Kommunernes regnskaber 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kommunernes regnskaber 2013"

Transkript

1 Bo Panduro og Jørgen Mølgaard Lauridsen Kommunernes regnskaber 2013 Overskud for første gang i 13 år

2 Kommunernes regnskaber 2013 Overskud for første gang i 13 år kan hentes fra hjemmesiden KORA og forfatterne Mindre uddrag, herunder figurer, tabeller og citater, er tilladt med tydelig kildeangivelse. Skrifter, der omtaler, anmelder, citerer eller henviser til nærværende, bedes sendt til KORA. Omslag: Mega Design og Monokrom Udgiver: KORA ISBN: Projekt: Juni 2014 KORA Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning KORA er en uafhængig statslig institution, hvis formål er at fremme kvalitetsudvikling samt bedre ressourceanvendelse og styring i den offentlige sektor. 2

3 1.1 Nøgletal for kommunernes regnskab 2013 KORAs nøgletal for kommunernes økonomiske styring er netop blevet opdateret med regnskabstal for Vi fortæller i dette notat om de væsentligste tendenser i kommunernes 2013-regnskaber på baggrund af det uvægtede gennemsnit af nøgletallene for alle 98 kommuner. Nøgletallene kan findes på KORAs hjemmeside under nøgletal eller ved at følge dette link 1.2 Resumé Gennemsnitskommunens regnskab for 2013 udgør et vendepunkt i den kommunale økonomistyring, da der for første gang i 13 år - og oveni købet i et valgår - er overskud på det samlede skattefinansierede resultat. Det betyder helt banalt, at indtægterne fra kommunale skatter og statstilskud overstiger de skattefinansierede udgifter. KORAs nøgletal viser, at dette positive resultat er opnået via et stort driftsoverskud og på trods af høje nettoanlægsudgifter. Der er derfor ikke tegn på, at gennemsnitskommunen sparer på nødvendige investeringer for at få økonomien til at hænge sammen. Æren for det flotte økonomiske resultat i 2013 skal deles mellem politikerne i kommunalbestyrelserne, de centrale og decentrale økonomifunktioner i kommunerne og de mange tusinde institutionsledere og øvrige budgetansvarlige, der forvalter kommunernes økonomi i tæt kontakt med brugere og borgere. Ikke alt er dog rosenrødt. Gennemsnitskommunen har for fjerde år i træk budgetteret for pessimistisk, da regnskabet igen i år er væsentligt bedre end budgetteret. Denne tendens er sammenfaldende med den statslige stramning af sanktionspolitikken overfor kommunerne. Det rejser spørgsmålet om, hvorvidt truslen om økonomiske sanktioner, der utvivlsomt har bidraget til de seneste års forbedrede styringsresultater, på negativsiden har afstedkommet en overdreven forsigtighed i kommunernes budgetlægning. 1.3 Analyse KORAs nøgletal for kommunernes økonomiske styring består for regnskabstallenes vedkommende af 15 nøgletal, der viser hovedtræk og delelementer i kommunernes regnskaber. Nøgletallene udgør tilsammen en standardiseret resultatopgørelse (12 nøgletal), som svarer til den præsentationsform, de fleste kommuner anvender i deres budgetdokumenter. De resterende tre nøgletal omhandler kommunernes nettoformue eller -gæld. Udvalgte nøgletal for gennemsnitskommunen, det vil sige det uvægtede gennemsnit af de 98 kommuner, er vist i tabel 1. 3

