Indholdsfortegnelse. Borgmesterens Forvaltning 1 Fælles kommunale udgifter 4 Resultatcentre 9 Administration 11 Sektor Rammebeløb 14

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indholdsfortegnelse. Borgmesterens Forvaltning 1 Fælles kommunale udgifter 4 Resultatcentre 9 Administration 11 Sektor Rammebeløb 14"

Transkript

1 Regnskab 2014 Bilag

2 Indholdsfortegnelse Side Borgmesterens Forvaltning 1 Fælles kommunale udgifter 4 Resultatcentre 9 Administration 11 Sektor Rammebeløb 14 By- og Landskabsforvaltningen 16 AK Arealer 19 Byfornyelse og Boligbyggeri 23 Parker, Fritid og Kirkegårde 26 Veje 30 Entreprenør 39 Myndighed og Administration 41 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen 44 Børn og Unge 47 Voksen-, Familie- og Socialudvalget 57 Voksen Beskæftigelsesudvalget 63 Borgerrettede vejlednings- og rådgivningsfunktioner samt administration 69 Ældre- og Handicapforvaltningen 73 Serviceydelser for ældre 79 Tilbud for mennesker med handicap 83 Myndighedsopgaver og Administration 87 Skoleforvaltningen 89 Skoler 91 Administration 98 Sundheds- og Kulturforvaltningen 100 Sundhed 103 Kultur, Landdistrikt og Fritid 108 Kollektiv trafik 113 Biblioteker 116 Administration 119 Miljø- og Energiforvaltningen 122 Gas 126 Varme 129 Renovation 133 Beredskab 139 Parkeringskontrol 143 Miljø 145 Administration 149

3 Indholdsfortegnelse Side Hovedoversigt til regnskab 155 Finansiel status 157 Tværgående artsoversigt 160 Regnskabsoversigt på bevillingsniveau 162 Endelige anlægsregnskaber og bemærkninger 172 Foreløbige anlægsregnskaber 195 Byggemodningsregnskaber mv. 210 Personaleoversigt 212 Garantiforpligtelser 224 Eventualrettigheder 227 Opgørelse vedr. deponeringsforpligtelse som følge af ændringer i fremmede lejemål 231 Oversigt over overførsler Omkostningsbaserede tilbud 235 Mellemværende med resultatcentre 237 Opgaver udført for andre offentlige myndigheder 239

4 Borgmesterens Forvaltning 1

5 Borgmesterens Forvaltning Drifts- og anlægsregnskab for Borgmesterens Forvaltning - sektoropdelt Beløb i mio. kr. Drift Regnskab Korrigeret Afvigelse Udgift Indtægt Netto Udgift Indtægt Netto Netto Serviceudgifter Fælles kommunale udgifter 75,5-28,4 47,1 60,9-7,8 53,1-6,0 Resultatcentre 4,6-7,4-2,8 11,6-10,6 1,0-3,8 Administration 90,6-15,2 75,4 96,0-16,1 79,9-4,5 Serviceudgifter i alt 170,7-51,0 119,7 168,5-34,5 134,0-14,3 I alt Drift 170,7-51,0 119,7 168,5-34,5 134,0-14,3 Rammebeløb 0,0 0,0 0,0 3,2 0,0 3,2-3,2 Anlæg Fælles kommunale udgifter 97,9-46,5 51,4 82,5-38,2 44,3 7,1 I alt Anlæg 97,9-46,5 51,4 82,5-38,2 44,3 7,1 I alt drift og anlæg 268,6-97,5 171,1 251,0-72,7 178,3-10,4 Indtægter og mindreudgifter er markeret med foranstillet minus Borgmesterens Forvaltning har ansvaret for, at Aalborg Kommune fungerer som helhed. En stor del af forvaltningens arbejde består derfor i at samordne mange aktiviteter. Forvaltningens opgaver er bl.a.: Den overordnede fysiske planlægning, og regnskab, borgerservice, tværgående kommunikationsopgaver, personaleadministrative forhold, lønadministration, HR og arbejdsmiljø, fælles IT - formål, udbetaling af forskellige tilskud, erhvervsudvikling og internationale relationer, strategiske indsatsområder, der understøtter den langsigtede vækst i Aalborg Kommune (pt. Business Region North Denmark), international strategi, Smart City og STAY, afholdelse af valg og afstemninger, servicering af Aalborg byråd, Aalborg Bys officielle og repræsentative opgaver og Aalborg Events, ledelse samt styring af projektering og bygningsvedligeholdelse for kommunens samlede bygningsområde m.m. 2

6 Sektorer og driftsområder i Borgmesterens Forvaltning Fælles kommunale udgifter Forskellige kommunale opgaver som går på tværs i kommunen f.eks. tilskud til selvejende institutioner bl.a. Aalborg Kongres og Kultur Center. Køb af ydelser fra Visit Aalborg, vederlag og andre udgifter til kommunalbestyrelsen, afholdelse af valg og afstemninger, kommissioner, råd og nævn, kommunal information, tjenestemandspensioner og andre fælles personaleforhold, revision, forsikringer, IT- kontrakter, fastprisaftale, diverse tilskud, venskabsbysamarbejde m.m. Resultatcentre Denne sektor omfatter IT - Centret og Aak - Bygninger. IT- Centret: Driver kommunens IT infrastruktur som omfatter kommunens datacentre, servere, netværk, PC er m.m. Centret deltager i forskellige projekter, rådgivning samt support-opgaver. Herudover sælger IT-Centret en række ydelser direkte til forvaltningerne. Under centret hører også Akprint, som leverer en lang række ydelser vedr. tryksager, grafik og bogbinderi m.m. AaK bygninger Kommunal kontraktstyret virksomhed, som tværgående rådgiver Aalborg Kommunes fagforvaltninger indenfor den samlede bygningsportefølge på ca. 1 mio. m2. Administration Økonomisk planlægning og styring, overordnet fysisk planlægning, løn - og personaleadministration, IT- strategi, byrådsadministration, vielser, administrativ service og information. Internationale opgaver, drift af administrationsbygninger, kommissioner, råd og nævn, borgerservice herunder skatteservice, opkrævning, ansøgning/fornyelse af pas og kørekort, bestilling af køreprøver, salg af parkeringslicenser, udstedelse af sundhedskort, flytning, lægeskifte m.m. Rammebeløb Bevillinger der ikke umiddelbart kan placeres på de enkelte bevillinger og teres til formål, der vedrører hele kommunen. 3

