Fredensborg Kommune. Validering af nøgletal. Juni INDLEVELSE SKABER UDVIKLING 1

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fredensborg Kommune. Validering af nøgletal. Juni 2011 WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING 1 WWW.BDO.DK"

Transkript

1 Fredensborg INDLEVELSE SKABER Kommune UDVIKLING Validering af nøgletal Fredensborg Kommune Validering af nøgletal Juni

2 Indholdsfortegnelse 1 Indledning Baggrund Formål Rapportens struktur Metode Opsummering Udgifter til administration ECO-nøgletal Nøgletallenes validitet Supplerende beregninger - KREVI-notatet Opsamling Udgifter til 0-5 års området ECO-nøgletal Nøgletallenes validitet Supplerende beregninger Opsamling Udgifter til udsatte børn og unge ECO-nøgletal Nøgletallenes validitet Supplerende beregninger Opsamling Udgifter til voksenhandicap ECO-nøgletal Nøgletallenes validitet Supplerende beregninger Opsamling og forbehold

3 1 Indledning 1.1 Baggrund Fredensborg Kommune har anmodet BDO Kommunernes Revision (BDO) om at gennemføre en validering af en række centrale nøgletal frem mod budgetseminaret for budget Baggrunden for opgaven er bl.a., at de såkaldte ECO-nøgletal på en række centrale områder viser, at Fredensborg Kommune ligger relativt højt i forhold til sammenlignelige kommuner. Da nøgletallene påtænkes forelagt på budgetseminaret som led i den igangværende budgetproces, vil Fredensborg Kommune gerne have belyst, om det relativt høje udgiftsniveau på nogle af udgiftsområderne tegner et reelt billede af kommunens udgiftsniveau, eller om afvigelserne i nøgletallene mere skyldes konteringsmæssige/tekniske problemstillinger i tilknytning til opgørelse af nøgletallene. BDO har efter aftale med Fredensborg Kommune valgt at løse opgaven i samarbejde med KREVI (www.krevi.dk) 1. KREVI har stor viden om udarbejdelse og brug af nøgletal, hvilket i kombination med BDO s erfaringer, indsigt og viden om kommunernes kontering mv., er vurderet at give et godt afsæt for opgaveløsningen. KREVI har som en central del af opgaveløsningen endvidere udarbejdet en selvstændig beregning af udgifterne til administration, hvor sammenligningen af de administrative udgifter på baggrund af ECOnøgletal (regnskabstal) suppleres med en sammenligning på baggrund af personaletal for antal administrative medarbejdere. 1.2 Formål Formålet med opgaven har som nævnt været at validere de udvalgte nøgletal, herunder evt. belyse hvad der kan være de bagvedliggende faktorer bag de relative høje udgiftsniveauer på de udvalgte områder. I undersøgelsen er undersøgt, hvorvidt der er konteringsmæssige forhold, der kan have betydning for muligheden for at lave en retvisende sammenligning af forskellige kommuners udgiftsniveauer. I det omfang der er fundet væsentlige konteringsmæssige forskelligheder vil BDO redegøre for disse. Herudover har BDO på baggrund af yderligere data fra de tre sammenligningskommuner lavet en række supplerende beregninger på de udvalgte områder, med den hensigt at afdække hvilke specifikke forhold, der under de enkelte nøgletal synes at kunne forklare udgiftsniveauet. De fire områder, der undersøges nærmere i rapporten, er: 1 KREVI står for Det Kommunale og Regionale Evalueringsinstitut. KREVI er organisatorisk placeret under Indenrigs- og sundhedsministeriet, men er et uafhængigt institut med egen bestyrelse. KREVI har til formål at inspirere til bedre kvalitet og effektivitet i kommuner og regioner. 3

4 Administration 0-5 års-området Udsatte børn og unge Voksenhandicap For de enkelte områder vil der i opgaven som udgangspunkt være mest fokus på de steder, hvor Fredensborg Kommune har et udgiftsniveau, der ligger over sammenligningsgruppen, dog således at markant lavere udgiftsniveauer også vil blive kommenteret. 1.3 Rapportens struktur I det følgende afsnit 2 redegøres kort for den anvendte metode, inden der i afsnit 3 laves en opsummering af analysens konklusioner. Herefter er afrapporteringen disponeret således, at der følger et afsnit for hvert af de fire udvalgte områder. Hvert af disse afsnit indledes med en præsentation af ECO-nøgletallene for området, en gennemgang af disses validitet, en præsentation af supplerende beregninger samt en afsluttende opsamling. I afsnittet om administration (afsnit 4) har KREVI som nævnt opgjort kommunens forbrug til administration ved hjælp af en supplerende og alternativ opgørelsesmetode, jf. også deres tidligere udarbejdede rapport Sammenligning af kommunernes administrationsudgifter: To metoder to resultater. Denne refereres kort i afsnit 4, men er i øvrigt vedlagt rapporten som selvstændigt bilag. 2 Metode I forhold til inddragelse af et par relevante sammenligningskommuner, er det efter aftale med Fredensborg kommune valgt at inddrage Gribskov og Frederikssund som sammenligningskommuner. Dette skal ses i sammenhæng med, at disse to kommuner i ECO-nøgletallene er placeret indenfor samme sammenligningsgruppe som Fredensborg, for alle de fire udvalgte nøgletalsområder. At kommunerne er placeret indenfor samme sammenligningsgruppe betyder bl.a., at kommunernes ligner hinanden ift. indbyggertal, og at kommunernes opgjorte ressourcepres og udgiftsbehov ikke afviger væsentligt. BDO har derudover baseret analysen på indsamling af økonomi- og aktivitetsdata fra de tre kommuner, ligesom BDO i alle kommuner har gennemført en række telefoninterviews med relevante medarbejdere indenfor hvert af områderne. Interviewene blev afholdt med udgangspunkt i en fælles spørgeramme, hvis 4

