Fra spildevand til rekreativt land og vand

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fra spildevand til rekreativt land og vand"

Transkript

1 Fra spildevand til rekreativt land og vand MINDRE CO 2 MERE KLIMA BORGERTRIVSEL I RENE OMGIVELSER SEPARATKLOAKERING SKÅNER MILJØET AALBORG FORSYNING

2 Vi forbedrer miljøet også for de næste generationer Alle har et medansvar for et renere miljø Hvem er Kloak A/S? Kloak A/S er et aktieselskab med Aalborg Kommune som eneaktionær. Vi transporterer og renser spildevand for ca personer og virksomheder i Aalborg og Rebild Kommune. Det er vores ansvar at planlægge, drive, administrere, forbedre og udbygge kloaksystem og renseanlæg i takt med udviklingen i Aalborg Kommune. Vi er en del af Aalborg Forsyning, som leverer gas, varme og vand og fjerner affald. Hvad er formålet med denne præsentation? Vi vil fortælle om vores rolle i samfundet, vores visioner for fremtiden, og hvilke mål vi sætter os. Derudover redegør vi for de tekniske midler, som vi har anvendt til at nå de resultater, som sikrer et renere miljø. Det, som udgør vores bidrag til sunde, raske og glade borgere. Hvem henvender vi os til i denne præsentation? Vi henvender os til alle borgere i Aalborg Kommune og vores mange samarbejdspartnere i både ind og udland. Vi og alle andre, som arbejder professionelt og målrettet med at forbedre vandmiljøet, kan ikke løfte opgaven alene. Alle har et medansvar for et renere miljø. Hvordan kan du kontakte os? Du er velkommen til at kontakte os pr. tlf eller pr. mail: Du finder yderligere oplysning om os på vores hjemmeside: Her kan du også hente vores mange andre pjecer. Læs mere om pjecerne på side 7. Med venlig hilsen Bjarne Nielsen, Direktør 2 Velkommen

3 Hvorfor eksisterer vi? Det rekreative Det bæredygtige Det æstetiske Vidste du at... dødstallet pga. koleraepidemien i 1853 svarede til, at der i dag ville dø aalborgensere. Hygiejne Aldrig igen skal 409 aalborgensere dø af kolera! Så mange borgere ud af byens daværende befolkning på ca mennesker måtte i 1853 på tragisk vis lade livet på grund af endnu en koleraepidemi. Denne og andre epidemier opstod på grund af en skæbnesvanger mangel på hygiejne i Aalborg. Dengang blev byens åer anvendt til at transportere spildevand og affald. Samtidig blev åerne også brugt til drikkevand. Vi bidrager til, at borgerne og byen overhovedet lever Vores opgave er først og fremmest at sørge for, at drikkevand og spildevand er adskilt. Ellers risikerer vi alle at dø. Pyramiden øverst illustrerer, at god hygiejne stadigvæk er fundamentet for hele vores arbejde. Vi vil have en ren og smuk Aalborg Kommune, så borgerne kan ånde Historien fortæller os også, at de første egentlige kloakanlæg blev etableret i 1880 erne, altså 30 år efter den store koleraepidemi. Foruden at forbedre hygiejnen så var formålet, at borgerne ikke skulle kunne se eller lugte spildevand. Vores forgængere fandt altså frem til, at det næste lag i pyramiden skulle dreje sig om det, som er smukt og dejligt det æstetiske. Vi har derfor altid fokus på, at efterladenskaber og skadedyr, som f.eks. rotter, ikke må være synlige i bybilledet. Ellers vil ingen bo i byen. Hvorfor var Limfjorden ved at blive kvalt? I mange år derefter troede de fleste, at Limfjorden var i stand til at modtage spildevand helt uden konsekvens for miljøet. I 1980 var forureningen af Limfjorden dog så kraftig, at 1/3 af fjordens areal var ramt af iltsvind. Ved iltsvind dør dyr og planter, og der dannes gasarter. Årsagen til iltsvind er først og fremmest for store mængder af næringssaltene fosfor og kvælstof. Næringssalte virker som gødning for algerne, som derved formerer sig voldsomt. Når algerne dør, går de i forrådnelse og tærer på vandets iltindhold. Nu ved vi, at naturen ændrer sig ved stigende miljøbelastning. At bæredygtighed var det tredje lag, som vi skulle bygge i pyramiden. Derfor investerede vi i slutningen af 1980 erne i en udbygning af renseanlæggene, så de fjernede flere næringssalte. Det har medvirket til en renere fjord, som borgerne nyder at bo og færdes ved. De tre nederste lag i pyramiden udtrykker vores eksistensberettigelse altså det, som er vores mission. Den er: at bidrage til, at borgerne i Aalborg og omegn er sunde og raske samtidig med, at de ikke skal kunne lugte og se det spildevand, som vi vil medvirke til at behandle bæredygtigt. Eksistensgrundlag 3

