Klimakommune-regnskab for Ringsted Kommune. CO 2 -opgørelse 2013 og handlingsplan 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Klimakommune-regnskab for Ringsted Kommune. CO 2 -opgørelse 2013 og handlingsplan 2014"

Transkript

1 Klimakommune-regnskab for Ringsted Kommune CO 2 -opgørelse og handlingsplan 2014

2 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Resumé... 2 Status på projekter... 2 Energirenovering af de kommunale bygninger... 2 Varmeforsyning... 3 Kommunens transport... 3 Forbrug og CO 2 -udledning... 4 Samlet energiforbrug og CO 2 -udledning... 4 Kommunale bygninger... 7 Energiforbrug... 7 CO 2 -udledning... 8 Tekniske anlæg... 9 Energiforbrug... 9 CO 2 -udledning Transport Klimahandlingsplan Forsyningen Energirenovering i de kommunale bygninger Kommunens bilpark Pedelnetværk Datagrundlag Bilag 1: Tabeller over udviklingen i energiforbrug og CO 2 -udledning

3 Indledning Ringsted Kommune underskrev aftale med Danmarks Naturfredningsforening om at blive klimakommune den 16. marts Målet med aftalen er at reducere udledningen af CO 2 fra Ringsted kommune som virksomhed med 2 % om året. Kommunen har forpligtet sig til: at udarbejde et årligt CO 2 -regnskab at udarbejde en klimaplan der beskriver, hvordan kommunen vil nå målet om at reducere udslippet af CO 2 med 2 % om året og hvilke områder kommunen vil fokusere på at gennemføre planen at offentliggøre den opnåede CO 2 -reduktion og hvilke projekter kommunen har igangsat Ringsted Kommune har valgt 2008 som baseline. Der er sendt kombineret CO 2 -regnskab og handleplan til Danmarks Naturfredningsforening for årene Resumé Med henblik på at nedbringe energiforbruget og forbedre indeklimaet er der i foretaget energirenoveringer i Bengerds Børnehus, Ringsted Sportscenter og Vigersted Skole samt Asgårdsskolen. Desuden har der været fokus på transporten, især indenfor Hjemmeplejen, med bl.a. kør grønt kurser for de ansatte. I de kommunale bygninger er elforbruget faldet i i forhold til 2012, mens varmeforbruget er steget. På de tekniske anlæg er elforbruget steget, hvilket skyldes øgede aktiviteter. Således viser nøgletallene for renseanlægget, som står for den største stigning, en større effektivitet, i det elforbruget er faldet i forhold til mængden af renset spildevand. På transportområdet har der været en større aktivitet, særligt hos Vej og Park. Samlet set betyder det, at CO 2 -udledningen er steget med 174 tons svarende til ca. 2,3 % fra 2012 til. Set over de 5 år, hvor kommunen har været tilknyttet klimakommuneaftalen, er CO2-udledningen faldet med ca. 10 % svarende til ca. 2 % om året. For er opgørelsesmetoden for CO2-udledningen fra elforbruget ændret, således at der kan ses bort fra de årlige variationer i den nationale el-emissionsfaktor, som kommunen ingen indflydelse har på. I 2014 vil Forsyningen arbejde med at forbedre styringen af pumper på både spildevandsområdet og vandforsyningsområdet, der vil betyde en reduktion af elforbruget. I de kommunale bygninger står et stort samlet energirenoveringsprojekt for døren på behandlingshjemmet Nebs Møllegård. Endelig vil kommunen indføre elektroniske kørebøger og flådestyring for at få en optimal udnyttelse af kommunens bilflåde, herunder mest mulig kørsel i klimavenlige biler. Status på projekter Energirenovering af de kommunale bygninger I er det gamle el-opvarmede ventilationsanlæg i Bengerds Børnehus udskiftet med nyt ventilationsanlæg med behovsstyring, der ventilerer samtlige rum i børnehaven. I hallerne på Ringsted Sportscenter er det eksisterende ventilationsanlæg udskiftet, og der er etableret strålevarme. Det betyder både reduceret energiforbrug og bedre komfort i hallerne. 2

4 Desuden er varmecentralen renoveret ved at udskifte en 2500 liters varmtvandsbeholder til en 1000 liters samt at montere en varmeveksler. På Vigersted skole er der udskiftet varmtvandsbeholder og på Asgårdsskolen er der udskiftet ventilationsanlæg. Disse projekter er ikke afsluttede endnu, men forventes at være færdige ultimo juli Varmeforsyning Ringsted Kommune har undersøgt mulighederne for at etablere et biogasanlæg i Ringsted. Efter politisk behandling i blev det besluttet at henlægge projektet på ubestemt tid grundet usikker driftsøkonomi. Ringsted Forsyning er derfor i gang med at afsøge andre muligheder, herunder etablering af en ny halmkedel, så andelen af vedvarende energi til varmeforsyning fortsat kan øges. Kommunens transport I hjemmeplejen er der gennemført kør grønt kurser for en del af medarbejderne. Det har betydet at der er kommet større fokus på transport i det hele taget. Hjemmeplejen benytter også el-cykler som alternativ til bilerne, som primært er gode til de kortere ture. I Vej og Park er der også anskaffet en el-cykel med lad, som fungerer godt. Organisering Fra opstart af klimakommune-konceptet har Ringsted kommune haft en intern gruppe, som koordinerer klimaarbejdet og sørger for fremdrift. Gruppen har både arbejdet med at nedbringe CO 2 -udledningen fra kommunen som virksomhed og som geografisk enhed. I forbindelse med handleplanen for har vi imidlertid besluttet at målrette arbejdet yderligere. Vi har derfor nedsat en særlig klimakommune-gruppe bestående af de medarbejdere der bidrager til regnskabet. Målet er bl.a. at få et bedre datagrundlag. Gruppen mødes en gang om året i forbindelse med at der udarbejdes regnskab og handleplan. 3

5 Forbrug og CO 2 -udledning I det følgende gennemgår vi udviklingen i energiforbrug og CO 2 -udledning. Alle opgørelser er angivet i tabelform i bilag 1. Samlet energiforbrug og CO 2 -udledning Nedenstående figurer viser det samlede energiforbrug og CO 2 -udledning fordelt på kilder. Opvarmning med fjernvarme, naturgas og olie står for den største andel af energiforbruget. Fjernvarmeforbruget tegner sig alene for ca. 39 % af det samlede energiforbrug. Ser vi på CO 2 -udledningen er det derimod forbruget af el, der giver det største bidrag på ca. 43 %, mens fjernvarmen kun bidrager med ca. 18 %. Det afspejler det forhold, at ca. 74 % af fjernvarmen i dag er baseret på vedvarende energikilder i form af halm. Energiforbrug i 1% 5% 32% 39% Fjernvarme Naturgas Olie El Benzin Diesel 5% 18% Figur 1: Fordelingen af energiforbrug på de enkelte kilder i CO2-udledning i 43% 1% 8% 14% 25% Fjernvarme Naturgas Olie El Benzin Diesel 9% Figur 2: Fordelingen af CO 2 -udledningen på de enkelte kilder i 4

6 Figur 3 viser det samlede energiforbrug i form af varme og el fordelt på bygninger og tekniske anlæg i de år hvor Ringsted Kommune har været klimakommune. Som det fremgår, har energiforbruget varieret hen over årene, men er i større end både i basisåret 2008 og i forhold til kwh Energiforbrug i alt (varme og el) Kommunale bygninger Tekniske anlæg Figur 3: Det samlede energiforbrug i kommunale bygninger og tekniske anlæg fra 2008 til. Til trods for et højere energiforbrug, er der sket et fald i den samlede CO 2 -udledning på ca. 19 % siden Faldet skyldes at en stadig større del af kommunens energiforbrug kommer fra vedvarende energikilder. Således har Ringsted Forsyning øget andelen af vedvarende energi i fjernvarmen fra ca. 45 til 74 % i perioden Der ud over er CO 2 -udledningen fra den nationale el-produktion faldet fra 451 til 377 gram pr. kwh. Den nationale el-emissionsfaktor har kommunen ingen indflydelse på, så for at give et mere retvisende billede af CO 2 -udviklingen i kommunen er det hensigtsmæssigt at korrigere tallene for faktorens udvikling. Bruger vi emissionsfaktoren for basisåret 2008, bliver det samlede fald i CO 2 -udledningen på ca. 10 % i perioden 2008, svarende til et fald på ca. 2 % i gennemsnit pr. år. 5

