Mulige mundtlige C-spørgsmål som kan indgå i den afsluttende prøve i Indsatsuddannelsen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Mulige mundtlige C-spørgsmål som kan indgå i den afsluttende prøve i Indsatsuddannelsen"

Transkript

1 på manuelt niveau - Indsats Side 1 Mulige mundtlige C-spørgsmål som kan indgå i den afsluttende prøve i Indsatsuddannelsen Brandkemi Hvad er en forbrænding? Hvad kræves for at en forbrænding kan foregå? Hvad forstås ved et stofs antændelsestemperatur? Hvad forstås ved et stofs brændværdi? Beskriv processen selvantændelse? Hvad er en fuldstændig forbrænding og hvad dannes primært? Hvad er en ufuldstændig forbrænding og hvad dannes primært? Nævn to faremomenter i forbindelse med ufuldstændig forbrænding? Hvad er nulplanet, der kan observeres under brand i lukkede rum? Hvad er antændelsesområdet? Ved hvilken temperatur antænder almindelige røggasser? Hvad forstås ved en overtænding? Hvilke typer overtændinger findes der? Hvor i antændelsesområdet er forbrændingshastigheden størst? Hvilke typer overtændinger kan foregå ved øvre antændelsesgrænse? Hvilke typer overtændinger kan foregå ved nedre antændelsesgrænse? Hvor i antændelsesområdet indtræder en fed overtænding? Hvor i antændelsesområdet indtræder en forsinket En kemisk proces hvor et brændbart stof forbinder sig med ilt under udvikling af varme Et brændbart stof, ilt og tilstrækkelig høj temperatur Den temperatur stoffet skal opvarmes til for at bryde i brand i atmosfærisk luft Den varmemængde, der udvikles ved forbrænding af et kg af et fast stof/væske eller en m 3 gas. En proces hvor et stof efter et stykke tid ved selvopvarmning når antændelses-temperaturen og bryder i brand En forbrænding hvor der er nok ilt C + O 2 = CO 2 (Carbondioxid) En forbrænding hvor der ikke er nok ilt: 2C + O 2 = 2CO (carbonmonoxid) Ved tilførsel af ilt kan der forekomme overtænding 2CO + O 2 = CO 2 Kulilte er giftigt Det er det område, hvor trykket inde i brandrummet er lig med trykket i det fri eller i nærmeste tilstødende lokale Området mellem nedre- og øvre antændelsesgrænse graders Celsius Antændelse af røggasser i et mere eller mindre lukket rum Mager fed - fed varm - forsinket overtænding Ved idealblandingen Fed og fed varm samt forsinket overtænding Mager og forsinket overtænding Ved øvre antændelsesgrænse I hele antændelsesområdet (mellem nedre- og øvre

2 på manuelt niveau - Indsats Side 2 overtænding? Hvad er forskellen på en fed og en fed varm overtænding? Hvad forstås ved nedre antændelsesgrænse? Hvad forstås ved øvre antændelsesgrænse? Hvad sker der med blandingen gasser/luft, når man lægger låg på en brændende gryde? Hvorledes er trykket over og under nulplanet? Hvor i antændelsesområdet indtræder en mager overtænding? Forklar hvorfor der kan ske en eksplosion, hvis en lukket tønde på 200 l med ca. to liter dieselolie udsættes for varme? Forklar hvorfor der sker en tryksprængning, hvis en lukket tønde på 200 l med ca. to liter benzin udsættes for varme? Forklar hvorfor der sker en tryksprængning, hvis en lukket tønde på 200 l med ca. to liter vand udsættes for varme? antændelsesgrænse) Fed varm har antændelsestemperaturen, og den tænder, når blandingen når øvre antændelsesgrænse. (Udefra) Fed mangler både den rigtige blanding (luft) og antændelsestemperatur. (Indefra) Den laveste koncentration af brændbar gas i atmosfærisk luft, hvor en forbrænding kan forløbe Den højeste koncentration af gas i atmosfærisk luft, hvor en forbrænding kan forløbe Den hæves til over øvre antændelses-grænse Der er overtryk over nulplanet og undertryk under nulplanet Ved nedre antændelsesgrænse Damp/luftblandingen befinder sig inden for antændelsesområdet, når antændelsestemperaturen nås, og blandingen antændes Damp/luftblandingen befinder sig uden for antændelsesområdet, når antændelses-temperaturen nås. Trykket i tromlen øges og tromlen sprænger. Når vandets kogepunkt nås, fylder en liter ca. 1,7m 3. Trykket i tromlen øges og tromlen sprænger. Hvad forstås ved en brandfarlig væske? En væske med et flammepunkt under 100 C Hvad betyder underklasse 1 og 2 i inddelingen af brandfarlige væsker? Hvorledes er inddelingen i hovedklasser af brandfarlige væsker? I hvor mange hoved- og underklasser inddeles brandfarlige væsker? Hvordan brænder følgende (eller hvordan ses det at følgende brænder ): a) Luftarter b) Væsker c) Faste stoffer? Hvad hedder punkt A i brandmandens ABC Hvad hedder punkt B i brandmandens ABC? Underklasse 1: Ikke blandbar med vand Underklasse 2: Blandbar med vand I: Flammepunkt under +21 C II: Flammepunkt fra 21 C, men under 55 C III: Flammepunkt fra 55 C, men under 100 C Tre hovedklasser og to underklasser a) Luftarter: flammer b) Væsker overgår til luftform: flammer c) Faste stoffer brænder med gløder og flammer Ilden opsøges, og strålerørsføreren trænger så langt frem mod brandstedet, som det er muligt og forsvarligt. Strålen rettes direkte mod det brændende materiale, ikke

3 på manuelt niveau - Indsats Side 3 mod flammer og røg. Hvad hedder punkt C i brandmandens ABC? Hvad hedder punkt D i brandmandens ABC? Hvad hedder punkt E i brandmandens ABC? Hvad hedder punkt F i brandmandens ABC? Hvad er formålet med brandventilation? Nævn de 2 hovedgrupper som brandventilation opdeles i. Nævn de 2 former for naturlig brandventilation. Nævn de 2 former for mekanisk brandventilation Hvad forstås ved termisk ventilation af en brand? Hvad forstås ved aerodynamisk ventilation af en brand? Hvad forstås ved mekanisk brandventilation? Hvorfor skal termisk ventilation af en brand foretages over nulplanet? Hvad er de to ventilationsformer under naturlig brandventilation I hvilken rækkefølge skal tillufts- og fraluftshul etableres i forbindelse med overtryksventilation af en brand? Hvilke faremomenter kan evt. opstå ved overtryksventilation af en brand? Strålerøret bevæges til stadighed for at sikre, at vandet rammer hele den brændende overflade. Herved sikres tillige det omkringliggende materiel nærmest brandstedet mod antændelse Vandafgivningen afbrydes med passende mellemrum, for at slukningsarbejdet kan bedømmes. Ved brand med større udstrækning slukkes først det nærmeste punkt og fremefter og i højden slukkes der nedefra og opefter Branden angribes så vidt muligt med overlegen stråle i kortest mulig tid a) Forhindre røggaseksplosion b) Fjerne røgfaren for evt. indespærrede c) Øge sigtbarheden og lette indtrængningen for røgdykkeren d) Begrænse brandens udbredelse e) Mindske korrosion Naturlig- og mekanisk brandventilation Termisk- og aerodynamisk brandventilation Overtryks- og undertryks brandventilation Termisk ventilation udnytter at røggasserne er varme og at der er overtryk øverst i bygningen ved at der ventileres så højt op over branden som muligt Aerodynamisk ventilation udnytter at vinden påvirker bygning ved at danne overtryk på forsiden- og undertryk på læsiden af bygningen Det er når der anvendes brandmateriel for at foretage brandventilationen. Fordi der er overtryk over nulplanet Termisk og aerodynamisk brandventilation Fraluftshul, derefter tilluftshul. En opblusning af branden og dermed en større brandspredning. Slukningsteori og midler Hvilke 2 hovedgrupper opdeles slukningsmidler i? Kølende og kvælende

4 på manuelt niveau - Indsats Side 4 Hvad er de 4 slukningsmetoder /virkninger? Hvad hedder de 4 forskellige slukningsteknikker? Hvilken slukningsvirkning udnyttes ved direkte slukning med vand? Hvilken slukningsvirkning udnyttes ved indirekte slukning med vand? Hvilken slukningsteknik anvendes ved risiko for overtænding? Hvornår bruges køling af røggasser? Hvordan udføres indirekte slukning? Hvornår anvendes indirekte slukning? Nævn fire fordele ved at anvende vand som slukningsmiddel Hvad er teknikken i offensiv slukning, når der ikke er brand i gasserne? Hvilket slukningsmiddel kan bruges ved brand i letmetaller? Hvad er skumtallet et udtryk for? Hvilken slukningsvirkning udnyttes ved slukning med skum? Hvor mange liter skum kan der laves med et LM 2-75 rør i minuttet? Hvorfor kan man ikke anvende en Z4 tilblander til et LM 2-75 skumrør? Hvad forstås ved en tilblandingsprocent på 2½ ved en skumudlægning? Hvor mange liter skumvæske anvendes pr. minut, når der bruges et LS 2-15 skumrør og en tilblandingsprocent på 2½? Hvor meget vand skal der gennem en Z4 tilblander i minuttet? Hvor meget vand skal der gennem en Z2 tilblander i Køling, kvælning, fjernelse af brændbart materiale og antikatalyse (kemisk) Direkte slukning - indirekte slukning - køling af røggasser - pensling Kølende Kvælende (acceptere også at 1 liter vand bliver til ca.1700 liter vanddamp ved 100 o og fortrænger ilten) Køling af røggasser For at forhindre eller stoppe overtænding (køling af varme eller brændende røggasser) Man slukker med spredt stråle/tågestråle på det varmeste sted i lokalet i nogle sekunder Ved slukning i lukkede rum med høj temperatur Stor kølende virkning - forekommer mange steder - stor kastelængde og spredning - kan transporteres over store afstande - ugiftigt og kemisk neutral Temperaturkontrol køling af røggasser i D-pulver eller tørt sand Hvor meget skum der bliver dannet af en liter vand iblandet skumvæske, eller Forholdet mellem dannet skum og anvendt vand samt skumvæske Kvælning 200 l/min x 75 = l/min Vandmængden til tilblanderen skal være 400 l/min og til skumrøret 200 l/min Det betyder at tilblanderen tilfører det gennemstrømmende vand 2½ % skumvæske. 200 l/min x 2,5: 100 = 5 l/min 400 liter i minuttet 200 liter i minuttet

