IBC Hovedforløb International Business College Kolding, Fredericia Middelfart og Aabenraa

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "IBC Hovedforløb International Business College Kolding, Fredericia Middelfart og Aabenraa"

Transkript

1 IBC Hovedforløb International Business College Kolding, Fredericia Middelfart og Aabenraa August

2 Indhold VELKOMMEN TIL DET MERKANTILE HOVEDFORLØB KONTOR MED SPECIALER PÅ IBC GENERELT FOR SKOLEN Praktiske oplysninger... 5 Undervisningssted... 5 Medarbejdere... 5 Undervisere på uddannelserne Skolens pædagogiske og didaktiske overvejelser... 6 Undervisningen... 6 Pædagogiske mål og principper Overordnet bedømmelsesplan... 7 Karakterer... 8 Terminskarakter (Offentlig administration og Administration)... 8 Specialefagskarakterer... 8 Vurderingsgrundlag... 8 Karakterskala... 9 Klagevejledning Overordnet vurdering af elevernes kompetencer... 9 Generelt... 9 Vurdering af elevens reelle kompetencer det eleven kan... 9 Vurdering af elevens forudsætninger for at gennemføre uddannelsen Vurdering af elevens behov for at sikre, at eleven kan gennemføre den ønskede uddannelse herunder: Eksamensregler Generelt om eksamen UDDANNELSEN Praktiske oplysninger Adresser Medarbejdere Interne undervisere der primært er tilknyttet Kontoruddannelserne Didaktiske og metodiske overvejelser Læringsmiljøet Planlægningsprincipper for undervisningen Organisering af undervisningen Undervisningsdifferentiering Elevindflydelse Lærerrolle og elevstyring Tilpasset undervisning Gæsteundervisere Kriterier for vurdering af elevens kompetencer og forudsætninger

3 Kompetencevurdering Undervisningen i hovedforløbet Administration Kontorservice Kundekontaktcenteruddannelsen Offentlig administration Revision Spedition og shipping Økonomi Undervisningens organisering Valgfag, specialefag og erhvervsrettet påbygning Elevernes undervisningstid og hjemmearbejde Skolepraktik Bedømmelsesplan Løbende bedømmelse Bedømmelse af personlige kompetencer Afsluttende bedømmelse Fagprøve og praktisk prøve Fagprøven Den afsluttende prøve LÆRINGSAKTIVITETER Se organiseringen under punkt Læringsaktiviteterne på de enkelte specialer fremgår af 20 3

4 Velkommen til det merkantile hovedforløb kontor med specialer på IBC Velkommen til specialerne Kontorservice (trin 1) Kundekontaktcenter (trin 1) Administration Offentlig administration Revision Spedition og shipping Økonomi Kontorspecialerne er en erhvervsfaglig vekseluddannelse, som består af en teoretisk del og en praktisk del. Den færdiguddannede står derfor med en faglig, såvel teoretisk som praktisk, uddannelse på et højt niveau, med gode karrieremuligheder. Det er derfor vigtigt, at uddannelsen både teoretisk og praktisk hele tiden udvikler sig i takt med ændrede forudsætninger i erhvervslivet. Det betyder, at International Business College i samspil med virksomhederne og netværksskoler sikrer: at udviklingen af de erhvervsfaglige, de generelt faglige og de personlige kvalifikationer styrkes at der skabes helhed i uddannelsen mellem virksomhed og skole, inden for de enkelte elementer i skoleundervisningen og praktikuddannelsen, at erhvervsuddannelsen afsluttes med en fagprøve, hvor eleven dokumenterer, at erhvervsuddannelsens mål er nået. I det følgende er uddannelsesforløbet beskrevet primært set fra den teoretiske del af uddannelsen. Med ønsket om god lærelyst. Bodil K. Johansen Uddannelseschef August

5 1. Generelt for skolen 1.1 Praktiske oplysninger Undervisningssted Undervisningen foregår med udgangspunkt på en af vore tre lokationer IBC Kolding Birkemosevej Kolding IBC Fredericia Middelfart Mosegårdsvej Fredericia IBC Aabenraa Dronning Margrethes Vej Aabenraa Medarbejdere IBC International Business College Uddannelseschef Bodil K. Johansen tlf Chef på tværs af de tre lokationer Studiesekretær Hanne Blond Ahrendsen, IBC Kolding tlf Sekretær for spedition Studiesekretær Dorte B. Skov, IBC, Kolding tlf Sekretær for følgende specialer i Kolding: Kontorservice Administration Revision Økonomi Studiesekretær Jannie Rasmussen, IBC Kolding tlf Sekretær for følgende specialer i Kolding: Offentlig administration Eventuddannelsen Studiesekretær Betina Hansen, IBC Aabenraa tlf Sekretær for følgende specialer i Aabenraa: Kontorservice og Kundekontaktcenteruddannelserne Administration Offentlig administration Koordinatorer Kristina Ringkjøbing, offentlig administration tlf Jesper Plehn, revision tlf Charlotte Sand, spedition tlf Finn H. Nicolaisen, økonomi tlf Lisbeth Strandbygaard, kundekontaktcenter tlf Merete Thøgersen, kontorservice og administration 5

6 Undervisere på uddannelserne Kristina Ringkjøbing Henrik Pallesen Merete R. Thøgersen Hans L. Nørgaard Charlotte Sand Finn H. Nicolaisen Jesper Plehn Lisbeth Strandbygaard Herudover har vi aftaler om undervisning med en række kompetente erhvervsfolk inden for de enkelte uddannelser. Alle undervisere er såvel teoretisk som erhvervserfaringsmæssigt på et højt niveau. De enkelte undervisere planlægger og gennemfører selvstændigt undervisningen på baggrund af gældende bekendtgørelser og skolens værdigrundlag. 1.2 Skolens pædagogiske og didaktiske overvejelser På hovedforløbet kontor med specialer sætter vi den enkelte elev og elevens læring i centrum. Vi møder eleven med tydelighed, nærvær og respekt. Vi tager afsæt i at eleverne er sociale og ansvarlige, og at de har et personligt udviklingspotentiale. IBC stiller derfor krav til eleven om tilstedeværelse, forberedelse til undervisningen og involvering i undervisningen. Vi påtager os det pædagogiske og faglige ansvar, der sikrer, at eleven kan udvikle sig både fagligt, personligt og socialt. Undervisningen Den traditionelle lærerstyrede undervisningsform har ikke samme vægt som før. Alle fag og temaer varieres, sådan at de anvendte metoder står i forhold til mål og indhold, hvormed eleven i videst muligt omfang aktiveres og gøres medansvarlig for undervisningen. Det er vigtigt, at eleverne forholder sig til dette, så de forstår, at de har fået overdraget et større ansvar for egen læring. Undervisningen foregår på en helhedsorienteret måde og omfatter både praktisk og teoretisk undervisning. Vi ønsker dermed at styrke elevens mulighed for at udvikle såvel faglige som generelle kvalifikationer. Underviseren forsøger i sin tilrettelæggelse af læringsprocessens at aktivere den enkelte elev og gøre denne medansvarlig i hele læringsforløbet. Målet med denne proces er bl.a. at styrke elevens udvikling af personlige kvalifikationer. Pædagogiske mål og principper IBC har opstillet følgende mål og rammer for skoleopholdene: Eleven skal opleve sammenhæng mellem praktik og skole. Eleven skal føle motivation for at nyttiggøre sin viden og erfaringer. Eleven skal ledes til at se sammenhænge på tværs af administrative og sektormæssige skel. Eleven skal trænes i både selvstændig stillingtagen og aktivitet samt helhedstænkning og samarbejde. 6

