Finansielt regnskab. for. Klima-, Energi- og Bygningsministeriets departement Marts 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Finansielt regnskab. for. Klima-, Energi- og Bygningsministeriets departement 2013. Marts 2014"

Transkript

1 Finansielt regnskab for Klima-, Energi- og Bygningsministeriets departement 2013 Marts

2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 1. Påtegning 3 2. Beretning Præsentation af Klima- Energi-, og 4 Bygningsministeriets departement 2.2 Årets faglige resultater Årets økonomiske resultat Opgaver og ressourcer Redegørelse for reservation Udgiftsbaserede hovedkonti Regnskab Anvendt regnskabspraksis Resultatopgørelse Balancen Egenkapitalforklaring Udnyttelse af låneramme Opfølgning på lønsumsloft Bevillingsregnskabet 15 Bilag til årsrapporten 16 Note 1. Immaterielle anlægsaktiver 16 Note 2 Materielle anlægsaktiver 16 Note 3. Hensatte forpligtelser 17 2

3 1. Påtegning Det finansielle regnskab omfatter den hovedkonto på finansloven for 2013, som den virksomhedsbærende hovedkonto Klima-, Energi-, og Bygningsministeriets departement er ansvarlig for: Departementet ( ) herunder de regnskabsmæssige forklaringer, som skal tilgå Rigsrevisionen i forbindelse med bevillingskontrollen for Det tilkendegives hermed: 1. at det finansielle regnskab er rigtigt, dvs. at det finansielle regnskab ikke indeholder væsentlige fejlinformationer eller udeladelser. 2. at de dispositioner, som er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. 3. at der er etableret forretningsgange, der sikrer en økonomisk hensigtsmæssig forvaltning af de midler og ved driften af de institutioner, der er omfattet af det finansielle regnskab. 3

4 2. Beretning 2.1 Præsentation af Klima-, Energi- og Bygningsministeriets departement Klima-, Energi- og Bygningsministeriet blev oprettet i forbindelse med ressortomlægningen af 23. november 2007, og udvidet ved den Kongelige resolution af 3. oktober 2011 til også at være ministerium for byggepolitik og forvalter af statsejendomme. Ministeriet består af departementet, Bygningsstyrelsen, GEUS, DMI, Energistyrelsen, Energitilsynet og Energiklagenævnet. Endvidere varetager ministeriet ejerskabet af Energinet.dk. Departementet varetager den overordnede ledelse og styring af Klima-, Energi- og Bygningsministeriets koncern, og fungerer som det politiske og administrative sekretariat for klima-, energi- og bygningsministeren. Departementet yder ministeren politisk og administrativ rådgivning såvel i relation til ministeriets virksomhed som i relation til ministerens øvrige opgaver. Departementet varetager primært koordination og udvikling af den nationale klima-, energi- og byggepolitik, forhandling og gennemførelse af internationale aftaler og EU-lovgivning samt koordination på tværs af det samlede ministerområde. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet arbejder for at realisere regeringens vision om et Danmark, med en energiforsyning til el, varme, proces og transport, som er 100 pct. baseret på vedvarende energi. Tabel 1: Virksomhedens samlede aktivitet Mio. kr. Bevilling Regnskab Drift Udgifter 92,8 96,3 Indtægter 0,9 0,2 2.2 Årets faglige resultater Af væsentlige arbejdsområder og resultater for ministeriets arbejde i 2013 kan bl.a. nævnes: Aktiv indsats på international klimafinansiering Departementet har i 2013 haft særligt fokus på klimafinansiering i de internationale klimaforhandlinger og tog initiativ til afholdelse af et stort klimafinansieringsmøde den 23. oktober 2013 med deltagelse af FN s generalsekretær Ban Ki-moon. Mødet havde til formål at samle ministre fra i- og ulande samt private investorer og give dem mulighed for dialog om, hvordan private investeringer bedst mobiliseres til klimaprojekter i ulandene. Herudover havde Danmark en nøglerolle på COP19 i Warszawa, da klima-, energi- og bygningsministeren dels blev udpeget til at lede højniveaudialogen om klimafinansiering sammen med den ugandiske finansminister og dels blev bedt om at facilitere de afsluttende forhandlinger om klimafinansiering. Bilateralt energisektorprogram med Mexico 4

5 Der er i 2013 opnået enighed med den mexicanske regering om et klima- og energiprogram, som skal bidrage til at mindske Mexicos fremtidige CO 2 -emissioner, støtte den mexicanske regerings politik mod en overgang til en lavemissionsøkonomi og forberede deres deltagelse i en ny global klimaaftale. Programmet er støttet med 45 mio. kr. under Klimapulje 2013 og vil efter sin start i 2014 løbe frem til Programmet baseres på et tæt samarbejde mellem de statslige danske og mexicanske klima- og energimyndigheder og består af tre lige store komponenter, der fokuserer på henholdsvis vedvarende energi, energieffektivitet og klimaområdet. Energiscenarier i Kina Energistyrelsens samarbejde med det kinesiske center for vedvarende energi, CNREC, omfatter udvikling af 2050-scenariemodeller efter dansk forbillede fra arbejdet i den danske Klimakommission, og resultaterne fra første fase af dette studie blev afrapporteret i sommeren Energistyrelsen og CNREC har i fællesskab udarbejdet et scenariestudie, der giver et første bud på, hvor meget vedvarende energi, der kan indpasses i det kinesiske energisystem, og hvordan udbygningen med vedvarende energi kan gennemføres så hensigtsmæssigt og omkostningseffektivt som muligt. Scenarie-modellerne udarbejdes på forskellige andele af VE i det samlede energisystem i Kina, og et af resultaterne viser, at en målsætning om en samlet andel af vedvarende energi på 50 pct. i 2050 vil betyde en CO2-reduktion i 2050 svarende til ca mio. tons/år. Til sammenligning var Danmarks energirelaterede CO2-udledning på 46 mio. ton i Serviceeftersyn og aftale om Nordsøen I januar 2012 igangsatte regeringen serviceeftersynet af rammevilkårene for olie/gas indvinding i Nordsøen. Eftersynet blev afsluttet i marts 2013 med indstilling til regeringen om, at skattevilkårene for licenser på gamle vilkår overføres til samme vilkår, som er gældende for DUC-partnerne, som indførtes ved Nordsøaftalen i Regeringen har ønsket at følge indstillingen og anvende provenuet til finansiering af Togfonden DK. Regeringen har således indgået politisk aftale om harmonisering af skattevilkårene i Nordsøen d. 17. september 2013 med Enhedslisten og Dansk Folkeparti. Aftalen blev forhandlet af skatteministeren og klima-, energi- og bygningsministeren i fællesskab. Aftalen betyder, at alle selskaber, der har aktivitet i Nordsøen, fra 2014 og frem beskattes efter samme regler. Harmoniseringen af beskatningen skønnes at indebære et akkumuleret merprovenu på ca. 28½ mia. kr., når der er korrigeret for statens andel i DONG og Nordsøfonden. Energiaftalens analysearbejde Energiaftalens initiativer peger frem mod det langsigtede mål om, at energiforsyningen (inkl transport) i 2050 skal være 100 pct. vedvarende energi, og med en fortsat høj forsyningssikkerhed. Omstillingen af energiforsyningen til ren vedvarende energi vil være en meget omfattende opgave. Derfor blev der i forbindelse med Energiaftalen i 2012 aftalt en række analyser med det overordnede formål at belyse konsekvenserne ved omstillingen af energisystemet. Analyserne fokuserer på udvalgte delspørgsmål, hvor der blev vurderet at være behov for mere viden. Følgende analyser er udarbejdet i 2013 og vil blive forelagt forligskredsen i foråret 2014: Analyse af elnettets funktionalitet frem til 2050, analyse af den fremtidige anvendelse af gasinfrastrukturen, analyse af fjernvarmens fremtidige rolle, analyse af anvendelse af bioenergi og afrapportering fra Biogas Taskforcen. Det er forventningen, at analyserne forelægges forligskredsen i foråret Regeringens klimaplan 5