5 på manuelt niveau - Indsats Side 5 minuttet? Hvorledes inddeles skum med hensyn til skumtallet? Hvordan sænkes risikoen for antændelse af den naturgas sky som dannes eks. ved brud på en naturgasledning? Hvad er det primære slukningsmiddel ved brand i en aluminiumstankvogn fyldt med en brandbar væske? Hvilke er principielle elementer bør indgå i bekæmpelsen af en skovbrand? Hvad er slukningsindsatsen ved en silobrand? Hvad betyder A, B, C, D, E og F mærkningen på en pulverslukker Ved hvor mange bar åbner sikkerhedsventilen på en CO 2 slukker? Hvilken slukningsvirkning udnyttes primært ved brug af en CO 2 slukker? Hvilken slukningsvirkning udnyttes primært ved brug af en pulver slukker? Nævn to fordele ved brug af en CO 2 slukker. Tung: indtil 20 Mellem: Let: over 200 Naturgas skyen mættes med vandpartikler ved at sprøjte vandtåge direkte ind i den udstrømmende gas så tæt på bruddet som muligt. Skum Standsning af brandudbredelse forstærkning af begrænsningslinier efterslukning brandvagt Skum på toppen, hvorefter siloen tømmes ud gennem bunden, og gløder slukkes med vand. A: Faste stoffer B: Væsker C: Gasser D: Letmetaller E: Elektriske installationer F: Fedtbrande Ca. 225 bar Kvælende Kvælende (acceptere også at det er vha. den antikatalytiske effekt) Stor kvælende virkning og efterlader ingen skadelige spor efter slukning Bygningskonstruktioner Nævn to ulemper ved jern som bygningsmateriale under brand Nævn to ulemper ved træ som bygningsmateriale ved brand Nævn to ulemper med beton som bygningsmateriale ved brand Hvad er de 5 sikre tegn på sammenstyrtningsfare? Udvides ved opvarmning - styrken halve-res ved 500 o - ved 700 o er styrken kun en femtedel - stor varmeledningsevne Brændbart - lav antændelsestemperatur - hurtig brandudbredelse - konstruktioner svækkes i takt med indbrændingen Forskydning af betonelementer - afskalling af jernbeton - udvidelse ved opvarmning og fare for sammenstyrtning Stærk bortbrænding af træværk Udvidelse af ståldele Revner i mure Afskalning af dæklag på jernbeton Forskydning af jernbetonelementer

6 på manuelt niveau - Indsats Side 6 Hvad betyder BS-dør 120 (eller Ikke bærende bygningsdel EI 120 A2-S1,d0)? Hvad betyder BD-bygningsdel 60 (eller Bærende bygningsdel REI 60 B-S2,d1)? Hvad betyder F-dør 30 (eller E30 jf. de nye betegnelser)? Brandsikker dør i 120 minutter (E-integritet, I-isoleringsevne, A2-ubrændbar, S1- røgudvikling og d0-brændende dråber) Branddrøj bygningsdel i 60 minutter (R-bæreevne, E- integritet, I-isoleringsevne, B-brændbar, S2- røgudvikling og d1-brændende dråber) Flammmestoppende dør i 30 minutter CBRN og akutte uheld med farlige stoffer Nævn fire måder et stof kan være farligt på? Hvorfor skal miljømateriel være gnistfri? Hvad fortæller fareskiltets/-tavlens øverste felt? Hvad fortæller fareskiltets/-tavlens nederste felt? Hvad betyder bogstavet X foran et farenummer? Hvor kan kemikaliedykkeren forvente at finde transportdokumenter? Nævn to forhold der gør, at en person i kemikalieindsatsdragt, har mindre indsatstid end en røgdykker. Ætsende giftigt brandfarligt - eksplosionsfarligt Der skal kunne arbejdes med materiellet i eksplosionsfarlige miljøer. Stoffets farenummer (eller hvor farligt et stof er) Et stofs firecifrede identifikations-nummer (FN/UNnummer) Stoffet reagerer farligt, hvis det kommer i kontakt med vand. I førerkabinen på køretøjet. Der arbejdes hårdere - der anvendes luft til kemikalieindsatsdragten - der skal være tid til rensning efter tilbagetrækning til rensepunkt Hvad skal kemikaliedykkerholdet kunne løse af opgaver ved akutte uheld med farlige stoffer En røgdykker under indsats kravler ofte fremad. Hvordan bevæger en kemikaliedykker sig fremad under indsats? Hvorfor? Hvilke forhold skal der tages højde for, når kemikaliedykkerens indsatstid skal udregnes? Nævn 3 opgaver som typisk skal løses ved udslip af eks. et giftstof. Hvad er en kemikalieindsatsdragt? Nævn de 3 niveauer, der indgår i informationssystemet ved uheld med farlige stoffer? Fjernelse af særlige farer standse udbredelse hindre udstrømning foretage opsamling foretage afmærkning af område med fare for direkte kontakt. Normalt gående for ikke at beskadig dragten og dermed at udsætte sig selv for risiko. Samlet luftmængde personens luftforbrug dragtens luftforbrug tilbagetrækningsafstand rensningsprocedure Der skal afspærres, tætnes og opsamles (acceptere også at der skal proppes og genkondensceres/impakteres) En gastæt totalbeskyttelsesdragt lavet af gummi, anvendelig med røgdykker apparat og overtryk i dragten, anvendelig i sundhedsskadelige miljøer. Førsteindsats ved kemikalieuheld - Indsatskort for kemikalieuheld - Kemikalieberedskabsvagten Hvad hedder de fire hovedgrupper som miljømateriellet Opsamlingsmateriel værktøj - tætningsmateriel -

7 på manuelt niveau - Indsats Side 7 typisk opdeles i? Giv 2 eksempler på materiel der hører til kategorien Tætningsmateriel indenfor miljøområdet. Hvor i indsatsområdet placeres rensepunkt for indsatsmandskabet? personlig udrustning Propper, kiler, kloakafdækningspose (eller elefantpose), flydespærringer Ved overgangen fra Området med direkte kontakt til (det øvrige område inden for sikkerhedsafstanden) Fareområdet Redningsrelateret emner Hvad er formålet med (grundprincippet for) Redningstjenestens 5 stadier? I hvilke situationer anvendes prioriteringsværktøjet Redningstjenestens 5 stadier? Nævn de 3 grundlæggende afstivningsmetoder der findes? Hvordan udformes gennembrydnings-hullet ved murgennembrydning i en bærende mur? I hvilke situationer anvendes en søjleafstivning? I hvilke situationer anvendes en skråafstivning? I hvilke situationer anvendes en ankerafstivning? Hvad er forskellen på en let tilgængelig og en svær tilgængelig til skade-kommen? Hvorledes prioriteres tilskadekomne på en behandlingsplads? Hvad er forskellen på en let og en hårdt såret tilskadekommen? Hvornår anvendes fastspænding af en tilskadekommen på båre? Nævn 4 former for nedfiringer Hvad er den højst tilladelige faldhøjde ved brug af At redde flest mulige mennesker på kortest mulig tid Ved større ulykker med mange tilskadekomne Søjleafstivning skråafstivning Ankerafstivning Trekantet med hullet størst for neden Hvor en etage truer med at styrte sammen Hvor en mur truer med at styrte udad Hvor en mur eller bærende væg truer med at styrte sammen. Et bårehold kan (evt. med kortvarig hjælp af andet bårehold) udfri en let tilgængelig på under 15 minutter. En svært tilgængelig tager over 15 minutter, evt. kræves anvendelse af tungt udfrielsesmateriel, eller afstivninger skal opstilles før udfrielse kan påbegyndes. I prioriteringen: Straks snarest kan vente En hårdt såret tilskadekommen skal transporteres på båre, mens en let såret tilskadekommen selv kan gå. En hårdt såret tilskadekommen skal på behandlingspladsen og transporteres med ambulance, mens let såret tilskadekommen ikke behøver at komme på behandlingspladsen og ikke behøver at blive transporteret med ambulance. Ved båretransport i ruiner og ujævnt terræn - ved nedfiring - hvor båren skal føres sidelæns eller på højkant. Skrå nedfiring lodret nedfiring udligger tovbane (acceptere også lænestige fritstående stige slidskning vippestige) 2 meter.

