IKKE-FINANSIELT REGNSKAB FOR KONCERNEN Supplerende beretning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "IKKE-FINANSIELT REGNSKAB FOR KONCERNEN Supplerende beretning"

Transkript

1 Supplerende beretning Dong energy årsrapport

2 Hoved- og nøgletal - ikke-finansielle Mængder Produktion: Olie- og gasproduktion mio. boe 31,7 28,5 26,4 24,4 24,0 - olie mio. boe 8,2 10,0 9,3 9,0 8,5 - gas mio. boe 23,5 18,5 17,1 15,4 15,5 Elproduktion TWh 19,1 16,1 20,4 20,2 18,1 - termisk TWh 13,8 11,5 16,0 16,2 15,3 - vind og vand TWh 5,3 4,6 4,4 4,0 2,8 Varmeproduktion PJ 40,2 43,0 42,6 53,2 46,7 Salg og distribution: Gassalg (ekskl. eget forbrug på kraftværker) TWh 134,6 127,9 113,7 116,7 124,2 Elsalg TWh 16,8 12,6 9,9 10,4 10,7 Gasdistribution TWh 8,8 9,1 9,9 11,4 10,0 Eldistribution TWh 8,6 8,7 8,8 9,1 9,2 Olietransport, Danmark mio. tdr Miljø -udledning, kvotebelagt mio. tons 9,3 7,8 10,8 11,8 11,9 -udledning pr. produceret energienhed (el og varme) 1 g/kwh Biomasse andel i dansk el- og varmeproduktion % Kvælstofoxider (NO X ) g/kwh 0,33 0,39 0,36 0,38 0,50 Svovldioxid (SO 2 ) g/kwh 0,07 0,07 0,06 0,07 0,14 Flaring af gas (offshore og på gaslager) mio. Nm 3 7,1 8,9 9,0 33,0 7,3 Olie udledt i havet fra produktionsplatforme tons Reinjektion af produceret vand på produktionsplatforme % Genanvendelse af affald i administration % Genanvendelse af affald på anlæg % Væsentlige miljøuheld antal Arbejdsforhold Årsværk (FTE) antal Alder (gennemsnit) år Medarbejderomsætning % Arbejdsulykker med fravær antal Arbejdsulykker med fravær (LTIF) pr. mio. arbejdstimer 3,2 3,6 4,1 4,6 6,8 Arbejdsulykker med dødelig udgang antal Hoved- og nøgletal ikke-finansielle supplerende beretning 1 Opgørelsen er foretaget pro rata for alle aktiviteter og inkluderer dermed associerede og ikke konsoliderede selskaber. Dong energy årsrapport

3 Anvendt regnskabspraksis for ikke-finansielle data Generelt Oversigten med ikke-finansielle hoved- og nøgletal for regnskabsperioden 1. januar 31. december 2013 på side 120 samt gennemgangen af koncernens ikke-finansielle resultater og forretningsområdernes ikke-finansielle resultater i 2013 på side omfatter data fra hele DONG Energy koncernen. DONG Energy lader den ikke-finansielle rapportering i denne rapport underkaste et eksternt review. Der henvises til revisorerklæringen på side 127. Indsamling og opgørelse af ikke-finansielle data omfatter produktions-, miljø-, arbejdsmiljø- og medarbejderdata, og sker efter samme afgrænsning og grundlag som de finansielle data, bortset fra enkelte afvigelser som er beskrevet i de følgende afsnit. For beskrivelse af afgrænsning og grundlag for finansielle data henvises der til side 122. Væsentlighedskriterier Ledelsens begrundelse for valg af de miljødata, der indgår i denne rapport, er sket på baggrund af en vurdering af forretningsområdernes væsentligste miljøpåvirkninger, efterfølgende fastlagte koncernmål og dertil understøttende KPI er, identificeret for et eller flere af forretningsområderne. Indenfor arbejdsmiljø- og medarbejderdata er arbejdsulykker og ulykkesfrekvens ud fra en ledelsesmæssig vurdering valgt som de vigtigste KPI er, da de har stor strategisk bevågenhed i hele koncernen. Der er i år blevet indført en væsentlighedsbetragtning i relation til eventuelle differencer, der skulle blive konstateret efter indrapporteringen til det ikke-finansielle regnskab er lukket. Det betyder, at der kun vil blive foretaget ændringer til data, såfremt den konstaterede difference medfører en ændring i en KPI, der er lig med eller større end væsentlighedsniveauet. I det ikke-finansielle regnskab arbejdes der med 2 væsentlighedsniveauer: 2% gælder for strategiske KPI er, som fastsættes som en del af DONG Energys strategi, og 5% gælder for øvrige KPI er. Anvendte standarder DONG Energy har underskrevet FN s Global Compact og udarbejder årligt en Communication on Progress rapport til FN. DONG Energy s rapport for 2013 kan ses på dongenergy.com og Global Compacts hjemmeside på participant/2968-dong-energy-a-s. DONG Energy har foretaget årlig ikke-finansiel rapportering siden Global Reporting Initiative s (GRI) Reporting Guidelines har givet support i opbygningen af koncernens processer for indsamling af ikke-finansielle data. Det er dog vurderet, at værdien for DONG Energy af den ikke-finansielle rapportering vil kunne forøges, hvis de enkelte indikatorer og valg af indikatorer i højere grad tilpasses DONG Energy s forretning. Derfor har DONG Energy valgt ikke at rapportere efter GRI i DONG Energy vil følge udviklingen i internationale rapporteringsstandarder for ikke-finansiel rapportering med henblik på løbende at vurdere hvilken rapporteringsform, der giver det mest retvisende billede af koncernen over for DONG Energy s interessenter. Ændringen har dog ikke medført ændringer til opgørelsen af data i forhold til sidste år, og således fortsat baseret på metoderne beskrevet i GRI Reporting Guidelines G3.0. Organisering og datakvalitet Rapportering fra forretningsområderne er systematiseret og ensartet via et fælles rapporteringssystem, hvorfra koncernrapporteringen udarbejdes. Forretningsområderne har ansvaret for datakvaliteten med udgangspunkt i en rapporteringsprocedure, der har til formål at understøtte en harmoniseret tilgang til datakvalitet i hele koncernen. Derudover sikrer proceduren, at data i koncernrapporteringen kan gengives i overensstemmelse med de angivne metoder for indregning, måling og opgørelse af data der beskrives nedenfor. Data er indregnet i koncernrapporteringen på grundlag af de data, der er indberettet fra forretningsområderne og efter udført regnskabsteknisk analyse på koncernniveau. Tilgang og afgang i årets løb Hvis en aktivitet ikke har været ejet i hele regnskabsperioden, sker indregningen principielt fra idriftsættelsesdato, overtagelsesdato eller indtil overdragelsesdato. I forhold til køb og salg af selskaber henvises til note 3.5 og 3.7 om henholdsvis Køb af virksomheder og Salg af aktiver og virksomheder i koncernregnskabet. Ændringer i rapporterede data i forhold til 2012 De ikke-finansielle data i oversigten med ikke-finansielle hovedog nøgletal på side 120 samt gennemgangen af koncernens ikkefinansielle resultater og forretningsområdernes ikke-finansielle resultater i 2013 på side er uændrede. DONG Energy har gradvist bevæget sig mod integrering af finansiel og ikke-finansiel rapportering. I 2013 er ikke-finansiel rapportering blevet yderligere integreret i årsrapporten, idet gennemgangen af årets aktiviteter i ledelsesberetningen og koncernens redegørelse for samfundsansvar i henhold til årsregnskabslovens 99a-b blevet integreret. Dette kapitel findes på side Derfor optræder der en række ikke-finansielle data i aktivitetsgennemgangen, som ikke fremgår af oversigten over de ikke-finansielle hoved- og nøgletal. Regnskabspraksis for disse data er også beskrevet nedenfor. Der er tale om beregningen af DONG Energy s KPI er for opført offshore vindkapacitet, olie- og gasproduktion pr. dag, energibesparelser hos danske kunder, medarbejdere trænet i god forretningsadfærd og kundetilfredshed. I 2012 introduceredes en KPI for antal klimapartnerskaber med de største og mest betydelige danske virksomheder. Denne er udeladt i 2013, da det ikke længere er en strategisk prioritet for DONG Energy. Derudover indeholder aktivitetsgennemgangen rapportering på måltal og politikker for kønsfordelingen i øverste ledelsesorgan og på koncernens øvrige ledelsesniveauer, i henhold til årsregnskabslovens 99b. En beskrivelse af opgørelsesmetoden for måltal og politikker findes i afsnittet om Corporate Governance på side 47. Der er i aktivitetsgennemgangen inkluderet en række beregninger af, hvad kapacitet og produktion svarer til i husstands-, enkeltpersoners- og bilers forbrug. Datakilder for disse beregninger er beskrevet sidst i anvendt regnskabspraksis. Anvendt regnskabspraksis for ikke-finansielle data Supplerende beretning Dong energy årsrapport