4 Tabel 1. Udvalgte nøgletal for gennemsnitskommunens økonomiske resultater i kr. pr. indbygger (2014 prisniveau) Værdier Budget 2013 Regnskab 2013 Budgetafvigelse Skattefinansieret driftsresultat Skattefinansieret nettoanlæg Resultat vedrørende jordforsyning Skattefinansieret resultat i alt inkl. jordforsyning Note: Alle 15 nøgletal for hver enkelt kommune kan findes på (sammentællingsdifferencer skyldes afrundinger) Følgende skal særligt fremhæves om gennemsnitskommunens økonomiske resultat i 2013: Det skattefinansierede resultat i alt inkl. jordforsyning udviser i regnskabet et overskud på 324 kr. pr. indbygger. Dette er 654 kr. bedre end budgetteret, og der er tale om det første overskud siden år Gennemsnitskommunen har ligesom i 2012 haft et betydeligt bedre driftsresultat end budgetteret. I alt er driftsresultatet kr. bedre end budgetteret, målt i kr. pr. indbygger. Samtidig er driftsoverskuddet på kr. pr. indbygger det største, der er registreret i den periode, KORAs nøgletal er opgjort for (dvs. fra og med 1998). Der har samtidig været et merforbrug på nettoanlæg i Trods merforbruget på 436 kr. pr. indbygger er nettoanlægsudgifterne dog mindre end driftsoverskuddet (2.555 henholdsvis kr. pr. indbygger). Gennemsnitskommunen kan med andre ord egenfinansiere sine anlægsudgifter via det realiserede driftsoverskud og tilmed opnå et samlet skattefinansieret overskud. Resultatet vedrørende jordforsyning er som vanligt af beskeden størrelse, -45 kr. pr. indbygger og påvirker dermed ikke gennemsnitskommunens regnskabsresultat nævneværdigt. I de følgende afsnit går vi tættere på gennemsnitskommunens samlede skattefinansierede resultat og driftsresultatet, ligesom vi ser nærmere på nettoformuen/-gælden. 1.4 Gennemsnitskommunens skattefinansierede resultat i alt Det er væsentligt for en kommune, der hverken har stor gæld eller stor formue, at det skattefinansierede resultat er i balance over årene, således at der ikke sker en utilsigtet gældsætning eller en formueopbygning. Af figur 1 nedenfor fremgår det, at gennemsnitskommunens regnskabsoverskud i 2013 er det første overskud siden år De mellemliggende underskud har i mange år været betydelige, dog med en markant bedring fra og med

5 Figur 1. Skattefinansieret resultat i alt inkl. jordforsyning for gennemsnitskommunen kr. pr. indbygger (2014-prisniveau) Budget Regnskab Ser man på, hvor mange kommuner der i de senere år har præsteret et positivt skattefinansieret resultat, er tendensen tydelig. Fra at kun ti kommuner i 2009 havde et regnskabsoverskud, var det i 2010, 2011 og 2012 henholdsvis 39, 48 og 47 kommuner, der opnåede dette. I regnskabet for 2013 opnår hele 59 kommuner et skattefinansieret overskud. Om gennemsnitskommunens regnskabsoverskud i 2013 er en enkelstående begivenhed eller en blivende tendens, bliver interessant at følge. Det bemærkes, at overskuddet i 2013 er opnået på trods af et budgetteret underskud. Dette ligner forholdene i 2010 og særligt 2012, hvor det samlede regnskabsresultat også var bedre end budgetteret, om end der i disse år stadig var tale om et samlet regnskabsunderskud. Regnskabsresultatet for 2013 er særligt bemærkelsesværdigt i lyset af, at 2013 var et kommunalt valgår. Tidligere valgår (2001, 2005 og 2009) har været kendetegnet ved særligt store budgetoverskridelser og særligt store regnskabsunderskud, men resultatet i 2013 bryder altså markant med denne tendens til slap økonomisk styring i valgår. Som nævnt ovenfor ligner regnskabsresultaterne for 2012 og 2013 hinanden på den måde, at gennemsnitskommunen i begge år har opnået et væsentligt bedre regnskabsresultat, end der oprindeligt var budgetteret med. Det er interessant at notere sig, at tendensen til positive budgetafvigelser, der begynder allerede i 2010, er tidsmæssigt sammenfaldende med sanktionspolitikken, hvor kommunerne sanktioneres for ikke at overholde aftalerne om kommunernes økonomi mellem regeringen og KL. 5