7 Sektor Fælles kommunale udgifter Regnskab sektor Fælles kommunale udgifter Beløb i kr. Regnskab Korrigeret Afvigelse Oprindeligt Serviceudgifter Udgifter Indtægter Nettodrift i alt Anlæg Udgifter Indtægter Nettoanlæg i alt Sektor i alt Sektorens formål Formålet er at koordinere en række forskellige tværgående kommunale opgaver. Godkendte ændringer til sektorens oprindelige 2014 Godkendte ændringer til sektor Fælles kommunale udgifters oprindelige 2014 Beløb i kr. Serviceudgifter Udgift Indtægt Netto Drift Oprindeligt Lejemål Torvet Overførsel fra 2013 til Overførsel fra 2013 til AKUT midler Aktuel status Intern husleje 2014 (årlig regulering) Administrative omkostninger fra hovedkonto 6 til hovedkonto Korrigeret serviceudgifter Anlæg Oprindeligt Overførsel fra 2013 til Uforbrugte anlæg - Solcelleprojekter Forhøjelse af Ejendomsanalysens Korrigeret anlæg Sektor i alt

8 Driftsaktiviteter 2014 Driftsaktiviteter kr. Oprindeligt Regnskab Korrigeret Afvigelse Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt netto Serviceudgifter Ejendomme Fælles Information Flådebesøg Køb af ydelser fra Visit Aalborg Kontingent KL Vedligeholdelse af mindesmærker Kunstindkøb - repræsentation Gaveartikler juli komiteen AKI Det Grønlandske Hus Håndværkerhuset Jens Bangs Stenhus Studenterhuset Aalborg Events Aalborg idrætsmestre Jul på Rådhuset Frederiksstad juletræ Melodi Grand Prix (2015) Åbning af Musikkens Hus m.m Aalborg Festivals Universitarium Velkomstcenter Krydstogtsskibe Branding Aalborg Aalborg i rødt Tall ships Race EM i Ropeskipping Sekretariat Rammeaftaler Leje af Spidsgatterhal Administrative udgifter overført fra 0 konto 6 til konto 5 (teknisk) MBT Marathon DM i Skills Aalborg Regatta DGI Landsstævne Markedsføring European Tour Golf Grønlandske dage EM i håndbold Til disposition for Magistraten Kommunal Service Tilskud til politiske partier Kommunalbestyrelsen Kommissioner, råd og nævn Udgifter til valg Forsikringer Moppeadministration Subtotal

9 Driftsaktiviteter fortsat 1000 kr. Oprindeligt Regnskab Korrigeret Afvigelse Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt netto Serviceudgifter Overført fra forrige side Revision Fastprisaftale KMD m.m Implementering af PRISME Tilskud til AKU Administration af spildevand Fælles personale områder Fælles IT-formål Tjenestemandspensioner Intern husleje Løn- og barselspuljer Aalborg By's historie Afgift af pølsevogne Budget og regnskab m.m Venskabsbysamarbejde KemiLab Væksthus Nordjylland Tilskud Aalborg Samarbejdet Tag over hovedet projekt Energirådgiver Afviklingsomkostninger El-salg Rekonstruktion af Vaarst-Fjellerad Biogasanlæg Ikke specificerede tilskud Tilskud AKKC IP-telefoni Andet I alt Væsentlige afvigelser (drift) Udgifterne til tjenestemandspensioner blev 8,2 mio. kr. mindre end oprindeligt teret. Det skyldes dels færre fratrædelser end forventet, dels overgang fra overenskomstansættelse til tjenestemandsansættelse af direktør. En del af mindreforbruget på kontoen er omplaceret og anvendt til andre formål på sektoren. f.eks. til vederlag m.m. til kommunalbestyrelsen i alt 1,3 mio. kr. og til merudgifter til afholdelse af valg til EUparlamentet i alt 0,7 mio. kr. Endelig er der reserveret 1,7 mio. kr. til Melodi Grand Prix i Restbeløbet på 4,8 mio. kr. reserveres som en del af kommunens medfinansiering af letbaneprojektet og indgår i den særlige kassebeholdning til letbanen. De ekstraordinære udgifter til implementeringen af den nye IT- koncernløsning beløber sig til 5,9 mio. kr., mens den eksisterende fastprisaftale for 2014 viser et mindreforbrug på 1,5 mio. kr. Sammen med mindreforbruget på IT-fælles formål og AKUT midler - i alt 2,1 mio. kr., kan underskuddet, som overføres til fastprisaftalens i 2015, reduceres til 2,3 mio. kr. Mindreforbruget på fælles IT- formål udgør i øvrigt 1,6 mio. kr. og skyldes bl.a., at 6