4 Regnskabspraksis for dataindsamling Som nævnt ovenfor konsolideres ikke-finansielle data i lighed med finansielle data. Dog gælder der særlige forhold ved nøgletallene -udledninger pr. produceret energienhed (g /kwh) og biomasseandelen af el- og varmeproduktionen, som beskrevet i separat afsnit nedenfor. Produktion, kapacitet og salg Elproduktionen er opgjort som nettoproduktion, der er solgt baseret på afregninger fra den officielle danske produktionsdatabase. Produktionen fra udenlandske og ikke opererede anlæg oplyses af operatørerne. Varmeproduktionen er opgjort som nettoproduktion der er solgt. Varmeproduktionen fra vedvarende anlæg er opgjort på baggrund af de månedlige varmeudtag fra geotermivand. Magretheholmen geotermi medtages ikke, da DONG Energy ikke har andel i produktionen, men alene ejer undergrunden. For vandkraftanlægget Indalselven er ejerandelen konverteret til en årlig trækningsret fra anlægget og der rapporteres derfor på den årlige trækning og ikke ud fra total produktionen opgjort efter ejerandel. Anlægget er frasolgt i Olie- og gasproduktion er opgjort på baggrund af aflæsning af målere ved levering til land. De enkelte anlægs kapaciteter er opgjort som den mængde energi, som anlæggene kan producere ved maksimal produktion hele året. Derfor er der forskel på data for kapacitet og reel produktion. Opført offshore vindkapacitet er en opgørelse af den akkumulerede offshore vindkapacitet, som DONG Energy har opført tilbage i tid, underordnet om DONG Energy pr. opgørelsestidspunktet ejer vindparkerne eller ej. Der rapporteres ikke produktion eller salg af bioethanol og bionaturgas som foregår på forsøgsbasis. Elsalg er opgjort som det fysiske elsalg til identificerbare modparter der rapporteres brutto i regnskabet. Elmængder og omsætning er aflæst fra handelssystemerne. Gassalg er opgjort som det fysiske salg, som er registreret i økonomisystemet fra handelssystemerne. Engrossalg (inkl. koncerninternt salg) rapporteres som den totale mængde solgt gas fratrukket eventuelle muligheder for at sælge gas tilbage til DONG Energy under den pågældende leveringskontrakt. Gas solgt på gasbørser fra fysiske salgs- og købsaktiviteter samt gas solgt som led af fysiske swap-aftaler rapporteres netto. Data vedrørende gas- og eldistribution omfatter udelukkende Danmark. Eldistribution er opgjort på baggrund af data fra det officielle system i Danmark (El-Panda), hvor det totale områdeforbrug måles og beregnes. Gasdistribution er opgjort på baggrund af data fra det officielle system i Danmark (Gas-Panda), der er blevet beregnet internt ud fra totalmængder og brændværdier modtaget fra Energinet.dk. Opgørelsen af olietransport er foretaget på baggrund af aflæsning af flowmåler ved levering på land. Miljø Miljødata omfatter ressourceforbrug, udledninger, affald og miljøuheld. Anlægsprojekter samt udviklingsprojekter og lignende ikke ordinære aktiviteter er ikke indeholdt i rapporteringen. Specielt for Exploration & Production, Wind Power og Customers & Markets gælder at ved aktiviteter, hvor DONG Energy ikke er operatør, indgår kun miljøpåvirkninger fra selve produktionsaktiviteterne og ikke de administrative støttefunktioner. Anlægsprojekter, efterforsknings- og boreprojekter, udviklingsprojekter samt ikke opererede gaslagre, herunder LNG-terminalen og lignende ikke driftsordinære aktiviteter, er ikke indeholdt i rapporteringen. Der modtages ikke affaldsdata fra felter, der ikke opereres af DONG Energy. Udledninger Beregninger af kvotebelagte kuldioxid ( ) emissioner udføres på de kvotebelagte anlæg, som DONG Energy har operatøransvar eller driftsansvar for og i overensstemmelse med de metoder, der er angivet i lov om -kvoter. -udledning pr. produceret energienhed (g /kwh) er opgjort som den fysiske -emission relativt til den samlede fysiske produktion af el, varme og damp leveret til nettet. Særligt til beregning af den specifikke udledning i forbindelse med nøgletallet - udledning pr. produceret energienhed indregnes kraft-, varme- og dampleverancerne samt -emissionerne fra alle producerende anlæg, ekskl. forretningsområdet Exploration & Production, ud fra DONG Energy s egentlige ejerandele. Det vil sige, at også direkte associerede selskaber og kapitalandele medregnes pro rata. Der er dog indført en bagatelgrænse, således at anlæg med en samlet installeret kapacitet på el, varme og damp på mindre end 10 MW udelades. Desuden medregnes Mongstad kraftværk idet det ejes og drives af DONG Energy, men finansielt konsolideres anlægget ikke, da der er tale om en leasingaftale. Selskabet er frasolgt i Den specifikke -emission (g /kwh) beregnes ved, at varme og damp omregnes til elækvivalenter. Den ækvivalente elleverance betegner den mængde ekstra el, som kunne være leveret, såfremt der ikke var blevet produceret varme og/eller damp på kraftværkerne. Affald indgår ikke som 100% -neutralt brændsel: Der anvendes en omregningsfaktor på 35 kg /GJ fra forbrændt affald til -udledning. Biomasse, biogas, lossepladsgas og husdyrsgødning indgår som -neutralt. Indsamling af emissions- og produktionsdata følger de normale kvalitetskriterier med undtagelse af data fra associerede selskaber, her accepteres et lavere kvalitetsniveau. Data fra det associerede selskab, Stadtwerke Lübeck GmbH er ikke medtaget, da data ikke har været tilgængelige. Selskabet er frasolgt i For kraftværkerne opgøres kvælstofoxid (NO x ) og svovldioxid (SO 2 ) emissioner hovedsageligt ved kontinuerte målinger, mens der på få værker benyttes værkspecifikke emissionsfaktorer til at beregne emissionen. De specifikke emissioner opgøres som den fysiske NO x /SO 2 emission fra kraftværker relativt til den samlede fysiske produktion fra kraftværker af el, varme og damp leveret til nettet. De specifikke emissioner (g NO x /SO 2 pr. kwh) beregnes ved, at varme og damp omregnes til elækvivalenter efter samme metode som benyttes til beregning af den specifikke emission. For offshoreanlæg er flaring af naturgas opgjort efter ultrasonisk måling. På gaslageret Stenlille bliver mængderne beregnet på basis af tryk og dimensionen på det tømte procesudstyr. Olie udledt i havet fra produktionsplatforme opgøres på baggrund af udtrukket og injiceret mængde inkl. målinger af indhold (olie og vand). Olieudledning med produktionsvand beregnes på baggrund af tre daglige prøver, der analyseres for olieindhold, samt en prøve i døgnet for ballastvand. Anvendt regnskabspraksis for ikke-finansielle data Supplerende beretning Dong energy årsrapport