7 I undervisningen anvendes en række forskellige pædagogiske principper for at udfylde de ovennævnte mål og for at sikre et spændende og afvekslende undervisningsforløb: Faglig og teoretisk orientering og fordybelse veksler med praktisk opgaveløsning og anden elevaktivitet. Eleverne arbejder både mundtligt og skriftligt. Der arbejdes både med bearbejdet faglitteratur og autentisk materiale. Elevernes læringsstile indgår i planlægningen, bl.a. via personlighedstest og CL (Cooperative Learning). Rollespil, projekter, cases o. lign. medvirker til at levendegøre og eksemplificere den indlærte teori. Informationsteknologi indgår både som færdigheder i sig selv og som værktøjer i naturlige sammenhænge fra virkeligheden En væsentlig del af skolearbejdet inddrager problemstillinger fra virkeligheden, fra den private sektor såvel som den offentlige sektor. Skolen tilstræber at der er pc til rådighed i tilstrækkeligt omfang Fast lærerteam med teoretisk og praktisk baggrund i branchen. I de bundne specialefag lektioner pr. uge samt krav om større opgaver og selvstændigt arbejde. Herudover tilbydes påbygningsfag som en overbygning på specialefagene. Fx 1 uges påbygningsfag gennemføres parallelt med 2-3 ugers bundne specialefag. I de valgfrie specialefag lektioner pr. uge samt krav om større opgaver og selvstændigt arbejde. Hjemmeopgaver (mellem skoleopholdene) vil i visse tilfælde blive anvendt for bl.a. at sikre, at eleven kan inddrage viden om sit praktiksted i undervisningen. 1.3 Overordnet bedømmelsesplan Bedømmelsesplanen har til formål at sikre, at skolen lever op til de krav, der stilles til løbende og afsluttende bedømmelse af elevens udvikling og standpunkt. Vejledende (terminskarakter) og afsluttende (standpunktskarakter). Der gives karakter efter hvert skoleophold, og der gives karakter ved fagprøven. Formålet med karakter efter hvert skoleophold er at hjælpe og vejlede eleven og arbejdsgiver, samt at evaluere undervisningens indhold og metoder. Skolebedømmelsen skal medvirke til at: Klarlægge elevens viden om eget niveau Udpege områder, som kræver forstærket indsats Informere praktiksted og skolesystem Inspirere eleven til yderlig læring Efter afslutningen af de obligatoriske fag og efter hvert valgfag udsteder skoler en karaktermeddelelse, der indeholder oplysning om de: Karakterer, der indgår i skolebeviset Meddelelsen oplyses via For samlet at bestå skoleopholdene inden for kontorspecialerne skal eleven: bestå sin fagprøve med karakteren 02 som minimum samt opnå et gennemsnit på minimum 02 i specialefagene som indgår i uddannelsen. 7

8 Karakterer I forbindelse med karaktergivningen på uddannelsen opereres der med flere former for karakterer, terminskarakter og endelige specialefagskarakterer (begge angives ved hjælp af 7-trinsskalaen). Herudover kan underviseren vælge, når der er undervist i et AMU-fag, at bruge vurderingen gennemført/ikke gennemført (G/IG) Skolen har til hensigt, at elev og praktiksted får karakteren tilsendt senest 3 uger efter skoleopholdets afslutning. Terminskarakter (Offentlig administration og Administration) I forbindelse med det enkelte skoleophold, hvor der kun er undervist i dele af et specialefag gives en terminskarakter. Denne karakter har til formål at give elev/praktiksted en umiddelbar vurdering af elevens faglige standpunkt i forbindelse med det netop afsluttede skoleophold. Terminskarakterer anvendes yderligere i forbindelse med visse opgaver og tests i de enkelte specialefag på skoleperioderne. Terminskaraktererne skal give eleven et umiddelbart indtryk af sin præstation og sit standpunkt samt danne grundlag for de endelige specialefagskarakterer. Specialefagskarakterer Specialefagskarakterer gives efter afslutningen af specialefaget. De endelige specialefagskarakterer gives på baggrund af elevens præstationer på de enkelte skoleophold, herunder præstationer i tests, projekter og afleveringsopgaver. Ved karaktergivningen i specialefagene tages der yderligere hensyn til elevens faglige progression i forbindelse med den samlede uddannelse for herigennem at sikre, at de endelige specialefagskarakterer er udtryk for elevens reelle standpunkt på det tidspunkt, hvor uddannelsens afsluttes. Vurderingsgrundlag Ved afgivelse af karakteren lægges der vægt på følgende: Elevens evne til selvstændigt at opstille faglige mål og ønsker i forbindelse med læringsforløbet Elevens evne til fagligt at løse en konkret opgave enten individuelt eller i gruppe Elevens evne til at anvende faglig viden i forhold til løsning af case-baserede opgaver såvel individuelt som i gruppe Elevens evne til at analysere og fortolke i forhold til almene faglige problemstillinger i undervisningen Elevens deltagelse i dialog og diskussioner i forbindelse med undervisningen Elevens faglige paratviden Elevens personlige og generelle kompetencer før, under og efter hvert enkelt skoleophold Ved vurderingen kan der i undervisningen (ud over den almindelige dialog) inddrages tests, projekter, cases og opgaver såvel individuelt som i grupper. 8

9 Karakterskala Karakterer for såvel den kompetencegivende uddannelse, hovedforløbene samt fagprøven gives efter 7-trinsskalaen jf. Undervisningsministeriets bekendtgørelse nr. 262 af 20/03/ : For den fremragende præstation 10: For den fortrinlige præstation 7: For den gode præstation 4: For den jævne præstation 02: For den tilstrækkelige præstation 00: For den utilstrækkelige præstation -3: For den ringe præstation Elevens præstationer og standpunkter skal bedømmes udelukkende ud fra faglige, generelle og personlige krav. Der må fra undervisers, eksaminators og censors side ikke tilstræbes nogen bestemt normalfordeling af karaktererne. Klagevejledning Hvis en elev ønsker at klage over en given karakter, skal der skriftlig rettes henvendelse til skolen senest 2 uger efter modtagelsen af karakteren. Af klagen skal det fremgå, hvilken fagkarakter, der klages over samt en klagebegrundelse. Sædvanligvis kan eleven ikke klage over karakteren i forbindelse med skoleophold. Det er derimod muligt at kunne klage over sin karakter i forbindelse med fagprøveeksamen. Klagen sendes til IBC, Tvedvej 7, 6000 Kolding, att. uddannelseschef Bodil Kirkegaard Johansen 1.4 Overordnet vurdering af elevernes kompetencer IBC bruger følgende kriterier, når vi skal vurdere elevernes kompetencer og forudsætninger i forbindelse med elevens personlige uddannelsesplan. Generelt I forbindelse med elevernes start på hovedforløbet foretager vi en indledende og løbende vurdering. Vurdering af elevens forudsætninger for at gennemføre uddannelsen. Vi oplever dog, når en elev er startet på hovedforløbet inden for kontoruddannelse med specialer, at det er yderst sjældent, at eleven ikke er i stand til at gennemføre. Vurdering af elevens behov for tiltag, der skal sikre elevens mulighed for at gennemføre den ønskede uddannelse. Vurdering af elevens reelle kompetencer det eleven kan. Vurdering af elevens reelle kompetencer det eleven kan Formelle kompetencer defineret som det, eleven har papir på. Ikke formelle kompetencer defineret som det, der kan dokumenteres, for eksempel i forbindelse med tidligere job og beskæftigelse i foreningsliv. Uformelle kompetencer defineret som det, eleven har tilegnet sig andre steder, eksempelvis fra medier og litteratur. 9

10 Vurdering af elevens forudsætninger for at gennemføre uddannelsen Stiller uddannelsen for store boglige krav til eleven? Er eleven flytbar i forbindelse med skoleskift? Er sprogkundskaberne gode nok? Vurdering af elevens behov for at sikre, at eleven kan gennemføre den ønskede uddannelse herunder: Specialpædagogisk støtte Længere tid Tilvalg af faglig/almen karakter Brug af øvrige støttemuligheder. Denne vurdering har primært sigte på at afklare, om eleven har behov for supplerende kvalificering for at kunne gennemføre uddannelsen. Uddannelsesplanen føres ajour, når der sker ændringer i elevens forløb, som fx valg af valgfrie specialefag og erhvervsrettet påbygning. 1.5 Eksamensregler Om eksamensregler for fagprøve og den afsluttende prøve henvises til det enkelte speciale. Generelt om eksamen Som afslutning på såvel praktiktid som skoleforløb skal eleven udarbejde en fagprøve inden for uddannelsens sidste 6 måneder. Trin 1 uddannelserne specialerne Kontorservice og Kundekontaktcenteruddannelsen skal i forbindelse med sidste skoleophold lave en afsluttende prøve. For at bestå fagprøven/den afsluttende prøve skal eleven som minimum opnå karakteren 02. Fagprøveeksamination se i øvrigt under Hovedforløb. 10

