Mulige mundtlige C-spørgsmål som kan indgå i den afsluttende prøve i Indsatsuddannelsen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Mulige mundtlige C-spørgsmål som kan indgå i den afsluttende prøve i Indsatsuddannelsen"

Transkript

1 på manuelt niveau - Indsats Side 1 Mulige mundtlige C-spørgsmål som kan indgå i den afsluttende prøve i Indsatsuddannelsen Brandkemi Hvad er en forbrænding? Hvad kræves for at en forbrænding kan foregå? Hvad forstås ved et stofs antændelsestemperatur? Hvad forstås ved et stofs brændværdi? Beskriv processen selvantændelse? Hvad er en fuldstændig forbrænding og hvad dannes primært? Hvad er en ufuldstændig forbrænding og hvad dannes primært? Nævn to faremomenter i forbindelse med ufuldstændig forbrænding? Hvad er nulplanet, der kan observeres under brand i lukkede rum? Hvad er antændelsesområdet? Ved hvilken temperatur antænder almindelige røggasser? Hvad forstås ved en overtænding? Hvilke typer overtændinger findes der? Hvor i antændelsesområdet er forbrændingshastigheden størst? Hvilke typer overtændinger kan foregå ved øvre antændelsesgrænse? Hvilke typer overtændinger kan foregå ved nedre antændelsesgrænse? Hvor i antændelsesområdet indtræder en fed overtænding? Hvor i antændelsesområdet indtræder en forsinket En kemisk proces hvor et brændbart stof forbinder sig med ilt under udvikling af varme Et brændbart stof, ilt og tilstrækkelig høj temperatur Den temperatur stoffet skal opvarmes til for at bryde i brand i atmosfærisk luft Den varmemængde, der udvikles ved forbrænding af et kg af et fast stof/væske eller en m 3 gas. En proces hvor et stof efter et stykke tid ved selvopvarmning når antændelses-temperaturen og bryder i brand En forbrænding hvor der er nok ilt C + O 2 = CO 2 (Carbondioxid) En forbrænding hvor der ikke er nok ilt: 2C + O 2 = 2CO (carbonmonoxid) Ved tilførsel af ilt kan der forekomme overtænding 2CO + O 2 = CO 2 Kulilte er giftigt Det er det område, hvor trykket inde i brandrummet er lig med trykket i det fri eller i nærmeste tilstødende lokale Området mellem nedre- og øvre antændelsesgrænse graders Celsius Antændelse af røggasser i et mere eller mindre lukket rum Mager fed - fed varm - forsinket overtænding Ved idealblandingen Fed og fed varm samt forsinket overtænding Mager og forsinket overtænding Ved øvre antændelsesgrænse I hele antændelsesområdet (mellem nedre- og øvre

2 på manuelt niveau - Indsats Side 2 overtænding? Hvad er forskellen på en fed og en fed varm overtænding? Hvad forstås ved nedre antændelsesgrænse? Hvad forstås ved øvre antændelsesgrænse? Hvad sker der med blandingen gasser/luft, når man lægger låg på en brændende gryde? Hvorledes er trykket over og under nulplanet? Hvor i antændelsesområdet indtræder en mager overtænding? Forklar hvorfor der kan ske en eksplosion, hvis en lukket tønde på 200 l med ca. to liter dieselolie udsættes for varme? Forklar hvorfor der sker en tryksprængning, hvis en lukket tønde på 200 l med ca. to liter benzin udsættes for varme? Forklar hvorfor der sker en tryksprængning, hvis en lukket tønde på 200 l med ca. to liter vand udsættes for varme? antændelsesgrænse) Fed varm har antændelsestemperaturen, og den tænder, når blandingen når øvre antændelsesgrænse. (Udefra) Fed mangler både den rigtige blanding (luft) og antændelsestemperatur. (Indefra) Den laveste koncentration af brændbar gas i atmosfærisk luft, hvor en forbrænding kan forløbe Den højeste koncentration af gas i atmosfærisk luft, hvor en forbrænding kan forløbe Den hæves til over øvre antændelses-grænse Der er overtryk over nulplanet og undertryk under nulplanet Ved nedre antændelsesgrænse Damp/luftblandingen befinder sig inden for antændelsesområdet, når antændelsestemperaturen nås, og blandingen antændes Damp/luftblandingen befinder sig uden for antændelsesområdet, når antændelses-temperaturen nås. Trykket i tromlen øges og tromlen sprænger. Når vandets kogepunkt nås, fylder en liter ca. 1,7m 3. Trykket i tromlen øges og tromlen sprænger. Hvad forstås ved en brandfarlig væske? En væske med et flammepunkt under 100 C Hvad betyder underklasse 1 og 2 i inddelingen af brandfarlige væsker? Hvorledes er inddelingen i hovedklasser af brandfarlige væsker? I hvor mange hoved- og underklasser inddeles brandfarlige væsker? Hvordan brænder følgende (eller hvordan ses det at følgende brænder ): a) Luftarter b) Væsker c) Faste stoffer? Hvad hedder punkt A i brandmandens ABC Hvad hedder punkt B i brandmandens ABC? Underklasse 1: Ikke blandbar med vand Underklasse 2: Blandbar med vand I: Flammepunkt under +21 C II: Flammepunkt fra 21 C, men under 55 C III: Flammepunkt fra 55 C, men under 100 C Tre hovedklasser og to underklasser a) Luftarter: flammer b) Væsker overgår til luftform: flammer c) Faste stoffer brænder med gløder og flammer Ilden opsøges, og strålerørsføreren trænger så langt frem mod brandstedet, som det er muligt og forsvarligt. Strålen rettes direkte mod det brændende materiale, ikke

3 på manuelt niveau - Indsats Side 3 mod flammer og røg. Hvad hedder punkt C i brandmandens ABC? Hvad hedder punkt D i brandmandens ABC? Hvad hedder punkt E i brandmandens ABC? Hvad hedder punkt F i brandmandens ABC? Hvad er formålet med brandventilation? Nævn de 2 hovedgrupper som brandventilation opdeles i. Nævn de 2 former for naturlig brandventilation. Nævn de 2 former for mekanisk brandventilation Hvad forstås ved termisk ventilation af en brand? Hvad forstås ved aerodynamisk ventilation af en brand? Hvad forstås ved mekanisk brandventilation? Hvorfor skal termisk ventilation af en brand foretages over nulplanet? Hvad er de to ventilationsformer under naturlig brandventilation I hvilken rækkefølge skal tillufts- og fraluftshul etableres i forbindelse med overtryksventilation af en brand? Hvilke faremomenter kan evt. opstå ved overtryksventilation af en brand? Strålerøret bevæges til stadighed for at sikre, at vandet rammer hele den brændende overflade. Herved sikres tillige det omkringliggende materiel nærmest brandstedet mod antændelse Vandafgivningen afbrydes med passende mellemrum, for at slukningsarbejdet kan bedømmes. Ved brand med større udstrækning slukkes først det nærmeste punkt og fremefter og i højden slukkes der nedefra og opefter Branden angribes så vidt muligt med overlegen stråle i kortest mulig tid a) Forhindre røggaseksplosion b) Fjerne røgfaren for evt. indespærrede c) Øge sigtbarheden og lette indtrængningen for røgdykkeren d) Begrænse brandens udbredelse e) Mindske korrosion Naturlig- og mekanisk brandventilation Termisk- og aerodynamisk brandventilation Overtryks- og undertryks brandventilation Termisk ventilation udnytter at røggasserne er varme og at der er overtryk øverst i bygningen ved at der ventileres så højt op over branden som muligt Aerodynamisk ventilation udnytter at vinden påvirker bygning ved at danne overtryk på forsiden- og undertryk på læsiden af bygningen Det er når der anvendes brandmateriel for at foretage brandventilationen. Fordi der er overtryk over nulplanet Termisk og aerodynamisk brandventilation Fraluftshul, derefter tilluftshul. En opblusning af branden og dermed en større brandspredning. Slukningsteori og midler Hvilke 2 hovedgrupper opdeles slukningsmidler i? Kølende og kvælende

4 på manuelt niveau - Indsats Side 4 Hvad er de 4 slukningsmetoder /virkninger? Hvad hedder de 4 forskellige slukningsteknikker? Hvilken slukningsvirkning udnyttes ved direkte slukning med vand? Hvilken slukningsvirkning udnyttes ved indirekte slukning med vand? Hvilken slukningsteknik anvendes ved risiko for overtænding? Hvornår bruges køling af røggasser? Hvordan udføres indirekte slukning? Hvornår anvendes indirekte slukning? Nævn fire fordele ved at anvende vand som slukningsmiddel Hvad er teknikken i offensiv slukning, når der ikke er brand i gasserne? Hvilket slukningsmiddel kan bruges ved brand i letmetaller? Hvad er skumtallet et udtryk for? Hvilken slukningsvirkning udnyttes ved slukning med skum? Hvor mange liter skum kan der laves med et LM 2-75 rør i minuttet? Hvorfor kan man ikke anvende en Z4 tilblander til et LM 2-75 skumrør? Hvad forstås ved en tilblandingsprocent på 2½ ved en skumudlægning? Hvor mange liter skumvæske anvendes pr. minut, når der bruges et LS 2-15 skumrør og en tilblandingsprocent på 2½? Hvor meget vand skal der gennem en Z4 tilblander i minuttet? Hvor meget vand skal der gennem en Z2 tilblander i Køling, kvælning, fjernelse af brændbart materiale og antikatalyse (kemisk) Direkte slukning - indirekte slukning - køling af røggasser - pensling Kølende Kvælende (acceptere også at 1 liter vand bliver til ca.1700 liter vanddamp ved 100 o og fortrænger ilten) Køling af røggasser For at forhindre eller stoppe overtænding (køling af varme eller brændende røggasser) Man slukker med spredt stråle/tågestråle på det varmeste sted i lokalet i nogle sekunder Ved slukning i lukkede rum med høj temperatur Stor kølende virkning - forekommer mange steder - stor kastelængde og spredning - kan transporteres over store afstande - ugiftigt og kemisk neutral Temperaturkontrol køling af røggasser i D-pulver eller tørt sand Hvor meget skum der bliver dannet af en liter vand iblandet skumvæske, eller Forholdet mellem dannet skum og anvendt vand samt skumvæske Kvælning 200 l/min x 75 = l/min Vandmængden til tilblanderen skal være 400 l/min og til skumrøret 200 l/min Det betyder at tilblanderen tilfører det gennemstrømmende vand 2½ % skumvæske. 200 l/min x 2,5: 100 = 5 l/min 400 liter i minuttet 200 liter i minuttet