5 Reinjektion af produceret vand på produktionsplatforme opgøres på baggrund af pumpekapacitet, tryk og tid. Biomasseandel Biomasseandelen af den danske kraftværksproduktion opgøres som andelen af den samlede produktion på de danske kraftværker, som hidrører biomasse. Andelen af produktionen på kraftværkerne som hidrører biomasse beregnes ved vægtning af biomassebrændslers energiindhold i forhold til det totale energiindhold i de anvendte brændsler på de enkelte værker. For at kunne summere produktionen på kraftværker som både producerer el og varme, omregnes varmeproduktion til ækvivalent elproduktion efter samme metode som benyttes ved beregning af de specifikke emissioner. Energieffektivitet DONG Energy rapporterer ikke længere de samlede energibesparelser, idet det med den hidtil anvendte beregning ikke har været muligt at tage højde for at DONG Energy i omstillingen mod mere vedvarende energi er nødsaget til at anvende større mænger energi på at opretholde forsyningssikkerheden. Når mindre vindenergi produceres, er det nødvendigt at foretage flere energitunge opstarter på kraftværkerne. I 2014 vil DONG Energy fastlægge hvordan afrapporteringen og beregningen af energieffektivitet skal foretages fremover for at give et mere retvisende billede af de gennemførte energibesparelsesaktiviteter. Det oplyste energiforbrug og de nævnte besparelser gælder for administrationsbygninger, der drives af DONG Energy. Genanvendelse af affald Affald og genanvendelse heraf opgøres på baggrund af modtagne fakturaer fra affaldsmodtagere og/eller ved anlægsspecifikke målemetoder for erhvervsaktiviteter inklusiv byggeaktiviteter. Der rapporteres ikke affald fra bygninger, som har 1% eller mindre af den samlede DONG Energy medarbejderstab. Affald fra byggeri af kontoradministrationer er ikke medtaget, da entreprenøren bortskaffer affald som en del af totalentreprisen. For offshoreanlæg og kraftværker rapporteres der også på boreprojekter samt projekter på eksisterende anlæg, da affaldsdata fra projekter indgår som en del af de samlede affaldsdata på anlæggene. Væsentlige miljøuheld På baggrund af koncernens procedure for konsekvensvurdering af miljøuheld vurderes effekten og væsentligheden af alle miljøuheld på anlæg med DONG Energy som driftsoperatør eller driftsansvarlig. Miljøuheld er i den forbindelse defineret som en utilsigtet hændelse, der medfører negativ konsekvens for miljøet. Der rapporteres kun for uheld med faktiske konsekvenser for miljøet. Uheld er kun opgjort for anlæg opereret af DONG Energy og for koncernens driftsaktiviteter. Arbejdsforhold Arbejdsforhold omfatter medarbejderdata og sikkerhedsdata i form af arbejdsulykker. Medarbejdere Kontraktansatte medarbejdere i danske og udenlandske DONG Energy selskaber indgår i rapporteringen såfremt selskabet er ejet mere end 50%, men ikke medarbejdere i associerede selskaber. Medarbejderdata indregnes på grundlag af registreringer i koncernens ordinære registreringssystemer. Antallet af medarbejdere opgøres som antal medarbejdere ansat ultimo regnskabsåret omregnet til årsværk (FTE). Opsagte medarbejdere indregnes indtil udløbet af deres opsigelsesvarsel, uanset om medarbejderen er helt eller delvist fritstillet i opsigelsesperioden. Personaleomsætningen beregnes som antallet af fratrådte fastansatte medarbejdere, i forhold til det gennemsnitlige antal fastansatte medarbejdere i regnskabsåret. Det gennemsnitlige antal medarbejdere opgøres som et vægtet gennemsnit af årets registrerede fastansatte. Gennemsnitsalderen er opgjort som den gennemsnitlige alder af medarbejdere ansat ultimo regnskabsåret. Arbejdsulykker Fra de selskaber, der er helt eller delvist ejet af DONG Energy, og hvor DONG Energy direkte har det sikkerhedsmæssige ansvar, medtages arbejdsulykker og fravær som følge af ulykker i rapporteringen både for egne medarbejdere og leverandører. Der indregnes data fra egne medarbejdere samt fra leverandører, når disse arbejder eller udfører tjenesteydelser på områder, hvor DONG Energy har det sikkerhedsmæssige ansvar direkte som følge af operatøropgaven, driftsopgaven eller bygge/projekteringsopgaven. Data indregnes fra danske og flertallet af de udenlandske anlægsområder. Praksis for indregning af leverandører er varierende dels for de enkelte forretningsområder og dels over tid. En arbejdsulykke med fravær defineres som en ulykke, som medfører uarbejdsdygtighed i én kalenderdag eller mere udover tilskadekomstdagen. Dødsulykker er inkluderet. Ulykkesfrekvensen udregnes som antallet af arbejdsulykker med fravær pr. mio. arbejdstimer. Der indgår arbejdstimer årligt pr. årsværk (FTE) og månedlige registreringer af antal medarbejdere omregnet til FTE. For leverandører medregnes det faktiske antal præsterede arbejdstimer på grundlag af modtagne informationer fra leverandører, adgangssystemer til lokaliteter eller foretagne skøn. Der er en vis usikkerhed forbundet med den opgjorte frekvens af arbejdsulykker; henholdsvis udviklingen heri som følge af datagrundlaget for arbejdstimer og varierende praksis for indregning af leverandører. Øvrige Energibesparelser hos kunder DONG Energy hjælper sine kunder gennem energirådgivning, herunder via klimapartnerskaber, salg af rådgivningsydelser til virksomheder samt initiativer til at udbrede tilskudsmulighederne i Energistyrelsens Energispareordning. Den indrapporterede data er opgjort i henhold til Aftale af 13. november 2012 om Energiselskabernes energispareindsats. Kundetilfredshed Kundetilfredshed for erhvervskunder opgøres på baggrund af 200 kvartalsvise interviews med DONG Energy s erhvervskunder, valgt gennem tilfældige stikprøver blandt alle erhvervskunder, på nær små og mellemstore virksomheder. Kundetilfredshed for privatkunder opgøres på baggrund af månedlige interviews med henholdsvis 300 elkunder og 100 gaskunder, valgt gennem tilfældige stikprøver blandt alle privatkunder. Resultaterne vægtes efter forholdet mellem antallet af el- og gaskunder og samles til et fælles tal for privatkunders tilfredshed. Anvendt regnskabspraksis for ikke-finansielle data supplerende beretning Dong energy årsrapport

6 Medarbejdere trænet i god forretningsadfærd Den procentvise andel af medarbejderne, er andelen af aktive medarbejdere pr. 31. december, der har gennemført træning i god forretningsadfærd. Sammenligninger med forbrug og -udledninger I kapitlet Vores aktiviteter på side foretages en række sammenlignende beregninger af nøgletal. Offshore vindkapacitet sammenlignes med europæeres årlige elforbrug baseret på fuldlasttimer pr. år samt eurostats data for elforbrug pr. capita i hjemmet (EU27) i Biomassebaseret el- og varmeproduktion sammenlignes med danske husstandes årlige el- og varmeforbrug baseret på Energistyrelsens data for forbrug (2010). Ligeledes for opnåede energibesparelser hos danske kunder, hvor husstandsforbrug dog fordeles på forbrug pr. capita ud fra et gennemsnit på 2 personer pr. husstand. Olie- og gasproduktion sammenlignes med europæeres årlige olie- og gasforbrug i hjemmet og til transport baseret på dels eurostats data for husstandes olie- og gasforbrug (EU27, 2011), dels på en beregning af årligt benzinforbrug til transport (EU27) på baggrund af data fra Odyssee databasen og Energistyrelsens data for benzins brændværdi. Forskellen mellem DONG Energy s -udledning fra el- og varmeproduktion i henholdsvis 2013 og 2006 sammenlignes med personbilers årlige -udledning baseret på samme data for transport som nævnt ovenfor samt Energistyrelsens data for - udledning pr. energienhed benzin. Anvendt regnskabspraksis for ikke-finansielle data supplerende beretning Dong energy årsrapport

86 IKKE-FINANSIELT REGNSKAB FOR KONCERNEN

86 IKKE-FINANSIELT REGNSKAB FOR KONCERNEN IKKE-FINANSIELT REGNSKAB FOR KONCERNEN 86 IKKE-FINANSIELT REGNSKAB FOR KONCERNEN Hoved- og nøgletal - ikke-finansielle 2012 2011 2010 2009 2008 Mængder Produktion: Olie- og gasproduktion mio. boe 28,5

Læs mere

RAPPORTeRINGS- Oversigt 2009 er det første år DONG Energy rapporterer finansielle og ikke-finansielle resultater i én samlet rapport.

