Hygiejnepjece. Hygiejnepjece

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hygiejnepjece. Hygiejnepjece"

Transkript

1 Hygiejnepjece Hygiejnepjece

2 Hvem skal kende retningslinjerne for hygiejne? Hvad skal du vide noget om? Som medarbejder hos Nordvand kan du have direkte eller indirekte indflydelse på kvaliteten af drikkevandet, som leveres til forbrugerne. For at følge retningslinjerne for hygiejne skal du som medarbejder have viden om: Du skal derfor kende retningslinjerne for hygiejne i denne pjece, så du kan være med til at sikre god vandkvalitet. Pjecens retningslinjer gælder også entreprenører, samarbejdspartnere og besøgende. Nordvands medarbejdere har ansvaret for at informere om og tilse, at retningslinjerne i denne pjece overholdes af alle parter. Alle, der arbejder med drikkevand hos Nordvand, skal kende og forstå retningslinjerne for hygiejne og have den nødvendige uddannelse til at løse opgaverne forsvarligt. hvilke arbejdsprocesser, der kan have direkte eller indirekte indflydelse på drikkevandets kvalitet hvilke forureningskilder, der kan udgøre en risiko for drikkevandet hvordan du planlægger arbejdsprocedurer ud fra hensyn til drikkevandskvalitet håndtering af situationer, hvor en arbejdsprocedure ikke forløber som planlagt hvordan dokumentation af det gennemførte arbejde i forhold til drikkevandskvaliteten skal foreligge eksempelvis ved vandprøver Du har som medarbejder ansvar for løbende at forbedre sikkerheden for drikkevandet. Derfor skal du ALTID fortælle din nærmeste leder, hvis du opdaget noget, du mener kan være en risiko for drikkevandssikkerheden. Du er med til at sikre, at vi alle har en løbende dialog om drikkevandssikkerheden.

3 Drikkevand er en fødevare Forbrugeren skal til enhver tid trygt kunne drikke direkte fra vandhanen. Drikkevand skal behandles som en fødevare, og det er udgangspunktet for alt praktisk arbejde med drikkevand hos Nordvand. Nordvand er certificeret efter standarden for fødevaresikkerhed, og arbejder målrettet med at sikre en høj drikkevandssikkerhed og vandkvalitet til forbrugerne. DDS-planerne indgår som en del af Nordvands ledelsessystem og findes på Nordvands fælles it-net; Nordnet. Denne pjece er en del af DDS-planerne og fortæller, hvordan man sikrer god hygiejne i det daglige arbejde i vandforsyningen, så vandet altid er godt drikkevand for forbrugerne. Derfor skal alle, der arbejder med vandsforsyning hos Nordvand, være med til at forebygge forurening af drikkevandet i det daglige arbejde. Drikkevandssikkerhed i Nordvand Nordvand har udarbejdet planer for drikkevandssikkerheden (DDS-planer) ud fra en risikovurdering af vandforsyningen. Planerne fortæller, hvor i vandforsyningen der er særlig risiko for at påvirke drikkevandets kvalitet, så det ikke overholder de gældende lovkrav til drikkevand eller bliver sundhedsfarligt for forbrugerne. Planerne fortæller også, hvad Nordvand gør for at begrænse denne risiko.