5 indhold var baseret på en række erfaringer vedrørende kendte konteringsmæssige udfordringer på områderne samt ECO-nøgletallenes begrebsdefinitioner. Metoden giver mulighed på at pege på nogle specifikke punkter, hvor konteringen varierer mellem kommunerne og dermed påvirker muligheden for retvisende at sammenligne nøgletal i den ene eller anden retning. Metoden indebærer ikke en revisionsmæssig undersøgelse af de tre kommuners kontering. 3 Opsummering En komparativ analyse af sammenlignelige kommuners udgiftsniveau giver indsigt i fordelingen af kommunens udgifter, herunder udgifterne sat i forhold til relevante enheder (fx omfanget af kommunens børn og unge, antallet af sager på området osv.). Dermed kan sammenligningen bl.a. være velegnet til: at skabe overblik over kommunens udgiftsniveau at skabe bevidsthed om egne prioriteringer, og at give indikationer på hvilke områder, der fremadrettet bør belyses nærmere Det skal bemærkes at nøgletallene ikke siger noget om det faglige serviceniveau, og at en kommunes udgiftsniveau ikke udtrykker det samme som kommunens serviceniveau. En komparativ udgiftsanalyse skal derfor betragtes som én ud af flere kilder til en vurdering af kommunens serviceniveau. I forhold til denne undersøgelse skal endvidere bemærkes, at undersøgelsen er baseret på data fra kommunernes afsluttede regnskaber for Nøgletallene i undersøgelsen udtrykker dermed det udgiftsniveau, kommunerne havde i det seneste hele regnskabsår, mens undersøgelsen ikke har inddraget budgettal hverken for 2010 eller Nøgletallene udtrykker dermed kommunernes faktiske udgiftsniveau til de forskellige serviceområder i 2010, uanset om der i 2010-budgettet var afsat flere eller færre midler, end det der blev anvendt. Ligesom nøgletallene ikke siger noget om kommunernes budgetoverholdelse i 2010, siger de heller ikke nødvendigvis noget om de økonomiske rammer for kommunernes helt aktuelle serviceniveau, således som det kommer til udtryk i budgetterne for Kommunernes budgetter for 2011 kan derfor både være mere rummelige og mere indskrænkede end nøgletallene i denne analyse udtrykker, hvilket jo også kan ses i sammenhæng med, at budgetterne for 2011 blev vedtaget før regnskabsresultatet for 2010 var kendt. Generelt er det imidlertid BDO s vurdering, at kommunerne i deres budgetlægning med fordel i højere grad kan inddrage regnskabsresultater fra tidligere år aktivt, frem for alene at fokusere på fremskrivninger af tidligere års budgettal. I forhold til de fire undersøgte områder viser undersøgelsen sammenfattende: 5

6 Administration Fredensborg Kommune har jf. ECO-nøgletallene samlede administrationsudgifter på hovedkonto 6, der ligger lidt over landsgennemsnittet, men på niveau eller under niveauet i de to sammenligningskommuner. Gennemgangen af kommunernes konteringspraksis viser, at en del af variationen mellem sammenligningskommunerne kan forklares med konteringsmæssige forhold. I forhold til Sekretariat og forvaltninger er der blandt andet variation i konteringen af IT-udgifter, placeringen af udgifter til medarbejdere beskæftiget med administration på biblioteksområdet samt tilsyn med plejefamilier. Hertil kommer at Fredensborg Kommune eksempelvis konterer udgifter til centrale barsels- og sygefraværspuljer på hovedkonto 6, mens disse udgifter i Frederikssund Kommune afholdes på funktionerne for de forskellige driftsområder. KREVI s opgørelse af kommunernes ressourceforbrug på administrationsområdet viser, at Fredensborg Kommunes udgifter er på niveau med eller lidt under landsgennemsnittet afhængigt af om socialrådgivere medregnes som administrative medarbejdere. For uddybning henvises til særskilt notat. 0-5 års-området Fredensborg Kommune har jf. ECO-nøgletallene højere udgifter til det samlede 0-5-års-område end landgennemsnittet, mens udgifterne til det almindelige børneområde er markant lavere pr årig end både landsgennemsnittet og sammenligningskommunerne. Det samlede højere udgiftsniveau synes særligt drevet af høje udgifter på konto Særlige dagtilbud og særlige klubber, hvor valideringen har vist, at der blandt kommunerne er forholdsvis store konteringsmæssige variationer. Særligt bemærkelsesværdigt er det, at Fredensborg Kommune konterer udgifterne til SFO i forbindelse med specialundervisning her, mens de to andre kommuner konterer dette på Skolefritidsordninger. Udgifterne til særlige børneydelser herunder støttepædagogkorps, klubtilbud, sprogstimulering og specialgrupper er vanskelige at sammenligne på grund af store variationer i kommunernes kontering. Den uens kontering medfører både, at tallene på det samlede børneområde (hovedkonto 5) ikke er fuldstændigt sammenlignelige (eksempelvis fordi Gribskov Kommune konterer sit støttepædagogkorps på hovedkonto 3), men også at variationerne mellem funktionerne indenfor hovedkonto 5 skal tolkes med varsomhed. Eksempelvis tyder data på, at kommunerne har en uens kontering i forhold til afsatte puljer på Fælles formål. Den supplerende sammenligning af udgifterne til den almindelige børnepasning viser når der tages hensyn til variationerne i den andel af børnene der anvender et kommunalt 6