11 2 Uddannelsen 2.1 Praktiske oplysninger Adresser Se side 5 Medarbejdere Øverst ansvarlig for EUD-uddannelserne er direktør Stig Holmelund Ansvarlig for alle hovedforløb er uddannelseschef Bodil Kirkegaard Johansen Til kontoruddannelse med specialer er tilknyttet studiesekretærerne: Hanne B. Ahrendsen, Kolding Dorte B. Skov, Kolding Jannie Rasmussen, Kolding Betina Hansen, Aabenraa Hovedforløbets medarbejdere træffes på skolens adresse eller på tlf eller på Direkte numre ses af dokumentet - 1. Generelt for skolen Praktiske oplysninger side 5. Interne undervisere der primært er tilknyttet Kontoruddannelserne Administration, Kontorservice (trin 1) Merete Thøgersen, Hans L. Nørgaard Offentlig administration Kristina Ringkjøbing, Hans L. Nørgaard Kolding og Aabenraa Finn H. Nicolaisen - primært i Kolding Henrik Pallesen, primært i Aabenraa Revision Jesper Plehn, Finn H. Nicolaisen, Kristina Ringkjøbing Spedition Charlotte Sand Økonomi Finn Nicolaisen, Jesper Plehn Kundekontaktcenter (trin 1) Lisbeth Strandbygaard Inden for de nævnte specialer er der tilknyttet et underviserteam. Underviserne har både en faglig og en praktisk baggrund inden for de nævnte specialer. Desuden har de en teoretisk samt pædagogisk uddannelse inden for forskellige felter. 11

12 2.2 Didaktiske og metodiske overvejelser Læringsmiljøet IBC vil sikre så effektiv en læring som muligt. Vi benytter derfor pædagogiske metoder, der matcher målgruppen. Vi sikrer dette ved at tilrettelægge undervisningen på en sådan måde, at: Eleven skal opleve sammenhæng og kontinuitet mellem uddannelsens forskellige skoleperioder, mellem virksomhed og skoleperioder og mellem skoleperioder og Valgfag. Undervisningen tilrettelægges sådan, at eleven oplever og erfarer, at hun har brug for både teoretisk viden og praktiske færdigheder for at kunne løse erhvervsfaglige arbejdsopgaver på en kvalificeret måde Undervisningen tilrettelægges endvidere på en sådan måde, at eleven får overblik over helheden i de erhvervsmæssige arbejdsprocesser. De personlige kvalifikationer trænes og udvikles. Underviseren er opmærksom på at tilrettelægge undervisningen, således at den enkelte elevs forudsætninger tilgodeses så optimalt som muligt. Dette kendetegnes af den induktive differentierede undervisningsform. Undervisningen kendetegnes også af en vekslen mellem klasseundervisning, gruppearbejde, enkeltmandsarbejde, cases og praktiske opgaver. For at leve op til disse intentioner arbejdes der med at skabe et undervisningsmiljø og en kvalitet, der understøtter dette. Planlægningsprincipper for undervisningen Det bærende princip i undervisningen er, at eleven gives betingelser for selv at kunne udvikle sin aktuelle viden. Undervisningen bæres derfor på ideerne om en induktiv, funktionel eller helhedsorienteret planlægning af den relevante undervisning. Begrebet induktiv indikerer, at undervisningen tilrettelægges på en sådan måde, at eleven hjælpes til selv at skabe sin viden, erfaring og kunnen ud fra oplevelser med løsning af opgaver og problemstillinger Funktionel indikerer, at undervisningen tilrettelægges i nøje overensstemmelse med den praksis, der er gældende for branchens udøvere Helhedsorienteret indikerer, at denne praksis inddrages i undervisningen i de sammenhænge, som de forefindes i branchens virkelighed Undervisningen er tilrettelagt i samarbejde med branchen, så målene med specialefagene indarbejdes i forhold til arbejdsmarkedets krav og udvikling. Organisering af undervisningen Undervisningen på Kontoruddannelse med specialer organiseres under tre former: Forløb, hvor flere kompetencer inddrages i de forskellige undervisningsforløb Tematiserede forløb, hvor eleven arbejder med uddannelsens kompetencer målrettet det specifikke arbejdsområde Projektorienterede forløb, hvor den helhedsorienterede undervisning anvendes således, at eleven selv formulerer sin fagprøve 12

13 Undervisningsdifferentiering Differentieringen tager udgangspunkt i elevens faglige og personlige forudsætninger. Undervisningen tilrettelægges inden for de faglige rammer, der ligger til grund for uddannelsens speciale. De forskellige måder der differentieres på, er afhængig af kompetencer, undervisningens indhold og aktiviteter. Et forløb kan for eksempel tilrettelægges således, at elevens erfaringer inddrages og danner grundlag for belysning og vurdering af en problemstilling. En anden differentieringsmetode er at arbejde med et fælles kernestof inden for et emne, hvorefter der individuelt eller i grupper arbejdes med delemner. I andre undervisningssituationer differentieres ved hjælp af yderligere metoder, for eksempel Tiden der er til rådighed for opgaveløsningen Opgavemængden og opgavetypen Arbejdsmetoder og hjælpemidler E-læring både på og udenfor skolen Undervisningen er således tilrettelagt, at skolen i høj grad tager udgangspunkt i den enkelte elev, og at undervisning og indhold er så fleksibelt opbygget som muligt. Derudover er det integreret i undervisningen og i fagene, at der er indbygget en faglig og personlig progression for den enkelte elev. Elevindflydelse Underviserne på Kontoruddannelserne sikrer elevens indflydelse ved, at det er den enkelte elevs opgave at udforme og vedligeholde sin uddannelsesplan sammen med kontaktlæreren. Lærerrolle og elevstyring Læreren fungerer typisk i tre forskellige roller: Som underviser hvor han/hun er formidler af et veldefineret emne Som kontaktlærer der rådgiver og vejleder i forhold til elevens personlige uddannelsesplan Som faglig vejleder, når eleven arbejder selvstændigt med aktiviteterne, og læreren giver råd og vejledning Der lægges mere vægt på læreprocessen frem for undervisning i traditionel forstand, hvilket betyder, at eleven skal være meget aktiv. 13

14 Tilpasset undervisning Undervisningen tager højde for de forskellige læringsstile Eleverne lærer af og med hinanden (Cooperative Learning) Tilpasningen tager udgangspunkt i elevens faglige og personlige forudsætninger. De forskellige måder der tilpasses på, er afhængig af kompetencer, undervisningens indhold og aktiviteter. I andre situationer kan tilpasningen blive målrettet til den enkelte elev ved for eksempel: Ændre tiden der er til rådighed for gennemgang af emnet og opgaveløsning Opgavemængden og opgavetypen Arbejdsmetoder og hjælpemidler E-læring både på og udenfor skolen Gæsteundervisere Såfremt IBC vurderer, at det er en fordel for undervisningen, inviteres gæsteundervisere til at undervise i specielle områder Kriterier for vurdering af elevens kompetencer og forudsætninger Kompetencevurdering Kompetencevurderingen foretages med henblik på at vurdere elevens forudsætninger for uddannelsen. Se i øvrigt 1.4 Overordnet vurdering af elevernes kompetencer side 8 og Undervisningen i hovedforløbet Undervisningsfag, læringsaktiviteter og timefordeling. Det specifikke indhold i specialerne og læringsaktiviteterne er indsat som selvstændige dokumenter på hovedforløbets hjemmeside under det enkelte speciale. Fx på specialet administration - Lokal Uddannelsesplan læringsaktiviteter administration. Undervisningen på hovedforløbet tilrettelægges helhedsorienteret, erhvervsrelateret og praksisnær, sådan at den daglige undervisning understøtter og supplerer den praktiske læring som er beskrevet i elevens uddannelsesplan i virksomheden. Administration Dette hovedforløb er karakteriseret af et kort bundet specialeforløb (3 uger) og flere valgfrie specialefag (fra 3 7 uger). På det bundne specialefag er der en gennemgående underviser. Afhængig af elevens valg af specialefag er der tilknyttet undervisere med kompetencer inden for disse valgfag. Det bundne specialefag afholdes med et 1. skoleophold på 7 dage og et 2. skoleophold på 8 dage. På første skoleophold bliver eleverne orienteret om de udbudte valgfag, hvorefter de i samarbejde med skole og arbejdsgiver kan vælge, hvilke fag der kan være relevante for den enkelte. Der er mulighed for at vælge mellem både faglige fag og de mere bløde fag. Fagprøven afholdes over 1 uge. 14

