IKKE-FINANSIELT REGNSKAB FOR KONCERNEN Supplerende beretning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "IKKE-FINANSIELT REGNSKAB FOR KONCERNEN Supplerende beretning"

Transkript

1 Supplerende beretning Dong energy årsrapport

2 Hoved- og nøgletal - ikke-finansielle Mængder Produktion: Olie- og gasproduktion mio. boe 31,7 28,5 26,4 24,4 24,0 - olie mio. boe 8,2 10,0 9,3 9,0 8,5 - gas mio. boe 23,5 18,5 17,1 15,4 15,5 Elproduktion TWh 19,1 16,1 20,4 20,2 18,1 - termisk TWh 13,8 11,5 16,0 16,2 15,3 - vind og vand TWh 5,3 4,6 4,4 4,0 2,8 Varmeproduktion PJ 40,2 43,0 42,6 53,2 46,7 Salg og distribution: Gassalg (ekskl. eget forbrug på kraftværker) TWh 134,6 127,9 113,7 116,7 124,2 Elsalg TWh 16,8 12,6 9,9 10,4 10,7 Gasdistribution TWh 8,8 9,1 9,9 11,4 10,0 Eldistribution TWh 8,6 8,7 8,8 9,1 9,2 Olietransport, Danmark mio. tdr Miljø -udledning, kvotebelagt mio. tons 9,3 7,8 10,8 11,8 11,9 -udledning pr. produceret energienhed (el og varme) 1 g/kwh Biomasse andel i dansk el- og varmeproduktion % Kvælstofoxider (NO X ) g/kwh 0,33 0,39 0,36 0,38 0,50 Svovldioxid (SO 2 ) g/kwh 0,07 0,07 0,06 0,07 0,14 Flaring af gas (offshore og på gaslager) mio. Nm 3 7,1 8,9 9,0 33,0 7,3 Olie udledt i havet fra produktionsplatforme tons Reinjektion af produceret vand på produktionsplatforme % Genanvendelse af affald i administration % Genanvendelse af affald på anlæg % Væsentlige miljøuheld antal Arbejdsforhold Årsværk (FTE) antal Alder (gennemsnit) år Medarbejderomsætning % Arbejdsulykker med fravær antal Arbejdsulykker med fravær (LTIF) pr. mio. arbejdstimer 3,2 3,6 4,1 4,6 6,8 Arbejdsulykker med dødelig udgang antal Hoved- og nøgletal ikke-finansielle supplerende beretning 1 Opgørelsen er foretaget pro rata for alle aktiviteter og inkluderer dermed associerede og ikke konsoliderede selskaber. Dong energy årsrapport

3 Anvendt regnskabspraksis for ikke-finansielle data Generelt Oversigten med ikke-finansielle hoved- og nøgletal for regnskabsperioden 1. januar 31. december 2013 på side 120 samt gennemgangen af koncernens ikke-finansielle resultater og forretningsområdernes ikke-finansielle resultater i 2013 på side omfatter data fra hele DONG Energy koncernen. DONG Energy lader den ikke-finansielle rapportering i denne rapport underkaste et eksternt review. Der henvises til revisorerklæringen på side 127. Indsamling og opgørelse af ikke-finansielle data omfatter produktions-, miljø-, arbejdsmiljø- og medarbejderdata, og sker efter samme afgrænsning og grundlag som de finansielle data, bortset fra enkelte afvigelser som er beskrevet i de følgende afsnit. For beskrivelse af afgrænsning og grundlag for finansielle data henvises der til side 122. Væsentlighedskriterier Ledelsens begrundelse for valg af de miljødata, der indgår i denne rapport, er sket på baggrund af en vurdering af forretningsområdernes væsentligste miljøpåvirkninger, efterfølgende fastlagte koncernmål og dertil understøttende KPI er, identificeret for et eller flere af forretningsområderne. Indenfor arbejdsmiljø- og medarbejderdata er arbejdsulykker og ulykkesfrekvens ud fra en ledelsesmæssig vurdering valgt som de vigtigste KPI er, da de har stor strategisk bevågenhed i hele koncernen. Der er i år blevet indført en væsentlighedsbetragtning i relation til eventuelle differencer, der skulle blive konstateret efter indrapporteringen til det ikke-finansielle regnskab er lukket. Det betyder, at der kun vil blive foretaget ændringer til data, såfremt den konstaterede difference medfører en ændring i en KPI, der er lig med eller større end væsentlighedsniveauet. I det ikke-finansielle regnskab arbejdes der med 2 væsentlighedsniveauer: 2% gælder for strategiske KPI er, som fastsættes som en del af DONG Energys strategi, og 5% gælder for øvrige KPI er. Anvendte standarder DONG Energy har underskrevet FN s Global Compact og udarbejder årligt en Communication on Progress rapport til FN. DONG Energy s rapport for 2013 kan ses på dongenergy.com og Global Compacts hjemmeside på participant/2968-dong-energy-a-s. DONG Energy har foretaget årlig ikke-finansiel rapportering siden Global Reporting Initiative s (GRI) Reporting Guidelines har givet support i opbygningen af koncernens processer for indsamling af ikke-finansielle data. Det er dog vurderet, at værdien for DONG Energy af den ikke-finansielle rapportering vil kunne forøges, hvis de enkelte indikatorer og valg af indikatorer i højere grad tilpasses DONG Energy s forretning. Derfor har DONG Energy valgt ikke at rapportere efter GRI i DONG Energy vil følge udviklingen i internationale rapporteringsstandarder for ikke-finansiel rapportering med henblik på løbende at vurdere hvilken rapporteringsform, der giver det mest retvisende billede af koncernen over for DONG Energy s interessenter. Ændringen har dog ikke medført ændringer til opgørelsen af data i forhold til sidste år, og således fortsat baseret på metoderne beskrevet i GRI Reporting Guidelines G3.0. Organisering og datakvalitet Rapportering fra forretningsområderne er systematiseret og ensartet via et fælles rapporteringssystem, hvorfra koncernrapporteringen udarbejdes. Forretningsområderne har ansvaret for datakvaliteten med udgangspunkt i en rapporteringsprocedure, der har til formål at understøtte en harmoniseret tilgang til datakvalitet i hele koncernen. Derudover sikrer proceduren, at data i koncernrapporteringen kan gengives i overensstemmelse med de angivne metoder for indregning, måling og opgørelse af data der beskrives nedenfor. Data er indregnet i koncernrapporteringen på grundlag af de data, der er indberettet fra forretningsområderne og efter udført regnskabsteknisk analyse på koncernniveau. Tilgang og afgang i årets løb Hvis en aktivitet ikke har været ejet i hele regnskabsperioden, sker indregningen principielt fra idriftsættelsesdato, overtagelsesdato eller indtil overdragelsesdato. I forhold til køb og salg af selskaber henvises til note 3.5 og 3.7 om henholdsvis Køb af virksomheder og Salg af aktiver og virksomheder i koncernregnskabet. Ændringer i rapporterede data i forhold til 2012 De ikke-finansielle data i oversigten med ikke-finansielle hovedog nøgletal på side 120 samt gennemgangen af koncernens ikkefinansielle resultater og forretningsområdernes ikke-finansielle resultater i 2013 på side er uændrede. DONG Energy har gradvist bevæget sig mod integrering af finansiel og ikke-finansiel rapportering. I 2013 er ikke-finansiel rapportering blevet yderligere integreret i årsrapporten, idet gennemgangen af årets aktiviteter i ledelsesberetningen og koncernens redegørelse for samfundsansvar i henhold til årsregnskabslovens 99a-b blevet integreret. Dette kapitel findes på side Derfor optræder der en række ikke-finansielle data i aktivitetsgennemgangen, som ikke fremgår af oversigten over de ikke-finansielle hoved- og nøgletal. Regnskabspraksis for disse data er også beskrevet nedenfor. Der er tale om beregningen af DONG Energy s KPI er for opført offshore vindkapacitet, olie- og gasproduktion pr. dag, energibesparelser hos danske kunder, medarbejdere trænet i god forretningsadfærd og kundetilfredshed. I 2012 introduceredes en KPI for antal klimapartnerskaber med de største og mest betydelige danske virksomheder. Denne er udeladt i 2013, da det ikke længere er en strategisk prioritet for DONG Energy. Derudover indeholder aktivitetsgennemgangen rapportering på måltal og politikker for kønsfordelingen i øverste ledelsesorgan og på koncernens øvrige ledelsesniveauer, i henhold til årsregnskabslovens 99b. En beskrivelse af opgørelsesmetoden for måltal og politikker findes i afsnittet om Corporate Governance på side 47. Der er i aktivitetsgennemgangen inkluderet en række beregninger af, hvad kapacitet og produktion svarer til i husstands-, enkeltpersoners- og bilers forbrug. Datakilder for disse beregninger er beskrevet sidst i anvendt regnskabspraksis. Anvendt regnskabspraksis for ikke-finansielle data Supplerende beretning Dong energy årsrapport