4 Iltningstrappe på Sjælsø Vandværk, hvor der er direkte kontakt til drikkevandet

5 Hvordan opstår forurening? Drikkevandet kan blive bliver forurenet, hvis fx spildevand, jord eller overfladevand kommer i kontakt med drikkevandet. Det kaldes for risikofaktorer. Du skal altid, når du arbejde i vandforsyningen, være opmærksom på, at risikofaktorerne ikke får adgang til drikkevandet. Herunder er listet de væsentligste risikofaktorer: Aftal procedure for hygiejne Inden du begynder på et arbejde, der omfatter den åbne del af forsyningen, skal du aftale med din leder, hvordan I sikrer, at reglerne for hygiejne bliver overholdt. Kan du ikke overholde den aftalte procedure eller opstår der uforudsete hændelser, der kan udgøre en risiko for drikkevandet, skal du kontakte din leder. Han vil vurdere, hvordan det videre arbejde skal udføres. Regn- overflade - og spildevand Insekter, snegle, mus, rotter, fugle og andre smådyr Ekskrementer fra dyr Jord/mudder, grene, blade Kemikalier som fx smøreolie, maling og rengøringsmidler Affald, fx svejsespåner og boremudder Åben vandbane Du skal være særligt opmærksom på risikofaktorerne, når du arbejder i de dele af vandforsyningssystemet, hvor der er åben vandbane. Der er tale om åben vandbane, når du: Dokumentation af vandkvalitet Visse typer af arbejder i den åbne del af vandforsyningen kræver, at der tages vandprøver, der skal godkendes inden anlægget eller ledningen sættes i drift. Når du og din leder tilrettelægger arbejdet i den åbne del af vandforsyningen, skal I også aftale, hvordan I dokumenterer vandkvaliteten inden anlægget sættes i drift. a. arbejder på vandforsyningsanlæg, hvor der er direkte kontakt med drikkevandet, fx ved åbne vandoverflader på vandværker og vandtårne i forbindelse med iltning, åbne filtre og åbne beholdere b. arbejder på vandforsyningsanlæg, som er ude af drift, men som kommer i direkte kontakt med drikkevandet, når anlægget igen sættes i drift, fx ved lukkede beholderanlæg (rentvandsbeholder), på rå- og rentvandsledninger, (renovering, brud), installationer på vandværker, boringer, målerskift c. arbejder med anlægsdele, materialer, fittings mv. som indbygges/indsættes i den del af vandforsyningssystemet, hvor der er direkte kontakt med drikkevandet.

6 Udtagning af vandprøve på Sjælsø Vandværk

7 Forebyggelse Personlig hygiejne Du skal overholde almindelig god personlig hygiejne. Indret bilen, så værktøj og materialer til indbygning i vandbanen er adskilt fra beskidte områder og udstyr i bilen. Du skal have skærpet opmærksomhed på din håndhygiejne. Hænderne skal være rene. Vask ALTID hænder inden du begynder på arbejde, hvor du har direkte kontakt til drikkevand. Vask ALTID hænder efter toiletbesøg. Vask ALTID hænder med sæbe. Værktøj Værktøj og udstyr opbevares forsvarligt, så det ikke bliver beskidt. Værktøj og udstyr skal være rent, inden det tages i brug. Værktøjet skal udelukkende anvendes til arbejde i vandforsyningen. Rør og andre materialer Rør og andre materialer til indbygning i den åbne del af vandforsyningen skal opbevares, så det ikke kommer i kontakt med snavs, får ridser eller på anden måde bliver beskadiget. Arbejdstøj og fodtøj Vandforsyningens ansatte skal bruge arbejdstøj og fodtøj, som egner sig til det aktuelle arbejde. Vær altid opmærksom på, at du ikke tilfører jord, græs og andet snavs, når du færdes inde på vandværkerne. Fodtøj skal være let at rengøre. Arbejdstøj skal holdes rent og skiftes jævnligt. Tøj og fodtøj skal opbevares i egnede omklædningsskabe og må ikke anvendes til andet arbejde. Medarbejdere i Vand Produktion skal have to par gummistøvler. Det ene par mærkes tydeligt og anvendes udelukkende til arbejde inde på vandværker, i beholdere mv. Rør og øvrige materialer til indbygning i den åbne del af vandforsyningssystemet skal opbevares længst muligt i den emballage, som fabrikken har leveret. Plastpropper i rørender må først fjernes, når rørstykket er klar til tilslutning. Ventiler, fittings og lignende skal altid opbevares i renholdte lagerbygninger. Alle rør og andre materialer, som kommer i kontakt med vandbanen, samt rengøringsmidler skal være godkendt til enten drikkevand eller fødevarer. Nordvand skal forlange dokumentation herfor fra leverandøren. Biler Bilen er i mange arbejdsprocesser et centralt sted til opbevaring af værktøj, materialer som pumper, rør og fittings, der senere skal indbygges i vandbanen.

