Revideret 1. juli 2014/km107. Østerstrand Lundingsvej

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Revideret 1. juli 2014/km107. Østerstrand Lundingsvej"

Transkript

1 Østerstrand Lundingsvej Ansvarlig myndighed Fredericia Kommune, Natur og Miljø Gothersgade Fredericia Tlf Fysiske forhold Beliggenhed/farvandet Østerstrand Lundingsvej er beliggende på NØ siden af Fredericia. Stranden ligger ud til Lillebælt. Strandens beskrivelse og faciliteter Østerstranden strækker sig ca. 2 km fra det sydlige område kaldet Østerstrand Dameroklubben mod nord til det yderste område kaldet Hybylund. Østerstrand Lundingsvej er beliggende ca. 500 m NØ for Fredericia centrum. Langs hele strandområdet løber Strandstien, der benyttes af mange borgere og Fredericia Kommunes Kvalitetsstyringssystem for Teknik og Miljø Side 1 af 6

2 besøgende. Stien er desuden et vigtigt bindeled mellem den nordlige bydel og centrum. Badeområdet er ca. 60 m lang og 5-10 m bred. Primært bades der mellem stenhøfterne, hvor der er en fin sandbund. Faciliteter: Redningskrans Bænke Pølse/ishus Toilet Affaldsspande På stranden skal hunde holdes i snor i perioden fra 1. april til 30. september og efterladenskaber skal fjernes. Adgangsforhold Vanddybder og bundforhold Adgang via Lundingsvej. Der er en lille holdeplads for biler. Lavvandet. Vandet er ca. 2 m dybt indtil 100 m fra kysten. Der er fin sandbund. Hydrologiske forhold Salinitet Ca Strømforhold Det er vindretningen der bestemmer strømmretningen i Lillebælt. Afvanding fra Østersøen spiller en rolle især om foråret. For hele året gælder det, at den nordgående strøm har større kraft end den sydgående. Der kan løbe en meget kraftig strøm gennem Snævningen i Lillebælt. Fredericia Kommunes Kvalitetsstyringssystem for Teknik og Miljø Side 2 af 6

3 Geografiske forhold Oplandet/baglandet Yderligere info på Danmarks Meteorologiske Instituts hjemmeside: Østerstrand - Lundingsvej ligger nordøst for Fredericia ved den jyske østkyst af Nordlige Lillebælt. Det nære opland består af skrånende naturareal, med lav bevoksning af græsser og busker. Naturarealet må benyttes af badegæster. I baglandet ligger Fredericia byområde. Forureningskilder Spildevandsforhold Østerstrand - Lundingsvej Strand ligger i hovedvandoplandet Lillebælt/Jylland og i vandområdet Nordlige Lillebælt. Stranden ligger umiddelbart tæt ved byområdet. Byområdet er fælleskloakeret, hvilket betyder, at spildevand og regnvand ledes til renseanlæg i en fælles kloakering. Spildevandet pumpes ind til Fredericia Renseanlæg. Der findes et overløbsbygværk for spildevand på fællesledningen på nordsiden af stranden, hvor der i forbindelse med kraftig regn kan ske overløb til Lillebælt (markeret med grønt på kortet). I den sydlige del af stranden findes der to udløb til afledning af regnvand (markeret blåt på kortet). I 2013 er begge udløb fra regnvandsledning forlænget 200 m ud i Lillebælt. Forurening fra regnvandssystemerne og overløbsledninger vurderes ikke at udgøre en risiko, da badevandsanalyserne viser, at der ikke forekommer forurening af badevandet. I spildevandsplan er der planlagt at gøre en aktiv indsats for at sikre den bedst mulige badevandskvalitet, hvor denne er påvirket af udledninger fra kloakken (spildevand) og regnvandsledningerne (regnvand). Fredericia Kommunes Kvalitetsstyringssystem for Teknik og Miljø Side 3 af 6