7 dagpasningstilbud - at Fredensborg Kommune samlet set har relativt lave udgifter pr. passet barn ift. både sammenligningskommunerne og landsgennemsnittet. Sammenligningen viser endvidere at en markant højere andel af børnene i Fredensborg Kommune anvender et kommunalt dagpasningstilbud. Udsatte børn og unge Fredensborg Kommune har generelt lavere udgifter til udsatte børn og unge pr årig, men dog højere på Døgninstitutioner. Enhedsudgiften pr. helårsmodtager er lidt lavere i Fredensborg Kommune på Plejefamilier mv. (med nogen variation i de underliggende grupperinger), men højere på Døgninstitutioner. Andelen af de 0-22-årige, der modtager en foranstaltning er højere i Fredensborg Kommune primært fordi andelen af modtagere er højere på Døgninstitutioner. At Fredensborg Kommune i ECO-nøgletallene har større udgifter på Døgninstitutioner end de to sammenligningskommuner dækker således over både en større modtagerandel samt en højere enhedspris. Voksenhandicap Fredensborg Kommune har jf. ECO-nøgletallene et noget højere udgiftsniveau på voksenhandicapområdet end både landsgennemsnittet og sammenligningskommunerne. Fredensborgs samlede højere udgiftsniveau har afsæt i et generelt højere udgiftsniveau på stort set alle de omfattede funktioner. Når udgifterne opgøres pr årig og udspecificeres indenfor den enkelte paragraf ( 85, 94b, 95, 96, 97, 103, , 108, 109/110), har Fredensborg Kommune fortsat det højeste udgiftsniveau, hvilket bekræfter billedet i ECO-tallene. Fredensborg og Frederikssund kommuners udgifter fordeler sig omtrent ens for 108, 107 og 85 opgjort som andele af de samlede udgifter. Gribskov Kommune har en større tyngde på 85 og en mindre på 107. Dette kan indikere, at der er forskelle i kommunernes organisering og visitationspraksis på disse paragraffer. 7

8 Fredensborg Kommune har samlet set enhedsudgifter, der ligger imellem niveauerne i sammenligningskommunerne. Enhedsudgifterne til botilbud ( 107 og 108) er lavere i Fredensborg Kommune, mens en række af de øvrige foranstaltninger har en højere enhedsudgift. Ydermere har Fredensborg Kommune samlet set marginalt færre støttemodtagere pr årige end Gribskov, men ca. 20 pct. flere end Frederikssund. Kommunen har en større andel støttemodtagere på ledsageordning, selvansatte hjælpere og botilbud efter end de to øvrige kommuner. Det er således en kombination af antallet af modtagere og prisen pr. helårsmodtager, der trækker Fredensborg Kommunes udgifter til området op. Opdelingen på 107/108 af sager efter udgifter viser, at en del af variationen mellem kommunerne kan forklares af antallet af dyre sager over 1 hhv. 2 mio. kr. 8

9 4 Udgifter til administration I det følgende vil udgifterne til administration blive belyst. BDO vil fremhæve en række konteringsmæssige variationer, der vanskeliggør sammenligning på baggrund af regnskabsdata. I afsnittet indgår KREVI-notatet Sammenligning af nøgletal for Fredensborg Kommunes administrationsudgifter. I notatet opgøres administrationsudgifterne på baggrund af personaledata som alternativ til ECO-metoden. Notatet forholder sig til styrker og svagheder ved begge opgørelsesmetoder. 4.1 ECO-nøgletal Tabel 1 Regnskab 2010 (kr. pr. indbygger) Hele landet Fredensborg Frederikssund Gribskov Fælles formål (politisk organisation) Kommunalbestyrelsesmedlemmer Kommissioner, råd og nævn Administrationsbygninger Sekretariat og forvaltninger Administration vedrørende jobcentre og pilotjobcentre Administration vedrørende naturbeskyttelse Administration vedrørende miljøbeskyttelse Div. Indtægter/udgifter efter forsk. love Vækstfora Turisme Udvikling af menneskelige ressourcer Innovation og ny teknologi Erhvervsservice og iværksætteri Udv. af yder- og landdistriktsområder Lønpuljer Tjenestemandspension Interne forsikringspuljer I alt kr. pr. indbygger I alt ekskl , og kr. pr. indbygger

10 ECO-nøgletallene viser, at Fredensborg Kommunes samlede administrationsudgifter ligger lidt over landsgennemsnittet, men samtidig noget under niveauet i Gribskov Kommune. Hovedparten af udgifterne er konteret under funktionen Sekretariat og forvaltninger, men i de senere år er konto 6 udvidet med en række specifikke funktioner til forskellige formål. Indenfor konteringsreglerne er der mulighed for at placere en række forskelligartede udgifter på Sekretariat og forvaltninger. Indenrigsministeriets konteringsregler for funktion giver således ikke på alle områder en entydig afgrænsning af, hvilke udgifter der kan - og skal - konteres på På en række områder er således åbnet op for konkrete vurderinger eller fortolkninger i kommunerne. Dette forhold gør i teorien konteringsreglerne noget uklare, men dataindsamlingen i denne analyse synes dog, når vi alene betragter regnskabsdata, at tyde på en forholdsvis ensartet praksis for kontering af udgifter og indtægter på funktion også på områder der ikke direkte er beskrevet i konteringsreglerne. Også i forhold til anvendelse af de øvrige funktioner under hovedkonto 6 er kommunernes praksis varierende. Som det fremgår af nøgletallene ovenfor, synes der heller ikke i sammenligningskommunerne at være helt samme praksis for kontering på disse specifikke funktioner. Selv om vi i denne undersøgelse tager udgangspunkt i regnskabsdata, og dermed undgår en række af de problemstillinger, der er knyttet til kommunernes forskellige praksis for budgetlægning på hovedkonto 6, synes der dog fortsat at være nogle områder, hvor den anvendte registreringspraksis afviger. Dette gælder typisk nogle af de områder, hvor konteringsreglerne ikke giver meget præcise retningslinjer, og som derfor befinder sig i en slags gråzone i forhold til korrekt kontering. Disse gråzoner er en medvirkende grund til, at en sammenligning af kommunernes udgifter på hovedkonto 6 traditionelt har været vanskelig og resultatet behæftet med nogen usikkerhed. 4.2 Nøgletallenes validitet Som ovenfor indikeret, er den væsentligste udfordring forbundet med at anvende regnskabsdata til sammenligning af administrationsudgifter, at kommunernes kontering af administrative udgifter og administrative medarbejdere synes at variere. Som eksempel kan der i nogen tilfælde findes store variationer i kommunernes kontering af udgifter til socialrådgivere på hhv. konto 6 og konto 5. Det er dog ikke udelukkende ift. konto 5, at der optræder variationer. I valideringen af dataene i denne undersøgelse er der tillige fundet variationer i bl.a. konteringen af administrative medarbejdere i centrale biblioteksforvaltninger. Den supplerende KREVI-analyse tager højde for en række af disse konteringsmæssige usikkerheder, idet der her tages udgangspunkt i stillingskategorier. Gennemgangen af kommunernes data for administrationsområdet i 2010 viste, at der i flere af kommunerne var placeret centrale puljer på konto 6. Det er BDO s erfaring, at kommunerne på den måde ligger på linje med en forholdsvis udbredt praksis i kommunerne generelt, der går på at anvende hovedkonto 6 som en slags opsamlingskonto for poster der ikke umiddelbart er placerbare i den kommunale kontoplan. 10

