Nøgletal fra analyserapporter: Erfaringer fra praksis

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nøgletal fra analyserapporter: Erfaringer fra praksis"

Transkript

1 WP Nøgletal fra analyserapporter: Erfaringer fra praksis by Adjunkt Jesper Banghøj Stud.merc.FIR. Morten Jensen Stud.merc.FIR. Thomas Tang Ravnkilde Nielsen Professor Thomas Plenborg INSTITUT FOR REGNSKAB OG REVISION, Handelshøjskolen i København Solbjerg Plads 3, C.4., 2000 Frederiksberg Tlf.: Fax: DEPARTMENT OF ACCOUNTING AND AUDITING, Copenhagen Business School Solbjerg Plads 3, C.4., DK-2000 Frederiksberg Phone: Fax: uk.cbs.dk/forskning_viden/institutter_centre/institutter/rr 1

2 Denne artikel undersøger eksisterende nøgletalspraksis blandt analysehuse i Danmark. Undersøgelsen har to overordnede formål. For det første ønskes belyst, i hvilket omfang der er sammenhæng imellem finansielle nøgletal (herefter nøgletal) rapporteret til investorer og nøgletal anbefalet i Den Danske Finansanalytikerforenings (DDF) Anbefalinger & Nøgletal (2005). For det andet ønskes belyst, i hvilket omfang de rapporterede nøgletal (til investorer) er hensigtsmæssige. Undersøgelsen er motiveret af en række forhold. For det første vil en sammenligning af eksisterende nøgletalspraksis med DDFs anbefalinger på området afdække, i hvilket omfang nøgletal anvendes i praksis, men ikke medtages i DDFs nøgletalsvejledning og omvendt. Dette gør det muligt at undersøge, om praksis undlader at rapportere nøgletal, som vurderes centrale i DDFs Anbefalinger & Nøgletal (2005). Ligeledes vil det være muligt at belyse i hvilket omfang praksis anvender nøgletal, som ikke er medtaget i DDFs Anbefalinger & Nøgletal (2005). En belysning af begge aspekter vil være nyttig viden i forbindelse med den igangværende revision af nøgletalsvejledningen. For det andet vil en deskriptiv analyse afdække, i hvilket omfang eksisterende praksis synes hensigtsmæssig. På den ene side bør nøgletal, der beskriver alle væsentlige aspekter af en virksomheds værdi rapporteres. På den anden side skal overskuelighed i de enkelte analyserapporter tilgodeses mest muligt, hvilket lægger op til en begrænsning i antallet af inkluderede nøgletal i analyserapporterne. Lidt mere kontroversielt foreslår vi, at analysehusene i større omfang tilstræber at rapportere de samme nøgletal ud fra ønsket om sammenlignelighed set fra en kundevinkel (investorvinkel). Det faktum, at man er i stand til at beregne og rapportere mange nøgletal, gør ikke nødvendigvis, at de foretagne værdiansættelser og anbefalinger bliver bedre, tværtimod kan dette bibringe støj om hvilke nøgletal der er mest essentielle. Vi er af en overbevisning, at kvaliteten af værdiansættelser og anbefalinger hviler på de bagvedliggende analyser og estimater. Vi anbefaler derfor anvendelsen af centrale nøgletal, der formår at kommunikere informationsværdien af disse analyser og estimater. Population og data Ifølge vor analyse er der 15 analysehuse med afdeling i Danmark, hvorfra der udgives analyserapporter til dækning af danske og internationale selskaber. Undersøgelsen bygger 2

3 på kontakt til disse 15 analysehuse. En oversigt over analysehusenes respons fremgår af tabel 1. Status (n) % af total Kontaktede ,0% Negativ respons 3 20,0% Årsag: Usik k erhed om fremtidig ek sistens 2 13,3% Manglende ressourcer 1 6,7% Positiv respons 12 80,0% Deltagelses niveau: Individuel rapport på samtlige selsk aber 7 46,7% Blanding af individuelle rapporter og standard templates 2 13,3% Kun med standard templates 3 20,0% Tabel 1: Resultatoversigt over respondenternes deltagelse i undersøgelsen To analysehuse vælger ikke at deltage, da deres fremtidige eksistens på undersøgelsens tidspunkt er usikker. Et enkelt analysehus ønsker ikke at deltage i undersøgelsen pga. manglende ressourcer. Tre analysehuse bidrager med en standard template for nøgletal baseret på det faktum, at nøgletalsrapporteringen i disse analysehuse er ens for samtlige analyserede selskaber. To selskaber vælger, grundet manglende medarbejderressourcer at bidrage med en blanding af seneste analyserapporter og standard templates for de rapporter, der ikke kan fremskaffes. De øvrige analysehuse bidrager med en analyserapport for hvert af de analyserede selskaber. Da vi alene ønsker at rapportere nøgletal, som er vist i tabelform i analyserapporterne, anser vi det ikke som et problem at anvende standard templates, så længe disse blot er repræsentative for de individuelle analyserapporter. Analyserapporter findes typisk i tre forskellige formater jf. tabel 2: 3

4 Indhold Initial coverage Company Update Flash Note Fundamentalanalyse om den strategiske position, ledelsesmæssige og økonomiske forhold samt omverdensforhold Kort strategisk analyse og relevante nøgletal Frekvens Ved start på dækning af selskab Varierende frekvens. Ofte ved nyheder der har signifikant indvirkning på virksomhedens værdi Størrelse Lang Mellem Kort Formål Give investor en grundig og bred forståelse for virksomhedens omverden, underliggende drift og drivende faktorer Give investor tilstrækkeligt input til at foretage en investeringsdisposition Tabel 2: Oversigt over formattyper af analyserapporter Kort beskrivelse af en indtruffen nyhed og dens indvirkning på virksomhedens værdi Umiddelbart efter indtrådt nyhed om analytikerens umiddelbare vurdering af nyhedens effekt på selskabet værdi Informere investor om en nyheds indvirkning på aktiekursen De respektive analyserapporter tjener hver deres formål. Initial coverage er en dyb og omfangsrig analyse. I den modsatte ende findes flash note, som typisk kun er på 1-2 sider. Flash note udgives umiddelbart efter, at en virksomhedsspecifik nyhed er offentliggjort. Company updates er mindre omfangsrig end initial coverage, men til gengæld (typisk) mere aktuel. Samtidig er company updates mere analyserende end flash note og vil derfor indeholde væsentlig flere nøgletal. Vi har derfor valgt at tage udgangspunkt i denne type analyserapport. For at få et så aktuelt datagrundlag som muligt har vi valgt at tage udgangspunkt i seneste Company Updates for hver af de selskaber, de enkelte analysehuse har dækning på. Vi har modtaget i alt 391 analyserapporter, som er blevet systematisk gennemgået. Ethvert nøgletal er registreret, hvis det indgår mindst én gang i rapporten. Som nævnt ovenfor medtages kun nøgletal, som er rapporteret i tabeller. Selvom et nøgletal optræder flere steder i en analyserapport, bliver nøgletallet kun registeret en enkelt gang for den pågældende rapport. I forbindelse med vor registrering erfarede vi, at det ikke var mulig at kode, hvorledes nøgletal er defineret. Baggrunden herfor er, at analyserapporterne ikke oplyser, hvordan de anvendte nøgletal er defineret. Dette er en begrænsning i forhold til den analyse, vi ønskede at gennemføre. 4

5 Klassifikation af nøgletal til analysebrug Som det vil fremgå af den empiriske analyse, anvendes en bred vifte af nøgletal, der alle har til hensigt at beskrive forskellige dele af en virksomheds resultat og finansielle stilling. Med henblik på at skabe overblik over de anvendte nøgletal inddeles disse i en række kategorier, baseret på den informationsværdi de indeholder om virksomheden. Da DDFs kategorisering af nøgletal efter vor opfattelse er for aggregeret, har vi valgt at anvende en alternativ inddeling. Vi benytter de underliggende value drivers i henholdsvis den tilbagediskonterede cash flow model (DCF) og den relative værdiansættelsesmetode (multipler) som kriterier for inddeling af nøgletallene i den empiriske analyse. Med udgangspunkt i DCF modellen er det i figur 1 vist, at værdien er påvirket af vækst, indtjeningsmargin, kapitalbinding, risiko og den nettorentebærende gæld. De tre førstenævnte kategorier ( Vækst, Indtjeningsmargin og Kapitalbinding ) beskriver alle forskellige dimensioner af en virksomheds underliggende drift, mens risiko er en sammenvejning af den driftsmæssige og finansielle risiko. Figur 1: Oversigt over komponenter der indgår i værdiansættelse med DCF Tilsvarende kan det vises, at værdien med udgangspunkt i den relative værdiansættelsesmetode er påvirket af multipler fra sammenlignelige selskaber samt 5

6 centrale regnskabstal som omsætning, diverse resultatmål, nettorentebærende gæld og egenkapital (defineret som nøgle-regnskabstal i denne artikel): Figur 2: Oversigt over komponenter der indgår i værdiansættelse med multipler Det følger af figur 1 og 2, at de faktorer, som påvirker værdien af en virksomheden, kan opsummeres i følgende kategorier: Vækst Indtjeningsmargin Kapitalbinding Afkastkrav ( risiko ) Investeringsnøgletal (f.eks. multipler) Nøgle-regnskabstal (f.eks. omsætning og nettorentebærende gæld) 6