4 Hvilke visioner og mål har vi? Aalborg og omegn ER blevet renere og mere attraktiv og i dag er Limfjordens tilstand så forbedret, at det er særdeles attraktivt at anbringe boliger og rekreative områder langs fjorden selv inde midt i Aalborg. Det øverste lag i pyramiden øverst på side 3 er ved at være bygget. Limfjorden, Aalborg og omegn har nået et højt rekreativt niveau. Det har vi bidraget til ved at vedligeholde og udbygge resten af pyramiden. Ellers er det nemlig ikke muligt at bygge toppen. Vores drøm er at fremtidssikre Aalborg og omegn Aalborg og Limfjorden kan blive endnu mere attraktiv for nuværende og kommende borgere, hvis vandkvaliteten i hele Nordjylland bliver bedre, og dyre og plantelivet kun i begrænset omfang bliver påvirket af menneskelig aktivitet. Det kræver bl.a., at vores kloaksystem og renseanlæg også fungerer i det næste århundrede. Derfor har vi udarbejdet en vision bestående af fem punkter, som skal være realiseret i år I netop samspillet imellem de to øverste lag i pyramiden det bæredygtige og det rekreative finder vi inspirationen til punkt a. og b. i vores Vision Punkterne c., d. og e. i Vision 2100 handler om de betingelser og den teknik, som vore medarbejdere skal arbejde under og med, når vi skal tage hensyn til, at blandt andet klimaet ændrer sig, og at borgerne skal have de bedste løsninger til den laveste pris. For os er en vision et udtryk for den attraktive og ambitiøse, men dog realistiske position, vi ønsker at få. For at gøre det nemmere at nå visionen, har vi samtidig sat os nogle konkrete mål på både kort sigt (år 2025) og lang sigt (år 2100). Vision 2100: a. Vi bidrager til badevandskvalitet overalt i Limfjorden, søer og vandløb og medvirker dermed til at sikre et rent vandmiljø b. Vi har ingen drikkevands og jordforureninger som følge af spildevand fra utætte hovedkloakrør og sikrer dermed drikkevandet mod forurening af udsivende spildevand c. Vi har et kloaksystem og renseanlæg, der er uafhængige af klimaændringer og ydre påvirkninger og sikrer dermed høj driftssikkerhed af kloaksystem og renseanlæg d. Vi har en attraktiv arbejdsplads og sikrer dermed kontinuitet ved at fastholde og tiltrække medarbejdere e. Vi vælger robuste og effektive løsninger og sikrer dermed den bedst muligt samlede økonomi Konkrete mål 2025: a. Rense for min. 85 % kvælstof og 90 % fosfor b. Den separatkloakerede andel øges fra 62 % i 2010 til 69 % i 2025 c. De aflastede vandmængder reduceres fra 2,3 mio. m 3 i 2010 til 1,6 mio. m 3 i 2025 d. Reducere antal overløbsbygværker fra 141 i 2010 til 118 i 2025 e. Reducere antal renseanlæg fra 7 i 2010 til 2 i 2025 f. Elbesparelse på 25 % og dermed være energineutral Konkrete mål 2100: a. Rense for min. 95 % kvælstof og 95 % fosfor b. Alle byområder er separatkloakeret c. Ingen aflastede vandmængder d. Ingen overløbsbygværker e. 2 sammenhængende renseanlæg mhp. driftssikkerhed f. Dække hele energibehovet med vedvarende energi 4 Vision og mål

