Nøgletal fra analyserapporter: Erfaringer fra praksis

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nøgletal fra analyserapporter: Erfaringer fra praksis"

Transkript

1 WP Nøgletal fra analyserapporter: Erfaringer fra praksis by Adjunkt Jesper Banghøj Stud.merc.FIR. Morten Jensen Stud.merc.FIR. Thomas Tang Ravnkilde Nielsen Professor Thomas Plenborg INSTITUT FOR REGNSKAB OG REVISION, Handelshøjskolen i København Solbjerg Plads 3, C.4., 2000 Frederiksberg Tlf.: Fax: DEPARTMENT OF ACCOUNTING AND AUDITING, Copenhagen Business School Solbjerg Plads 3, C.4., DK-2000 Frederiksberg Phone: Fax: uk.cbs.dk/forskning_viden/institutter_centre/institutter/rr 1

2 Denne artikel undersøger eksisterende nøgletalspraksis blandt analysehuse i Danmark. Undersøgelsen har to overordnede formål. For det første ønskes belyst, i hvilket omfang der er sammenhæng imellem finansielle nøgletal (herefter nøgletal) rapporteret til investorer og nøgletal anbefalet i Den Danske Finansanalytikerforenings (DDF) Anbefalinger & Nøgletal (2005). For det andet ønskes belyst, i hvilket omfang de rapporterede nøgletal (til investorer) er hensigtsmæssige. Undersøgelsen er motiveret af en række forhold. For det første vil en sammenligning af eksisterende nøgletalspraksis med DDFs anbefalinger på området afdække, i hvilket omfang nøgletal anvendes i praksis, men ikke medtages i DDFs nøgletalsvejledning og omvendt. Dette gør det muligt at undersøge, om praksis undlader at rapportere nøgletal, som vurderes centrale i DDFs Anbefalinger & Nøgletal (2005). Ligeledes vil det være muligt at belyse i hvilket omfang praksis anvender nøgletal, som ikke er medtaget i DDFs Anbefalinger & Nøgletal (2005). En belysning af begge aspekter vil være nyttig viden i forbindelse med den igangværende revision af nøgletalsvejledningen. For det andet vil en deskriptiv analyse afdække, i hvilket omfang eksisterende praksis synes hensigtsmæssig. På den ene side bør nøgletal, der beskriver alle væsentlige aspekter af en virksomheds værdi rapporteres. På den anden side skal overskuelighed i de enkelte analyserapporter tilgodeses mest muligt, hvilket lægger op til en begrænsning i antallet af inkluderede nøgletal i analyserapporterne. Lidt mere kontroversielt foreslår vi, at analysehusene i større omfang tilstræber at rapportere de samme nøgletal ud fra ønsket om sammenlignelighed set fra en kundevinkel (investorvinkel). Det faktum, at man er i stand til at beregne og rapportere mange nøgletal, gør ikke nødvendigvis, at de foretagne værdiansættelser og anbefalinger bliver bedre, tværtimod kan dette bibringe støj om hvilke nøgletal der er mest essentielle. Vi er af en overbevisning, at kvaliteten af værdiansættelser og anbefalinger hviler på de bagvedliggende analyser og estimater. Vi anbefaler derfor anvendelsen af centrale nøgletal, der formår at kommunikere informationsværdien af disse analyser og estimater. Population og data Ifølge vor analyse er der 15 analysehuse med afdeling i Danmark, hvorfra der udgives analyserapporter til dækning af danske og internationale selskaber. Undersøgelsen bygger 2

3 på kontakt til disse 15 analysehuse. En oversigt over analysehusenes respons fremgår af tabel 1. Status (n) % af total Kontaktede ,0% Negativ respons 3 20,0% Årsag: Usik k erhed om fremtidig ek sistens 2 13,3% Manglende ressourcer 1 6,7% Positiv respons 12 80,0% Deltagelses niveau: Individuel rapport på samtlige selsk aber 7 46,7% Blanding af individuelle rapporter og standard templates 2 13,3% Kun med standard templates 3 20,0% Tabel 1: Resultatoversigt over respondenternes deltagelse i undersøgelsen To analysehuse vælger ikke at deltage, da deres fremtidige eksistens på undersøgelsens tidspunkt er usikker. Et enkelt analysehus ønsker ikke at deltage i undersøgelsen pga. manglende ressourcer. Tre analysehuse bidrager med en standard template for nøgletal baseret på det faktum, at nøgletalsrapporteringen i disse analysehuse er ens for samtlige analyserede selskaber. To selskaber vælger, grundet manglende medarbejderressourcer at bidrage med en blanding af seneste analyserapporter og standard templates for de rapporter, der ikke kan fremskaffes. De øvrige analysehuse bidrager med en analyserapport for hvert af de analyserede selskaber. Da vi alene ønsker at rapportere nøgletal, som er vist i tabelform i analyserapporterne, anser vi det ikke som et problem at anvende standard templates, så længe disse blot er repræsentative for de individuelle analyserapporter. Analyserapporter findes typisk i tre forskellige formater jf. tabel 2: 3

4 Indhold Initial coverage Company Update Flash Note Fundamentalanalyse om den strategiske position, ledelsesmæssige og økonomiske forhold samt omverdensforhold Kort strategisk analyse og relevante nøgletal Frekvens Ved start på dækning af selskab Varierende frekvens. Ofte ved nyheder der har signifikant indvirkning på virksomhedens værdi Størrelse Lang Mellem Kort Formål Give investor en grundig og bred forståelse for virksomhedens omverden, underliggende drift og drivende faktorer Give investor tilstrækkeligt input til at foretage en investeringsdisposition Tabel 2: Oversigt over formattyper af analyserapporter Kort beskrivelse af en indtruffen nyhed og dens indvirkning på virksomhedens værdi Umiddelbart efter indtrådt nyhed om analytikerens umiddelbare vurdering af nyhedens effekt på selskabet værdi Informere investor om en nyheds indvirkning på aktiekursen De respektive analyserapporter tjener hver deres formål. Initial coverage er en dyb og omfangsrig analyse. I den modsatte ende findes flash note, som typisk kun er på 1-2 sider. Flash note udgives umiddelbart efter, at en virksomhedsspecifik nyhed er offentliggjort. Company updates er mindre omfangsrig end initial coverage, men til gengæld (typisk) mere aktuel. Samtidig er company updates mere analyserende end flash note og vil derfor indeholde væsentlig flere nøgletal. Vi har derfor valgt at tage udgangspunkt i denne type analyserapport. For at få et så aktuelt datagrundlag som muligt har vi valgt at tage udgangspunkt i seneste Company Updates for hver af de selskaber, de enkelte analysehuse har dækning på. Vi har modtaget i alt 391 analyserapporter, som er blevet systematisk gennemgået. Ethvert nøgletal er registreret, hvis det indgår mindst én gang i rapporten. Som nævnt ovenfor medtages kun nøgletal, som er rapporteret i tabeller. Selvom et nøgletal optræder flere steder i en analyserapport, bliver nøgletallet kun registeret en enkelt gang for den pågældende rapport. I forbindelse med vor registrering erfarede vi, at det ikke var mulig at kode, hvorledes nøgletal er defineret. Baggrunden herfor er, at analyserapporterne ikke oplyser, hvordan de anvendte nøgletal er defineret. Dette er en begrænsning i forhold til den analyse, vi ønskede at gennemføre. 4

5 Klassifikation af nøgletal til analysebrug Som det vil fremgå af den empiriske analyse, anvendes en bred vifte af nøgletal, der alle har til hensigt at beskrive forskellige dele af en virksomheds resultat og finansielle stilling. Med henblik på at skabe overblik over de anvendte nøgletal inddeles disse i en række kategorier, baseret på den informationsværdi de indeholder om virksomheden. Da DDFs kategorisering af nøgletal efter vor opfattelse er for aggregeret, har vi valgt at anvende en alternativ inddeling. Vi benytter de underliggende value drivers i henholdsvis den tilbagediskonterede cash flow model (DCF) og den relative værdiansættelsesmetode (multipler) som kriterier for inddeling af nøgletallene i den empiriske analyse. Med udgangspunkt i DCF modellen er det i figur 1 vist, at værdien er påvirket af vækst, indtjeningsmargin, kapitalbinding, risiko og den nettorentebærende gæld. De tre førstenævnte kategorier ( Vækst, Indtjeningsmargin og Kapitalbinding ) beskriver alle forskellige dimensioner af en virksomheds underliggende drift, mens risiko er en sammenvejning af den driftsmæssige og finansielle risiko. Figur 1: Oversigt over komponenter der indgår i værdiansættelse med DCF Tilsvarende kan det vises, at værdien med udgangspunkt i den relative værdiansættelsesmetode er påvirket af multipler fra sammenlignelige selskaber samt 5

6 centrale regnskabstal som omsætning, diverse resultatmål, nettorentebærende gæld og egenkapital (defineret som nøgle-regnskabstal i denne artikel): Figur 2: Oversigt over komponenter der indgår i værdiansættelse med multipler Det følger af figur 1 og 2, at de faktorer, som påvirker værdien af en virksomheden, kan opsummeres i følgende kategorier: Vækst Indtjeningsmargin Kapitalbinding Afkastkrav ( risiko ) Investeringsnøgletal (f.eks. multipler) Nøgle-regnskabstal (f.eks. omsætning og nettorentebærende gæld) 6

