Ændret organisering af tosprogsindsatsen i Horsens Kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ændret organisering af tosprogsindsatsen i Horsens Kommune"

Transkript

1 Tværgående Enhed for Læring Sagsbehandler: Johanne Rikhof Sagsnr P Dato: Ændret organisering af tosprogsindsatsen i Horsens Kommune 1. Baggrund Horsens Kommune modtager i disse år et stigende antal flygtninge, som kommer fra Syrien. Samtidig modtager kommunen fortsat børn og unge, som flytter til Danmark af andre årsager, eksempelvis fra andre EU-lande. Antallet af elever i modtagelsesklasser er steget fra 83 elever ved skoleårets start 2014/2015 til 142 elever i august 2015, og antallet af tosprogede børn forventes at stige yderligere i løbet af skoleåret. Det stiller større krav om en sammenhængende indsats over for tosprogede børn i Horsens Kommune. Beskæftigelsesudvalget vedtog i april 2015 principper for boligplacering af flygtninge i Horsens Kommune. Ifølge disse principper skal flygtninge i videst muligt omfang placeres i kommunens lokalsamfund, hvor der er dagtilbud, skole og foreningsliv. Den fremadrettede organisering af tosprogsindsatsen tænkes sammen med boligplaceringsprincipperne, idet disse forudsætter, at en større andel af kommunens dagtilbud og skoler fremadrettet er i stand til at løfte opgaven med at sprogudvikle og undervise tosprogede børn. Som et led i organiseringen af den samlede tosprogsindsats skal der indtænkes en øget vidensopbygning og kompetenceudvikling i kommunens lokale dagtilbud og skoler. Principperne for boligplacering vedrører udelukkende personer, der ankommer til Horsens som flygtninge. Selvom Horsens Kommune tilstræber at boligplacere flygtninge i kommunens lokalområder, vil der også fremadrettet være tosprogede børn, som har behov for adgang til dagtilbud og skole i Horsens midtby. 2. Mål og rammer for tosprogsindsatsen Horsens Kommune har en målsætning om, at alle børn og unge skal blive så dygtige, som de kan. Organiseringen af tosprogsindsatsen skal understøtte kommunens målsætning og sikre, at tosprogede børn og unge får den bedst mulige start på deres tilværelse i Horsens Kommune og det bedst mulige afsæt for videre uddannelse og beskæftigelse. Horsens Kommune arbejder målrettet med børns læring, trivsel og personlige mestring på både dagtilbuds- og skoleområdet. I forhold til kommunens arbejde med tosprogede børn betyder det, at der er særligt fokus på progressionen i tosprogede børns faglige og personlige udvikling, således at børnene hurtigst muligt bliver i stand til at deltage i den almindelige undervisning i klassen. I Horsens Kommune er kontinuitet og sammenhæng i børns og unges liv desuden højt prioriteret. Indsatsen over for tosprogede børn og unge skal derfor ses i et 0-18-års perspektiv, således at der er sammenhæng mellem indsatser på henholdsvis dagtilbuds- og skoleområdet samt i forhold til sprogskole. I løbet af skoleåret 2015/16 vil mulighederne for udvikling af det nuværende tilbud til de årige, i samarbejde med Sprogcenter Midt, blive undersøgt. 1

2 2.1 Lovgivning på skoleområdet Ifølge bekendtgørelse om folkeskolens undervisning i dansk som andetsprog skal tosprogede elever med behov for sprogstøtte ved optagelse i folkeskolen gives undervisning i dansk som andetsprog. Det kan ske i form af: Basisundervisning Supplerende undervisning i dansk som andetsprog Udslusning Basisundervisning er målrettet tosprogede børn, hvis behov for sprogstøtte betyder, at de ikke kan deltage i den almindelige undervisning. Basisundervisningen tilbydes i Horsens Kommune som enten modtagelsesklasse eller modtagelseshold. Mens en modtagelsesklasse maksimalt må have 12 elever ved skoleårets start og må spænde over tre klassetrin, må et modtagelseshold maksimalt have 7 elever og har ingen begrænsning i forhold til, hvor mange klassetrin der må spændes over. Undervisningen i både modtagelsesklasser og modtagelseshold skal ophøre, når eleverne vurderes at kunne deltage i den almindelige undervisning med yderligere undervisning i dansk som andetsprog (se nedenfor) og senest efter to års forløb. Undervisning i dansk som andetsprog er målrettet tosprogede elever, som har et sprogstøttebehov, men som kan deltage i den almindelige undervisning. I Horsens Kommune tildeles der op til én time supplerende undervisning i dansk som andetsprog pr. elev pr. uge. Udslusning er målrettet elever, som har modtaget basisundervisning eller undervisning i dansk som andetsprog. Skolerne er selv ansvarlige for at indstille tildelingen, når det vurderes, at en elev ikke længere har behov for udslusningstimer. 3. Fremadrettet organisering af tosprogsindsatsen Den fremadrettede organisering af tosprogsindsatsen tager udgangspunkt i følgende principper: Sammenhæng til boligplaceringsstrategi Sammenhæng mellem dagtilbuds- og skoleområdet Visitation til undervisning sker på baggrund af konkret vurdering af barnets og skolens kompetencer 3.1 Dagtilbudsområdet Det er administrationens vurdering, at kommunens nuværende organisering af indsatsen over for tosprogede børn på dagtilbudsområdet fungerer i henhold til de vedtagne boligplaceringsprincipper. Indskrivningen af tosprogede børn i kommunens dagtilbud går gennem pladsanvisningen, som så vidt muligt tildeler barnet en plads i dagtilbud i det distrikt, hvor familien er bosat. Boligplaceringsstrategien betyder imidlertid, at flere distrikter end hidtil vil få berøring med nyankomne familier. Kompetencen i forhold til at modtage og arbejde med tosprogede børn har hidtil været koncentreret om bestemte distrikter i Horsens Kommune, mens andre distrikter har begrænset eller intet kendskab til tosprogsindsatsen. Udfordringen på dagtilbudsområdet er således at sikre en kompetenceudvikling i de distrikter, hvor medarbejderne ikke har erfaringer med at arbejde med tosprogede børn og deres familier. Samtidig vil der i lokaldistrikterne være behov for fokus på den lokale organisering og samspillet mellem dagtilbud og skole. I afsnit 4 nedenfor fremgår principper for kompetenceudvikling. 2