RAPPORTeRINGS- Oversigt 2009 er det første år DONG Energy rapporterer finansielle og ikke-finansielle resultater i én samlet rapport. Ikke-finansielt regnskab for koncernen DONG Energy har gennemført en væsentlighedsbetragtning af GRI-indikatorerne med udgangspunkt i den foreslåede metode fra GRI. Metoden er uændret i forhold til 2008

Læs mere

Social- og miljømæssig erklæring for koncernen

Social- og miljømæssig erklæring for koncernen Social- og miljømæssig erklæring for koncernen 13 Grundlag for udarbejdelse af erklæringen 13 Social indsats 13 Miljøindsats 16 Den uafhængige revisors erklæring om sociale og miljømæssige hoved- og nøgletal

Læs mere

Miljøregnskab NYBRO GASBEHANDLINGSANLÆG

Miljøregnskab NYBRO GASBEHANDLINGSANLÆG Miljøregnskab 2010 2011 NYBRO GASBEHANDLINGSANLÆG Basisoplysninger Nybro Gasbehandlingsanlæg Nybrovej 185 6851 Janderup CVR-nr.: 27.21.05.38 P-nr.: 1.003.049.158 Nybro Gasbehandlingsanlæg er en behandlingsenhed

Læs mere

FAXE KOMMUNE CO 2 -OPGØRELSE 2009-2014 FOR KOMMUNEN SOM VIRKSOMHED

FAXE KOMMUNE CO 2 -OPGØRELSE 2009-2014 FOR KOMMUNEN SOM VIRKSOMHED Til Faxe Kommune Dokumenttype Rapport Dato Juli 2015 FAXE KOMMUNE CO 2 -OPGØRELSE 2009-2014 FOR KOMMUNEN SOM VIRKSOMHED FAXE KOMMUNE CO2-OPGØRELSE 2009-2014 FOR KOMMUNEN SOM VIRKSOMHED Revision 1C Dato

Læs mere

Miljødeklarationer 2007 for el leveret i Øst- og Vestdanmark

Miljødeklarationer 2007 for el leveret i Øst- og Vestdanmark Til Miljødeklarationer 2007 for el leveret i Øst- og Vestdanmark 29. februar 2008 VIH/CFN Status for 2007 I 2007 har en række begivenheder påvirket elmarkedet og muligheden for at handle el. Det påvirker

Læs mere

STENLILLE NATURGASLAGER

STENLILLE NATURGASLAGER Miljøregnskab 2010 Miljøregnskab 2013 STENLILLE NATURGASLAGER Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Basisoplysninger... 3 Virksomhedsprofil... 4 Væsentlige ressourceforbrug og miljøpåvirkninger...

Læs mere

Klimakommunerapport - Statusrapport for CO2-udledningen i 2012 og handlinger til opfyldelse af klimakommuneaftalen 2012-2016

Klimakommunerapport - Statusrapport for CO2-udledningen i 2012 og handlinger til opfyldelse af klimakommuneaftalen 2012-2016 Klimakommunerapport - Statusrapport for CO2-udledningen i 2012 og handlinger til opfyldelse af klimakommuneaftalen 2012-2016 1 Titel: Formål: Udarbejdet af: Klimakommunerapport - Statusrapport for CO2-udledningen

Læs mere

CO 2 - og energiregnskab 2014 for BIOFOS

CO 2 - og energiregnskab 2014 for BIOFOS BIOFOS A/S Refshalevej 25 DK-1432 København K post@biofos.dk www.biofos.dk Tlf: +45 32 57 32 32 CVR nr. 25 6 19 2 CO 2 - og energiregnskab 214 for BIOFOS 215.5.29 Carsten Thirsing Miljø og plan Indholdsfortegnelse

Læs mere

Retningslinjer for miljødeklarationen for el

Retningslinjer for miljødeklarationen for el Til Retningslinjer for miljødeklarationen for el 25. februar 2016 CFN/CFN Dok. 15/14453-17 Klassificering: Til arbejdsbrug/restricted 1/16 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 1. Datagrundlag for miljødeklarationen

Læs mere

2014 monitoreringsrapport

2014 monitoreringsrapport 2014 monitoreringsrapport Sønderborg-områdets samlede udvikling i energiforbrug og CO2-udledning for perioden 2007-2014 1. Konklusion & forudsætninger I 2014 er Sønderborg-områdets CO 2-udledningen reduceret

Læs mere

KLIMA- OG MILJØREGNSKAB 2014 I TAL

KLIMA- OG MILJØREGNSKAB 2014 I TAL KLIMA- OG MILJØREGNSKAB 2014 I TAL 1 RAPPORTERINGSPRINCIPPER Rapporteringsperioden for 2012 strækker sig fra 1. oktober 2013 til 30. september 2014. Denne rapporteringsperiode er valgt med henblik på at

Læs mere

Supplerende indikatorer

Supplerende indikatorer Supplerende indikatorer Nedenstående tabeller viser udviklingen inden for en række områder forbundet med væsentlige miljøpåvirkninger. Det er tale totalopgørelser og indikatorer, der er separat fremstillet

Læs mere

Greenpeace kommentarer til Omlægning af brændselsindfyringen på Avedøreværket og forslag til VVM-redegørelsen

Greenpeace kommentarer til Omlægning af brændselsindfyringen på Avedøreværket og forslag til VVM-redegørelsen By- og Landskabsstyrelsen Miljøcenter Roskilde Ny Østergade 7-11 4000 Roskilde 9. oktober 2008 Greenpeace kommentarer til Omlægning af brændselsindfyringen på Avedøreværket og forslag til VVM-redegørelsen

Læs mere

DONG Energy kort fortalt

DONG Energy kort fortalt Årsrapport 2010 DONG Energy kort fortalt DONG Energy er en af Nordeuropas førende energikoncerner med hovedsæde i Danmark. Vores forretning er baseret på at fremskaffe, producere, distribuere og handle

Læs mere

Energiproduktion og energiforbrug

Energiproduktion og energiforbrug OPGAVEEKSEMPEL Energiproduktion og energiforbrug Indledning I denne opgave vil du komme til at lære noget om Danmarks energiproduktion samt beregne hvordan brændslerne der anvendes på de store kraftværker

Læs mere

Generalforsamling. April 2010. Generalforsamling. Temaer som back-up

Generalforsamling. April 2010. Generalforsamling. Temaer som back-up Generalforsamling April 2010 Generalforsamling Temaer som back-up Årsregnskab 2009 DONG Energy er en af Nordeuropas førende energikoncerner med hovedsæde i Danmark. Vores forretning er baseret på at fremskaffe,

Læs mere

Kommunens grønne regnskab 2012

Kommunens grønne regnskab 2012 Kommunens grønne regnskab 212 CO 2- udledningen falder! Ny lavenergi daginstitution på Virginiavej. Foto: Christian Lilliendahl 1 Grønt regnskab for Frederiksberg Kommune 212 Det grønne regnskab viser

Læs mere

FAXE KOMMUNE CO 2 -OPGØRELSE 2009-2012 FOR KOMMUNEN SOM VIRKSOMHED

FAXE KOMMUNE CO 2 -OPGØRELSE 2009-2012 FOR KOMMUNEN SOM VIRKSOMHED Til Faxe Kommune Dokumenttype Rapport Dato Juli 2013 FAXE KOMMUNE CO 2 -OPGØRELSE 2009-2012 FOR KOMMUNEN SOM VIRKSOMHED FAXE KOMMUNE CO2-OPGØRELSE 2009-2012 FOR KOMMUNEN SOM VIRKSOMHED Revision 02 Dato

Læs mere

Biogas og afgifter (marts 2015) V/ Per S. Christensen, Punktafgifter 3

Biogas og afgifter (marts 2015) V/ Per S. Christensen, Punktafgifter 3 Biogas og afgifter (marts 2015) V/ Per S. Christensen, Punktafgifter 3 Hvad er biogas efter afgiftsreglerne? Biogas er gas, der er dannet ved en gæringsproces i organisk materiale. Består (som det også

Læs mere

Ordinær generalforsamling 2008

Ordinær generalforsamling 2008 Ordinær generalforsamling 2008 Klik for at redigere titeltypografi i masteren Klik for at redigere undertiteltypografien i masteren Dagsorden 1. Bestyrelsens beretning om selskabets og dets datterselskabers

Læs mere

Sådan laver du en CO2-beregning (version 1.0)

Sådan laver du en CO2-beregning (version 1.0) Sådan laver du en CO2-beregning (version 1.0) Udviklet i et samarbejde med DI og Erhvervsstyrelsen STANDARD REGNSKAB (SCOPE 1 + 2) 2 UDVIDET REGNSKAB (SCOPE 1 + 2 + 3) 2 SCOPE 1, 2 OG 3 3 AFLEDTE VÆRDIER

Læs mere

Energi- og klimaregnskab 2012 - Kortlægning af Glostrup Kommunes CO 2 - udledning som virksomhed og som geografisk område

Energi- og klimaregnskab 2012 - Kortlægning af Glostrup Kommunes CO 2 - udledning som virksomhed og som geografisk område Energi- og klimaregnskab 2012 - Kortlægning af Glostrup Kommunes CO 2 - udledning som virksomhed og som geografisk område November 2013 Indhold 01 INDLEDNING... 2 02 RESULTATER 2012... 2 2.1 Den samlede

