Klimakommune-regnskab for Ringsted Kommune. CO 2 -opgørelse 2013 og handlingsplan 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Klimakommune-regnskab for Ringsted Kommune. CO 2 -opgørelse 2013 og handlingsplan 2014"

Transkript

1 Klimakommune-regnskab for Ringsted Kommune CO 2 -opgørelse og handlingsplan 2014

2 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Resumé... 2 Status på projekter... 2 Energirenovering af de kommunale bygninger... 2 Varmeforsyning... 3 Kommunens transport... 3 Forbrug og CO 2 -udledning... 4 Samlet energiforbrug og CO 2 -udledning... 4 Kommunale bygninger... 7 Energiforbrug... 7 CO 2 -udledning... 8 Tekniske anlæg... 9 Energiforbrug... 9 CO 2 -udledning Transport Klimahandlingsplan Forsyningen Energirenovering i de kommunale bygninger Kommunens bilpark Pedelnetværk Datagrundlag Bilag 1: Tabeller over udviklingen i energiforbrug og CO 2 -udledning

3 Indledning Ringsted Kommune underskrev aftale med Danmarks Naturfredningsforening om at blive klimakommune den 16. marts Målet med aftalen er at reducere udledningen af CO 2 fra Ringsted kommune som virksomhed med 2 % om året. Kommunen har forpligtet sig til: at udarbejde et årligt CO 2 -regnskab at udarbejde en klimaplan der beskriver, hvordan kommunen vil nå målet om at reducere udslippet af CO 2 med 2 % om året og hvilke områder kommunen vil fokusere på at gennemføre planen at offentliggøre den opnåede CO 2 -reduktion og hvilke projekter kommunen har igangsat Ringsted Kommune har valgt 2008 som baseline. Der er sendt kombineret CO 2 -regnskab og handleplan til Danmarks Naturfredningsforening for årene Resumé Med henblik på at nedbringe energiforbruget og forbedre indeklimaet er der i foretaget energirenoveringer i Bengerds Børnehus, Ringsted Sportscenter og Vigersted Skole samt Asgårdsskolen. Desuden har der været fokus på transporten, især indenfor Hjemmeplejen, med bl.a. kør grønt kurser for de ansatte. I de kommunale bygninger er elforbruget faldet i i forhold til 2012, mens varmeforbruget er steget. På de tekniske anlæg er elforbruget steget, hvilket skyldes øgede aktiviteter. Således viser nøgletallene for renseanlægget, som står for den største stigning, en større effektivitet, i det elforbruget er faldet i forhold til mængden af renset spildevand. På transportområdet har der været en større aktivitet, særligt hos Vej og Park. Samlet set betyder det, at CO 2 -udledningen er steget med 174 tons svarende til ca. 2,3 % fra 2012 til. Set over de 5 år, hvor kommunen har været tilknyttet klimakommuneaftalen, er CO2-udledningen faldet med ca. 10 % svarende til ca. 2 % om året. For er opgørelsesmetoden for CO2-udledningen fra elforbruget ændret, således at der kan ses bort fra de årlige variationer i den nationale el-emissionsfaktor, som kommunen ingen indflydelse har på. I 2014 vil Forsyningen arbejde med at forbedre styringen af pumper på både spildevandsområdet og vandforsyningsområdet, der vil betyde en reduktion af elforbruget. I de kommunale bygninger står et stort samlet energirenoveringsprojekt for døren på behandlingshjemmet Nebs Møllegård. Endelig vil kommunen indføre elektroniske kørebøger og flådestyring for at få en optimal udnyttelse af kommunens bilflåde, herunder mest mulig kørsel i klimavenlige biler. Status på projekter Energirenovering af de kommunale bygninger I er det gamle el-opvarmede ventilationsanlæg i Bengerds Børnehus udskiftet med nyt ventilationsanlæg med behovsstyring, der ventilerer samtlige rum i børnehaven. I hallerne på Ringsted Sportscenter er det eksisterende ventilationsanlæg udskiftet, og der er etableret strålevarme. Det betyder både reduceret energiforbrug og bedre komfort i hallerne. 2

4 Desuden er varmecentralen renoveret ved at udskifte en 2500 liters varmtvandsbeholder til en 1000 liters samt at montere en varmeveksler. På Vigersted skole er der udskiftet varmtvandsbeholder og på Asgårdsskolen er der udskiftet ventilationsanlæg. Disse projekter er ikke afsluttede endnu, men forventes at være færdige ultimo juli Varmeforsyning Ringsted Kommune har undersøgt mulighederne for at etablere et biogasanlæg i Ringsted. Efter politisk behandling i blev det besluttet at henlægge projektet på ubestemt tid grundet usikker driftsøkonomi. Ringsted Forsyning er derfor i gang med at afsøge andre muligheder, herunder etablering af en ny halmkedel, så andelen af vedvarende energi til varmeforsyning fortsat kan øges. Kommunens transport I hjemmeplejen er der gennemført kør grønt kurser for en del af medarbejderne. Det har betydet at der er kommet større fokus på transport i det hele taget. Hjemmeplejen benytter også el-cykler som alternativ til bilerne, som primært er gode til de kortere ture. I Vej og Park er der også anskaffet en el-cykel med lad, som fungerer godt. Organisering Fra opstart af klimakommune-konceptet har Ringsted kommune haft en intern gruppe, som koordinerer klimaarbejdet og sørger for fremdrift. Gruppen har både arbejdet med at nedbringe CO 2 -udledningen fra kommunen som virksomhed og som geografisk enhed. I forbindelse med handleplanen for har vi imidlertid besluttet at målrette arbejdet yderligere. Vi har derfor nedsat en særlig klimakommune-gruppe bestående af de medarbejdere der bidrager til regnskabet. Målet er bl.a. at få et bedre datagrundlag. Gruppen mødes en gang om året i forbindelse med at der udarbejdes regnskab og handleplan. 3

5 Forbrug og CO 2 -udledning I det følgende gennemgår vi udviklingen i energiforbrug og CO 2 -udledning. Alle opgørelser er angivet i tabelform i bilag 1. Samlet energiforbrug og CO 2 -udledning Nedenstående figurer viser det samlede energiforbrug og CO 2 -udledning fordelt på kilder. Opvarmning med fjernvarme, naturgas og olie står for den største andel af energiforbruget. Fjernvarmeforbruget tegner sig alene for ca. 39 % af det samlede energiforbrug. Ser vi på CO 2 -udledningen er det derimod forbruget af el, der giver det største bidrag på ca. 43 %, mens fjernvarmen kun bidrager med ca. 18 %. Det afspejler det forhold, at ca. 74 % af fjernvarmen i dag er baseret på vedvarende energikilder i form af halm. Energiforbrug i 1% 5% 32% 39% Fjernvarme Naturgas Olie El Benzin Diesel 5% 18% Figur 1: Fordelingen af energiforbrug på de enkelte kilder i CO2-udledning i 43% 1% 8% 14% 25% Fjernvarme Naturgas Olie El Benzin Diesel 9% Figur 2: Fordelingen af CO 2 -udledningen på de enkelte kilder i 4

6 Figur 3 viser det samlede energiforbrug i form af varme og el fordelt på bygninger og tekniske anlæg i de år hvor Ringsted Kommune har været klimakommune. Som det fremgår, har energiforbruget varieret hen over årene, men er i større end både i basisåret 2008 og i forhold til kwh Energiforbrug i alt (varme og el) Kommunale bygninger Tekniske anlæg Figur 3: Det samlede energiforbrug i kommunale bygninger og tekniske anlæg fra 2008 til. Til trods for et højere energiforbrug, er der sket et fald i den samlede CO 2 -udledning på ca. 19 % siden Faldet skyldes at en stadig større del af kommunens energiforbrug kommer fra vedvarende energikilder. Således har Ringsted Forsyning øget andelen af vedvarende energi i fjernvarmen fra ca. 45 til 74 % i perioden Der ud over er CO 2 -udledningen fra den nationale el-produktion faldet fra 451 til 377 gram pr. kwh. Den nationale el-emissionsfaktor har kommunen ingen indflydelse på, så for at give et mere retvisende billede af CO 2 -udviklingen i kommunen er det hensigtsmæssigt at korrigere tallene for faktorens udvikling. Bruger vi emissionsfaktoren for basisåret 2008, bliver det samlede fald i CO 2 -udledningen på ca. 10 % i perioden 2008, svarende til et fald på ca. 2 % i gennemsnit pr. år. 5

