Model til 60 fællesskabets årsregnskab 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Model til 60 fællesskabets årsregnskab 2014"

Transkript

1 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Model til 60 fællesskabets årsregnskab 2014 Model til 60 fællesskabets årsregnskab INDLEVELSE SKABER UDVIKLING 1

2 Forord Ajourført Model til 60 fællesskabers årsregnskab 2014 Vi har tidligere udsendt en model til årsregnskabet for fællesskaber og institutioner omfattet af den kommunale styrelseslov 60. Vi har valgt at udarbejde modelregnskabet 2014, så det er muligt at aflægge årsregnskabet: 1. uden det omkostningsbaserede driftsregnskab 2. med det frivillige omkostningsbaserede driftsregnskab samt pengestrømsopgørelse, omregningstabel og anlægsoversigt. Såfremt fællesskabet ønsker at anvende model 2, skal oversigter og supplerende tekst optrykt i bilag 1 indarbejdes i årsregnskabet. I modelregnskabet har vi valgt at fastholde den frivillige anlægsoversigt, idet oversigten giver et godt overblik over udviklingen i fællesskabets materielle og immaterielle anlægsaktiver, herunder til- og afgange, afskrivninger samt ejendomsværdier mv. I begge tilfælde er den udvidede balance fastholdt, og aktiver og passiver er opstillet i overensstemmelse med de retningslinjer, som ØIM har udstukket ultimo fællesskaber, som er direkte omfattet af årsregnskabsloven, eksempelvis elproducerende virksomheder, skal selvfølgelig følge disse regnskabsbestemmelser. Skabelonen for årsregnskabet 2014 er udarbejdet således, at driftsregnskab og balance opstilles efter de retningslinjer, som ministeriet har udstukket. Modellen indeholder herudover de oversigter og noter, som er autoriserede af ministeriet, og dermed kan man ved at følge modellen udarbejdet af BDO Kommunernes Revision være sikker på, at man overholder de krav, der stilles fra ministeriet. Ud over at modellen opfylder regnskabskravene fra ministeriet, har vi valgt at følge god regnskabsskik, således at årsregnskabet bliver så tidssvarende som muligt. Det drejer sig især om følgende områder: Ledelsens årsberetning med forslag til indhold Hoved- og nøgletalsoversigter Regnskabspraksis Noter med forklarende tekster Vi ser frem til, at landets 60 fællesskaber vil anvende BDO Kommunernes Revisions model for årsregnskabet INDLEVELSE SKABER UDVIKLING 2

3 Indholdsfortegnelse Side FÆLLESSKABSOPLYSNINGER 5 PÅTEGNINGER 6 Ledelsens påtegning 6 Bestyrelsens påtegning 7 Revisionspåtegning 8 FÆLLESSKABETS ÅRSBERETNING 9 Ledelses årsberetning 9 Hoved- og nøgletal 10 FÆLLESSKABETS ÅRSREGNSKAB Anvendt regnskabspraksis 11 Driftsregnskab 13 Balance 14 Noter til driftsregnskab og balance 18 BILAG 1 Frivillige dele vedr. omkostningsregnskab mv. 32 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING 3

4 Fællesskabsoplysninger Fællesskab Fællesskab X Handelsvej X-by Telefon: Telefax: Hjemmeside: Hjemsted: Regnskabsår: X-by 1. januar december Bestyrelse XX, formand YY ZZ Direktion AA, direktør BB CC Revision BDO Kommunernes Revision Godkendt Revisionsaktieselskab XX 9999 XX INDLEVELSE SKABER UDVIKLING 4

5 Påtegninger Ledelsens påtegning Undertegnede har dags dato aflagt årsregnskab for 2014 for Fællesskab X. Årsregnskabet bygger på de obligatoriske oversigter og redegørelser, der skal aflægges i overensstemmelse med Lov om Kommunernes Styrelse og reglerne i Økonomi- og Indenrigsministeriets Budget- og Regnskabssystem for Kommuner. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsregnskabet giver et retvisende billede af fællesskabets aktiver og passiver, finansielle stilling samt årets økonomiske resultat. XX, den Direktør INDLEVELSE SKABER UDVIKLING 5

6 Bestyrelsens påtegning Bestyrelsen for Fællesskab X har i dag behandlet og vedtaget årsregnskabet for regnskabsåret Xx, den XX Formand ZZ YY INDLEVELSE SKABER UDVIKLING 6

7 Revisionspåtegning X-by, den BDO Kommunernes Revision Godkendt revisionsaktieselskab Registreret revisor INDLEVELSE SKABER UDVIKLING 7

8 Fællesskabets årsberetning Ledelsens årsberetning Visioner Her beskrives fællesskabets overordnede formål og visioner. Ligeledes kan et eventuelt værdigrundlag beskrives. Årets væsentligste begivenheder Her orienteres om årets væsentligste aktiviteter/begivenheder. Udvikling i forudsætninger i forhold til budget Her beskrives, hvordan virkeligheden har udviklet sig i forhold til de forudsætninger, som lå til grund for budgettet. Samtidigt redegøres for forhold af betydning for bedømmelsen af årets resultat og hovedtendenser i den økonomiske udvikling. Mål og evaluering på væsentlige områder Her beskrives fællesskabets målsætninger (såvel et- som flerårige), ligesom der foretages en evaluering af målopfyldelsen. Forventninger og fremtidige mål Her beskrives eksempelvis driftsmæssige, organisatoriske og aktivitetsmæssige planer m.v. Ligeledes kan der redegøres for de væsentligste udfordringer og udviklingstendenser. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING 8

