Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde"

Transkript

1 Hovedbestyrelsen Journalnr november 2014 HB/mk Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde november 2014 på Hotel Tønderhus DAGSORDEN: 1. Mødet åbnes - herunder underskrift og godkendelse af referater. 2. Økonomi. 3. En Lederforening. 4. Tjenestefri til organisationsarbejde. 5. Grundlag og principperne for ukontrollabel tjeneste. 6. Tillidsreform - Fokus på politiets kerneopgaver. 7. Særligt komplicerede kredsgrænseoverskridende kriminalitet. 8. Kulturanalysen. 9. Meddelelser. Ad 1: Mødet åbnes - herunder underskrift og godkendelse af referater. Forbundsformand Claus Oxfeldt bød Hovedbestyrelsen velkommen til ordinært hovedbestyrelsesmøde, og rettede i den forbindelse en særlig velkomst til Ina Nikolajsen (Domstolenes Tjenestemandsforening), der mødte som suppleant for Pia Brostrøm. Endvidere blev Per G. Jacobsen og Ole Stenshøj (Syd- og Sønderjyllands Politiforening), der som observatører var inviteret til at deltage i Hovedbestyrelsens drøftelser, budt særlig velkommen. Underskrift af referat fra: Ordinært møde 9. oktober

2 Godkendelse af referat fra: Ordinært møde 6. november videokonference. Ingen indsigelser modtaget. Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde d. 6. november 2014 blev godkendt uden bemærkninger. Ad 2: Økonomi, herunder hoved- og nøgletal for de seneste 5 år samt regnskaberne. Regnskaber og nøgletal fremsendes torsdag morgen d. 20. november Økonomichef Steen Vedsted Sørensen gennemgik kort principperne i Politiforbundets nye økonomisystem, hvorefter det færdige Årsregnskab 2013 for Politiforbundet og Fonde blev fremlagt og grundigt gennemgået i hoved- og nøgletal. Regnskabet opdeles i 5 hovedpunkter - Politiforbundet - Det Særlig Fond - Garantifondet - Betty Kallerup Fondet - Ejendommen H. C. Andersens Boulevard 38, 1553 København V. Efterfølgende blev Årsregnskab 2013 for Politiforbundets Forsikringsordning fremlagt og grundigt gennemgået i hoved- og nøgletal. Forsikringsordningen omhandler gruppeulykke-, gruppelivs- og behandlingsforsikring til Politiforbundets medlemmer og HK-medlemmer ansat hos Rigspolitiet og Domstolene. Hovedbestyrelsen tog efter en drøftelse regnskaberne til efterretning. Ad 3: En Lederforening jfr. indstilling fra FU udsendt i går tirsdag den 18. november (j.nr ). Næstformand Claus Hartmann orienterede om formålet og processen omkring arbejdet med muligheden for etablering af èn samlet lederforening for alle ledere under Politiforbundet. Den nedsatte arbejdsgruppe har afdækket forskellige 82.

3 muligheder og efterfølgende fremlagt et indstillingsnotat med anbefalinger i forhold til - Den formelle organisering af en lederforening, særligt i forhold til etablering af en bestyrelse med en valgt formand og næstformand, som vil oppebære tillidsrepræsentantbeskyttelse efter samme regler som gælder for øvrige foreningsformænd og suppleanter. I hver politikreds samt for hvert af Rigspolitiets områder udpeges/vælges en kontaktperson af og blandt medlemmerne i den enkelte politikreds, som skal sikre gensidig information mellem foreningen og medlemmerne. Kontaktpersonerne vil ikke være at betragte som tillidsrepræsentanter med beskyttelse som sådan. - Snitflader til øvrige politiforeninger og Politiforbundet, særligt i forhold til opgavevaretagelsen og samarbejde med de lokale politiforeninger. - Økonomi, særligt i forhold til en overgangsordning frem mod Kongres 2017, hvor den fremtidige kontingentfordeling behandles. - Vedtægtsmæssige betragtninger, herunder særligt i forhold til at overgangen skal ske med virkning fra d. 1. januar Indstillingsnotatets anbefalinger blev efterfølgende som aftalt sat til debat i Hovedbestyrelsen. Hovedbestyrelsen havde en grundig drøftelse af indstillingsnotatet og efter en indgående gennemgang af anbefalingerne blev disse med enkelte præciseringer og justeringer af en enig Hovedbestyrelse godkendt. Med hovedbestyrelsens godkendelse af rammerne for èn samlet lederforening, forestår der nu i første omgang en drøftelse med Rigspolitiet om lederforeningens vilkår for den kommende lederforenings formand og suppleant. På samme måde forestår der er arbejde med at fastlægge strukturen for lederforeningens besluttende organer og valg hertil, en proces som forventes at inddrage medlemmerne i den kommende samlede lederforening på en række møder i løbet af Formelt er Politilederforeningen således etableret under Politiforbundet og d. 1. januar 2016 vil ledere under forbundets aftale/forhandlingsret, som pt. er organiseret under politiforeningen, overføres til den nye lederforening. Ad 4: Tjenestefri til organisationsarbejde jfr. udkast og FAQ udsendt i går tirsdag den 18. november (j.nr ). Forbundsformand Claus Oxfeldt indledte drøftelserne med at orientere om, at Politiforbundet efter en møderække med Rigspolitiet, efter det vedhæftede udkast er fremsendt til Hovedbestyrelsen, har opnået imødekommelse på dele af udkastets indhold, idet der er ændringer i forhold til processen for valg af næstformand/- suppleanter, timer til organisationsarbejde for forhandlingsudvalgsmedlemmer, timer til organisationsarbejde i forhold til udvalgsarbejde under Hovedbestyrelsen, samt at 83.