4 Regnskabspraksis for dataindsamling Som nævnt ovenfor konsolideres ikke-finansielle data i lighed med finansielle data. Dog gælder der særlige forhold ved nøgletallene -udledninger pr. produceret energienhed (g /kwh) og biomasseandelen af el- og varmeproduktionen, som beskrevet i separat afsnit nedenfor. Produktion, kapacitet og salg Elproduktionen er opgjort som nettoproduktion, der er solgt baseret på afregninger fra den officielle danske produktionsdatabase. Produktionen fra udenlandske og ikke opererede anlæg oplyses af operatørerne. Varmeproduktionen er opgjort som nettoproduktion der er solgt. Varmeproduktionen fra vedvarende anlæg er opgjort på baggrund af de månedlige varmeudtag fra geotermivand. Magretheholmen geotermi medtages ikke, da DONG Energy ikke har andel i produktionen, men alene ejer undergrunden. For vandkraftanlægget Indalselven er ejerandelen konverteret til en årlig trækningsret fra anlægget og der rapporteres derfor på den årlige trækning og ikke ud fra total produktionen opgjort efter ejerandel. Anlægget er frasolgt i Olie- og gasproduktion er opgjort på baggrund af aflæsning af målere ved levering til land. De enkelte anlægs kapaciteter er opgjort som den mængde energi, som anlæggene kan producere ved maksimal produktion hele året. Derfor er der forskel på data for kapacitet og reel produktion. Opført offshore vindkapacitet er en opgørelse af den akkumulerede offshore vindkapacitet, som DONG Energy har opført tilbage i tid, underordnet om DONG Energy pr. opgørelsestidspunktet ejer vindparkerne eller ej. Der rapporteres ikke produktion eller salg af bioethanol og bionaturgas som foregår på forsøgsbasis. Elsalg er opgjort som det fysiske elsalg til identificerbare modparter der rapporteres brutto i regnskabet. Elmængder og omsætning er aflæst fra handelssystemerne. Gassalg er opgjort som det fysiske salg, som er registreret i økonomisystemet fra handelssystemerne. Engrossalg (inkl. koncerninternt salg) rapporteres som den totale mængde solgt gas fratrukket eventuelle muligheder for at sælge gas tilbage til DONG Energy under den pågældende leveringskontrakt. Gas solgt på gasbørser fra fysiske salgs- og købsaktiviteter samt gas solgt som led af fysiske swap-aftaler rapporteres netto. Data vedrørende gas- og eldistribution omfatter udelukkende Danmark. Eldistribution er opgjort på baggrund af data fra det officielle system i Danmark (El-Panda), hvor det totale områdeforbrug måles og beregnes. Gasdistribution er opgjort på baggrund af data fra det officielle system i Danmark (Gas-Panda), der er blevet beregnet internt ud fra totalmængder og brændværdier modtaget fra Energinet.dk. Opgørelsen af olietransport er foretaget på baggrund af aflæsning af flowmåler ved levering på land. Miljø Miljødata omfatter ressourceforbrug, udledninger, affald og miljøuheld. Anlægsprojekter samt udviklingsprojekter og lignende ikke ordinære aktiviteter er ikke indeholdt i rapporteringen. Specielt for Exploration & Production, Wind Power og Customers & Markets gælder at ved aktiviteter, hvor DONG Energy ikke er operatør, indgår kun miljøpåvirkninger fra selve produktionsaktiviteterne og ikke de administrative støttefunktioner. Anlægsprojekter, efterforsknings- og boreprojekter, udviklingsprojekter samt ikke opererede gaslagre, herunder LNG-terminalen og lignende ikke driftsordinære aktiviteter, er ikke indeholdt i rapporteringen. Der modtages ikke affaldsdata fra felter, der ikke opereres af DONG Energy. Udledninger Beregninger af kvotebelagte kuldioxid ( ) emissioner udføres på de kvotebelagte anlæg, som DONG Energy har operatøransvar eller driftsansvar for og i overensstemmelse med de metoder, der er angivet i lov om -kvoter. -udledning pr. produceret energienhed (g /kwh) er opgjort som den fysiske -emission relativt til den samlede fysiske produktion af el, varme og damp leveret til nettet. Særligt til beregning af den specifikke udledning i forbindelse med nøgletallet - udledning pr. produceret energienhed indregnes kraft-, varme- og dampleverancerne samt -emissionerne fra alle producerende anlæg, ekskl. forretningsområdet Exploration & Production, ud fra DONG Energy s egentlige ejerandele. Det vil sige, at også direkte associerede selskaber og kapitalandele medregnes pro rata. Der er dog indført en bagatelgrænse, således at anlæg med en samlet installeret kapacitet på el, varme og damp på mindre end 10 MW udelades. Desuden medregnes Mongstad kraftværk idet det ejes og drives af DONG Energy, men finansielt konsolideres anlægget ikke, da der er tale om en leasingaftale. Selskabet er frasolgt i Den specifikke -emission (g /kwh) beregnes ved, at varme og damp omregnes til elækvivalenter. Den ækvivalente elleverance betegner den mængde ekstra el, som kunne være leveret, såfremt der ikke var blevet produceret varme og/eller damp på kraftværkerne. Affald indgår ikke som 100% -neutralt brændsel: Der anvendes en omregningsfaktor på 35 kg /GJ fra forbrændt affald til -udledning. Biomasse, biogas, lossepladsgas og husdyrsgødning indgår som -neutralt. Indsamling af emissions- og produktionsdata følger de normale kvalitetskriterier med undtagelse af data fra associerede selskaber, her accepteres et lavere kvalitetsniveau. Data fra det associerede selskab, Stadtwerke Lübeck GmbH er ikke medtaget, da data ikke har været tilgængelige. Selskabet er frasolgt i For kraftværkerne opgøres kvælstofoxid (NO x ) og svovldioxid (SO 2 ) emissioner hovedsageligt ved kontinuerte målinger, mens der på få værker benyttes værkspecifikke emissionsfaktorer til at beregne emissionen. De specifikke emissioner opgøres som den fysiske NO x /SO 2 emission fra kraftværker relativt til den samlede fysiske produktion fra kraftværker af el, varme og damp leveret til nettet. De specifikke emissioner (g NO x /SO 2 pr. kwh) beregnes ved, at varme og damp omregnes til elækvivalenter efter samme metode som benyttes til beregning af den specifikke emission. For offshoreanlæg er flaring af naturgas opgjort efter ultrasonisk måling. På gaslageret Stenlille bliver mængderne beregnet på basis af tryk og dimensionen på det tømte procesudstyr. Olie udledt i havet fra produktionsplatforme opgøres på baggrund af udtrukket og injiceret mængde inkl. målinger af indhold (olie og vand). Olieudledning med produktionsvand beregnes på baggrund af tre daglige prøver, der analyseres for olieindhold, samt en prøve i døgnet for ballastvand. Anvendt regnskabspraksis for ikke-finansielle data Supplerende beretning Dong energy årsrapport