8 Oplag af vandledninger med korrekt afpropning, de forhindrer forurening af vandledningen inden den lægges i jorden.

9 Indvinding af grundvand Når du arbejder på indvindingsboringer er der følgende regler for hygiejne: Vandværker og anlæg, herunder gulve, skal være renholdt, så de i sig selv ikke udgør en risiko for drikkevandssikkerheden. Værktøj og materialer, der anvendes til arbejdet, skal være rengjort. Under arbejdet lægges værktøj og materialer, så det ikke kommer i direkte kontakt med jordoverfladen. Materialer, der benyttes til gruskastning og afpropning skal leveres og opbevares i lukkede plastsække. Der må ikke ske oliespild eller spild fra kemikalier m.m. på jorden inden for 10 m omkring boringerne. Når arbejdet er afsluttet, skal boringen renpumpes. Efter renovering af boring og råvandsledninger skal der foreligge en godkendt vandprøve, før anlægget sættes i drift til produktion. Frekvens for rengøring, tilsyn og vedligehold af væsentlige dele af indvindingen i forhold til drikkevandssikkerheden fremgår af IDUS. Når arbejdet er udført, kvitteres i IDUS og eventuelle bemærkninger til arbejdet registreres. Produktion af drikkevand Når du arbejder på produktionsanlæg, skal du overholder følgende regler for hygiejne: Værktøj, pumper, slanger m.m. renholdes og renses, inden arbejdet starter. Værktøj, der bruges i vandforsyningen, må ikke anvendes til andet arbejde. Ved arbejde i den åbne del af vandforsyningssystemet skal du:»» have vasket hænder med sæbe»» være iført rent arbejdstøj eller engangsdragt»» bruge de sko/støvler som er mærket til dette arbejde»» have rengjort og desinficeret støvler/sko eller anvende skoovertræk»» medtage udstyr til desinfektion af fodtøj Al øvrig færdsel på vandværker og beholderanlæg skal foregå med rent fodtøj. Vandværkerne skal holdes aflukket. Færdsel på tværs gennem anlæg med åbne vandoverflader skal begrænses, således at det kun er medarbejder med ærinde, der færdes her. Adgangsveje til anlæg med åben vandbane skal holdes aflukket. Frekvens for rengøring, tilsyn og vedligehold af væsentlige dele af vandværker og beholdere i forhold til drikkevandssikkerheden fremgår af IDUS. Når arbejdet er udført kvitteres i IDUS og eventuelle bemærkninger til arbejdet registreres. Distribution af drikkevand Når du arbejder på ledningsnettet skal du overholde følgende regler for hygiejne: Værktøj og udstyr skal være rengjort inden arbejdet startes. Efter endt arbejde skal værktøj og udstyr transporteres og opbevares, så det holdes rent. Opgravning ved ledningsrenovering og -brud skal være tilstrækkelig dyb, så der kan renholdes omkring rørenderne. Der tilstræbes en dybde på 30 cm under nederste rørkant. Vandstanden skal holdes passende lav ved pumpning, så risikoen for indtrængning af jord, smuds m.m. i ledningerne er minimal. Efter endt reparation eller renovering skal ledningen skylles, til vandet er rent. Efter renovering sættes ledningen først i drift efter godkendt vandprøve. Hvis der er behov for at anvende desinfektionsmiddel, aftales det med Plan & Projekt. Ved brud skal der ved mistanke om forurening med kloakvand eller andre risikofaktorer tages en vandprøve og ledningen frigives først efter godkendt prøve. Vær særligt opmærksom ved mistanke om brud på både vand- og spildevandsledninger.

10 Ledningsrenovering hvor rørender samles i tør udgravning, hvilket minimerer risiko for indtrængning af overfladevand i vandbanen under arbejdet.