4 vejledningen skal evalueres efter udgangen af Vejledningen træder i kraft pr. 1. januar 2015 og det anbefales generelt, at tillidsrepræsentanterne sikrer en korrekt registrering af arbejdstiden. Forhandlingsudvalget vil, frem til hovedbestyrelsesmødet d. 16. december 2014, søge at udarbejde en vejledning i forhold til korrekt registrering af tillidsrepræsentanternes arbejdstid. Hovedbestyrelsen havde en grundig drøftelse, særlig i forhold til Rigspolitiets formål med at udfærdige en Vejledning til tjenestefrihed til organisationsarbejde og medfølgende FAQ. Der blev fra Hovedbestyrelsen udtrykt bekymring for konsekvensen af den underliggende tillidsmandsstruktur, hvilket vil blive fulgt nøje. Hovedbestyrelsen tog den tilrettede vejledning til efterretning med bemærkning om, at den medfølgende FAQ bør tilrettes faktuelt. Ad 5: Grundlag og principperne for ukontrollabel tjeneste. Næstformand Claus Hartmann orienterede om, at Politiforbundets sekretariat har fået flere henvendelser fra ledere, som i forbindelse med etablering af den eksekutive strategi i politikredsene, er foreholdt muligheden for at indgå heri med en form for bagvagt under deres funktion som leder med ukontrollabel tjeneste. Da der ikke foreligger særlig aftale herom, vil Politiforbundet fastholde, at der skal ske en planlægning af arbejdstiden jfr. arbejdstidsaftalen, da en sådan bagvagt vil være en af ledelsen pålagt opgave. En bagvagt vil jfr. arbejdstidsaftalen mellem Rigspolitiet og Politiforbundet være at regne som værende en rådighedstjeneste og skal honoreres som sådan. Hovedbestyrelsen drøftede de fremførte betragtninger og der var enighed om, at det er en generel problemstilling, som er aktualiseret som følge af udarbejdelsen af den eksekutive strategi. Der var enighed om, at de enkelte hovedbestyrelsesmedlemmer løbende fremsender status på problemstillingen til Politiforbundets sekretariat. Ad 6: Tillidsreform - Fokus på politiets kerneopgaver - opfølgning på hovedbestyrelsens seneste drøftelse (j.nr ). Forhandlingsudvalgsmedlem Jørgen Olsen orienterede om status på arbejdet med Tillidsreformen Fokus på politiets kerneopgaver, idet sammenskrivningen sidst blev drøftet på hovedbestyrelsesmødet d. 6. november 2014 og derefter udsendt til Hovedbestyrelsen i sin endelige form. Sammenskrivningen er fremsendt til behandling på ordinært møde i Rigspolitiets Centrale Samarbejdsudvalg (CSU) d

