Genbrugsbutik i regi af Reno Djurs

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Genbrugsbutik i regi af Reno Djurs"

Transkript

1 Til: Fra: Bestyrelsen Administrationen Dato: 17. september 2014 Genbrugsbutik i regi af Reno Djurs Notatets formål f Formålet med dette notat er at vurdere muligheder og konsekvenser (herunder fordele og ulemper) ved at etablere en genbrugsbutik i Reno Djurs regi baseret på direkte genbrugelige effekter modtaget på Reno Djurs genbrugsstationer. Notatet bygger blandt andet på erfaringer og centrale nøgletal fra affaldsselskaberne AVV i Hjørring og AffaldPlus i Næstved. Nøgletal for mængder og omsætning i genbrugsbutik Affaldsselskabet AVV (interessentskab ejet af Hjørring og Brønderslev kommuner) har drevet en genbrugsbutik i Hjørring siden 1988 samt en mindre genbrugsbutik i Dronninglund siden Affaldsselskabet AffaldPlus (interessentskab ejet af Faxe, Næstved, Ringsted, Ringsted, Slagelse, Sorø og Vordingborg kommuner) har drevet en genbrugsbutik i Næstved siden slutningen af Mængden af direkte genbrugelige effekter, der omsættes i AVV s butikker, udgør ca. 0,8 % af de samlede mængder på genbrugsstationerne. Med udgangspunkt i dette nøgletal kan mængden af salgbare genbrugseffekter fra genbrugsstationer i Reno Djurs opland opgøres til ca. 375 tons, jf. nedenstående sammenligning Indbyggere Sommerhuse Affald GBP (t) Butikssalg (t) AVV AffaldPlus Reno Djurs Den angivne mængde svarer til den omsatte mængde i AffaldPlus butik i Næstved i AffaldPlus forventer fremadrettet et markedspotentiale 3 gange større end AVV s.

2 2 Reno Djurs har iværksat en kortlægning af, hvor stor en andel af mængderne på genbrugsstationerne, der vil disponeres til direkte genbrug. Data forventes at foreligge til bestyrelsesmødet. AVV oplyser, at der er en indtægt på ca kr./t ved salg af genbrugelige effekter. Den tilsvarende enhedspris hos AffaldPlus er ca kr./t. Baseret på laveste nøgletal-- og med udgangspunkt i en tilsvarende andel salgbare effekter -- skulle Reno Djurs kunne generere en omsætning ved salg på ca. 2,5 mio. kroner pr. år. AffaldPlus genererede i 2013 en omsætning på 1,3 mio. kroner og forventer en omsætning i 2014 på 2 mio. kroner, jf. nedenstående regnskab 2013 og budget AffaldPlus 2013 Budget 2014 Omsætning (ekskl. moms) 1,3 2,0 Personale 0,6 1,1 Husleje og drift 0,7 0,7 Adm. omkostning 0,1 0,1 Resultat -0,1 0,1 Økonomi ved Reno Djurs-butik Administrationen har opstillet følgende budget (planlægningstal) for drift af en genbrugsbutik. Driftsbudget 1. Leje af bygning Inventar (afskrivning) Drift af bygning Lønninger (2 årsværk) Kontorhold, IT Transport/logistik I alt Budgettet indeholder ikke særskilte omkostninger til - ledelse og administration - omlastning af genbrugseffekter på genbrugsstationerne Ad 1. Afskrivning og forrentning bygning Det afsatte beløb udgør en skønnet årlig leje af en relevant bygning, subsidiært årlige omkostninger til afskrivning og forrentning af en af Reno Djurs erhvervet bygning. Ad 2. Inventar Det afsatte beløb omfatter afskrivning (5 år) af en inventarinvestering (reoler, industriopvaskemaskine m.v.) på kroner. Ad 3. Drift af bygning Det afsatte beløb omfatter skønnede forbrugsafgifter til varme, vand, spildevand m.v. samt rengøring/renholdelse inde og ude.

