ET RESERVOIR MED LEVENDE VAND

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ET RESERVOIR MED LEVENDE VAND"

Transkript

1 ET RESERVOIR MED LEVENDE VAND Ældste David A. Bednar De Tolv Apostles Kvorum CES-foredrag for unge voksne 4. februar 2007 Brigham Young University Søster Bednar og jeg er taknemlige for at være sammen med jer her i aften. Når vi rejser rundt i verden, påskønner vi især de muligheder, vi har for at møde og lære fra trofaste unge mennesker som jer. I aften beder jeg om Helligåndens hjælp, idet vi i fællesskab søger at blive undervist fra det høje (se L&P 43:16). Jeg vil begynde med at stille et enkelt spørgsmål. Hvad er det mest værdifulde stof eller råvare i verden? Til at begynde med tror vi måske, at guld, olie eller diamanter har den største værdi. Men af alle de mineraler, metaller, ædelstene og andre blandinger, der er fundet på og i jorden, er den mest værdifulde vand. Vand er kilden til alt liv. Vand opretholder liv. Vand er nødvendigt for at udføre de forskellige funktioner, som forbindes med alle former for liv. Vores fysiske krop består af omtrent to-tredjedele vand. Mens en person kan overleve i mange dage eller endog uger uden mad, vil en person sædvanligvis dø efter kun tre eller fire dage uden vand. De fleste af verdens store befolkningsgrupper er placeret nær kilder af frisk vand. Liv kan ganske enkelt ikke eksistere uden tilgængelig adgang til tilstrækkelig forsyning af rent vand. Levende vand Da vand har en afgørende rolle for opretholdelsen af alle former for liv, får Frelserens brug af udtrykket»levende vand«en højere betydning. Som beskrevet i det fjerde kapitel i Johannesevangeliet, kom Jesus og hans disciple gennem Samaria, da de rejste fra Judæa til Galilæa. I byen Sykar standsede de ved Jakobskilden.»En samaritansk kvinde kom for at hente vand. Jesus sagde til hende: Giv mig noget at drikke. Hans disciple var nemlig gået ind til byen for at købe mad. Den samaritanske kvinde sagde til ham: Hvordan kan du, en jøde, bede mig, en samaritansk kvinde, om noget at drikke? jøder vil nemlig ikke have med samaritanere at gøre. Jesus svarede hende: Hvis du kendte Guds gave og vidste, hvem det er, der siger til dig: Giv mig noget at drikke, så ville du have bedt ham, og han ville have givet dig levende vand. Kvinden sagde til ham: Herre, du har ingen spand, og brønden er dyb; hvor får du så levende vand fra?... Jesus svarede hende: Enhver, som drikker af dette vand, skal tørste igen. Men den, der drikker af det vand, jeg vil give ham, skal aldrig i evighed tørste. Det vand, jeg vil give ham, skal i ham blive en kilde, som vælder med vand til evigt liv «(Joh 4:7-11, 13-14). Det levende vand, der her henvises til, er en beskrivelse af Herren Jesus Kristus og hans evangelium. Og på samme måde som vand er nødvendigt for at opretholde fysisk liv, så er Frelseren og hans lærdomme, principper og ordinancer afgørende for evigt liv. I og jeg har dagligt brug for hans levende vand og rigeligt af det for at opretholde vores vedvarende åndelige vækst og udvikling. Skrifterne er et reservoir med levende vand Skrifterne indeholder Kristi ord, og er et reservoir med levende vand, som vi har let adgang til, og hvorfra vi kan drikke inderligt og længe. I og jeg må se til og komme til Kristus, som er»kilden til de levende vande«(1 Ne 11:25; sammenlign med Eter 8:26; 12:28) ved at læse (se Mosi 1:5), studere (se L&P 26:1), søge (se Joh 5:39; Alma 17:2) og mætte os (se 2 Ne 32:3) ved Kristi ord, som de står i de hellige skrifter. Ved at gøre dette kan vi modtage både åndelig vejledning og beskyttelse på vores jordiske rejse. Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige har et helligt ansvar for at bevare de skriftlige åbenbaringer rene og opbevare dem i sikkerhed (se L&P 42:56) det dyrebare reservoir med levende vand. Et storslået arbejde blev udført af Kirken i 1970 erne og 1980 erne og 1

2 resulterede i den udgave af skrifterne, som vi har i dag med omfattende fodnoter, krydshenvisninger og ekstra studiehjælp, kort og informationer. Da de opdaterede skrifter blev præsenteret for Kirkens medlemmer i begyndelsen af 1980 erne, profeterede ældste Boyd K. Packer:»Som årene går, vil disse hellige skrifter frembringe skiftende generationer bestående af trofaste kristne, som kender Herren Jesus Kristus, og som er indstillet på at adlyde hans vilje. Den ældre generation er vokset op uden dem, men der er endnu en generation på vej«(»de hellige skrifter«, Den danske stjerne, apr. 1983, s ). Fireogtyve år er gået siden ældste Packer sagde disse ord. Og generationen, som han henviste til, sidder i aften i kirkebygninger over alt på jorden! Han talte om jer, og han talte om mig. Langt størstedelen af jer har kun kendt de skrifter, som vi har i dag. Husk dette, mens jeg fortsætter med at citere ældste Packer:»Åbenbaringerne vil blive åbnet for dem som for ingen anden i hele verdens historie. I deres hænder er Josefs og Judas træstykker nu placeret. De vil udvikle en kundskab om evangeliet, der langt overgår den, som deres forfædre kunne opnå. De vil få et vidnesbyrd om, at Jesus er Kristus og være i stand til at forkynde og forsvare ham«(se»de hellige skrifter«, Den danske Stjerne, apr. 1983, s ). Vi er ikke bare velsignet med at have disse skrifter så let tilgængelige i dag, men vi har også ansvaret for konsekvent og effektivt at bruge dem og for at drikke inderligt af reservoiret med levende vand. Jeg tror, at denne generation af unge er mere fordybet i skrifterne, har dybere kendskab til profeternes ord og er mere tilbøjelige til at vende sig mod åbenbaringerne for at finde svar end nogen anden tidligere generation. Men vi har stadig lang vej at gå langs den snævre og trange sti mere at lære, mere at lægge sig efter og mere at opleve. Få levende vand gennem de hellige skrifters reservoir Jeg vil nu gennemgå tre grundlæggende måder eller metoder, hvorpå man kan få levende vand gennem de hellige skrifters reservoir: (1) læs skrifterne fra første til sidste side, (2) studér skrifterne emne for emne og (3) gransk skrifterne for sammenhænge, mønstre og temaer. Hver af disse fremgangsmåder kan hjælpe med at tilfredsstille vores åndelige tørst, hvis vi beder om Helligåndens ledsagelse og hjælp, idet vi læser, studerer og gransker. At læse den hellige skrift fra første til sidste side åbner for en strøm af levende vand i vores liv ved at introducere os for vigtige historier, evangeliske lærdomme og tidløse principper. Denne fremgangsmåde sætter os også i stand til at lære om vigtige personer i skrifterne og rækkefølgen, tidspunktet og konteksten for de forskellige begivenheder og lærdomme. At læse de nedskrevne ord på denne måde afslører skriftens omfang. Dette er den første og mest fundamentale måde at få levende vand på. Et studium af et emne følger typisk, opstår fra og bygger oven på vores læsning af skriften fra første til sidste side. Vi kan fx, mens vi læser Mormons Bog, identificere og søge at finde svar på vigtige lærdomme og praktiske spørgsmål som disse: Hvad er tro på Frelseren? Hvorfor er tro på Jesus Kristus evangeliets første princip? Hvorfor og hvordan leder tro på Forløseren til omvendelse? Hvordan styrker forsoningen mig til at gøre det i min hverdag, som jeg aldrig ville kunne klare med min egen begrænsede evne og med min egen styrke? At fokusere på sådanne spørgsmål og emnestudium ved at bruge Guide til Skrifterne og Ordforklaringer i tre-i-én-udgaven giver os mulighed for at dykke ned i og udforske dybden af skrifterne og få en meget rigere åndelig kundskab. Denne fremgangsmåde øger farten af det levende vand i vores liv. Både at læse fra første til sidste side og emnestudium er forudsætninger for den tredje grundlæggende metode for at få levende vand gennem de hellige skrifters reservoir. At læse skriften fra første til sidste side giver et grundlæggende omfang af kundskab, hvorimod emnestudium øger dybden af vores kundskab. At granske åbenbaringerne for at finde sammenhænge, mønstre og temaer bygger på og øger vores åndelige kundskab ved at sammenføje og udvide de to første metoder. Det udvider vores perspektiv og forståelse af frelsesplanen. Flittig granskning af skrifterne for at finde sammenhænge, mønstre og temaer er efter min mening det samme som at»mætte sig«med Kristi ord. Denne fremgangsmåde kan åbne sluseportene til det åndelige 2

