Indholdsfortegnelse. Borgmesterens Forvaltning 1 Fælles kommunale udgifter 4 Resultatcentre 9 Administration 11 Sektor Rammebeløb 14

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indholdsfortegnelse. Borgmesterens Forvaltning 1 Fælles kommunale udgifter 4 Resultatcentre 9 Administration 11 Sektor Rammebeløb 14"

Transkript

1 Regnskab 2014 Bilag

2 Indholdsfortegnelse Side Borgmesterens Forvaltning 1 Fælles kommunale udgifter 4 Resultatcentre 9 Administration 11 Sektor Rammebeløb 14 By- og Landskabsforvaltningen 16 AK Arealer 19 Byfornyelse og Boligbyggeri 23 Parker, Fritid og Kirkegårde 26 Veje 30 Entreprenør 39 Myndighed og Administration 41 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen 44 Børn og Unge 47 Voksen-, Familie- og Socialudvalget 57 Voksen Beskæftigelsesudvalget 63 Borgerrettede vejlednings- og rådgivningsfunktioner samt administration 69 Ældre- og Handicapforvaltningen 73 Serviceydelser for ældre 79 Tilbud for mennesker med handicap 83 Myndighedsopgaver og Administration 87 Skoleforvaltningen 89 Skoler 91 Administration 98 Sundheds- og Kulturforvaltningen 100 Sundhed 103 Kultur, Landdistrikt og Fritid 108 Kollektiv trafik 113 Biblioteker 116 Administration 119 Miljø- og Energiforvaltningen 122 Gas 126 Varme 129 Renovation 133 Beredskab 139 Parkeringskontrol 143 Miljø 145 Administration 149

3 Indholdsfortegnelse Side Hovedoversigt til regnskab 155 Finansiel status 157 Tværgående artsoversigt 160 Regnskabsoversigt på bevillingsniveau 162 Endelige anlægsregnskaber og bemærkninger 172 Foreløbige anlægsregnskaber 195 Byggemodningsregnskaber mv. 210 Personaleoversigt 212 Garantiforpligtelser 224 Eventualrettigheder 227 Opgørelse vedr. deponeringsforpligtelse som følge af ændringer i fremmede lejemål 231 Oversigt over overførsler Omkostningsbaserede tilbud 235 Mellemværende med resultatcentre 237 Opgaver udført for andre offentlige myndigheder 239

4 Borgmesterens Forvaltning 1

5 Borgmesterens Forvaltning Drifts- og anlægsregnskab for Borgmesterens Forvaltning - sektoropdelt Beløb i mio. kr. Drift Regnskab Korrigeret Afvigelse Udgift Indtægt Netto Udgift Indtægt Netto Netto Serviceudgifter Fælles kommunale udgifter 75,5-28,4 47,1 60,9-7,8 53,1-6,0 Resultatcentre 4,6-7,4-2,8 11,6-10,6 1,0-3,8 Administration 90,6-15,2 75,4 96,0-16,1 79,9-4,5 Serviceudgifter i alt 170,7-51,0 119,7 168,5-34,5 134,0-14,3 I alt Drift 170,7-51,0 119,7 168,5-34,5 134,0-14,3 Rammebeløb 0,0 0,0 0,0 3,2 0,0 3,2-3,2 Anlæg Fælles kommunale udgifter 97,9-46,5 51,4 82,5-38,2 44,3 7,1 I alt Anlæg 97,9-46,5 51,4 82,5-38,2 44,3 7,1 I alt drift og anlæg 268,6-97,5 171,1 251,0-72,7 178,3-10,4 Indtægter og mindreudgifter er markeret med foranstillet minus Borgmesterens Forvaltning har ansvaret for, at Aalborg Kommune fungerer som helhed. En stor del af forvaltningens arbejde består derfor i at samordne mange aktiviteter. Forvaltningens opgaver er bl.a.: Den overordnede fysiske planlægning, og regnskab, borgerservice, tværgående kommunikationsopgaver, personaleadministrative forhold, lønadministration, HR og arbejdsmiljø, fælles IT - formål, udbetaling af forskellige tilskud, erhvervsudvikling og internationale relationer, strategiske indsatsområder, der understøtter den langsigtede vækst i Aalborg Kommune (pt. Business Region North Denmark), international strategi, Smart City og STAY, afholdelse af valg og afstemninger, servicering af Aalborg byråd, Aalborg Bys officielle og repræsentative opgaver og Aalborg Events, ledelse samt styring af projektering og bygningsvedligeholdelse for kommunens samlede bygningsområde m.m. 2

6 Sektorer og driftsområder i Borgmesterens Forvaltning Fælles kommunale udgifter Forskellige kommunale opgaver som går på tværs i kommunen f.eks. tilskud til selvejende institutioner bl.a. Aalborg Kongres og Kultur Center. Køb af ydelser fra Visit Aalborg, vederlag og andre udgifter til kommunalbestyrelsen, afholdelse af valg og afstemninger, kommissioner, råd og nævn, kommunal information, tjenestemandspensioner og andre fælles personaleforhold, revision, forsikringer, IT- kontrakter, fastprisaftale, diverse tilskud, venskabsbysamarbejde m.m. Resultatcentre Denne sektor omfatter IT - Centret og Aak - Bygninger. IT- Centret: Driver kommunens IT infrastruktur som omfatter kommunens datacentre, servere, netværk, PC er m.m. Centret deltager i forskellige projekter, rådgivning samt support-opgaver. Herudover sælger IT-Centret en række ydelser direkte til forvaltningerne. Under centret hører også Akprint, som leverer en lang række ydelser vedr. tryksager, grafik og bogbinderi m.m. AaK bygninger Kommunal kontraktstyret virksomhed, som tværgående rådgiver Aalborg Kommunes fagforvaltninger indenfor den samlede bygningsportefølge på ca. 1 mio. m2. Administration Økonomisk planlægning og styring, overordnet fysisk planlægning, løn - og personaleadministration, IT- strategi, byrådsadministration, vielser, administrativ service og information. Internationale opgaver, drift af administrationsbygninger, kommissioner, råd og nævn, borgerservice herunder skatteservice, opkrævning, ansøgning/fornyelse af pas og kørekort, bestilling af køreprøver, salg af parkeringslicenser, udstedelse af sundhedskort, flytning, lægeskifte m.m. Rammebeløb Bevillinger der ikke umiddelbart kan placeres på de enkelte bevillinger og teres til formål, der vedrører hele kommunen. 3

7 Sektor Fælles kommunale udgifter Regnskab sektor Fælles kommunale udgifter Beløb i kr. Regnskab Korrigeret Afvigelse Oprindeligt Serviceudgifter Udgifter Indtægter Nettodrift i alt Anlæg Udgifter Indtægter Nettoanlæg i alt Sektor i alt Sektorens formål Formålet er at koordinere en række forskellige tværgående kommunale opgaver. Godkendte ændringer til sektorens oprindelige 2014 Godkendte ændringer til sektor Fælles kommunale udgifters oprindelige 2014 Beløb i kr. Serviceudgifter Udgift Indtægt Netto Drift Oprindeligt Lejemål Torvet Overførsel fra 2013 til Overførsel fra 2013 til AKUT midler Aktuel status Intern husleje 2014 (årlig regulering) Administrative omkostninger fra hovedkonto 6 til hovedkonto Korrigeret serviceudgifter Anlæg Oprindeligt Overførsel fra 2013 til Uforbrugte anlæg - Solcelleprojekter Forhøjelse af Ejendomsanalysens Korrigeret anlæg Sektor i alt

8 Driftsaktiviteter 2014 Driftsaktiviteter kr. Oprindeligt Regnskab Korrigeret Afvigelse Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt netto Serviceudgifter Ejendomme Fælles Information Flådebesøg Køb af ydelser fra Visit Aalborg Kontingent KL Vedligeholdelse af mindesmærker Kunstindkøb - repræsentation Gaveartikler juli komiteen AKI Det Grønlandske Hus Håndværkerhuset Jens Bangs Stenhus Studenterhuset Aalborg Events Aalborg idrætsmestre Jul på Rådhuset Frederiksstad juletræ Melodi Grand Prix (2015) Åbning af Musikkens Hus m.m Aalborg Festivals Universitarium Velkomstcenter Krydstogtsskibe Branding Aalborg Aalborg i rødt Tall ships Race EM i Ropeskipping Sekretariat Rammeaftaler Leje af Spidsgatterhal Administrative udgifter overført fra 0 konto 6 til konto 5 (teknisk) MBT Marathon DM i Skills Aalborg Regatta DGI Landsstævne Markedsføring European Tour Golf Grønlandske dage EM i håndbold Til disposition for Magistraten Kommunal Service Tilskud til politiske partier Kommunalbestyrelsen Kommissioner, råd og nævn Udgifter til valg Forsikringer Moppeadministration Subtotal