5 november 2014 med bemærkninger om Politiforbundets forventninger til den fremadrettede proces. Hovedbestyrelsen tog orienteringen til efterretning. Ad 7: Følgegruppemøde om Politianalysen vedr. særligt komplicerede kredsgrænseoverskridende kriminalitet jfr. vedhæftede grundlag fra rigspolitiet om nedsættelse af en arbejdsgruppe (j.nr ). Uddrag af referat fra FU-møde 21. oktober 2014: Gruppen særligt kompliceret kredsoverskridende kriminalitet. I tilknytning til Rigspolitiets etablering af en Følgegruppe vedrørende særligt kompliceret kredsoverskridende kriminalitet er forbundet blevet tilbudt at indgå i Følgegruppen, hvori 1. møde afholdes d Det indstilles således, at CH indgår i Følgegruppen. Forhandlingsudvalget tiltrådte indstillingen. Næstformand Claus Hartmann orienterede om status på arbejdet i følgegruppen vedrørende særligt kompliceret kredsoverskridende kriminalitet, idet Politiområdet har anmodet om, at få belyst og evalueret anvendelsen af de etablerede Task Force enheder i Politiet. I tilknytning til arbejdsgruppen oprettes der et HR-spor i forhold til HR, lokalløn, transport, arbejdstids m.v. Arbejdet vurderes at kunne være færdigt i løbet af 1. kvartal Hovedbestyrelsen vil løbende blive orienteret om arbejdet i følgegruppen. Hovedbestyrelsen havde en drøftelse af anvendelsen af politiets Task Force enheder og de erfaringer der for nuværende er opnået. Orienteringen blev herefter taget til efterretning. Ad 8: Kulturanalysen. Uddrag af referat fra FU-møde 21. oktober 2014 Afsluttende workshop d om Kulturanalysen. I tilknytning til PPU og den aftalte, afsluttende workshop om Kulturanalysen, er der udarbejdet et program herfor, ligesom d er fastsat for afholdelse af workshoppen. Forbundet er således udover JOL og PEO tildelt 4 pladser. Forhandlingsudvalget drøftede forholdet, hvori JJ og NH ligeledes deltager. De sidste 2 deltagere fra forbundet udfindes snarest via Hovedbestyrelsen. 85.

6 Forhandlingsudvalgsmedlem Jørgen Olsen orienterede om status på Rigspolitiets kulturanalyse, hvor Conmoto-rapporten har været udgangspunktet for 19 dialogmøder, hvor de 4 store personalegrupper indgik (AC, FOAN, HK og Politiforbundet) og som afsluttedes med en workshop afholdt af Rigspolitiets d. 17. november 2014, hvor organisationerne havde udpeget deltagerne, som skulle evaluere det hidtidige arbejde. Fra workshoppen blev særligt fremhævet - Fremmere og hæmmere i forhold til implementering af udviklingsprojekter. - Fokus på kulturen skal skabe bedre resultater. - Samarbejdsrelationer mellem de 4 personalegrupper. Hovedbestyrelsen tog efter en drøftelse orienteringen til efterretning Ad 9: Meddelelser. Forbundsformand Claus Oxfeldt havde følgende meddelelser: Der blev givet en orientering fra kontingentbesøg i Kabul, Afghanistan, i dagene november 2014, herunder særligt - Der er tilknyttet 5 danske kollegaer til EU-missionen i Afghanistan. - Der er i alt tilknyttet 250 politifolk. - Sikkerhedssituationen er kritisk. - Missionen er planlagt til nedlukning d. 31. december Der er konstateret 2 angreb på missionen efter kontingentbesøget. - De danske polititjenestemænd deltager som følge af angrebene i en psykologisk debriefing i Dubai, idet der pt. er indrejseforbud i Afghanistan. Næstformand Claus Hartmann havde følgende meddelelser: Der blev givet en orientering fra et i Popermo afholdt styregruppemøde, afholdt d. 17. november 2014, herunder særligt - Generel status på forsikringsordningen. - Drøftelser om det fremadrettede administrative samarbejde. - Korrekt registrering af medlemmernes forsikringsforhold, herunder særlig i forbindelse med den solidariske ulykkesforsikring. - Administration af forsikringsordningen for Domstolenes Tjenestemandsforening og HK. 86.