6 Der er næppe tvivl om, at sanktionspolitikken har ansporet kommunerne til en opstramning af den økonomiske styring. Men sanktionspolitikken ændrer ikke ved, at det kræver en stor politisk og organisatorisk kraftanstrengelse at levere gode økonomiske styringsresultater i en tid med knappe økonomiske ressourcer. Æren for det flotte økonomiske resultat i 2013 skal således deles mellem politikerne i kommunalbestyrelserne, de centrale og decentrale økonomifunktioner i kommunerne og de mange tusinde institutionsledere og øvrige budgetansvarlige, der forvalter kommunernes økonomi i tæt kontakt med brugere og borgere. De senere års tendens til forsigtig budgettering er naturlig i en tid med store krav til stram styring. Ideelt set ville det dog være ønskeligt med en bedre sammenhæng mellem budgetter og regnskaber. Spørgsmålet er, om en systematisk tendens til overbudgettering er en uundgåelig bivirkning ved den nuværende sanktionspolitik, eller om der blot er tale om et midlertidigt overgangsfænomen. Det er vigtigt at slå fast, at gennemsnitskommunens overskud i 2013 grundlæggende er positivt, selv om kommunerne havde budgetteret med noget andet, nemlig underskud. Overskuddet betyder nemlig, at gennemsnitskommunen nu afdrager på den nettogæld, der er opbygget som følge af de foregående års underskud. 1.5 Sammenhængen mellem årets resultat og nettoformue/- gæld Som nævnt ovenfor bør en kommune, der hverken har særlig nettoformue eller særlig nettogæld, over tid have balance mellem udgifter og indtægter. Det betyder samtidig, at en kommune, der har stor nettogæld, bør tilstræbe et overskud på det samlede skattefinansierede resultat med henblik på at afdrage på nettogælden. Omvendt kan en kommune, der har en stor nettoformue, i nogle år udmærket have underskud på det samlede skattefinansierede resultat, uden at dette kan siges at være udtryk for dårlig økonomistyring. I nedenstående figur 2 er kommunerne plottet ind i et koordinatsystem efter deres finaniselle egenkapital i 2013 og deres gennemsnitlige samlede skattefinansierede resultat i årene 2011 til Nøgletallet Finansiel Egenkapital indgår i KORAs nøgletal for kommunernes økonomiske styring som et væsentligt mål for kommunernes samlede finansielle formue eller gæld. 6

7 Figur 2. Kommunerne fordelt efter deres finansielle egenkapital 2013 og deres gennemsnitlige skattefinansierede resultat i årene 2011 til 2013 kr. pr. indbygger Finansiel egenkapital Skattefinansieret resultat gns Note: Da det samlede skattefinansierede resultat for en kommune kan svinge noget fra år til år som følge af fx enkeltstående større anlægsinvesteringer, er der for dette nøgletal anvendt et treårigt gennemsnit med det formål at udjævne eventuelle større anlægsudgifter. Kommunerne kan placeres i fire (1-4) forskellige kvadranter i figuren. Kommuner i første kvadrant har både en god finansiel egenkapital og et samlet regnskabsoverskud. Kommuner i anden kvadrant har en mindre god finansiel egenkapital, men styrker den over tid ved at præstere et samlet regnskabsoverskud. Kommuner i tredje kvadrant har en mindre god finansiel egenkapital og forringer den samtidig ved at præstere et regnskabsunderskud. Kommuner i fjerde kvadrant har en god finansiel egenkapital, men nedbringer den ved at præstere et samlet regnskabsunderskud. Kommuner, som befinder sig i tredje kvadrant, er derfor de mest udfordrede i deres økonomistyring. Ved en tidligere KORA-opgørelse for årene 2007 til 2009 befandt 51 kommuner sig i den kritiske tredje kvadrant. Ved den nuværende opgørelse, som vist i figur 2, er dette tal reduceret til 33 kommuner. 7