7 For investor vil information om disse områder forventeligt være vigtige, og vi anvender dem derfor til kategorisering af nøgletallene i den efterfølgende empiriske analyse. 1 Udover ovenstående seks kategorier har vi også inkluderet kategorierne Rentabilitetsnøgletal og Andet. Eksempler på rentabilitetsnøgletal er afkastningsgrad (return on invested capital) og egenkapitalforrentning (return on equity). Rentabilitetsnøgletal indgår ikke som en value driver i værdiansættelsen, men kommunikerer virksomhedens lønsomhed. Rentabilitetsnøgletal er endvidere nyttige nøgletal til at efterprøve budgetantagelser, som ligger til grund for værdiansættelsen. Kategorien Andet dækker nøgletal, som ikke falder ind under de syv øvrige kategorier. Deskriptive resultater I det følgende er rapporteret deskriptive resultater. I tabel 3 er vist nøgletal, som fremgår i tabelform i analyserapporterne Kategorier Gns. Median Std. Afv. Minimum Maksimum Sum Pct. Vækst 5,7 6,0 3,7 0,0 18, ,0 9,8% Marginer 4,4 4,0 3,4 0,0 15, ,0 7,5% Kapitalbinding 3,0 2,0 2,9 0,0 10, ,0 5,1% Rentabilitet 4,2 4,0 2,2 0,0 9, ,0 7,2% Risiko 7,9 6,0 6,5 0,0 25, ,0 13,5% Investering 15,0 14,0 6,5 0,0 26, ,0 25,7% Nøgle-regnskabstal 11,3 12,0 4,6 4,0 24, ,0 19,3% Andet 7,0 8,0 3,1 0,0 12, ,0 12,0% Total 58,4 55,0 29,1 9,0 129, ,0 100,0% Tabel 3: Fordeling af nøgletal på kategori (Antal rapporter = 391) Tabel 3 dokumenterer, at vi har registreret nøgletal fra 391 rapporter. Det giver et gennemsnit per rapport på 58,4 nøgletal. Som omtalt har vi registreret nøgletal på 8 kategorier. Der er stor spredning i brugen af forskellige kategorier af nøgletal i analyserapporter. Fra gennemsnitlig 15,0 Investeringsnøgletal til gennemsnitlig 3,0 Kapitalbindingsnøgletal. Derudover dokumenterer standardafvigelsen samt minimum og maksimum, at der er stor spredning på antallet af nøgletal per analyserapport indenfor hver kategori. 1 Nøgle-regnskabstal er kun medtaget som et nøgletal, hvis nøgletallet optræder som separat oplysning i en tabel, og ikke blot indgår i en samlet resultatopgørelse, balance eller pengestrømsopgørelse. 7

8 De oftest rapporterede nøgletal er fra kategorien Investeringsnøgletal. Investeringsnøgletal tegner sig for gennemsnitlig 26% af de rapporterede nøgletal. Det understøtter, at analytikere rapporterer information om selskabets relative værdiansættelse til investorerne. Ingen kategorier er repræsenteret med mindre end 5%, hvilket understøtter, at også input til kapitalværdibaseret værdiansættelse er efterspurgt. Sammenligning med DDFs Anbefalinger & Nøgletal (2005) Den Danske Finansanalytikerforening udgav i 2005 i samarbejde med den norske finansanalytikerforening en række nøgletalsanbefalinger. Formålet var at sikre standarder for den bedste praksis indenfor beregning af nøgletal, for derigennem at sikre et sammenligneligt investeringsgrundlag og dermed bedre ressourceallokering på markedet. Der eksisterer i Anbefalinger & Nøgletal (2005) 71 nøgletal, som er defineret og beskrevet. De er inddelt i tre hovedkategorier som er: Investeringsnøgletal, Multiple og Rentabilitets- og Effektivitetsnøgletal. Vi har i denne artikel argumenteret for, at de nævnte kategorier ikke er tilstrækkelige til at dække behovet hos brugerne af anbefalingen og vi vil derfor forsætte med at benytte vores 8 kategorier. Dette betyder, at vi har grupperet DDFs anbefalinger til nøgletal efter vores kategorier udledt ovenfor. Vores sammenlignende analyse vil fokusere på, hvorvidt der er overensstemmelse mellem de nøgletal, der anbefales af DDF og de nøgletal, der faktisk rapporteres af aktieanalytikerne. I nærværende studie antages en vis grad af markedseffektivitet, det vil sige, at analytikernes anvendelse af nøgletal tilnærmelsesvis afspejler investorernes efterspørgsel af nøgletal. Tabel 4 viser de procentmæssige forekomster af samtlige nøgletal i analyserapporterne. De med gråt markerede nøgletal er også inkluderet i DDFs Anbefalinger & Nøgletal (2005). 8

9 Vækstnøgletal (%) Marginnøgletal (%) Kapitalbindingsnøgletal (%) Rentabilitetsnøgletal (%) Sales growth 88.2 EBITDA margin 71.4 CAPEX/sales 54.2 Return on equity (ROE) 86.4 Payout ratio 48.6 EBIT margin 62.7 Net working capital/sales 46.8 Dividend yield 74.2 CAPEX/Depreciations 47.6 Pre-tax margin 40.7 Receivables/sales 39.6 Return on invested capital including goodwill 73.7 EBIT growth 42.5 EBITA margin 40.2 Payables/sales 39.6 Free cash flow yield 21.7 Increase in net working capital (NWC) 41.7 Net income margin 39.4 Inventory/sales 39.4 Free cash flow to equity adj. yield (FCFE adj. yield) 19.7 Net income growth 40.9 Gross margin 31.7 Sales/invested capital incl. goodwill 27.4 After-tax return on invested capital incl. goodwill 18.9 EBITA growth 38.1 EBITDA adj. margin 20.5 Sales/assets 27.1 Return on capital employed adj. (ROCE adj.) 18.7 EBITDA growth 34.8 EBITA adj. margin 17.6 Net cash flow/capex 7.7 Return on equity adjusted (ROE adj.) 15.6 Revenue growth per segment 33.0 EBIT adj. margin 17.4 Operating cash flow/capex 7.7 Expected total dividend yield 13.3 NOPLAT growth 25.6 EBIT margin per segment 13.3 Tangible assets/sales 6.7 Return on equity after tax (ROE after tax) 12.3 EBT growth (PTP growth) 24.0 Depreciation/sales 13.0 Other current liabilities/sales 0.3 Return on capital employed adj./wacc (ROCE adj./wacc) 11.0 Volume growth 17.6 NOPLAT/sales 12.3 Other current assets/sales 0.3 Expected total return 10.7 Total expenses growth 15.6 Net income adj. margin 7.7 Cash/sales 0.3 Return on capital employed (ROCE) 10.5 EBIT adj. growth 11.3 DCF assumptions to EBIT margin 6.9 Utilisation 0.3 Return on assets adj. (ROA adj.) 7.9 Estimated buy-backs (% of market cap) 9.0 NOPLAT margin 6.9 Sales/Invested capital excl. goodwill 0.3 Return on invested capital adj. after tax (ROIC after-tax adj.) 7.7 EBITDA adj. growth 7.9 FCFF margin 6.9 Return on invested capital excl. goodwill 6.4 FCFF growth 7.2 (SG&A/sales) 5.9 Nøgle-regnskabstal (%) Return on invested capital incl. goodwill and options 5.1 Estimated share issue/back-backs in forecast periode 5.9 R&D/sales 4.9 Sales EVA in percentages (ROIC-WACC) 4.1 Invested capital growth 5.6 (OPEX/sales) 4.3 Market capitalsation (Market Cap) 92.3 Free cash flow to firm yield 1.0 Total cash payout ratio (%), per share 4.9 EBITA margin per segment 4.3 Net debt (NIBD) 76.5 Return on invested capital per segment 0.5 Organic growth 4.1 EBITDA margin per segment 3.3 EBT 73.9 After-tax return on invested capital excl. goodwill 0.3 Buy-backs, per share 3.6 Distribution & markting expenses to sales 1.5 Revenue per segment 71.9 Buy-backs payout ratio (%), per share 3.3 Gross margin per segment 0.8 EBIT 71.6 Andet (%) Gross profit growth 2.6 COGS/sales 0.5 Net income 65.5 Share price (P) 88.2 Buy-backs (number of shares) 2.3 Net income margin per segment 0.5 Enterprise value (EV) 54.5 Target price 79.0 Dividend growth 1.8 EBT margin per segment 0.3 EBITDA 44.2 Balance sheet annually 76.0 Asset growth 1.8 Other external costs to sales 0.3 Net working capital (NWC) 41.7 Income statement annually 75.7 EBIT growth split per segments 0.5 DCF assumptions to EBITDA margin 0.3 Free cash flow to firm (FCFF) 38.4 Cash flow statement 68.5 Entire market growth 0.3 EBITA 37.9 High/low last 12 months share performance 67.3 Cost of sales growth 0.3 Investeringsnøgletal (%) Net operating profit Less adj. taxes (NOPLAT) 35.6 Number of shares outstanding (millioner) 41.7 Assumption of long term growth 0.3 Dividend per share (DPS) ordinary 96.2 CAPEX 34.5 DCF value of equity 25.6 Earnings per share basic (EPS basic) 93.9 Market value of associate companies 33.0 DCF value, per share 25.3 Risikonøgletal (%) Price/book value (P/BV) 86.7 Net income adj Income statement quarterly/semianually 24.6 Equity ratio (%) 64.2 Price earnings basic (P/E Basic) 85.4 Market value of minorities 29.7 Shareperformance year to date 23.0 WACC 63.2 Enterprise value/ebitda (EV/EBITDA) 80.3 Capital employed 29.2 Market share 13.6 Free float (% of shares) 52.4 Book value, per share (BVPS) 76.2 Invested capital incl. goodwill 28.9 Shareperformance last 6 month 12.3 Equity beta 49.4 Enterprise value/ebit (EV/EBIT) 67.0 Extraordinary items 21.7 Shares fully diluted (millioner) 10.5 Avg. daily volume (tusinde) 42.5 Enterprise value/sales (EV/Sales) 62.9 Operating cash flow 18.7 Number of shares 7.9 Net debt/equity (%) 38.6 Tax rate 61.9 EBIT per segment 15.1 Number of shares diluted 7.7 Riskfree rate 37.9 Share price performance last 12m 58.3 EBIT adj Sales per employee 6.7 EBITDA/net interest expenses 37.9 Cash earnings per share (CEPS) 57.5 EBT adj. 8.2 Exposure for suppliers 5.9 NPV i budget periode 34.5 Earnings per share basic adj. (adj. EPS Basic) 50.1 Gross profit 7.9 Exposure to substitutes 5.9 NPV i terminal periode 34.5 Share price performance last 1m 46.8 Value of marketable assets 6.9 Exposure to entry barriers 5.9 Cost of equity 34.0 Earnings per share basic growth (EPS basic growth) 45.3 Cash flow from operations (CFFO) 6.7 Exposure to customers 5.9 Market premium 30.7 Peer group multipel analyse 42.2 Funds from operations (FFO) 6.7 Exposure to competition 5.9 EBIT/net interest expenses 29.4 Earnings per share adj. growth (adj. EPS growth) 33.0 Cash earnings (CE) M Relative performance to market index 5.9 Net debt/ebitda 26.6 Share price performance last 3m 38.9 EBITDA adj M Relative performance to market index 5.9 Net debt, per share (NIBDPS) 16.6 Enterprise value/ebita (EV/EBITA) 31.5 EBITA adj M Relative performance to market index 5.9 Financial gearing 16.1 Price/cash earnings (P/CE) 30.9 EBITDA per segment 4.9 Change in PPE 1.3 Pre-tax cost of debt 13.8 Price/earnings adj. (adj. P/E) 28.4 EBITA per segment 4.6 Depreciation/PPE 0.3 Financial beta 13.6 Price/sales (P/sales) 26.1 Total adjustments to net income 3.1 Number of full-time employees year end 0.0 Operationel beta 13.6 Price/CEPS (P/CEPS) 25.6 Net income per segments 1.3 Average number of full time employees 0.0 Debt risk premium 12.8 Enterprise value, per share 23.0 Invested capital excl. goodwill 1.0 EBITA per employee 0.0 Daily turnover in share (millioner) 12.3 Price/free cash flow (P/FCF) 17.9 Net income per segment 1.0 Average number of shares 0.0 Liquidity premium 10.7 Net asset value, per share (NAVPS) 17.1 Gross profit er segment 0.8 Dilution adj. factor 0.0 Total debt/capital 9.2 Enterprise value/invested capital 14.1 Ressource prices 0.5 Average number of shares diluted 0.0 After-tax cost of debt 7.9 Earnings per share (fully diluted) (EPS fully diluted) 12.3 EBT per segment 0.5 Avg. daily value (currency) 7.7 Earnings per share (fully diluted) growth (EPS fully diluted growth) 12.3 Free cash flow to equity (FCFE) 0.3 EBITA interest cover (EBITA/net interest expenses) 7.7 Enterprise value/capital employed 11.3 Net asset value (NAV) 0.3 FFO/total debt 7.4 Free cashflow from operations/enterprise value (FCFO/EV) 11.0 Invested capital per segment 0.3 FFO/net debt 7.4 Enterprise value/ebitda adj. (EV/EBITDA adj.) 11.0 Invested capital excl. goodwill 0.0 Short term debt/capital 7.4 Enterprise value/ebit adj. (EV/EBIT adj.) 11.0 Free cash flow to firm/total debt 7.2 Cash flow, per share (CFPS) 10.5 Long term debt/capital 7.2 Free cash flow, per share 10.5 Current ratio 7.2 Price/equity adj Quick ratio 7.2 Free cash flow/market cap 10.5 FFO/net interest expenses 6.9 Equity adj., per share 10.2 Consolidated risk premium 6.4 Earnings per share basic revision adj. 8.2 Extra risk premium 5.1 Book value, per share growth (BVPS) 7.7 Current year's share of total NPV (%) 3.1 Book value, per share excl. goodwill 7.7 Sensitivity analysis of volume 0.5 Enterprise value/ebita adj. 7.7 Sensitivity analysis of prices 0.5 Price/book value excl. goodwill 7.7 Konglomerat discount 0.3 Enterprise value/noplat (EV/NOPLAT) 7.4 Operating asset gearing 0.0 DCF assumptions to EBIT mulitple 6.1 (EBIT+Interest Income)/Interest expenses 0.0 Earnings per share diluted (EPS Diluted) 5.9 Enterprise value/free cash flow (EV/FCF) 4.9 Price/net asset value (P/NAV) 3.1 EBIT, per share 1.8 EBITDA, per Share 1.8 Earnings per share adj. 12m forward 1.0 Earnings per share adj. 12m forward growth 1.0 Dividend per share 0.5 Earnings per share diluted adj. (Adj. EPS basic) 0.0 Price earnings diluted (P/E diluted) 0.0 Price earnings diluted adj. (Adj. P/E diluted) 0.0 Profit attributable to equity holders of the parent adj. 0.0 Earnings yield (E/P or adj. E/P) 0.0 Price earnings/growth ratio (PEG Ratio) 0.0 9