11 Der må aldrig forekomme åbne rørender i udgravninger som forlades. Ved renovering afproppes vandledninger i åbenstående udgravning med påsvejset rørprop. Ekstern leverandør skal informere Nordvand, hvis der forekommer afvigelser fra de aftalte arbejdsprocedurer i henhold til hygiejne. Udvis særlig opmærksomhed, hvis der er afproppede rørender i udgravninger, som oversvømmels ved regnvejrshændelser, hvor spildevand kan forekomme på terræn. Besøgende i vandforsyningen Der kan modtages besøgende på Sjælsø Vandværk, Ermelundsværket og Søborg Vandværk. Rør, ventiler og fittings, som skal anvendes til reparation eller renovering, efterses for snavs m.m. inden ibrugtagning. Skønnes det nødvendigt, skylles med desinficeringsmiddel før samling. Vær opmærksom på, at der ikke opstår døde ender ved åbning/lukning af ventiler. Målerskift hos forbruger Værktøj og udstyr skal være rent og placeres på rene flader under arbejdet. Som hovedregel må værktøjet, som bruges til målerskift, ikke anvendes til andet arbejde. Besøgende må kun færdes på anlæggene ledsaget af en medarbejder fra Nordvand. Besøgende rundvises kun i de dele af anlæggene, hvor der ikke er direkte adgang til åbne vandoverflader. Besøgende må kun færdes på de renholdte stier og fortove på anlæggene. Når de besøgende ankommer til et anlæg anvendes dørmåtter til at aftørre fodtøj, således at fodtøj er rent inden færdsel i vandforsyningsanlægget begyndes. Hænder, arbejdstøj og fodtøj skal være rengjort efter de generelle regler. Der anvendes engangsklude til aftørring mv. i forbindelse med målerskift. Projektstuderende, rådgivere mv., som skal gennemføre undersøgelser på Nordvands anlæg, instrueres af den ansvarlige leder om forhold vedr. drikkevandssikkerhed inden arbejdet igangsættes. Eksterne projekter og renoveringsarbejder Retningslinjerne i denne pjece følges også i forbindelse med Nordvands eksterne projekter og eventuelt renoveringsarbejde m.v. udført at eksterne leverandører. Ansvarlig herfor er projektlederen eller driftslederen. Der informeres om hygiejnepjecens indhold på det første byggemøde, og dette noteres i byggemødereferatet. Der skal forefindes dokumentation for, at eksterne, der arbejder i de åbne dele af vandforsyningssystemet, har tilstrækkelig viden om hygiejne i forbindelse med arbejdet.

12 Vi sørger for rent vand Nordvand A/S Ørnegårdsvej Gentofte Telefon

God hygiejne. Indvindingsboring. Vandværker. Ledningsnet

God hygiejne. Indvindingsboring. Vandværker. Ledningsnet God hygiejne Indvindingsboring Vandværker Ledningsnet Hvad er god hygiejne ved arbejde i vandforsyningen? Velkommen til Vestforsyning Vand A/S. Her arbejder vi med drikkevand, og det stiller særlige hygiejniske

Læs mere

GOD HYGIEJNE Vestforsyning Vand A/S. Indvindingsboringer Vandværker Ledningsnet

GOD HYGIEJNE Vestforsyning Vand A/S. Indvindingsboringer Vandværker Ledningsnet GOD HYGIEJNE Vestforsyning Vand A/S Indvindingsboringer Vandværker Ledningsnet Hvad er god hygiejne ved arbejde i vandforsyningen? Velkommen til Vestforsyning Vand A/S. Her arbejder vi med drikkevand,

Læs mere

Kvalitetssikring på almene vandforsyninger. Naturstyrelsens vejledning Juli 2014

Kvalitetssikring på almene vandforsyninger. Naturstyrelsens vejledning Juli 2014 Kvalitetssikring på almene vandforsyninger Naturstyrelsens vejledning Juli 2014 Titel: Kvalitetssikring på almene vandforsyninger Udgiver: Naturstyrelsen Haraldsgade 53 2100 København Ø www.naturstyrelsen.dk

Læs mere

Vejledning i sikring af drikkevandskvalitet (Dokumenteret Drikkevands- Sikkerhed - DDS)

Vejledning i sikring af drikkevandskvalitet (Dokumenteret Drikkevands- Sikkerhed - DDS) Vejledning i sikring af drikkevandskvalitet (Dokumenteret Drikkevands- Sikkerhed - DDS) DANVAs vandforsyningskomité Udvalget vedr. drikkevandssikkerhed 2 Indhold Forord... 5 Resumé... 6 1. Indledning og