8 1.6 Driftsresultat og anlægsudgifter For at en kommune over tid kan opnå balance i det samlede skattefinansierede resultat, skal den kunne finansiere sine gennemsnitlige nettoanlægsudgifter ved at præstere et tilstrækkeligt stort skattefinansieret driftsoverskud. Det skattefinansierede driftsresultat består af de løbende indtægter i form af skatter og statstilskud fratrukket de løbende udgifter i form af serviceudgifter og udgifter til overførsler mv. Hertil kommer nettorenterne. Gennemsnitskommunens driftsoverskud har i de første år efter kommunalreformen været ganske lavt med 2009 som et markant lavpunkt. I de senere år er der dog sket en kraftig forbedring af driftsoverskuddet. I figur 3 er udviklingen i gennemsnitskommunens driftsresultat vist for årene 2007 til Som det fremgår, er driftsoverskuddet i 2013 en smule større end overskuddene i 2011 og 2012, som i forvejen var markant større end overskuddene i de foregående år. Figur 3. Gennemsnitskommunens driftsresultat kr. pr. indbygger (2014- prisniveau) Regnskab - driftsresultat I figur 4 nedenfor vises driftsresultatet for samtlige kommuner for 2013, og som det ses, er der en vis spredning mellem de 98 kommuner. Der er dog tale om ganske pæne resultater for langt den overvejende del af kommunerne. 8

9 Figur 4. Kommunernes skattefinansierede driftsresultater i regnskabet for 2013 sorteret efter størrelse kr. pr. indbygger (2014-prisniveau) Figuren viser, at 58 kommuner har et driftsoverskud på mere end kr. pr. indbygger, og kun to kommuner har et driftsunderskud. Dette beløb er interessant, da gennemsnitskommunens nettoanlægsudgifter til fx skolebyggerier og investeringer i infrastruktur de seneste fire år har ligget på dette niveau. Det betyder, at situationen fra tidligere år, hvor det har været et stort problem for mange kommuner at skabe sig egenfinansiering til et passende anlægsniveau, har bedret sig betydeligt. I figur 5 nedenfor vises udviklingen i gennemsnitskommunens driftsresultater og nettoanlægsudgifter over tid. 9

10 Figur 5. Nettoanlægsudgifter og driftsresultater for gennemsnitskommunen kr. pr. indbygger (2014-prisniveau) Regnskab nettoanlæg Regnskab - driftsresultat Som det fremgår af figuren, er 2013 det første år siden 2000, hvor fuld egenfinansiering af nettoanlægsudgifterne har været mulig for gennemsnitskommunen. Egenfinansieringen sker vel at mærke for et markant højere anlægsniveau end i Den økonomiske balance i 2013 er dermed alt andet lige mere langtidsholdbar end den i 2000, da et lavt anlægsniveau med tiden vil betyde, at gennemsnitskommunen nedslider sit kapitalapparat som fx bygninger og veje, og dermed opbygger et efterslæb i form af renoveringsbehov mv. Med et stabilt højt driftsoverskud til finansiering af et passende anlægsniveau kan denne situation undgås. 10

De kommunale budgetter 2015

De kommunale budgetter 2015 Steffen Juul Krahn, Bo Panduro og Søren Hametner Pedersen De kommunale budgetter 2015 Begrænset budgetteret underskud for gennemsnitskommunen De kommunale budgetter 2015 Begrænset budgetteret underskud

Læs mere

Nøgletalsscreening af Esbjerg Kommunes økonomiske situation, økonomiske balance og udgiftspolitik

Nøgletalsscreening af Esbjerg Kommunes økonomiske situation, økonomiske balance og udgiftspolitik Kurt Houlberg, Marianne Schøler Kollin, Eli Nørgaard og Bo Panduro Nøgletalsscreening af Esbjerg Kommunes økonomiske situation, økonomiske balance og udgiftspolitik Nøgletalsscreening af Esbjerg Kommunes

Læs mere

Økonomiske nøgletal 2009-2014. Juni 2014 cshan/komhr

Økonomiske nøgletal 2009-2014. Juni 2014 cshan/komhr Økonomiske nøgletal 2009-2014 Juni 2014 cshan/komhr Indhold Indledning... 4 Sammenfatning... 5 Resultatet af det skattefinansierede område... 7 Overskud på driften... 7 Muligheder for at ændre driftsresultatet...

