Medlemsstat Danmark Danmark. DKBW Nr Stationsnummer DKBW Navn kort Kystsanatoriet Gl. Guldagervej. Hydrologisk Reference M M

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Medlemsstat Danmark Danmark. DKBW Nr. 1240 1241. Stationsnummer 34 35. DKBW Navn kort Kystsanatoriet Gl. Guldagervej. Hydrologisk Reference M M"

Transkript

1 Badevandsprofil Strandpromenaden Hjerting Ansvarlig myndighed: Esbjerg Kommune Torvegade 6700 Esbjerg Tlf.: Hvis der observeres uregelmæssigheder eller uheld på stranden (olieudslip, kemikalieudslip og lignende), kontaktes Esbjerg Kommune på tlf.: I nødstilfælde uden for kommunens åbningstider kan beredskabet kontaktes på tlf Medlemsstat Danmark Danmark Kommune Esbjerg Kommune Esbjerg Kommune DKBW Nr Stationsnummer Stationsnavn Kystsanatoriet Gl. Guldagervej DKBW Navn kort Kystsanatoriet Gl. Guldagervej Hydrologisk Reference M M UtmX UtmY Reference Net EUREF89 EUREF89 UTMZone 32 32

2 Oversigtskort Varsling ved forringet badevandskvalitet Kontrolpunkt Handicapfaciliteter Toiletfaciliteter med drikkevand Parkering Stranden er 1200 meter lang og er markeret med en blå streg. Side 2 af 8

3 Klassifikation I løbet af badevandssæsonen udtager Esbjerg Kommune rutinemæssigt kontrolprøver af badevandet, der analyseres for to såkaldte indikatorbakterier; E.coli og enterokokker. Begge bakterier findes i tarmen på varmblodede dyr og mennesker, hvorfor tilstedeværelsen af indikatororganismerne indikerer, at der er sket en fækal forurening af badevandet ved stranden. Koncentrationen af de to fækale bakterier danner grundlag for beregningen af en klassifikation af badevandet. Følgende klassifikationer er mulige: Udmærket kvalitet, God kvalitet, Tilfredsstillende kvalitet og Ringe kvalitet. Udmærket kvalitet er den bedst mulige kvalitet, hvor koncentrationen af fækale bakterier i badevandet er meget lav, mens Ringe kvalitet er badevande, hvor koncentrationen af fækale bakterier i perioder er så høj, at der kan være en sundhedsmæssig risiko ved at bade i vandet. Badevandet ved Strandpromenaden er klassificeret: Udmærket Klassifikationen er beregnet på basis af kontrolprøver udtaget jævnligt i den sidste 4-års periode. Strandens klassifikation revideres hvert år inden badevandssæsonens start. Strandens fysiske forhold Stranden består af groft sand med få småsten spredt jævnt over stranden. Havbunden ud for stranden består ligeledes af groft sand. Sandet ved Kystsanatoriet forekommer rødligt og sågar rustent. Dette skyldes en naturlig kemisk proces mellem sandets jernindhold og regnvand. Stranden er mellem 20 og 60 meter bred og 1200 meter lang (se strandens afgrænsning på oversigtskortet). En 660 m lang træpromenade strækker sig fra Hjerting Badehotel i syd til sejlerklubhuset mod nord. Trapper, ramper, tribune og en udsigtsplatform giver adgang til stranden, også i kørestol. Man kan soppe ud til en havplatform, klatre og dyrke forskellige aktiviteter på de opstillede aktivitets- og oplevelsespæle, og bade i en havpool. Havpoolen giver mulighed for badning ved lavvande i badesæsonen. I og efter dårligt vejr samt når den rengøres kan den være lukket - hold øje med skiltet ved poolen. Anlægget er ligesom stranden ikke konstant overvåget. Bunden er skrånende, fra 10 cm til 1,3 meter. Anlægget oversvømmes ofte ved højvande og indeholder derfor krabber og småfisk. Der pumpes konstant havvand ind i bunden, og det løber ud over kanten. Det opvarmes ikke, og der tilsættes ikke noget. Poolen betragtes som svømmebad og vandkvaliteten kontrolleres efter andre regler end kyst-badevandet. Side 3 af 8