6 I august 2013 præsenterede regeringen sin klimaplan, der peger frem imod målet om 40 pct. reduktion af udledningen af drivhusgasser i 2020 ift niveauet. Klimaplanen har et tilhørende virkemiddelkatalog, der præsenterer forskellige teknisk mulige tiltag, der kan medvirke til at reducere drivhusgasudedningen. Klimaplanen kan fungere som afsæt for en bred samfundsmæssig debat om klimapolitikken og hvilke muligheder, der skal tænkes anvendt som led i den nationale omstilling væk fra fossil afhængighed. Klimaplanen er dermed en vigtig trædesten og en forudsætning for efterfølgende politiske aftaler omkring en klimalov, der fremsættes i Folketinget i foråret Regeringens indsats for håndtering af PCB i den danske bygningsmasse I december 2013 afsluttedes en national kortlægning af miljøgiften PCB i den danske bygningsmasse, som viser, at PCB er mere udbredt i bygningsmassen end hidtil antaget. Ministeriet har haft det overordnede ansvar for sammen med de øvrige ressortministerier at få tilrettelagt en fremadrettet PCB-indsats. Der blev i 2013 afsat i alt 14 mio. kr. på FL14 til igangsættelse af en styrket rådgivnings- og informationsindsats, ligesom der vil blive forsket i PCBrenoveringsmetoder samt udarbejdet omkostningseksempler på PCB-renoveringsarbejde til brug for bygningsejere. Etablering af energisparekonceptet BedreBolig BesparelsenBetaler Med aftalen om Vækstplan DK blev det i april 2013 besluttet, at der skal indføres et dansk energisparekoncept, som skal gøre det nemmere for boligejere at få gennemført energibesparelser i deres bolig. I november 2013 blev der vedtaget et lovforslag, som giver mulighed for, at der kan etableres en frivillig godkendelsesordning for virksomheder, som udøver rådgivning om energirenovering og projektstyring vedrørende bygninger. Der er efterfølgende udstedt en bekendtgørelse for ordningen. EU- arbejdet i 2013 EU-arbejdet på klima- og energiområdet har i 2013 været præget af en række store sager. EUforordningerne om præstationsnormer for henholdsvis person- og varebiler blev genforhandlet i 2013 med henblik på at gøre de fastlagte 2020-målsætninger bindende. Efter bl.a. dansk pres blev der indført en kort indfasning af 2020-målsætningen for personbiler, hvilket bl.a. betyder, at 95 % af bilerneskal opfylde målet i Desuden blev der - efter bl.a. dansk pres - i Europaparlamentet og Rådet vedtaget at gennemføre forslaget om backloading om at forsinke auktioneringen af CO2-kvoter. Beslutningen er afgørende for at sikre kvotemarkedets overlevelse og første skridt ift. en mere permanent strukturel reform og opstramning af EU's kvotemarked. Energiforskning I foråret 2013 foretog departementet sammen med energiforskningsprogrammerne i ministeriets regi (EUDP, ForskEL/VE og ELFORSK) en grundig gennemgang af de administrative procedurer på tværs af programmerne med henblik på i størst muligt omfang at ensarte administrative regler, ansøgningsskemaer mv. til gavn for brugerne. Der er udarbejdet en ambitiøs handlingsplan for samordningen, som er blevet iværksat i efteråret Statens huslejeordning - SEA-ordningen I juni 2013 godkendte regeringen en række justeringer af SEA-ordningen, der imødekommer universiteternes ønsker om større fleksibilitet og lavere husleje. Justeringen indeholder 5 elementer, 6

7 herunder en justering af afkastkravet fra 7% til 5,5 % for nybyggerier og værdiskabende ombygninger. I februar 2013 søgte Københavns Universitet endvidere om bygningsmæssigt selveje. Der er på den baggrund blevet nedsat en arbejdsgruppe med Finansministeriet, Uddannelses- og Forskningsministeriet og Klima-, Energi- og Bygningsministeriet, der behandler Københavns Universitets ansøgning. Københanvs Universitet forventes at få svar medio Departementets tilsyn med koncernen Departementet har i 2013 videreført arbejdet med tilsynsområdet og fulgt op på allerede igangsatte initiativer. Dette gælder i henhold til implementeringen af God økonomistyring, styrket koncerncontrolling og risikostyringsprojektet. Endvidere har departementet fortsat arbejdet med at udvikle resultatkontrakten i retning af mere strategisk og fokuserede kontrakter. Målrettet MUS I det seneste år har departementet sat fokus på at styrke performancekulturen i departementet. Et af de helt centrale tiltag i den forbindelse har været udvikling og implementering af et nyt MUSkoncept, med en performancemåling, hvor medarbejderne bliver bedømt på en række kriterier, som til sammen definerer de kompetencer og den adfærd, som departementet mener, bør kendetegne en god embedsmand. Performancemålingen skal bidrage til at sikre en god dialog og forventningsafstemning i forhold til den enkelte medarbejders performance og udviklingspotentiale, således at vi som ministerium har fokus på, at der er overensstemmelse mellem de resultater, vi skal levere, og de krav vi stiller til vores medarbejdere. Decentrale lønforhandlinger Departementet har etableret en forsøgsordning med individuelle decentrale lønforhandlinger for AC-gruppen. Der blev afholdt individuelle lønforhandlinger for første gang primo Ordningen, der har karakter af en 2-årig forsøgsordning, skal i løbet af 2014 evalueres med henblik på eventuel videreførelse og fastlæggelse af endeligt design. Tiltaget skal understøtte ministeriets arbejde med etablering af en performancekultur. Fokus i det kommende år 2014 Fokus i 2014 for Center For Politik I de internationale FN klimaoforhandlinger vil fokus i 2014 fortsat være på at sikre et øget ambitionsniveau for reduktionsindsatsen både i og uden for de internationale klimaforhandlinger i regi af UNFCCC. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet vil i 2014 arbejde for at identificere ét eller flere konkrete handlingsrettede initiativer inden for energieffektivitet, hvor der er store omkostningseffektive potentialer og danske kompetencer blandt både myndigheder og erhvervsliv. En vigtig opgave for 2014 bliver således at modne et initiativ vedrørende energieffektivisering med henblik på præsentation på FN Generalsekretærens klimatopmøde den 23. september I 2014 fortsættes udbygning og konsolidering af samarbejdet med myndighederne i Kina, Mexico, Sydafrika og Vietnam understøttet af en Low Carbon Transition Unit i Energistyrelsen. 7

8 På energiområdet vil ministeriets fokus i 2014 blandt andet vedrøre Rigsrevisionens undersøgelse af solcellesagen, en vurdering af behovet for justeringer af det eksisterende afgifts- og tilskudssystem for at sikre de rette incitamenter til omstillingen til et grønt, omkostningseffektivt og fleksibelt energisystem, effektivisering af fjernvarmesektoren med henblik på effektiviseringspotentialet i fjernvarmesektoren, og implementering af engrosmodellen, der er en udløber af energiaftalen med henblik på at sikre en omlægning af elmarkedet, hvor målet er, at kunden for én regning (fra handelsselskabet) frem for to (fra netselskabet og elhandelsselskabet), og at denne ændring vil øge dynamikken på elmarkedet og give øget konkurrence. Endvidere nedsættes et udvalg med deltagelse af relevante brancheaktører og sagkyndige, der skal gennemføre et dybdegående eftersyn af reguleringen af den danske elforsyningssektor med henblik på at sikre incitamenter til grøn omstilling, omkostningseffektivitet, konkurrence og forbrugerbeskyttelse. I 2014 vil regeringen igangsætte den 7. udbudsrunde for nye tilladelser til efterforskning og indvinding af olie og gas. Udbudsrunden skal være med til at sikre, at der kan lokaliseres så meget som muligt af den olie og naturgas, der findes i den danske undergrund. Udbudsrunden vil desuden opretholde kontinuiteten i efterforskningen i de kommende år og dermed fastholde og videreudvikle den viden og ekspertise, selskaberne har oparbejdet om den danske undergrund. Målet er, at sikre en effektiv udnyttelse af de danske naturressourcer. Dette er til gavn for den danske samfundsøkonomi og Danmarks forsyningssikkerhed. Der er fortsat et stort potentiale for at øge indvindingen fra de eksisterende olie- og gasfelter, ligesom det fortsat er muligt at finde nye felter. Med baggrund i dette og som opfølgning på serviceeftersynet af de skattemæssige vilkår for kulbrinteindvinding vil regeringen i 2014 igangsætte udarbejdelsen af en samlet olie- og gasstrategi. Der vil blive foretaget en samlet evaluering af den aktuelle status for branchen og udarbejdet en samlet strategi for den fremtidige efterforskning og kommercielle udnyttelse af de danske olie- og gasressourcer i Nordsøen. Strategiarbejdet vil blive gennemført i samarbejde med branchen. Strategien vil have fokus på effektivisering og minimering af omkostningerne samt vurdere potentialet for yderlige fund og mulighederne for at øge indvindingen af olie og gas fra de kendte felter. Erfaringerne med 7. udbudsrunde vil indgå i arbejdet. Strategiarbejdet forventes at være afsluttet i 2015 og munde ud i en række anbefalinger til regeringen. Regerirngens forslag til en klimalov er på lovprogrammet for 2013/14 med fremsættelse i marts II. Lovforslaget til klimaloven vil indeholde forslag til: 1) Etablering af et uafhængigt klimaråd mhp. rådgivning af regeringen om mulige virkemidler og omstillingsveje frem mod et lavemissionssamfund i ) En årlig klimapolitisk redegørelse fra klima-, energi- og bygningsministeren til Folketinget om status for klimaindsatsen samt stillingstagen til klimarådets anbefalinger. 3) Proces for fastsættelse af nationale klimamålsætninger. En central del af aktiviteterne på byggeområdet i 2014 vil være færdiggørelsen af regeringens byggepolitiske strategi. Strategien skal formulere regeringens samlede politik for byggeområdet ved at adressere branchens udfordringer og understøtte produktivitetsudviklingen i kraft af bedre, billigere og mere effektivt byggeri. Arbejdet med strategien er forankret i KEBMIN, og det involverer en lang række øvrige ministerier. På baggrund af et omfattende analysearbejde af byggebranchens karakteristika og input fra branchen selv vil der i strategiarbejdet være fokus på at få udarbejdet konkrete og målrettede indsatser, som kan præsenteres i Regeringen fremlægger primo 2014 en strategi for energirenovering af den eksisterende bygningsmasse. Strategien samler initiativer, der fremmer energirenoveringen af bygninger, og 8