15 Kontorservice Der indgår følgende bundne specialefag med den angivne vejledende uddannelsestid: 1) Kommunikation og service, 0,6 uge 2) Planlægning og kontorservice, 0,4 uge 3) Informationshåndtering, 0,4 uge. Der kan vælges fra 1 til 3 ugers valgfrie specialefag. Uddannelsen afsluttes med en afsluttende prøve. Der afsættes 0,4 uge til dette. Kundekontaktcenteruddannelsen De bundne specialefag i denne uddannelse er følgende: 1) Grundlæggende forretningsforståelse, 0,6 uge 2) Grundlæggende telekommunikation, 0,6 uge 3) Grundlæggende kundeservice og kundekommunikation, 1,0 uge 4) Anvendelse af it i et kundekontaktcenter, 0,6 uge 5) Samarbejde og samarbejde i teams, 0,6 uge. Der kan vælges fra 0 til 4 ugers valgfrie specialefag. Uddannelsen afsluttes med en praktisk prøve, hvor der er afsat 0,4 uge til dette. Offentlig administration Dette hovedforløb er karakteriseret at et bundet forløb og ingen valgfrie fag. Der er en til flere gennemgående underviser, men da indholdet i forløbet er meget varieret er der også flere undervisere med forskellige kompetencer tilknyttet forløbet. Det bundne specialefag afholdes som 2 x 4 uger og 1 x 5 uger. Fagprøven afholdes over 2 uger. Revision Dette hovedforløb er karakteriseret af et bundet specialeforløb på 6 uger og fra 1,2 til 4 ugers valgfrie specialefag. På det bundne specialefag er der en gennemgående underviser. Afhængig af elevens valg af specialefag er der tilknyttet en gennemgående underviser på det specifikke valgfrie specialefag. Det bundne specialefag afholdes som 6 x 1 uge fordelt hensigtsmæssigt over året - primært efterår. Eleverne bliver på første skoleophold præsenteret for de udbudte valgfag. Herefter kan eleven i et samarbejde med skole og arbejdsgiver vurdere, hvilke fag der kan være relevante for den enkelte. Fagprøven afholdes over 1 uge. Spedition og shipping Dette hovedforløb indeholder et bundet specialeforløb på 6 uger og 4 ugers valgfrie specialefag. Afhængig af elevens valg af specialefag er der tilknyttet undervisere med kompetencer inden for disse valg fag. Det bundne specialefag afholdes som 1 uge introduktion og 2 x 2 uger fordelt hensigtsmæssigt over året. Eleven skal vælge mellem to generelle fag generel spedition / generel shipping. Eleverne bliver på 1. skoleophold orienteret om de udbudte valgfag. Herefter kan eleven i samarbejde med skolen og arbejdsgiver vurdere, hvilke fag der kan være relevante for den enkelte. Fagprøven afholdes over 1 uge. 15

16 Økonomi Dette hovedforløb indeholder et bundet specialeforløb på 6 uger og fra 2 til 4 ugers valgfrie specialefag. Afhængig af elevens valg af specialefag er der tilknyttet undervisere med kompetencer inden for disse valg fag. Det bundne specialefag afholdes som 6 x 1 uge fordelt hensigtsmæssigt over året. Eleverne bliver på 1. skoleophold orienteret om de udbudte valgfag. Herefter kan eleven i samarbejde med skolen og arbejdsgiver vurdere, hvilke fag der kan være relevante for den enkelte. Fagprøven afholdes over 1 uge. Undervisningens organisering Fagene i skoleperioderne er organiseret i fag/læringsaktiviteter. Hver aktivitet er en selvstændig enhed og elevens læringsresultat bedømmes ved afslutningen. Se evt. Valgfag, specialefag og erhvervsrettet påbygning På specialerne er der såvel bundne som valgfrie specialefag. Valgfagene etableres i et samarbejde mellem elev/skole og arbejdsgiver. Eleven vælger de fag, der er relevante for pågældendes arbejdssted og eller faglige/personlige udvikling. Skolen tilbyder erhvervsrettet påbygning for alle specialer. I tilknytning til nogle af de bundne skoleophold tilbydes erhvervsrettet påbygning parallelt, som en overbygning til de elever og arbejdsgivere, der måtte ønske dette. Dvs. at skolen i et samarbejde med specialernes netværk blandt elevernes arbejdsgivere har valgt nogle valgfrie specialefag, der kan supplere de bundne specialefag. Dette betyder, at skoledagen forlænges frem til kl Herudover indgår der en række hjemmeopgaver både i forbindelse med skoleopholdet, men også i perioden mellem de bundne skoleophold. Fx vil et påbygningsfag på en uge fordeles parallelt hen over 2-3 ugers bunden skoleophold. Der sker ingen integrering mellem påbygning og bundne specialefag. IBC bestræber sig på i et samarbejde med arbejdsgiverne og eleverne at afholde op til 4 uger pr. elevårgang. Elevernes undervisningstid og hjemmearbejde Hver uge på et hovedforløb såvel det bundne som det valgfrie udgør 25 / 30 timers undervisningstid på skolen. Herudover er der skemalagt projektopgaver nogle som arbejd selv opgaver og andre med konsulent. Der er hjemmearbejde svarende til en normal ugentlig arbejdstid på 37 timer i form af tilegnelse af teoretisk stof bøger, artikler og diverse materialer udarbejdelse af opgaver og afslutning af opgaver, diverse mindre undersøgelser og forberedelse til fx oplæg på skolen. Hvis der er overbygning med Erhvervsrettet påbygning udgør undervisningstiden gennemsnitlig 35 timer pr. uge + diverse forberedelse m.v. Eleverne har mulighed for at arbejde på skolen med hjemmeopgaver ligesom skolen stiller lokaler og it-udstyr til rådighed i forbindelse med udarbejdelse af fagprøven. 16

17 2.5 Skolepraktik En elev kan optages i skolepraktik hvis: Eleven ikke har fundet en ordinær praktikplads og opfylder EMMA kriterierne Eleven uforskyldt har mistet sin uddannelsesaftale Eleven har afsluttet en kort uddannelsesaftale, der kun omfatter en del af uddannelsen Ved optagelse og løbende i skolepraktiktiden, skal eleven opfylde EMMA kriterierne (Egnet, fagligt Mobil, geografisk Mobil, Aktivt praktikpladssøgende). Hvis eleven uforskyldt har mistet sin uddannelsesaftale, forsøger skolens jobkonsulenter i samarbejde med eleven at skaffe eleven en ny uddannelsesaftale hurtigst muligt. I skolepraktik arbejdes der med udgangspunkt i uddannelsens praktikmål. Det sker gennem arbejde med de opgaver, som skolen kan tilbyde i et simulerende merkantilt miljø. På denne måde sikres det, at elever i skolepraktik får en oplæring med mindst samme kvalitet, som de ville have fået i virksomheden. Arbejdsopgaverne i skolepraktik aftales og planlægges af praktikvejlederne og eleverne på de ugentlige personalemøder, hvor den enkelte elevs arbejdsopgaver planlægges blandt andet under hensyntagen til indholdet i de perioder med virksomhedsforlagt undervisning, som eleven er i, for på denne måde at sikre, at eleven når de samlede praktikmål. I det daglige praktiske arbejde fungerer vejlederen som leder i sidemandsoplæring. Vejlederen vurderer løbende, om eleven passer sit arbejde, tilegner sig uddannelsens mål og vedvarende søger praktikplads. Elevens resultater på skoleperioderne indgår i den løbende egnethedsvurdering. Endvidere indgår virksomheders evaluering efter virksomhedsforlagt undervisning i den løbende egnethedsvurdering. I den enkelte elevs ugeplan indarbejdes opfølgning på elevens praktikpladsopsøgende arbejde. Eleven skal primært søge praktikplads i sin fritid, men kan frigøres til den del af aktiviteten, der nødvendigvis skal foregå i arbejdstiden, herunder særligt ansættelsessamtaler og virksomhedsbesøg. 2.6 Bedømmelsesplan Løbende bedømmelse Bedømmelse er det praktiske og konstruktive redskab, der anvendes i forhold til elevens udvikling og opnåelse af faglige, almene og personlige kompetencer. Den løbende bedømmelse er et centralt element i afdelingens kvalitetssikring og består af: Bedømmelse af elevens faglige og almene kompetencer Bedømmelse af elevens personlige kompetencer Bedømmelse af faglige og almene kompetencer 17

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Den lokale undervisningsplan for Grundforløbet Afsnit 2 og 3 Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Gældende fra den 1. januar 2013 Indhold 2.0 Indgangen Sundhed, omsorg og pædagogik... 1 2.1 Praktiske oplysninger...

