IBC Hovedforløb International Business College Kolding, Fredericia Middelfart og Aabenraa

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "IBC Hovedforløb International Business College Kolding, Fredericia Middelfart og Aabenraa"

Transkript

1 IBC Hovedforløb International Business College Kolding, Fredericia Middelfart og Aabenraa August

2 Indhold VELKOMMEN TIL DET MERKANTILE HOVEDFORLØB KONTOR MED SPECIALER PÅ IBC GENERELT FOR SKOLEN Praktiske oplysninger... 5 Undervisningssted... 5 Medarbejdere... 5 Undervisere på uddannelserne Skolens pædagogiske og didaktiske overvejelser... 6 Undervisningen... 6 Pædagogiske mål og principper Overordnet bedømmelsesplan... 7 Karakterer... 8 Terminskarakter (Offentlig administration og Administration)... 8 Specialefagskarakterer... 8 Vurderingsgrundlag... 8 Karakterskala... 9 Klagevejledning Overordnet vurdering af elevernes kompetencer... 9 Generelt... 9 Vurdering af elevens reelle kompetencer det eleven kan... 9 Vurdering af elevens forudsætninger for at gennemføre uddannelsen Vurdering af elevens behov for at sikre, at eleven kan gennemføre den ønskede uddannelse herunder: Eksamensregler Generelt om eksamen UDDANNELSEN Praktiske oplysninger Adresser Medarbejdere Interne undervisere der primært er tilknyttet Kontoruddannelserne Didaktiske og metodiske overvejelser Læringsmiljøet Planlægningsprincipper for undervisningen Organisering af undervisningen Undervisningsdifferentiering Elevindflydelse Lærerrolle og elevstyring Tilpasset undervisning Gæsteundervisere Kriterier for vurdering af elevens kompetencer og forudsætninger

3 Kompetencevurdering Undervisningen i hovedforløbet Administration Kontorservice Kundekontaktcenteruddannelsen Offentlig administration Revision Spedition og shipping Økonomi Undervisningens organisering Valgfag, specialefag og erhvervsrettet påbygning Elevernes undervisningstid og hjemmearbejde Skolepraktik Bedømmelsesplan Løbende bedømmelse Bedømmelse af personlige kompetencer Afsluttende bedømmelse Fagprøve og praktisk prøve Fagprøven Den afsluttende prøve LÆRINGSAKTIVITETER Se organiseringen under punkt Læringsaktiviteterne på de enkelte specialer fremgår af 20 3

4 Velkommen til det merkantile hovedforløb kontor med specialer på IBC Velkommen til specialerne Kontorservice (trin 1) Kundekontaktcenter (trin 1) Administration Offentlig administration Revision Spedition og shipping Økonomi Kontorspecialerne er en erhvervsfaglig vekseluddannelse, som består af en teoretisk del og en praktisk del. Den færdiguddannede står derfor med en faglig, såvel teoretisk som praktisk, uddannelse på et højt niveau, med gode karrieremuligheder. Det er derfor vigtigt, at uddannelsen både teoretisk og praktisk hele tiden udvikler sig i takt med ændrede forudsætninger i erhvervslivet. Det betyder, at International Business College i samspil med virksomhederne og netværksskoler sikrer: at udviklingen af de erhvervsfaglige, de generelt faglige og de personlige kvalifikationer styrkes at der skabes helhed i uddannelsen mellem virksomhed og skole, inden for de enkelte elementer i skoleundervisningen og praktikuddannelsen, at erhvervsuddannelsen afsluttes med en fagprøve, hvor eleven dokumenterer, at erhvervsuddannelsens mål er nået. I det følgende er uddannelsesforløbet beskrevet primært set fra den teoretiske del af uddannelsen. Med ønsket om god lærelyst. Bodil K. Johansen Uddannelseschef August

5 1. Generelt for skolen 1.1 Praktiske oplysninger Undervisningssted Undervisningen foregår med udgangspunkt på en af vore tre lokationer IBC Kolding Birkemosevej Kolding IBC Fredericia Middelfart Mosegårdsvej Fredericia IBC Aabenraa Dronning Margrethes Vej Aabenraa Medarbejdere IBC International Business College Uddannelseschef Bodil K. Johansen tlf Chef på tværs af de tre lokationer Studiesekretær Hanne Blond Ahrendsen, IBC Kolding tlf Sekretær for spedition Studiesekretær Dorte B. Skov, IBC, Kolding tlf Sekretær for følgende specialer i Kolding: Kontorservice Administration Revision Økonomi Studiesekretær Jannie Rasmussen, IBC Kolding tlf Sekretær for følgende specialer i Kolding: Offentlig administration Eventuddannelsen Studiesekretær Betina Hansen, IBC Aabenraa tlf Sekretær for følgende specialer i Aabenraa: Kontorservice og Kundekontaktcenteruddannelserne Administration Offentlig administration Koordinatorer Kristina Ringkjøbing, offentlig administration tlf Jesper Plehn, revision tlf Charlotte Sand, spedition tlf Finn H. Nicolaisen, økonomi tlf Lisbeth Strandbygaard, kundekontaktcenter tlf Merete Thøgersen, kontorservice og administration 5