3 reservoir, oplyse vores forståelse gennem hans Ånd og skabe en dyb taknemlighed for de hellige skrifter samt en grad af åndelig forpligtelse, som man ikke kan modtage på anden vis. En sådan granskning sætter os i stand til at bygge på vor Forløsers klippe og modstå ugudelighedens vinde i disse sidste dage. Jeg vil gerne understrege en væsentlig pointe. Man antager måske til at begynde med, at man skal have en omfattende uddannelse for at bruge de metoder, som jeg beskriver. Denne antagelse er ganske enkelt ikke sand. Uden hensyn til uddannelse kan enhver, som ærligt søger efter sandheden, yderst vellykket anvende disse enkle fremgangsmåder. I og jeg har ikke brug for raffinerede studiehjælpemidler, og vi skal ikke udelukkende stole på andres åndelige kundskab. Vi har bare brug for at have et oprigtigt ønske om at lære, have Helligåndens ledsagelse, de hellige skrifter samt et aktivt og videbegærligt sind. Profeten Joseph Smith sagde:»gransk skrifterne gransk åbenbaringerne, som vi udgiver, og bed jeres himmelske Fader i hans Søns Jesu Kristi navn om at tilkendegive sandheden for jer, og dersom I gør det alene med øjet henvendt på hans ære og uden at tvivle, vil han svare jer ved sin hellige Ånds kraft. I vil da vide det for jer selv og ikke for nogen anden. I vil da ikke være afhængige af mennesket for kundskaben om Gud«(Profeten Joseph Smiths lærdomme, s. 12). Hvis I og jeg vil bede, søge og banke på (se Matt 7:7), altid holde os værdige til at lære fra Helligånden, så vil portene til det åndelige reservoir være åbne, og det levende vand vil flyde. Jeg vidner om, bærer vidnesbyrd og lover, at dette er sandt. Lad mig lige kort forklare og give jer eksempler på, hvad jeg mener med sammenhænge, mønstre og temaer. Sammenhænge En sammenhæng er et forhold eller et bånd mellem ideer, mennesker, ting eller begivenheder, og skrifterne er fyldt med sammenhænge. Tænk over forholdet mellem den evige Fader og hans Søn, Jesus Kristus (se Mosi 15:1-9), mellem barmhjertighed og nåde (se 2 Ne 9:8), mellem skyldfrie hænder og et rent hjerte (se Sl 24:4), mellem et sønderknust hjerte og en angerfuld ånd (3 Ne 9:20), mellem hveden og rajgræsset (se L&P 101:65), mellem kundskab og intelligens (se L&P 130:18-19), mellem retfærdiggørelse og helliggørelse (se L&P 20:30-31), mellem fårene og bukkene (se Matt 25:32-33), mellem udødelighed og evigt liv (se Moses 1:39) og utallige andre. Bønsom identificering, at lære om og overvejelse af sådanne sammenhænge fx ligheder og forskelle er hovedkilden til det levende vand og giver inspireret indblik og skatte af skjult kundskab. Efterhånden som jeg har læst hvert eneste standardværk fra første til sidste side og studeret forskellige emner, bemærkede jeg, at ordet forståelse sædvanligvis var beskrevet i forbindelse med hjertet. To vers i Mormons Bog belyser denne sammenhæng:»i har ikke brugt hjertet til at forstå; derfor har I ikke været vise«(mosi 12:27; fremhævelse tilføjet).»og mængden hørte og aflægger vidnesbyrd; og deres hjerte var åbent, og de forstod i hjertet de ord, som han bad«(3 Ne 19:33; fremhævelse tilføjet). Jeg finder det højst interessant, at i disse og mange andre vers er forståelse først og fremmest forbundet med hjertet. Bemærk, at vi ikke tydeligt bliver rådet til at anvende vores sind til at forstå. Vi må selvfølgelig bruge vores hoved og vores forstands evne til at få og vurdere information og til at nå passende konklusioner og meninger. Men måske foreslår skrifterne os, at fornuft og»armen af kød«(l&p 1:19) ikke er tilstrækkeligt til at skabe sand forståelse. Så forståelse, som ordet bliver brugt i skrifterne, henviser ikke udelukkende til intellektuel eller kognitiv forståelse. Forståelse forekommer snarere, når det, vi ved i vores sind, bliver bekræftet som sandt i vores hjerte gennem Helligåndens vidnesbyrd. Åbenbarelsens åndelige gave optræder oftest som tanker og følelser, som Helligånden anbringer i vores sind og hjerte (se L&P 8:2-3; 100:5-8). Og idet et vidnesbyrd samt en overbevisning flytter fra vores hoved til vores hjerte, har vi ikke længere bare information eller kundskab, men vi begynder at forstå og søge efter den store forandring i hjertet. Så bliver forståelse et resultat af åbenbaring, det er en åndelig gave, det er en forudsætning for omvendelse, og det tilskynder os til at leve mere konsekvent i overensstemmelse med de principper, som vi lærer. Dette åbenbarede indblik om forholdet mellem hjertet og forståelse har i høj grad påvirket min fremgangsmåde i evangelisk indlæring og studium, det har på positiv vis berørt den måde søster Bednar og jeg underviser vore børn og børnebørn på, og det har haft indvirkning på min tjeneste i præstedømmet. 3

4 Mønstre Et mønster er en plan, en model eller en standard, som kan blive brugt som vejledning, når man gentagende gange gør eller laver noget. Og skrifterne er fyldt med åndelige mønstre. Et åndeligt mønster er typisk større og mere forståeligt end en sammenhæng. I Lære og Pagter finder vi mønstre på at forkynde evangeliet (se L&P 50:13-29), på at undgå bedrag (se L&P 52:14; 18-19), på at bygge templer (se L&P 115:14-16), på at grundlægge byer (se L&P 94), på at organisere kvorummer i præstedømmet (se L&P 107: ) og højråd (se L&P 102:12) samt til forskellige andre formål. At identificere og studere mønstre i skriften er en anden vigtig kilde til det levende vand, og det hjælper os med at blive bekendt og mere fortrolig med Herrens visdom og vilje (se L&P 95:13). Når jeg har læst fra første til sidste side og har studeret emner i Lære og Pagter, er jeg blevet imponeret over det mønster, som er indlysende i mange af Herrens svar på missionærers spørgsmål. Ved flere lejligheder i 1831 ønskede en gruppe ældster, som var blevet kaldet til at forkynde evangeliet, at vide, hvordan de skulle bære sig ad, og hvordan de skulle rejse og ad hvilken rute. I åbenbaringer givet gennem profeten Joseph Smith, rådede Herren henholdsvis disse brødre, at de kunne rejse til vands eller til lands (se L&P 61:22), at de kunne bygge eller købe de nødvendige fartøjer (se L&P 60:5), at de kunne rejse alle sammen samlet, eller to og to (se L&P 62:5), og at de på passende vis kunne rejse i forskellige retninger (se L&P 80:3). Åbenbaringerne vejledte især brødrene om at træffe disse beslutninger,»som det synes jer bedst«(l&p 60:5; 62:5) eller»som det siden hen skal blive gjort klart for dem efter deres egen vurdering«(l&p 61:22). Og i hvert eneste tilfælde erklærede Frelseren:»Det er mig lige meget«(l&p 60:5; 61:22; 62:5; 63:40; se også 80:3). Og Herrens erklæring om, at sådanne ting»er mig lige meget«, virker måske til at begynde med overraskende. Frelseren sagde tydeligvis ikke til disse missionærer, at han var ligeglad med, hvad de gjorde. Han understregede snarere vigtigheden af at prioritere og fokusere på det rigtige som i disse tilfælde var at komme ud til de tildelte arbejdsområder og begynde arbejdet. De skulle udøve tro, bruge deres sunde fornuft, handle i overensstemmelse med Åndens vejledning og finde den bedste måde at rejse ud til deres opgaver. Det væsentlige var arbejdet, som de var blevet kaldet til at udføre. Hvordan de kom der, var vigtigt, men var ikke væsentligt. Hvilket bemærkelsesværdigt mønster som I og jeg kan anvende i vores liv. Jesus Kristus kender og elsker hver enkelt af os. Han interesserer sig for vores åndelige udvikling og fremgang, og han opmuntrer os til at vokse gennem brugen af inspireret, retfærdig og vis dømmekraft. Forløseren vil aldrig efterlade os alene. Vi skal altid bede om vejledning. Vi skal altid søge at have Helligåndens stadige ledsagelse. Men vi skal ikke blive nedslåede eller modløse, hvis svarene på vore bønner om vejledning eller hjælp ikke nødvendigvis kommer hurtigt. Sådanne svar kommer sjældent med det samme. Vores fremgang bliver hæmmet, vores dømmekraft bliver svag, hvis hvert eneste svar blev os givet med det samme og uden at betale troens, arbejdets, studiets og udholdenhedens pris. Mønstret, jeg beskriver, bliver kort belyst i den følgende vejledning til disse tidlige missionærer:»jeg, Herren, er villig, hvis nogen af jer ønsker at ride på heste, eller på muldyr eller køre i vogne, så skal han få denne velsignelse, hvis han vil modtage den af Herrens hånd med taknemligt hjerte under alle forhold. Dette er op til jer selv at gøre efter eget skøn og Åndens anvisninger. Se, riget er jeres. Og se, jeg er altid med de trofaste. Så ske det! Amen«(L&P 62:7-9; fremhævelse tilføjet). De største problemer i disse vers er ikke heste, muldyr eller vogne, men snarere er det taknemlighed, dømmekraft og trofasthed. Bemærk de grundlæggende elementer i dette mønster: (1) et taknemligt hjerte under alle forhold; (2) handle i overensstemmelse med dømmekraft og Åndens anvisninger og (3) Frelseren er altid med den trofaste. Kan vi begynde at fornemme vejledningen og visheden, den fornyelse og styrke, som kan komme af at følge dette enkle mønster for inspireret og retfærdig dømmekraft? Skriftens mønstre er i sandhed en værdifuld kilde med levende vand. De mest krævende skøn, som vi nogensinde foretager, er sjældent mellem gode eller dårlige eller mellem tiltalende eller utiltalende valg. Vores sværeste valg er som regel at vælge mellem det gode og det gode. I dette skriftsted har heste, muldyr og vogne måske været lige virkningsfulde valg for missionærernes rejse. På en lignende måde kan I og jeg også identificere på forskellige tidspunkter i vores liv mere end en acceptabel mulighed eller et valg, som vi kan vælge at 4