4 Fækal forurening Risiko for blågrønalgae (cyanobakterier) Risikoen for fækal forurening vurderes lav. Der er ingen å eller bække med udløb på eller i nærheden af stranden. Risikoen for ophobning af blågrønalger er generelt lille, men kan forekomme i sommerperioder med højtryk ved udgående strøm fra Østersøen. Alger producerer giftige stoffer, som ved kontakt ved f.eks. badning eller indtagning, kan give anledning til hovedpine, hudirritationer, feber, kvalme og diarré. Voksne, der i forvejen er svækkede, og børn, er særligt udsatte. Dyr kan i værste fald dø, hvis de drikker af vandet. Alger er ofte årsag til skumdannelser i vandkanten. De kan misfarve vandet. Alger kan have forskellige farver, f.eks. grønne, røde og gule. Baderåd: Se efter om der er information, som fraråder badning. Lad være med at bade, hvis vandet er uklart, og du ikke kan se dine fødder, når vandet når til knæene. Skyl straks med rent vand. Lad ikke børn lege i nærheden af alger, der er skyllet op på stranden. Lad ikke hunde drikke af vandet. Yderligere info på Danmarks Meteorologiske Instituts hjemmeside: Risiko for planteplankton og andre mikroskopiske algae Risiko for tang Fjæsing I Danmark giver planteplankton normalt ikke anledning til sygdom ved badning. Der findes mange former for fytoplankton. Kiselalger og furealger kan ophobes i skaldyr. Hvis mennesker spiser disse skaldyr, kan der opstå alvorlige forgiftninger. Stilkalger kan ødelægge gællerne hos fisk og forårsage fiskedød. Risiko for planteplanktonvækst vurderes at være lille. Algesamfundet i Nordlige Lillebælt er domineret af saltvandsarter, som er helt almindelige i kystnære områder. I sjældne tilfælde kan alger optræde i så høje koncentrationer, at vandet kan blive uklart og misfarves. Risikoen for masseopblomstringer af andre mikroskopiske alger ved Østerstrand - Lundingsvej Strand er lav. Der kan forekomme tang (makroalger) i strandkanten. Hvis der er store mængder tang i strandkanten, frarådes badning i nærheden af tangen. Dette skyldes bl.a., at der kan dannes giftstoffer i rådnende tang og tangen beskytter sygdomsfremkaldende bakterier mod solens UV- stråler, hvilket betyder at bakterierne kan overleve i længere tid. Tang kan være til stor gene for badende mennesker, fordi det lugter så fælt. Opskyllet tang er oftest helt ufarligt for mennesker, men det gør stranden uæstetisk. Risikoen for opskyl af tang ved Østerstrand - Lundingsvej er lille om sommeren. Fjæsingen er én af de fiskearter, der hyppigt findes på helt lavt vand i sommerperioden, og det vurderes, at der er risiko for at træde på en fjæsing ved badning i området. Det meste af året lever fjæsingen på vanddybder på 5-25 meter, men om sommeren kommer den ind på lavt vand for at parre sig. På den forreste korte rygfinne samt på gællelågene sidder der giftpigge, som fjæsingen Fredericia Kommunes Kvalitetsstyringssystem for Teknik og Miljø Side 4 af 6

5 rejser hvis den føler sig truet. Hvis du er uheldig: Giften kan være meget ubehagelig, men den bliver nedbrudt, når temperaturen kommer over 40 grader. Så man skal tage et meget varmt fodbad, hvor vandet er grader varmt, i minutter. Fjern eventuelle rester af pigge og vask med vand og sæbe. Søg læge, hvis der opstår tegn på infektion. Risiko for brandmænd Der er risiko for forekomster af brandmænd i Nordlige Lillebælt i sommerperioden. Brændende smerter og måske vabler kan være udfaldet af et møde med en brandmand i havet. Og netop i juli og august skyller de røde gopler mod land. Brandmandens gift dannes i nældeceller på dens lange brændtråde (tentakler). Man skal være opmærksom på, at brandmændenes fine brændtråde kan flyde i vandet flere meter fra dens krop, så det er altså ikke nok kun at være opmærksom på selve brandmændene. Behandling: Fjern alle rester af brandmanden fra huden (brug helst handsker) Er trådene vanskelige at fjerne, kan man gnide med sand blandet med havvand på det ramte område Undgå at skylle med ferskvand. Det kan frigøre mere gift fra nældecellerne, hvis der er nogen tilbage på huden. Skyl med 5% eddike i 30 minutter for at inaktivere giftstofferne. Man skal undgå at bruge hænderne til at fjerne "giftsplinterne Varmt vand kan lindre (40-45 C), når trådene er fjernet Lokalbedøvende salve kan lindre Søg læge ved alvorlige symptomer Andre mulige forureningskilder Glasskår, affald og andre henkastede objekter, kemisk forurening (herunder olieudslip) kan forekomme ved stranden. Ved risiko for forurening eller ved konstateret forurening opsættes information på skilte, samt der informeres på Fredericia Kommunes hjemmeside: Badegæster opfordres til at kontakte Fredericia Kommune, hvis der konstateres forurening eller andet som kan give anledning til problemer på stranden. Forvaltningsmæssige foranstaltninger Fredericia Kommunes spildevandsplan forebygger fremtidige fækale forureninger. Badevandskvaliteten ved Østerstrand - Lundingsvej vil blive analyseret 5 gange Fredericia Kommunes Kvalitetsstyringssystem for Teknik og Miljø Side 5 af 6