7 Samlet CO2-udledning Ton CO CO2 i alt (fast faktor) CO2 i alt (variabel faktor) Figur 4: Udvikling i den samlede CO 2 -udledning i perioden 2008 med henholdsvis fast og variabel el-emissionsfaktor. I forhold til 2012, som var det år hvor CO 2 -udledningen var lavest, er der i sket en stigning i den samlede CO 2 - udledning på 174 tons, svarende til ca. 2,3 %, regnet med fast elemissionsfaktor. Som det fremgår af figur 5 er stigningen i CO 2 -udledningen sket på de tekniske anlæg og indenfor transport, mens udledningen fra de kommunale bygninger er faldet lidt. Ton CO2-udledning i alt Kommunale bygninger Tekniske anlæg Transport CO2 i alt (fast faktor) Figur 5: Udviklingen af CO 2 -udledningen fordelt på områder. For transport er basline ikke 2008 men 2010, da kørsel i private biler ikke var medtaget de første år. 6

8 I den følgende gennemgang er energiforbrug og CO 2 -udledning opdelt på hhv. kommunale bygninger, tekniske anlæg og transport. De kommunale bygninger består af skoler, børneinstitutioner, bygninger indenfor social- og kulturområdet samt kommunens administrationsbygninger. De tekniske anlæg består af kommunens rensningsanlæg, varmecentraler, vandforsyningsanlæg, værksteder m.v. Opgørelsen på transportområdet dækker kørslen i hjemmeplejen, administrationen, Ringsted Forsyning samt Vej og Park. Kommunale bygninger Energiforbrug El-, vand og varmeforbruget i de kommunale bygninger bliver registreret i et energistyringsprogram. Institutioner og tekniske anlæg indberetter deres data en gang om måneden, og kan samtidig følge eget forbrug. Dermed er der mulighed for at agere i forhold til eventuelt overforbrug El-forbrug Kommunale bygninger El 2012 El Figur 6: Udviklingen i el-forbruget i de kommunale bygninger. Opgørelsen viser, at varmeforbruget er steget med i alt ca kw fra 2012 til, svarende til ca. 3,4 %, mens elforbruget er faldet med ca kwh, svarende til ca. 2,5 %. Det samlede energiforbrug i de kommunale bygninger er således steget med ca kwh svarende til ca. 2 %. 7

9 Faldet i elforbruget er sket indenfor alle områder, men kulturområdet står for over halvdelen af det samlede fald. kwh Varmeforbrug kommunale ejendomme Varme 2012 Varme Figur 7: Udviklingen i varmeforbruget i de kommunale bygninger. Skolerne står for det største varmeforbrug inden for de kommunale bygninger. Deres forbrug er i på samme niveau som i I Vej og Park er der et mindre fald i varmeforbruget, mens der på alle øvrige områder er sket en stigning. Det er særligt børneinstitutioner og bygninger under kulturområdet der tegner sig for stigningen. Der er ikke på nuværende tidspunkt fundet nogen forklaring på det stigende varmeforbrug. Fra 2012 er der beregnet nøgletal for de kommunale bygninger udtrykt ved kwh pr. m 2. Udviklingen i nøgletallet fra 2012 til svarer til udviklingen i energiforbruget. Udviklingen i energiforbruget kan således ikke forklares ved ændringer i den samlede arealanvendelse. CO 2 -udledning På varmesiden er der sket en stigning i CO 2 -udledningen på 39 tons fra 2012 til. Samtidigt er der sket et fald på el-siden på 85 tons. Den samlede CO 2 -udledning fra de kommunale bygninger er altså faldet med 46 tons, svarende til knapt 1 %. 8

10 6.000 CO2-udledning Kommunale ejendomme CO2 - varme CO2 - el (fast faktor) Figur 8: Udviklingen i CO 2 -udledningen fra kommunale bygninger Tekniske anlæg Energiforbrug Figur 9 viser udviklingen i elforbruget på de tekniske anlæg. Elforbruget er steget med kwh, svarene til ca. 7,9 % fra 2012 til. Årsagen til stigningen i elforbruget er primært et øget elforbrug på centralrenseanlægget samt i varmeforsyningen. Stigningen på centralrenseanlægget skyldes at der er ledt mere spildevand til anlægget fra kommunens virksomheder. Stigningen i elforbruget i varmeforsyningen skyldes primært en øget brug af halmvarmeværket, der er mere energikrævende end de gasfyrede centraler. Samlet set giver den øgede drift på halmvarmeværket dog anledning til en betydelig CO 2 -reduktion, da der herved fortrænges naturgas i fjernvarmeproduktionen. 9

11 kwh El-forbrug - Tekniske anlæg El 2012 El RF centralrenseanl. RF - Varmeforsyning RF - Vandforsyning Figur 9: Udviklingen i el-forbruget på de tekniske anlæg CO 2 -udledning Den samlede CO 2 -udledning fra de tekniske anlæg er steget med 177, svarende til en stigning på ca. 7,9 %. Ton CO2-udledning Tekniske anlæg CO2 - el (fast faktor) Figur 10: Udviklingen i CO 2 -udledningen fra kommunale bygninger 10

12 For de tekniske anlægs vedkommende hænger forbruget af energi i høj grad sammen med deres produktion. Derfor kan det være mere relevant at se på nøgletal. Hvis man for renseanlægget ser på nøgletallet kwh pr. renset personækvivalent, viser det sig, at dette er faldet fra 31,44 til 30,24 kwh/pe. Renseprocesserne er med andre ord blevet effektiviseret med knapt 4 % fra 2012 til. På halmvarmeværket er el-forbruget pr. leveret MWh steget fra 2012 til. Siden 2008 har nøgletallet ellers været faldende med laveste forbrug i 2012 på 9,11 kwh/mwh. I er nøgletallet imidlertid steget til 10,68 kwh/mwh, hvilket svarer til en stigning på ca. 17 %. Udviklingen i nøgletallet på halmvarmeværket er meget afhængig af halmkvaliteten det pågældende år, og i har værket modtaget halm af en ringere kvalitet end de foregående år. Dette forsøger Ringsted Forsyning at løse fremover i forbindelse med et nyt fælles udbud sammen med 5 andre forsyninger på Sjælland. På spidslastcentralerne er der ikke nogen entydig udvikling i nøgletallet idet der er sket en stigning på Central Nord og et fald på Central Syd. Siden 2008 har andelen af fjernvarme baseret på halm været stigende. Det betyder en væsentlig reduktion af emissionsfaktoren for fjernvarmproduktionen, der således er faldet fra 129 til 54 gram CO 2 pr. produceret kwh i perioden fra 2008 til. Det svarer til et fald på 58 %. 11

13 Transport Data for transport kommer fra registrering af kørslen. I er det igen blevet muligt at få oplysninger om forbruget via benzinselskaberne og dermed forbruget på kørslen i administrationen på det tekniske område. Men da der ikke ligger tal for 2012 vil denne del først blive medtaget i næste års regnskab. ton 180 Transport - CO2-udledning CO (ton) CO2 (ton) Forsyningen Vej og Park Hjemmeplejen Private biler Figur 11: Udviklingen i CO 2 -udledningen fra transport Samlet set, er der på transportområdet sket en stigning i CO 2 -udledningen fra 393 til 436 tons fra 2012 til, svarende til ca. 11 %. Stigningen er især sket indenfor Vej og Park men også indenfor Hjemmeplejen er der sket en stigning. På Vej og Park bliver der ikke på nuværende tidspunkt foretaget registrering af kilometer (timedrift for entreprenørmaskiner) og det er derfor ikke muligt at opgøre et nøgletal. Det øgede forbrug skyldes formentlig flere opgaver og at stadig flere udliciterede opgaver hjemtages. I hjemmeplejen bliver der foretaget en grundig registrering af både kørte kilometer og brændstofforbrug for de enkelte biler. I er der kørt ca. 9 % flere kilometer end i 2012, hvilket kan forklare en del af stigningen i CO 2 -udledningen. Ser man på kørte kilometer pr. liter brændstof er der imidlertid et lille fald fra 15,44 til 15,13 km/liter i samme periode. Det er stadig et bedre resultat end årene tidligere og før der blev gennemført kør grønt kurser i Hjemmeplejen. Bidraget til CO 2 -udledingen fra kørsel i private biler er faldet med 9 tons eller ca. 12 %, som modsvares af et tilsvarende mindre antal kørte kilometer. Det falder godt i tråd med kommunens politik på området, hvor det er målet at nedbringe kørslen i private biler i arbejdstiden. 12