4 Der er opsat redningskrans ved poolen. Strandens geografiske forhold Strandpromenaden er centralt placeret ned for Hjerting by ud mod Ho Bugt. Der kan køres til stranden via Strandpromenaden og Hjerting Strandvej, der begge fører til to parkeringspladser, hvor der findes toiletfaciliteter. Herimellem er der parkeringsbåse langs vejen. Strandpromenaden Hydrologiske forhold Vandet i Ho Bugt er klassificeret som saltvand. Strømretningen ved stranden kommer primært fra vest. Strømretningen er målt 51 gange i perioden og den procentvise fordeling af målingerne er vist på de to grafer nedenfor. Strøm fra [%] Strøm fra [%] NV 315 V 270 SV N 0 40 NØ Ø 90 SØ 135 S 180 Ingen NV V SV S SØ Ø NØ N I perioden er strømretningen registreret 51 gange ved stranden og den procentvise fordeling er vist Side 4 af 8

5 Området ved Hjerting Strand er lavvandet og er påvirket af tidevandet, der skifter ca. hver 6. time. Vandet indeholder fint svævestof af naturligt vadehavsslik og er derfor uklart. Det er normalt ikke alger, og reglen om, at man skal kunne se sine tæer gælder generelt ikke i vadehavet. Ifølge et topografisk kort er vanddybden under 2 meter 400 meter ud fra kysten. Det angivne dybdeforhold skal tages med forbehold. Syd for Strandpromenaden - udløb Kilder til fækal forurening Fækalier fra mennesker og dyr i badevandet udgør en sundhedsrisiko. Esbjerg Kommune har undersøgt området omkring stranden for fækale kilder. Syd for Strandpromenaden fører et langt betonrør ud i badevandet, hvori der er mulighed for udløb fra et overløbsbygværk. Overløbsbygværket har mulighed for at aflaste den fælleskloakerede del af kloaknettet i Hjerting by i tilfælde af, at nettet overbelastes i forbindelse med kraftig regn. I sådant tilfælde vil der blive lukket opspædet spildevand i Ho Bugt, hvilket vil medføre en kortvarig forurening af badevandet ved Hjerting Strand. I forbindelse med bygværket er der opført et forsinkelsesbassin, der har til formål at mindske antallet af overløb fra overløbsbygværket. I tilfælde af, at der forekommer overløb fra bygværket vil Esbjerg Kommune varsle om forringet badevandskvalitet på skiltet ved stranden (se oversigtskort) samt på kommunes hjemmeside: Havpoolen lukkes efter disse overløb. Varigheden er ikke altid den samme som på stranden, da vandet til havpoolen tages ind et stykke fra kysten. I betonrøret har regnvandsbækken Hjerting Bæk også udløb. Bækken vil være udtørret i det meste af sommerperioden og der vil kun forekomme synligt flow i røret ved stranden i forbindelse med nedbør. Hjerting Bæk er recipient for overfladevand fra Hjerting By, hvorved der er risiko for høje koncentrationer af fækale bakterier i bækken i forbindelse med nedbør, når regnen skyller fækalier fra veje og tage med ud i regnvandet. Koncentrationen af fækale bakterier vil være størst i forbindelse med kraftig regn efter en lang periode med tørvejr. Esbjerg Kommune fraråder, at der bades i og omkring udløbet af betonrøret i forbindelse med nedbør. På nedenstående figur ses et overblik over de nærmeste mulige fækale kilder ved Strandpromenaden. Side 5 af 8