Læs mere

Kommunernes tilpasning til nye økonomiske vilka r efter finansieringsreformen i 2007

Kommunernes tilpasning til nye økonomiske vilka r efter finansieringsreformen i 2007 Kommunernes tilpasning til nye økonomiske vilka r efter finansieringsreformen i 2007 14. december 2011 Favrskov Kommune Hedensted Kommune Odder Kommune Silkeborg Kommune Skanderborg Kommune Syddjurs Kommune

Læs mere

Simon Hartwell Christensen og Simon Feilberg. Benchmarkinganalyse af ældreområdet i Hjørring Kommune

Simon Hartwell Christensen og Simon Feilberg. Benchmarkinganalyse af ældreområdet i Hjørring Kommune Simon Hartwell Christensen og Simon Feilberg Benchmarkinganalyse af ældreområdet i Hjørring Kommune Benchmarkinganalyse af ældreområdet i Hjørring Kommune kan hentes fra hjemmesiden www.kora.dk KORA og

Læs mere

Find vej i kommunens økonomi. - 13 økonomiske styringsnøgletal til vurdering af den økonomiske sundhedstilstand i kommunen

Find vej i kommunens økonomi. - 13 økonomiske styringsnøgletal til vurdering af den økonomiske sundhedstilstand i kommunen Find vej i kommunens økonomi - 13 økonomiske styringsnøgletal til vurdering af den økonomiske sundhedstilstand i kommunen Forord Med kommunalreformen blev der skabt større kommuner med flere opgaveområder

Læs mere

Unge på uddannelseshjælp i Silkeborg Kommune

Unge på uddannelseshjælp i Silkeborg Kommune Katrine Nøhr, Jacob Seier Petersen, Hans Knudsen og Hanne Søndergård Pedersen Unge på uddannelseshjælp i Silkeborg Kommune Hvilke strategier har de for deres boligsituation? Unge på uddannelseshjælp i

Læs mere

Unge på uddannelseshjælp i Randers Kommune

Unge på uddannelseshjælp i Randers Kommune Katrine Nøhr, Jacob Seier Petersen, Hans Knudsen og Hanne Søndergård Pedersen Unge på uddannelseshjælp i Randers Kommune Hvilke strategier har de for deres boligsituation? Unge på uddannelseshjælp i Randers

Læs mere

Katrine Nøhr, Camilla Dalsgaard, Hans Kloppenborg, Jonas Meldgaard, Martin Bækgaard. Sådan passer kommunerne børn

Katrine Nøhr, Camilla Dalsgaard, Hans Kloppenborg, Jonas Meldgaard, Martin Bækgaard. Sådan passer kommunerne børn Katrine Nøhr, Camilla Dalsgaard, Hans Kloppenborg, Jonas Meldgaard, Martin Bækgaard Sådan passer kommunerne børn Kommunernes dagtilbudsstruktur 2004-2011 Publikationen Sådan passer kommunerne børn kan

Læs mere

Jan Christensen og Eskild Klausen Fredslund. Fælles ældre. Opgørelse af 65+ borgere i hjemmeplejen og i hospitalssektoren

Jan Christensen og Eskild Klausen Fredslund. Fælles ældre. Opgørelse af 65+ borgere i hjemmeplejen og i hospitalssektoren Jan Christensen og Eskild Klausen Fredslund Fælles ældre Opgørelse af 65+ borgere i hjemmeplejen og i hospitalssektoren Publikationen Fælles ældre kan hentes fra hjemmesiden www.kora.dk KORA og forfatterne

Læs mere

Hans Knudsen. Sygefravær i kommunerne. Kan organiseringen nedbringe sygefraværet?