7 Samlet CO2-udledning Ton CO CO2 i alt (fast faktor) CO2 i alt (variabel faktor) Figur 4: Udvikling i den samlede CO 2 -udledning i perioden 2008 med henholdsvis fast og variabel el-emissionsfaktor. I forhold til 2012, som var det år hvor CO 2 -udledningen var lavest, er der i sket en stigning i den samlede CO 2 - udledning på 174 tons, svarende til ca. 2,3 %, regnet med fast elemissionsfaktor. Som det fremgår af figur 5 er stigningen i CO 2 -udledningen sket på de tekniske anlæg og indenfor transport, mens udledningen fra de kommunale bygninger er faldet lidt. Ton CO2-udledning i alt Kommunale bygninger Tekniske anlæg Transport CO2 i alt (fast faktor) Figur 5: Udviklingen af CO 2 -udledningen fordelt på områder. For transport er basline ikke 2008 men 2010, da kørsel i private biler ikke var medtaget de første år. 6

8 I den følgende gennemgang er energiforbrug og CO 2 -udledning opdelt på hhv. kommunale bygninger, tekniske anlæg og transport. De kommunale bygninger består af skoler, børneinstitutioner, bygninger indenfor social- og kulturområdet samt kommunens administrationsbygninger. De tekniske anlæg består af kommunens rensningsanlæg, varmecentraler, vandforsyningsanlæg, værksteder m.v. Opgørelsen på transportområdet dækker kørslen i hjemmeplejen, administrationen, Ringsted Forsyning samt Vej og Park. Kommunale bygninger Energiforbrug El-, vand og varmeforbruget i de kommunale bygninger bliver registreret i et energistyringsprogram. Institutioner og tekniske anlæg indberetter deres data en gang om måneden, og kan samtidig følge eget forbrug. Dermed er der mulighed for at agere i forhold til eventuelt overforbrug El-forbrug Kommunale bygninger El 2012 El Figur 6: Udviklingen i el-forbruget i de kommunale bygninger. Opgørelsen viser, at varmeforbruget er steget med i alt ca kw fra 2012 til, svarende til ca. 3,4 %, mens elforbruget er faldet med ca kwh, svarende til ca. 2,5 %. Det samlede energiforbrug i de kommunale bygninger er således steget med ca kwh svarende til ca. 2 %. 7

9 Faldet i elforbruget er sket indenfor alle områder, men kulturområdet står for over halvdelen af det samlede fald. kwh Varmeforbrug kommunale ejendomme Varme 2012 Varme Figur 7: Udviklingen i varmeforbruget i de kommunale bygninger. Skolerne står for det største varmeforbrug inden for de kommunale bygninger. Deres forbrug er i på samme niveau som i I Vej og Park er der et mindre fald i varmeforbruget, mens der på alle øvrige områder er sket en stigning. Det er særligt børneinstitutioner og bygninger under kulturområdet der tegner sig for stigningen. Der er ikke på nuværende tidspunkt fundet nogen forklaring på det stigende varmeforbrug. Fra 2012 er der beregnet nøgletal for de kommunale bygninger udtrykt ved kwh pr. m 2. Udviklingen i nøgletallet fra 2012 til svarer til udviklingen i energiforbruget. Udviklingen i energiforbruget kan således ikke forklares ved ændringer i den samlede arealanvendelse. CO 2 -udledning På varmesiden er der sket en stigning i CO 2 -udledningen på 39 tons fra 2012 til. Samtidigt er der sket et fald på el-siden på 85 tons. Den samlede CO 2 -udledning fra de kommunale bygninger er altså faldet med 46 tons, svarende til knapt 1 %. 8

10 6.000 CO2-udledning Kommunale ejendomme CO2 - varme CO2 - el (fast faktor) Figur 8: Udviklingen i CO 2 -udledningen fra kommunale bygninger Tekniske anlæg Energiforbrug Figur 9 viser udviklingen i elforbruget på de tekniske anlæg. Elforbruget er steget med kwh, svarene til ca. 7,9 % fra 2012 til. Årsagen til stigningen i elforbruget er primært et øget elforbrug på centralrenseanlægget samt i varmeforsyningen. Stigningen på centralrenseanlægget skyldes at der er ledt mere spildevand til anlægget fra kommunens virksomheder. Stigningen i elforbruget i varmeforsyningen skyldes primært en øget brug af halmvarmeværket, der er mere energikrævende end de gasfyrede centraler. Samlet set giver den øgede drift på halmvarmeværket dog anledning til en betydelig CO 2 -reduktion, da der herved fortrænges naturgas i fjernvarmeproduktionen. 9

11 kwh El-forbrug - Tekniske anlæg El 2012 El RF centralrenseanl. RF - Varmeforsyning RF - Vandforsyning Figur 9: Udviklingen i el-forbruget på de tekniske anlæg CO 2 -udledning Den samlede CO 2 -udledning fra de tekniske anlæg er steget med 177, svarende til en stigning på ca. 7,9 %. Ton CO2-udledning Tekniske anlæg CO2 - el (fast faktor) Figur 10: Udviklingen i CO 2 -udledningen fra kommunale bygninger 10

12 For de tekniske anlægs vedkommende hænger forbruget af energi i høj grad sammen med deres produktion. Derfor kan det være mere relevant at se på nøgletal. Hvis man for renseanlægget ser på nøgletallet kwh pr. renset personækvivalent, viser det sig, at dette er faldet fra 31,44 til 30,24 kwh/pe. Renseprocesserne er med andre ord blevet effektiviseret med knapt 4 % fra 2012 til. På halmvarmeværket er el-forbruget pr. leveret MWh steget fra 2012 til. Siden 2008 har nøgletallet ellers været faldende med laveste forbrug i 2012 på 9,11 kwh/mwh. I er nøgletallet imidlertid steget til 10,68 kwh/mwh, hvilket svarer til en stigning på ca. 17 %. Udviklingen i nøgletallet på halmvarmeværket er meget afhængig af halmkvaliteten det pågældende år, og i har værket modtaget halm af en ringere kvalitet end de foregående år. Dette forsøger Ringsted Forsyning at løse fremover i forbindelse med et nyt fælles udbud sammen med 5 andre forsyninger på Sjælland. På spidslastcentralerne er der ikke nogen entydig udvikling i nøgletallet idet der er sket en stigning på Central Nord og et fald på Central Syd. Siden 2008 har andelen af fjernvarme baseret på halm været stigende. Det betyder en væsentlig reduktion af emissionsfaktoren for fjernvarmproduktionen, der således er faldet fra 129 til 54 gram CO 2 pr. produceret kwh i perioden fra 2008 til. Det svarer til et fald på 58 %. 11

13 Transport Data for transport kommer fra registrering af kørslen. I er det igen blevet muligt at få oplysninger om forbruget via benzinselskaberne og dermed forbruget på kørslen i administrationen på det tekniske område. Men da der ikke ligger tal for 2012 vil denne del først blive medtaget i næste års regnskab. ton 180 Transport - CO2-udledning CO (ton) CO2 (ton) Forsyningen Vej og Park Hjemmeplejen Private biler Figur 11: Udviklingen i CO 2 -udledningen fra transport Samlet set, er der på transportområdet sket en stigning i CO 2 -udledningen fra 393 til 436 tons fra 2012 til, svarende til ca. 11 %. Stigningen er især sket indenfor Vej og Park men også indenfor Hjemmeplejen er der sket en stigning. På Vej og Park bliver der ikke på nuværende tidspunkt foretaget registrering af kilometer (timedrift for entreprenørmaskiner) og det er derfor ikke muligt at opgøre et nøgletal. Det øgede forbrug skyldes formentlig flere opgaver og at stadig flere udliciterede opgaver hjemtages. I hjemmeplejen bliver der foretaget en grundig registrering af både kørte kilometer og brændstofforbrug for de enkelte biler. I er der kørt ca. 9 % flere kilometer end i 2012, hvilket kan forklare en del af stigningen i CO 2 -udledningen. Ser man på kørte kilometer pr. liter brændstof er der imidlertid et lille fald fra 15,44 til 15,13 km/liter i samme periode. Det er stadig et bedre resultat end årene tidligere og før der blev gennemført kør grønt kurser i Hjemmeplejen. Bidraget til CO 2 -udledingen fra kørsel i private biler er faldet med 9 tons eller ca. 12 %, som modsvares af et tilsvarende mindre antal kørte kilometer. Det falder godt i tråd med kommunens politik på området, hvor det er målet at nedbringe kørslen i private biler i arbejdstiden. 12