7 For investor vil information om disse områder forventeligt være vigtige, og vi anvender dem derfor til kategorisering af nøgletallene i den efterfølgende empiriske analyse. 1 Udover ovenstående seks kategorier har vi også inkluderet kategorierne Rentabilitetsnøgletal og Andet. Eksempler på rentabilitetsnøgletal er afkastningsgrad (return on invested capital) og egenkapitalforrentning (return on equity). Rentabilitetsnøgletal indgår ikke som en value driver i værdiansættelsen, men kommunikerer virksomhedens lønsomhed. Rentabilitetsnøgletal er endvidere nyttige nøgletal til at efterprøve budgetantagelser, som ligger til grund for værdiansættelsen. Kategorien Andet dækker nøgletal, som ikke falder ind under de syv øvrige kategorier. Deskriptive resultater I det følgende er rapporteret deskriptive resultater. I tabel 3 er vist nøgletal, som fremgår i tabelform i analyserapporterne Kategorier Gns. Median Std. Afv. Minimum Maksimum Sum Pct. Vækst 5,7 6,0 3,7 0,0 18, ,0 9,8% Marginer 4,4 4,0 3,4 0,0 15, ,0 7,5% Kapitalbinding 3,0 2,0 2,9 0,0 10, ,0 5,1% Rentabilitet 4,2 4,0 2,2 0,0 9, ,0 7,2% Risiko 7,9 6,0 6,5 0,0 25, ,0 13,5% Investering 15,0 14,0 6,5 0,0 26, ,0 25,7% Nøgle-regnskabstal 11,3 12,0 4,6 4,0 24, ,0 19,3% Andet 7,0 8,0 3,1 0,0 12, ,0 12,0% Total 58,4 55,0 29,1 9,0 129, ,0 100,0% Tabel 3: Fordeling af nøgletal på kategori (Antal rapporter = 391) Tabel 3 dokumenterer, at vi har registreret nøgletal fra 391 rapporter. Det giver et gennemsnit per rapport på 58,4 nøgletal. Som omtalt har vi registreret nøgletal på 8 kategorier. Der er stor spredning i brugen af forskellige kategorier af nøgletal i analyserapporter. Fra gennemsnitlig 15,0 Investeringsnøgletal til gennemsnitlig 3,0 Kapitalbindingsnøgletal. Derudover dokumenterer standardafvigelsen samt minimum og maksimum, at der er stor spredning på antallet af nøgletal per analyserapport indenfor hver kategori. 1 Nøgle-regnskabstal er kun medtaget som et nøgletal, hvis nøgletallet optræder som separat oplysning i en tabel, og ikke blot indgår i en samlet resultatopgørelse, balance eller pengestrømsopgørelse. 7

8 De oftest rapporterede nøgletal er fra kategorien Investeringsnøgletal. Investeringsnøgletal tegner sig for gennemsnitlig 26% af de rapporterede nøgletal. Det understøtter, at analytikere rapporterer information om selskabets relative værdiansættelse til investorerne. Ingen kategorier er repræsenteret med mindre end 5%, hvilket understøtter, at også input til kapitalværdibaseret værdiansættelse er efterspurgt. Sammenligning med DDFs Anbefalinger & Nøgletal (2005) Den Danske Finansanalytikerforening udgav i 2005 i samarbejde med den norske finansanalytikerforening en række nøgletalsanbefalinger. Formålet var at sikre standarder for den bedste praksis indenfor beregning af nøgletal, for derigennem at sikre et sammenligneligt investeringsgrundlag og dermed bedre ressourceallokering på markedet. Der eksisterer i Anbefalinger & Nøgletal (2005) 71 nøgletal, som er defineret og beskrevet. De er inddelt i tre hovedkategorier som er: Investeringsnøgletal, Multiple og Rentabilitets- og Effektivitetsnøgletal. Vi har i denne artikel argumenteret for, at de nævnte kategorier ikke er tilstrækkelige til at dække behovet hos brugerne af anbefalingen og vi vil derfor forsætte med at benytte vores 8 kategorier. Dette betyder, at vi har grupperet DDFs anbefalinger til nøgletal efter vores kategorier udledt ovenfor. Vores sammenlignende analyse vil fokusere på, hvorvidt der er overensstemmelse mellem de nøgletal, der anbefales af DDF og de nøgletal, der faktisk rapporteres af aktieanalytikerne. I nærværende studie antages en vis grad af markedseffektivitet, det vil sige, at analytikernes anvendelse af nøgletal tilnærmelsesvis afspejler investorernes efterspørgsel af nøgletal. Tabel 4 viser de procentmæssige forekomster af samtlige nøgletal i analyserapporterne. De med gråt markerede nøgletal er også inkluderet i DDFs Anbefalinger & Nøgletal (2005). 8

9 Vækstnøgletal (%) Marginnøgletal (%) Kapitalbindingsnøgletal (%) Rentabilitetsnøgletal (%) Sales growth 88.2 EBITDA margin 71.4 CAPEX/sales 54.2 Return on equity (ROE) 86.4 Payout ratio 48.6 EBIT margin 62.7 Net working capital/sales 46.8 Dividend yield 74.2 CAPEX/Depreciations 47.6 Pre-tax margin 40.7 Receivables/sales 39.6 Return on invested capital including goodwill 73.7 EBIT growth 42.5 EBITA margin 40.2 Payables/sales 39.6 Free cash flow yield 21.7 Increase in net working capital (NWC) 41.7 Net income margin 39.4 Inventory/sales 39.4 Free cash flow to equity adj. yield (FCFE adj. yield) 19.7 Net income growth 40.9 Gross margin 31.7 Sales/invested capital incl. goodwill 27.4 After-tax return on invested capital incl. goodwill 18.9 EBITA growth 38.1 EBITDA adj. margin 20.5 Sales/assets 27.1 Return on capital employed adj. (ROCE adj.) 18.7 EBITDA growth 34.8 EBITA adj. margin 17.6 Net cash flow/capex 7.7 Return on equity adjusted (ROE adj.) 15.6 Revenue growth per segment 33.0 EBIT adj. margin 17.4 Operating cash flow/capex 7.7 Expected total dividend yield 13.3 NOPLAT growth 25.6 EBIT margin per segment 13.3 Tangible assets/sales 6.7 Return on equity after tax (ROE after tax) 12.3 EBT growth (PTP growth) 24.0 Depreciation/sales 13.0 Other current liabilities/sales 0.3 Return on capital employed adj./wacc (ROCE adj./wacc) 11.0 Volume growth 17.6 NOPLAT/sales 12.3 Other current assets/sales 0.3 Expected total return 10.7 Total expenses growth 15.6 Net income adj. margin 7.7 Cash/sales 0.3 Return on capital employed (ROCE) 10.5 EBIT adj. growth 11.3 DCF assumptions to EBIT margin 6.9 Utilisation 0.3 Return on assets adj. (ROA adj.) 7.9 Estimated buy-backs (% of market cap) 9.0 NOPLAT margin 6.9 Sales/Invested capital excl. goodwill 0.3 Return on invested capital adj. after tax (ROIC after-tax adj.) 7.7 EBITDA adj. growth 7.9 FCFF margin 6.9 Return on invested capital excl. goodwill 6.4 FCFF growth 7.2 (SG&A/sales) 5.9 Nøgle-regnskabstal (%) Return on invested capital incl. goodwill and options 5.1 Estimated share issue/back-backs in forecast periode 5.9 R&D/sales 4.9 Sales EVA in percentages (ROIC-WACC) 4.1 Invested capital growth 5.6 (OPEX/sales) 4.3 Market capitalsation (Market Cap) 92.3 Free cash flow to firm yield 1.0 Total cash payout ratio (%), per share 4.9 EBITA margin per segment 4.3 Net debt (NIBD) 76.5 Return on invested capital per segment 0.5 Organic growth 4.1 EBITDA margin per segment 3.3 EBT 73.9 After-tax return on invested capital excl. goodwill 0.3 Buy-backs, per share 3.6 Distribution & markting expenses to sales 1.5 Revenue per segment 71.9 Buy-backs payout ratio (%), per share 3.3 Gross margin per segment 0.8 EBIT 71.6 Andet (%) Gross profit growth 2.6 COGS/sales 0.5 Net income 65.5 Share price (P) 88.2 Buy-backs (number of shares) 2.3 Net income margin per segment 0.5 Enterprise value (EV) 54.5 Target price 79.0 Dividend growth 1.8 EBT margin per segment 0.3 EBITDA 44.2 Balance sheet annually 76.0 Asset growth 1.8 Other external costs to sales 0.3 Net working capital (NWC) 41.7 Income statement annually 75.7 EBIT growth split per segments 0.5 DCF assumptions to EBITDA margin 0.3 Free cash flow to firm (FCFF) 38.4 Cash flow statement 68.5 Entire market growth 0.3 EBITA 37.9 High/low last 12 months share performance 67.3 Cost of sales growth 0.3 Investeringsnøgletal (%) Net operating profit Less adj. taxes (NOPLAT) 35.6 Number of shares outstanding (millioner) 41.7 Assumption of long term growth 0.3 Dividend per share (DPS) ordinary 96.2 CAPEX 34.5 DCF value of equity 25.6 Earnings per share basic (EPS basic) 93.9 Market value of associate companies 33.0 DCF value, per share 25.3 Risikonøgletal (%) Price/book value (P/BV) 86.7 Net income adj Income statement quarterly/semianually 24.6 Equity ratio (%) 64.2 Price earnings basic (P/E Basic) 85.4 Market value of minorities 29.7 Shareperformance year to date 23.0 WACC 63.2 Enterprise value/ebitda (EV/EBITDA) 80.3 Capital employed 29.2 Market share 13.6 Free float (% of shares) 52.4 Book value, per share (BVPS) 76.2 Invested capital incl. goodwill 28.9 Shareperformance last 6 month 12.3 Equity beta 49.4 Enterprise value/ebit (EV/EBIT) 67.0 Extraordinary items 21.7 Shares fully diluted (millioner) 10.5 Avg. daily volume (tusinde) 42.5 Enterprise value/sales (EV/Sales) 62.9 Operating cash flow 18.7 Number of shares 7.9 Net debt/equity (%) 38.6 Tax rate 61.9 EBIT per segment 15.1 Number of shares diluted 7.7 Riskfree rate 37.9 Share price performance last 12m 58.3 EBIT adj Sales per employee 6.7 EBITDA/net interest expenses 37.9 Cash earnings per share (CEPS) 57.5 EBT adj. 8.2 Exposure for suppliers 5.9 NPV i budget periode 34.5 Earnings per share basic adj. (adj. EPS Basic) 50.1 Gross profit 7.9 Exposure to substitutes 5.9 NPV i terminal periode 34.5 Share price performance last 1m 46.8 Value of marketable assets 6.9 Exposure to entry barriers 5.9 Cost of equity 34.0 Earnings per share basic growth (EPS basic growth) 45.3 Cash flow from operations (CFFO) 6.7 Exposure to customers 5.9 Market premium 30.7 Peer group multipel analyse 42.2 Funds from operations (FFO) 6.7 Exposure to competition 5.9 EBIT/net interest expenses 29.4 Earnings per share adj. growth (adj. EPS growth) 33.0 Cash earnings (CE) M Relative performance to market index 5.9 Net debt/ebitda 26.6 Share price performance last 3m 38.9 EBITDA adj M Relative performance to market index 5.9 Net debt, per share (NIBDPS) 16.6 Enterprise value/ebita (EV/EBITA) 31.5 EBITA adj M Relative performance to market index 5.9 Financial gearing 16.1 Price/cash earnings (P/CE) 30.9 EBITDA per segment 4.9 Change in PPE 1.3 Pre-tax cost of debt 13.8 Price/earnings adj. (adj. P/E) 28.4 EBITA per segment 4.6 Depreciation/PPE 0.3 Financial beta 13.6 Price/sales (P/sales) 26.1 Total adjustments to net income 3.1 Number of full-time employees year end 0.0 Operationel beta 13.6 Price/CEPS (P/CEPS) 25.6 Net income per segments 1.3 Average number of full time employees 0.0 Debt risk premium 12.8 Enterprise value, per share 23.0 Invested capital excl. goodwill 1.0 EBITA per employee 0.0 Daily turnover in share (millioner) 12.3 Price/free cash flow (P/FCF) 17.9 Net income per segment 1.0 Average number of shares 0.0 Liquidity premium 10.7 Net asset value, per share (NAVPS) 17.1 Gross profit er segment 0.8 Dilution adj. factor 0.0 Total debt/capital 9.2 Enterprise value/invested capital 14.1 Ressource prices 0.5 Average number of shares diluted 0.0 After-tax cost of debt 7.9 Earnings per share (fully diluted) (EPS fully diluted) 12.3 EBT per segment 0.5 Avg. daily value (currency) 7.7 Earnings per share (fully diluted) growth (EPS fully diluted growth) 12.3 Free cash flow to equity (FCFE) 0.3 EBITA interest cover (EBITA/net interest expenses) 7.7 Enterprise value/capital employed 11.3 Net asset value (NAV) 0.3 FFO/total debt 7.4 Free cashflow from operations/enterprise value (FCFO/EV) 11.0 Invested capital per segment 0.3 FFO/net debt 7.4 Enterprise value/ebitda adj. (EV/EBITDA adj.) 11.0 Invested capital excl. goodwill 0.0 Short term debt/capital 7.4 Enterprise value/ebit adj. (EV/EBIT adj.) 11.0 Free cash flow to firm/total debt 7.2 Cash flow, per share (CFPS) 10.5 Long term debt/capital 7.2 Free cash flow, per share 10.5 Current ratio 7.2 Price/equity adj Quick ratio 7.2 Free cash flow/market cap 10.5 FFO/net interest expenses 6.9 Equity adj., per share 10.2 Consolidated risk premium 6.4 Earnings per share basic revision adj. 8.2 Extra risk premium 5.1 Book value, per share growth (BVPS) 7.7 Current year's share of total NPV (%) 3.1 Book value, per share excl. goodwill 7.7 Sensitivity analysis of volume 0.5 Enterprise value/ebita adj. 7.7 Sensitivity analysis of prices 0.5 Price/book value excl. goodwill 7.7 Konglomerat discount 0.3 Enterprise value/noplat (EV/NOPLAT) 7.4 Operating asset gearing 0.0 DCF assumptions to EBIT mulitple 6.1 (EBIT+Interest Income)/Interest expenses 0.0 Earnings per share diluted (EPS Diluted) 5.9 Enterprise value/free cash flow (EV/FCF) 4.9 Price/net asset value (P/NAV) 3.1 EBIT, per share 1.8 EBITDA, per Share 1.8 Earnings per share adj. 12m forward 1.0 Earnings per share adj. 12m forward growth 1.0 Dividend per share 0.5 Earnings per share diluted adj. (Adj. EPS basic) 0.0 Price earnings diluted (P/E diluted) 0.0 Price earnings diluted adj. (Adj. P/E diluted) 0.0 Profit attributable to equity holders of the parent adj. 0.0 Earnings yield (E/P or adj. E/P) 0.0 Price earnings/growth ratio (PEG Ratio) 0.0 9