5 Reinjektion af produceret vand på produktionsplatforme opgøres på baggrund af pumpekapacitet, tryk og tid. Biomasseandel Biomasseandelen af den danske kraftværksproduktion opgøres som andelen af den samlede produktion på de danske kraftværker, som hidrører biomasse. Andelen af produktionen på kraftværkerne som hidrører biomasse beregnes ved vægtning af biomassebrændslers energiindhold i forhold til det totale energiindhold i de anvendte brændsler på de enkelte værker. For at kunne summere produktionen på kraftværker som både producerer el og varme, omregnes varmeproduktion til ækvivalent elproduktion efter samme metode som benyttes ved beregning af de specifikke emissioner. Energieffektivitet DONG Energy rapporterer ikke længere de samlede energibesparelser, idet det med den hidtil anvendte beregning ikke har været muligt at tage højde for at DONG Energy i omstillingen mod mere vedvarende energi er nødsaget til at anvende større mænger energi på at opretholde forsyningssikkerheden. Når mindre vindenergi produceres, er det nødvendigt at foretage flere energitunge opstarter på kraftværkerne. I 2014 vil DONG Energy fastlægge hvordan afrapporteringen og beregningen af energieffektivitet skal foretages fremover for at give et mere retvisende billede af de gennemførte energibesparelsesaktiviteter. Det oplyste energiforbrug og de nævnte besparelser gælder for administrationsbygninger, der drives af DONG Energy. Genanvendelse af affald Affald og genanvendelse heraf opgøres på baggrund af modtagne fakturaer fra affaldsmodtagere og/eller ved anlægsspecifikke målemetoder for erhvervsaktiviteter inklusiv byggeaktiviteter. Der rapporteres ikke affald fra bygninger, som har 1% eller mindre af den samlede DONG Energy medarbejderstab. Affald fra byggeri af kontoradministrationer er ikke medtaget, da entreprenøren bortskaffer affald som en del af totalentreprisen. For offshoreanlæg og kraftværker rapporteres der også på boreprojekter samt projekter på eksisterende anlæg, da affaldsdata fra projekter indgår som en del af de samlede affaldsdata på anlæggene. Væsentlige miljøuheld På baggrund af koncernens procedure for konsekvensvurdering af miljøuheld vurderes effekten og væsentligheden af alle miljøuheld på anlæg med DONG Energy som driftsoperatør eller driftsansvarlig. Miljøuheld er i den forbindelse defineret som en utilsigtet hændelse, der medfører negativ konsekvens for miljøet. Der rapporteres kun for uheld med faktiske konsekvenser for miljøet. Uheld er kun opgjort for anlæg opereret af DONG Energy og for koncernens driftsaktiviteter. Arbejdsforhold Arbejdsforhold omfatter medarbejderdata og sikkerhedsdata i form af arbejdsulykker. Medarbejdere Kontraktansatte medarbejdere i danske og udenlandske DONG Energy selskaber indgår i rapporteringen såfremt selskabet er ejet mere end 50%, men ikke medarbejdere i associerede selskaber. Medarbejderdata indregnes på grundlag af registreringer i koncernens ordinære registreringssystemer. Antallet af medarbejdere opgøres som antal medarbejdere ansat ultimo regnskabsåret omregnet til årsværk (FTE). Opsagte medarbejdere indregnes indtil udløbet af deres opsigelsesvarsel, uanset om medarbejderen er helt eller delvist fritstillet i opsigelsesperioden. Personaleomsætningen beregnes som antallet af fratrådte fastansatte medarbejdere, i forhold til det gennemsnitlige antal fastansatte medarbejdere i regnskabsåret. Det gennemsnitlige antal medarbejdere opgøres som et vægtet gennemsnit af årets registrerede fastansatte. Gennemsnitsalderen er opgjort som den gennemsnitlige alder af medarbejdere ansat ultimo regnskabsåret. Arbejdsulykker Fra de selskaber, der er helt eller delvist ejet af DONG Energy, og hvor DONG Energy direkte har det sikkerhedsmæssige ansvar, medtages arbejdsulykker og fravær som følge af ulykker i rapporteringen både for egne medarbejdere og leverandører. Der indregnes data fra egne medarbejdere samt fra leverandører, når disse arbejder eller udfører tjenesteydelser på områder, hvor DONG Energy har det sikkerhedsmæssige ansvar direkte som følge af operatøropgaven, driftsopgaven eller bygge/projekteringsopgaven. Data indregnes fra danske og flertallet af de udenlandske anlægsområder. Praksis for indregning af leverandører er varierende dels for de enkelte forretningsområder og dels over tid. En arbejdsulykke med fravær defineres som en ulykke, som medfører uarbejdsdygtighed i én kalenderdag eller mere udover tilskadekomstdagen. Dødsulykker er inkluderet. Ulykkesfrekvensen udregnes som antallet af arbejdsulykker med fravær pr. mio. arbejdstimer. Der indgår arbejdstimer årligt pr. årsværk (FTE) og månedlige registreringer af antal medarbejdere omregnet til FTE. For leverandører medregnes det faktiske antal præsterede arbejdstimer på grundlag af modtagne informationer fra leverandører, adgangssystemer til lokaliteter eller foretagne skøn. Der er en vis usikkerhed forbundet med den opgjorte frekvens af arbejdsulykker; henholdsvis udviklingen heri som følge af datagrundlaget for arbejdstimer og varierende praksis for indregning af leverandører. Øvrige Energibesparelser hos kunder DONG Energy hjælper sine kunder gennem energirådgivning, herunder via klimapartnerskaber, salg af rådgivningsydelser til virksomheder samt initiativer til at udbrede tilskudsmulighederne i Energistyrelsens Energispareordning. Den indrapporterede data er opgjort i henhold til Aftale af 13. november 2012 om Energiselskabernes energispareindsats. Kundetilfredshed Kundetilfredshed for erhvervskunder opgøres på baggrund af 200 kvartalsvise interviews med DONG Energy s erhvervskunder, valgt gennem tilfældige stikprøver blandt alle erhvervskunder, på nær små og mellemstore virksomheder. Kundetilfredshed for privatkunder opgøres på baggrund af månedlige interviews med henholdsvis 300 elkunder og 100 gaskunder, valgt gennem tilfældige stikprøver blandt alle privatkunder. Resultaterne vægtes efter forholdet mellem antallet af el- og gaskunder og samles til et fælles tal for privatkunders tilfredshed. Anvendt regnskabspraksis for ikke-finansielle data supplerende beretning Dong energy årsrapport

6 Medarbejdere trænet i god forretningsadfærd Den procentvise andel af medarbejderne, er andelen af aktive medarbejdere pr. 31. december, der har gennemført træning i god forretningsadfærd. Sammenligninger med forbrug og -udledninger I kapitlet Vores aktiviteter på side foretages en række sammenlignende beregninger af nøgletal. Offshore vindkapacitet sammenlignes med europæeres årlige elforbrug baseret på fuldlasttimer pr. år samt eurostats data for elforbrug pr. capita i hjemmet (EU27) i Biomassebaseret el- og varmeproduktion sammenlignes med danske husstandes årlige el- og varmeforbrug baseret på Energistyrelsens data for forbrug (2010). Ligeledes for opnåede energibesparelser hos danske kunder, hvor husstandsforbrug dog fordeles på forbrug pr. capita ud fra et gennemsnit på 2 personer pr. husstand. Olie- og gasproduktion sammenlignes med europæeres årlige olie- og gasforbrug i hjemmet og til transport baseret på dels eurostats data for husstandes olie- og gasforbrug (EU27, 2011), dels på en beregning af årligt benzinforbrug til transport (EU27) på baggrund af data fra Odyssee databasen og Energistyrelsens data for benzins brændværdi. Forskellen mellem DONG Energy s -udledning fra el- og varmeproduktion i henholdsvis 2013 og 2006 sammenlignes med personbilers årlige -udledning baseret på samme data for transport som nævnt ovenfor samt Energistyrelsens data for - udledning pr. energienhed benzin. Anvendt regnskabspraksis for ikke-finansielle data supplerende beretning Dong energy årsrapport

Social- og miljømæssig erklæring for koncernen

Social- og miljømæssig erklæring for koncernen Social- og miljømæssig erklæring for koncernen 13 Grundlag for udarbejdelse af erklæringen 13 Social indsats 13 Miljøindsats 16 Den uafhængige revisors erklæring om sociale og miljømæssige hoved- og nøgletal

Læs mere

Miljøregnskab NYBRO GASBEHANDLINGSANLÆG

Miljøregnskab NYBRO GASBEHANDLINGSANLÆG Miljøregnskab 2010 2011 NYBRO GASBEHANDLINGSANLÆG Basisoplysninger Nybro Gasbehandlingsanlæg Nybrovej 185 6851 Janderup CVR-nr.: 27.21.05.38 P-nr.: 1.003.049.158 Nybro Gasbehandlingsanlæg er en behandlingsenhed