Læs mere

Lokal uddannelsesplan. Sundhedsservicesekretæruddannelsen. IBC Hovedforløb International Business College Kolding og Aabenraa

Lokal uddannelsesplan. Sundhedsservicesekretæruddannelsen. IBC Hovedforløb International Business College Kolding og Aabenraa Lokal uddannelsesplan Sundhedsservicesekretæruddannelsen IBC Hovedforløb International Business College Kolding og Aabenraa November 2013 1 Indhold VELKOMMEN TIL DET MERKANTILE HOVEDFORLØB SUNDHEDSSERVICESEKRETÆRUDDANNELSEN

Læs mere

IBC International Business College Hovedforløb Kolding Aabenraa. Den merkantile fagprøve

IBC International Business College Hovedforløb Kolding Aabenraa. Den merkantile fagprøve IBC International Business College Kolding Aabenraa Som afslutning på din elevuddannelse skal du op til en fagprøve. Fagprøven skal løses som en opgave, beskrives i et projekt/rapport og færdiggøres inden

Læs mere

Offentlig Administration. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Offentlig Administration. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Offentlig Administration Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: KONTOR Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse

Læs mere

Revision. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Revision. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Revision Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: KONTOR Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse

Læs mere

IBC International Business College Hovedforløb Kolding Aabenraa. Den afsluttende prøve

IBC International Business College Hovedforløb Kolding Aabenraa. Den afsluttende prøve IBC International Business College Kolding Aabenraa Uanset om du er i gang med en uddannelse til butiksmedhjælper/eventassistent, eller du er ved at uddanne dig inden for kontorservice /kundekontaktcenter,

Læs mere

Økonomi. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Økonomi. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Økonomi Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: KONTOR Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse fra

Læs mere

INFORMATION OM den merkantile fagprøve på International Business College

INFORMATION OM den merkantile fagprøve på International Business College INFORMATION OM den merkantile fagprøve på International Business College Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. BEKENDTGØRELSE, FAGPRØVEN TRIN FOR TRIN M.M.... 4 2.1. Bekendtgørelsens krav til fagprøven...

Læs mere

Uddannelsesordning for fotografuddannelsen

Uddannelsesordning for fotografuddannelsen Uddannelsesordning for fotografuddannelsen Udstedelsesdato: 15. juli 2013 Udstedt af Billedmediernes Faglige Udvalg i henhold til Bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang medieproduktion

Læs mere

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen Uddannelsesordning for sundhedsuddannelsen Udstedelsesdato: 15. marts 2010 Udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen i henhold til følgende

Læs mere

Indkøbsassistent. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: HANDEL. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Indkøbsassistent. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: HANDEL. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Indkøbsassistent Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: HANDEL Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse

Læs mere

Logistikassistent. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: HANDEL. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Logistikassistent. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: HANDEL. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Logistikassistent Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: HANDEL Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse

Læs mere

Salgsassistent. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: DETAIL. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Salgsassistent. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: DETAIL. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Salgsassistent Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: DETAIL Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. pædagogisk assistent

Uddannelsesordning for uddannelsen til. pædagogisk assistent Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 15. marts 2010 pædagogisk assistent Uddannelsesordningen er udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistent og social- og sundhedsuddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til flymekaniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til flymekaniker Uddannelsesordning for uddannelsen til flymekaniker Udstedelsesdato: 15. juli 2014 Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 567 af 02/06/2014 om uddannelserne i den

Læs mere

Få succes i de lokale uddannelsesudvalg

Få succes i de lokale uddannelsesudvalg Få succes i de lokale uddannelsesudvalg forord De lokale uddannelsesudvalg (LUU) har med reformen i 2007 fået en større rolle, fordi reformen indebar en højere grad af decentralisering af uddannelserne.

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til mediegrafiker

Uddannelsesordning for uddannelsen til mediegrafiker 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til mediegrafiker Udstedt af det faglige udvalg for mediegrafikeruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 462 af 14. april

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Flymekaniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Flymekaniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Flymekaniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om uddannelsen til

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom Udstedelsesdato: Juni 2013 Udstedt af Det faglige Udvalg for Gastronomuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 312 af 21. marts 2013 om uddannelserne

Læs mere

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN (LUP) ERHVERVSUDDANNELSERNE SVENDBORG ERHVERVSSKOLE

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN (LUP) ERHVERVSUDDANNELSERNE SVENDBORG ERHVERVSSKOLE LOKAL UNDERVISNINGSPLAN (LUP) ERHVERVSUDDANNELSERNE SVENDBORG ERHVERVSSKOLE Indhold Generelt for Svendborg Erhvervsskole - Erhvervsuddannelserne... 3 Praktiske oplysninger... 4 Skolens pædagogiske og didaktiske

Læs mere

Social- og sundhedsuddannelsen. Retningslinjer for. praktikuddannelsen ... ...

Social- og sundhedsuddannelsen. Retningslinjer for. praktikuddannelsen ... ... Retningslinjer for praktikuddannelsen Social- og sundhedsuddannelsen Forord Social- og sundhedsuddannelsen er en vekseluddannelse, hvor skoleperiodernes teoretiske og praktiske undervisning sammen med

Læs mere

UDDANNELSESPLAN FOR TNI-FLEX UDDANNELSEN

UDDANNELSESPLAN FOR TNI-FLEX UDDANNELSEN UDDANNELSESPLAN FOR TNI-FLEX UDDANNELSEN Udarbejdet af Niuernermik Ilinniarfik, Nuuk, februar 2015 Side 1 af 17 INDHOLD 1. Uddannelses formål... 4 1.1. Generelt for skolen... 4 2. Uddannelsen... 4 3. Adgangskrav...

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Ernæringsassistent

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Ernæringsassistent Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato 24. februar 200 Ernæringsassistent Udstedt af det faglige udvalg for ernæringsassistentuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 329 af 28. april

Læs mere

Skuemestervejledning

Skuemestervejledning Juni 2013 Skuemestervejledning Fotograf Billedmediernes Faglige Udvalg Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D 4. 1780 København V. www.industriensuddannelser.dk FORMÅL MED VEJLEDNINGEN... 3 INDEN SVENDEPRØVEN...

Læs mere

Generel information om skolen

Generel information om skolen Generel information om skolen Generel information om skolen 1.3 Overordnet bedømmelsesplan Dalum Landbrugsskoles eksamensreglement og generelle eksamensregler for skriftlige eksaminer på Dalum Landbrugsskole

Læs mere

Lokal undervisningsplan. Kontoruddannelsen med specialerne Administration og Offentlig administration

Lokal undervisningsplan. Kontoruddannelsen med specialerne Administration og Offentlig administration Lokal undervisningsplan Kontoruddannelsen med specialerne Administration og Offentlig administration 2013/2014 Forord Denne undervisningsplan beskriver undervisningen i den merkantile erhvervsuddannelse

Læs mere

Vi vil gerne være de bedste til det, vi laver - derfor har vi også de bedste kontorelever...