3 3.2 Skoleområdet: Oprettelse af modtagelsestilbud i lokalsamfund Organiseringen af tosprogsindsatsen på skoleområdet tager i Horsens Kommune udgangspunkt i, at eleverne skal modtage basisundervisning. Basisundervisningen skal sikre, at de tosprogede elever ved start i almenklasse besidder et grundlæggende dansk, således at der er noget at bygge ovenpå i det fortløbende sprogarbejde. Visitationen af tosprogede børn til skoletilbud foregår centralt i kommunen og sker på baggrund af barnets sproglige forudsætninger, barnets bopæl, samt faglige og økonomiske hensyn. Som følge af principperne for boligplacering af flygtninge i Horsens Kommune vil der fremadrettet efter behov oprettes modtagelsesklasser/-hold i kommunens mindre lokalsamfund. Etableringen af nye modtagelsestilbud vil ske på baggrund af en konkret og faglig vurdering af det enkelte barns behov samt på baggrund af forventninger til fremtidig boligplacering i lokalsamfundet. Formålet med denne organisering er at sikre sammenhæng i børnenes liv, således at deres skolegang i størst mulige omfang finder sted i det lokalmiljø, hvor familien er bosat. Denne strategi bygger videre på det nærhedsprincip, som allerede gør sig gældende i Horsens Kommune. I henhold til nærhedsprincippet vil de nyankomne elever placeres på distriktsskolen eller den skole med modtagelsestilbud, som ligger tættest på familiens bopæl. Dermed kan man sikre, at alle tosprogede børn visiteres til en skole med modtagelsesklasse i umiddelbar nærhed af børnenes bopæl. Såfremt det ikke er muligt at placere en elev på distriktsskolen, skal de kommunale SFOtilbud, som er beliggende i det distrikt, hvor det enkelte barn bor, forpligtes til at indgå i et samarbejde med barnets skole. Formålet hermed er at give barnet mulighed for at være tilknyttet det lokale SFO-tilbud, således at barnet får en tilknytning i det lokalmiljø, hvor familien er bosat. Fremadrettet vil jobcenterets integrationsteam og Tværgående Enhed for Læring samarbejde om løbende at danne et overblik over det formodede antal nyankomne flygtningefamilier samt deres boligplacering. Samarbejdet er med henblik på at sikre overensstemmelse mellem boligplacering og etablering af modtagelsesklasser/-hold i lokalsamfundene. Fordele ved den ændrede organisering af tosprogsindsatsen Nedenfor oplistes de overordnede fordele, som er forbundet med løbende at oprette modtagelsestilbud i kommunens lokalsamfund. Kompetence Flere skoler får erfaring med at arbejde med tosprogede børn, hvilket generelt vil højne kvaliteten af det sprogarbejde, som finder sted på skolen. Det er til fordel for de tosprogede elever, som allerede har deres skolegang i almenklasser på skolen, samt alle elever generelt. Derudover vil den viden, som teamet fra modtagelsesklassen får om det enkelte barn, være tæt på det pædagogiske personale, som skal arbejde med barnet efter fuld udslusning. Det vil medvirke til at skabe en sammenhæng i sprogarbejdet for det enkelte barn og vil sandsynligvis lette elevens overgang fra modtagelsesklasse til almenklasse, idet kollegial sparring er lige inden for rækkevidde. Boligplacering og sammenhæng 0-18 år Organiseringen sikrer en sammenhæng mellem kommunens vedtagne boligplaceringsprincipper og strategien for skoleplacering. Derudover sikres en sammenhæng i barnets liv ved at lade skolestart finde sted på distriktsskole eller en skole i umiddelbar 3

4 nærhed af barnets hjem. Eleven undgår dermed et skoleskift og møder de samme kammerater i skolen og i fritiden, hvilket gør det nemmere at etablere sociale relationer. Økonomi Ved at lade skolestart finde sted på distriktsskole eller en skole i umiddelbar nærhed af barnets hjem, vil der være begrænsede udgifter til transport. Udfordringer ved den ændrede organisering af tosprogsindsatsen Administrationen vurderer, at der er følgende udfordringer forbundet med at oprette modtagelsesklasser i kommunens lokalsamfund. Kompetence På skoleområdet gælder, ligesom på dagtilbudsområdet, at kompetencen i forhold til at arbejde med tosprogede børn hidtil har været koncentreret på få, enkelte distrikter i Horsens Kommune, mens andre distrikter har begrænset eller intet kendskab til tosprogsindsatsen. På nuværende tidspunkt eksisterer der således ikke nødvendigvis viden om arbejdet med tosprogede børn på skoler i de mindre lokalsamfund. Der skal derfor kompetenceopbygges på de enkelte skoler. Boligplacering og sammenhæng 0-18 år En udfordring er endvidere, at det ikke på forhånd er muligt at vide i hvilke konkrete lokalområder flygtningefamilierne boligplaceres. Det er derfor ikke muligt at planlægge, hvor der skal nyoprettes modtagelsestilbud. Økonomi Den nye organisering vil kræve flere lærerressourcer, da en løbende oprettelse af modtagelsesklasser/-hold i lokalsamfundene vil betyde, at man ikke kan fylde op i klasserne. 3.3 Kort- og langsigtet organisering af tosprogsindsatsen på skoleområdet I indeværende skoleår medfører en ny organisering af tosprogsindsatsen, at der løbende oprettes modtagelsesklasser og -hold på skoler, som ikke tidligere har arbejdet med tosprogede børn. Der arbejdes i øjeblikket med den pædagogiske udvikling og kvalitet i indsatsen over for tosprogede børn. Herunder arbejdes i indeværende skoleår på løbende at integrere mulighederne i elevplanssystemet Min Uddannelse. Sideløbende med en omorganisering vil der blive arbejdet med en mere struktureret og ensrettet model for modtagelsesklasseundervisningen på tværs af skolerne, for herigennem at styrke undervisningen således at børnene hurtigst muligt bliver i stand til at deltage i den almindelige undervisning i almenklassen. 4. Principper for kompetenceudvikling på tosprogsområdet i Horsens Kommune For at understøtte en struktureret og målrettet indsats over for tosprogede børn, skal der på både dagtilbuds- og skoleområdet kompetenceudvikles, således at flere dagtilbud og skoler i kommunens lokalsamfund får en større viden om sprogtilegnelse for tosprogede samt håndtering af følgevanskeligheder på flygtningeområdet. Der er på dagtilbuds- og skoleområdet både forskellige opgaver og forskelligt kendskab til arbejdet med tosprogede børn. For at styrke den lokale indsats i kommunens lokalsamfund er det væsentligt at udnytte eksisterende kompetencer og viden på tværs af skolen og dagtilbuddet. Der skal derfor opbygges en fælles viden om, hvordan og med hvad kommunens skoler og dagtilbud kan trække på hinanden. Et sådant stærkt samarbejde ses allerede i eksempelvis Langmark, hvor man igennem en årrække har samarbejdet tæt omkring de tosprogede familier. 4

5 Udover at understøtte lokal videndeling og videnstilførsel generelt vil der også være områder eller behov, der gælder specifikt på enten dagtilbuds- eller skoleområdet. Med udgangspunkt i behovene hos de enkelte skoler og dagtilbud kan kompetenceudviklingen eksempelvis imødekommes gennem nedenstående tiltag: Kompetenceoplæg Sidemandsoplæring / jobswop med erfaringsudveksling og sparring på tværs af institutioner På dagtilbudsområdet tænkes tosprogsområdet ind i netværksmøder for sprogvejledere, mens der på skoleområdet kan etableres netværk for skoler med tosprogede elever med henblik på at sikre videndeling på tværs af kommunens skoler, samt et forum for sparring og kompetenceløft. På skoleområdet er der i første omgang hovedsageligt behov for, at der kompetenceudvikles på de skoler, hvor hold eller klasser med basisundervisning tænkes oprettet. I indeværende skoleår 2015/16 er der oprettet nye hold på enkelte skoler, som får understøttelse af Tværgående Enhed for Læring og administrationens sprogkonsulenter. 5. Ressourcetildeling og finansiering I forbindelse med beslutningen om den nye tildelingsmodel på folkeskoleområdet i foråret 2015, blev budgetterne til modtagelseshold m.v. holdt udenfor modellen og fastholdt på et uændret niveau. I sammenhæng med den langsigtede plan for tosprogsundervisning og oprettelse og placering af modtagelsesklasser, bliver udarbejdet en ny model for fordeling af ressourcer til området. Forslag til ny tildelingsmodel for modtagelsesklasser/-hold vil blive forelagt til politisk beslutning primo 2016 med henblik på at træde i kraft fra skoleåret 2016/17. På baggrund af den forventede stigning i antallet af tosprogede børn i indeværende skoleår, er der behov for en midlertidig finansieringsmodel, som skal gælde frem til sommerferien Til nyoprettede modtagelsesklasser/modtagelseshold afsættes derfor 0,5 mio. kr. på årsbasis, som udmøntes proportionalt i forhold til det antal måneder, der resterer af skoleåret. En tildeling på 0,5 mio. kr./år kan finansiere oprettelse af én lærerstilling til varetagelse af opgaven. Én lærerstilling kan ikke dække et fuldt skema, hvorfor det forudsættes, at eleverne i modtageklassen i nogle timer kan deltage i undervisningen sammen med andre klasser, eksempelvis i idræt og praktiske/musiske fag. Til elever i modtageklasser, som har andre udfordringer end sprogkundskaber, får skolerne desuden midler via den inklusionsfremmende budgetmodel. Udgiften til nyoprettede modtagelsesklasser/-hold i skoleåret 2015/16 finansieres af undervisningsområdets fælles konti. 5