8 på manuelt niveau - Indsats Side 8 faldsikring? Hvad er de tre anvendelsesmuligheder for håndbårne stiger? Hvilket arbejde foretages i redningstjenestens 5. stadie? Hvilket arbejde foretages i redningstjenestens 4. stadie? Hvilket arbejde foretages i redningstjenestens 3. stadie? Hvilket arbejde foretages i redningstjenestens 2. stadie? Hvilket arbejde foretages i redningstjenestens 1. stadie? Nævn 2 materielgenstande som indsatspersonalet kan bruge til løft af tunge byrder? Nævn principperne for opklodsning ved løft af byrder? Hvilket personligt sikkerhedsudstyr skal bæres ved brug af motorkædesav Hvilket personligt sikkerhedsudstyr skal bæres ved anvendelse af skæreskive? Adgangsstiger arbejdsstiger redningsstiger Afsøgning af hele skadestedet Eftersøgning af savnede personer Befrielse af svært tilgængelige Befrielse af let tilgængelige Opsamling af frit tilgængelige tilskadekomne samtidig med en rekognoscering for skadens art og omfang Donkrafte, luftpuder, spil, taljer, løftestænger og lipperter (dog ikke kran) Der opklodses så stabilt som muligt, og der opklodses for hver 10 centimeter. Skærebukser - brandmandsstøvler ansigtsskærm - høreværn - hjelm - arbejdshandsker. Indsatsdragt, beskyttelsesbriller, handsker og høreværn. Støvmaske anvendes tillige ved skæring i beton og murværk. Brandmateriel Hvad er vandydelsen på en automobilsprøjte 16? Hvad er normal vandføring i A B og C slanger? Hvilket materiel fremtager 3 eren på ordren: Fra stigrøret C-slangen ud? Hvad er tryktabet i seks B-slanger med normal vandføring? Hvilket materiel kan anvendes til løft af tunge og mindre tunge byrder? Nævn tre ansugningssystemer. Hvilket materiel fremtager 3 eren på ordren: Fra sprøjten skumslangen ud? Hvad er den samlede løftehøjde? Hvad indeholder hjemkomsteftersynet på en motorskæreskive? Hvad indeholder hjemkomsteftersyn på en Minimum 1600 l/min ved 80 m.v.s l 600 l 200 l Stigrørsstykke - slangenøgle - B-slanger 6 m.v.s. Donkrafte luftpuder løftestænger lipperter Vandringspumpen - stempelansugningspumpen - ejektoren Tilblander skumvæskeslange skumvæske C eller B-slange Summen af den samlede sugehøjde og pumpens afgangstryk = vacuummanometer- og manometervisningen Rengøring påfyldning af brændstof kontrol af skæreskivens tilstand kontrol af fastspænding af skæreskiven kontrol af luftfilter. Rengøring - påfyldning af brændstof kontrol af

9 på manuelt niveau - Indsats Side 9 motorkædesav? kædeolie kontrol af hvorvidt kæden er stram kontrol af hvorvidt kædebremsen fungerer Hvad indeholder hjemkomsteftersynet på en motorskæreskive? Hvad har indflydelse på, hvilket tryk motorpasseren skal have som afgangstryk? Hvordan udregner røgdykkeren hvor meget tid der er til tilbagetrækning? Hvordan kan brandmanden under indsats reducere risikoen for dehydrering og varmekollaps? Nævn tre kvælende slukningsmidler Hvorledes standses udstrømningen af gas fra henholdsvis en plastledning og en stålledning. Hvad er den samlede sugehøjde? Hvad har indflydelse på tryktabet i slangerne? Hvad sker der med tryktabet i slanger hvis vandføringen fordobles Hvad er sugemodstanden? Rengøring påfyldning af brændstof kontrol af skæreskivens tilstand kontrol af fastspænding af skæreskiven kontrol af luftfilter. Strålerørstryk - højdeforskel mellem pumpe og strålerør - tryktab i slanger Flaskeindhold divideret med luftforbrug Tilføre luft til huden ved at lukke dragten op, når det er sikkerhedsmæssigt forsvarligt - drikke væske mellem røg- og kemikaliedykningerne (minimum ½ l) - holde pause mellem røg- og kemikaliedykningerne (minimum ½ t) Pulver, kulsyre, skum og brandtæppe Plastledningen klemmes, stålledningen lukkes på afspærringsventil Summen af statisk sugehøjde og sugemodstand = vaccummetervisning ved vandforbrug Slangelængden - vandføringen - (den indvendige overflades beskaffenhed) Tryktabet firedobles Tryktabet i sugeslangen m.v., målt i m.v.s. Brandmandens (røgdykkerens) arbejde Nævn to ting som forårsager at et røgdykkerhold øjeblikkeligt skal søge ud af bygningen Hvad er symptomerne på forgiftning med carbondioxid / kultveilte / CO 2? Hvad er førstehjælp til en person, der har indåndet carbondioxid / kultveilte / CO 2? Og hvis personen bliver bevidstløs? Hvad er symptomerne på forgiftning med carbonmonoxid / kulilte / CO? Hvad er førstehjælp til en person der har indåndet carbonmonoxid / kulilte / CO? Og hvis personen bliver bevidstløs? Hvordan kan brandmanden før indsats reducere risikoen for dehydrering og varmekollaps? Ved ordre udefra ved tegn på sammenstyrtningsfare (accepter også når fløjten på trykluftsapparatet lyder hvis den ene får det ildebefindende) Ansigtsfarven kan være fra blussende rød og svedende til let grålig. Frisk luft og fuldstændig ro. Ved bevidstløshed gives trinvis førstehjælp Personen vil ofte have lyserød hud og læber. Frisk luft, sikres mod afkøling, fuldstændig ro samt lægehjælp. Hurtigst muligt gives oxygentilførsel. Ved bevidstløshed gives trinvis førstehjælp. Holde sig i god fysisk form Undgå overvægt opretholde væskebalance i det daglige drikke væske på vej ud til indsatsen

10 på manuelt niveau - Indsats Side 10 Hvad forstås ved klasse 1 personer i forbindelse med redningsarbejdet på brandstedet? Hvad forstås ved klasse 2 personer i forbindelse med redningsarbejdet på brandstedet? Hvad forstås ved klasse 3 personer i forbindelse med redningsarbejdet på brandstedet? Hvad er formålet med oprydning af brandstedet? Hvordan udregner du røgdykkerens indsatstid? Hvornår bør røgdykkeren anlægge sin maske før røgdykkerindsats? Hvem varetager den tekniske og koordinerende ledelse på skadestedet? Hvordan forplanter varmen sig? Hvad skal holdlederens befaling indeholde? Hvor er det farligt at opholde sig ved brand i en ståltankvogn? Hvornår skal en stige topsikres? Hvad er indsatspåklædningen ved uheld med radioaktive stoffer i lukkede rum? Klasse 1: Personer, der er direkte truet af flammer eller røg, og som ikke selv kan forlade deres opholdssted. De skal øjeblikkeligt REDDES Klasse 2: Personer, der ved en udbredelse af branden kan blive truet af flammer eller røg, men som på nuværende tidspunkt ved egen hjælp kan bringe sig i sikkerhed. De skal snarest muligt EVAKUERES Klasse 3: Personer, der ikke er og som ikke vil blive truet af flammer eller røg, men som på anden måde kan blive berørt af branden: De skal INFORMERES om situationen Hindre genopblussen af branden. Fjerne eventuelle farer fra brandstedet Flaskeindhold (minus indhold til tilbagetrækningssignal) divideret med luftforbrug Så sent som muligt Teknisk ledelse: Redningsberedskabets indsatsleder Koordinerende ledelse: Politiets indsatsleder Ledning, strømning og stråling Situation, opgave, udførelse og jeg Ud for tankens ender Når stigen undtagelsesvis benyttes som arbejdsplatform Normal indsatspåklædning med fuld åndedrætsbeskyttelse Nævn 4 advarselssignaler på varmeophobning hos røgdykkeren? Hvad er indsatsen over for trykflasker med oxiderende, brandfarlige eller giftige gasser Hvad er røgdykkerens personlige beskyttelsesudstyr? Hvad besværliggør brande på landet? Hvor lang tid bør der som minimum gå mellem hver røgog kemikaliedykning? Træthed svimmelhed hovedpine kvalme manglende koncentrationsevne sløvhed virker uklar døsig Køle lukke fjerne Indsatsdragt indsatshjelm røgdykkerhætte indsatsstøvler beskyttelseshandsker underbeklædning røgdykkerapparat Redning af dyr vandforsyning - bygningernes beskaffenhed efterslukning 30 minutter Nævn 4 særlige farer, der kan optræde på Bygningskonstruktioners forhold under brand