9 indeholder tiltag, der adresserer udfordringerne med gennemførelsen af energirenoveringer generelt og i de enkelte bygningssegmenter, herunder opdatering af bygningsreglementet, indsatser for øget regelefterlevelse samt informationstiltag. Regeringen har en målsætning om at gøre det danske samfund, herunder transportsektoren, hundrede procent forsynet med vedvarende energi i Transportministeren og klima-, energi- og bygningsministeren vil i forlængelse af regeringens klimaplan udarbejde og fremlægge et roadmap 2050 for transportsektoren i første halvdel af Offentliggørelsen af IPCC s femte hovedrapport afsluttes endeligt ved IPCC's plenarmøde i oktober 2014 i Danmark. Mødet vil skabe stort internationalt fokus, idet rapporten vil være det faktuelle grundlag for udviklingen af fremtidens klimapolitik og FN forhandlingerne om en global klimaaftale i Den danske rolle ved værtskabet er af logistisk karakter, men værtskabet skal også bruges som en kommunikationsplatform, der kan skabe fokus på de nye klimavidenskabelige konklusioner og klimaudfordringen. Departementet vil arbejde for at forskning, udvikling og demonstration på klima-, energi- og bygningsområdet kommer til at medvirke betydeligt til innovation og dermed vækst i beskæftigelse i Danmark. Dette skal ske gennem et styrket samarbejde internt i koncernen på forskningsområdet og gennem øget samarbejde med Uddannelses- og Forskningsministeriet. Fokus i 2014 for Center For Koncernstyring I henhold til budgetloftets ikrafttrædelse i 2014 vil departementet intensivere tilsynet med ministeriets institutioner med fokus på overholdelse af ministeriets udgiftsloft og prognosepræcision. Departementet vil i 2014 endvidere forestå en fortsat udvikling af resultatkontraktkonceptet i en endnu mere strategisk og fokuseret retning, og departementet vil i 2014 videreudvikle risikostyringsprojektet med en systematisk og ensartet afrapportering i ministeriets koncern. I 2014 vil der fortsat være fokus på videreudvikling af MUS-koncept Målrettet MUS og på yderligere forankring af HR-værktøjet. Efter afholdelse af MUS i 2013 har der været tilrettelagt en rundspørge blandt chefer og medarbejdere om deres oplevelse af konceptets relevans og indhold. På baggrund af tilbagemeldingerne vil konceptet i 2014 finde sin endelige form, og designet vil blive tilpasset, således at det bidrager til at skabe rammerne for en moderne arbejdskultur, hvor god performance og stærke resultater går hånd i hånd med god trivsel. På sigt skal der være en klar sammenhæng mellem Målrettet MUS og øvrige HR-værktøjer og politikker, såsom kompetencepolitik, lønpolitik m.m. I 2014 vil HR forsætte et arbejde vedr. fokus på god forvaltningsskik i departementet, som er indledt i Projektet fokuserer på en række tiltag med vægt på styrkelse af processer for ministerbetjening, herunder bestillingsrutiner og samarbejdsprocesser mellem departementet og styrelserne på ministeriets område. Formålet er at sikre processer for klare bestillinger til de underliggende styrelser/institutioner og skarpe produkter skåret til efter ministerens og departementets behov. Ministeriet har oprettet et nyt Kontor for Koncernkommunikation. I løbet af 2014 vil der blive udarbejdet en samlet kommunikationsstrategi for ministerområdet. Strategien skal være med til at sikre en målrettet intern og ekstern kommunikation. I forlængelse af strategiarbejdet vil 9

10 der blive udarbejdet nye værktøjer til effektmåling og evaluering af kommunikationsindsatsen. For at sikre en proaktiv og rettidig presse- og kommunikationsindsats vil der blive udarbejdet værktøjer til koordinering af kommunikations- og pressearbejdet i hele koncernen. Værktøjerne skal løbende opdateres i tæt samarbejde med alle kommunikationsfunktioner i koncernen. 2.3 Årets økonomiske resultat Årets resultat for 2013 kan aflæses i tabel 2 herunder. De enkelte saldi og summer i tabel 2 og i de kommende tabeller er retvisende, men som følge af afrunding kan sumtal i regnskabet afvige. Årets resultat bærer præg af, at departementet i 2013 har fortsat renoveringsprojekt af departementets lokaler med dertilhørende genhusning af departementets medarbejdere. Renoveringsprojektet forventes afsluttet i 2014 og har dermed også betydning for departementets budget for Tabel 2: Virksomhedens økonomiske hoved- og nøgletal Hovedtal - Hovedkonto Resultatopgørelse, mio. kr. Ordinære driftsindtægter -104,8-94,1-93,8 - heraf indtægtsført bevilling -106,4-93,9-93,6 - heraf eksterne indtægter* 1,5 0,0-0,2 - heraf øvrige indtægter 0,0-0,2-0,2 Ordinære driftsomkostninger 92,6 100,1 90,7 - heraf løn 62,2 63,2 57,6 - heraf afskrivninger 0,7 0,7 0,4 - heraf øvrige omkostninger 29,7 36,2 32,7 Resultat af ordinær drift -12,2 6,0-3,1 - Andre driftsindtægter -3,9-0,4 0,0 - Andre driftsomkostninger 5,8 4,7 5,6 Resultat før finansielle poster -10,3 10,3 2,5 - Resultat for finansielle poster -0,3-0,1 0,0 Årets resultat -10,6 10,2 2,5 Balance Anlægsaktiver (eks. likvider) 0,3 0,3 0,7 Omsætningsaktiver (eks. likvider) 9,0 8,8 4,3 Egenkapital 52,8 39,4 37,0 Langfristet gæld 1,5 0,7 0,7 Kortfristet gæld 22,0 27,8 20,9 Låneramme 4,2 4,5 4,5 Træk på låneramme (FF4) 1,5 0,3 0,7 Finansielle nøgletal Udnyttelsesgrad af lånerammen 36,1% 7,0% 16,1% Negativ udsvingsrate 19,2 17,9 16,7 10

11 Overskudsgrad 10,0% -10,8% -2,6% Bevillingsandel 100% 99,7% 99,7% Personaleoplysninger Antal årsværk * 114,3 105,0 95,0 Årsværkspris 0,544 0,601 0,603 Lønomkostningsandel 59,3% 67,0% 60% Lønsumsloft 66,0 63,2 61,9 Lønforbrug 62,2 63,0 57,3 Usikkerhed vedr. personaleoplysninger * Faldet i antal årsværk i 2012 skyldes hovedsageligt ressortomlægningen af Ligestillingsafdelingen fra Klima-, Energi- og Bygningsministeriet til Ministeriet for Ligestilling og Kirke. 2.4 Opgaver og ressourcer Tabel 3: Sammenfatning af økonomi for virksomhedens opgaver Opgave (beløb i mio. kr.) Indtægtsført bevilling Øvrige indtægter Omkostninger Andel af årets overskud 0. Generel ledelse og administration 34,6 0,2 35,8-0,8 1. Klimapolitik 27,9 0,0 28,7-0,8 2. Energipolitik 28,4 0,0 29,3-0,8 3. Byggepolitik 2,4 0,0 2,5-0,1 I alt 93,6 0,2 96,3-2,5 Der er foretaget en manuel fordeling af den indtægtsførte bevilling. 2.5 Redegørelse for reservation Departementet havde primo 2013 reserveret 0,0 mio. kr. Idet der ikke er reserveret midler i løbet af 2013, har departementet ultimo 2013 ingen reserverede midler. 2.6 Udgiftsbaserede hovedkonti Klima-, Energi- og Bygningsministeriet er ikke regnskabsansvarlig for udgiftsbaserede hovedkonti. 11

12 3. Regnskab 3.1 Anvendt regnskabspraksis Regnskabspraksis er uændret i forhold til tidligere år og følger Finansministeriets regnskabsbekendtgørelse og de nærmere retningslinjer i Finansministeriets økonomisk administrative vejledning. Principperne for omkostningsbaseret regnskabsaflæggelse er fulgt i året for resultatopgørelse og balance, og regnskabstallene er baseret på udtræk fra SKS. 3.2 Resultatopgørelse I resultatopgørelsen anvendes samme fortegn som i uddata fra SKS således, at minus er indtægter og overskud, mens plus er udgifter og underskud. Det oplyste budget for 2014 er finanslovbevillingen opgjort på standardkontoniveau. Note Resultatopgørelse (mio. kr.) R2012 R2013 FL2014 Ordinære driftsindtægter Indtægtsført bevilling Bevilling -93,9-93,6-95,3* Reserveret af indeværende års bevillinger 0,0 0,0 0,0 Anvendt af tidligere års reserverede bevillinger 0,0 0,0 0,0 Indtægtsført bevilling, i alt -93,9-93,6-95,3 Salg af varer og tjenesteydelser 0,0 0,0 0,0 Tilskud til egen drift -0,2-0,2-0,2 Gebyrer 0,0 0,0 0,0 Ordinære driftsindtægter, i alt -94,1-93,8-95,5 Ordinære driftsomkostninger Ændring i lagre 0,0 0,0 0,0 Forbrugsomkostninger Husleje 6,4 10,5 7,0 Forbrugsomkostninger i alt 6,4 10,5 7,0 Personaleomkostninger Lønninger 56,2 53,1 57,5 Pension 8,2 8,2 9,2 Lønrefusion -2,4-4,2-3,0 Andre personaleomkostninger 1,2 0,6 0,7 Personaleomkostninger i alt 63,2 57,6 64,4 Af- og nedskrivninger 0,7 0,4 0,5 Andre ordinære driftsomkostninger 29,8 22,3 32,1 Ordinære driftsomkostninger i alt 100,1 90,7 104,0 Resultat af ordinær drift 6,0-3,1 8,5 Andre driftsposter Andre driftsindtægter -0,4 0,0 0,0 Andre driftsomkostninger 4,7 5,6 5,0 12