5 Hvordan når vi målene med hvilke midler? Fælles kloaksystem Separat kloaksystem Limfjorden Limfjorden Vidste du, at... separatkloakering medvirker til at reducere mængden af CO 2, fordi vi ikke skal bruge energi på at pumpe og rense det regnvand, vi leder ud i naturen? Vi opnår et rent vandmiljø i kommunens bække, åer, søer og Limfjorden gennem opsamling, transport og rensning af spildevand. Fra Aalborg til Rivieraen er der ca km. Og vores hovedkloaknet er lige så langt! Vi har løbende udbygget kloaksystemet samtidig med, at vi i 1970 erne påbegyndte processen, som fører til to store renseanlæg i stedet for mange små. Nedlægningen af de små renseanlæg er et af midlerne til at bruge energi med større omtanke og således nå målet om at være energineutrale. Der skal mere til end en reduktion i CO 2. Moses kunne dele vand det kan vi også I 1960 erne begyndte vi at separatkloakere, når vi byggemodnede. De nyere separate kloakledninger sørger for, at regnvand og spildevand bliver ført ud i hver sin kloakledning. Vi leder regnvandet ud i vandløb og Limfjorden og spildevandet til rensning. Herved begrænser vi mængden af regnvand i kloaksystemet og dermed risikoen for overbelastning af kloaksystem og renseanlæg. Separatkloakering er med til at opretholde et højt renseniveau til gavn for miljøet i både Limfjorden, åer og andre vandløb. Separatkloakering er også et af vores bedste midler til at tackle klimaforandringerne. Vores motto er derfor: Separat? Det er klart! Tidligere førte vi regnvand fra hustage og veje samt spildevand fra toilet, køkken og andre afløb til en fælles kloakledning. I de områder, som endnu er fælleskloakerede, leder vi regnvandet til rensning sammen med spildevandet. I løbet af de næste hundrede år bliver næsten alle bygninger i Aalborg Kommune renoveret eller nybygget. Når bygningerne renoveres eller nybygges, kan vi samtidig separatkloakere dem for en beskeden merudgift. Vi sanerer det er ikke det samme som chikanerer! Vi sanerer løbende de km hovedkloaknet, fordi tætte kloakker mindsker indsivning af grundvand og udsivning af spildevand. Det forringer også levevilkårene for rotter. Når vi sanerer, bestræber vi os på at begrænse generne mest muligt, selvom vi ikke helt kan undgå at forstyrre borgernes hverdag. Vores tilstedeværelse medvirker til, at både den nuværende og de næste generationer bor i renere omgivelser. Sanering sammen med princippet om separatkloakering og overløbsbygværker i fælleskloakerede områder reducerer mængden af vand som belaster renseanlæggene. I fælleskloakerede systemer anvender vi overløbsbygværker for at reducere kælderoversvømmelser mv. Fra overløbsbygværkerne løber vandet til Limfjorden, åer og vandløb. Og til at begrænse antallet af overløb har vi etableret bassiner i kloaksystemet, som opsamler den overskydende vandmængde under kraftige regnbyger. Når der igen er plads i kloaksystemet, leder vi vandet tilbage til renseanlægget. Strategi og midler 5

6 Fortsat fra forrige side Vidste du, at... af dine 130 liter spildevand pr. dag bliver der kun ½ liter affald tilbage efter rensning. Under regn renser vi liter i sekundet svarende til at du kan fylde en swimmingpool på 5 sekunder. Nu kun to renseanlæg i Aalborg Kommune I 1970 var der mere end 50 små renseanlæg i den nuværende Aalborg Kommune. I dag har vi samlet rensningen af spildevandet på to af Danmarks største og mest moderne renseanlæg; Renseanlæg Øst og Renseanlæg Vest. Her styrer, regulerer og overvåger vi renseprocesserne ved hjælp af avancerede systemer. Det er en fremtidssikret løsning, fordi vi er mere effektive, energibesparende og driftssikre. Renseanlæggene modtager spildevand fra omkring borgere og flere hundrede store og mindre virksomheder i både Aalborg og Rebild Kommune. Fra affald til energi Vi genbruger renset spildevand på renseanlæggene til interne processer for at spare på borgernes vigtige drikkevand. Under rensningen af spildevandet bliver der dannet restprodukter i form af sand, fedt, olie, slam og ristestof (toiletpapir, vatpinde mv.). Vi stræber efter at genanvende restprodukterne til fremstilling af energi og til erstatning af råstoffer i industrien. Det har bl.a. betydet, at vores restprodukt udnyttes i industrivirksomheder, og at vores totale udledning, som også kaldes emission, af CO 2 og NO x er blevet væsentligt nedbragt. Hvad betaler borgerne og virksomhederne for? Det koster at opretholde et rent miljø, men borgerne og virksomhederne betaler ikke over skattebilletten. Alle betaler kun én gang for at blive tilsluttet selve kloaksystemet og derefter for den løbende udledning af spildevand igennem vandforbruget. Virksomheder, der leder særligt forurenet spildevand til kloaksystemet, betaler en ekstra afgift. Borgerne og virksomhederne betaler således kun for deres egen del af det spildevand, som vi sørger for at bortlede og rense til gavn for miljøet og alles sundhed og trivsel. Slam udgør den største mængde restprodukt. Slammet udnytter vi på renseanlæggene til produktion af biogas. Biogas anvender vi dels til egen elproduktion og dels til tørring af slam. Overskudsvarmen herfra udnytter vi til opvarmning på renseanlæggene og det vi ikke selv bruger, afsætter vi til fjernvarmenettet. Hermed udnytter vi restproduktet fra spildevandsrensningen til miljøvenlig energi. 6 Strategi og midler