11 på manuelt niveau - Indsats Side 11 indsatsstedet? Nævn 5 iagttagelser som redningsmandskabet bør være opmærksomme på under slukningsarbejde af hensyn til sporbevaring? Hvad er indsatsen over for trykflasker med inaktive gasser? Hvilke opgaver skal være udført forinden overtryksventilation iværksættes? Hvordan bliver varmestrålingen, hvis du fordobler afstanden? Hvornår er der fare for en utilsigtet slukning af brand i naturgas? Hvad gør indsatsen ved skibsbrande vanskelig? Hvad er det gennemsnitlige luftforbrug for en røgdykker, når han er i ro, ved let arbejde og ved svært arbejde? Nævn hoveddelene i et trykluftsapparat Hvor mange liter luft har en røgdykker med en seks liters flaske og et tryk på 300 bar? Hvor mange liter luft har en røgdykker med to fire liters flasker og et tryk på 200 bar? Røgdykkeren har to 4 liters flasker med 50 bar da fløjten lyder. Hvor mange liter er der til tilbagetrækning? Hvilke kontroller skal en røgdykker foretage i forbindelse med klargøring af et trykluftapparat? Hvad betyder det at et trykluftsapparat er et overtryksapparat? Hvor mange procent reduceres kroppens evne til at arbejde, hvis kropsvæsken reduceres med 1 %? Hvordan kan brandmanden efter indsats reducere risikoen for dehydrering og varmekollaps? Hvad er indsatsen over for trykflasker med acetylen? trykflasker radioaktivitet - elektricitet - farlige stoffer Prioritering af slukningsarbejdet indtrængen på brandstedet unaturlig brandspredning lugte flere arnesteder brandens laveste punkt møbler og anden inventars placering elektriske installationer forbrugsapparater indebrændte personer Køle fjerne Etablering af fraluftsåbning - afsøgning imellem fraluftsåbning og arnested - placering af sikringsslange ved fraluftsåbning Når afstanden fordobles, formindskes varmestrålingen til ¼ Hvis der påføres vand i flammeløftet på en jet-brand Vanskelige adgangsforhold Manglende ventilationsforhold Materialernes varmeledningsevne Slukningens indflydelse på skibets stabilitet 10 liter, 30 liter og 60 liter Flaske rygskjold reduktionsventil manometer lungeautomat maske Røgdykkeren har 300 * 6 l = 1800 liter luft Røgdykkeren har 200 * 8 l = 1600 l Luftmængde: 50*8 l = 400 l Visuel kontrol indholdskontrol tæthedskontrol kontrol af tilbagetrækningssignal (advarselsfløjte) At der er et lille overtryk inde i masken, som bevirker, at der ved utæthed ikke vil strømme gas/røg ind i masken. 10 % Tilføre luft til huden ved at lukke dragten op - drikke væske (to l med 0,6 l pr. time) Køle lukke - fjerne tømme. Kontrol af flaskens temperatur gennemføres i forbindelse med nævnte faser

12 på manuelt niveau - Indsats Side 12 Hvad er minimumsafstanden med samlet stråle og tågestråle, når der undtagelsesvis sprøjtes på højspændingsledninger Hvor mange mænd skal der til at betjene en springpude? Hvad foretager 2 eren sig stigrørsudlægning? Hvad foretager 3 eren stigrørsudlægning? Hvad foretager 3 eren sig ved en skumudlægning? Hvad foretager 4 eren sig ved en B/C udlægning med et enkelt C-rør? Trykflasker inddeles farvemæssigt i fire hovedgrupper efter gasindholdet, nævn farver og tilhørende gruppe? 15 m med samlet stråle og fire fem m med vandtåge Seks mand (der findes nye modeller, der kun kræver to mand) Sikre stigrørsventil er lukket - udlægger slange fra stigrørsventil til angrebssted - hjælper 1 eren med angrebsslangens fremføring og betjening. Udlægger B-slange fra pumpe til stigrør (højre indløb) - fra stigrør (venstre indløb) til pumpe - sikrer, at ikke anvendte stigrørsventiler er lukkede - melder sig hos lederen Udlægger slange(r) fra pumpe til tilblander, påsætter skumvæskeslange og betjener tilblanderen. Fremtager BBB udstyret (brandhanestykke, brandhanenøgle og B-slange), udlægger B-slange og betjener brandhanen. Derefter melder han sig ved pumpen. Grøn = inaktive, Blå = oxiderende, Rød = brandfarlig, Gul = giftig Hvordan inddeles trykflasker? Hvilken farve har en acetylenflaske? Inaktive gasser Oxiderende, brandfarlige eller giftige gasser Acetylen Rødbrun krop og skuldre Frigørelse af fastklemte i køretøjer Nævn de overordnede faser ved frigørelse af fastklemte i køretøjer. Hvordan er opdelingen / enkadreringen af mandskabet ved trafikuheld med fastklemte? Hvad er formålet med opklodsning af et køretøj, hvor der skal foretages frigørelse? Hvilket arbejde foregår der i frigørelsens 1. fase ved frigørelse fra køretøjer? Hvilket arbejde foregår der i frigørelsens 2. fase ved frigørelse fra køretøjer? Hvilket arbejde foregår der i frigørelsens 3. fase ved frigørelse fra køretøjer? a) Overblik og sikring af skadested b) Skab adgang c) Skab plads d) Endelig frigørelse e) Teknisk evaluering Holdleder er leder, 1+2 er værktøjsbetjener, 3 er førstehjælper, 4 er sikkerhedsmand og CHF er pumpe- /motorpasser. Sikre køretøjet er stabilt under klipning, således at den fastklemte ikke skades yderligere Overblik, sikring af skadested. Skab adgang. Skab plads

13 på manuelt niveau - Indsats Side 13 Hvilket arbejde foregår der i frigørelsens 4. fase ved frigørelse fra køretøjer? Nævn 4 af brandmandens opgaver, der indgår i 1. fase ved frigørelse af fastklemte i køretøj Hvilke 3 depoter skal der oprettes ved frigørelse af fastklemte i køretøjer? Nævn 3 måder, som brandmanden kan anvende til at skabe adgang for førstehjælperen i 2. fase ved frigørelse af fastklemte i køretøjer Hvornår er en airbag efter et trafikuheld farlig? Hvordan sikres det at en airbag ikke sprænger ved frigørelse af fastklemte fra et køretøj? Endelig frigørelse Fjernelse af ydre faremomenter, stabilisering af køretøj, adgang til batteri, afmontering af batteripoler, opsætning af afspærring, udlægning af sikringsslange Materiel-, personel-, og affaldsdepot Ved at åbne eller sprede en dør fjerne bagruden i et stykke eller knuse den sprede bagklappen op knuse en siderude Når den ikke er udløst. Ved at tage strømmen på bilen samt påsætte et sikringsnet

Prøve til certificering i Indsatsuddannelse Mulige C-spørgsmål som kan indgå i den afsluttende prøve i Indsatsuddannelsen

Prøve til certificering i Indsatsuddannelse Mulige C-spørgsmål som kan indgå i den afsluttende prøve i Indsatsuddannelsen Prøve til certificering i Indsatsuddannelse Mulige C-spørgsmål som kan indgå i den afsluttende prøve i Indsatsuddannelsen Brandkemi Hvad kræves for at en forbrænding kan foregå? Hvad er en ufuldstændig

Læs mere

Prøve til certificering i Indsatsuddannelse Mulige C-spørgsmål som kan indgå i den afsluttende prøve i Indsatsuddannelsen

Prøve til certificering i Indsatsuddannelse Mulige C-spørgsmål som kan indgå i den afsluttende prøve i Indsatsuddannelsen Prøve til certificering i Indsatsuddannelse Mulige C-spørgsmål som kan indgå i den afsluttende prøve i Indsatsuddannelsen Brandkemi Hvad kræves for at en forbrænding kan foregå? Hvad er en ufuldstændig

Læs mere

Repetitionsspørgsmål inden start på Holdlederuddannelsen:

Repetitionsspørgsmål inden start på Holdlederuddannelsen: Repetitionsspørgsmål inden start på Holdlederuddannelsen: Nedenstående spørgsmål er udarbejdet med henblik på at kommende deltagere på Holdlederuddannelsen har mulighed for at teste viden og fagligt niveau

Læs mere

Prøve til certificering i Indsatsuddannelsen

Prøve til certificering i Indsatsuddannelsen Prøve til certificering i Indsatsuddannelsen Prøven gennemføres i rækkefølgen A, B og C. Opgave A og B ses herunder. Spørgsmål til opgave C medbringes til prøven af censor. Når eksaminanden har trukket

Læs mere

Prøve til certificering i Indsatsuddannelsen

Prøve til certificering i Indsatsuddannelsen på manuelt niveau - Indsats Side 1 Prøve til certificering i Indsatsuddannelsen Eksamen gennemføres i rækkefølgen A, B og C. Opgave A og B ses herunder. Spørgsmål til opgave C medbringes til eksamen af

Læs mere

Retningslinier for obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse i Funktionsområde INDSATS

Retningslinier for obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse i Funktionsområde INDSATS Bilag 1 Retningslinier for obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse i Funktionsområde INDSATS 2006 For hver af de 12 øvelser er nedenfor anført, hvad øvelsen skal omhandle. Indholdet svarer til en del af

Læs mere

Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Indsats 2007

Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Indsats 2007 Bilag 1 Retningslinier for Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Indsats 2007 For hver af de 12 øvelser er nedenfor anført, hvad øvelsen skal omhandle. Indholdet svarer til en del af Grund- og Funktionsuddannelse

Læs mere

Hjælperøgdykkerkursus

Hjælperøgdykkerkursus Bestemmelser for funktionsbestemte uddannelser Hjælperøgdykkerkursus Formål Formålet med uddannelsen er at give deltageren den nødvendige viden og de nødvendige færdigheder til at indgå i virksomhedens

Læs mere

Certificering i Redning - national redningstjeneste Afsluttende mundtlige C-spørgsmål

Certificering i Redning - national redningstjeneste Afsluttende mundtlige C-spørgsmål på manuelt niveau - Redning Side 1 Certificering i Redning - national redningstjeneste Afsluttende mundtlige C-spørgsmål Mulige mundtlige spørgsmål, der kan indgå som C-spørgsmål i den afsluttende prøve