14 Klimahandlingsplan 2014 Ringsted Kommune tilsluttede sig den Europæiske Klimapagt i I forlængelse heraf har kommunen udarbejdet en Klimaplan for at nedbringe udslippet af CO 2 fra kommunen som geografisk enhed og udarbejder løbende 2-årige handlingsplaner. Handlingsplanerne rummer både klimaprojekter, inden for fej for egen dør altså konceptet for klimakommune, og projekter rettet mod borgere, virksomheder og andre samarbejdspartnere. Følgende projekter, der omhandler kommunen som virksomhed, er planlagt iværksat i Forsyningen I 2014 vil Forsyningen optimere styring af indløbspumperne, som leverer spildevandet ind på renseanlægget. Yderligere vil Forsyningen etablere frekvensomformere til diverse motorer og etablere ny styringsmetodik på hele det biologiske anlæg. Det betyder en forbedret styring af processerne og forøget kapacitet på anlægget under regn. Samlet set vil tiltagene give energibesparelser, da anlæggets udstyr vil blive anvendt mere optimalt. El-besparelsen forventes at slå igennem i regnskabet for Vandforsyningen afsætter fremover flere midler til at optimere udpumpningen på vandværkerne. I 2014 betyder det, at el-tavler og styringer bliver skiftet på Tystevad Vandværk. Samtidig vil Forsyningen etablere to trykzoner i ledningsnettet, hvilket vil minimere pumpeudgifterne. Færre pumper vil fremover skulle pumpe vandet rundt i ledningsnettet og derfor forventer vi en el-besparelse på rundt regnet KW pr. år. El-Besparelsen forventes at slå igennem i årsregnskabet for Energirenovering i de kommunale bygninger I 2014 vil hele kommunens energipulje blive anvendt til energirenovering af behandlingshjemmet Nebs Møllegård. I projektet indgår bl.a. nedlæggelse af gamle oliekedler, etablering af en ny varmecentral samt udskiftning af varmtvandsbeholdere. De igangværende projekter på Vigersted Skole og Asgårdsskolen fortsætter i Kommunens bilpark Ringsted kommune har gennemført en analyse af kommunens kørselsmønster, der omfatter hele administrationens kørsel og alle typer af kørsel. Vi har prioriteret at starte indsatserne med brug af tjenestebiler samt indførsel af elektroniske kørebøger og flådestyring. Målet med initiativet Brug af tjenestebiler er, at nedbringe medarbejdernes kørsel i egen bil i arbejdstiden, så alle primært kører i kommunens biler. Herved kan kommunen sikre, at kørsel foregår i miljøvenlige biler der er godt vedligeholdt, hvilket bidrager til mindre CO 2. Elektroniske kørebøger og flådestyring er et initiativ kommunen vil indføre hen ad vejen. Målet er at udnytte kommunens bilpark optimalt. I første omgang er det planen at indsætte systemet i kommunens nye biler, idet der skal købes flere biler som følge af udfasningen af medarbejdernes kørsel i egen bil. Pedelnetværk Der blev for nogle år siden lavet om på organiseringen af pedellerne på skolerne, så pedellerne ikke længere er ansat på den enkelte skole. Pedellerne er nu samlet i en afdeling under Vej- og Ejendomscentret. 13

15 Formålet med omorganiseringen er at gøre pedelordningen mere fleksibel og at højne det faglige niveau. Dertil kommer at de små institutioner, som ikke har haft egen pedel, nu kan få hjælp til tekniske opgaver. I forhold til klimaområdet vil vi undersøge mulighederne for at udnytte denne omorganisering, så der bliver sat mere fokus på det adfærdsmæssige i forhold til forbrug - forhold som evt. kan ændres ved hjælp af tekniske løsninger. Datagrundlag I kommunes klimakommunegruppe er det besluttet, at forbedre datagrundlaget. Det er især muligt på forsyningens område, men også på de kommunale ejendomme. Fra er der eksempelvis tilføjet bygningernes areal og beregnet nøgletal for energiforbruget pr. m 2. 14

16 Bilag 1: Tabeller over udviklingen i energiforbrug og CO 2 -udledning Kommunale bygninger El El 2012 El 2011 El 2008 Ændring El Ændring El i % Ændring El i % Varme Varme 2012 Varme 2011 Varme 2008 Ændring varme Skoler ,4-17, ,2-0,8 Børneinstitutioner ,9-1, ,4 8,3 Kulturområdet ,3 6, ,2 24,9 Socialområdet ,6-9, ,3-4,0 Administration ,7 42, ,6 114,4 Vej og Park , ,0 - Ringsted Forsyning , ,5 - I alt ,5-0, ,4 10,8 Ændring varme i % Ændring varme i % Tekniske anlæg El El 2012 El 2011 El 2008 Ændring El Ændring El i % Ændring El i % RF centralrenseanl ,2 - RF - Varmeforsyning ,1 - RF - Vandforsyning ,6 - I alt ,6-6,5 Transport Benzin/diesel (liter) Benzin/diesel 2012 (liter) Benzin/diesel 2011 (liter) Kørte km Kørte km 2012 Kørte km 2011 Forsyningen ,47 Vej og Park CO2 (ton) CO (ton) CO (ton) km/l - km/l km/l Hjemmeplejen ,13 15,44 14,59 Rønnedevej * * 10 * 12,38 Private biler I alt * kun data for og derfor ikke medtaget i regnskabet

Klimakommune-regnskab for Ringsted Kommune. CO 2 -opgørelse 2012 og handlingsplan 2013

Klimakommune-regnskab for Ringsted Kommune. CO 2 -opgørelse 2012 og handlingsplan 2013 Klimakommune-regnskab for Ringsted Kommune CO 2 -opgørelse 2012 og handlingsplan 2013 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Status på projekter 2012... 2 Energirenovering af de kommunale bygninger... 2 Energibesparelser

Læs mere

Klimakommune-regnskab for Ringsted Kommune. CO2-opgørelse 2010 og handlingsplan 2011. Indledning

Klimakommune-regnskab for Ringsted Kommune. CO2-opgørelse 2010 og handlingsplan 2011. Indledning Klimakommune-regnskab for Ringsted Kommune CO2-opgørelse og handlingsplan 2011 Indledning 1 Ringsted Kommune underskrev aftale med Danmarks Naturfredningsforening om at blive klimakommune den 16. marts.

Læs mere

Klimakommuneregnskab Ringsted Kommune. CO2-opgørelse 2014 og handlingsplan 2015

Klimakommuneregnskab Ringsted Kommune. CO2-opgørelse 2014 og handlingsplan 2015 Klimakommuneregnskab Ringsted Kommune CO2-opgørelse 2014 og handlingsplan 2015 Indholdsfortegnelse Indledning... 1 Resumé... 1 Status på projekter 2014... 1 Energirenovering af de kommunale bygninger...

Læs mere

CO 2 -regnskab 2009 og klimahandlingsplan 2010 for Ringsted Kommune

CO 2 -regnskab 2009 og klimahandlingsplan 2010 for Ringsted Kommune CO 2 -regnskab 2009 og klimahandlingsplan 2010 for Ringsted Kommune Indledning Ringsted Kommune underskrev aftale med Danmarks Naturfredningsforening om at blive klimakommune den 16. marts 2009. Målet

Læs mere

Indholdsfortegnelsen Grønt Regnskab for Slagelse Kommune 3 Indledning 3 Resultater 3 Hvad skal der ske i 2013 4

Indholdsfortegnelsen Grønt Regnskab for Slagelse Kommune 3 Indledning 3 Resultater 3 Hvad skal der ske i 2013 4 1 Indholdsfortegnelsen Grønt Regnskab for Slagelse Kommune 3 Indledning 3 Resultater 3 Hvad skal der ske i 2013 4 Hvad fortæller tallene 4 Forbruget måles 6 Elforbrug 6 Varmeforbrug 8 Vandforbrug 10 Brændstofforbrug

Læs mere

CO2-opgørelse Virksomheden Fredericia Kommune

CO2-opgørelse Virksomheden Fredericia Kommune CO2-opgørelse 215 Virksomheden Fredericia Kommune 1. Generelle bemærkninger til CO 2 -opgørse 215 Midt i 214 blev driften af plejecentre og ældreboliger overtaget af boligselskabet Lejrbo, og data for