6 B Overløbsbygværk Forsinkelsesbassin B Udløb fra overløbsbygværk Udløb regnvandsbæk fra Overblik over nærmeste mulige kilder til fækal forurening af badevandet ved Hjerting Strand. Udløb fra regnvandsbækken er markeret med en blå pil og udløb fra overløbsbygværket er markeret med en rød pil Esbjerg Kommune opfordrer til at strandens gæster bader indenfor den definerede afgrænsning af stranden, hvor kommunen rutinemæssigt kontrollerer badevandskvaliteten i badevandssæsonen (1. juni 1. september). Badende ved stranden bør altid være opmærksom på, at pludselige forureninger af badevandet kan opstå i forbindelse med f.eks. uheld fra lystbåde, gylletanke og kloakledninger. Hvis Esbjerg Kommune modtager oplysninger om forurening, der kan påvirke badevandet eller skade de badendes sundhed, vil kommunen varsle om dette på skiltet ved stranden (se oversigtskort) og på kommunens hjemmeside: Risiko for cyanobakterier (blågrønne alger) og fytoplankton Risikoen for opblomstring af blågrønne alger ved stranden er lav. Risikoen for opblomstring af fytoplankton ved stranden er lav. Opblomstring af blågrønne alger og fytoplankton kan sjældent forekomme. Det opstår særligt i forbindelse med længerevarende perioder med varme og næringsrigt vand. Opblomstringen er oftest meget pludselig og ses tydeligst som en misfarvning af vandet. Alger kan producere giftige stoffer som kan give anledning til hovedpine, hudirritationer, feber, kvalme og diarré, hvis man kommer i kontakt med giftstofferne ved f.eks. at bade i eller sluge vand med indhold af alger. Mennesker, der i forvejen er svækkede, og børn er særligt udsatte. Dyr kan i værste fald dø, hvis de drikker af algeholdigt vand. Alger er ofte årsag til skumdannelser i vandkanten og misfarvning af vandet. Alger kan have forskellige farver. I Danmark giver fytoplankton normalt ikke anledning til sygdom ved badning. Side 6 af 8

7 Følgende baderåd bør altid følges: Se efter om der er information, der fraråder badning. Lad ikke børn lege i nærheden af alger, der er opskyllet på stranden. Hold børn og dyr væk fra skumdannelser på stranden. Bad ikke ved kraftigt skum i vandet, det kan være algeopblomstringer. Hvis du har badet i vand, hvor du har mistanke om opblomstring af alger, skylles straks med rent vand. Hvis Esbjerg Kommune modtager oplysninger om opblomstring af alger, vil kommunen varsle om dette på skiltet ved stranden (se oversigtskort) og på kommunens hjemmeside: Risiko for makroalger Der er lav risiko for opskylning af store mængder tang (makroalger) i vandkanten ved stranden. Det frarådes at bade i nærheden af store mængder tang, da samlinger af planter kan fremme vækst og forlænge overlevelse af bakterier. Lad ikke børnene lege i nærheden af det opskyllede tang. Dette skyldes bl.a., at der kan dannes giftstoffer i rådnende tang og at tangen kan indeholde sygdomsfremkaldende bakterier. Hjerting Strand ved lavvande Kortvarige forureninger Ved en kortvarig forurening forstås en forurening af fækale bakterier, der kommer fra en kendt kilde og som normalt ikke forventes at påvirke badevandskvaliteten i mere end 72 timer. Overløbsbygværket med udløb på stranden, kan forårsage en kortvarig forurening af Side 7 af 8

8 badevandet ved Hjerting Strand. I tilfælde af overløb, vil Esbjerg Kommune varsle om forringet badevandskvalitet på skiltet ved stranden (se oversigtskort) og på kommunes hjemmeside: Varigheden af forureningen vil afhænge af forureningens størrelse samt vejr- og strømforhold. Hyppigheden af overløb anslås at være maksimal 5 gange årligt i badesæsonen. Forvaltningsforanstaltninger I 2002 blev der nedlagt tre overløbsbygværker i Hjerting og opført et m 3 stort forsinkelsesbassin, der har til formål at mindske antallet af overløb fra det sidste tilbageværende overløbsbygværk. Disse tiltag har givet betydelige forbedringer på kvaliteten af badevandet i området. Der planlægges i øjeblikket en separatkloakering i dele af Hjerting. Anden forurening m.v. Glasskår, affald, kemiske forurening (herunder olieudslip) kan risikere at forekomme ved stranden. Hvis Esbjerg Kommune modtager oplysninger om forurening, der kan påvirke badevandet eller skade de badendes sundhed, vil kommunen varsle om dette på skiltet ved stranden (se oversigtskort) og på kommunens hjemmeside: Badegæster opfordres til at kontakte Esbjerg Kommune, hvis der konstateres forurening eller andet som kan give anledning til problemer ved stranden. Revision Badevandsprofilen er udarbejdet i forbindelse med badevandssæsonen 2010 og er revideret maj Badevandets klassifikation revideres hvert år i maj måned og badevandsprofilen opdateres efter behov. Hjerting Strand Side 8 af 8