10 driftsprøve, og dermed de sidste betalinger for nyt edoc system, er blevet forsinket. Udgifterne afholdes af 2015 tet. På forsikringstet har der i 2014 været et mindreforbrug på 1,6 mio. kr. Det er forskydninger i indbetalinger mellem årene, bl.a. indbetalte erstatninger fra stormskader fra Til Tall Ships Race, er der via diverse omplaceringer i 2014, opsparet 2,3 mio. kr., hvoraf 1,2 mio. kr. er anvendt i Resten overføres til Tall Ships Race som finder sted i sommeren Den endelige boopgørelse i forbindelse med rekonstruktionen af Vaarst-Fjellerad Biogasselskab er nu afsluttet med en dividende til Aalborg Kommune på kr. På IP - telefoni er der i 2014 et overskud på kr. Dette beløb er aftalt skal anvendes til reinvesteringer i 2015 og overføres derfor til IT- Centrets statuskonto. Kontoen flyttes permanent til IT-Centrets område fra 2015 Teknisk tillægsbevilling Ifølge bekendtgørelse om omkostningsbaserede takster for kommunale tilbud (nr. 683 af 20. juni 2007), er der i forbindelse med regnskabsafslutning 2013, foretaget overførsel af administrative omkostninger fra hovedkonto 6 til hovedkonto 5 for de kommunale tilbud, der er omfattet af reglerne om omkostningsbaserede takster. For Borgmesterens Forvaltnings område er der foretaget en omplacering/teknisk tillægsbevilling på kr. med tilsvarende bogføring af forbrug. Udvalgte nøgletal Udvalgte nøgletal samt aktivitetsforudsætninger Normeringer: Regnskab Oprindeligt Personale: Viceværter m.fl. 5,0 5,0 Udvalgte nøgletal samt aktivitetsforudsætninger Regnskab Oprindeligt Tjenestemandspensionister

11 Anlægsprojekter i 2014 Anlægsprojekter i 2014 Korrigeret Regnskab Beløb i mio. kr. Korte bemærkninger Overtagelse af Lille Vildmose Efterskole 0,0 0,2 Afsluttet i 2014 Ejendomsanalysen -13,2-4,8 Projektet fortsætter i 2015 Anlægstilskud AKKC 8,0 7,7 Afsluttet i 2014 Renovering af gulve AKKC 5,2 4,3 Afsluttet i 2014 Køb af SOSU-skolen 18,2 18,2 Afsluttet i 2014 Rammebeløb til vedligeholdelse 28,8 29,0 Afsluttes hvert år men overføres Energibesparende foranstaltninger 10,0 8,9 Projektet fortsætter i 2015 Rammebeløb tekniske foranstaltninger 0,6 1,8 Afsluttes hvert år men overføres Rammebeløb salg af ejendomme -25,0-21,0 Projektet fortsætter i 2015 Rammebeløb ombygninger 10,0 6,4 Projektet fortsætter i 2015 Erhvervsafdelingens projektdel 1,8 5,0 Projekterne løber over årene Norddanmarks EU-kontor 0 3,5 Projekterne løber over årene og overføres til status Der henvises i øvrigt til oversigterne med hhv. foreløbige og endelige anlægsregnskaber Norddanmarks EU-kontor lukkes pr. 1. januar 2015 i Aalborg Kommunes regi. De igangværende projekter pr afvikles og afsluttes dog under anlæg som hidtil. Gælden til kommunekassen er på 4,2 mio. kr. Afsluttende indtægter vedrørende projekterne forventes at nedbringe statuskontoen i takt med at projekterne afsluttes. Opfyldelse af Mål og Resultatkrav Der arbejdes løbende med ajourføringer og forbedringer af kubens informationer på KLIK (Forsikringsinformationer). Willis Blue, sikringsværktøj: Der arbejdes fortsat med risikogennemgang af kommunens ejendomme og med udarbejdelse af sikringsplaner. 8

12 Sektor Resultatcentre Regnskab sektor Resultatcentre Beløb i kr. Oprindeligt Regnskab Korrigeret Afvigelse Serviceudgifter Udgifter Indtægter Netto Sektorens formål Et af hovedprincipperne for Aalborg Kommunes resultatcentre er, at resultatcentrenes priser skal beregnes ud fra de omkostningstyper, der er gældende for private virksomheder og at resultatcentrene dermed kan konkurrere med private udbydere ud fra bedst og billigst princippet. Driften af resultatcentrene skal hvile i sig selv. Årets resultat overføres til status ved årets afslutning. Overførslen sker til en særlig statuskonto, så kommunens finansielle status ikke påvirkes. Driftsaktiviteter i 2014 Driftsaktiviteter 2014 Beløb i mio. kr. Oprindeligt Regnskab Korrigeret Afvigelse Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt netto Serviceudgifter IT-Centret, drift 1,8-1,8 4,7-7,4 2,8-1,8-3,7 AaK Bygninger 8,7-8,7-0,1 0,0 8,7-8,7-0,1 I alt 10,5-10,5 4,6-7,4 11,5-10,5-3,8 Nettoresultater for drift 2014 Nettoresultaterne 2014 som overføres direkte til resultatcentrenes statuskonti: Nettomerindtægt 2014 drift: IT- Centret, ordinær drift kr. IT- Centret, fælles kr. (Mellemværende datacenter, fællespulje, ironport, akprint m.m.) AaK Bygninger kr. 9

13 Udvalgte nøgletal Udvalgte nøgletal samt aktivitetsforudsætninger Normering Regnskab Normering Oprindeligt Normeringer: IT-Centret 27,1 27,5 Akprint 5,5 7,0 AaK Bygninger 15,6 23,0 Tilgodehavende/gæld til kommunekassen pr : Saldo pr. Saldo pr IT-Centret, ordinær drift -10,7-11,7 IT-Centret, Fælles -6,6-9,8 IT,Centret, Akprint 2,4 0,5 AaK Bygninger -2,6-2,7 -= tilgodehavende i kommunekassen + = gæld 10