6 Undervisere på uddannelserne Kristina Ringkjøbing Henrik Pallesen Merete R. Thøgersen Hans L. Nørgaard Charlotte Sand Finn H. Nicolaisen Jesper Plehn Lisbeth Strandbygaard Herudover har vi aftaler om undervisning med en række kompetente erhvervsfolk inden for de enkelte uddannelser. Alle undervisere er såvel teoretisk som erhvervserfaringsmæssigt på et højt niveau. De enkelte undervisere planlægger og gennemfører selvstændigt undervisningen på baggrund af gældende bekendtgørelser og skolens værdigrundlag. 1.2 Skolens pædagogiske og didaktiske overvejelser På hovedforløbet kontor med specialer sætter vi den enkelte elev og elevens læring i centrum. Vi møder eleven med tydelighed, nærvær og respekt. Vi tager afsæt i at eleverne er sociale og ansvarlige, og at de har et personligt udviklingspotentiale. IBC stiller derfor krav til eleven om tilstedeværelse, forberedelse til undervisningen og involvering i undervisningen. Vi påtager os det pædagogiske og faglige ansvar, der sikrer, at eleven kan udvikle sig både fagligt, personligt og socialt. Undervisningen Den traditionelle lærerstyrede undervisningsform har ikke samme vægt som før. Alle fag og temaer varieres, sådan at de anvendte metoder står i forhold til mål og indhold, hvormed eleven i videst muligt omfang aktiveres og gøres medansvarlig for undervisningen. Det er vigtigt, at eleverne forholder sig til dette, så de forstår, at de har fået overdraget et større ansvar for egen læring. Undervisningen foregår på en helhedsorienteret måde og omfatter både praktisk og teoretisk undervisning. Vi ønsker dermed at styrke elevens mulighed for at udvikle såvel faglige som generelle kvalifikationer. Underviseren forsøger i sin tilrettelæggelse af læringsprocessens at aktivere den enkelte elev og gøre denne medansvarlig i hele læringsforløbet. Målet med denne proces er bl.a. at styrke elevens udvikling af personlige kvalifikationer. Pædagogiske mål og principper IBC har opstillet følgende mål og rammer for skoleopholdene: Eleven skal opleve sammenhæng mellem praktik og skole. Eleven skal føle motivation for at nyttiggøre sin viden og erfaringer. Eleven skal ledes til at se sammenhænge på tværs af administrative og sektormæssige skel. Eleven skal trænes i både selvstændig stillingtagen og aktivitet samt helhedstænkning og samarbejde. 6

7 I undervisningen anvendes en række forskellige pædagogiske principper for at udfylde de ovennævnte mål og for at sikre et spændende og afvekslende undervisningsforløb: Faglig og teoretisk orientering og fordybelse veksler med praktisk opgaveløsning og anden elevaktivitet. Eleverne arbejder både mundtligt og skriftligt. Der arbejdes både med bearbejdet faglitteratur og autentisk materiale. Elevernes læringsstile indgår i planlægningen, bl.a. via personlighedstest og CL (Cooperative Learning). Rollespil, projekter, cases o. lign. medvirker til at levendegøre og eksemplificere den indlærte teori. Informationsteknologi indgår både som færdigheder i sig selv og som værktøjer i naturlige sammenhænge fra virkeligheden En væsentlig del af skolearbejdet inddrager problemstillinger fra virkeligheden, fra den private sektor såvel som den offentlige sektor. Skolen tilstræber at der er pc til rådighed i tilstrækkeligt omfang Fast lærerteam med teoretisk og praktisk baggrund i branchen. I de bundne specialefag lektioner pr. uge samt krav om større opgaver og selvstændigt arbejde. Herudover tilbydes påbygningsfag som en overbygning på specialefagene. Fx 1 uges påbygningsfag gennemføres parallelt med 2-3 ugers bundne specialefag. I de valgfrie specialefag lektioner pr. uge samt krav om større opgaver og selvstændigt arbejde. Hjemmeopgaver (mellem skoleopholdene) vil i visse tilfælde blive anvendt for bl.a. at sikre, at eleven kan inddrage viden om sit praktiksted i undervisningen. 1.3 Overordnet bedømmelsesplan Bedømmelsesplanen har til formål at sikre, at skolen lever op til de krav, der stilles til løbende og afsluttende bedømmelse af elevens udvikling og standpunkt. Vejledende (terminskarakter) og afsluttende (standpunktskarakter). Der gives karakter efter hvert skoleophold, og der gives karakter ved fagprøven. Formålet med karakter efter hvert skoleophold er at hjælpe og vejlede eleven og arbejdsgiver, samt at evaluere undervisningens indhold og metoder. Skolebedømmelsen skal medvirke til at: Klarlægge elevens viden om eget niveau Udpege områder, som kræver forstærket indsats Informere praktiksted og skolesystem Inspirere eleven til yderlig læring Efter afslutningen af de obligatoriske fag og efter hvert valgfag udsteder skoler en karaktermeddelelse, der indeholder oplysning om de: Karakterer, der indgår i skolebeviset Meddelelsen oplyses via For samlet at bestå skoleopholdene inden for kontorspecialerne skal eleven: bestå sin fagprøve med karakteren 02 som minimum samt opnå et gennemsnit på minimum 02 i specialefagene som indgår i uddannelsen. 7

8 Karakterer I forbindelse med karaktergivningen på uddannelsen opereres der med flere former for karakterer, terminskarakter og endelige specialefagskarakterer (begge angives ved hjælp af 7-trinsskalaen). Herudover kan underviseren vælge, når der er undervist i et AMU-fag, at bruge vurderingen gennemført/ikke gennemført (G/IG) Skolen har til hensigt, at elev og praktiksted får karakteren tilsendt senest 3 uger efter skoleopholdets afslutning. Terminskarakter (Offentlig administration og Administration) I forbindelse med det enkelte skoleophold, hvor der kun er undervist i dele af et specialefag gives en terminskarakter. Denne karakter har til formål at give elev/praktiksted en umiddelbar vurdering af elevens faglige standpunkt i forbindelse med det netop afsluttede skoleophold. Terminskarakterer anvendes yderligere i forbindelse med visse opgaver og tests i de enkelte specialefag på skoleperioderne. Terminskaraktererne skal give eleven et umiddelbart indtryk af sin præstation og sit standpunkt samt danne grundlag for de endelige specialefagskarakterer. Specialefagskarakterer Specialefagskarakterer gives efter afslutningen af specialefaget. De endelige specialefagskarakterer gives på baggrund af elevens præstationer på de enkelte skoleophold, herunder præstationer i tests, projekter og afleveringsopgaver. Ved karaktergivningen i specialefagene tages der yderligere hensyn til elevens faglige progression i forbindelse med den samlede uddannelse for herigennem at sikre, at de endelige specialefagskarakterer er udtryk for elevens reelle standpunkt på det tidspunkt, hvor uddannelsens afsluttes. Vurderingsgrundlag Ved afgivelse af karakteren lægges der vægt på følgende: Elevens evne til selvstændigt at opstille faglige mål og ønsker i forbindelse med læringsforløbet Elevens evne til fagligt at løse en konkret opgave enten individuelt eller i gruppe Elevens evne til at anvende faglig viden i forhold til løsning af case-baserede opgaver såvel individuelt som i gruppe Elevens evne til at analysere og fortolke i forhold til almene faglige problemstillinger i undervisningen Elevens deltagelse i dialog og diskussioner i forbindelse med undervisningen Elevens faglige paratviden Elevens personlige og generelle kompetencer før, under og efter hvert enkelt skoleophold Ved vurderingen kan der i undervisningen (ud over den almindelige dialog) inddrages tests, projekter, cases og opgaver såvel individuelt som i grupper. 8