Flersprogede børn og unge fælles ansvar - kommissorium for arbejdsgruppe

Flersprogede børn og unge fælles ansvar - kommissorium for arbejdsgruppe BM/marts 2016 Flersprogede børn og unge fælles ansvar - kommissorium for arbejdsgruppe 1. Baggrund De lovgivningsmæssige rammer for basisundervisning for tosprogede elever findes aktuelt i folkeskolelovens

Læs mere

Godkendelse af 1. behandling af ny model på tosprogsområdet 2017

Godkendelse af 1. behandling af ny model på tosprogsområdet 2017 Punkt 4. Godkendelse af 1. behandling af ny model på tosprogsområdet 2017 2016-026939 Skoleforvaltningen indstiller, at Skoleudvalget godkender at forslag til ny model på tosprogsområdet 2017 godkendes

Læs mere

Orientering Ny model på to-sprogsområdet SKU

Orientering Ny model på to-sprogsområdet SKU Orientering Ny model på to-sprogsområdet SKU 17.11.2016 Beslutninger 07.04.2015 Budget 2016: Temadrøftelse af tosprogsområdet Skoleudvalget finder, at den nuværende beløbsramme som minimum modsvarer behovet;

Læs mere

Ressourcetildelingsmodeller (3 TIL 6 ÅR)

Ressourcetildelingsmodeller (3 TIL 6 ÅR) Ressourcetildelingsmodeller BASISUNDERVISNING I DANSK SOM ANDETSPROG (3 TIL 6 ÅR) Kortlægning Visitation Ugennemsigtige tildelingskriterier Tildeling sker en gang årligt ud fra børnegrundlaget pr. 1/1

Læs mere

Analyse af tosprogsområdet i skolevæsnet. - Orientering om status for arbejdet

Analyse af tosprogsområdet i skolevæsnet. - Orientering om status for arbejdet Analyse af tosprogsområdet i skolevæsnet - Orientering om status for arbejdet Statistisk del af analysen Vi undersøger tosprogsområdet med udgangspunkt i eksisterende data om eleverne i folkeskolerne:

Læs mere

Budget 2016: Temadrøftelse af tosprogsområdet

Budget 2016: Temadrøftelse af tosprogsområdet Punkt 7. Budget 2016: Temadrøftelse af tosprogsområdet 2015-004510 Skoleforvaltningen indstiller, at Skoleudvalget orienteres og drøfter temaemnet og tilkendegiver i hvilket omfang konklusionerne skal

Læs mere

Drøftelse af Budget 2017: Temadrøftelse flygtninge

Drøftelse af Budget 2017: Temadrøftelse flygtninge Punkt 3. Drøftelse af Budget 2017: Temadrøftelse flygtninge 2016-002127 Skoleforvaltningen indstiller, at Skoleudvalget drøfter temaemnet og tilkendegiver, i hvilket omfang konklusionerne skal indgå i

Læs mere

NOTAT: Evaluering af ny organisering af modtagelsestilbud til nyankomne børn med flygtninge- og indvandrerbaggrund

NOTAT: Evaluering af ny organisering af modtagelsestilbud til nyankomne børn med flygtninge- og indvandrerbaggrund Skole og Børnesekretariatet Sagsnr. 281730 Brevid. 2922411 Ref. SU NOTAT: Evaluering af ny organisering af modtagelsestilbud til nyankomne børn med flygtninge- og indvandrerbaggrund 12. oktober 2018 Indledning

Læs mere

Håndbog for modtagelse af nyankomne elever. Basistilbud på skoleområdet i Horsens Kommune

Håndbog for modtagelse af nyankomne elever. Basistilbud på skoleområdet i Horsens Kommune Håndbog for modtagelse af nyankomne elever Basistilbud på skoleområdet i Horsens Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Hvilke elever tilbydes basistilbud? 3. Undervisning i dansk som andetsprog

Læs mere

Aktuel viden om integration, der lykkes

Aktuel viden om integration, der lykkes Aktuel viden om integration, der lykkes BKF Region Midtjylland og Foreningen af socialchefer Midtjylland Fredag 10. juni kl. 9.00 10.00 Mette Steen og Birgitte Bækgaard Side 1 Disposition 1. Den aktuelle

Læs mere

Godkendelse af servicetjek af integrationen på skoleområdet

Godkendelse af servicetjek af integrationen på skoleområdet Punkt 22. Godkendelse af servicetjek af integrationen på skoleområdet 2017-006385 Skoleudvalget indstiller, at byrådet godkender rapporten Servicetjek af integrationen på skoleområdet og herunder, at rapporten

Læs mere

Godkendelse af servicetjek af tosprogsområdet for Skolevæsenet i Aalborg Kommune

Godkendelse af servicetjek af tosprogsområdet for Skolevæsenet i Aalborg Kommune Punkt 12. Godkendelse af servicetjek af tosprogsområdet for Skolevæsenet i Aalborg Kommune 2017-006385 Skoleudvalget indstiller, at byrådet godkender rapporten Servicetjek af af tosprogsområdet for Skolevæsenet

Læs mere

Godkendelse af arbejdet med ny model på to-sprogsområdet. Skoleudvalget 4. oktober 2016

Godkendelse af arbejdet med ny model på to-sprogsområdet. Skoleudvalget 4. oktober 2016 Godkendelse af arbejdet med ny model på to-sprogsområdet Skoleudvalget 4. oktober 2016 Overordnede politiske målsætninger Integrationspolitikken og Strategi for modtagelse af flygtninge Familier boligplaceres

Læs mere

Det forudsætter, at flygtninge hurtigt opnår viden om kultur, normer, pligter og rettigheder i det danske samfund.

Det forudsætter, at flygtninge hurtigt opnår viden om kultur, normer, pligter og rettigheder i det danske samfund. 30. august 2016 Visionen for Favrskov Kommunes integrationsindsats er, at flygtninge, der bor i Favrskov Kommune, indgår som deltagende, selvforsørgende og ydende medborgere, der er en ressource i lokalsamfundet.

Læs mere

Overordnet integrationsstrategi. Godkendt af Byrådet den 28. april 2009.

Overordnet integrationsstrategi. Godkendt af Byrådet den 28. april 2009. Overordnet integrationsstrategi Godkendt af Byrådet den 28. april 2009. Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse.... 0 Indledning.... 1 Visionen.... 1 Modtagelsen.... 2 Uddannelse.... 3 Børn og unge....