7 Hvilke resultater har vi nået? Vi har Øget den separatkloakerede andel fra 5 % i 1970 til 65 % i 2012 Renset 25 milliarder liter spildevand hvert år Formået at dække 95 % af vores interne vandforbrug med renset spildevand Ingen restprodukter deponeret, alt genanvendes som engergikilde Reduceret slammængden med 30 % og fået en tilsvarende forøgelse af biogasmængden til elproduktion Produceret 4 millioner kwh elektricitet hvert år Reduceret antallet af renseanlæg fra 50 stk. i 1970 til 2 stk. i dag hvoraf det største af de nedlagte er på PE Nedlagt 7 bygværker og 15 pumpestationer siden 2007 DIN Inde på vores hjemmeside kan du finde og hente vores pjecer om kloakarbejder, separatkloakering, spildevandskloakering, obligatorisk tømning af bundfældningstanke, regnvandsbassiner, vand i kælderen, ekspropriation, rensebrønde, spildevandsrensning i det åbne land, udluftning over taget, klimaforandringer, hvad du kan gøre, når dine kloakker ikke virker, eller du skal bygge om og vores visioner frem til år SEPARATKLOAKERING PÅ VEJ KLO RBEJ DE P Å VE J Gowe rkmdsp Benyt osdfm modsa venligst xdcvæ tte for dxvxdc tov v sxd v b Hvad er separatkloakering? b Hvornår sker der hvad? b Hvad skal du selv gøre? Hv orfor Hv ad be Hv Du er også velkommen til at komme forbi eller kontakte os så udleverer eller sender vi gerne pjecerne til dig. AKA graver tyder ad ka n du vi? det fo r dig? selv gø re? Resultater 7

8 Tylstrup Ajstrup Kloakopland Kloak A/S Sulsted Grindsted Uggerhalne Vestbjerg Vadum Vester Halne Haldager Vodskov Torpet Hvorupgård Vejlen Langholt Stae Ulsted Nordjyllandsværket Hennedal Nørresundby Hou Øster Hassing Vester Hassing W Renseanlæg Vest Nørholm Enge Aalborg Restrup Enge Nørholm Tornhøj Klitgård Gandrup Renseanlæg Øst Holtet Staun Vår Nyrup Gug St. Restrup Farstrup Klarup Frejlev Sønderholm Skalborg Storevorde Hals Skelby Dall Villaby Barmer Gistrup Visse Nibe Kølby Sejlflod Lillevorde Skellet Dall Valsted Nøvling Egense Skanse Skovstrup Sebbersund Svenstrup Godthåb Vokslev Lundby Mou Gudumholm Torderup Kærsholm Egense Lundby Ferslev Store Ajstrup Gudum Bislev Oppelstrup Djørup Guldbæk Gudumlund Ellidshøj Øster Hornum Mjels Halkær Skørbæk Håls Volsted Byrsted Dokkedal Kloakopland til Renseanlæg Vest Nørre Kongerslev Horsens Bradsted Kongerslev Kirketerp Kloakopland til Renseanlæg Øst Komdrup Gerding Sørup Hjeds Aalborg Kommune Blenstrup Støvring Rebild Kommune Dollerup Askildrup Gl. Skørping Hjedsbæk Skibsted Fræer Store Brøndum Suldrup Sejlstrup 0 Gravlev 4 km Lyngby Volbjerg Rold Storkro Rebild Skørping Siem Sønderup Renseanlæg Vest Terndrup Renseanlæg Øst 5. udgave 2013 AALBORG FORSYNING Aalborg Forsyning Kloak A/S Stigsborg Brygge Nørresundby Tlf.:

Grønt Regnskab 2013 Aalborg Forsyning, Kloak A/S

Grønt Regnskab 2013 Aalborg Forsyning, Kloak A/S Grønt Regnskab 2013 Aalborg Forsyning, Kloak A/S Udgiver: Aalborg Forsyning, Kloak A/S Stigsborg Brygge 5 9400 Nørresundby www.aalborgforsyning.dk/kloak Udgivelse: Marts 2014 Titel: Forside: Grønt Regnskab

Læs mere

Spildevandsplan 2008-19

Spildevandsplan 2008-19 Spildevandsplan 2008-19 Godkendt i Forsyningsudvalget 16.04.2008 Godkendt i Byrådet 19.05.2008 Kloak FORSYNINGS VIRKSOMHEDERNE Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Sammenfatning og fokusområder...

Læs mere

UDLUFTNING OVER TAGET SÅ UNDGÅR DU KLOAKLUGT!

UDLUFTNING OVER TAGET SÅ UNDGÅR DU KLOAKLUGT! UDLUFTNING OVER TAGET SÅ UNDGÅR DU KLOAKLUGT! b Hvorfor er det dit ansvar at undgå kloaklugt? b Hvornår opstår der kloaklugt? b Hvorfor spuler vi kloakledninger? b Hvad skal du gøre, når vi spuler kloakledninger?

Læs mere

SPILDEVANDSKLOAKERING i OMRÅDE

SPILDEVANDSKLOAKERING i OMRÅDE SPILDEVANDSKLOAKERING i OMRÅDE b Hvorfor spildevandskloakerer vi? b Hvad skal du selv gøre og betale? b Hvornår sker der hvad? Hvorfor denne pjece? I denne pjece kan du læse mere om, hvorfor vi spildevandskloakerer

Læs mere

Separatkloakering på din vej

Separatkloakering på din vej Separatkloakering på din vej Lejre Forsyning Hvad er separatkloakering? Hvornår sker der hvad? Hvad skal du selv gøre? Hvorfor denne pjece? Formålet med denne pjece er at informere dig om, at både du og

Læs mere

Punkt 2. "Kommunen Kommunikerer Kloak" Printversion

Punkt 2. Kommunen Kommunikerer Kloak Printversion Punkt 2. "Kommunen Kommunikerer Kloak" Printversion Punkt 2. Sådan gør du Dette er projektets værktøjskasse. Værktøjskassen kan benyttes som en trin for trin vejledning, der fortæller, hvordan en kloakforsyning

Læs mere

Spildevand i det åbne land. Hvorfor? Hvor? Hvornår? Hvordan? Hvad koster det?

Spildevand i det åbne land. Hvorfor? Hvor? Hvornår? Hvordan? Hvad koster det? Spildevand i det åbne land Hvorfor? Hvor? Hvornår? Hvordan? Hvad koster det? Indholdsfortegnelse Forord 2 Hvorfor? - Hvad siger loven? 3 Hvor? 4 Hvornår? 5 Hvordan? 6 Hvad koster det? 7 Hvad sker der nu?

Læs mere

Bæredygtig forsyning i Aalborg

Bæredygtig forsyning i Aalborg Bæredygtig forsyning i Aalborg 1 Bæredygtig forsyning i Aalborg Forsidefoto: Ajs Smed Nielsen Oplag: 2. eksemplarer Papir: Profi silk 115 gr. Omslag: Profi silk 2 gr. Svanemærket papir Grafisk udarbejdelse:

Læs mere

Skal du bygge om? Forbered din kloak til fremtiden I DENNE PJECE FINDER DU OPLYSNINGER OM:

Skal du bygge om? Forbered din kloak til fremtiden I DENNE PJECE FINDER DU OPLYSNINGER OM: Skal du bygge om? Forbered din kloak til fremtiden I DENNE PJECE FINDER DU OPLYSNINGER OM: > Hvorfor ændre din kloak nu? > Hvad skal du selv gøre og betale? > Hvornår og hvordan foregår separering af kloak?

Læs mere

Skal du bygge om? Forbered din kloak til fremtiden I DENNE PJECE FINDER DU OPLYSNINGER OM:

Skal du bygge om? Forbered din kloak til fremtiden I DENNE PJECE FINDER DU OPLYSNINGER OM: Skal du bygge om? Forbered din kloak til fremtiden I DENNE PJECE FINDER DU OPLYSNINGER OM: > Hvorfor ændre din kloak nu? > Hvad skal du selv gøre og betale? > Hvornår og hvordan foregår separering af kloak?