6 løbende i badesæsonen. Hvis der skulle opstå forurening ved kommunes strande vil der bliver opsat skilte om badeforbud på de berørte strande. Kommunen vil i badesæsonen følge med i udviklingen af alger og blågrønalger i Nordlige Lillebælt. Ved kraftige opblomstringer nær kommunens strande vil der bliver opsat skilte om badeforbud på de berørte strande. Gode algeråd: Hvis vandet er varmt og vejret er godt, kan der være alger i juli og august. Hold øje med skilte, der fraråder badning. Gå ud så vandet når knæene og kik på dine fødder. Hvis du ikke kan se dem, kan vandet være så fyldt med alger, at du ikke bør bade. Bad ikke ved kraftigt skum i vandet, det kan være algeopblomstringer. Hold børn og dyr væk fra skumdannelser på stranden. Det kan være døde alger. Kontrolstationens beliggenhed Klassifikation af badevandet Kontrolstation Østerstrand - Lundingsvej Stations nr DKWB 1263 UTM: 32 Østlig (X): Nordlig (Y): Badevandet ved Østerstrand - Lundingsvej er klassificeret som udmærket, hvilket er den bedste badevandskvalitet, et badested kan have. Klassificeringen er foretaget på baggrund af de sidste 4 års badevandsanalyser. Varslingssystem Revision af badevandsprofil Ved forurening af badevandet der udløser et badeforbud vil der være: Skiltning om midlertidigt badeforbud på badestrand, parkeringsplads og adgangsveje. Information i lokalradioen. Information via kommunens hjemmeside ne i kommunen ajourføres efter forskrifterne i Bekendtgørelsenr. 165 af 23/02/2009. Badevandsprofilen skal opdateres ved ændringer i klassifikationen. Badevandes klassifikation ændres hvert år inden badesæsonen starter. Fredericia Kommunes Kvalitetsstyringssystem for Teknik og Miljø Side 6 af 6

Badevandsprofil for stranden Ved Flagstangen Ansvarlig myndighed

Badevandsprofil for stranden Ved Flagstangen Ansvarlig myndighed Badevandsprofil for stranden Ved Flagstangen Ansvarlig myndighed Faxe Kommune Industrivej 2 4683 Rønnede Telefon: 56 20 30 00 www.faxekommune.dk Fysiske forhold Adgangsforhold til stranden ved Flagstangen

Læs mere

Skåstrup V. Side 1 af 10

Skåstrup V. Side 1 af 10 Skåstrup V Side 1 af 10 Badevandsprofil Badevandsprofil for Skåstrup V, Skåstrup Ansvarlig myndighed: Nordfyns Kommune Østergade 23 5400 Bogense Tlf.: 64 82 82 82 Email: post@nordfynskommune.dk Web: www.nordfynskommune.dk

Læs mere

Badevandsprofil To-Bjerg

Badevandsprofil To-Bjerg Badevandsprofil To-Bjerg Ansvarlig myndighed: Holbæk Kommune By og Landskab Kanalstræde 2 4300 Holbæk Tlf.: 72 36 36 36 E-mail: byoglandskab@holb.dk Hjemmeside: www.holbaek.dk Medlemsstat Danmark Kommune

Læs mere

Badevandsprofil for Fynshav Nord i Sønderborg Kommune

Badevandsprofil for Fynshav Nord i Sønderborg Kommune Badevandsprofil for Fynshav Nord i Sønderborg Kommune Strandens navn Fynshav Nord Adresse Strandnr. A455, Færgevej (til venstre for færgelejet) 6440 Augustenborg, (nr. oplyses ved opkald til 112, alarm)

Læs mere

Badevandsprofil for De små fisk og Sejs Ladeplads i Brassø og Borre Sø

Badevandsprofil for De små fisk og Sejs Ladeplads i Brassø og Borre Sø Badevandsprofil for De små fisk og Sejs Ladeplads i Brassø og Borre Sø Ansvarlig myndighed Silkeborg Kommune Teknik- og Miljøafdelingen Søvej 1-3 8600 Silkeborg Tlf: 89 70 15 25 Oplysninger på internettet