Læs mere

Retningslinier for Obligatorisk Vedligeholdelsesuddannelse Indsats 2008

Retningslinier for Obligatorisk Vedligeholdelsesuddannelse Indsats 2008 Retningslinier for Obligatorisk Vedligeholdelsesuddannelse Indsats 2008 Den Obligatoriske Vedligeholdelsesuddannelse Indsats har til formål at træne og videreudvikle kompetencerne hos den enkelte brandmand,

Læs mere

Elevhæfte til Lærebog i brandtjeneste

Elevhæfte til Lærebog i brandtjeneste Elevhæfte til Lærebog i brandtjeneste Slukningsteknik og strålerør eredskabsstyrelsen Elevhæfte til Lærebog i brandtjeneste Slukningsteknik og strålerør Beredskabsstyrelsen 2004 Elevhæfte Slukningsteknik

Læs mere

Organisering af indsatsområde

Organisering af indsatsområde Organisering af indsatsområde Generelt Et indsatsområde er afgrænset af en ydre afspærring, inden for hvilken skadestedet findes afgrænset af en indre afspærring. Det er indsatsleder-redningsberedskab,

Læs mere

Indsats. Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Indsats 2014

Indsats. Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Indsats 2014 Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse 2014 Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse 2014 Den obligatoriske vedligeholdelsesuddannelse har til formål at træne og videreudvikle kompetencerne for indsatspersonalet

Læs mere

BEREDSKABSFORBUNDETS LANDSSTÆVNE TØRKE. Emne: Afsnit: 4.1.0 Side: 1/14 Dato: 06-12-2011. (Brandkonkurrence)

BEREDSKABSFORBUNDETS LANDSSTÆVNE TØRKE. Emne: Afsnit: 4.1.0 Side: 1/14 Dato: 06-12-2011. (Brandkonkurrence) Side: 1/14 Generelt Konkurrencen omfatter pakning, udlægning af brandmateriel, indtrængning i bygning, personredning, indvendig slukning, trinvis førstehjælp til bevidstløse uden vejrtrækning samt flaskeskift

Læs mere

Valg af personligt beskyttelsesudstyr

Valg af personligt beskyttelsesudstyr Valg af personligt beskyttelsesudstyr Afgrænsning Generelt Dette kapitel om personlig beskyttelse skal læses som en vejledning til brug for redningsberedskabets valg af personligt beskyttelsesudstyr ved

Læs mere

Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Indsats 2009

Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Indsats 2009 Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Indsats 2009 Den årlige obligatoriske vedligeholdelsesuddannelse har til formål løbende at træne og videreudvikle kompetencerne for indsatspersonalet ved de kommunale

Læs mere

Retningslinier for obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse i Funktionsområde INDSATS

Retningslinier for obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse i Funktionsområde INDSATS Bilag 1 Retningslinier for obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse i Funktionsområde INDSATS 2005 For hver af de 12 øvelser er nedenfor anført, hvad øvelsen skal omhandle. Indholdet svarer til en del af

Læs mere

Hvad er det 1 punkt i førstehjælperens hovedpunkter? Hvad er førstehjælperens 4 hovedpunkter?

Hvad er det 1 punkt i førstehjælperens hovedpunkter? Hvad er førstehjælperens 4 hovedpunkter? Hvad er førstehjælperens 4 Skab sikkerhed. Vurder personen. Tilkald hjælp. Giv førstehjælp. Hvad er det 1 punkt i førstehjælperens Skab sikkerhed. Hvad er en nødflytning? Det er en måde til, at flytte

Læs mere

Frigørelse fra køretøjer

Frigørelse fra køretøjer Frigørelse fra køretøjer Version 2 Gældende til 01-02-2014 Metodehæfte Funktionsuddannelse Indsats Frigørelse fra køretøjer Forfatter: Mads Blaabjerg Nielsen og Alexander Sylvestersen-Platz Copyright:

Læs mere

Elevhæfte til Lærebog i brandtjeneste

Elevhæfte til Lærebog i brandtjeneste Elevhæfte til Lærebog i brandtjeneste Røgdykkerteknik eredskabsstyrelsen Elevhæfte til Lærebog i brandtjeneste Røgdykkerteknik Beredskabsstyrelsen 2003 Elevhæfte Røgdykkerteknik Forfattere: Faglig konsulent:

Læs mere

Brand er livsfarligt. Ildens temperatur. Brand og eksplosion det er nogle af de mest alvorlige ulykker, der kan ramme fartøjet og besætningen.

Brand er livsfarligt. Ildens temperatur. Brand og eksplosion det er nogle af de mest alvorlige ulykker, der kan ramme fartøjet og besætningen. Brand er livsfarligt Brand og eksplosion det er nogle af de mest alvorlige ulykker, der kan ramme fartøjet og besætningen. Når skibe totalforliser eller bliver svært beskadiget, så er årsagen mange gange

Læs mere

Det var arbejdsgruppens formål at evaluere skæreslukkeren, nærmere at undersøge om skæreslukkeren:

Det var arbejdsgruppens formål at evaluere skæreslukkeren, nærmere at undersøge om skæreslukkeren: FORSØG MED SKÆRESLUKKER I PERIODEN APRIL - JUNI 2007 RAPPORT V. 1.3 TIL OFFENTLIGGØRELSE KØBENHAVNS BRANDVÆSEN BRAND- & REDNINGSAFDELINGEN H. C. ANDERSENS BOULEVARD 23 1553 KØBENHAVN V Side 1 af 9 /HET

Læs mere

Certificering i Redning national redningstjeneste Afsluttende praktisk/mundtlig prøve

Certificering i Redning national redningstjeneste Afsluttende praktisk/mundtlig prøve på manuelt niveau - Redning Side 1 Certificering i Redning national redningstjeneste fsluttende praktisk/mundtlig prøve Generelt: Der er i gennemsnit afsat ca. 35 min. til hver prøve. Opgaven trækkes ved

Læs mere

Bliv Ildsjæl er et tilbud til dig fra Vejle Brandvæsen om hjælp til at kunne løfte det ansvar, du bærer i forhold til brandsikkerhed for dig selv,

Bliv Ildsjæl er et tilbud til dig fra Vejle Brandvæsen om hjælp til at kunne løfte det ansvar, du bærer i forhold til brandsikkerhed for dig selv, Bliv Ildsjæl er et tilbud til dig fra Vejle Brandvæsen om hjælp til at kunne løfte det ansvar, du bærer i forhold til brandsikkerhed for dig selv, dine kolleger og ikke mindst beboerne på plejehjemmet,

Læs mere

udstyr og oprettelse af rensepunktet en CBRN hændelse væskebehov taktik

udstyr og oprettelse af rensepunktet en CBRN hændelse væskebehov taktik Deltageren kan i samarbejde med andre løse de forskellige CBRN opgaver uden for område med direkte kontakt på opgaver der skal løses ved CBRN skadestedet under anvendelse af hændelser grundlæggende tekniske

Læs mere

Vejledning for håndtering af acetylen- og trykflasker i brandsituationer

Vejledning for håndtering af acetylen- og trykflasker i brandsituationer Vejledning for håndtering af acetylen- og trykflasker i brandsituationer Producenter af Komprimerede Gasser Alle tekniske publikationer fra PCG eller under PCG s navn, inklusive kutymeregler, sikkerhedsprocedurer

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD 91/155/EG

SIKKERHEDSDATABLAD 91/155/EG 1. Identifikation af produktet og virksomheden HANDELSNAVN: ROST STOP 400ml aerosol vare nr. 35032 Anvendelse: Aerosol rustbeskyttelse Leverandør: METALINAS A/S, Sintrupvej 11 B, 8220 Brabrand, tlf. 8624

Læs mere

Førstehjælp ved kulilteforgiftning

Førstehjælp ved kulilteforgiftning Førstehjælp ved kulilteforgiftning Kulilte udvikles blandt andet ved ildebrand, udstødningsgasser fra motorer og ved dårlig forbrænding i anlæg, der forbrænder for eksempel gas, olie eller træ. Kulilten

Læs mere

Indsats. Slangeudlægning

Indsats. Slangeudlægning Indsats Slangeudlægning Beredskabsstyrelsen 2006 Indsats Forfattere: Copyright 2005 Forsidefoto: Opsætning & Tryk: Udgivet af: Slangeudlægning John Clausen, Uffe Fast, Bjarne Jørgensen, Martin Sørensen,

Læs mere

Elevhæfte til Lærebog i brandtjeneste

Elevhæfte til Lærebog i brandtjeneste Elevhæfte til Lærebog i brandtjeneste Brandforløb eredskabsstyrelsen Elevhæfte til Lærebog i brandtjeneste Brandforløb Beredskabsstyrelsen 2004 Elevhæfte Brandforløb Forfattere: Faglig konsulent: Copyright

Læs mere

Oplæg til øvelsesafvikling

Oplæg til øvelsesafvikling Oplæg til øvelsesafvikling Øvelse Kompetencemål Indholdstemaer Sted: Instruktør/kontakt Bemærkning 1 Deltageren kan selvstændigt og i samarbejde med andre virke som røgdykker og på en sikkerhedsmæssig

Læs mere

Indsats. Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Indsats 2017

Indsats. Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Indsats 2017 Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse 2017 Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse 2017 Den obligatoriske vedligeholdelsesuddannelse har til formål at træne og videreudvikle kompetencerne for indsatspersonalet