3 3 Ad 4. Lønninger Det afsatte beløb omfatter skønnede omkostninger til lønninger og personaleomkostninger til 2 fuldtidsansatte (butiks- og klargøringsmedarbejdere). Ad 5. Kontorhold, IT Det afsatte beløb omfatter skønnede omkostninger til kontorhold og IT. Ad 6. Transport Det afsatte beløb omfatter skønnede omkostninger til transport af effekter fra genbrugsstationerne til butikken. Da transporten skal foregå med forsigtighed som et ordinært flyttelæs, regnes der med en omkostning på 500 kr./ton. Sammenfatning Baseret på de angivne forudsætninger (omsætning 2,5 mio. kroner; driftsomkostninger 1,6 mio. kroner) skulle en butik kunne generere et årligt overskud på ca kroner, såfremt direkte genbrugelige effekter fra alle Reno Djurs genbrugsstationer sælges fra en butik. Driftsøkonomien kan også anskues således, at driften af en butik vil hvile i sig selv ved salg af ca. 240 tons genbrugelige effekter pr. år, svarende til ca. 2/3 af potentialet for direkte genbrug af effekter fra alle Reno Djurs genbrugsstationer naturligvis under forudsætning af, at de anvendte nøgletal fra AVV er repræsentative for Reno Djurs. Beskrivelse af koncept Overordnet koncept Ved det neden for beskrevne butikskoncept varetager Reno Djurs alle led i kæden fra modtagelse af genbrugseffekten på genbrugspladsen til salg i egen butik. Konceptet følger følgende hovedretningslinier: Genbrugsstationernes brugere afleverer genbrugelige effekter på genbrugsstationerne i særlige containere - som i dag På de enkelte genbrugsstationer frasorterer pladspersonalet genbrugelige, salgbare effekter, som lastes i containere. Ikke-salgbare effekter (øvrigt affald) tilføres øvrige relevante containere på genbrugssstationen. Reno Djurs forestår -- via eksterne transportører - afhentning fra den enkelte genbrugsstation og transport til genbrugsbutik. I butikken modtages de frasorterede effekter, som klargøres, prissættes og udstilles i butikken med henblik på salg. Det beskrevne koncept forudsætter, at den nuværende klunserordning nedlukkes på alle genbrugsstationerne. Konceptet bygger således på, at klunsning er helt forbudt på Reno Djurs genbrugsstationer. Varer Konceptet kan hensigtmæssigt baseres på samme varegrupper som hos AVV og Affald- Plus, jf. omstående oversigt, som samtidig angiver varegruppernes fordeling hos AVV (angivet son vægtprocent):