11 Valideringen af nøgletallene baseret på regnskabsdata i denne undersøgelse synes at bekræfte billedet af, at hovedkonto 6 i nogen grad har været anvendt som en slags opsamlings- eller residualkonto, for udgifter der ikke umiddelbart var placerbare i den øvrige kontoplan. I det omfang kommunerne ikke efterfølgende i fuldt omfang har fået udkonteret udgifter og indtægter til kontoplanens øvrige konti, vil en sammenligning af regnskabernes udgifter på hovedkonto 6 derfor kunne være unøjagtig. I forhold til anvendelse af hovedkonto 6 som opsamlingskonto i de tre kommuner har BDO bl.a. bemærket, at barsels- og sygefraværspuljer - og disses placering centralt/decentralt gør en direkte sammenligning af regnskabsdata vanskelig. Brugen - og omfanget af disse puljer - har betydning for både udgifterne på serviceområderne samt på hovedkonto 6 og dermed for mulighederne for at sammenligne udgifter kommunerne imellem generelt. Det skal bemærkes at problemstillingen vedrørende manglende udkontering af puljemidler ikke indgår i KREVI s opgørelse. Ligeledes synes der at være variationer i kommunernes organisering og kontering af IT-udgifter. Frederikssund Kommune afholder udgifterne centralt, men udkonterer dem i forbindelse med regnskabsafslutningen til institutioner, skoler mv. Fredensborg Kommune konterer efter det oplyste alle ITudgifter på konto 6, ligesom Gribskov Kommune også konterer hovedparten af IT-udgifterne på konto 6, om end 3,5 millioner kr. efter det oplyste konteres på de forskellige serviceområder, bl.a. bibliotek, skole og jobcenter. Også forsikringsområdet er et område, hvor der erfaringsmæssigt er variationer i kommunernes praksis. I de undersøgte kommuner synes resultatet af de forskellige konteringspraksisser dog at blive relativt ensartet, idet udgifterne til forsikring i regnskabet om hovedregel er konteret under de relevante driftsfunktioner. Endelig skal nævnes at valideringen har vist, at der synes at være forskel i konteringen af tilsyn med plejefamilier. Tilsyn med plejefamilier konteres i Frederikssund og Gribskov kommuner på hovedkonto 5, mens Fredensborg kommune konterer denne udgift på hovedkonto 6. Sammenfattende kan konstateres, at det generelt er vanskeligt at sammenligne kommuners administrative udgiftsniveauer. De væsentligste metodiske problematikker afhjælpes imidlertid af, at det alene er regnskabsdata (frem for afsatte budgetter), der sammenlignes i denne undersøgelse. Som nævnt ovenfor er der dog i de tre undersøgte kommuner fundet en række variationer i konteringspraksis, der kan vanskeliggøre en umiddelbar sammenligning af udgiftsniveauer også selvom der anvendes regnskabsdata. På den baggrund er det samlet vurderingen, at KREVI s anvendte metode til sammenligning af kommunernes administrative ressourceforbrug kan være et mere retvisende udtryk for kommunernes administrative tyngde. 4.3 Supplerende beregninger - KREVI-notatet Er vedlagt som selvstændigt dokument. 11

12 4.4 Opsamling Opsummerende viser gennemgangen af ECO-nøgletallene på administrationsområdet at: Fredensborg Kommunes administrationsudgifter på hovedkonto 6 ligger over landsgennemsnittet, og ligger imellem udgiftsniveauerne i de to sammenligningskommuner. Gennemgangen af kommunernes konteringspraksis viser, at en del af variationen mellem sammenligningskommunerne kan forklares med konteringsmæssige forhold. I forhold til Sekretariat og forvaltninger er der blandt andet variation i konteringen af IT-udgifter, placeringen af udgifter til medarbejdere beskæftiget med administration på biblioteksområdet samt tilsyn med plejefamilier. Hertil kommer at Fredensborg Kommune eksempelvis konterer udgifter til centrale barsels- og sygefraværspuljer på hovedkonto 6, mens disse udgifter i Frederikssund Kommune eksempelvis afholdes på de forskellige fagområder. KREVI s opgørelse af kommunernes ressourceforbrug på administrationsområdet viser, at Fredensborg Kommunes udgifter er på niveau med eller lidt under landsgennemsnittet afhængigt af om socialrådgivere medregnes som administrative medarbejdere. For uddybning henvises til særskilt notat. 12