Læs mere

Energiproduktion og energiforbrug

Energiproduktion og energiforbrug OPGAVEEKSEMPEL Energiproduktion og energiforbrug Indledning I denne opgave vil du komme til at lære noget om Danmarks energiproduktion samt beregne hvordan brændslerne der anvendes på de store kraftværker

Læs mere

Sådan laver du en CO2-beregning (version 1.0)

Sådan laver du en CO2-beregning (version 1.0) Sådan laver du en CO2-beregning (version 1.0) Udviklet i et samarbejde med DI og Erhvervsstyrelsen STANDARD REGNSKAB (SCOPE 1 + 2) 2 UDVIDET REGNSKAB (SCOPE 1 + 2 + 3) 2 SCOPE 1, 2 OG 3 3 AFLEDTE VÆRDIER

Læs mere

af størrelsesgrænser medfører flere B- virksomheder

af størrelsesgrænser medfører flere B- virksomheder Ændringer til årsregnskabsloven: Forhøjelse af størrelsesgrænser medfører flere B- virksomheder Kontakt Kim Tang Lassen Telefon: 3945 3522 Mobil: 2381 0467 E-mail: kil@pwc.dk Rasmus Risager Eriksen Telefon:

Læs mere

Biogas og afgifter (marts 2015) V/ Per S. Christensen, Punktafgifter 3

Biogas og afgifter (marts 2015) V/ Per S. Christensen, Punktafgifter 3 Biogas og afgifter (marts 2015) V/ Per S. Christensen, Punktafgifter 3 Hvad er biogas efter afgiftsreglerne? Biogas er gas, der er dannet ved en gæringsproces i organisk materiale. Består (som det også

Læs mere

DONG Energy kort fortalt

DONG Energy kort fortalt Årsrapport 2010 DONG Energy kort fortalt DONG Energy er en af Nordeuropas førende energikoncerner med hovedsæde i Danmark. Vores forretning er baseret på at fremskaffe, producere, distribuere og handle

Læs mere

ENERGI I FORANDRING KONCERNÅRSRAPPORT 2011

ENERGI I FORANDRING KONCERNÅRSRAPPORT 2011 ENERGI I FORANDRING KONCERNÅRSRAPPORT 2011 kort fortalt resultater 2011 MArkedsAndele En af Nordeuropas førende energikoncerner DONG Energy er en af Nordeuropas førende energikoncerner med hovedsæde i

Læs mere

Cvr. nr. 64704710 P-nr. 1.003.157.078 P-nr. 1.003.157.066 GRØNT REGNSKAB

Cvr. nr. 64704710 P-nr. 1.003.157.078 P-nr. 1.003.157.066 GRØNT REGNSKAB Cvr. nr. 64704710 P-nr. 1.003.157.078 P-nr. 1.003.157.066 GRØNT REGNSKAB 2011 BERETNING 2011 Indledning Odder Varmeværk ønsker med nærværende grønne regnskab at give selskabets andelshavere et overblik

Læs mere

Transforming DONG Energy to a Low Carbon Future

Transforming DONG Energy to a Low Carbon Future Transforming DONG Energy to a Low Carbon Future Varmeplan Hovedstaden Workshop, January 2009 Udfordringen er enorm.. Global generation European generation 34,000 TWh 17,500 TWh 94% 34% 3,300 TWh 4,400

Læs mere

Fremtidens energisystem

Fremtidens energisystem Fremtidens energisystem Besøg af Netværket - Energy Academy 15. september 2014 Ole K. Jensen Disposition: 1. Politiske mål og rammer 2. Fremtidens energisystem Energinet.dk s analyser frem mod 2050 Energistyrelsens

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2012 ENERGI I FORANDRING

ÅRSRAPPORT 2012 ENERGI I FORANDRING ÅRSRAPPORT 2012 ENERGI I FORANDRING Indhold LEDELSESBERETNING 1 Forord 2 DONG Energy kort fortalt 4 Udvalgte begivenheder i 2012 5 Beretning fra koncernchefen 7 Vores aktiviteter 11 Redegørelse for samfundsansvar

Læs mere

Energistyrelsen uddeler de første tilskud til energitunge virksomheder fra puljen VE til proces.

Energistyrelsen uddeler de første tilskud til energitunge virksomheder fra puljen VE til proces. Nyhedsbrev oktober 2013 nr. 2 VE-proces Ordningen er kommet godt fra start Rørføring på vej mod et gartneri. Kære Læser Energistyrelsen uddeler de første tilskud til energitunge virksomheder fra puljen

Læs mere

Kvantitativt studie af virksomheders efterlevelse af årsregnskabslovens 99a

Kvantitativt studie af virksomheders efterlevelse af årsregnskabslovens 99a Kvantitativt studie af virksomheders efterlevelse af årsregnskabslovens 99a -og deres generelle regnskabspraksis Udarbejdet af: Center for Corporate Social Responsibility, Copenhagen Business School Peter

Læs mere

85/15 DONG Energy. Knud Pedersen, VP DONG Energy Distribution

85/15 DONG Energy. Knud Pedersen, VP DONG Energy Distribution 85/15 DONG Energy Knud Pedersen, VP DONG Energy Distribution Den danske vandsektor som en del af Danmarks energiforsyning hvad er mulighederne inden for eksport og teknologi, og hvad er udfordringerne?

Læs mere

Tilskud til energioptimering

Tilskud til energioptimering Tilskud til energioptimering Præsentation Peter Jonsson, Maskinmester, 48 år. Kommer fra SE Big Blue, som er SE s energirådgivningsselskab Baggrund er over 20 års erfaring med ledelse af tekniske afdelinger

Læs mere

ENERGI- OG RESSOURCEEFFEKTIVE SMV ER (PRIORITETSAKSE 3) VEJLEDNING TIL DELTAGERVIRKSOMHEDER: SÅDAN BEREGNES EFFEKTERNE AF GRØNNE FORRETNINGSMODELLER

ENERGI- OG RESSOURCEEFFEKTIVE SMV ER (PRIORITETSAKSE 3) VEJLEDNING TIL DELTAGERVIRKSOMHEDER: SÅDAN BEREGNES EFFEKTERNE AF GRØNNE FORRETNINGSMODELLER REGIONALFONDEN 2014-2020 ENERGI- OG RESSOURCEEFFEKTIVE SMV ER (PRIORITETSAKSE 3) VEJLEDNING TIL DELTAGERVIRKSOMHEDER: SÅDAN BEREGNES EFFEKTERNE AF GRØNNE FORRETNINGSMODELLER Indhold Indledning... 1 Grønne

Læs mere

Grønt regnskab for Havnens navn Spulefelt Regnskabsår 20XX

Grønt regnskab for Havnens navn Spulefelt Regnskabsår 20XX Grønt regnskab for Havnens navn Spulefelt Regnskabsår 20XX Grønt Regnskab Side 1 af 11 Indholdsfortegnelse Spulefelter side 3 Basisoplysninger side Ledelsens redegørelse side Miljøoplysninger side Noter

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2009 FINANSIEL KALENDER LEDELSESBERETNING

ÅRSRAPPORT 2009 FINANSIEL KALENDER LEDELSESBERETNING ÅRSRAPPORT 2009 LÆS MERE INDHOLD LEDELSESBERETNING Forord 1 Udvalgte vigtige begivenheder 2 Hoved- og nøgletal, finansielle 4 Hoved- og nøgletal, ikke-finansielle 5 Marked og strategi 6 Samfundsansvar

Læs mere

Katalog over virkemidler

Katalog over virkemidler der kan nedbringe forbruget af importerede fossile brændsler Indhold Kortsigtede virkemidler... 2 Byggeri... 2 H1. Reduktion af indetemperatur om vinteren... 2 H2. Energitjek, energibesparelser og udskiftning

Læs mere

Cvr. nr. 64704710 P-nr. 1.003.157.078 P-nr. 1.003.157.066 GRØNT REGNSKAB

Cvr. nr. 64704710 P-nr. 1.003.157.078 P-nr. 1.003.157.066 GRØNT REGNSKAB Cvr. nr. 64704710 P-nr. 1.003.157.078 P-nr. 1.003.157.066 GRØNT REGNSKAB 2014 BERETNING 2014 Indledning Odder Varmeværk ønsker med nærværende grønne regnskab at give selskabets andelshavere et overblik

Læs mere

En række forsyningsformer betragtes ikke som brændsler 1. ( ) Der er kun tale om brændsel, hvis et produkt, som resultat af en kemisk reaktion, frembringer energi. Det betyder at brændsler typisk kan være

Læs mere

Temamøde 3: Strategisk energiplanlægning i kommunerne. Bjarne Juul-Kristensen, Energistyrelsen, d. 14. april 2011

Temamøde 3: Strategisk energiplanlægning i kommunerne. Bjarne Juul-Kristensen, Energistyrelsen, d. 14. april 2011 Temamøde 3: Strategisk energiplanlægning i kommunerne Bjarne Juul-Kristensen, Energistyrelsen, d. 14. april 2011 Disposition Resumé af Energistrategi 2050 Energistrategi 2050 s betydning for kommunernes

Læs mere

Ændrede regler og satser ved afgiftsrationalisering.

