Badevandsprofil for Bønnerup Strand Øst Ansvarlig myndighed

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Badevandsprofil for Bønnerup Strand Øst Ansvarlig myndighed"

Transkript

1 Badevandsprofil for Bønnerup Strand Øst Bønnerup Strand Øst (apr. 2013) Bønnerup Strand Øst (apr. 2013) Badevandsprofil for Bønnerup Strand Øst Ansvarlig myndighed Norddjurs Kommune Natur og Miljø Torvet Grenå Tlf.: Åbningstider: Man.-ons.: kl , tors. kl , fre. kl Badestranden Beliggenhed Bønnerup Strand Øst ligger i den nordlige del af Norddjurs Kommune. Strandens udstrækning er markeret med en blå streg på kortet nedenfor. GPS orienteringspunkt: Bønnerup Strand Øst, Havet, 8585 Glesborg. Adgangsforhold Der er adgang til stranden via badebroer gennem et lavvandet område. Stranden og bunden Bønnerup Strand Øst er ca. 1,8 km lang og ca meter bred. Stranden starter ved havnen og slutter ud for campingpladsen i øst. Stranden består af sand med kun få sten. Havbunden er sandet med en smule grus og sten. Afstanden fra strandkanten til 2 meters dybde er ca meter. Faciliteter P-plads Slæbevej/sti til både Bord/bænke Redningsposter opstillet ved Havet Vejen/stien langs ved stranden er en del af Nordsøruten Hunde på stranden Hunde skal føres i snor på stranden fra 1. april til 30. september. Badevandets kvalitet Badevandets kvalitet er klassificeret efter badesæsonen Følgende klassificeringer er mulige: Udmærket kvalitet, god kvalitet, tilfredsstillende kvalitet og ringe kvalitet. Klassificeringen er foretaget på baggrund af data fra for E. coli og fra

2 2012 for enterokokker, og viser, at badevandets kvalitet er udmærket, hvilket er den bedst mulige vurdering, badevand kan have. Kort over Bønnerup Strand Øst Geografiske forhold Baglandet For at komme ud til stranden skal man bruge de badebroer, der er opsat for at komme over et lavvandet strandengsområde med højt græs og siv. Bag ved det ligger byen Bønnerup, et sommerhusområde og længst mod øst en campingplads. Desuden ligger havnen direkte op til strandens vestlige ende. Hydrologiske forhold Strøm Den fremherskende strømretning af overfladevand er mod vest observeret ved prøvetagninger ved st. 12 og ud fra luftfotos, hvor vandløb har udløb i Kattegat. I forbindelse med vindstuvning og kraftig blæst kan strømmen i overfladevandet dog variere meget afhængig af vindretningen. Saltholdighed og temperatur Saltholdighed: Saltvand. Vandtemperaturen varierer mellem 11 C og 21 C grader i badesæsonen. 2

