Program for velfærdsteknologi

Save this PDF as:
Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Program for velfærdsteknologi"

Transkript

1 Program for velfærdsteknologi Program for velfærdsteknologi Side 1 af 8 1. Organisering Stamdata Programnummer 9.3 Go-sag Nr. og navn på 9.3 Forbedre borgernes muligheder for at den/de indsatser, mestre eget liv ved at koordinere og som udmøntes understøtte udviklingen og udbredelsen af modne velfærdsteknologiske løsninger med dokumenteret effekt Programejer 9.4 Forbedre livskvaliteten for borgere med funktionsnedsættelser og socialt udsatte ved at anvende mobile løsninger på socialområdet, som fremmer forebyggelse, inklusion Tina Wahl 1.1 Programleder/kontaktperson Gitte Duelund Jensen, Center for Velfærdsteknologi 1.2 Forankring og samarbejde Programmet er forankret i KL i en selvstændig enhed. Enheden samarbejder tæt med alle kommunerne i hele perioden. 2. Formål 2.1 Baggrund og overordnet formål Formål Programmet skal sikre en strategisk udvikling af det velfærdsteknologiske område ved at opsamle viden, koordinere og dokumentere arbejdet med velfærdsteknologi 1

2 samt understøtte kommunernes implementering og gevinstrealisering af modne velfærdsteknologiske løsninger. Velfærdsteknologiske løsninger giver mange borgere bedre mulighed for at planlægge og klare hverdagen. For mennesker med funktionsnedsættelser kan velfærdsteknologi i hjemmet give mere tryghed, frihed og mobilitet, så det i højere grad bliver muligt at deltage aktivt i hverdags- og samfundslivet. Side 2 af 8 Samtidig står kommunerne over for de velkendte udfordringer på de store velfærdsområder i form af et stigende antal ældre med behov for pleje og praktisk hjælp og et stigende antal borgere med komplekse behov. Samtidig er kommunerne udfordret af et stigende antal ledige stillinger på pleje- og omsorgsområdet og et vedvarede behov for at holde økonomien i ro på områderne. Implementering af velfærdsteknologi og fokus på at realisere de økonomiske gevinster heraf kan bidrage til at imødegå disse udfordringer. Kommunerne efterspørger i den forbindelse fælleskommunal udvikling og deling af viden og dokumentation om anvendelse af velfærdsteknologiske løsninger samt en øget koordinering af udviklings- og afprøvningsprojekter, sådan at kommunerne i højere grad udvikler det velfærdsteknologiske område i fællesskab på grundlag af bedste fælles viden. KL etablerede i 2013 en særskilt programenhed (Center for Velfærdsteknologi) til understøttelse af storskala-implementering af velfærdsteknologi i kommunerne i perioden indenfor Fælleskommunalt program for udbredelse af velfærdsteknologi. Det eksisterende fælleskommunale velfærdsteknologiprogram har de seneste to år oparbejdet en stor viden om barrierer og udfordringer ved implementering af velfærdsteknologi, som har dannet grundlag for det fælleskommunale arbejde. En videreførelse af programmet skal sikre et fortsat fokus på, at teknologi, business cases og strategi ikke gør det alene. Hvis kommunerne skal lykkes med at realisere gevinstpotentialerne ved implementering af velfærdsteknologi, skal der også i de kommende år arbejdes med både forandringer af de kommunale organisationer og værdien af løbende opfølgninger. Erfaringen viser,

3 at mange kommuner fortsat støder ind i mange barrierer, når skridtet skal tages fra afprøvning af teknologi i mindre skala til implementering af teknologien i stor skala. Det er desuden lykkedes positivt at kvalificere den almindelige lokale og nationale debat om og holdning til velfærdsteknologi gennem spredning af kommunernes gode erfaringer. Men der er stadig brug for at beskrive og dele de gode historier fra hverdagen med velfærdsteknologi, der giver værdighed og frihed tilbage til mange borgere. Side 3 af Gevinster Programmets formål er at bidrage væsentligt til borgernes livskvalitet og til kommunernes økonomiske råderum gennem videndeling om implementering af modne velfærdsteknologiske løsninger i kommunerne. Programmet har særligt fokus på fire overordnede gevinstkategorier: 1. Programmet bidrager til at synliggøre kommunernes effektiviseringer og gevinstrealiseringer ved implementering af velfærdsteknologi. 2. Programmet understøtter udviklingen af kvaliteten, sådan at borgerne oplever, at de kommunale ydelser leveres meningsfuldt med anvendelse af velfærdsteknologi i forhold til borgernes behov for et selvstændigt og værdigt hverdagsliv. 3. Programmet understøtter videndeling af de positive effekter, implementering af velfærdsteknologier har på arbejdsmiljøet. 4. Programmet understøtter øget koordination af velfærdsteknologiske projekter mellem kommunerne gennem videndeling om projekter og dokumentation med henblik på øget fælles læring. 2.3 Resultatmål Resultatmål 1. Programmet gennemfører en gang årligt en statusmåling af udbredelsen af velfærdsteknologi i kommunerne på såvel økonomiske som kvalitative indikatorer.

4 2. Programmet understøtter en øget koordination af velfærdsteknologiske projekter i de enkelte kommuner, gennem videndeling om projekter og dokumentation, med henblik på øget fælles læring. 3. Programmet understøtter de til enhver tid aftalte indsatser om storskalaimplementering af moden velfærdsteknologi i kommunerne. 4. Programmet varetager fælleskommunale interesser på det velfærdsteknologiske område ved blandt andet at sætte fokus på lovgivningsmæssige barriere. 5. Programmet følger og understøtter de kommunale behov for videndeling om velfærdsteknologi gennem pro-aktiv og struktureret opsamling og spredning af viden. Side 4 af 8 3. Indhold i program En videreførelse af det fælleskommunale program for velfærdsteknologi skal fastholde og understøtte den videre udvikling i kommunernes på det velfærdsteknologiske område. Kommunerne efterspørger fortsat implementeringsstøtte, udvikling af dokumentation for effekter og gevinster og en endnu højere grad af videndeling mellem kommuner. Der er derudover også fortsat behov for øget fokus på strukturelle barrierer som fx lov om magtanvendelse og opsamling af data. Stadig flere af de teknologiske løsninger på markedet er udviklet i samarbejde med kommunale medarbejdere og borgere, men de kan ikke bringes i anvendelse, da lovgivningen ikke er fulgt med det paradigmeskifte, kommunerne har arbejdet med de seneste år, om hverdags-rehabilitering og tidlige forebyggende indsatser. Hertil kommer øgede forventninger fra borgerne om et selvstændigt og værdigt liv samt om mulighed for at udnytte de teknologiske muligheder, markedet tilbyder. Realiseringen af programmets gevinster er organiseret i følgende tre delprojekter: a) Understøttelse af gevinstrealisering. Dette delprojekt fokuserer på realistiske, brugbare og overførbare business cases, på reel realisering af de gevinstpotentialer, som velfærdsteknologiske løsninger giver i form af varige gevinster.