9 Hoved- og nøgletal Oversigt over væsentlige økonomiske nøgletal i mio. kr. Regnskab 2014 Regnskab 2013 Regnskab 2012 Regnskab 2011 Regnskab 2010 Regnskabsopgørelsen (udgiftsbaseret) Resultat af ordinær driftsvirksomhed Balance, aktiver Anlægsaktiver i alt* Omsætningsaktiver i alt** Likvide beholdninger Balance, passiver Egenkapital Hensatte forpligtigelser Langfristet gæld Kortfristet gæld** Branchenøgletal *) Pr. 1. januar 2010 er regnskabspraksis omkring bunkning af aktiver ændret. Tidligere bunkede aktiver er fortsat indregnet og udgår i takt med afskrivning. **Med virkning for 2013 er der ændret regnskabspraksis for periodisering. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING 9

10 Fællesskabets årsregnskab 2014 Anvendt regnskabspraksis Generelt Fællesskab X er en fælleskommunal virksomhed oprettet efter styrelseslovens 60, hvorfor regnskabet aflægges i henhold til gældende lovgivning og efter de retningslinier, der er fastlagt af ministeriet i Budget- og Regnskabssystem for kommuner. Regnskabet aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år. God bogføringsskik Fællesskabets bogføring foretages i overensstemmelse med god bogføringsskik. Den gode bogføringsskik kan beskrives som den praksis, der til enhver tid anses for god skik og brug blandt kyndige og ansvarsbevidste fagfolk inden for bogføringsområdet. Det er en forudsætning for god bogføringsskik, at reglerne i Budget- og Regnskabssystem for kommuner samt øvrige relevante forskrifter er fulgt. Regnskabsmaterialet omfatter de faktiske registreringer, herunder transaktionsspor, beskrivelser af bogføringen, herunder aftaler om elektronisk dataudveksling, beskrivelser af systemer til at opbevare og fremfinde opbevaret regnskabsmateriale, bilag og anden dokumentation, oplysninger i øvrigt, som er nødvendige for kontrolsporet, regnskaber samt revision. Driftsregnskab Indregning af indtægter og udgifter Indtægter indregnes så vidt muligt i det regnskabsår, de vedrører, jf. transaktionsprincippet. Driftsudgifter i regnskabsopgørelsen indregnes i det regnskabsår, de vedrører, jf. transaktionsprincippet, forudsat at de er kendte for fællesskabet inden udløbet af supplementsperioden, der slutter den. januar i det nye regnskabsår. Anlægsudgifter indregnes i regnskabsopgørelsen i de regnskabsår, hvori anlægsudgiften afholdes. Præsentation i udgiftsregnskabet Det udgiftsbaserede regnskabs primære funktion er, at kunne sammenholde regnskabet med budgettet, der er opgjort efter udgiftsbaserede principper. Ekstraordinære poster INDLEVELSE SKABER UDVIKLING 10

11 Her beskrives eventuelle driftsmæssige dispositioner, som er ekstraordinære for det pågældende regnskabsår. Der sondres mellem indtægter og omkostninger afledt af fællesskabets primære og ekstraordinære aktivitet. Sidstnævnte vedrører aktiviteter, der ikke forventes at være tilbagevendende, og som ikke har sammenhæng til den ordinære aktivitet, f.eks. ekstraordinære tab afledt af naturkatastrofer, ekstraordinær afhændelse af aktiver, ekspropriationer e. lign. Bemærkninger til regnskabet Styrelsesloven fastsætter, at årsregnskabet i fornødent omfang skal være ledsaget af bemærkninger, navnlig vedrørende væsentlige afvigelser mellem bevillings- og regnskabsbeløb. Der skal også udarbejdes bemærkninger til regnskabet i tilfælde, hvor der nok er overensstemmelse mellem regnskabs- og bevillingsbeløb, men hvor de aktiviteter eller formål, som var forudsat ved bevillingsafgivelsen, ikke er realiseret. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING 11

12 Balancen Præsentation af balancen Formålet med balancen er at vise fællesskabets aktiver og passiver opgjort henholdsvis ultimo regnskabsåret og året før, idet der ved passiver forstås summen af egenkapital og forpligtigelser. Der er af ministeriet fastsat formkrav til, hvordan balancen skal udarbejdes. Materielle anlægsaktiver Aktiver indregnes som hovedregel i balancen til kostpris og afskrives over den forventede levetid. Ejendomsretten dokumenteres via bogførte fakturaer og leasingaftaler m.v. Ejendomsretten til de i balancen indregnede grunde og bygninger er dokumenteret via elektronisk indhentede tingbogsattester. Aktiver med en levetid på 1 år eller derunder - samt aktiver under kr. - afskrives straks og registreres således ikke i anlægskartoteket. Indretning af lejede lokaler samt anlæg, driftsmateriel og inventar, herunder edb-udstyr, måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger. Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug. Udgifter på over kr., der medfører en væsentlig forbedring af et aktivs egenskaber eller en væsentlig forlængelse af et aktivs levetid, aktiveres sammen med det pågældende aktiv og afskrives over den nye levetid. Udgifter til mindre reparationer o. lign., som ikke har væsentlig indflydelse på aktivets levetid eller egenskaber i øvrigt, udgiftsføres i det regnskabsår, hvori de afholdes. Grunde og bygninger Bygninger og grunde indregnes til anskaffelsespris med fradrag af afskrivninger. Der afskrives ikke på grunde. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING 12