14 Klimahandlingsplan 2014 Ringsted Kommune tilsluttede sig den Europæiske Klimapagt i I forlængelse heraf har kommunen udarbejdet en Klimaplan for at nedbringe udslippet af CO 2 fra kommunen som geografisk enhed og udarbejder løbende 2-årige handlingsplaner. Handlingsplanerne rummer både klimaprojekter, inden for fej for egen dør altså konceptet for klimakommune, og projekter rettet mod borgere, virksomheder og andre samarbejdspartnere. Følgende projekter, der omhandler kommunen som virksomhed, er planlagt iværksat i Forsyningen I 2014 vil Forsyningen optimere styring af indløbspumperne, som leverer spildevandet ind på renseanlægget. Yderligere vil Forsyningen etablere frekvensomformere til diverse motorer og etablere ny styringsmetodik på hele det biologiske anlæg. Det betyder en forbedret styring af processerne og forøget kapacitet på anlægget under regn. Samlet set vil tiltagene give energibesparelser, da anlæggets udstyr vil blive anvendt mere optimalt. El-besparelsen forventes at slå igennem i regnskabet for Vandforsyningen afsætter fremover flere midler til at optimere udpumpningen på vandværkerne. I 2014 betyder det, at el-tavler og styringer bliver skiftet på Tystevad Vandværk. Samtidig vil Forsyningen etablere to trykzoner i ledningsnettet, hvilket vil minimere pumpeudgifterne. Færre pumper vil fremover skulle pumpe vandet rundt i ledningsnettet og derfor forventer vi en el-besparelse på rundt regnet KW pr. år. El-Besparelsen forventes at slå igennem i årsregnskabet for Energirenovering i de kommunale bygninger I 2014 vil hele kommunens energipulje blive anvendt til energirenovering af behandlingshjemmet Nebs Møllegård. I projektet indgår bl.a. nedlæggelse af gamle oliekedler, etablering af en ny varmecentral samt udskiftning af varmtvandsbeholdere. De igangværende projekter på Vigersted Skole og Asgårdsskolen fortsætter i Kommunens bilpark Ringsted kommune har gennemført en analyse af kommunens kørselsmønster, der omfatter hele administrationens kørsel og alle typer af kørsel. Vi har prioriteret at starte indsatserne med brug af tjenestebiler samt indførsel af elektroniske kørebøger og flådestyring. Målet med initiativet Brug af tjenestebiler er, at nedbringe medarbejdernes kørsel i egen bil i arbejdstiden, så alle primært kører i kommunens biler. Herved kan kommunen sikre, at kørsel foregår i miljøvenlige biler der er godt vedligeholdt, hvilket bidrager til mindre CO 2. Elektroniske kørebøger og flådestyring er et initiativ kommunen vil indføre hen ad vejen. Målet er at udnytte kommunens bilpark optimalt. I første omgang er det planen at indsætte systemet i kommunens nye biler, idet der skal købes flere biler som følge af udfasningen af medarbejdernes kørsel i egen bil. Pedelnetværk Der blev for nogle år siden lavet om på organiseringen af pedellerne på skolerne, så pedellerne ikke længere er ansat på den enkelte skole. Pedellerne er nu samlet i en afdeling under Vej- og Ejendomscentret. 13

15 Formålet med omorganiseringen er at gøre pedelordningen mere fleksibel og at højne det faglige niveau. Dertil kommer at de små institutioner, som ikke har haft egen pedel, nu kan få hjælp til tekniske opgaver. I forhold til klimaområdet vil vi undersøge mulighederne for at udnytte denne omorganisering, så der bliver sat mere fokus på det adfærdsmæssige i forhold til forbrug - forhold som evt. kan ændres ved hjælp af tekniske løsninger. Datagrundlag I kommunes klimakommunegruppe er det besluttet, at forbedre datagrundlaget. Det er især muligt på forsyningens område, men også på de kommunale ejendomme. Fra er der eksempelvis tilføjet bygningernes areal og beregnet nøgletal for energiforbruget pr. m 2. 14

16 Bilag 1: Tabeller over udviklingen i energiforbrug og CO 2 -udledning Kommunale bygninger El El 2012 El 2011 El 2008 Ændring El Ændring El i % Ændring El i % Varme Varme 2012 Varme 2011 Varme 2008 Ændring varme Skoler ,4-17, ,2-0,8 Børneinstitutioner ,9-1, ,4 8,3 Kulturområdet ,3 6, ,2 24,9 Socialområdet ,6-9, ,3-4,0 Administration ,7 42, ,6 114,4 Vej og Park , ,0 - Ringsted Forsyning , ,5 - I alt ,5-0, ,4 10,8 Ændring varme i % Ændring varme i % Tekniske anlæg El El 2012 El 2011 El 2008 Ændring El Ændring El i % Ændring El i % RF centralrenseanl ,2 - RF - Varmeforsyning ,1 - RF - Vandforsyning ,6 - I alt ,6-6,5 Transport Benzin/diesel (liter) Benzin/diesel 2012 (liter) Benzin/diesel 2011 (liter) Kørte km Kørte km 2012 Kørte km 2011 Forsyningen ,47 Vej og Park CO2 (ton) CO (ton) CO (ton) km/l - km/l km/l Hjemmeplejen ,13 15,44 14,59 Rønnedevej * * 10 * 12,38 Private biler I alt * kun data for og derfor ikke medtaget i regnskabet

Klimakommuneregnskab Ringsted Kommune. CO2-opgørelse 2014 og handlingsplan 2015

Klimakommuneregnskab Ringsted Kommune. CO2-opgørelse 2014 og handlingsplan 2015 Klimakommuneregnskab Ringsted Kommune CO2-opgørelse 2014 og handlingsplan 2015 Indholdsfortegnelse Indledning... 1 Resumé... 1 Status på projekter 2014... 1 Energirenovering af de kommunale bygninger...

Læs mere

GRØNT REGNSKAB 2014 CO2 OPGØRELSE FOR ROSKILDE KOMMUNE SOM VIRKSOMHED

GRØNT REGNSKAB 2014 CO2 OPGØRELSE FOR ROSKILDE KOMMUNE SOM VIRKSOMHED GRØNT REGNSKAB 2014 CO2 OPGØRELSE FOR ROSKILDE KOMMUNE SOM VIRKSOMHED Maj 2015 Forord Indhold Baggrund Roskilde Kommune underskrev i sommeren 2008 en aftale med Danmarks Naturfredningsforening om at være

Læs mere

GRØNT REGNSKAB 2013 CO2 OPGØRELSE FOR ROSKILDE KOMMUNE SOM VIRKSOMHED

GRØNT REGNSKAB 2013 CO2 OPGØRELSE FOR ROSKILDE KOMMUNE SOM VIRKSOMHED GRØNT REGNSKAB 2013 CO2 OPGØRELSE FOR ROSKILDE KOMMUNE SOM VIRKSOMHED Marts 2014 Forord Indhold Baggrund Roskilde Kommune underskrev i sommeren 2008 en aftale med Danmarks Naturfredningsforening om at

Læs mere

CO 2 -kortlægning for Vordingborg kommune som virksomhed 2008

CO 2 -kortlægning for Vordingborg kommune som virksomhed 2008 Vordingborg Kommune CO 2 -kortlægning for Vordingborg kommune som virksomhed 2008 CO 2 - kortlægning Juli 2010 COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk

Læs mere

Tillæg til Grønt Regnskab 2012

Tillæg til Grønt Regnskab 2012 Tillæg til Grønt Regnskab 212 Varme Kommunes korrigerede varmeforbrug er samlet set steget med 1,9 % over de sidste to år. Dette er naturligvis et skuffende resultat, der vil blive arbejdet på at forbedre

Læs mere

Teknik og Miljø. Klimakommune statusrapport og handleplan 2011

Teknik og Miljø. Klimakommune statusrapport og handleplan 2011 Teknik og Miljø Klimakommune statusrapport og handleplan 2011 Indledning Resultat af kortlægningen Slagelse Kommune indgik i januar 2009 en klimakommuneaftale med Danmarks Naturfredningsforening. I aftalen

Læs mere

Klimaregnskab for anlægsgartnerbedrifter. Troværdighed. Er der styr på klima- og miljøforholdene i din virksomhed?