5 på manuelt niveau - Indsats Side 5 minuttet? Hvorledes inddeles skum med hensyn til skumtallet? Hvordan sænkes risikoen for antændelse af den naturgas sky som dannes eks. ved brud på en naturgasledning? Hvad er det primære slukningsmiddel ved brand i en aluminiumstankvogn fyldt med en brandbar væske? Hvilke er principielle elementer bør indgå i bekæmpelsen af en skovbrand? Hvad er slukningsindsatsen ved en silobrand? Hvad betyder A, B, C, D, E og F mærkningen på en pulverslukker Ved hvor mange bar åbner sikkerhedsventilen på en CO 2 slukker? Hvilken slukningsvirkning udnyttes primært ved brug af en CO 2 slukker? Hvilken slukningsvirkning udnyttes primært ved brug af en pulver slukker? Nævn to fordele ved brug af en CO 2 slukker. Tung: indtil 20 Mellem: Let: over 200 Naturgas skyen mættes med vandpartikler ved at sprøjte vandtåge direkte ind i den udstrømmende gas så tæt på bruddet som muligt. Skum Standsning af brandudbredelse forstærkning af begrænsningslinier efterslukning brandvagt Skum på toppen, hvorefter siloen tømmes ud gennem bunden, og gløder slukkes med vand. A: Faste stoffer B: Væsker C: Gasser D: Letmetaller E: Elektriske installationer F: Fedtbrande Ca. 225 bar Kvælende Kvælende (acceptere også at det er vha. den antikatalytiske effekt) Stor kvælende virkning og efterlader ingen skadelige spor efter slukning Bygningskonstruktioner Nævn to ulemper ved jern som bygningsmateriale under brand Nævn to ulemper ved træ som bygningsmateriale ved brand Nævn to ulemper med beton som bygningsmateriale ved brand Hvad er de 5 sikre tegn på sammenstyrtningsfare? Udvides ved opvarmning - styrken halve-res ved 500 o - ved 700 o er styrken kun en femtedel - stor varmeledningsevne Brændbart - lav antændelsestemperatur - hurtig brandudbredelse - konstruktioner svækkes i takt med indbrændingen Forskydning af betonelementer - afskalling af jernbeton - udvidelse ved opvarmning og fare for sammenstyrtning Stærk bortbrænding af træværk Udvidelse af ståldele Revner i mure Afskalning af dæklag på jernbeton Forskydning af jernbetonelementer

6 på manuelt niveau - Indsats Side 6 Hvad betyder BS-dør 120 (eller Ikke bærende bygningsdel EI 120 A2-S1,d0)? Hvad betyder BD-bygningsdel 60 (eller Bærende bygningsdel REI 60 B-S2,d1)? Hvad betyder F-dør 30 (eller E30 jf. de nye betegnelser)? Brandsikker dør i 120 minutter (E-integritet, I-isoleringsevne, A2-ubrændbar, S1- røgudvikling og d0-brændende dråber) Branddrøj bygningsdel i 60 minutter (R-bæreevne, E- integritet, I-isoleringsevne, B-brændbar, S2- røgudvikling og d1-brændende dråber) Flammmestoppende dør i 30 minutter CBRN og akutte uheld med farlige stoffer Nævn fire måder et stof kan være farligt på? Hvorfor skal miljømateriel være gnistfri? Hvad fortæller fareskiltets/-tavlens øverste felt? Hvad fortæller fareskiltets/-tavlens nederste felt? Hvad betyder bogstavet X foran et farenummer? Hvor kan kemikaliedykkeren forvente at finde transportdokumenter? Nævn to forhold der gør, at en person i kemikalieindsatsdragt, har mindre indsatstid end en røgdykker. Ætsende giftigt brandfarligt - eksplosionsfarligt Der skal kunne arbejdes med materiellet i eksplosionsfarlige miljøer. Stoffets farenummer (eller hvor farligt et stof er) Et stofs firecifrede identifikations-nummer (FN/UNnummer) Stoffet reagerer farligt, hvis det kommer i kontakt med vand. I førerkabinen på køretøjet. Der arbejdes hårdere - der anvendes luft til kemikalieindsatsdragten - der skal være tid til rensning efter tilbagetrækning til rensepunkt Hvad skal kemikaliedykkerholdet kunne løse af opgaver ved akutte uheld med farlige stoffer En røgdykker under indsats kravler ofte fremad. Hvordan bevæger en kemikaliedykker sig fremad under indsats? Hvorfor? Hvilke forhold skal der tages højde for, når kemikaliedykkerens indsatstid skal udregnes? Nævn 3 opgaver som typisk skal løses ved udslip af eks. et giftstof. Hvad er en kemikalieindsatsdragt? Nævn de 3 niveauer, der indgår i informationssystemet ved uheld med farlige stoffer? Fjernelse af særlige farer standse udbredelse hindre udstrømning foretage opsamling foretage afmærkning af område med fare for direkte kontakt. Normalt gående for ikke at beskadig dragten og dermed at udsætte sig selv for risiko. Samlet luftmængde personens luftforbrug dragtens luftforbrug tilbagetrækningsafstand rensningsprocedure Der skal afspærres, tætnes og opsamles (acceptere også at der skal proppes og genkondensceres/impakteres) En gastæt totalbeskyttelsesdragt lavet af gummi, anvendelig med røgdykker apparat og overtryk i dragten, anvendelig i sundhedsskadelige miljøer. Førsteindsats ved kemikalieuheld - Indsatskort for kemikalieuheld - Kemikalieberedskabsvagten Hvad hedder de fire hovedgrupper som miljømateriellet Opsamlingsmateriel værktøj - tætningsmateriel -

7 på manuelt niveau - Indsats Side 7 typisk opdeles i? Giv 2 eksempler på materiel der hører til kategorien Tætningsmateriel indenfor miljøområdet. Hvor i indsatsområdet placeres rensepunkt for indsatsmandskabet? personlig udrustning Propper, kiler, kloakafdækningspose (eller elefantpose), flydespærringer Ved overgangen fra Området med direkte kontakt til (det øvrige område inden for sikkerhedsafstanden) Fareområdet Redningsrelateret emner Hvad er formålet med (grundprincippet for) Redningstjenestens 5 stadier? I hvilke situationer anvendes prioriteringsværktøjet Redningstjenestens 5 stadier? Nævn de 3 grundlæggende afstivningsmetoder der findes? Hvordan udformes gennembrydnings-hullet ved murgennembrydning i en bærende mur? I hvilke situationer anvendes en søjleafstivning? I hvilke situationer anvendes en skråafstivning? I hvilke situationer anvendes en ankerafstivning? Hvad er forskellen på en let tilgængelig og en svær tilgængelig til skade-kommen? Hvorledes prioriteres tilskadekomne på en behandlingsplads? Hvad er forskellen på en let og en hårdt såret tilskadekommen? Hvornår anvendes fastspænding af en tilskadekommen på båre? Nævn 4 former for nedfiringer Hvad er den højst tilladelige faldhøjde ved brug af At redde flest mulige mennesker på kortest mulig tid Ved større ulykker med mange tilskadekomne Søjleafstivning skråafstivning Ankerafstivning Trekantet med hullet størst for neden Hvor en etage truer med at styrte sammen Hvor en mur truer med at styrte udad Hvor en mur eller bærende væg truer med at styrte sammen. Et bårehold kan (evt. med kortvarig hjælp af andet bårehold) udfri en let tilgængelig på under 15 minutter. En svært tilgængelig tager over 15 minutter, evt. kræves anvendelse af tungt udfrielsesmateriel, eller afstivninger skal opstilles før udfrielse kan påbegyndes. I prioriteringen: Straks snarest kan vente En hårdt såret tilskadekommen skal transporteres på båre, mens en let såret tilskadekommen selv kan gå. En hårdt såret tilskadekommen skal på behandlingspladsen og transporteres med ambulance, mens let såret tilskadekommen ikke behøver at komme på behandlingspladsen og ikke behøver at blive transporteret med ambulance. Ved båretransport i ruiner og ujævnt terræn - ved nedfiring - hvor båren skal føres sidelæns eller på højkant. Skrå nedfiring lodret nedfiring udligger tovbane (acceptere også lænestige fritstående stige slidskning vippestige) 2 meter.