10 Tabel 4: Hyppighed af nøgletal per kategori for hele analyserapporten Der er rapporteret 257 forskellige nøgletal, hvoraf 56 også er anbefalet af DDF. Disse tal viser, at analysehusene anvender betydeligt flere nøgletal end anbefalet af DDF, men samtidig også, at der er nøgletal i DDFs Anbefalinger & Nøgletal (2005), som analytikere ikke finder, er tilstrækkelig informative til, at de bør rapporteres til deres kunder. Således viser tabel 4, at 15 af de 71 anbefalede nøgletal i DDFs Anbefalinger & Nøgletal (2005) ikke bliver rapporteret i praksis. De med gråt markerede nøgletal viser, at DDF i kategorierne Marginer, Investeringsnøgletal, Nøgle-regnskabstal og Rentabilitetsnøgletal har anbefaling på alle de hyppigst anvendte nøgletal. DDF synes altså i disse kategorier at levere anbefalinger på de nøgletal, der oftest rapporteres af analytikerne. I det følgende vil vi se nærmere på populære nøgletal, som DDF undlader at have anbefaling på. Tabel 4 viser, at i kategorierne Vækstnøgletal, Risikonøgletal og Kapitalbindingsnøgletal, mangler DFF anbefaling på stort set alle de mest anvendte nøgletal. Fra tabel 4 ses, at Vækstnøgletal synes efterspurgt af investorerne. Således oplyses eksempelvis sales growth i 88% af rapporterne. Denne kategori af nøgletal er imidlertid ikke defineret i nøgletalsanbefalingen med undtagelse af payout ratio. Den manglende tilstedeværelse af vækstnøgletal i anbefalingen anser vi som problematisk, da vækst anses for at være en central value driver i forbindelse med budgettering af cash flowet, og værdien af et selskab er yderst følsom overfor blot små ændringer i vækstforventningerne. Kapitalbindingsnøgletal er vigtige inputs til værdiansættelsen, da de viser det øgede kapitalforbrug i nettoarbejdskapitalen og anlægsinvesteringer ved vækst. Et stigende inventory to sales nøgletal kan (bør) føre til yderligere tilbundsgående analyse af varelagrene, herunder produktmix, produktionstider og andre faktorer, som kan have indflydelse på den kapital, der er bundet i varelagret. Kapitalbindingsnøgletal er rapporteret i en lang række af analyserapporterne. Eksempelvis er specifikationen af net working capital to sales i henholdsvis recieveables to sales, inventory to sales og payable to sales rapporteret i knapt 40% af analyserapporterne, men ikke defineret i DDFs Anbefalinger og Nøgletal (2005). Der er altså tale om, at disse kapitalbindingsnøgletal er efterspurgt, men ikke anbefalet, og derved sker der ingen ensretning i definitionerne, hvilket fører til ringere gennemsigtighed og sammenlignelighed for investorerne.

11 11 Risikonøgletal er tilsvarende vigtige inputs til værdiansættelsen, da øget risiko isoleret set fører til øget kapitalomkostning og dermed lavere værdi. Eksempelvis er det bemærkelsesværdigt, at WACC ikke er defineret i nøgletalsanbefalingen. Det er et nøgletal, som er vanskeligt at fastsætte og værdien af selskabet er yderst følsom overfor udsving i kapitalomkostningerne. Fastsættelse af input til WACC beregningen er centralt i en værdiansættelse og rapporteres ofte i analyserne. Derved vurderer vi også, at disse inputs bør indgå i nøgletalsanbefalingen. Denne pointe understøttes af, at mange analysehuse supplerer informationen om WACC med oplysninger om beta (egenkapital) og markedets risikopræmie. Det overrasker os, at regnskabsbaserede risikonøgletal ikke rapporteres oftere. Især i lyset af den aktuelle finansielle krise, men også fordi traditionelle risikonøgletal som solvens (egenkapital i forhold til balancesum) i stigende omfang erstattes med indtjeningsbaserede risikomål som interest cover (EBIT i forhold til nettofinansielle omkostninger) i eksempelvis gældskontrakter. Ovenfor har vi fokuseret på nøgletal rapporteret af praksis, men som DDF ikke har haft med i deres anbefaling. I det følgende belyses, hvilke nøgletal, som anbefales i DDFs Anbefalinger & Nøgletal (2005), men som sjældent eller aldrig bliver anvendt i praksis. I tabel 4 er indlagt en linje til markering af, hvilke nøgletal i de enkelte kategorier, der rapporteres i mindre end 10% af rapporterne. Denne linje er lagt ind for at give et illustrativt billede af, hvilke nøgletal kun forekommer i ganske få analyserapporter. Ser vi på de af DDFs anbefalede nøgletal der ligger under 10% grænsen, finder vi, at det er tilfældet for 30 af de 71 anbefalede nøgletal. Vi ser derved, at mere end 42% af de anbefalede nøgletal sjældent, og i en del tilfælde slet ikke, anvendes af analytikere. Der synes derfor at være en god grund for DDF til at udskifte de nøgletal, der stort set ikke anvendes i praksis. Jævnfør ovenstående sammenligning synes det naturligt at erstatte disse nøgletal med nøgletal indenfor kategorierne vækst, kapitalbinding og risiko. I hvilket omfang er de rapporterede nøgletal hensigtsmæssige I ovenstående sammenlignende analyse arbejdede vi med antagelsen om en vis grad af markedseffektivitet, således at den eksisterende nøgletalspraksis var tilpasset investorernes efterspørgsel. Denne antagelse bløder vi op i det følgende, da vi undersøger, om de rapporterede nøgletal også forekommer hensigtsmæssige. Som 11