Klimaregnskab for anlægsgartnerbedrifter. Troværdighed. Er der styr på klima- og miljøforholdene i din virksomhed? Klimaregnskab for anlægsgartnerbedrifter Er der styr på klima- og miljøforholdene i din virksomhed? Bente Mortensen Hortonom, Master of Environmental Management GreenProject, +45 4119 8995 Hvorfor fokusere

Læs mere

Opgørelse af CO2-udledning fra Norddjurs Kommune som virksomhed 2011

Opgørelse af CO2-udledning fra Norddjurs Kommune som virksomhed 2011 Danmarks Naturfredningsforening l Att: Jens la Cour, jlc@dn.dk Dato: 3. juli 2012 Reference: Rikke Flinterup Direkte telefon: 89594009 E-mail: rmf@norddjurs.dk Journalnr.: 12/6771 af CO2-udledning fra

Læs mere

Energiregnskaber som grundlag for Randers Kommunes Klimaplan 2030. Lars Bo Jensen

Energiregnskaber som grundlag for Randers Kommunes Klimaplan 2030. Lars Bo Jensen Energiregnskaber som grundlag for Randers Kommunes Klimaplan 2030 Lars Bo Jensen Viborg, d. 09.09.2010 Forhistorien Randers Kommune Klimaudfordringer også i Randers Kommune Højvandssikring & pumpehus på

Læs mere

Virkemiddelkataloget beskriver en række tiltag og deres CO2 reduktions effekt.

Virkemiddelkataloget beskriver en række tiltag og deres CO2 reduktions effekt. 1 of 6 Bilag 4: Udvalg af virkemidler til opfyldelse målsætninger i Borgmesteraftalen Borgmesteraftalen omfatter kommunen som geografisk enhed og ved indgåelse af aftalen forpligtede kommunen sig til en

Læs mere

CO 2 regnskab for Egedal Kommune 2012. Egen anlægs- og bygningsdrift

CO 2 regnskab for Egedal Kommune 2012. Egen anlægs- og bygningsdrift CO 2 regnskab for Egedal Kommune 2012 Egen anlægs- og bygningsdrift CO2 regnskab for Egedal Kommune 2012 Egedal Kommune indgik i efteråret 2008 en klimakommuneaftale med Danmarks Naturfredningsforening.

Læs mere

CO 2 -regnskab 2013 For virksomheden Odder Kommune

CO 2 -regnskab 2013 For virksomheden Odder Kommune CO 2 -regnskab 2013 For virksomheden Odder Kommune Rådhusgade 3, 8300 Odder - tlf. 87803333 Sagid: 2014-4161 Dokid: 2014-36694 www.odder.dk Ver.: 1.0 Udgivelsesdato: 24. september 2014 Udarbejdet af: Byrådsservice

Læs mere

Bilagsrapporter Grønt Regnskab 2011 - Herning Vand A/S

Bilagsrapporter Grønt Regnskab 2011 - Herning Vand A/S Bilagsrapporter Grønt Regnskab 2011 - Herning Vand A/S Herning Vand A/S Herning Vand A/S er et selvstændigt forsyningsselskab, der transporterer og renser spildevandet i Herning Kommune, samt indvinder

Læs mere

HANDLEPLAN FOR BÆREDYGTIG ENERGI

HANDLEPLAN FOR BÆREDYGTIG ENERGI HANDLEPLAN FOR BÆREDYGTIG ENERGI NORDDJURS KOMMUNE 2013 Indhold HANDLEPLAN FOR BÆREDYGTIG ENERGI I NORDDJURS KOMMUNE 2013...1 Indhold...2 Indledning...3 Introduktion til handleplanens elementer....4 Baseline-opgørelse...4

Læs mere

KORTLÆGNING AF HELSINGØR KOMMUNE SOM VIRKSOMHED

KORTLÆGNING AF HELSINGØR KOMMUNE SOM VIRKSOMHED H E L S I N G Ø R K O M M U N E CO 2 R E G N S K A B 2 0 0 7-2013 KORTLÆGNING AF HELSINGØR KOMMUNE SOM VIRKSOMHED H E L S I N G Ø R K O M M U N E CO 2 R E G N S K A B 2013 HELSINGØR Revision : 1 Revisionsdato

Læs mere

Energi- og klimahandlingsplan 2013-2015

Energi- og klimahandlingsplan 2013-2015 Energi- og klimahandlingsplan 2013-2015 Vision Assens Kommune vil Mål Assens Kommune vil Indsatsområder være en bæredygtig foregangskommune for klimaet gå foran med det gode eksempel og reducere kommunens

Læs mere

det vil kommune kolding kommune Grønt regnskab LOGO1TH_LS_POSrød GRØNT REGNSKAB 2010 KOLDING KOMMUNE 1

det vil kommune kolding kommune Grønt regnskab LOGO1TH_LS_POSrød GRØNT REGNSKAB 2010 KOLDING KOMMUNE 1 LOGO1TH_LS_POSrød det vil kommune kolding kommune Grønt regnskab 2010 GRØNT REGNSKAB 2010 KOLDING KOMMUNE 1 Grønt regnskab 2010 - Kolding Kommune Kolding Kommune By- og Udviklingsforvaltningen Nytorv 11

Læs mere

Kommunens løbende udskiftning til mere økonomiske køretøjer vil dog bidrage til, at vi også kan forvente fine tal fremover.

Kommunens løbende udskiftning til mere økonomiske køretøjer vil dog bidrage til, at vi også kan forvente fine tal fremover. Grønt Regnskab 2011 2 l Grønt regnskab 2011 Forord Indhold Det er i år fjerde gang, vi udgiver et Grønt Regnskab for kommunen som virksomhed. Vi satte i 2008 fokus på energi, hvor vi dels fik påbegyndt

Læs mere

CO2-regnskab 2011. For virksomheden Silkeborg Kommune. www.silkeborgkommune.dk

CO2-regnskab 2011. For virksomheden Silkeborg Kommune. www.silkeborgkommune.dk CO2-regnskab 2011 For virksomheden Silkeborg Kommune Silkeborg Kommune har nået sparemål før tid Silkeborg Kommunes CO2-regnskab for 2011 viser, at kommunens mål om at sænke udledningen med 2 % inden 2012

Læs mere

Teknik og Miljø. Kortlægning af CO2-udledning i Gentofte Kommune

Teknik og Miljø. Kortlægning af CO2-udledning i Gentofte Kommune Teknik og Miljø Kortlægning af CO2-udledning i Gentofte Kommune Delplan 1: Kortlægning af CO 2 -emissionen Indholdsfortegnelse: 1. Kortlægning for Gentofte Kommune som virksomhed 2. Kortlægning for Gentofte

Læs mere

CO 2. -regnskab 2014. For virksomheden Jammerbugt Kommune. Side

CO 2. -regnskab 2014. For virksomheden Jammerbugt Kommune. Side -regnskab 2014 For virksomheden Jammerbugt Kommune Forsidebilledet viser Ryå, der går over sine bredder -regnskab for Jammerbugt Kommune 2014 Jammerbugt Kommune indgik d. 9. oktober 2009 en klimakommuneaftale

Læs mere

Forord. Per Bremer Rasmussen Adm. direktør

Forord. Per Bremer Rasmussen Adm. direktør Klimaregnskab 2013 Forord I Forsikring & Pension har vi i år besluttet at forenkle vores klimaregnskab. Vi fastholder vores fokus på vores CO 2 emission, og skærper fokus på det, der betyder mest. Derfor

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Miljørigtige køretøjer i Aarhus. Effekter af en mere miljørigtig vognpark i Aarhus Kommune. Aarhus Kommune. Notat - kort version

Indholdsfortegnelse. Miljørigtige køretøjer i Aarhus. Effekter af en mere miljørigtig vognpark i Aarhus Kommune. Aarhus Kommune. Notat - kort version Aarhus Kommune Miljørigtige køretøjer i Aarhus Effekter af en mere miljørigtig vognpark i Aarhus Kommune COWI A/S Jens Chr Skous Vej 9 8000 Aarhus C Telefon 56 40 00 00 wwwcowidk Notat - kort version Indholdsfortegnelse

Læs mere

OPLÆG: ENERGIHANDLEPLAN FOR KOMMUNALE BYGNINGER 2013-2016

OPLÆG: ENERGIHANDLEPLAN FOR KOMMUNALE BYGNINGER 2013-2016 OPLÆG: ENERGIHANDLEPLAN FOR KOMMUNALE BYGNINGER 2013-2016 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund3 2. Strategisk energiplanlægning3 3. Organisatorisk struktur3 4. Energikoordinator4 5. Energiansvarlig4 6. EMO

Læs mere

KORTLÆGNING AF HELSINGØR KOMMUNE SOM VIRKSOMHED

KORTLÆGNING AF HELSINGØR KOMMUNE SOM VIRKSOMHED H E L S I N G Ø R K O M M U N E CO 2 R E G N S K A B 2007-2014 KORTLÆGNING AF HELSINGØR KOMMUNE SOM VIRKSOMHED Kampagnen SLUK, LUK og SKRU NED er udført i Børnehuset Elverhøj og 12 andre børneinstitutioner.