Læs mere

Økonomi og Administration Sagsbehandler: Ib Holst-Langberg Sagsnr Ø Dato:

Økonomi og Administration Sagsbehandler: Ib Holst-Langberg Sagsnr Ø Dato: Økonomi og Administration Sagsbehandler: Ib Holst-Langberg Sagsnr. 00.30.00-Ø00-8-15 Dato:10.3.2015 Temaer til Børne- og Skoleudvalgets drøftelse af driftsbudget for 2016 Som oplæg til Børne- og Skoleudvalgets

Læs mere

mmer for sprogarbejde i dagtilbud i Rudersdal Kommune

mmer for sprogarbejde i dagtilbud i Rudersdal Kommune Side 1 af 5 Børneområdet 31.10.2011 (revideret okt.2012) Mål og ramme r mmer for sprogarbejde i dagtilbud i Rudersdal Kommune Ifølge dagtilbudsloven har kommunalbestyrelsen ansvaret for, at der gennemføres

Læs mere

Dette bilag indeholder en beskrivelse af den nye bevillingsmodel på skoleområdet. Økonomien på dagområdet er uændret.

Dette bilag indeholder en beskrivelse af den nye bevillingsmodel på skoleområdet. Økonomien på dagområdet er uændret. KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Center for Policy NOTAT Bilag 2 Dette bilag indeholder en beskrivelse af den nye bevillingsmodel på skoleområdet. Økonomien på dagområdet er uændret. Indledende

Læs mere

Mål og ramme. mmer for sprogarbejde i dagtilbud i Rudersdal Kommune. Børneområdet (revideret juli 2014)

Mål og ramme. mmer for sprogarbejde i dagtilbud i Rudersdal Kommune. Børneområdet (revideret juli 2014) Mål og ramme r mmer for sprogarbejde i dagtilbud i Rudersdal Kommune Børneområdet 31.10.2011 (revideret juli 2014) Ifølge dagtilbudsloven har kommunalbestyrelsen ansvaret for, at der gennemføres en sprogvurdering

Læs mere

Sagsnr Bilag 4 Kompetenceudviklingsplan for sprogområdet

Sagsnr Bilag 4 Kompetenceudviklingsplan for sprogområdet KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Center for Policy NOTAT 22-02-2017 Bilag 4 Kompetenceudviklingsplan for sprogområdet Kompetenceudviklingsplanen er formuleret på baggrund af en behovsafdækning

Læs mere

Oplysninger vedr. modtagegrupper og modtageklasser til brug for budgetnotat til ØK

Oplysninger vedr. modtagegrupper og modtageklasser til brug for budgetnotat til ØK 16. august 2016 16-3099 lb.nr. 163943-16/AN Oplysninger vedr. modtagegrupper og modtageklasser til brug for budgetnotat til ØK Der har fra 2015 været en stigning i antallet af børn med behov for modtagegrupper

Læs mere

Rammer. Økonomi og Administration Sagsbehandler: Peter Plougmann Knudsen Sagsnr Ø Dato:

Rammer. Økonomi og Administration Sagsbehandler: Peter Plougmann Knudsen Sagsnr Ø Dato: Økonomi og Administration Sagsbehandler: Peter Plougmann Knudsen Sagsnr. 00.30.00-Ø00-5-16 Dato:1.4.2016 Temaer til Børne- og Skoleudvalgets drøftelse af driftsbudget 2017 Som oplæg til Børne- og Skoleudvalgets

Læs mere

Bilag 1: Budgetopfølgning pr på integrationsområdet (Børn og Unge)

Bilag 1: Budgetopfølgning pr på integrationsområdet (Børn og Unge) Bilag 1: Budgetopfølgning pr. 28.02.2015 på integrationsområdet (Børn og Unge) Resume Børn og Unge har - sammen med Beskæftigelse og Sundhed og Økonomistaben - tidligere orienteret såvel direktionen som

Læs mere

Rammer. Økonomi og Administration UA Sagsbehandler: Peter Plougmann Knudsen Sagsnr Ø Dato:

Rammer. Økonomi og Administration UA Sagsbehandler: Peter Plougmann Knudsen Sagsnr Ø Dato: Økonomi og Administration UA Sagsbehandler: Peter Plougmann Knudsen Sagsnr. 00.30.00-Ø00-1-18 Dato:23.3.2018 Temaer til Børne- og Uddannelsesudvalgets drøftelse af driftsbudget 2019 Som oplæg til Børne-

Læs mere

Vedr. ny praksis for undervisning af tosprogede elever i dansk som andetsprog

Vedr. ny praksis for undervisning af tosprogede elever i dansk som andetsprog Hørsholm Kommune Rådhuset, Ådalsparkvej 2 2970 Hørsholm Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Kontor for Grundskolen Frederiksholms Kanal 21 1220 København K Tlf. nr.: 33 92 50 00 E-mail: stuk@stukuvm.dk

Læs mere

Flygtninge i Helsingør Kommune orientering marts 2016

Flygtninge i Helsingør Kommune orientering marts 2016 Flygtninge i Helsingør Kommune orientering marts 2016 Helsingør Kommune har fået meddelt en kvote på 172 flygtninge for 2016. Kvoten for 2015 var 134. Det er fortsat et fokusområde at skabe løbende overblik

Læs mere

Notat Vedrørende: Sagsnavn: Sagsnummer: Forvaltning: Dato: Sendes til: 1. Baggrund

Notat Vedrørende: Sagsnavn: Sagsnummer: Forvaltning: Dato: Sendes til: 1. Baggrund Notat Vedrørende: Basisundervisning i dansk som andetsprog forslag til løsning på udfordring ift. skoleplacering af elever på 14 år og derover Sagsnavn: Udenlandske børn i folkeskolerne i Randers Sagsnummer:

Læs mere

Det samme gør sig gældende for manglende integrationspædagoger i DUS.

Det samme gør sig gældende for manglende integrationspædagoger i DUS. 16. december 2016 Høringssvar vedr. forslag til model på to-sprogsområdet 2016 Ref.: Høringsbrev af 18. november 2016 MED-udvalget på Langholt Skole er betænkelige ved den foreslåede model for to-sprogsområdet.

Læs mere

Økonomi og Administration Sagsbehandler: Ib Holst-Langberg Sagsnr. 17.01.00-P00-1-16 Dato: 1. marts 2016

Økonomi og Administration Sagsbehandler: Ib Holst-Langberg Sagsnr. 17.01.00-P00-1-16 Dato: 1. marts 2016 Økonomi og Administration Sagsbehandler: Ib Holst-Langberg Sagsnr. 17.01.00-P00-1-16 Dato: 1. marts 2016 Model for tildeling af budget til modtageklasser og modtagehold Børne- og skoleudvalget blev i november

Læs mere

Velkommen til Dansk Som Andetsprog (DSA) på Aabybro Skole, Jammerbugt Kommune

Velkommen til Dansk Som Andetsprog (DSA) på Aabybro Skole, Jammerbugt Kommune Velkommen til Dansk Som Andetsprog (DSA) på Aabybro Skole, Jammerbugt Kommune Jf. Folkeskolelovens bestemmelser tilbyder Aabybro Skole dansk som andetsprog til tosprogede børn, som har fået opholdstilladelse

Læs mere

Hvordan løfter vi i flok i Greve Kommune?