4 4 Isenkram 34 % Tøj og sko 29 % Møbler, lamper 21 % Bøger, blade 7 % Radio, TV, el 6 % Cykler, metaldele 2 % Både AVV of AffaldPlus sælger elektronik (mærket med, at brug er på eget ansvar, og der er ingen garanti for, at produktet virker). Normalt tilhører WEEE-affald indsamlet på genbrugsstationerne elretur (som led i producentansvarsordningen); men elretur er indforstået med, at man lokalt sælger brugbart udstyr, som derved får forlænget levetiden. Indsamling på genbrugspladsen. Indsamling på genbrugsstationerne bør følge affaldspyramiden 2. Affaldspyramiden bør adopteres af Reno Djurs og anvendes som ny generel retningslinie for håndtering af affald på genbrugsstationerne. I medfør af den nye praksis skal principielt alt affald, borgere og virksomheder ønsker at aflevere på genbrugsstationerne, håndteres i overensstemmelse med affaldspyramiden (ud fra madpyramidens devise om mest i bunden; mindst i toppen ). I medfør af affaldspyramiden har direkte genbrug som udgangspunkt 3 fortrinsret frem for genbrug, forbrænding og deponering. Det er fortsat pladsmanden, som vejleder og anviser over for genbrugsstationernes brugere, hvor i affaldspyramiden en given genstand hører hjemme. Kun hvis en borger udtrykkeligt beder om, at en genstand slutbehandles på anden vis end direkte genbrug, tilsidesættes affaldspyramiden. Det er en central pointe ved butikskonceptet, at Reno Djurs medarbejdere skal opnå færdigheder i at vurdere, hvilke effekter, der er salgbare. Erfaringen fra andre butikker er, at ca. 25 % af de varer, som sættes til salg, ikke kan sælges og derfor må håndteres på anden vis (det vil sige højere oppe i affaldspyramiden). Som tidligere angivet bygger konceptet på, at klunsning forbydes på Reno Djurs genbrugsstationer, eftersom alt affald, der afleveres til direkte genbrug, er Reno Djurs ejendom med henblik på salg. Transport til og fra genbrugsbutikken Reno Djurs forestår transport af de genanvendelige effekter fra genbrugsstationerne til genbrugsbutikken, Transporten forudsættes at ske -- ligesom øvrigt affald fra genbrugsstationerne -- ved indlejet entreprenør. Da indsamlede effekter ikke må lide overlast, er omlastning og transport en kritisk faktor. Omlastning og transport skal som udgangspunkt foregå med samme forsigtighed som et ordinært flyttelæs. I denne sammenhæng skal det for god ordens skyld nævnes, at regnskaber fra andre affaldsselskaber, der driver genbrugsbutikker, ikke indeholder transportomkostninger. Det skyldes angiveligt et synspunkt om, at effekterne skulle have været transporteret alligevel, blot til anden slutdisponering, og at transportomkostningerne derfor bogføres på genbrugsstationernes regnskab. Eftersom der imidlertid ikke er transportomkostninger 2 Affaldspyramiden i den foreliggende form er udviklet af affaldsselskabet AffaldPlus. 3 Fortrinsretten gælder dog ikke for farligt affald (fx asbestplader) og særligt voluminøst og tungt affald (fx belægningssten).

5 5 forbundet med Reno Djurs nuværende ordning, hvor genbrugseffekter klunses og dermed ikke generer intern transport, er der tale om en ny og ikke tidligere afholdt omkostning. Butikken En butik skal fremstå veldisponeret, imødekommende og ordentlig. Indretning bør derfor foretages i samarbejde med folk, der har forstand på dette, fx en professionel butikskonsulent. En genbrugsbutik skal disponeres, så der forefindes tilstrækkelig lager- og værkstedskapacitet til, at personalet kan sortere og i fornødent omfang rengøre de indkomne effekter, således disse får den nødvendig up-shining, inden de præsenteres i genbrugsbutikken. De salgbare effekter stilles frem i butikken og prismærkes. På de dage, hvor genbrugsbutikken er åben, forventes alle medarbejderne at være beskæftiget ved salget i butikken, mens de på dage, hvor butikken er lukket, foretager sortering og klargøring. Kvaliteten af effekterne vurderes af de ansatte i butikken og på genbrugspladserne. Der foretages ikke istandsættelse eller reparation. En undtagelse er service, der vaskes inden det præsenteres i butikken. Det er forudsat, at der indkøbes en industriopvaskemaskine til rengøring af glas og porcelæn. For at sikre, at varerne ikke står mere end 2-3 uger i butikken, inden de sendes retur, er der på alle effekter prismærker med ugenummer, så personalet kan se, hvornår varen er modtaget i butikken. Hvis effekter ikke er solgt efter 2-3 uger, kan de prisnedsættes. Kan effekterne fortsat ikke sælges, fjernes de fra butikken og bortskaffes via container opstillet ved butikken. Genbrugsbutikkerne hos AVV og AffaldPlus opererer med faste priser. Åbningstider En butik vil fx kunne holde åbent to dage om ugen. Erfaringer for andre butikker viser, at det er en god ide at holde åbent både i weekenden og på hverdage, idet det er to forskellige køber segmenter der benytter butikken. I weekenden kommer der mange kunder, men de køber ikke så meget. På hverdage kommer der færre, men mere købestærke kunder. Personale Drift af en genbrugsbutik forudsætter, at der kan ansættes butikskyndigt personale. De ansatte skal have forståelse for at drive en butik og prisfastsætte genbrugelige effekter i en fornuftig balance mellem på den ene side økonomisk omsætning og på den anden side det prioriterede formål at få effekter tilbage i ressourcekredsløbet. Juridiske forhold Til AffaldPlus har Statsforvaltningen udtalt følgende: Muligheden for at drive genbrugsbutik, hjemles klart i vedtægterne for AffaldPlus, hvorfor der ikke er grund til at søge særskilt tilladelse.