Læs mere

Spildevandsplan 2015-2018

Spildevandsplan 2015-2018 Teknik og Miljø 2014 FORSLAG Spildevandsplan 2015-2018 INDHOLDSFORTEGNELSE Planens fokus... 3 Planens opbygning... 6 Forsyningssikkerhed... 7 Klimatilpasning...11 Badevand og turisme...16 Vandmiljøet og

Læs mere

Sorø Kommune Spildevandsplan 2010-2015 1

Sorø Kommune Spildevandsplan 2010-2015 1 Sorø Kommune Spildevandsplan 2010-2015 1 Forslag til Spildevandsplan 2010-2015 Spildevandsplan 2010-2015 kan downloades på kommunens hjemmeside: www.soroe.dk. Kontakt Sorø Kommune, Teknik og Miljø, Rådhusvej

Læs mere

spildevandsplan 2014-2026

spildevandsplan 2014-2026 SOLRØD KOMMUNE TEKNIK OG MILJØ spildevandsplan 2014-2026 SEPTEMBER 2014 Figur 1: Separatkloakering 6 Tabel 1: Krav til indholdet i spildevandsplanen 8 Tabel 2: Status på indsatser fra spildevandsplan 2005-2012

Læs mere

Corporate Social Responsibility. En synlig forskel

Corporate Social Responsibility. En synlig forskel Corporate Social Responsibility En synlig forskel 2011 Kolofon Udgivet marts 2012 Roskilde Forsyning A/S Betonvej 12 4000 Roskilde Tlf. 46 34 78 00 Fax 46 34 78 50 forsyning@rosforsyning.dk www.roskilde-forsying.dk

Læs mere

Spildevand - i det åbne land

Spildevand - i det åbne land Teknik og Miljø Spildevand - i det åbne land Hvorfor? Hvor? Hvornår? Hvordan? Hvad koster det? INDHOLDSFORTEGNELSE Forord 3 Hvorfor hvad siger loven? 4 hvor? 5 hvornår? 6 hvordan? 7 hvad koster det? 8

Læs mere

Introduktion til Klimastrategi 2012-2015. Forebyggelse og tilpasning

Introduktion til Klimastrategi 2012-2015. Forebyggelse og tilpasning Introduktion til Klimastrategi 2012-2015 Forebyggelse og tilpasning Aalborg Kommune tager medansvar for de globale klimaudfordringer. Det sker bl.a. ved at satse på flere vedvarende energikilder i energiforsyningen

Læs mere

Vand i tal. DANVA benchmarking 2011 - procesbenchmarking og statistik

Vand i tal. DANVA benchmarking 2011 - procesbenchmarking og statistik Vand i tal DANVA benchmarking 2011 - procesbenchmarking og statistik 1 vand i tal Procesbenchmarking giver kunderne overblik DANVA mener, at vandselskabernes vigtigste opgave er at forsyne tilfredse kunder,

Læs mere

Tylstrup. Sulsted. Vadum. NØRRESUNDBY Rørdal. Egholm. Hasseris AALBORG. Gug. Skalborg. Frejlev. Visse. Dall Villaby. Svenstrup. Godthåb.

Tylstrup. Sulsted. Vadum. NØRRESUNDBY Rørdal. Egholm. Hasseris AALBORG. Gug. Skalborg. Frejlev. Visse. Dall Villaby. Svenstrup. Godthåb. Jammerbugten Pandrup Dronninglund Storskov Tylstrup Aabybro Sulsted Grindsted Hammer Bakker Uggerhalne Vestbjerg Hjallerup Dronninglund Vadum Vodskov Langholt Brovst Stae Ulsted Kølby Farstrup Stavn Barmer

Læs mere

Grønt Regnskab Temarapport VAND 2013

Grønt Regnskab Temarapport VAND 2013 Grønt Regnskab Temarapport VAND 2013 Grundvand... 3 Mål... 3 Opgørelser af vandforbrug... 4 Opgørelser af ledningstab... 4 Opgørelse over indsatser i grundvandsdannede oplande og boringsnære beskyttelsesområder...