10 Tabel 4: Hyppighed af nøgletal per kategori for hele analyserapporten Der er rapporteret 257 forskellige nøgletal, hvoraf 56 også er anbefalet af DDF. Disse tal viser, at analysehusene anvender betydeligt flere nøgletal end anbefalet af DDF, men samtidig også, at der er nøgletal i DDFs Anbefalinger & Nøgletal (2005), som analytikere ikke finder, er tilstrækkelig informative til, at de bør rapporteres til deres kunder. Således viser tabel 4, at 15 af de 71 anbefalede nøgletal i DDFs Anbefalinger & Nøgletal (2005) ikke bliver rapporteret i praksis. De med gråt markerede nøgletal viser, at DDF i kategorierne Marginer, Investeringsnøgletal, Nøgle-regnskabstal og Rentabilitetsnøgletal har anbefaling på alle de hyppigst anvendte nøgletal. DDF synes altså i disse kategorier at levere anbefalinger på de nøgletal, der oftest rapporteres af analytikerne. I det følgende vil vi se nærmere på populære nøgletal, som DDF undlader at have anbefaling på. Tabel 4 viser, at i kategorierne Vækstnøgletal, Risikonøgletal og Kapitalbindingsnøgletal, mangler DFF anbefaling på stort set alle de mest anvendte nøgletal. Fra tabel 4 ses, at Vækstnøgletal synes efterspurgt af investorerne. Således oplyses eksempelvis sales growth i 88% af rapporterne. Denne kategori af nøgletal er imidlertid ikke defineret i nøgletalsanbefalingen med undtagelse af payout ratio. Den manglende tilstedeværelse af vækstnøgletal i anbefalingen anser vi som problematisk, da vækst anses for at være en central value driver i forbindelse med budgettering af cash flowet, og værdien af et selskab er yderst følsom overfor blot små ændringer i vækstforventningerne. Kapitalbindingsnøgletal er vigtige inputs til værdiansættelsen, da de viser det øgede kapitalforbrug i nettoarbejdskapitalen og anlægsinvesteringer ved vækst. Et stigende inventory to sales nøgletal kan (bør) føre til yderligere tilbundsgående analyse af varelagrene, herunder produktmix, produktionstider og andre faktorer, som kan have indflydelse på den kapital, der er bundet i varelagret. Kapitalbindingsnøgletal er rapporteret i en lang række af analyserapporterne. Eksempelvis er specifikationen af net working capital to sales i henholdsvis recieveables to sales, inventory to sales og payable to sales rapporteret i knapt 40% af analyserapporterne, men ikke defineret i DDFs Anbefalinger og Nøgletal (2005). Der er altså tale om, at disse kapitalbindingsnøgletal er efterspurgt, men ikke anbefalet, og derved sker der ingen ensretning i definitionerne, hvilket fører til ringere gennemsigtighed og sammenlignelighed for investorerne.

11 11 Risikonøgletal er tilsvarende vigtige inputs til værdiansættelsen, da øget risiko isoleret set fører til øget kapitalomkostning og dermed lavere værdi. Eksempelvis er det bemærkelsesværdigt, at WACC ikke er defineret i nøgletalsanbefalingen. Det er et nøgletal, som er vanskeligt at fastsætte og værdien af selskabet er yderst følsom overfor udsving i kapitalomkostningerne. Fastsættelse af input til WACC beregningen er centralt i en værdiansættelse og rapporteres ofte i analyserne. Derved vurderer vi også, at disse inputs bør indgå i nøgletalsanbefalingen. Denne pointe understøttes af, at mange analysehuse supplerer informationen om WACC med oplysninger om beta (egenkapital) og markedets risikopræmie. Det overrasker os, at regnskabsbaserede risikonøgletal ikke rapporteres oftere. Især i lyset af den aktuelle finansielle krise, men også fordi traditionelle risikonøgletal som solvens (egenkapital i forhold til balancesum) i stigende omfang erstattes med indtjeningsbaserede risikomål som interest cover (EBIT i forhold til nettofinansielle omkostninger) i eksempelvis gældskontrakter. Ovenfor har vi fokuseret på nøgletal rapporteret af praksis, men som DDF ikke har haft med i deres anbefaling. I det følgende belyses, hvilke nøgletal, som anbefales i DDFs Anbefalinger & Nøgletal (2005), men som sjældent eller aldrig bliver anvendt i praksis. I tabel 4 er indlagt en linje til markering af, hvilke nøgletal i de enkelte kategorier, der rapporteres i mindre end 10% af rapporterne. Denne linje er lagt ind for at give et illustrativt billede af, hvilke nøgletal kun forekommer i ganske få analyserapporter. Ser vi på de af DDFs anbefalede nøgletal der ligger under 10% grænsen, finder vi, at det er tilfældet for 30 af de 71 anbefalede nøgletal. Vi ser derved, at mere end 42% af de anbefalede nøgletal sjældent, og i en del tilfælde slet ikke, anvendes af analytikere. Der synes derfor at være en god grund for DDF til at udskifte de nøgletal, der stort set ikke anvendes i praksis. Jævnfør ovenstående sammenligning synes det naturligt at erstatte disse nøgletal med nøgletal indenfor kategorierne vækst, kapitalbinding og risiko. I hvilket omfang er de rapporterede nøgletal hensigtsmæssige I ovenstående sammenlignende analyse arbejdede vi med antagelsen om en vis grad af markedseffektivitet, således at den eksisterende nøgletalspraksis var tilpasset investorernes efterspørgsel. Denne antagelse bløder vi op i det følgende, da vi undersøger, om de rapporterede nøgletal også forekommer hensigtsmæssige. Som 11