3 Badevandskvalitet Mulige årsager til kortvarige forureninger Årsager til forurening Fækal forurening Alger Andre årsager Fækal forurening Overløb fra fælleskloakerede områder Udledning fra spredt bebyggelse Udløb fra renseanlæg pga. driftssvigt eller fejlkoblinger Gylleudslip Tømning af toilettanke fra lystbåde Alger Andre mikroskopiske alger Blågrønalger Tang Andre årsager Kemiske forureninger, f.eks. fra virksomheder Olieudslip fra skibe Ansamlinger af pollen (farver vandet gulligt) Vurdering af årsager til kortvarig forurening ved Bønnerup Strand Øst Fækal forurening spildevandsforhold Den største del af Bønnerup Strand by er separatkloakeret med nedsivning af regnvand og en mindre del af byen er udelukkende separatkloakeret, hvor overfladevand udledes til Bønnerup Strand Bæk, Treå eller direkte til Kattegat. Spildevand pumpes til Bønnerup Strand Renseanlæg. Bønnerup Strand Renseanlæg har udløb til Treå, som udløber i Kattegat vest for Bønnerup Havn. Langt størstedelen af det store sommerhusområde ved Bønnerup Strand Øst er ikke tilsluttet offentlig kloak. Det samme gælder Albertinelund Camping, som ligger i strandens østlige ende. Spildevandsforholdene i sommerhusområdet og på campingpladsen er ikke detaljeret kendt, men spildevandsrensningen sker sandsynligvis ved septiktanke og nedsivning af regnvand. Overløb fra septiktanke eller nedsivningsanlæg sker formentlig til dræn. Fækal forurening tømning af toilettanke fra lystbåde I forbindelse med lystbådesejlads i området kan der ske forurening, hvis der tømmes toilettanke i vandet. Forurening fra havn I forbindelse med aktiviteter på havnen kan der ske forurening, f.eks. udslip af olie, midler til bådbeskyttelse eller, som nævnt ovenfor, fækalier fra toilettanke. Blågrønalger Blågrønalger er mikroskopiske alger, som oftest optræder i masseforekomst i ferskvand. Dog kan flere arter af blågrønalger forekomme i masseforekomst i brakvandsområder, og der er da også registreret en række blågrønalgearter i Kattegat, specielt i den sydlige del hvor saltholdigheden er lav. Ved Bønnerup Strand Vest er risikoen for opblomstringer af blågrønalger lav og afgrænset til sensommeren hvor opblomstringer af specielt den giftige art Nodularia spumigena fra det sydlige Kattegat kan spredes til det nordlige Kattegat. Andre mikroskopiske alger Da der er en lav belastning med næringsstoffer, er mængderne af mikroskopiske planktonalger oftest relativt små på Norddjurslands kyster. Der registreres meget sjældent masseforekomster af alger på Norddjursland kyster. I forårsperioden og i 3

4 eftersommerperioden kan der forekomme forhøjede koncentrationer af planktonalger, og i sjældne tilfælde kan planktonalgerne optræde i så høje koncentrationer, at vandet bliver uklart og misfarves. Tang I forbindelse med nedbrydning af store mænger af opskyllet tang/ålegræs, kan der lækkes stoffer til vandet, som gør vandet uklart, og som kan give anledning til vækst af bakterier. Iltsvind Iltsvind forekommer kun sjældent i Norddjurslands kystvande. Ved havari eller uheld i forbindelse med sejlads i området er der en lille risiko for kemisk forurening, f.eks. oliespild, som kan brede sig til badestranden. Stillehavsøsters Stillehavsøsters er en invasiv art, som ikke er registreret på Norddjurslands kyster. Dette skyldes primært den relativt lave saltholdighed. Pollen Specielt i forårs-/forsommerperioden kan vandet være farvet gulligt i bræmmer i forbindelse med forekomst af store mængder pollen (fyr). Vurdering af risiko for kortvarig forurening ved Bønnerup Strand Øst Fækal forurening - spildevand Det vurderes, at der er meget lav risiko for kortvarige fækale forureninger fra Bønnerup Strand by og havn. Der er derimod en lidt større risiko for kortvarige fækale forureninger fra sommerhusområdet og campingpladsen ved Bønnerup Strand Øst. Samlet set vurderes risikoen for kortvarige, fækale forureninger ved Bønnerup Strand Øst at være lille, hvilket afspejles i den registrerede badevandskvalitet. Analyse af badevandsdata fra kommunens badevandsanalyser de seneste 4 år viser, at bakteriekoncentrationerne var lave og forholdsvis stabile i perioden Fækal forurening tømning af toilettanke Risikoen for kortvarige forureninger af badevandet ved Bønnerup Strand Øst som følge af tømning af toilettanke fra både vurderes at være lav. Forurening fra havn Der vurderes at være lav risiko for kortvarig forurening fra aktiviteter i Bønnerup Havn. Blågrønalger Risikoen for masseforekomst af blågrønalger ved Bønnerup Strand Øst er meget lav, da saltholdigheden i området som regel er så høj, at blågrønalgerne ikke har gode vækstbetingelser. Andre mikroskopiske alger Det vurderes, at der er lav risiko for masseopblomstringer af forskellige arter af andre mikroskopiske alger ved Bønnerup Strand Vest i badesæsonen pga. den relativt lave belastning med næringsstoffer. Tang Risikoen for opskyl af større mængder tang vurderes at være lav. Iltsvind Risikoen for iltsvind ved stranden ved Bønnerup Strand Øst er meget lav pga. den lave vanddybde og strømforholdene samt det forhold, at iltsvind forekommer sjældent i Norddjurslands kystvande. 4