9 Driftsaktiviteter fortsat 1000 kr. Oprindeligt Regnskab Korrigeret Afvigelse Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt netto Serviceudgifter Overført fra forrige side Revision Fastprisaftale KMD m.m Implementering af PRISME Tilskud til AKU Administration af spildevand Fælles personale områder Fælles IT-formål Tjenestemandspensioner Intern husleje Løn- og barselspuljer Aalborg By's historie Afgift af pølsevogne Budget og regnskab m.m Venskabsbysamarbejde KemiLab Væksthus Nordjylland Tilskud Aalborg Samarbejdet Tag over hovedet projekt Energirådgiver Afviklingsomkostninger El-salg Rekonstruktion af Vaarst-Fjellerad Biogasanlæg Ikke specificerede tilskud Tilskud AKKC IP-telefoni Andet I alt Væsentlige afvigelser (drift) Udgifterne til tjenestemandspensioner blev 8,2 mio. kr. mindre end oprindeligt teret. Det skyldes dels færre fratrædelser end forventet, dels overgang fra overenskomstansættelse til tjenestemandsansættelse af direktør. En del af mindreforbruget på kontoen er omplaceret og anvendt til andre formål på sektoren. f.eks. til vederlag m.m. til kommunalbestyrelsen i alt 1,3 mio. kr. og til merudgifter til afholdelse af valg til EUparlamentet i alt 0,7 mio. kr. Endelig er der reserveret 1,7 mio. kr. til Melodi Grand Prix i Restbeløbet på 4,8 mio. kr. reserveres som en del af kommunens medfinansiering af letbaneprojektet og indgår i den særlige kassebeholdning til letbanen. De ekstraordinære udgifter til implementeringen af den nye IT- koncernløsning beløber sig til 5,9 mio. kr., mens den eksisterende fastprisaftale for 2014 viser et mindreforbrug på 1,5 mio. kr. Sammen med mindreforbruget på IT-fælles formål og AKUT midler - i alt 2,1 mio. kr., kan underskuddet, som overføres til fastprisaftalens i 2015, reduceres til 2,3 mio. kr. Mindreforbruget på fælles IT- formål udgør i øvrigt 1,6 mio. kr. og skyldes bl.a., at 6

10 driftsprøve, og dermed de sidste betalinger for nyt edoc system, er blevet forsinket. Udgifterne afholdes af 2015 tet. På forsikringstet har der i 2014 været et mindreforbrug på 1,6 mio. kr. Det er forskydninger i indbetalinger mellem årene, bl.a. indbetalte erstatninger fra stormskader fra Til Tall Ships Race, er der via diverse omplaceringer i 2014, opsparet 2,3 mio. kr., hvoraf 1,2 mio. kr. er anvendt i Resten overføres til Tall Ships Race som finder sted i sommeren Den endelige boopgørelse i forbindelse med rekonstruktionen af Vaarst-Fjellerad Biogasselskab er nu afsluttet med en dividende til Aalborg Kommune på kr. På IP - telefoni er der i 2014 et overskud på kr. Dette beløb er aftalt skal anvendes til reinvesteringer i 2015 og overføres derfor til IT- Centrets statuskonto. Kontoen flyttes permanent til IT-Centrets område fra 2015 Teknisk tillægsbevilling Ifølge bekendtgørelse om omkostningsbaserede takster for kommunale tilbud (nr. 683 af 20. juni 2007), er der i forbindelse med regnskabsafslutning 2013, foretaget overførsel af administrative omkostninger fra hovedkonto 6 til hovedkonto 5 for de kommunale tilbud, der er omfattet af reglerne om omkostningsbaserede takster. For Borgmesterens Forvaltnings område er der foretaget en omplacering/teknisk tillægsbevilling på kr. med tilsvarende bogføring af forbrug. Udvalgte nøgletal Udvalgte nøgletal samt aktivitetsforudsætninger Normeringer: Regnskab Oprindeligt Personale: Viceværter m.fl. 5,0 5,0 Udvalgte nøgletal samt aktivitetsforudsætninger Regnskab Oprindeligt Tjenestemandspensionister

11 Anlægsprojekter i 2014 Anlægsprojekter i 2014 Korrigeret Regnskab Beløb i mio. kr. Korte bemærkninger Overtagelse af Lille Vildmose Efterskole 0,0 0,2 Afsluttet i 2014 Ejendomsanalysen -13,2-4,8 Projektet fortsætter i 2015 Anlægstilskud AKKC 8,0 7,7 Afsluttet i 2014 Renovering af gulve AKKC 5,2 4,3 Afsluttet i 2014 Køb af SOSU-skolen 18,2 18,2 Afsluttet i 2014 Rammebeløb til vedligeholdelse 28,8 29,0 Afsluttes hvert år men overføres Energibesparende foranstaltninger 10,0 8,9 Projektet fortsætter i 2015 Rammebeløb tekniske foranstaltninger 0,6 1,8 Afsluttes hvert år men overføres Rammebeløb salg af ejendomme -25,0-21,0 Projektet fortsætter i 2015 Rammebeløb ombygninger 10,0 6,4 Projektet fortsætter i 2015 Erhvervsafdelingens projektdel 1,8 5,0 Projekterne løber over årene Norddanmarks EU-kontor 0 3,5 Projekterne løber over årene og overføres til status Der henvises i øvrigt til oversigterne med hhv. foreløbige og endelige anlægsregnskaber Norddanmarks EU-kontor lukkes pr. 1. januar 2015 i Aalborg Kommunes regi. De igangværende projekter pr afvikles og afsluttes dog under anlæg som hidtil. Gælden til kommunekassen er på 4,2 mio. kr. Afsluttende indtægter vedrørende projekterne forventes at nedbringe statuskontoen i takt med at projekterne afsluttes. Opfyldelse af Mål og Resultatkrav Der arbejdes løbende med ajourføringer og forbedringer af kubens informationer på KLIK (Forsikringsinformationer). Willis Blue, sikringsværktøj: Der arbejdes fortsat med risikogennemgang af kommunens ejendomme og med udarbejdelse af sikringsplaner. 8

12 Sektor Resultatcentre Regnskab sektor Resultatcentre Beløb i kr. Oprindeligt Regnskab Korrigeret Afvigelse Serviceudgifter Udgifter Indtægter Netto Sektorens formål Et af hovedprincipperne for Aalborg Kommunes resultatcentre er, at resultatcentrenes priser skal beregnes ud fra de omkostningstyper, der er gældende for private virksomheder og at resultatcentrene dermed kan konkurrere med private udbydere ud fra bedst og billigst princippet. Driften af resultatcentrene skal hvile i sig selv. Årets resultat overføres til status ved årets afslutning. Overførslen sker til en særlig statuskonto, så kommunens finansielle status ikke påvirkes. Driftsaktiviteter i 2014 Driftsaktiviteter 2014 Beløb i mio. kr. Oprindeligt Regnskab Korrigeret Afvigelse Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt netto Serviceudgifter IT-Centret, drift 1,8-1,8 4,7-7,4 2,8-1,8-3,7 AaK Bygninger 8,7-8,7-0,1 0,0 8,7-8,7-0,1 I alt 10,5-10,5 4,6-7,4 11,5-10,5-3,8 Nettoresultater for drift 2014 Nettoresultaterne 2014 som overføres direkte til resultatcentrenes statuskonti: Nettomerindtægt 2014 drift: IT- Centret, ordinær drift kr. IT- Centret, fælles kr. (Mellemværende datacenter, fællespulje, ironport, akprint m.m.) AaK Bygninger kr. 9

13 Udvalgte nøgletal Udvalgte nøgletal samt aktivitetsforudsætninger Normering Regnskab Normering Oprindeligt Normeringer: IT-Centret 27,1 27,5 Akprint 5,5 7,0 AaK Bygninger 15,6 23,0 Tilgodehavende/gæld til kommunekassen pr : Saldo pr. Saldo pr IT-Centret, ordinær drift -10,7-11,7 IT-Centret, Fælles -6,6-9,8 IT,Centret, Akprint 2,4 0,5 AaK Bygninger -2,6-2,7 -= tilgodehavende i kommunekassen + = gæld 10