Ændrede regler og satser ved afgiftsrationalisering. Notat 12. juni 2007 J.nr. 2006-101-0084 Ændrede regler og satser ved afgiftsrationalisering. Afgiftsrationaliseringen består af to elementer. Forhøjelse af CO2 afgift til kvoteprisen, der i 2008-12 p.t.

Læs mere

Energiregnskaber som grundlag for Randers Kommunes Klimaplan 2030. Lars Bo Jensen

Energiregnskaber som grundlag for Randers Kommunes Klimaplan 2030. Lars Bo Jensen Energiregnskaber som grundlag for Randers Kommunes Klimaplan 2030 Lars Bo Jensen Viborg, d. 09.09.2010 Forhistorien Randers Kommune Klimaudfordringer også i Randers Kommune Højvandssikring & pumpehus på

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2012 ENERGI I FORANDRING

ÅRSRAPPORT 2012 ENERGI I FORANDRING ÅRSRAPPORT 2012 ENERGI I FORANDRING Indhold LEDELSESBERETNING 1 Forord 2 DONG Energy kort fortalt 4 Udvalgte begivenheder i 2012 5 Beretning fra koncernchefen 7 Vores aktiviteter 11 Redegørelse for samfundsansvar

Læs mere

Biogas som forretning for et naturgasselskab Foreningen for Danske Biogasanlæg 10. december 2012. Administrerende Direktør Bjarke Pålsson

Biogas som forretning for et naturgasselskab Foreningen for Danske Biogasanlæg 10. december 2012. Administrerende Direktør Bjarke Pålsson Biogas som forretning for et naturgasselskab Foreningen for Danske Biogasanlæg 10. december 2012 Administrerende Direktør Bjarke Pålsson Naturgas Fyn 5,9% 7,9% 25,7% 16,1% 8,4% 14,2% 8,8% 13% Naturgas

Læs mere

Fossilfri energi Hvad er den fremtidige udfordring?

Fossilfri energi Hvad er den fremtidige udfordring? Fossilfri energi Hvad er den fremtidige udfordring? Vindmøller ved Sprogø, Sund & Bælt Tyge Kjær Roskilde Universitet Udfordringen Emnerne: - Hvort stort er energiforbruget i dag og hvad skal vi bruge

Læs mere

Ressourceregnskab 2013

Ressourceregnskab 2013 Nyborg Forsyning & Service A/S Indholdsfortegnelse Basisoplysninger 3 NFS A/S / Administration 4 NFS Vand A/S 5 NFS Varme A/S 6 NFS Renovation A/S 7 NFS Spildevand A/S 8 Miljødeklarationer 9 Beregningsmetode

Læs mere

L 139/8 Den Europæiske Unions Tidende 5.6.2009

L 139/8 Den Europæiske Unions Tidende 5.6.2009 L 139/8 Den Europæiske Unions Tidende 5.6.2009 IFRIC FORTOLKNINGSBIDRAG 16 Sikring af nettoinvesteringer i en udenlandsk virksomhed HENVISNINGER IAS 8 Anvendt regnskabspraksis, ændringer i regnskabsmæssige

Læs mere

Klimaregnskab 2013 for Klima-, Energi- og Bygningsministeriets departement Indholdsfortegnelse

Klimaregnskab 2013 for Klima-, Energi- og Bygningsministeriets departement Indholdsfortegnelse Klimaregnskab 2013 for Klima-, Energi- og Bygningsministeriets departement Indholdsfortegnelse 1. Beretning... 2 1.1. Året der gik... 2 1.2. Klimastrategi og fremadrettet fokus... 4 2. Analyser og rapportering...

Læs mere

Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår

Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår Regnskabsåret 2014/2015 Vamdrup Fjernvarme fik i regnskabsåret 2014/2015 et resultat på 2.219.000 kr. i overskud. Det flotte resultat skyldes blandt

Læs mere

Klimaregnskab 2014. for. Klima-, Energi- og Bygningsministeriets departement. April 2015

Klimaregnskab 2014. for. Klima-, Energi- og Bygningsministeriets departement. April 2015 Klimaregnskab 2014 for Klima-, Energi- og Bygningsministeriets departement April 2015 Side 1 af 13 Indhold 1.1. Beretning... 3 1.2. Regnskab... 5 1.3. Analyse og rapportering... 6 1.3.1. Klimapåvirkning

Læs mere

El- og fjernvarmeforsyningens fremtidige CO 2 - emission

El- og fjernvarmeforsyningens fremtidige CO 2 - emission 08-05-2012 jw/al El- og fjernvarmeforsyningens fremtidige CO 2 - emission Københavns Energi gennemfører i en række sammenhænge samfundsøkonomiske og miljømæssige vurderinger af forskellige forsyningsalternativer.

Læs mere

85/15. Har naturgassen fortsat en rolle i energiforsyningen? Kurt Bligaard Pedersen Koncerndirektør, DONG Energy

85/15. Har naturgassen fortsat en rolle i energiforsyningen? Kurt Bligaard Pedersen Koncerndirektør, DONG Energy 85/15 Har naturgassen fortsat en rolle i energiforsyningen? Kurt Bligaard Pedersen Koncerndirektør, DONG Energy DGF Gastekniske Dage 2010 11. maj 2010 1973 Primære energiforsyning 6 % 2 % 1972 92 % Oil

Læs mere

Et energisystem fri af fossile brændsler - elsektorens rolle. Jesper Koch, Dansk Energi

Et energisystem fri af fossile brændsler - elsektorens rolle. Jesper Koch, Dansk Energi Et energisystem fri af fossile brændsler - elsektorens rolle Jesper Koch, Dansk Energi MERE VEDVARENDE ENERGI ENERGIEFFEKTIVITET EL BLIVER CENTRAL ENERGIBÆRER 2011 Der findes vel realistisk set ikke en

Læs mere

Varmeværker som lokale aftagere af fast biomasse. Søren Schmidt Thomsen

Varmeværker som lokale aftagere af fast biomasse. Søren Schmidt Thomsen Varmeværker som lokale aftagere af fast biomasse Søren Schmidt Thomsen Disposition Kort præsentation Udgangspunktet Lidt historik Dansk energipolitik EU energipolitik Hvad sker der så fremadrettet? Dansk

Læs mere

Baggrundsnotat om justering af visse energiafgifter med henblik på at opnå en bedre energiudnyttelse og mindre forurening

Baggrundsnotat om justering af visse energiafgifter med henblik på at opnå en bedre energiudnyttelse og mindre forurening Dato: 7. november 2005 Baggrundsnotat om justering af visse energiafgifter med henblik på at opnå en bedre energiudnyttelse og mindre forurening Baggrund Det er ønsket at forbedre energiudnyttelsen mindske

Læs mere

Strategisk Energiplanlægning hvem, hvad, hvornår og hvorfor? Renée van Naerssen Roskilde, den 21. juni 2011

Strategisk Energiplanlægning hvem, hvad, hvornår og hvorfor? Renée van Naerssen Roskilde, den 21. juni 2011 Strategisk Energiplanlægning hvem, hvad, hvornår og hvorfor? Renée van Naerssen Roskilde, den 21. juni 2011 Disposition Resumé af Energistrategi 2050 Energistrategi 2050 s betydning for kommunernes opgaver

Læs mere

Bilag 1: Overblik over interviews og surveys

Bilag 1: Overblik over interviews og surveys Marts 2015 Bilag 1: Overblik over interviews og surveys Energistyrelsen Indholdsfortegnelse 1. Interview 3 2. Survey 4 Survey af energiselskaber 5 Survey af eksterne aktører 7 Survey af slutbrugere 9 2.3.1.