12 12 tidligere nævnt bør analytikere inkludere nøgletal, der beskriver væsentlige aspekter, der bidrager til virksomhedens værdi, men samtidig også tager behørig hensyn til overskuelighed og ideelt set sammenlignelighed på tværs af analyserapporter fra forskellige analysehuse. I figur 3 er populationen af analyserapporter opdelt efter antallet af nøgletal i hver rapport, således at gruppe 1 indeholder rapporter med færrest nøgletal og gruppe fem indeholder rapporter med flest nøgletal. 2 Figur 3 viser, at der er forskel på hvilke slags nøgletal, analytikere vælger at benytte. I første gruppe udgør kategorierne Vækst, Marginer, Rentabilitet og Risiko kun godt 10% af de rapporterede nøgletal. Nøgletal til beskrivelse af kapitalbindinger rapporteres ikke. Netop nøgletal indenfor Vækst, Marginer og Kapitalbinding er afgørende ved fastlæggelse af det frie cash flow i DCF-model. Vi kan derfor udlede, at analytikeren med denne type rapport ikke søger at dække investorernes behov for input til en DCF værdiansættelse. Meget tyder i stedet på, at analyserapporterne i gruppe 1 søger at dække de behov, der knytter sig til en relativ værdiansættelse. Dette bygger vi på, at over 40% af de rapporterede nøgletal er Investeringsnøgletal. Figur 3 viser, hvordan antallet af nøgletal til beskrivelse af vækst, marginer og kapitalbinding stiger, når vi bevæger os fra gruppe 1 mod gruppe 5. Der kommer dermed større fokus på de underliggende value drivers, da analyserapportens indhold ikke længere blot er Nøgle-regnskabstal og Investeringsnøgletal. Rapporterne i grupper 2-5 dækker derfor i større omfang, de behov investorerne har til nøgletal. Den overordnede fordeling mellem nøgletal ændres imidlertid ikke mærkbart, når man bevæger sig fra analyserapporterne i gruppe 2 til analyserapporterne i gruppe 5. Det tyder på, at rapporterne i gruppe 2 til 5 søger at levere de samme informationer til investorerne. Forskellen, og dermed differentieringen, mellem rapporterne bliver graden af specifikation og overskuelighed. Nøgletal i rapporterne i gruppe 5 er eksempelvis betydelig mere detaljeret end nøgletal rapporteret i rapporterne i gruppe 4. Hvorvidt ovenstående nøgletalspraksis er hensigtsmæssig er vanskelig entydigt at svare på. Ud fra antagelsen om, at markedet for nøgletal er effektivt, så er den eksisterende nøgletalspraksis optimal. Der er dog flere forhold som taler imod denne effektivitet. For det første viser ovenstående analyse, at der er analysehuse, som enten undlader eller kun i begrænset omfang rapporterer centrale nøgletal om virksomhedens værdiskabelse. Det anser vi ikke for hensigtsmæssigt. For det andet vurderer vi, at graden af specifikation og 2 Alle rapporter er medtaget i samme kategori, hvis de har samme antal nøgletal, hvorved antallet af rapporter i hver gruppe ikke bliver ens. 12

13 13 dermed antallet af nøgletal i en analyserapport kan blive så omfattende, at det går ud over overskueligheden for investorerne. Vi er af den overbevisning, at det er muligt at reducere antallet af rapporterede nøgletal i analyserapporter med det formål at øge overskueligheden uden mærkbart tab af værdirelevant information. Endelig medfører den store variation i rapporterede nøgletal, at investorer har vanskeligere ved at sammenligne centrale nøgletal på tværs af analysehuse. Det bliver derved mere problematisk at forstå de bagvedliggende forudsætninger for den foretagne værdiansættelse. Dette vurderer vi heller ikke er hensigtsmæssigt. Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe 4 Gruppe 5 Antal rapporter Min. antal nøgletal Max. antal nøgletal Gns. antal nøgletal % 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% Andre Nøgle-regnskabstal Investering Risiko Rentabilitet Kapitalbinding Marginer Vækst 20% 10% 0% Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe 4 Gruppe 5 Gns. antal nøgletal pr. rapport Figur 3: Fordeling af nøgletal på kategorier indenfor grupper med stigende antal nøgletal Konklusion Vores empiriske analyse viser, at den nuværende nøgletalsvejledning er utidssvarende på flere måder. For det første anbefaler nøgletalsvejledningen en lang række nøgletal, som 13

14 14 enten sjældent eller slet ikke inkluderes i analyserapporter i praksis. For det andet udelades en række nøgletal, som efter vor opfattelse er centrale for forståelse af værdiskabelsen og værdien af en virksomhed. Det er derfor vor forhåbning, at denne analyse vil blive brugt som inspiration i forbindelse med den igangværende revision af DDFs nøgletalsvejledning. Analysen viser tydeligt indenfor hvilke områder, DDFs nøgletalsvejledning bør strammes op. Endvidere viser den empiriske analyse, at den nuværende nøgletalspraksis er ganske forskellig på tværs af analysehuse. Hensigtsmæssigheden heraf kan diskuteres. På den ene side indikerer det, at analytikere anvender forskellige nøgletal samt har forskellige strategier for rapportering af nøgletal til deres kunder. Dette er i sagens natur ganske fornuftigt i et konkurrencepræget marked, hvor opgaven består i at generere de bedste analyserapporter og anbefalinger til kunder. På den anden side er der analysehuse, som undlader at rapportere nøgletal, der beskriver centrale dele af en virksomheds værdiskabelse. Ligeledes er der analysehuse, som rapporterer op til 129 forskellige nøgletal i én analyserapport, hvilket efter vor opfattelse kun marginalt øger informationsværdien, men stærkt hæmmer overskueligheden. Endelig vil investorer med den nuværende rapporteringspraksis have vanskelig ved at sammenligne vigtige nøgletal på tværs af analysehuse. Alle tre forhold taler for en opstramning af den nuværende rapporteringspraksis af nøgletal. Det er ikke vores anbefaling, at alle analytikere skal følge en fælles standard template. Men vores pointe er, at nøgletal i analyserapporterne og DDFs nøgletalsanbefalinger bør være mere overlappende end det er tilfældet i øjeblikket. Hvis den reviderede nøgletalsvejledning fra DDF indeholder de centrale nøgletal, vil det være naturligt, at investorerne efterspørger disse i analyserapporterne. De enkelte analysehuse kan derudover vælge at rapportere en række nøgletal, de anser for væsentlige at rapportere til investorerne. Skønt det ikke har været denne analyses omdrejningspunkt, finder vi det bemærkelsesværdigt, at de anvendte nøgletal ofte ikke bliver defineret. Vi vurderer det som hensigtsmæssigt, at definitionerne på de centrale nøgletal vises i analyserapporterne, alternativt med link til en hjemmeside. Det vil skabe en bedre forståelse for de enkelte nøgletal og sikrer samtidig en større grad af sammenlignelighed af nøgletal på tværs af analyserapporter. 14

Equity Research. Hurtig innovation giver resultat, værdiansættelse nu høj. (Unchanged) Key financials. Post results note 25.

Equity Research. Hurtig innovation giver resultat, værdiansættelse nu høj. (Unchanged) Key financials. Post results note 25. Equity Research Investment Research Novozymes Post results note 25. april 2014 Køb (Unchanged) Hurtig innovation giver resultat, værdiansættelse nu høj Med en organisk vækst i 1. kvt. på 11 % å/å og en

Læs mere

DIRF. Finansielle nøgletal i teori og praksis Maj 2012

DIRF. Finansielle nøgletal i teori og praksis Maj 2012 DIRF Finansielle nøgletal i teori og praksis Maj 2012 v./ Christian V. Petersen, Professor, Ph.D. Copenhagen Business School Institut for Regnskab og Revision Copyright 1 @ Christian V. Peter Agenda Introduktion

Læs mere

en reduktion i energiforbruget Copyright ThomasPlenborg

en reduktion i energiforbruget Copyright ThomasPlenborg Økonomiske konsekvenser af en reduktion i energiforbruget g 1 Formål Metoder til måling af økonomiske konsekvenser Eksempler på (økonomiske) konsekvenser af energibesparende tiltag Økonomiske konsekvenser

Læs mere

DIRF Seminar Valuation i praksis 5 November 2008. Michael Clemens Senior Portfolio Manager, BankInvest E-mail: michael.clemens@yahoo.

DIRF Seminar Valuation i praksis 5 November 2008. Michael Clemens Senior Portfolio Manager, BankInvest E-mail: michael.clemens@yahoo. DIRF Seminar Valuation i praksis 5 November 2008 Michael Clemens Senior Portfolio Manager, BankInvest E-mail: michael.clemens@yahoo.dk 1 Agenda Oversigt over valuation-modeller DCF i praksis Diskonteringssats

Læs mere

Efter stærk lancering sætter vi OWB på SÆLG

Efter stærk lancering sætter vi OWB på SÆLG OW BUNKER - SÆLG Efter stærk lancering sætter vi OWB på SÆLG Vi starter vores dækning af OW Bunker med en SÆLG-anbefaling og et kursmål på DKK 140, da vi ikke er klar til at inddiskontere den ubrudte volumenvækst

Læs mere

Nye anbefalinger og nøgletal 2015

Nye anbefalinger og nøgletal 2015 Nye anbefalinger og nøgletal 2015 Kun nøgletal for industri, service og handel behandles. Nøgletal for finans, der dækker pengeinstitutter, skadesog livsforsikring, behandles ikke 5. juni 2015 kpmg.dk

Læs mere

Værdiansættelse i praksis

Værdiansættelse i praksis Værdiansættelse i praksis Erfaringer med DCF-modellen Finansforeningen, 24 April 2015 Tina Aggerholm, VP Group Accounting Andreas Mailand, Director IFRS Controlling Anvendte DCF modeller Aktiv Model Formål

Læs mere

Kilder: Lærebog, kapitel 9 og 10.