14 Sektor Administration Regnskab sektor Administration Beløb i kr. Oprindeligt Regnskab Korrigeret Afvigelse Serviceudgifter Udgifter Indtægter Netto Sektorens formål Administrationssektoren har som hovedformål at varetage opgaver i forbindelse med magistratens og byrådets virke og varetage den tværgående koordinering, styring og samordning af opgaver indenfor Borgmesterens Forvaltning. Herunder også vedligeholdelse af de administrationsbygninger der hører under Borgmesterens Forvaltning. Organisatorisk omfatter sektoren Borgmesterkontoret, HR og Arbejdsmiljø, Økonomisk afdeling, Serviceafdeling, Business Aalborg (Erhvervssekretariatet og Norddanmarks EU-kontor) samt Business Development. Godkendte ændringer til sektorens oprindelige 2014 Udgift Indtægt Netto Oprindeligt Barselsudligningsordningen -3-3 Overførsel fra 2013 til Aktuel status Moderniseringsaftalen - ikke realiserbar andel Moderniseringsaftalen - justering af løn Trepartsmidler Offentlighedsloven DUT -aktindsigt. Budgettet fordeles 0 til Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen og Ældre- og 0 Handicapforvaltningen Permanent omplacering til finansiering af rammebesparelse i BF - udgifter og indtægter Korrigeret serviceudgifter

15 Driftsaktiviteter i 2014 Driftsaktiviteter 2014 Beløb i kr. Oprindeligt Regnskab Korrigeret Afvigelse Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt netto Serviceudgifter Drift af administrationsbygninger inklusive kantine/kantinesalg og rengøring Interne huslejekontrakter Administrationsbidrag Forsyningsvirksomhederne og resultatcentre Kompetence- og lederudvikling Motionscenter Flexsystem Porto/intern postombringning Fotokopiering Opkrævningsprojekt Rådgivning vedr. bygningsvedligeholdelse Trepartsinitiativer Erhvervssamarbejde Elever - løn og AER - refusioner Udgifter til løn, dagpengerefusioner og barselsudligning Øvrige personaleudgifter, møder, rejser og repræsentation, materiale og aktivitetsudgifter, kontorartikler, IT, inventar og materiel, konsulentbi stand, fælles rammebesparelser, m.m. Betaling fra andre offentlige myndigheder m.m. (Norddanmarks EU-kontor) Øvrige indtægter, rykkergebyrer, bøder, parkeringsafgifter, folkeregisterattester m.m I alt Væsentlige Afvigelser (drift) Sektor Administration viser et samlet netto mindreforbrug på kr. De væsentligste afvigelser på sektoren er: Af de kr. som mangler i indtægt under administrationsbidrag, kan kr. forklares som et restbeløb i forbindelse med udmøntning af rammebesparelsen på fremmede lejemål (10 mio. kr.). Beløbet, som ikke umiddelbart kunne placeres ved fordeling, blev derfor lagt som et ekstra indtægtskrav under administrationsbidrag i Borgmesterens Forvaltning. 12

16 Mindreforbruget til andre personaleudgifter, konsulentbistand, kontorhold og materialer, inventar, IT og telefon m.m. er mindre afvigelser, som er opsamlet for alle kontorerne i administrationscentret udgør 1,1 mio. kr. På administrationsbygninger har der i 2014 været mindre udgifter til forbrugsafgifter og vedligeholdelse. Der er derfor fra indeværende år og fremefter omplaceret kr. som medgår til delvis finansiering af fælles rammebesparelse i Borgmesterens Forvaltning. Indtægten i regnskabet på kr. er varesalg fra kantinen. På elevområdet er der en samlet mindreudgift på netto 1,8 mio. kr. Det er dels mindreudgifter til løn, som følge af mindre indtag af elever, dels merindtægter som skyldes forskydninger i indbetalinger fra AER fra tidligere år. Normeringen på elever i Borgmesterens Forvaltning er teret med 21,4 mens regnskabet viser en normering på 11,9. Udvalgte nøgletal samt aktivitetsforudsætninger Personale: Regnskab Oprindeligt Administrationsbygninger, incl. kantine 12,8 11,5 Administrationscentret 185,2 199,8 Heraf elever 11,9 21,4 13

17 Sektor Rammebeløb Regnskab sektor Rammebeløb Beløb i kr. Oprindeligt Regnskab Korrigeret Afvigelse Serviceudgifter Udgifter Indtægter Netto Sektor i alt Sektorens formål På sektoren er afsat rammebeløb, der ikke umiddelbart kan placeres på de enkelte bevillinger og teres til formål, der vedrører hele kommunen. Godkendte ændringer til sektorens oprindelige 2014 Godkendte ændringer til sektor Rammebeløbs oprindelige 2014 Beløb i kr. Serviceudgifter Udgift Indtægt Netto Oprindeligt Tillægsbevillinger: Overførsel fra 2013 til AKUT midler til drift Fordeling af trepartsinitiativer Korrigeret serviceudgifter Sektor i alt

18 Driftsaktiviteter i 2014 Driftsaktiviteter 2014 Beløb i mio. kr. Oprindeligt Regnskab Korrigeret Afvigelse Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt netto Serviceudgifter Efteruddannelse af ledere 0,4 0,0 0,0 0,0 1,8 0,0-1,8 Trepartsinitiativer 17,5 0,0 0,0 0,0 1,4 0,0-1,4 Lønpuljer 0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 I alt driftsaktiviteter 18,5 0,0 0,0 0,0 3,2 0,0-3,2 Bemærkninger Det resterende beløb til efteruddannelse af ledere, trepartsinitiativer i alt kr. forventes overført og anvendt til samme formål i

19 By- og Landskabsforvaltningen 16

20 By- og Landskabsforvaltningen Drifts- og anlægsregnskab for By- og Landskabsforvaltningen - sektoropdelt Beløb i mio. kr. Drift Regnskab Korrigeret Afvigelse Udgift Indtægt Netto Udgift Indtægt Netto Netto Serviceudgifter AK-Arealer 0,8-4,1-3,3 1,3-4,2-2,9-0,4 Byfornyelse og boligbyggeri 16,6 0,0 16,6 20,3-0,1 20,2-3,6 Parker, fritid og kirkegårde 100,5-19,1 81,4 95,4-15,7 79,7 1,7 Veje 149,5-45,5 104,0 146,2-42,9 103,3 0,7 Entreprenør 6,0-6,8-0,8 6,3-6,7-0,4-0,4 Myndighed og Administration 115,2-11,7 103,5 108,9-7,2 101,7 1,8 Serviceudgifter i alt 388,6-87,2 301,4 378,4-76,8 301,6-0,2 I alt Drift 388,6-87,2 301,4 378,4-76,8 301,6-0,2 Anlæg AK-Arealer 35,3-35,9-0,6 41,0-33,2 7,8-8,4 Byfornyelse og boligbyggeri 2,6-0,2 2,4 57,7-45,2 12,5-10,1 Parker, fritid og kirkegårde 11,4-3,6 7,8 5,1-0,4 4,7 3,1 Veje 134,9-22,2 112,7 262,2-37,9 224,3-111,6 Myndighed og Administration 1,2 0,0 1,2 4,6 0,0 4,6-3,4 I alt Anlæg 185,4-61,9 123,5 370,6-116,7 254,0-130,5 I alt 574,0-149,1 424,9 749,0-193,5 555,6-130,7 By- og Landskabsforvaltningen tager sig af opgaver, der vedrører de fysiske rammer om livet i Aalborg Kommune bl.a. på områderne: Veje, færger, parker og kirkegårde, byggeri, planlægning, byplanlægning mv., hvor forvaltningen via planer og projekter, anlæg og drift samt myndighedsbehandling løser opgaver, der berører både borgere og virksomheder. Sektorer og driftsområder i By- og Landskabsforvaltningen AK-Arealer Sektoren omfatter Resultatcenteret AK-Arealer, der varetager udvikling, byggemodning og salg af alle arealer ejet af Aalborg Kommune samt forpagtning af kommunens samlede arealportefølje. Et særligt fokus er kundeområdet med kommunes service omkring grundsalg og byggemodning Byfornyelse og boligbyggeri Sektorens aktiviteter tager udgangspunkt i lov om byfornyelse og udvikling af byer, der giver kommunen grundlag for at træffe beslutning om områdefornyelse, bygningsfornyelse, nedrivning, friarealforbedring og kondemnering af usunde boliger. Byfornyelsen gennemføres på baggrund af en koordineret planlægning og som en del af den samlede bypolitik, der medvirker til at give forsømte byområder et løft. Endvidere omfatter bevillingen driftssikring af visse almennyttige boliger, kollegier og ungdomsboliger samt ydelsesstøtte til almene familieboliger, almene ungdomsboliger, almene ældreboliger, private andelsboliger og til ungdomsboligbidrag. 17