Læs mere

Cvr. nr. 64704710 P-nr. 1.003.157.078 P-nr. 1.003.157.066 GRØNT REGNSKAB

Cvr. nr. 64704710 P-nr. 1.003.157.078 P-nr. 1.003.157.066 GRØNT REGNSKAB Cvr. nr. 64704710 P-nr. 1.003.157.078 P-nr. 1.003.157.066 GRØNT REGNSKAB 2013 BERETNING 2013 Indledning Odder Varmeværk ønsker med nærværende grønne regnskab at give selskabets andelshavere et overblik

Læs mere

af størrelsesgrænser medfører flere B- virksomheder

af størrelsesgrænser medfører flere B- virksomheder Ændringer til årsregnskabsloven: Forhøjelse af størrelsesgrænser medfører flere B- virksomheder Kontakt Kim Tang Lassen Telefon: 3945 3522 Mobil: 2381 0467 E-mail: kil@pwc.dk Rasmus Risager Eriksen Telefon:

Læs mere

Deklarering af el i Danmark

Deklarering af el i Danmark Til Deklarering af el i Danmark 4. juni 2015 CFN/CFN Elhandlere er, ifølge Elmærkningsbekendtgørelsen, forpligtet til at udarbejde deklarationer for deres levering af el til forbrugerne i det forgangne

Læs mere

Udarbejdet af Trafik og Ejendom. CO2 opgørelse 2015

Udarbejdet af Trafik og Ejendom. CO2 opgørelse 2015 Udarbejdet af Trafik og Ejendom CO2 opgørelse 2015 2 Indledning Denne opgørelse omhandler forbrugsåret 2015. Frederikssund kommune blev klimakommune i maj 2010. Efter aftale med DN er 2009 udgangsåret.

Læs mere

Indholdsfortegnelsen Grønt Regnskab for Slagelse Kommune

Indholdsfortegnelsen Grønt Regnskab for Slagelse Kommune Teknik og Miljø Indholdsfortegnelsen Grønt Regnskab for Slagelse Kommune o o Indledning Resultater o Hvad skal der ske i 2013 Hvad fortæller tallene Metodebeskrivelse Forbruget måles o o o o o o o Elforbrug

Læs mere

Energiregnskaber for kommuner i Region Midtjylland. Jørgen Olesen

Energiregnskaber for kommuner i Region Midtjylland. Jørgen Olesen Energiregnskaber for kommuner i Region Midtjylland Jørgen Olesen Dagsorden Udfordringer for energiforsyningen Hvorfor udarbejde kommunale energiregnskaber? Hvilke data bygger regnskaberne på? Hvor nøjagtige

Læs mere

DONGs planer om at ombygge Avedøre 2 til kul fører til større kulforbrug og større CO2-udslip fra Avedøreværket.

DONGs planer om at ombygge Avedøre 2 til kul fører til større kulforbrug og større CO2-udslip fra Avedøreværket. September 2009 DONGs planer om at ombygge Avedøre 2 til kul fører til større kulforbrug og større -udslip fra Avedøreværket. Sammenligning af kulforbrug og -udslip fra Avedøreværket med og uden kul på

Læs mere

Aftalen af den 10. juni 2005 om den fremtidige

Aftalen af den 10. juni 2005 om den fremtidige Det Energipolitiske Udvalg EPU alm. del - Bilag 115 Offentligt Aftalen af den 10. juni 2005 om den fremtidige energispareindsats Mål for energibesparelser i perioden 2006 2013 Årligt energisparemål på

Læs mere

2013 CO2-regnskab for Stevns Kommune som virksomhed

2013 CO2-regnskab for Stevns Kommune som virksomhed CO 2 -regnskab for Stevns Kommune 2013 Side 2 af 11 2013 CO2-regnskab for Stevns Kommune som virksomhed Stevns Kommune arbejder aktivt for nedsættelse af CO2 udledningen og dermed være med til, at begrænse

Læs mere

Miljødeklaration 2014 for fjernvarme i Hovedstadsområdet

Miljødeklaration 2014 for fjernvarme i Hovedstadsområdet Miljødeklaration 2014 for fjernvarme i Hovedstadsområdet Udarbejdet af Fjernvarme Miljønetværk Hovedstaden, april 2015 Miljødeklaration 2014 for fjernvarme i Hovedstadsområdet Miljødeklarationen for fjernvarme

Læs mere

for Gribskov Kommune CO2 beregning 2014 (basisår) og Klimahandleplan 2015-18

for Gribskov Kommune CO2 beregning 2014 (basisår) og Klimahandleplan 2015-18 CO2 beregning 2014 (basisår) og Klimahandleplan 2015-18 for Gribskov Kommune 1 CO2 beregning 2014 (basisår) og Klimahandleplan 2015-18 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 1. Indledning...3 2. CO2

Læs mere

SVEBØLLE-VISKINGE FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A. 1.000 M 2 SOLVARME

SVEBØLLE-VISKINGE FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A. 1.000 M 2 SOLVARME Til Kalundborg Kommune Dokumenttype Projektforslag Dato November 2015 SVEBØLLE-VISKINGE FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A. 1.000 M 2 SOLVARME SVEBØLLE-VISKINGE FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A. 1.000 M2 SOLVARME Revision 01

Læs mere

Miljødeklaration 2015 for fjernvarme i Hovedstadsområdet

Miljødeklaration 2015 for fjernvarme i Hovedstadsområdet Miljødeklaration 2015 for fjernvarme i Hovedstadsområdet Udarbejdet af Fjernvarme Miljønetværk Hovedstaden, april 2016 Miljødeklaration 2015 for fjernvarme i Hovedstadsområdet Miljødeklarationen for fjernvarme

Læs mere

PROJEKTFORSLAG 4,5 MW SOLVARME OG 8.000 M3 VARMELAGER

PROJEKTFORSLAG 4,5 MW SOLVARME OG 8.000 M3 VARMELAGER Til Haslev Fjernvarme Dokumenttype Rapport Dato Marts 2015 PROJEKTFORSLAG 4,5 MW SOLVARME OG 8.000 M3 VARMELAGER PROJEKTFORSLAG 4,5 MW SOLVARME OG 8.000 M3 VARMELAGER Revision 3 Dato 2015-03-31 Udarbejdet

Læs mere

Frederikssund Kommune Udledning af drivhusgasser 2014

Frederikssund Kommune Udledning af drivhusgasser 2014 Kortlægning af udledningen af drivhusgasser i Frederikssund Kommune Udledning af drivhusgasser 2014 Regin Gaarsmand & Tyge Kjær Institut for Mennesker og Teknologi, Roskilde Universitet Den 17. april 2016,

Læs mere

DONG Energy kort fortalt

DONG Energy kort fortalt Årsrapport 2010 DONG Energy kort fortalt DONG Energy er en af Nordeuropas førende energikoncerner med hovedsæde i Danmark. Vores forretning er baseret på at fremskaffe, producere, distribuere og handle

Læs mere

Tilskud til energioptimering

Tilskud til energioptimering Tilskud til energioptimering Præsentation Peter Jonsson, Maskinmester, 48 år. Kommer fra SE Big Blue, som er SE s energirådgivningsselskab Baggrund er over 20 års erfaring med ledelse af tekniske afdelinger

Læs mere

Statusnotat om. vedvarende energi. i Danmark

Statusnotat om. vedvarende energi. i Danmark Det Energipolitiske Udvalg EPU alm. del - Bilag 81 Offentligt Folketingets Energiudvalg og Politisk-Økonomisk Udvalg Økonomigruppen og 2. Udvalgssekretariat 1-12-200 Statusnotat om vedvarende energi i

Læs mere

Udvikling i emissionen af CO2 fra 1990 til 2024

Udvikling i emissionen af CO2 fra 1990 til 2024 Til Udvikling i emissionen af CO2 fra 1990 til 2024 22. april 2015 CFN/CFN Dok. 15/05521-7 1/5 Som det fremgår af nedenstående figurer følger CO 2-emissionen udviklingen i forbruget af fossile brændsler

Læs mere

ENERGI- OG RESSOURCEEFFEKTIVE SMV ER (PRIORITETSAKSE 3) VEJLEDNING TIL DELTAGERVIRKSOMHEDER: SÅDAN BEREGNES EFFEKTERNE AF GRØNNE FORRETNINGSMODELLER

ENERGI- OG RESSOURCEEFFEKTIVE SMV ER (PRIORITETSAKSE 3) VEJLEDNING TIL DELTAGERVIRKSOMHEDER: SÅDAN BEREGNES EFFEKTERNE AF GRØNNE FORRETNINGSMODELLER REGIONALFONDEN 2014-2020 ENERGI- OG RESSOURCEEFFEKTIVE SMV ER (PRIORITETSAKSE 3) VEJLEDNING TIL DELTAGERVIRKSOMHEDER: SÅDAN BEREGNES EFFEKTERNE AF GRØNNE FORRETNINGSMODELLER Indhold Indledning... 1 Grønne