Læs mere

Grønt Regnskab 2012. Fredericia Kommune. Som virksomhed

Grønt Regnskab 2012. Fredericia Kommune. Som virksomhed Grønt Regnskab 212 Fredericia Kommune Som virksomhed Indholdsfortegnelse Sammenfatning... 3 Elforbrug... 4 Varmeforbrug... 6 Transport... 7 Klima... 8 Vandforbrug... 1 Forbrug af sprøjtemidler... 11 Indledning

Læs mere

Handlingsplan for Hillerød Kommune

Handlingsplan for Hillerød Kommune Handlingsplan for Hillerød Kommune Klimakommune under DN s klimakommuneinitiativ Afrapportering til Danmarks Naturfredningsforening 2016 1 Indledning Hillerød Kommunes Borgmester, underskrev i maj måned

Læs mere

Indholdsfortegnelsen Grønt Regnskab for Slagelse Kommune

Indholdsfortegnelsen Grønt Regnskab for Slagelse Kommune Teknik og Miljø Indholdsfortegnelsen Grønt Regnskab for Slagelse Kommune o o Indledning Resultater o Hvad skal der ske i 2013 Hvad fortæller tallene Metodebeskrivelse Forbruget måles o o o o o o o Elforbrug

Læs mere

Grønt Regnskab for Slagelse Kommune

Grønt Regnskab for Slagelse Kommune Læsevejledning Dette er det Grønne Regnskab for Slagelse Kommunes egen drift. Dokumentet redegør dermed for ressourceforbruget i de kommunale bygninger og udvalgte medarbejders kørsel. Det Grønne Regnskab

Læs mere

Grønt Regnskab 2014. Fredericia Kommune. Som virksomhed

Grønt Regnskab 2014. Fredericia Kommune. Som virksomhed Grønt Regnskab 214 Fredericia Kommune Som virksomhed 1 Indholdsfortegnelse Sammenfatning... 2 Elforbrug... 4 Kommunale bygningers varmeforbrug... 5 Kommunale bygningers vandforbrug... 6 Transport... 7

Læs mere

Klimakommunerapporten 2014

Klimakommunerapporten 2014 Klimakommunerapporten 2014 Struer Kommune underskrev i oktober 2013 en klimakommuneaftale med Danmarks Naturfredningsforening. Med aftalen har Struer Kommune, som virksomhed, forpligtet sig til at reducere

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE TEKNIK OG MILJØ. Klimakommune. Statusrapport for forbrugsåret 2015/2016

SOLRØD KOMMUNE TEKNIK OG MILJØ. Klimakommune. Statusrapport for forbrugsåret 2015/2016 SOLRØD KOMMUNE TEKNIK OG MILJØ Klimakommune Statusrapport for forbrugsåret 2015/2016 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Status for forbrugsåret 2015... 3 Forudsætninger... 4 Opgørelse... 5 Elforbrug...

Læs mere

Klimakommunerapport - Statusrapport for CO2-udledningen i 2012 og handlinger til opfyldelse af klimakommuneaftalen 2012-2016

Klimakommunerapport - Statusrapport for CO2-udledningen i 2012 og handlinger til opfyldelse af klimakommuneaftalen 2012-2016 Klimakommunerapport - Statusrapport for CO2-udledningen i 2012 og handlinger til opfyldelse af klimakommuneaftalen 2012-2016 1 Titel: Formål: Udarbejdet af: Klimakommunerapport - Statusrapport for CO2-udledningen

Læs mere

CO2-OPGØRELSE 2012 OG HANDLINGSPLAN 2013

CO2-OPGØRELSE 2012 OG HANDLINGSPLAN 2013 CO2-OPGØRELSE 2012 OG HANDLINGSPLAN 2013 RØDOVRE KOMMUNE -opgørelse 2012 -opgørelsen omfatter el- og varmeforbrug i kommunens bygninger samt kørsel i kommunens bilpark. De kommunale bygninger er inddelt

Læs mere

Klimakommune Statusrapport

Klimakommune Statusrapport Klimakommune Statusrapport Nærmere oplysninger: Rebild Kommune Hobrovej 110 9530 Støvring Tlf. 99 88 99 88 Mail: raadhus@rebild.dk Rapporten er udarbejdet af Rebild Kommune. Klimakommune statusrapport

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE TEKNIK OG MILJØ. Klimakommune. Statusrapport for forbrugsåret 2014/2015

SOLRØD KOMMUNE TEKNIK OG MILJØ. Klimakommune. Statusrapport for forbrugsåret 2014/2015 SOLRØD KOMMUNE TEKNIK OG MILJØ Klimakommune Statusrapport for forbrugsåret 214/215 Statusrapport for forbrugsåret 214 Solrød Kommune tilsluttede sig Danmarksnaturfredningsforenings klimakommune aftale

Læs mere

CO2-regnskab DN Klimakommune-regnskab for Horsens Kommune 2016

CO2-regnskab DN Klimakommune-regnskab for Horsens Kommune 2016 CO2-regnskab 2016 DN Klimakommune-regnskab for Horsens Kommune 2016 27-09-2017 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Det samlede CO 2-regnskab... 4 Udledning pr. borger for 2016... 5 Udledning pr. m 2 for

Læs mere

Klimakommunerapporten 2015

Klimakommunerapporten 2015 Klimakommunerapporten 2015 Struer Kommune underskrev i oktober 2013 en klimakommuneaftale med Danmarks Naturfredningsforening. Med aftalen har Struer Kommune, som virksomhed, forpligtet sig til at reducere

Læs mere

Kommunens grønne regnskab 2012

Kommunens grønne regnskab 2012 Kommunens grønne regnskab 212 CO 2- udledningen falder! Ny lavenergi daginstitution på Virginiavej. Foto: Christian Lilliendahl 1 Grønt regnskab for Frederiksberg Kommune 212 Det grønne regnskab viser

Læs mere

CO 2 regnskab for virksomheden Skanderborg Kommune

CO 2 regnskab for virksomheden Skanderborg Kommune CO 2 regnskab 2010 for virksomheden Skanderborg Kommune Skanderborg Kommune Oktober 2011 Indholdsfortegnelse Side 3 Side 3 Side 5 Side 10 Skanderborg Kommune er en Klimakommune Energiforbrug og CO 2 udledning

Læs mere

for Gribskov Kommune CO2 beregning 2014 (basisår) og Klimahandleplan 2015-18

for Gribskov Kommune CO2 beregning 2014 (basisår) og Klimahandleplan 2015-18 CO2 beregning 2014 (basisår) og Klimahandleplan 2015-18 for Gribskov Kommune 1 CO2 beregning 2014 (basisår) og Klimahandleplan 2015-18 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 1. Indledning...3 2. CO2

Læs mere

Der indgår i det Grønne Regnskab for 2010 til sammenligning forbrugstal for 2008 og Endvidere indgår energiforbruget

Der indgår i det Grønne Regnskab for 2010 til sammenligning forbrugstal for 2008 og Endvidere indgår energiforbruget Furesø Kommune Regnskab G rønt regnskab Der er for udarbejdet et for Furesø Kommune. Det Grønne regnskab indeholder forbruget af el og varme samt udledning af CO 2 for de ejendomme kommunen har anvendt

Læs mere

Grønt Regnskab 2015 Fredericia Kommune

Grønt Regnskab 2015 Fredericia Kommune Grønt Regnskab 215 Fredericia Kommune Som virksomhed 1 Indholdsfortegnelse Indledning og sammenfatning... 2 Elforbruget i kommunens bygninger og gadebelysning... 5 Varmeforbruget i kommunens bygninger...

Læs mere

Samsø Kommune, klimaregnskab 2014.