21 Parker, fritid og kirkegårde Sektoren omfatter planlægning, udvikling, projektering, anlæg, drift og tilsyn med kommunens grønne arealer i byen og i det åbne land. Endvidere er der tilsyn med de fredede private arealer, så fredningsbestemmelserne overholdes. Herudover er der myndighedsopgaver i henhold til naturbeskyttelsesloven og råstofloven, naturgenopretningsopgaver, tilsyn og drift af fredede arealer fortidsminder, 3-områder samt overvågning af særligt følsomme naturtyper/biotoper. Sektoren omfatter også opgaven med grundejerforpligtelser for kommunale institutioner, der varetages efter kontrakt som en del af Resultatcenteret AK-Arealer. Sektoren omfatter tilmed drift og tilsyn med de 3 kommunale kirkegårde inkl. kapel og krematorium og planlægning og udvikling herunder projektering og anlæg af nye områder på kirkegårdene. Veje Sektorens formål er at skabe de bedst mulige forhold for flest mulige trafikanter, minimere trafikkens miljøgener, skabe en effektiv varetransport i Aalborg midtby, bruge trafikinformation og trafikstyring i Aalborg, sikre optimal levetid og genanvendelse for de fysiske anlæg og koordinere indsatsen med andre sektorer med henblik på en optimal udnyttelse af ressourcer. Herudover løses opgaverne med driften af Hals-Egense og Egholm færgerne indenfor sektorens ramme. Entreprenørenheden Sektorens formål er at løse By- og Landskabsforvaltningens entreprenøropgaver omkostningseffektivt og på markedsmæssige vilkår i størst muligt omfang. Myndighed og administration Administrationen skal sikre at planlægning, projektering og anlæg bliver udført på et tilfredsstillende serviceniveau i forhold til kommunens borgere og i forhold til forvaltningens eksterne og interne samarbejdsparter gennem den bedste anvendelse af ressourcerne. Herudover rummer sektoren udgifter til varetagelse af myndighedsopgaver. 18

22 Sektor AK-Arealer Regnskab sektor AK-Arealer Beløb i kr. Oprindeligt Regnskab Korrigeret Afvigelse Serviceudgifter Udgifter Indtægter Netto Anlæg Udgifter Indtægter Netto Sektor i alt Sektorens formål Resultatcenteret AK-Arealer har på byggemodningsområdet (anlæg) ansvaret for, at der føres en aktiv jordforsyningspolitik, som udmøntes i forbindelse med lægningen og sikrer: At efterspørgslen efter byggegrunde til boligformål til stadighed er dækket At byggemodningen er et aktivt element i byudviklingen og erhvervsudviklingen At de langsigtede mål om tilstrækkeligt udbud af byggemodnede erhvervsgrunde sikres gennem langsigtet planlægning og opkøb af udviklingsarealer At byggemodningsdelen som udgangspunkt hviler i sig selv i form af økonomisk balance over en 4-årig periode (valgperiode) At finansieringsbidrag fra byggemodningen aftales som en del af vedtagelsen. Resultatcenteret har også ansvaret for at varetage administration, udvikling, udlejning og forpagtning af kommunens ubebyggede arealportefølje (drift), herunder; Forpagtningsaftaler vedr. landbrugsjord, Lejeaftaler vedr. grundarealer, Vederlagsfrie brugsretsaftaler vedrørende kommunale arealer. Endelig er der på sektoren afsat anlægsmidler til varetagelse af en del af de kommunale grundejerforpligtelser, der er henført til resultatcenteret. 19

23 Godkendte ændringer til sektorens oprindelige 2014 Godkendte ændringer til sektor AK-Arealer's oprindelige 2014 Beløb i kr. Serviceudgifter Udgift Indtægt Netto Oprindeligt Overførsel af uforbrugte midler i 2013 til Korrigeret serviceudgifter Anlæg Oprindeligt Overførsel af uforbrugte midler i 2013 til (servitut) Sohngårdsholmsvej Uforbrugte midler Korrigeret anlæg Sektor i alt Driftsaktiviteter i 2014 Driftsaktiviteter 2014 Beløb i mio. kr. Oprindeligt Regnskab Korrigeret Afvigelse Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt netto Serviceudgifter Ubestemte formål 1,1-4,2 0,8-4,1 1,3-4,2-0,4 I alt driftsaktiviteter 1,1-4,2-3,1-3,1-3,1-3,1-0,4 Væsentlige afvigelser (drift) Mindreforbruget skyldes primært en overførsel af uforbrugte midler Anlægsprojekter i

24 Anlægsprojekter i 2014 Korrigeret Regnskab Beløb i mio. kr. Korte bemærkninger 2651 Udbygning/færdiggørelse af eksisterende boligområder 1,4 0,3 Rest overføres 2767 Godthåb, Sportsvænget 1,1 2,2 Rest overføres. Salg af grunde startet i december 2827 Hasseris, Ferskenvej 4,0 4,4 Projekt fortsætter i Merforbrug overføres 2761 Gug Øst, Metisvej (incl. Zeusvej) 9,4 0,5 Projekt fortsætter i Mindreforbrug overføres 2706 Aalborg Øst, Universitetsparken 1,1 0,4 Nettorest overføres. Færdiggørelse Nørresundby, "Slagteriet" 0,6 0,1 Projektet afsluttes i Langholt, Kidholm -1,7 0,1 Rest overføres. Ny etape i Vodskov, Langbrokrovej 0,4 0,0 Rest overføres. Afventer sag med grundejerforening Hals Nord v/søhesten -1,8 0,0 Rest overføres. Ingen købere i Vester Hassing, v/nåleøjet -0,6 0,0 Rest overføres. Ingen købere i Salg af grunde, boligformål 0,0-2,9 Rest overføres overføres til ubestemte formål Udbygning/færdiggørelse af eksisterende erhvervsarealer 2,3 0,5 Rest overføres til færdiggørelser Svenstrup Syd, Flødalen 0,3 0,0 Rest overføres til færdiggørelse Hanebjælken, Vestbjerg -1,9-1,6 Alle grunde er solgt. Rest overføres til færdiggørelse Byggefelter vest f/musikkens Hus 15,8 13,9 Rest overføres til færdiggørelse Maratonvej, Duathlonvej, -2,6-4,8 Rest overføres. 2. etape Der henvises i øvrigt til oversigterne med hhv. foreløbige og endelige anlægsregnskaber 21

Årsberetning 2013. Bilag

Årsberetning 2013. Bilag Årsberetning 2013 Bilag Indholdsfortegnelse Side Borgmesterens Forvaltning 1 Drifts- og anlægsregnskab (sammendrag) 2 Fælles kommunale udgifter m.m. 4 Beredskab 10 Parkeringskontrol 14 Resultatcentre m.v.

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

Beretning 2010 for politikområderne:

Beretning 2010 for politikområderne: Beretning for politikområderne: Politisk organisation Administration Erhverv og Turisme Fælles funktioner Forsørgelse Fælles funktioner Bevillingsoversigt drift (inkl. refusion og overført over- og underskud):

Læs mere

Norddjurs Kommune årsberetning regnskab 2011

Norddjurs Kommune årsberetning regnskab 2011 Sektorbeskrivelse for Miljø- og teknik udvalget (note X) 1.000 kr., netto Oprindeligt budget 2011 Tillægsbevillinger Omplaceringer Korrigeret budget 2011 Regnskab 2011 Afvigelse til korr. budget 2011 *

Læs mere

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258 53 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25.119-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 Heraf refusion -60-60 -60-60 Jordforsyning 0022 276-979 276-979 276-979 276-979

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger Halvårsregnskab 2014 bemærkninger I dette notat gives jævnfør reglerne om aflæggelse af halvårsregnskab bemærkninger til væsentlige afvigelser mellem oprindeligt budget 2014 og det forventede regnskab

Læs mere

Budgetoplysninger 2015 - drift Bår

Budgetoplysninger 2015 - drift Bår Budgetoplysninger - drift Bår Kolonnenavne Oprindeligt 18 Økonomiudvalget 263.525.900-6.989.200 256.536.700 03 Politisk organisation 13.101.200-12.900 13.088.300 06 Fællesudgifter og administration m.v.