Vi vil gerne være de bedste til det, vi laver - derfor har vi også de bedste kontorelever... Elevmappe 2012-2013 Vi vil gerne være de bedste til det, vi laver - derfor har vi også de bedste kontorelever... FORORD I foråret 2012 vedtog Kommunalbestyrelsen en ny administrativ struktur i LTK. Den

Læs mere

Uddannelsesordning for Data- og kommunikationsuddannelsen

Uddannelsesordning for Data- og kommunikationsuddannelsen Uddannelsesordning for Data- og kommunikationsuddannelsen Udstedelsesdato: 23. maj 2008 Udstedt af Metalindustriens Uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 1244 af 23. oktober 2007 om uddannelserne

Læs mere

Definition af pædagogiske begreber. Indhold. Praksisbaseret, praksisnær og praksisrelateret undervisning. Pædagogiske begreber, oktober 2014

Definition af pædagogiske begreber. Indhold. Praksisbaseret, praksisnær og praksisrelateret undervisning. Pædagogiske begreber, oktober 2014 Definition af pædagogiske begreber I tekster om reformen af erhvervsuddannelserne anvendes en række pædagogiske begreber. Undervisningsministeriet beskriver i dette notat, hvordan ministeriet forstår og

Læs mere

Ny bekendtgørelse d. 15 juli. 2013

Ny bekendtgørelse d. 15 juli. 2013 Ny bekendtgørelse d. 15 juli. 2013 Ny uddannelsesordning d. 1. juli 2013 Vigtige ændringer Trin 1 Flisemontøren nedlagt hvad betyder det? Nye Fagområder, hvad betyder det? Projekt k svendeprøve, hvad betyder

Læs mere

Uddannelsesordning for digital media uddannelsen

Uddannelsesordning for digital media uddannelsen Uddannelsesordning for digital media uddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af det faglige udvalg for digital media i henhold til bekendtgørelse nr. 470 af 16. april 2015 om digital

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Trin 2 Serviceassistent

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Trin 2 Serviceassistent Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 30. juni 2008 Serviceassistent Udstedt af Det Faglige Udvalg for Serviceassistentuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 145 af 29/02/2008 om

Læs mere

IBC International Business College Hovedforløb Virksomhedshold - Detailhandel. www.ibc.dk. Skræddersy din elevs uddannelse

IBC International Business College Hovedforløb Virksomhedshold - Detailhandel. www.ibc.dk. Skræddersy din elevs uddannelse IBC International Business College Hovedforløb Virksomhedshold - Detailhandel www.ibc.dk Skræddersy din elevs uddannelse Et bedre sted at lære 1 "Nøgleordene for os er værdiskabelse, innovation og videndeling"

Læs mere

Temaeftermiddag for praktikken

Temaeftermiddag for praktikken Temaeftermiddag for praktikken Social og sundhedsuddannelsen under erhvervsuddannelse lov og bekendtgørelse Oktober 2008 EUD lov og bek. v. Gitte B Jensen Side 1 Temaeftermiddag for praktikken Lov og indgangene

Læs mere

Kontorservice (2-årig uddannelse) Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Kontorservice (2-årig uddannelse) Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Kontorservice (2-årig uddannelse) Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: KONTOR Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til web-integrator

Uddannelsesordning for uddannelsen til web-integrator Uddannelsesordning for uddannelsen til web-integrator 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af det faglige udvalg for digital media i henhold til bekendtgørelse nr. 557 af 28. april 2015 om uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til skorstensfejer

Uddannelsesordning for uddannelsen til skorstensfejer Uddannelsesordning for uddannelsen til skorstensfejer Udstedelsesdato: 19. juni 2008 Udstedt af det faglige udvalg for skorstensfejer-uddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 144 af 29. februar 2008

Læs mere

BYRÅDET ELEVPOLITIK FOR ADMINISTRATIVE KONTORELEVER I ODSHERRED KOMMUNE

BYRÅDET ELEVPOLITIK FOR ADMINISTRATIVE KONTORELEVER I ODSHERRED KOMMUNE BYRÅDET ELEVPOLITIK FOR ADMINISTRATIVE KONTORELEVER I ODSHERRED KOMMUNE 1 INDHOLD 1.0 Formål og målsætning med elevpolitikken 3 2.0 Markedsføring, rekruttering og ansættelsesprocedure 3 3.1 Elevprofil

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Skibsmekaniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Skibsmekaniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato:28.03.2008 Skibsmekaniker Udstedt af det faglige udvalg for Maritime Metaluddannelser for skibsmekanikeruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr.

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Køletekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Køletekniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Køletekniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 15.07.2015 Udstedt af det faglige udvalg for [uddannelse] i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om uddannelsen til [uddannelsens

Læs mere

Uddannelsesordning for Cykel- og motorcykeluddannelsen

Uddannelsesordning for Cykel- og motorcykeluddannelsen Uddannelsesordning for Cykel- og motorcykeluddannelsen Udstedelsesdato: 28. marts 2008 Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg for cykel- og motorcykeluddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr.

Læs mere

Entreprenør og landbrugsmaskinmekaniker. Er du til store maskiner og udfordringer? Uddannelses og jobbeskrivelse Kranmekaniker

Entreprenør og landbrugsmaskinmekaniker. Er du til store maskiner og udfordringer? Uddannelses og jobbeskrivelse Kranmekaniker Entreprenør og landbrugsmaskinmekaniker Er du til store maskiner og udfordringer? Uddannelses og jobbeskrivelse Kranmekaniker Indholdsfortegnelse Indledning... side 2 Uddannelsesforløb... side 3 Optagelse...

Læs mere

Skabelon til uddannelsesspecifikt fag. Skolen skal angive uddannelsesnavn, varighed og erstatte de firkantede parenteser med tekst:

Skabelon til uddannelsesspecifikt fag. Skolen skal angive uddannelsesnavn, varighed og erstatte de firkantede parenteser med tekst: Skabelon til uddannelsesspecifikt fag Bilag 2 Skolen skal angive uddannelsesnavn, varighed og erstatte de firkantede parenteser med tekst: Uddannelsesspecifikt fag i uddannelsen til: [uddannelsens navn]

Læs mere

lokal uddannelsesplan Industrioperatør.

lokal uddannelsesplan Industrioperatør. FORLØBIG UDGAVE AF 09.07.2010 Sussanne Løhde Mikkelsen lokal uddannelsesplan Industrioperatør. Indgangen: Produktion og Udvikling Overbygning Produktion som speciale 2.1 Opstartsterminer fysiske forhold

Læs mere

Øverst ansvarlig for skolens praktikpladskontor er Claus Øgendahl.

Øverst ansvarlig for skolens praktikpladskontor er Claus Øgendahl. Skolens navn: Indgang: TietgenSkolen Tietgen HG Lerchesgade 29 5000 Odense C Tlf. 65 45 26 00 E-mail: hg@tietgen.dk Hjemmeside: www.tietgen.dk Den merkantile indgang Medarbejdere Øverst ansvarlige for

Læs mere

International godstransport

International godstransport Odense Tekniske Skole Uddannelsesindgang Mekanik, Transport og logistik Afdeling Transport og Logistik Uddannelsesfamilie Transport og Logistik Uddannelse Godschauffør Speciale 49-55, 20, 22, 24, 4, stk.

Læs mere

Erhvervsuddannelserne (eud) er en del af ungdomsuddannelserne; knap 20% af en ungdomsårgang vælger eud i forlængelse af grundskolen eller 10. klasse.

Erhvervsuddannelserne (eud) er en del af ungdomsuddannelserne; knap 20% af en ungdomsårgang vælger eud i forlængelse af grundskolen eller 10. klasse. Børne- og Undervisningsudvalget 2012-13 BUU Alm.del Bilag 285 Offentligt Afdeling for Ungdoms- og Voksenuddannelser Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5302 E-mail uvm@uvm.dk

Læs mere

Ramme for afsluttende prøve for grundforløbet SOSU

Ramme for afsluttende prøve for grundforløbet SOSU Ramme for afsluttende prøve for grundforløbet SOSU De bekendtgørelser der refereres til er: Bekendtgørelse nr. 439 af 29/04/2013 af lov om erhvervsuddannelser Bekendtgørelse nr 171 af 02/03/2011 af lov

Læs mere

Elevernes skal have redskaber og kompetencer, så de med et fagligt perspektiv kan indgå i drøftelser om markedskommunikation i sociale sammenhænge.