Læs mere

EKSEMPEL PÅ EGENKONTROL

EKSEMPEL PÅ EGENKONTROL EKSEMPEL PÅ EGENKONTROL 1 Dette eksempel kan bruges i forbindelse med indførsel af egenkontrol i mindre fødevarevirksomheder. Virksomheder, hvis aktiviteter er dækket af eksemplet, kan bruge dette som

Læs mere

Gørløse Vandværk I/S

Gørløse Vandværk I/S Gørløse Vandværk I/S B e r e d s k a b s p l a n 13.08.2014 Version 02 1. RETTELSESBLAD... 2. FORDELINGSLISTE... 3. INDLEDNING... 4. ORGANISERING... 5. ALARMERING: EXTERN ASSISTANCE... 6. ALARMERINGSPLAN:

Læs mere

Torkilstrup- Lillebrænde Vandværk Beredskabsplan

Torkilstrup- Lillebrænde Vandværk Beredskabsplan Torkilstrup- Lillebrænde Vandværk Lillebrændevej 58 4850 Stubbekøbing Formand Edvard Traberg Sullerupvej 12 4850 Stubbekøbing 5443 3338 / 2495 3060 Torkilstrup- Lillebrænde Vandværk Beredskabsplan 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Håndbog. Tilstandsrapport og handlingsplan. foreningen af vandværker i danmark. for bestyrelsesmedlemmer

Håndbog. Tilstandsrapport og handlingsplan. foreningen af vandværker i danmark. for bestyrelsesmedlemmer Håndbog for bestyrelsesmedlemmer Tilstandsrapport og handlingsplan foreningen af vandværker i danmark Udgiver: Foreningen af Vandværker i Danmark Solrød Center 22C, 1. 2680 Solrød Strand www.fvd.dk fvd@fvd.dk

Læs mere

Gribvand Spildevand A/S. Håndbog i spildevandshåndtering Sikkerhed og sundhed ved arbejde med spildevand. Version 1.1

Gribvand Spildevand A/S. Håndbog i spildevandshåndtering Sikkerhed og sundhed ved arbejde med spildevand. Version 1.1 Gribvand Spildevand A/S Håndbog i spildevandshåndtering Sikkerhed og sundhed ved arbejde med spildevand Version 1.1 Februar 2014 1. Indledning... 3 Side 2 2. Spildevand og slam... 4 3. Redningsplan...

Læs mere

Silkeborg Kommune s Beredskabsplan for vandforsyning

Silkeborg Kommune s Beredskabsplan for vandforsyning s April 2013 Titelblad Titel: Dato: Udarbejdet 15. december 2010 Sidst revideret april 2013 Udarbejdet af: Kvalitetssikret af: Teknik og Miljøafdelingen - Natur og Miljøsektionen Sagsbehandler: Morten

Læs mere

Udkast 1 Egenkontrol & Overvågningsprogram. Sørby-Kirkerup Vandværk. Februar 2010

Udkast 1 Egenkontrol & Overvågningsprogram. Sørby-Kirkerup Vandværk. Februar 2010 Udkast 1 Egenkontrol & Overvågningsprogram Sørby-Kirkerup Vandværk Februar 2010 Indhold: 1. Beskrivelse af overvågningsprogram side 2 2. Oversigtsskema - hvem-gør-hvad og hvornår side 6 3. Tjekskema side

Læs mere

Egenkontrolprogram. For Dagtilbud i Svendborg Kommune

Egenkontrolprogram. For Dagtilbud i Svendborg Kommune Egenkontrolprogram For Dagtilbud i Svendborg Kommune 1 2 Udarbejdet efter fødevarestyrelsens materiale af arbejdsgruppen: Susanne Altenburg Jørgensen Inge Margrethe Møller Annette Vejbæk Anette Skov Christensen

Læs mere

Nye vandrør. i dit område

Nye vandrør. i dit område Nye vandrør i dit område Hvorfor udskiftes vandrørene Som kunde kan du forvente, at du altid har vand. For at sikre dette udskifter vi hvert år de dårligste vandrør. Vandrørene udskiftes enten, fordi de