Hans Knudsen. Sygefravær i kommunerne. Kan organiseringen nedbringe sygefraværet? Hans Knudsen Sygefravær i kommunerne Kan organiseringen nedbringe sygefraværet? Publikationen Sygefravær i kommunerne kan downloades fra hjemmesiden www.kora.dk KORA og forfatterne Mindre uddrag, herunder

Læs mere

Økonomisk Politik for Ishøj Kommune

Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Godkendt i Byrådet den 24.06.2014 Indledning Af aftalen om den kommunale økonomi for 2014 fremgår, at KL og regeringen er enige om, at det fremover skal være obligatorisk

Læs mere

Validering af nøgletal samt inspiration til udgiftstilpasning i Esbjerg Kommune Ældreområdet, voksen-handicapområdet samt kultur- og fritidsområdet

Validering af nøgletal samt inspiration til udgiftstilpasning i Esbjerg Kommune Ældreområdet, voksen-handicapområdet samt kultur- og fritidsområdet Bo Panduro og Carsten V. Frandsen Validering af nøgletal samt inspiration til udgiftstilpasning i Esbjerg Kommune Ældreområdet, voksen-handicapområdet samt kultur- og fritidsområdet Validering af nøgletal

Læs mere

Kurt Houlberg og Kræn Blume Jensen. Kommunernes økonomiske situation og udgiftspolitiske prioriteringer

Kurt Houlberg og Kræn Blume Jensen. Kommunernes økonomiske situation og udgiftspolitiske prioriteringer Kurt Houlberg og Kræn Blume Jensen Kommunernes økonomiske situation og udgiftspolitiske prioriteringer Publikationen Kommunernes økonomiske situation og udgiftspolitiske prioriteringer kan downloades fra

Læs mere

Analyse af den socioøkonomiske struktur i Fredericia Kommune

Analyse af den socioøkonomiske struktur i Fredericia Kommune Henrik Lindegaard Andersen, Signe Frederiksen, Kurt Houlberg, Nicolai Kristensen og Chantal Pohl Nielsen Analyse af den socioøkonomiske struktur i Fredericia Kommune Publikationen Analyse af den socioøkonomiske

Læs mere

Simon Hartwell Christensen og Eli Nørgaard. Forslag til ny demografimodel på ældreområdet i Viborg Kommune

Simon Hartwell Christensen og Eli Nørgaard. Forslag til ny demografimodel på ældreområdet i Viborg Kommune Simon Hartwell Christensen og Eli Nørgaard Forslag til ny demografimodel på ældreområdet i Viborg Kommune Forslag til ny demografimodel på ældreområdet i Viborg Kommune kan hentes fra hjemmesiden www.kora.dk

Læs mere

Resultatet af den kommunale test i matematik

Resultatet af den kommunale test i matematik Resultatet af den kommunale test i matematik Egedal Kommune 2012 Udarbejdet af Merete Hersløv Brodersen Pædagogisk medarbejder i matematik Indholdsfortegnelse: Indledning... 3 Resultaterne for hele Egedal

Læs mere

Eskild Klausen Fredslund. Enstrenget og visiteret akutsystem i Region Hovedstaden. Teknisk og økonomisk analyse

Eskild Klausen Fredslund. Enstrenget og visiteret akutsystem i Region Hovedstaden. Teknisk og økonomisk analyse Eskild Klausen Fredslund Enstrenget og visiteret akutsystem i Region Hovedstaden Teknisk og økonomisk analyse Enstrenget og visiteret akutsystem i Region Hovedstaden Teknisk og økonomisk analyse kan hentes

Læs mere

Kommunal ejendomsadministration

Kommunal ejendomsadministration Eli Nørgaard, Simon Hartwell Christensen og Kasper Lemvigh Kommunal ejendomsadministration Foranalyse af mulighederne for benchmarking, beregning af produktivitetspotentiale og inspiration til realisering

Læs mere

Døgnarbejde i kommuner. En spørgeskemaundersøgelse af organisering af og holdninger til døgnarbejde på ældre- og socialområdet

Døgnarbejde i kommuner. En spørgeskemaundersøgelse af organisering af og holdninger til døgnarbejde på ældre- og socialområdet Matilde Høybye-Mortensen, Kenneth Lykke Sørensen og Lotte Bøgh Andersen Døgnarbejde i kommuner En spørgeskemaundersøgelse af organisering af og holdninger til døgnarbejde på ældre- og socialområdet Døgnarbejde