8 på manuelt niveau - Indsats Side 8 faldsikring? Hvad er de tre anvendelsesmuligheder for håndbårne stiger? Hvilket arbejde foretages i redningstjenestens 5. stadie? Hvilket arbejde foretages i redningstjenestens 4. stadie? Hvilket arbejde foretages i redningstjenestens 3. stadie? Hvilket arbejde foretages i redningstjenestens 2. stadie? Hvilket arbejde foretages i redningstjenestens 1. stadie? Nævn 2 materielgenstande som indsatspersonalet kan bruge til løft af tunge byrder? Nævn principperne for opklodsning ved løft af byrder? Hvilket personligt sikkerhedsudstyr skal bæres ved brug af motorkædesav Hvilket personligt sikkerhedsudstyr skal bæres ved anvendelse af skæreskive? Adgangsstiger arbejdsstiger redningsstiger Afsøgning af hele skadestedet Eftersøgning af savnede personer Befrielse af svært tilgængelige Befrielse af let tilgængelige Opsamling af frit tilgængelige tilskadekomne samtidig med en rekognoscering for skadens art og omfang Donkrafte, luftpuder, spil, taljer, løftestænger og lipperter (dog ikke kran) Der opklodses så stabilt som muligt, og der opklodses for hver 10 centimeter. Skærebukser - brandmandsstøvler ansigtsskærm - høreværn - hjelm - arbejdshandsker. Indsatsdragt, beskyttelsesbriller, handsker og høreværn. Støvmaske anvendes tillige ved skæring i beton og murværk. Brandmateriel Hvad er vandydelsen på en automobilsprøjte 16? Hvad er normal vandføring i A B og C slanger? Hvilket materiel fremtager 3 eren på ordren: Fra stigrøret C-slangen ud? Hvad er tryktabet i seks B-slanger med normal vandføring? Hvilket materiel kan anvendes til løft af tunge og mindre tunge byrder? Nævn tre ansugningssystemer. Hvilket materiel fremtager 3 eren på ordren: Fra sprøjten skumslangen ud? Hvad er den samlede løftehøjde? Hvad indeholder hjemkomsteftersynet på en motorskæreskive? Hvad indeholder hjemkomsteftersyn på en Minimum 1600 l/min ved 80 m.v.s l 600 l 200 l Stigrørsstykke - slangenøgle - B-slanger 6 m.v.s. Donkrafte luftpuder løftestænger lipperter Vandringspumpen - stempelansugningspumpen - ejektoren Tilblander skumvæskeslange skumvæske C eller B-slange Summen af den samlede sugehøjde og pumpens afgangstryk = vacuummanometer- og manometervisningen Rengøring påfyldning af brændstof kontrol af skæreskivens tilstand kontrol af fastspænding af skæreskiven kontrol af luftfilter. Rengøring - påfyldning af brændstof kontrol af

9 på manuelt niveau - Indsats Side 9 motorkædesav? kædeolie kontrol af hvorvidt kæden er stram kontrol af hvorvidt kædebremsen fungerer Hvad indeholder hjemkomsteftersynet på en motorskæreskive? Hvad har indflydelse på, hvilket tryk motorpasseren skal have som afgangstryk? Hvordan udregner røgdykkeren hvor meget tid der er til tilbagetrækning? Hvordan kan brandmanden under indsats reducere risikoen for dehydrering og varmekollaps? Nævn tre kvælende slukningsmidler Hvorledes standses udstrømningen af gas fra henholdsvis en plastledning og en stålledning. Hvad er den samlede sugehøjde? Hvad har indflydelse på tryktabet i slangerne? Hvad sker der med tryktabet i slanger hvis vandføringen fordobles Hvad er sugemodstanden? Rengøring påfyldning af brændstof kontrol af skæreskivens tilstand kontrol af fastspænding af skæreskiven kontrol af luftfilter. Strålerørstryk - højdeforskel mellem pumpe og strålerør - tryktab i slanger Flaskeindhold divideret med luftforbrug Tilføre luft til huden ved at lukke dragten op, når det er sikkerhedsmæssigt forsvarligt - drikke væske mellem røg- og kemikaliedykningerne (minimum ½ l) - holde pause mellem røg- og kemikaliedykningerne (minimum ½ t) Pulver, kulsyre, skum og brandtæppe Plastledningen klemmes, stålledningen lukkes på afspærringsventil Summen af statisk sugehøjde og sugemodstand = vaccummetervisning ved vandforbrug Slangelængden - vandføringen - (den indvendige overflades beskaffenhed) Tryktabet firedobles Tryktabet i sugeslangen m.v., målt i m.v.s. Brandmandens (røgdykkerens) arbejde Nævn to ting som forårsager at et røgdykkerhold øjeblikkeligt skal søge ud af bygningen Hvad er symptomerne på forgiftning med carbondioxid / kultveilte / CO 2? Hvad er førstehjælp til en person, der har indåndet carbondioxid / kultveilte / CO 2? Og hvis personen bliver bevidstløs? Hvad er symptomerne på forgiftning med carbonmonoxid / kulilte / CO? Hvad er førstehjælp til en person der har indåndet carbonmonoxid / kulilte / CO? Og hvis personen bliver bevidstløs? Hvordan kan brandmanden før indsats reducere risikoen for dehydrering og varmekollaps? Ved ordre udefra ved tegn på sammenstyrtningsfare (accepter også når fløjten på trykluftsapparatet lyder hvis den ene får det ildebefindende) Ansigtsfarven kan være fra blussende rød og svedende til let grålig. Frisk luft og fuldstændig ro. Ved bevidstløshed gives trinvis førstehjælp Personen vil ofte have lyserød hud og læber. Frisk luft, sikres mod afkøling, fuldstændig ro samt lægehjælp. Hurtigst muligt gives oxygentilførsel. Ved bevidstløshed gives trinvis førstehjælp. Holde sig i god fysisk form Undgå overvægt opretholde væskebalance i det daglige drikke væske på vej ud til indsatsen

10 på manuelt niveau - Indsats Side 10 Hvad forstås ved klasse 1 personer i forbindelse med redningsarbejdet på brandstedet? Hvad forstås ved klasse 2 personer i forbindelse med redningsarbejdet på brandstedet? Hvad forstås ved klasse 3 personer i forbindelse med redningsarbejdet på brandstedet? Hvad er formålet med oprydning af brandstedet? Hvordan udregner du røgdykkerens indsatstid? Hvornår bør røgdykkeren anlægge sin maske før røgdykkerindsats? Hvem varetager den tekniske og koordinerende ledelse på skadestedet? Hvordan forplanter varmen sig? Hvad skal holdlederens befaling indeholde? Hvor er det farligt at opholde sig ved brand i en ståltankvogn? Hvornår skal en stige topsikres? Hvad er indsatspåklædningen ved uheld med radioaktive stoffer i lukkede rum? Klasse 1: Personer, der er direkte truet af flammer eller røg, og som ikke selv kan forlade deres opholdssted. De skal øjeblikkeligt REDDES Klasse 2: Personer, der ved en udbredelse af branden kan blive truet af flammer eller røg, men som på nuværende tidspunkt ved egen hjælp kan bringe sig i sikkerhed. De skal snarest muligt EVAKUERES Klasse 3: Personer, der ikke er og som ikke vil blive truet af flammer eller røg, men som på anden måde kan blive berørt af branden: De skal INFORMERES om situationen Hindre genopblussen af branden. Fjerne eventuelle farer fra brandstedet Flaskeindhold (minus indhold til tilbagetrækningssignal) divideret med luftforbrug Så sent som muligt Teknisk ledelse: Redningsberedskabets indsatsleder Koordinerende ledelse: Politiets indsatsleder Ledning, strømning og stråling Situation, opgave, udførelse og jeg Ud for tankens ender Når stigen undtagelsesvis benyttes som arbejdsplatform Normal indsatspåklædning med fuld åndedrætsbeskyttelse Nævn 4 advarselssignaler på varmeophobning hos røgdykkeren? Hvad er indsatsen over for trykflasker med oxiderende, brandfarlige eller giftige gasser Hvad er røgdykkerens personlige beskyttelsesudstyr? Hvad besværliggør brande på landet? Hvor lang tid bør der som minimum gå mellem hver røgog kemikaliedykning? Træthed svimmelhed hovedpine kvalme manglende koncentrationsevne sløvhed virker uklar døsig Køle lukke fjerne Indsatsdragt indsatshjelm røgdykkerhætte indsatsstøvler beskyttelseshandsker underbeklædning røgdykkerapparat Redning af dyr vandforsyning - bygningernes beskaffenhed efterslukning 30 minutter Nævn 4 særlige farer, der kan optræde på Bygningskonstruktioners forhold under brand