13 5 Udgifter til 0-5 års området I det følgende belyses udgifterne på 0-5 års-området. Snittet mellem normal og special/udsatte-området for børn varierer kommunerne imellem, men BDO har fastholdt strukturen fra ECO-tallene, hvor bl.a Særlige dagtilbud og særlige klubber sorterer under 0-5 års-området. 5.1 ECO-nøgletal Tabel 2 Regnskab 2010 Hele landet Fredensborg Frederikssund Gribskov Fælles formål (dagtilbud til børn og unge) kr. pr. 0-5-årig Dagpleje kr. pr. 0-5-årig Vuggestuer kr. pr. 0-2-årig Børnehaver kr. pr. 3-5-årig Integrerede daginstitutioner (skønnede udgifter til 0-5-årige) kr. pr. 0-5-årig Åbne pædagogiske tilbud, legesteder mv. kr. pr. 0-5-årig Tilskud til priv. Inst., dagpleje, fritidshjem, klubber og puljeord. kr. pr. 0-5-årig Børnepasning ekskl , og kr. pr. 0-5-årig Særlige dagtilbud og særlige klubber kr. pr. 0-5-årig Sprogstimulering for tosprogede børn i førskolealderen kr. pr. 0-5-årig Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen kr. pr. 0-5-årig I alt kr. pr. 0-5-årig Det fremgår af ECO-nøgletallene, at Fredensborg samlet set har større udgifter end landsgennemsnittet, herunder Frederikssund Kommune, mens Fredensborg samlet har lavere udgifter pr. 0-5-årig end Gribskov Kommune. 13

14 Dykkes ned i tallene springer det i øjnene, at Fredensborg Kommune har markant højere udgifter på Særlige dagtilbud og særlige klubber end både landsgennemsnittet og sammenligningskommunerne. Ligeledes bemærkes at Gribskov Kommune har relativt høje udgifter på Fælles formål og Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen. 5.2 Nøgletallenes validitet I de følgende afsnit redegøres for en række af de fundne konteringsmæssige variationer i kommunerne. På børneområdet forefindes i nogle af kommunerne centrale puljer, der budgetmæssigt er placeret på bl.a Fælles formål. Institutionerne eller områderne tildeles midler fra disse puljer efter nærmere fastsatte kriterier (eller efter ansøgning). Konteringsmæssigt kan der være forskelle på, om der afholdes udgifter direkte fra de budgetafsatte puljer under Fælles formål, eller om der sker en budgetmæssig omplacering til fx Børnehaver. I sidstnævnte tilfælde vil udgiften ikke indgå i regnskabsdata for Fælles formål, men i stedet under den specifikke funktion (fx Børnehaver). Som eksempler kan nævnes barselspuljer eller puljer til langtidssygdom, hvorfra institutionerne kan få tilskud til vikardækning når en medarbejder går på barsel eller er langtidssyg. I Frederikssund konteres de afholdte udgifter til vikardækning efter det oplyste på Fælles formål, mens de øvrige kommuner flytter budgettet og afholder udgiften på de relevante driftsfunktioner. Derudover kan forbruget af puljemidler på Fælles formål i de enkelte år også afspejle særlige forhold som i Fredensborg Kommune, hvor der i 2010 blev afsat men ikke afholdt udgifter til udrulning af madordningen. Med udgangspunkt i ECO-nøgletallene, har funktion Særlige dagtilbud og særlige klubber været et særligt fokusområde i undersøgelsen, med henblik på at identificere årsagen til, at Fredensborg har markant højere udgifter end landsgennemsnittet og sammenligningskommunerne. Det har i undersøgelsen vist sig, at der er stor forskel på kommunernes anvendelse af denne funktion. Fredensborg Kommune konterer således udgifter til skolefritidsordninger i forbindelse med specialundervisning på Særlige dagtilbud og særlige klubber, mens de to sammenligningskommuner konterer disse udgifter sammen med udgifterne til øvrige SFO er på funktion Skolefritidsordninger. Denne funktion er ikke med i ECO-nøgletallene, hvorfor denne forskel i konteringspraksis ikke udjævnes på det aggregerede niveau. Umiddelbart er det BDO s vurdering, at ovenstående konteringsmæssige forskelle er den væsentligste forklaring på, at Fredensborg Kommune ligger så relativt højt mht. udgifter på Herudover varierer kommunernes indretning af special-indsatsen og disse udgifters kontering. Fredensborg og Frederikssund har specialgrupper, der konteres på Særlige dagtilbud og særlige klubber, mens dette efter det oplyste ikke er tilfældet i Gribskov Kommune. Fredensborg og Frederikssund 14