Kilder: Lærebog, kapitel 9 og 10. Kilder: Lærebog, kapitel 9 og 10. Danisco - Nykredit Markets Equity Research 12.juli 1999. Danisco årsregnskab 1999 Valuation af Copeland, Koller, Murrin, Wiley, 1994 Bloomberg Egne analyser 29.november

Læs mere

Køb af virksomhed. Værdiansættelse og Finansiering. v/statsautoriseret revisor og partner Torben Hald

Køb af virksomhed. Værdiansættelse og Finansiering. v/statsautoriseret revisor og partner Torben Hald Køb af virksomhed Værdiansættelse og Finansiering v/statsautoriseret revisor og partner Torben Hald Hvad er værdien af en virksomhed? Den værdi, som virksomheden kan handles til på et givet tidspunkt mellem

Læs mere

Værdi indikation. NordicValuation.dk 21,6 24,5

Værdi indikation. NordicValuation.dk 21,6 24,5 Værdiansættelse Samlet salg Eksempel A/S Værdiområde i hele mio. kr. 21,6 24,5 28,6 Afsluttet oktober 2014 Lav Vurdering Høj Værdiansættelsen er foretaget ved brug af discounted cashflow modellen (DCF).

Læs mere

Byggeøkonomuddannelsen

Byggeøkonomuddannelsen Byggeøkonomuddannelsen Overordnet virksomhedsøkonomi Ken L. Bechmann 9. september 2013 1 Dagens emner/disposition Kort introduktion til mig og mine emner Årsregnskabet Regnskabsanalyse nøgletal Værdifastsættelse

Læs mere

Værdiansættelse af kunder og varemærke

Værdiansættelse af kunder og varemærke Nordic Valuation www.nordicvaluation.dk Morten Christensen cand.merc., MBA Email: morten@nordicvaluation.dk Mobil: 21 30 27 22 CVR: 25376153 Værdiansættelse af kunder og varemærke Anvendt model: Cashflow

Læs mere

Summer School V: Mere avancerede kurs/nøgletal

Summer School V: Mere avancerede kurs/nøgletal Summer School V: Mere avancerede kurs/nøgletal Børsen-tv v/ Senioranalytiker i Sydbank Jacob Pedersen, CFA Foto: Sydbank 1 Hvorfor kursnøgletal? Formål: Værdiansættelse af aktien Nøgletallenes beregning:

Læs mere

ØVELSER TIL KAPITEL 2 Med løsninger

ØVELSER TIL KAPITEL 2 Med løsninger ØVELSER TIL KAPITEL 2 Med løsninger Øvelse 1. I begyndelsen af 2008 blev aktierne i Royal Unibrew handlet til kurs 534 per aktie. Aktien lukkede i december 2008 i kurs 118,5. Royal Unibrew udbetalte en

Læs mere

ØVELSER TIL KAPITEL 8 Med løsninger. Øvelse 1 Nedenstående spørgsmål vedrører den samme virksomhed:

ØVELSER TIL KAPITEL 8 Med løsninger. Øvelse 1 Nedenstående spørgsmål vedrører den samme virksomhed: ØVELSER TIL KAPITEL 8 Med løsninger Øvelse 1 Nedenstående spørgsmål vedrører den samme virksomhed: a) En virksomhed budgetteres at vill opnå en egenkapitalforrentning (ROE) på 16 pct. i 2010 ud fra en

Læs mere

Køb af virksomhed. Værdiansættelse

Køb af virksomhed. Værdiansættelse Køb af virksomhed hvad koster den? Findes der i praksis en værdi man kan sætte to streger under? Ja - hvis man er i besiddelse af alt viden om, hvordan indtjeningen vil være i ubegrænset tid fremover.

Læs mere

Svag EBIT margin. Vesteuropa stadig på rette vej. Organisk fald i volumen i Asien CARLSBERG - REDUCER

Svag EBIT margin. Vesteuropa stadig på rette vej. Organisk fald i volumen i Asien CARLSBERG - REDUCER CARLSBERG - REDUCER Svag EBIT margin Vesteuropa stadig på rette vej Organisk fald i volumen i Asien Gruppens EBIT-margin blev på 3,8 % (5,4) eller 190 bp under konsensus. Carlsberg's prognose for 2014

Læs mere

Værdiansættelse af en opsparingskonto (med 7 pointer)

Værdiansættelse af en opsparingskonto (med 7 pointer) Værdiansættelse af en opsparingskonto (med 7 pointer) Ole Sørensen Institut for Regnskab og Revision Handelshøjskolen i København Solbjerg Plads 3, 2000 Frederiksberg Tlf: 3815 2346 e-mail: os.acc@cbs.dk

Læs mere

Flot regnskab moderat skuffende outlook

Flot regnskab moderat skuffende outlook MICROSOFT - REDUCER Flot regnskab moderat skuffende outlook Microsoft overraskede positivt da indtjeningen kom ind bedre end konsensus forventningerne. Det er især et øget salg af windowslicenser samt

Læs mere

Travelmarket.com 1. maj 2009

Travelmarket.com 1. maj 2009 Vækst trods markedskrise Travelmarkets regnskab for 3. kvartal 2008/09 viste fortsat vækst trods en finanskrise, der har ramt rejsebranchen hårdt. Med udsigt til mindre underskud i år, tror vi dog først

Læs mere

Nåede konsensus i 3. kvartal '14

Nåede konsensus i 3. kvartal '14 12.11.214 D/S NORDEN - KØB Nåede konsensus i 3. kvartal '14 Selskabet nedtoner forventningerne til 215 NAV på DKK 232 Flådeværdierne faldt 5 % k/k i alt og mere for gamle skibe. Med en højere USD blev

Læs mere

Kan danske mælkeproducenter konkurrere fremover?

Kan danske mælkeproducenter konkurrere fremover? Kan danske mælkeproducenter konkurrere fremover? 29. september 2014 Anders Andersen, EDF STAR Denmark www.dairyfarmer.dk www.facebook.com/europeandairyfarmers Agenda 1. Kort om resultater ved danske mælkeproducenter

Læs mere

Travelmarket.com 9. oktober 2008

Travelmarket.com 9. oktober 2008 Som sagt så gjort Travelmarkets vækst inden for de enkelte forretningsområder er godt på vej via nye partneraftaler og således helt i tråd med investeringscasen. Med indgåelse af partnerskaber med Søndagsavisen

Læs mere

Værdiansættelse i praksis Innovation X, 29. november 2012. v/torben Toft Kristensen

Værdiansættelse i praksis Innovation X, 29. november 2012. v/torben Toft Kristensen Værdiansættelse i praksis Innovation X, 29. november 2012 v/torben Toft Kristensen Agenda 1. Situationer med værdiansættelse 2. Principper for værdiansættelse 3. Praktisk eksempel 4. Forhold som påvirker

Læs mere

PLENBORG, Thomas. A comparison of the information content of US and Danish earnings. The European Accounting Review, 1998, pp. 41-63.

PLENBORG, Thomas. A comparison of the information content of US and Danish earnings. The European Accounting Review, 1998, pp. 41-63. Publications Publications in English PLENBORG, Thomas. The information content of accrual and cash flow based performance measures, Ph.D. 9.96. Copenhagen Business School. Department of Accounting and

Læs mere

BENCHMARK ANALYSE RIVAL

BENCHMARK ANALYSE RIVAL BENCHMARK ANALYSE RIVAL 0-- Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Introduktion... Det samlede resultat... De største virksomheder... Markedsandel... Nettoomsætning...7 Dækningsbidraget/bruttofortjenesten...

Læs mere

IFRS-STANDARDER OG FORTOLKNINGSBIDRAG (GODKENDT AF EU)

IFRS-STANDARDER OG FORTOLKNINGSBIDRAG (GODKENDT AF EU) IFRS-nyt 2010-02 Faglig udviklingsafdeling IFRS-NYT 2010-02 IFRS-nyt 2010-02 har følgende indhold: Ny IFRS: IFRS-standarder og fortolkningsbidrag (godkendt af EU) Temaer: Tema I: Anbefalinger & Nøgletal

Læs mere

Summer School III: Regnskabsnøgletal

Summer School III: Regnskabsnøgletal Summer School III: Regnskabsnøgletal Børsen-tv v/ Senioranalytiker i Sydbank Jacob Pedersen, CFA Foto: Sydbank 1 Regnskabsnøgletal Formål: Analyse af regnskabet og selskabets tilstand Fremme helhedsindtrykket

Læs mere

F.E. Bording 31. maj 2011

F.E. Bording 31. maj 2011 m-1 j-1 j-1 a-1 s-1 o-1 n-1 d-1 j-11 f-11 m-11 a-11 m-11 j-11 PRAETORIAN RESEARCH Anledning: 1. kvartal 211 Endelig peger pilen i den rigtige retning Bording opnåede endeligt - positive resultat for 1.

Læs mere

Rettelsesblad til Regnskabsanalyse og værdiansættelse en praktisk tilgang. 4. udgave 2012.