Læs mere

FAXE KOMMUNE CO 2 -OPGØRELSE 2008-2011 FOR KOMMUNEN SOM VIRKSOMHED

FAXE KOMMUNE CO 2 -OPGØRELSE 2008-2011 FOR KOMMUNEN SOM VIRKSOMHED Til Faxe Kommune Dokumenttype Rapport Dato November 2012 FAXE KOMMUNE CO 2 -OPGØRELSE 2008-2011 FOR KOMMUNEN SOM VIRKSOMHED FAXE KOMMUNE CO2-OPGØRELSE 2008-2011 FOR KOMMUNEN SOM VIRKSOMHED Revision 01

Læs mere

Transforming DONG Energy to a Low Carbon Future

Transforming DONG Energy to a Low Carbon Future Transforming DONG Energy to a Low Carbon Future Varmeplan Hovedstaden Workshop, January 2009 Udfordringen er enorm.. Global generation European generation 34,000 TWh 17,500 TWh 94% 34% 3,300 TWh 4,400

Læs mere

Energiregnskaber som grundlag for Randers Kommunes Klimaplan 2030. Lars Bo Jensen

Energiregnskaber som grundlag for Randers Kommunes Klimaplan 2030. Lars Bo Jensen Energiregnskaber som grundlag for Randers Kommunes Klimaplan 2030 Lars Bo Jensen Viborg, d. 09.09.2010 Forhistorien Randers Kommune Klimaudfordringer også i Randers Kommune Højvandssikring & pumpehus på

Læs mere

REVISOR- TJEKLISTE. Årsregnskabslovens 99 b

REVISOR- TJEKLISTE. Årsregnskabslovens 99 b REVISOR- TJEKLISTE Årsregnskabslovens 99 b I henhold til årsregnskabslovens 99 b, skal store virksomheder (regnskabsklasse C og D) i ledelsesberetningen redegøre for: - status for det opstillede måltal

Læs mere

Bekendtgørelse om fastsættelse af prislofter og maksimalpriser for fjernvarme fra affaldsforbrændingsanlæg

Bekendtgørelse om fastsættelse af prislofter og maksimalpriser for fjernvarme fra affaldsforbrændingsanlæg Bekendtgørelse om fastsættelse af prislofter og maksimalpriser for fjernvarme fra affaldsforbrændingsanlæg Bekendtgørelse nr. 234 af 23. marts 2006 I medfør af 20, stk. 4, i lov om varmeforsyning, jf.

Læs mere

Side 2 af , CO 2 -regnskab for Stevns Kommune som virksomhed

Side 2 af , CO 2 -regnskab for Stevns Kommune som virksomhed 2014, CO 2 -regnskab for Stevns Kommune som virksomhed Stevns Kommune arbejder aktivt for nedsættelse af CO 2 -udledningen og dermed være med til, at begrænse klimaændringerne og mindske afhængigheden

Læs mere

Indholdsfortegnelsen Grønt Regnskab for Slagelse Kommune 3 Indledning 3 Resultater 3 Hvad skal der ske i 2013 4

Indholdsfortegnelsen Grønt Regnskab for Slagelse Kommune 3 Indledning 3 Resultater 3 Hvad skal der ske i 2013 4 1 Indholdsfortegnelsen Grønt Regnskab for Slagelse Kommune 3 Indledning 3 Resultater 3 Hvad skal der ske i 2013 4 Hvad fortæller tallene 4 Forbruget måles 6 Elforbrug 6 Varmeforbrug 8 Vandforbrug 10 Brændstofforbrug

Læs mere

Udvikling i emissionen af CO 2 fra 1990 til 2022

Udvikling i emissionen af CO 2 fra 1990 til 2022 Til Udvikling i emissionen af CO 2 fra 1990 til 2022 30. april 2013 CFN/CGS Dok. 126611/13, Sag 12/1967 1/5 Som det fremgår af nedenstående figurer følger CO 2-emissionen udviklingen i forbruget af fossile

Læs mere

Energistyrelsen uddeler de første tilskud til energitunge virksomheder fra puljen VE til proces.

Energistyrelsen uddeler de første tilskud til energitunge virksomheder fra puljen VE til proces. Nyhedsbrev oktober 2013 nr. 2 VE-proces Ordningen er kommet godt fra start Rørføring på vej mod et gartneri. Kære Læser Energistyrelsen uddeler de første tilskud til energitunge virksomheder fra puljen

Læs mere

Titel: Status for Forsyningsvirksomhedernes ressource- og energispareindsats 2013 Forside: Aalborg Kommune, billedbank

Titel: Status for Forsyningsvirksomhedernes ressource- og energispareindsats 2013 Forside: Aalborg Kommune, billedbank Udgiver: Aalborg Kommune Forsyningsvirksomhederne Stigsborg Brygge 5 9400 Nørresundby Udgivelse: April 2014 Sagsnr.: 2013-50834 Dokumentnr.: 2014-38560 Titel: Status for Forsyningsvirksomhedernes ressource-

Læs mere

Fremtidens energisystem

Fremtidens energisystem Fremtidens energisystem Besøg af Netværket - Energy Academy 15. september 2014 Ole K. Jensen Disposition: 1. Politiske mål og rammer 2. Fremtidens energisystem Energinet.dk s analyser frem mod 2050 Energistyrelsens

Læs mere

Ændrede regler og satser ved afgiftsrationalisering.

Ændrede regler og satser ved afgiftsrationalisering. Notat 12. juni 2007 J.nr. 2006-101-0084 Ændrede regler og satser ved afgiftsrationalisering. Afgiftsrationaliseringen består af to elementer. Forhøjelse af CO2 afgift til kvoteprisen, der i 2008-12 p.t.

Læs mere

2015 CO2 regnskab for Stevns Kommune som virksomhed

2015 CO2 regnskab for Stevns Kommune som virksomhed CO2-regnskab for Stevns Kommune 2015 2015 CO2 regnskab for Stevns Kommune som virksomhed Stevns Kommune arbejder aktivt for nedsættelse af CO 2 udledningen og for at begrænse klimaændringerne og mindske

Læs mere

85/15 DONG Energy. Knud Pedersen, VP DONG Energy Distribution

85/15 DONG Energy. Knud Pedersen, VP DONG Energy Distribution 85/15 DONG Energy Knud Pedersen, VP DONG Energy Distribution Den danske vandsektor som en del af Danmarks energiforsyning hvad er mulighederne inden for eksport og teknologi, og hvad er udfordringerne?

Læs mere

Lynettefællesskabet Miljø og Udvikling. Notat. Vedrørende: Lynettefællesskabet CO 2 -regnskab 2012 Dato: 15. juli Kopi til: TK.

Lynettefællesskabet Miljø og Udvikling. Notat. Vedrørende: Lynettefællesskabet CO 2 -regnskab 2012 Dato: 15. juli Kopi til: TK. Lynettefællesskabet Miljø og Udvikling Notat Vedrørende: Lynettefællesskabet CO 2 -regnskab 212 Dato: 15. juli 213 Fra: KR, CT Kopi til: TK Indledning Lynettefællesskabet har opstillet et mål for reduktionen

Læs mere

ANSVARLIG ENERGI 2009

ANSVARLIG ENERGI 2009 ANSVARLIG ENERGI 2009 INDHOLD 2 principper for ansvarlighed 4 Mod CO 2 -neutral energiforsyning 8 Den grønneste energi er den, der ikke bruges 10 Fremtidens Energiløsninger Udbygningsplan og øget ejerandel

Læs mere

CO 2. -opgørelse for for Morsø Kommune som virksomhed. Unbearable. Skulptur af Jens Galschiøt opstillet i anledning af Kulturmøde 2016

CO 2. -opgørelse for for Morsø Kommune som virksomhed. Unbearable. Skulptur af Jens Galschiøt opstillet i anledning af Kulturmøde 2016 -opgørelse for 2014-2015 for Morsø Kommune som virksomhed. Unbearable Skulptur af Jens Galschiøt opstillet i anledning af Kulturmøde 2016 Opgørelse af udledning for Morsø Kommune som virksomhed 2 Indledning

Læs mere

Cvr. nr. 64704710 P-nr. 1.003.157.078 P-nr. 1.003.157.066 GRØNT REGNSKAB

Cvr. nr. 64704710 P-nr. 1.003.157.078 P-nr. 1.003.157.066 GRØNT REGNSKAB Cvr. nr. 64704710 P-nr. 1.003.157.078 P-nr. 1.003.157.066 GRØNT REGNSKAB 2014 BERETNING 2014 Indledning Odder Varmeværk ønsker med nærværende grønne regnskab at give selskabets andelshavere et overblik

Læs mere

KLIMAREGNSKAB ODSHERRED KOMMUNE 2012

KLIMAREGNSKAB ODSHERRED KOMMUNE 2012 KLIMAREGNSKAB ODSHERRED KOMMUNE 2012 Udarbejdet af: Odsherred Kommune 2012. 1 Indhold KLIMAREGNSKAB ODSHERRED KOMMUNE 2012... 1 Baggrund... 3 Data, behandling og beregninger... 3 Data... 3 Behandling...