9 Karakterskala Karakterer for såvel den kompetencegivende uddannelse, hovedforløbene samt fagprøven gives efter 7-trinsskalaen jf. Undervisningsministeriets bekendtgørelse nr. 262 af 20/03/ : For den fremragende præstation 10: For den fortrinlige præstation 7: For den gode præstation 4: For den jævne præstation 02: For den tilstrækkelige præstation 00: For den utilstrækkelige præstation -3: For den ringe præstation Elevens præstationer og standpunkter skal bedømmes udelukkende ud fra faglige, generelle og personlige krav. Der må fra undervisers, eksaminators og censors side ikke tilstræbes nogen bestemt normalfordeling af karaktererne. Klagevejledning Hvis en elev ønsker at klage over en given karakter, skal der skriftlig rettes henvendelse til skolen senest 2 uger efter modtagelsen af karakteren. Af klagen skal det fremgå, hvilken fagkarakter, der klages over samt en klagebegrundelse. Sædvanligvis kan eleven ikke klage over karakteren i forbindelse med skoleophold. Det er derimod muligt at kunne klage over sin karakter i forbindelse med fagprøveeksamen. Klagen sendes til IBC, Tvedvej 7, 6000 Kolding, att. uddannelseschef Bodil Kirkegaard Johansen 1.4 Overordnet vurdering af elevernes kompetencer IBC bruger følgende kriterier, når vi skal vurdere elevernes kompetencer og forudsætninger i forbindelse med elevens personlige uddannelsesplan. Generelt I forbindelse med elevernes start på hovedforløbet foretager vi en indledende og løbende vurdering. Vurdering af elevens forudsætninger for at gennemføre uddannelsen. Vi oplever dog, når en elev er startet på hovedforløbet inden for kontoruddannelse med specialer, at det er yderst sjældent, at eleven ikke er i stand til at gennemføre. Vurdering af elevens behov for tiltag, der skal sikre elevens mulighed for at gennemføre den ønskede uddannelse. Vurdering af elevens reelle kompetencer det eleven kan. Vurdering af elevens reelle kompetencer det eleven kan Formelle kompetencer defineret som det, eleven har papir på. Ikke formelle kompetencer defineret som det, der kan dokumenteres, for eksempel i forbindelse med tidligere job og beskæftigelse i foreningsliv. Uformelle kompetencer defineret som det, eleven har tilegnet sig andre steder, eksempelvis fra medier og litteratur. 9

10 Vurdering af elevens forudsætninger for at gennemføre uddannelsen Stiller uddannelsen for store boglige krav til eleven? Er eleven flytbar i forbindelse med skoleskift? Er sprogkundskaberne gode nok? Vurdering af elevens behov for at sikre, at eleven kan gennemføre den ønskede uddannelse herunder: Specialpædagogisk støtte Længere tid Tilvalg af faglig/almen karakter Brug af øvrige støttemuligheder. Denne vurdering har primært sigte på at afklare, om eleven har behov for supplerende kvalificering for at kunne gennemføre uddannelsen. Uddannelsesplanen føres ajour, når der sker ændringer i elevens forløb, som fx valg af valgfrie specialefag og erhvervsrettet påbygning. 1.5 Eksamensregler Om eksamensregler for fagprøve og den afsluttende prøve henvises til det enkelte speciale. Generelt om eksamen Som afslutning på såvel praktiktid som skoleforløb skal eleven udarbejde en fagprøve inden for uddannelsens sidste 6 måneder. Trin 1 uddannelserne specialerne Kontorservice og Kundekontaktcenteruddannelsen skal i forbindelse med sidste skoleophold lave en afsluttende prøve. For at bestå fagprøven/den afsluttende prøve skal eleven som minimum opnå karakteren 02. Fagprøveeksamination se i øvrigt under Hovedforløb. 10

11 2 Uddannelsen 2.1 Praktiske oplysninger Adresser Se side 5 Medarbejdere Øverst ansvarlig for EUD-uddannelserne er direktør Stig Holmelund Ansvarlig for alle hovedforløb er uddannelseschef Bodil Kirkegaard Johansen Til kontoruddannelse med specialer er tilknyttet studiesekretærerne: Hanne B. Ahrendsen, Kolding Dorte B. Skov, Kolding Jannie Rasmussen, Kolding Betina Hansen, Aabenraa Hovedforløbets medarbejdere træffes på skolens adresse eller på tlf eller på Direkte numre ses af dokumentet - 1. Generelt for skolen Praktiske oplysninger side 5. Interne undervisere der primært er tilknyttet Kontoruddannelserne Administration, Kontorservice (trin 1) Merete Thøgersen, Hans L. Nørgaard Offentlig administration Kristina Ringkjøbing, Hans L. Nørgaard Kolding og Aabenraa Finn H. Nicolaisen - primært i Kolding Henrik Pallesen, primært i Aabenraa Revision Jesper Plehn, Finn H. Nicolaisen, Kristina Ringkjøbing Spedition Charlotte Sand Økonomi Finn Nicolaisen, Jesper Plehn Kundekontaktcenter (trin 1) Lisbeth Strandbygaard Inden for de nævnte specialer er der tilknyttet et underviserteam. Underviserne har både en faglig og en praktisk baggrund inden for de nævnte specialer. Desuden har de en teoretisk samt pædagogisk uddannelse inden for forskellige felter. 11