Hvordan løfter vi i flok i Greve Kommune? Hvordan løfter vi i flok i Greve Kommune? Strategi, samarbejde og erfaringer fra en kommunal konsulent Vinie Hansen, pædagogisk og administrativ konsulent i Greve Kommune siden 2001 Folkeskolelærer siden

Læs mere

Oprettelse af indskolingsgrupper for tosprogede elever på Bagsværd Skole

Oprettelse af indskolingsgrupper for tosprogede elever på Bagsværd Skole GLADSAXE KOMMUNE Skole og Familie Bilag 1: Notat om oprettelse af indskolingsgrupper for tosprogede elever NOTAT Dato: 13. oktober 2011 Oprettelse af indskolingsgrupper for tosprogede elever på Bagsværd

Læs mere

Bilag 3 Erfaringer fra Århus og København

Bilag 3 Erfaringer fra Århus og København Bilag 3 Erfaringer fra Århus og København I denne del af analysen ser vi på nogle relevante erfaringer fra Århus og København kommuner, som evt. kan inspirere i den videre udvikling af tosprogsområdet

Læs mere

Lokal Udviklingsplan For Samsøgades Skole

Lokal Udviklingsplan For Samsøgades Skole Lokal Udviklingsplan For Samsøgades Skole 2018-2020 Indledning: Denne Lokale Udviklingsplan fra 2018-2020 tager afsæt i allerede definerede målsætninger og handlinger på Samsøgades Skole. Dette på baggrund

Læs mere

Tosprogede børn og unge i Nordfyns kommune. Definition af tosprogede

Tosprogede børn og unge i Nordfyns kommune. Definition af tosprogede Tosprogede børn og unge i Nordfyns kommune. Definition af tosprogede Tosprogsområdet er reguleret af folkeskoleloven og dagtilbudsloven. Undervisningsministeriet tager i sin praksis udgangspunkt i den

Læs mere

BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE

BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE 2016-2020 Indhold Børne- og Ungepolitikken en værdifuld platform... 2 Et respektfuldt børne- og ungesyn... 3 Kompetente børn og unge... 4 Forpligtende fællesskaber...

Læs mere

Strategi for nyankomne flygtninge og deres familier august 2015

Strategi for nyankomne flygtninge og deres familier august 2015 Strategi for nyankomne flygtninge og deres familier august 2015 Indledning Antallet af flygtninge, der kommer til Danmark er stigende. Krig og uro i verdens brændpunkter gør, at Danmark modtager flere

Læs mere

MODTAGEUNDERVISNING LÆRING OG TRIVSEL. Dansk som andetsprog. Arbejdsgruppens anbefalinger til organisering maj 2016

MODTAGEUNDERVISNING LÆRING OG TRIVSEL. Dansk som andetsprog. Arbejdsgruppens anbefalinger til organisering maj 2016 MODTAGEUNDERVISNING Dansk som andetsprog Arbejdsgruppens anbefalinger til organisering maj 2016 LÆRING OG TRIVSEL Indhold Indledning... 3 Lovgivning... 3 Holbæk hidtidig praksis modtageklasser... 4 Holbæk

Læs mere

Udsættelse af. skolestart. Et samarbejde mellem. Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen og Skoleforvaltningen

Udsættelse af. skolestart. Et samarbejde mellem. Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen og Skoleforvaltningen Udsættelse af skolestart Et samarbejde mellem Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen og Skoleforvaltningen Baggrund... 3 Lovgrundlag... 3 Inklusion... 3 Fremtidig praksis vedr. skoleudsættelse Skoleudsættelse

Læs mere

Bilag til sagsfremstilling vedr. organisatorisk placering af de ældste tosprogede elever i Faaborg-Midtfyn Kommune

Bilag til sagsfremstilling vedr. organisatorisk placering af de ældste tosprogede elever i Faaborg-Midtfyn Kommune Bilag til sagsfremstilling vedr. organisatorisk placering af de ældste tosprogede elever i Faaborg-Midtfyn Kommune Kommentarer fra Tingagerskolen: Vi kan se mange fordele ved model A på den lange bane

Læs mere

BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE

BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE Oplæg til temadrøftelse BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE Revideret forår 2016 1 Indhold Forord... 3 Indledning... 3 Kompetente børn og unge... 4 Forpligtende fællesskaber... 5 Børn og unge med særlige

Læs mere

Sagsnr Bilag 3. Dokumentnr

Sagsnr Bilag 3. Dokumentnr KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Center for Policy NOTAT 22-02-2017 Bilag 3 Opsamling på inddragelsesproces I udviklingen af den nye modtagermodel har der været en bred inddragelsesproces

Læs mere

Modtagelse i praksis i Hillerød Kommune Multikulturelle Skoler workshop B mandag den 16. og tirsdag den 17. November 2015

Modtagelse i praksis i Hillerød Kommune Multikulturelle Skoler workshop B mandag den 16. og tirsdag den 17. November 2015 Modtagelse i praksis i Hillerød Kommune Multikulturelle Skoler workshop B mandag den 16. og tirsdag den 17. November 2015 16/17-11-2015 Modtagelse i praksis i Hillerød 1 Ny kommune samme overskrifter Hillerød

Læs mere

Ny model på to-sprogsområdet SKU

Ny model på to-sprogsområdet SKU Ny model på to-sprogsområdet SKU 17.01.2017 Høringssvar bredt samlet - Opbakning til distriktets børn på distriktets skole - Bekymring for ressourcetildelingsmodellen i sig selv og koblet med besparelsen

Læs mere

Skoleområdet 12 skoler

Skoleområdet 12 skoler Skoleområdet 12 skoler Folkeskolerne Byskovskolen (Special-afd) 0.-9. årgang 644 elever Campusskolen (Modtager-kl) 7.-10. årgang 695 elever Dagmarskolen (Modtager-kl) 0.-6. årgang 501 elever Kildeskolen

Læs mere

Opnormering af indsatsen på tosprogsområdet 0-6 år.

Opnormering af indsatsen på tosprogsområdet 0-6 år. Oktober 2018. Opnormering af indsatsen på tosprogsområdet 0-6 år. Stevns kommune har i de senere år fået en del flere tosprogede børn. PPR og talehøreteamet ønsker at disse børn tilbydes bedre støtte i

Læs mere

Udvalgsplan for Børne- og Skoleudvalgets område

Udvalgsplan for Børne- og Skoleudvalgets område Udvalgsplan for 2014-2017 Børne- og Skoleudvalgets område UDDANNELSE OG ARBEJDSMARKED Forord Vigtigheden af uddannelse kan ikke overdrives det gælder også i Horsens Kommune! Veluddannede borgere er forudsætningen

Læs mere

Frederikshavn Kommune

Frederikshavn Kommune Frederikshavn Kommune Børne- og Ungdomsudvalgsmøde Den 2. november 2015 Indhold Organisering af undervisningen af de tosprogede elever i Frederikshavn Kommune.... 2 Baggrunden for arbejdet... 2 Folkeskolelovens

Læs mere

Procedure for modtagelsesklassen M3 i Hillerød Kommune

Procedure for modtagelsesklassen M3 i Hillerød Kommune Procedure for modtagelsesklassen M3 i Hillerød Kommune Faglig udvikling Læringsstrategier Løbende evaluering Basisundervisning i dansk som andetsprog Opbyggelse af basisordforråd Statisk/dynamisk årsplan

Læs mere

Kapacitetsopbygningen kommer alle børn til gavn og er særlig god for de tosprogede.