14 Sektor Administration Regnskab sektor Administration Beløb i kr. Oprindeligt Regnskab Korrigeret Afvigelse Serviceudgifter Udgifter Indtægter Netto Sektorens formål Administrationssektoren har som hovedformål at varetage opgaver i forbindelse med magistratens og byrådets virke og varetage den tværgående koordinering, styring og samordning af opgaver indenfor Borgmesterens Forvaltning. Herunder også vedligeholdelse af de administrationsbygninger der hører under Borgmesterens Forvaltning. Organisatorisk omfatter sektoren Borgmesterkontoret, HR og Arbejdsmiljø, Økonomisk afdeling, Serviceafdeling, Business Aalborg (Erhvervssekretariatet og Norddanmarks EU-kontor) samt Business Development. Godkendte ændringer til sektorens oprindelige 2014 Udgift Indtægt Netto Oprindeligt Barselsudligningsordningen -3-3 Overførsel fra 2013 til Aktuel status Moderniseringsaftalen - ikke realiserbar andel Moderniseringsaftalen - justering af løn Trepartsmidler Offentlighedsloven DUT -aktindsigt. Budgettet fordeles 0 til Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen og Ældre- og 0 Handicapforvaltningen Permanent omplacering til finansiering af rammebesparelse i BF - udgifter og indtægter Korrigeret serviceudgifter

15 Driftsaktiviteter i 2014 Driftsaktiviteter 2014 Beløb i kr. Oprindeligt Regnskab Korrigeret Afvigelse Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt netto Serviceudgifter Drift af administrationsbygninger inklusive kantine/kantinesalg og rengøring Interne huslejekontrakter Administrationsbidrag Forsyningsvirksomhederne og resultatcentre Kompetence- og lederudvikling Motionscenter Flexsystem Porto/intern postombringning Fotokopiering Opkrævningsprojekt Rådgivning vedr. bygningsvedligeholdelse Trepartsinitiativer Erhvervssamarbejde Elever - løn og AER - refusioner Udgifter til løn, dagpengerefusioner og barselsudligning Øvrige personaleudgifter, møder, rejser og repræsentation, materiale og aktivitetsudgifter, kontorartikler, IT, inventar og materiel, konsulentbi stand, fælles rammebesparelser, m.m. Betaling fra andre offentlige myndigheder m.m. (Norddanmarks EU-kontor) Øvrige indtægter, rykkergebyrer, bøder, parkeringsafgifter, folkeregisterattester m.m I alt Væsentlige Afvigelser (drift) Sektor Administration viser et samlet netto mindreforbrug på kr. De væsentligste afvigelser på sektoren er: Af de kr. som mangler i indtægt under administrationsbidrag, kan kr. forklares som et restbeløb i forbindelse med udmøntning af rammebesparelsen på fremmede lejemål (10 mio. kr.). Beløbet, som ikke umiddelbart kunne placeres ved fordeling, blev derfor lagt som et ekstra indtægtskrav under administrationsbidrag i Borgmesterens Forvaltning. 12

16 Mindreforbruget til andre personaleudgifter, konsulentbistand, kontorhold og materialer, inventar, IT og telefon m.m. er mindre afvigelser, som er opsamlet for alle kontorerne i administrationscentret udgør 1,1 mio. kr. På administrationsbygninger har der i 2014 været mindre udgifter til forbrugsafgifter og vedligeholdelse. Der er derfor fra indeværende år og fremefter omplaceret kr. som medgår til delvis finansiering af fælles rammebesparelse i Borgmesterens Forvaltning. Indtægten i regnskabet på kr. er varesalg fra kantinen. På elevområdet er der en samlet mindreudgift på netto 1,8 mio. kr. Det er dels mindreudgifter til løn, som følge af mindre indtag af elever, dels merindtægter som skyldes forskydninger i indbetalinger fra AER fra tidligere år. Normeringen på elever i Borgmesterens Forvaltning er teret med 21,4 mens regnskabet viser en normering på 11,9. Udvalgte nøgletal samt aktivitetsforudsætninger Personale: Regnskab Oprindeligt Administrationsbygninger, incl. kantine 12,8 11,5 Administrationscentret 185,2 199,8 Heraf elever 11,9 21,4 13

17 Sektor Rammebeløb Regnskab sektor Rammebeløb Beløb i kr. Oprindeligt Regnskab Korrigeret Afvigelse Serviceudgifter Udgifter Indtægter Netto Sektor i alt Sektorens formål På sektoren er afsat rammebeløb, der ikke umiddelbart kan placeres på de enkelte bevillinger og teres til formål, der vedrører hele kommunen. Godkendte ændringer til sektorens oprindelige 2014 Godkendte ændringer til sektor Rammebeløbs oprindelige 2014 Beløb i kr. Serviceudgifter Udgift Indtægt Netto Oprindeligt Tillægsbevillinger: Overførsel fra 2013 til AKUT midler til drift Fordeling af trepartsinitiativer Korrigeret serviceudgifter Sektor i alt

18 Driftsaktiviteter i 2014 Driftsaktiviteter 2014 Beløb i mio. kr. Oprindeligt Regnskab Korrigeret Afvigelse Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt netto Serviceudgifter Efteruddannelse af ledere 0,4 0,0 0,0 0,0 1,8 0,0-1,8 Trepartsinitiativer 17,5 0,0 0,0 0,0 1,4 0,0-1,4 Lønpuljer 0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 I alt driftsaktiviteter 18,5 0,0 0,0 0,0 3,2 0,0-3,2 Bemærkninger Det resterende beløb til efteruddannelse af ledere, trepartsinitiativer i alt kr. forventes overført og anvendt til samme formål i