5 Risikoen for kemiske forureninger, f.eks. oliespild fra skibe og havnen vurderes at være lav. Stillehavsøsters Det vurderes, at der p.t. ikke er risiko for, at der kan forekomme stillehavsøsters på stranden ved Bønnerup Strand Vest. Symptomer på forurening og baderåd Pollen Ansamlinger af pollen er et tilbagevendende fænomen, som lokalt i forårs- /forsommerperioden kan give anledning til dårlig badevandskvalitet pga. misfarvning af vandet (gulligt). Fækal forurening Badning i vand, som er forurenet med spildevand, kan give diarré. Får man diarré efter badning, bør man søge læge. Blågrønalger Blågrønalger er mikroskopiske alger, som kan producere giftige stoffer, der kan give anledning til hovedpine, hudirritationer, feber, kvalme og diarré, hvis man kommer i kontakt med giftstofferne ved badning, eller hvis man kommer til at sluge vandet. Mennesker, der i forvejen er svækkede, og børn er særligt udsatte. Dyr kan i værste fald dø, hvis de drikker af vandet. Høje koncentrationer af blågrønalger kan give kraftig misfarvning af vandet (beskrives typisk som maling-grønt, grønt ). Skumdannelser i vandoverfladen kan også skyldes blågrønalger. Man bør undlade at bade, og børn bør ikke lege i vandkanten, hvis vandet er så uklart, at man ikke kan se sine fødder, når man står i vand til knæene. Skyl med rent vand, hvis du får symptomer på huden efter badning. Søg læge ved symptomer efter badning. Undgå at hunde bader og drikker af vandet, hvis det er misfarvet. Hunde, som indtager vand eller slikker pelsen efter badning, kan få alvorlige forgiftninger pga. blågrønalger. Andre mikroskopiske alger Forskellige arter af mikroskopiske alger kan forekomme i så høje koncentrationer, at de kan misfarve vandet med forskellige farver, afhængigt af hvilken algeart, der er tale om: rød, grøn, orange, brun mm. Algeopblomstringer kan også være årsag til skumdannelser i vandkanten, og også morild, som af og til kan opleves ved Norddjurslands, skyldes planktonalger. Der er ikke registreret masseforekomster af giftige mikroskopiske alger ved Bønnerup Strand Vest. Der gælder dog de samme retningslinjer for de ugiftige opblomstringer af mikroskopiske alger som for giftige opblomstringer af bl.a. blågrønalger - at man bør undlade at bade, hvis vandet er så uklart, at man ikke kan se sine fødder, når man står i vand til knæene. Ved forrådnelse af de store mængder alger kan der udvikles store mængder sundhedsskadelige bakterier i vandet. Søg læge ved alvorlige symptomer efter badning. Tang Man bør undgå at bade, hvis vandet er uklart og lugter af råddent tang, og børn bør ikke lege i vandkanten, hvis der er større ansamlinger af rådnende tang. Iltsvind I forbindelse med iltsvind kan vandet lokalt farves mælket/hvidt på grund af tilstedeværelsen af frit svovl som frigives fra havbunden ved iltsvind. Svovl er ikke giftigt for mennesker, men iltsvindet kan medføre bunddyrdød og døde fisk, som skyller op og rådner i vandkanten og på stranden. Man bør undgå at bade, hvis der er tegn på iltsvind ved stranden. 5