Læs mere

Budgetopfølgning 30. juni 2009 Økonomiudvalget

Budgetopfølgning 30. juni 2009 Økonomiudvalget Forbrug Korrigeret Oprindeligt Till gsbevilling Omplacering Økonomiudvalg 30.06 budget budget Nettoudgifter Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. % Samlet resultat 77,5 149,4 152,0-2,6 0,0 51,9

Læs mere

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 30.4.2012

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 30.4.2012 Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 30.4.2012 1. Resume Drift Oprindeligt Korrigeret Forventet resultat Afvigelse I 1.000 kr. Drift i alt 259.391 259.391 259.391 0 Politisk organisation 6.601 6.601 6.601

Læs mere

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124 Økonomiudvalget Politisk organisation 1 kr. Budget bevillinger Budget 12.18 247 12.265 12.124 Området omfatter udgifter til politikere, herunder borgmesterløn, borgmesterpensioner, udvalgsvederlag, udgifter

Læs mere

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 30. april 2011

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 30. april 2011 Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 30. april 1. Resume Drift Oprindeligt Korrigeret Forventet resultat Afvigelse I 1.000 kr. Drift i alt Politisk organisation 6.944 6.944 6.944 0 Administration 188.312

Læs mere

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 29.2.2012

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 29.2.2012 Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 29.2.2012 1. Resume Drift Oprindeligt Korrigeret Forventet resultat Afvigelse I 1.000 kr. Drift i alt 259.288 259.288 259.288 0 Politisk organisation 6.601 6.601 6.601

Læs mere

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 31. august 2011

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 31. august 2011 Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 31. august 1. Resume Drift resultat Afvigelse I 1.000 kr. Drift i alt 438.313 448.824 442.727-6.097 Politisk organisation 6.944 6.944 6.944 0 Administration 188.312

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

SparLån 10-11. Fredericia Kommune Økonomirapportering regnskabsår 2010. Det tekniske område 29.051-29.912. Byfornyelse, drift spar/lån 2010/2011 BÅT

SparLån 10-11. Fredericia Kommune Økonomirapportering regnskabsår 2010. Det tekniske område 29.051-29.912. Byfornyelse, drift spar/lån 2010/2011 BÅT Driftsudgifter Det tekniske område 29.051-29.912 Boligudvikling Byfornyelse, drift spar/lån 2010/2011 Der er tale om overførsel midler i forbindelse med indfrielse lån ydet af det tidligere Bygningsforbedringsudvalg.

Læs mere

Overførsler fra 2011 til. Korrigeret budget inkl. Overførsler

Overførsler fra 2011 til. Korrigeret budget inkl. Overførsler Afvigelse ml. seneste skøn og korr. ("-"=merforbrug) Skøn 31/8 Skøn 31/5 Skøn 31/3 Forbrug pr. 31/5-2012 Overførsler fra 2011 til 2012 Korrigeret inkl. Overførsler Oprindeligt Budget 31.05.2012 Økonomiudvalget

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Referat tillægsdagsorden Social- og Sundhedsudvalget 04.09.2007 kl. 15:00 Brovst Rådhus - lokale 1 Jammerbugt Kommune Social- og Sundhedsudvalget 04.09.2007 Punkter på tillægsdagsorden åbent møde: 90.

Læs mere

Budgetområde: 825 Ejendomme og Bygningsforbedring

Budgetområde: 825 Ejendomme og Bygningsforbedring Regnskab Indsatserne på Ejendomme og Bygningsforbedring omfatter: Investeringsforvaltning (udvikling og optimering af ejendomsporteføljen via køb/salg, nybyggeri, ombygning/renovering). Administrativ og

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 31 maj 2014 Økonomiudvalget Samlet

Budgetopfølgning pr. 31 maj 2014 Økonomiudvalget Samlet Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget Ændring i forhold til seneste opfølgning 31/8 31/5 31/3 Forbrug pr. 31/5-2014 Overførsler fra 2013 til 2014 Korrigeret budget incl. overførsler Budgetopfølgning

Læs mere

Hedensted Kommune Halvårsregnskab 2013 - Regnskabsoversigten 8/13/2013

Hedensted Kommune Halvårsregnskab 2013 - Regnskabsoversigten 8/13/2013 Hedensted Kommune Halvårs - Regnskabsoversigten 8/13/ 1. halvår Forbrug pr. 30. (incl TB for juni Byråd U 3,312,713 53,026 3,365,739 1,660,638 3,210,542 I -3,312,713-53,026-3,365,739-1,660,638-3,210,542

Læs mere

Budgetsammendrag - Politisk organisation

Budgetsammendrag - Politisk organisation Økonomiudvalget 884.818-5.283.082 883.767-5.298.331 883.766-5.375.111 867.654-5.478.147 Fælles område -3.066 0-6.131 0-9.197 0-12.262 0 1 Drift -3.066 0-6.131 0-9.197 0-12.262 0 06 Fællesudgifter og administration

Læs mere

Bilag 1c Udvalgsgennemgang og specifikation af 2. forventet regnskab

Bilag 1c Udvalgsgennemgang og specifikation af 2. forventet regnskab Bilag 1c Udvalgsgennemgang og specifikation af 2. forventet regnskab Dette bilag indeholder en kort gennemgang af 2. forventede regnskab på det skattefinansierede område. For det brugerfinansierede område

Læs mere

Særlige skatteoplysninger 2014

Særlige skatteoplysninger 2014 Særlige skatteoplysninger 2014 Selvbudgettering eller statsgaranti Kommunen har for budget 2014 valgt: (sæt '1' for selvbudgettering og '2' for statsgaranti) 1=selvbudgettering, 2=statsgaranti 2 Folketal

Læs mere

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 -

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 - - 318-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele finansieringssiden af regnskabet. Under

Læs mere

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Notat Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 31. marts 2015 samt forventet regnskab 2015... 2 2.1 Kommentarer

Læs mere

ADMINISTRATIONSPOLITIK Drift, serviceudgifter

ADMINISTRATIONSPOLITIK Drift, serviceudgifter Indledning Området hører under Økonomiudvalget. Udgifter vedrørende administrationsbygninger, stabsfunktioner, fællesfunktioner og forvaltninger samt Byrådets egne udgifter registreres her. Endvidere indgår

Læs mere

Mål og Midler Kommunale ejendomme

Mål og Midler Kommunale ejendomme Fokusområder i 2014 Fokusområder er de faglige og økonomiske mål/indsatsområder, som der sættes særligt fokus på i budgetperioden. De udvælges ud fra politiske målsætninger, ny lovgivning eller aktuelle

Læs mere

Bilag til budgetopfølgningen pr. ult. jan. 2012 for økonomiudvalget

Bilag til budgetopfølgningen pr. ult. jan. 2012 for økonomiudvalget Bilag til opfølgningen pr. ult. jan. for økonomiudvalget Samlet oversigt (1.000) kr. Opr. Overført fra tidl. år Tillægsbevillinger* Korr. Budget Afvigelse Drift 257.233-500 256.733 1.000 257.733 Anlæg

Læs mere

Bilag 2:Likviditetsopretning. Økonomiudvalgets anbefaling til likviditetsgenopretning Februar 2015

Bilag 2:Likviditetsopretning. Økonomiudvalgets anbefaling til likviditetsgenopretning Februar 2015 Bilag 2:Likviditetsopretning udvalgets anbefaling til likviditetsgenopretning Februar 2015 1. Ingen arrangementer på Fredtoften i 2015 Der er i budget 2015 afsat 0,3 mio. kr. til arrangementer på Fredtoften.

Læs mere

Budgetforudsætninger 2016 Plan og Teknikudvalget. Skattefinansierede område Brugerfinansierede område - Renovation

Budgetforudsætninger 2016 Plan og Teknikudvalget. Skattefinansierede område Brugerfinansierede område - Renovation Budgetforudsætninger 2016 Plan og Teknikudvalget Skattefinansierede område Brugerfinansierede område - Renovation Overblik Plan og Teknikudvalget Mindreforbrug = - Merforbrug = + I 1.000 kr. 2015 prisniveau

Læs mere

Resultatet på de enkelte politikområder fremgår af nedenstående tabel og er uddybet i de efterfølgende afsnit.

Resultatet på de enkelte politikområder fremgår af nedenstående tabel og er uddybet i de efterfølgende afsnit. Samlenotat for Miljø- og teknikudvalget 1. budgetopfølgning pr. 30. april 2010 1. Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Miljø og Teknik, at der forventes et merforbrug på i alt 3.573.000

Læs mere

Favrskov Kommune Budget 2016 Driftsforslag

Favrskov Kommune Budget 2016 Driftsforslag Nr. R-101 Effektivisering på alle fagområder Politikområde Tværgående I forbindelse med Byrådets vedtagelse af budgetprocessen foreslog administrationen, at der som noget nyt udarbejdes et forslag om en

Læs mere

Aalborg Byråd. Byrådet. Mødet den 18.05.2009, kl. 15:00. Medborgerhuset

Aalborg Byråd. Byrådet. Mødet den 18.05.2009, kl. 15:00. Medborgerhuset Aalborg Byråd Byrådet Mødet den 18.05.2009, kl. 15:00 Medborgerhuset 1. Regnskab 2008 - Aalborg Kommune.... 1 2. Anlægsregnskaber over 2 mio. kr. Regnskab 2008.... 5 3. Overførsel af uforbrugte midler

Læs mere

Notat. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2012

Notat. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2012 Notat Til: Økonomiudvalget og Byrådet Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal Ifølge Budget- og regnskabssystem for kommuner skal der hvert kvartal - henholdsvis ultimo marts, ultimo

Læs mere

Notat. Budget og Regnskabs bemærkninger til afdelingernes budget 2014-2017. 1. Indledning. 2. Udgiftsændringer siden budget 2013.