5 Derudover vil projektet arbejde for, at dokumentationen i højere grad opleves som valid, og derfor kan anvendes som en del af den almindelige ledelsesinformation.kommunernes gevinstrealisering følges en gang årligt på såvel økonomiske som kvalitative indikatorer. Side 5 af 8 b) Understøttelse af implementering. Dette delprojekt fokuserer på at udarbejde vejledninger, tjeklister mv., der til enhver tid efterkommer det behov for implementeringsstøtte, som kommunerne efterspørger. Herudover afholdes temadage og kurser for relevante målgrupper i kommunerne. Delprojektet vil have som overordnet mål, at alle typer af leverancer skal opleves som meningsfulde og brugbare i forhold til at arbejde for at indfri de identificerede forretningsbehov. c) Videndeling, udvikling og koordinering af området. Dette delprojekt fokusere på at understøtte opsamling af viden, dokumentation og koordinering af kommunale velfærdsteknologiprojekter af fælleskommunal relevans, sådan at kvalificeret videndeling bliver mulig. Sporet understøtter endvidere de fælleskommunale interesser gennem strategisk kommunikation om det velfærdsteknologiske område i kommunerne. Der udarbejdes i en senere fase projektbeskrivelser for hvert af de tre delprojekter. 3.1 Strategisk sammenhæng Programmet for velfærdsteknologi skal ses i forlængelse af følgende eksisterende KL-politiske udspil og fællesoffentlige tiltag: Den Fælleskommunale digitaliseringsstrategi Lokal og digital, et sammenhængende Danmark Strategi for digital velfærd KL s debatoplæg om fremtidens socialpolitik, Invester før det sker, marts KL s udspil om sundhed - Sammen om Sundhed, oktober Programmets organisering Programmet organiseres som følger: En styregruppe som består af kommunale repræsentanter på direktørniveau og KL. 5 stående kommunale velfærdsteknologiske netværk med deltagelse af projektledere, konsulenter, mellemledere mv. der

6 arbejder med implementering og drift af velfærdsteknologiske løsninger. Styregruppen har det overordnede ansvar for at sikre, at Center for Velfærdsteknologi når sine resultatmål. Herudover skal styregruppen have fokus på at sikre sammenhæng og samarbejde med alle 98 kommuner og med relevante eksterne parter. Side 6 af 8 Programmet gennemføres af en særskilt programenhed i KL (Center for Velfærdsteknologi) og har eget budget og ledelse. Enheden består af fire fuldtidsansatte. 4. Ressourceestimering Det estimeres, at der fortsat skal afsættes midler til 4 årsværk, svarende til kr. om året i perioden til at realisere programmet. KL s Bestyrelse har inden for det nuværende program bevilget midler til og med Programmets økonomi kan eventuelt suppleres gennem yderligere bevillinger fra fonde mv. samt gennem salg af særlige ydelser målrettet enkeltkommuner ud over det, som kan leveres inden for rammen af bevillingen. Budget Velfærdsteknologi Lønmidler Møder, workshops, o. lign Kommunikation, formidling og materialer Rejser og transport inkl. opholdsudgifter Eksterne ydelser I ALT Tidshorisont Programmets delprojekter forløber i hele strategiperioden ( ). Programmets resultater drøftes en gang årligt af programmets styregruppe på grundlag af fælleskommunalt dokumenterede projekter samt årets statusmåling.

7 6. Risikovurdering af programmet Følgende risici vurderes relevante at følge i hele programperioden: 1. Der er en risiko for, at et for snævert fokus på national dokumentation for arbejdet med velfærdsteknologi i kommunerne kan komme i konflikt med hensynet til at understøtte de lokale behov for relevant ledelsesinformation. 2. Der er risiko for, at lovgivningsmæssige barriere vil forhindre hensigtsmæssig implementering af modne velfærdsteknologier i kommunerne. 3. Der er risiko for, at økonomisk trængte kommuner ikke kan rejse den investeringskapital, som storskala-implementering af velfærdsteknologi kræver. 4. Der er risiko for, at kommunerne ikke realiserer det økonomiske potentiale som implementering af velfærdsteknologi muliggør. Side 7 af 8 7. Interessentvurdering Kommunerne Kommunerne er den vigtigste interessent for programmet. Kommunikationen til kommunerne skal sikre, at kommunerne kender til og anvender den del af aktiviteterne i programmet vedr. implementering af velfærdsteknologi, kortlægning, analyser, mv. de har brug for. Programmet skal løbende kommunikere, så programmets resultater og indsats er kendt i kommunerne. Kommunerne inddrages i programmet på flere måder. Dels er der kommunale repræsentanter i styregruppen for Center for Velfærdsteknologi, ligesom kommunale repræsentanter er involveret i det løbende udviklings- og implementeringsarbejde og i den løbende dialog om kommunernes egne projekter. Herudover vil der ske en inddragelse i netværksarbejde og i andre relevante fora. Kommunikationen sker løbende via KL s hjemmeside og andre relevante fora og netværk, men det er vigtigt, at programmet også kommer rundt i landet og hermed er med til at skabe en grundlæggende forståelse for programmets formål og aktiviteter. Leverandører

8 Der er i dag et meget stort marked for salg af hjælpemidler og velfærdsteknologi til kommunerne, såvel som et stort internationalt marked. Leverandørerne er derfor en afgørende interessent. Det ligger dog uden for programmets ramme at kommunikere systematisk med alle leverandører. Derfor skal det som led i programmet sikres en målrettet og relevant dialog med de leverandører, som er centrale for programmets realisering. Side 8 af 8 De statslige parter Programmet vil løbende være i dialog med Finansministeriet/Digitaliseringsstyrelsen samt relevante sektorministerier og styrelser, herunder Social- og Indenrigsministeriet og Sundheds- og Ældreministeriet om implementering af velfærdsteknologi i kommunerne, idet velfærdsteknologi sandsynligvis bliver et tema i den kommende fællesoffentlige digitaliseringsstrategi.