Læs mere

Klimarapport for Brønderslev kommune 2011. Klimarapport. s 1

Klimarapport for Brønderslev kommune 2011. Klimarapport. s 1 Brønderslev Kommune Klimarapport 2011 s 1 Kolofon. Titel : Brønderslev Kommune klimarapport 2011 Udgivet af : Brønderslev Kommune, Kommunale bygninger Udgivelses dato : Maj 2011 Udgivelsessted : Brønderslev

Læs mere

Katalog over virkemidler

Katalog over virkemidler der kan nedbringe forbruget af importerede fossile brændsler Indhold Kortsigtede virkemidler... 2 Byggeri... 2 H1. Reduktion af indetemperatur om vinteren... 2 H2. Energitjek, energibesparelser og udskiftning

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Klimaudfordringen...3 1.1. Klimatilpasning 1.2. CO2-reduktion

Indholdsfortegnelse. 1. Klimaudfordringen...3 1.1. Klimatilpasning 1.2. CO2-reduktion Klimaindsats Status primo 2014 Indholdsfortegnelse 1. Klimaudfordringen...3 1.1. Klimatilpasning 1.2. CO2-reduktion 2. Strategier & Planer...3 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. Strategi for klimatilpasning Handleplan

Læs mere

Ressourceregnskab 2013

Ressourceregnskab 2013 Nyborg Forsyning & Service A/S Indholdsfortegnelse Basisoplysninger 3 NFS A/S / Administration 4 NFS Vand A/S 5 NFS Varme A/S 6 NFS Renovation A/S 7 NFS Spildevand A/S 8 Miljødeklarationer 9 Beregningsmetode

Læs mere

Grønt regnskab 2011. kort udgave. www.klima.ku.dk/groen_campus

Grønt regnskab 2011. kort udgave. www.klima.ku.dk/groen_campus Grønt regnskab www.klima.ku.dk/groen_campus Københavns Universitet (KU) er blandt Danmarks største arbejdspladser. Omkring 50.000 medarbejdere og studerende har deres daglige gang på knap 1 mio. m 2. En

Læs mere

CO2-opgørelse for Svendborg Kommune som samlet geografisk område 2013

CO2-opgørelse for Svendborg Kommune som samlet geografisk område 2013 CO2-opgørelse for Svendborg Kommune som samlet geografisk område 2013 CO2-opgørelse for Svendborg Kommune som samlet geografisk område 2013 December 2014 Udarbejdet af: Rune Schmidt Ærø Energi- og Miljøkontor

Læs mere

Klima- og Miljøudvalget

Klima- og Miljøudvalget Klima- og Miljøudvalget By, Kultur og Miljø Plan og Udvikling Sagsnr. 208403 Brevid. 1774454 Ref. PKA Dir. tlf. 4631 3548 peterka@roskilde.dk NOTAT: Muligheder for at opfylde klimamål ved vedvarende energianlæg

Læs mere

BRINT TIL TRANSPORT I DANMARK FREM MOD 2050

BRINT TIL TRANSPORT I DANMARK FREM MOD 2050 BRINT TIL TRANSPORT I DANMARK FREM MOD 2050 Bidrag til elektrisk transport, vækst, CO 2 reduktion og fossil uafhængighed December 2011 endelig udgave KORT SAMMENFATNING BENZIN/DIESEL BATTERI/HYBRID BRINT

Læs mere

Bliv klimakommune. i samarbejde med Danmarks Naturfredningsforening

Bliv klimakommune. i samarbejde med Danmarks Naturfredningsforening Bliv klimakommune i samarbejde med Danmarks Naturfredningsforening Det nytter at gøre noget lokalt. Du og din kommune kan gøre en positiv forskel for vores klima. Danmarks Naturfredningsforening kan hjælpe

Læs mere

CO 2 -regnskab 2012 For virksomheden Odder Kommune

CO 2 -regnskab 2012 For virksomheden Odder Kommune CO 2 -regnskab 2012 For virksomheden Odder Kommune Rådhusgade 3, 8300 Odder - tlf. 87803333 Sagid : 2013-10847 Dokid: 2013-59647 www.odder.dk Ver.: 0 Udgivelsesdato : 10-06-2013 Udarbejdet af : Byggeri

Læs mere

Energimærkning og energibesparelser i Københavns Kommunes bygninger

Energimærkning og energibesparelser i Københavns Kommunes bygninger Fremtidens byer 9. december 2009 Energimærkning og energibesparelser i Københavns Kommunes bygninger Chefkonsulent Niels-Arne Jensen, Københavns Ejendomme KØBENHAVNS1 Agenda Københavns Ejendomme Klimaplan

Læs mere

Status for CO2 reduktion -det kræver tonsvis af klimaindsatser

Status for CO2 reduktion -det kræver tonsvis af klimaindsatser Status for CO2 reduktion -det kræver tonsvis af klimaindsatser Naturgruppen 27. november 2014 Karen Marie Pagh Nielsen Program: s klimamål Status for CO2 reduktion Tonsvis af indsatser Kommunen som virksomhed

Læs mere

Udvikling i danske personbilers brændstofforbrug

Udvikling i danske personbilers brændstofforbrug Udvikling i danske personbilers brændstofforbrug April 2011 3 Udvikling i danske personbilers Forord Forord Trafikstyrelsen har bl.a. til opgave at monitorere udviklingen i den danske personbilpark i

Læs mere

Stamblad for Ulveskov Skole, Børnehave & SFO praktisk miljøledelse

Stamblad for Ulveskov Skole, Børnehave & SFO praktisk miljøledelse Data fra spørgeskema Allerede igangsatte aktiviteter Kontrol med forbrug og adfærd omkring forbrug Affaldssortering Ikke igangsatte aktiviteter Grøn ordning Miljøretningslinjer og -plan Grønne indkøb Bemærkninger

Læs mere

BedreBolig-plan BOLIGEJER

BedreBolig-plan BOLIGEJER KLADDE Rapportnr: 0 Firmanr: 40 Dato: 04-11-2014 BedreBolig-plan BEDREBOLIG-RÅDGIVER Dansk Bygningsrådgivning Kurt Lynge Christensen Visborgvej 6 9560 Hadsund E-mail info@danskbygningsraadgivning.dk Tlf.nr

Læs mere

Energistrategi Evaluering 2014

Energistrategi Evaluering 2014 Energistrategi Evaluering 2014 Nærværende dokument summerer resultaterne for 2014, for den af byrådet vedtagne energistrategi for de kommunale ejendomme. I 2014 blev der gennemført tekniske energibesparelsesprojekter

Læs mere

Grøn omstilling Hvordan i en kommune? -det kræver tonsvis af klimaindsatser

Grøn omstilling Hvordan i en kommune? -det kræver tonsvis af klimaindsatser Grøn omstilling Hvordan i en kommune? -det kræver tonsvis af klimaindsatser Energi på Tværs Case: Helsingør 25. november 2014 Johannes Hecht-Nielsen Program: Kommunernes rolle Helsingørs klimamål Tonsvis

Læs mere

ES EJENDOMME OG SERVICE/DRIFT Februar 2011

ES EJENDOMME OG SERVICE/DRIFT Februar 2011 ES EJENDOMME OG SERVICE/DRIFT Februar 2011 GRØNT REGNSKAB UDENRIGSMINISTERIET ES EJENDOMME OG SERVICE/DRIFT Februar 2011 GRØNT REGNSKAB 1 Indholdsfortegnelse: 1. Grønt regnskab side 1 2. Samlet forbrug

Læs mere

Det Energipolitiske Udvalg 2009-10 EPU alm. del Bilag 122 Offentligt HVIDBOG. Energipolitik på. -Det hele hænger sammen

Det Energipolitiske Udvalg 2009-10 EPU alm. del Bilag 122 Offentligt HVIDBOG. Energipolitik på. -Det hele hænger sammen Det Energipolitiske Udvalg 2009-10 EPU alm. del Bilag 122 Offentligt HVIDBOG Energipolitik på fjernvarmeområdet -Det hele hænger sammen -Det hele hænger sammen Dansk Fjernvarmes Hvidbog 2010 UDGIVER:

Læs mere

Pressemeddelelse Ny aftale sætter mål for kommunernes energispareindsats

Pressemeddelelse Ny aftale sætter mål for kommunernes energispareindsats Pressemeddelelse Ny aftale sætter mål for kommunernes energispareindsats 17. oktober 2007 Transport- og energiministeren og KL har indgået en frivillig aftale, der vil betyde flere energibesparelser i

Læs mere

Handleplan 2008 2012 for Energibesparende foranstaltninger i kommunale bygninger i Vordingborg Kommune.