5 forfølge. Vi skal huske dette mønster fra skriften, når vi går i gang med så vigtige beslutninger. Hvis vi sætter det mest afgørende først i vores liv såsom at være en engageret discipel, at ære pagterne og holde budene så vil vi blive velsignet med inspiration og stærk dømmekraft, når vi følger stien, som leder os tilbage til vore himmelske hjem. Hvis vi sætter det mest afgørende først»kan [vi] ikke gå fejl«(l&p 80:3). Temaer Temaer er overordnede, tilbagevendende og forenende egenskaber eller ideer, ligesom uundværlige tråde vævet gennem en tekst. Bibelske temaer er i almindelighed bredere og mere forståelige end mønstre eller sammenhænge. Temaer giver faktisk baggrunden og konteksten for at forstå sammenhænge og mønstre. Fremgangsmåden ved at søge efter og identificere bibelske temaer fører os til frelsens fundamentale lærdomme og principper til de evige sandheder, som indbyder Helligåndens bekræftende vidnesbyrd (se 1 Joh 5:6). Denne fremgangsmåde for at få det levende vand fra skriftens reservoir er den mest krævende og hårde. Den giver også den største opbyggelse og åndelig forfriskning. Og skrifterne er fyldt med kraftfulde temaer. Fx kom Mormons Bog frem i denne uddeling for at»overbevise jøder og ikke-jøder om, at Jesus er Kristus, den evige Gud, som åbenbarer sig for alle folkeslag«(mormons Bogs titelblad). Det tilbagevendende hovedtema i Mormons Bog er invitationen til alle om at»kom[me] til Kristus, og bliv[e] fuldkommengjort i ham«(moro 10:32). Belæringerne, advarslerne, irettesættelserne og afsnittene i denne bemærkelsesværdige bog fokuserer alle på og vidner om Jesus Kristus som Forløseren og vor Frelser. Lad mig give jer et par ekstra eksempler på vigtige temaer ved at bruge skriftsteder fra Mormons Bog:»Dersom menneskenes børn holder Guds befalinger, giver han dem næring og styrker dem og sørger for midler, hvorved de kan udføre det, som han har befalet dem«(1 Ne 17:3).»Derfor må I trænge jer frem med standhaftighed i Kristus«(2 Ne 31:20).»Menneskene er til for at kunne nyde glæde«(2 Ne 2:25).»Jeg ved, at du i Herrens styrke kan gøre alt«(alma 20:4).»Ugudelighed har aldrig været lykke«(alma 41:10). Hvis I lover ikke at le, vil jeg fortælle jer om en af de enkle måder, hvorpå jeg søger efter temaer i skriften. Jeg er ikke fortaler for eller anbefaler, at I bruger den samme fremgangsmåde. Forskellige mennesker bruger forskellige metoder med lige stor virkning. Jeg beskriver bare en fremgangsmåde, som fungerer godt for mig. Som forberedelse til en tale, jeg skulle holde for nylig, blev jeg tilskyndet til at tale om Ånden og formålet med indsamling. Jeg havde studeret og tænkt over ældste Russell M. Nelsons nylige konferencetale om princippet om indsamling (se Liahona, nov. 2006, s ), og emnet passede perfekt til min opgave (se The Spirit and Purposes of Gathering, foredrag på BYU- Idaho, 31. okt. 2006). Jeg erkendte, at jeg stadig havde meget at lære fra skrifterne om indsamling. Så jeg identificerede og tog kopier af hvert eneste skriftsted i standardværkerne, som omfattede enhver brug af ordet indsamle. Derefter læste jeg hvert eneste skriftsted for at lede efter sammenhænge, mønstre og emner. Det er vigtigt at bemærke, at jeg ikke begyndte at læse med en forudfattet opfattelse, som jeg ledte efter. Jeg bad om Helligåndens ledsagelse og begyndte bare at læse. Da jeg gennemgik skriftstederne om indsamling, markerede jeg de vers, som havde lignende sætninger eller pointe, ved at bruge en farvet blyant. Da jeg havde læst alle skriftstederne, var nogle at versene markeret med rødt, andre med grønt og nogle var markeret med andre farver. Nu kommer den del, som måske får jer til at le. Jeg brugte derefter min saks til at udklippe skriftstederne, som jeg have kopieret og sorterede dem i stabler efter farve. Denne fremgangsmåde gav en stor stabel af skriftsteder markeret med rødt, en stor stabel med skriftsteder markeret med grønt og så videre. Så sorterede jeg skriftstederne i hver eneste store stabel til mindre stabler. Jeg må virkelig have været glad for at klippe og stable ting i børnehaveklassen! Resultaterne af denne fremgangsmåde lærte mig en del om princippet om indsamling. Fx lærte jeg ved at undersøge mine store stabler, at skrifterne beskriver mindst tre aspekter ved indsamling: Formålet med indsamling, typer og steder for indsamling og velsignelserne ved indsamling. 5

6 Jeg bemærkede, at nogle af de primære formål med indsamling er for at tilbede (se Mosi 18:25), for at modtage råd og vejledning (se Mosi 18:7), for at opbygge Kirken (se L&P 101:63-64) og for at give værn og beskyttelse (se L&P 115:6). Ved at studere omkring typer og steder for indsamling opdagede jeg, at vi bliver indsamlet i evige familier (se Mosi 2:5), i den genoprettede kirke (se L&P 101:64-65), i Zions stave (se L&P 109:59), i hellige templer (se Alma 26:5-6) og i to store centre: Det Gamle Jerusalem (se Et 13:11) og Zions by eller Det Ny Jerusalem (se L&P 42:9; TA 1:10). Jeg var taknemlig for at lære, at opbyggelse (se Ef 4:12-13), bevarelse (se Moses 7:61) og styrke (se L&P 82:14) er nogle af velsignelserne ved indsamling. Gennem denne fremgangsmåde opnåede jeg en dybere værdsættelse for indsamlingens ånd, som en væsentlig og nødvendig del af genoprettelsen af alt i tidernes fyldes uddeling. Jeg vil ikke bruge tid på at fortælle om alt det andet, jeg lærte om indsamling. Mit formål her er at belyse kort en måde, hvorpå man kan søge efter bibelske temaer. De velsignelser, som vi kan modtage De velsignelser af kundskab, forståelse, åbenbaring og åndelig opmuntring, som vi kan modtage, når vi læser, studerer og søger i skriften, er utrolige. At»tag[e] for [sig] af Kristi ord«(2 Ne 31:20) er opbyggende, spændende og morsomt. Ordet er godt,»det begynder at oplyse min forstand, ja, det begynder at blive mig lifligt«(alma 32:28).»Se, de er skrevet, I har dem hos jer, gransk dem derfor«(3 Ne 20:11) og de»skal i [jer] blive en kilde, som vælder med vand til evigt liv«(joh 4:14). I min personlige læsning, studium og granskning gennem mange år har jeg mange gange fokuseret på lærdommen om Jesu Kristi forsoning. Ingen begivenhed, kundskab eller indflydelse har gjort større indtryk på mig gennem mit 54-årige jordiske liv end gentagne gange at læse om, studere i dybden og granske efter sammenhænge, mønstre og temaer, der relaterer til lærdommen om forsoningen. Denne centrale og frelsende lærdom har gennem tiden dryppet på min sjæl som dug fra himlen, har påvirket mine tanker, ord og handlinger (se Mosi 4:30) og er for mig helt bogstaveligt blevet en kilde med levende vand. Lehis syn Vigtigheden af at læse, studere og granske skrifterne fremhæves i forskellige led i Lehis syn med livets træ. Fader Lehi så flere grupper af mennesker skynde sig frem ad den lige og snævre sti for at søge at nå træet og dets frugt. Medlemmerne i hver enkelt gruppe havde trådt ind på stien gennem omvendelsens port og dåb med vand samt havde modtaget Helligåndsgaven (se 2 Ne 31:17-20). Livets træ er det væsentlige element i drømmen og bliver identificeret i 1 Nefi 11 som en fremstilling af Jesus Kristus. Træets frugt er et symbol på velsignelserne af Frelserens forsoning. Interessant nok, så er Mormons Bogs vigtigste tema, at invitere alle til at komme til Kristus, det centrale i Lehis syn. Jernstangen, som leder til træet (se 1 Ne 8:19), har særlig interesse. Jernstangen er Guds ord. I 1 Nefi 8, vers hører vi om en gruppe mennesker, som trængte sig frem for at komme til stien, som fører til livets træ. Alligevel, da folk mødte tågerne af mørke, som repræsenterer Djævelens fristelser (se 1 Ne 12:17) for de vild og gik tabt. Det er vigtigt at bemærke, at jernstagen ikke bliver nævnt i disse vers. De, som ignorerer eller behandler Guds ord letsindigt, har ikke adgang til det guddommelige kompas, som viser vejen til Frelseren. Tag i betragtning, at denne gruppe var på stien og skyndte sig frem, udviste en grad af tro på Kristus og åndelig overbevisning, men de blev ledt på afveje af Djævelens fristelser og gik tabt. I 1 Ne 8, vers læser vi om en anden gruppe, som befinder sig på den lige og snævre sti, som fører til livets træ. Denne gruppe trængte sig frem gennem tågen af mørke, idet de klamrede sig til jernstangen, lige til de kom hen og spiste af træets frugt. Alligevel, da denne gruppe blev hånet af folk i den store og rummelige bygning, blev de flove og faldt fra ind på forbudne stier og gik tabt. Bemærk, at denne gruppe bliver beskrevet, som klamrede sig til jernstagen. Det er meget sigende, at den anden gruppe trængte frem med tro og forpligtelse. De havde også den yderligere velsignelse af jernstangen, og de klamrede sig til den! Alligevel faldt de fra ind på forbudne stier og gik tabt, da de blev mødt med forfølgelse og modgang. Selv med tro, forpligtelse og Guds ord gik denne gruppe tabt måske fordi de kun periodisk læste eller studerede eller granskede skrifterne. At 6