Læs mere

Baggrund... 2. Separatkloakeringsstrategien... 3

Baggrund... 2. Separatkloakeringsstrategien... 3 Baggrund... 2 Separatkloakeringsstrategien... 3 Administrative forhold regler og praksis... 6 1 Det offentlige spildevandsanlæg kloakeringsprincipper... 6 2 Tilslutning til spildevandsselskabets spildevandsanlæg...

Læs mere

Bæredygtighedsrapport

Bæredygtighedsrapport Bæredygtighedsrapport Status 2007 Forord Aalborg Kommune er i gang med at udarbejde en Bæredygtighedsstrategi 2007-11, som skal fremme en miljømæssig bæredygtig udvikling for de kommende 4 år og fastlægge

Læs mere

Spildevand i det åbne land. Hvorfor, hvor og hvordan

Spildevand i det åbne land. Hvorfor, hvor og hvordan Spildevand i det åbne land Hvorfor, hvor og hvordan Forord Spildevandet, der kommer fra ejendomme i det åbne land, skal renses bedre. Det har Folketinget besluttet. Det åbne land er betegnelsen for områder,

Læs mere

Separatkloakering Hvad betyder det for dig?

Separatkloakering Hvad betyder det for dig? Separatkloakering Hvad betyder det for dig? Vi er i gang med at separatkloakere, og vi kommer snart til dit område. Hvorfor denne folder? Varde Kommune og Varde Forsyning A/S er i fuld gang med at ændre

Læs mere

Rebild Kommune på vej! Rebild Kommunes Planstrategi 2011 og Lokal Agenda 21

Rebild Kommune på vej! Rebild Kommunes Planstrategi 2011 og Lokal Agenda 21 Rebild Kommune på vej! Rebild Kommunes Planstrategi 2011 og Lokal Agenda 21 2 På vej I de kommende år vil en række vilkår ændre sig for Rebild Kommune. Det drejer sig både om erhvervsudviklingen, økonomien

Læs mere

Årsberetning 2014. Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S Mølleåværket A/S

Årsberetning 2014. Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S Mølleåværket A/S Årsberetning 2014 Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S Mølleåværket A/S Lyngby-Taarbæk Forsyning lægger stor vægt på initiativer, der beskytter områdets natur. Forsidefoto: Mølleåværket er Nordeuropas mest avancerede

Læs mere

Miljørigtigt byggeri i Odense Kommune - en guide til den private bygherre

Miljørigtigt byggeri i Odense Kommune - en guide til den private bygherre Miljørigtigt byggeri i Odense Kommune - en guide til den private bygherre 2 Miljørigtigt byggeri i Odense Kommune - en guide til den private bygherre Udarbejdet i 2010 af: By- og Kulturforvaltningen Byggerådgivning

Læs mere

Fotograf: Iben Bolling Kaufmann med flere Design/Tryk: Rosendahls A/S Oplag: 200 stk.

Fotograf: Iben Bolling Kaufmann med flere Design/Tryk: Rosendahls A/S Oplag: 200 stk. Årsberetning 2013 2 Fotograf: Iben Bolling Kaufmann med flere Design/Tryk: Rosendahls A/S Oplag: 200 stk. Indhold 05 Forord 06 Året, der gik 06 Året, der kommer 07 Økonomi 08 Økonomisk udvikling 10 Vandpriser

Læs mere

Grønt regnskab. Boliger og erhverv 2004

Grønt regnskab. Boliger og erhverv 2004 Grønt regnskab Boliger og erhverv 24 Forord Marts 26 2. årgang Grønt regnskab sort på hvidt Udgiver Herlev Kommune Teknisk Forvaltning Herlev Bygade 9 273 Herlev Tlf. 4452 7 www.herlev.dk herlev@herlev.dk

Læs mere

Udledninger fra Renseanlæg

Udledninger fra Renseanlæg Skema 1.1 Udledninger fra Renseanlæg Der er indsat en enkelt side (U-skemaet) fra udledningstilladelserne til renseanlæggene: - Aalborg Renseanlæg Vest (RAV) - Aalborg Renseanlæg Øst (RAØ), herunder oplande

Læs mere

Vand i tal 2014. DANVA benchmarking 2014 - procesbenchmarking og statistik

Vand i tal 2014. DANVA benchmarking 2014 - procesbenchmarking og statistik Vand i tal 2014 DANVA benchmarking 2014 - procesbenchmarking og statistik XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX LEDER Benchmarking effektiviserer Benchmarking er et redskab til at identificere indsatser og optimere

Læs mere