Samsø Kommune, klimaregnskab 2014. Samsø Kommune, klimaregnskab 214. Hermed følger Samsø Kommunes CO2 regnskab for 214. Nærværende regnskab har inkluderet enkelte delresultater inden for de enkelte energiforbrug ellers er det selve konklusionen

Læs mere

Greve Kommune. Grønt Regnskab og Klimakommuneopgørelse

Greve Kommune. Grønt Regnskab og Klimakommuneopgørelse Greve Kommune Grønt Regnskab 2011 og Klimakommuneopgørelse Ressourceforbrug på Greve Kommunes ejendomme i 2011 Indhold Grønt Regnskab 2011 Indledning s. 3 El s. 5 Varme s. 6 Varme s. 7 s. 8 Klimakommuneopgørelse

Læs mere

Klimakommune-regnskab for Ringsted Kommune. CO 2 -opgørelse 2011 og handlingsplan 2012

Klimakommune-regnskab for Ringsted Kommune. CO 2 -opgørelse 2011 og handlingsplan 2012 Klimakommune-regnskab for Ringsted Kommune CO 2 -opgørelse og handlingsplan 2012 Indledning Ringsted Kommune underskrev aftale med Danmarks Naturfredningsforening om at blive klimakommune den 16. marts

Læs mere

Klimakommune Allerød 2012

Klimakommune Allerød 2012 Klimakommune Allerød 2012 Aftalen Allerød kommune indgik i sommeren 2009 en klimakommuneaftale med Danmarks Naturfredningsforening. Som følge af aftalen har Allerød kommune forpligtiget sig til at reducere

Læs mere

KLIMAREGNSKAB ODSHERRED KOMMUNE 2014

KLIMAREGNSKAB ODSHERRED KOMMUNE 2014 KLIMAREGNSKAB ODSHERRED KOMMUNE 2014 Foto Marianne Diers Regnskab udarbejdet af Odsherred Kommune 2015 Indhold KLIMAREGNSKAB ODSHERRED KOMMUNE 2014... 1 Foto Marianne Diers... 1 Regnskab udarbejdet af

Læs mere

GRØNT REGNSKAB 2014 CO2 OPGØRELSE FOR ROSKILDE KOMMUNE SOM VIRKSOMHED

GRØNT REGNSKAB 2014 CO2 OPGØRELSE FOR ROSKILDE KOMMUNE SOM VIRKSOMHED GRØNT REGNSKAB 2014 CO2 OPGØRELSE FOR ROSKILDE KOMMUNE SOM VIRKSOMHED Maj 2015 Forord Indhold Baggrund Roskilde Kommune underskrev i sommeren 2008 en aftale med Danmarks Naturfredningsforening om at være

Læs mere

Redegørelse for CO2-reduktion i Gentofte Kommune 2011

Redegørelse for CO2-reduktion i Gentofte Kommune 2011 Redegørelse for CO2-reduktion i Gentofte Kommune 2011 1 CO 2 -udledning i Gentofte Kommune Gentofte Kommune indgik i maj 2009 aftale med Danmarks Naturfredningsforening om at blive Klimakommune. Herved

Læs mere

KLIMAREGNSKAB ODSHERRED KOMMUNE 2013

KLIMAREGNSKAB ODSHERRED KOMMUNE 2013 KLIMAREGNSKAB ODSHERRED KOMMUNE 2013 Udarbejdet af: Odsherred Kommune 2014. 1 Indhold KLIMAREGNSKAB ODSHERRED KOMMUNE 2013... 1 Baggrund... 3 Data, behandling og beregninger... 3 Data... 3 Behandling...

Læs mere

CO 2 -opgørelse for Ærø Kommune som virksomhed 2015

CO 2 -opgørelse for Ærø Kommune som virksomhed 2015 CO 2 -opgørelse for Ærø Kommune som virksomhed 215 Dato: 2-8-216 NORDJYLLAND Jyllandsgade 1 DK 952 Skørping Tel. +45 9682 4 Fax +45 9839 2498 MIDTJYLLAND Vestergade 48 H, 2. sal DK 8 Århus C Tel. +45 9682

Læs mere

KLIMAREGNSKAB ODSHERRED KOMMUNE 2012

KLIMAREGNSKAB ODSHERRED KOMMUNE 2012 KLIMAREGNSKAB ODSHERRED KOMMUNE 2012 Udarbejdet af: Odsherred Kommune 2012. 1 Indhold KLIMAREGNSKAB ODSHERRED KOMMUNE 2012... 1 Baggrund... 3 Data, behandling og beregninger... 3 Data... 3 Behandling...

Læs mere

CO2 regnskab 2010 for Furesø Kommunes virksomhed

CO2 regnskab 2010 for Furesø Kommunes virksomhed CO2 regnskab 2010 for Furesø Kommunes virksomhed 1. Indledning Furesø Kommune tilsluttede sig i 2008 Danmarks Naturfredningsforenings klimakommuneordning og lige siden har der været stor fokus på klimaområdet.

Læs mere

FAXE KOMMUNE CO 2 -OPGØRELSE 2009-2014 FOR KOMMUNEN SOM VIRKSOMHED

FAXE KOMMUNE CO 2 -OPGØRELSE 2009-2014 FOR KOMMUNEN SOM VIRKSOMHED Til Faxe Kommune Dokumenttype Rapport Dato Juli 2015 FAXE KOMMUNE CO 2 -OPGØRELSE 2009-2014 FOR KOMMUNEN SOM VIRKSOMHED FAXE KOMMUNE CO2-OPGØRELSE 2009-2014 FOR KOMMUNEN SOM VIRKSOMHED Revision 1C Dato

Læs mere

Klimakommune Statusrapport for forbrugsåret 2013

Klimakommune Statusrapport for forbrugsåret 2013 SOLRØD KOMMUNE TEKNIK OG MILJØ Klimakommune Statusrapport for forbrugsåret 2013 Statusrapport for forbrugsåret 2013 Målsætningen for Solrød Kommune er at reducere CO 2 udledningen med 2 % om året frem

Læs mere

CO2 regnskab 2011 - for Furesø Kommunes virksomhed

CO2 regnskab 2011 - for Furesø Kommunes virksomhed CO2 regnskab 2011 - for Furesø Kommunes virksomhed 1. Indledning Furesø Kommune tilsluttede sig i 2008 Danmarks Naturfredningsforenings klimakommuneordning og lige siden har der været stort fokus på klimaområdet.

Læs mere

CO 2 -opgørelse for Svendborg Kommune som. virksomhed Natur og Klima Svendborgvej V. Skerninge

CO 2 -opgørelse for Svendborg Kommune som. virksomhed Natur og Klima Svendborgvej V. Skerninge CO 2 -opgørelse for Svendborg Kommune som virksomhed 2015 Natur og Klima Svendborgvej 135 5762 V. Skerninge Sagsnr. 16/15054 Udgivet oktober 2016 CO 2 -opgørelse for Svendborg Kommune som virksomhed 2015

Læs mere

CO 2. -opgørelse for for Morsø Kommune som virksomhed. Unbearable. Skulptur af Jens Galschiøt opstillet i anledning af Kulturmøde 2016

CO 2. -opgørelse for for Morsø Kommune som virksomhed. Unbearable. Skulptur af Jens Galschiøt opstillet i anledning af Kulturmøde 2016 -opgørelse for 2014-2015 for Morsø Kommune som virksomhed. Unbearable Skulptur af Jens Galschiøt opstillet i anledning af Kulturmøde 2016 Opgørelse af udledning for Morsø Kommune som virksomhed 2 Indledning

Læs mere

CO 2 -regnskab for Hjørring Kommune som virksomhed for årene 2009 til 2013

CO 2 -regnskab for Hjørring Kommune som virksomhed for årene 2009 til 2013 CO 2 -regnskab 2013 - for Hjørring Kommune som virksomhed for årene 2009 til 2013 Hjørring Kommune Teknik- og Miljøområdet Team Bæredygtig Udvikling November 2014 Forsiden: viser Hjørring Kommunes nyrenoveret

Læs mere

Opfølgningg på Klimaplanen

Opfølgningg på Klimaplanen 2013 Opfølgningg på Klimaplanen Næstved Kommune Center for Plan og Erhverv Marts 2013 Introduktion Næstved Kommune har i 2013 udarbejdet en ny CO 2 kortlægning over den geografiske kommune. Samtidig er

Læs mere

Grønt Regnskab 2012. og Klimakommuneopgørelse

Grønt Regnskab 2012. og Klimakommuneopgørelse Grønt Regnskab 2012 og Klimakommuneopgørelse Ressourceforbrug på Greve Kommunes ejendomme i 2012 Indhold Grønt Regnskab 2012 Indledning til Grønt Regnskab 2012 s. 3 Elforbrug s. 5 Varme forbrug s. 6 Vandforbrug

Læs mere

Grønt Regnskab Ressourceforbrug i Greve Kommunes ejendomme

Grønt Regnskab Ressourceforbrug i Greve Kommunes ejendomme Grønt Regnskab 215 Ressourceforbrug i Greve Kommunes ejendomme Indhold Indledning... 3 Greve Kommune er Klimakommune... 3 Udviklingen i energiforbruget samlet set... 3 Datagrundlag... 3 Elforbrug... 4