Kapacitetsopbygningen kommer alle børn til gavn og er særlig god for de tosprogede. KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Center for Policy NOTAT Til Børne- og Ungdomsudvalget 6 veje til bedre integration Udvalget har på baggrund af temadrøftelsen ønsket en handleplan for,

Læs mere

Bilag til. Styrelsesvedtægt. for. folkeskolerne. Middelfart Kommune

Bilag til. Styrelsesvedtægt. for. folkeskolerne. Middelfart Kommune Bilag til Styrelsesvedtægt for folkeskolerne i Middelfart Kommune (Revideret september 2015) Indhold Bilag 1: Skolestruktur... 3 Bilag 2: Undervisningens ordning... 8 Bilag 3: Skoledistrikter...10 Side

Læs mere

Koordineret Integrationsindsats for nytilkomne flygtninge i Fredericia Kommune. Alle skal bidrage

Koordineret Integrationsindsats for nytilkomne flygtninge i Fredericia Kommune. Alle skal bidrage Koordineret Integrationsindsats for nytilkomne flygtninge i Fredericia Kommune Alle skal bidrage Alle flygtninge og familiesammenførte, der ankommer til Fredericia, udgør en ressource både som almindelige

Læs mere

Anbefalinger fra arbejdsgruppen Basisundervisning i dansk som andetsprog

Anbefalinger fra arbejdsgruppen Basisundervisning i dansk som andetsprog 2015 Anbefalinger fra arbejdsgruppen Basisundervisning i dansk som andetsprog JAMMERBUGT KOMMUNE Indhold Indledning...2 Elevbeskrivelser...2 Lovgivning...3 Dagtilbudsområdet...3 Skoleområdet...3 Opsummering...4

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset Århus C Tlf Epost

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset Århus C Tlf Epost ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset - 8100 Århus C Tlf. 8940 2384 - Epost mag4@aarhus.dk INDSTILLING Til Århus Byråd Den 30. maj 2005 via Magistraten PRIORITERET SAG Tlf.

Læs mere

Notat. Emne: Styrkelse af dagplejen som et ligeværdigt og attraktivt pasningstilbud. Den 13. august 2015

Notat. Emne: Styrkelse af dagplejen som et ligeværdigt og attraktivt pasningstilbud. Den 13. august 2015 Notat Emne: Styrkelse af dagplejen som et ligeværdigt og attraktivt pasningstilbud Den 13. august 2015 Baggrund Aarhus Kommune skal kunne tilbyde en varieret og fleksibel vifte af pasningsmuligheder til

Læs mere

Notat. 1. Indledning. 2. Modtagelse af flygtninge i Randers Kommune

Notat. 1. Indledning. 2. Modtagelse af flygtninge i Randers Kommune Notat Vedrørende: Integrationsstrategi 2016 Sagsnavn: En samlet integrationsindsats Sagsnummer: 15.00.00-G01-30-15 Skrevet af: Laila Jerming Jespersen og Mette Holst-Langberg Forvaltning: Social og Arbejdsmarked

Læs mere

Strategi for skoleområdet i Vordingborg Kommune 2014 2017. Alle elever skal lære mere og trives bedre

Strategi for skoleområdet i Vordingborg Kommune 2014 2017. Alle elever skal lære mere og trives bedre Strategi for skoleområdet i Vordingborg Kommune 2017 Alle elever skal lære mere og trives bedre Mål, formål og oprindelse Målet er implementering af Folkeskolereformen over en treårig periode med udgangspunkt

Læs mere

Tildelingsmodel klasse- og elevtildeling

Tildelingsmodel klasse- og elevtildeling Tildelingsmodel klasse- og elevtildeling KL s Konsulentvirksomhed (KLK) har bistået Thisted Kommune med at udarbejde en ny model for tildeling af økonomiske ressourcer til skolerne. De grundlæggende principper

Læs mere

Antal indmeldte børn i alt pr. 1. aug. 2018

Antal indmeldte børn i alt pr. 1. aug. 2018 Skole og Børnesekretariatet Sagsnr. 307636 Brevid. 2875343 Ref. CHBJ Dir. tlf. 4631 4578 charlottebj@roskilde.dk BILAG: Redegørelse for betydningen af indgåede politiske aftaler om at modvirke parallelsamfund

Læs mere

Børne- og Ungdomsforvaltningen FEBRUAR Ny modtagermodel. for børn i dagtilbud og skole

Børne- og Ungdomsforvaltningen FEBRUAR Ny modtagermodel. for børn i dagtilbud og skole FEBRUAR 2017 Ny modtagermodel for børn i dagtilbud og skole NY MODTAGERMODEL 2 Indhold Indledning 3 Dagtilbud 5 Skole 6 Differentierede tilbud, der modsvarer børnenes behov, herunder særlige forløb for

Læs mere

Velkommen til et nyt skoleår!

Velkommen til et nyt skoleår! Velkommen til et nyt skoleår! August betyder skolestart, og med dette nyhedsbrev vil Skoleafdelingen byde velkommen til alle elever og forældre. Vi er glade for, at I har valgt, at jeres børn skal gå i

Læs mere

DAGTILBUD OG UDDANNELSE TIL ANSATTE DER ARBEJDER MED FLERSPROGEDE BØRN

DAGTILBUD OG UDDANNELSE TIL ANSATTE DER ARBEJDER MED FLERSPROGEDE BØRN DAGTILBUD OG UDDANNELSE TIL ANSATTE DER ARBEJDER MED FLERSPROGEDE BØRN TILBUD TIL FLERSPROGEDE BØRN I Odsherred Kommune ønsker vi, at vores flersprogede børn og familier får de bedst mulige betingelser

Læs mere

Temadag om undervisning af tosprogede, 31. august velkomst og kort om dagens program

Temadag om undervisning af tosprogede, 31. august velkomst og kort om dagens program Temadag om undervisning af tosprogede, 31. august 2016 - velkomst og kort om dagens program Undervisning af tosprogede børn i Randers Kommune - rammer og praksis samt præsentation af Sprogbroen Den lovgivningsmæssige

Læs mere

Dette statusnotet er en del af det samlede evalueringsdesign på Københavnermodellen, som blev behandlet i BUU 9. oktober 2013 ( )

Dette statusnotet er en del af det samlede evalueringsdesign på Københavnermodellen, som blev behandlet i BUU 9. oktober 2013 ( ) KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Pædagogisk Faglighed NOTAT Til BUU Status på Københavnermodellen 2.0, februar 14 Dette statusnotet er en del af det samlede evalueringsdesign på Københavnermodellen,

Læs mere

1. Baggrund. NOTAT: Ny organisering af modtagelsestilbud til flygtningebørn m.fl.

1. Baggrund. NOTAT: Ny organisering af modtagelsestilbud til flygtningebørn m.fl. Velfærdssekretariatet Ref. JAHS Dir. tlf. 46 31 52 08 jacobhs@roskilde.dk NOTAT: Ny organisering af modtagelsestilbud til flygtningebørn m.fl. Den 17. maj 2016 Som opfølgning på Skole- og Børneudvalgets

Læs mere

Borgmesterens Afdeling Byrådsservice. Aarhus Kommune. Den 25. april Svar på Enhedslistens spørgsmål om henviste børn

Borgmesterens Afdeling Byrådsservice. Aarhus Kommune. Den 25. april Svar på Enhedslistens spørgsmål om henviste børn Borgmesterens Afdeling Byrådsservice Den 25. april 2014 Aarhus Kommune Børn og Unge Svar på Enhedslistens spørgsmål om henviste børn Enhedslisten har den 8. april 2014 fremsendt en række spørgsmål omkring

Læs mere

Årlig statusrapport på integrationsindsatsen... 7

Årlig statusrapport på integrationsindsatsen... 7 2 3 4 Vision... 4 Pejlemærker for en vellykket integrationsindsats... 4 1. Nyankommne flygtninge modtages og boligplaceres proaktivt.... 4 2. Alle borgere, i den erhvervsdygtige alder er selvforsørgende....