Læs mere

VEJLEDNING OM. Måltal og politik for den kønsmæssige sammensætning af ledelsen og for afrapportering herom i praksis

VEJLEDNING OM. Måltal og politik for den kønsmæssige sammensætning af ledelsen og for afrapportering herom i praksis VEJLEDNING OM Måltal og politik for den kønsmæssige sammensætning af ledelsen og for afrapportering herom i praksis Erhvervsstyrelsen 27. februar 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Baggrund...

Læs mere

28. januar 28. april 28. juli 28. oktober

28. januar 28. april 28. juli 28. oktober Vejledning til indberetning af brændselspriser. Indberetningen af brændselsmængder og -priser er blevet opdateret sådan at det nu kommer til at foregå digitalt via indberetningssiden: http://braendsel.fjernvarmeindberetning.dk/.

Læs mere

Tillæg til Grønt Regnskab 2012

Tillæg til Grønt Regnskab 2012 Tillæg til Grønt Regnskab 212 Varme Kommunes korrigerede varmeforbrug er samlet set steget med 1,9 % over de sidste to år. Dette er naturligvis et skuffende resultat, der vil blive arbejdet på at forbedre

Læs mere

Danmarks årlige rapportering i henhold til Energieffektivitetsdirektivet artikel

Danmarks årlige rapportering i henhold til Energieffektivitetsdirektivet artikel N O T AT 24. august 2015 Danmarks årlige rapportering i henhold til Energieffektivitetsdirektivet artikel 24, stk. 1 Danmark vejledende mål i henhold til artikel 3 er et absolut primært energiforbrug (bruttoenergiforbrug

Læs mere

Vindkraft I Danmark. Erfaringer, økonomi, marked og visioner. Energiforum EF Bergen 21. november 2007

Vindkraft I Danmark. Erfaringer, økonomi, marked og visioner. Energiforum EF Bergen 21. november 2007 Vindkraft I Danmark Erfaringer, økonomi, marked og visioner Energiforum EF Bergen 21. november 2007 Hans Henrik Lindboe Ea Energianalyse a/s www.eaea.dk Danmarks energiforbrug i 25 år PJ 900 600 300 0

Læs mere

Bilag til Decentral Energihandel s Fuldmagt til indgåelse af en salgsaftale

Bilag til Decentral Energihandel s Fuldmagt til indgåelse af en salgsaftale Bilag til Decentral Energihandel s Fuldmagt til indgåelse af en salgsaftale Bilaget beskriver den dokumentation, som sælger er forpligtet til at levere til køber. Dette bilag er med direkte relation til

Læs mere

UDVIKLING FREM FOR AFVIKLING Naturgas som en del af en renere løsning. Kraftvarmedagen 15. marts 2014 Ole Hvelplund

UDVIKLING FREM FOR AFVIKLING Naturgas som en del af en renere løsning. Kraftvarmedagen 15. marts 2014 Ole Hvelplund UDVIKLING FREM FOR AFVIKLING Naturgas som en del af en renere løsning Kraftvarmedagen 15. marts 2014 Ole Hvelplund Klar til nye udfordringer Fossilfrit DK Udfordringen Fakta om naturgas Grøn gas Gassens

Læs mere

TEKNOLOGISKE UDFORDRINGER FOR MINDRE OPERATØRER. Kate Wieck-Hansen

TEKNOLOGISKE UDFORDRINGER FOR MINDRE OPERATØRER. Kate Wieck-Hansen TEKNOLOGISKE UDFORDRINGER FOR MINDRE OPERATØRER Kate Wieck-Hansen OVERSIGT Politiske udfordringer Afgifter og tilskud Anlægstyper med biomasse Tekniske udfordringer Miljøkrav VE teknologier Samaarbejde

Læs mere

NOTAT 1. februar 2014. Vurdering af effektsituationen på termiske værker

NOTAT 1. februar 2014. Vurdering af effektsituationen på termiske værker NOTAT 1. februar 2014 Ref. AHK Vurdering af effektsituationen på termiske værker En del af analysen om elnettets funktionalitet som besluttet i energiaftalen fra marts 2012 vedrører elforsyningssikkerheden

Læs mere

Skatteudvalget L 126 - Bilag 7 Offentligt

Skatteudvalget L 126 - Bilag 7 Offentligt Skatteudvalget L 126 - Bilag 7 Offentligt 19. juni 2008 hjo/03.02.0006 NOTAT Til: Ledergruppen Fra: sekretariatet Miljøvurdering af energiudnyttelse af Med de stigende smængder i Danmark er der behov for

Læs mere

STREAM: Sustainable Technology Research and Energy Analysis Model. Christiansborg, 17. september 2007

STREAM: Sustainable Technology Research and Energy Analysis Model. Christiansborg, 17. september 2007 STREAM: Sustainable Technology Research and Energy Analysis Model Christiansborg, 17. september 27 Arbejdsgruppe: Anders Kofoed-Wiuff, EA Energianalyse Jesper Werling, EA Energianalyse Peter Markussen,

Læs mere

Holmris CSR politik. Holmris A/S er et familieejet firma, som gennem tre generationer har leveret møbler til det danske bolig- og projektmarked.

Holmris CSR politik. Holmris A/S er et familieejet firma, som gennem tre generationer har leveret møbler til det danske bolig- og projektmarked. CSR politik Corporate Social Responsibility (CSR) står for virksomhedens sociale ansvar og er udtryk for de frivillige politikker, virksomheden har sat op for etisk og social ansvarlighed i forhold til

Læs mere

Grønt regnskab 2012. Verdo Hydrogen A/S

Grønt regnskab 2012. Verdo Hydrogen A/S Grønt regnskab 2012 Verdo Hydrogen A/S VERDO Agerskellet 7 8920 Randers NV Tel. +45 8911 4811 info@verdo.dk CVR-nr. 2548 1984 Indholdsfortegnelse 1. Basisoplysninger... 3 1.1 Navn, beliggenhed og ejerforhold...

Læs mere

CO 2 -kortlægning for Vordingborg kommune som virksomhed 2008

CO 2 -kortlægning for Vordingborg kommune som virksomhed 2008 Vordingborg Kommune CO 2 -kortlægning for Vordingborg kommune som virksomhed 2008 CO 2 - kortlægning Juli 2010 COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk

Læs mere

Klimaplan del 1 - Resumé

Klimaplan del 1 - Resumé Klimaplan del 1 - Resumé Kortlægning af drivhusgasser fra Næstved Kommune 2007 Klimaplan del 1 - Resumé Kortlægning af drivhusgasser fra Næstved Kommune 2007 Udarbejdet af: Rambøll Danmark A/S Teknikerbyen

Læs mere

Forord. Per Bremer Rasmussen Adm. direktør

Forord. Per Bremer Rasmussen Adm. direktør Klimaregnskab 2013 Forord I Forsikring & Pension har vi i år besluttet at forenkle vores klimaregnskab. Vi fastholder vores fokus på vores CO 2 emission, og skærper fokus på det, der betyder mest. Derfor

Læs mere

KORTLÆGNING AF HELSINGØR KOMMUNE SOM VIRKSOMHED

KORTLÆGNING AF HELSINGØR KOMMUNE SOM VIRKSOMHED H E L S I N G Ø R K O M M U N E CO 2 R E G N S K A B 2 0 0 7-2013 KORTLÆGNING AF HELSINGØR KOMMUNE SOM VIRKSOMHED H E L S I N G Ø R K O M M U N E CO 2 R E G N S K A B 2013 HELSINGØR Revision : 1 Revisionsdato

Læs mere

Fremtidens danske energisystem

Fremtidens danske energisystem Fremtidens danske energisystem v. Helge Ørsted Pedersen Ea Energianalyse 25. november 2006 Ea Energianalyse a/s 1 Spotmarkedspriser på råolie $ pr. tønde 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 1970 '72 '74 '76 '78

Læs mere

E.ON Danmark A/S Frederikssund Kraftvarmeværk

E.ON Danmark A/S Frederikssund Kraftvarmeværk Side 1 af 8 E.ON Danmark A/S Frederikssund Kraftvarmeværk Projektforslag for etablering af el-kedel Marts 2011 Formål. På vegne af bygherren, E.ON Danmark A/S, fremsender Tjæreborg Industri A/S et projektforslag

Læs mere

Er der penge i skidtet?