15 Kommuner har endvidere etableret et støttepædagogkorps, hvor udgifterne konteres på Fælles formål, mens Gribskov Kommune konterer sit støttepædagogkorps på Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen. Ligeledes er det BDO s indtryk, at udgifterne til sprogstimulering af børn i førskolealderen afhængig af kommunen - i 2010 både blev konteret på Fælles formål og på Sprogstimulering for tosprogede børn i førskolealderen. Hvilke aldersgrupper udgifterne på børneområdet mest retvisende skal fordeles på i sammenligningsøjemed kan diskuteres. BDO undrer sig imidlertid over, at ECO-tallene for vuggestuer er opgjort pr. 0-2-årige, mens udgifterne til dagpleje er opgjort pr. 0-5-årig. På landsplan er der kun ca. 1 % af børnene i dagpleje og vuggestue, som er 3-5-år gamle. Denne problemstilling er særlig relevant ift Særlige dagtilbud og særlige klubber, som i ECO-tallene er opgjort pr. 0-5-årig. BDO s undersøgelse har vist, at Frederikssund Kommune ikke har særlige klubtilbud og derfor kun udgifter relateret til 0-5-årige på funktionen, mens Fredensborg og Gribskov kommuner har en del udgifter knyttet til større børn (bl.a. ungdomsklub) konteret på funktionen. 5.3 Supplerende beregninger BDO finder generelt, at langt størstedelen af udgifterne på synes at være konteret efter samme praksis i kommunerne, selvom en mindre del (fx i forhold til puljer) byder på variationer. Som supplerende belysning af kommunernes udgiftsniveau på området, har BDO i nedenstående tabel sat kommunernes udgiftsniveau i forhold til antallet af passede børn. Pasningsprocenten fortæller, hvor stor en andel af kommunens 0-5-årige, der er indskrevet i børnepasningsinstitutionerne. Denne andel kan variere en del mellem kommunerne, hvorfor udgifter pr. 0-5-årige ikke altid er et godt sammenligningsmål. Tabel 3 Hele Pasningsprocent landet Fredensborg Frederikssund Gribskov /12 Dagpleje/vuggestue pr. 0-2-årig 37 % 14 % 26 % 33 % Børnehaver pr. 3-5-årig 40 % 6 % 16 % 18 % Integrerede daginstitutioner pr. 0-5-årig 42 % 78 % 57 % 53 % Alle institutioner pr. 0-5-årig 80 % 87 % 78 % 78 % Note: Passede børn i kommunale og selvejende institutioner i 2010 opgjort som andel af børnetal fra 1. kvartal Kilde: Statistikbanken serie FOLK1 og PAS11. 15

16 Det fremgår, at Fredensborg Kommune samlet set har en relativ høj pasningsprocent. Dette kan medvirke til, at Fredensborg Kommunes udgifter til børnepasning synes større, når de opgøres pr. 0-5-årig end hvis de opgøres pr. passet barn. I nedenstående opgøres udgifterne pr. passet barn i pågældende institutionsform. Tabel 4 Udgifter pr. passet barn Hele landet Fredensborg Frederikssund Gribskov Dagpleje Vuggestuer Børnehaver Integrerede daginstitutioner Alle institutioner Det fremgår, at de tre sammenligningskommuner har relativt høje udgifter til pasning i dagpleje pr. barn ift. landsgennemsnittet. Ligeledes har de tre kommuner højere stykpriser pr. børnehavebarn end landsgennemsnittet. Kommunerne imellem er der dog ikke store variationer. Fredensborg Kommunes primære pasningsform er integrerede institutioner, hvor det fremgår, at kommunen har den laveste stykpris i opgørelsen, ca kr. mindre pr. passet barn end Frederikssund og landsgennemsnittet. Det fremgår ligeledes, at Fredensborg samlet set har lave udgifter pr. passet barn ift. både sammenligningskommunerne og gennemsnittet i hele landet. 5.4 Opsamling Opsummerende viser gennemgangen af ECO-nøgletallene på børneområdet at: Fredensborg Kommune har jf. ECO-nøgletallene højere udgifter til det samlede 0-5-års-område end landgennemsnittet, mens udgifterne til det almindelige børneområde er markant lavere pr årig end både landsgennemsnittet og sammenligningskommunerne. Det samlede højere udgiftsniveau synes særligt drevet af høje udgifter på konto Særlige dagtilbud og særlige klubber, hvor valideringen har vist, at der blandt kommunerne er forholdsvis store konteringsmæssige variationer. Særligt bemærkelsesværdigt er det, at Fredensborg Kommune konterer udgifterne til SFO i forbindelse med specialundervisning her, mens de to andre kommuner konterer dette på Skolefritidsordninger. Udgifterne til særlige børneydelser herunder støttepædagogkorps, klubtilbud, sprogstimulering og specialgrupper er vanskelige at sammenligne på grund af store variationer i kommunernes kontering. Den uens kontering medfører både, at tallene på det samlede børneområde 16

Det specialiserede socialområde - redskaber til styring og prioritering

Det specialiserede socialområde - redskaber til styring og prioritering Det specialiserede socialområde - redskaber til styring og prioritering Juni 2009 Det specialiserede socialområde - redskaber til styring og prioritering Juni 2009 I tabeller kan afrunding medføre, at

Læs mere

Undersøgelse af ændringer i den kommunale indsats i forhold til socialt udsatte grupper fra 2008 til 2009

Undersøgelse af ændringer i den kommunale indsats i forhold til socialt udsatte grupper fra 2008 til 2009 Rapport Rapport Undersøgelse af ændringer i den kommunale indsats i forhold til socialt udsatte grupper fra 2008 til 2009 Forfatter: jbe Sidst gemt: Revision: 2 Antal sider: 52 2 Indholdsfortegnelse Kapitel

Læs mere

Sammenligning af kommunernes administration: To metoder to resultater

Sammenligning af kommunernes administration: To metoder to resultater Januar 2011 Forord KREVI har i denne rapport undersøgt, hvilken betydning opgørelsesmetoden har, når vi analyserer kommunernes administrationsudgifter. Mere præcist undersøger vi, hvad det betyder for

Læs mere

Validering af nøgletal samt inspiration til udgiftstilpasning i Esbjerg Kommune Ældreområdet, voksen-handicapområdet samt kultur- og fritidsområdet

Validering af nøgletal samt inspiration til udgiftstilpasning i Esbjerg Kommune Ældreområdet, voksen-handicapområdet samt kultur- og fritidsområdet Bo Panduro og Carsten V. Frandsen Validering af nøgletal samt inspiration til udgiftstilpasning i Esbjerg Kommune Ældreområdet, voksen-handicapområdet samt kultur- og fritidsområdet Validering af nøgletal