11 på manuelt niveau - Indsats Side 11 indsatsstedet? Nævn 5 iagttagelser som redningsmandskabet bør være opmærksomme på under slukningsarbejde af hensyn til sporbevaring? Hvad er indsatsen over for trykflasker med inaktive gasser? Hvilke opgaver skal være udført forinden overtryksventilation iværksættes? Hvordan bliver varmestrålingen, hvis du fordobler afstanden? Hvornår er der fare for en utilsigtet slukning af brand i naturgas? Hvad gør indsatsen ved skibsbrande vanskelig? Hvad er det gennemsnitlige luftforbrug for en røgdykker, når han er i ro, ved let arbejde og ved svært arbejde? Nævn hoveddelene i et trykluftsapparat Hvor mange liter luft har en røgdykker med en seks liters flaske og et tryk på 300 bar? Hvor mange liter luft har en røgdykker med to fire liters flasker og et tryk på 200 bar? Røgdykkeren har to 4 liters flasker med 50 bar da fløjten lyder. Hvor mange liter er der til tilbagetrækning? Hvilke kontroller skal en røgdykker foretage i forbindelse med klargøring af et trykluftapparat? Hvad betyder det at et trykluftsapparat er et overtryksapparat? Hvor mange procent reduceres kroppens evne til at arbejde, hvis kropsvæsken reduceres med 1 %? Hvordan kan brandmanden efter indsats reducere risikoen for dehydrering og varmekollaps? Hvad er indsatsen over for trykflasker med acetylen? trykflasker radioaktivitet - elektricitet - farlige stoffer Prioritering af slukningsarbejdet indtrængen på brandstedet unaturlig brandspredning lugte flere arnesteder brandens laveste punkt møbler og anden inventars placering elektriske installationer forbrugsapparater indebrændte personer Køle fjerne Etablering af fraluftsåbning - afsøgning imellem fraluftsåbning og arnested - placering af sikringsslange ved fraluftsåbning Når afstanden fordobles, formindskes varmestrålingen til ¼ Hvis der påføres vand i flammeløftet på en jet-brand Vanskelige adgangsforhold Manglende ventilationsforhold Materialernes varmeledningsevne Slukningens indflydelse på skibets stabilitet 10 liter, 30 liter og 60 liter Flaske rygskjold reduktionsventil manometer lungeautomat maske Røgdykkeren har 300 * 6 l = 1800 liter luft Røgdykkeren har 200 * 8 l = 1600 l Luftmængde: 50*8 l = 400 l Visuel kontrol indholdskontrol tæthedskontrol kontrol af tilbagetrækningssignal (advarselsfløjte) At der er et lille overtryk inde i masken, som bevirker, at der ved utæthed ikke vil strømme gas/røg ind i masken. 10 % Tilføre luft til huden ved at lukke dragten op - drikke væske (to l med 0,6 l pr. time) Køle lukke - fjerne tømme. Kontrol af flaskens temperatur gennemføres i forbindelse med nævnte faser

12 på manuelt niveau - Indsats Side 12 Hvad er minimumsafstanden med samlet stråle og tågestråle, når der undtagelsesvis sprøjtes på højspændingsledninger Hvor mange mænd skal der til at betjene en springpude? Hvad foretager 2 eren sig stigrørsudlægning? Hvad foretager 3 eren stigrørsudlægning? Hvad foretager 3 eren sig ved en skumudlægning? Hvad foretager 4 eren sig ved en B/C udlægning med et enkelt C-rør? Trykflasker inddeles farvemæssigt i fire hovedgrupper efter gasindholdet, nævn farver og tilhørende gruppe? 15 m med samlet stråle og fire fem m med vandtåge Seks mand (der findes nye modeller, der kun kræver to mand) Sikre stigrørsventil er lukket - udlægger slange fra stigrørsventil til angrebssted - hjælper 1 eren med angrebsslangens fremføring og betjening. Udlægger B-slange fra pumpe til stigrør (højre indløb) - fra stigrør (venstre indløb) til pumpe - sikrer, at ikke anvendte stigrørsventiler er lukkede - melder sig hos lederen Udlægger slange(r) fra pumpe til tilblander, påsætter skumvæskeslange og betjener tilblanderen. Fremtager BBB udstyret (brandhanestykke, brandhanenøgle og B-slange), udlægger B-slange og betjener brandhanen. Derefter melder han sig ved pumpen. Grøn = inaktive, Blå = oxiderende, Rød = brandfarlig, Gul = giftig Hvordan inddeles trykflasker? Hvilken farve har en acetylenflaske? Inaktive gasser Oxiderende, brandfarlige eller giftige gasser Acetylen Rødbrun krop og skuldre Frigørelse af fastklemte i køretøjer Nævn de overordnede faser ved frigørelse af fastklemte i køretøjer. Hvordan er opdelingen / enkadreringen af mandskabet ved trafikuheld med fastklemte? Hvad er formålet med opklodsning af et køretøj, hvor der skal foretages frigørelse? Hvilket arbejde foregår der i frigørelsens 1. fase ved frigørelse fra køretøjer? Hvilket arbejde foregår der i frigørelsens 2. fase ved frigørelse fra køretøjer? Hvilket arbejde foregår der i frigørelsens 3. fase ved frigørelse fra køretøjer? a) Overblik og sikring af skadested b) Skab adgang c) Skab plads d) Endelig frigørelse e) Teknisk evaluering Holdleder er leder, 1+2 er værktøjsbetjener, 3 er førstehjælper, 4 er sikkerhedsmand og CHF er pumpe- /motorpasser. Sikre køretøjet er stabilt under klipning, således at den fastklemte ikke skades yderligere Overblik, sikring af skadested. Skab adgang. Skab plads

13 på manuelt niveau - Indsats Side 13 Hvilket arbejde foregår der i frigørelsens 4. fase ved frigørelse fra køretøjer? Nævn 4 af brandmandens opgaver, der indgår i 1. fase ved frigørelse af fastklemte i køretøj Hvilke 3 depoter skal der oprettes ved frigørelse af fastklemte i køretøjer? Nævn 3 måder, som brandmanden kan anvende til at skabe adgang for førstehjælperen i 2. fase ved frigørelse af fastklemte i køretøjer Hvornår er en airbag efter et trafikuheld farlig? Hvordan sikres det at en airbag ikke sprænger ved frigørelse af fastklemte fra et køretøj? Endelig frigørelse Fjernelse af ydre faremomenter, stabilisering af køretøj, adgang til batteri, afmontering af batteripoler, opsætning af afspærring, udlægning af sikringsslange Materiel-, personel-, og affaldsdepot Ved at åbne eller sprede en dør fjerne bagruden i et stykke eller knuse den sprede bagklappen op knuse en siderude Når den ikke er udløst. Ved at tage strømmen på bilen samt påsætte et sikringsnet

Prøve til certificering i Indsatsuddannelse Mulige C-spørgsmål som kan indgå i den afsluttende prøve i Indsatsuddannelsen

Prøve til certificering i Indsatsuddannelse Mulige C-spørgsmål som kan indgå i den afsluttende prøve i Indsatsuddannelsen Prøve til certificering i Indsatsuddannelse Mulige C-spørgsmål som kan indgå i den afsluttende prøve i Indsatsuddannelsen Brandkemi Hvad kræves for at en forbrænding kan foregå? Hvad er en ufuldstændig

Læs mere

Repetitionsspørgsmål inden start på Holdlederuddannelsen:

Repetitionsspørgsmål inden start på Holdlederuddannelsen: Repetitionsspørgsmål inden start på Holdlederuddannelsen: Nedenstående spørgsmål er udarbejdet med henblik på at kommende deltagere på Holdlederuddannelsen har mulighed for at teste viden og fagligt niveau

Læs mere

Prøve til certificering i Indsatsuddannelsen

Prøve til certificering i Indsatsuddannelsen Prøve til certificering i Indsatsuddannelsen Prøven gennemføres i rækkefølgen A, B og C. Opgave A og B ses herunder. Spørgsmål til opgave C medbringes til prøven af censor. Når eksaminanden har trukket

Læs mere

Indsats. Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Indsats 2014

Indsats. Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Indsats 2014 Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse 2014 Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse 2014 Den obligatoriske vedligeholdelsesuddannelse har til formål at træne og videreudvikle kompetencerne for indsatspersonalet

Læs mere

Hvad er det 1 punkt i førstehjælperens hovedpunkter? Hvad er førstehjælperens 4 hovedpunkter?

Hvad er det 1 punkt i førstehjælperens hovedpunkter? Hvad er førstehjælperens 4 hovedpunkter? Hvad er førstehjælperens 4 Skab sikkerhed. Vurder personen. Tilkald hjælp. Giv førstehjælp. Hvad er det 1 punkt i førstehjælperens Skab sikkerhed. Hvad er en nødflytning? Det er en måde til, at flytte

Læs mere

Elevhæfte til Lærebog i brandtjeneste

Elevhæfte til Lærebog i brandtjeneste Elevhæfte til Lærebog i brandtjeneste Brandforløb eredskabsstyrelsen Elevhæfte til Lærebog i brandtjeneste Brandforløb Beredskabsstyrelsen 2004 Elevhæfte Brandforløb Forfattere: Faglig konsulent: Copyright

Læs mere

Frigørelse fra køretøjer

Frigørelse fra køretøjer Frigørelse fra køretøjer Version 2 Gældende til 01-02-2014 Metodehæfte Funktionsuddannelse Indsats Frigørelse fra køretøjer Forfatter: Mads Blaabjerg Nielsen og Alexander Sylvestersen-Platz Copyright:

Læs mere

Personalets opgaver i tilfælde af brand, nævnt i prioriteret rækkefølge:

Personalets opgaver i tilfælde af brand, nævnt i prioriteret rækkefølge: Brand- og alarmeringsinstruks Hvad gør man hvis det brænder? Personalets opgaver i tilfælde af brand, nævnt i prioriteret rækkefølge: 1. Evakuer 2. Alarmer på 112 3. Bekæmp branden 4. Underret Bygningsafdelingen

Læs mere

Redning. Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Redning 2015

Redning. Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Redning 2015 Redning Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Redning 2015 Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Redning 2015 Nedenfor er anført vejledende plan for den obligatoriske vedligeholdelsesuddannelse, der

Læs mere

RØGDYKNING. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros 2002 BRANCHEVEJLEDNING

RØGDYKNING. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros 2002 BRANCHEVEJLEDNING RØGDYKNING Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros 2002 BRANCHEVEJLEDNING Målet er at forebygge ulykker og sygdom i forbindelse med røgdykning Definitioner: Røgdykkere er brandfolk, der i kraft

Læs mere

Brandindsats i solcelleanlæg

Brandindsats i solcelleanlæg Brandindsats i solcelleanlæg - Hvad man skal være opmærksom på. En vejledning til beredskabet. Maj 2012, 2 udgave Solcellepaneler Solceller er en teknologi, som kan konvertere solenergi til elektrisk energi.