12 12 tidligere nævnt bør analytikere inkludere nøgletal, der beskriver væsentlige aspekter, der bidrager til virksomhedens værdi, men samtidig også tager behørig hensyn til overskuelighed og ideelt set sammenlignelighed på tværs af analyserapporter fra forskellige analysehuse. I figur 3 er populationen af analyserapporter opdelt efter antallet af nøgletal i hver rapport, således at gruppe 1 indeholder rapporter med færrest nøgletal og gruppe fem indeholder rapporter med flest nøgletal. 2 Figur 3 viser, at der er forskel på hvilke slags nøgletal, analytikere vælger at benytte. I første gruppe udgør kategorierne Vækst, Marginer, Rentabilitet og Risiko kun godt 10% af de rapporterede nøgletal. Nøgletal til beskrivelse af kapitalbindinger rapporteres ikke. Netop nøgletal indenfor Vækst, Marginer og Kapitalbinding er afgørende ved fastlæggelse af det frie cash flow i DCF-model. Vi kan derfor udlede, at analytikeren med denne type rapport ikke søger at dække investorernes behov for input til en DCF værdiansættelse. Meget tyder i stedet på, at analyserapporterne i gruppe 1 søger at dække de behov, der knytter sig til en relativ værdiansættelse. Dette bygger vi på, at over 40% af de rapporterede nøgletal er Investeringsnøgletal. Figur 3 viser, hvordan antallet af nøgletal til beskrivelse af vækst, marginer og kapitalbinding stiger, når vi bevæger os fra gruppe 1 mod gruppe 5. Der kommer dermed større fokus på de underliggende value drivers, da analyserapportens indhold ikke længere blot er Nøgle-regnskabstal og Investeringsnøgletal. Rapporterne i grupper 2-5 dækker derfor i større omfang, de behov investorerne har til nøgletal. Den overordnede fordeling mellem nøgletal ændres imidlertid ikke mærkbart, når man bevæger sig fra analyserapporterne i gruppe 2 til analyserapporterne i gruppe 5. Det tyder på, at rapporterne i gruppe 2 til 5 søger at levere de samme informationer til investorerne. Forskellen, og dermed differentieringen, mellem rapporterne bliver graden af specifikation og overskuelighed. Nøgletal i rapporterne i gruppe 5 er eksempelvis betydelig mere detaljeret end nøgletal rapporteret i rapporterne i gruppe 4. Hvorvidt ovenstående nøgletalspraksis er hensigtsmæssig er vanskelig entydigt at svare på. Ud fra antagelsen om, at markedet for nøgletal er effektivt, så er den eksisterende nøgletalspraksis optimal. Der er dog flere forhold som taler imod denne effektivitet. For det første viser ovenstående analyse, at der er analysehuse, som enten undlader eller kun i begrænset omfang rapporterer centrale nøgletal om virksomhedens værdiskabelse. Det anser vi ikke for hensigtsmæssigt. For det andet vurderer vi, at graden af specifikation og 2 Alle rapporter er medtaget i samme kategori, hvis de har samme antal nøgletal, hvorved antallet af rapporter i hver gruppe ikke bliver ens. 12

13 13 dermed antallet af nøgletal i en analyserapport kan blive så omfattende, at det går ud over overskueligheden for investorerne. Vi er af den overbevisning, at det er muligt at reducere antallet af rapporterede nøgletal i analyserapporter med det formål at øge overskueligheden uden mærkbart tab af værdirelevant information. Endelig medfører den store variation i rapporterede nøgletal, at investorer har vanskeligere ved at sammenligne centrale nøgletal på tværs af analysehuse. Det bliver derved mere problematisk at forstå de bagvedliggende forudsætninger for den foretagne værdiansættelse. Dette vurderer vi heller ikke er hensigtsmæssigt. Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe 4 Gruppe 5 Antal rapporter Min. antal nøgletal Max. antal nøgletal Gns. antal nøgletal % 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% Andre Nøgle-regnskabstal Investering Risiko Rentabilitet Kapitalbinding Marginer Vækst 20% 10% 0% Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe 4 Gruppe 5 Gns. antal nøgletal pr. rapport Figur 3: Fordeling af nøgletal på kategorier indenfor grupper med stigende antal nøgletal Konklusion Vores empiriske analyse viser, at den nuværende nøgletalsvejledning er utidssvarende på flere måder. For det første anbefaler nøgletalsvejledningen en lang række nøgletal, som 13

14 14 enten sjældent eller slet ikke inkluderes i analyserapporter i praksis. For det andet udelades en række nøgletal, som efter vor opfattelse er centrale for forståelse af værdiskabelsen og værdien af en virksomhed. Det er derfor vor forhåbning, at denne analyse vil blive brugt som inspiration i forbindelse med den igangværende revision af DDFs nøgletalsvejledning. Analysen viser tydeligt indenfor hvilke områder, DDFs nøgletalsvejledning bør strammes op. Endvidere viser den empiriske analyse, at den nuværende nøgletalspraksis er ganske forskellig på tværs af analysehuse. Hensigtsmæssigheden heraf kan diskuteres. På den ene side indikerer det, at analytikere anvender forskellige nøgletal samt har forskellige strategier for rapportering af nøgletal til deres kunder. Dette er i sagens natur ganske fornuftigt i et konkurrencepræget marked, hvor opgaven består i at generere de bedste analyserapporter og anbefalinger til kunder. På den anden side er der analysehuse, som undlader at rapportere nøgletal, der beskriver centrale dele af en virksomheds værdiskabelse. Ligeledes er der analysehuse, som rapporterer op til 129 forskellige nøgletal i én analyserapport, hvilket efter vor opfattelse kun marginalt øger informationsværdien, men stærkt hæmmer overskueligheden. Endelig vil investorer med den nuværende rapporteringspraksis have vanskelig ved at sammenligne vigtige nøgletal på tværs af analysehuse. Alle tre forhold taler for en opstramning af den nuværende rapporteringspraksis af nøgletal. Det er ikke vores anbefaling, at alle analytikere skal følge en fælles standard template. Men vores pointe er, at nøgletal i analyserapporterne og DDFs nøgletalsanbefalinger bør være mere overlappende end det er tilfældet i øjeblikket. Hvis den reviderede nøgletalsvejledning fra DDF indeholder de centrale nøgletal, vil det være naturligt, at investorerne efterspørger disse i analyserapporterne. De enkelte analysehuse kan derudover vælge at rapportere en række nøgletal, de anser for væsentlige at rapportere til investorerne. Skønt det ikke har været denne analyses omdrejningspunkt, finder vi det bemærkelsesværdigt, at de anvendte nøgletal ofte ikke bliver defineret. Vi vurderer det som hensigtsmæssigt, at definitionerne på de centrale nøgletal vises i analyserapporterne, alternativt med link til en hjemmeside. Det vil skabe en bedre forståelse for de enkelte nøgletal og sikrer samtidig en større grad af sammenlignelighed af nøgletal på tværs af analyserapporter. 14

DIRF. Finansielle nøgletal i teori og praksis Maj 2012

DIRF. Finansielle nøgletal i teori og praksis Maj 2012 DIRF Finansielle nøgletal i teori og praksis Maj 2012 v./ Christian V. Petersen, Professor, Ph.D. Copenhagen Business School Institut for Regnskab og Revision Copyright 1 @ Christian V. Peter Agenda Introduktion

Læs mere

Equity Research. Hurtig innovation giver resultat, værdiansættelse nu høj. (Unchanged) Key financials. Post results note 25.

Equity Research. Hurtig innovation giver resultat, værdiansættelse nu høj. (Unchanged) Key financials. Post results note 25. Equity Research Investment Research Novozymes Post results note 25. april 2014 Køb (Unchanged) Hurtig innovation giver resultat, værdiansættelse nu høj Med en organisk vækst i 1. kvt. på 11 % å/å og en

Læs mere

A. P. Moller - Maersk Køb

A. P. Moller - Maersk Køb Equity Research Investment Research Post results note 22. maj 2014 A. P. Moller - Maersk Køb (Unchanged) Maersk Line stråler stadig Det justerede driftsresultat efter skat (NOPAT) for 1. kvt. var på USD

Læs mere

M a rke t s. Equity Research. (Unchanged) Key financials. Større tillid til containerforretningen. Post results note 15.