19 By- og Landskabsforvaltningen 16

20 By- og Landskabsforvaltningen Drifts- og anlægsregnskab for By- og Landskabsforvaltningen - sektoropdelt Beløb i mio. kr. Drift Regnskab Korrigeret Afvigelse Udgift Indtægt Netto Udgift Indtægt Netto Netto Serviceudgifter AK-Arealer 0,8-4,1-3,3 1,3-4,2-2,9-0,4 Byfornyelse og boligbyggeri 16,6 0,0 16,6 20,3-0,1 20,2-3,6 Parker, fritid og kirkegårde 100,5-19,1 81,4 95,4-15,7 79,7 1,7 Veje 149,5-45,5 104,0 146,2-42,9 103,3 0,7 Entreprenør 6,0-6,8-0,8 6,3-6,7-0,4-0,4 Myndighed og Administration 115,2-11,7 103,5 108,9-7,2 101,7 1,8 Serviceudgifter i alt 388,6-87,2 301,4 378,4-76,8 301,6-0,2 I alt Drift 388,6-87,2 301,4 378,4-76,8 301,6-0,2 Anlæg AK-Arealer 35,3-35,9-0,6 41,0-33,2 7,8-8,4 Byfornyelse og boligbyggeri 2,6-0,2 2,4 57,7-45,2 12,5-10,1 Parker, fritid og kirkegårde 11,4-3,6 7,8 5,1-0,4 4,7 3,1 Veje 134,9-22,2 112,7 262,2-37,9 224,3-111,6 Myndighed og Administration 1,2 0,0 1,2 4,6 0,0 4,6-3,4 I alt Anlæg 185,4-61,9 123,5 370,6-116,7 254,0-130,5 I alt 574,0-149,1 424,9 749,0-193,5 555,6-130,7 By- og Landskabsforvaltningen tager sig af opgaver, der vedrører de fysiske rammer om livet i Aalborg Kommune bl.a. på områderne: Veje, færger, parker og kirkegårde, byggeri, planlægning, byplanlægning mv., hvor forvaltningen via planer og projekter, anlæg og drift samt myndighedsbehandling løser opgaver, der berører både borgere og virksomheder. Sektorer og driftsområder i By- og Landskabsforvaltningen AK-Arealer Sektoren omfatter Resultatcenteret AK-Arealer, der varetager udvikling, byggemodning og salg af alle arealer ejet af Aalborg Kommune samt forpagtning af kommunens samlede arealportefølje. Et særligt fokus er kundeområdet med kommunes service omkring grundsalg og byggemodning Byfornyelse og boligbyggeri Sektorens aktiviteter tager udgangspunkt i lov om byfornyelse og udvikling af byer, der giver kommunen grundlag for at træffe beslutning om områdefornyelse, bygningsfornyelse, nedrivning, friarealforbedring og kondemnering af usunde boliger. Byfornyelsen gennemføres på baggrund af en koordineret planlægning og som en del af den samlede bypolitik, der medvirker til at give forsømte byområder et løft. Endvidere omfatter bevillingen driftssikring af visse almennyttige boliger, kollegier og ungdomsboliger samt ydelsesstøtte til almene familieboliger, almene ungdomsboliger, almene ældreboliger, private andelsboliger og til ungdomsboligbidrag. 17

21 Parker, fritid og kirkegårde Sektoren omfatter planlægning, udvikling, projektering, anlæg, drift og tilsyn med kommunens grønne arealer i byen og i det åbne land. Endvidere er der tilsyn med de fredede private arealer, så fredningsbestemmelserne overholdes. Herudover er der myndighedsopgaver i henhold til naturbeskyttelsesloven og råstofloven, naturgenopretningsopgaver, tilsyn og drift af fredede arealer fortidsminder, 3-områder samt overvågning af særligt følsomme naturtyper/biotoper. Sektoren omfatter også opgaven med grundejerforpligtelser for kommunale institutioner, der varetages efter kontrakt som en del af Resultatcenteret AK-Arealer. Sektoren omfatter tilmed drift og tilsyn med de 3 kommunale kirkegårde inkl. kapel og krematorium og planlægning og udvikling herunder projektering og anlæg af nye områder på kirkegårdene. Veje Sektorens formål er at skabe de bedst mulige forhold for flest mulige trafikanter, minimere trafikkens miljøgener, skabe en effektiv varetransport i Aalborg midtby, bruge trafikinformation og trafikstyring i Aalborg, sikre optimal levetid og genanvendelse for de fysiske anlæg og koordinere indsatsen med andre sektorer med henblik på en optimal udnyttelse af ressourcer. Herudover løses opgaverne med driften af Hals-Egense og Egholm færgerne indenfor sektorens ramme. Entreprenørenheden Sektorens formål er at løse By- og Landskabsforvaltningens entreprenøropgaver omkostningseffektivt og på markedsmæssige vilkår i størst muligt omfang. Myndighed og administration Administrationen skal sikre at planlægning, projektering og anlæg bliver udført på et tilfredsstillende serviceniveau i forhold til kommunens borgere og i forhold til forvaltningens eksterne og interne samarbejdsparter gennem den bedste anvendelse af ressourcerne. Herudover rummer sektoren udgifter til varetagelse af myndighedsopgaver. 18

22 Sektor AK-Arealer Regnskab sektor AK-Arealer Beløb i kr. Oprindeligt Regnskab Korrigeret Afvigelse Serviceudgifter Udgifter Indtægter Netto Anlæg Udgifter Indtægter Netto Sektor i alt Sektorens formål Resultatcenteret AK-Arealer har på byggemodningsområdet (anlæg) ansvaret for, at der føres en aktiv jordforsyningspolitik, som udmøntes i forbindelse med lægningen og sikrer: At efterspørgslen efter byggegrunde til boligformål til stadighed er dækket At byggemodningen er et aktivt element i byudviklingen og erhvervsudviklingen At de langsigtede mål om tilstrækkeligt udbud af byggemodnede erhvervsgrunde sikres gennem langsigtet planlægning og opkøb af udviklingsarealer At byggemodningsdelen som udgangspunkt hviler i sig selv i form af økonomisk balance over en 4-årig periode (valgperiode) At finansieringsbidrag fra byggemodningen aftales som en del af vedtagelsen. Resultatcenteret har også ansvaret for at varetage administration, udvikling, udlejning og forpagtning af kommunens ubebyggede arealportefølje (drift), herunder; Forpagtningsaftaler vedr. landbrugsjord, Lejeaftaler vedr. grundarealer, Vederlagsfrie brugsretsaftaler vedrørende kommunale arealer. Endelig er der på sektoren afsat anlægsmidler til varetagelse af en del af de kommunale grundejerforpligtelser, der er henført til resultatcenteret. 19