Læs mere

Understøttelse af arbejdet med den sproglige udvikling hos tosprogede småbørn

Understøttelse af arbejdet med den sproglige udvikling hos tosprogede småbørn Understøttelse af arbejdet med den sproglige udvikling hos tosprogede småbørn sproglig, kulturel og social De lovgivningsmæssige rammer for arbejdet med tosprogede småbørns sproglige udvikling er beskrevet

Læs mere

Forslag til anvendelse af midler fra puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud

Forslag til anvendelse af midler fra puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud Forslag til anvendelse af midler fra puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud Indledning og baggrund for puljen Der er i forbindelse med aftalen om finansloven for 2015 afsat 250 mio. kr. årligt

Læs mere

Velkommen i skole. Indskrivning til børnehaveklasse august 2018 Fredensborg Kommune

Velkommen i skole. Indskrivning til børnehaveklasse august 2018 Fredensborg Kommune Velkommen i skole Indskrivning til børnehaveklasse august 2018 Fredensborg Kommune 2 Velkommen i skole Jeres barn har nu nået den alder, hvor han/hun skal begynde i børnehaveklasse. Fredensborg Kommune

Læs mere

Notat vedr. ny struktur pa skole- og pasningsomra det december 2015

Notat vedr. ny struktur pa skole- og pasningsomra det december 2015 Notat vedr. ny struktur pa skole- og pasningsomra det december 2015 Baggrund Da Lolland Kommune slog dørene op i 2007, stod det fra starten klart, at børne- og skoleområdet var afgørende for udviklingen.

Læs mere

UDFORDRINGER TIL ALLE & UDDANNELSE FOR FLERE

UDFORDRINGER TIL ALLE & UDDANNELSE FOR FLERE UDFORDRINGER TIL ALLE & UDDANNELSE FOR FLERE Hermed præsenteres et oplæg om folkeskole og dagtilbud (0 16 årige) i Viborg Kommune. Oplægget er udarbejdet af Venstre, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti

Læs mere

Forslag til reorganisering af inklusionspædagogerne på dagtilbudsområdet

Forslag til reorganisering af inklusionspædagogerne på dagtilbudsområdet Forslag til reorganisering af inklusionspædagogerne på dagtilbudsområdet Baggrund Inklusion handler om, at der tilrettelægges en reflekteret og inkluderende pædagogisk praksis, hvor der tages højde for

Læs mere

SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE

SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE Modtagelse og integration af flygtninge beskrivelse af opgaver og økonomiske udfordringer 2015. Dato: Opgaven vedrørende modtagelse og integration af flygtninge er forankret

Læs mere

Gentænkning af tilbud i Gellerup, Toveshøj og Ellekær

Gentænkning af tilbud i Gellerup, Toveshøj og Ellekær Indstilling Til Fra Dato Aarhus Byråd via Magistraten Klik her for at angive tekst. Dato for fremsendelse til MBA Gentænkning af tilbud i Gellerup, Toveshøj og Ellekær 1. Resume Byrådet besluttede den

Læs mere

Kompenserende besparelser 2015 i Center for Dagtilbud og Skoler

Kompenserende besparelser 2015 i Center for Dagtilbud og Skoler Kompenserende besparelser 2015 i Center for Dagtilbud og Skoler Følgende poster forventes at udvise et merforbrug i 2015: Dagtilbud (flere børn end forudset i befolkningsprognosen) Skoler (flere udgifter

Læs mere

Drøftelse af Budget 2019: Temadrøftelse af kompetenceudvikling

Drøftelse af Budget 2019: Temadrøftelse af kompetenceudvikling Punkt 3. Drøftelse af Budget 2019: Temadrøftelse af kompetenceudvikling 2017-058284 Skoleforvaltningen indstiller, at Skoleudvalget orienteres og drøfter temaet og tilkendegiver i hvilket omfang handlemuligheder

Læs mere

Langsigtede mål , samt delmål for 2016

Langsigtede mål , samt delmål for 2016 Langsigtede mål 2014 2017, samt delmål for 2016 og koordineret samarbejde. Mål: Tidlig indsats Politikområde 01 og 03 Langsigtet mål: Flere børn og familiers vanskeligheder afhjælpes så tidligt som muligt

Læs mere

Drejebog folkeskolereformen vs. 2

Drejebog folkeskolereformen vs. 2 Drejebog folkeskolereformen vs. 2 Skoleafdelingen oktober 2014 Folkeskolereform version 2 Folkeskolereformen er en realitet og mange af dens elementer er implementeret. Skolerne i Dragør har et højt ambitionsniveau,

Læs mere

Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider

Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider Tema Organisering Grundoplysninger I skoleåret 2012-13 har vi på Viby Skole fem specialklasser. 3 klasser for elever med specifikke vanskeligheder

Læs mere

Familiekonsulent til flygtningefamilier I Langeland kommune

Familiekonsulent til flygtningefamilier I Langeland kommune Familiekonsulent til flygtningefamilier I Langeland kommune Målsætning Familiekonsulenternes mål er at familierne bliver selvhjulpne og engageret i lokalsamfundet. Langeland Kommune har besluttet at alle

Læs mere

Erfaringer fra samarbejdet mellem kommuner og læringskonsulenternes tosprogsteam om at løfte tosprogede børn og unges sprog og faglighed

Erfaringer fra samarbejdet mellem kommuner og læringskonsulenternes tosprogsteam om at løfte tosprogede børn og unges sprog og faglighed Erfaringer fra samarbejdet mellem kommuner og læringskonsulenternes tosprogsteam om at løfte tosprogede børn og unges sprog og faglighed Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestillings konference om

Læs mere

Norddjurs Familieundervisning Kvalitetsstandard

Norddjurs Familieundervisning Kvalitetsstandard Norddjurs Familieundervisning Kvalitetsstandard 26. marts 2013 1 Norddjurs Familieundervisning Det overordnede formål med Norddjurs Familieundervisning er - i et aktivt samarbejde med forældre og skole

Læs mere

Børne- og Kulturchefforeningen (BKF)

Børne- og Kulturchefforeningen (BKF) Børne- og Kulturchefforeningen (BKF) Skolestarten som en del af en større sammenhæng i kommunen Baggrund Regeringen har nedsat et skolestartudvalg, der i februar 2006 har afgivet rapport En god skolestart.

Læs mere

Strategi for Folkeskole

Strategi for Folkeskole Strategi for Folkeskole 2014 Forfatter: Skole og dagtilbud Revideret den 5. februar 2015 Dokument nr. [xx] Sags nr. 480-2014-97805 I Indhold Forord... 1 Indledning... 2 Kerneopgaven:... 2 Visionen... 3

Læs mere

Strategi for implementering af Paradigmeskifte version 2.0

Strategi for implementering af Paradigmeskifte version 2.0 Strategi for implementering af Paradigmeskifte version 2.0 Hørringsudgave Forord Dette er den fælles strategi (2018-2021) for det fortsatte arbejde med implementering af Paradigmeskifte version 2.0. Strategien

Læs mere

Derfor kan det være meget svært at oparbejde en høj faglighed omkring tosprogsområdet. Det kan derfor være omkostningsfuldt at løse opgaven.