13 Resultat før finansielle poster 10,3 2,5 13,5 Finansielle poster Finansielle indtægter -0,2 0,0 0,0 Finansielle omkostninger 0,1 0,0 0,0 Resultat før ekstraordinære poster 10,2 2,5 13,5 Ekstraordinære poster Ekstraordinære indtægter 0,0 0,0 0,0 Ekstraordinære omkostninger 0,0 0,0 0,0 Årets resultat 10,2 2,5 13,5 *Departementet har i 2014 en FL-bevilling på 92,6 mio. kr. Dertil kommer en bevilling til finansiering af ydelser fra Statens it på 2,7 mio. kt. Den samlede bevilling er således i alt 95,3 mio. kr. Departementets resultatopgørelse i 2013 er påvirket af departementets renoveringsprojekt. Afholdelsen af en del af udgiften til renoveringsprojektet blev i løbet af 2013 udskudt til Renoveringsprojektet vil således også have indflydelse på departementets forbrug for Udgiften til renoveringsprojektet finansieres af departementets videreførte midler fra tidligere år. (mio. Note Resultatdisponering kr.) Disponeret til bortfald 0,0 Disponeret til reserveret egenkapital (båndlagt) 0,0 Disponeret til udbytte til statskassen 0,0 Disponeret til overført overskud 2,5 13

14 3.3 Balancen Note Aktiver (mio. kr.) R2012 R2013 Note Passiver (mio. kr.) R2012 R2013 Anlægsaktiver Egenkapital 1 Immaterielle anlægsaktiver Færdiggjorte Reguleret egenkapital udviklingsprojekter 0 0 (Startkapital) 2,088 2,088 Erhvervede koncessioner, Opskrivninger 0 0 patenter m.v. 0,24 0 Reserveret egenkapital 0 0 Immaterielle anlægsaktiver, i alt Bortfald af årets resultat 0 0 0,24 0 Udbytte til staten 0 0 Overført overskud 37,353 34,884 2 Materielle anlægsaktiver Egenkapital, i alt 39,441 36,972 Grunde, arealer og bygninger 0 0 Infrastruktur 0 0 Hensatte forpligtigelser 1,065 1,364 Transportmateriel 0,056 0,725 Produktionsanlæg og maskiner 0 0 Langfristede gældsposter Inventar og IT-udstyr 0,018 0 FF4 Langfristet gæld 0,711 0,764 Igangværende arbejder for egen regning 0 0 Materielle anlægsaktiver, i alt Donationer 0 0 0,074 0,725 Prioritets gæld 0 0 Anden langfristet gæld 0 0 Finansielle anlægsaktiver Statsforskrivning 2,088 2,088 Langfristet gæld i alt 0,711 0,764 Øvrige finansielle anlægsaktiver 0 0 Finansielle anlægsaktiver, i alt 2,088 2,088 Kortfristede gældsposter Anlægsaktiver, i alt 2,402 2,814 Leverandører af varer og tjenesteydelser 14,899 8,332 Omsætningsaktiver Anden kortfristet gæld 3,919 2,995 Varebeholdninger 0 0 Skyldige feriepenge 8,963 8,963 Tilgodehavender 8,797 4,116 Reserveret bevilling 0 0 Igangværende arbejder for fremmed regning 0,059 0,011 Periodeafgrænsningsposter 0 0,210 Likvide beholdninger Periodeafgrænsningsposter 0,0 0,0 FF5 uforrentet konto 13,320 20,108 Kortfristet gæld i alt 27,839 20,888 FF7 Finansieringskonto 44,538 32,741 Andre likvider 0 0 Likvide beholdninger, i alt 57,858 52,849 Omsætningsaktiver, i alt 66,656 57,175 Gæld, i alt 28,551 21,651 Aktiver, i alt 69,058 59,988 Passiver, i alt 69,058 59,998 14

15 3.4 Egenkapitalforklaring Sammensætningen af departementets egenkapital er afspejlet i tabel 6 herunder. Egenkapitalen består langt overvejende af overført overskud. Egenkapital primo R-året (mio. kr) R2012 R2013 Reguleret egenkapital, primo 2,1 2,1 + Ændring i reguleret egenkapital 0,0 0,0 Reguleret egenkapital, ultimo 2,1 2,1 Opskrivninger primo 0,0 0,0 + Ændring i opskrivninger 0,0 0,0 Opskrivninger 0,0 0,0 Reserveret egenkapital, primo 0,0 0,0 + Ændring i reserveret egenkapital 0,0 0,0 Reserveret egenkapital ultimo 0,0 0,0 Overført overskud primo 47,5 37,4 + Primoregulering/flytning mellem bogføringskredse 0,0 0,0 + Regulering af det overførte overskud 0,0 0,0 + Overført fra årets resultat -10,2-2,5 - Bortfald af årets resultat 0,0 0,0 - Udbytte til staten 0,0 0,0 Overført overskud ultimo 37,4 34,9 Egenkapital ultimo R-året 39,4 37,0 Departementet har haft et merforbrug i Der forventes også et merforbrug i 2014, hovedsageligt som følge af det igangsatte renoveringsprojekt. 3.5 Udnyttelse af låneramme Lånerammen er ikke overskredet på noget tidspunkt af året. Udnyttelse af låneramme (mio. kr.) 2013 Sum af materielle og immaterielle anlægsaktiver 0,7 Låneramme 4,5 Udnyttelsesgrad i pct. 16,1% 15

16 3.6 Opfølgning på lønsumsloft Nedenstående tabel viser departementets brug og akkumulerede opsparing af lønsum ultimo Hovedkonto mio.kr. Lønsumsloft FL 61,9 Lønsumsloft inkl. TB/aktstykker 61,9 Lønforbrug under lønsumsloft 57,3 Difference (mindreforbrug) 4,6 Akk. opsparing ult ,6 Akk. opsparing ult ,2 3.7 Bevillingsregnskabet Departementet var i 2013 regnskabsførende for hovedkonto: Departementet ( ), og bevillingsregnskabet for denne fremgår af tabellen herunder Bevilling (mio. kr.) Regnskab Budget (FL + TB) Regnskab Budget (FL) Nettoudgiftsbevilling 93,9 91,9 93,6 95,3 Nettoforbrug af reservation 0,0 0,0 0,0 0,0 Indtægter 0,8 0,8 0,2 0,2 Udgifter 104,9 112,9 96,3 109,0 Årets resultat -10,2-21,9-2,5-13,5 16

17 Bilag Note 1. Immaterielle anlægsaktiver Færdiggjorte udviklingsprojekter Erhvervede koncessioner, patenter, licenser, mv. I alt Immaterielle anlægsudgifter (mio. kr.) Kostpris pr. 1/ ,180 1,513 1,692 Årets tilgang 0,0 0,0 0,0 Årets afgang 0,0 0,0 0,0 Kostpris pr. 31/ ,180 1,513 1,692 Akkumulerede afskrivninger 0,096 1,463 1,559 Akkumulerede nedskrivninger 0,084 0,050 0,133 Akkumulerede af- og nedskrivninger pr. 31/ ,180 1,513 1,692 Regnskabsmæssig værdi pr. 31/ ,0 0,0 0,0 Årets afskrivninger 0,0 0,240 0,240 Årets nedskrivninger 0,0 0,0 0,0 Årets af- og nedskrivninger 0,0 0,240 0,240 Note 2. Materielle anlægsaktiver Grunde, arealer og bygninger Transpo rtmateriel Itudstyr Inventa Materielle anlægsudgifter (mio. kr.) r I alt Kostpris pr. 1/ ,236 0,488 0,076 0,663 2,463 Primokorrektioner 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Årets tilgang 0,0 0,765 0,0 0,0 0,0 Årets afgang 0,0-0,401 0,0 0,0-0,401 Kostpris pr. 31/ ,236 0,852 0,076 0,663 2,827 Akkumulerede afskrivninger -1,236-0,126-0,076-0,663-2,102 Akkumulerede nedskrivninger 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Akkumulerede af- og nedskrivninger pr. 31/ ,236-0,126-0,076-0,663-2,102 Regnskabsmæssig værdi pr. 31/ ,0 0,726 0,0 0,0 0,726 Årets afskrivninger 0,0 0,305 0,0-0,018 0,287 Årets nedskrivninger 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Årets af- og nedskrivninger 0,0 0,305 0,0-0,018 0,287 Note 3: Hensatte forpligtelser Mio. kr Resultateffekt Åremålshensættelser 1,1 1,4 0,3 17

Finansielt regnskab 2014. for. Klima-, Energi-, og Bygningsministeriets departement. Marts 2015

Finansielt regnskab 2014. for. Klima-, Energi-, og Bygningsministeriets departement. Marts 2015 Finansielt regnskab 2014 for Klima-, Energi-, og Bygningsministeriets departement Marts 2015 1 Indholdsfortegnelse 1. Påtegning 3 2. Beretning 4 2.1 Præsentation af Klima- Energi-, og 4 Bygningsministeriets

Læs mere

STATSMINISTERIET. Årsrapport for regnskabsåret Statsministeriets departement

STATSMINISTERIET. Årsrapport for regnskabsåret Statsministeriets departement STATSMINISTERIET Årsrapport for regnskabsåret Statsministeriets departement ÅRSRAPPORT Årsrapport for regnskabsåret Statsministeriets departement Indholdsfortegnelse Indledning 3 1. Påtegning af det samlede

Læs mere

RIGSOMBUDSMANDEN I GRØNLAND. Årsrapport for regnskabsåret Rigsombudsmanden i Grønland

RIGSOMBUDSMANDEN I GRØNLAND. Årsrapport for regnskabsåret Rigsombudsmanden i Grønland Årsrapport for regnskabsåret 2015 Rigsombudsmanden i Grønland Årsrapport for regnskabsåret 2015 Rigsombudsmanden i Grønland Indholdsfortegnelse Indledning 3 1. Påtegning af det samlede regnskab 3 2. Beretning

Læs mere

Finansiel årsrapport 2014

Finansiel årsrapport 2014 Finansiel årsrapport 2014 Indholdsfortegnelse 1. Påtegning af det samlede regnskab... 3 2. Beretning... 4 2.1 Præsentation af Økonomi- og Indenrigsministeriet... 4 2.2 Årets økonomiske resultat... 4 2.3

Læs mere

Finansiel årsrapport 2015

Finansiel årsrapport 2015 Finansiel årsrapport 2015 Marts 2016 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 1. Påtegning... 2 2. Beretning... 3 2.1 Præsentation af Økonomi- og Indenrigsministeriet... 3 2.2 Årets økonomiske resultat...