7 klamre sig til jernstangen antyder for mig kun lejlighedsvis»udbrud«af studium eller uregelmæssige dyk i stedet for konsekvent, vedvarende fordybelse af Guds ord. I vers 30 læser vi om en tredje gruppe, som trængte sig frem, idet de bestandig holdt fast i jernstagen, indtil de nåede frem og spiste af træets frugt. Nøgleordene i dette vers er bestandig holdt fast ved jernstagen. Den tredje gruppe trængte sig også frem med tro og overbevisning, men der findes ingen antydning af, at de for vild, faldt ind på forbudne stier eller gik tabt. Måske læste denne tredje gruppe uophørligt og studerede og granskede Kristi ord. Måske var det en uophørlig strøm af levende vand, som frelste den tredje gruppe fra fortabelse. Dette er gruppen, I og jeg skal stræbe efter at slutte os til.»hvad betyder den jernstang, som vor far så, og som førte til træet? Og jeg sagde til dem, at det var Guds ord, og at den, der ville lytte til Guds ord og ville holde fast ved det, de skulle aldrig fortabes, ej heller kunne Modstanderens fristelser og brændende pile overvælde dem, så de blev blinde, og føre dem bort til undergang«(1 Nephi 15:23-24; fremhævelse tilføjet). Nuvel, hvad er så forskellen mellem at klamre sig til og holde fast ved jernstangen. Jeg vil foreslå at holde fast ved jernstangen nødvendiggør den bønsomme og uophørlige brug af alle tre måder, hvorpå man kan få det levende vand, som vi har drøftet her til aften.»og det skete, at jeg så, at den jernstang, som min far havde set, var Guds ord, som førte til kilden til de levende vande, eller til livets træ«(1 Ne 11:25). Hver af disse fremgangsmåder at læse fra første til sidste side, studium af emner og granskning efter sammenhænge, mønstre og temaer er opbyggende, belærende og giver en smule af Frelserens levende vand. Jeg tror imidlertid, at den regelmæssige brug af alle tre metoder skaber en mere konstant strøm af levende vand, hvilket betyder at holde fast i jernstangen. Gennem normal aktivitet hver dag mister I og jeg en betydelig mængde vand, som udgør så meget af vores fysiske krop. Tørst er et krav fra kroppens celler efter vand, og vandet i vores krop skal dagligt fyldes op. Det giver rent ud sagt ikke mening at»fylde den op«med vand engang imellem og så ellers have lange perioder med dehydrering. Det samme er sandt rent åndeligt. Åndelig tørst er et behov efter levende vand. En uophørlig strøm af levende vand er meget bedre end sporadiske sip. Læser, studerer og gransker I og jeg skrifterne på en måde, som gør det muligt for os at holde fast i jernstangen eller klamrer I og jeg os bare til den? Trænger I og jeg frem mod kilden med levende vand stolende på Guds ord? Disse er vigtige spørgsmål, som vi hver især skal overveje under bøn. Når vi slutter i aften, vil vi sammen synge salmen»jernstangen«. Denne sang om de retfærdige vil være en inderlig og intens bøn (se L&P 25:12). Må vi have ører til at høre de lektier, som denne salme underviser i. Jeg vidner om Jesus Kristus og om kraften i hans ord og om ham som Ordet. Han er den evige Faders Søn, og jeg ved, at han lever. Jeg bærer vidnesbyrd om, at hvis vi holder fast ved jernstangen, vil det føre til hans levende vand. Som hans tjener nedkalder jeg denne velsignelse over jer: At jeres ønske og evne til at holde fast ved jernstangen vil blive forstørret, at jeres tro på Frelseren vil vokse og erstatte jeres frygt og at I, når I drikker dybt af skriftens reservoir, vil I komme til at kende ham. Må vi altid huske at: Når fristelsen er meget nær, og mørket viser sig, vor jernstang er vor ledetråd, den viser rette vej. (Salmer og sange, nr. 274). I Jesu Kristi hellige navn. Amen. 7

Anvend bønnens himmelske gave

Anvend bønnens himmelske gave Ældste Richard G. Scott - De Tolv Apostles Kvorum Anvend bønnens himmelske gave Oprettet: 25. juni 2007 Bøn er vor Faders himmelske gave til enhver sjæl. Denne konference indledtes med det storslåede mormontabernakelkors

Læs mere

Prædiken til bededag, Matt 7,7-14. 2. tekstrække. Nollund Kirke Fredag d. 16. maj 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. Salmer

Prædiken til bededag, Matt 7,7-14. 2. tekstrække. Nollund Kirke Fredag d. 16. maj 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. Salmer 1 Nollund Kirke Fredag d. 16. maj 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til bededag, Matt 7,7-14. 2. tekstrække Salmer DDS 737: Jeg vil din pris udsjunge DDS 496: Af dybsens nød, o Gud, til dig DDS

Læs mere

Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter:

Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter: Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter: Ia. Indledning: Velkomst! Indgangsbøn: Almægtige Gud, Himmelske Far, du, som har

Læs mere

Kom og følg mig. Søndagsskolen 2014. Undervisningsmaterialer for unge

Kom og følg mig. Søndagsskolen 2014. Undervisningsmaterialer for unge Kom og følg mig Søndagsskolen 2014 Undervisningsmaterialer for unge undervisning og læring til omvendelse Søndagsskolen 2014 Udgivet af Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige 2013 Intellectual Reserve,

Læs mere

ØKONOMI PÅ GUDS MÅDE DEL 2

ØKONOMI PÅ GUDS MÅDE DEL 2 1 ØKONOMI PÅ GUDS MÅDE DEL 2 Kim Torp, søndag d. 22. februar 2015 TROFASTHED Det handler om at være trofast: Markus Evangeliet 16:10 14 Den, der er tro i det små, er også tro i det store. Den, der er uærlig

Læs mere

Udførelse af min. Pligt mod Gud. For aronske præstedømmebærere

Udførelse af min. Pligt mod Gud. For aronske præstedømmebærere Udførelse af min Pligt mod Gud For aronske præstedømmebærere Udførelse af min Pligt mod Gud For aronske præstedømmebærere Udgivet af Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige Salt Lake City, Utah 2010

Læs mere

Konfirmandord. Fra det Gamle Testamente. Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7)

Konfirmandord. Fra det Gamle Testamente. Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7) Konfirmandord Fra det Gamle Testamente Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7) Vær modig og stærk! Nær ikke rædsel, og lad dig ikke skræmme, for Herren din

Læs mere

10 DAGES BØN: 25. MAJ - 3. JUNI & RÅDHUSPLADSEN DEN 4. JUNI KL. 15.00

10 DAGES BØN: 25. MAJ - 3. JUNI & RÅDHUSPLADSEN DEN 4. JUNI KL. 15.00 10 DAGES BØN: 25. MAJ - 3. JUNI & RÅDHUSPLADSEN DEN 4. JUNI KL. 15.00 APPEL TIL 10 + 1 DAGES BØN FOR DANMARK OG NATIONERNE FOR ANDET ÅR I TRÆK er Danmark med i Global Day of Prayer. Denne gang finder det