12 2.2 Didaktiske og metodiske overvejelser Læringsmiljøet IBC vil sikre så effektiv en læring som muligt. Vi benytter derfor pædagogiske metoder, der matcher målgruppen. Vi sikrer dette ved at tilrettelægge undervisningen på en sådan måde, at: Eleven skal opleve sammenhæng og kontinuitet mellem uddannelsens forskellige skoleperioder, mellem virksomhed og skoleperioder og mellem skoleperioder og Valgfag. Undervisningen tilrettelægges sådan, at eleven oplever og erfarer, at hun har brug for både teoretisk viden og praktiske færdigheder for at kunne løse erhvervsfaglige arbejdsopgaver på en kvalificeret måde Undervisningen tilrettelægges endvidere på en sådan måde, at eleven får overblik over helheden i de erhvervsmæssige arbejdsprocesser. De personlige kvalifikationer trænes og udvikles. Underviseren er opmærksom på at tilrettelægge undervisningen, således at den enkelte elevs forudsætninger tilgodeses så optimalt som muligt. Dette kendetegnes af den induktive differentierede undervisningsform. Undervisningen kendetegnes også af en vekslen mellem klasseundervisning, gruppearbejde, enkeltmandsarbejde, cases og praktiske opgaver. For at leve op til disse intentioner arbejdes der med at skabe et undervisningsmiljø og en kvalitet, der understøtter dette. Planlægningsprincipper for undervisningen Det bærende princip i undervisningen er, at eleven gives betingelser for selv at kunne udvikle sin aktuelle viden. Undervisningen bæres derfor på ideerne om en induktiv, funktionel eller helhedsorienteret planlægning af den relevante undervisning. Begrebet induktiv indikerer, at undervisningen tilrettelægges på en sådan måde, at eleven hjælpes til selv at skabe sin viden, erfaring og kunnen ud fra oplevelser med løsning af opgaver og problemstillinger Funktionel indikerer, at undervisningen tilrettelægges i nøje overensstemmelse med den praksis, der er gældende for branchens udøvere Helhedsorienteret indikerer, at denne praksis inddrages i undervisningen i de sammenhænge, som de forefindes i branchens virkelighed Undervisningen er tilrettelagt i samarbejde med branchen, så målene med specialefagene indarbejdes i forhold til arbejdsmarkedets krav og udvikling. Organisering af undervisningen Undervisningen på Kontoruddannelse med specialer organiseres under tre former: Forløb, hvor flere kompetencer inddrages i de forskellige undervisningsforløb Tematiserede forløb, hvor eleven arbejder med uddannelsens kompetencer målrettet det specifikke arbejdsområde Projektorienterede forløb, hvor den helhedsorienterede undervisning anvendes således, at eleven selv formulerer sin fagprøve 12

13 Undervisningsdifferentiering Differentieringen tager udgangspunkt i elevens faglige og personlige forudsætninger. Undervisningen tilrettelægges inden for de faglige rammer, der ligger til grund for uddannelsens speciale. De forskellige måder der differentieres på, er afhængig af kompetencer, undervisningens indhold og aktiviteter. Et forløb kan for eksempel tilrettelægges således, at elevens erfaringer inddrages og danner grundlag for belysning og vurdering af en problemstilling. En anden differentieringsmetode er at arbejde med et fælles kernestof inden for et emne, hvorefter der individuelt eller i grupper arbejdes med delemner. I andre undervisningssituationer differentieres ved hjælp af yderligere metoder, for eksempel Tiden der er til rådighed for opgaveløsningen Opgavemængden og opgavetypen Arbejdsmetoder og hjælpemidler E-læring både på og udenfor skolen Undervisningen er således tilrettelagt, at skolen i høj grad tager udgangspunkt i den enkelte elev, og at undervisning og indhold er så fleksibelt opbygget som muligt. Derudover er det integreret i undervisningen og i fagene, at der er indbygget en faglig og personlig progression for den enkelte elev. Elevindflydelse Underviserne på Kontoruddannelserne sikrer elevens indflydelse ved, at det er den enkelte elevs opgave at udforme og vedligeholde sin uddannelsesplan sammen med kontaktlæreren. Lærerrolle og elevstyring Læreren fungerer typisk i tre forskellige roller: Som underviser hvor han/hun er formidler af et veldefineret emne Som kontaktlærer der rådgiver og vejleder i forhold til elevens personlige uddannelsesplan Som faglig vejleder, når eleven arbejder selvstændigt med aktiviteterne, og læreren giver råd og vejledning Der lægges mere vægt på læreprocessen frem for undervisning i traditionel forstand, hvilket betyder, at eleven skal være meget aktiv. 13