13 Øvrige materielle anlægsaktiver Øvrige materielle anlægsaktiver er indregnet til anskaffelsespris med fradrag af afskrivninger. Aktiver til over kr., der indgår som en del af et større anlæg, registreres som et samlet anlæg. Inventar indkøbt til samme formål aktiveres, når der er tale om en start/nybygning eller om en væsentlig modernisering eller udvidelse. Levetider er fastlagt til følgende: Aktivtype Levetider Bygninger Installationer Tekniske anlæg, maskiner mv. Inventar, it-udstyr mv. Såfremt der er afveget fra levetiderne udmeldt af ministeriet, er dette anført som note til anlægsnoten i regnskabet. For enkelte aktiver fastsættes ved anskaffelsen en forventet scrapværdi, der ikke afskrives. Der afskrives ikke på materielle anlæg under udførelse. Først når anlægget er udført, påbegyndes afskrivning over anlæggets forventede levetid. Finansielt leasede anlægsaktiver Leasingkontrakter for materielle anlægsaktiver, hvor Fællesskab X har alle væsentlige risici og fordele forbundet med ejendomsretten (finansiel leasing), registreres i anlægskartoteket og indregnes til kostprisen. Kostprisen måles som den laveste af enten dagsværdien af det leasede aktiv eller nutidsværdien af minimumsleasingydelserne med tillæg af omkostninger. Finansielt leasede anlægsaktiver afskrives over den forventede levetid, der fastsættes efter typen af aktiv. Materielle anlægsaktiver under udførelse Igangværende materielle anlægsaktiver værdiansættes til de samlede afholdte udgifter på balancetidspunktet. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING 13

14 Immaterielle anlægsaktier Immaterielle anlægsaktiver afskrives lineært over maksimalt 10 år. Ved kontrakter, aftaler o. lign. anvendes så vidt muligt den gældende kontraktperiode. Finansielle anlægsaktiver - aktier og andelsbeviser Andele af interessentskaber, som Fællesskab X har medejerskab til, indgår i balancen med den andel af virksomhedernes indre værdi, jf. senest foreliggende årsregnskab, som svarer til fællesskabets ejerandel. For noterede aktier foretages indregningen til kursværdien pr. 31. december og for ikke noterede aktier og andre kapitalandele (andelsbeviser o. lign.) foretages indregningen efter indre værdis metode. Finansielle anlægsaktiver langfristede tilgodehavender Tilgodehavender er optaget i balancen til nominel værdi under de respektive regnskabsposter hertil. Der nedskrives til imødegåelse af forventede tab til nettorealisationsværdien. Omsætningsaktiver - varebeholdninger Udgifter til indkøb af råvarer, hjælpematerialer samt andre forbrugsvarer udgiftsføres på anskaffelsestidspunktet. Der foretages registrering af varebeholdninger over 1 mio. kr. og/eller beholdninger med væsentlige forskydninger i lagerets størrelse fra år til år. Varelagre mellem kr. og 1 mio. kr. registreres, hvis der sker forskydninger i varelageret, som vurderes at være væsentlige. Varebeholdning måles til kostpris efter FIFO-princippet. Omsætningsaktiver - fysiske aktiver til salg Grunde og bygninger til salg er opskrevet til forventet salgspris. Fysiske aktiver til salg måles til kostpris eller nettorealisationsværdi, hvor denne er lavere. Der kan foretages opskrivning til den forventede salgspris. Omsætningsaktiver - tilgodehavender Indtægter modtaget inden regnskabsårets udgang, men som vedrører efterfølgende regnskabsår, er klassificeret som periodeafgrænsningspost under omsætningsaktiver tilgodehavender. Indtægter som vedrører indeværende regnskabsår, men som først betales i det efterfølgende regnskabsår er klassificeret som kortfristet tilgodehavende. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING 14

15 Omsætningsaktiver - værdipapirer Værdipapirer omfatter beholdninger af kortfristede værdipapirer, der uden hindring kan omsættes til likvide beholdninger, og hvorpå der kun er ubetydelig risiko for værdi-ændringer. Værdipapirer indregnes til dagsværdi (kurs) på balancedagen. Egenkapital Det er interessenternes intention, at fællesskabet skal hvile i sig selv, hvorfor årets resultat fra fællesskabets forskellige aktiviteter alene tillægges/fradrages fællesskabets egenkapital for herigennem at holde regnskab med, at forbrugerne på sigt kun betaler for de omkostninger, som vedrører de enkelte opgaver. Hensatte forpligtigelser Forpligtigelser indregnes i balancen, når fællesskabet på balancedagen har en retslig eller faktisk forpligtigelse, som resultat af en tidligere begivenhed, og det er sandsynligt, at afviklingen heraf vil medføre et træk på fællesskabets økonomiske ressourcer, og der kan foretages en pålidelig beløbsmæssig måling af forpligtigelsen. Der indregnes hensatte forpligtigelser vedrørende eksempelvis miljøforurening, retssager og erstatningskrav på balancen til den løbende ydelses kapitaliserede værdi opgjort pr. forpligtigelse. Fratrædelsesbeløb ved udløb af åremålsansættelser optages til nominel værdi i overensstemmelse med de indgåede aftaler. Opmærksomheden henledes på at miljøforpligtelser primært er indregnet ved at foretage nedskrivning af grundværdien. Langfristede gældsforpligtigelser Langfristet gæld til realkreditinstitutter og andre kreditinstitutter er optaget med restgælden på balancetidspunktet. Den kapitaliserede restleasingforpligtigelse vedrørende finansielt leasede anlægsaktiver indregnes i balancen som en gældsforpligtigelse. Andre gældsforpligtigelser, som omfatter gæld til leverandører, andre myndigheder samt anden gæld, måles til nominel værdi. Gæld i udenlandsk valuta reguleres til kursen ultimo regnskabsåret. Kortfristet gæld Udgifter afholdt inden regnskabsårets udgang, men som vedrører efterfølgende regnskabsår, er klassificeret som periodeafgrænsningspost under omsætningsaktiver tilgodehavender. Kortfristet gæld til pengeinstitutter mv. optages med restværdien på balancetidspunktet. Fællesskabet indregner feriepengeforpligtelse under den kortfristede gæld. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING 15