Handleplan 2008 2012 for Energibesparende foranstaltninger i kommunale bygninger i Vordingborg Kommune. Handleplan 2008 2012 for Energibesparende foranstaltninger i kommunale bygninger i Vordingborg Kommune. Oplæg: Der er god økonomi og miljøfordele ved langsigtet at investere, beskæftige sig med og gennemføre

Læs mere

CO 2 -neutral ferie. i klima balance. Sol Ild Sand Vand. www.skallerup.dk

CO 2 -neutral ferie. i klima balance. Sol Ild Sand Vand. www.skallerup.dk CO 2 -neutral ferie i klima balance Sol Ild Sand Vand www.skallerup.dk Vi tager ansvaret for klima og miljø seriøst 2 Brochuren er tilrettelagt af Asbjørn Kommunikation og trykt af Prinfo Aalborg på miljø-

Læs mere

Energiledelse fra vision til virkelighed.

Energiledelse fra vision til virkelighed. Energiledelse fra vision til virkelighed. Hvordan konkretiseres ambitiøse mål i den kommunale hverdag? Dansk Byplanlaboratorium CO 2 -neutrale bydele 4. marts 2009 Energikoordinatoren Forberedelse til

Læs mere

Basisfremskrivning og scenarieanalyser

Basisfremskrivning og scenarieanalyser Vordingborg Kommune Basisfremskrivning og scenarieanalyser Oktober 2010 COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Vordingborg Kommune Basisfremskrivning

Læs mere

Adresse og tlf., Kastrup Tømmerupvej 13, 2770 Kastrup, tlf. 32502902. Adresse og tlf., Skanderborg Danmarksvej 32H, 8660 Skanderborg, tlf.

Adresse og tlf., Kastrup Tømmerupvej 13, 2770 Kastrup, tlf. 32502902. Adresse og tlf., Skanderborg Danmarksvej 32H, 8660 Skanderborg, tlf. Miljøberetning/Grønt regnskab Svenningsens Maskinforretning A/S for år 2009 Virksomheden er ikke omfattet af forpligtigelsen til at aflægge et grønt regnskab, men virksomheden har frivilligt valgt at offentliggøre

Læs mere

Energiledelse Hvordan kommer vi i gang?

Energiledelse Hvordan kommer vi i gang? Energiledelse Hvordan kommer vi i gang? Få først et overblik Brug overblikket som afsæt for at fastlægge jeres ambitionsniveau: Energi politik Energi målsætninger Energi mål Hvordan får vi et første overblik?

Læs mere

Klimaplan del 1 - Resumé

Klimaplan del 1 - Resumé Klimaplan del 1 - Resumé Kortlægning af drivhusgasser fra Næstved Kommune 2007 Klimaplan del 1 - Resumé Kortlægning af drivhusgasser fra Næstved Kommune 2007 Udarbejdet af: Rambøll Danmark A/S Teknikerbyen

Læs mere

Energivejleder-forløb

Energivejleder-forløb Energivejleder-forløb Energivejleder Inden forløbet skal du udlevere hjemmeopgaven. Du kan understrege over for dem at det er vigtigt at de sørger for at udfylde skemaet, fordi de to næste moduler bygger

Læs mere

ØENS BÆREDYGTIGE ENERGIHANDLINGSPLAN (ISEAP) SAMSØ UDEN FOSSILE BRÆNDSLER

ØENS BÆREDYGTIGE ENERGIHANDLINGSPLAN (ISEAP) SAMSØ UDEN FOSSILE BRÆNDSLER ØENS BÆREDYGTIGE ENERGIHANDLINGSPLAN (ISEAP) SAMSØ UDEN FOSSILE BRÆNDSLER D. 12. juni 2012 ØENS BÆREDYGTIGE ENERGIHANDLINGSPLAN Samsø Forord Samsø har lavet en energihandlingsplan, der skal gøre øen uafhængig

Læs mere

Projektsammendrag Ærøskøbing Fjernvarme Ærø Danmark

Projektsammendrag Ærøskøbing Fjernvarme Ærø Danmark skøbing Fjernvarme Beskrivelse skøbing Fjernvarmes produktionsanlæg består af en halmkedel på 1.600 kw, samt et solfangeranlæg på ca. 4.900 m 2 leveret af ARCON Solvarme. Ved etableringen af solvarmeanlægget

Læs mere

1. Grønt regnskab...2 2. Drift...3

1. Grønt regnskab...2 2. Drift...3 Grønt regnskab for busdriften i Hovedstadsregionen 2003 I ndholdsfortegnelse 1. Grønt regnskab...2 2. Drift...3 2.1 Brændstofforbrug og kørselsomfang...4 2.2 Emissioner fra busser...5 2.3 Havnebusser...9

Læs mere

Teknik og Miljø. Katalog over supplerende klimainitiativer

Teknik og Miljø. Katalog over supplerende klimainitiativer Teknik og Miljø Katalog over supplerende klimainitiativer Indledning Gentofte Kommune har udarbejdet en Klimaplan, der udstikker mål og rammer for klimaarbejdet i Gentofte Kommune fra 2010-2020, og gennem

Læs mere

517millioner. tons CO2 kunne spares hvert år,

517millioner. tons CO2 kunne spares hvert år, MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Spar energi og CO2 i dag Løsningerne er klar! 517millioner tons CO2 kunne spares hvert år, hvis Europa fordoblede brugen af fjernvarme til 18-20 % og samtidig øgede andelen

Læs mere

Grønt Regnskab Temarapport VAND 2013

Grønt Regnskab Temarapport VAND 2013 Grønt Regnskab Temarapport VAND 2013 Grundvand... 3 Mål... 3 Opgørelser af vandforbrug... 4 Opgørelser af ledningstab... 4 Opgørelse over indsatser i grundvandsdannede oplande og boringsnære beskyttelsesområder...

Læs mere

Roadpricing - halvering af registreringsafgiften

Roadpricing - halvering af registreringsafgiften 1 Socialdemokraterne Analyse- og Informationsafdelingen Roadpricing - halvering af registreringsafgiften Massiv sænkning af registreringsafgiften for miljøvenlige biler med lavt CO2-udslip skal sikre hidtil

Læs mere

Grønt regnskab. Glamsbjerg Fjernvarmecentral A.m.b.A. Teglværksvej 10 5620 Glamsbjerg

Grønt regnskab. Glamsbjerg Fjernvarmecentral A.m.b.A. Teglværksvej 10 5620 Glamsbjerg Grønt regnskab Glamsbjerg Fjernvarmecentral A.m.b.A. Teglværksvej 10 5620 Glamsbjerg Perioden 1. juni 2013-31. maj 2014 Introduktion Bestyrelsen for Glamsbjerg Fjernvarmecentral A.m.b.a. præsenterer hermed

Læs mere

Klimaregnskab 2014. for. Klima-, Energi- og Bygningsministeriets departement. April 2015

Klimaregnskab 2014. for. Klima-, Energi- og Bygningsministeriets departement. April 2015 Klimaregnskab 2014 for Klima-, Energi- og Bygningsministeriets departement April 2015 Side 1 af 13 Indhold 1.1. Beretning... 3 1.2. Regnskab... 5 1.3. Analyse og rapportering... 6 1.3.1. Klimapåvirkning