Læs mere

CO2 beregning 2015 (inkl. opdateret beregning for 2014) og Klimatiltag for Gribskov Kommune. CO2 beregning 2015 og Klimatiltag 2016

CO2 beregning 2015 (inkl. opdateret beregning for 2014) og Klimatiltag for Gribskov Kommune. CO2 beregning 2015 og Klimatiltag 2016 CO2 2015 (inkl. opdateret 2014) og Klimatiltag 2016 Gribskov Kommune 1 CO2 2015 og Klimatiltag 2016 Indholdstegnelse Indholdstegnelse...2 1. Indledning...3 2. CO2 2015...3 2.1 Afgrænsning...3 2.2 Ændring

Læs mere

CO 2 -opgørelse for Ærø Kommune som virksomhed 2014

CO 2 -opgørelse for Ærø Kommune som virksomhed 2014 CO 2 opgørelse for Ærø Kommune som virksomhed 2014 Dato: 28082015 NORDJYLLAND Jyllandsgade 1 DK 9520 Skørping Tel. +45 9682 0400 Fax +45 9839 2498 MIDTJYLLAND Vestergade 48 H, 2. sal DK 8000 Århus C Tel.

Læs mere

CO 2. -opgørelse for for Morsø Kommune som virksomhed.

CO 2. -opgørelse for for Morsø Kommune som virksomhed. -opgørelse for 2009-2010 for Morsø Kommune som virksomhed. Opgørelse af udledning for Morsø Kommune som virksomhed 2 Formålet med Klimakommuneaftalen med Danmarks Naturfredningsforening er at sætte et

Læs mere

Dagsordenpunkt. Status for CO2-udledningen i Gladsaxe i 2014. Beslutning. Tiltrådt. Gennemgang af sagen

Dagsordenpunkt. Status for CO2-udledningen i Gladsaxe i 2014. Beslutning. Tiltrådt. Gennemgang af sagen Dagsordenpunkt Status for CO2-udledningen i Gladsaxe i 2014 Beslutning Tiltrådt. Gennemgang af sagen By- og Miljøforvaltningen har beregnet udledningen af CO2 i Gladsaxe i 2014 og præsenterer i de følgende

Læs mere

Grønt Regnskab for Holbæk Kommune 2016

Grønt Regnskab for Holbæk Kommune 2016 Grønt Regnskab for Holbæk Kommune VÆKST OG BÆREDYGTIGHED Holbæk Kommune Grønt Regnskab Vækst og Bæredygtighed Holbæk Kommunes Samlede CO 2 -Udledning og Energiforbrug Nedenstående tabel viser det samlede

Læs mere

FAXE KOMMUNE CO 2 -OPGØRELSE 2009-2012 FOR KOMMUNEN SOM VIRKSOMHED

FAXE KOMMUNE CO 2 -OPGØRELSE 2009-2012 FOR KOMMUNEN SOM VIRKSOMHED Til Faxe Kommune Dokumenttype Rapport Dato Juli 2013 FAXE KOMMUNE CO 2 -OPGØRELSE 2009-2012 FOR KOMMUNEN SOM VIRKSOMHED FAXE KOMMUNE CO2-OPGØRELSE 2009-2012 FOR KOMMUNEN SOM VIRKSOMHED Revision 02 Dato

Læs mere

Tillæg til Grønt Regnskab 2012

Tillæg til Grønt Regnskab 2012 Tillæg til Grønt Regnskab 212 Varme Kommunes korrigerede varmeforbrug er samlet set steget med 1,9 % over de sidste to år. Dette er naturligvis et skuffende resultat, der vil blive arbejdet på at forbedre

Læs mere

CO2 Regnskab for Ikast-Brande

CO2 Regnskab for Ikast-Brande CO2 Regnskab for Ikast-Brande CO2-regnskab for Ikast-Brande Kommune som virksomhed 2011 Indledning Ikast-Brande Kommune arbejder målrettet med at reducere CO2-udledningen fra de kommunale bygninger/institutioner/anlæg.

Læs mere

FAXE KOMMUNE CO 2 -OPGØRELSE 2008-2011 FOR KOMMUNEN SOM VIRKSOMHED

FAXE KOMMUNE CO 2 -OPGØRELSE 2008-2011 FOR KOMMUNEN SOM VIRKSOMHED Til Faxe Kommune Dokumenttype Rapport Dato November 2012 FAXE KOMMUNE CO 2 -OPGØRELSE 2008-2011 FOR KOMMUNEN SOM VIRKSOMHED FAXE KOMMUNE CO2-OPGØRELSE 2008-2011 FOR KOMMUNEN SOM VIRKSOMHED Revision 01

Læs mere

Grøn styring i Rødovre Kommune

Grøn styring i Rødovre Kommune GRØNT REGNSKAB 2016 Indhold Indhold... 2 Grøn styring i Rødovre Kommune... 3 Grundlag og begreber... 3 Målsætninger og resultater... 4 Arealudviklingen... 4 Varmeforbrug... 6 Elforbrug... 8 Solceller...

Læs mere

ROSKILDE KOMMUNE SOM VIRKSOMHED CO 2 REGNSKAB FOR 2010 AFRAPPORTERING TIL DANMARKS NATURFREDNINGSFORENING

ROSKILDE KOMMUNE SOM VIRKSOMHED CO 2 REGNSKAB FOR 2010 AFRAPPORTERING TIL DANMARKS NATURFREDNINGSFORENING ROSKILDE KOMMUNE SOM VIRKSOMHED CO 2 REGNSKAB FOR 2010 AFRAPPORTERING TIL DANMARKS NATURFREDNINGSFORENING 1 Indledning har i en årrække haft fokus på en bred vifte af klimasatsninger. Senest har kommunen

Læs mere

CO2-regnskab 2008. For virksomheden Jammerbugt Kommune

CO2-regnskab 2008. For virksomheden Jammerbugt Kommune CO2-regnskab 2008 For virksomheden Jammerbugt Kommune - Samlet fra el & varme (ton fra varme (ton Kommunale bygninger i alt 3.604 1.873 Administrationsbygninger 389 124 Skoler 1.856,5 1884,5 Fritids- og

Læs mere

GRØNT REGNSKAB 2013 CO2 OPGØRELSE FOR ROSKILDE KOMMUNE SOM VIRKSOMHED

GRØNT REGNSKAB 2013 CO2 OPGØRELSE FOR ROSKILDE KOMMUNE SOM VIRKSOMHED GRØNT REGNSKAB 2013 CO2 OPGØRELSE FOR ROSKILDE KOMMUNE SOM VIRKSOMHED Marts 2014 Forord Indhold Baggrund Roskilde Kommune underskrev i sommeren 2008 en aftale med Danmarks Naturfredningsforening om at

Læs mere

CO2-regnskab 2014 For virksomheden Silkeborg Kommune

CO2-regnskab 2014 For virksomheden Silkeborg Kommune CO2-regnskab 2014 For virksomheden Silkeborg Kommune 1 Fald i CO 2 -udledning i 2014 Silkeborg Kommune har forpligtet sig til at nedbringe CO 2 -udledningen med 2 % fra 2013-2015. Regnskabet for 2014 viser

Læs mere

CO2-regnskab 2015 DN Klimakommune-regnskab for Horsens Kommune 2015

CO2-regnskab 2015 DN Klimakommune-regnskab for Horsens Kommune 2015 CO2-regnskab 2015 DN Klimakommune-regnskab for Horsens Kommune 2015 24-06-2016 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Det samlede CO2 regnskab... 4 Udledning pr. borger for 2015... 5 Udledning pr. m 2 for

Læs mere

CO 2. -regnskab 2011 & 2012. For virksomheden Jammerbugt Kommune

CO 2. -regnskab 2011 & 2012. For virksomheden Jammerbugt Kommune -regnskab 2011 & 2012 For virksomheden Jammerbugt Kommune Forsidebilledet viser Ryå, der går over sine bredder -regnskab for Jammerbugt Kommune 2011 & 2012 Jammerbugt Kommune indgik d. 9. oktober 2009

Læs mere

CO2 opgørelse Udarbejdet af Byggeri og Natur

CO2 opgørelse Udarbejdet af Byggeri og Natur CO2 opgørelse 2013-2 Udarbejdet af Byggeri og Natur 2 Indledning Denne opgørelse omhandler forbrugsåret 2013. Frederikssund kommune blev klimakommune i maj 2010. Efter aftale med DN er 2009 udgangsåret.