Læs mere

Indsats. Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Indsats 2015

Indsats. Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Indsats 2015 Indsats Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Indsats 2015 Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Indsats 2015 Den obligatoriske vedligeholdelsesuddannelse har til formål at træne og videreudvikle kompetencerne

Læs mere

Indsats. Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Indsats 2018

Indsats. Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Indsats 2018 Indsats Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Indsats 2018 Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Indsats 2018 Den obligatoriske vedligeholdelsesuddannelse har til formål at træne og videreudvikle kompetencerne

Læs mere

Elevhæfte til Lærebog i brandtjeneste

Elevhæfte til Lærebog i brandtjeneste Elevhæfte til Lærebog i brandtjeneste Brandventilation eredskabsstyrelsen Elevhæfte til Lærebog i brandtjeneste Brandventilation Beredskabsstyrelsen 2003 Elevhæfte Brandventilation Forfattere: Faglig konsulent:

Læs mere

PERSONLIGT BESKYTTELSESUDSTYR FOR BRAND- OG REDNINGSMANDSKAB TIL BRUG VED UHELD MED FARLIGE STOFFER BRANCHEVEJLEDNING

PERSONLIGT BESKYTTELSESUDSTYR FOR BRAND- OG REDNINGSMANDSKAB TIL BRUG VED UHELD MED FARLIGE STOFFER BRANCHEVEJLEDNING BRANCHEVEJLEDNING PERSONLIGT BESKYTTELSESUDSTYR FOR BRAND- OG REDNINGSMANDSKAB TIL BRUG VED UHELD MED FARLIGE STOFFER Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Kemikaliedykkeres beskyttelsesudstyr

Læs mere

B R A N D I N S T R U K S

B R A N D I N S T R U K S B R A N D I N S T R U K S SYGEHUS THY MORS Revideret 14.05.13 INDHOLD FORSIDE 1 FOREBYGGELSE AF BRAND.. 2 ALARMERING. 3 ORGANISERING VED BRAND.. 4 BRANDSLUKNINGSMIDLERS ANVENDELSE.4 BRAND OG BRANDSLUKNING....

Læs mere

Personalets opgaver i tilfælde af brand, nævnt i prioriteret rækkefølge:

Personalets opgaver i tilfælde af brand, nævnt i prioriteret rækkefølge: Brand- og alarmeringsinstruks Hvad gør man hvis det brænder? Personalets opgaver i tilfælde af brand, nævnt i prioriteret rækkefølge: 1. Evakuer 2. Alarmer på 112 3. Bekæmp branden 4. Underret Bygningsafdelingen

Læs mere

Bemærkninger til 2. udgave

Bemærkninger til 2. udgave Bemærkninger til 2. udgave Siden sommeren 2002, hvor jeg begyndte at uddele kompendiet i taktisk brandventilation, har jeg oplevet en overvældende interesse og positiv respons fra alle dele af redningsberedskabet.

Læs mere

Beredskabsplan. for indsats ved uheld på Ry Marina. Ved brand, drukneulykker, personskader, forureningsulykker og synkende både

Beredskabsplan. for indsats ved uheld på Ry Marina. Ved brand, drukneulykker, personskader, forureningsulykker og synkende både Beredskabsplan for indsats ved uheld på Ry Marina Ved brand, drukneulykker, personskader, forureningsulykker og synkende både Indhold: 1. Formål 2. Alarmering 3. Brand 4. Drukneulykker 5. Personskader

Læs mere

Redning. Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Redning 2017

Redning. Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Redning 2017 Redning Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Redning 2017 Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Redning 2017 Nedenfor er anført vejledende plan for den obligatoriske vedligeholdelsesuddannelse, der

Læs mere

Indsats. Funktionsuddannelse Indsats

Indsats. Funktionsuddannelse Indsats Indsats Funktionsuddannelse Indsats Funktionsuddannelse Indsats Den samlede uddannelsesplanen for Funktionsuddannelse Indsats består af fire dele. En uddannelsesbeskrivelse der primært retter sig mod uddannelsesstedet.

Læs mere

Brandindsats i solcelleanlæg

Brandindsats i solcelleanlæg Brandindsats i solcelleanlæg - Hvad man skal være opmærksom på. En vejledning til beredskabet. Maj 2012, 2 udgave Solcellepaneler Solceller er en teknologi, som kan konvertere solenergi til elektrisk energi.

Læs mere

Redning. Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Redning 2015

Redning. Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Redning 2015 Redning Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Redning 2015 Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Redning 2015 Nedenfor er anført vejledende plan for den obligatoriske vedligeholdelsesuddannelse, der

Læs mere

Lektionsplaner for ringøvelserne 2015

Lektionsplaner for ringøvelserne 2015 Lektionsplaner for ringøvelserne 2015 Øvelse 1 - Brandhuset: Afsøgningsteknikker Evaluering med fokus på Instruktøroplæg med sikkerhedsgennemgang selvstændigt og i og redning af klasse 1 den enkelte deltagers

Læs mere

Sikkerhedsdatablad Lyra Bleistift-Fabrik GmbH & Co.KG

Sikkerhedsdatablad Lyra Bleistift-Fabrik GmbH & Co.KG udstedt: 13.02.09 side 1 af 5 1. Identifikation af stoffet / præparatet og af virksomheden Konto-nr.: 4090..., 4097001; Handel Navn: LYRA - Pica dybt hul markør; Anvendelse: Mærkning; Leverandør: Lyra

Læs mere

Indsats Skum Beredskabsstyrelsen 2006

Indsats Skum Beredskabsstyrelsen 2006 Indsats Skum Beredskabsstyrelsen 2006 Indsats Forfattere: Faglige konsulenter: Copyright 2006 Illustrationer: Redigering, opsætning & tryk: Udgivet af: Skum Kjeld Brogaard, John Clausen, Uffe Fast, Bjarne

Læs mere

U-DIR 1008 Hjemmeværnsskolen UKLASSIFICERET DeMars DIR D 02193074 JUN 2006

U-DIR 1008 Hjemmeværnsskolen UKLASSIFICERET DeMars DIR D 02193074 JUN 2006 Hjemmeværnsskolen DeMars DIR D 02193074 Grunduddannelsen Fagplan Brandbekæmpelse U-DIR 1008 1 Hjemmeværnsskolen DeMars DIR D 02193074 Fagplan: Grunduddannelsen, Brandbekæmpelse Titel lang: Grunduddannelsen,

Læs mere

Indsats. Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Indsats 2011

Indsats. Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Indsats 2011 Indsats Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Indsats 2011 Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Indsats 2011 Den obligatoriske vedligeholdelsesuddannelse har til formål løbende at træne og videreudvikle

Læs mere

Forbindingskassen.dk. Sikkerhedsudstyr til den helt rigtige pris:

Forbindingskassen.dk. Sikkerhedsudstyr til den helt rigtige pris: Forbindingskassen.dk ApS - MEGET mere end blot et plaster på såret! Forbindingskassen.dk Sikkerhedsudstyr til den helt rigtige pris: Alt i brandslukningsudstyr Forbindingskasser Kurser i førstehjælp &

Læs mere

PRODUKTSIKKERHEDSDATABLAD BUTAN OG GASBLANDINGER. Specifik risiko: YDERST BRANDFARLIG

PRODUKTSIKKERHEDSDATABLAD BUTAN OG GASBLANDINGER. Specifik risiko: YDERST BRANDFARLIG PRODUKTSIKKERHEDSDATABLAD BUTAN OG GASBLANDINGER Specifik risiko: YDERST BRANDFARLIG 1. Produktidentifikation Betegnelse Type Beskrivelse Butan, superbutan, butan-/propangas Flaskegas Beholdere Gasindhold

Læs mere

RØGDYKNING. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros 2002 BRANCHEVEJLEDNING

RØGDYKNING. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros 2002 BRANCHEVEJLEDNING RØGDYKNING Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros 2002 BRANCHEVEJLEDNING Målet er at forebygge ulykker og sygdom i forbindelse med røgdykning Definitioner: Røgdykkere er brandfolk, der i kraft

Læs mere

Leverandørbrugsanvisning (Sikkerhedsdatablad)

Leverandørbrugsanvisning (Sikkerhedsdatablad) Leverandørbrugsanvisning (Sikkerhedsdatablad) 1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren PRnummer: Ikke anmeldelsespligtig Udarbejdelsesdato: 13042007 Udarbejdet den: 13042007 / HBN Anvendelse:

Læs mere

Indsats. Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Indsats 2012

Indsats. Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Indsats 2012 Indsats Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Indsats 2012 Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Indsats 2012 Den obligatoriske vedligeholdelsesuddannelse har til formål løbende at træne og videreudvikle

Læs mere

Førstehjælp ved kulilteforgiftning

Førstehjælp ved kulilteforgiftning Førstehjælp ved kulilteforgiftning Kulilte udvikles blandt andet ved ildebrand, udstødningsgasser fra motorer og ved dårlig forbrænding i anlæg, der forbrænder for eksempel gas, olie eller træ. Kulilte

Læs mere

UDDANNELSPLAN FOR BEREDSKAB OG SIKKERHED 2017

UDDANNELSPLAN FOR BEREDSKAB OG SIKKERHED 2017 Kære Kollegaer Hermed følger vores uddannelsesplan for 20. For at sikre, at vi får optimal anvendelse af alle undervisningsressourcer i Beredskab og Sikkerhed, er intern og ekstern uddannelse samlet under