16 Alt. 1 Feriepengeforpligtelsen indgår ikke i fællesskabets regnskabsaflæggelse. Alt. 2 Feriepengeforpligtelsen opgøres for personale med ret til ferie med løn i forhold til en gennemsnitsbetragtning for fællesskabet ud fra antal årsværk, en opgørelse af det gennemsnitlige antal skyldige feriedage pr. årsværk og gennemsnitlig udgift pr. skyldig feriedage. Alt. 3 Feriepengeforpligtigelsen opgøres for personale med ret til ferie med løn i forhold til lønsum, feriedage og særlige feriedage. Noter til driftsregnskab og balance Der er udarbejdet noter til henholdsvis driftsregnskab og balance i det omfang, der er væsentlige forhold, som bør belyses, og/eller ministeriet har stillet krav om noteoplysning/regnskabsbemærkning. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING 16

17 Driftsregnskab Noter Regnskabsopgørelse i mio. kr. Budget 2014 Korrigeret budget Regnskab Indtægter Indtægter i alt Driftsudgifter Driftsudgifter i alt Driftsresultat før renter Renter mv. RESULTAT AF ORDINÆR DRIFTSVIRKSOMHED 4 Anlægsudgifter Anlæg 1 Anlæg 2 Anlæg 3 Anlægsudgifter i alt Ekstraordinære poster 5 RESULTAT I ALT Negative tal angives med ( ) INDLEVELSE SKABER UDVIKLING 17

18 Balance Noter Balance i mio. kr. Ultimo 2014 Ultimo 2013 AKTIVER 6 MATERIELLE ANLÆGSAKTIVER Grunde Bygninger Tekniske anlæg mv. Inventar Anlæg under udførelse I alt IMMATERIELLE ANLÆGSAKTIVER 7 FINANSIELLE ANLÆGSAKTIVER Aktier og andelsbeviser m.v. Langfristede tilgodehavender I alt OMSÆTNINGSAKTIVER - VAREBEHOLDNINGER OMSÆTNINGSAKTIVER - FYSISKE ANLÆG TIL SALG OMSÆTNINGSAKTIVER - TILGODEHAVENDER OMSÆTNINGSAKTIVER - VÆRDIPAPIRER 8 LIKVIDE BEHOLDNINGER AKTIVER I ALT Negative tal angives med ( ) INDLEVELSE SKABER UDVIKLING 18

19 Noter Balance i mio. kr. Ultimo 2014 Ultimo 2013 PASSIVER 9 EGENKAPITAL HENSATTE FORPLIGTIGELSER 10 LANGFRISTEDE GÆLDSFORPLIGTIGELSER NETTOGÆLD VEDRØRENDE FONDS, LEGATER, DEPO- SITA M.V. KORTFRISTEDE GÆLDSFORPLIGTIGELSER PASSIVER I ALT Negative tal angives med ( ) 11 Kautions- og garantiforpligtelser udgør x mio. kr. Eventualrettigheder udgør x mio. kr. 12 Swapaftaler og valutaterminsforretninger 13 Nærtstående parter INDLEVELSE SKABER UDVIKLING 19

20 Noter til driftsregnskab og balance Note 1 Driftsindtægter (mio. kr.) Budget Korrigeret budget Driftsindtægter i alt Regnskab Note 2 Driftsudgifter (mio. kr.) Budget Korrigeret budget Driftsudgifter i alt Regnskab INDLEVELSE SKABER UDVIKLING 20

21 Note 3 Personaleoversigt over antal medarbejdere, omregnet til heltidsansatte Område Budget Medarbejderkategori 1 Medarbejderkategori 2 Medarbejderkategori 3 I alt De samlede lønudgifter i 2014 udgjorde x mio. kr. Kommentarer til personaleoversigten, eksempelvis: Udvikling i til- og afgang af medarbejdere Udvikling i sygefravær, herunder forbyggende indsats og øvrige tiltag Undersøgelser af medarbejdertrivsel/arbejdsmiljø Vidensregnskaber Vederlag til direktionen Note 4 Anlægsudgifter - projektopdelt Bevilling Rådighedsbeløb 2014 Regnskab Kommentar: Kommentar: Kommentar: Beløber bruttoudgifterne til et anlægsarbejde sig til 2 mio. kr. eller mere, skal der aflægges et særskilt anlægsregnskab. Det skal ske senest i forbindelse med aflæggelsen af årsregnskabet for det år, hvori det pågældende anlægsarbejde er afsluttet. Ovenstående skema kan bruges til denne aflæggelse. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING 21

22 Note 5 Uforbrugte bevillinger og rådighedsbeløb, der er overført mellem årene Til 2015 Til 2014 Drift: I alt overførte driftsbevillinger til næste år Anlæg: I alt overførte anlægsbevillinger til næste år I alt overførte bevillinger Overførsel af uudnyttede rådighedsbeløb INDLEVELSE SKABER UDVIKLING 22