Læs mere

CO 2 regnskab for Egedal Kommune Egen anlægs- og bygningsdrift

CO 2 regnskab for Egedal Kommune Egen anlægs- og bygningsdrift CO 2 regnskab for Egedal Kommune 2011 Egen anlægs- og bygningsdrift CO2 regnskab for Egedal Kommune 2011 Egedal Kommune indgik i efteråret 2008 en klimakommuneaftale med Danmarks Naturfredningsforening

Læs mere

Grønt Regnskab Ressourceforbrug i Greve Kommunes ejendomme

Grønt Regnskab Ressourceforbrug i Greve Kommunes ejendomme Grønt Regnskab 213 Ressourceforbrug i Greve Kommunes ejendomme Indhold Indledning... 3 Greve Kommune er Klimakommune... 3 Udviklingen i energiforbruget samlet set... 3 Datagrundlag... 3 Elforbrug... 4

Læs mere

CO 2 -kortlægning for Vordingborg kommune som virksomhed 2008

CO 2 -kortlægning for Vordingborg kommune som virksomhed 2008 Vordingborg Kommune CO 2 -kortlægning for Vordingborg kommune som virksomhed 2008 CO 2 - kortlægning Juli 2010 COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk

Læs mere

Udarbejdet af Byggeri og Natur. CO2 opgørelse 2013

Udarbejdet af Byggeri og Natur. CO2 opgørelse 2013 Udarbejdet af Byggeri og Natur CO2 opgørelse 2013 2 Indledning Denne opgørelse omhandler forbrugsåret 2013. Frederikssund kommune blev klimakommune i maj 2010. Efter aftale med DN er 2009 udgangsåret.

Læs mere

CO 2 -regnskab 2014 For virksomheden Odder Kommune

CO 2 -regnskab 2014 For virksomheden Odder Kommune CO 2 -regnskab 2014 For virksomheden Odder Kommune Rådhusgade 3, 8300 Odder - tlf. 87803333 Sagid: 2014-12101 Dokid: 2015-69262 www.odder.dk Ver.: 1.0 Udgivet juni 2015 Udarbejdet af: Byrådsservice 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

CO 2. -regnskab 2009. For virksomheden Jammerbugt Kommune

CO 2. -regnskab 2009. For virksomheden Jammerbugt Kommune -regnskab 2009 For virksomheden Jammerbugt Kommune regnskab for Jammerbugt Kommune 2009 Jammerbugt Kommune indgik d. 9. oktober 2009 en klimakommuneaftale med Danmarks Naturfredningsforening. Formålet

Læs mere

GRØNT REGNSKAB 2016 TEMARAPPORT. Vand

GRØNT REGNSKAB 2016 TEMARAPPORT. Vand GRØNT GRUNDVAND... 3 Mål for området... 3 Opgørelser af vandforbrug... 3 Opgørelser af ledningstab...4 Konklusion...5 Årets aktiviteter...5 HERNING VAND A/S... 6 Miljø- og fødevaresikkerhedspolitik...

Læs mere

CO 2 regnskab

CO 2 regnskab CO 2 regnskab 2007-2010 CO 2 regnskab for Frederiksberg Kommune 2007-2010 Frederiksberg Kommune har den 10. december 2008 indgået en klimakommuneaftale med Danmarks Naturfredningsforening. Aftalens mål

Læs mere

Energistrategi Evaluering 2013

Energistrategi Evaluering 2013 Energistrategi Evaluering 2013 Nærværende dokument summerer resultaterne for 2013, for den af byrådet vedtagne energistrategi for de kommunale ejendomme. I 2013 er der gennemført tekniske energibesparelsesprojekter

Læs mere

Bilagsrapporter Grønt Regnskab 2012 - Herning Vand A/S

Bilagsrapporter Grønt Regnskab 2012 - Herning Vand A/S Bilagsrapporter Grønt Regnskab 2012 - Herning Vand A/S Herning Vand A/S Herning Vand A/S er et selvstændigt forsyningsselskab, der transporterer og renser spildevandet i Herning Kommune, samt indvinder

Læs mere

Klimahandlingsplan. Vision. Mål. Indsatsområder. Handlingsplan

Klimahandlingsplan. Vision. Mål. Indsatsområder. Handlingsplan Klimahandlingsplan Vision Assens Kommune vil være en bæredygtig foregangskommune for klimaet gå foran med det gode eksempel og reducere kommunens egen klimapåvirkning inddrage borgere, foreninger og erhvervslivet

Læs mere

Udarbejdet af Trafik og Ejendom. CO2 opgørelse 2015

Udarbejdet af Trafik og Ejendom. CO2 opgørelse 2015 Udarbejdet af Trafik og Ejendom CO2 opgørelse 2015 2 Indledning Denne opgørelse omhandler forbrugsåret 2015. Frederikssund kommune blev klimakommune i maj 2010. Efter aftale med DN er 2009 udgangsåret.

Læs mere

CO 2 regnskab for Egedal Kommune 2012. Egen anlægs- og bygningsdrift

CO 2 regnskab for Egedal Kommune 2012. Egen anlægs- og bygningsdrift CO 2 regnskab for Egedal Kommune 2012 Egen anlægs- og bygningsdrift CO2 regnskab for Egedal Kommune 2012 Egedal Kommune indgik i efteråret 2008 en klimakommuneaftale med Danmarks Naturfredningsforening.

Læs mere

CO2-regnskab For virksomheden Silkeborg Kommune

CO2-regnskab For virksomheden Silkeborg Kommune CO2-regnskab 2013 For virksomheden Silkeborg Kommune Uændret CO 2 -udledning i 2013 Silkeborg Kommune har forpligtet sig til at nedbringe CO 2 -udledningen med 2 % fra 2013-2015. Regnskabet for 2013 viser

Læs mere

Kørsel i kommunens egne køretøjer - Kultur, Miljø & Erhverv. - Social & Sundhed - Staben & Jobcenter. Kørselsgodtgørelse. Elektricitet (bygninger)

Kørsel i kommunens egne køretøjer - Kultur, Miljø & Erhverv. - Social & Sundhed - Staben & Jobcenter. Kørselsgodtgørelse. Elektricitet (bygninger) CO 2 -beregning 2014 Kortlægning af Aabenraa Kommunes CO 2 -udlednin g som virksomhed Juni 2015 1 2 Indhold Indledning... 4 Resultater 2014... 5 Den samlede CO 2 -udledning 2014... 5 El og varme i bygninger...

Læs mere

Brønderslev Kommune Klimarapport

Brønderslev Kommune Klimarapport Brønderslev Kommune Klimarapport 2009 Kolofon. Titel : Brønderslev kommune klimarapport 2009 Udgivet af : Brønderslev kommune, Bygninger & beredskab Udgivelses dato : August 2010 Udgivelsessted : Dronninglund

Læs mere

Bilagsrapporter Grønt Regnskab 2011 - Herning Vand A/S

Bilagsrapporter Grønt Regnskab 2011 - Herning Vand A/S Bilagsrapporter Grønt Regnskab 2011 - Herning Vand A/S Herning Vand A/S Herning Vand A/S er et selvstændigt forsyningsselskab, der transporterer og renser spildevandet i Herning Kommune, samt indvinder

Læs mere

Klimakommune. FBBB-temadag, Næstved, 16. juni 2009. Christian Poll Klima- og miljømedarbejder

Klimakommune. FBBB-temadag, Næstved, 16. juni 2009. Christian Poll Klima- og miljømedarbejder Klimakommune og hvad så? FBBB-temadag, Næstved, 16. juni 2009 Christian Poll Klima- og miljømedarbejder Hvordan ser Danmarks Naturfredningsforening klimaindsatsen? Arbejder både med: Forebyggelse: Mindske

Læs mere

CO 2 -udledning i Allerød Kommune 2012

CO 2 -udledning i Allerød Kommune 2012 CO 2 -udledning i Allerød Kommune 2012 Kilder til CO 2 -udledningen samt udvikling i perioden 2006 til 2012 CO 2 -udledningen er i perioden 2006 til 2012 faldet med 25 % (figur 1). Dermed er byrådets mål

Læs mere

CO2-regnskab For Halsnæs Kommune. Natur og Udvikling

CO2-regnskab For Halsnæs Kommune. Natur og Udvikling CO2-regnskab 2010 For Halsnæs Kommune Natur og Udvikling CO2-regnskab 2010 For de kommunale aktiviteter i 2010 var den samlede CO2-udledning på 12.362 t CO2. CO2-udledningen er således faldet med 0,6%

Læs mere

CO 2 -regnskab for Holbæk Kommune.