M a rke t s. Equity Research. (Unchanged) Key financials. Større tillid til containerforretningen. Post results note 15. Equity Research Investment Research A.P. Møller - Mærsk M a rke t s M a rke t s Post results note 15. august 2012 Køb (Unchanged) Større tillid til containerforretningen Industrial Transportation & Motorways,

Læs mere

Equity Research. (Previous: Hold) Key financials. Udsigt til fortsat høje vækstrater. Company report 30 January 2013

Equity Research. (Previous: Hold) Key financials. Udsigt til fortsat høje vækstrater. Company report 30 January 2013 Equity Research Investment Research Kone Company report 30 January 2013 Køb (Previous: Hold) Udsigt til fortsat høje vækstrater Vi opjusterer fra Hold til Køb efter detaljeret anvendelse af modeller på

Læs mere

A. P. Moller - Maersk Køb

A. P. Moller - Maersk Køb Equity Research Investment Research Post results note 14. november 2013 A. P. Moller - Maersk Køb (Unchanged) Maersk Line: større markedsandele og omkostningskontrol Industrial Transportation & Motorways,

Læs mere

Equity Research. (Unchanged) Key financials. Solide marginer og forbedrede udsigter. Flash note 17. juni 2013

Equity Research. (Unchanged) Key financials. Solide marginer og forbedrede udsigter. Flash note 17. juni 2013 Equity Research Investment Research SKF Flash note 17. juni 2013 Køb (Unchanged) Solide marginer og forbedrede udsigter Industrial Engineering, Sweden Efter en meget svag start på året har SKF-aktien på

Læs mere

Equity Research. Giv ikke op nu 2015-casen stadig stærk. (Unchanged) Key financials. Post results note 16. oktober 2014

Equity Research. Giv ikke op nu 2015-casen stadig stærk. (Unchanged) Key financials. Post results note 16. oktober 2014 Equity Research Investment Research SKF Post results note 16. oktober 2014 Køb (Unchanged) Giv ikke op nu 2015-casen stadig stærk Som ventet fastholdt SKF sine forventninger, men underabsorbering og et

Læs mere

Equity Research. Svag minesktor synlig - negativ kurstrigger realitet" M a rke t s E q u it ie s. (Previous: Hold) Key financials

Equity Research. Svag minesktor synlig - negativ kurstrigger realitet M a rke t s E q u it ie s. (Previous: Hold) Key financials Equity Research Investment Research Metso M a rke t s M a rke t s Post results note 26. oktober 2012 Køb (Previous: Hold) Svag minesktor synlig - negativ kurstrigger realitet" Vi opjusterer Metso til Køb

Læs mere

Novo Nordisk. Equity Research. (Unchanged) Key financials. Pæn vækst for et overgangsår. Post results note 2. maj 2014

Novo Nordisk. Equity Research. (Unchanged) Key financials. Pæn vækst for et overgangsår. Post results note 2. maj 2014 Equity Research Investment Research Novo Nordisk Post results note 2. maj 2014 Køb (Unchanged) Pæn vækst for et overgangsår Selv om salget i 1. kvt. var svagere, end vi havde ventet, fastholder vi vores

Læs mere

Equity Research. Indtjeningsvækst blev positiv i 2. kvt. (Unchanged) Key financials. Post results note 26. april 2013

Equity Research. Indtjeningsvækst blev positiv i 2. kvt. (Unchanged) Key financials. Post results note 26. april 2013 Equity Research Investment Research Kesko Post results note 26. april 2013 Køb (Unchanged) Indtjeningsvækst blev positiv i 2. kvt. Keskos driftsomkostningsbesparelser slog som ventet klart igennem i 1.

Læs mere

Equity Research. (Unchanged) Key financials. 2G biobrændstof klar til at kommercialiseres. Post results note 12. august 2013

Equity Research. (Unchanged) Key financials. 2G biobrændstof klar til at kommercialiseres. Post results note 12. august 2013 Equity Research Investment Research Novozymes Post results note 12. august 2013 Køb (Unchanged) 2G biobrændstof klar til at kommercialiseres Novozymes regnskab for 2. kvt. var stort set i tråd med vores

Læs mere

Equity Research. (Unchanged) Key financials. Udbyttebetaling overgår forventningerne. Post results note 8. februar 2013

Equity Research. (Unchanged) Key financials. Udbyttebetaling overgår forventningerne. Post results note 8. februar 2013 Equity Research Investeringsanalyse TGS-Nopec Post results note 8. februar 2013 Køb (Unchanged) Udbyttebetaling overgår forventningerne Vores estimater er næsten uændrede efter regnskabet for 4. kvartal,

Læs mere

GN Store Nord A/S VAT number XBRL REVIEW REPORT

GN Store Nord A/S VAT number XBRL REVIEW REPORT GN Store Nord A/S VAT number 24 25 78 43 XBRL REVIEW REPORT Bemærk at dette er en gennemgangsrapport - en læsbar udgave af den dannede XBRL-fil. Denne rapport skal ikke indberettes til Erhvervsstyrelsen,

Læs mere

en reduktion i energiforbruget Copyright ThomasPlenborg

en reduktion i energiforbruget Copyright ThomasPlenborg Økonomiske konsekvenser af en reduktion i energiforbruget g 1 Formål Metoder til måling af økonomiske konsekvenser Eksempler på (økonomiske) konsekvenser af energibesparende tiltag Økonomiske konsekvenser

Læs mere

Hoved- og nøgletal i et analytikerperspektiv - ny nøgletalsvejledning

Hoved- og nøgletal i et analytikerperspektiv - ny nøgletalsvejledning Hoved- og nøgletal i et analytikerperspektiv - ny nøgletalsvejledning Aktiechef Per Hillebrandt Seniorporteføljemanager Jens Houe Thomsen Agenda Skelnen mellem Anbefalinger og Nøgletal Forskelle mellem

Læs mere

Foreløbig værdi-indikation af Startup Inno

Foreløbig værdi-indikation af Startup Inno Nordic Valuation www.nordicvaluation.dk Morten Christensen cand.merc., MBA Email: morten@nordicvaluation.dk Mobil: 21 30 27 22 CVR: 25376153 Foreløbig værdi-indikation af Startup Inno Anvendt model: Variant

Læs mere

Værdi-indikation. Virksomhed A/S

Værdi-indikation. Virksomhed A/S Nordic Valuation www.nordicvaluation.dk Morten Christensen cand.merc., MBA Email: morten@nordicvaluation.dk Mobil: 21 3 27 22 CVR: 25376153 Virksomhed A/S en er foretaget ved brug af discounted cashflow

Læs mere

Værdi-indikation. Virksomhed A/S

Værdi-indikation. Virksomhed A/S Nordic Valuation www.nordicvaluation.dk Morten Christensen cand.merc., MBA Email: morten@nordicvaluation.dk Mobil: 21 3 27 22 CVR: 25376153 Virksomhed A/S en er foretaget ved brug af discounted cashflow

Læs mere

Expedit a/s. CVR-nr. 37 75 25 17. Delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2015

Expedit a/s. CVR-nr. 37 75 25 17. Delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2015 Expedit a/s CVR-nr. 37 75 25 17 Delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2015 Yderligere oplysninger fås hos Steen Bødtker, adm. direktør, på tlf. 20 80 88 00 eller pr. email steen.bodtker@expedit.dk.

Læs mere

Bilag 1a: Officielle resultatopgørelse

Bilag 1a: Officielle resultatopgørelse Bilag 1a: Officielle resultatopgørelse 2004 2005 2006 2007 2008 Revenue 1166593,00 1.296.457 1.234.197 2.933.140 4.246.815 Other operating income 50 46 248 5.192-8.341 Vessel operating costs -896820-1.044.273-1.026.121-2.333.550-3.645.124

Læs mere

IR Best Practise set med analytikerens øjne

IR Best Practise set med analytikerens øjne IR Best Practise set med analytikerens øjne DIRF, 20. november 2012 Carnegie Investment Bank AB 19 November, 20121 Hvem er jeg? Danmarks sureste analytiker (uofficiel anerkendelse) Analysechef, Carnegie

Læs mere

DIRF Seminar Valuation i praksis 5 November 2008. Michael Clemens Senior Portfolio Manager, BankInvest E-mail: michael.clemens@yahoo.

DIRF Seminar Valuation i praksis 5 November 2008. Michael Clemens Senior Portfolio Manager, BankInvest E-mail: michael.clemens@yahoo. DIRF Seminar Valuation i praksis 5 November 2008 Michael Clemens Senior Portfolio Manager, BankInvest E-mail: michael.clemens@yahoo.dk 1 Agenda Oversigt over valuation-modeller DCF i praksis Diskonteringssats

Læs mere

Selskabets regnskabsår er 30/6 hvorfor 2013 regnskabstallene jeg refererer til er pr. 30/

Selskabets regnskabsår er 30/6 hvorfor 2013 regnskabstallene jeg refererer til er pr. 30/ Analyse Forge Group (Når der hentydes til $ i denne analyse hentydes der til australske $ som aktien er noteret i). Vi har hos Symmetry foretaget en større investering i det børsnoterede australske entreprenør

Læs mere

Finansielle nøgletal - hvordan anvendes nøgletal til at give et overblik over den økonomiske udvikling i et selskab?

Finansielle nøgletal - hvordan anvendes nøgletal til at give et overblik over den økonomiske udvikling i et selskab? Finansielle nøgletal - hvordan anvendes nøgletal til at give et overblik over den økonomiske udvikling i et selskab? v./ Jens Houe Thomsen Senioraktieanalytiker Jyske Bank DIRF 22. maj 2012 Agenda Hvorfor

Læs mere

Expedit a/s. CVR-nr. 37 75 25 17. Delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2014

Expedit a/s. CVR-nr. 37 75 25 17. Delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2014 Expedit a/s CVR-nr. 37 75 25 17 Delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2014 Yderligere oplysninger fås hos Steen Bødtker, adm. direktør, på tlf. 20 80 88 00 eller pr. email steen.bodtker@expedit.dk.

Læs mere

Pre-deal PPA fordele ved at lave købesumsfordeling tidligt i processen.