Læs mere

Forbindingskassen.dk. Sikkerhedsudstyr til den helt rigtige pris:

Forbindingskassen.dk. Sikkerhedsudstyr til den helt rigtige pris: Forbindingskassen.dk ApS - MEGET mere end blot et plaster på såret! Forbindingskassen.dk Sikkerhedsudstyr til den helt rigtige pris: Alt i brandslukningsudstyr Forbindingskasser Kurser i førstehjælp &

Læs mere

Beredskabsplan. for indsats ved uheld på Ry Marina. Ved brand, drukneulykker, personskader, forureningsulykker og synkende både

Beredskabsplan. for indsats ved uheld på Ry Marina. Ved brand, drukneulykker, personskader, forureningsulykker og synkende både Beredskabsplan for indsats ved uheld på Ry Marina Ved brand, drukneulykker, personskader, forureningsulykker og synkende både Indhold: 1. Formål 2. Alarmering 3. Brand 4. Drukneulykker 5. Personskader

Læs mere

vejledning om person sikkerhed ved anvendelse af brandøvelsesobjekter Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

vejledning om person sikkerhed ved anvendelse af brandøvelsesobjekter Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros vejledning om person sikkerhed ved anvendelse af brandøvelsesobjekter Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Indledning Denne branchevejledning er en revideret udgave af branchevejledningen Sikkerhed

Læs mere

Alm. Brand. Forebyg og begræns brandskader

Alm. Brand. Forebyg og begræns brandskader Alm. Brand Forebyg og begræns brandskader Forebyg brandskader i din virksomhed Brandsikkerhed Indfør et fyraftenseftersyn for at sikre, at branddøre er lukket og sikringssystemer virker. Hold flugtveje

Læs mere

Førstehjælp ved kulilteforgiftning

Førstehjælp ved kulilteforgiftning Førstehjælp ved kulilteforgiftning Kulilte udvikles blandt andet ved ildebrand, udstødningsgasser fra motorer og ved dårlig forbrænding i anlæg, der forbrænder for eksempel gas, olie eller træ. Kulilte

Læs mere

SKRIFTLIGE ANVISNINGER. Foranstaltninger i tilfælde af ulykke eller nødsituation

SKRIFTLIGE ANVISNINGER. Foranstaltninger i tilfælde af ulykke eller nødsituation SKRIFTLIGE ANVISNINGER Foranstaltninger i tilfælde af ulykke eller nødsituation I tilfælde af en ulykke eller en nødsituation, der kan opstå eller forekomme under transport, skal medlemmerne af køretøjets

Læs mere

Risikobaseret Dimensionering for Faaborg-Midtfyn Kommune, 2012, supplerende

Risikobaseret Dimensionering for Faaborg-Midtfyn Kommune, 2012, supplerende Til Beredskabsstyrelsen Center for Beredskabstilsyn og Rådgivning Datavej 16 3460 Birkerød Att.: Elsebeth Grinvalds Bent Jørgensen Beredskabsstyrelses sag nr.: 2010/018610 Risikobaseret Dimensionering

Læs mere

Vejledning. Redningsberedskabets indsats på brinttankstationer. Foto H2 Logic A/S. Vejledning om Redningsberedskabets indsats på brinttankstationer

Vejledning. Redningsberedskabets indsats på brinttankstationer. Foto H2 Logic A/S. Vejledning om Redningsberedskabets indsats på brinttankstationer Vejledning Redningsberedskabets indsats på brinttankstationer Foto H2 Logic A/S 2014 December 2013 Side 1 af 23 Beredskabsstyrelsen 2014 December 2013 Side 2 af 23 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Beredskabsplan for Institut for Sprog og Kommunikation

Beredskabsplan for Institut for Sprog og Kommunikation Beredskabsplan for Institut for Sprog og Kommunikation Syddansk Universitet Beredskabsplan for Institut for Sprog og Kommunikation Indholdsfortegnelse Intro... 2 1. I tilfælde af brand... 3 2. I tilfælde

Læs mere

Baggrund for indsats ved gasudslip

Baggrund for indsats ved gasudslip Baggrund for indsats ved gasudslip Tilstandsformer Det er alene kombinationen af temperatur og tryk, der bestemmer, om et givent stof er en gas, en væske eller et fast stof. Ved at sænke temperaturen og/eller

Læs mere

SKRIFTLIGE ANVISNINGER I HENHOLD TIL ADR. Foranstaltninger i tilfælde af ulykke eller nødsituation

SKRIFTLIGE ANVISNINGER I HENHOLD TIL ADR. Foranstaltninger i tilfælde af ulykke eller nødsituation SKRIFTLIGE ANVISNINGER I HENHOLD TIL ADR Foranstaltninger i tilfælde af ulykke eller nødsituation I tilfælde af en ulykke eller en nødsituation, der kan opstå eller forekomme under transport, skal medlemmerne

Læs mere

Vejledning. Redningsberedskabets indsats i forbindelse med solcelleanlæg

Vejledning. Redningsberedskabets indsats i forbindelse med solcelleanlæg Vejledning Redningsberedskabets indsats i forbindelse med solcelleanlæg Vejledning om redningsberedskabets indsats i forbindelse med solcelleanlæg Vejledning om redningsberedskabets indsats i forbindelse

Læs mere

Brandslukningsmidler og følgeskader. Af AREPA Firenew A/S

Brandslukningsmidler og følgeskader. Af AREPA Firenew A/S Brandslukningsmidler og følgeskader Af AREPA Firenew A/S Copyright 2003 AREPA Firenew A/S Gennem mangeårigt arbejde med vurdering og renovering af teknisk udstyr efter skader, har vi hos AREPA opnået en

Læs mere

Beredskabsplan. for indsats ved ulykker på Marselisborg Lystbådehavn. Ved brand, drukneulykker, personskader, forureningsulykker og synkende både

Beredskabsplan. for indsats ved ulykker på Marselisborg Lystbådehavn. Ved brand, drukneulykker, personskader, forureningsulykker og synkende både Beredskabsplan for indsats ved ulykker på Marselisborg Lystbådehavn Ved brand, drukneulykker, personskader, forureningsulykker og synkende både Udarbejdet af Miljø- og Sikkerhedsudvalget, Marselisborg

Læs mere

Indsats. Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Indsats 2013

Indsats. Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Indsats 2013 Indsats Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Indsats 2013 Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Indsats 2013 Den obligatoriske vedligeholdelsesuddannelse har til formål løbende at træne og videreudvikle

Læs mere

At-VEJLEDNING STOFFER OG MATERIALER C.0.6. Arbejde med brandfarlige væsker

At-VEJLEDNING STOFFER OG MATERIALER C.0.6. Arbejde med brandfarlige væsker At-VEJLEDNING STOFFER OG MATERIALER C.0.6 Arbejde med brandfarlige væsker Vejledning om forebyggelse af brandfare ved arbejde med organiske opløsningsmidler og andre brandfarlige væsker August 2005 Erstatter

Læs mere

Vejledning. Indsats i forbindelse med solcelleanlæg

Vejledning. Indsats i forbindelse med solcelleanlæg Vejledning Indsats i forbindelse med solcelleanlæg 2014 Vejledning om indsats i forbindelse med solcelleanlæg Indhold Indsats i forbindelse med solcelleanlæg... 3 Hvad er et solcelleanlæg... 3 Hvordan

Læs mere

KAMINX K-120. Dansk brugsanvisning. Vs.2,0

KAMINX K-120. Dansk brugsanvisning. Vs.2,0 KAMINX K-120 Dansk brugsanvisning Vs.2,0 A. INSTALLATION OF VARMEOVNEN Ovnen gøres klar til brug ved at følge følgende trin: 1. Udpakning 1. Åbn kassen. 2. Tag ovnen ud af kassen og fjern sidekilerne.

Læs mere

Blinde og falske alarmer er i dag bl.a. defineret i ODIN og i Redningsberedskabets Statistiske Beretning:

Blinde og falske alarmer er i dag bl.a. defineret i ODIN og i Redningsberedskabets Statistiske Beretning: NOTAT April 2011 Sagsnr.: Sagsbehandler: JP Baggrund Der har gennem årene været anvendt forskellige definitioner af begreberne blinde og falske alarmer, og der har været en række forespørgsler

Læs mere

Gastekniske Dage 2011. Michael Strøm Kierulff a/s METALBESTOS

Gastekniske Dage 2011. Michael Strøm Kierulff a/s METALBESTOS Michael Strøm Kierulff a/s METALBESTOS CE mærkning og brandsikring i henhold til Byggevaredirektivet og Bygningsreglementet BR10 Emnet er opdelt således: 1. CE mærkning iht. Byggevaredirektivet (CPD) 2.