14 Tilpasset undervisning Undervisningen tager højde for de forskellige læringsstile Eleverne lærer af og med hinanden (Cooperative Learning) Tilpasningen tager udgangspunkt i elevens faglige og personlige forudsætninger. De forskellige måder der tilpasses på, er afhængig af kompetencer, undervisningens indhold og aktiviteter. I andre situationer kan tilpasningen blive målrettet til den enkelte elev ved for eksempel: Ændre tiden der er til rådighed for gennemgang af emnet og opgaveløsning Opgavemængden og opgavetypen Arbejdsmetoder og hjælpemidler E-læring både på og udenfor skolen Gæsteundervisere Såfremt IBC vurderer, at det er en fordel for undervisningen, inviteres gæsteundervisere til at undervise i specielle områder Kriterier for vurdering af elevens kompetencer og forudsætninger Kompetencevurdering Kompetencevurderingen foretages med henblik på at vurdere elevens forudsætninger for uddannelsen. Se i øvrigt 1.4 Overordnet vurdering af elevernes kompetencer side 8 og Undervisningen i hovedforløbet Undervisningsfag, læringsaktiviteter og timefordeling. Det specifikke indhold i specialerne og læringsaktiviteterne er indsat som selvstændige dokumenter på hovedforløbets hjemmeside under det enkelte speciale. Fx på specialet administration - Lokal Uddannelsesplan læringsaktiviteter administration. Undervisningen på hovedforløbet tilrettelægges helhedsorienteret, erhvervsrelateret og praksisnær, sådan at den daglige undervisning understøtter og supplerer den praktiske læring som er beskrevet i elevens uddannelsesplan i virksomheden. Administration Dette hovedforløb er karakteriseret af et kort bundet specialeforløb (3 uger) og flere valgfrie specialefag (fra 3 7 uger). På det bundne specialefag er der en gennemgående underviser. Afhængig af elevens valg af specialefag er der tilknyttet undervisere med kompetencer inden for disse valgfag. Det bundne specialefag afholdes med et 1. skoleophold på 7 dage og et 2. skoleophold på 8 dage. På første skoleophold bliver eleverne orienteret om de udbudte valgfag, hvorefter de i samarbejde med skole og arbejdsgiver kan vælge, hvilke fag der kan være relevante for den enkelte. Der er mulighed for at vælge mellem både faglige fag og de mere bløde fag. Fagprøven afholdes over 1 uge. 14

15 Kontorservice Der indgår følgende bundne specialefag med den angivne vejledende uddannelsestid: 1) Kommunikation og service, 0,6 uge 2) Planlægning og kontorservice, 0,4 uge 3) Informationshåndtering, 0,4 uge. Der kan vælges fra 1 til 3 ugers valgfrie specialefag. Uddannelsen afsluttes med en afsluttende prøve. Der afsættes 0,4 uge til dette. Kundekontaktcenteruddannelsen De bundne specialefag i denne uddannelse er følgende: 1) Grundlæggende forretningsforståelse, 0,6 uge 2) Grundlæggende telekommunikation, 0,6 uge 3) Grundlæggende kundeservice og kundekommunikation, 1,0 uge 4) Anvendelse af it i et kundekontaktcenter, 0,6 uge 5) Samarbejde og samarbejde i teams, 0,6 uge. Der kan vælges fra 0 til 4 ugers valgfrie specialefag. Uddannelsen afsluttes med en praktisk prøve, hvor der er afsat 0,4 uge til dette. Offentlig administration Dette hovedforløb er karakteriseret at et bundet forløb og ingen valgfrie fag. Der er en til flere gennemgående underviser, men da indholdet i forløbet er meget varieret er der også flere undervisere med forskellige kompetencer tilknyttet forløbet. Det bundne specialefag afholdes som 2 x 4 uger og 1 x 5 uger. Fagprøven afholdes over 2 uger. Revision Dette hovedforløb er karakteriseret af et bundet specialeforløb på 6 uger og fra 1,2 til 4 ugers valgfrie specialefag. På det bundne specialefag er der en gennemgående underviser. Afhængig af elevens valg af specialefag er der tilknyttet en gennemgående underviser på det specifikke valgfrie specialefag. Det bundne specialefag afholdes som 6 x 1 uge fordelt hensigtsmæssigt over året - primært efterår. Eleverne bliver på første skoleophold præsenteret for de udbudte valgfag. Herefter kan eleven i et samarbejde med skole og arbejdsgiver vurdere, hvilke fag der kan være relevante for den enkelte. Fagprøven afholdes over 1 uge. Spedition og shipping Dette hovedforløb indeholder et bundet specialeforløb på 6 uger og 4 ugers valgfrie specialefag. Afhængig af elevens valg af specialefag er der tilknyttet undervisere med kompetencer inden for disse valg fag. Det bundne specialefag afholdes som 1 uge introduktion og 2 x 2 uger fordelt hensigtsmæssigt over året. Eleven skal vælge mellem to generelle fag generel spedition / generel shipping. Eleverne bliver på 1. skoleophold orienteret om de udbudte valgfag. Herefter kan eleven i samarbejde med skolen og arbejdsgiver vurdere, hvilke fag der kan være relevante for den enkelte. Fagprøven afholdes over 1 uge. 15

16 Økonomi Dette hovedforløb indeholder et bundet specialeforløb på 6 uger og fra 2 til 4 ugers valgfrie specialefag. Afhængig af elevens valg af specialefag er der tilknyttet undervisere med kompetencer inden for disse valg fag. Det bundne specialefag afholdes som 6 x 1 uge fordelt hensigtsmæssigt over året. Eleverne bliver på 1. skoleophold orienteret om de udbudte valgfag. Herefter kan eleven i samarbejde med skolen og arbejdsgiver vurdere, hvilke fag der kan være relevante for den enkelte. Fagprøven afholdes over 1 uge. Undervisningens organisering Fagene i skoleperioderne er organiseret i fag/læringsaktiviteter. Hver aktivitet er en selvstændig enhed og elevens læringsresultat bedømmes ved afslutningen. Se evt. Valgfag, specialefag og erhvervsrettet påbygning På specialerne er der såvel bundne som valgfrie specialefag. Valgfagene etableres i et samarbejde mellem elev/skole og arbejdsgiver. Eleven vælger de fag, der er relevante for pågældendes arbejdssted og eller faglige/personlige udvikling. Skolen tilbyder erhvervsrettet påbygning for alle specialer. I tilknytning til nogle af de bundne skoleophold tilbydes erhvervsrettet påbygning parallelt, som en overbygning til de elever og arbejdsgivere, der måtte ønske dette. Dvs. at skolen i et samarbejde med specialernes netværk blandt elevernes arbejdsgivere har valgt nogle valgfrie specialefag, der kan supplere de bundne specialefag. Dette betyder, at skoledagen forlænges frem til kl Herudover indgår der en række hjemmeopgaver både i forbindelse med skoleopholdet, men også i perioden mellem de bundne skoleophold. Fx vil et påbygningsfag på en uge fordeles parallelt hen over 2-3 ugers bunden skoleophold. Der sker ingen integrering mellem påbygning og bundne specialefag. IBC bestræber sig på i et samarbejde med arbejdsgiverne og eleverne at afholde op til 4 uger pr. elevårgang. Elevernes undervisningstid og hjemmearbejde Hver uge på et hovedforløb såvel det bundne som det valgfrie udgør 25 / 30 timers undervisningstid på skolen. Herudover er der skemalagt projektopgaver nogle som arbejd selv opgaver og andre med konsulent. Der er hjemmearbejde svarende til en normal ugentlig arbejdstid på 37 timer i form af tilegnelse af teoretisk stof bøger, artikler og diverse materialer udarbejdelse af opgaver og afslutning af opgaver, diverse mindre undersøgelser og forberedelse til fx oplæg på skolen. Hvis der er overbygning med Erhvervsrettet påbygning udgør undervisningstiden gennemsnitlig 35 timer pr. uge + diverse forberedelse m.v. Eleverne har mulighed for at arbejde på skolen med hjemmeopgaver ligesom skolen stiller lokaler og it-udstyr til rådighed i forbindelse med udarbejdelse af fagprøven. 16