Læs mere

ENERGI I FORANDRING KONCERNÅRSRAPPORT 2011

ENERGI I FORANDRING KONCERNÅRSRAPPORT 2011 ENERGI I FORANDRING KONCERNÅRSRAPPORT 2011 kort fortalt resultater 2011 MArkedsAndele En af Nordeuropas førende energikoncerner DONG Energy er en af Nordeuropas førende energikoncerner med hovedsæde i

Læs mere

Udvikling i emissionen af CO2 fra 1990 til 2025

Udvikling i emissionen af CO2 fra 1990 til 2025 Til Udvikling i emissionen af CO2 fra 1990 til 2025 21. april 2016 CFN/CFN Dok. 16/05326-7 Klassificering: Til arbejdsbrug/restricted 1/5 Som det fremgår af nedenstående figurer følger CO 2-emissionen

Læs mere

Grønt regnskab for Havnens navn Spulefelt Regnskabsår 20XX

Grønt regnskab for Havnens navn Spulefelt Regnskabsår 20XX Grønt regnskab for Havnens navn Spulefelt Regnskabsår 20XX Grønt Regnskab Side 1 af 11 Indholdsfortegnelse Spulefelter side 3 Basisoplysninger side Ledelsens redegørelse side Miljøoplysninger side Noter

Læs mere

Miljø- og Energiforvaltningen Stigsborg Brygge Nørresundby. Udgivelse: April Sagsnr.: Dokumentnr.

Miljø- og Energiforvaltningen Stigsborg Brygge Nørresundby. Udgivelse: April Sagsnr.: Dokumentnr. Udgiver: Aalborg Kommune Miljø- og Energiforvaltningen Stigsborg Brygge 5 9400 Nørresundby Udgivelse: April 2015 Sagsnr.: 2014-190737 Dokumentnr.: 2014-190737-2 Titel: Status for ressource- og energispareindsats

Læs mere

Cvr. nr. 64704710 P-nr. 1.003.157.078 P-nr. 1.003.157.066 GRØNT REGNSKAB

Cvr. nr. 64704710 P-nr. 1.003.157.078 P-nr. 1.003.157.066 GRØNT REGNSKAB Cvr. nr. 64704710 P-nr. 1.003.157.078 P-nr. 1.003.157.066 GRØNT REGNSKAB 2011 BERETNING 2011 Indledning Odder Varmeværk ønsker med nærværende grønne regnskab at give selskabets andelshavere et overblik

Læs mere

Energiscenarier for 2030

Energiscenarier for 2030 Energiscenarier for 2030 Niels Træholt Franck, Forskning og udvikling 30. november 2016. Dok 15/08958-162 1 Agenda Kort introduktion? Hvorfor lave scenarier? Tilblivelse af scenarierne De fire scenarier

Læs mere

Klimaregnskab 2014. for. Klima-, Energi- og Bygningsministeriets departement. April 2015

Klimaregnskab 2014. for. Klima-, Energi- og Bygningsministeriets departement. April 2015 Klimaregnskab 2014 for Klima-, Energi- og Bygningsministeriets departement April 2015 Side 1 af 13 Indhold 1.1. Beretning... 3 1.2. Regnskab... 5 1.3. Analyse og rapportering... 6 1.3.1. Klimapåvirkning

Læs mere

Besvarelse af spørgsmål fra MF Anne Grethe Holmsgaard (af 26. juni 2007)

Besvarelse af spørgsmål fra MF Anne Grethe Holmsgaard (af 26. juni 2007) Notat 28. juni 2007 J.nr. Besvarelse af spørgsmål fra MF Anne Grethe Holmsgaard (af 26. juni 2007) 1.Kan det bekræftes at den gaspris, de små værker betaler, er betydeligt højere end spotprisen på naturgas

Læs mere

CO2-opgørelse Svendborg Kommune 2011 2012

CO2-opgørelse Svendborg Kommune 2011 2012 CO2-opgørelse Svendborg Kommune 2011 2012 CO2-opgørelse for Svendborg Kommune 2011-2012 November 2013 Udarbejdet af: Ærø Energi- og Miljøkontor Vestergade 70 5970 Ærøskøbing Udarbejdet for: Svendborg Kommune

Læs mere

En række forsyningsformer betragtes ikke som brændsler 1. ( ) Der er kun tale om brændsel, hvis et produkt, som resultat af en kemisk reaktion, frembringer energi. Det betyder at brændsler typisk kan være

Læs mere

Røggaskondensering på Fjernvarme Fyn Affaldsenergi

Røggaskondensering på Fjernvarme Fyn Affaldsenergi Røggaskondensering på Fjernvarme Fyn Affaldsenergi A/S. Projektforslag i henhold til lov om varmeforsyning 6. januar 2016 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Sammenfatning... 3 3. Projektorganisation...

Læs mere

INDEX Årsrapport 2013

INDEX Årsrapport 2013 Årsrapport 2013 08 Fremdrift på 2020-strategien 02 DONG Energy kort fortalt LEDELSESBERETNING 1 Bestyrelsesformandens forord 2 Kort fortalt - vores forretning 4 Kort fortalt - finansielt overblik 6 Kort

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. juli til 30. september 2011

Delårsrapport for perioden 1. juli til 30. september 2011 København, den 25. november 2011 Meddelelse nr. 12/2011 Danionics A/S Dr. Tværgade 9, 1. DK 1302 København K, Denmark Telefon: +45 88 91 98 70 Telefax: +45 88 91 98 01 E-mail: investor@danionics.dk Website:

Læs mere

Danish Crown, afdeling Tønder

Danish Crown, afdeling Tønder Grønne regnskaber 22/23 Danish Crown, afdeling Tønder Basisoplysninger Navn og adresse Danish Crown Tønder Vidding Herredsgade 627 Tønder. CVR-nummer. 21-64-39-39. P-nummer. 1.3.3.521. Tilsynsmyndighed

Læs mere

Indhold. Bavarian Nordic og samfundsansvar 3. Nøgletal 4. Politikker for samfundsansvar 5. Miljø 6. Medarbejdere 8.

Indhold. Bavarian Nordic og samfundsansvar 3. Nøgletal 4. Politikker for samfundsansvar 5. Miljø 6. Medarbejdere 8. CSR 2009 2 Redegørelse for samfundsansvar 2009 Indhold Bavarian Nordic og samfundsansvar 3 Nøgletal 4 Politikker for samfundsansvar 5 Miljø 6 Medarbejdere 8 Leverandører 10 Revisorerklæring 11 Rapporteringsprincipper

Læs mere

CO2 opgørelse Udarbejdet af Byggeri og Natur

CO2 opgørelse Udarbejdet af Byggeri og Natur CO2 opgørelse 2013-2 Udarbejdet af Byggeri og Natur 2 Indledning Denne opgørelse omhandler forbrugsåret 2013. Frederikssund kommune blev klimakommune i maj 2010. Efter aftale med DN er 2009 udgangsåret.