Programbeskrivelse. 2.1 Program for velfærdsteknologi Formål og baggrund

Programbeskrivelse. 2.1 Program for velfærdsteknologi Formål og baggrund Programbeskrivelse 2.1 Program for velfærdsteknologi 2017-2020 1. Formål og baggrund Formål Programmet skal sikre en strategisk udvikling af det velfærdsteknologiske område ved at opsamle viden, koordinere

Læs mere

Program for Velfærdsteknologi

Program for Velfærdsteknologi Program for Velfærdsteknologi 2017-2020 Delprojekt a: Understøttelse af gevinstrealisering Side 1 af 6 1. Formål og baggrund 1.1 Baggrund og overordnet formål Dette delprojekt orienterer sig primært mod

Læs mere

Program for Velfærdsteknologi

Program for Velfærdsteknologi Program for Velfærdsteknologi 2017-2020 Delprojekt b: Understøttelse af implementering Side 1 af 7 1. Formål og baggrund 1.1 Baggrund og overordnet formål Dette delprojekt orienterer sig primært mod opfyldelsen

Læs mere

Program for Velfærdsteknologi

Program for Velfærdsteknologi Program for Velfærdsteknologi 2017-2020 Delprojekt c: Videndeling, udvikling og koordinering af området Side 1 af 7 1. Formål og baggrund 1.1 Baggrund og overordnet formål Dette delprojekt orienterer sig

Læs mere

Fælleskommunalt program for udbredelse af velfærdsteknologi

Fælleskommunalt program for udbredelse af velfærdsteknologi R E SULTATKONTRAKT Fælleskommunalt program for udbredelse af velfærdsteknologi Det er projektets formål at sikre, at modne velfærdsteknologier udbredes i kommunerne, og at kommunerne i fælleskommunalt

Læs mere

Program for Velfærdsteknologi

Program for Velfærdsteknologi Programbeskrivelse Program for 2017-2020 1. Formål og baggrund Med udgangen af 2016 afsluttes programperiode for Program for 2014-2016. KL s bestyrelse besluttede i december 2015 at fastholde den fælleskommunale

Læs mere

Projektbeskrivelse for sundhedsdataprogrammets initiativ

Projektbeskrivelse for sundhedsdataprogrammets initiativ Projektbeskrivelse for sundhedsdataprogrammets initiativ 4 Baggrund Som en del af regeringens synlighedsreform, blev der med finansloven 2016 reserveret midler med det overordnede formål at bidrage til

Læs mere

NOTAT. Velfærdsteknologi

NOTAT. Velfærdsteknologi NOTAT Velfærdsteknologi KL har taget initiativ til Center for Velfærdsteknologi, da det er et centralt indsatsområde for kommunerne. Det fælleskommunale velfærdsteknologiske program har følgende afsæt:

Læs mere

Programbeskrivelse - øget sikkerhed og implementering af sikkerhedsreglerne i EU's databeskyttelsesforordning

Programbeskrivelse - øget sikkerhed og implementering af sikkerhedsreglerne i EU's databeskyttelsesforordning Programbeskrivelse - øget sikkerhed og implementering af sikkerhedsreglerne i EU's databeskyttelsesforordning Formål og baggrund Afhængigheden af digitale løsninger vokser, og udfordringerne med at fastholde

Læs mere

Behov for større sammenhæng og fælles sprog om borgerens tilstand på tværs af myndigheder, udfører og aktører inden for socialområdet

Behov for større sammenhæng og fælles sprog om borgerens tilstand på tværs af myndigheder, udfører og aktører inden for socialområdet Projektbeskrivelse 2.2 Sammenhæng og viden om effekt på socialområdet 1. Formål og baggrund Kommunerne har i de senere år styrket kvaliteten i det socialfaglige arbejde gennem udvikling og implementering

Læs mere

Temadag om den nye fælleskommunale handlingsplan Velkommen. Pia Færch og Søren F. Bregenov Digitalisering og Borgerbetjening, KL

Temadag om den nye fælleskommunale handlingsplan Velkommen. Pia Færch og Søren F. Bregenov Digitalisering og Borgerbetjening, KL Temadag om den nye fælleskommunale handlingsplan Velkommen Pia Færch og Søren F. Bregenov Digitalisering og Borgerbetjening, KL INDSÆT EMNE INDSÆT TITEL DAGENS PROGRAM INITIATIVER I DEN FÆLLESKOMMUNALE

Læs mere

Vision og strategi for DIGITALISERING & VELFÆRDSTEKNOLOGI for SÆH-forvaltningen

Vision og strategi for DIGITALISERING & VELFÆRDSTEKNOLOGI for SÆH-forvaltningen Vision og strategi for DIGITALISERING & VELFÆRDSTEKNOLOGI for SÆH-forvaltningen 2016-2020 VISION PERSPEKTIVER OVERORDNEDE MÅL ORGANISERING ROLLER OG ANSVAR INDSATSER BAGGRUND I Hjørring Kommune vil vi

Læs mere

Det fælleskommunale program for udbredelse af velfærdsteknologi

Det fælleskommunale program for udbredelse af velfærdsteknologi Det fælleskommunale program for udbredelse af velfærdsteknologi Vejledning til Statusmåling 2017 Denne vejledning er udarbejdet for at lette og kvalificere dataindsamlingen til statusmålingen for udbredelse

Læs mere

BORGERNE SKAL VIDEST MULIGT MESTRE EGET LIV

BORGERNE SKAL VIDEST MULIGT MESTRE EGET LIV SESSION FÆLLESKOMMUNALE INITIATIVER BORGERNE SKAL VIDEST MULIGT MESTRE EGET LIV Den 7. december 2015 SESSION FÆLLESKOMMUNALE INITIATIVER Agenda 1. Kort om mål og indsatser på social og sundhedsområdet

Læs mere

LOKAL OG DIGITAL ET SAMMENHÆNGENDE DANMARK

LOKAL OG DIGITAL ET SAMMENHÆNGENDE DANMARK LOKAL OG DIGITAL ET SAMMENHÆNGENDE DANMARK Henriette Günther Sørensen, KL Fagligt forum for 7-arkivernes medarbejdere 14. september 2016 Fælles vision for digitalisering Det fælleskommunale arbejde med

Læs mere

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi gladsaxe.dk Digitaliseringsstrategi 2015-2018 Gladsaxe Kommune er med stor fart i gang med at forandre og effektivisere opgaveløsningen og skabe mere velfærd for borgerne ved at udnytte mulighederne gennem

Læs mere

Programbeskrivelse. 7.2 Øget sikkerhed og implementering af EU's databeskyttelsesforordning. 1. Formål og baggrund. August 2016

Programbeskrivelse. 7.2 Øget sikkerhed og implementering af EU's databeskyttelsesforordning. 1. Formål og baggrund. August 2016 Programbeskrivelse 7.2 Øget sikkerhed og implementering af EU's databeskyttelsesforordning 1. Formål og baggrund Afhængigheden af digitale løsninger vokser, og udfordringerne med at fastholde et acceptabelt

Læs mere

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Fremtidens senior- og handicapservice 2014 2018 Indledning Strategien er en del af den samlede strategi for Fremtidens senior- og handicapservice 2014-2018,

Læs mere

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Fremtidens senior- og handicapservice 2014 2018 Indledning Strategien er en del af den samlede strategi for Fremtidens senior- og handicapservice 2014-2018,