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015.docx. 09-08-2015 side 1. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015.docx. 09-08-2015 side 1. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48. 09-08-2015 side 1 Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48. Teksten giver et billede hvor Jesus er placeret midt i datidens religiøse centrum. Der talte Jesus et Ord. Et ord som nu er gentaget

Læs mere

Kapitel 8 - Følg dem, som Gud har valgt til at præsidere

Kapitel 8 - Følg dem, som Gud har valgt til at præsidere Teksten er den del af: Heber J. Grant Kapitel 8 - Følg dem, som Gud har valgt til at præsidere Oprettet: 14. december 2005 Vi opretholder Kirkens autoriteter ved at bede for dem, følge deres inspirerede

Læs mere

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Søndag den 19/5-2013 kl. 11.00 Pinsedag Tema: Helligåndens komme HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Præludium Evt. korsats (Carsten) Indgangsbøn (evt.) Velkomst 1. salme DDS 290 I al sin glans nu stråler solen

Læs mere

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 1 Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 Åbningshilsen Denne søndag, Julesøndag, søndag i julen, årets sidste søndagsgudstjeneste konfirmerer

Læs mere

Studie. Åndelige gaver & tjenester

Studie. Åndelige gaver & tjenester Studie 11 Åndelige gaver & tjenester 61 Åbningshistorie På sommerlejre har jeg ofte arrangeret en aktivitet, hvor lejrdeltagerne skulle bygge en borg men hvert medlem af gruppen havde enten hænderne bundet

Læs mere

Konfirmandskriftord. Som en far er barmhjertig mod sine børn, er Herren barmhjertig mod dem, der frygter ham Sl. 103, 12-13

Konfirmandskriftord. Som en far er barmhjertig mod sine børn, er Herren barmhjertig mod dem, der frygter ham Sl. 103, 12-13 Konfirmandskriftord Så længe jorden står, skal såtid og høsttid, kulde og varme, sommer og vinter, dag og nat ikke ophøre. 1 Mos. 8, 22 Så vælg da livet, for at du og dine efterkommere må leve, og elsk

Læs mere

Højmesse til Skt. Stefans dag, 2. juledag med fokus på forfulgte kristne

Højmesse til Skt. Stefans dag, 2. juledag med fokus på forfulgte kristne Højmesse til Skt. Stefans dag, 2. juledag med fokus på forfulgte kristne v. Thorkild Schousboe Laursen Denne gudstjeneste er lavet med særligt henblik på Skt. Stefans dag, men med de nødvendige ændringer

Læs mere

Evangeliske principper

Evangeliske principper Evangeliske principper De [skal] komme til kundskab om deres forløser og hver enkelt detalje af hans lære, så de kan vide, hvordan de kan komme til ham og blive frelst. 1 Ne 15:14 Evangeliske principper

Læs mere

Kom og følg mig. Unge Piger 2015. Undervisningsmaterialer for unge

Kom og følg mig. Unge Piger 2015. Undervisningsmaterialer for unge Kom og følg mig Unge Piger 2015 Undervisningsmaterialer for unge undervisning og læring til omvendelse Unge Piger 2015 Udgivet af Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige 2014 Intellectual Reserve, Inc.

Læs mere

Vores hellige embede i præstedømmet

Vores hellige embede i præstedømmet Præsident Thomas S. Monson, Førsterådgiver i Det Første Præsidentskab Vores hellige embede i præstedømmet Oprettet: 23. september 2007 Præstedømmet er en forpligtelse til at tjene snarere end en gave,

Læs mere

Studie. Den nye jord

Studie. Den nye jord Studie 16 Den nye jord 88 Åbningshistorie Jens er en af mine venner. Jeg holder meget af ham, men han er tja nærig. Jeg bryder mig ikke om at sige det på den måde, men siden hans kone Jane sagde det rent

Læs mere

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre!

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre! Konfirmation 26.april 2015. Domkirken 10: 402 Den signede dag, 725 Det dufter, 331 Uberørt. Konfirmation, 29 Spænd over os, 754 Se, nu stiger Kære konfirmandforældre! konfirmandord, som vi forsøgte at

Læs mere

Lindvig Osmundsen.Prædiken til 2.s.e.hel3konger.2015.docx 18-01-2015 side 1. Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11.

Lindvig Osmundsen.Prædiken til 2.s.e.hel3konger.2015.docx 18-01-2015 side 1. Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11. 18-01-2015 side 1 Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11. Moral eller evangelium. Evangelium betyder det glædelige budskab. En kinesisk lignelse fortæller om et andet bryllup.

Læs mere

Kapitel 8: Døden og opstandelsen

Kapitel 8: Døden og opstandelsen Teksten er den del af: Wilford Woodruff Kapitel 8: Døden og opstandelsen Når en af vore kære dør, og vi grunder over vores egen dødelighed, kan vi finde trøst og vished i Jesu Kristi gengivne evangelium

Læs mere

appendix Hvad er der i kassen?

appendix Hvad er der i kassen? appendix a Hvad er der i kassen? 121 Jeg går meget op i, hvad der er godt, og hvad der ikke er. Jeg er den første til at træde til og hjælpe andre. Jeg kan godt lide at stå i spidsen for andre. Jeg kan

Læs mere

Forslag til ritual for vielse af to af samme køn.

Forslag til ritual for vielse af to af samme køn. Forslag til ritual for vielse af to af samme køn. (En del af ritualet - tilspørgsel, forkyndelse, fadervor og velsignelse - autoriseres. Den øvrige del af ritualet er vejledende.) Præludium Salme Hilsen

Læs mere

Prædiketeksten er læst fra kortrappen: Joh 4,5-26. Bøn. Lad os bede. Kom til os, Gud, og giv os liv fra kilder uden for os selv! (DDS 367, v.1) Amen.

Prædiketeksten er læst fra kortrappen: Joh 4,5-26. Bøn. Lad os bede. Kom til os, Gud, og giv os liv fra kilder uden for os selv! (DDS 367, v.1) Amen. 2.søndag efter helligtrekonger II. Sct. Pauls kirke 19. januar 2014 kl. 10.00. Salmer: 123/31/138/596//441/439/326/308 Uddelingssalme: se ovenfor: 326 Prædiketeksten er læst fra kortrappen: Joh 4,5-26

Læs mere

Forslag til ritual for kirkelig velsignelse af borgerligt indgået ægteskab mellem to af samme køn

Forslag til ritual for kirkelig velsignelse af borgerligt indgået ægteskab mellem to af samme køn Forslag til ritual for kirkelig velsignelse af borgerligt indgået ægteskab mellem to af samme køn (En del af ritualet - erklæring om, at parret ønsker Guds velsignelse, fadervor og velsignelse - autoriseres.

Læs mere

Kom og følg mig. Det Aronske Præstedømme 2015. Undervisningsmaterialer for unge

Kom og følg mig. Det Aronske Præstedømme 2015. Undervisningsmaterialer for unge Kom og følg mig Det Aronske Præstedømme 2015 Undervisningsmaterialer for unge undervisning og læring til omvendelse Det Aronske Præstedømme 2015 Udgivet af Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige 2014

Læs mere

KRISTENT PÆDAGOGISK INSTITUT Materiale knyttet til Katekismus Updated Hentet fra www.katekismusprojekt.dk

KRISTENT PÆDAGOGISK INSTITUT Materiale knyttet til Katekismus Updated Hentet fra www.katekismusprojekt.dk Hvordan forstå Fadervor? Af Carsten Hjorth Pedersen Som en hjælp til at forstå, hvad der menes med teksten i Katekismus Updated, gives her nogle forklaringer. I hvert afsnit citeres først teksten fra Katekismus

Læs mere

Forslag til læsninger ved vielse og kirkelig velsignelse af to af samme køn

Forslag til læsninger ved vielse og kirkelig velsignelse af to af samme køn Forslag til læsninger ved vielse og kirkelig velsignelse af to af samme køn Det foreslås, at læsning(er) fra Bibelen vælges i samråd mellem præsten og parret. - Læsningen kan foretages af parrets familie,

Læs mere

Velkomst og tema: Prædiken:

Velkomst og tema: Prædiken: Gudstjeneste 180115 10.30 - Brændkjærkirken 2 s.e. H3K 2. Tekster: Mos 33,18-23; Joh 2,1-11 (afslutning af prædiken: Rom 12,9-12a) Prædiken af sognepræst Ole Pihl Salmer: DDS 4 Giv mig Gud en salmetunge

Læs mere

Bryllup med dåb i Otterup Kirke

Bryllup med dåb i Otterup Kirke Præludium hvorunder bruden føres ind i kirken. Bruden går til venstre. Bruden sætter sig nærmest alteret, brudgommen sidder overfor. Såfremt brudeparrets mødre sidder med oppe ved alteret, sidder de nærmest

Læs mere

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Mandag d. 20. maj 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække Salmer DDS 291: Du, som går ud fra den levende Gud DDS 20: Jeg ser dit kunstværk,

Læs mere

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål.