Læs mere

Udvikling i nye danske personbilers CO 2. udledning og energiforbrug. årgang 2005

Udvikling i nye danske personbilers CO 2. udledning og energiforbrug. årgang 2005 Udvikling i nye danske personbilers CO 2 udledning og energiforbrug årgang 2005 December 2006 Indholdsfortegnelse POLITISKE RAMMER 3 EU-Strategi 3 DANSK INDSATS 4 Oplysningsarbejde 4 Grøn ejerafgift 4

Læs mere

DER ER ENGE I MILJØ. Introduktion til miljøarbejde hos vognmænd

DER ER ENGE I MILJØ. Introduktion til miljøarbejde hos vognmænd DER ER ENGE I MILJØ Introduktion til miljøarbejde hos vognmænd Der er penge i miljø De fleste virksomheder vil kunne opnå økonomiske besparelser ved at være mere bevidste om ressourceforbruget. I transportvirksomheder

Læs mere

CO2-regnskab 2010. For virksomheden Silkeborg Kommune. www.silkeborgkommune.dk

CO2-regnskab 2010. For virksomheden Silkeborg Kommune. www.silkeborgkommune.dk CO2-regnskab 2010 For virksomheden Silkeborg Kommune Energispareprojekterne virker Dette er det tredje CO2-regnskab, der er udarbejdet, siden Silkeborg Kommune i april 2009 underskrev en klimakommuneaftale

Læs mere

Udgiver: Forsyningsvirksomhederne Aalborg Forsyning, Administration Stigsborg Brygge 5 9400 Nørresundby Udgivelse: April 2013 Sagsnr.

Udgiver: Forsyningsvirksomhederne Aalborg Forsyning, Administration Stigsborg Brygge 5 9400 Nørresundby Udgivelse: April 2013 Sagsnr. Grønne regnskaber 2012 Udgiver: Forsyningsvirksomhederne Aalborg Forsyning, Administration Stigsborg Brygge 5 9400 Nørresundby Udgivelse: April 2013 Sagsnr.: 2013-76622 Dok.nr.: Titel: Grønt Regnskab for

Læs mere

Fjernvarmen er tæt på dig

Fjernvarmen er tæt på dig Fjernvarmen er tæt på dig Vordingborg Forsynings fjernvarmeanlæg kan snart levere miljørigtig fjernvarme til husejere i Kastrup og Neder Vindinge. fjernvarme for fremtiden 2 Vordingborg Kommune er klimakommune

Læs mere

Interessemøde vedr. Energilaug Andkær/Sellerup

Interessemøde vedr. Energilaug Andkær/Sellerup Andkær og Sellerup 2 Dagsorden Interessemøde vedr. Energilaug Andkær/Sellerup Kort præsentation af deltagerne Beboerne TREFOR INSERO Software (DSE Airport Solutions) EnergiSpiren Vejle Kommune Green Tech

Læs mere

Baggrundsnotat om justering af visse energiafgifter med henblik på at opnå en bedre energiudnyttelse og mindre forurening

Baggrundsnotat om justering af visse energiafgifter med henblik på at opnå en bedre energiudnyttelse og mindre forurening Dato: 7. november 2005 Baggrundsnotat om justering af visse energiafgifter med henblik på at opnå en bedre energiudnyttelse og mindre forurening Baggrund Det er ønsket at forbedre energiudnyttelsen mindske

Læs mere

El- og fjernvarmeforsyningens fremtidige CO 2 - emission

El- og fjernvarmeforsyningens fremtidige CO 2 - emission 08-05-2012 jw/al El- og fjernvarmeforsyningens fremtidige CO 2 - emission Københavns Energi gennemfører i en række sammenhænge samfundsøkonomiske og miljømæssige vurderinger af forskellige forsyningsalternativer.

Læs mere

Opgørelse af energisparetiltag inden for transport i energiselskabernes spareindsats

Opgørelse af energisparetiltag inden for transport i energiselskabernes spareindsats NOTAT 14. marts 2013 J.nr. 2598/1244-0021 Ref. jtj/pb/ Opgørelse af energisparetiltag inden for transport i energiselskabernes spareindsats Besparelser i transport indgår i aften af 13. november 2012 om

Læs mere

Hørsholm Kommune. V/ Borgmester Morten Slotved

Hørsholm Kommune. V/ Borgmester Morten Slotved Hørsholm Kommune V/ Borgmester Morten Slotved Hørsholm Kommune i tal Ca. 24.500 indbyggere Ca. 1600 medarbejdere heraf ca. 200 på rådhuset Budget på ca. 1.2 mia. om året Største bidragyder til andre kommuner

Læs mere

Stamblad for Øland-Langeslund Skole praktisk miljøledelse

Stamblad for Øland-Langeslund Skole praktisk miljøledelse Data fra spørgeskema Allerede igangsatte aktiviteter Grønne indkøb Ikke igangsatte aktiviteter Grøn ordning Min energi Miljøretningslinjer og plan? Kontrol med forbrug og adfærd omkring forbrug Affaldssortering

Læs mere

Forklaring vedrørende angivelse af metode

Forklaring vedrørende angivelse af metode Grønne regnskaber 2013 Udgiver: Forsyningsvirksomhederne Aalborg Forsyning, Administration Stigsborg Brygge 5 9400 Nørresundby Udgivelse: April 2014 Sagsnr.: 2013-50949 Dok.nr.: 2014-40605 Titel: Grønt

Læs mere

Velkommen til generalforsamling i Vejle Fjernvarme!

Velkommen til generalforsamling i Vejle Fjernvarme! Velkommen til generalforsamling i Vejle Fjernvarme! 1 2 I det forløbne regnskabsår har vi købt 185.128 MWh hos vore varmeleverandører, fordelt med: ca. 0,9 % fra Vejle Spildevands rensningsanlæg og resten,

Læs mere

Bilagsrapporter Grønt Regnskab 2011 - DRIFT

Bilagsrapporter Grønt Regnskab 2011 - DRIFT Bilagsrapporter Grønt Regnskab 2011 - DRIFT Indledning... 3 Opgørelser... 4 El... 4 Vand... 5 Varme... 6 Gas... 6 Kørsel... 6 Pesticider... 6 Konklusion... 7 CO 2-reduktion... 7 Sortering af affald...

Læs mere

CO2-regnskab 2007. For virksomheden Halsnæs Kommune. Natur og udvikling

CO2-regnskab 2007. For virksomheden Halsnæs Kommune. Natur og udvikling CO2-regnskab 2007 For virksomheden Halsnæs Kommune Natur og udvikling CO2-regnskab 2007 For virksomheden Halsnæs Kommune Den samlede CO2-udledning var i år 2007 14.691 tons. CO2-udledningen fordeler sig

Læs mere

Analyse af energimærker for parcelhuse

Analyse af energimærker for parcelhuse Analyse af energimærker for parcelhuse Fokus på energibesparelser i boligen Kim B. Wittchen Afdelingen for Energi og Miljø Statens Byggeforskningsinstitut, SBi Aalborg Universitet Energimærkning på landsplan

Læs mere

ENERGI- OG RESSOURCEEFFEKTIVE SMV ER (PRIORITETSAKSE 3) VEJLEDNING TIL DELTAGERVIRKSOMHEDER: SÅDAN BEREGNES EFFEKTERNE AF GRØNNE FORRETNINGSMODELLER

ENERGI- OG RESSOURCEEFFEKTIVE SMV ER (PRIORITETSAKSE 3) VEJLEDNING TIL DELTAGERVIRKSOMHEDER: SÅDAN BEREGNES EFFEKTERNE AF GRØNNE FORRETNINGSMODELLER REGIONALFONDEN 2014-2020 ENERGI- OG RESSOURCEEFFEKTIVE SMV ER (PRIORITETSAKSE 3) VEJLEDNING TIL DELTAGERVIRKSOMHEDER: SÅDAN BEREGNES EFFEKTERNE AF GRØNNE FORRETNINGSMODELLER Indhold Indledning... 1 Grønne

Læs mere

Fossilfri fjernvarme Jørgen G. Jørgensen. Varmepumpedagen 2010 12. oktober 2010 Eigtved Pakhus

Fossilfri fjernvarme Jørgen G. Jørgensen. Varmepumpedagen 2010 12. oktober 2010 Eigtved Pakhus Fossilfri fjernvarme Jørgen G. Jørgensen Varmepumpedagen 2010 12. oktober 2010 Eigtved Pakhus Væsentligste kilder (September 2010) Konklusion - 1 Medvind til varmepumper i Danmark Op til 500.00 individuelle

Læs mere

Hjallerup Fjernvarme A.m.b.a. Beretning for 2012-2013.