Elevernes skal have redskaber og kompetencer, så de med et fagligt perspektiv kan indgå i drøftelser om markedskommunikation i sociale sammenhænge. Markedskommunikation C 1. Fagets rolle Markedskommunikation omfatter viden inden for sociologi, forbrugeradfærd, målgruppevalg, kommunikation samt markedsføringsstrategi og -planlægning. Faget beskæftiger

Læs mere

PraktikCentret Køge VI ER JERES FREMTID LYNGVEJ 19 4600 KØGE TEL 5667 0400 KHS@KHS.DK WWW.KHS.DK

PraktikCentret Køge VI ER JERES FREMTID LYNGVEJ 19 4600 KØGE TEL 5667 0400 KHS@KHS.DK WWW.KHS.DK PraktikCentret Køge VI ER JERES FREMTID LYNGVEJ 19 4600 KØGE TEL 5667 0400 KHS@KHS.DK WWW.KHS.DK HVEM ER VI? PraktikCentret Køge er et af de største praktikcentre i Danmark på kontorområdet og har siden

Læs mere

Undervisningsplan for Social- og sundhedsuddannelsen. Trin 1 og trin 2. Generelle del

Undervisningsplan for Social- og sundhedsuddannelsen. Trin 1 og trin 2. Generelle del Undervisningsplan for Social- og sundhedsuddannelsen Trin 1 og trin 2 Generelle del LUU Nov. 2012 Rev. Juni 2014 Bjergparken Bjerggade 4 M DK-6200 Aabenraa Telefon 73 33 43 00 Telefax 73 33 43 01 www.sosu-syd.dk

Læs mere

Prøvebestemmelser gældende for elever, der er påbegyndt uddannelsen efter 1.8.2015 Grundforløb 1 - Udarbejdet juni 2015

Prøvebestemmelser gældende for elever, der er påbegyndt uddannelsen efter 1.8.2015 Grundforløb 1 - Udarbejdet juni 2015 Prøvebestemmelser Grundforløb 1 Gældende for elever, der er påbegyndt uddannelse efter 1. august 2015 0 Indhold Generelt... 2 Prøver for elever på grundforløb 1... 2 Standpunktsbedømmelse... 2 Dansk, standpunktsbedømmelse...

Læs mere

Ramme for afsluttende prøve Trin 2 Social og Sundhedsassistent.

Ramme for afsluttende prøve Trin 2 Social og Sundhedsassistent. Ramme for afsluttende prøve Trin 2 Social og Sundhedsassistent. De bekendtgørelser der refereres til er: Lovbekendtgørelse nr 510 af 19/5/2010 om erhvervsuddannelser Bekendtgørelse nr 1514 af 15/12/2010

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Vindmølleoperatør

Uddannelsesordning for uddannelsen til Vindmølleoperatør Uddannelsesordning for uddannelsen til Vindmølleoperatør Udstedelsesdato: 15. juli 2014 Udstedt af Industriens Fællesudvalg i henhold til bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang

Læs mere

Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet

Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet Formål med kvalitetsarbejdet Kvalitetspolitikken har til formål at etablere et fælles værdigrundlag for kvalitetsarbejdet på uddannelsesområdet

Læs mere

Lokal undervisningsplan og bedømmelsesplan. Del 4: Lokal undervisningsplan. Beskrivelse af konkrete fag/forløb/læringsaktiviteter

Lokal undervisningsplan og bedømmelsesplan. Del 4: Lokal undervisningsplan. Beskrivelse af konkrete fag/forløb/læringsaktiviteter Odense Tekniske Skole Afdeling Byggeri og teknologi Uddannelse Byggemontagetekniker Læringsaktivitet / Forløb / Fag / Aktivitet / Projekt Grundfag, Områdefag, Valgfag og bundne specialefag Lektioner Læreplansfag

Læs mere

EUV hvordan gør vi? Workshop: Merkantiluddannelsesforløb

EUV hvordan gør vi? Workshop: Merkantiluddannelsesforløb EUV hvordan gør vi? Workshop: Merkantiluddannelsesforløb Disposition for fremlægningen Hvilke krav indgik i kommissoriet til udvikling af en uddannelse til målgruppen +25 (GVU /AMU)? På hvilken måde kan

Læs mere

SOSU Nykøbing Falster Undervisningsplan afsnit 1

SOSU Nykøbing Falster Undervisningsplan afsnit 1 Indholdsfortegnelse: Ikke hj 1.1 Praktiske oplysninger... 2 1.2 Pædagogiske og didaktiske overvejelser.... 2 1.3 Lærerkompetencer samt ressourcer og udstyr.... 3 1.4 Principper for uddannelsernes tilrettelæggelse....

Læs mere

Lokal Undervisningsplan GF1 August 2015

Lokal Undervisningsplan GF1 August 2015 Lokal Undervisningsplan GF1 August 2015 INDHOLD Indledning... 2 Uddannelsen... 2 Uddannelsens formål og mål... 2 Uddannelsens varighed og struktur... 2 Overgangsordning... 2 Undervisningen... 3 Undervisnings-

Læs mere

Lærervejledning. for afgivelse af standpunktsbedømmelse, afvikling af prøver og censorvirksomhed

Lærervejledning. for afgivelse af standpunktsbedømmelse, afvikling af prøver og censorvirksomhed for afgivelse af standpunktsbedømmelse, afvikling af prøver og censorvirksomhed 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse... 2 2. Afgivelse af standpunktsbedømmelse... 3 3. Mundtlig prøve i områdefag,

Læs mere

Grundfag Samfundsfag F-niveau

Grundfag Samfundsfag F-niveau Odense Tekniske Skole Afdeling Byggeri & Teknologi Uddannelse Vvs-uddannelse Speciale Vvs tag og facademontør Forløb / Fag / Aktivitet / Projekt 4. hovedforløb Samfundsfag Timetal 1,5 uge Læreplansfag

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Produktør

Uddannelsesordning for uddannelsen til Produktør Sagsnr.: 060.09S.541 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Produktør Udstedt af Industriens Fællesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 436 af 13/04/2015 om uddannelsen

Læs mere

Indledning Optagelse Opbygning og indhold Skole Praktik Eksamen

Indledning Optagelse Opbygning og indhold Skole Praktik Eksamen 1 Indledning Uddannelsen er en erhvervsuddannelse. Du bliver uddannet som entreprenørmaskinmekaniker I entreprenørmaskinmekaniker specialet bliver du uddannet til specialist i reparation af personlifte

Læs mere

Orientering om mål, indhold og struktur i uddannelsen til gastronom med speciale cater

Orientering om mål, indhold og struktur i uddannelsen til gastronom med speciale cater Orientering om mål, indhold og struktur i uddannelsen til gastronom med speciale cater Uddannelsen til gastronom med speciale cater er tilrettelagt som en vekseluddannelse, sådan at der efter grundforløbet

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Ejendomsservicetekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Ejendomsservicetekniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Ejendomsservicetekniker Udstedelsesdato: 15/07/2012 Udstedt af Det Faglige Udvalg for Ejendomsservice i henhold til bekendtgørelse nr. 384 af 26/04/2012 om uddannelserne

Læs mere

Uddannelsesordning for Data- og kommunikationsuddannelsen

Uddannelsesordning for Data- og kommunikationsuddannelsen Uddannelsesordning for Data- og kommunikationsuddannelsen Udstedelsesdato: 01.08.2010 Udstedt af Metalindustriens Uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 607 af 04. juni 2010 om uddannelserne

Læs mere

Vejledning til Elevplan for virksomheder

Vejledning til Elevplan for virksomheder Version: 07.03.2015 1 Vejledning til Elevplan for virksomheder Læsevejledning Denne vejledning er delt op i tre dele: Første del er for alle og indeholder de funktioner, som alle virksomhedsmedarbejdere

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 14 Bachelorprojekt Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 14 beskrivelsen... 3 Modul 14 - Bachelorprojekt... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Kompetencevurdering af elever.