Læs mere

Finansiel årsrapport 2012

Finansiel årsrapport 2012 Finansiel årsrapport 2012 April 2013 Indholdsfortegnelse 1. Beretning...3 1.1 Præsentation af virksomheden...3 1.2 Årets økonomiske resultat...3 1.3 Finansielle nøgletal...5 1.4 Forventninger til kommende

Læs mere

Finansielt regnskab 2015 for Klimarådet

Finansielt regnskab 2015 for Klimarådet Finansielt regnskab 2015 for Klimarådet marts 2016 Side 1 Indhold Finansielt regnskab 2015 for Klimarådet... 1 1. Påtegning... 3 2. Beretning... 4 2.1 Præsentation af Klimarådet... 4 2.2 Ledelsesberetning...

Læs mere

Årsrapport Energiklagenævnet. Marts 2016

Årsrapport Energiklagenævnet. Marts 2016 Årsrapport 2015 Energiklagenævnet Marts 2016 2 Energiklagenævnet/ Årsrapport 2015 Indhold 1. Påtegning af det samlede regnskab 4 2. Beretning 5 2.1 Præsentation af virksomheden 5 2.2 Ledelsesberetning

Læs mere

Finansielt regnskab 2016 Skatteministeriets departement

Finansielt regnskab 2016 Skatteministeriets departement Finansielt regnskab 2016 Skatteministeriets departement Finansielt regnskab 2016 Skatteministeriets departement Forord 2 Indledende bemærkninger Finansielt regnskab 2016 Skatteministeriets departement

Læs mere

Kravspecifikation til regnskabsrapporterne i bevillingsreformen baseret på 2012 kontoplanen

Kravspecifikation til regnskabsrapporterne i bevillingsreformen baseret på 2012 kontoplanen Kravspecifikation til regnskabsrapporterne i bevillingsreformen baseret på 2012 kontoplanen - til institutioner, der modtager omkostningsbaserede bevillinger Moderniseringsstyrelsen 25. februar 2013 1

Læs mere

Finansielt regnskab 2016 for Klimarådet

Finansielt regnskab 2016 for Klimarådet Finansielt regnskab 2016 for Klimarådet Marts 2017. Side 1 Indhold Finansielt regnskab 2016 for Klimarådet... 1 1. Påtegning... 3 2. Beretning... 4 2.1 Præsentation af Klimarådet... 4 2.2 Ledelsesberetning...

Læs mere

Finansielt regnskab for Klima-, Energi-, og Bygningsministeriet departement 2012 April 2013

Finansielt regnskab for Klima-, Energi-, og Bygningsministeriet departement 2012 April 2013 Finansielt regnskab for Klima-, Energi-, og Bygningsministeriet departement 2012 April 2013 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 1. Beretning...3 1.1 Præsentation af Klima- Energi-, og Bygningsministeriets

Læs mere

Å r s r a p p o r t 2 0 0 7. F o r. M e d i e r å d e t f o r B ø r n o g U n g e

Å r s r a p p o r t 2 0 0 7. F o r. M e d i e r å d e t f o r B ø r n o g U n g e Å r s r a p p o r t 2 0 0 7 F o r M e d i e r å d e t f o r B ø r n o g U n g e Oversigt over tabeller, noter og bilag 3 1. Beretning 4 1.1. Præsentation af virksomheden 4 1.2. Årets faglige resultater

Læs mere

Årsrapport for regnskabsåret 2014

Årsrapport for regnskabsåret 2014 Årsrapport for regnskabsåret 2014 Digital adgang til oplysninger i forbindelse med ejendomshandel (DIADEM) Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K Tlf. 33 92 29 00 mbbl@mbbl.dk

Læs mere

Redaktion: Miljø- og Fødevareministeriet. Tekst: Koncern Økonomi. 2 Miljø- Og Fødevareministeriet / Årsrapport Miljøministeriets departement

Redaktion: Miljø- og Fødevareministeriet. Tekst: Koncern Økonomi. 2 Miljø- Og Fødevareministeriet / Årsrapport Miljøministeriets departement Redaktion: Miljø- og Fødevareministeriet Tekst: Koncern Økonomi 2 Miljø- Og Fødevareministeriet / Årsrapport 2015 - Miljøministeriets departement Indhold 1. Påtegning af det samlede regnskab 4 2. Beretning

Læs mere

Årsrapport Miljø- og Fødevareministeriet Departementet

Årsrapport Miljø- og Fødevareministeriet Departementet Årsrapport 2016 Miljø- og Fødevareministeriet Departementet Marts 2017 Redaktion: Miljø- og Fødevareministeriet Tekst: Koncern Økonomi 2 Miljø- og Fødevareministeriet departement / Årsrapport 2015 - Miljøministeriets

Læs mere

- til institutioner, der modtager omkostningsbaserede

- til institutioner, der modtager omkostningsbaserede Kravspecifikation til regnskabsrapporter til årsrapporten 2014 - til institutioner, der modtager omkostningsbaserede bevillinger Moderniseringsstyrelsen 16. januar 2015 Version 1.03 25. februar 2015. (I

Læs mere

Finansielt regnskab Finansielt regnskab 2015 Skatteministeriets departement Kapitel 2 5

Finansielt regnskab Finansielt regnskab 2015 Skatteministeriets departement Kapitel 2 5 Finansielt regnskab 2015 Skatteministeriets departement Kapitel 2 5 2. Beretning 2.1 Præsentation af Skatteministeriets departement Skatteministeriets departement varetager opgaver vedrørende lovgivning,

Læs mere

Årsrapport Energiklagenævnet

Årsrapport Energiklagenævnet Årsrapport 2016 Energiklagenævnet 2 Energiklagenævnet/ Årsrapport 2016 Indhold 1. Påtegning af det samlede regnskab 4 2. Beretning 5 2.1 Præsentation af virksomheden 5 2.2 Ledelsesberetning 5 2.3 Kerneopgaver

Læs mere

Beretning 1.1 Generelt Årets økonomiske resultat Opgaver og ressourcer 6

Beretning 1.1 Generelt Årets økonomiske resultat Opgaver og ressourcer 6 Forsvarsministeriets finansielle regnskab 29 Indholdsfortegnelse 1. 2. 3. 4. Beretning 1.1 Generelt 2 1.2 Årets økonomiske resultat 3 1.3 Opgaver og ressourcer 6 Regnskab 2.1 Anvendt regnskabspraksis 6

Læs mere

Årsrapport for regnskabsåret 2013

Årsrapport for regnskabsåret 2013 Årsrapport for regnskabsåret 2013 Digital adgang til oplysninger i forbindelse med ejendomshandel (DIADEM) Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mont 4 1117 København K Tlf. 33 92 29 00 mbbl@mbbl.dk

Læs mere

Årsrapport 2013. Nordsøenheden

Årsrapport 2013. Nordsøenheden Årsrapport 2013 Nordsøenheden 1 Indholdsfortegnelse 1. Påtegning 3 2. Beretning 5 2.1. Præsentation 6 2.2. Virksomhedens omfang 7 2.3. Årets faglige resultater 7 2.4. Årets økonomiske resultat 9 2.4.1.

Læs mere

Årsrapport for regnskabsåret 2015

Årsrapport for regnskabsåret 2015 Rigsombudsmanden på Færøerne Årsrapport for regnskabsåret 2015 RIGSOMBUDSMANDEN PÅ FÆRØERNE ÅRSRAPPORT 2015 Årsrapport for regnskabsåret 2015 Rigsombudsmanden på Færøerne Indholdsfortegnelse Indledning

Læs mere

Kravspecifikation til regnskabsrapporterne i bevillingsreformen baseret på 2007 kontoplanen

Kravspecifikation til regnskabsrapporterne i bevillingsreformen baseret på 2007 kontoplanen Kravspecifikation til regnskabsrapporterne i bevillingsreformen baseret på 2007 kontoplanen - til institutioner, der modtager omkostningsbaserede bevillinger Økonomistyrelsen 14. september 2009 Anvendelsen

Læs mere

Kravspecifikation til regnskabsrapporterne i bevillingsreformen baseret på 2011 kontoplanen

Kravspecifikation til regnskabsrapporterne i bevillingsreformen baseret på 2011 kontoplanen Kravspecifikation til regnskabsrapporterne i bevillingsreformen baseret på 2011 kontoplanen - til institutioner, der modtager omkostningsbaserede bevillinger Moderniseringsstyrelsen 14. marts 2012 Anvendelsen

Læs mere

Årsrapport for. Havarikommissionen for Civil Luftfart og Jernbane

Årsrapport for. Havarikommissionen for Civil Luftfart og Jernbane Årsrapport 2011 for Havarikommissionen for Civil Luftfart og Jernbane April 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Beretning... 3 2.1 Årets økonomiske resultat... 3 2.2 Opgaver og ressourcer...