23 Note 6 Anlægsoversigt i mio. kr. Grunde Bygninger Tekniske anlæg m.v. Inventar m.v. Materielle anlægsaktiver under udførelse Immaterielle anlægsaktiver I alt Kostpris Tilgang Afgang Overført Kostpris Opskrivninger Årets opskrivninger Opskrivninger Ned- og afskrivninger Årets afskrivninger Årets nedskrivninger Af- og nedskrivninger afhændede aktiver Ned- og afskrivninger Regnskabsmæssig værdi Samlet ejendomsværdi Reserve ved evt. opskrivning til ejendomsværdi Finansielt leasede aktiver udgør Afskrivning (over antal år) * x x år x -x år x -x år x -x år x -x år *) der afskrives ikke på grunde. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING 23

24 Note 7 Aktier, andelsbeviser og ejerandele 2014 Ejerandel Indre Værdi Selsk. andel I alt Note 8 Finansieringsoversigt i mio. kr. Budget Korrigeret budget Regnskab Korrigeret budget vs. regnskab Likvide beholdninger primo Tilgang af likvide aktiver: +/- Årets resultat +/- Lånoptagelse +/- Øvrige finansforskydninger Anvendelse af likvide aktiver: Afdrag på lån Likvide beholdninger ultimo INDLEVELSE SKABER UDVIKLING 24

25 Note 9 Udvikling i egenkapital Egenkapital /- Primokorrektioner* +/- Årets resultat - Afskrivning af anlægsaktiver +/- Opskrivning/nedskrivning af aktiver +/- Udvikling i modpost for donationer + Yderligere indskud - Afskrivning af restancer +/- Regulering af hensættelser Egenkapital Mio. kr. *) Heraf primokorrektion vedrørende: Note 10 Langfristet gæld XX XX XX Langfristet gæld i alt Konvertering af lån Fællesskabet skal redegøre for, hvilken restløbetid der var tilbage på det oprindelige lån. Dette gælder for hvert lån og for hver konvertering. Ved samtidig konvertering af flere lån til ét nyt lån skal restløbetiden beregnes som en vægtet gennemsnitlig sum af de enkelte låns restløbetider. Afdragsprofil Her kan redegøres for afdragsprofilen på den langfristede gæld. Gæld eksponeret i anden valuta Der skal i bemærkningerne til regnskabet opgøres andelen af den langfristede gæld, der er eksponeret i anden valuta end danske kroner, baseret på en nettoopgørelse inkl. evt. finansielle instrumenter. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING 25

26 Note 11 Kautions- og garantiforpligtigelser Selskab 1, garanti for lån i pengeinstitut A Selskab 2, garanti for lån i pengeinstitut B Kautions- og garantiforpligtigelser i alt Eventualforpligtelser Leasingforpligtelser, operationel leasing Huslejeforpligtigelser Andre kontraktlige forpligtigelser Kr. Eventualrettigheder INDLEVELSE SKABER UDVIKLING 26

27 Aftale Modpart Oprindelig hovedstol Nom. restgæld 31. december 2014 Markedsværdi 31. december 2013 Udløbstids-punkt Renteforhold Valutaforhold Evt kursjustering (restgæld)* Model til 60 fællesskabets årsregnskab 2014 Note 12 Swap-aftaler Swap x. Danske Bank Variabel til fast DKK/EUR *Kursjustering ultimo 2014, såfremt anvendelsen af de finansielle instrumenter har betydning for værdien af restgælden. (Urealiserede kursgevinster og tab, som følge af renteudviklingen mv. oplyses i bemærkningerne.) Valutaterminskontrakter Rente Restløbetid Valuta Restgæld Som led i sikring af indregnede transaktioner anvender fællesskabet sikringsinstrumenter, såsom valutaterminskontrakter, valutaterminsoptioner samt rente- og valutaswaps. Ifølge lånebekendtgørelsen skal der endvidere oplyses herom ved brug af øvrige finansielle instrumenter. Redegørelsen skal oplyse hvilke fremtidige kontraktslige betalinger, der er terminssikret. Optioner Her redegøres for de af fællesskabet i årets løb indgåede optioner og optioner fra tidligere år som fortsat løber. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING 27

28 Note 13 Nærtstående parter Her redegøres for forretningsmæssige transaktioner/samhandel mellem fællesskabet og virksomheder, som kontrolleres af medlemmer af fællesskabets ledelse (Bestyrelse og Direktion). Nærtstående parter: Bestyrelse XX, formand YY ZZ WW Direktion AA, direktør BB CC Fællesskabet har i 2014 haft følgende transaktioner/samhandel med nærtstående parter: Køb af konsulentydelser, i alt 1,2 mio. kr., hos virksomheden OO, som ejes af bestyrelsesmedlem ZZ Leje af bygning, i alt 0,9 mio. kr., som ejes af bestyrelsesmedlem YY. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING 28

29 Bemærkninger til regnskabet Regnskabsoversigt / Oversigt over forbrug i forhold til bevillinger Bevillingsområde Oprindelig bevilling Tillægsbevillinger Regnskab Regnskab vs. bevilling Bemærkninger på bevillingsniveau Der skal også udarbejdes bemærkninger til regnskabet i tilfælde, hvor der nok er overensstemmelse mellem regnskabs- og bevillingsbeløb, men hvor de aktiviteter eller formål, som var forudsat ved bevillingsafgivelsen, ikke er realiseret. For hvert bevillingsområde bør beskrivelsen - ud over summariske finansielle oplysninger - også indeholde mere kvalitative oplysninger om fastsatte mål og resultatopfyldelsen i forhold hertil. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING 29

30 Bilag 1 Såfremt 60 fællesskabet ønsker at supplere regnskabet med et omkostningsbaseret regnskab, skal de efterfølgende oversigter og tekstforslag i fornødent omgang indarbejdes i regnskabsaflæggelsen. Indhold: Anvendt regnskabspraksis Resultatopgørelse (omkostningsbaseret) Omregningstabel Pengestrømsopgørelse Anlægsoversigt INDLEVELSE SKABER UDVIKLING 30