Pre-deal PPA fordele ved at lave købesumsfordeling tidligt i processen. WP 2009-04 Pre-deal PPA fordele ved at lave købesumsfordeling tidligt i processen. by Partner Anders C. Madsen, PricewaterhouseCoopers Director Jacob Erhardi, KPMG Professor Thomas Plenborg, Copenhagen

Læs mere

Køb af virksomhed. Værdiansættelse og Finansiering. v/statsautoriseret revisor og partner Torben Hald

Køb af virksomhed. Værdiansættelse og Finansiering. v/statsautoriseret revisor og partner Torben Hald Køb af virksomhed Værdiansættelse og Finansiering v/statsautoriseret revisor og partner Torben Hald Hvad er værdien af en virksomhed? Den værdi, som virksomheden kan handles til på et givet tidspunkt mellem

Læs mere

NRI under pres. Møde med adm. direktør og kreditdirektør SYDBANK - REDUCER

NRI under pres. Møde med adm. direktør og kreditdirektør SYDBANK - REDUCER SYDBANK - REDUCER NRI under pres Møde med adm. direktør og kreditdirektør I fredags mødtes vi med den adm. direktør og kreditdirektøren, der bekræftede vores bekymringer over Sydbanks evne til at skabe

Læs mere

Skuffende vækstmomentum

Skuffende vækstmomentum WILLIAM DEMANT - REDUCER Skuffende vækstmomentum Dette er et ikkekomplekst produkt. Vi nedjusterer vores anbefaling til REDUCER efter aflæggelsen af regnskabet, da vi ikke længere har tillid til, at William

Læs mere

Prognose i den lave ende af intervallet

Prognose i den lave ende af intervallet FLSMIDTH KØB Prognose i den lave ende af intervallet Dette er et ikkekomplekst produkt. FLSmidth leverede et svagere end forventet regnskab for 1. kvartal 2013 med en EBITA, der var 40 % under forventningerne.

Læs mere

Nye anbefalinger og nøgletal 2015

Nye anbefalinger og nøgletal 2015 Nye anbefalinger og nøgletal 2015 Kun nøgletal for industri, service og handel behandles. Nøgletal for finans, der dækker pengeinstitutter, skadesog livsforsikring, behandles ikke 5. juni 2015 kpmg.dk

Læs mere

Efter stærk lancering sætter vi OWB på SÆLG

Efter stærk lancering sætter vi OWB på SÆLG OW BUNKER - SÆLG Efter stærk lancering sætter vi OWB på SÆLG Vi starter vores dækning af OW Bunker med en SÆLG-anbefaling og et kursmål på DKK 140, da vi ikke er klar til at inddiskontere den ubrudte volumenvækst

Læs mere

Expedit a/s. CVR-nr Delårsrapport for perioden 1. januar juni 2013

Expedit a/s. CVR-nr Delårsrapport for perioden 1. januar juni 2013 Expedit a/s CVR-nr. 37 75 25 17 Delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2013 For yderligere oplysninger kan adm. direktør Steen Bødtker kontaktes på telefon 87 612 200. Side 1 af 15 side(r) Indholdsfortegnelse

Læs mere

Bedre volumen men containeropsvinget stadig langt væk

Bedre volumen men containeropsvinget stadig langt væk A. P. MØLLER - SÆLG Bedre volumen men containeropsvinget stadig langt væk Vi fastholder vores forsigtige holdning: Maersk-aktien er steget pga. 1) den generelle stigning i de cykliske aktier, som kan stoppe

Læs mere

Expedit a/s. CVR-nr Delårsrapport for perioden 1. januar juni 2012

Expedit a/s. CVR-nr Delårsrapport for perioden 1. januar juni 2012 Expedit a/s CVR-nr. 37 75 25 17 Delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2012 For yderligere oplysninger kan adm. direktør Steen Bødtker kontaktes på telefon 87 612 200. Expedit a/s - Delårsrapport

Læs mere

Værdiansættelse. Revisordøgnet *14 Hans Jørgen Knudsen. 9 September 2014

Værdiansættelse. Revisordøgnet *14 Hans Jørgen Knudsen. 9 September 2014 Værdiansættelse Revisordøgnet *14 Hans Jørgen Knudsen 9 September 2014 Vejledning i værdiansættelse Vejledning i værdiansættelse med fokus på SMV-segmentet Forventes klar i efteråret 2014 Indeholder en

Læs mere

ØVELSER TIL KAPITEL 2 Med løsninger

ØVELSER TIL KAPITEL 2 Med løsninger ØVELSER TIL KAPITEL 2 Med løsninger Øvelse 1 Aktierne i Royal Unibrew lukkede i kurs 280 den 31. december 2015 svarende til en markedsværdi af egenkapitalen på 15.066 mio. kr. PSE rapporterede en netto

Læs mere

Værktøj til Due Diligence

Værktøj til Due Diligence Værktøj til Due Diligence Udarbejdet af Rasmus Jensen, konsulent, SEGES Erhvervsøkonomi, og Kenneth Kjeldgaard, specialkonsulent, SEGES Finans & Formue, i projekt Nye og alternative samarbejds- og finansieringsformer

Læs mere

Summer School V: Mere avancerede kurs/nøgletal

Summer School V: Mere avancerede kurs/nøgletal Summer School V: Mere avancerede kurs/nøgletal Børsen-tv v/ Senioranalytiker i Sydbank Jacob Pedersen, CFA Foto: Sydbank 1 Hvorfor kursnøgletal? Formål: Værdiansættelse af aktien Nøgletallenes beregning:

Læs mere

Omsætning. 900 Omsætning

Omsætning. 900 Omsætning Analyse SP Group A/S En anden aktie vi har taget en større position i er en aktie der de seneste 3 4 år har foretaget en rigtig turn around, og nu ser ud til at være på rette spor mod fremtidige gevinster.

Læs mere

Byggeøkonomuddannelsen

Byggeøkonomuddannelsen Byggeøkonomuddannelsen Overordnet virksomhedsøkonomi Ken L. Bechmann 9. september 2013 1 Dagens emner/disposition Kort introduktion til mig og mine emner Årsregnskabet Regnskabsanalyse nøgletal Værdifastsættelse

Læs mere

Byggeøkonomuddannelsen. Overordnet virksomhedsøkonomi. Dagens emner/disposition. Introduktion til overordnet virksomhedsøkonomi

Byggeøkonomuddannelsen. Overordnet virksomhedsøkonomi. Dagens emner/disposition. Introduktion til overordnet virksomhedsøkonomi Byggeøkonomuddannelsen Overordnet virksomhedsøkonomi Ken L. Bechmann 9. september 2013 1 Dagens emner/disposition Kort introduktion til mig og mine emner Årsregnskabet Regnskabsanalyse nøgletal Værdifastsættelse

Læs mere

ØVELSER TIL KAPITEL 2 Med løsninger

ØVELSER TIL KAPITEL 2 Med løsninger ØVELSER TIL KAPITEL 2 Med løsninger Øvelse 1. I begyndelsen af 2008 blev aktierne i Royal Unibrew handlet til kurs 534 per aktie. Aktien lukkede i december 2008 i kurs 118,5. Royal Unibrew udbetalte en

Læs mere

Værdi indikation. NordicValuation.dk 21,6 24,5

Værdi indikation. NordicValuation.dk 21,6 24,5 Værdiansættelse Samlet salg Eksempel A/S Værdiområde i hele mio. kr. 21,6 24,5 28,6 Afsluttet oktober 2014 Lav Vurdering Høj Værdiansættelsen er foretaget ved brug af discounted cashflow modellen (DCF).

Læs mere

Værdi indikation. NordicValuation.dk

Værdi indikation. NordicValuation.dk Værdiansættelse Samlet salg Eksempel A/S Værdiområde i hele mio. kr. 32 37 43 Afsluttet august 2013 Lav Vurdering Høj Værdiansættelsen er foretaget ved brug af discounted cashflow modellen (DCF). DCF er

Læs mere

Svage tal. Vi fastholder KØB. Novo reducerer omsætningsestimat. Telekonference kl. 13.00 CET NOVO NORDISK - KØB

Svage tal. Vi fastholder KØB. Novo reducerer omsætningsestimat. Telekonference kl. 13.00 CET NOVO NORDISK - KØB 1.5.214 NOVO NORDISK - KØB Svage tal Vi fastholder KØB Novo Nordisk leverede en omsætning for 1. kvartal '14 på DKK 2.3 mia. (+1,8 %), hvilket var under både vores estimat og konsensus på DKK 2,9 mia.

Læs mere

VÆRDIANSÆTTELSE AF VIRKSOMHED. Christian Aarosin

VÆRDIANSÆTTELSE AF VIRKSOMHED. Christian Aarosin VÆRDIANSÆTTELSE AF VIRKSOMHED Christian Aarosin Der er kun én rigtig pris for en virksomhed: Den pris en køber vil betale! Værdiansættelse af virksomhed Behov Formalia Fremgangsmåde Værdiansættelsesmetoder

Læs mere

Værdiansættelse i praksis

Værdiansættelse i praksis Værdiansættelse i praksis Erfaringer med DCF-modellen Finansforeningen, 24 April 2015 Tina Aggerholm, VP Group Accounting Andreas Mailand, Director IFRS Controlling Anvendte DCF modeller Aktiv Model Formål

Læs mere

ØVELSER TIL KAPITEL 8 Med løsninger. Øvelse 1 Nedenstående spørgsmål vedrører den samme virksomhed:

ØVELSER TIL KAPITEL 8 Med løsninger. Øvelse 1 Nedenstående spørgsmål vedrører den samme virksomhed: ØVELSER TIL KAPITEL 8 Med løsninger Øvelse 1 Nedenstående spørgsmål vedrører den samme virksomhed: a) En virksomhed budgetteres at vill opnå en egenkapitalforrentning (ROE) på 16 pct. i 2010 ud fra en

Læs mere

Værdiansættelse af kunder og varemærke

Værdiansættelse af kunder og varemærke Nordic Valuation www.nordicvaluation.dk Morten Christensen cand.merc., MBA Email: morten@nordicvaluation.dk Mobil: 21 30 27 22 CVR: 25376153 Værdiansættelse af kunder og varemærke Anvendt model: Cashflow