6 6 Henset til Reno Djurs vedtægt 4 vurderes der ikke at være juridiske begrænsninger for, at Reno Djurs kan drive genbrugsbutik. Affaldsplus har også konkret i forhold til afsætning af WEEE fået en udtalelse fra elretur om, at ordningen er indenfor rammerne af WEEE-bekendtgørelsen. Fordele og ulemper I det følgende oplistes, hvad der kan betragtes som fordele og ulemper ved en genbrugsbutik i forhold til den nuværende klunserordning. Fordele Signalværdien ved, at Reno Djurs driver egen butik, kan give et øget fokus på ønsket om at fremme direkte genbrug (og affaldsminimering i bredere forstand) Prissætning af effekterne understreger, at effekterne har en værdi Der etableres arbejdspladser (som dog eventuelt vil kræve subsidiering) Systemet er kontrolleret fra aflevering til afsætning, herunder med mulighed for at registrere mængder til direkte genbrug Professionel klunsning vanskeliggøres, og der opnås (forhåbentlig) færre konflikter med professionelle klunsere Eventuelle indtægter fra salg af effekter tilfalder brugerne af genbrugspladserne. Ulemper Ordningen kræver, at den nuværende klunserordning bringes til ophør, hvilket nogle borgere antageligt vil betragte som en forringelse En enkelt butik vil med skyldig hensyntagen til, hvor den placeres - rette sig mod et relativt begrænset antal potentielle brugere Med en butik bliver Reno Djurs konkurrent (både i forhold til varer og omsætning) til eksisterende butikker (private såvel som velgørende organisationer) Ordningen er teknisk og driftsmæssigt mere ressourcekrævende end den nuværende løsning. 4 Reno Djurs vedtægt, 3: Interessentskabets formål er at etablere og drive eller indgå kontrakt om etablering og drift af de nødvendige anlæg for de tilsluttede kommuner til behandling af deponeringspligtigt affald, forbrændingspligtigt affald samt genanvendeligt affald. Det er endvidere interessentskabets formål at varetage øvrige fælleskommunale affalds- og genanvendelsesopgaver i bred forstand, som interessentkommunerne finder hensigtsmæssige at overlade til interessentskabet, idet sådanne tillægsydelser frit kan vælges til eller fra af de enkelte kommuner. ( )

RenoSam. Benchmarking på affaldsområder for 2009

RenoSam. Benchmarking på affaldsområder for 2009 Indhold 1. Indledning 1 1.1 Baggrund og formål 1 1.2 Deltagere 2 2. Metode 4 2.1 Indsamling og kvalitetssikring af data 4 2.2 Definitioner og nøgletal 6 2.2.1 Definitioner 6 2.2.2 Nøgletal 6 2.2.3 Støtteprocesser

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Rethink Business Etablering af online Værdicentral. 1. februar 2014 31. december 2014 Journalnummer: 1-33-76-21-4-12

Resultatkontrakt. Vedrørende. Rethink Business Etablering af online Værdicentral. 1. februar 2014 31. december 2014 Journalnummer: 1-33-76-21-4-12 Resultatkontrakt Vedrørende Rethink Business Etablering af online Værdicentral 1. februar 2014 31. december 2014 Journalnummer: 1-33-76-21-4-12 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland Regional Udvikling

Læs mere

N O TAT. Nøglebegreber i den kommunale økonomi

N O TAT. Nøglebegreber i den kommunale økonomi N O TAT Nøglebegreber i den kommunale økonomi Med jævne mellemrum omtales forskellige dele af den kommunale økonomi i medierne. Ofte bygger historierne på en form for økonomisk eller personalemæssig statistik.