Læs mere

1. Påtegning 3 2. Beretning 4

1. Påtegning 3 2. Beretning 4 Årsrapport 2013 Årsrapport 2013 1. Påtegning 3 2. Beretning 4 2.1 Præsentation af virksomheden 4 2.2 Årets faglige resultater 5 2.3 Årets Økonomiske resultat 6 2.4 Målrapportering 7 2.5 Reservationer 7

Læs mere

Årsrapport for 2014. De Økonomiske Råd

Årsrapport for 2014. De Økonomiske Råd Årsrapport for 2014 De Økonomiske Råd Marts 2015 Indholdsfortegnelse 1. Påtegning af det samlede regnskab... 3 2. Beretning... 4 2.1 Præsentation af De Økonomiske Råd... 4 2.2 Virksomhedens omfang... 5

Læs mere

Nordsøenhedens årsrapport 2006

Nordsøenhedens årsrapport 2006 Nordsøenhedens årsrapport 2006 1. Beretning... 3 1.1. Præsentation... 3 1.2 Nordsøenhedens mission og vision... 3 1.3 Årets resultat... 4 1.4 Faglige resultater i 2006... 4 1.5 Forventninger til det kommende

Læs mere

Årsrapport 2015 HAVARIKOMMISSIONEN FOR VEJTRAFIKULYKKER

Årsrapport 2015 HAVARIKOMMISSIONEN FOR VEJTRAFIKULYKKER Årsrapport 2015 HAVARIKOMMISSIONEN FOR VEJTRAFIKULYKKER c/o Vejdirektoratet Telefon 7244 3333 CVR 35634398 Niels Juels Gade 13 www.havarikommissionen.dk SE 60729018 1022 København K EAN 5798000893450 Årsrapport

Læs mere

Beretning 1.1 Præsentation 2 1.2 Årets faglige resultater 3 1.3 Årets økonomiske resultat 4 1.4 Opgaver og ressourcer 7

Beretning 1.1 Præsentation 2 1.2 Årets faglige resultater 3 1.3 Årets økonomiske resultat 4 1.4 Opgaver og ressourcer 7 Forsvarsministeriets finansielle regnskab 21 Indholdsfortegnelse 1. 2. 3. 4. Beretning 1.1 Præsentation 2 1.2 Årets faglige resultater 3 1.3 Årets økonomiske resultat 4 1.4 Opgaver og ressourcer 7 Regnskab

Læs mere

Indledning. Årets økonomiske resultat

Indledning. Årets økonomiske resultat Indledning Havarikommissionen for Vejtrafikulykker er en institution under Transport og Energiministeriet. Havarikommissionen blev nedsat i 2001 og etableret med et formandskab, et antal medlemmer og et

Læs mere

Årsrapport for 2014. Erhvervs- og Vækstministeriets departement

Årsrapport for 2014. Erhvervs- og Vækstministeriets departement Årsrapport for 2014 Erhvervs- og Vækstministeriets departement Erhvervs- og Vækstministeriet Årsrapport 2014 Marts 2015 Udgiver: Erhvervs- og Vækstministeriet Slotsholmsgade 10-12 1216 København K Telefon:

Læs mere

Årsrapport 2013. Forsvarsministeriets Interne Revision. Marts 2014 s Interne Revision

Årsrapport 2013. Forsvarsministeriets Interne Revision. Marts 2014 s Interne Revision Forsvarsministeriets Interne Revision Marts 2014 s Interne Revision Marts 2013 A. PÅTEGNING... 2 B. BERETNING... 3 PRÆSENTATION AF FORSVARSMINISTERIETS INTERNE REVISION... 3 VIRKSOMHEDENS OMFANG... 3 ÅRETS

Læs mere

Årsrapport 2010 for Undervisningsministeriets departement

Årsrapport 2010 for Undervisningsministeriets departement Årsrapport 2010 for Undervisningsministeriets departement Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Beretning... 2 2.1 Præsentation af departementet... 2 2.2 Årets økonomiske resultat... 3 2.3 Opgaver

Læs mere

Årsrapport Telefon Dokument 14/ Side 1/11. c/o Vejdirektoratet Niels Juels Gade København K

Årsrapport Telefon Dokument 14/ Side 1/11. c/o Vejdirektoratet Niels Juels Gade København K Telefon +45 7244 3372 Dokument 14/15641-5 Side 1/11 Årsrapport 2014 c/o Vejdirektoratet Niels Juels Gade 13 1022 København K Telefon 7244 3333 www.hvu.dk SE 60729018 EAN 5798000893450 Årsrapport 2014 1.

Læs mere

Årsrapport for Økonomi- og Erhvervsministeriets Departement, KoncernØkonomi, Koncern IT og Det Økonomiske Råd

Årsrapport for Økonomi- og Erhvervsministeriets Departement, KoncernØkonomi, Koncern IT og Det Økonomiske Råd Årsrapport for 2006 Økonomi- og Erhvervsministeriets Departement, KoncernØkonomi, Koncern IT og Det Økonomiske Råd April 2007 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Beretning...3 3. Regnskab...11 3.1

Læs mere

Om udarbejdelse af årsrapport for statslige institutioner

Om udarbejdelse af årsrapport for statslige institutioner Om udarbejdelse af årsrapport for statslige institutioner Januar 2014 Indhold Forord 4 1 Indledning 5 1.1 Årsrapportens formål 5 1.2 Regelsæt 5 1.3 Dispensation 6 1.4 Aflevering og ressortdepartementernes

Læs mere

Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender. Departementet. Årsrapport 2007. April 2008

Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender. Departementet. Årsrapport 2007. April 2008 Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender Departementet Årsrapport 2007 April 2008 Årsrapport 2007 for Familie- og Forbrugerministeriets departement Udgivet af: Ministeriet for Fødevarer, Landbrug

Læs mere

INDHOLD ÅRSRAPPORT 2011 / VIDENS- OG FORSKNINGSCENTER FOR ALTERNATIV BEHANDLING SIDE 2/20

INDHOLD ÅRSRAPPORT 2011 / VIDENS- OG FORSKNINGSCENTER FOR ALTERNATIV BEHANDLING SIDE 2/20 Årsrapport 2011 INDHOLD 1. Beretning... 3 1.1 Præsentation af virksomheden... 3 1.2 Årets faglige resultater... 4 1.3 Årets økonomiske resultat... 5 1.4 Opgaver og ressourcer... 6 1.5 Administrerede udgifter

Læs mere

Vejledning om årsrapport for statslige institutioner. Januar 2016

Vejledning om årsrapport for statslige institutioner. Januar 2016 Vejledning om årsrapport for statslige institutioner Januar 2016 Indhold Forord 3 Indledning 4 I.1 Regelsæt 4 I.2 Dispensation 5 I.3 Aflevering og ressortdepartementernes ansvar 5 I.4 Årsrapportens indhold

Læs mere

Redaktion: Miljø- Og Fødevareministeriet. Tekst: Koncern Økonomi. 2 Miljø- Og Fødevareministeriet / Årsrapport Fødevareministeriets departement

Redaktion: Miljø- Og Fødevareministeriet. Tekst: Koncern Økonomi. 2 Miljø- Og Fødevareministeriet / Årsrapport Fødevareministeriets departement Redaktion: Miljø- Og Fødevareministeriet Tekst: Koncern Økonomi 2 Miljø- Og Fødevareministeriet / Årsrapport 2015 - Fødevareministeriets departement Indhold 1. Påtegning af det samlede regnskab 4 2. Beretning

Læs mere

Vejledning om årsrapport for statslige institutioner

Vejledning om årsrapport for statslige institutioner Vejledning om årsrapport for statslige institutioner November 2014 Indhold Forord 3 1 Indledning 4 1.1 Regelsæt 4 1.2 Dispensation 5 1.3 Aflevering og ressortdepartementernes ansvar 5 1.4 Årsrapportens

Læs mere

INDHOLD ÅRSRAPPORT 2008 / VIDENS- OG FORSKNINGSCENTER FOR ALTERNATIV BEHANDLING SIDE 2/22

INDHOLD ÅRSRAPPORT 2008 / VIDENS- OG FORSKNINGSCENTER FOR ALTERNATIV BEHANDLING SIDE 2/22 Årsrapport 2008 INDHOLD 1. Beretning... 3 1.1 Præsentation af virksomheden... 3 1.2 Årets faglige resultater... 3 1.3 Årets økonomiske resultat... 5 1.4 Forventninger til det kommende år... 7 2. Målrapportering...

Læs mere

Årsrapport for 2012 CPR-administrationen

Årsrapport for 2012 CPR-administrationen Årsrapport for 2012 CPR-administrationen 1. Beretning... 3 1.1 Præsentation af CPR-administrationen... 3 1.2 Formål og mission... 3 1.3 Vision og strategi... 3 1.4 Hovedopgaver... 3 1.5 Årets faglige resultater....

Læs mere

Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 138 Offentligt

Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 138 Offentligt Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 138 Offentligt Skatteministeriet Gade 28 Marts 27 17146815 Nicolai Eigtveds 142 København K CVR-nr. 2 Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning... 3 2. Beretning... 4 3.