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2014

Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Indholdsfortegnelse: Hørsholm Kommune vil være en digital kommune...3 Hvor skal vi hen...3 Mål for digitalisering...5 Strategiske spor...6 A. Alle ledere og medarbejdere

Læs mere

Butler-stativet er en stor hjælp, når støttestrømper skal på

Butler-stativet er en stor hjælp, når støttestrømper skal på 4. Hverdagsteknologi Den teknologiske udvikling går til stadighed hurtigere, og det påvirker både hverdags- og arbejdslivet. Der sker i disse år rigtig mange forandringer i den kommunale opgaveløsning

Læs mere

12.1. Stærkere koordination og implementering & 12.2. Klar ansvarsfordeling og tæt samarbejde på velfærdsområderne

12.1. Stærkere koordination og implementering & 12.2. Klar ansvarsfordeling og tæt samarbejde på velfærdsområderne Side 1 af 5 12.1. Stærkere koordination og implementering & 12.2. Klar ansvarsfordeling og tæt samarbejde på velfærdsområderne Målsætning Organiseringen af det tværoffentlige arbejde med digitalisering

Læs mere

Velfærd gennem digitalisering

Velfærd gennem digitalisering Velfærd gennem digitalisering Sorø Kommunes Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering 2011 2016 1. Indledning Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering er udarbejdet i 2011 over en periode

Læs mere

Indstilling. Velfærdsteknologisk Udviklingssekretariat. 1. Resumé. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund

Indstilling. Velfærdsteknologisk Udviklingssekretariat. 1. Resumé. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 10. januar 2014 Velfærdsteknologisk Udviklingssekretariat 1. Resumé Det velfærdsteknologiske udviklingssekretariat skal udmønte byrådets

Læs mere

Programbeskrivelse - Sammenhængende Digital Borgerservice. 1. Formål og baggrund NOTAT

Programbeskrivelse - Sammenhængende Digital Borgerservice. 1. Formål og baggrund NOTAT Programbeskrivelse - Sammenhængende Digital Borgerservice 1. Formål og baggrund Den digitale service skal gøre det lettere at være borger og virksomhed i Danmark. De skal opleve nærhed og sammenhæng i

Læs mere

LOKAL OG DIGITAL - ET SAMMENHÆNGENDE DANMARK

LOKAL OG DIGITAL - ET SAMMENHÆNGENDE DANMARK V. PIA FÆRCH (PAH@KL.DK) KONTORCHEF, KL 1 FÆLLESKOMMUNAL DIGITALISERINGSSTRATEGI 2016-2020 UDGANGSPUNKT FOR DEN NYE STRATEGI Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015 Fælles beslutnings- og

Læs mere

Velfærdsteknologi med Servicestyrelsen

Velfærdsteknologi med Servicestyrelsen Velfærdsteknologi med Servicestyrelsen Hvad er vores Grundlag? Servicestyrelsen arbejder for at skabe bedre sociale forhold for socialt udsatte børn, unge og voksne, mennesker med handicap samt ældre Det

Læs mere

MERE SELVHJULPNE BORGERE

MERE SELVHJULPNE BORGERE MERE SELVHJULPNE BORGERE Fælles offentlig og fælles kommunale initiativer på social- og sundshedsområdet Agenda 1. Overordnet tilgang og overblik 2. Sammenhængende borgerforløb med effekt 3. Landsdækkende

Læs mere

WORKSHOP 3. VELFÆRDSTEKNOLOGI. Jan Rindahl Rhod, Eva Hildebrandt Jensen og Christina Eilrich Svendsen, Ældreog Handicapforvaltningen, Odense Kommune

WORKSHOP 3. VELFÆRDSTEKNOLOGI. Jan Rindahl Rhod, Eva Hildebrandt Jensen og Christina Eilrich Svendsen, Ældreog Handicapforvaltningen, Odense Kommune WORKSHOP 3. VELFÆRDSTEKNOLOGI Jan Rindahl Rhod, Eva Hildebrandt Jensen og Christina Eilrich Svendsen, Ældreog Handicapforvaltningen, Odense Kommune PROGRAM FOR WORKSHOPPEN Begrebsafklaring hvad er velfærdsteknologi?

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE FOR DIGIMIDT

SAMARBEJDSAFTALE FOR DIGIMIDT SAMARBEJDSAFTALE FOR DIGIMIDT 18.01.2018 2 Udgangspunktet Silkeborg og Viborg kommuner har indgået et strategisk samarbejde med afsæt i digitalisering og it. Det strategiske samarbejde kaldes DigiMidt.

Læs mere

Programbeskrivelse. 5.5 Kommunal implementering af grunddata. 1. Formål og baggrund. Juni 2016

Programbeskrivelse. 5.5 Kommunal implementering af grunddata. 1. Formål og baggrund. Juni 2016 Weidekampsgade 10 Postboks 3370 2300 København S Programbeskrivelse 5.5 Kommunal implementering af grunddata www.kl.dk Side 1 af 7 1. Formål og baggrund Det fælleskommunale program har til formål, at understøtte

Læs mere

Programbeskrivelse. 2.3 Implementering og videreudvikling af Fælles

Programbeskrivelse. 2.3 Implementering og videreudvikling af Fælles Programbeskrivelse 2.3 Implementering og videreudvikling af Fælles Sprog III 1. Formål og baggrund Mange ældre borgere, som modtager pleje og omsorg i kommunerne, har flere forskellige kontakter med kommunen.

Læs mere

Programbeskrivelse - Digitalt kompetente kommuner

Programbeskrivelse - Digitalt kompetente kommuner Programbeskrivelse - Digitalt kompetente kommuner August 2016 1. Formål og baggrund Programmets formål er at understøtte kommunernes arbejde med digital kompetenceudvikling. Det vil i første omgang ske

Læs mere

Det Gode Liv. - Velfærdsteknologi for dig. Velfærdsteknologisk Strategi 2014-2017

Det Gode Liv. - Velfærdsteknologi for dig. Velfærdsteknologisk Strategi 2014-2017 Det Gode Liv - Velfærdsteknologi for dig Velfærdsteknologisk Strategi 2014-2017 Indhold Hvad er velfærdsteknologi? Velfærdsteknologi til fremtidens udfordringer Det gode liv for borgeren og det gode arbejdsliv

Læs mere

UDBREDELSE AF VELFÆRDSTEKNOLOGI

UDBREDELSE AF VELFÆRDSTEKNOLOGI LOKAL STATUSRAPPORT, MAJ 2017 FANØ KOMMUNE DET FÆLLESKOMMUNALE PROGRAM FOR UDBREDELSE AF VELFÆRDSTEKNOLOGI UDBREDELSE AF VELFÆRDSTEKNOLOGI LOKAL STATUSRAPPORT 2014-16 Lokal Statusrapport Side 2 af 1584

Læs mere

Projektbeskrivelse for Fremfærd Bruger Projekt Teknologi og tillid

Projektbeskrivelse for Fremfærd Bruger Projekt Teknologi og tillid Projektbeskrivelse for Fremfærd Bruger Projekt Teknologi og tillid Baggrund for projektet Teknologiske løsninger og digitaliseringen udvikler sig eksponentielt og eksplosivt nu og i fremtiden. Vi ser med

Læs mere

Business Technology: strategi, trends og erfaringer IT I PRAKSIS 2013

Business Technology: strategi, trends og erfaringer IT I PRAKSIS 2013 Business Technology: strategi, trends og erfaringer IT I PRAKSIS 2013 ETABLÉR DIGITALT STRATEGISK LEDERSKAB KOMBINERET MED EN EKSPLICIT KOBLING TIL VÆRDISKABELSE Den offentlige sektor er under forandring.