Hjallerup Fjernvarme A.m.b.a. Beretning for 2012-2013. Hjallerup Fjernvarme A.m.b.a. Beretning for 2012-2013. Ordinær generalforsamling 2012 2013. På Hjallerup Fjernvarmes vegne vil jeg byde velkommen til Hjallerup Fjernvarmes ordinære generalforsamling 2012

Læs mere

Hadsten Skole. Projektkatalog. Answers for energy

Hadsten Skole. Projektkatalog. Answers for energy Hadsten Skole Projektkatalog Answers for energy Indholdsfortegnelse 1 Forord... 3 1.1 Forudsætninger... 3 2 Eksisterende forhold... 4 2.1.1 Klimaskærm... 5 2.1.2 Brugsvandsinstallationer... 5 2.1.3 Varmeinstallationer...

Læs mere

Klimaplan for Syddjurs Kommune 2012 - Handlingsplan

Klimaplan for Syddjurs Kommune 2012 - Handlingsplan Indsatsområde Indsatser Start Slut Finasiering CO2 reduktion Ansvarlig Status/bemærkninger Projekter 1. Energibesparelser i Syddjurs Kommunes egne ejendomme Reduktion af forbrug af el, vand og varmeforbrugsenheder

Læs mere

Klimaplan 2025 Favrskov Kommune

Klimaplan 2025 Favrskov Kommune Klimaplan 2025 Favrskov Kommune Indholdsfortegnelse Forord...3 Indledning...4 Internationale og nationale mål...6 Mål, forbrug og CO 2 -udledning...8 Indhold i Klimaplan 2025...12 Tema 1 - Energiplanlægning...14

Læs mere

Til Kolding Kommune. Dato 03. Oktober 2013 ELKÆRHOLMPARKEN - OMRÅDE 2 VARMEFORSYNINGS MULIGHEDER

Til Kolding Kommune. Dato 03. Oktober 2013 ELKÆRHOLMPARKEN - OMRÅDE 2 VARMEFORSYNINGS MULIGHEDER Til Kolding Kommune Dato 03. Oktober 2013 ELKÆRHOLMPARKEN - OMRÅDE 2 VARMEFORSYNINGS MULIGHEDER INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning 4 2. Generelle forudsætninger 4 2.1 Forudsætninger fra Lokalplan 4 2.2

Læs mere

1. øge antallet af indbyggere i kommunen Planlagt og / eller besluttet. Klima- og Energirådets

1. øge antallet af indbyggere i kommunen Planlagt og / eller besluttet. Klima- og Energirådets Notatark Sagsnr. 1.5.12-G-4-12 Sagsbehandler Niels Rauff 27.3.215 Hedensted Kommune har forpligtet sig til at reducere udledningen af CO 2 med 2% fra 1,1 tons pr. borger i 1995 til 8.1 tons pr. borger

Læs mere

Sådan laver du en CO2-beregning (version 1.0)

Sådan laver du en CO2-beregning (version 1.0) Sådan laver du en CO2-beregning (version 1.0) Udviklet i et samarbejde med DI og Erhvervsstyrelsen STANDARD REGNSKAB (SCOPE 1 + 2) 2 UDVIDET REGNSKAB (SCOPE 1 + 2 + 3) 2 SCOPE 1, 2 OG 3 3 AFLEDTE VÆRDIER

Læs mere

Anbefalinger. Indkøb af personog varebiler

Anbefalinger. Indkøb af personog varebiler Anbefalinger Indkøb af personog varebiler August 2012 +++ A Indhold Anbefalinger indkøb af person- og varebiler.... side 3 Trin for trin før du køber biler............................. side 4 Anbefalinger

Læs mere

Klimaet sætter dagsordenen. Hvorfor? Randers Kommune

Klimaet sætter dagsordenen. Hvorfor? Randers Kommune Klimaet sætter dagsordenen Hvorfor? Randers Kommune Randers Kommune Strategisk energiplanlægning overvejelser Hvem skal vi lave strategisk energiplanlægning for? For klimaet, økonomien, sikkerheden, Danmark,

Læs mere

Afgiftsfritagelse for plug-in hybridbiler 2013-2015

Afgiftsfritagelse for plug-in hybridbiler 2013-2015 Notat J.nr. 12-0173525 Miljø, Energi og Motor Afgiftsfritagelse for plug-in hybridbiler 2013-2015 1. Beskrivelse af virkemidlet Virkemidlet består i at fritage plug-in hybridbiler for registrerings-, vægt-

Læs mere

Notat. Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2011-12 KEB alm. del Bilag 76 Offentligt GRØN OLIEFYRING. 17. november 2011

Notat. Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2011-12 KEB alm. del Bilag 76 Offentligt GRØN OLIEFYRING. 17. november 2011 Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2011-12 KEB alm. del Bilag 76 Offentligt Notat 17. november 2011 GRØN OLIEFYRING Forbud mod oliefyring vil forhindre grøn oliefyring Regeringen har foreslået, at oliefyr

Læs mere

Lilleåskolen. Projektkatalog. Answers for energy

Lilleåskolen. Projektkatalog. Answers for energy Lilleåskolen Projektkatalog Answers for energy Indholdsfortegnelse 1 Forord... 3 1.1 Forudsætninger... 3 2 Eksisterende forhold... 4 2.1.1 Klimaskærm... 5 2.1.2 Brugsvandsinstallationer... 5 2.1.3 Varmeinstallationer...

Læs mere

Miljøberetning for året 2011

Miljøberetning for året 2011 Miljøberetning for Svenningsens Maskinforretning A/S 2011 Indledning Virksomheden er ikke omfattet af forpligtigelsen til at aflægge grønt regnskab, men har valgt at offentliggøre et grønt regnskab/miljøberetning,

Læs mere

Klimastrategi 2009. vindmøller, jordvarme og biogasanlæg) Vision og mål Stevns kommune sigter på at blive CO2 neutral kommune

Klimastrategi 2009. vindmøller, jordvarme og biogasanlæg) Vision og mål Stevns kommune sigter på at blive CO2 neutral kommune Klima & Energi 1 stevns kommune 2 stevns kommune 3 stevns kommune Klimastrategi 2009 Stevns Kommunes klimastrategi tager afsæt i et ønske om at forbruget af de fossile brændsler mindskes bl.a. ved at undersøge

Læs mere

Notat. Dok. ansvarlig: KAT/DLI Sekretær: DLI/KAT Sagsnr: 11/188 Doknr: 3 27-09-2011. 27. september

Notat. Dok. ansvarlig: KAT/DLI Sekretær: DLI/KAT Sagsnr: 11/188 Doknr: 3 27-09-2011. 27. september Notat 27. september Dok. ansvarlig: KAT/DLI Sekretær: DLI/KAT Sagsnr: 11/188 Doknr: 3 27-09-2011 En håndværkers muligheder og vilkår for at samarbejde med energiselskaber om energibesparelser en kort introduktion

Læs mere

SEAP, Covenant of Mayors

SEAP, Covenant of Mayors SEAP, Covenant of Mayors Sustainable Energy Action Plan, Handleplan for Trekantområdet DATO: 20.07.2010 Baggrund Kommunerne i Trekantområdet besluttede i september 2009 at melde sig ind i EUinitiativet

Læs mere

Projektforslag om tilslutningspligt og pligt til at forblive tilsluttet til Værum-Ørum Kraftvarmeværk a.m.b.a

Projektforslag om tilslutningspligt og pligt til at forblive tilsluttet til Værum-Ørum Kraftvarmeværk a.m.b.a Projektforslag om tilslutningspligt og pligt til at forblive tilsluttet til Værum-Ørum Kraftvarmeværk a.m.b.a Randers Kommune har udarbejdet følgende projektforslag om tilslutningspligt til Værum-Ørum

Læs mere

Markedsfør dig med Danfoss

Markedsfør dig med Danfoss Markedsfør dig med Danfoss Her finder du forskelligt markedsføringsmateriale om Danfoss varmepumper (generelt). Sådan gør du! Send filen til din avis eller reklamebureau Angiv hvilken annonce eller hand-out

Læs mere