Læs mere

Gennemsigtighed i kommunale renovationsgebyrer

Gennemsigtighed i kommunale renovationsgebyrer Miljøprojekt Nr. 717 2002 Gennemsigtighed i kommunale renovationsgebyrer Anders Faber Carl Bro A/S Henrik Holst PricewaterhouseCoopers Niels Remtoft KL Miljøstyrelsen vil, når lejligheden gives, offentliggøre

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2013 BASISYDELSER DAGRENOVATION GENBRUGSSTATIONER BUNDFÆLDNINGSTANKE

ÅRSRAPPORT 2013 BASISYDELSER DAGRENOVATION GENBRUGSSTATIONER BUNDFÆLDNINGSTANKE ÅRSRAPPORT BASISYDELSER DAGRENOVATION GENBRUGSSTATIONER BUNDFÆLDNINGSTANKE Reno Djurs Årsrapport 2 Indholdsfortegnelse 1. Selskabsoplysninger.................................................. 3 2. Ledelsespåtegning...................................................

Læs mere

januar 2010 Af Jacob Brandt

januar 2010 Af Jacob Brandt januar 2010 Af Jacob Brandt A F FA L D S G E B Y R E R EFTER DEN REVIDEREDE AFFALDSBEKENDTGØRELSE Med den nye affaldsbekendtgørelse er der indført en mere detaljeret regulering af de kommunale affaldsgebyrer,

Læs mere

60 SELSKAB MADPRODUKTION

60 SELSKAB MADPRODUKTION Til Halsnæs Kommune Dokumenttype Beslutningsoplæg Dato August 2011 60 SELSKAB MADPRODUKTION 60 SELSKAB MADPRODUKTION Rambøll Olof Palmes Allé 20 DK-8200 Aarhus N T +45 8944 7800 F +45 8944 7833 www.ramboll-management.dk

Læs mere

Dagsorden. Dato: 19. september 2014 Tidspunkt: 08.30 11.30 Højstrupgård, Ejler Jensens Vej 1, 3000 Helsingør

Dagsorden. Dato: 19. september 2014 Tidspunkt: 08.30 11.30 Højstrupgård, Ejler Jensens Vej 1, 3000 Helsingør Bestyrelsesmøde den 19. september 2014 i Forsyning Helsingør A/S, Forsyning Helsingør Service A/S, Forsyning Helsingør Varme A/S, Forsyning Helsingør Affald A/S og Forsyning Helsingør Elnet A/S Dato: 19.

Læs mere

Juridiske rammer for sorteringsanlæg

Juridiske rammer for sorteringsanlæg Juridiske rammer for sorteringsanlæg Gældende juridiske rammebetingelser for udvalgte organisatoriske scenarier for større centrale affaldssorteringsanlæg Miljøprojekt nr. 1558, 2014 Titel: Juridiske rammer

Læs mere

Vejledning til budgetmodel for skole der får maden leveret Indhold

Vejledning til budgetmodel for skole der får maden leveret Indhold Vejledning til budgetmodel for skole der får maden leveret Indhold 1 Opdeling i faste og variable omkostninger...2 1.1 Variable/direkte omkostninger:...2 1.2 Faste/indirekte omkostninger:...2 2 Sammenhæng

Læs mere

Redegørelse om affaldssektoren

Redegørelse om affaldssektoren Redegørelse om affaldssektoren Konkurrencestyrelsen Erhvervsministeriet Forord Denne redegørelse er skrevet på baggrund af en undersøgelse Konkurrencestyrelsen har gennemført af de gældende reguleringer