Læs mere

VELFÆRDSTEKNOLOGI STATUSMÅLING, MAJ 2016 VELFÆRDSTEKNOLOGI STATUSMÅLING Det fælleskommunale program for udbredelse af velfærdsteknologi

VELFÆRDSTEKNOLOGI STATUSMÅLING, MAJ 2016 VELFÆRDSTEKNOLOGI STATUSMÅLING Det fælleskommunale program for udbredelse af velfærdsteknologi VELFÆRDSTEKNOLOGI STATUSMÅLING, MAJ 2016 VELFÆRDSTEKNOLOGI STATUSMÅLING 2016 Det fælleskommunale program for udbredelse af velfærdsteknologi Velfærdsteknologi Side 2 af 36 Indholdsfortegnelse 1 Resume...4

Læs mere

Udvalgte resultater Der er stor kundetilfredshed med Region Sjællands tilbud og den kvalitet, der er i opgaveløsningen

Udvalgte resultater Der er stor kundetilfredshed med Region Sjællands tilbud og den kvalitet, der er i opgaveløsningen Dato: 29. august 2016 Brevid: 3042347 Evaluering af strategi for det regionale socialområdet 2013-2016 Regionsrådet godkendte i 2012 strategi for det regionale socialområde 2013-2016. Strategien satte

Læs mere

Strategi for innovation og velfærdsteknologi. i Sundhed & Omsorg, Esbjerg Kommune. et sammendrag

Strategi for innovation og velfærdsteknologi. i Sundhed & Omsorg, Esbjerg Kommune. et sammendrag Strategi for innovation og velfærdsteknologi i Sundhed & Omsorg, Esbjerg Kommune et sammendrag Forord Esbjerg Kommune, Sundhed & Omsorg, står over for store udfordringer i de kommende år. Der bliver flere

Læs mere

Skanderborg Kommune Dato: 21. Februar 2014 Rettet af: Vibeke Breuerbach Version:2. 14/ Projektindstilling

Skanderborg Kommune Dato: 21. Februar 2014 Rettet af: Vibeke Breuerbach Version:2. 14/ Projektindstilling 14/12619 -Projektindstilling Skanderborg Kommune Projekt: Indførsel af velfærdsteknologi i Ældre og handicap Ansvarlige for projektet Projektejer Jan Møller Iversen Projektleder Projektidé Baggrund Udpeges

Læs mere

Odsherred Kommune. Strategi for velfærdsteknologi 2012 2016

Odsherred Kommune. Strategi for velfærdsteknologi 2012 2016 Odsherred Kommune Strategi for velfærdsteknologi 2012 2016 Godkendt i Byrådet 30. oktober 2012 Indhold 1 INDLEDNING 3 2 STRATEGIGRUNDLAGET OG HANDLINGSPLAN 4 3 VISION 5 4 PEJLEMÆRKER OG PRINCIPPER 7 4.1

Læs mere

RAMMEARKITEKTUREN I DEN KOMMENDE STRATEGIPERIODE

RAMMEARKITEKTUREN I DEN KOMMENDE STRATEGIPERIODE RAMMEARKITEKTUREN I DEN KOMMENDE STRATEGIPERIODE IT-arkitekturrådet, Den 1. dec. 2015 Kaare Pedersen, projektchef, KL Bevægelse 2010-15 Monopolbrud og strategi KOMBIT 15% af IT-markedet Arkitekturmål Principper

Læs mere

Resultatkontrakt Tillæg maj 2016

Resultatkontrakt Tillæg maj 2016 Resultatkontrakt Tillæg maj 2016 4.4. Det fælles brugerportalsinitiativ for folkeskolen For at understøtte realiseringen af Brugerportalsinitiativet (BPI) for folkeskolen etablerede KL i 2015 et fælleskommunalt

Læs mere

Cover - Aftale med regeringen om moderniserings- og effektiviseringsprogrammet

Cover - Aftale med regeringen om moderniserings- og effektiviseringsprogrammet KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT Til Økonomiudvalget Cover - Aftale med regeringen om moderniserings- og effektiviseringsprogrammet KL har den 27. oktober 2016 indgået en

Læs mere

Ringsted Kommunes Ældrepolitik

Ringsted Kommunes Ældrepolitik Ringsted Kommunes Ældrepolitik 2 Indhold: Indledning...3 Vision: Omsorgskommunen Ringsted...4 Dialogmodellen...5 Tryghed og kvalitet...6 Deltagelse, fællesskab og ansvar... 7 Forskellige behov...8 Faglighed

Læs mere

Slutrapportering fra samarbejdsforum for bedre udnyttelse af velfærdsteknologi på handicapområdet

Slutrapportering fra samarbejdsforum for bedre udnyttelse af velfærdsteknologi på handicapområdet NOTAT Dato: 260516 Sagsnr: 14/46536 Initialer: MPJ Titel Slutrapport vedr. Samarbejdsforum for bedre udnyttelse af velfærdsteknologi på handicapområdet Fra: Til: Socialstyrelsen Styregruppen for Strategi

Læs mere

NOTAT. Bilag 3. Hverdagsrehabilitering i hjemmet. Baggrund

NOTAT. Bilag 3. Hverdagsrehabilitering i hjemmet. Baggrund Bilag 3 Hverdagsrehabilitering i hjemmet NOTAT Hvidovre Kommune Social og Arbejdsmarkedsforvaltningen Helle Risager Lund Udviklings- og Kvalitetsteamet Sagsnr.: 11/16364 Dok.nr.: 23985/12 Baggrund Hvidovre

Læs mere

Udkast maj 2013. Ældrepolitik

Udkast maj 2013. Ældrepolitik Udkast maj 2013 Ældrepolitik Vision Omsorgskommunen Ringsted Ældrepolitikken sætter rammen og afstikker retningen for initiativer og indsatser på ældre og sundhedsområdet i Ringsted Kommune og har sit