23 Godkendte ændringer til sektorens oprindelige 2014 Godkendte ændringer til sektor AK-Arealer's oprindelige 2014 Beløb i kr. Serviceudgifter Udgift Indtægt Netto Oprindeligt Overførsel af uforbrugte midler i 2013 til Korrigeret serviceudgifter Anlæg Oprindeligt Overførsel af uforbrugte midler i 2013 til (servitut) Sohngårdsholmsvej Uforbrugte midler Korrigeret anlæg Sektor i alt Driftsaktiviteter i 2014 Driftsaktiviteter 2014 Beløb i mio. kr. Oprindeligt Regnskab Korrigeret Afvigelse Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt netto Serviceudgifter Ubestemte formål 1,1-4,2 0,8-4,1 1,3-4,2-0,4 I alt driftsaktiviteter 1,1-4,2-3,1-3,1-3,1-3,1-0,4 Væsentlige afvigelser (drift) Mindreforbruget skyldes primært en overførsel af uforbrugte midler Anlægsprojekter i

24 Anlægsprojekter i 2014 Korrigeret Regnskab Beløb i mio. kr. Korte bemærkninger 2651 Udbygning/færdiggørelse af eksisterende boligområder 1,4 0,3 Rest overføres 2767 Godthåb, Sportsvænget 1,1 2,2 Rest overføres. Salg af grunde startet i december 2827 Hasseris, Ferskenvej 4,0 4,4 Projekt fortsætter i Merforbrug overføres 2761 Gug Øst, Metisvej (incl. Zeusvej) 9,4 0,5 Projekt fortsætter i Mindreforbrug overføres 2706 Aalborg Øst, Universitetsparken 1,1 0,4 Nettorest overføres. Færdiggørelse Nørresundby, "Slagteriet" 0,6 0,1 Projektet afsluttes i Langholt, Kidholm -1,7 0,1 Rest overføres. Ny etape i Vodskov, Langbrokrovej 0,4 0,0 Rest overføres. Afventer sag med grundejerforening Hals Nord v/søhesten -1,8 0,0 Rest overføres. Ingen købere i Vester Hassing, v/nåleøjet -0,6 0,0 Rest overføres. Ingen købere i Salg af grunde, boligformål 0,0-2,9 Rest overføres overføres til ubestemte formål Udbygning/færdiggørelse af eksisterende erhvervsarealer 2,3 0,5 Rest overføres til færdiggørelser Svenstrup Syd, Flødalen 0,3 0,0 Rest overføres til færdiggørelse Hanebjælken, Vestbjerg -1,9-1,6 Alle grunde er solgt. Rest overføres til færdiggørelse Byggefelter vest f/musikkens Hus 15,8 13,9 Rest overføres til færdiggørelse Maratonvej, Duathlonvej, -2,6-4,8 Rest overføres. 2. etape Der henvises i øvrigt til oversigterne med hhv. foreløbige og endelige anlægsregnskaber 21

Årsberetning 2013. Bilag

Årsberetning 2013. Bilag Årsberetning 2013 Bilag Indholdsfortegnelse Side Borgmesterens Forvaltning 1 Drifts- og anlægsregnskab (sammendrag) 2 Fælles kommunale udgifter m.m. 4 Beredskab 10 Parkeringskontrol 14 Resultatcentre m.v.

Læs mere

Aalborg Byråd. Byrådet. Mødet den 18.05.2009, kl. 15:00. Medborgerhuset

Aalborg Byråd. Byrådet. Mødet den 18.05.2009, kl. 15:00. Medborgerhuset Aalborg Byråd Byrådet Mødet den 18.05.2009, kl. 15:00 Medborgerhuset 1. Regnskab 2008 - Aalborg Kommune.... 1 2. Anlægsregnskaber over 2 mio. kr. Regnskab 2008.... 5 3. Overførsel af uforbrugte midler

Læs mere

INDHOLD. Udvalget for Kultur og Planlægning Udvalget for Børn og Unge Sundheds- og Forebyggelsesudvalget. Anvendt regnskabspraksis

INDHOLD. Udvalget for Kultur og Planlægning Udvalget for Børn og Unge Sundheds- og Forebyggelsesudvalget. Anvendt regnskabspraksis UDKAST INDHOLD Kommuneoplysninger Side 3 Borgmesterens forord Side 4 Påtegninger Ledelsens påtegning Revisionspåtegning Side 5 Side 6 Kommunens årsberetning Ledelsens årsberetning Økonomisk oversigt og

Læs mere

Indhold Side Hovedoversigt.. 1

Indhold Side Hovedoversigt.. 1 Årsrapport bilagssamling 2011 Årsrapport bilagssamling 2011 Indhold Side Hovedoversigt.. 1 Drift Økonomiudvalget.. 5 Trafik- og Teknikudvalget 53 Miljøudvalget. 61 Børne- og Undervisningsudvalget. 69

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE. Årsberetning 2014. Bilagshæfte

SOLRØD KOMMUNE. Årsberetning 2014. Bilagshæfte SOLRØD KOMMUNE Årsberetning 2014 Bilagshæfte Solrød Kommune Solrød Center 1 2680 Solrød Strand 56 18 20 00 www.solrod.dk Økonomiafdelingens postkasse: Oekonomi@solrod.dk Indholdsfortegnelse 1. Generelle