CO 2 -regnskab for Holbæk Kommune. CO 2 -regnskab for Holbæk Kommune. Byrådet har vedtaget, at et af de overordnede mål for bæredygtig udvikling i Holbæk Kommune er at reducere udledningen af drivhusgasser, herunder udledningen af CO 2

Læs mere

Ringsted Kommune CO 2 regnskab 2008 og klimahandlingsplan 2009

Ringsted Kommune CO 2 regnskab 2008 og klimahandlingsplan 2009 Ringsted Kommune CO 2 regnskab 2008 og klimahandlingsplan 2009 Juni 2009 Ringsted Kommune CO 2 regnskab 2008 og klimahandlingsplan 2009 Resumé Ifølge Ringsted Kommunes grønne regnskab for 2008 udleder

Læs mere

CO 2 -udledning i Allerød Kommune 2011

CO 2 -udledning i Allerød Kommune 2011 CO 2 -udledning i Allerød Kommune 2011 Kilder til CO 2 -udledningen samt udvikling i perioden 2006 til 2011 CO 2 -udledningen er i perioden 2006 til 2011 faldet med 18 % (figur 1). Det er godt på vej mod

Læs mere

Indhold. CO 2 -opgørelse 2011 for Roskilde Kommune som virksomhed

Indhold. CO 2 -opgørelse 2011 for Roskilde Kommune som virksomhed Indhold Indledning... 3 Resultat af CO 2-opgørelse 2011... 4 Datagrundlag og opgørelsesmetode... 7 Afgrænsning og datagrundlag... 7 Emissionsfaktorer... 8 Graddage... 8 Specifikation af CO 2-udledningen

Læs mere

CO 2. -regnskab For virksomheden Halsnæs Kommune. Natur og udvikling

CO 2. -regnskab For virksomheden Halsnæs Kommune. Natur og udvikling -regnskab 2008 For virksomheden Halsnæs Kommune Natur og udvikling -regnskab 2008 For virksomheden Halsnæs Kommune Den samlede CO2-udledning var i år 2008 12.892 tons CO2-udledningen fordeler sig således:

Læs mere

CO2-opgørelse for Svendborg Kommune som virksomhed

CO2-opgørelse for Svendborg Kommune som virksomhed 2016 CO2-opgørelse for Svendborg Kommune som virksomhed Natur og Klima Svendborgvej 135 Sagsnr. 17/14850 5762 V. Skerninge Udgivet september 2017 CO 2-opgørelse for Svendborg Kommune som virksomhed 2016

Læs mere

Side 2 af , CO 2 -regnskab for Stevns Kommune som virksomhed

Side 2 af , CO 2 -regnskab for Stevns Kommune som virksomhed 2014, CO 2 -regnskab for Stevns Kommune som virksomhed Stevns Kommune arbejder aktivt for nedsættelse af CO 2 -udledningen og dermed være med til, at begrænse klimaændringerne og mindske afhængigheden

Læs mere

CO 2 -regnskab for Egedal Kommune Egen anlægs- og bygningsdrift

CO 2 -regnskab for Egedal Kommune Egen anlægs- og bygningsdrift CO 2 -regnskab for Egedal Kommune 2013 Egen anlægs- og bygningsdrift CO2 regnskab for Egedal Kommune 2013 Egedal Kommune indgik i efteråret 2008 en klimakommuneaftale med Danmarks Naturfredningsforening.

Læs mere

Klimaregnskab for anlægsgartnerbedrifter. Troværdighed. Er der styr på klima- og miljøforholdene i din virksomhed?

Klimaregnskab for anlægsgartnerbedrifter. Troværdighed. Er der styr på klima- og miljøforholdene i din virksomhed? Klimaregnskab for anlægsgartnerbedrifter Er der styr på klima- og miljøforholdene i din virksomhed? Bente Mortensen Hortonom, Master of Environmental Management GreenProject, +45 4119 8995 Hvorfor fokusere

Læs mere

Energiregnskaber som grundlag for Randers Kommunes Klimaplan 2030. Lars Bo Jensen

Energiregnskaber som grundlag for Randers Kommunes Klimaplan 2030. Lars Bo Jensen Energiregnskaber som grundlag for Randers Kommunes Klimaplan 2030 Lars Bo Jensen Viborg, d. 09.09.2010 Forhistorien Randers Kommune Klimaudfordringer også i Randers Kommune Højvandssikring & pumpehus på

Læs mere

Samsø Kommune, klimaregnskab 2015.

Samsø Kommune, klimaregnskab 2015. Samsø Kommune, klimaregnskab 2015. Hermed følger Samsø Kommunes CO2 regnskab for 2015. Nærværende regnskab har inkluderet enkelte delresultater inden for de enkelte energiforbrug ellers er det selve konklusionen

Læs mere

CO2-regnskab 2012. For virksomheden Silkeborg Kommune

CO2-regnskab 2012. For virksomheden Silkeborg Kommune CO2-regnskab 2012 For virksomheden Silkeborg Kommune Uændret CO2 udledning i 2012 Silkeborg Kommune sætter nye mål for at begrænse CO2-udledningen. Allerede sidste år nåede kommunen målet om at sænke udledningen

Læs mere

Sagsnr.: 190-2011-32891 Åbent punkt Dokumentnr.: 190-2011-173250

Sagsnr.: 190-2011-32891 Åbent punkt Dokumentnr.: 190-2011-173250 Status for energirenoveringer i kommunale ejendomme Sagsnr.: 190-2011-32891 Åbent punkt Dokumentnr.: 190-2011-173250 Sagsfremstilling Miljø-, Teknik- og Erhvervsudvalget orienteres om centrets arbejde

Læs mere

CO2 beregning 2016 og Klimatiltag 2017

CO2 beregning 2016 og Klimatiltag 2017 CO2 2016 og Klimatiltag 2017 Gribskov Kommune 1 CO2 2016 og Klimatiltag 2017 Indholdstegnelse Indholdstegnelse...2 1. Indledning...3 2. CO2 2016...4 2.1 Afgrænsning...4 2.2 CO2 udledning fra energibrug

Læs mere

Ejendoms- og Arealudvalget

Ejendoms- og Arealudvalget Referat Dato: Onsdag den 28. august 2013 Mødetidspunkt: 16:15 Møde afsluttet: 16:40 Mødelokale: Medlemmer: Atletikklubbens klublokale. Anders Wolf Andresen, Steen Ørskov, Arne Bech, Mikkel Dencker, Ømer

Læs mere

CO2-opgørelse Svendborg Kommune 2011 2012

CO2-opgørelse Svendborg Kommune 2011 2012 CO2-opgørelse Svendborg Kommune 2011 2012 CO2-opgørelse for Svendborg Kommune 2011-2012 November 2013 Udarbejdet af: Ærø Energi- og Miljøkontor Vestergade 70 5970 Ærøskøbing Udarbejdet for: Svendborg Kommune

Læs mere

Bilag 1: Afstemning af Aarhus Kommunes energiforbrug og CO 2 -udledning

Bilag 1: Afstemning af Aarhus Kommunes energiforbrug og CO 2 -udledning Bilag 1: Afstemning af Aarhus Kommunes energiforbrug og CO 2 -udledning Resume Deloitte har foretaget en afstemning mellem de officielle historiske CO 2 -rapporteringer og det nutidige energiforbrug registreret

Læs mere

Klimahandlingsplan. Vision. Mål. Indsatsområder. Handlingsplan

Klimahandlingsplan. Vision. Mål. Indsatsområder. Handlingsplan Klimahandlingsplan Vision Assens Kommune vil være en bæredygtig foregangskommune for klimaet gå foran med det gode eksempel og reducere kommunens egen klimapåvirkning inddrage borgere, foreninger og erhvervslivet

Læs mere

Forord. Per Bremer Rasmussen Adm. direktør. Side 2

Forord. Per Bremer Rasmussen Adm. direktør. Side 2 Klimaregnskab 2015 Forord Årets klimaregnskab er resultatet af flere års fokus på at mindske vores CO 2 emission og samtidig finde en rapporteringsform, som er enkel, overskuelig og fokuserer på det væsentligste.

Læs mere