Rettelsesblad til Regnskabsanalyse og værdiansættelse en praktisk tilgang. 4. udgave 2012. s. 63 Rettelsesblad til Regnskabsanalyse og værdiansættelse en praktisk tilgang 4. udgave 2012. 2012E 2013E 2014E 2015E DO 187,00 200,09 214,10 229,08 NDA 1.214,45 1.229,46 1.390,42 1.487,75 NDA 2013 skal

Læs mere

Analyse: Prisen på egenkapital og forrentning

Analyse: Prisen på egenkapital og forrentning N O T A T Analyse: Prisen på egenkapital og forrentning Bankerne skal i fremtiden være bedre polstrede med kapital end før finanskrisen. Denne analyse giver nogle betragtninger omkring anskaffelse af ny

Læs mere

Fortsat udfordrende. Svagt cash flow men fremgang i omsætning og indtjening

Fortsat udfordrende. Svagt cash flow men fremgang i omsætning og indtjening Anbefalinger: HOLD: 8,5% 2016 Dette er en case anbefaling. Vi dækker selskabet så længe vi ser et kurspotentiale, der retfærdiggør en købsanbefaling. Ved en nedjustering til SALG vil vi som udgangspunkt

Læs mere

F.E. Bording 6. december 2011

F.E. Bording 6. december 2011 Anledning: 3. kvartal 2011 En aktie, man bør holde øje med Med fortsat resultatfremgang i 3. kvartal i et fortsat vanskeligt marked for grafiske løsninger, ser vi gode muligheder for yderligere indtjeningsfremgang

Læs mere

Lave metalpriser styrker vores positive syn

Lave metalpriser styrker vores positive syn PANDORA - KØB Lave metalpriser styrker vores positive syn Vi justerer forventningerne og løfter kursmålet: Vi fastholder vores KØBanbefaling på Pandora-aktien forud for regnskabet for 3. kvartal '14 den

Læs mere

IR i farligt farvand v/ Ole Søeberg, TrygVesta DIRF dag 2009 9. september 2009

IR i farligt farvand v/ Ole Søeberg, TrygVesta DIRF dag 2009 9. september 2009 1 09.09.2009 IR i farligt farvand v/ Ole Søeberg, TrygVesta DIRF dag 2009 9. september 2009 Agenda 2 09.09.2009 Kort om TrygVesta marked, forretningsmodel og finansiel størrelse EPS udviklingen inkl. 2011

Læs mere

Wind nedgraderet af S&P. Investment case 11,75% 2017 Wind kreditspænd er afhængig af udviklingen på italienske

Wind nedgraderet af S&P. Investment case 11,75% 2017 Wind kreditspænd er afhængig af udviklingen på italienske Anbefalinger: HOLD: 11.75% 2017 HOLD: $ 11.75 % 2017 HOLD: 7.375% 2018 HOLD: 7.25 % 2018 Dette er en case anbefaling. Vi dækker selskabet så længe vi ser et kurspotentiale, der retfærdiggør en købsanbefaling.

Læs mere

Effekter af eksportfremme for danske virksomheder. Jakob Munch University of Copenhagen Georg Schaur University of Tennessee

Effekter af eksportfremme for danske virksomheder. Jakob Munch University of Copenhagen Georg Schaur University of Tennessee Effekter af eksportfremme for danske virksomheder Jakob Munch University of Copenhagen Georg Schaur University of Tennessee Hvad ved vi om eksportfremme? De fleste lande bruger betydelige ressourcer på

Læs mere

Vesteuropa mister momentum

Vesteuropa mister momentum ROCKWOOL - REDUCER Vesteuropa mister momentum Dette er et ikkekomplekst produkt. Vi fastholder vores REDUCER-anbefaling og nedjusterer vores kursmål til DKK 1.000 pga. kortsigtet usikkerhed, hvor Tyskland

Læs mere

2. En mere fleksibel løsning der er endnu nemmere at anvende for den enkelte bruger

2. En mere fleksibel løsning der er endnu nemmere at anvende for den enkelte bruger CatMan Solution V3 er klar til at blive rullet ud Vi arbejder hele tiden på mange fronter, for at sikre jer endnu bedre og hurtigere adgang til den viden der kan genereres fra store mængder af data. Lancering

Læs mere

Avadon Denmark ApS CVR-nr. / Reg no. 33 59 95 28

Avadon Denmark ApS CVR-nr. / Reg no. 33 59 95 28 CVR-nr. / Reg no. 33 59 95 28 Årsrapport for regnskabsåret 15.04.11-30.06.12 Annual Report for 15.04.11-30.06.12 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. This annual report has been

Læs mere

Solidt regnskab kan retfærdiggøre en opjustering

Solidt regnskab kan retfærdiggøre en opjustering VESTAS - KØB Solidt regnskab kan retfærdiggøre en opjustering Vi fastholder KØB af Vestas op til regnskabet for 3. kvartal '14 på trods af finansiel uro på markederne, som har påvirket aktien markant.

Læs mere

Værdiansættelsesseminar Finansiering & beregning af forrentning November 2014

Værdiansættelsesseminar Finansiering & beregning af forrentning November 2014 www.pwc.dk Værdiansættelsesseminar Finansiering & beregning af forrentning Revision. Skat. Rådgivning. Agenda Finansiering & beregning af forrentning Den korte; hvem er vi Udenlandske investorer i Danmark

Læs mere

På pladserne, færdige, løb!

På pladserne, færdige, løb! NOVO NORDISK - KØB På pladserne, færdige, løb! Vi gentager KØB Novo Nordisk leverede et regnskab for 3. kvartal '14, der viste en stærk udvikling i diabetesdivisionen. Den var drevet af en stærk vækst

Læs mere

Kapitalstruktur i Danmark. M. Borberg og J. Motzfeldt

Kapitalstruktur i Danmark. M. Borberg og J. Motzfeldt Kapitalstruktur i Danmark M. Borberg og J. Motzfeldt KORT OM ANALYSEN Omfattende studie i samarbejde med Økonomisk Ugebrev Indblik i ledelsens motiver for valg af kapitalstruktur Er der en optimal kapitalstruktur

Læs mere

Lønsomhed, vækst og finansiel risiko. En analyse af danske virksomheder i perioden 1997-2012

Lønsomhed, vækst og finansiel risiko. En analyse af danske virksomheder i perioden 1997-2012 Lønsomhed, vækst og finansiel risiko En analyse af danske virksomheder i perioden 1997-2012 Indhold Forord.... 3 Hovedkonklusioner.... 4 Population og metode.... 8 Indledende observationer vedrørende indtjening

Læs mere

Baggrundsmateriale, maj 2013

Baggrundsmateriale, maj 2013 www.pwc.dk/c20bynumbers C20 by numbers Analyse af udviklingen i C20 Baggrundsmateriale, Revision. Skat. Rådgivning. Hvad har vi gjort? Regnskabstal for 2010-2012 Analysen er foretaget på baggrund af selskabernes

Læs mere

Activity-Based Costing (ABC)

Activity-Based Costing (ABC) Activity-Based Costing (ABC) Sammendrag af undersøgelsen om danske virksomheders anvendelsesmotiver og erfaringer med ABC Af Steen Nielsen Preben Melander René Sørensen and Morten Jakobsen ** Introduktion

Læs mere

ALM. BRAND BANK A/S ALM. BRAND. Alm. sund fornuft KVARTALSRAPPORT - TREDJE KVARTAL 2004 BRAND BANK A/S KVARTALSRAPPORT ALM.

ALM. BRAND BANK A/S ALM. BRAND. Alm. sund fornuft KVARTALSRAPPORT - TREDJE KVARTAL 2004 BRAND BANK A/S KVARTALSRAPPORT ALM. ALM. BRAND BANK A/S KVARTALSRAPPORT ALM. BRAND BANK A/S KVARTALSRAPPORT - TREDJE KVARTAL Alm. sund fornuft WWW.ALMBRAND.DK ALM. SUND FORNUFT ALM. BRAND INDHOLD CONTENTS 2 HOVED- OG NØGLETAL FINANCIAL HIGHLIGHTS

Læs mere

Hensættelse til tab peger mere tilbage end frem

Hensættelse til tab peger mere tilbage end frem 11.12.214 D/S NORDEN - KØB Hensættelse til tab peger mere tilbage end frem Vi beskærer vores kursmål til DKK 18 (2) men fastholder KØB D/S Nordens hensættelse af tab på dollaren er et klogt træk regnskabsmæssigt,

Læs mere

TEORI OG PRAKTISK ANVENDELSE 4. UDGAVE

TEORI OG PRAKTISK ANVENDELSE 4. UDGAVE MICHAEL CHRISTENSEN AKTIE INVESTERING TEORI OG PRAKTISK ANVENDELSE 4. UDGAVE JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG Aktieinvestering Teori og praktisk anvendelse Michael Christensen Aktieinvestering Teori

Læs mere

af mellemstore virksomheder Hvad er værdien af din virksomhed?

af mellemstore virksomheder Hvad er værdien af din virksomhed? Hvad tilbyder vi? Processen Hvilke informationer får du? Eksempel på værdiansættelse Værdiansættelse af mellemstore virksomheder SWOT-analyse Indtjeningsmultipler Kontantværdi Følsomhedsananlyse Fortrolighed

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen 15. september 2014 Selskabsmeddelelse 15/2014

Til NASDAQ OMX Copenhagen 15. september 2014 Selskabsmeddelelse 15/2014 Til NASDAQ OMX Copenhagen 15. september 2014 Selskabsmeddelelse 15/2014 TDC udvider sin forretning ved at købe det førende norske kabel-tv selskab Get AS TDC A/S meddeler i dag, at selskabet har indgået

Læs mere

Selskabsmeddelelse fra. Vestas Wind Systems A/S. Aarhus, 11. februar 2015 Selskabsmeddelelse nr. 7/2015 Side 1 af 9

Selskabsmeddelelse fra. Vestas Wind Systems A/S. Aarhus, 11. februar 2015 Selskabsmeddelelse nr. 7/2015 Side 1 af 9 Selskabsmeddelelse fra Aarhus, 11. februar 2015 Selskabsmeddelelse nr. 7/2015 Side 1 af 9 Årsrapport 2014 Stærke præstationer på alle finansielle og operationelle hovedparametre Resumé: 2014 var det første

Læs mere

Svendsens Hotelservice ApS Midtbyen 15 5700 Svendborg. CVR-nummer: 12 34 56 78. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 (5.