Læs mere

Sikkerhedsdatablad Røgpatroner 150414/pl

Sikkerhedsdatablad Røgpatroner 150414/pl 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET / FORBEREDELSE OG VIRKSOMHED Produktnavn: Røgpatron Vare - nummer.: 1150130, 1150132, 1150134 og, 1150136 Leverandør: Nina Works, Gelderd Road, Leeds LS12 6NA Telf.: + 44 (0)

Læs mere

DOKUMENTATION OG. Definitioner til brug for indberetning af udrykningsaktiviteter i ODIN VEJLEDNING. Indholdsfortegnelse

DOKUMENTATION OG. Definitioner til brug for indberetning af udrykningsaktiviteter i ODIN VEJLEDNING. Indholdsfortegnelse DOKUMENTATION OG VEJLEDNING Definitioner til brug for indberetning af udrykningsaktiviteter i ODIN Denne definitionsvejledning er en hjælp til at sikre ensartet indtastning i de enkelte felter i ODIN.

Læs mere

Teknik / Brandisolering. 4.2 Brandisolering 4.2. Gyproc Håndbog 9

Teknik / Brandisolering. 4.2 Brandisolering 4.2. Gyproc Håndbog 9 Teknik / Brandisolering 4.2 Brandisolering 4.2 Gyproc Håndbog 9 419 Teknik / Brandisolering / indhold 4.2 Brandisolering Indhold 4.2.0 Indledning... 421 4.2.1 Lovgivning... 424 4.2.2 Brandens opståen...

Læs mere

ISOPA PRODUCT STEWARDSHIP PROGRAMMES. "Walk the Talk" DIVERSE KEMIKALIER. Det er et MUST at læse (e)sikkerhedsdatabladet fra din leverandør, fordi det

ISOPA PRODUCT STEWARDSHIP PROGRAMMES. Walk the Talk DIVERSE KEMIKALIER. Det er et MUST at læse (e)sikkerhedsdatabladet fra din leverandør, fordi det ISOPA PRODUCT STEWARDSHIP PROGRAMMES "Walk the Talk" DIVERSE KEMIKALIER Det er et MUST at læse (e)sikkerhedsdatabladet fra din leverandør, fordi det indeholder oplysninger om sikker håndtering og i tilfælde

Læs mere

R A N P D E L S. Gentofte Brandmuseum RÅD MOD BRAND

R A N P D E L S. Gentofte Brandmuseum RÅD MOD BRAND RÅD MOD BRAND ME D Leg aldrig med ild! Tænd aldrig stearinlys, uden der er en voksen sammen med dig! Dæk aldrig elektriske pærer til! Røgalarmer er vigtige at have der hvor man bor! Ring 112 hvis du opdager

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD 91/155/EEC

SIKKERHEDSDATABLAD 91/155/EEC 1. Identifikation af produktet og virksomheden HANDELSNAVN: Aktivator f. Sekundklæber vare nr. 16180 Anvendelse: Leverandør: Aktivator 100 til 300 +FL+HT+SQ+M+Plus METALINAS A/S, Sintrupvej 11 B, 8220

Læs mere

Brandvæsenets udrykninger i April 2015

Brandvæsenets udrykninger i April 2015 Brandvæsenets udrykninger i April 015 Udrykninger : Antal i måneden Løst før ankomst Småredskaber 7 1 HT-rør 1 1 strålerør 1-3 strålerør 1 Over 3 strålerør 0 Blind 18 Falsk 0 Mindre uheld m farlige stoffer

Læs mere

Vejledning Redningsberedskabets indsats på brint-forbrugstankanlæg December 2012

Vejledning Redningsberedskabets indsats på brint-forbrugstankanlæg December 2012 Vejledning Redningsberedskabets indsats på brint-forbrugstankanlæg December 2012 December 2012 Side 1 af 22 Brandøvelse med brintbiler i Californien Foto: PNNL - Pacific Northwest National Laboratory Forsidebillede:

Læs mere

AB RYESGADE/HEDEMANNSGADE

AB RYESGADE/HEDEMANNSGADE AB RYESGADE/HEDEMANNSGADE INFORMATIONSMØDE OM I BYGNINGER MANDAG DEN 16. JANUAR 2012 JANUAR 2012 FORMÅL Formålet med dette informationsmøde er: at I får mere information om forekomsten af svampe i bygninger

Læs mere

Beredskabsplan for Outrup Skole

Beredskabsplan for Outrup Skole Beredskabsplan for Outrup Skole Formål: Beredskabsplanen finder anvendelse på skoler, SFOèr, daginstitutioner, døgninstitutioner, STU uddannelsessteder i Varde Kommune og omfatter retningslinjer for børn,

Læs mere

Afstivninger Version 2 Gældende til 01-02-2014

Afstivninger Version 2 Gældende til 01-02-2014 Afstivninger Version 2 Gældende til 01-02-2014 Metodehæfte USAR Afstivninger Forfatter: Jesper Rossen, Nikolas Hove, Mads Blaabjerg Nielsen, Henrik Jørgensen og Alexander Sylvestersen-Platz Copyright:

Læs mere

Indsatser ved solcelleanlæg. Erfaringer

Indsatser ved solcelleanlæg. Erfaringer Indsatser ved solcelleanlæg Erfaringer Nordsjællands Brandvæsen 2012 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Baggrund... 3 Solcelleanlæg generelt... 3 Definitioner... 4 Virkninger af spændinger ved direkte kontakt / berøring...

Læs mere

2. Vand som slukningsmiddel og førstehjælp ved kulde- og varmepåvirkning. 6. Forebyggelse og håndtering af ulykker

2. Vand som slukningsmiddel og førstehjælp ved kulde- og varmepåvirkning. 6. Forebyggelse og håndtering af ulykker 1. Forbrændingsteori 2. Vand som slukningsmiddel og førstehjælp ved kulde- og varmepåvirkning 3. Kvælende slukningsmidler 4. Naturbrande 5. Særlig brandstiftende midler 6. Forebyggelse og håndtering af

Læs mere

Grill, bål og ukrudtsbrænder

Grill, bål og ukrudtsbrænder Grill, bål og ukrudtsbrænder med omtanke Læs om, hvordan du håndterer grill, bål og ukrudtsbrænder, så hverken du eller andre kommer til skade. www.brs.dk Almindelige forsigtighedsbestemmelser: Hold afstand

Læs mere

Vejledning om brandsikring af højhusbyggeri

Vejledning om brandsikring af højhusbyggeri 2013 Vejledning om brandsikring af højhusbyggeri Denne vejledning er udarbejdet i samarbejde mellem Aalborg, Odense, Aarhus og Københavns brand- og byggemyndigheder og omfatter principper og inspiration

Læs mere

Vejledning. Indsats i forbindelse med spildevand

Vejledning. Indsats i forbindelse med spildevand Vejledning Indsats i forbindelse med spildevand 2014 Beredskabsstyrelsen 2014 2 Vejledning om indsats i forbindelse med spildevand Indhold Side Baggrund 4 Farer ved spildevandet 4 Smittefare og mikroorganismer

Læs mere

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x SWISSCAVE VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: WL440x/450x Distributør i Skandinavien: Wineandbarrels A/S info@wineandbarrels.com Tak fordi du har købt et SWISSCAVE vinkøleskab. Læs og følg venligst alle

Læs mere

Vejledning Stigrør og trykforøgeranlæg

Vejledning Stigrør og trykforøgeranlæg 2013 Vejledning Stigrør og trykforøgeranlæg Denne Vejledning er udarbejdet i samarbejde mellem Aalborg, Odense, Aarhus og Københavns beredskaber. Anders Brosbøl Beredskabscenter Aalborg 31-05-2013 18.

Læs mere

5. Radioaktivitet, biologiske og kemiske forhold

5. Radioaktivitet, biologiske og kemiske forhold 1. Elementær brandbekæmpelse 2. Psykologi 3. Arbejdsteknik 4. Tovværkslære 5. Radioaktivitet, biologiske og kemiske forhold 6. Befalinger og indsatsledelse 7. Uheld med farlige stoffer 8. Brug af radio

Læs mere

Formål: At undersøge nogle egenskaber ved CO 2 (carbondioxid). 6 CO 2 + 6 H 2 O C 6 H 12 O 6 + 6 O 2

Formål: At undersøge nogle egenskaber ved CO 2 (carbondioxid). 6 CO 2 + 6 H 2 O C 6 H 12 O 6 + 6 O 2 ØVELSE 2.1 SMÅ FORSØG MED CO 2 At undersøge nogle egenskaber ved CO 2 (carbondioxid). Indledning: CO 2 er en vigtig gas. CO 2 (carbondioxid) er det molekyle, der er grundlaget for opbygningen af alle organiske

Læs mere

Fysisk Adresse Yrittäjäkatu 22

Fysisk Adresse Yrittäjäkatu 22 SIKKERHEDSDATABLAD OPLYSNINGER OM KEMISKE DATA Dato: 17.2.2005 Tidligere dato: 08.11.2002 1. BESTEMMELSE AF DET KEMISKE PRODUKT OG PRODUCENTEN, IMPORTØREN ELLER ANDET FORETAGENDE 1.1 Bestemmelse af stoffet

Læs mere

Bygningsreglementets funktionskrav

Bygningsreglementets funktionskrav Bygningsreglementets funktionskrav Brandtekniske begreber Baggrunden for bygningsreglementets funktionsskrav Brandtekniske begreber Ofte støder I på underlige koder i de forskellige brandtekniske vejledninger,

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Einecs nr. Stoffer Klassificering w/w% Note

Sikkerhedsdatablad. Einecs nr. Stoffer Klassificering w/w% Note Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer: Ikke anmeldelsespligtig Udarbejdelsesdato: 16-04-2008 Revision: 16-04-2008 / HBN Erstatter den:

Læs mere

Beredskabsplan. Milnersvej 48

Beredskabsplan. Milnersvej 48 Beredskabsplan Milnersvej 48 INSTRUKS VED BRAND Alarmér 1. Tryk på et af de røde brandtryk på væggen. Brandtrykket er et internt varslingsanlæg og brandvæsnet alarmeres ikke direkte. 2. Ring til alarmcentralen

Læs mere

BRUGSANVISNING SIDE 1

BRUGSANVISNING SIDE 1 BRUGSANVISNING SIDE 1 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET OG LEVERANDØREN 1.1 IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET: Handelsnavn: CONTACT CLEANER PR-nr.: 774744 1.2 IDENTIFIKATION AF LEVERANDØREN: Dato: 13.11.1996

Læs mere

Beredskabsplan. Peder Oxes Alle 4

Beredskabsplan. Peder Oxes Alle 4 Beredskabsplan Peder Oxes Alle 4 INSTRUKS VED BRAND Alarmér 1. Tryk på et af de røde brandtryk på væggen. Brandtrykket er et internt varslingsanlæg og brandvæsnet alarmeres ikke direkte. 2. Ring til alarmcentralen

Læs mere

Retningslinier for afbrænding

Retningslinier for afbrænding ÅRHUS KOMMUNE. MAGISTRATENS 2. AFDELING Retningslinier for afbrænding af halm, kvas, haveaffald og bål m.v. Februar 2003 Århus Brandvæsen Kirstinesmindevej 14, 8200 Århus N - Tlf. 8676 7676 Fax : 8676

Læs mere

Brandtætning af el-installationer

Brandtætning af el-installationer Brandtætning af el-installationer Udarbejdet af: Se Esben Pretzmann og Ole Thestrup lukke huller Se mere på www.brandsikker.dk 1 Selv en stor brand kan komme igennem et lille hul Branden udvikler sig i

Læs mere

LEVERANDØRBRUGSANVISNING (efter Arbejdsministeriets bekendtgørelse nr. 485 af 16. juni 1995)

LEVERANDØRBRUGSANVISNING (efter Arbejdsministeriets bekendtgørelse nr. 485 af 16. juni 1995) LEVERANDØRBRUGSANVISNING (efter Arbejdsministeriets bekendtgørelse nr. 485 af 16. juni 1995) ROCOL SAPPHIRE HI-SPEED 2 1. PRODUKTIDENTIFIKATION: Handelsnavn: ROCOL SAPPHIRE HI-SPEED 2. PR - nr.: Under

Læs mere

Emhætte Brugsvejledning INDBYGNINGSEMHÆTTE

Emhætte Brugsvejledning INDBYGNINGSEMHÆTTE Emhætte Brugsvejledning INDBYGNINGSEMHÆTTE 1210 INTRODUKTION TIL PRODUKTET 287,5 48 180 368 287,5 272 300 618 657 300 272 448 487 7 7 48 180 368 4 1 2 2 3 1)Kontrolpanel 2)Belysning 3)Aluminium filter

Læs mere

digital Tema Ildebrande Noter til læreren: Forsøg til slowmotion-film og elevfremlæggelser - samt lidt teori TEMA: BESKYT DIN HJERNE

digital Tema Ildebrande Noter til læreren: Forsøg til slowmotion-film og elevfremlæggelser - samt lidt teori TEMA: BESKYT DIN HJERNE digital Tema Ildebrande Noter til læreren: Forsøg til slowmotion-film og elevfremlæggelser - samt lidt teori 2013 TEMA: BESKYT DIN HJERNE Introduktion Xciters Digital er et undervisningsforløb, hvor elever

Læs mere

Seks gram træ kan ødelægge dit sommerhus Forebyggelse af brand i sommerhuse

Seks gram træ kan ødelægge dit sommerhus Forebyggelse af brand i sommerhuse Seks gram træ kan ødelægge dit sommerhus Forebyggelse af brand i sommerhuse Brand i dit sommerhus fra minder til mareridt Et splitsekund kan forvandle dit ophold til et mareridt. Det, der skulle have været

Læs mere

REPARATIONSASFALT. Varenr. 1009-001 PR-nr. - Lægen kan rette henvendelse til Giftinformationen på tlf: + 45 35 31 60 60. Bispebjerg hospital.

REPARATIONSASFALT. Varenr. 1009-001 PR-nr. - Lægen kan rette henvendelse til Giftinformationen på tlf: + 45 35 31 60 60. Bispebjerg hospital. SIKKERHEDSDATABLAD udarbejdet af Byggeriets Arbejdsmiljøcenter Dato: 1. april 2011 Erstatter: Maj 2005 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG AF LEVERANDØREN Handelsnavn: REPARATIONSASFALT Varenr.

Læs mere

TERRASSEVARMER 600 W

TERRASSEVARMER 600 W TERRASSEVARMER 600 W ART NR 350145 EAN NR 5709133350451 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG ADVARSLER Terrassevarmeren kan blive varm ved brug. Rør ikke gitteret og hold børn og husdyr på sikker afstand. Denne terrassevarmer

Læs mere

Center for Sundhed og Omsorg. www.plejehjemmetfalkenberg.dk. Værd at vide i tilfælde af BRAND. på Plejehjemmet Falkenberg. Om medarbejdernes ansvar

Center for Sundhed og Omsorg. www.plejehjemmetfalkenberg.dk. Værd at vide i tilfælde af BRAND. på Plejehjemmet Falkenberg. Om medarbejdernes ansvar Center for Sundhed og Omsorg www.plejehjemmetfalkenberg.dk Værd at vide i tilfælde af BRAND på Plejehjemmet Falkenberg Om medarbejdernes ansvar Revideret maj 2015 Indhold Dit ansvar som medarbejder - HVER

Læs mere

ved brand uheld med af trykflasker farlige stoffer samt ved akutte sikker håndtering og redningsindsatser Branchevejledning

ved brand uheld med af trykflasker farlige stoffer samt ved akutte sikker håndtering og redningsindsatser Branchevejledning Branchevejledning sikker håndtering af trykflasker ved brand og redningsindsatser samt ved akutte uheld med farlige stoffer Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Forord Denne branchevejledning

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Sten Nielsen / Thøger Jokumsen. Nr. Stoffets navn Vægt CAS-Nr. Konc. Interval Fareklasse/Anm.

SIKKERHEDSDATABLAD. Sten Nielsen / Thøger Jokumsen. Nr. Stoffets navn Vægt CAS-Nr. Konc. Interval Fareklasse/Anm. Produkt: Stenca Pipe 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET OG LEVERANDØREN HANDELSNAVN: Stenca Pipe FABRIKSNR.: 2002/A PRODUKTTYPE: Rørisoleringsskåle Producent/Importør Stenca Trading A/S Adresse: Postnr./By DK-9220

Læs mere

Beredskabet Slagelse Landevej 3, 4220 Korsør. TLF. 58 57 97 00 E-mail: beredskab@slagelse.dk

Beredskabet Slagelse Landevej 3, 4220 Korsør. TLF. 58 57 97 00 E-mail: beredskab@slagelse.dk Regulativ for afbrænding i Slagelse Kommune August 2009 Beredskabet Slagelse Landevej 3, 4220 Korsør. TLF. 58 57 97 00 E-mail: beredskab@slagelse.dk 1 1. GENERELT...3 Brandhensyn...3 Miljøhensyn...3 Hvad

Læs mere

MILJØ- & SIKKERHEDSREGLER

MILJØ- & SIKKERHEDSREGLER OM RANDERS FUGETEKNIK A/S Randers Fugeteknik A/S blev etableret i 1980 og arbejdede fortrinsvis med fuge- og glarmesterarbejde de første 5-6 år. Men interessen og arbejsopgaver med epoxymaterialer blev

Læs mere

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed Mælkeskummer Model Nr: 2137 Generel vejledning om pleje og sikkerhed Tak, fordi du har valgt en elektrisk mælkeskummer. Apparatet er designet og fremstillet efter høje standarder, og ved korrekt brug og

Læs mere

Katalog over godkendte uddannelsesaktiviteter for børn og unge, der er medlemmer af et ungdomsbrandkorps

Katalog over godkendte uddannelsesaktiviteter for børn og unge, der er medlemmer af et ungdomsbrandkorps Katalog over godkendte uddannelsesaktiviteter for børn og unge, der er medlemmer af et ungdomsbrandkorps Beredskabsstyrelsen, december 01 1 Overordnede bestemmelser Som et led i den politiske aftale om

Læs mere

Arbejdspladsbrugsanvisning Würth Brandhæmmende akryl, Art.nr. 0893 311 000

Arbejdspladsbrugsanvisning Würth Brandhæmmende akryl, Art.nr. 0893 311 000 Identifikation af stof eller kemisk produkt PR-nr. : 1833101 Revisionsdato 13.08.2014 Trykdato 16.08.2014 Produkt kode : 0893311000 Firma : Würth Danmark A/S Montagevej 6, Industri N2 6000 Kolding Danmark

Læs mere

Model BABY. WWW.VVS-Eksperten.dk

Model BABY. WWW.VVS-Eksperten.dk PANNEX PILLE BRÆNDEOVN Model BABY WWW.VVS-Eksperten.dk Indholdsfortegnelse: Sikkerheds normer... 2 Tekniske detaljer for model Baby Pille brændeovn... 2 Træpille type... 3 Opstart med pille brændeovn...