Læs mere

Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING Borgmesterens forord 3. GENERELLE BEMÆRKNINGER Regeringsaftalen 6 Den økonomiske situation 8

Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING Borgmesterens forord 3. GENERELLE BEMÆRKNINGER Regeringsaftalen 6 Den økonomiske situation 8 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING Borgmesterens forord 3 GENERELLE BEMÆRKNINGER Regeringsaftalen 6 Den økonomiske situation 8 SPECIFIKKE BEMÆRKNINGER Økonomi-

Læs mere

Esbjerg Kommune. Budget 2014. Budgetoverslag 2015-17

Esbjerg Kommune. Budget 2014. Budgetoverslag 2015-17 Esbjerg Kommune Budget 2014 Budgetoverslag 2015-17. Forord Bred enighed om budget 2014 i Esbjerg Der er indgået et bredt budgetforlig i Esbjerg byråd. Det har været nødvendigt med en omfattende ommøblering

Læs mere

Aalborg Byråd. Byrådet. Mødet den 06.10.2008, kl. 15.00. Medborgerhuset

Aalborg Byråd. Byrådet. Mødet den 06.10.2008, kl. 15.00. Medborgerhuset Aalborg Byråd Byrådet Mødet den 06.10.2008, kl. 15.00 Medborgerhuset 1. Aktuel status budget 2008 - Borgmesterens Forvaltning. Tillægsbevilling 2008.... 1 2. Aktuel status budget 2008 - Teknik- og Miljøforvaltningen.

Læs mere

Budget 2014. Samt overslagsår 2015-2017

Budget 2014. Samt overslagsår 2015-2017 Budget 2014 Samt overslagsår 2015-2017 Indholdsfortegnelse 1. Budget 2014-2017 i hovedtal... Side 3 2. Budgetaftalen... Side 4 3. Generelle bemærkninger... Side 16 4. Budgetbemærkninger Fællesudgifter

Læs mere

Esbjerg Kommune. Budgetforslag 2015. Budgetoverslag 2016-18

Esbjerg Kommune. Budgetforslag 2015. Budgetoverslag 2016-18 Esbjerg Kommune Budgetforslag 2015 Budgetoverslag 2016-18 Byrådets 1. behandling af Budgetforslag 2015, den 1. september 2014 Forord Økonomiudvalget har udarbejdet forslag til Budget 2015 og overslagsårene

Læs mere

Grafikgruppen 08-426.hl

Grafikgruppen 08-426.hl Grafikgruppen 08-426.hl FREDERIKSHAVN KOMMUNE Informationsudgave - budget 2015 forord Et bredt samarbejdende byråd står bag budgettet for 2015 og for overslagsårene 2016-2018. Budgettet tegner den retning,

Læs mere

Regnskab 2014... 10. Regnskabsopgørelse 2014... 11. Balance... 13. Noter... 14. Skolereformen... 31. Velfærdsinnovation... 34. Digitalisering...

Regnskab 2014... 10. Regnskabsopgørelse 2014... 11. Balance... 13. Noter... 14. Skolereformen... 31. Velfærdsinnovation... 34. Digitalisering... Årsberetning 2014 Indholdsfortegnelse Generelle bemærkninger til regnskab 2014... 4 Regnskab 2014... 10 Regnskabsopgørelse 2014... 11 Finansieringsoversigt / Finansiel status... 12 Balance... 13 Noter...

Læs mere

e Ko Budget 2014-2017

e Ko Budget 2014-2017 Lejre Kommune Budget 2014-2017 Indhold Indledning... 3 Budgettet kort fortalt... 4 Økonomiudvalget...10 Udvalget for Kultur og Fritid...19 Udvalget for Børn og Ungdom...23 Udvalget for Teknik og Miljø...33

Læs mere

Regnskabsberetning 2008

Regnskabsberetning 2008 Regnskabsberetning 28 INDHOLD Side side 1 Borgmesterens forord 2 Påtegninger: Ledelsens påtegning 3 Revisionspåtegning 4 Kommunens årsberetning Ledelsens årsberetning 5 Sektorbeskrivelser 15 Hoved- og

Læs mere

Redaktion: Regnskabsafdelingen Omslag: Rasmus Hald og Mette Edlers

Redaktion: Regnskabsafdelingen Omslag: Rasmus Hald og Mette Edlers Regnskab bilagssamling 2008 Regnskab bilagssamling 2008 Redaktion: Regnskabsafdelingen Omslag: Rasmus Hald og Mette Edlers Indhold Side Hovedoversigt.. 1 Drift Økonomiudvalget.. 5 Trafik- og Teknikudvalget.

Læs mere

Budget 2015-2018 Budget 2015 Budgetoverslag 2016-2018

Budget 2015-2018 Budget 2015 Budgetoverslag 2016-2018 Budget 2015-2018 Budget 2015 Budgetoverslag 2016-2018 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Generelle bemærkninger til budget 2015 samt budgetoverslagsårene 2016-2018... 5 Det skattefinansierede og brugerfinansierede

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Norddjurs Kommunes årsregnskab 2010. Kommuneoplysninger...1. Borgmesterens forord...2. Påtegninger...3. Ledelsens påtegning...

Indholdsfortegnelse. Norddjurs Kommunes årsregnskab 2010. Kommuneoplysninger...1. Borgmesterens forord...2. Påtegninger...3. Ledelsens påtegning... Indholdsfortegnelse Norddjurs Kommunes årsregnskab 2010 Kommuneoplysninger...1 Borgmesterens forord...2 Påtegninger...3 Ledelsens påtegning...3 Revisionens påtegning...4 Kommunens årsberetning...5 Ledelsens

Læs mere

Årsberetning Vordingborg Kommune 2013

Årsberetning Vordingborg Kommune 2013 Årsberetning Vordingborg Kommune 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE Kommuneoplysninger... 3 Borgmesterens forord... 4 Kommunens årsberetning... 5 HOVED- OG NØGLETAL...... 11 UDVALGENES POLITIKOMRÅDER KORT FORTALT......