31 Regnskabspraksis Der bør i regnskabspraksis indføjes afsnit om aflæggelsen af eksempelvis omkostningsbaseret resultatopgørelse eller pengestrømsopgørelse: Præsentation i omkostningsregnskabet Strukturen i det omkostningsbaserede regnskab er inspireret af årsregnskabsloven, og er opgjort efter omkostningsbaserede principper. Regnskabet indeholder således blandt andet også afskrivninger på fællesskabets aktiver. Pengestrømsopgørelse Pengestrømsopgørelsen tegner et billede af, hvor likviditeten kommer fra, og hvad den er anvendt til. Opgørelsen viser fællesskabets pengestrøm i året fordelt på drifts-, investerings- og finansieringsaktivitet samt årets forskydninger i likvider samt beholdningen primo og ultimo. Resultatopgørelse Noter Resultatopgørelse i mio. kr. (Omkostningsbaseret resultatopgørelse) Regnskab 2014 Regnskab 2013 Indtægter Indtægter i alt Driftsudgifter Driftsudgifter i alt Driftsresultat før afskrivninger og renter Afskrivninger Driftsresultat før renter Renter mv. RESULTAT AF ORDINÆR DRIFTSVIRKSOMHED Ekstraordinære poster RESULTAT I ALT INDLEVELSE SKABER UDVIKLING 31

32 Note x Omregningstabel fra regnskabsopgørelse til resultatopgørelse Mio. kr. Årets resultat efter regnskabsopgørelsen + aktiverede anskaffelser - salg af aktiver - af- og nedskrivninger + andre reguleringer (eks. pensioner og leasing) Årets resultat ifølge resultatopgørelsen Pengestrømsopgørelse Pengestrømsopgørelse (mio. kr.) Regnskabsopgørelsens resultat +/- Finansforskydninger Driftens likviditetsvirkning Investeringer - Investeringer i anlægsaktiver Investeringer i alt Finansiering + Lånoptagelse - Afdrag på lån Finansiering i alt, netto Ændringer af likvide aktiver Likvide aktiver primo 2013 Likvide aktiver ultimo INDLEVELSE SKABER UDVIKLING 32

33 Anlægsoversigt i mio. kr. Grunde Bygninger Tekniske anlæg m.v. Inventar m.v. Materielle anlægsaktiver under udførelse Immaterielle anlægsaktiver I alt Kostpris Tilgang Afgang Overført Kostpris Opskrivninger Årets opskrivninger Opskrivninger Ned- og afskrivninger Årets afskrivninger Årets nedskrivninger Af- og nedskrivninger afhændede aktiver Ned- og afskrivninger Regnskabsmæssig værdi Samlet ejendomsværdi Reserve ved evt. opskrivning til ejendomsværdi Finansielt leasede aktiver udgør Afskrivning (over antal år) * x x år x -x år x -x år x -x år x -x år *) der afskrives ikke på grunde. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING 33

Model til kommunens årsregnskab 2014

Model til kommunens årsregnskab 2014 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Model til kommunens årsregnskab 2014 Model til kommunens årsregnskab 2014 WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING 1 WWW.BDO.DK Forord Ajourført Model til Kommunens Årsregnskab

Læs mere

Ændringen har ingen indvirkning på kommunens udgiftsbaserede regnskabsresultat.

Ændringen har ingen indvirkning på kommunens udgiftsbaserede regnskabsresultat. Generelt Jammerbugt Kommunes regnskab aflægges i henhold til gældende lovgivning og efter de retningslinjer, der er fastlagt af Økonomi- og Indenrigsministeriet i Budget- og regnskabssystem for kommuner.

Læs mere

INDHOLD. Borgmesterens forord. Påtegninger. Kommunens årsberetning. Anvendt regnskabspraksis. Balance. Bemærkninger til regnskabet.

INDHOLD. Borgmesterens forord. Påtegninger. Kommunens årsberetning. Anvendt regnskabspraksis. Balance. Bemærkninger til regnskabet. INDHOLD Borgmesterens forord Påtegninger Ledelsespåtegning Revisionspåtegning Kommunens årsberetning Hoved- og nøgletal Anvendt regnskabspraksis Driftsregnskab: Regnskabsopgørelse (udgiftsbaseret) Balance

Læs mere

Ændringen har ingen indvirkning på kommunens udgiftsbaserede regnskabsresultat.

Ændringen har ingen indvirkning på kommunens udgiftsbaserede regnskabsresultat. Generelt Jammerbugt Kommunes regnskab aflægges i henhold til gældende lovgivning og efter de retningslinjer, der er fastlagt af Indenrigs- og Sundhedsministeriet i Budget- og Regnskabssystem for kommuner.

Læs mere

ØKONOMI, PERSONALE OG UDVIKLING. Sorø Kommune Årsregnskab 2012

ØKONOMI, PERSONALE OG UDVIKLING. Sorø Kommune Årsregnskab 2012 ØKONOMI, PERSONALE OG UDVIKLING Sorø Kommune Årsregnskab 2012 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 3 Borgmesterens forord... 5 Kommuneoplysninger... 6 Forord... 7 Påtegninger... 8 Ledelsens påtegning...

Læs mere

Årsregnskab 2009. Årsberetning

Årsregnskab 2009. Årsberetning Årsregnskab Årsberetning Indhold Indhold Forord................................... 3 Anvendt regnskabspraksis........................ 5 Generelle bemærkninger........................ 11 Regnskabsopgørelse..........................