Læs mere

Dato: 14. april 2010. Dokument nr. 37461/10. Kirkeministeriet KM-1. Årsrapport 2009 for. Kirkeministeriets departement

Dato: 14. april 2010. Dokument nr. 37461/10. Kirkeministeriet KM-1. Årsrapport 2009 for. Kirkeministeriets departement Dato: 14. april 2010 Dokument nr. 37461/10 Kirkeministeriet KM-1 Årsrapport 2009 for Kirkeministeriets departement April 2010 1 Indholdsfortegnelse 1 INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 2 BERETNING... 3 2.1 KIRKEMINISTERIETS

Læs mere

Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del Bilag 144 Offentligt

Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del Bilag 144 Offentligt Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del Bilag 144 Offentligt Spillemyndigheden sætter rammerne for fair spil i Danmark. Vores arbejdsgrundlag og udgangspunkt er at sikre et ordentligt og velreguleret spilmarked

Læs mere

Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler

Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler September 2013 47639-13 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 647 af 1. juni 2011 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes der

Læs mere

Årsrapport 2014 for Haderslev Stift stiftsmidlerne

Årsrapport 2014 for Haderslev Stift stiftsmidlerne Årsrapport 2014 for Haderslev Stift stiftsmidlerne Marts 2015 dok. nr. 24503-15 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes

Læs mere

Årsrapport 2014 Forsvarsministeriets Interne Revision. Marts 2015

Årsrapport 2014 Forsvarsministeriets Interne Revision. Marts 2015 H Årsrapport 2014 Forsvarsministeriets Interne Revision Marts 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 PÅTEGNING 1 2 BERETNING 2 PRÆSENTATION AF FORSVARSMINISTERIETS INTERNE REVISION 2 VIRKSOMHEDENS OMFANG 2 ÅRETS FAGLIGE

Læs mere

Årsrapport 2015 for Aalborg Stifts stiftsmidler

Årsrapport 2015 for Aalborg Stifts stiftsmidler Årsrapport for Aalborg Stifts stiftsmidler Februar 2016 dok. nr. 25134/16 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes

Læs mere

Den danske energisektor 2025 Fremtidens trends

Den danske energisektor 2025 Fremtidens trends SDU 31. maj 12 Den danske energisektor 2025 Fremtidens trends På vej mod en vedvarende energi-region Syddanmark / Schleswig-Holstein Sune Thorvildsen, DI Energibranchen Dagsorden Energiaftale af 22. marts

Læs mere

Indhold. 3.3 Redegørelse for reservation...17 4.0 Regnskab...18 4.1 Anvendt regnskabspraksis...19 4.2 Resultatatopgørelse... 20

Indhold. 3.3 Redegørelse for reservation...17 4.0 Regnskab...18 4.1 Anvendt regnskabspraksis...19 4.2 Resultatatopgørelse... 20 Indhold 1.0 Indledning... 3 1.1 Årsrapportens formål og interessenter... 4 1.2 Regelsæt... 4 2.0 Beretning... 5 2.1 Præsentation af Elsparefonden... 6 2.2 Årets faglige resultater... 7 2.3 Årets økonomiske

Læs mere

Dok. 32805/15 Årsrapport 2014 for Viborg Stifts stiftsmidler

Dok. 32805/15 Årsrapport 2014 for Viborg Stifts stiftsmidler Dok. 32805/15 Årsrapport 2014 for Viborg Stifts stiftsmidler Februar 2015 dok. nr. 32805/15 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden

Læs mere

Årsrapport 2013 for Aalborg Stifts stiftsmidler

Årsrapport 2013 for Aalborg Stifts stiftsmidler Årsrapport 2013 for Aalborg Stifts stiftsmidler Maj 2014 dok. nr. 58905/14 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes

Læs mere

Årsrapport 2016 for Aalborg Stifts stiftsmidler

Årsrapport 2016 for Aalborg Stifts stiftsmidler Årsrapport for Aalborg Stifts stiftsmidler Februar 2017 dok. nr. 31863/17 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes

Læs mere

Cirkulære om forsøg med omkostningsbevillinger. Anvendelsesområde

Cirkulære om forsøg med omkostningsbevillinger. Anvendelsesområde Finansudvalget FIU alm. del - 7 Bilag 8 Offentlig 16. december 2004 F5/F11 JFA/HCH/KSC Cirkulære om forsøg med omkostningsbevillinger Anvendelsesområde 1. Reglerne i dette cirkulære gælder for bevillinger

Læs mere

Energistyrelsens årsrapport 2013

Energistyrelsens årsrapport 2013 Energistyrelsens årsrapport 2013 Årsrapport 2013 for Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 København K. CVR 59 77 87 14 EAN nummer: 5798000020009 ISBN: 978-87-93071-73-5 København 20. marts 2014 Indholdsfortegnelse

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2010 for Frivilligrådet

ÅRSRAPPORT 2010 for Frivilligrådet ÅRSRAPPORT 21 for Frivilligrådet Årsrapport 21 for Frivilligrådet Årsrapport 21 1. Beretning... 2 1.1. Præsentation af Frivilligrådet... 2 1.2. Faglige resultater... 2 1.3. Årets økonomiske resultat...

Læs mere

Notat. Årsrapport 2014 for. Kirkeministeriet

Notat. Årsrapport 2014 for. Kirkeministeriet Årsrapport 2014 for Kirkeministeriet Marts 2015 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 2 2 Påtegning af det samlede regnskab... 3 2.1 Fremlæggelse... 3 2.2 Påtegning... 3 3 Beretning... 4 3.1 Kirkeministeriet...

Læs mere

Årsrapport 2016 for Viborg Stifts stiftsmidler

Årsrapport 2016 for Viborg Stifts stiftsmidler Årsrapport 2016 for Viborg Stifts stiftsmidler Marts 2017 Dok. nr. 31826/17 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes

Læs mere

Årsrapport 2015 for Viborg Stifts stiftsmidler

Årsrapport 2015 for Viborg Stifts stiftsmidler Årsrapport 2015 for Viborg Stifts stiftsmidler Marts 2016 dok. nr. 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes der en

Læs mere

Finansielt regnskab for. Energi-, Forsynings, og Klimaministeriets departement. Marts 2017

Finansielt regnskab for. Energi-, Forsynings, og Klimaministeriets departement. Marts 2017 Finansielt regnskab 2016 for Energi-, Forsynings, og Klimaministeriets departement Marts 2017 1 Indholdsfortegnelse 1. Påtegning... 3 2. Beretning... 4 2.1 Præsentation af Energi-, Forsynings- og Klimaministeriets

Læs mere

Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K April 2008 CVR-nr. 17146815

Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K April 2008 CVR-nr. 17146815 Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 142 København K April 28 CVR-nr. 17146815 2 Indholdsfortegnelse Afsnit Side 1. Indledning... 3 2. Beretning... 4 2.1 Præsentation af Skatteministeriet... 4 2.2

Læs mere

Årsrapport 2016 for Helsingør Stifts stiftsmidler

Årsrapport 2016 for Helsingør Stifts stiftsmidler Årsrapport 2016 for Helsingør Stifts stiftsmidler Marts 2017 dok. nr. 30667/17 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes

Læs mere

Om håndtering af donationer

Om håndtering af donationer Om håndtering af donationer Januar 2011 Indhold 1 Indledning 3 2 Donationer under 1 mio.kr. 4 3 Donationer under 1 mio.kr. modtaget før 1. januar 2011 6 4 Donationer over 1 mio.kr. 7 5 Donationer og den

Læs mere

Å r s r a p p o r t 2 0 0 9 f o r S t a t e n s V æ r k s t e d e r

Å r s r a p p o r t 2 0 0 9 f o r S t a t e n s V æ r k s t e d e r Å r s r a p p o r t 2 0 0 9 f o r S t a t e n s V æ r k s t e d e r Oversigt over tabeller, noter og bilag 3 1. Beretning 4 1.1. Præsentation af virksomheden 4 1.2. Årets faglige resultater 4 1.3. Årets

Læs mere

Til Kulturministeriets statsinstitutioner 19. januar 2010

Til Kulturministeriets statsinstitutioner 19. januar 2010 NOTAT Til Kulturministeriets statsinstitutioner 19. januar 2010 Økonomistyrelsens vejledning om årsrapporten 2009 Problemstilling Dette notat indeholder departementets kommentarer og råd om, hvordan Kulturministeriets

Læs mere

Årsrapport 2014 for Roskilde Stift Stiftsmidler

Årsrapport 2014 for Roskilde Stift Stiftsmidler Årsrapport 2014 for Roskilde Stift Stiftsmidler marts 2015 Dok.nr. 32473/15 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes

Læs mere

Indholdsfortegnelse ! "! "! #! $ %! &! &'!( )!, - (!!!./ ( / !,23 ' ' 4 7! - 3: :< =::>>===

Indholdsfortegnelse ! ! ! #! $ %! &! &'!( )!, - (!!!./ ( / !,23 ' ' 4 7! - 3: :< =::>>=== Indholdsfortegnelse " " # $ % & &'( )* +* ), - (./ ( /. 0 1 0 1,23 ' 4 0 1 523 ' 4 6& 7 - (+' -#3089 7:0*( ";:0*( 3: :< :< :< =::>>=== 1. Beretning 1.1. Statsbibliotekets mission og hovedopgaver # 0*.

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om universiteternes stigende egenkapital

Rigsrevisionens notat om beretning om universiteternes stigende egenkapital Rigsrevisionens notat om beretning om universiteternes stigende egenkapital November 2016 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om universiteternes stigende egenkapital (beretning nr.

Læs mere

Statsrevisorernes beretning nr. 11/2012 om tilskud til forskning, udvikling og demonstration på energiområdet

Statsrevisorernes beretning nr. 11/2012 om tilskud til forskning, udvikling og demonstration på energiområdet Statsrevisorernes Sekretariat Christiansborg 1240 København Statsrevisorernes beretning nr. 11/2012 om tilskud til forskning, udvikling og demonstration på energiområdet Ministeren 27-09-2013 Statsrevisorerne

Læs mere

Årsrapport 2015 for Haderslev Stift stiftsmidlerne

Årsrapport 2015 for Haderslev Stift stiftsmidlerne Årsrapport 2015 for Haderslev Stift stiftsmidlerne Februar 2016 dok. nr. 22102/16 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes

Læs mere

Tillægsvejledning (ÆF07) En kort tillægsvejledning for institutioner, der modtager opgaver fra amterne som følge af strukturreformen

Tillægsvejledning (ÆF07) En kort tillægsvejledning for institutioner, der modtager opgaver fra amterne som følge af strukturreformen Tillægsvejledning (ÆF07) En kort tillægsvejledning for institutioner, der modtager opgaver fra amterne som følge af strukturreformen 1. udgave juni 2006 1. Indledning Denne vejledning er kun relevant for

Læs mere

Militærnægteradministrationens årsrapport for 2009

Militærnægteradministrationens årsrapport for 2009 Militærnægteradministrationens årsrapport for 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Beretning... 1 1.1. Præsentation af Militærnægteradministrationen (MNA)... 1 1.2. Årets faglige resultater... 2 1.3. Årets økonomiske

Læs mere

12 Bilag. Bilag 1. Balancen. 1a, stk. 3, litra a

12 Bilag. Bilag 1. Balancen. 1a, stk. 3, litra a 12 Bilag Bilag 1 Balancen ÅRL bilag 2, skema 1 Aktiver ANLÆGSAKTIVER I. Immaterielle anlægsaktiver 1. Færdiggjorde udviklingsprojekter 2. Erhvervede patenter, licenser osv. 3. Goodwill 4. Udviklingsprojekter

Læs mere

Årsrapport 2014 for Aalborg Stifts stiftsmidler

Årsrapport 2014 for Aalborg Stifts stiftsmidler Årsrapport for Aalborg Stifts stiftsmidler Februar 2015 dok. nr. 31716/15 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes

Læs mere

Havarikommissionen og sekretariatet følger Transportministeriets overordnede mission og vision.