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE. Årsberetning 2013

SOLRØD KOMMUNE. Årsberetning 2013 SOLRØD KOMMUNE Årsberetning 2013 Solrød Kommune Solrød Center 1 2680 Solrød Strand 56 18 20 00 www.solrod.dk Økonomiafdelingens postkasse: Oekonomi@solrod.dk Borgmesterens forord Jeg er glad for at kunne

Læs mere

Bilag A: Orientering om budgetopfølgningen pr. 31. marts 2008. Afvigelse i forhold til budget ultimo marts 2008 Mer-/mindre i

Bilag A: Orientering om budgetopfølgningen pr. 31. marts 2008. Afvigelse i forhold til budget ultimo marts 2008 Mer-/mindre i Bilag A: Orientering om opfølgningen 2008 Afvigelse i forhold til ultimo 2008 Mer-/mindre i 2008 (1.000 kr.) Afvigelse i forhold til ultimo februar 2008 Mer-/mindre i 2008 (1.000 kr.) Finansielle bevillinger

Læs mere

Sektor 9.30 Administration m.v.

Sektor 9.30 Administration m.v. Sektor 9.30 Administration m.v. - 291-0.30 Administration m.v. Administration m.v. 1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Sektor 0.30 Administration m.v. dækker Borgmesterens Afdeling.

Læs mere

BALLERUP KOMMUNE - 1 - ÅRSREGNSKAB

BALLERUP KOMMUNE - 1 - ÅRSREGNSKAB Indholdsfortegnelse A. Indledning... 3 Ledelsespåtegning... 4 Revisionspåtegning... 5 B. Årsberetning og sammenfatning af årsregnskab... 7 Kommunens årsberetning... 8 Anvendt regnskabspraksis... 16 Regnskabsopgørelse...

Læs mere

Regnskab 2013. Vejen Kommune

Regnskab 2013. Vejen Kommune Regnskab 2013 Vejen Kommune Indholdsfortegnelse Kommuneoplysninger... 3 Borgmesterens forord... 4 Godkendelsespåtegning... 5 Generelle bemærkninger... 6 Regnskabsopgørelse og finansieringsoversigt... 13

Læs mere

Budgetsammendrag 2015 på hovedkonti 1. Budgetsammendrag 2015-2018 på hovedkonti (nettotal) 5

Budgetsammendrag 2015 på hovedkonti 1. Budgetsammendrag 2015-2018 på hovedkonti (nettotal) 5 Indholdsfortegnelse Budgetsammendrag 2015 på hovedkonti 1 Budgetsammendrag 2015-2018 på hovedkonti (nettotal) 5 Budgetsammendrag 2015-2018 på hovedkonti (nettotal, indekseret) 9 Generelle bemærkninger

Læs mere

Specifikationer til regnskab

Specifikationer til regnskab Specifikationer til regnskab Vordingborg Kommune 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE BEMÆRKNINGER MED MÅLOPFYLDELSE PÅ UDVALGSAFTALER: 1)... 3 Drift, statsrefusion og anlæg: Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling...

Læs mere

Budget 2012 2015 Nyborg Kommune

Budget 2012 2015 Nyborg Kommune Budget 2012 2015 Nyborg Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 5 A. DEN GENERELLE DEL... 9 DEN ØKONOMISKE POLITIK... 11 SAMMENFATNING AF BUDGET... 16 ØKONOMISKE NØGLETAL... 18 SKATTER OG GENERELLE TILSKUD...

Læs mere

Årsberetning for 2013 Syddjurs Kommune

Årsberetning for 2013 Syddjurs Kommune 1 of 132 Årsberetning for 2013 Syddjurs Kommune Side 2 2 of 132 3 of 132 Side 3 Indholdsfortegnelse Ledelsens forord...6 Kommunens årsberetning...7 Anvendt regnskabspraksis...9 Oversigt over væsentlige

Læs mere

Aabenraa Kommune Årsberetning 2014

Aabenraa Kommune Årsberetning 2014 Aabenraa Kommune Årsberetning 2014 1 Generelt INDHOLD Side Kommuneoplysninger 3 Borgmesterens forord 4 Påtegninger Ledelsens påtegning 6 Revisionspåtegning 7 Kommunens årsberetning Ledelsens årsberetning

Læs mere

Fredensborg Byråd. Thomas Lykke Pedersen (A) Borgmester. Ulla Hardy-Hansen (C) 1. viceborgmester. Thomas Elgaard Larsen (V) 2.

Fredensborg Byråd. Thomas Lykke Pedersen (A) Borgmester. Ulla Hardy-Hansen (C) 1. viceborgmester. Thomas Elgaard Larsen (V) 2. Fredensborg Byråd Ulla Hardy-Hansen (C) 1. viceborgmester Thomas Lykke Pedersen (A) Borgmester Thomas Elgaard Larsen (V) 2. viceborgmester Per Frost Henriksen (A) Ergin Øzer (A) Hans Nissen (A) Charlotte

Læs mere

Herning Kommune Årsregnskab 2012

Herning Kommune Årsregnskab 2012 Årsregnskab 2012 Herning Kommune Årsregnskab 2012-1 - - 2 - Indholdsfortegnelse Årsregnskab 2012 FORORD...5 REGNSKABSOPGØRELSE...7 REGNSKABSOVERSIGT 2012 - INDTÆGTER...9 REGNSKABSOVERSIGT 2012 - DRIFT...11

Læs mere