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD 91/155/EG

SIKKERHEDSDATABLAD 91/155/EG 1. Identifikation af produktet og virksomheden HANDELSNAVN: ZINKOTOM FL, 5kg spand vare nr. 35006 Anvendelse: Effektiv koldforzinkning og forsegling Leverandør: METALINAS A/S, Sintrupvej 11 B, 8220 Brabrand,

Læs mere

Beredskabsplan. for indsats ved ulykker på Marselisborg Lystbådehavn. Ved brand, drukneulykker, personskader, forureningsulykker og synkende både

Beredskabsplan. for indsats ved ulykker på Marselisborg Lystbådehavn. Ved brand, drukneulykker, personskader, forureningsulykker og synkende både Beredskabsplan for indsats ved ulykker på Marselisborg Lystbådehavn Ved brand, drukneulykker, personskader, forureningsulykker og synkende både Udarbejdet af Miljø- og Sikkerhedsudvalget, Marselisborg

Læs mere

vejledning om person sikkerhed ved anvendelse af brandøvelsesobjekter Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

vejledning om person sikkerhed ved anvendelse af brandøvelsesobjekter Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros vejledning om person sikkerhed ved anvendelse af brandøvelsesobjekter Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Indledning Denne branchevejledning er en revideret udgave af branchevejledningen Sikkerhed

Læs mere

SKRIFTLIGE ANVISNINGER. Foranstaltninger i tilfælde af ulykke eller nødsituation

SKRIFTLIGE ANVISNINGER. Foranstaltninger i tilfælde af ulykke eller nødsituation SKRIFTLIGE ANVISNINGER Foranstaltninger i tilfælde af ulykke eller nødsituation I tilfælde af en ulykke eller en nødsituation, der kan opstå eller forekomme under transport, skal medlemmerne af køretøjets

Læs mere

Alm. Brand. Forebyg og begræns brandskader

Alm. Brand. Forebyg og begræns brandskader Alm. Brand Forebyg og begræns brandskader Forebyg brandskader i din virksomhed Brandsikkerhed Indfør et fyraftenseftersyn for at sikre, at branddøre er lukket og sikringssystemer virker. Hold flugtveje

Læs mere

Vejledning. Indsats i forbindelse med spildevand

Vejledning. Indsats i forbindelse med spildevand Vejledning Indsats i forbindelse med spildevand Vejledning om indsats i forbindelse med spildevand Indhold Side Baggrund 3 Farer ved spildevandet 3 Smittefare og mikroorganismer 3 Kemiske farer 3 Forholdsregler

Læs mere

EKSTERN BEREDSKABSPLAN

EKSTERN BEREDSKABSPLAN EKSTERN BEREDSKABSPLAN 1 Ekstern beredskabsplan Indhold... 1 EKSTERN BEREDSKABSPLAN... 1 Ekstern beredskabsplan... 2 1 Forord... 3 2 Planens mål... 3 3 Indsatsleder politi (ISL-PO) opgaver... 3 4 Indsatsleder

Læs mere

Vejledning om Brug af grill og åben ild på flytbare bålsteder, mindre bålpladser i det fri samt i bålhuse.

Vejledning om Brug af grill og åben ild på flytbare bålsteder, mindre bålpladser i det fri samt i bålhuse. Forebyggende afdeling Vejledning om Brug af grill og åben ild på flytbare bålsteder, mindre bålpladser i det fri samt i bålhuse. 4. udgave maj 2014 Vagtcentral (døgnåben) Ådalsvej 52, 2970 Hørsholm Telefon

Læs mere

Fysik og kemi er overalt Ny Prisma Fysik og kemi 8. Skole: Navn: Klasse:

Fysik og kemi er overalt Ny Prisma Fysik og kemi 8. Skole: Navn: Klasse: Fysik og kemi er overalt Ny Prisma Fysik og kemi 8 Skole: Navn: Klasse: Opgave 1 Tre betingelser skal være opfyldt, før en brand kan opstå. Betingelserne sættes sammen i en brandtrekant. Afgør hvilke ting,

Læs mere

R.O.C. Danmark Aps. Beskrivelse : Brandfarligt organisk opløsningsmiddel. Krav til uddannelse : Ingen særlige uddannelse er påkrævet

R.O.C. Danmark Aps. Beskrivelse : Brandfarligt organisk opløsningsmiddel. Krav til uddannelse : Ingen særlige uddannelse er påkrævet Fortynder 1 af 6 Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stof/virksomhed. Firmanavn : R.O.C Danmark ApS. Mossøvej 11 DK 8240 Riskov, Denmark Tlf: 86 17 20 08 Produkt : Acetone 2-propanon Beskrivelse :

Læs mere

SKRIFTLIGE ANVISNINGER I HENHOLD TIL ADR. Foranstaltninger i tilfælde af ulykke eller nødsituation

SKRIFTLIGE ANVISNINGER I HENHOLD TIL ADR. Foranstaltninger i tilfælde af ulykke eller nødsituation SKRIFTLIGE ANVISNINGER I HENHOLD TIL ADR Foranstaltninger i tilfælde af ulykke eller nødsituation I tilfælde af en ulykke eller en nødsituation, der kan opstå eller forekomme under transport, skal medlemmerne

Læs mere

BRUGSANVISNING SIDE 1

BRUGSANVISNING SIDE 1 BRUGSANVISNING SIDE 1 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET OG LEVERANDØREN 1.1 IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET: Handelsnavn: TURBO OIL PRF 290 PR-nr.: 777435 1.2 IDENTIFIKATION AF LEVERANDØREN: Dato: 11-12-2008

Læs mere

Brugsanvisning Risikovurdering

Brugsanvisning Risikovurdering Brugsanvisning Risikovurdering VEDRØRENDE : Mastekran fritstående SAG NR. : 16183 UFØRT AF : Alex Hansen DK Kraner REKVIRENT : ASC Aabenraa Sejl Club 1 12-05-2016 0.0 Indhold 0.0 Indhold...2 1.0 Anlægget...3

Læs mere

Risikobaseret Dimensionering for Faaborg-Midtfyn Kommune, 2012, supplerende

Risikobaseret Dimensionering for Faaborg-Midtfyn Kommune, 2012, supplerende Til Beredskabsstyrelsen Center for Beredskabstilsyn og Rådgivning Datavej 16 3460 Birkerød Att.: Elsebeth Grinvalds Bent Jørgensen Beredskabsstyrelses sag nr.: 2010/018610 Risikobaseret Dimensionering

Læs mere

BEREDSKABSPLANENS FORMÅL ANSVAR OG PLIGTER. At redde mennesker i fare ved enhver hændelse, påført udefra eller internt uden tab af menneskeliv

BEREDSKABSPLANENS FORMÅL ANSVAR OG PLIGTER. At redde mennesker i fare ved enhver hændelse, påført udefra eller internt uden tab af menneskeliv BEREDSKABSPLANENS FORMÅL At redde mennesker i fare ved enhver hændelse, påført udefra eller internt uden tab af menneskeliv At begrænse tab af værdier mest muligt uden risiko for liv og helbred ANSVAR

Læs mere

Brandslukningsmidler og følgeskader. Af AREPA Firenew A/S

Brandslukningsmidler og følgeskader. Af AREPA Firenew A/S Brandslukningsmidler og følgeskader Af AREPA Firenew A/S Copyright 2003 AREPA Firenew A/S Gennem mangeårigt arbejde med vurdering og renovering af teknisk udstyr efter skader, har vi hos AREPA opnået en

Læs mere

Vejledning. Redningsberedskabets indsats på brinttankstationer. Foto H2 Logic A/S. Vejledning om Redningsberedskabets indsats på brinttankstationer

Vejledning. Redningsberedskabets indsats på brinttankstationer. Foto H2 Logic A/S. Vejledning om Redningsberedskabets indsats på brinttankstationer Vejledning Redningsberedskabets indsats på brinttankstationer Foto H2 Logic A/S 2014 December 2013 Side 1 af 23 Beredskabsstyrelsen 2014 December 2013 Side 2 af 23 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Vejledende skema indholdsemner for cirkelprogram

Vejledende skema indholdsemner for cirkelprogram Uge 1 Uge 2 Uge 3 Uge 4 Uge 5 Arbejde på vej og trafike- Arbejde på vej og trafike- Brug af stigemateriel Standartudlægninger Øvelse rede områder, herunder rede områder, herunder vognkommandørfunktion

Læs mere

Bekendtgørelse om personel i redningsberedskabet BEK nr 41 af 21/01/1998 (Gældende) Personel i det kommunale redningsberedskab 21. Personel, der skal

Bekendtgørelse om personel i redningsberedskabet BEK nr 41 af 21/01/1998 (Gældende) Personel i det kommunale redningsberedskab 21. Personel, der skal Bekendtgørelse om personel i redningsberedskabet BEK nr 41 af 21/01/1998 (Gældende) Personel i det kommunale redningsberedskab 21. Personel, der skal udføre opgaver inden for det kommunale redningsberedskab,

Læs mere

Sikkerhedsdatablad I henhold til EU forordning REACH Revideret 2008-09-17

Sikkerhedsdatablad I henhold til EU forordning REACH Revideret 2008-09-17 1. Identifikation af stoffet/materialet og selskabet/virksomheden Produktnavn: Leverandør: Telefon: E-mail: Sievert Powergas engangsgasdåse 2204 336 g, 600 ml Sievert AB, P.O. Box 1366, S-171 26 Solna,

Læs mere

Redning. Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Redning 2016

Redning. Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Redning 2016 Redning Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Redning 2016 Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Redning 2016 Nedenfor er anført vejledende plan for den obligatoriske vedligeholdelsesuddannelse, der