Læs mere

Sorø Kommune Årsregnskab 2011

Sorø Kommune Årsregnskab 2011 ØKONOMI, PERSONALE OG UDVIKLING Sorø Kommune Årsregnskab 2011 WWW.SOROE.DK WWW.SOROE.DK 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 3 Forord... 5 Kommuneoplysninger... 6 Borgmesterens forord... 7 Påtegninger...

Læs mere

1 KOMMUNALE OPLYSNINGER 5 2 BORGMESTERENS FORORD 8 3 LEDELSES OG REVISOR PÅTEGNING 9 4 ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS 12

1 KOMMUNALE OPLYSNINGER 5 2 BORGMESTERENS FORORD 8 3 LEDELSES OG REVISOR PÅTEGNING 9 4 ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS 12 Regnskab 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 KOMMUNALE OPLYSNINGER 5 1.1 BYRÅDETS MEDLEMMER I PERIODEN 2010-2013 5 1.2 HOLBÆK ANDET 7 2 BORGMESTERENS FORORD 8 3 LEDELSES OG REVISOR PÅTEGNING 9 3.1. LEDELSES PÅTEGNING

Læs mere

REGNSKAB 2011 OVERFØRSEL AF UFORBRUGTE BEVILLINGER TIL 2012

REGNSKAB 2011 OVERFØRSEL AF UFORBRUGTE BEVILLINGER TIL 2012 REGNSKAB 2011 OVERFØRSEL AF UFORBRUGTE BEVILLINGER TIL 2012 1 Generelle bemærkninger Generelle bemærkninger 1 GENERELLE BEMÆRKNINGER... 3 1.1. Indledning... 6 1.2. Ledelsens påtegning... 7 1.3. Hovedkonklusioner

Læs mere

Regnskab 2013 Regnskab 2013

Regnskab 2013 Regnskab 2013 2013 2013 2 Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse:... 3 Kommuneoplysninger... 4 Borgmesterens forord... 5 Anvendt regnskabspraksis... 6 soversigt... 11 sbemærkninger Væsentlige afvigelsesforklaringer...

Læs mere

Indholdsfortegnelse Generelle bemærkninger... 7 Indledning... 9 Ledelsens påtegning... 10 Hovedkonklusioner på regnskabet... 11 Opmærksomhedspunkter... 12 Opfølgning på budgettets forudsætninger... 12

Læs mere

Over Dråby. Gerlev Strandpark. Tørslev Hage Snostrup Store Rørbæk. Lyngerup. Østby

Over Dråby. Gerlev Strandpark. Tørslev Hage Snostrup Store Rørbæk. Lyngerup. Østby Skoven Sigerslevvester Kvinderup Græse Hørup Over Dråby Sundbylille Jørlunde Gerlev Strandpark Kyndby Huse Dalby Huse Lyngerup Tørslev Hage Snostrup Store Rørbæk Kyndby Venslev Dalby Krogstrup Lille Rørbæk

Læs mere

ØKONOMI OG ANALYSE ÅRSREGNSKAB 2013

ØKONOMI OG ANALYSE ÅRSREGNSKAB 2013 ØKONOMI OG ANALYSE ÅRSREGNSKAB Indhold Kommuneoplysninger... 1 Borgmesterens forord... 2 Påtegninger... 3 Ledelsens påtegning... 3 Revisionspåtegning... 4 Kommunens årsberetning... 5 Fakta om Odsherred

Læs mere

Årsberetning 2010 MED BILAG. Årsberetning 2010

Årsberetning 2010 MED BILAG. Årsberetning 2010 Årsberetning 2010 Odder Rådhus Rådhusgade 3. 8300 Odder Telefon 87 80 33 33. Telefax 87 80 33 20 email: odder.kommune@odder.dk hjemmeside: oddernettet.dk Åbningstider på rådhuset: Mandag, tirsdag, onsdag

Læs mere

Regnskab & årsberetning 2009

Regnskab & årsberetning 2009 Regnskab & årsberetning 2009 Side 1 INDHOLD Side Kommuneoplysninger 3 Borgmesterens forord 4 Påtegninger Ledelsens påtegning 5 Kommunens årsberetning 6 Status på Udviklingsstrategi 2009 9 Regnskab 2009

Læs mere

Regnskab 2013 - Årsberetning. Favrskov Kommune

Regnskab 2013 - Årsberetning. Favrskov Kommune Regnskab 213 - Årsberetning Favrskov Kommune INDHOLD Side Kommuneoplysninger 2 Ledelsens forord 4 Påtegninger 6 Ledelsens påtegning 6 Revisionspåtegning 7 Økonomisk overblik 8 Kommunens årsregnskab 213

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2013

Årsberetning og regnskab 2013 Årsberetning og regnskab 213 756 IKAST-BRANDE Indholdsfortegnelse Årsberetning (gul farve)... side 1 Hovedoversigt til regnskab... side 27 Regnskabsoversigt her henvises der til intranettet, hvor tal materialet

Læs mere

ÅRSBERETNING 2014 er klar! Assens Kommune udgiver endnu engang udelukkende sin årsberetning elektronisk.