Læs mere

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Samfundsansvar og Rapportering i Danmark Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Ministerens forord Virksomheders klimapåvirkning, forhold til menneskerettigheder eller miljøbelastning

Læs mere

1.1 Mål- og Budgetfokus maj 13

1.1 Mål- og Budgetfokus maj 13 1.1 Mål- og Budgetfokus maj 13 Overordnede betragtninger om budgetsituationen Budget 2014 2017 1 Indledning Formålet med Mål- og Budgetfokus maj 13 er at give et samlet overblik over budgetsituationen

Læs mere

Jesper Wittrup, Kurt Houlberg, Anne Line Tenney Jordan og Peter Bogetoft. Kommunale serviceniveauer og produktivitet

Jesper Wittrup, Kurt Houlberg, Anne Line Tenney Jordan og Peter Bogetoft. Kommunale serviceniveauer og produktivitet Jesper Wittrup, Kurt Houlberg, Anne Line Tenney Jordan og Peter Bogetoft Kommunale serviceniveauer og produktivitet Publikationen Kommunale serviceniveauer og produktivitet kan hentes fra hjemmesiden www.kora.dk

Læs mere

Statsrevisorerne 2012-13 Beretning nr. 12 Beretning om universiteternes stigende egenkapital Offentligt 12/2012

Statsrevisorerne 2012-13 Beretning nr. 12 Beretning om universiteternes stigende egenkapital Offentligt 12/2012 Statsrevisorerne 2012-13 Beretning nr. 12 Beretning om universiteternes stigende egenkapital Offentligt 12/2012 Beretning om universiteternes stigende egenkapital 12/2012 Beretning om universiteternes

Læs mere

Finansiel Strategi. Afrapportering for 1. halvår 2014

Finansiel Strategi. Afrapportering for 1. halvår 2014 Finansiel Strategi Afrapportering for 1. halvår 2014 Økonomiafdelingen 22 08 2014 Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning... 3 2. Gennemsnitlig kassebeholdning... 3 3. Placering af likviditet (Aftaleindskud

Læs mere

N O TAT. Nøglebegreber i den kommunale økonomi

N O TAT. Nøglebegreber i den kommunale økonomi N O TAT Nøglebegreber i den kommunale økonomi Med jævne mellemrum omtales forskellige dele af den kommunale økonomi i medierne. Ofte bygger historierne på en form for økonomisk eller personalemæssig statistik.

Læs mere

Organisationer der samarbejder på det psykiatriske og sociale område

Organisationer der samarbejder på det psykiatriske og sociale område Anne Petersen, Marie Brandhøj Wiuff og Martin Sandberg Buch Organisationer der samarbejder på det psykiatriske og sociale område Kortlægning af det tværsektorielle samarbejde mellem Vordingborg Kommune,

Læs mere

Ældres hjælperelationer og sociale relationer over ti år

Ældres hjælperelationer og sociale relationer over ti år Eigil Boll Hansen Ældres hjælperelationer og sociale relationer over ti år Udviklingen over tid og med stigende alder fra til Publikationen Ældres hjælperelationer og sociale relationer over ti år Udviklingen

Læs mere

Potentialeberegning af beskæftigelse for udsatte ledige

Potentialeberegning af beskæftigelse for udsatte ledige Jacob Nielsen Arendt og Iben Bolvig Potentialeberegning af beskæftigelse for udsatte ledige Teknisk rapport Potentialeberegning af beskæftigelse for udsatte ledige Teknisk rapport kan hentes fra hjemmesiden

Læs mere

Regnskabsanalyse 2011

Regnskabsanalyse 2011 ver. 2 Regnskabsanalyse 2011 for Dansk Friskoleforenings medlemsskoler december 2012, Friskolernes Kontor Regnskabsanalyse 2011 for Dansk Friskoleforenings medlemsskoler Hermed udsendes Dansk Friskoleforenings

Læs mere