Læs mere

Baggrund for indsats ved gasudslip

Baggrund for indsats ved gasudslip Baggrund for indsats ved gasudslip Tilstandsformer Det er alene kombinationen af temperatur og tryk, der bestemmer, om et givent stof er en gas, en væske eller et fast stof. Ved at sænke temperaturen og/eller

Læs mere

BRUGSANVISNING SIDE 1

BRUGSANVISNING SIDE 1 BRUGSANVISNING SIDE 1 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET OG LEVERANDØREN 1.1 IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET: PR-nr.: 769435 Handelsnavn: KONTAKT PRF 6-68 1.2 IDENTIFIKATION AF LEVERANDØREN: Dato: 11-12-2008

Læs mere

Blinde og falske alarmer er i dag bl.a. defineret i ODIN og i Redningsberedskabets Statistiske Beretning:

Blinde og falske alarmer er i dag bl.a. defineret i ODIN og i Redningsberedskabets Statistiske Beretning: NOTAT April 2011 Sagsnr.: Sagsbehandler: JP Baggrund Der har gennem årene været anvendt forskellige definitioner af begreberne blinde og falske alarmer, og der har været en række forespørgsler

Læs mere

Træfældning Version 2 Gældende til 01-02-2014

Træfældning Version 2 Gældende til 01-02-2014 Træfældning Version 2 Gældende til 01-02-2014 Metodehæfte Funktions Uddannelse Indsats Træfældning Forfatter: Mads Blaabjerg Nielsen og Alexander Sylvestersen-Platz Copyright: Beredskabsstyrelsen Forsidefoto:

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Meget brandfarlig. Irriterer øjnene. Gentagen udsættelse kan give tør eller revnet hud. Dampe kan give sløvhed og svimmelhed.

Sikkerhedsdatablad. Meget brandfarlig. Irriterer øjnene. Gentagen udsættelse kan give tør eller revnet hud. Dampe kan give sløvhed og svimmelhed. Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer: 50762 Udarbejdet den: 22-06-2007 / JST Anvendelse: Produktet anvendes som opløsnings- og rensningsmiddel.

Læs mere

Anvend en MAX 6 A sikring i din emhætte for din egen sikkerheds skyld. Advarsel om fragt og transport Hvis du behov for transport igen

Anvend en MAX 6 A sikring i din emhætte for din egen sikkerheds skyld. Advarsel om fragt og transport Hvis du behov for transport igen 1 4 2 3 *Denne emhætte er produceret for almindelig brug i privat husholdning. *Dette produkt skal installeres af en autoriseret montør. *Produktet skal bruges med en jordet stikkontakt. * Installation

Læs mere

Der skal i nævnte rækkefølge, hvis man skønner, at man ikke selv kan slukke branden:

Der skal i nævnte rækkefølge, hvis man skønner, at man ikke selv kan slukke branden: Brand Brandalarm på instituttet ALLE ansatte, studerende, gæster går straks til samlingspunkt P1 (parkeringsplads ved svømmehallen) Evakuer - Sørg for at alle, du møder, kommer ud Luk alle døre til rummet

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. : Air Liquide Danmark A/S. Vejlevej 13-15, Tlf. +45 76 25 25 25. DK 8700 Horsens Denmark

SIKKERHEDSDATABLAD. : Air Liquide Danmark A/S. Vejlevej 13-15, Tlf. +45 76 25 25 25. DK 8700 Horsens Denmark Side : 1 Etiket 2.1 : brandfarlige gasser. F+ : Yderst brandfarlig 1 IDENTIFIKATION AF STOFFET / MATERIALET OG AF LEVERANDØREN Handelsnavn :, Altop Acetylen, Flamal Acetylen, Alphagaz Acetylen 1 Sikkerhedsdatablad

Læs mere

Brugsanvisning Ukrudtsbrænder MiniMax Kosan Gas varenr. 12002 og 12006

Brugsanvisning Ukrudtsbrænder MiniMax Kosan Gas varenr. 12002 og 12006 Brugsanvisning Ukrudtsbrænder MiniMax Kosan Gas varenr. 12002 og 12006 Anvendelse Håndtag og brænder benyttes i forbindelse med flaskegas, d.v.s. til butan, propan eller blandinger af disse gasser og kun

Læs mere

Materielvejledninger. Indhold

Materielvejledninger. Indhold Indhold Opsamlingskar... 2 ELRO kemikaliepumpe... 3 LUTZ kemikaliepumpe... 4 Universalflange... 5 Vetter Læk-tætnings-pude... 8 Flaskebatteri... 12 Oliefyr / Vandvarmer... 14 Side 1 af 16 Opsamlingskar

Læs mere

Sikkerhedsdatablad Husholdningssprit 93 % 1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren

Sikkerhedsdatablad Husholdningssprit 93 % 1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren Sikkerhedsdatablad Husholdningssprit 93 % 1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren PR-nummer: 1074096 Leverandør: Revideret den: 13-10-2003 Cab-Dan ApS Mådevej 80 6705 Esbjerg Ø Anvendelse:

Læs mere

Besparelses muligheder hos Brand & Redning Herning

Besparelses muligheder hos Brand & Redning Herning Besparelses muligheder hos Brand & Redning Herning Hoved overskrift Beløb Konsekvens 1. Nedlæggelse af hjælpebrandstation i Feldborg Stationen har ca. 8-13 udrykninger om året 6. Længere kørervej til Haderup

Læs mere

November 2010 ATEX INFO Kennet Vallø. INFO om ATEX

November 2010 ATEX INFO Kennet Vallø. INFO om ATEX INFO om ATEX 1 2 HVAD ER ATEX? 4 DEFINITIONER: 5 TEORIEN: 5 STØV: 6 KLASSIFICERING AF EKSPLOSIONSFARLIGE OMRÅDER I ZONER 6 GAS: 7 ZONE 0: 7 ZONE 1: 7 ZONE 2: 7 STØV: 7 ZONE 20: 7 ZONE 21: 8 ZONE 22: 8

Læs mere

Afbrænding brug af grill, ukrudtsbrændere mv.

Afbrænding brug af grill, ukrudtsbrændere mv. Afbrænding brug af grill, ukrudtsbrændere mv. Afbrændning af bål Al afbrænding af affald, herunder haveaffald og lignende, er forbudt, med mindre kommunen i et regulativ for husholdningsaffald giver tilladelse.

Læs mere

Rensning og dekontaminering

Rensning og dekontaminering Rensning og dekontaminering Generelt Redningsberedskabet er ansvarlig for rensning af kemikalieforurenede personer på skadestedet inden overdragelse til præhospitalt personale. Det præhospitale personale

Læs mere

Beredskabsplan for Institut for Sprog og Kommunikation

Beredskabsplan for Institut for Sprog og Kommunikation Beredskabsplan for Institut for Sprog og Kommunikation Syddansk Universitet Beredskabsplan for Institut for Sprog og Kommunikation Indholdsfortegnelse Intro... 2 1. I tilfælde af brand... 3 2. I tilfælde

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. DEPAC 125 Industrial Degreaser 1. NAVNET PÅ PRODUKTET OG VIRKSOMHEDEN

SIKKERHEDSDATABLAD. DEPAC 125 Industrial Degreaser 1. NAVNET PÅ PRODUKTET OG VIRKSOMHEDEN 1. NAVNET PÅ PRODUKTET OG VIRKSOMHEDEN HANDELSNAVN Leverandør Distributør DEPAC DEPAC 125 Affedtningsmiddel til industrielt brug DEPAC Dichtungstechnik GmbH Alfenzstrasse 9, A-6700 Bludenz Tlf +43 5552

Læs mere

L Y N G B Y - T A A R B Æ K B R A N D V Æ S E N

L Y N G B Y - T A A R B Æ K B R A N D V Æ S E N AFBRÆNDING B R U G A F G R I L L, U K R U D T S B R Æ N D E R E M V. LY N G B Y - TA A R B Æ K B R A N D VÆ S E N AFBRÆNDING AF BÅL Al afbrænding af affald, herunder haveaffald og lignende, er forbudt,

Læs mere

Din sikkerhed - kort fortalt

Din sikkerhed - kort fortalt Din sikkerhed - kort fortalt Guidelines til receptionen på Tagensvej 86 Denne bog indeholder de vigtigste punkter fra Metropols beredskabsplan, til dig i receptionen Indledning Denne guide er lavet til

Læs mere

Beredskabsplan for Varde Ungdomsklub

Beredskabsplan for Varde Ungdomsklub Beredskabsplan for Varde Ungdomsklub Fomål: Beredskabsplanen finder anvendelse på skoler, SFOèr, daginstitutioner, døgninstitutioner, STU uddannelsessteder i Varde Kommune og omfatter retningslinjer for

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Modelmates Limited - Weathering Dye Spray Aerosol

SIKKERHEDSDATABLAD Modelmates Limited - Weathering Dye Spray Aerosol SIKKERHEDSDATABLAD 1 IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN PRODUKTNAVN LEVERANDØR Modelmates Limited 54 De Tany Court St Albans Herts AL1 1TX Tel: 07926 196 471 Fax:

Læs mere

Indsats. Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Indsats 2013

Indsats. Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Indsats 2013 Indsats Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Indsats 2013 Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Indsats 2013 Den obligatoriske vedligeholdelsesuddannelse har til formål løbende at træne og videreudvikle

Læs mere