6 I tilfælde af kemiske forureninger bør man ikke bade ved stranden. Stillehavsøsters Stillehavsøsters har meget kraftige skaller med skarpe kanter som man kan skære sig på. Vær derfor opmærksom på, om der er stillehavsøsters på havbunden, og brug eventuelt badesko. Pollen Pollen er ikke giftig, men ved forrådnelse af store mængder pollen i vandkanten frarådes badning pga. risiko for store mængder bakterier i vandet. Forvaltningsforanstaltninger Forvaltningsforanstaltninger Fækal forurening spildevand For eksisterende spildevandsområder og sommerhusområdet er der ikke planlagt ændringer. Nye planlagte boligområder og en planlagt fritidspark bliver separatkloakeret med nedsivning af regnvand/tagvand. Blågrønalger, andre mikroskopiske alger og tang Opblomstringer af alger og større opskyl af tang og ålegræs skyldes rigelig tilgængelighed af næringsstoffer i kystvandene. I de kommende vandplaner er der opstillet krav til reduktion af næringsstofbelastningen til Norddjursland kystvande, som på sigt forventes at nedsætte risikoen for skadelige algeopblomstringer. Det vurderes, at det ikke er nødvendigt at iværksætte foranstaltninger til minimering af risikoen for kemiske forureninger. Andre forureninger Der er ikke andre potentielle forureninger. Varsling af risiko for sundhedsfarlig badevandskvalitet Kortvarige, fækale forureninger Ved risiko for kortvarige forureninger med spildevand opsættes skilte ved parkeringspladserne. Se kort. Desuden varsles om risikoen for forureninger på kommunens hjemmeside: Alger og tang Risiko for opblomstringer af mikroskopiske alger eller forekomster af store mængder tang kan ikke med sikkerhed forudsiges. I perioder med forhøjet risiko for store mængder blågrønalger og i forbindelse med opblomstringer af blågrønalger og andre alger informerer kommunen offentligheden om situationen på skilte på stranden og på kommunens hjemmeside. Ved misfarvning, skumdannelser eller lugtgener afklares det, om forureningen skyldes opblomstring af sundhedsskadelig alger. Hvis der er tale om giftige alger, bør badning frarådes, og badegæster anmodes om at indrapportere eventuelle symptomer på forgiftning til kommunen. Kontakt ved akut forurening Ved alvorlig akut forurening ringes 112, ellers kontaktes kommunen på telefon:

7 Kontrol af badevand Kontrolovervågnings-stedets beliggenhed Bønnerup Strand Øst Medlemsstat Danmark Kommune Norddjurs Strand id. Stations nr. 12 DKBW nr Hydrologisk reference Kontrolstationens placering UTMX: , UTMY: UTM zone 32 Kommunens badevandskontrol Badesæsonen Badevandet kontrolleres regelmæssigt i badesæsonen (1. maj til 15. september) Tidsplan for kontrol af badevand Kontrolresultater Revision af badevandsprofil Ifølge badevandsbekendtgørelsen (BEK 165) skal badevandsprofilen revideres hvis badevandskvaliteten ændres fra udmærket til god, tilfredsstillende eller ringe. Dog skal profilen revideres tidligere, hvis der gennemføres infrastrukturændringer mv., der kan påvirke badevandets kvalitet. Badevand på internettet Hjemmesider Naturstyrelsen EU s badevandsdirektiv Badevands-bekendtgørelsen (BEK 939) https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id= Information om Blå Flag strande Litteratur Litteratur WHO guidelines for safe recreational water environment, vol. 1, coastal and fresh water. Toksiske og potentielt toksiske alger I danske farvande. Udgivet af Fiskeriministeriets Industritilsyn, sept Giftige alger og algeopblomstringer. Tema-rapport fra DMU 27/

Skåstrup V. Side 1 af 10

Skåstrup V. Side 1 af 10 Skåstrup V Side 1 af 10 Badevandsprofil Badevandsprofil for Skåstrup V, Skåstrup Ansvarlig myndighed: Nordfyns Kommune Østergade 23 5400 Bogense Tlf.: 64 82 82 82 Email: post@nordfynskommune.dk Web: www.nordfynskommune.dk

Læs mere

Badevandsprofil for stranden Ved Flagstangen Ansvarlig myndighed

Badevandsprofil for stranden Ved Flagstangen Ansvarlig myndighed Badevandsprofil for stranden Ved Flagstangen Ansvarlig myndighed Faxe Kommune Industrivej 2 4683 Rønnede Telefon: 56 20 30 00 www.faxekommune.dk Fysiske forhold Adgangsforhold til stranden ved Flagstangen

Læs mere

Badevandsprofil for De små fisk og Sejs Ladeplads i Brassø og Borre Sø

Badevandsprofil for De små fisk og Sejs Ladeplads i Brassø og Borre Sø Badevandsprofil for De små fisk og Sejs Ladeplads i Brassø og Borre Sø Ansvarlig myndighed Silkeborg Kommune Teknik- og Miljøafdelingen Søvej 1-3 8600 Silkeborg Tlf: 89 70 15 25 Oplysninger på internettet