Læs mere

2.4 Initiativbeskrivelse

2.4 Initiativbeskrivelse KL Danske Regioner Økonomi- og Indenrigsministeriet Social- og Integrationsministeriet Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Finansministeriet 2.4 Initiativbeskrivelse Fuldt digitaliseret kommunikation

Læs mere

DIGITAL SAMMENHÆNG - for borgere og virksomheder

DIGITAL SAMMENHÆNG - for borgere og virksomheder DIGITAL SAMMENHÆNG - for borgere og virksomheder Digitaliseringsstrategi 2017-2020 Silkeborg Kommune & Viborg Kommune Indhold Sammen kan vi gøre det bedre 3 Digitalisering skaber sammenhæng på tværs 5

Læs mere

Velfærdsteknologi Handleplan Februar 2015

Velfærdsteknologi Handleplan Februar 2015 I Fællesoffentlig strategi for digital velfærd 2013-2020 indgår et fælleskommunalt program, som rummer nedenstående fire projekter; hjælp til løft, vasketoilet, spiserobot og bedre brug af hjælpemidler.

Læs mere

Strategi for innovation og velfærdsteknologi i Sundhed & Omsorg, Esbjerg Kommune

Strategi for innovation og velfærdsteknologi i Sundhed & Omsorg, Esbjerg Kommune Strategi for innovation og velfærdsteknologi i Sundhed & Omsorg, Esbjerg Kommune 1 Udfordringer Esbjerg Kommunes servicetilbud vil i stigende grad blive udfordret i de kommende år. Vi vil blive mødt med

Læs mere

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for ældre Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens ældre borgere har mulighed for at leve et godt, aktivt og

Læs mere

Indledning. Ældrepolitikken retter sig både

Indledning. Ældrepolitikken retter sig både Ældrepolitik 2 blank Indhold: Indledning...4 Vision Omsorgskommunen Ringsted...6 Dialogmodellen...7 Tryghed og kvalitet...8 Pejlemærkerne Deltagelse, fællesskab og ansvar...9 Forskellige behov...10 Faglighed

Læs mere

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi Dragør Kommune, november 2015 Digitaliseringsstrategi UDKAST Dragør Kommune 2016 2020 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Fællesoffentligt samarbejde om digitalisering - infrastrukturen...5 3. Borgerbetjening

Læs mere

PARATHEDSMÅLING. Bedre brug af hjælpemidler

PARATHEDSMÅLING. Bedre brug af hjælpemidler PARATHEDSMÅLING Bedre brug af hjælpemidler Indhold Introduktion til anvendelse af dokumentet 3 Resume af parathedsmålingen 4 Fælles og konkrete mål med implementeringen 6 Organisering og ledelse 9 Medarbejdere

Læs mere

Vejledning til dataindsamling 2017

Vejledning til dataindsamling 2017 Vejledning til dataindsamling 2017 Denne vejledning er udarbejdet for at lette og kvalificere dataindsamlingen vedrørende velfærdsteknologi, som løber fra d. 14. september 2017 til d. 26. oktober 2017.

Læs mere

Det gode og aktive hverdagsliv

Det gode og aktive hverdagsliv Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for voksne med handicap Godkendt af Byrådet xx 2013 Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens voksne borgere

Læs mere

Kliniske retningslinjer på det kommunale sundhedsområde

Kliniske retningslinjer på det kommunale sundhedsområde P R O J EKTBESKRIVELSE Kliniske retningslinjer på det kommunale sundhedsområde 1. Formål og baggrund for projektet Siden strukturreformen har kommunen fået flere opgaver på social- og sundhedsområdet,

Læs mere

Udviklingsplan Helhedstilbuddet Bank-Mikkelsens Vej GENTOFTE KOMMUNE. - Overordnede mål, indsats- og fokusområder

Udviklingsplan Helhedstilbuddet Bank-Mikkelsens Vej GENTOFTE KOMMUNE. - Overordnede mål, indsats- og fokusområder Udviklingsplan 2014 - Overordnede mål, indsats- og fokusområder Nærværende rammesætning udgør det fælles styringsredskab i Social & Handicap Drift. Det rummer: 1. De tværgående og fælles mål, indsats-

Læs mere

Programbeskrivelse. 7.1 Sammenhæng og genbrug med rammearkitekturen. 1 Formål og baggrund. Maj 2016

Programbeskrivelse. 7.1 Sammenhæng og genbrug med rammearkitekturen. 1 Formål og baggrund. Maj 2016 Programbeskrivelse 7.1 Sammenhæng og genbrug med rammearkitekturen 1 Formål og baggrund Programmet Sammenhæng og genbrug med rammearkitekturen udgør en del af den fælleskommunale digitaliseringshandleplan.

Læs mere

KOMPETENCER OG GEVINSTREALISERING

KOMPETENCER OG GEVINSTREALISERING KOMPETENCER OG GEVINSTREALISERING Anders L. Holte, Chefkonsulent, KL Kaare Pedersen, Projektchef, KL Plan for denne session 1. Strategisk baggrund 2. Kompetencer - information 1. Den fællesoffentlige strategi

Læs mere

Målbillede for socialområdet

Målbillede for socialområdet Målbillede for socialområdet En ramme for en flerårig planlægning af det regionale socialområde Et socialområde med borgeren som aktiv medborger Faglig indsats af høj kvalitet, målrettet den enkelte borger

Læs mere

VelfærdsInnovation Sjælland

VelfærdsInnovation Sjælland VelfærdsInnovation Sjælland VIS Velfærdsteknologikonference 2015 Sørup Herregård, d. 4. marts 2015 Hasse Petersen, VelfærdsInnovation Sjælland www.vi-s.dk Udvælgelse og implementering af velfærdsteknologi

Læs mere

DUBU digitalisering af udsatte børn og unge

DUBU digitalisering af udsatte børn og unge R E SULTATKONTRAKT DUBU digitalisering af udsatte børn og unge Projekt 3.6 i handlingsplanen for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi Fra den 19. december 2011 har første fase af DUBU kunne tages

Læs mere

Strategisk plan for velfærdsteknologi og digitalisering

Strategisk plan for velfærdsteknologi og digitalisering Strategisk plan for velfærdsteknologi og digitalisering 2017-2020 Indledning Om 20 år vil antallet af 80-årige være fordoblet i Danmark. Bag den gode nyhed forventes også en stigning i antallet af år med

Læs mere

Telemedicinsk hjemmemonitorering til borgere med KOL. Projektinformation til kommuner, hospitaler og praktiserende læger i Region Midtjylland

Telemedicinsk hjemmemonitorering til borgere med KOL. Projektinformation til kommuner, hospitaler og praktiserende læger i Region Midtjylland Telemedicinsk hjemmemonitorering til borgere med KOL Projektinformation til kommuner, hospitaler og praktiserende læger i Region Midtjylland September 2016 Indhold 1. Baggrund for projektet... 3 2. Den