ÅRSBERETNING 2014 er klar! Assens Kommune udgiver endnu engang udelukkende sin årsberetning elektronisk. ÅRS er klar! Assens Kommune udgiver endnu engang udelukkende sin årsberetning elektronisk. Derved er det hurtigt og let at navigere rundt i årsberetningen ved at klikke på billeder, overskrifter, i menuen

Læs mere

INDHOLD SELSKABSOPLYSNINGER PÅTEGNINGER LEDELSENS PÅTEGNING BESTYRELSENS PÅTEGNING DEN UAFHÆNGIGE REVISORS ERKLÆRING

INDHOLD SELSKABSOPLYSNINGER PÅTEGNINGER LEDELSENS PÅTEGNING BESTYRELSENS PÅTEGNING DEN UAFHÆNGIGE REVISORS ERKLÆRING 2 INDHOLD 3: SELSKABSOPLYSNINGER 4: 4: 5: 6: 11: PÅTEGNINGER LEDELSENS PÅTEGNING BESTYRELSENS PÅTEGNING DEN UAFHÆNGIGE REVISORS ERKLÆRING LEDELSENS ÅRSBERETNING LEDELSENS ÅRSBERETNING HOVED- OG NØGLETAL

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Norddjurs Kommunes årsregnskab 2010. Kommuneoplysninger...1. Borgmesterens forord...2. Påtegninger...3. Ledelsens påtegning...

Indholdsfortegnelse. Norddjurs Kommunes årsregnskab 2010. Kommuneoplysninger...1. Borgmesterens forord...2. Påtegninger...3. Ledelsens påtegning... Indholdsfortegnelse Norddjurs Kommunes årsregnskab 2010 Kommuneoplysninger...1 Borgmesterens forord...2 Påtegninger...3 Ledelsens påtegning...3 Revisionens påtegning...4 Kommunens årsberetning...5 Ledelsens

Læs mere

Dagsorden Bestyrelsesmøde i NT den 14. april 2015, kl. 8.00

Dagsorden Bestyrelsesmøde i NT den 14. april 2015, kl. 8.00 Dagsorden Bestyrelsesmøde i NT den 14. april 2015, kl. 8.00 Mødet afholdes på Hotel Phønix, Bredgade 17, 9700 Brønderslev Dagsorden, bestyrelsesmøde i NT den 14. april 2015 Pkt. Tekst Side 1 Godkendelse

Læs mere

7 BOGFØRING, REGNSKAB OG REVISION

7 BOGFØRING, REGNSKAB OG REVISION Budget- og regnskabssystem for kommuner Dato: Oktober 2013 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2013 7 BOGFØRING, REGNSKAB OG REVISION Indhold Side 7.0 Bogføring 7.0-1 7.1 Procedurekrav i forbindelse med regnskabsaflæggelsen

Læs mere

Årsberetning for 2012. Syddjurs Kommune

Årsberetning for 2012. Syddjurs Kommune Årsberetning for 2012 Syddjurs Kommune Side 2 Side 3 Indholdsfortegnelse Ledelsens forord... 6 Kommunens årsberetning... 7 Personaleoversigt... 9 Anvendt regnskabspraksis... 10 Oversigt over væsentlige

Læs mere

Årsberetning for 2013 Syddjurs Kommune

Årsberetning for 2013 Syddjurs Kommune 1 of 132 Årsberetning for 2013 Syddjurs Kommune Side 2 2 of 132 3 of 132 Side 3 Indholdsfortegnelse Ledelsens forord...6 Kommunens årsberetning...7 Anvendt regnskabspraksis...9 Oversigt over væsentlige

Læs mere

7 BOGFØRING, REGNSKAB OG REVISION

7 BOGFØRING, REGNSKAB OG REVISION Budget- og regnskabssystem for kommuner Dato: Marts 2011 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2011 7 BOGFØRING, REGNSKAB OG REVISION Indhold Side 7.0 Bogføring 7.0-1 7.1 Procedurekrav i forbindelse med regnskabsaflæggelsen

Læs mere

REGNSKAB BERETNING2012 VESTEGNENS BRANDVÆSEN

REGNSKAB BERETNING2012 VESTEGNENS BRANDVÆSEN REGNSKAB BERETNING2012 VESTEGNENS BRANDVÆSEN Side 1 Forord fra bestyrelsesformanden 2012 blev året, hvor Vestegnens Brandvæsen byggede videre på det fundament, som blev grundlagt i 2011, hvor en række

Læs mere

1. Forord. Hermed foreligger Ballerup Kommunes årsregnskab for 2009.

1. Forord. Hermed foreligger Ballerup Kommunes årsregnskab for 2009. Indholdsfortegnelse side 1. Forord 3 2. Ledelsespåtegning 5 3. Revisionspåtegning 7 4. Kommunens årsberetning til regnskabet (generelle bemærkninger) 9 5. Anvendt regnskabspraksis 13 6. Kommunens årsregnskab

Læs mere

REGNSKAB BERETNING VESTEGNENS BRANDVÆSEN. Side 1

REGNSKAB BERETNING VESTEGNENS BRANDVÆSEN. Side 1 REGNSKAB BERETNING 2013 VESTEGNENS BRANDVÆSEN Side 1 Forord fra bestyrelsesformanden Tidligere års strategiske beslutninger om besparelser og effektiviseringer af driften i Vestegnens Brandvæsen er nu

Læs mere

ÅRSBERETNING 2012. Årsregnskab for 2012

ÅRSBERETNING 2012. Årsregnskab for 2012 ÅRSBERETNING 2012 Årsregnskab for 2012 Læsevejledning Formålet med regnskabet er at redegøre for udviklingen i regnskabsåret set i forhold til den forventede udvikling, da budgettet blev vedtaget. Aflæggelsen

Læs mere

Bilagssamling til åben dagsorden til møde i Bestyrelsen for Midttrafik fredag 8. maj 2015 kl. 13.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg

Bilagssamling til åben dagsorden til møde i Bestyrelsen for Midttrafik fredag 8. maj 2015 kl. 13.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Aarhus, 30. april 2015 Bilagssamling til åben dagsorden til møde i Bestyrelsen for Midttrafik fredag 8. maj 2015 kl. 13.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Årsregnskab 2014 for Midttrafik Godkendt på

Læs mere