Notat. Budget og Regnskabs bemærkninger til afdelingernes budget 2014-2017. 1. Indledning. 2. Udgiftsændringer siden budget 2013. Notat Til: Magistraten Den 6. juni 2013 Budget og Regnskabs bemærkninger til afdelingernes budget 2014-2017 Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling 1. Indledning Dette notat beskriver de ændringer og forhold,

Læs mere

Regnskab 2009. Byrådsorientering d. 22. marts 2010. Randers Kommune

Regnskab 2009. Byrådsorientering d. 22. marts 2010. Randers Kommune Regnskab 2009 Byrådsorientering d. 22. marts 2010 Randers Kommune Resultatopgørelse 2009 Mio. kr. B 2009 KB 09 R09 Afv. Skatter -3.312,4-3.313,1-3.309,1 4,0 Tilskud og udligning -1.318,5-1.360,3-1.362,5-2,2

Læs mere

Mer-/ mindrefor brug Budgetområdet i alt- drift 461.393 294 5.757 467.444 455.118 12.326. Overførsel fra 2013*

Mer-/ mindrefor brug Budgetområdet i alt- drift 461.393 294 5.757 467.444 455.118 12.326. Overførsel fra 2013* Regnskab Beskæftigelsesudvalget har ansvaret for alle tilbud og ydelser inden for det beskæftigelsesrettede område. Formålet er at give borgere uden uddannelse, arbejde og borgere med nedsat arbejdsevne

Læs mere

Det samlede budget på området udgør netto 474,6 mio. kr. i 2016. Af disse er ca. 69 % lønudgifter.

Det samlede budget på området udgør netto 474,6 mio. kr. i 2016. Af disse er ca. 69 % lønudgifter. Indledning Helsingør Kommunes administrative organisation består af 10 centre. På, er størstedelen af budgettet administrative personaleudgifter, herunder løn. Derudover er der udgifter til blandt andet

Læs mere

SparLån 11-12. Fredericia Kommune Økonomirapportering regnskabsår 2011. Finansielle poster 867. Vejvæsen anlæg - udmelding til spar- /lån 2011<>2012

SparLån 11-12. Fredericia Kommune Økonomirapportering regnskabsår 2011. Finansielle poster 867. Vejvæsen anlæg - udmelding til spar- /lån 2011<>2012 Indtægter Finansielle poster 867 Finansiering Finansielle poster Vejvæsen anlæg - udmelding til spar- /lån 20112012 Tidsmæssige forskydninger i gennemførelsen af projekter incl. eventuelle resusionsbeløb

Læs mere

Specifikation af overførsler fra 2014 til 2015 Økonomi- og Erhvervsudvalget

Specifikation af overførsler fra 2014 til 2015 Økonomi- og Erhvervsudvalget Specifikation af overførsler fra 01 til 015 Økonomi- og Erhvervsudvalget Drift Opr. Budget Korr. Budget Regnskab Rest korr. Årsbudget 001 Kommunalbestyrelse og adm. 111.11 15.869 10.81.055 00 Erhverv og

Læs mere

Budgetsammendrag i Hovedsekvens

Budgetsammendrag i Hovedsekvens 1 Drift 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 01 Fælles formål 1.456.800 0 1.447.800 0 2.143.900 0 2.143.900 0 02 Boligformål 0 0 0 0 25.000 0 25.000 0 03 Erhvervsformål 0 0

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

Temamøde for Samrådene i Aalborg Kommune. Onsdag den 19. november 2014

Temamøde for Samrådene i Aalborg Kommune. Onsdag den 19. november 2014 Temamøde for Samrådene i Aalborg Kommune Onsdag den 19. november 2014 Samrådenes Temamøde 19.00 Velkommen 19.05 Modtagelse af flygtninge i Aalborg Kommune v. Famile- og Beskæftigelsesforvaltningen 19.20

Læs mere

Hovedoversigt til budget Hele 1000 kroner

Hovedoversigt til budget Hele 1000 kroner Hovedoversigt til budget 28 Regnskab 2006 Budget 2007 Budget 2008 Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) miljøforanstaltninger......................... 13.459

Læs mere

1 FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Bevillingsoversigt 10 BYGGERI OG MILJØ Hele 1000 kroner 00 FAGSEKRETARIAT BYGGERI OG. MILJØ

1 FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Bevillingsoversigt 10 BYGGERI OG MILJØ Hele 1000 kroner 00 FAGSEKRETARIAT BYGGERI OG. MILJØ 10 BYGGERI OG MILJØ....................... 58.131 50.459 50.433 45.642............................................. 19.309-19.309-19.309-19.309-00 FAGSEKRETARIAT BYGGERI OG.............. 58.131 50.459

Læs mere

Hovedkonto 8. Balanceforskydninger

Hovedkonto 8. Balanceforskydninger Hovedkonto 8. Balanceforskydninger - 306-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Halvårsregnskab pr. 30.06.2014 1. Resume Drift Drift - Borgerrådgivning 232.368 232.368 98.198 234.168 1.800 Ældreboliger -15.253-15.253-8.819-15.253 0 Myndighed - Hjælpemidler

Læs mere

Budget 2013 Udvalget for Job & Arbejdsmarked

Budget 2013 Udvalget for Job & Arbejdsmarked Udvalget for Job & Arbejdsmarked U d v a l g e t f o r J o b & A r b e j d s m a r k e d Side 261 Bevillingsoversigt ( -priser) overslag overslag overslag 5 UDVALGET FOR 159.275 157.855 158.067 157.362

Læs mere

Åben. Orientering: Opfølgning på handleplan for boligplacering af flygtninge

Åben. Orientering: Opfølgning på handleplan for boligplacering af flygtninge Beslutningsdokument Familie- og Socialudvalget Mødet den 13.02.2015 Åben Punkt 8. Orientering: Opfølgning på handleplan for boligplacering af flygtninge 2014-42050 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen

Læs mere

Udvikling i normeringer på konto 6

Udvikling i normeringer på konto 6 Udvikling i normeringer på konto 6 Udvikling i normeringer 2007-2013 Besparelser -20,17 Midlertidige stillinger 2,43 Midlertidige stillinger fra kommunesammenlægningen -5,35 Prioriteringsforslag 40,59

Læs mere

Din indgang til teknik- og miljøforvaltningen

Din indgang til teknik- og miljøforvaltningen Din indgang til teknik- og miljøforvaltningen Byens Udvikling samler trådene i alle de udviklingsprojekter, der sammen tegner udviklingen af København som by. Fx klimaplaner, indspil til kommuneplan, lokalplaner,

Læs mere

Økonomiudvalg. Kommunaldirektør. Vicekommunaldirektør. Erhvervs- og udviklingssekr. Kommuneplan (i samarbejde

Økonomiudvalg. Kommunaldirektør. Vicekommunaldirektør. Erhvervs- og udviklingssekr. Kommuneplan (i samarbejde Økonomiudvalg Kommunaldirektør Erhvervs- og udviklingssekr. Byråds- og direktionssekr. Jura Bude/rådhusbetjente Råd og nævn Information Trykkeri Vicekommunaldirektør Kommuneplan (i samarbejde med miljø

Læs mere

Bilag 3 Regnskabsår 2013 Hele kr.

Bilag 3 Regnskabsår 2013 Hele kr. Regnskabsår 2013 Hele kr. budget Arbejdsmarkedsudvalget i alt Social sikring Udgifter uden overførselsadgang Positive tal = mindreudgifter 126.073.002 301.444.717 175.371.715 42 3.130.205 Negative tal

Læs mere

Principper for fordeling af budget vedrørende central organisering af bygningsvedligeholdelse og servicefunktion

Principper for fordeling af budget vedrørende central organisering af bygningsvedligeholdelse og servicefunktion Principper for fordeling af budget vedrørende central organisering af bygningsvedligeholdelse og servicefunktion (Revideres løbende) Udarbejdet af: Sagsnummer.: Version nr.: Morten Sørensen / Lis Christiansen

Læs mere

Budget 2014. - informationsmøde den 24. oktober 2013

Budget 2014. - informationsmøde den 24. oktober 2013 Budget 2014 - informationsmøde den 24. oktober 2013 Dagsorden 1. Velkomst v/ Mogens Gade 2. De overordnede mål og processen vedr. Budget 2014 3. Budget 2014 de overordnede tal 4. De enkelte udvalgsområder

Læs mere

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

Ejendomsforvaltningen

Ejendomsforvaltningen - 125 - Ejendomsforvaltningen 1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser 1.1. Ydre vilkår, grundlag og strategi Sektoren er reguleret af bl.a. Lejeloven og Erhvervslejeloven, Lov om midlertidig

Læs mere

Forligsparternes ændringsforslag til budgetbalancen nr. 3b (1. behandling)

Forligsparternes ændringsforslag til budgetbalancen nr. 3b (1. behandling) DRIFTSVIRKSOMHEDEN, JF. NEDENFOR -38.765-38.740-48.615-38.490 Heraf Serviceudgifter -23.990-24.090-34.090-24.090 Heraf overførselsudgifter -14.775-14.650-14.525-14.400 Justering af L/P-reguleringen i overslagsårene

Læs mere

Budget- og regnskabssystem 4.5.10 - side 1

Budget- og regnskabssystem 4.5.10 - side 1 Budget- og regnskabssystem 4.5.10 - side 1 Dato: 29. maj 2006 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2006 SYGEDAGPENGE 5.71 Sygedagpenge På denne funktion registreres alle udgifter og indtægter vedrørende sygedagpenge,

Læs mere

Mål og Midler Kommunale ejendomme

Mål og Midler Kommunale ejendomme Fokusområder i På politikområdet Kommunale Ejendomme er der følgende fokus i budgetåret : Ejendomsadministration Området omfatter drift og administration af en række kommunale ejendomme, herunder bl.a.