17 2.5 Skolepraktik En elev kan optages i skolepraktik hvis: Eleven ikke har fundet en ordinær praktikplads og opfylder EMMA kriterierne Eleven uforskyldt har mistet sin uddannelsesaftale Eleven har afsluttet en kort uddannelsesaftale, der kun omfatter en del af uddannelsen Ved optagelse og løbende i skolepraktiktiden, skal eleven opfylde EMMA kriterierne (Egnet, fagligt Mobil, geografisk Mobil, Aktivt praktikpladssøgende). Hvis eleven uforskyldt har mistet sin uddannelsesaftale, forsøger skolens jobkonsulenter i samarbejde med eleven at skaffe eleven en ny uddannelsesaftale hurtigst muligt. I skolepraktik arbejdes der med udgangspunkt i uddannelsens praktikmål. Det sker gennem arbejde med de opgaver, som skolen kan tilbyde i et simulerende merkantilt miljø. På denne måde sikres det, at elever i skolepraktik får en oplæring med mindst samme kvalitet, som de ville have fået i virksomheden. Arbejdsopgaverne i skolepraktik aftales og planlægges af praktikvejlederne og eleverne på de ugentlige personalemøder, hvor den enkelte elevs arbejdsopgaver planlægges blandt andet under hensyntagen til indholdet i de perioder med virksomhedsforlagt undervisning, som eleven er i, for på denne måde at sikre, at eleven når de samlede praktikmål. I det daglige praktiske arbejde fungerer vejlederen som leder i sidemandsoplæring. Vejlederen vurderer løbende, om eleven passer sit arbejde, tilegner sig uddannelsens mål og vedvarende søger praktikplads. Elevens resultater på skoleperioderne indgår i den løbende egnethedsvurdering. Endvidere indgår virksomheders evaluering efter virksomhedsforlagt undervisning i den løbende egnethedsvurdering. I den enkelte elevs ugeplan indarbejdes opfølgning på elevens praktikpladsopsøgende arbejde. Eleven skal primært søge praktikplads i sin fritid, men kan frigøres til den del af aktiviteten, der nødvendigvis skal foregå i arbejdstiden, herunder særligt ansættelsessamtaler og virksomhedsbesøg. 2.6 Bedømmelsesplan Løbende bedømmelse Bedømmelse er det praktiske og konstruktive redskab, der anvendes i forhold til elevens udvikling og opnåelse af faglige, almene og personlige kompetencer. Den løbende bedømmelse er et centralt element i afdelingens kvalitetssikring og består af: Bedømmelse af elevens faglige og almene kompetencer Bedømmelse af elevens personlige kompetencer Bedømmelse af faglige og almene kompetencer 17

Lokal Undervisningsplan. Tietgen Hovedforløb

Lokal Undervisningsplan. Tietgen Hovedforløb Lokal Undervisningsplan Tietgen Hovedforløb 2014-2015 Indholdsfortegnelse 1.1 Praktiske oplysninger... 2 1.2 Skolens pædagogiske og didaktiske overvejelser... 2 1.3 Overordnet bedømmelsesplan... 2 1.4

Læs mere

Øverst ansvarlig for skolens praktikpladskontor er Claus Øgendahl.

Øverst ansvarlig for skolens praktikpladskontor er Claus Øgendahl. Skolens navn: Indgang: TietgenSkolen Tietgen HG Lerchesgade 29 5000 Odense C Tlf. 65 45 26 00 E-mail: hg@tietgen.dk Hjemmeside: www.tietgen.dk Den merkantile indgang Medarbejdere Øverst ansvarlige for

Læs mere

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN FOR ERHVERVS- UDDANNELSERNE VED SKIVE HANDELSSKOLE

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN FOR ERHVERVS- UDDANNELSERNE VED SKIVE HANDELSSKOLE LOKAL UNDERVISNINGSPLAN FOR ERHVERVS- UDDANNELSERNE VED SKIVE HANDELSSKOLE INDHOLDSFORTEGNELSE 1. GENERELT... 2 1.1 PRAKTISKE OPLYSNINGER... 2 1.2 SKOLENS VÆRDISYN... 2 1.3 AFDELINGENS OVERORDNEDE PÆDAGOGISKE

Læs mere

Lokal undervisningsplan. Kontoruddannelsen med specialerne Administration og Offentlig administration

Lokal undervisningsplan. Kontoruddannelsen med specialerne Administration og Offentlig administration Lokal undervisningsplan Kontoruddannelsen med specialerne Administration og Offentlig administration 2013/2014 Forord Denne undervisningsplan beskriver undervisningen i den merkantile erhvervsuddannelse

Læs mere

Lokal Undervisningsplan for Dyr, planter og natur Hovedforløb trin 1 og trin 2 Landbrugsuddannelsen på CELF pr. 1. august 2011

Lokal Undervisningsplan for Dyr, planter og natur Hovedforløb trin 1 og trin 2 Landbrugsuddannelsen på CELF pr. 1. august 2011 Lokal Undervisningsplan for Dyr, planter og natur Hovedforløb trin 1 og trin 2 Landbrugsuddannelsen på CELF pr. 1. august 2011 Indhold 2.0 Indgangen Dyr, planter og natur, version 01... 2 2.1 Praktiske

Læs mere

Lokal undervisningsplan. Social- og Sundhedsuddannelsen trin 1 og 2.