Svendsens Hotelservice ApS Midtbyen 15 5700 Svendborg. CVR-nummer: 12 34 56 78. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 (5. Midtbyen 15 5700 Svendborg CVR-nummer: 12 34 56 78 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 (5. regnskabsår) ANNUAL REPORT 1. January - 31. December 2012 (5. accounting year) Godkendt på selskabets generalforsamling,

Læs mere

Finansiel statistik TABELTILLÆG. Nationalbankens udlånsundersøgelse, 3. kvartal 2009 DANMARKS NATIONALBANK. 12. oktober 2009

Finansiel statistik TABELTILLÆG. Nationalbankens udlånsundersøgelse, 3. kvartal 2009 DANMARKS NATIONALBANK. 12. oktober 2009 DANMARKS NATIONALBANK Finansiel statistik TABELTILLÆG Nationalbankens udlånsundersøgelse, 3. 2009 Danmarks Nationalbank's lending survey, 3rd 2009 12. oktober 2009 Tabel Side 1. Erhverv 1: Ændring i kreditpolitik

Læs mere

Rød certificering Finanssektorens Uddannelsescenter. Kompendium Unoterede aktier

Rød certificering Finanssektorens Uddannelsescenter. Kompendium Unoterede aktier Rød certificering Finanssektorens Uddannelsescenter Kompendium Unoterede aktier Version 1, opdateret den 25. juni 2015 Indholdsfortegnelse BAGGRUND... 3 INDHOLD OG AFGRÆNSNING... 3 1. INDLEDNING... 3 2.

Læs mere

2. kvartal 2014 - fokus på effektiviseringsprogrammet

2. kvartal 2014 - fokus på effektiviseringsprogrammet NORDEA - KØB 2. kvartal 2014 - fokus på effektiviseringsprogrammet Mere indsigt i effektiviseringsprogrammet Nordea offentliggør sin rapport for 2. kvartal 2014 d. 17. juli kl. 07.00. 1) Effektiviseringsprogram:

Læs mere

Værdiansættelse af Fast ejendom Danmark A/S

Værdiansættelse af Fast ejendom Danmark A/S Institut for økonomi HA almen, 6. semester Bachelorafhandling Forfatter: Dennis Albæk 201207935 Vejleder: Frank Pedersen Værdiansættelse af Fast ejendom Danmark A/S AARHUS UNIVERSITET SCHOOL OF BUSINESS

Læs mere

DYNAMICS AX 2012 FÅ OVERBLIK OG SE NYE MULIGHEDER BUSINESS PRODUCTIVITY

DYNAMICS AX 2012 FÅ OVERBLIK OG SE NYE MULIGHEDER BUSINESS PRODUCTIVITY 1 DYNAMICS AX 2012 FÅ OVERBLIK OG SE NYE MULIGHEDER BUSINESS PRODUCTIVITY Peter Holm & Morten Albrechtsen Maj 2013 AGENDA INTRODUKTION TIL BUSINESS PRODUCTIVITY HOS COLUMBUS PÅ BESØG I AX 2012 BUSINESS

Læs mere

VIRKSOMHEDSVURDERING. Firma A A/S 2013-08-07

VIRKSOMHEDSVURDERING. Firma A A/S 2013-08-07 VIRKSOMHEDSVURDERING Firma A A/S 213-8-7 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Værdi...3 Værdiansættelsesmodel... 5 Forudsætninger...5 Beregninger... 5 Forklaringer...6 Branchesammenligning...7 Prognosticeret

Læs mere

Alternative og Illikvide Investeringer. Lasse Heje Pedersen

Alternative og Illikvide Investeringer. Lasse Heje Pedersen Alternative og Illikvide Investeringer Børsmæglerforeningen 2015 Lasse Heje Pedersen Copenhagen Business School and AQR Capital Management Oversigt over Foredrag: Alternative og Illikvide Investeringer

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Goodwill-nedskrivning på DKK 9 mia. - nominel udbytteprocent uændret!

Goodwill-nedskrivning på DKK 9 mia. - nominel udbytteprocent uændret! DANSKE BANK STÆRKT KØB Goodwill-nedskrivning på DKK 9 mia. - nominel udbytteprocent uændret! Forventede nedskrivninger på DKK 9 mia.: Danske Bank forventer en nedskrivning på goodwill på DKK 9 mia. i årsregnskabet

Læs mere

Lagerstyring forbedres mod slutningen af året

Lagerstyring forbedres mod slutningen af året MATAS - KØB Lagerstyring forbedres mod slutningen af året Hovedpunkter fra Matas' præsentation i går: 1) fortsat svag efterspørgsel, 2) hovedproduktkategorien Beauty bør til sin tid se et cyklisk opsving,

Læs mere

Kontroller af forretningsregler ved indsendelse af digitale årsrapporter

Kontroller af forretningsregler ved indsendelse af digitale årsrapporter Oversigt over: Kontroller af forretningsregler ved indsendelse af digitale årsrapporter Erhvervsstyrelsen, december 201 Version 1.3 Erhvervsstyrelsen, december 201, Version 1.3 Side 1 Forord Dette dokument

Læs mere

Automobil-divisionen imponerer igen

Automobil-divisionen imponerer igen BMW STÆRKT KØB Automobil-divisionen imponerer igen Dette selskab er valgt på baggrund af Jyske Quant. Jyske Quant er en model, som giver selskaber karakter på baggrund af en lang række faktorer. Herigennem

Læs mere

Dr. Pepper overgår de høje forventninger

Dr. Pepper overgår de høje forventninger DR PEPPER SNAPPLE - STÆRKT KØB Dr. Pepper overgår de høje forventninger Dette selskab er valgt på baggrund af Jyske Quant. Jyske Quant er en model, som giver selskaber karakter på baggrund en en lang række

Læs mere

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

Totaløkonomi principper og perspektiver

Totaløkonomi principper og perspektiver Totaløkonomi principper og perspektiver Seniorforsker, ph.d. Kim Haugbølle Statens Byggeforskningsinstitut/Aalborg Universitet Byggeøkonomisk Netværk Arkitekternes Hus, 13. december 2011 khh@sbi.dk Disposition

Læs mere

2. kvt. '14 - fokus på toplinjen og investeringsafkast

2. kvt. '14 - fokus på toplinjen og investeringsafkast TRYG - KØB 2. kvt. '14 - fokus på toplinjen og investeringsafkast Udfordrende svensk marked Trygs regnskab for 2. kvartal '14 offentliggøres d. 10. juli kl. 07.30. 1) Præmieindtægter: Vi forventer, at

Læs mere

Risk Management revolutionen

Risk Management revolutionen 1 Risk Management revolutionen Temadag om Basel II Tirsdag den 20. november 2007 Anders Grosen Aarhus School of Business Aarhus University 2 Emner Risk Management revolutionen Risiko-klassifikation Hvorfor

Læs mere

ALM. BRAND BANK A/S. Alm. sund fornuft KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL 2005 BRAND BANK A/S KVARTALSRAPPORT INTERIM REPORT

ALM. BRAND BANK A/S. Alm. sund fornuft KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL 2005 BRAND BANK A/S KVARTALSRAPPORT INTERIM REPORT ALM. BRAND BANK A/S KVARTALSRAPPORT INTERIM REPORT ALM. BRAND BANK A/S KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL 2005 INTERIM REPORT FOR THE FIRST NINE MONTHS OF 2005 Midtermolen 7, 2100 København Ø, CVR-nr. 81 75 35

Læs mere

Bilag 3 Fastsættelse af WACC forrentning

Bilag 3 Fastsættelse af WACC forrentning ENERGITILSYNET UDKAST Energitilsynets møde 145 den 24. september 2013 5. juli 2013 13/03758 13/03759 13/03760 /LBA & LIC Bilag 3 Fastsættelse af WACC forrentning 1. Rentesatsen til brug for aktiver idriftsat

Læs mere

Solvensbehov i FIH Koncernen 3. kvartal 2011

Solvensbehov i FIH Koncernen 3. kvartal 2011 Solvensbehov i Koncernen 3. kvartal 2011 Indholdsfortegnelse 1 Kapitalmål...3 1.1 Anvendte regulatoriske metoder...3 1.2 Basiskapital...3 1.3 Tilstrækkeligt kapitalgrundlag...4 1.4 Metode...7 1.4.1 Stresstest

Læs mere

Nuværende mål for kapitalstrukturen er en egenkapitalandel på 30% excl. værdi af goodwill.