Læs mere

Udviklingsplan Overordnede mål, indsats- og fokusområder

Udviklingsplan Overordnede mål, indsats- og fokusområder GENTOFTE KOMMUNE SOCIAL & HANDICAP DRIFT Udviklingsplan 2018 - Overordnede mål, indsats- og fokusområder Udviklingsplanen er det fælles styringsredskab i Social & Handicap Drift. Det rummer: 1. De tværgående

Læs mere

VELFÆRDSTEKNOLOGI KL MAJ 2017 SLUTMÅLING

VELFÆRDSTEKNOLOGI KL MAJ 2017 SLUTMÅLING VELFÆRDSTEKNOLOGI KL MAJ 2017 SLUTMÅLING DET FÆLLESKOMMUNALE PROGRAM FOR UDBREDELSE AF VELFÆRDSTEKNOLOGI 2014-2016 2 Slutmåling 2016 SLUTMÅLING Det fælleskommunale program for udbredelse af velfærdsteknologi

Læs mere

En midlertidig organisation der etableres for at levere en eller flere leverancer til opnåelse af forandringsevne

En midlertidig organisation der etableres for at levere en eller flere leverancer til opnåelse af forandringsevne Sammenfattende definitioner Definition og beskrivelse Vision En portefølje er en samling af projekter/mer, som vurderes samlet med henblik på at optimere sammensætning og prioritering af strategiske indsatser

Læs mere

Horsens Kommunes Digitaliseringsstrategi

Horsens Kommunes Digitaliseringsstrategi Horsens Kommunes Digitaliseringsstrategi 2016-2020 Strategiske Indsatser Strategiområder Strategiske projekter Vi er en kommune, hvor effektiv udnyttelse af digitale muligheder er forankret i en decentral

Læs mere

Handleplan. Implementering af velfærdsteknologi og digitale tiltag. Sundhed og Omsorg

Handleplan. Implementering af velfærdsteknologi og digitale tiltag. Sundhed og Omsorg Handleplan Implementering af velfærdsteknologi og digitale tiltag Sundhed og Omsorg Ringkøbing Skjern Kommune December 2017 Indledning Som led i Analyse af velfærdsteknologi og digitalisering er der udarbejdet

Læs mere

Strategisk arbejde med velfærdsteknologi. Specialkonsulent Anne Pagh Social & Sundhed

Strategisk arbejde med velfærdsteknologi. Specialkonsulent Anne Pagh Social & Sundhed Strategisk arbejde med velfærdsteknologi Specialkonsulent Anne Pagh Social & Sundhed Politisk og strategisk forankring 2 Vi vil mere med velfærdsteknologi! Borgerens gode liv Køre længere på literen Vækst

Læs mere

Sundhed og Omsorg. Plejecenter Glesborg. Uanmeldt og anmeldt kommunalt tilsyn

Sundhed og Omsorg. Plejecenter Glesborg. Uanmeldt og anmeldt kommunalt tilsyn Sundhed og Omsorg Plejecenter Glesborg Uanmeldt og anmeldt kommunalt tilsyn 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Kvalitetsvurdering... 2 3. Datakilder... 2 4. Samlet vurdering... 3 5. Anbefalinger...

Læs mere

Velfærdsteknologi og kompetencer der virker i praksis - oplæg med afsæt i ALTAS Velfærdsteknologi i praksisnær undervisning

Velfærdsteknologi og kompetencer der virker i praksis - oplæg med afsæt i ALTAS Velfærdsteknologi i praksisnær undervisning Velfærdsteknologi og kompetencer der virker i praksis - oplæg med afsæt i ALTAS 170817 Velfærdsteknologi i praksisnær undervisning Den brændende platform Den demografiske udvikling: Prognosen viser, at

Læs mere

ARBEJDSFORM: Dialog, samarbejde på tværs og partnerskaber

ARBEJDSFORM: Dialog, samarbejde på tværs og partnerskaber 2019 COI S STRATEGI FORMÅL Center for Offentlig Innovation (COI) er et nationalt center, der arbejder for øget kvalitet og effektivitet i den offentlige sektor gennem innovation. COI samarbejder med innovations

Læs mere

NOPII projektet Nordjysk Platform for Innovative Indkøb

NOPII projektet Nordjysk Platform for Innovative Indkøb 1 NOPII projektet Nordjysk Platform for Innovative Indkøb Når det bedste på markedet ikke er godt nok Welfaretech den 1. december 2016 Charlotte Schjødt Jensen Projektleder for NOPII Ulrik Appel Chefkonsulent

Læs mere

SIKKERHEDS- PROGRAMMET

SIKKERHEDS- PROGRAMMET SIKKERHEDS- PROGRAMMET Beth Tranberg, Programleder 1 LOKAL OG DIGITAL et sammenhængende Danmark Den fælleskommunale handlingsplan 2016-2020 Et par af Resultatmålene Programmet skal understøtte den kommunale

Læs mere

Strategi for digital velfærd m.v.

Strategi for digital velfærd m.v. Strategi for digital velfærd m.v. Ralf Klitgaard Jensen, Forhandlings- og udviklingschef, KL KITA temadag den 6. marts 2014 www.kl.dk/gevinstrealisering 2 Baggrund for arbejde med digitalisering af

Læs mere

Sociale partnerskaber

Sociale partnerskaber Sociale partnerskaber Projektbeskrivelse Projektleder: Ejnar Tang Senest revideret: 5/12/2016 Baggrund Børne- og Familieudvalget, Social- og Sundhedsudvalget og Beskæftigelsesudvalget igangsatte i august

Læs mere

Overblik over handleplaner i Social Strategi

Overblik over handleplaner i Social Strategi Overblik over handleplaner i Social Strategi Indsatsområde Handleplaner Bemærkninger Der skal udarbejdes en overordnet rekrutterings- og kompetenceudviklingsstrategi på tværs af specialområderne. Kompetenceudvikling

Læs mere

Parathedsmåling. Anden fase: udarbejdelse af parathedsmåling. Fælles dialog mellem udvalgte medarbejdere i egen organisation

Parathedsmåling. Anden fase: udarbejdelse af parathedsmåling. Fælles dialog mellem udvalgte medarbejdere i egen organisation Anden fase: udarbejdelse af parathedsmåling Parathedsmåling Anden fase: udarbejdelse af parathedsmåling Fælles dialog mellem udvalgte medarbejdere i egen organisation Parathedsmålingen er et redskab, der

Læs mere

Elektronisk medicinhusker Velfærdsteknologivurdering (VTV) (Dosesystem)

