet Markedsføring Optimering af udbud Administration og økonomi Praktisk pædagogisk udvikling Ressourcedisponering Kvalitetsudvikling Medarbejderudvikling

Læs mere

KODEKS FOR GOD UNDERVISNING

KODEKS FOR GOD UNDERVISNING KODEKS FOR GOD UNDERVISNING vi uddanner fremtidens landmænd GRÆSSET ER GRØNNEST - LIGE PRÆCIS DER, HVOR VI VANDER DET. Og vand er viden hos os. Det er nemlig vores fornemste opgave at sikre, at du udvikler

Læs mere

Ansøgningsskema. Brobygning styrkelse af indslusning til og fastholdelse af en erhvervsuddannelse. Idrætshøjskolen Århus

Ansøgningsskema. Brobygning styrkelse af indslusning til og fastholdelse af en erhvervsuddannelse. Idrætshøjskolen Århus Ansøgningsskema 1 Projektets titel Brobygning styrkelse af indslusning til og fastholdelse af en erhvervsuddannelse 2 Højskolen Navn: Idrætshøjskolen Århus 4 Baggrund fyldig beskrivelse påkrævet Idrætshøjskolen

Læs mere

Undersøgelsen er udsendt først i oktober og afsluttet med udgangen af oktober.

Undersøgelsen er udsendt først i oktober og afsluttet med udgangen af oktober. HH, d. 29. oktober 2014 3F Arbejdsmiljørepræsentant, status 2014 3F har gennem de sidste 4 år spurgt 3F arbejdsmiljørepræsentanterne (AMR erne), hvordan de oplever deres rolle og muligheder i en arbejdsmiljøorganisation.

Læs mere

VEJLEDNING TIL DE LOKALE UDDANNELSESUDVALG. e lokale uddannelsesudvalgs AUB-projekter

VEJLEDNING TIL DE LOKALE UDDANNELSESUDVALG. e lokale uddannelsesudvalgs AUB-projekter VEJLEDNING TIL DE LOKALE UDDANNELSESUDVALG D e lokale uddannelsesudvalgs AUB-projekter Marts 2017 De lokale uddannelsesudvalgs AUB-projekter AUB er en forkortelse for Arbejdsgivernes UddannelsesBidrag.

Læs mere

PARTNERSKABSAFTALE mellem Dansk Byggeri, Københavns Tekniske Skole (Tæbyvej), UU:center Syd og Brøndby Kommune

PARTNERSKABSAFTALE mellem Dansk Byggeri, Københavns Tekniske Skole (Tæbyvej), UU:center Syd og Brøndby Kommune PARTNERSKABSAFTALE mellem Dansk Byggeri, Københavns Tekniske Skole (Tæbyvej), UU:center Syd og Brøndby Kommune Indledning Parterne bag denne aftale ønsker at etablere et samarbejde, der skal bidrage til

Læs mere

Månedsstatistik januar 2012

Månedsstatistik januar 2012 Månedsstatistik januar 2012 EL Statistikken er baseret på de seneste tal fra UNI-C, offentliggjort medio januar og dækkende aktivitet til og med november. Næste statistik offentliggøres medio februar.

Læs mere

EUX HÅNDVÆRKER ERHVERVSUDDANNELSE MED GYMNASIAL EKSAMEN

EUX HÅNDVÆRKER ERHVERVSUDDANNELSE MED GYMNASIAL EKSAMEN EUX åbner mange nye veje for mig. Jeg vil gerne læse til maskinmester og starter med mekanikeruddannelsen. Jeg har hele tiden gerne villet have en erhvervsuddannelse, og det er fint, at jeg har mulighed

Læs mere

Møde: LUU møde for Tekniske Designer Dato: Sted: Afd. EUC Syd Haderslev Referent: Michael Hecky. Dagsorden; Referat; Side 1 af 5

Møde: LUU møde for Tekniske Designer Dato: Sted: Afd. EUC Syd Haderslev Referent: Michael Hecky. Dagsorden; Referat; Side 1 af 5 Slut: 11:0 Dagsorden; Referat; Side 1 af 5 0 Deltagende: Fraværende: 1 Bemærkninger til referat fra sidste afholdte møde d. 2 Nye punkter. Dieter Jessen, Michael Hecky, Jan Wilhelmsen, Sabine Thiesen.

Læs mere

Selvevaluering Sorø Fri Fagskole

Selvevaluering Sorø Fri Fagskole Selvevaluering Sorø Fri Fagskole Skoleåret 2015-2016 Indledning Sorø Fri Fagskole (SFF) har i slutningen af skoleåret 2015/2016 foretaget den obligatoriske årlige selvevaluering af skolens værdigrundlag

Læs mere

Aktiv Ferie. Case rapport Evaluering af Idræt for Alle

Aktiv Ferie. Case rapport Evaluering af Idræt for Alle Aktiv Ferie Case rapport Evaluering af Idræt for Alle 8 Indhold 1. Introduktion...... 9 2. Projektets aktiviteter....... 10 3. Projektets resultater..... 10 4. Projektets virkning.......... 11 5. Læring

Læs mere

Projektdesign for udvikling af det sociale miljø på ungdomsuddannelserne

Projektdesign for udvikling af det sociale miljø på ungdomsuddannelserne Projektdesign for udvikling af det sociale miljø på ungdomsuddannelserne Projektdesignet tager udgangspunkt i pilotfasens slutrapport af 21/5-2012 og anbefalingerne heri. Områdets afgrænsning Vi fastholder

Læs mere

Virksomhedstilfredshedsundersøgelse, VTU. SOSU-uddannelserne 2013.

Virksomhedstilfredshedsundersøgelse, VTU. SOSU-uddannelserne 2013. Virksomhedstilfredshedsundersøgelse, VTU. SOSU-uddannelserne 2013. Randers Social- og Sundhedsskole. Denne VTU er foretaget i november 2013 blandt praktikvejledere på praktiksteder, der har socialog sundhedshjælperelever

Læs mere