Læs mere

Badevandsprofil for Store Økssø

Badevandsprofil for Store Økssø Badevandsprofil for Store Økssø Myndighed Rebild Kommune Center Natur og Miljø Hobrovej 88 9530 Støvring Tlf.: 9988 9988 Email: cnm@rebild.dk Ejerforhold Store Økssø ejes af Naturstyrelsen, og vedligeholdelse

Læs mere

Bakterier og virus i fisk og skaldyr

Bakterier og virus i fisk og skaldyr Kapitel 12 side 99 Bakterier og virus i fisk og skaldyr Bakterier findes overalt på kloden. Og derfor også på og i fisk og skaldyr. De fleste er uskadelige for mennesker, men nogle typer af bakterier kan

Læs mere

KRITERIER OG VEJLEDNING

KRITERIER OG VEJLEDNING KRITERIER OG VEJLEDNING FOR BLÅ FLAG STRANDE 2014 1 INDHOLDSFORTEGNELSE KRITERIE EMNE SIDE Indholdsfortegnelse 2 Baggrund og definition 3/4 Om Blå Flag og forpligtelser 5 Kriterium oversigt 6/7 1 Badevand

Læs mere

SPILDEVANDSPLAN 2012-2020

SPILDEVANDSPLAN 2012-2020 SPILDEVANDSPLAN 2012-2020 GULDBORGSUND KOMMUNE 15-12-2011 Kolofon: Titel: Spildevandsplan 2012-2020 Guldborgsund Kommune Udgivet af: Guldborgsund Kommune, Natur, Miljø og Plan, 2011 Gengivelse tilladt

Læs mere

Lindring og lettelse ved forkølelse

Lindring og lettelse ved forkølelse Lindring og lettelse ved forkølelse Stoppet næse? Stoppet næse hos det lille barn? Forkølelsessår? Slip af med den stoppede næse og få luft igen! Forkølelse med stoppet næse... Hvad er forkølelse?... 4

Læs mere

HAV- OG FISKERIBIOLOGI

HAV- OG FISKERIBIOLOGI HAV- OG FISKERIBIOLOGI Siz Madsen KOLOFON HAV- OG FISKERIBIOLOGI 1. udgave 2008 ISBN 87-90749-08-1 UDGIVER Fiskericirklen COPYRIGHT Fiskericirklen FORFATTER Biolog Siz Madsen Født 1967. Har arbejdet med

Læs mere

Skal du bygge om? Forbered din kloak til fremtiden I DENNE PJECE FINDER DU OPLYSNINGER OM:

Skal du bygge om? Forbered din kloak til fremtiden I DENNE PJECE FINDER DU OPLYSNINGER OM: Skal du bygge om? Forbered din kloak til fremtiden I DENNE PJECE FINDER DU OPLYSNINGER OM: > Hvorfor ændre din kloak nu? > Hvad skal du selv gøre og betale? > Hvornår og hvordan foregår separering af kloak?

Læs mere

Sådan undgår du vand i kælderen

Sådan undgår du vand i kælderen Sådan undgår du vand i kælderen Sammen har vi ansvaret Det samlede spildevandsledningsnet i Guldborgsund Kommune er på ca. 900 km. Der er store variationer i tilstanden af vores ledningsnet, men generelt

Læs mere

Kloaksystemets opbygning og funktion

Kloaksystemets opbygning og funktion Kloaksystemets opbygning og funktion Kommunens afløbssystem, eller i daglig tale kloaksystemet, kan være opbygget på to helt forskellige måder: enten som fællessystem eller som separatsystem. I Spildevandsplanen

Læs mere

Skal du bygge om? Forbered din kloak til fremtiden I DENNE PJECE FINDER DU OPLYSNINGER OM:

Skal du bygge om? Forbered din kloak til fremtiden I DENNE PJECE FINDER DU OPLYSNINGER OM: Skal du bygge om? Forbered din kloak til fremtiden I DENNE PJECE FINDER DU OPLYSNINGER OM: > Hvorfor ændre din kloak nu? > Hvad skal du selv gøre og betale? > Hvornår og hvordan foregår separering af kloak?