Læs mere

Ren besked. Renseanlæg. Pumpestation. Ledningsnet

Ren besked. Renseanlæg. Pumpestation. Ledningsnet Ren besked Renseanlæg Pumpestation Ledningsnet Velkommen til Vestforsyning Spildevand A/S Her arbejder vi med spildevand, det stiller særlige krav til både medarbejdere og entreprenører der arbejder for

Læs mere

Forslag til Egenkontrol & Overvågningsprogram. Aarup Vandværk

Forslag til Egenkontrol & Overvågningsprogram. Aarup Vandværk Forslag til Egenkontrol & Overvågningsprogram Aarup Vandværk April 2012 Indhold: 1. Beskrivelse af overvågningsprogram side 2 2. Oversigtsskema hvem-gør-hvad og hvornår side 6 3. Tjekskema side 9 4. Præsentation

Læs mere

Serviceleverandører. Vejledning om arbejdsmiljøforhold når andre firmaer udfører opgaver i industrivirksomheder. Industriens Branchearbejdsmiljøråd

Serviceleverandører. Vejledning om arbejdsmiljøforhold når andre firmaer udfører opgaver i industrivirksomheder. Industriens Branchearbejdsmiljøråd Serviceleverandører Vejledning om arbejdsmiljøforhold når andre firmaer udfører opgaver i industrivirksomheder Industriens Branchearbejdsmiljøråd Denne vejledning angiver det niveau og den gode praksis

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING OM FUGNING MED EPOXY OG PU-SKUM FRA LUKKEDE EMBALLAGER

BRANCHEVEJLEDNING OM FUGNING MED EPOXY OG PU-SKUM FRA LUKKEDE EMBALLAGER BRANCHEVEJLEDNING OM FUGNING MED EPOXY OG PU-SKUM FRA LUKKEDE EMBALLAGER Indhold 3 Indledning 4 Pligter og ansvar for arbejdsgiver og ansatte Entreprenøren De ansatte 5 Før arbejdet går i gang Projektgennemgangsmøde

Læs mere

Planen skal være kendt af alle, der forventes at skulle yde en indsats i forbindelse med beredskabet.

Planen skal være kendt af alle, der forventes at skulle yde en indsats i forbindelse med beredskabet. Beredskabsplan for Vandforsyning Roskilde Kommune Vedtaget 12. september 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Anvendelse og formål... 3 1.2 Godkendelse/orientering... 3 Revision... 3 Øvelser...

Læs mere

Nye regler om foder og fødevarer

Nye regler om foder og fødevarer Nye regler om foder og fødevarer Vejledning om god produktionspraksis i akvakulturproduktionen - en branhekode Den 1. januar 2006 indførtes nye produktionsregler for hygiejne ved produktion af fødevarer

Læs mere

6/2014. Branchevejledning om HÅNDTERING AF BLY I BYGNINGER

6/2014. Branchevejledning om HÅNDTERING AF BLY I BYGNINGER 6/2014 Branchevejledning om HÅNDTERING AF BLY I BYGNINGER Indhold InDhold Side Indledning... 7 Del 1 Hvor finder du bly... 8 Hvorfor er bly farligt?...10 Hvordan optages bly?...10 Forundersøgelser...

Læs mere

VEJLEDNING OG BESKRIVELSE FOR UDFØRELSE AF BLYSANERING

VEJLEDNING OG BESKRIVELSE FOR UDFØRELSE AF BLYSANERING B LY V EJ LE D N IN G VEJLEDNING OG BESKRIVELSE FOR UDFØRELSE AF BLYSANERING DANSK ASBESTFORENING 2012 WWW.ASBEST.DK 2 FORORD Det miljø- og sundhedsskadelige stof bly er udbredt forekommende i danske bygninger.

Læs mere

Afsagt den 6. marts 2003 af Østre Landsrets 23. afdeling (landsdommerne Karen-Anke Tørring, Lyngesen og Mette Brock Hansen (kst.)).