Læs mere

RAIS 106-90 BETJENINGSVEJLEDNING Rev. A 010404

RAIS 106-90 BETJENINGSVEJLEDNING Rev. A 010404 RAIS 106-90 BETJENINGSVEJLEDNING Rev. A 010404 RAIS A/S Industrivej 20, 9900 Frederikshavn. Danmark Telefon 98 47 90 33 Telefax 98 47 92 91 E-mail: info@rais.dk Website: http://rais.dk INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Tagdækning med sikkerhed

Tagdækning med sikkerhed Tagdækning med sikkerhed Tagdækning Gasprodukter og sikkerhed Professionelle tagdækkere bruger i stort omfang flaskegas til tagdækning. Det er både en transportabel og effektiv energikilde. Men som ved

Læs mere

BARDAHL KOBBERPASTA (uden bly)

BARDAHL KOBBERPASTA (uden bly) Udfærdigelsesdato: 18.12.2010 Revisionsdato: 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Produktkode: 72301/305 PR-nr.: 934541 Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

Amaliegade 10, 1256 København K, tlf. 33 43 55 00, www.forsikringenshus.dk. Bekæmpelse af følgeskade efter brand

Amaliegade 10, 1256 København K, tlf. 33 43 55 00, www.forsikringenshus.dk. Bekæmpelse af følgeskade efter brand Amaliegade 10, 1256 København K, tlf. 33 43 55 00, www.forsikringenshus.dk Marts 2007 Bekæmpelse af følgeskade efter brand Indholdsfortegnelse (klikbar) 1 Forord 2 Indledning 3 Definitioner 4 Samarbejde

Læs mere

Metodehæfte USAR Gennembrydning

Metodehæfte USAR Gennembrydning Gennembrydning Version 2.0 Gældende til 01-02-2014 Metodehæfte USAR Gennembrydning Forfatter: Mads Blaabjerg Nielsen, Henrik Jørgensen og Alexander Sylvestersen-Platz Copyright: Beredskabsstyrelsen Forsidefoto:

Læs mere

Sikker med flaskegas. Sikkerhedskrav og gode råd. Gas er en energikilde brug den med omtanke

Sikker med flaskegas. Sikkerhedskrav og gode råd. Gas er en energikilde brug den med omtanke Sikker med flaskegas Sikkerhedskrav og gode råd Gas er en energikilde brug den med omtanke Fakta om flaskegas (F-gas) Flaskegas består af de to gasarter propan og butan. I gasflasken er de under tryk og

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

R.O.C. Danmark Aps. Produktnavn : Læderfedt & Læderolie Gold Quality. Ægte bivox & naturlig plantesaft.

R.O.C. Danmark Aps. Produktnavn : Læderfedt & Læderolie Gold Quality. Ægte bivox & naturlig plantesaft. Olie & fedt 1 af 5 Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stof/virksomhed. Firmanavn : R.O.C. Danmark ApS. Mossøvej 11 DK 8240 Riskov, Denmark Tlf: 86 17 20 08 Produktnavn : Læderfedt & Læderolie Gold

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Hella A/S Aabenraavej 13 6340 Kruså Tlf.: 7330 3600 Fax.: 7330 3650 Mjølnersvej 4 8230 Åbyhøj Tlf.: 8747 7420 Fax.

SIKKERHEDSDATABLAD. Hella A/S Aabenraavej 13 6340 Kruså Tlf.: 7330 3600 Fax.: 7330 3650 Mjølnersvej 4 8230 Åbyhøj Tlf.: 8747 7420 Fax. Hella A/S Aabenraavej 13 6340 Kruså Tlf.: 7330 3600 Fax.: 7330 3650 Mjølnersvej 4 8230 Åbyhøj Tlf.: 8747 7420 Fax.: 8747 7431 SIKKERHEDSDATABLAD Udarbejdet efter Beskæftigelsesministeriets bekendtgørelse

Læs mere

Værnepligt. ved Beredskabsstyrelsen

Værnepligt. ved Beredskabsstyrelsen Værnepligt ved Beredskabsstyrelsen Indhold Kom indenfor hos Beredskabsstyrelsen........... 4 Redningsberedskabet hvad er det?............ 5 Hvad laver Beredskabsstyrelsen?................ 6 Mine uddannelses-

Læs mere

digital Tema Bilmotoren Noter til læreren: Forsøg til slowmotion-film og elevfremlæggelser - samt lidt teori TEMA: BILMOTOREN

digital Tema Bilmotoren Noter til læreren: Forsøg til slowmotion-film og elevfremlæggelser - samt lidt teori TEMA: BILMOTOREN digital Tema Bilmotoren Noter til læreren: Forsøg til slowmotion-film og elevfremlæggelser - samt lidt teori 2013 TEMA: BILMOTOREN Introduktion Xciters Digital er et undervisningsforløb, hvor elever laver

Læs mere

Indeklima Grundlæggende begreber

Indeklima Grundlæggende begreber Indeklima Grundlæggende begreber 5000 Z ZZ 2000 1800 1600 1400 1200 1000 800 600 400 350 CO2 - niveau (ppm) Indeklima Vi mennesker befinder sig i dag langt den største del af tiden indendørs. Det er ikke

Læs mere

Vejledning om opstilling af plasttanke med brandfarlige væsker

Vejledning om opstilling af plasttanke med brandfarlige væsker Vejledning om opstilling af plasttanke med brandfarlige væsker Beredskabsstyrelsen 17. september 2007 BRS sagsnr.: 2007/000863 BRS sagsnr.: 2007/000863 Indholdsfortegnelse: 1. INDLEDNING... 2 2. VILKÅR

Læs mere

: FROGGY ADW N.SODA ALLIN1 EL, 30,DK, TEST

: FROGGY ADW N.SODA ALLIN1 EL, 30,DK, TEST 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Produkt information Handelsnavn : identifikationsnummer : 40000038 Anvendelse af stoffet/det kemiske produkt : Rensevæske Firma : Werner

Læs mere

BMC-lagrene er testede iht. EN13501-2 til REI 120 og er udført af materialer klasse A2-s1,d0.

BMC-lagrene er testede iht. EN13501-2 til REI 120 og er udført af materialer klasse A2-s1,d0. Denios ApS Dannevirkevej 6 7000 Fredericia Henrik Ohm 2012-02-22 Sag: RE12042 Init.: MSJ/CSH E-mail: msj@dbi-net.dk Dir.tlf.: 61201361 Vedr.: Anvendelse af brandsikre lagre Efter henvendelse fra Henrik

Læs mere

Infrarød byggesæt med karbonpaneler

Infrarød byggesæt med karbonpaneler Infrarød byggesæt med karbonpaneler DANSK Indhold: 2 stk. paneler 34 x 105 cm. 6 stk. paneler 44 x 105 cm. 1 Stk. kontrol / Displayboks 1 stk. systemboks 1 stk. temperaturføler 4 stk. ledninger med keramiske

Læs mere

Produkt- nr. : C 26524 Dags dato: 01.01.08 Identifikation af stoffet / præparatet og af virksomheden. Produktregistreringsnummer (PR-nr.

Produkt- nr. : C 26524 Dags dato: 01.01.08 Identifikation af stoffet / præparatet og af virksomheden. Produktregistreringsnummer (PR-nr. Handelsnavn: Kaiser Lacke Guld Hydro visk. 14s / 4mm 20 C fortynder = vand Produkt- nr. : C 26524 Dags dato: 01.01.08 Identifikation af stoffet / præparatet og af virksomheden Oplysninger om produktet:

Læs mere

Kort informativ sammenfatning af projektets resultater og konklusioner

Kort informativ sammenfatning af projektets resultater og konklusioner Kort informativ sammenfatning af projektets resultater og konklusioner Indledning Passiv rygning på grund af luftoverføring mellem lejligheder, såkaldt naborøg, er en vigtig sag for mange beboere i etageboliger.

Læs mere

Håndtering af gasudslip

Håndtering af gasudslip Håndtering af gasudslip 2 Håndtering af gasudslip Indledning Overgravninger I Danmark er der i alt nedgravet knap 4.000 km stålrør og mere end 15.000 km plastrør til henholdsvis transmission og distribution

Læs mere

Arbejdspladsvurdering (APV)

Arbejdspladsvurdering (APV) Arbejdspladsvurdering (APV) Stempel Dato: Underskrift, ledelse: Underskrift, medarbejder: En arbejdspladsvurdering (APV) er en tilstandsrapport over arbejdsmiljøet. Den beskriver de fejl og mangler, som

Læs mere

LEVERANDØRBRUGSANVISNING

LEVERANDØRBRUGSANVISNING LEVERANDØRBRUGSANVISNING Sidst ændret: 11-04-2006 Internt Nr. Erstatter dato 27-05-2004 KAREX TAR PLASTER 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/PRÆPARATET OG AF VIRKSOMHEDEN Godkendt for brug Godk. for lab. brug

Læs mere

Hvad må man som nabo til Metroen? Bestemmelser og begrænsninger for naboejendomme til den underjordiske del af Københavns Metro

Hvad må man som nabo til Metroen? Bestemmelser og begrænsninger for naboejendomme til den underjordiske del af Københavns Metro Hvad må man som nabo til Metroen? Bestemmelser og begrænsninger for naboejendomme til den underjordiske del af Københavns Metro Indhold 3 For Metroens sikkerhed 4 Om servitutten 5 Belastninger 7 Udgravninger

Læs mere

Tillæg 4 til Bygningsreglement 1995

Tillæg 4 til Bygningsreglement 1995 1 Tillæg 4 til Bygningsreglement 1995 Erhvervs- og Boligstyrelsen Tillæg 4 til Bygningsreglement 1995 3 I Bygningsreglementet, der trådte i kraft den 1. april 1995, med tillæg 1, der trådte i kraft den

Læs mere