Skåstrup V. Side 1 af 10

Skåstrup V. Side 1 af 10 Skåstrup V Side 1 af 10 Badevandsprofil Badevandsprofil for Skåstrup V, Skåstrup Ansvarlig myndighed: Nordfyns Kommune Østergade 23 5400 Bogense Tlf.: 64 82 82 82 Email: post@nordfynskommune.dk Web: www.nordfynskommune.dk

Læs mere

Badevandsprofil To-Bjerg

Badevandsprofil To-Bjerg Badevandsprofil To-Bjerg Ansvarlig myndighed: Holbæk Kommune By og Landskab Kanalstræde 2 4300 Holbæk Tlf.: 72 36 36 36 E-mail: byoglandskab@holb.dk Hjemmeside: www.holbaek.dk Medlemsstat Danmark Kommune

Læs mere

Badevandsprofil for Fynshav Nord i Sønderborg Kommune

Badevandsprofil for Fynshav Nord i Sønderborg Kommune Badevandsprofil for Fynshav Nord i Sønderborg Kommune Strandens navn Fynshav Nord Adresse Strandnr. A455, Færgevej (til venstre for færgelejet) 6440 Augustenborg, (nr. oplyses ved opkald til 112, alarm)

Læs mere

Badevandsprofil for stranden Ved Flagstangen Ansvarlig myndighed

Badevandsprofil for stranden Ved Flagstangen Ansvarlig myndighed Badevandsprofil for stranden Ved Flagstangen Ansvarlig myndighed Faxe Kommune Industrivej 2 4683 Rønnede Telefon: 56 20 30 00 www.faxekommune.dk Fysiske forhold Adgangsforhold til stranden ved Flagstangen

Læs mere

Badevandsprofil for De små fisk og Sejs Ladeplads i Brassø og Borre Sø

Badevandsprofil for De små fisk og Sejs Ladeplads i Brassø og Borre Sø Badevandsprofil for De små fisk og Sejs Ladeplads i Brassø og Borre Sø Ansvarlig myndighed Silkeborg Kommune Teknik- og Miljøafdelingen Søvej 1-3 8600 Silkeborg Tlf: 89 70 15 25 Oplysninger på internettet

Læs mere

Badevandsprofil for Store Økssø

Badevandsprofil for Store Økssø Badevandsprofil for Store Økssø Myndighed Rebild Kommune Center Natur og Miljø Hobrovej 88 9530 Støvring Tlf.: 9988 9988 Email: cnm@rebild.dk Ejerforhold Store Økssø ejes af Naturstyrelsen, og vedligeholdelse

Læs mere

KRITERIER OG VEJLEDNING

KRITERIER OG VEJLEDNING KRITERIER OG VEJLEDNING FOR BLÅ FLAG STRANDE 2014 1 INDHOLDSFORTEGNELSE KRITERIE EMNE SIDE Indholdsfortegnelse 2 Baggrund og definition 3/4 Om Blå Flag og forpligtelser 5 Kriterium oversigt 6/7 1 Badevand

Læs mere

Spildevandsplan 2008-19

Spildevandsplan 2008-19 Spildevandsplan 2008-19 Godkendt i Forsyningsudvalget 16.04.2008 Godkendt i Byrådet 19.05.2008 Kloak FORSYNINGS VIRKSOMHEDERNE Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Sammenfatning og fokusområder...

Læs mere

Forslag til Spildevandsplan 2015

Forslag til Spildevandsplan 2015 Høringsudkast 20-04-2015 ROSKILDE KOMMUNE Forslag til Spildevandsplan 2015 TEKSTDEL Maj 2015 Byrådets forord På vej mod det klimatilpassede kloaksystem Dette er forslag til ny spildevandsplan for Roskilde

Læs mere

SPILDEVANDSPLAN 2012-2020

SPILDEVANDSPLAN 2012-2020 SPILDEVANDSPLAN 2012-2020 GULDBORGSUND KOMMUNE 15-12-2011 Kolofon: Titel: Spildevandsplan 2012-2020 Guldborgsund Kommune Udgivet af: Guldborgsund Kommune, Natur, Miljø og Plan, 2011 Gengivelse tilladt