Afsagt den 6. marts 2003 af Østre Landsrets 23. afdeling (landsdommerne Karen-Anke Tørring, Lyngesen og Mette Brock Hansen (kst.)). UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG DOM Afsagt den 6. marts 2003 af Østre Landsrets 23. afdeling (landsdommerne Karen-Anke Tørring, Lyngesen og Mette Brock Hansen (kst.)). 23. afd. nr. B-246-97: Andelsselskabet

Læs mere

Nr. Lyngby Vandværk. A.m.b.a. Beredskabsplan

Nr. Lyngby Vandværk. A.m.b.a. Beredskabsplan Indholdsfortegnelse Indledning side 2 Bestyrelse, ansatte og nøglepersoner side 3 Organisering side 4 Alarmeringsplan side 5 Håndtering af akut forurening side 6 og 7 Forurening på ledningsnettet / vandværk

Læs mere

Vejledning om egenkontrol i fødevarevirksomheder m.v.

Vejledning om egenkontrol i fødevarevirksomheder m.v. Vejledning om egenkontrol i fødevarevirksomheder m.v. Afsnit I Indledning Regler om egenkontrol Regler om egenkontrol findes i forordning om fødevarehygiejne 1 i daglig tale kaldet hygiejneforordningen,

Læs mere

UDKAST. Handlingsplan til sikring af drikkevandskvaliteten

UDKAST. Handlingsplan til sikring af drikkevandskvaliteten UDKAST Handlingsplan til sikring af drikkevandskvaliteten 2010-2012 Større ressourcebevidsthed Øget sikkerhed Bedre teknologi Miljøministeriet, By- og Landskabsstyrelsen 12. Juli 2010 Forord I Danmark

Læs mere

Beredskabsplan. Vandværkets bestyrelse har det generelle ansvar overfor forbrugerne mht. levering af tilstrækkeligt og rent drikkevand.

Beredskabsplan. Vandværkets bestyrelse har det generelle ansvar overfor forbrugerne mht. levering af tilstrækkeligt og rent drikkevand. 1. Beredskabsplan, Ryomgård Vandværk Beredskabsplan Denne beredskabsplan for Ryomgård Vandværk er udarbejdet med henblik på at sikre opretholdelse af vandværksdrift i forskellige former for krisesituationer,

Læs mere

Vejledning for god produktionspraksis i primærproduktionen en branchekode

Vejledning for god produktionspraksis i primærproduktionen en branchekode Vejledning for god produktionspraksis i primærproduktionen en branchekode November 2010 2. udgave Side 1 Indhold Forord 4 Afsnit 1. Dyrkning af afgrøder 5 1.0 Dyrkning af afgrøder, herunder afgræsning

Læs mere

Formål og indhold. Materialet er delt op i fire hovedområder: Del 1: Introduktion til arbejdsmiljøog

Formål og indhold. Materialet er delt op i fire hovedområder: Del 1: Introduktion til arbejdsmiljøog Arbejdsmiljøog miljøstyring Formål og indhold Denne vejledning er udarbejdet i et samarbejde mellem Dansk Industri/Motorbranchens Arbejdsgiverforening, Dansk Metal og Ledernes Hovedorganisation. Arbejdstilsynet

Læs mere

MSE A/S ARBEJDSPLADSBESKRIVELSE

MSE A/S ARBEJDSPLADSBESKRIVELSE ARBEJDSPLADSBESKRIVELSE Arbejdspladsbeskrivelse Indhold Arbejdspladsbeskrivelse... 1 Personlige værnemidler... 5 Krav til værnemidler... 5 Udlevering, betaling, vedligehold og ejerskab... 5 Arbejdsgiveren

Læs mere

Vejledning om egenkontrol i fødevarevirksomheder. Fødevarestyrelsen

Vejledning om egenkontrol i fødevarevirksomheder. Fødevarestyrelsen Vejledning om egenkontrol i fødevarevirksomheder Fødevarestyrelsen Februar 2012 Vejledning om egenkontrol i fødevarevirksomheder Indholdsfortegnelse Afsnit I 4 Indledning 4 Ikrafttræden 4 Definitioner

Læs mere