Læs mere

Badevandsprofil for Fynshav Nord i Sønderborg Kommune

Badevandsprofil for Fynshav Nord i Sønderborg Kommune Badevandsprofil for Fynshav Nord i Sønderborg Kommune Strandens navn Fynshav Nord Adresse Strandnr. A455, Færgevej (til venstre for færgelejet) 6440 Augustenborg, (nr. oplyses ved opkald til 112, alarm)

Læs mere

Badevandsprofil To-Bjerg

Badevandsprofil To-Bjerg Badevandsprofil To-Bjerg Ansvarlig myndighed: Holbæk Kommune By og Landskab Kanalstræde 2 4300 Holbæk Tlf.: 72 36 36 36 E-mail: byoglandskab@holb.dk Hjemmeside: www.holbaek.dk Medlemsstat Danmark Kommune

Læs mere

Badevandsprofil for Store Økssø

Badevandsprofil for Store Økssø Badevandsprofil for Store Økssø Myndighed Rebild Kommune Center Natur og Miljø Hobrovej 88 9530 Støvring Tlf.: 9988 9988 Email: cnm@rebild.dk Ejerforhold Store Økssø ejes af Naturstyrelsen, og vedligeholdelse

Læs mere

KRITERIER OG VEJLEDNING

KRITERIER OG VEJLEDNING KRITERIER OG VEJLEDNING FOR BLÅ FLAG STRANDE 2014 1 INDHOLDSFORTEGNELSE KRITERIE EMNE SIDE Indholdsfortegnelse 2 Baggrund og definition 3/4 Om Blå Flag og forpligtelser 5 Kriterium oversigt 6/7 1 Badevand

Læs mere

Hjarnø Havbrug A/S. Etablering af nyt havbrug syd for Endelave - Høringsnotat. Maj 2014

Hjarnø Havbrug A/S. Etablering af nyt havbrug syd for Endelave - Høringsnotat. Maj 2014 Hjarnø Havbrug A/S Etablering af nyt havbrug syd for Endelave - Høringsnotat Maj 2014 1 Indledning Miljøstyrelsen er VVM-myndighed for projektet, da det er Miljøstyrelsen, der har myndigheden efter bekendtgørelse

Læs mere

SPILDEVANDSPLAN 2012-2020

SPILDEVANDSPLAN 2012-2020 SPILDEVANDSPLAN 2012-2020 GULDBORGSUND KOMMUNE 15-12-2011 Kolofon: Titel: Spildevandsplan 2012-2020 Guldborgsund Kommune Udgivet af: Guldborgsund Kommune, Natur, Miljø og Plan, 2011 Gengivelse tilladt

Læs mere

Danmarks Havstrategi. Basisanalyse

Danmarks Havstrategi. Basisanalyse Danmarks Havstrategi Basisanalyse FORORD... 4 0. SAMMENFATNING AF BASISANALYSEN... 5 0.1 Karakteristika... 5 0.2 Miljøbelastninger og påvirkninger... 10 1. INTRODUKTION... 16 1.1 Hvad er et økosystem?...

Læs mere

Vandløb: Der er fastsat specifikke mål for 22.000 km vandløb og der er planlagt indsats på 5.300 km vandløb (sendt i supplerende høring).

Vandløb: Der er fastsat specifikke mål for 22.000 km vandløb og der er planlagt indsats på 5.300 km vandløb (sendt i supplerende høring). FAQ OM VANDPLANERNE Hvor hurtigt virker planerne? Naturen i vandløbene vil hurtigt blive bedre, når indsatsen er sket. Andre steder kan der gå flere år. I mange søer er der akkumuleret mange næringsstoffer

Læs mere

FORSLAG. Vandhandleplan 2010-2015. Hovedvandopland 1.2 Limfjorden. www.skive.dk

FORSLAG. Vandhandleplan 2010-2015. Hovedvandopland 1.2 Limfjorden. www.skive.dk FORSLAG Vandhandleplan 2010-2015 Hovedvandopland 1.2 Limfjorden www.skive.dk 1. Planens indhold Dette dokument indeholder en beskrivelse af Skive Kommunes planer for realiseringen af den statslige vandplans

Læs mere

Notat. 22. dec. 2010 Projekt: 40.4514.54

Notat. 22. dec. 2010 Projekt: 40.4514.54 Notat Konsekvensvurdering af spild fra Ålborg Havn til Limfjorden i forhold til EF-Fuglebeskyttelsesområde nr. 1 og 2, Ramsarområde nr. 7 og Habitatområde nr. 14 og 15 samt Limfjordens øvrige naturområder