Lokal undervisningsplan. Social- og Sundhedsuddannelsen trin 1 og 2. Lokal undervisningsplan Social- og Sundhedsuddannelsen trin 1 og 2. Indholdsfortegnelse 1. Generelt for skolen... 2 1.1. Praktiske oplysninger... 2 1.2. Skolens pædagogiske og didaktiske overvejelser...

Læs mere

Lokal undervisningsplan

Lokal undervisningsplan Lokal undervisningsplan Det merkantile grundforløb HG Ringsted Næstved Vordingborg Haslev ZBC Zealand Business College Handelsskolevej 3 4700 Næstved Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Uddannelsen...

Læs mere

Lokal undervisningsplan for. SSI Grundforløb. ved Campus Bornholm

Lokal undervisningsplan for. SSI Grundforløb. ved Campus Bornholm Lokal undervisningsplan for SSI Grundforløb ved Campus Bornholm Januar 2013 Opdateret januar 2015 1 Indhold 1. GENERELT FOR SKOLEN... 3 1.1. PRAKTISKE OPLYSNINGER... 3 1.2. SKOLENS PÆDAGOGISKE OG DIDAKTISKE

Læs mere

UDDANNELSESPLAN FOR TNI-FLEX UDDANNELSEN

UDDANNELSESPLAN FOR TNI-FLEX UDDANNELSEN UDDANNELSESPLAN FOR TNI-FLEX UDDANNELSEN Udarbejdet af Niuernermik Ilinniarfik, Nuuk, februar 2015 Side 1 af 17 INDHOLD 1. Uddannelses formål... 4 1.1. Generelt for skolen... 4 2. Uddannelsen... 4 3. Adgangskrav...

Læs mere

Merkantile grundforløb

Merkantile grundforløb Merkantile grundforløb Følgende erhvervsuddannelser er henført til denne indgang: 1) Detailhandelsuddannelse med specialer 2) Finansuddannelsen 3) Generel kontoruddannelse. 4) Handelsuddannelse med specialer

Læs mere

Lokal undervisningsplan for UCH. Hovedforløb Administration

Lokal undervisningsplan for UCH. Hovedforløb Administration Lokal undervisningsplan for UCH Hovedforløb Administration 1 sfortegnelse LOKAL UNDERVISNINGSPLAN... 3 FOR KONTORUDDANNELSEN MED SPECIALET ADMINISTRATION PÅ UCH... 3 1. GENERELT FOR SKOLEN... 3 1.1 Praktiske

Læs mere

DEN LOKALE UNDERVISNINGSPLAN (LUP) GRUNDFORLØB 1

DEN LOKALE UNDERVISNINGSPLAN (LUP) GRUNDFORLØB 1 DEN LOKALE UNDERVISNINGSPLAN (LUP) GRUNDFORLØB 1 HANSENBERG Omsorg, Sundhed og Pædagogik: Fagretning Hår, Krop og Sundhed Indholdsfortegnelse UDARBEJDELSE AF DE LOKALE UNDERVISNINGSPLANER... 5 DEN LOKALE

Læs mere

Lokal undervisningsplan Fællesindgangen Merkantil Vejen Business College 2013-14. (Gælder for elever startet efter 1.7. 2012)

Lokal undervisningsplan Fællesindgangen Merkantil Vejen Business College 2013-14. (Gælder for elever startet efter 1.7. 2012) Lokal undervisningsplan Fællesindgangen Merkantil Vejen Business College 2013-14 (Gælder for elever startet efter 1.7. 2012) Senest revideret marts 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1.0. Generelt om Vejen Business

Læs mere

Lokal undervisningsplan for KTS Web-integrator Grundforløb 2 august 2015

Lokal undervisningsplan for KTS Web-integrator Grundforløb 2 august 2015 Lokal undervisningsplan for KTS Web-integrator Grundforløb 2 august 2015 1. Generelt for skolen 1.1 Overordnet Pædagogisk didaktisk grundlag for udbud af erhvervsuddannelser på KTS Det pædagogisk didaktiske

Læs mere

Lokal Undervisningsplan for Pædagogisk Assistentuddannelse, PAU

Lokal Undervisningsplan for Pædagogisk Assistentuddannelse, PAU Lokal Undervisningsplan for Pædagogisk Assistentuddannelse, PAU Indholdsfortegnelse 1. Generelt for SOPU Nordsjælland 1.1 Skolens pædagogiske og didaktiske overvejelser 1.2 Overordnet bedømmelsesplan 1.3

Læs mere

LOKAL UNDERVISNINGS- PLAN. Bygningsmaler. Hovedforløbet

LOKAL UNDERVISNINGS- PLAN. Bygningsmaler. Hovedforløbet LOKAL UNDERVISNINGS- PLAN Bygningsmaler Hovedforløbet Lokal undervisningsplan Vejle Tekniske Skole/Grindsted Tekniske Skole Uddannelse Bekendtgørelse nr. Alle bekendtgørelser og vejledninger kan læses

Læs mere

Undervisningsplan for Social- og sundhedsuddannelsen. Trin 1 og trin 2. Generelle del