Læs mere

Nøgletalsrapport 2010

Nøgletalsrapport 2010 Nøgletalsrapport 2010 En sammenligning af nøgletal for serviceniveau og ressourceindsats i Gentofte, Gladsaxe, Greve, Helsingør, Hillerød og Høje Taastrup kommuner. Rapporten er udarbejdet af en tværgående

Læs mere

Hovedrapport Ringkøbing-Skjern Kommune RKSK 3.0, Spor 5 Muligheder for budgetreduktioner

Hovedrapport Ringkøbing-Skjern Kommune RKSK 3.0, Spor 5 Muligheder for budgetreduktioner Hovedrapport Ringkøbing-Skjern Kommune RKSK 3.0, Spor 5 Muligheder for budgetreduktioner 7. marts 2014 Indholdsfortegnelse Indledning 6 Projektets fremgangsmåde og tilrettelæggelse 7 Læsevejledning 7 1.

Læs mere

Budgettet som styringsredskab. - realistiske og målbare budgetforudsætninger på det specialiserede socialområde

Budgettet som styringsredskab. - realistiske og målbare budgetforudsætninger på det specialiserede socialområde Budgettet som styringsredskab - realistiske og målbare budgetforudsætninger på det specialiserede socialområde KL s Økonomiske Sekretariat September 2009 Indholdsfortegnelse Budgettet som styringsredskab

Læs mere

Stadig undervejs. Temaer fra det særlige sociale område

Stadig undervejs. Temaer fra det særlige sociale område Stadig undervejs Temaer fra det særlige sociale område En rapport fra NoKS - Netværk om konsekvenserne af Strukturreformen på social- og uddannelsesområdet Maj 2009 NoKS består af følgende organisationer

Læs mere

Nøgletalsscreening af Esbjerg Kommunes økonomiske situation, økonomiske balance og udgiftspolitik

Nøgletalsscreening af Esbjerg Kommunes økonomiske situation, økonomiske balance og udgiftspolitik Kurt Houlberg, Marianne Schøler Kollin, Eli Nørgaard og Bo Panduro Nøgletalsscreening af Esbjerg Kommunes økonomiske situation, økonomiske balance og udgiftspolitik Nøgletalsscreening af Esbjerg Kommunes

Læs mere

Specialundervisning i folkeskolen veje til en bedre organisering og styring. Juni 2010

Specialundervisning i folkeskolen veje til en bedre organisering og styring. Juni 2010 Specialundervisning i folkeskolen veje til en bedre organisering og styring Juni 2010 Specialundervisning i folkeskolen veje til en bedre organisering og styring Juni 2010 Specialundervisning i folkeskolen

Læs mere

Rådet for Socialt Udsatte Nøgletalsanalyse Aalborg Kommune

Rådet for Socialt Udsatte Nøgletalsanalyse Aalborg Kommune Rådet for Socialt Udsatte Nøgletalsanalyse Aalborg Kommune Side 1 af 15 Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING... 3 2 LOKAL RAPPORT: AALBORG KOMMUNE... 3 2.1 Nettodriftsudgifter pr. indbygger... 4 2.2 Udsatteområdets

Læs mere

12 principper for økonomisk styring af de specialiser e- de sociale tilbud på voksenområdet

12 principper for økonomisk styring af de specialiser e- de sociale tilbud på voksenområdet 12 principper for økonomisk styring af de specialiser e- de sociale tilbud på voksenområdet I umiddelbar forlængelse af økonomiaftalen for 2010 offentliggjorde KL 8 gyldne regler for udgiftsstyring af

Læs mere

Afrapportering Hillerød Kommune Ældreanalyse

Afrapportering Hillerød Kommune Ældreanalyse INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Afrapportering Hillerød Kommune Ældreanalyse WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING OG BAGGRUND... 4 2 RESUME... 4 3 PROCES OG METODE... 5 3.1 Proces...5 3.2 Metode...7

Læs mere

Udviklingsrådets redegørelse for 2009. Udviklingen på det sociale område og specialundervisningsområdet

Udviklingsrådets redegørelse for 2009. Udviklingen på det sociale område og specialundervisningsområdet Udviklingsrådets redegørelse for 2009 Udviklingen på det sociale område og specialundervisningsområdet Indhold Læsevejledning...5 Kapitel 1: Indledning... 6 1.1 De regionale udviklingsråd...6 1.2 Sammensætning

Læs mere

Jesper Wittrup, Kurt Houlberg, Anne Line Tenney Jordan og Peter Bogetoft. Kommunale serviceniveauer og produktivitet

Jesper Wittrup, Kurt Houlberg, Anne Line Tenney Jordan og Peter Bogetoft. Kommunale serviceniveauer og produktivitet Jesper Wittrup, Kurt Houlberg, Anne Line Tenney Jordan og Peter Bogetoft Kommunale serviceniveauer og produktivitet Publikationen Kommunale serviceniveauer og produktivitet kan hentes fra hjemmesiden www.kora.dk

Læs mere

Undersøgelse af betydningen af socioøkonomiske faktorer for kommunernes udgifter til dagpasning, skole og ældre

Undersøgelse af betydningen af socioøkonomiske faktorer for kommunernes udgifter til dagpasning, skole og ældre COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Undersøgelse af betydningen af socioøkonomiske faktorer for kommunernes udgifter til dagpasning, skole og ældre

Læs mere

Kortlægning og analyse af befordringsordninger. Finansministeriet

Kortlægning og analyse af befordringsordninger. Finansministeriet Kortlægning og analyse af befordringsordninger. Finansministeriet 12. januar 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning og sammenfatning... 5 1.1 Indledning... 5 1.2 Sammenfatning... 7 2. Udgifter på landsplan...