Læs mere

Solid stigning i markedsandel og finansiel kontrol

Solid stigning i markedsandel og finansiel kontrol OW BUNKER - Solid stigning i markedsandel og finansiel kontrol Tegn op til DKK 130 per aktie Fornuftigt yderligere potentiale En massiv vækst i volumen på 32 % i 2013 placerer OW Bunker en smule foran

Læs mere

Beskeden 2014 prognose

Beskeden 2014 prognose A. P. MØLLER - SÆLG Beskeden 2014 prognose Indikationer om fornyet pres på rater Vi nedjusterer vores estimater en smule Vi fandt ikke noget i 2013 regnskabet, der forklarer hvorfor Mærsk aktien har været

Læs mere

Værdiansættelse af virksomheder: Sådan fastlægges afkastkravet i praksis

Værdiansættelse af virksomheder: Sådan fastlægges afkastkravet i praksis www.pwc.dk/vaerdiansaettelse Værdiansættelse af virksomheder: Sådan fastlægges afkastkravet i praksis Foto: Jens Rost, Creative Commons BY-SA 2.0 Februar 2016 Værdiansættelse af virksomheder er ikke en

Læs mere

31 127 Regnskabsforståelse

31 127 Regnskabsforståelse 31 127 Regnskabsforståelse HA, HA (int.), HA(it), HA (jur.), BA(int.) studiet, 1 del. Reeksamen den 23. februar 2010 09:00 12:00 Varighed 3 timer Alle hjælpemidler tilladt Dette opgavesæt består af fire

Læs mere

Kommune og Amts Revision Danmark Statsautoriseret Revisionsaktieselskab

Kommune og Amts Revision Danmark Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Kommune og Amts Revision Danmark Statsautoriseret Revisionsaktieselskab RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR - 31. DECEMBER Note 23 Nettoomsætning Andre eksterne omkostninger Bruttoresultat 1 Afskrivninger Resultat

Læs mere

Expedit a/s. CVR-nr Delårsrapport for perioden 1. januar juni 2016

Expedit a/s. CVR-nr Delårsrapport for perioden 1. januar juni 2016 Expedit a/s CVR-nr. 37 75 25 17 Delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2016 Yderligere oplysninger fås hos Steen Bødtker, adm. direktør, på tlf. 20 80 88 00 eller pr. email steen.bodtker@expedit.dk.

Læs mere

Stærk indtjening og...

Stærk indtjening og... PANDORA - KØB Stærk indtjening og... klare tegn på vækst i ny markeder og kategorier Vi løfter forventningerne 3 % og justerer kursmål til DKK 45 Kvaliteten af Pandoras forretning er klart stigende, hvilket

Læs mere

Kilder: Lærebog, kapitel 9 og 10.

Kilder: Lærebog, kapitel 9 og 10. Kilder: Lærebog, kapitel 9 og 10. Danisco - Nykredit Markets Equity Research 12.juli 1999. Danisco årsregnskab 1999 Valuation af Copeland, Koller, Murrin, Wiley, 1994 Bloomberg Egne analyser 29.november

Læs mere

Præsentation af. Investor relation i NKT-koncernen

Præsentation af. Investor relation i NKT-koncernen Præsentation af Investor relation i NKT-koncernen 1 Agenda Introduktion til konglomeratet NKT Holding A/S Udgangspunktet for en aktiv IR indsats Konkrete IR-tiltag 2 116 års historie From growth oriented

Læs mere

Aktieanalyse af Mycronic AB

Aktieanalyse af Mycronic AB Aktieanalyse af Mycronic AB Dato: 29-07-2015 Selskab: Børs: Gennemsnitsvolumen pr. dag det seneste år: Aktuel aktiekurs: Mycronic AB (MYCR) Nasdaq OMX Stockholm, Mid cap 15.168.432 stk. 52,75 SEK kr. Aktuel

Læs mere

Økonomiske temaer: Det økonomiske k opgør Købesumsregulering og garantibrud Earn-out etc.

Økonomiske temaer: Det økonomiske k opgør Købesumsregulering og garantibrud Earn-out etc. M&A voldgift Økonomiske temaer: Det økonomiske k opgør Købesumsregulering og garantibrud Earn-out etc. Voldgiftens dag 4. november 2010 Finn L. Meyer KPMG M&A voldgift - Aftalebestemmelser vedr. SPA Køb

Læs mere

BENCHMARK ANALYSE RIVAL

BENCHMARK ANALYSE RIVAL BENCHMARK ANALYSE RIVAL 0-- Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Introduktion... Det samlede resultat... De største virksomheder... Markedsandel... Nettoomsætning...7 Dækningsbidraget/bruttofortjenesten...

Læs mere

Solar A/S Q Kvartalsinformation

Solar A/S Q Kvartalsinformation Solar Kvartalsinformation Q4 2014 1 Solar A/S Q4 2014 Kvartalsinformation Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen CVR nr. 15908416 1 Solar Kvartalsinformation Q4 2014 2 Kvartalstal

Læs mere

Svag i tørlast i 1. kvartal

Svag i tørlast i 1. kvartal 13.5.214 D/S NORDEN - REDUCER Svag i tørlast i 1. kvartal Skuffelse på 1,7 kr. pr. aktie NAV oppe med 4-5 % til DKK 25 Vi beregner NAV til DKK 25 per aktie baseret på merværdier i ejede og leasede skibe.

Læs mere

Bedre adgang til udbud for små og mellemstore virksomheder

Bedre adgang til udbud for små og mellemstore virksomheder VELFUNGERENDE MARKEDER 05 2017 Bedre adgang til udbud for små og mellemstore virksomheder Offentlige ordregivere gennemfører årligt op imod 3.000 EU-udbud i Danmark. Konkurrencen om opgaverne bidrager

Læs mere

I nedenstående model ses en oversigt over ÅRL s krav til indregning af materielle og immaterielle anlægsaktiver samt varelager.

I nedenstående model ses en oversigt over ÅRL s krav til indregning af materielle og immaterielle anlægsaktiver samt varelager. Bilag 1: I nedenstående model ses en oversigt over ÅRL s krav til indregning af materielle og immaterielle anlægsaktiver samt varelager. Regnskabsklasse B Regnskabsklasse C Regnskabsklasse C Små Mellemstore

Læs mere

Tjekliste til øget bundlinje, cashflow og værdi

Tjekliste til øget bundlinje, cashflow og værdi Tjekliste til øget bundlinje, cashflow og værdi Med udgangspunkt i virksomhedens værdigrundlag er det opgaven for bestyrelse og daglig ledelse af enhver virksomhed, at skabe øget afkast og værdi til ejerne.

Læs mere

Værdi indikation. NordicValuation.dk

Værdi indikation. NordicValuation.dk Værdiansættelse Samlet salg Eksempel ApS Værdiområde i hele mio. kr. 109 118 131 Afsluttet oktober 2015 Lav Vurdering Høj Værdiansættelsen er foretaget ved brug af discounted cashflow modellen (DCF). DCF

Læs mere

Gode salgstal for 4. kvt.

Gode salgstal for 4. kvt. CARREFOUR - STÆRKT KØB Gode salgstal for 4. kvt. Dette er en case anbefaling. Vi har dækning af selskabet så længe vi ser et kurspotentiale, der retfærdiggør en købsanbefaling. Herefter stopper vi som

Læs mere

Positivt resultat og stabil udvikling

Positivt resultat og stabil udvikling Selskabsmeddelelse nr. 7/2013 Den 28. maj 2013 Delårsrapport for ERRIA for perioden 1. januar til 31. marts 2013: Positivt resultat og stabil udvikling Erria har i 1. kvartal frasolgt sit sidste skib og

Læs mere

Regnskabsmeddelelse for 1. halvår 2001

Regnskabsmeddelelse for 1. halvår 2001 Regnskabsmeddelelse for 1. halvår 2001 Interim report for the first six months of 2001 ALM. BRAND BANK Regnskabspraksis Accounting Policies Halvårsregnskabet er udarbejdet i henhold til reglerne i Lov

Læs mere

FØRSTE HALVÅR 2016 FIRST HALF YEAR OF 2016

FØRSTE HALVÅR 2016 FIRST HALF YEAR OF 2016 FØRSTE HALVÅR 2016 FIRST HALF YEAR OF 2016 Enalyzer First North Meddelelse nr. 93, 25. august 2016 Enalyzer First North Announcement no. 93, 25 August 2016 RESUME RESUME Enalyzer s bestyrelse har behandlet

Læs mere

Viden til tiden. Værdi af virksomheder. Nykøbing 26. november 2015

Viden til tiden. Værdi af virksomheder. Nykøbing 26. november 2015 Viden til tiden Værdi af virksomheder Nykøbing 26. november 2015 Værdi af virksomheder Hvad er en virksomhed værd? Ingenting hvis der ikke er købere?? Er det sådan?? Jo og nej o Hvem er det der ser o Hvad

Læs mere

Værdiansættelse af en opsparingskonto (med 7 pointer)

Værdiansættelse af en opsparingskonto (med 7 pointer) Værdiansættelse af en opsparingskonto (med 7 pointer) Ole Sørensen Institut for Regnskab og Revision Handelshøjskolen i København Solbjerg Plads 3, 2000 Frederiksberg Tlf: 3815 2346 e-mail: os.acc@cbs.dk

Læs mere

Værdiforringelsestest

Værdiforringelsestest Værdiforringelsestest Finansanalytikerforeningen 14. januar 2009 Agenda Formål IAS 36 IAS 36 - Beregning af kapitalværdi Nedskrivning Oplysninger i årsrapporten ÅRL kontra IFRS 14. januar 2009 Side 2 Værdiforringelsestest

Læs mere

Værdiansættelse i praksis Innovation X, 29. november 2012. v/torben Toft Kristensen