Læs mere

Storstrømsbroen. Miljøvurdering VVM-redegørelse. Del 2 Rapport 516-2014

Storstrømsbroen. Miljøvurdering VVM-redegørelse. Del 2 Rapport 516-2014 Storstrømsbroen Miljøvurdering VVM-redegørelse Del 2 Rapport 516-2014 Storstrømsbroen Miljøvurdering VVM-redegørelse Del 2 Rapport 517-2014 Dato: Oktober 2014 ISBN (NET): 978-87-93184-32-9 ISBN: 978-87-93184-31-2

Læs mere

Brønderslev Kommune Spildevandsplan 2011-2014

Brønderslev Kommune Spildevandsplan 2011-2014 Brønderslev Kommune Spildevandsplan 2011-2014 Indholdsfortegnelse 0 Sammendrag 7 1 Indledning 12 1.1 Mål 13 1.2 Indhold 14 1.3 Konsekvenser af vandsektorens organisering og myndighedsroller 15 2 Planlægningsgrundlaget

Læs mere

Spildevandsplan 2008-19

Spildevandsplan 2008-19 Spildevandsplan 2008-19 Godkendt i Forsyningsudvalget 16.04.2008 Godkendt i Byrådet 19.05.2008 Kloak FORSYNINGS VIRKSOMHEDERNE Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Sammenfatning og fokusområder...

Læs mere

SPILDEVANDSPLAN 2011-2021

SPILDEVANDSPLAN 2011-2021 SPILDEVANDSPLAN 2011-2021 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Om denne plan 7 2 Indledning 8 3 Sammendrag 9 3.1 Kloakanlæg 9 3.1.1 Kloakfornyelse 9 3.1.2 Etablering af nye kloakoplande 9 3.1.3 Etablering af nye ejendomme

Læs mere

Spildevandsplan 2014-2017

Spildevandsplan 2014-2017 F o r s l a g e t t i l s p i l d e v a n d s p l a n e n f r e m l æ g g e s o f f e n t Spildevandsplan 2014-2017 Spildevandsplan 2014-2017 Rev. 0 Side 2 af 83 Spildevandsplan 2014-2017 (FORSLAG) Udgiver:

Læs mere

HAV- OG FISKERIBIOLOGI

HAV- OG FISKERIBIOLOGI HAV- OG FISKERIBIOLOGI Siz Madsen KOLOFON HAV- OG FISKERIBIOLOGI 1. udgave 2008 ISBN 87-90749-08-1 UDGIVER Fiskericirklen COPYRIGHT Fiskericirklen FORFATTER Biolog Siz Madsen Født 1967. Har arbejdet med

Læs mere

Spildevandsplan 2010-2014

Spildevandsplan 2010-2014 Spildevandsplan 2010-2014 13.08.2010 Assens Kommune - Spildevandsplan 2010-2014 Udgiver: Assens Kommune Udgivelsesår: 2010 Titel: Spildevandsplan 2010-2014 Tekst og layout: Kort og grafik: Tryk: Assens

Læs mere

Indholdsfortegnelse: Spildevandsplan 2016-2021 Version 13 af 08.05.2015. 1 Resume... 4

Indholdsfortegnelse: Spildevandsplan 2016-2021 Version 13 af 08.05.2015. 1 Resume... 4 Indholdsfortegnelse: 1 Resume... 4 2 Indledning... 5 2.1 Spildevandsplan 2016-2021... 5 2.2 Opbygning af planen og læsevejledning... 5 2.3 Offentlig høring... 5 2.4 Formål med spildevandsplanen... 6 2.5

Læs mere

BILAG Miljørapport - VVM og MV. Udvidelse af Aalborg Lufthavn

BILAG Miljørapport - VVM og MV. Udvidelse af Aalborg Lufthavn ILAG Miljørapport - VVM og MV Udvidelse af Aalborg Lufthavn Aalborg Lufthavn, Januar 2013 ilag til Miljørapport VVM og MV ilag 1. ilag 2. ilag 3. ilag 4. ilag 5. Natura 2000 konsekvensvurdering eregningsforudsætninger