Undervisningsplan for Social- og sundhedsuddannelsen. Trin 1 og trin 2. Generelle del Undervisningsplan for Social- og sundhedsuddannelsen Trin 1 og trin 2 Generelle del LUU Nov. 2012 Rev. Juni 2014 Bjergparken Bjerggade 4 M DK-6200 Aabenraa Telefon 73 33 43 00 Telefax 73 33 43 01 www.sosu-syd.dk

Læs mere

Januar 2014. LUP Lokal undervisningsplan Social- og sundhedsuddannelserne Trin 1 og Trin 2. Social- og Sundhedsskolen i Silkeborg

Januar 2014. LUP Lokal undervisningsplan Social- og sundhedsuddannelserne Trin 1 og Trin 2. Social- og Sundhedsskolen i Silkeborg Januar 2014 LUP Lokal undervisningsplan Social- og sundhedsuddannelserne Trin 1 og Trin 2 Social- og Sundhedsskolen i Silkeborg Indholdsfortegnelse 1. Generelt om Social- og Sundhedsskolen i Silkeborg

Læs mere

LOKAL UDDANNELSESPLAN EUD SIKKERHEDSVAGT

LOKAL UDDANNELSESPLAN EUD SIKKERHEDSVAGT LOKAL UDDANNELSESPLAN EUD SIKKERHEDSVAGT 1 Indholdsfortegnelse 1. Generelt for skolen... 4 1.1 Overordnet Pædagogisk didaktisk grundlag for udbud af erhvervsuddannelser på KTS... 4 1.1.1 Didaktiske principper

Læs mere

Lokal undervisningsplan GF2 Værktøjsuddannelsen

Lokal undervisningsplan GF2 Værktøjsuddannelsen Københavns Tekniske Skole Lokal undervisningsplan GF2 Værktøjsuddannelsen Industri og design 03-08-2015 1 Indhold 1 Generelt for skolen... 4 1.1 Overordnet pædagogisk og didaktisk grundlag for udbud af

Læs mere

BA Grundforløb Tømrer, murer og VVS

BA Grundforløb Tømrer, murer og VVS Lokal undervisningsplan for BA Grundforløb Tømrer, murer og VVS ved Campus Bornholm December 2012 1 Indhold 1. GENERELT FOR SKOLEN... 3 1.1. PRAKTISKE OPLYSNINGER... 3 1.2. SKOLENS PÆDAGOGISKE OG DIDAKTISKE

Læs mere

Lokal undervisningsplan Social- og Sundhedsuddannelsen SOPU

Lokal undervisningsplan Social- og Sundhedsuddannelsen SOPU Lokal undervisningsplan Social- og Sundhedsuddannelsen SOPU Udarbejdet i samarbejde med det lokale uddannelsesudvalg Gældende fra 1.8 2014 1 Revideret juli 2014 og ikrafttrædelse 1.8 2014 Generelle oplysninger

Læs mere

LUP Bygningsmalernes hovedforløb

LUP Bygningsmalernes hovedforløb LUP Bygningsmalernes hovedforløb Lokalundervisningsplan version 0.6 Udarbejdet i henhold til bekendtgørelse nr. 340 af 13.4.2012 om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang Bygge og anlæg. Udarbejdet

Læs mere

Elektrikeruddannelsen

Elektrikeruddannelsen Elektrikeruddannelsen Lokal undervisningsplan Generel del Den jydske Haandværkerskole, 2006 Elafdelingen Revideret juni 2007 www.hadstents.dk Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Skolen... 4 Kvalitet...

Læs mere

Uddannelsesordning for Kontoruddannelse med specialer

Uddannelsesordning for Kontoruddannelse med specialer Uddannelsesordning for Kontoruddannelse med specialer Udstedelsesdato: Den 1. januar 2011 Udstedt af det Det faglige Udvalg for Kontoruddannelser i henhold til bekendtgørelse nr. 1435 af 15. december 2010

Læs mere

Lokal undervisningsplan GF2 Bygningsmaler

Lokal undervisningsplan GF2 Bygningsmaler Københavns Tekniske Skole Lokal undervisningsplan GF2 Bygningsmaler Bygge & anlæg 01-08-2015 1 Indhold 1 Generelt for skolen... 4 1.1 Overordnet pædagogisk og didaktisk grundlag for udbud af erhvervsuddannelser

Læs mere

Teknisk Skole. Grundforløb: Bil, fly og andre transportmidler

Teknisk Skole. Grundforløb: Bil, fly og andre transportmidler Grundforløb: Bil, fly og andre transportmidler Teknisk Skole Lokalundervisningsplan version 1.0 jvf. bekendtgørelse 383 af 26. april 2012 og uddannelses ordning 1033 af 01.juli 2008 Udarbejdet af Anders

Læs mere

Det fleksible grundforløb

Det fleksible grundforløb Det fleksible grundforløb Lokal undervisningsplan jf. bekendtgørelse om uddannelserne i flere af erhvervsuddannelses indgangene Udarbejdet af Jens Carlsen og teamet fra det fleksible grundforløb Indholdsfortegnelse

Læs mere

Uddannelsesniveau Den lokale undervisningsplan Kontoruddannelse med speciale Offentlig Administration

Uddannelsesniveau Den lokale undervisningsplan Kontoruddannelse med speciale Offentlig Administration Uddannelsesniveau Den lokale undervisningsplan Kontoruddannelse med speciale Offentlig Administration 2009-2010 25-06-2009 Side 1 af 13 Generelt om EUD på Roskilde Handelsskole EUD er en ud af fire afdelinger

Læs mere

Lokal Undervisningsplan. for. Anlægsgartneruddannelsen SANDMOSESKOLEN

Lokal Undervisningsplan. for. Anlægsgartneruddannelsen SANDMOSESKOLEN Lokal Undervisningsplan for Anlægsgartneruddannelsen på SANDMOSESKOLEN 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. GENERELT FOR SKOLEN... 3 1.1 PRAKTISKE OPLYSNINGER... 3 1.2 SKOLENS PÆDAGOGISKE OG DIDAKTISKE OVERVEJELSER...

Læs mere