7 Der blev givet en status på de 4 kongresbestemte arbejdsgrupper, idet arbejdsgruppernes status er som følger - Arbejdsgruppe 1, Politiforbundets Organisering og Beslutningsstruktur, har afholdt de sidste møder og afventer sammenskrivning af rapporten. - Arbejdsgruppe 2, Ledernes organisering, er færdiggjort med rapport og anbefalinger. - Arbejdsgruppe 3, Inddragelse af medlemmer - herunder info og kommunikation, er færdiggjort med rapport og anbefalinger. - Arbejdsgruppe 4, Politiforbundets indsats for synliggørelse af politiets ressourcemangel, afventer den endelige sammenskrivning af rapporten. Hovedbestyrelsesmedlem Tom Steffensen henledte opmærksomheden på nødvendigheden af, at den lokale politiforeningsformand underrettes/orienteres i forbindelse med, at der i fagbladet DANSK POLITI bringes større artikler fra en politikreds. Der var i seneste udgivelse en artikel fra Nordsjællands Politikreds, som der ikke var blevet informeret om til tillidsværket. Forbundsformanden kvitterede for Tom Steffensens bemærkninger og ønske om at sikre information ud til foreningsformændene i de anførte tilfælde og at der vil blive fulgt op på dette fremadrettet. Sekretariatet havde følgende meddelelser: Forbundssekretær Flemming Olsen havde følgende meddelelser: I tilknytning til Beredskabs-følgestabens afklaring omkring Politiskolens undervisningsplan i forhold til anvendelsen af Atemi-tryk, er der modtaget et notat, hvoraf det fremgår, at Atemi-tryk har været anvendt som et fælles begreb ved forskellige metoder i forbindelse med distraktionsteknik. Politiskolen er ved at revidere lærebøgerne, hvorunder distraktionsteknik indgår og herunder vil anvendelsen af begrebet Atemi-tryk udgå. Forbundsformand Claus Oxfeldt afsluttede herefter mødet og varslede det næste hovedbestyrelsesmøde til afholdelse d. 16. december For referat Svend-Erik Jakobsen 87.

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde Hovedbestyrelsen Journalnr. 2014-00699 3. november 2014 HB/dl Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde torsdag d. 6. november 2014 kl. 0930-1200 (Videokonference) DAGSORDEN: 1. Mødet åbnes - herunder godkendelse

Læs mere

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde Hovedbestyrelsen Journalnr. 2013-00259 23. april 2013 CRM Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde onsdag d. 17. april 2013 kl. 1000 i Forbundshuset DAGSORDEN: 1. Mødet åbnes - herunder godkendelse af

Læs mere

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde Hovedbestyrelsen Journalnr. 2015-00065 10. marts 2015 HB/dl Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde 17. - 18. marts 2015 på Sinatur Hotel Storebælt DAGSORDEN: 1. Mødet åbnes - herunder godkendelse af

Læs mere

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde Hovedbestyrelsen Journalnr. 2014-00140 27. maj 2014 HB/dl Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde fredag den 23. maj 2014 kl. 1000-1600 i Forbundshuset Mødet blev indledt med 2 temadrøftelser: De nye

Læs mere

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde, der afholdtes d. 22. maj 2012 på Hotel Comwell i Middelfart med følgende

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde, der afholdtes d. 22. maj 2012 på Hotel Comwell i Middelfart med følgende Hovedbestyrelsen Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde, der afholdtes d. 22. maj 2012 på Hotel Comwell i Middelfart med følgende DAGSORDEN 1. Mødet åbnes. 2. Godkendelse af referat. 3. Hoved- og Centralorganisationsforhold.

Læs mere

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde Hovedbestyrelsen Journalnr. 2013-01017 7. januar 2014 HB/dl Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde 18. december 2013 kl. 1000 i forbundshuset DAGSORDEN: 1. Mødet åbnes - herunder godkendelse af referat.

Læs mere

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde Hovedbestyrelsen Journalnr. 2013-00085 18. februar 2013 HB/dl Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde onsdag den 11. februar 2013 kl. 1000 i Forbundshuset DAGSORDEN: 1. Mødet åbnes - herunder godkendelse

Læs mere

Hovedbestyrelsen Journalnr. 2015-00068 8. juni 2015 CRM/dl. torsdag den 4. juni 2015 kl. 0930-1215 (videokonference)

Hovedbestyrelsen Journalnr. 2015-00068 8. juni 2015 CRM/dl. torsdag den 4. juni 2015 kl. 0930-1215 (videokonference) Hovedbestyrelsen Journalnr. 2015-00068 8. juni 2015 CRM/dl Ordinært hovedbestyrelsesmøde torsdag den 4. juni 2015 kl. 0930-1215 (videokonference) DAGSORDEN: 1. Mødet åbnes - herunder godkendelse af referat.