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål. Omkring døbefonten Svar på nogle meget relevante spørgsmål. *** Og de bar nogle små børn til Jesus, for at han skulle røre ved dem; disciplene truede ad dem, men da Jesus så det, blev han vred og sagde

Læs mere

9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael

9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael 6 9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael Hellige ærkeengel Mikael, forsvar os i kampen; vær vort værn mod djævelens ondskab og efterstræbelser. Gud kue ham; derom beder vi ydmygt; og du, fyrsten over den himmelske

Læs mere

Klokkeringning afsluttes, og menigheden er forsamlet ved titiden.

Klokkeringning afsluttes, og menigheden er forsamlet ved titiden. Efterfølgende er en dansk oversættelse af præstegudstjenesten (palasip naalagiartitsinera, s. 11-20) og af kateketgudstjenesten (ajoqip naalagiartitsinera, s. 21-27) i den grønlandske ritualbog fra 2005:»Rituali.

Læs mere

Studie. Kristi genkomst

Studie. Kristi genkomst Studie 14 Kristi genkomst 77 Åbningshistorie Der er mange skilte, der får mig til at grine. Nogle skyldes trykfejl, der giver et helt andet billede end det tiltænkte, f.eks. Levende børn. Andre er bare

Læs mere

Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013

Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013 Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013 Højmesse i Rungsted kirke. 2 da b Salmer: 9; 422; 277; 54; 464; 729; 750; 727. Kollekt: Ordet og Israel Tekst: Matt.22,34-46

Læs mere

Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset.

Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset. Dåb Autoriseret ved kgl. Resolution af 12. Juni 1992 Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset. Dåb under en højmesse

Læs mere

Lære og Pagter og Kirkens historie

Lære og Pagter og Kirkens historie Lære og Pagter og Kirkens historie S E M I N A R LÆRERENS MATERIALE Lære og Pagter og Kirkens historie Lærerens materiale Udarbejdet af Kirkens Uddannelsessystem Udgivet af Jesu Kristi Kirke af Sidste

Læs mere

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus Prædiken 1. Pinsedag 2012 Apostlenes Gerninger kap 2 og Johs. 14-15-21 Pinse jul og påske og Pinse Hvad er det der gør den Pinse til en højhelligdag? Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Læs mere

6.s.e.Trin. 27.juli 2014. Hinge kirke kl.8.30. Vinderslev kirke k.9.30. Thorning kirke kl.11.00

6.s.e.Trin. 27.juli 2014. Hinge kirke kl.8.30. Vinderslev kirke k.9.30. Thorning kirke kl.11.00 6.s.e.Trin. 27.juli 2014. Hinge kirke kl.8.30. Vinderslev kirke k.9.30. Thorning kirke kl.11.00 Salmer: Hinge kl.8.30: 422-417/ 488-372 Vinderslev kl.9.30: 422-417- 515/ 488-428- 372 Thorning kl.11: 422-417-

Læs mere

Prædiken til konfirmation den 10. maj 2015. Over alt. Ned til os. Dig og mig! Salmer: 754 408 (motet) 260 // 192 Yoy raise me up(motet) 369 11

Prædiken til konfirmation den 10. maj 2015. Over alt. Ned til os. Dig og mig! Salmer: 754 408 (motet) 260 // 192 Yoy raise me up(motet) 369 11 Prædiken til konfirmation den 10. maj 2015 Over alt. Ned til os. Dig og mig! Salmer: 754 408 (motet) 260 // 192 Yoy raise me up(motet) 369 11 Kære konfirmander. Så er vi omsider nået frem til den store

Læs mere

Bønnens grundvold JESUS ACADEMY TEMA: BØN ER FÆLLESSKAB MED GUD

Bønnens grundvold JESUS ACADEMY TEMA: BØN ER FÆLLESSKAB MED GUD Bønnens grundvold JESUS ACADEMY TEMA: BØN ER FÆLLESSKAB MED GUD Alle mennesker beder på et eller andet tidspunkt, selv om man måske ikke bekender sig som troende. Når man oplever livskriser, så er det

Læs mere

10. søndag efter trinitatis. Luk 19,41-48. Alene Kristus er mit håb

10. søndag efter trinitatis. Luk 19,41-48. Alene Kristus er mit håb 10. søndag efter trinitatis. Luk 19,41-48. Alene Kristus er mit håb Det er sjældent Jesus græder. Bare to gange hører vi om det. Første gang var, da hans gode ven Lazarus er død. Og anden gang er her,

Læs mere

Primary 4. Mormons Bog Alderen 8-11

Primary 4. Mormons Bog Alderen 8-11 Primary 4 Mormons Bog Alderen 8-11 Primary4 Mormons Bog Tii undervisning af børn i alderen 8-11 Udgivet af Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige Danmark Copyright 1995 Jesu Kristi Kirke af Sidste

Læs mere

Prædiken om at misunde og unde: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00

Prædiken om at misunde og unde: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00 Indsamling til FKN Salmer: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00 754, Se, nu stiger solen 698, Kain, hvor er din bror 123,7 613, Herre, du vandrer forsoningens vej Prædiken om at misunde og unde: Inde i mit

Læs mere

Håndbog 2 Forvaltning af Kirken 2010

Håndbog 2 Forvaltning af Kirken 2010 Håndbog 2 Forvaltning af Kirken 2010 Håndbog 2 Forvaltning af Kirken 2010 Udgivet af Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige Salt Lake City, Utah 2010 Intellectual Reserve, Inc. Alle rettigheder forbeholdes

Læs mere

Der vil derfor sikkert også være dem, der bliver forarget på mig, når jeg siger, at de jo ikke har gjort andet end at handle

Der vil derfor sikkert også være dem, der bliver forarget på mig, når jeg siger, at de jo ikke har gjort andet end at handle Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 2. august 2015 Kirkedag: 9.s.e.Trin/A Tekst: Luk 16,1-9 Salmer: SK: 402 * 292 * 692 * 471,4 * 2 LL: 402 * 447 * 449 * 292 * 692 * 471,4 * 427 Hvis mennesker

Læs mere

Huskeliste til gudstjenesteledere i Luthersk Mission, Bylderup Bov

Huskeliste til gudstjenesteledere i Luthersk Mission, Bylderup Bov Huskeliste til gudstjenesteledere i Luthersk Mission, Bylderup Bov Som et led i planlægningen af gudstjenesten skal der lyde en opfordring til, at der bliver begyndt i god tid. For at gudstjenesten kan

Læs mere

Studie. Kristi liv, død & opstandelse

Studie. Kristi liv, død & opstandelse Studie 9 Kristi liv, død & opstandelse 51 Åbningshistorie Napoléon Bonaparte sagde engang: Jeg kender mennesker; og jeg siger jer, Jesus Kristus er ikke noget almindeligt menneske. Mellem ham og enhver

Læs mere

Åbningshistorie. kend kristus: Teenagere

Åbningshistorie. kend kristus: Teenagere Studie 1 Guds ord 9 Åbningshistorie Jeg stod bagerst i folkemængden i indkøbscentret og kiggede på trylleshowet. Men min opmærksomhed blev draget endnu mere mod den lille pige ved siden af mig end mod

Læs mere

9 s e Trin. 28.juli 2013. Hinge Kirke kl.8.00. Vinderslev Kirke kl.9.30. Vium Kirke kl.11.00. Frederiks kirke kl.19.30.

9 s e Trin. 28.juli 2013. Hinge Kirke kl.8.00. Vinderslev Kirke kl.9.30. Vium Kirke kl.11.00. Frederiks kirke kl.19.30. 9 s e Trin. 28.juli 2013. Hinge Kirke kl.8.00. Vinderslev Kirke kl.9.30. Vium Kirke kl.11.00. Frederiks kirke kl.19.30. Salmer: Hinge kl.8.00: 744-302/ 692-372 Vinderslev kl.9.30: 744-373- 302/ 692-321,v.6-372

Læs mere

Studie. Døden & opstandelsen

Studie. Døden & opstandelsen Studie 13 Døden & opstandelsen 73 Åbningshistorie Et gammelt mundheld om faldskærmsudspring siger, at det er ikke faldet, der slår dig ihjel, det er jorden. Døden er noget, de færreste mennesker glæder

Læs mere

Vi vokser sammen. Leder-/medarbejdertræning Oktober 2010 Sjølundkirken 28-10-2010 1

Vi vokser sammen. Leder-/medarbejdertræning Oktober 2010 Sjølundkirken 28-10-2010 1 Vi vokser sammen Leder-/medarbejdertræning Oktober 2010 Sjølundkirken 28-10-2010 1 Opdag din tjeneste i livet De 5 tjenester 28-10-2010 2 Sidste gang: At lede og at lære FIRKANTEN! Discipelskabets fire

Læs mere

Den lille Katekismus. af dr. Martin Luther. 2009 HvadErKristendom

Den lille Katekismus. af dr. Martin Luther. 2009 HvadErKristendom Den lille Katekismus af dr. Martin Luther 2009 HvadErKristendom Indhold De ti bud... 3 Troen... 6 Fadervor... 8 Den hellige dåbs sakramente...11 Alterets sakramente... 13 De ti bud Sådan som en husfader

Læs mere

Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene.

Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene. Højmesseordning Autoriseret ved kgl. resolution af 12. juni 1992 Forkortet gengivelse af folkekirkens højmesseliturgi. Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste

Læs mere

2.søndag efter helligtrekonger, den 16. jan. 2014 Vor Frue kirke kl. 17

2.søndag efter helligtrekonger, den 16. jan. 2014 Vor Frue kirke kl. 17 2.søndag efter helligtrekonger, den 16. jan. 2014 Vor Frue kirke kl. 17 Jesper Stange Tekst: (1. Johs 2,28-3,3) Johs 4,5-26 Salmer: 411, 434, 292, 596, 467, 388v.4-5, 398 Du soles sol fra Betlehem hav

Læs mere

Kong Herodes vil slå det lille Jesus-barn ihjel. Derfor flygter hans forældre med ham til 1) Ægypten X) Jordan 2) Nazaret

Kong Herodes vil slå det lille Jesus-barn ihjel. Derfor flygter hans forældre med ham til 1) Ægypten X) Jordan 2) Nazaret Tip rigtige om Menneskesønnen kapitel - Hvad er kristendommens symbol? ) slangen X) lyset ) korset Jesus bliver født i ) Jerusalem X) Betlehem ) Nazaret Kong Herodes vil slå det lille Jesus-barn ihjel.

Læs mere

Disse tips hjalp mig til at blive en haj til Fup eller Fakta, både i fjernsynet og i virkelighedens chokolademousse-version.

Disse tips hjalp mig til at blive en haj til Fup eller Fakta, både i fjernsynet og i virkelighedens chokolademousse-version. Studie 1 Guds ord 9 Åbningshistorie Da jeg var barn, var tv-programmet Fup eller Fakta i lige så høj anseelse hos mig som is, fodbold og fyrværkeri. Jeg var vild med det, fordi det var let for mig at udpege

Læs mere

Vielse af to af samme køn

Vielse af to af samme køn Vielse af to af samme køn PRÆLUDIUM SALME HILSEN Præsten: Herren være med jer! Menigheden: Og med din ånd! eller: Og Herren være med dig! Hilsenen kan udelades, eller præsten kan sige: Vor Herre Jesu Kristi

Læs mere

EVANGELIET UDBYTTERIGT LIV ELEVENS HÆFTE OG ET. Religion 150

EVANGELIET UDBYTTERIGT LIV ELEVENS HÆFTE OG ET. Religion 150 EVANGELIET OG ET UDBYTTERIGT LIV ELEVENS HÆFTE Religion 150 EVANGELIET OG ET UDBYTTERIGT LIV ELEVENS HÆFTE Religion 150 Udarbejdet af Kirkens Uddannelsessystem Udgivet af Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages

Læs mere

Lære og Pagter AFSNIT 1

Lære og Pagter AFSNIT 1 Lære og Pagter AFSNIT 1 Åbenbaring, givet gennem profeten Joseph Smith under en særlig konference af ældster i Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige, som blev afholdt i Hiram, Ohio 1. november 1831.

Læs mere

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 19,1-10

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 19,1-10 1 7. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 19. juli 2015 kl. 10.00. Salmer: 30/434/436/302//3/439/722/471 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, amen. Vel mødt i kirke denne

Læs mere

Mormons Bog LÆRERENS MATERIALE

Mormons Bog LÆRERENS MATERIALE Mormons Bog LÆRERENS MATERIALE Mormons Bog, Lærerens materiale Udarbejdet af Kirkens Uddannelsessystem Udgivet af Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige 2001 Intellectual Reserve, Inc. Alle rettigheder

Læs mere

5. søndag efter påske 10. maj 2015

5. søndag efter påske 10. maj 2015 Kl. 10.00 Burkal Kirke (konfirmation) Tema: Faderens kærlighed Salmer: 402, 478; 192, 260, 484, 70 Evangelium: Joh. 16,23b 28 Jesus er udgået fra Faderen, og han er kommet til verden; han forlader verden

Læs mere

Heber J. Grants lærdomme Vi undgår gældens trældom, når vi ikke lever over evne.

Heber J. Grants lærdomme Vi undgår gældens trældom, når vi ikke lever over evne. Teksten er den del af: Heber J. Grant Kapitel 13 - Principper for økonomisk sikkerhed Oprettet: 14. december 2005 Når vi undgår gæld og betaler tiende, velsigner Herren os økonomisk og åndeligt og giver

Læs mere

Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 12-04-2015. Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31.

Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 12-04-2015. Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31. Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31. Påskens historie omfavner os, og bredes ud omkring os her efter påske. En vandring er begyndt gennem

Læs mere

sten kan man falde ned fra, slå sig på og snuble over. Men klipper og sten er også rigtig godt og solidt

sten kan man falde ned fra, slå sig på og snuble over. Men klipper og sten er også rigtig godt og solidt Femte søndag efter trinitatis. 8.juli 2012. Domkirken og Gråbrødre: 4 Giv mig Gud, (396 Min mund), 332 På Jerusalem det ny, 582 At tro er at komme, (754 Gud ske tak), 775 Der står et slot. Altergang: 147

Læs mere

Mange har set på fremgang udelukkende

Mange har set på fremgang udelukkende Rundt om Danmark BUDSKAB FRA OMRÅDEPRÆSIDENTSKABET»Vejen til fremgang«ældste José A. Teixeira, Portugal 2. rådgiver i Det europæiske områdepræsidentskab Mange har set på fremgang udelukkende fra et økonomisk

Læs mere

Guds ret - menneskets ret

Guds ret - menneskets ret Guds ret - menneskets ret Alle dem, som tog imod ham, gav han ret til at blive Guds børn, dem, som tror på hans navn. Joh.1,12. Gennem hele Guds ord - Bibelen - møder vi over alt begreberne ret, retfærd

Læs mere

Jeg bygger kirken -2

Jeg bygger kirken -2 Jeg kirken - Forkyndelse og mirakler Mål: Kirken forbindes tit med søndagsmøder, som består af sang, prædiken og bøn. Men kirken er meget mere end det.. Gennem denne undervisning prøver vi at forklare

Læs mere

Må ikke sælges Kun til orientering - Englebisser. »Lad de små børn komme til mig, det må I ikke hindre dem i, for Guds rige er deres«

Må ikke sælges Kun til orientering - Englebisser. »Lad de små børn komme til mig, det må I ikke hindre dem i, for Guds rige er deres« Fadderinvitation»Lad de små børn komme til mig, det må I ikke hindre dem i, for Guds rige er deres« Hvad er en fadder En fadder er et dåbsvidne et vidne på, at barnet er blevet døbt med den kristne dåb,

Læs mere

TRO VIRKER ALTID. Kim Torp, søndag d. 25. januar 2015

TRO VIRKER ALTID. Kim Torp, søndag d. 25. januar 2015 1 TRO VIRKER ALTID Kim Torp, søndag d. 25. januar 2015 TROENS 2 BASISELEMENTER 1. Gud er til 2. Gud lønner dem der søger Ham Hebræerbrevet 11:6 Men uden tro er det umuligt at behage ham; for den, som kommer

Læs mere

Urup Kirke. Torsdag d. 29. maj 2014 kl. 10.00. Egil Hvid-Olsen. Salmer.

Urup Kirke. Torsdag d. 29. maj 2014 kl. 10.00. Egil Hvid-Olsen. Salmer. 1 Urup Kirke. Torsdag d. 29. maj 2014 kl. 10.00. Egil Hvid-Olsen. Prædiken til Kristi himmelfartsdag, Luk. 24,46-53, 2. tekstrække. Salmer. DDS 355 Gud har fra evighed givet sin Søn os til Herre. DDS 264

Læs mere

1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?)

1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?) 1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?) 1. Jesus har undervist en masse i løbet af denne dag. Hvorfor tror du at Jesus foreslår, at de skal krydse over til den anden side af søen?

Læs mere

Prædiken til nytårsdag 2014 (II)

Prædiken til nytårsdag 2014 (II) Prædiken til nytårsdag 2014 (II) Aroskirken d. 1.1 2014 Læsetekster: Salme 90 og Jakob 4,13-17 Prædikentekst: Matt 6,5-13 Tema: Også i 2014 skal Jesus være Herre. Indledning Nytårsskifte. Eftertænksomhedens

Læs mere

Lindvig Osmundsen Side 1 27-08-2015 Prædiken til 12. s.e.trinitatis 2015.docx

Lindvig Osmundsen Side 1 27-08-2015 Prædiken til 12. s.e.trinitatis 2015.docx Lindvig Osmundsen Side 1 Prædiken til 12. søndag efter trinitatis 2015. Tekst. Mark. 7,31-37. Kan du høre mig? Jeg kan ikke høre dig. Når man bliver over 60 så får lyden på fjernsynet en ekstra streg eller

Læs mere

i er døtre Vi vil stå Vi tror Vi vil være beredte Unge Piger Personlig fremgang S tå s o m Guds vidne

i er døtre Vi vil stå Vi tror Vi vil være beredte Unge Piger Personlig fremgang S tå s o m Guds vidne i er døtre Unge Piger Personlig fremgang Vi vil stå Vi tror S tå s o m Guds vidne Vi vil være beredte Ja, kom til Kristus, og bliv fuldkommengjort i ham (Moro 10:32). Dette hæfte Personlig fremgang tilhører

Læs mere

PRÆDIKEN TIL 4. SØNDAG EFTER PÅSKE 2014 Stine Munch

PRÆDIKEN TIL 4. SØNDAG EFTER PÅSKE 2014 Stine Munch PRÆDIKEN TIL 4. SØNDAG EFTER PÅSKE 2014 Stine Munch I dag er det med at holde tungen lige i munden og ørene stive. Teksten er en typisk Johannestekst, snørklet og svært forståeligt. I hvert fald sådan

Læs mere

Rettigheder skal erhverves. De skal være. velerhvervede. Det er ligesom en tankegang, der fylder mere og

Rettigheder skal erhverves. De skal være. velerhvervede. Det er ligesom en tankegang, der fylder mere og Rettigheder skal erhverves. De skal være 3.s.e.trinitatis, 21.6.2015. Domkirken 10: 3 Lovsynger Herren, 435 Aleneste Gud, 289 Nu bede vi, 492 Guds igenfødte, 31 Til himlene. Nadver: 493 Gud Herren så.