Nuværende mål for kapitalstrukturen er en egenkapitalandel på 30% excl. værdi af goodwill. Anbefalinger for god selskabsledelse Land & Leisure A/S følger i al væsentlighed Nasdaq OMX Copenhagen A/S s anbefalinger for god selskabsledelse. Land & Leisure A/S ledelse forholder sig således løbende

Læs mere

Issue 4.625% 2015 Recommendation

Issue 4.625% 2015 Recommendation Virksomhedsobligationer Investment Grade Research Basic Industry 27.11.212 Anbefalinger: BUY: 4.625% 215 Dette er en case anbefaling. Vi dækker selskabet så længe vi ser et kurspotentiale, der retfærdiggør

Læs mere

Gyldendal 19. december 2011

Gyldendal 19. december 2011 d-10 j-11 f-11 m-11 a-11 m-11 j-11 j-11 a-11 s-11 o-11 n-11 d-11 j-12 PRAETORIAN RESEARCH 2012: Endnu et stille år Med et nyhedsfattigt snart ovre, og ringe udsigter til væsentlige begivenheder i, forventer

Læs mere

Handelsindtægterne bedre end ventet

Handelsindtægterne bedre end ventet JP MORGAN - STÆRKT KØB Handelsindtægterne bedre end ventet JPMorgan har aflagt et regnskab for 2. kvt. der er klart bedre end forventet. Det er især et imponerende resultat eftersom markedsforholdene er

Læs mere

KJAER GROUP ÅRSRAPPORT ANNUAL REPORT 2011

KJAER GROUP ÅRSRAPPORT ANNUAL REPORT 2011 KJAER GROUP ÅRSRAPPORT ANNUAL REPORT 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE CONTENTS Ledelsens beretning Om Kjaer Group Hoved- og nøgletal Resultater 2011 Triple Bottom Line Samfundsansvar Risikostyring Corporate Governance

Læs mere

Økonomi for advokater og jurister

Økonomi for advokater og jurister Økonomi for advokater og jurister - styrk dine kompetencer til økonomiske vurderinger 2 x 8 kursuslektioner 2 6. O G 2 7. J A N U A R 2 0 0 9 T e k n o l o g i s k I n s t i t u t T a a s t r u p Fokus

Læs mere

Topdanmarks Kapitalmodel

Topdanmarks Kapitalmodel Topdanmarks Kapitalmodel Alternativer til egenkapital Topdanmark anser egenkapital for at være et blandt flere instrumenter til beskyttelse mod risiko. Formålet med at have egenkapital ud over det lovpligtige

Læs mere

Alm. Brand. Bestyrelsesrapportering og IR. DIRF-medlemsmøde 21. marts 2012

Alm. Brand. Bestyrelsesrapportering og IR. DIRF-medlemsmøde 21. marts 2012 Alm. Brand Bestyrelsesrapportering og IR DIRF-medlemsmøde 21. marts 2012 1 Alm. Brand-aktien - Ikke en åbenlys succeshistorie! 180 160 140 120 0 80 60 40 20 0 2007 2008 2009 20 2011 2012 2013 Finanskrisen

Læs mere

Kapitel 4 - Indlæringsmål

Kapitel 4 - Indlæringsmål Kapitel 4 - Indlæringsmål 1. Forstå hvorfor brugen af det periodiserede regnskab skaber et behov for en pengestrømsopgørelse (=a statement of cash flows). 2. Forstå de forskellige typer af aktiviteter

Læs mere

Markedskommentar oktober: Yo-yo aktiemarked!

Markedskommentar oktober: Yo-yo aktiemarked! Nyhedsbrev Kbh. 3.nov 2014 Markedskommentar oktober: Yo-yo aktiemarked! Oktober måned blev en meget urolig måned. En vækstforskrækkelse fra Tyskland og uro i verden i form af Ebola og Ukraine/Rusland krisen

Læs mere

Målbeskrivelse nr. 6: Vækstanalyser

Målbeskrivelse nr. 6: Vækstanalyser HA, 5. SEMESTER STUDIEKREDS I EKSTERNT REGNSKAB Esbjerg, efteråret 2002 Målbeskrivelse nr. 6: Vækstanalyser Valdemar Nygaard TEMA: VÆKSTANALYSER Du skal kunne redegøre for Stikord: - Vækstbegrebet - De

Læs mere

Summer School II: Forstå et regnskab, Resultatopgørelse

Summer School II: Forstå et regnskab, Resultatopgørelse Summer School II: Forstå et regnskab, Resultatopgørelse Børsen-tv v/ Senioranalytiker i Sydbank Jacob Pedersen, CFA Foto: Sydbank 1 Resultatopgørelse Vestas - Omsætning Resultatopgørelsen repræsenterer

Læs mere

Emerging Markets Debt eller High Yield?

Emerging Markets Debt eller High Yield? Emerging Markets Debt eller High Yield? Af Peter Rixen Portfolio Manager peter.rixen@skandia.dk Aktiver fra Emerging Markets har i mange år stået øverst på investorernes favoritliste, men har i de senere

Læs mere

Undervisningsnote til emne 10:

Undervisningsnote til emne 10: HD-R, 6. SEMESTER Årsregnskab Undervisningsnote til emne 10: Strømningsregnskaber Valdemar Nygaard Temaet gennemgås med udgangspunkt i lærebogens kapitel 13. Indledning: Der er 3 vigtige områder i information

Læs mere

Omsætningen er steget med 13.201 t. kr. eller 15,9 % (den underliggende organiske vækst er positiv med 3,8 %).

Omsætningen er steget med 13.201 t. kr. eller 15,9 % (den underliggende organiske vækst er positiv med 3,8 %). Meddelelse 5/2015 Bestyrelsen for Danske Hoteller A/S har dags dato behandlet halvårsrapporten for 2015. Danske Hoteller havde i 2015 igen en solid resultatfremgang i første halvår. Der er pæn fremgang

Læs mere

Nasdaq OMX Copenhagen A/S

Nasdaq OMX Copenhagen A/S Nasdaq OMX Copenhagen A/S Selskabsmeddelelse nr. 3/2015 Aarhus, 24. februar 2015 CVR. Nr. 29 14 98 60 www.berlin4.dk Hovedpunkter i delårsrapport for Berlin IV A/S, perioden 1. juli 31. december Selskabet

Læs mere

TimeLog A/S IT-Virksomheden der pludseligt blev international. Søren Lund Adm. Direktør TimeLog A/S

TimeLog A/S IT-Virksomheden der pludseligt blev international. Søren Lund Adm. Direktør TimeLog A/S TimeLog A/S IT-Virksomheden der pludseligt blev international Søren Lund Adm. Direktør TimeLog A/S Jeg vil fortælle om 1. TimeLog A/S 2. Internationalisering via Google POC 3. GazelleGrowth 4. Internationalisering

Læs mere

Effektiviseringer driver fremgangen InvestorDagen Aalborg

Effektiviseringer driver fremgangen InvestorDagen Aalborg Effektiviseringer driver fremgangen InvestorDagen Aalborg Lars Møller IR-direktør 1 Følg os på Twitter: @TrygIR Forbehold Visse udsagn i denne præsentation er baseret på ledelsens opfattelse, antagelser

Læs mere

SAP opjusteres til Køb

SAP opjusteres til Køb SAP KØB SAP opjusteres til Køb Dette selskab er valgt på baggrund af Jyske Quant. Jyske Quant er en model, som giver selskaber karakter på baggrund af en lang række faktorer. Herigennem udregner modellen

Læs mere

DIRF. Medlemsmøde om Best Practice Disclosure policy and process. 22. Juni 2015

DIRF. Medlemsmøde om Best Practice Disclosure policy and process. 22. Juni 2015 Medlemsmøde om 22. Juni 2015 Realitet I (Extract) bewildering amount of firm news lower barriers to global investment increasingly competitive environment the value created by effectively communicating

Læs mere

Avadon A/S CVR-nr. / Reg no. 33 49 25 96

Avadon A/S CVR-nr. / Reg no. 33 49 25 96 CVR-nr. / Reg no. 33 49 25 96 Årsrapport for regnskabsåret 20.01.11-30.06.12 Annual Report for 20.01.11-30.06.12 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. This annual report has been

Læs mere

Topdanmarks Kapitalmodel

Topdanmarks Kapitalmodel Topdanmarks Kapitalmodel Alternativer til egenkapital Topdanmark anser egenkapital for at være et blandt flere instrumenter til beskyttelse mod risiko. Formålet med at have egenkapital ud over det lovpligtige

Læs mere

VESTAS - AKKUMULER. 2010-guidance giver lidt ro. analyse 3. kvartal 2009. Kursudvikling. Regnskabstal- og nøgletal

VESTAS - AKKUMULER. 2010-guidance giver lidt ro. analyse 3. kvartal 2009. Kursudvikling. Regnskabstal- og nøgletal analyse 3. kvartal 2009 2010-guidance giver lidt ro Efter et stærkt 3. kvartalsregnskab fastholder vi vores Akkumuler-anbefaling samt kursmålet på 400 kr. pr. aktie. Vi har hævet vores EPS-estimater i

Læs mere

Måling og analyse af likviditetsrisiko ved anvendelse af SAS Risk Dimensions

Måling og analyse af likviditetsrisiko ved anvendelse af SAS Risk Dimensions Måling og analyse af likviditetsrisiko ved anvendelse af SAS Risk Dimensions Anders Ebert-Petersen, konsulent Copyright 2011 SAS Institute Inc. All rights reserved. Agenda 1. Indledning 2. Et overblik

Læs mere

Den Jyske Sparekasse TILLÆG TIL KONCERNRISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDT- GØRELSEN

Den Jyske Sparekasse TILLÆG TIL KONCERNRISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDT- GØRELSEN Den Jyske Sparekasse TILLÆG TIL KONCERNRISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDT- GØRELSEN Offentliggørelse af solvensbehov pr. 31.03.2012 0 Indhold 1. INDLEDNING... 1 2. SOLVENSBEHOV... 1 2.1

Læs mere

BDO ScanRevislon Aboulevdpic-n I I Statsautoriseret revisonsaktlesekkab DK-8()O) CVR-nr 20 22 26 70 Flt 3()Tç www bdo.dk DANSKE COMMODITIES A.

BDO ScanRevislon Aboulevdpic-n I I Statsautoriseret revisonsaktlesekkab DK-8()O) CVR-nr 20 22 26 70 Flt 3()Tç www bdo.dk DANSKE COMMODITIES A. BDO ScanRevislon Aboulevdpic-n I I Statsautoriseret revisonsaktlesekkab DK-8()O) CVR-nr 20 22 26 70 Flt 3()Tç www bdo.dk f-j DANSKE COMMODITIES A./S ÅRSRAPPORT ANNUAL REPORT 2008 4. REGNSKABSÅR 4rd FINANCIAL

Læs mere