Værdiansættelse i praksis Innovation X, 29. november 2012. v/torben Toft Kristensen Værdiansættelse i praksis Innovation X, 29. november 2012 v/torben Toft Kristensen Agenda 1. Situationer med værdiansættelse 2. Principper for værdiansættelse 3. Praktisk eksempel 4. Forhold som påvirker

Læs mere

Svag EBIT margin. Vesteuropa stadig på rette vej. Organisk fald i volumen i Asien CARLSBERG - REDUCER

Svag EBIT margin. Vesteuropa stadig på rette vej. Organisk fald i volumen i Asien CARLSBERG - REDUCER CARLSBERG - REDUCER Svag EBIT margin Vesteuropa stadig på rette vej Organisk fald i volumen i Asien Gruppens EBIT-margin blev på 3,8 % (5,4) eller 190 bp under konsensus. Carlsberg's prognose for 2014

Læs mere

Værdiansættelse i praksis

Værdiansættelse i praksis www.pwc.dk Værdiansættelse i praksis Anvendelse af DCF-modellen i forbindelse med nedskrivningstest 23. april 2015 Revision. Skat. Rådgivning. Nedskrivningstest Baggrund Sikring af, at en virksomheds aktiver

Læs mere

Køb af virksomhed. Værdiansættelse

Køb af virksomhed. Værdiansættelse Køb af virksomhed hvad koster den? Findes der i praksis en værdi man kan sætte to streger under? Ja - hvis man er i besiddelse af alt viden om, hvordan indtjeningen vil være i ubegrænset tid fremover.

Læs mere

Summer School III: Regnskabsnøgletal

Summer School III: Regnskabsnøgletal Summer School III: Regnskabsnøgletal Børsen-tv v/ Senioranalytiker i Sydbank Jacob Pedersen, CFA Foto: Sydbank 1 Regnskabsnøgletal Formål: Analyse af regnskabet og selskabets tilstand Fremme helhedsindtrykket

Læs mere

Analyse: Prisen på egenkapital og forrentning

Analyse: Prisen på egenkapital og forrentning N O T A T Analyse: Prisen på egenkapital og forrentning Bankerne skal i fremtiden være bedre polstrede med kapital end før finanskrisen. Denne analyse giver nogle betragtninger omkring anskaffelse af ny

Læs mere

Travelmarket.com 1. maj 2009

Travelmarket.com 1. maj 2009 Vækst trods markedskrise Travelmarkets regnskab for 3. kvartal 2008/09 viste fortsat vækst trods en finanskrise, der har ramt rejsebranchen hårdt. Med udsigt til mindre underskud i år, tror vi dog først

Læs mere

Sæsonmæssigt svagt kvartal, men for forsigtige konsensustal for 2014

Sæsonmæssigt svagt kvartal, men for forsigtige konsensustal for 2014 VESTAS - KØB Sæsonmæssigt svagt kvartal, men for forsigtige konsensustal for 2014 30% upside ift. 2014-konsensustallene for EBIT: Vestas aflægger deres regnskab for 1. kvartal '14 fredag d. 9. maj. Vi

Læs mere

BALTIC PETROLEUM K/S. c/o Dan Consulting, Kristianiagade 2, kl. d København Ø. Annual report 1 January December 2015

BALTIC PETROLEUM K/S. c/o Dan Consulting, Kristianiagade 2, kl. d København Ø. Annual report 1 January December 2015 BALTIC PETROLEUM K/S c/o Dan Consulting, Kristianiagade 2, kl. d. 2100 København Ø Annual report 1 January 2015-31 December 2015 The annual report has been presented and approved on the company's general

Læs mere

M&A: Værdiansættelse, salgsproces og forberedelse af salgsproces

M&A: Værdiansættelse, salgsproces og forberedelse af salgsproces M&A: Værdiansættelse, salgsproces og forberedelse af salgsproces December 2016 Dagsorden 1. Introduktion 2. Værdiansættelse 3. Salgsproces 4. Forberedelse af salgsproces 5. Q & A 1. Introduktion Introduktion

Læs mere

Staples er stabile! Quant info. Fundamental valuation Undervalued. News Flow 12-month target price 18 Current price 15. Medium. JB sec.

Staples er stabile! Quant info. Fundamental valuation Undervalued. News Flow 12-month target price 18 Current price 15. Medium. JB sec. Staples er stabile! Staples er kommet med 1. kvt. regnskab, som var en spids lavere end forventet. Både omsætning og EBITmargin var til den lave side. Selskabet bibeholder dog forventningerne til hele

Læs mere

Finansanalytikerforeningen. Seminar om kapitalstruktur Analytikersynsvinkel. 18. april Forsidebillede SKAL have størrelse som denne firkant!

Finansanalytikerforeningen. Seminar om kapitalstruktur Analytikersynsvinkel. 18. april Forsidebillede SKAL have størrelse som denne firkant! Finansanalytikerforeningen Seminar om kapitalstruktur Analytikersynsvinkel 18. april 2007 Forsidebillede SKAL have størrelse som denne firkant! Michael Clemens PFA Pension Dir. tel. +45 3917 6329 E-mail:

Læs mere

C20+ by Numbers Analyse af udviklingen i C20

C20+ by Numbers Analyse af udviklingen i C20 www.pwc.dk/c20bynumbers C20+ by Numbers Analyse af udviklingen i C20 s analyse C20+ by Numbers har for tredje år i træk lavet analysen C20 by Numbers, som giver dig et indblik i udviklingen i regnskabstallene

Læs mere

Analytiker overvejelser Click to edit Master subtitle style. Peter Rothausen Aktieanalytiker FIH Capital Markets, part of Kaupthing Group

Analytiker overvejelser Click to edit Master subtitle style. Peter Rothausen Aktieanalytiker FIH Capital Markets, part of Kaupthing Group Click Seminar to edit ommaster restrukturering title style Analytiker overvejelser Click to edit Master subtitle style Peter Rothausen Aktieanalytiker FIH Capital Markets, part of Kaupthing Group Agenda

Læs mere

Forløber som planlagt

Forløber som planlagt 29.8.214 BAVARIAN NORDIC - KØB Forløber som planlagt Vi gentager KØB Efter aflæggelsen af regnskabet for 2. kvartal 214, som afslørede få nyheder som forventet, har vi ikke foretaget ændringer af vores

Læs mere

Forventninger nedjusteret

Forventninger nedjusteret ISS - KØB Forventninger nedjusteret Dette er et ikkekomplekst produkt. I morges aflagde ISS deres regnskab for 2. kvartal '14 med et driftsresultat før særlige poster, der var 1 % over konsensus forventningerne

Læs mere

af mellemstore virksomheder Hvad er værdien af din virksomhed?

af mellemstore virksomheder Hvad er værdien af din virksomhed? Hvad tilbyder vi? Processen Hvilke informationer får du? Eksempel på værdiansættelse Værdiansættelse af mellemstore virksomheder SWOT-analyse Indtjeningsmultipler Kontantværdi Følsomhedsananlyse Fortrolighed

Læs mere

Equity Market Outlook June 2012

Equity Market Outlook June 2012 Equity Market Outlook June 2012 Arvid Jakobsen June 6 th, 2012 Overview 2 Overview GDP growth 2011 2012 2013 Pct. US Euro area US Euro area US Euro area Consensus 2.3-0.4 2.5 1.0 1.7 1.5 Maj Invest 2.0

Læs mere

Q3 viser fremgang. Europcar - Hold. Fortsat forbedring af lønsomheden

Q3 viser fremgang. Europcar - Hold. Fortsat forbedring af lønsomheden Europcar - Hold Q3 viser fremgang Dette er en case anbefaling. Vi dækker selskabet så længe vi ser et kurspotentiale, der retfærdiggør en købsanbefaling. Ved en nedjustering til SALG vil vi som udgangspunkt

Læs mere

SAA-analyse for Faaborg Midtfyn Kommune. Maj 2014

SAA-analyse for Faaborg Midtfyn Kommune. Maj 2014 SAA-analyse for Faaborg Midtfyn Kommune Maj 2014 Antagelser og restriktioner Nuværende rammer Assets Expected Return Standard Deviation Duration Min Max Cash Denmark 1.3% 1.5% 0% 10% Government Bonds Denmark

Læs mere

Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen

Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen CVR-NR.: 15 90 84 16 Q4 2015 KVARTALSINFORMATION Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen Ansvarsfraskrivelse Kvartalsinformationen er offentliggjort dags dato på dansk og engelsk

Læs mere

PLENBORG, Thomas. A comparison of the information content of US and Danish earnings. The European Accounting Review, 1998, pp. 41-63.

PLENBORG, Thomas. A comparison of the information content of US and Danish earnings. The European Accounting Review, 1998, pp. 41-63. Publications Publications in English PLENBORG, Thomas. The information content of accrual and cash flow based performance measures, Ph.D. 9.96. Copenhagen Business School. Department of Accounting and

Læs mere

Flot regnskab moderat skuffende outlook

Flot regnskab moderat skuffende outlook MICROSOFT - REDUCER Flot regnskab moderat skuffende outlook Microsoft overraskede positivt da indtjeningen kom ind bedre end konsensus forventningerne. Det er især et øget salg af windowslicenser samt

Læs mere

Rettelsesblad til Regnskabsanalyse og værdiansættelse en praktisk tilgang. 4. udgave 2012.

Rettelsesblad til Regnskabsanalyse og værdiansættelse en praktisk tilgang. 4. udgave 2012. s. 63 Rettelsesblad til Regnskabsanalyse og værdiansættelse en praktisk tilgang 4. udgave 2012. 2012E 2013E 2014E 2015E DO 187,00 200,09 214,10 229,08 NDA 1.214,45 1.229,46 1.390,42 1.487,75 NDA 2013 skal

Læs mere