Læs mere

Klimatilpasningsplan. Dragør Kommune. Juni 2014. Dragør Kommune

Klimatilpasningsplan. Dragør Kommune. Juni 2014. Dragør Kommune Dragør Kommune Juni 2014 Klimatilpasningsplan Dragør Kommune 1 Klimatilpasningsplanens sammenhæng med kommuneplanen Klimatilpasningsplanen er en del af Kommuneplanrevision 2013, udformet som en selvstændig

Læs mere

Miniguide til medarbejderen. Sundhedsrisici. ved arbejde med spildevand

Miniguide til medarbejderen. Sundhedsrisici. ved arbejde med spildevand Miniguide til medarbejderen Sundhedsrisici ved arbejde med spildevand Forord Branchearbejdsmiljørådet for service- og tjenesteydelser har i samarbejde med branchens parter udarbejdet Branchevejledningen

Læs mere

Spildevandsplan 2008-19

Spildevandsplan 2008-19 Spildevandsplan 2008-19 Godkendt i Forsyningsudvalget 16.04.2008 Godkendt i Byrådet 19.05.2008 Kloak FORSYNINGS VIRKSOMHEDERNE Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Sammenfatning og fokusområder...

Læs mere

Patientvejledning vedrørende hjemmetandblegning

Patientvejledning vedrørende hjemmetandblegning ------------------------------------------------------------------------------------------- Blegeinstruktion Patientvejledning vedrørende hjemmetandblegning Børst altid tænder og brug tandtråd inden du

Læs mere

Information om MRSA af svinetype

Information om MRSA af svinetype Information om MRSA af svinetype Til dig og din husstand, hvis du dagligt arbejder i en svinestald (eller på anden måde arbejdermed levende svin) - eller har fået påvist MRSA af svinetype (kaldet MRSA

Læs mere

lærermateriale Mellemtrin

lærermateriale Mellemtrin lærermateriale Mellemtrin Hi Five Lærermateriale Mellemtrin 1.udgave 1. oplag 2012 Center for Interventions Forskning ved Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet. Øster Farimagsgade 5 A

Læs mere

Vejledning om hovedlus

Vejledning om hovedlus Vejledning om hovedlus Vejledningen er lavet i samarbejde mellem Sundhedsstyrelsen og Aarhus Universitet og erstatter tidligere udsendte vejledninger om hovedlus. Den henvender sig især til de kommunale

Læs mere

Baggrund: Fornyelsen af kloaksystemet har således til formål at fjerne: - Opstuvninger i din kælder og på din grund

Baggrund: Fornyelsen af kloaksystemet har således til formål at fjerne: - Opstuvninger i din kælder og på din grund Denne guide er lavet så du nemt og hurtigt kan finde svar på dine spørgsmål om separatkloakering. Guiden er delt op i 8 afsnit, hvor 3 af dem er svar på et af de breve du kan have modtaget fra Industrimiljø.

Læs mere

Hjarnø Havbrug A/S. Etablering af nyt havbrug syd for Endelave - Høringsnotat. Maj 2014

Hjarnø Havbrug A/S. Etablering af nyt havbrug syd for Endelave - Høringsnotat. Maj 2014 Hjarnø Havbrug A/S Etablering af nyt havbrug syd for Endelave - Høringsnotat Maj 2014 1 Indledning Miljøstyrelsen er VVM-myndighed for projektet, da det er Miljøstyrelsen, der har myndigheden efter bekendtgørelse

Læs mere

Introduktion til Klimastrategi 2012-2015. Forebyggelse og tilpasning

Introduktion til Klimastrategi 2012-2015. Forebyggelse og tilpasning Introduktion til Klimastrategi 2012-2015 Forebyggelse og tilpasning Aalborg Kommune tager medansvar for de globale klimaudfordringer. Det sker bl.a. ved at satse på flere vedvarende energikilder i energiforsyningen

Læs mere

SPILDEVANDS PLAN 2012-2026. Helsingør Kommune

SPILDEVANDS PLAN 2012-2026. Helsingør Kommune SPILDEVANDS PLAN 2012-2026 Helsingør Kommune Spildevandsplan 2012-2026 Helsingør Kommunes spildevandsplan 2012-2026 er udarbejdet af Forsyning Helsingør og Helsingør Kommune i samarbejde med COWI. planen

Læs mere

Separatkloakering Hvad betyder det for dig?

Separatkloakering Hvad betyder det for dig? Separatkloakering Hvad betyder det for dig? Vi er i gang med at separatkloakere, og vi kommer snart til dit område. Hvorfor denne folder? Varde Kommune og Varde Forsyning A/S er i fuld gang med at ændre

Læs mere

Værd at vide om allergi POLLEN HUSSTØVMIDER PELSDYR INSEKTGIFT

Værd at vide om allergi POLLEN HUSSTØVMIDER PELSDYR INSEKTGIFT Værd at vide om allergi POLLEN HUSSTØVMIDER PELSDYR INSEKTGIFT Værd at vide om allergi 3 Hvad er allergi? Allergi er en af de hurtigst voksende folkesygdomme, og i Danmark lider omkring 20 % af befolkningen

Læs mere