Læs mere

Sådan undgår du vand i kælderen

Sådan undgår du vand i kælderen Sådan undgår du vand i kælderen Sammen har vi ansvaret Det samlede spildevandsledningsnet i Guldborgsund Kommune er på ca. 900 km. Der er store variationer i tilstanden af vores ledningsnet, men generelt

Læs mere

Bakterier og virus i fisk og skaldyr

Bakterier og virus i fisk og skaldyr Kapitel 12 side 99 Bakterier og virus i fisk og skaldyr Bakterier findes overalt på kloden. Og derfor også på og i fisk og skaldyr. De fleste er uskadelige for mennesker, men nogle typer af bakterier kan

Læs mere

Skitseprojekt for lokale løsninger til sikring af Jyllinge Nordmark mod oversvømmelse fra Værebro Å og Roskilde Fjord. Skitseprojekt.

Skitseprojekt for lokale løsninger til sikring af Jyllinge Nordmark mod oversvømmelse fra Værebro Å og Roskilde Fjord. Skitseprojekt. Side 1 Skitseprojekt for lokale løsninger til sikring af Jyllinge Nordmark mod oversvømmelse fra Værebro Å og Roskilde Fjord Skitseprojekt Maj 2014 Udgivelsesdato : 26. maj 2014 Revision : 1 Projekt :

Læs mere

Indholdsfortegnelse: Spildevandsplan 2016-2021 Version 13 af 08.05.2015. 1 Resume... 4

Indholdsfortegnelse: Spildevandsplan 2016-2021 Version 13 af 08.05.2015. 1 Resume... 4 Indholdsfortegnelse: 1 Resume... 4 2 Indledning... 5 2.1 Spildevandsplan 2016-2021... 5 2.2 Opbygning af planen og læsevejledning... 5 2.3 Offentlig høring... 5 2.4 Formål med spildevandsplanen... 6 2.5

Læs mere

Kapitel 3 Det offentlige spildevandsanlæg

Kapitel 3 Det offentlige spildevandsanlæg Side 21 Spildevandsbekendtgørelsen definerer et offentlig spildevandsanlæg som et anlæg, hvor en eller flere kommunalbestyrelser har ansvaret for anlæggets drift og/eller vedligeholdelse. Undtagen fra

Læs mere

Klimatilpasningsplan. Dragør Kommune. Juni 2014. Dragør Kommune

Klimatilpasningsplan. Dragør Kommune. Juni 2014. Dragør Kommune Dragør Kommune Juni 2014 Klimatilpasningsplan Dragør Kommune 1 Klimatilpasningsplanens sammenhæng med kommuneplanen Klimatilpasningsplanen er en del af Kommuneplanrevision 2013, udformet som en selvstændig

Læs mere

Brønderslev Kommune Spildevandsplan 2011-2014

Brønderslev Kommune Spildevandsplan 2011-2014 Brønderslev Kommune Spildevandsplan 2011-2014 Indholdsfortegnelse 0 Sammendrag 7 1 Indledning 12 1.1 Mål 13 1.2 Indhold 14 1.3 Konsekvenser af vandsektorens organisering og myndighedsroller 15 2 Planlægningsgrundlaget

Læs mere

Klimasikring af Hedensted Kommune

Klimasikring af Hedensted Kommune Hedensted Kommune Klimasikring af Hedensted Kommune Indsats overfor effekterne af klimaforandringerne Februar 2008 UNDER ENDELIG FÆRDIGGØRELSE Hedensted Kommune Klimasikring af Hedensted Kommune Indsats

Læs mere

Kloaksystemets opbygning og funktion

Kloaksystemets opbygning og funktion Kloaksystemets opbygning og funktion Kommunens afløbssystem, eller i daglig tale kloaksystemet, kan være opbygget på to helt forskellige måder: enten som fællessystem eller som separatsystem. I Spildevandsplanen

Læs mere

Danmarks Havstrategi. Basisanalyse

Danmarks Havstrategi. Basisanalyse Danmarks Havstrategi Basisanalyse FORORD... 4 0. SAMMENFATNING AF BASISANALYSEN... 5 0.1 Karakteristika... 5 0.2 Miljøbelastninger og påvirkninger... 10 1. INTRODUKTION... 16 1.1 Hvad er et økosystem?...