Læs mere

Rapport om frivillige kæder

Rapport om frivillige kæder Rapport om frivillige kæder MAJ 2005 2/87 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. SAMMENFATNING 1.1. Indledning 1.2. Løsningsmodeller 1.2.1. Koncernmodellen 1.2.2. Regelforenklingsmodellen 1.3. Forventede konsekvenser

Læs mere

Fælleskommunalt samarbejde på Park og Vej området mellem Solrød og Greve Kommuner. Politisk beslutningsoplæg

Fælleskommunalt samarbejde på Park og Vej området mellem Solrød og Greve Kommuner. Politisk beslutningsoplæg Fælleskommunalt samarbejde på Park og Vej området mellem Solrød og Greve Kommuner Politisk beslutningsoplæg 9.november 2011 Indholdsfortegnelse 1 Indledning og baggrund... 3 1.1 Perspektivering og potentiale...

Læs mere

Hvor bliver elektronikaffaldet af?

Hvor bliver elektronikaffaldet af? Hvor bliver elektronikaffaldet af? Overblik over affaldsstrømme samt værktøjskasse med initiativer til at få indsamlet og registreret mere elektronikaffald Miljøprojekt nr. 1547, 2014 Titel: Hvor bliver

Læs mere

Retningslinier for udbud og udlicitering af driftsopgaver i Aarhus Kommune

Retningslinier for udbud og udlicitering af driftsopgaver i Aarhus Kommune Retningslinier for udbud og udlicitering af driftsopgaver i Aarhus Kommune Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling April 2014 2 Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Definition af udbud og udlicitering... 3 1.2

Læs mere

Kommunal selskabsdannelse. København, februar 2004.

Kommunal selskabsdannelse. København, februar 2004. Kommunal selskabsdannelse København, februar 2004. 1. INDLEDNING. EMNEAFGRÆNSNING OG DISPOSITION...3 2. HVORNÅR ER KOMMUNAL SELSKABSDANNELSE LOVLIG?...4 2.1 LOVBESTEMTE TILFÆLDE...4 2.2 ULOVBESTEMTE TILFÆLDE...6

Læs mere

Økonomisk analyse af beredskaberne i Allerød, Rudersdal, Hørsholm, Helsingør og Fredensborg

Økonomisk analyse af beredskaberne i Allerød, Rudersdal, Hørsholm, Helsingør og Fredensborg Økonomisk analyse af beredskaberne i Allerød, Rudersdal, Hørsholm, Helsingør og Fredensborg 18. september 2014 1 Indhold 1. Formål med notatet... 4 2. Myndighedsområdet: Det afhjælpende og det forebyggende

Læs mere

Indsamling af papir og pap til genanvendelse fra virksomheder

Indsamling af papir og pap til genanvendelse fra virksomheder Vejledning fra Miljøstyrelsen Nr. 3 2002 Indsamling af papir og pap til genanvendelse fra virksomheder Et arbejdsredskab til kommunerne til at planlægge, justere og effektivisere anvisnings- og indsamlingsordninger

Læs mere

Undersøgelse af kommunernes entreprenørvirksomhed

Undersøgelse af kommunernes entreprenørvirksomhed KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT Borups Allé 177 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 38 18 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Undersøgelse af kommunernes entreprenørvirksomhed

Læs mere

forbrænding af affald

forbrænding af affald Kommunernes fremtidige rolle vedrørende forbrænding af affald Analyse af konsekvenser for kommuner og kommunale anlæg ved konkurrenceudsættelse, herunder pligt til udbud af husholdningsaffald Kommunernes

Læs mere

Forretningsplan. Fra idé til virksomhed

Forretningsplan. Fra idé til virksomhed Forretningsplan Fra idé til virksomhed Forretningsplanen er forfattet og udformet af System Design, rådgiver Torben Nicolaisen, Skibbrogade 23, 6200 Aabenraa, tel 7462 6688, fax 7462 8459, Homepage: www.system-design.dk

Læs mere

Faxe Forsynings priser på hhv. drikkevand og spildevand samt dagrenovation er blandt de billigste i Region Sjælland.