Læs mere

CO2-regnskab For Halsnæs Kommune. Natur og Udvikling

CO2-regnskab For Halsnæs Kommune. Natur og Udvikling CO2-regnskab 2010 For Halsnæs Kommune Natur og Udvikling CO2-regnskab 2010 For de kommunale aktiviteter i 2010 var den samlede CO2-udledning på 12.362 t CO2. CO2-udledningen er således faldet med 0,6%

Læs mere

NOTAT. Klimaplan Udsortering af plast fra affald. 1. Beskrivelse af virkemidlet

NOTAT. Klimaplan Udsortering af plast fra affald. 1. Beskrivelse af virkemidlet NOTAT Miljøteknologi J.nr. MST-142-00012 Ref:Medal Den 11. juni 2013 Klimaplan Udsortering af plast fra affald 1. Beskrivelse af virkemidlet Dette virkemiddel består i at kommunerne fastsætter regler for

Læs mere

Effektiv udnyttelse af træ i energisystemet

Effektiv udnyttelse af træ i energisystemet 26-2-29 Effektiv udnyttelse af træ i energisystemet IDA-Fyn og det Økonoliske råd Torsdag den 26. februar 29 Brian Vad Mathiesen Institut for samfundsudvikling og planlægning Aalborg Universitet www.plan.aau.dk/~bvm

Læs mere

CO 2 regnskab

CO 2 regnskab CO 2 regnskab 2007-2010 CO 2 regnskab for Frederiksberg Kommune 2007-2010 Frederiksberg Kommune har den 10. december 2008 indgået en klimakommuneaftale med Danmarks Naturfredningsforening. Aftalens mål

Læs mere

Udarbejdet af Byggeri og Natur. CO2 opgørelse 2013

Udarbejdet af Byggeri og Natur. CO2 opgørelse 2013 Udarbejdet af Byggeri og Natur CO2 opgørelse 2013 2 Indledning Denne opgørelse omhandler forbrugsåret 2013. Frederikssund kommune blev klimakommune i maj 2010. Efter aftale med DN er 2009 udgangsåret.

Læs mere

Et energisystem fri af fossile brændsler - elsektorens rolle. Jesper Koch, Dansk Energi

Et energisystem fri af fossile brændsler - elsektorens rolle. Jesper Koch, Dansk Energi Et energisystem fri af fossile brændsler - elsektorens rolle Jesper Koch, Dansk Energi MERE VEDVARENDE ENERGI ENERGIEFFEKTIVITET EL BLIVER CENTRAL ENERGIBÆRER 2011 Der findes vel realistisk set ikke en

Læs mere

Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår

Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår Regnskabsåret 2014/2015 Vamdrup Fjernvarme fik i regnskabsåret 2014/2015 et resultat på 2.219.000 kr. i overskud. Det flotte resultat skyldes blandt

Læs mere

Status for Energiselskabernes Energispareindsats 2015

Status for Energiselskabernes Energispareindsats 2015 Status for Energiselskabernes Energispareindsats 2015 Kontor/afdeling Center for Erhverv og Energieffektivitet Dato 7. juni 2016 J.nr. 2016-6298 PJA/MCR/PB Sammenfatning Net- og distributionsselskaberne

Læs mere

REDEGØRELSE FOR DET UNDERREPRÆSENTEREDE KØN I DANSKE VIRKSOMHEDER

REDEGØRELSE FOR DET UNDERREPRÆSENTEREDE KØN I DANSKE VIRKSOMHEDER SEPTEMBER 2014 ERHVERVSSTYRELSEN REDEGØRELSE FOR DET UNDERREPRÆSENTEREDE KØN I DANSKE VIRKSOMHEDER RAPPORT ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW

Læs mere

Temamøde 3: Strategisk energiplanlægning i kommunerne. Bjarne Juul-Kristensen, Energistyrelsen, d. 14. april 2011

Temamøde 3: Strategisk energiplanlægning i kommunerne. Bjarne Juul-Kristensen, Energistyrelsen, d. 14. april 2011 Temamøde 3: Strategisk energiplanlægning i kommunerne Bjarne Juul-Kristensen, Energistyrelsen, d. 14. april 2011 Disposition Resumé af Energistrategi 2050 Energistrategi 2050 s betydning for kommunernes

Læs mere

Bæredygtige biobrændstoffer Nationalmuseet den 12. september 2012

Bæredygtige biobrændstoffer Nationalmuseet den 12. september 2012 Bæredygtige biobrændstoffer Nationalmuseet den 12. september 2012 Naturgas Fyn 5,9% 25,7% Omsætning 2011: DKK 1,8 mia. 7,9% 16,1% 8,4% 14,2% 8,8% 13% Resultat før skat 2011: DKK 82 mio. Ansatte: 85 Naturgas

Læs mere

Kvantitativt studie af virksomheders efterlevelse af årsregnskabslovens 99a

Kvantitativt studie af virksomheders efterlevelse af årsregnskabslovens 99a Kvantitativt studie af virksomheders efterlevelse af årsregnskabslovens 99a -og deres generelle regnskabspraksis Udarbejdet af: Center for Corporate Social Responsibility, Copenhagen Business School Peter

Læs mere

Katalog over virkemidler

Katalog over virkemidler der kan nedbringe forbruget af importerede fossile brændsler Indhold Kortsigtede virkemidler... 2 Byggeri... 2 H1. Reduktion af indetemperatur om vinteren... 2 H2. Energitjek, energibesparelser og udskiftning

Læs mere

Amagerforbrænding aktiviteter ENERGI GENBRUG DEPONERING

Amagerforbrænding aktiviteter ENERGI GENBRUG DEPONERING Amagerforbrænding aktiviteter ENERGI GENBRUG DEPONERING Hvad er Amagerforbrænding til for? Amagerforbrænding er en integreret del af det kommunale affaldssystem og har til opgave at opfylde og sikre ejernes

Læs mere

Grønt Regnskab 2014. Fredericia Kommune. Som virksomhed

Grønt Regnskab 2014. Fredericia Kommune. Som virksomhed Grønt Regnskab 214 Fredericia Kommune Som virksomhed 1 Indholdsfortegnelse Sammenfatning... 2 Elforbrug... 4 Kommunale bygningers varmeforbrug... 5 Kommunale bygningers vandforbrug... 6 Transport... 7

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2012 ENERGI I FORANDRING

ÅRSRAPPORT 2012 ENERGI I FORANDRING ÅRSRAPPORT 2012 ENERGI I FORANDRING Indhold LEDELSESBERETNING 1 Forord 2 DONG Energy kort fortalt 4 Udvalgte begivenheder i 2012 5 Beretning fra koncernchefen 7 Vores aktiviteter 11 Redegørelse for samfundsansvar

Læs mere

Miljøregnskab 2013 ASNÆSVÆRKET

Miljøregnskab 2013 ASNÆSVÆRKET Miljøregnskab 2013 ASNÆSVÆRKET Basisoplysninger Tekniske Anlægsdata Asnæsvej 16 4400 Asnæs CVR-nr.: 27446469 P-nr.: 1.017.586.749 er ejet af DONG Energy A/S, Kraftværksvej 53, Skærbæk, 7000 Fredericia

Læs mere

Model til beregning af vej- og banetransportens CO 2 -emissioner

Model til beregning af vej- og banetransportens CO 2 -emissioner Model til beregning af vej- og banetransportens CO 2 -emissioner Ålborg Trafikdage 25. august 2008 Senior projektleder Eva Willumsen, COWI 1 Præsentationens formål og indhold Beskrive og illustrere CO

Læs mere

Indholdsfortegnelse. CO 2 fra kommunens eget el- og varmeforbrug. Greve Kommune. Valideringsnotat. 1 Baggrund. 2 Baggrundsdata

Indholdsfortegnelse. CO 2 fra kommunens eget el- og varmeforbrug. Greve Kommune. Valideringsnotat. 1 Baggrund. 2 Baggrundsdata Greve Kommune CO 2 fra kommunens eget el- og varmeforbrug Valideringsnotat COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Indholdsfortegnelse 1 Baggrund 1

Læs mere

Biogas som forretning for et naturgasselskab Foreningen for Danske Biogasanlæg 10. december 2012. Administrerende Direktør Bjarke Pålsson

Biogas som forretning for et naturgasselskab Foreningen for Danske Biogasanlæg 10. december 2012. Administrerende Direktør Bjarke Pålsson Biogas som forretning for et naturgasselskab Foreningen for Danske Biogasanlæg 10. december 2012 Administrerende Direktør Bjarke Pålsson Naturgas Fyn 5,9% 7,9% 25,7% 16,1% 8,4% 14,2% 8,8% 13% Naturgas

Læs mere

Tillæg til Grønt Regnskab 2012

Tillæg til Grønt Regnskab 2012 Tillæg til Grønt Regnskab 212 Varme Kommunes korrigerede varmeforbrug er samlet set steget med 1,9 % over de sidste to år. Dette er naturligvis et skuffende resultat, der vil blive arbejdet på at forbedre

Læs mere

28. januar 28. april 28. juli 28. oktober

28. januar 28. april 28. juli 28. oktober Vejledning til indberetning af brændselspriser. Indberetningen af brændselsmængder og -priser er blevet opdateret sådan at det nu kommer til at foregå digitalt via indberetningssiden: http://braendsel.fjernvarmeindberetning.dk/.

Læs mere