Læs mere

Skal du bygge om? Forbered din kloak til fremtiden I DENNE PJECE FINDER DU OPLYSNINGER OM:

Skal du bygge om? Forbered din kloak til fremtiden I DENNE PJECE FINDER DU OPLYSNINGER OM: Skal du bygge om? Forbered din kloak til fremtiden I DENNE PJECE FINDER DU OPLYSNINGER OM: > Hvorfor ændre din kloak nu? > Hvad skal du selv gøre og betale? > Hvornår og hvordan foregår separering af kloak?

Læs mere

Fanø Kommune. Spildevandsplan 2007-2015. Marts 2007. Johansson & Kalstrup A/S rådgivende ingeniører FRI

Fanø Kommune. Spildevandsplan 2007-2015. Marts 2007. Johansson & Kalstrup A/S rådgivende ingeniører FRI Fanø Kommune Spildevandsplan 2007-2015 Marts 2007 Johansson & Kalstrup A/S rådgivende ingeniører FRI Indholdsfortegnelse: Indledning... 2 Offentliggørelse og vedtagelse... 3 Ikrafttræden... 3 Baggrund...

Læs mere

høringsudkast februar 2011 Københavns Klimatilpasningsplan

høringsudkast februar 2011 Københavns Klimatilpasningsplan høringsudkast februar 2011 Københavns Klimatilpasningsplan 2 Indholdsfortegnelse INDLEDNING 3 Klimaudfordringer for København 3 Strategi 9 PRIMÆRE UDFORDRINGER SOM FØLGE AF KLIMAFORANDRINGERNE 13 Flere

Læs mere

spildevandsplan 2014-2026

spildevandsplan 2014-2026 SOLRØD KOMMUNE TEKNIK OG MILJØ spildevandsplan 2014-2026 SEPTEMBER 2014 Figur 1: Separatkloakering 6 Tabel 1: Krav til indholdet i spildevandsplanen 8 Tabel 2: Status på indsatser fra spildevandsplan 2005-2012

Læs mere

Hjarnø Havbrug A/S. Etablering af nyt havbrug syd for Endelave - Høringsnotat. Maj 2014

Hjarnø Havbrug A/S. Etablering af nyt havbrug syd for Endelave - Høringsnotat. Maj 2014 Hjarnø Havbrug A/S Etablering af nyt havbrug syd for Endelave - Høringsnotat Maj 2014 1 Indledning Miljøstyrelsen er VVM-myndighed for projektet, da det er Miljøstyrelsen, der har myndigheden efter bekendtgørelse

Læs mere

Regionernes strategier og udfordringer på jordforureningsområdet. Regionernes indsats for at sikre menneskers sundhed

Regionernes strategier og udfordringer på jordforureningsområdet. Regionernes indsats for at sikre menneskers sundhed Redegørelse om jordforurening 2010 Indhold Forord Depotrådets anbefalinger Økonomien på jordforureningsområdet Regionernes opgaver med jordforurening Regionernes kortlægning af jordforurening Regionernes

Læs mere

Spildevandsplan 2015-2018

Spildevandsplan 2015-2018 Teknik og Miljø 2014 FORSLAG Spildevandsplan 2015-2018 INDHOLDSFORTEGNELSE Planens fokus... 3 Planens opbygning... 6 Forsyningssikkerhed... 7 Klimatilpasning...11 Badevand og turisme...16 Vandmiljøet og

Læs mere

Silkeborg Kommune s Beredskabsplan for vandforsyning

Silkeborg Kommune s Beredskabsplan for vandforsyning s April 2013 Titelblad Titel: Dato: Udarbejdet 15. december 2010 Sidst revideret april 2013 Udarbejdet af: Kvalitetssikret af: Teknik og Miljøafdelingen - Natur og Miljøsektionen Sagsbehandler: Morten

Læs mere

Forslag til Klimatilpasningsplan for Halsnæs Kommune

Forslag til Klimatilpasningsplan for Halsnæs Kommune Kommuneplantillæg nr. 3 til Kommuneplan 2013-2025 Forslag til Klimatilpasningsplan for Kommune Forord 1. Visioner og mål for klimatilpasning a. Generelle mål for klimaændringer b. Mål for ekstreme hændelser

Læs mere