Læs mere

Oversigt over ny og nuværende udvalgssammensætning mv. version 2 Sag: 00.00.00-A00-26-09 Fællessekretariatet 29-11-2013

Oversigt over ny og nuværende udvalgssammensætning mv. version 2 Sag: 00.00.00-A00-26-09 Fællessekretariatet 29-11-2013 Oversigt over ny og nuværende udvalgssammensætning mv. version 2 Sag: 00.00.00-A00-26-09 Fællessekretariatet 29-11-2013 I nedenstående skema er det illustreret hvilke opgaveområder, der er flyttet fra

Læs mere

TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl.

TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl. Socialudvalget Kvartalsregnskab - pr. 30. september TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl. 10-17

Læs mere

10 Social service/drift 2.115 Egentlige tillægsbevillinger 2.115 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0

10 Social service/drift 2.115 Egentlige tillægsbevillinger 2.115 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 Udvalg: Velfærdsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Velfærdsudvalget -3.428 Egentlige tillægsbevillinger -1.340 Finansieret til/fra andre udvalg -2.088 Korrektion

Læs mere

Korr. budget. Ingen overførsel 7.489 7.489 2.026 7.489 0 100% Vintertjeneste 6 7.489 7.489 2.026 7.489 0 100% Merforbrug (+) Mindreforbrug (-)

Korr. budget. Ingen overførsel 7.489 7.489 2.026 7.489 0 100% Vintertjeneste 6 7.489 7.489 2.026 7.489 0 100% Merforbrug (+) Mindreforbrug (-) Trafik, Park og Havne Budget s- Samlet resultat: 73.206 74.078 12.466 75.023 945 101 Budgetramme 1 65.717 66.589 10.440 67.534 945 101 Vejdrift: 28.757 29.853 1.134 29.453-400 99 Kolonihaver -16-16 2-16

Læs mere

ÅRHUS KOM MUN E. Magistratens 2. Afdeling Ejendomsforvaltningen. H. H. Seedorffs Stræde 3-5. 8100 Århus C

ÅRHUS KOM MUN E. Magistratens 2. Afdeling Ejendomsforvaltningen. H. H. Seedorffs Stræde 3-5. 8100 Århus C ÅRHUS KOM MUN E. Magistratens 2. Afdeling Ejendomsforvaltningen. H. H. Seedorffs Stræde 3-5. 8100 Århus C INDSTILLING Til Århus Byråd via Magistraten Den 10. september 2004 J.nr. Ref.: Tlf.nr. Hans Peder

Læs mere

REGLER FOR ØKONOMISK DECENTRALISERING HADERSLEV KOMMUNE. fra 2010

REGLER FOR ØKONOMISK DECENTRALISERING HADERSLEV KOMMUNE. fra 2010 Acadre 09/28381 Lb. nr. 209844 REGLER FOR ØKONOMISK DECENTRALISERING i HADERSLEV KOMMUNE fra 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 2. Hvem er omfattet... 3 3. Èn økonomisk ramme pr. driftsenhed...

Læs mere

Udvalgets ansvarsområde

Udvalgets ansvarsområde 2011 Generelt Udvalgets ansvarsområde Serviceydelser (Administration) Området dækker forskelligartede delområder, der på udgiftssiden omfatter serviceudgifter til administration, mens indtægtssiden vedrører

Læs mere

Hovedkonto 7. Renter og finansiering

Hovedkonto 7. Renter og finansiering Hovedkonto 7. Renter og finansiering - 318-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 7 består af renter, tilskud og udligning, skatter m.v. Renterne omfatter renteindtægter

Læs mere

Budget 2010-2013. Skattefinansieret budgetoplæg 2010-2013 2010 2011 2012 2013

Budget 2010-2013. Skattefinansieret budgetoplæg 2010-2013 2010 2011 2012 2013 Budget 2010-2013 Skattefinansieret budgetoplæg 2010-2013 2010 2011 2012 2013 - = overskud Ordinær drift (skatter, statstilskud og driftsudgifter) 2010 2011 2012 2013 Underskud på ordinær drift i h.t. budgetoplæg

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger givet et overblik over grundlaget for regnskabet. Regnskab 6 GENERELLE BEMÆRKNINGER Formålet med de generelle bemærkninger er at give et samlet overblik over den økonomiske side af regnskabet. De generelle

Læs mere

24. september 2014. ---------- Budgetoverslag ----------- Budgetforslag

24. september 2014. ---------- Budgetoverslag ----------- Budgetforslag Resultatbudget 2015-2018 - Inkl.ændringsforslag og tekniske ændringer Budgetområder mio. kr. Regnskab Forventet regnskab Budgetforslag 24. september 2014 Netto-mio. kr. 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Det

Læs mere

Miljø og teknikudvalget

Miljø og teknikudvalget Udvalg: Måloverskrift: Miljø og teknikudvalget Assens Kommunes by- og naturværdier Sammenhæng til vision 2018: Flere vil bo her. Vi vil værne om vores natur og vi vil give borgere og gæster mulighed for

Læs mere

" #$ %& % ' & % ' &! ( ) "!

 #$ %& % ' & % ' &! ( ) ! ! " #$ %& "& % ' & % ' &! ( ) "! HOVEDOVERSIGT TIL REGNSKAB REGNSKAB 2013 HELE 1.000 KRONER A) DRIFTSVIRKSOMHED Regnskab 2013 Budget 2013 Omplacering Tillægsbevilling ( Inkl. refusion ) Udgift Indtægt

Læs mere

STRUER KOMMUNE. Kassebeholdningen Ved udgangen af november måned var der en kassebeholdning på 137,4 mio. kr.

STRUER KOMMUNE. Kassebeholdningen Ved udgangen af november måned var der en kassebeholdning på 137,4 mio. kr. STRUER KOMMUNE Likviditet og resultater 30. november 2012 Indhold: Side nr. Likviditet og kassebeholdning 1 Mer-/mindrebevillinger og forventede afvigelser 3 Forventet regnskab 2012 5 Lønbudget og - forbrug

Læs mere

Udarbejdet af: Dato: 25-01-2013 Sagsnummer.: 00.30.00-Ø00-1-12 Version nr.: 1

Udarbejdet af: Dato: 25-01-2013 Sagsnummer.: 00.30.00-Ø00-1-12 Version nr.: 1 Økonomisk politik For Faaborg-Midtfyn Kommune Udarbejdet af: Dato: 25-01-2013 Sagsnummer.: 00.30.00-Ø00-1-12 Version nr.: 1 Indledning Faaborg-Midtfyn Kommune har siden kommunalreformen arbejdet målrettet

Læs mere

Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011

Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011 Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011 Dok.nr: 727-2011-5834 2 Indledning. I årets løb anvendes de afsatte midler i overensstemmelse med det vedtagne budget og dets forudsætninger. Midlerne

Læs mere

Resultatopgørelser 2010-2016

Resultatopgørelser 2010-2016 Budgetforlig 2013 Beløb i mio. kr. - Løbende priser Resultatopgørelser 2010-2016 Regnskab 2010 Regnskab 2011 Budget 2012 Budgetforslag 2013 Budgetoverslag 2014 Budgetoverslag 2015 Budgetoverslag 2016 Det

Læs mere

SOCIALUDVALG. Sammendrag Budgetoversigt, 1.000 kr. excl. moms: Korrigeret budget 2014* pr. 01.07.14. Oprindeligt budget 2014.