Læs mere

4. s.e.trinitatis Luk. 6,36-42; 2. Sam. 11, 26-12, 7a; Rom. 8, 18-23; Salmer: 754; 289; 695 276; 321 nadver; 450; 123 v.7; 6

4. s.e.trinitatis Luk. 6,36-42; 2. Sam. 11, 26-12, 7a; Rom. 8, 18-23; Salmer: 754; 289; 695 276; 321 nadver; 450; 123 v.7; 6 4. s.e.trinitatis Luk. 6,36-42; 2. Sam. 11, 26-12, 7a; Rom. 8, 18-23; Salmer: 754; 289; 695 276; 321 nadver; 450; 123 v.7; 6 Lad os bede: Kære Herre Jesus Kristus, mød os i dag, og stands os i vores blindhed.

Læs mere

Velkommen. Guds kærlighed kom først

Velkommen. Guds kærlighed kom først Bedeuge Januar 2012 Velkommen Dette hæfte er udgivet af Evangelisk Alliance. De valgte emner afspejler den store Lausanne Konference i Cape Town, der for godt et år siden samlede kirke og organisationsledere

Læs mere

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG UGE 3: GUDS FOLK FORBEREDELSE Det store billede Det er her vi skal hen hovedpunkterne som denne samling skal få til at stå tydeligt frem. Vores identitet som Guds familie. Gud valgte sit folk af ren og

Læs mere

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

De 5 principper. 10 2. princip: Trekantformet discipelfællesskab. 12 3. princip: Mellemstort fællesskab (15-50 personer)

De 5 principper. 10 2. princip: Trekantformet discipelfællesskab. 12 3. princip: Mellemstort fællesskab (15-50 personer) LEDERMANUAL Indhold Introduktion 3 Hvorfor har vi klynger i Aarhus Valgmenighed? 5 Klyngeleder leder i Guds rige 6 Forventninger til en klyngeleder i ÅVM De 5 principper 8 5 principper for klynger 8 1.

Læs mere

Nogle af os er kede af det, fordi vi savner nogen, eller måske en bestemt, at være sammen med. Nogle af os går og småskændes, fordi det skulle

Nogle af os er kede af det, fordi vi savner nogen, eller måske en bestemt, at være sammen med. Nogle af os går og småskændes, fordi det skulle Juleaften, domkirken 16.30 : 94 Det kimer nu, 119 Julen har bragt, 104 Et barn er født, 120 Dejlig er jorden. 1.salme, Salutation og kollekt med korsvar, Koret: "Højlovet være han som kommer i Herrens

Læs mere

Mariæ bebudelse 22. marts 2015

Mariæ bebudelse 22. marts 2015 Kl. 14.00 Burkal Kirke Tema: Gud blev menneske Salmer: 10, 73; 71, 101 Evangelium: Luk. 1,26-38 Mariæ bebudelsesdag er henlagt til 5. søndag i fasten og ligger altså fra år til år på forskellige datoer,

Læs mere

Gudstjeneste i Lidemark og Bjæverskov kirker

Gudstjeneste i Lidemark og Bjæverskov kirker Gudstjeneste i Lidemark og Bjæverskov kirker Klokkeringning Der ringes tre gange med en halv times mellemrum inden gudstjenesten begynder, den sidste ringning sluttes med bedeslagene, som er tre gange

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 I samtale med Gud om sit liv. Sådan kan man beskrive det tema som teksterne til Bods og bededag handler om. Kong David

Læs mere

Hvad er Citykirken? Hvad vil Citykirken? Hvem er Citykirken for?

Hvad er Citykirken? Hvad vil Citykirken? Hvem er Citykirken for? Citykirken DNA-kursus DEL 1: Hvad er Citykirken? Hvad vil Citykirken? Hvem er Citykirken for? Hvad er Citykirken? Lidt historie Tilhørsforhold og netværk Frikirkenet Rødder, ansvarlighed og relationer

Læs mere

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Søndag den 9/6-2013 kl. 11.00 2. søndag efter Trinitatis Tema: Lignelsen om det store festmåltid Præludium Evt. korsats (Carsten) Indgangsbøn (evt.) Velkomst 1. salme DDS 753

Læs mere

NÅDE. - et lille, men mægtigt ord

NÅDE. - et lille, men mægtigt ord NÅDE - et lille, men mægtigt ord NÅDE ét af de store ord i kristendommen Synd Gud den Almægtige Ondskab Smerte Gud som skaber Lidelse Djævelen Sandhed Forsagelse Helliggørelse Stolthed Skyld Dom Mission

Læs mere

Lignelsen om de betroede talenter

Lignelsen om de betroede talenter Lignelser Tema Nogle gange siger vi ikke direkte, hvad vi mener. Det kan være fordi, der er noget, der er svært at få sagt, eller noget, der er svært at forklare. I sådanne tilfælde kan man benytte sig

Læs mere

sidemanden, så skruer jeg måske op for volumen og forsøger at få øjenkontakt. Når man nu som jeg står på en prædikestol

sidemanden, så skruer jeg måske op for volumen og forsøger at få øjenkontakt. Når man nu som jeg står på en prædikestol 10.s.e.trin. 24.8.2014. Domkirken 10: 754 Se, nu stiger, 396 Min mund, 163 Fuglen har rede, 331 Uberørt, 10 Alt hvad. Nadver: 12 Min sjæl. Dåb: 448 Fyldt af glæde. Gråbrødre 17: 10, 163, 331, 786 Nu går

Læs mere

Det kristne fællesskab en gave til os

Det kristne fællesskab en gave til os Det kristne fællesskab en gave til os Hvor er det godt og herligt, når brødre sidder sammen! Det er som den gode olie på hovedet, der flyder ned over skægget, over Arons skæg, ned over kjortlens halsåbning.

Læs mere

MESSENS LITURGI. Så ofte vi spiser dette brød og drikker af kalken, forkynder vi, Herre, din død, indtil den dag, du kommer.

MESSENS LITURGI. Så ofte vi spiser dette brød og drikker af kalken, forkynder vi, Herre, din død, indtil den dag, du kommer. MESSENS LITURGI Så ofte vi spiser dette brød og drikker af kalken, forkynder vi, Herre, din død, indtil den dag, du kommer. MESSENS INDLEDNING KORSTEGN OG HILSEN P: I Faderens og Sønnens og Helligåndens

Læs mere

Jesu fristelser udenfor ørkenen - og hvad vi kan lærer af det. v. Iversen Torsdag den 29. november 2012

Jesu fristelser udenfor ørkenen - og hvad vi kan lærer af det. v. Iversen Torsdag den 29. november 2012 Jesu fristelser udenfor ørkenen - og hvad vi kan lærer af det. v. Iversen Torsdag den 29. november 2012 Fristelser Nogle fristelser har vi ingen problemer med og afviser dem let. Vi slår dem ud af parken.

Læs mere

altså når vi selv er døde og er i Guds herlighed, da skal vi få Hans ansigt at se.

altså når vi selv er døde og er i Guds herlighed, da skal vi få Hans ansigt at se. Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 18. januar 2015 Kirkedag: 2.s.e.H3K Tekst: Joh 2,1-11 Salmer: SK: 22 * 289 * 144 * 474 * 51,1-2 LL: 22 * 447 * 449 * 289 * 144 * 474 * 430 Moses vil gerne

Læs mere

Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække. Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal.

Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække. Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække Salmer DDS 68: Se, hvilket menneske DDS 649: Skal fri og frelst

Læs mere

Opsummering. Nådegaver er tjenester for og i menigheden, givet og virket af Helligånden.

Opsummering. Nådegaver er tjenester for og i menigheden, givet og virket af Helligånden. Opsummering Nådegaver er tjenester for og i menigheden, givet og virket af Helligånden. Nådegaver og Åndens frugter er ikke det samme. Alle kristne har Åndens frugter i større eller mindre udstrækning.

Læs mere