Derfor kan det være meget svært at oparbejde en høj faglighed omkring tosprogsområdet. Det kan derfor være omkostningsfuldt at løse opgaven. Til Skoleudvalget Aalborg Kommune. Høringssvar vedr. ny model på tosprogsområdet. Att. Ruth Magnussen. Overordnet Nørholm skole er en skole der ligger i et område med meget få lejeboliger. Det vil derfor

Læs mere

2. budgetopfølgning Den politiske aftale for budget Anlæg. Drift. Kort beskrivelse af indsatsen

2. budgetopfølgning Den politiske aftale for budget Anlæg. Drift. Kort beskrivelse af indsatsen 2. budgetopfølgning 2015 Den politiske aftale for budget 2015 Anlæg Forslag Understøtte digitaliseringsstrategien i dagtilbud IT køb Digitaliseringen af samfundet finder vej også til de mindste børn. For

Læs mere

Kapacitetsvurdering på integrationsområdet i Halsnæs Kommune

Kapacitetsvurdering på integrationsområdet i Halsnæs Kommune Notat Sagsnr.: 2015/0004938 Dato: 30. oktober 2015 Titel: Kapacitetsvurdering på integrationsområdet i Halsnæs Kommune Sagsbehandler: Annie Lucca Løkke Vestergaard Udviklingskonsulent Når strategi for

Læs mere

INDSTILLING Til Århus Byråd Den 3. november 2004 via Magistraten Tlf. nr.: Jour. nr.: Ref.: Poul Krogsgård

INDSTILLING Til Århus Byråd Den 3. november 2004 via Magistraten Tlf. nr.: Jour. nr.: Ref.: Poul Krogsgård ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 1. Afdeling INDSTILLING Til Århus Byråd Den 3. november 2004 via Magistraten Tlf. nr.: 89403025 Jour. nr.: Ref.: Poul Krogsgård Overtagelse fra amtet og udbygning af boliger

Læs mere

Velkommen i skole. Indskrivning til børnehaveklasse august 2018 Fredensborg Kommune

Velkommen i skole. Indskrivning til børnehaveklasse august 2018 Fredensborg Kommune Velkommen i skole Indskrivning til børnehaveklasse august 2018 Fredensborg Kommune 2 Velkommen i skole Jeres barn har nu nået den alder, hvor han/hun skal begynde i børnehaveklasse. Fredensborg kommune

Læs mere

- 1 - Skolens egne projekter - herunder også projekter i SFO. Projekt idrætsklasser

- 1 - Skolens egne projekter - herunder også projekter i SFO. Projekt idrætsklasser Skolens egne projekter - herunder også projekter i SFO Projekt idrætsklasser Status På baggrund af projektbeskrivelse udarbejdet i samarbejde med 6 idrætsklubber startede 5 idrætsklasser på Sønderagerskolen

Læs mere

ANBEFALINGER TIL GOD INTEGRATION I HORSENS KOMMUNE UDVALGET FOR INTERNATIONALISERING OG INTEGRATION

ANBEFALINGER TIL GOD INTEGRATION I HORSENS KOMMUNE UDVALGET FOR INTERNATIONALISERING OG INTEGRATION ANBEFALINGER TIL GOD INTEGRATION I HORSENS KOMMUNE UDVALGET FOR INTERNATIONALISERING OG INTEGRATION FORORD Forord v. Andreas Boesen, formand, og Dan Ingemann Jensen, næstformand i Udvalget for Internationalisering

Læs mere

Procedure for modtagelsesklasser 0. M, M1 og M2 i Hillerød Kommune

Procedure for modtagelsesklasser 0. M, M1 og M2 i Hillerød Kommune Procedure for modtagelsesklasser 0. M, M1 og M2 i Hillerød Kommune Faglig udvikling Læringsstrategier Løbende evaluering Statisk/dynamisk årsplan Basisundervisning i dansk som andetsprog Opbyggelse af

Læs mere

Bilag til Børne- og Skoleudvalget driftsbudget for 2018

Bilag til Børne- og Skoleudvalget driftsbudget for 2018 Økonomi og Administration Sagsnr. 00.30.00-Ø00-24-16 Dato:27.4.2017 Bilag til Børne- og Skoleudvalget driftsbudget for 2018 Folkeskolereformen og SFO Målet for skolerne i Horsens Kommune er, at alle elever

Læs mere

Integrationspolitik for Fanø Kommune

Integrationspolitik for Fanø Kommune Integrationspolitik for Fanø Kommune 2014-2017 Vedtaget i Fanø Byråd den 15.12.2014 Integrationspolitik for Fanø Kommune 2014-2017 Indholdsfortegnelse Forord:... 3 Målgruppe:... 4 Definition:... 4 Værdi:...

Læs mere

INDLEDNING 3 LOVGRUNDLAGET 4 LEDELSESSTRUKTUR 5 ØKONOMI OG ADMINISTRATION 5 RAMMER - AFTALT I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE 7 BESTYRELSEN 9 MED-UDVALG 9

INDLEDNING 3 LOVGRUNDLAGET 4 LEDELSESSTRUKTUR 5 ØKONOMI OG ADMINISTRATION 5 RAMMER - AFTALT I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE 7 BESTYRELSEN 9 MED-UDVALG 9 Landsbyordninger Dagtilbud-Børn juli 2011 INDLEDNING 3 LOVGRUNDLAGET 4 LEDELSESSTRUKTUR 5 ØKONOMI OG ADMINISTRATION 5 RAMMER - AFTALT I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE 7 BESTYRELSEN 9 MED-UDVALG 9 2 Indledning

Læs mere

BILAG: Vurdering af behov og muligheder for bred sammensat børne/elev-gruppe i og uden for boligområder

BILAG: Vurdering af behov og muligheder for bred sammensat børne/elev-gruppe i og uden for boligområder Skole og Børnesekretariatet Sagsnr. 307636 Brevid. 2875361 Ref. CHBJ Dir. tlf. 4631 4578 charlottebj@roskilde.dk BILAG: Vurdering af behov og muligheder for bred sammensat børne/elev-gruppe i og uden for

Læs mere

Tillægsdagsorden. Dato: :00:00. Sted: Mødelokale nr. 8, Rådhuset i Skanderborg 1/11

Tillægsdagsorden. Dato: :00:00. Sted: Mødelokale nr. 8, Rådhuset i Skanderborg 1/11 Tillægsdagsorden Dato: 26-02-2014 09:00:00 Udvalg: Direktionen Sted: Mødelokale nr. 8, Rådhuset i Skanderborg 1/11 Indholdsbetegnelse Tillægsdagsorden Indholdsbetegnelse 45 Skolereform - nye tildelingsmodeller

Læs mere

Notat om specialundervisning Tiltag specialundervisning - geografisk Pengene følger eleven på folkeskoleniveau...

Notat om specialundervisning Tiltag specialundervisning - geografisk Pengene følger eleven på folkeskoleniveau... Til: Skole og dagtilbud 24. marts 2017 Notat om specialundervisning Antal elever, typer, fordeling, økonomi og pengene følger eleven Kontaktperson: Claus Humlum Gudiksen 87535549 chg@syddjurs.dk Indhold

Læs mere