Havarikommissionen og sekretariatet følger Transportministeriets overordnede mission og vision. Årsrapport 2007 1. Beretning 1.1. Hovedopgaver Havarikommissionen for Vejtrafikulykker (HVU) består af medlemmer med ekspertviden om trafiksikkerhed fra forskellige institutioner. Formanden udpeges af

Læs mere

Finanstilsynets. årsrapport. Finanstilsynet Århusgade 110 2100 København

Finanstilsynets. årsrapport. Finanstilsynet Århusgade 110 2100 København Finanstilsynets 2015 årsrapport Finanstilsynet Århusgade 110 2100 København Indholdsfortegnelse 1. Påtegning... 3 2. Beretning... 4 2.1. Præsentation af Finanstilsynet... 4 2.2. Ledelsesberetning... 4

Læs mere

Aftale om harmonisering af beskatningen i Nordsøen mellem regeringen, Enhedslisten og Dansk Folkeparti d. 17. september 2013

Aftale om harmonisering af beskatningen i Nordsøen mellem regeringen, Enhedslisten og Dansk Folkeparti d. 17. september 2013 Aftale om harmonisering af beskatningen i Nordsøen mellem regeringen, Enhedslisten og Dansk Folkeparti d. 17. september 2013 1 / 5 Regeringen nedsatte i januar 2012 et tværministerielt udvalg til at foretage

Læs mere

- til institutioner, der modtager omkostningsbaserede bevillinger

- til institutioner, der modtager omkostningsbaserede bevillinger Kravspecifikation med regnskabsrapporter til årsrapporten 2017 - til institutioner, der modtager omkostningsbaserede bevillinger Moderniseringsstyrelsen 14. december 2017 - Version 1.01 den 14. december

Læs mere

1. Beretning 1.1 Præsentation 2 1.2 Årets faglige resultater 3 1.3 Årets økonomiske resultat 5 1.4 Opgaver og ressourcer 8

1. Beretning 1.1 Præsentation 2 1.2 Årets faglige resultater 3 1.3 Årets økonomiske resultat 5 1.4 Opgaver og ressourcer 8 Forsvarsministeriets finansielle regnskab 212 Indholdsfortegnelse 1. Beretning 1.1 Præsentation 2 1.2 Årets faglige resultater 3 1.3 Årets økonomiske resultat 5 1.4 Opgaver og ressourcer 8 2. Regnskab

Læs mere

Årsrapport 2014. Spillemyndigheden

Årsrapport 2014. Spillemyndigheden 2014 Spillemyndigheden Årsrapport 17. marts 2015 Årsrapport 2014 Kapitel 1 2 Indhold 1 Påtegning af det samlede regnskab... 3 2 Oversigt over tabeller, noter og bilag... 4 3 Beretning... 5 3.1 Præsentation

Læs mere

HUA DENMARK ApS. Årsrapport 1. oktober september Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

HUA DENMARK ApS. Årsrapport 1. oktober september Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den HUA DENMARK ApS Årsrapport 1. oktober 2013-30. september 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11/05/2015 De Hua Dirigent Side 2 af 15 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Danmarks reduktion af CO 2. -udledningen. Januar 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Danmarks reduktion af CO 2. -udledningen. Januar 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Danmarks reduktion af CO 2 -udledningen Januar 2015 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om Danmarks reduktion af CO2-udledningen (beretning

Læs mere

Militærnægteradministrationens årsrapport for 2007

Militærnægteradministrationens årsrapport for 2007 Militærnægteradministrationens årsrapport for 2007 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Beretning... 1 1.1. Præsentation af Militærnægteradministrationen (MNA)... 1 1.2. Årets faglige resultater... 1 1.2.1. Beskrivelse

Læs mere

TVM BYG ApS. Årsrapport 2. november december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

TVM BYG ApS. Årsrapport 2. november december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den TVM BYG ApS Årsrapport 2. november 2012-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11/06/2014 Torben Valsø Møller Dirigent Side 2 af 11 Indhold

Læs mere

Nordic Power Trading Fund A/S Kolding Åpark 2, 3., 6000 Kolding

Nordic Power Trading Fund A/S Kolding Åpark 2, 3., 6000 Kolding Nordic Power Trading Fund A/S Kolding Åpark 2, 3., 6000 Kolding CVR-nr. 36 53 94 96 Årsrapport 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14. marts 2016. Kim

Læs mere

ÅRSRAPPORT FOR KOMMISSARIUS VED STATENS EKSPROPRIATIONER I JYLLAND LYSENG ALLÉ HØJBERG

ÅRSRAPPORT FOR KOMMISSARIUS VED STATENS EKSPROPRIATIONER I JYLLAND LYSENG ALLÉ HØJBERG ÅRSRAPPORT FOR KOMMISSARIUS VED STATENS EKSPROPRIATIONER I JYLLAND LYSENG ALLÉ 1 8270 HØJBERG 2015 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Påtegning.. 3 2. Beretning.. 4 2.1 Præsentation af virksomheden.. 4 2.2 Ledelsesberetning.....

Læs mere

- til institutioner, der modtager omkostningsbaserede bevillinger

- til institutioner, der modtager omkostningsbaserede bevillinger Kravspecifikation med regnskabsrapporter til årsrapporten 2016 - til institutioner, der modtager omkostningsbaserede bevillinger Moderniseringsstyrelsen 21. december 2016 - Version 1.02 den 1. februar

Læs mere

MURERMESTER JAN MOGENSEN ApS

MURERMESTER JAN MOGENSEN ApS MURERMESTER JAN MOGENSEN ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 17/05/2013 Robert Søe-Jensen Dirigent Side 2 af

Læs mere

Årsrapportskabelonen følger samme struktur som ifm. udarbejdelse af sidste års årsrapport.

Årsrapportskabelonen følger samme struktur som ifm. udarbejdelse af sidste års årsrapport. NOTAT Til Kulturministeriets statsinstitutioner med rammeaftale 19. januar 2016 Moderniseringsstyrelsens vejledning om årsrapporten 2015 Dette notat indeholder departementets kommentarer og råd om, hvordan

Læs mere

Finansudvalget 2012-13 Aktstk. 106 Offentligt. Erhvervs- og Vækstministeriet. København, den 21. maj 2013. Aktstykke nr. 106 Folketinget 2012-13

Finansudvalget 2012-13 Aktstk. 106 Offentligt. Erhvervs- og Vækstministeriet. København, den 21. maj 2013. Aktstykke nr. 106 Folketinget 2012-13 Finansudvalget 2012-13 Aktstk. 106 Offentligt Aktstykke nr. 106 Folketinget 2012-13 106 Erhvervs- og Vækstministeriet. København, den 21. maj 2013. a. Erhvervs- og Vækstministeriet anmoder om Finansudvalgets

Læs mere

Kan ministrene garantere, at ændringer i kulbrintebeskatningen i Nordsøen ikke vil føre til faldende investeringer og beskæftigelse?

Kan ministrene garantere, at ændringer i kulbrintebeskatningen i Nordsøen ikke vil føre til faldende investeringer og beskæftigelse? Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2012-13 KEB Alm.del Bilag 233 Offentligt Talepapir samrådsspørgsmål V Kan ministrene garantere, at ændringer i kulbrintebeskatningen i Nordsøen ikke vil føre til faldende

Læs mere

Bestyrelsesmøde 10. juni 2016

Bestyrelsesmøde 10. juni 2016 Holding A/S Refshalevej 250 DK-1432 København post@biofos.dk www.biofos.dk Tlf: +45 32 57 32 32 CVR nr. 25 60 89 25 Bestyrelsesmøde 10. juni 2016 2. juni 2016 Pkt. 5. Rapportering for 1. kvartal 2016 1.

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

VESTERGAARD VVS ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

VESTERGAARD VVS ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den VESTERGAARD VVS ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27/05/2013 Niels Knud Vestergaard Dirigent Side 2 af 11

Læs mere

Vejledning om udarbejdelse af årsrapport

Vejledning om udarbejdelse af årsrapport Vejledning om udarbejdelse af årsrapport Moderniseringsstyrelsen, 21. januar 2013 0 Forord...2 1. Indledning...2 1.1 Årsrapportens formål og interessenter...2 1.2 Regelsæt...2 1.3 Særlige vilkår for mindre

Læs mere

Vejledning om udarbejdelse af årsrapport

Vejledning om udarbejdelse af årsrapport Vejledning om udarbejdelse af årsrapport Økonomistyrelsen, 3. november 2010 Vejledning om udarbejdelse af årsrapport 1. Indledning...3 1.1 Årsrapportens formål og interessenter...3 1.2 Regelsæt...4 1.3

Læs mere