Læs mere

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde Hovedbestyrelsen Journalnr. 2014-01116 20. januar 2015 HB/dl Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde torsdag d. 15. januar 2015 kl. 1000 1530 i Forbundshuset Mødet blev indledt med en temadrøftelse: Klaus

Læs mere

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde Hovedbestyrelsen Journalnr. 2013-00306 2. juli 2013 Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde onsdag d. 26. juni 2013 kl. 1000 i forbundshuset. DAGSORDEN: 1. Mødet åbnes m.v. 2. Forslag til projektorganisering

Læs mere

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde, der afholdtes d. 11. oktober 2012 i forbundshuset

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde, der afholdtes d. 11. oktober 2012 i forbundshuset Hovedbestyrelsen Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde, der afholdtes d. 11. oktober 2012 i forbundshuset med følgende DAGSORDEN 1. Mødet åbnes 2. Godkendelse af referat 3. Hoved- og Centralorganisationsforhold

Læs mere

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde Hovedbestyrelsen Journalnr. 2015-00064 24. februar 2015 HB/dl Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde fredag den 27. februar 2015 kl. 1200 i Forbundshuset DAGSORDEN: 1. Mødet åbnes - herunder underskrift

Læs mere

Endeligt referat fra NPF s Styremøde d. 18. september 2013.

Endeligt referat fra NPF s Styremøde d. 18. september 2013. Endeligt referat fra NPF s Styremøde d. 18. september 2013. Mødet afholdt onsdag d. 18. september 2013 i tidsrummet fra kl. 1000 1445 i Politiets Fellesforbunds lokaler, Møllergata 39, N-0179, Oslo. Tilstede

Læs mere

RM/22-23/10/2004 1. Danske Fysioterapeuters ordinære repræsentantskabsmøde 2004 blev afholdt således:

RM/22-23/10/2004 1. Danske Fysioterapeuters ordinære repræsentantskabsmøde 2004 blev afholdt således: RM/22-23/10/2004 1 Beslutningsreferat repræsentantskabsmøde 2004. REFERAT 25. november 2004 J.nr. 412-2004 ULA/vv Danske Fysioterapeuters ordinære repræsentantskabsmøde 2004 blev afholdt således: Tid:

Læs mere

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 26. maj 2014 Referat udsendt den 18. juni 2014

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 26. maj 2014 Referat udsendt den 18. juni 2014 A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 26. maj 2014 Referat udsendt den 18. juni 2014 Referat fra bestyrelsesmøde Tirsdag den 3. juni 2014 kl. 17.30 Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers NØ Referat bestyrelsesmøde

Læs mere

Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter d. 13.-14. maj 2014

Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter d. 13.-14. maj 2014 Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter d. 13.-14. maj 2014 Dagsorden 1. Referat til underskrift 2. Sager til diskussion/beslutning 2.1 Regnskab 2013 2.2 Retningslinjer for refusion

Læs mere

Ledelseskatalog i Dansk Psykolog Forening

Ledelseskatalog i Dansk Psykolog Forening Ledelseskatalog i Dansk Psykolog Forening 1 Forord: Dansk Psykolog Forening er fagforening og faglig forening for psykologer i Danmark. Foreningens arbejde er præget af en interessenttilgang både i forhold

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 31. marts 2010

Arbejdsrettens dom af 31. marts 2010 Arbejdsrettens dom af 31. marts 2010 i sag nr. A2009.0136: Landsorganisationen i Danmark for HK/Privat (advokat Kirstine Emborg Bünemann) mod Landbrugsrådgivning Syd I/S (advokat Jens Lund Mosbæk) Dommere:

Læs mere

Cirkulære om aftale om samarbejde og samarbejdsudvalg i staten

Cirkulære om aftale om samarbejde og samarbejdsudvalg i staten (Gældende) Udskriftsdato: 19. november 2014 Ministerium: Finansministeriet Journalnummer: Finansministeriet, Moderniseringsstyrelsen, j.nr. 13-711-16 Senere ændringer til forskriften Ingen Cirkulære om

Læs mere

Samarbejdsudvalg i staten

Samarbejdsudvalg i staten Centralrådet for statens samarbejdsudvalg Samarbejdsudvalg i staten Jubilæumsskrift udgivet i anledning af 50 året for de første statslige samarbejdsbestemmelser December 1999 Indhold Forord...............................