Er der penge i skidtet? Er der penge i skidtet? Gasnettet, oprindelsescertifikater og ny støtteordning Foreningen for Danske Biogasanlæg Dorte Gren Kristiansen dgk@energinet.dk Dato - Dok.nr. 1 Indhold 1. Energinet.dk s opgaver

Læs mere

Samfundsøkonomiske gevinster og omkostninger ved grønne produkter. Manual for beregningsmodel vedr. samfundsøkonomisk analyse af grønne produkter

Samfundsøkonomiske gevinster og omkostninger ved grønne produkter. Manual for beregningsmodel vedr. samfundsøkonomisk analyse af grønne produkter Samfundsøkonomiske gevinster og omkostninger ved grønne produkter Manual for beregningsmodel vedr. samfundsøkonomisk analyse af grønne produkter Rambøll Management Consulting Miljøstyrelsen August 2011

Læs mere

Status for energiselskabernes energispareindsats 2014

Status for energiselskabernes energispareindsats 2014 Den 29. april 2015 Status for energiselskabernes energispareindsats 2014 Net- og distributionsselskaberne inden for el, naturgas, fjernvarme og olie har samlet indberettet energi på 9,2 PJ i 2014. Dette

Læs mere

Fordele ved vejtransport på gas nu og i fremtiden

Fordele ved vejtransport på gas nu og i fremtiden Fordele ved vejtransport på gas nu og i fremtiden Konference om omstillinger i den dieseldrevne, professionelle transport Christiansborg, 27. maj 2008 Asger Myken, DONG Energy asgmy@dongenergy.dk 1 Disposition

Læs mere

DONG NATURGAS A/S Kærup. Grønt regnskab for 2010

DONG NATURGAS A/S Kærup. Grønt regnskab for 2010 DONG NATURGAS A/S Kærup Grønt regnskab for 2010 Dokument oprettet d. 25 08 2011. Side 1 / 7 Dette grønne regnskab er udarbejdet efter bekendtgørelse om visse virksomheders afgivelse af miljøoplysninger,

Læs mere

Elbiler som metode til at få mere af transportområdet ind under kvotesystemet ad bagvejen. v/lærke Flader, Dansk Energi

Elbiler som metode til at få mere af transportområdet ind under kvotesystemet ad bagvejen. v/lærke Flader, Dansk Energi Elbiler som metode til at få mere af transportområdet ind under kvotesystemet ad bagvejen v/lærke Flader, Dansk Energi Indhold: 1. Transport ind under kvotereguleringen vil tage presset af den ikke-kvote

Læs mere

Notat: Strategisk Energiplan Høringsbehandling

Notat: Strategisk Energiplan Høringsbehandling Notat: Strategisk Energiplan Høringsbehandling Plan og Udvikling Sagsnr. 266462 Brevid. 2130434 Ref. SMAG Dir. tlf. 4633 3179 sorenmag@roskilde.dk 26 august 2015 I dette notat sammenfattes bemærkninger

Læs mere

MILJØREGNSKAB 2012. EKJ er miljøcertificeret efter 14001

MILJØREGNSKAB 2012. EKJ er miljøcertificeret efter 14001 MILJØREGNSKAB 2012 EKJ er miljøcertificeret efter 14001 Fakta om EKJ EKJ rådgivende ingeniører as blev stiftet i 1961, og er i dag en af Københavns største rådgivende virksomheder. Hovedkontor CVR-nr.

Læs mere

Virkemiddelkataloget beskriver en række tiltag og deres CO2 reduktions effekt.

Virkemiddelkataloget beskriver en række tiltag og deres CO2 reduktions effekt. 1 of 6 Bilag 4: Udvalg af virkemidler til opfyldelse målsætninger i Borgmesteraftalen Borgmesteraftalen omfatter kommunen som geografisk enhed og ved indgåelse af aftalen forpligtede kommunen sig til en

Læs mere

4700 Næ stved Fax 55 73 98 06

4700 Næ stved Fax 55 73 98 06 NOTAT, den 27. september 2011 Benchmarking med Sønderborg Fjernvarme Indledning Der har været en debat i medierne omkring prisniveauet for Varmeværk i forhold til andre varmeværker blandt andet Sønderborg

Læs mere

Fakta om Kinas udfordringer på klima- og energiområdet

Fakta om Kinas udfordringer på klima- og energiområdet Fakta om Kinas udfordringer på klima- og energiområdet Side 1 1. Kinas voksende energiforbrug Kina har siden slutningen af 1970 erne haft økonomiske vækstrater på 8-10 pct. om året og er i dag et øvre

Læs mere

Ændringer til årsregnskabsloven

Ændringer til årsregnskabsloven Ændringer til årsregnskabsloven i høring Af Jan Fedders og Kim Tang Lassen Kontakt Jan Fedders Telefon: 3945 9101 Mobil: 2370 6574 E-mail: jfe@pwc.dk Kim Tang Lassen Telefon: 3945 3522 Mobil: 2381 0467

Læs mere

Kraftvarmeværkernes fremtid - udfordringer og muligheder. Kraftvarmedag 21. marts 2015 v/ Kim Behnke kim.behnke@mail.dk

Kraftvarmeværkernes fremtid - udfordringer og muligheder. Kraftvarmedag 21. marts 2015 v/ Kim Behnke kim.behnke@mail.dk Kraftvarmeværkernes fremtid - udfordringer og muligheder Kraftvarmedag 21. marts 2015 v/ Kim Behnke kim.behnke@mail.dk Ambitiøs dansk klima- og energipolitik Bred politisk opbakning i Folketinget om at

Læs mere

Fremtidens Integrerede Energisystem. Loui Algren loa@energinet.dk Energianalyse Energinet.dk

Fremtidens Integrerede Energisystem. Loui Algren loa@energinet.dk Energianalyse Energinet.dk Fremtidens Integrerede Energisystem Loui Algren loa@energinet.dk Energianalyse Energinet.dk Dagsorden Kort om Energinet.dk Scenarie for et samfundsøkonomisk effektivt energisystem baseret på vedvarende

Læs mere

MIDT Energistrategi i et nationalt perspektiv

MIDT Energistrategi i et nationalt perspektiv Strategisk energiplanlægning i de midtjyske kommuner MIDT Energistrategi i et nationalt perspektiv 28. oktober 2014 Jørgen Krarup Energianalyse jkp@energinet.dk Tlf.: 51380130 1 AGENDA 1. Formålet med

Læs mere

Statoil Refining Denmark A/S. Grønt regnskab for 2010

Statoil Refining Denmark A/S. Grønt regnskab for 2010 Statoil Refining Denmark A/S Grønt regnskab for 2010 Dokument oprettet d. 27 06 2011. Side 1 / 7 Dette grønne regnskab er udarbejdet efter bekendtgørelse om visse virksomheders afgivelse af miljøoplysninger,

Læs mere

Energistyrelsens KlimaregnsKab 2013

Energistyrelsens KlimaregnsKab 2013 Energistyrelsens Klimaregnskab 2013 Klimaregnskab 2013 for Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 København K. CVR 59 77 87 14 EAN: 5798000020009 ISBN: 978-87-93071-74-2 København 26. marts 2014 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Gastekniske dage Maj 2015 Gasmåling. Afgifter på biogas herunder opgørelses metoder og krav til målesystemer Ved Lars Hansen / SKAT

Gastekniske dage Maj 2015 Gasmåling. Afgifter på biogas herunder opgørelses metoder og krav til målesystemer Ved Lars Hansen / SKAT Gastekniske dage Maj 2015 Gasmåling Afgifter på biogas herunder opgørelses metoder og krav til målesystemer Ved Lars Hansen / SKAT Afgifter på biogas Opgørelses metoder og krav til målesystemer Hvilke

Læs mere

Biobrændstoffers miljøpåvirkning

Biobrændstoffers miljøpåvirkning Biobrændstoffers miljøpåvirkning Anders Kofoed-Wiuff Ea Energianalyse Stockholm, d.15. januar 2010 Workshop: Svanemærkning af transport Godstransportens miljøelementer Logistik Kapacitetsudnyttelse, ruteplanlægning

Læs mere

EU-reguleringens indvirkning på dansk transport- og energipolitik Lisa Bjergbakke, lbj@ens.dk Energistyrelsen

EU-reguleringens indvirkning på dansk transport- og energipolitik Lisa Bjergbakke, lbj@ens.dk Energistyrelsen Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