Læs mere

Lokalplan 15. Sommerhusområde, syd øst for Kvie Sø. Luftfoto, COWI Copyright

Lokalplan 15. Sommerhusområde, syd øst for Kvie Sø. Luftfoto, COWI Copyright Lokalplan 15 Sommerhusområde, syd øst for Kvie Sø Luftfoto, COWI Copyright Varde Kommune Maj 2008 Vejledning Lokalplan 15 Denne lokalplan er udviklet i tråd med Byrådets ønske om at muliggøre en udvidelse

Læs mere

SPILDEVANDS PLAN 2012-2026. Helsingør Kommune

SPILDEVANDS PLAN 2012-2026. Helsingør Kommune SPILDEVANDS PLAN 2012-2026 Helsingør Kommune Spildevandsplan 2012-2026 Helsingør Kommunes spildevandsplan 2012-2026 er udarbejdet af Forsyning Helsingør og Helsingør Kommune i samarbejde med COWI. planen

Læs mere

INDSIGELSE mod Udkast til VVM tilladelse til etablering af havbrug ved Endelave, samt til miljøgodkendelse af samme. jr.

INDSIGELSE mod Udkast til VVM tilladelse til etablering af havbrug ved Endelave, samt til miljøgodkendelse af samme. jr. 1 Til Miljøstyrelsen, Strandgade 29, København mst@mst.dk INDSIGELSE mod Udkast til VVM tilladelse til etablering af havbrug ved Endelave, samt til miljøgodkendelse af samme. jr. nr MST-1274-00037 Indsigelsen

Læs mere

Natura 2000-plan 2010-2015. Knudegrund. Natura 2000-område nr. 203 Habitatområde H203

Natura 2000-plan 2010-2015. Knudegrund. Natura 2000-område nr. 203 Habitatområde H203 Natura 2000-plan 2010-2015 Knudegrund Natura 2000-område nr. 203 Habitatområde H203 Kolofon Titel: Natura 2000-plan 2010-2015. Knudegrund. Natura 2000-område nr. 203 Habitatområde H203 Emneord: Habitatdirektivet,

Læs mere

Fanø Kommune. Spildevandsplan 2007-2015. Marts 2007. Johansson & Kalstrup A/S rådgivende ingeniører FRI

Fanø Kommune. Spildevandsplan 2007-2015. Marts 2007. Johansson & Kalstrup A/S rådgivende ingeniører FRI Fanø Kommune Spildevandsplan 2007-2015 Marts 2007 Johansson & Kalstrup A/S rådgivende ingeniører FRI Indholdsfortegnelse: Indledning... 2 Offentliggørelse og vedtagelse... 3 Ikrafttræden... 3 Baggrund...

Læs mere

Spildevandsplan for Kalundborg Kommune. Planperiode: 2010-2015. Udarbejdet af Plan, Byg & Miljø

Spildevandsplan for Kalundborg Kommune. Planperiode: 2010-2015. Udarbejdet af Plan, Byg & Miljø Spildevandsplan 2010-2015 - miljøvenlig, effektiv og økonomisk Spildevandsplan for Kalundborg Kommune Planperiode: 2010-2015 Udarbejdet af Plan, Byg & Miljø Vedtaget maj 2010 Indhold 1 Indledning 1 1.1

Læs mere

Kommuneplantillæg med VVM for Ensted Olieterminal

Kommuneplantillæg med VVM for Ensted Olieterminal Kommuneplantillæg med VVM for Ensted Olieterminal Driftsændringer til Ensted Olieterminal på Varnæsvej 9, 6600 Aabenraa Del 1 Forslag til Kommuneplan retningslinjer Del 2 Ikke-teknisk resumé Del 3 VVM

Læs mere

Ansøgning om godkendelse til et étårigt havbrug (forsøgshavbrug) nordøst for Nexø samt anmeldelse i forhold til VVM

Ansøgning om godkendelse til et étårigt havbrug (forsøgshavbrug) nordøst for Nexø samt anmeldelse i forhold til VVM Miljøstyrelsen Strandgade 29 1401 København K Att: Alf Skovgaard og Ann-Kathrine Aggerholm Jensen NaturErhverstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V Att: Stig Prüssing Rev. 17. marts 2015 Ansøgning om

Læs mere