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmøde 4/14 8.-9. september, Haraldskær

Referat af hovedbestyrelsesmøde 4/14 8.-9. september, Haraldskær Referat af hovedbestyrelsesmøde 4/14 8.-9. september, Haraldskær Deltagere Hovedbestyrelsen Majbrit Berlau, formand Niels Christian Barkholt, næstformand Annemette El-Azem Galle - afbud pga. sygdom Anne

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde nr. 7/2013 Torsdag den 5. december 2013, kl. 16.30 Malervangen 1, Glostrup. 5. december 2013

Organisationsbestyrelsesmøde nr. 7/2013 Torsdag den 5. december 2013, kl. 16.30 Malervangen 1, Glostrup. 5. december 2013 Referat af: Organisationsbestyrelsesmøde nr. 7/2013 Torsdag den 5. december 2013, kl. 16.30 Malervangen 1, Glostrup. 5. december 2013 Mødedeltagere: Dorthe Larsen Allan Nielsen Hugo Thuge Stig Rasmussen

Læs mere

K K R H O V E D S T A D E N

K K R H O V E D S T A D E N D AG SORDEN 2013 K K R H O V E D S T A D E N Dato: 30-08-2013 Tidspunkt: 10:00 Sted: Pharmakon, Milnersvej 42, Hillerød Mission KL bidrager til at udvikle og fastholde et stærkt lokalt demokrati. KL varetager

Læs mere

Foreningen af Danske Kirkegårdsledere Dansk Kirkemusiker Forening Foreningen af Præliminære Organister. Danmarks Kordegneforening

Foreningen af Danske Kirkegårdsledere Dansk Kirkemusiker Forening Foreningen af Præliminære Organister. Danmarks Kordegneforening Dato: 30. september 2010 Referat af møde i FSU fredag den 3. september 2010. KM-3 Sagsbehandler Lone Klixbüll Mødedeltagere: Steffen Brunés, formand Finn Skjoldan, næstformand Inge Lise Pedersen Elisabeth

Læs mere

FORRETNINGSUDVALGET Tirsdag den 9. december 2008 Kl. 17.00 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H 6. Møde nr. 15

FORRETNINGSUDVALGET Tirsdag den 9. december 2008 Kl. 17.00 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H 6. Møde nr. 15 BESLUTNINGER REGION HOVEDSTADEN FORRETNINGSUDVALGET Tirsdag den 9. december 2008 Kl. 17.00 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H 6 Møde nr. 15 Medlemmer: Vibeke Storm Rasmussen Lars Engberg Peter Kay

Læs mere

SKRIFTLIG BERETNING. Dansk Fodbolddommer-Union (Danske Fodbolddommere) 2013

SKRIFTLIG BERETNING. Dansk Fodbolddommer-Union (Danske Fodbolddommere) 2013 SKRIFTLIG BERETNING Dansk Fodbolddommer-Union (Danske Fodbolddommere) 2013 Dette dokument indeholder den skriftlige beretning for Dansk Fodbolddommer- Union (herefter blot benævnt DFU / Danske Fodbolddommere

Læs mere

Oktober 2008. Redegørelse om et politi i forandring et borgernært politi

Oktober 2008. Redegørelse om et politi i forandring et borgernært politi RIGSADVOKATEN RIGSPOLITIET Oktober 2008 Redegørelse om et politi i forandring et borgernært politi Side 2 Resume For at udnytte det fulde potentiale i politireformen og for at imødegå den kritik, der har

Læs mere

HBM/12/3/2003 1. Referat af hovedbestyrelsesmøde den 12. marts 2003.

HBM/12/3/2003 1. Referat af hovedbestyrelsesmøde den 12. marts 2003. HBM/12/3/2003 1 Referat af hovedbestyrelsesmøde den 12. marts 2003. Til stede: Fra sekretariatet: Johnny Kuhr Brian Errebo-Jensen ( punkt 5 og 6) Tina Lambrecht ( punkt 5 og 6) Carsten B. Jensen Lise Hansen

Læs mere

Referat bestyrelsesmøde 26-10-2011 kl. 17.30 på Fraugdegaard Referat til WEB af bestyrelsesmøde 11.12.2012 pr. telefon

Referat bestyrelsesmøde 26-10-2011 kl. 17.30 på Fraugdegaard Referat til WEB af bestyrelsesmøde 11.12.2012 pr. telefon Referat bestyrelsesmøde 26-10-2011 kl. 17.30 på Fraugdegaard Referat til WEB af bestyrelsesmøde 11.12.2012 pr. telefon Deltagere: Lars Nordenhof, Jan Hansen, Flemming Roed, Connie Svane Petersen, Hans

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Dagsorden Dato: Mandag den 06. juni 2011 Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: Rødt Mødelokale Annette Møller Sjøbeck, Helle Adelborg, Ivan Fogtmann, Kenneth

Læs mere