OPLÆG: ENERGIHANDLEPLAN FOR KOMMUNALE BYGNINGER 2013-2016

OPLÆG: ENERGIHANDLEPLAN FOR KOMMUNALE BYGNINGER 2013-2016 OPLÆG: ENERGIHANDLEPLAN FOR KOMMUNALE BYGNINGER 2013-2016 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund3 2. Strategisk energiplanlægning3 3. Organisatorisk struktur3 4. Energikoordinator4 5. Energiansvarlig4 6. EMO

Læs mere

Meddelelse til Kommissionen om metoder til anvendelse af ordningerne for energispareforpligtelser

Meddelelse til Kommissionen om metoder til anvendelse af ordningerne for energispareforpligtelser I MP LE ME NTERING AF E NE RG I - E FFEKTIVITE TSDI RE K TIVET 27. november 2013 J..nr. 2532/1650-0001 Ref. PB/ Byggeri og energieffektivitet Meddelelse til Kommissionen om metoder til anvendelse af ordningerne

Læs mere

Status og erfaringer med CSR-rapportering

Status og erfaringer med CSR-rapportering Status og erfaringer med CSR-rapportering - hvad er effekten af lovkravet? Mette Andersen Center for Samfundsansvar Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Agenda Kort om Center for Samfundsansvar (CenSa) Regeringens

Læs mere

Hvem skal investere i fremtidens energiinfrastrukturer? Peder Ø. Andreasen, Energinet.dk

Hvem skal investere i fremtidens energiinfrastrukturer? Peder Ø. Andreasen, Energinet.dk Hvem skal investere i fremtidens energiinfrastrukturer? Peder Ø. Andreasen, Energinet.dk Med denne præsentation skal det slås fast, at Det politiske mål om fossil uafhængighed er på plads Gassen er et

Læs mere

Naturgassens rolle i fremtidens danske energimarked

Naturgassens rolle i fremtidens danske energimarked Årsmøde i Dansk Gas Forening - 2010 Naturgassens rolle i fremtidens danske energimarked Naturgas Fyn A/S - Adm. dir. Bjarke Pålsson - 25. november 2010 1 Naturgas Fyn NGF Gazelle NGF Distribution 1,0 mia.

Læs mere

Kraftvarmens udvikling i Danmark Thomas Dalsgaard, EVP, DONG Energy. 31. oktober, 2014

Kraftvarmens udvikling i Danmark Thomas Dalsgaard, EVP, DONG Energy. 31. oktober, 2014 Kraftvarmens udvikling i Danmark Thomas Dalsgaard, EVP, DONG Energy 31. oktober, 2014 Sol og vind har medført faldende elpriser Den grønne omstilling af det danske elsystem Indtjeningsmarginen på elsalg

Læs mere

Juli 2015. Ændring af årsregnskabsloven - hvad betyder det for min rapportering om samfundsansvar?

Juli 2015. Ændring af årsregnskabsloven - hvad betyder det for min rapportering om samfundsansvar? Juli 2015 Ændring af årsregnskabsloven - hvad betyder det for min rapportering om samfundsansvar? Folketinget har den 21. maj 2015 vedtaget lov om ændring af årsregnskabsloven (Lov nr. 738 af 1. juni 2015).

Læs mere

Revisionsinstruks for investeringsregnskab 2014 Prisloft 2016

Revisionsinstruks for investeringsregnskab 2014 Prisloft 2016 Revisionsinstruks for investeringsregnskab 2014 Prisloft 2016 27. februar 2015 Indhold Kapitel 1 Introduktion... 3 1.1 Formålet med instruksen... 3 1.2 Prisloftbekendtgørelsens krav til investeringsregnskabet

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Revisoreksamen 2010. Opgave 1. dag. Mandag den 16. august 2010. (8 timer)

Revisoreksamen 2010. Opgave 1. dag. Mandag den 16. august 2010. (8 timer) Revisoreksamen 2010 Opgave 1. dag Mandag den 16. august 2010 (8 timer) Alle hjælpemidler kan medbringes til prøven bortset fra: disketter, brændbare cd-rommer, usb-stik, eksterne harddisks og andre elektroniske

Læs mere

Analyse af nøgletallet Ulykkesfrekvens

Analyse af nøgletallet Ulykkesfrekvens Analyse af nøgletallet Ulykkesfrekvens perioden 2004-2010 Analysen viser, at den gennemsnitlige ulykkesfrekvens for samtlige afsluttede evaluerede entrepriser i perioden var på 16,7 ulykker pr. mio. præsterede

Læs mere

CSR-rapport 2013/14. Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a

CSR-rapport 2013/14. Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a CSR-rapport 2013/14 Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a 2 PwC s årsrapport 2013/14: CSR-rapport En ansvarlig forretning Et væsentligt led i at drive en ansvarlig forretning

Læs mere

ENERGIBESPARELSE I STATEN.

ENERGIBESPARELSE I STATEN. ENERGIBESPARELSE I STATEN. 24-09- 2010 Vejledning til indberetning af målerdata. Ministeriums niveau. Denne vejledning er et supplement til 8 i Vejledning til cirkulære nr. 9787 af 1. oktober 2009 om energieffektivisering

Læs mere

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret) 27.08.14 aen/rano Erhvervsstyrelsen Langelinie Alle 17 2100 København Ø Halvårsrapport pr. 30. juni 2014 Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Læs mere

Program for intern overvågning

Program for intern overvågning Program for intern overvågning Indhold Indledning... 4 Overvågningsansvarlig... 6 Beskrivelse af overvågningsprogrammet... 7 Operationel og daglig brug af programmet... 9 Indledning Dette er den anden

Læs mere

Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet produceret af andre vedvarende energianlæg end vindmøller

Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet produceret af andre vedvarende energianlæg end vindmøller Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet produceret af andre vedvarende energianlæg end vindmøller I medfør af 45, stk. 5, 47, stk. 4, 48, stk. 4, 50, stk. 2 og 5, 50 a, stk. 6 og 7, 53, stk. 1, 57

Læs mere

Naturgas eller Fjernvarme - hvad er den bedste løsning for dig? Blommenslyst 14. marts 2013

Naturgas eller Fjernvarme - hvad er den bedste løsning for dig? Blommenslyst 14. marts 2013 Naturgas eller Fjernvarme - hvad er den bedste løsning for dig? Blommenslyst 14. marts 2013 Velkommen - aftenens program Gassens fremtid i Blommenslyst og Holmstrup v. Pernille Høgstrøm Resen, Naturgas

Læs mere

Regnskabsforståelse i Forbidelse med udbud

Regnskabsforståelse i Forbidelse med udbud Regnskabsforståelse i Forbidelse med udbud 14. september 2010 Michael N.C. Nielsen AUDIT Udgangspunkt Som en del af vurdering af økonomisk og finansiel kapacitet udbedes ofte regnskaber for tilbudsgiverne

Læs mere

Bioenergi (biogas) generelt - og især i Avnbøl - Ullerup. Helge Lorenzen. LandboSyd og DLBR specialrådgivning for Biogas og gylleseparering

Bioenergi (biogas) generelt - og især i Avnbøl - Ullerup. Helge Lorenzen. LandboSyd og DLBR specialrådgivning for Biogas og gylleseparering Bioenergi (biogas) generelt - og især i Avnbøl - Ullerup Helge Lorenzen LandboSyd og DLBR specialrådgivning for Biogas og gylleseparering Flere fordele og muligheder Hæve andelen af vedvarende energi.

Læs mere

Klima- og Miljøudvalget

Klima- og Miljøudvalget Klima- og Miljøudvalget By, Kultur og Miljø Plan og Udvikling Sagsnr. 208403 Brevid. 1774454 Ref. PKA Dir. tlf. 4631 3548 peterka@roskilde.dk NOTAT: Muligheder for at opfylde klimamål ved vedvarende energianlæg

Læs mere

I tilknytning til hvert af temaerne er der i samarbejde med regionens kommuner gennemført tilsvarende temamøder.

I tilknytning til hvert af temaerne er der i samarbejde med regionens kommuner gennemført tilsvarende temamøder. Dette notat indgår som ét af flere notater, der er udarbejdet af Region Midtjylland i forbindelse med forberedelse af arbejdet med strategisk energiplanlægning. Arbejdet hen imod den strategiske energiplanlægning

Læs mere