Faxe Forsynings priser på hhv. drikkevand og spildevand samt dagrenovation er blandt de billigste i Region Sjælland. Bilag Faxe Forsyning A/S CVR-nr. 31 48 04 34 Jens Chr. Skous Vej 1 4690 Haslev Tlf.: 70 26 02 07 Fax: 56 37 34 99 post@faxeforsyning.dk www.faxeforsyning.dk 1. februar 2015 Faxe Forsynings økonomi fra

Læs mere

Bech-Bruun Advokatfirma Frue Kirkeplads 4 8100 Århus C. Prisfastsættelse af affaldsvarme fra I/S Fasan/AffaldPlus +

Bech-Bruun Advokatfirma Frue Kirkeplads 4 8100 Århus C. Prisfastsættelse af affaldsvarme fra I/S Fasan/AffaldPlus + Bech-Bruun Advokatfirma Frue Kirkeplads 4 8100 Århus C Dato: 4. juli 2012 Sag: 12/07358 Sagsbehandler: /MEL Afd.: Varme Prisfastsættelse af affaldsvarme fra I/S Fasan/AffaldPlus + Næstved Varmeværk A.m.b.a.

Læs mere

VISITATION OG IMPLEMENTERING AF HJÆLPEMIDLER BUSINESS CASE

VISITATION OG IMPLEMENTERING AF HJÆLPEMIDLER BUSINESS CASE Til Socialstyrelsen Dokumenttype Rapportudkast Dato December 2012 VISITATION OG IMPLEMENTERING AF HJÆLPEMIDLER BUSINESS CASE IMPLEMENTERING AF HJÆLPEMIDLER BUSINESS CASE Rambøll Hannemanns Allé 53 DK-2300

Læs mere

FORHOLDENE FOR SERVICE SMV ERNE 2014

FORHOLDENE FOR SERVICE SMV ERNE 2014 Danske Services Brancheundersøgelse af små og mellemstore virksomheder i servicebranchen 2014: FORHOLDENE FOR SERVICE SMV ERNE 2014 D a n s k e S e r v i c e s B r a n c h e a n a l y s e 2 0 1 4 S i d

Læs mere

dd. Faaborg-Midtfyn Kommune Udvidet forvaltningsrevision

dd. Faaborg-Midtfyn Kommune Udvidet forvaltningsrevision dd. Faaborg-Midtfyn Kommune Udvidet forvaltningsrevision Det tekniske område 3. Indhold 1 INDLEDNING... 3 2 HOVEDKONKLUSIONER... 5 2.1 GENERELLE BEMÆRKNINGER... 5 2.2 PARK OG VEJS TIMEPRISER... 5 2.3 BUM-MODELLENS

Læs mere

Beregningsprincipper for kontrolbud Fredericia Kommune

Beregningsprincipper for kontrolbud Fredericia Kommune Beregningsprincipper for kontrolbud Fredericia Kommune April 2011 Baggrunden for Deloittes notat Indledning I forbindelse med byrådets vedtagelse af Strategi for konkurrenceudsættelse den 6. december 2010

Læs mere

Manual til Aktivitetsbaseret Måling af Virksomhedernes (AMVAB)

Manual til Aktivitetsbaseret Måling af Virksomhedernes (AMVAB) Manual til Aktivitetsbaseret Måling af Virksomhedernes Administrative Byrder (AMVAB) September 2010 Center for Kvalitet i ErhvervsRegulering (CKR) Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING...

Læs mere

Høringssvar vedrørende Lov om socialtilsyn

Høringssvar vedrørende Lov om socialtilsyn Høringssvar vedrørende Lov om socialtilsyn Social- og Integrationsministeriet har ved skrivelse af 21. januar 2013 sendt udkast til forslag til Lov om socialtilsyn samt forslag til Lov om ændring af Lov

Læs mere

Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 28. maj 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 8:15-12:00 Mikael Klitgaard, Formand (V) Jens Arne Hedegaard (V) Arne M. Jensen (A) Karl Emil Nielsen

Læs mere