Læs mere

Vejledende rådighedsbeløb en kommunal praksis?

Vejledende rådighedsbeløb en kommunal praksis? Socialudvalget 200809 B 154 Bilag 1 Offentligt Rådet for Socialt Udsatte Vejledende rådighedsbeløb en kommunal praksis? April 2006 Rådet for Socialt Udsatte Vejledende rådighedsbeløb en kommunal praksis?

Læs mere

Økonomiske nøgletal 2009-2014. Juni 2014 cshan/komhr

Økonomiske nøgletal 2009-2014. Juni 2014 cshan/komhr Økonomiske nøgletal 2009-2014 Juni 2014 cshan/komhr Indhold Indledning... 4 Sammenfatning... 5 Resultatet af det skattefinansierede område... 7 Overskud på driften... 7 Muligheder for at ændre driftsresultatet...

Læs mere

Simon Hartwell Christensen og Simon Feilberg. Benchmarkinganalyse af ældreområdet i Hjørring Kommune

Simon Hartwell Christensen og Simon Feilberg. Benchmarkinganalyse af ældreområdet i Hjørring Kommune Simon Hartwell Christensen og Simon Feilberg Benchmarkinganalyse af ældreområdet i Hjørring Kommune Benchmarkinganalyse af ældreområdet i Hjørring Kommune kan hentes fra hjemmesiden www.kora.dk KORA og

Læs mere

Undersøgelse af ændringer i den kommunale og amtskommunale indsats i forhold til socialt udsatte grupper for 2003-2004

Undersøgelse af ændringer i den kommunale og amtskommunale indsats i forhold til socialt udsatte grupper for 2003-2004 Undersøgelse af ændringer i den kommunale og amtskommunale indsats i forhold til socialt udsatte grupper for 2003-2004 - En undersøgelse af serviceydelsesområdet Oxford Research 9. december 2003 Forfatter:

Læs mere

Rammeaftale. Det specialiserede socialområde. mellem. Kommunalbestyrelserne i regionen og Regionsrådet i Region Sjælland. 3.

Rammeaftale. Det specialiserede socialområde. mellem. Kommunalbestyrelserne i regionen og Regionsrådet i Region Sjælland. 3. Rammeaftale Brev ID 1477576 Det specialiserede socialområde mellem Kommunalbestyrelserne i regionen og Regionsrådet i Region Sjælland 2012 3. Udkast 1 Indhold 1. Forord... 4 2. Rammeaftalens parter...

Læs mere

Udbud af bo- og dagtilbud for voksne med særlige behov Januar 2013

Udbud af bo- og dagtilbud for voksne med særlige behov Januar 2013 Udbud af bo- og dagtilbud for voksne med særlige behov Januar 2013 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1 Indledning...

Læs mere

Kommunal ejendomsadministration

Kommunal ejendomsadministration Eli Nørgaard, Simon Hartwell Christensen og Kasper Lemvigh Kommunal ejendomsadministration Foranalyse af mulighederne for benchmarking, beregning af produktivitetspotentiale og inspiration til realisering

Læs mere

SLUTRAPPORT UNDERSØGELSE AF SELV- EJENDE DAGINSTITU- TIONERS VILKÅR OG RAMMEBETINGELSER

SLUTRAPPORT UNDERSØGELSE AF SELV- EJENDE DAGINSTITU- TIONERS VILKÅR OG RAMMEBETINGELSER Til Socialministeriet Dokumenttype Rapport Dato April 2011 SLUTRAPPORT UNDERSØGELSE AF SELV- EJENDE DAGINSTITU- TIONERS VILKÅR OG RAMMEBETINGELSER SLUTRAPPORT UNDERSØGELSE AF SELVEJENDE DAGINSTITUTIONERS

Læs mere

Analyse af offentlig-privat samarbejde

Analyse af offentlig-privat samarbejde Analyse af offentlig-privat samarbejde RAPPORT December 2014 www.quartzco.com COPENHAGEN STOCKHOLM OSLO Ryesgade 3A Birger Jarlsgatan 7 Wergelandsveien 21 2200 Copenhagen N 111 45 Stockholm 0167 Oslo Denmark

Læs mere

Vurdering af Analyse af regnskab, bogføring og løn i kommunerne

Vurdering af Analyse af regnskab, bogføring og løn i kommunerne Juni 2010 Peter Munk Christiansen 1 Vurdering af Analyse af regnskab, bogføring og løn i kommunerne 1. Indledning Som en del af kommuneøkonomiaftalen for 2009 indgået i juni 2008 aftalte regeringen og

Læs mere

BILAG Styringsaftale 2015

BILAG Styringsaftale 2015 BILAG Styringsaftale 2015 Bilag 1: Tilbud der er omfattet af Styringsaftalen... 1 Bilag 2: Tilbud der alene kan være omfattet af Styringsaftalens takstprincipper... 2 Bilag 3: Det lovmæssige grundlag...

Læs mere

Kommunerne i region Sjælland og Regionen Sjælland

Kommunerne i region Sjælland og Regionen Sjælland Rammeaftale 2013 Møde i KKR Sftelland dert Q0/3-201 2-- Dagsordenens punkt 2.1.a. Udviklingsstrategi for det specialiserede socialområde Kommunerne i region Sjælland og Regionen Sjælland Indholdsfortegnelse

Læs mere

Budget 2012 2015. Bog 1 Generelle bemærkninger og beskrivelser af områdebevillinger. Økonomicentret

Budget 2012 2015. Bog 1 Generelle bemærkninger og beskrivelser af områdebevillinger. Økonomicentret Økonomicentret Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund Budget 2012 2015 www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Bog 1 Generelle bemærkninger og beskrivelser

Læs mere