Elektronisk medicinhusker Velfærdsteknologivurdering (VTV) (Dosesystem) BALLERUP KOMMUNE September 2017 Elektronisk medicinhusker Velfærdsteknologivurdering (VTV) (Dosesystem) Niels Kisku, niki@balk.dk Velfærdsteknologi koordinator Center for Social og Sundhed 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

DEN LILLE SKARPE OM RAMMEARKITEKTUREN

DEN LILLE SKARPE OM RAMMEARKITEKTUREN DEN LILLE SKARPE OM RAMMEARKITEKTUREN HVORFOR EN FÆLLESKOMMUNAL RAMME ARKITEKTUR? Digitalisering er afgørende for udviklingen af de kommunale kerneopgaver, fordi Borgerne skal møde en nær og sammenhængende

Læs mere

FÆLLES FAGLIGE BEGREBER

FÆLLES FAGLIGE BEGREBER KL MAJ 2018 HANDICAP- OG UDSATTE VOKSNE FÆLLES FAGLIGE BEGREBER på handicap- og udsatte voksne-området er igangsat januar 2017. Formålet med projektet er at understøtte en styrket dokumentations- og samarbejdspraksis

Læs mere

Følgende har angivet ikke at have bemærkninger: Dansk Arbejdsgiverforening.

Følgende har angivet ikke at have bemærkninger: Dansk Arbejdsgiverforening. Høringsnotat 4. juni 2014 Høring over udkast til Bekendtgørelse om Fonden for Velfærdsteknologi Udkast til ny bekendtgørelse om Fonden for Velfærdsteknologi og vejledning blev sendt i høring 11. marts

Læs mere

2012/2013. Strategi for velfærdsteknologi Sundheds- og Omsorgsområdet

2012/2013. Strategi for velfærdsteknologi Sundheds- og Omsorgsområdet 2012/2013 Strategi for velfærdsteknologi Sundheds- og Omsorgsområdet Strategi for velfærdsteknologi på Sundheds- og Omsorgsområdet i Ikast-Brande Kommune I Ikast-Brande Kommune har byrådet en vision for

Læs mere

Evaluering af Kommunernes It-Arkitekturråd. Succeskriterier for arbejdet det første år Plan for evaluering

Evaluering af Kommunernes It-Arkitekturråd. Succeskriterier for arbejdet det første år Plan for evaluering Evaluering af Kommunernes It-Arkitekturråd Succeskriterier for arbejdet det første år Plan for evaluering Phn, 22. februar 2012 Baggrund Sekretariatet iværksætter i 2012 en evaluering af rådets arbejde

Læs mere

Udbredelse af velfærdsteknologi i Aabenraa Kommune

Udbredelse af velfærdsteknologi i Aabenraa Kommune Udbredelse af velfærdsteknologi i Dette notat har det overordnede formål at dokumentere udviklingen i afvendelsen af velfærdsteknologi inden for det fælleskommunale program i. Notatet sammenstiller indrapporterede

Læs mere

Bilag til SOCDIR. 10. juni 2015

Bilag til SOCDIR. 10. juni 2015 Bilag til SOCDIR 10. juni 2015 Punkt 6: Ledernetværk på det specialiserede voksensocialområde Bilag 1: Invitation til ledernetværk Bilag 2: Orientering om invitation til nyt ledernetværk på voksen socialområdet

Læs mere

Til ansøgningsskema Øget brug af videotolkning

Til ansøgningsskema Øget brug af videotolkning VEJLEDNING Til ansøgningsskema Øget brug af videotolkning Skema 1 Generelle oplysninger om projektet 1.1 Projektets titel anføres i rubrik 1.1 1.2 Ansøgerorganisationens navn, adresse og CV-nummer. Projektleders

Læs mere

Hvilke forandringer vil brugerportalsinitiativet betyde for skoler og dagtilbud. Programchef Kit Roesen, KL

Hvilke forandringer vil brugerportalsinitiativet betyde for skoler og dagtilbud. Programchef Kit Roesen, KL Hvilke forandringer vil brugerportalsinitiativet betyde for skoler og dagtilbud Programchef Kit Roesen, KL Agenda Trivsel og læring digitaliseringsstrategi Hvor bliver ejerskabet af, når vi køber ind for

Læs mere

Direktionens årsplan

Direktionens årsplan Direktionens årsplan 2019 Indhold Indledning 3 Fortælling, vision og pejlemærker 3 Fokusområder i Direktionens årsplan 2019 4 Mål for 2019 med central forankring 7 Mål for 2019 for institutioner og afdelinger

Læs mere

Rethink Velfærd videndeling om udvikling af velfærd i Aarhus Kommune

Rethink Velfærd videndeling om udvikling af velfærd i Aarhus Kommune Indstilling Til Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 18. december 2014 Rethink Velfærd videndeling om udvikling af velfærd i Aarhus Kommune 1. Resume Forslag om etablering af tværmagistratligt projekt:

Læs mere

Effektiv digitalisering. - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015. April 2012

Effektiv digitalisering. - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015. April 2012 April 2012 Effektiv digitalisering - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015 Baggrund Danmark står med væsentlige økonomiske udfordringer og en demografi, der betyder færre på arbejdsmarkedet til

Læs mere

Projektplan Syddjurs Smart Community

Projektplan Syddjurs Smart Community Projektplan Syddjurs Smart Community Dokument: Projektplan Version: 1.1 Udgivelsesdato: 9. marts 2016 Udarbejdet af: MC Kontrolleret af: JT Godkendt af: MC Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Projektets titel...

Læs mere

Parathedsmåling. Fælles dialog mellem udvalgte medarbejdere i egen organisation

Parathedsmåling. Fælles dialog mellem udvalgte medarbejdere i egen organisation Fase 2: Vejledning & Spørgeskema Vasketoiletter Parathedsmåling Fælles dialog mellem udvalgte medarbejdere i egen organisation Parathedsmålingen er et redskab, der hjælper til at tydeliggøre konkrete udfordringer,

Læs mere

Aktiv hele Livet. Indledning. Beskrivelse af indhold. Holbæk i Fællesskab, Budgetcamp - Budget Omstillingsgruppens principper og anbefalinger

Aktiv hele Livet. Indledning. Beskrivelse af indhold. Holbæk i Fællesskab, Budgetcamp - Budget Omstillingsgruppens principper og anbefalinger Aktiv hele Livet Indledning Omstillingsgruppens principper og anbefalinger Paradigmeskift i velfærden Omstillingsgruppen foreslår, at det bærende princip i den fremtidige velfærd er, at alle har ret til

Læs mere

Tillæg til projektbeskrivelse for Effektmåling af kommunernes

Tillæg til projektbeskrivelse for Effektmåling af kommunernes Tillæg til projektbeskrivelse for Effektmåling af kommunernes kontrolindsats Baggrund Som en del af økonomiaftalen for 2016 blev det mellem KL og regeringen aftalt, at kommunerne fremadrettet skulle opgøre

Læs mere