SOCIALUDVALG. Sammendrag Budgetoversigt, 1.000 kr. excl. moms: Korrigeret budget 2014* pr. 01.07.14. Oprindeligt budget 2014. SOCIALUDVALG Sammendrag Budgetoversigt, 1.000 kr. excl. moms: Regnskab 2013 Oprindeligt 2014 Korrigeret 2014* pr. 01.07.14 Budget 2015 Visitations- og Hjælpemiddelsenheden U 34.038 32.256 0 0 I -2.385-2.184

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 1. april 2013- Socialudvalget

Budgetopfølgning pr. 1. april 2013- Socialudvalget Socialudvalget i alt Ældre og handicappede 9.699.388 91.556.148 81.856.760 11 5.337.561 3.027.533 40.829.851 37.802.318 7 5.197.762 053230 Ældreboliger 22.988 22.988 1 Drift 22.988 22.988 053232 Omdannelse

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget kort fortalt!

Arbejdsmarkedsudvalget kort fortalt! Side 1 af 9 kort fortalt! s ansvarsområde omfatter drift af Jobcenter Svendborg samt overførselsindkomster på områderne Beskæftigelsesindsats, Sociale ydelser, Sygedagpenge og Forsikrede ledige. Kommunens

Læs mere

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013 Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 21-213 Baggrund I forbindelse med budgetlægningen for 214 har der været en række politiske drøftelser om udviklingen i den kommunale gæld samt

Læs mere

Budgetønsker Plan- og Boligudvalget

Budgetønsker Plan- og Boligudvalget Budgetønsker Budgetønsker drift Nr. Drift [Hele 1.000 kr.] s Driftsønsker 2013 2014 2015 2016 1 Vedligeholdelse udenomsarealer 5.500 5.500 5.500 5.500 2 Middel bygningsvedligeholdelse 4.860 4.860 4.860

Læs mere

227. Godkendelse af dagsorden

227. Godkendelse af dagsorden Dagsorden til mødet i Byrådet den 6. oktober 2011 kl. 18:00 i Byrådssalen, Hadsund Rådhus Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 22 Godkendelse af dagsorden 228 Kirkens budget 2012 229 Budgetforslag for 2012

Læs mere

SAGSBEHANDLINGSFRISTER PÅ DET SOCIALE OMRÅDE I LOLLAND KOMMUNE (Gældende fra 1. januar 2014) ANSVARLIGT SEKTOROM- RÅDE

SAGSBEHANDLINGSFRISTER PÅ DET SOCIALE OMRÅDE I LOLLAND KOMMUNE (Gældende fra 1. januar 2014) ANSVARLIGT SEKTOROM- RÅDE Lov om social pension Udvidet helbredstillæg, udskrivning af helbredskort Borgerservice Beslutning om overgang til behandling på det foreliggende grundlag Beslutning om overgang til behandling efter reglerne

Læs mere

FORSLAG TIL DRIFTSBUDGET FOR PERIODEN 1/5 2015-30/4 2016

FORSLAG TIL DRIFTSBUDGET FOR PERIODEN 1/5 2015-30/4 2016 FOR PERIODEN 1/5 2015-30/4 2016 Familieboliger: Lejeforhøjelsen udgør: 1,22% Ungdomsboliger: Lejeforhøjelsen udgør: 1,1% Årlig Ny leje Nuvær. leje Leje primo2 Boligtype Antal m² leje pr. m² pr. m² pr.

Læs mere

Budgetområde 618 Psykiatri og Handicap

Budgetområde 618 Psykiatri og Handicap 2015-2018 område 618 Psykiatri og Handicap Indledning område 618 Psykiatri og Handicap omfatter udgifter til voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Området omfatter udgifter til følgende:

Læs mere

Indenfor serviceudgiftsrammen er ændringerne ca. 10,3 mio.kr. (mindreudgifter/merindtægter)

Indenfor serviceudgiftsrammen er ændringerne ca. 10,3 mio.kr. (mindreudgifter/merindtægter) Direktionscenter Økonomi 6. november 2012 Bilag A Budgetopfølgning 2012 pr. 30. september 2012. Indledning: Budgetopfølgningen i september har som formål at afklare, hvorvidt der styringsmæssigt skal foretages

Læs mere

Støtte efter byfornyelsesloven til tilpasning af nedslidte byer

Støtte efter byfornyelsesloven til tilpasning af nedslidte byer Støtte efter byfornyelsesloven til tilpasning af nedslidte byer Generelt om byfornyelsesloven Loven gælder for alle kommuner, og kan anvendes i alle byer og i det åbne land På Finansloven afsættes 280

Læs mere

651039 Intern Service

651039 Intern Service 651039 Intern Service 400 Personaleudgifter 17.100 8.037 25.137 24.704 433 433 500 Materiale- og aktivitetsudg. 1.182 0 1.182 1.161 21 21 600 IT, inventar og materiel 68-1 67 60 7 7 900 Indtægter 0 0 0-77

Læs mere

Boliger og byudvikling side 1

Boliger og byudvikling side 1 Boliger og byudvikling side 1 Indhold 0.05 Jordforsyning, ubestemte formål... 2 0.10 Faste ejendomme, fælles formål... 3 0.10 Teknisk drift af kommunale bygninger - Fælles... 4 0.10 Teknisk drift - Rengøring...

Læs mere

Byfornyelsesstrategi. Randers Kommunes Byfornyelsesstrategi 2010 er en revision og videreudvikling af kommunens mangeårige arbejde med byfornyelse.

Byfornyelsesstrategi. Randers Kommunes Byfornyelsesstrategi 2010 er en revision og videreudvikling af kommunens mangeårige arbejde med byfornyelse. Byfornyelsesstrategi Randers Kommunes Byfornyelsesstrategi 2010 er en revision og videreudvikling af kommunens mangeårige arbejde med byfornyelse. Byfornyelsesstrategien tager udgangspunkt i Kommuneplan

Læs mere

REGERINGENS FINANSLOVFORSLAG FOR 2002

REGERINGENS FINANSLOVFORSLAG FOR 2002 5. februar 2002 Af Lise Nielsen REGERINGENS FINANSLOVFORSLAG FOR 2002 Resumé: BOLIGOMRÅDET OG BYGGE- OG ANLÆGSSEKTOREN På finanslovforslaget for 2002 lægger regeringen op til væsentlige nedskæringer på

Læs mere

kommunaldirektører, 3 måneder + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr. Centerchef i CFH, 5 måneders løn + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr.

kommunaldirektører, 3 måneder + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr. Centerchef i CFH, 5 måneders løn + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr. Notat budget 2013 - Udfordringer på Økonomiudvalgets område. Med baggrund i beslutningen om en tidligere budgetopstart i udvalgene har forvaltningen udarbejdet et notat om udfordringer indenfor Økonomiudvalgets

Læs mere

Budgetstrategi 2014 2017

Budgetstrategi 2014 2017 Budgetstrategi 2014 2017 Indledning Den økonomiske situation Kommunerne står i en vanskelig økonomisk situation. Finanskrisen har betydet stagnerende vækst, faldende skatteindtægter og stigende ledighed.

Læs mere

Seniorjob - orientering

Seniorjob - orientering 1 Nr. : Seniorjob - orientering Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 11/13708 Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Indledning/Baggrund Lov om seniorjob har været gældende siden 1. januar 2008. Formålet

Læs mere

Balanceforskydninger

Balanceforskydninger - 201 - Balanceforskydninger 1. Grundlag og beskrivelse af ydelser Hovedkonto 8 indeholder årets forskydninger i beholdningerne af aktiver og passiver, og herunder hører forbrug af likvide aktiver og optagelse

Læs mere

STRUER KOMMUNE. Kassebeholdningen Ved udgangen af oktober måned var der en kassebeholdning på 127,9 mio. kr.

STRUER KOMMUNE. Kassebeholdningen Ved udgangen af oktober måned var der en kassebeholdning på 127,9 mio. kr. STRUER KOMMUNE Likviditet og resultater 31. oktober 2012 Indhold: Side nr. Likviditet og kassebeholdning 1 Mer-/mindrebevillinger og forventede afvigelser 3 Forventet regnskab 2012 5 Lønbudget og - forbrug

Læs mere

Der foretages ikke demografiregulering inden for service- og overførselsydelser under familie-området.

Der foretages ikke demografiregulering inden for service- og overførselsydelser under familie-området. Familieområdet Opgaver under området Budget omfatter udgifter i forbindelse med børns og unges ophold uden for hjemmet, forebyggende foranstaltninger, rådgivning og rådgivningsinstitutioner og ophold på

Læs mere

Budgetopfølgning. Pr. 31. marts 2013

Budgetopfølgning. Pr. 31. marts 2013 1 Budgetopfølgning Pr. 31. marts 2013 2 Indeholder opfølgning for følgende områder: 1. Samlet konklusion for hele budgettet 2. Udvikling i serviceudgifterne og driftsudgifterne uden for serviceudgifterne

Læs mere