Kompetencevurdering af elever. Kompetencevurdering af elever. Overordnede bestemmelser om vurdering af elevens kompetencer. Skolen har den overordnende holdning, at det er lysten som driver værket. Eleven skal derfor være motiveret

Læs mere

Kompetenceudvikling EUD reform workshop

Kompetenceudvikling EUD reform workshop Kompetenceudvikling EUD reform workshop Susanne Gottlieb Aftale om bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser 9.2.2. Markant løft af lærernes pædagogiske kompetencer alle lærere [skal] inden 2020 have

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Teknisk designer

Uddannelsesordning for uddannelsen til Teknisk designer 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Teknisk designer Udstedt af det lige udvalg for Teknisk designer i henhold til bekendtgørelse nr. 330 af 27/03/2015 om uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Glarmester

Uddannelsesordning for uddannelsen til Glarmester Uddannelsesordning for uddannelsen til Glarmester Udstedt af Glarmesterfagets faglige udvalg den 22. august 2011 i henhold til bekendtgørelse nr. 858 af 11. juli 2011 om uddannelserne i den erhvervsfaglige

Læs mere

Bilag om struktur, indhold og styring i de erhvervsrettede ungdomsuddannelser i Norge, Sverige og Finland 1

Bilag om struktur, indhold og styring i de erhvervsrettede ungdomsuddannelser i Norge, Sverige og Finland 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 - Fax 33 11 16 65 Bilag om struktur, indhold og styring i de erhvervsrettede

Læs mere

Studiebog. Elektriker. grundforløb EUX Elektriker

Studiebog. Elektriker. grundforløb EUX Elektriker Erhvervsuddannelse med ekstra bonus Elektriker Studiebog grundforløb Elektriker Mødeaktivitet Der er møde- og deltagelsespligt til undervisningen og studietimer. Eleverne skal følge Syddansk Erhvervsskoles

Læs mere

De nye grundforløb. - Intention, indhold & struktur. Sandra Hansen Karner Pædagogisk konsulent Undervisningsministeriet. Side 1.

De nye grundforløb. - Intention, indhold & struktur. Sandra Hansen Karner Pædagogisk konsulent Undervisningsministeriet. Side 1. De nye grundforløb - Intention, indhold & struktur Sandra Hansen Karner Pædagogisk konsulent Undervisningsministeriet Side 1 Side 2 Grundforløbets 1. del 20 uger Skal udvikle elevens almene og brede erhvervsfaglige

Læs mere

Uddannelsesaftale En sund investering i fremtiden

Uddannelsesaftale En sund investering i fremtiden Uddannelsesaftale En sund investering i fremtiden Indhold Vækst med afsæt i traditionerne 3 Uddannelsesaftaler på virksomhedens betingelser 4 Den almindelige aftale 5 Ny mesterlæreaftale 6 Kombinationsaftale

Læs mere

Uddannelsesaftale En sund investering i fremtiden

Uddannelsesaftale En sund investering i fremtiden Uddannelsesaftale En sund investering i fremtiden Vækst med afsæt i traditionerne I Danmark har vi lang tradition for erhvervsuddannelser bestående af en kombination af teoretiske og praktiske forløb.

Læs mere

Odense Tekniske Skole Byggeri & Teknologi Uddannelse Vvs-uddannelse Speciale Vvs -, tag - og facademontør. 3. hovedforløb Naturfag Timetal 2,0 uge

Odense Tekniske Skole Byggeri & Teknologi Uddannelse Vvs-uddannelse Speciale Vvs -, tag - og facademontør. 3. hovedforløb Naturfag Timetal 2,0 uge Odense Tekniske Skole Afdeling Byggeri & Teknologi Uddannelse Vvs-uddannelse Speciale Vvs -, tag - og facademontør Forløb / Fag / Aktivitet / Projekt 3. hovedforløb Naturfag Timetal 2,0 uge Læreplansfag

Læs mere

Den lokale læsehandlingsplan på Social- og Sundhedsskolen Syd Læsevejledningen november 2010

Den lokale læsehandlingsplan på Social- og Sundhedsskolen Syd Læsevejledningen november 2010 Social- og Sundhedsskolen Syd Den lokale læsehandlingsplan på Social- og Sundhedsskolen Syd Bjergparken 6200 Aabenraa Telefon 73 33 43 00 www.sosu-syd.dk e-mail: sosu@sosu-syd.dk Indholdsfortegnelse Forord...

Læs mere

Uddannelsesplan praktikniveau I for Åløkkeskolen 2015-2016. Praktiske oplysninger

Uddannelsesplan praktikniveau I for Åløkkeskolen 2015-2016. Praktiske oplysninger Åløkkeskolen marts 2015 Uddannelsesplan praktikniveau I for Åløkkeskolen 2015-2016. Praktiske oplysninger Kong Georgs Vej 31 5000 Odense Tlf:63 75 36 00 Daglig leder: Hans Christian Petersen Praktikansvarlige:

Læs mere

Eksempel på udfyldt skabelon til udarbejdelse af lokale undervisningsplaner for hovedforløb

Eksempel på udfyldt skabelon til udarbejdelse af lokale undervisningsplaner for hovedforløb Eksempel på udfyldt skabelon til udarbejdelse af lokale undervisningsplaner for hovedforløb Undervisningsministeriet har udarbejdet en vejledende skabelon til skolernes arbejde med udarbejdelse af lokale

Læs mere

MEDIEGRAFIKER. Er du vild med. medier. af alle slags?

MEDIEGRAFIKER. Er du vild med. medier. af alle slags? MEDIEGRAFIKER Er du vild med medier af alle slags? I brochuren kan du læse om mediegrafikeruddannelsen, dens indhold og muligheder. Hvordan virksomheden kan blive godkendt som uddannelsessted og få en

Læs mere

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Den lokale undervisningsplan for Grundforløbets anden del PA Afsnit 2 og 3 Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Gældende fra den 1. august 2015 Indhold Generelt om skolen... 2 2.0 grundforløbets anden del...

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til mediegrafiker

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til mediegrafiker BEK nr 462 af 14/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 21. april 2015 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.55T.541 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Ny mesterlære - i EASY-A og

Ny mesterlære - i EASY-A og Ny mesterlære - i EASY-A og Elevplan 26-06-2011/version 4/mgl/fkj Indhold Ændringer Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Oprettelse af Ny Mesterlære-eleven i EASY-A Registrering i EASY-P Grundforløbsundervisning

Læs mere

Giv din elev et stærkt kort på hånden

Giv din elev et stærkt kort på hånden IBC International Business College Hovedforløb Detailhandel www.ibc.dk Giv din elev et stærkt kort på hånden Detailuddannelsen på IBC "Nøgleordene for os er værdiskabelse, innovation og videndeling" Detailspecialet

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til frontline pc-supporter

Uddannelsesordning for uddannelsen til frontline pc-supporter Uddannelsesordning for uddannelsen til frontline pc-supporter 1. Ikrafttrædelsesdato: 01.08.2015 Udstedt af det faglige udvalg for Metalindustriens Uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. [x]

Læs mere

Sådan indgår du en uddannelsesaftale

Sådan indgår du en uddannelsesaftale Sådan indgår du en uddannelsesaftale Undervisningsministeriet 2010 Sådan indgår du en uddannelsesaftale Tekstredaktion: Redaktion og produktion: Vibe Aarkrog, Undervisningsministeriet, Afdelingen for erhvervsfaglige

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Sundhedsservicesekretær

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Sundhedsservicesekretær Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: Den 1. januar 2011 Sundhedsservicesekretær Udstedt af det Det faglige Udvalg for Kontoruddannelser i henhold til bekendtgørelse nr. 1435 af 15. december

Læs mere

IBC International Business College Erhvervsuddannelserne Kolding Aabenraa Fredericia. Den lokale undervisningsplan

IBC International Business College Erhvervsuddannelserne Kolding Aabenraa Fredericia. Den lokale undervisningsplan Kolding Aabenraa Fredericia Den lokale undervisningsplan Indholdsfortegnelse Mission... 4 Værdigrundlag... 4 Vision... 4 Pædagogisk udgangspunkt for erhvervsuddannelsen... 4 Afdelinger af IBC... 4 Udbud

Læs mere

Kvalitetsmodel. for praktik i de. grundlæggende. social- og. sundhedsuddannelser

Kvalitetsmodel. for praktik i de. grundlæggende. social- og. sundhedsuddannelser Kvalitetsmodel for praktik i de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser Projektgruppe Uddannelse Faaborg Midtfyn Kommune 1 Indhold Kriterier for praktik i de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser

Læs mere

Lokal undervisningsplan (LUP) for merkantile erhvervsuddannelser ved

Lokal undervisningsplan (LUP) for merkantile erhvervsuddannelser ved Lokal undervisningsplan (LUP) for merkantile erhvervsuddannelser ved 2011-12 Indhold 1. Generelt for skolen... 3 1.1 Praktiske oplysninger... 3 1.2 Skolens pædagogiske og didaktiske overvejelser... 3 1.3

Læs mere

Opbygning og indhold Uddannelsen veksler mellem skole og praktik.

Opbygning og indhold Uddannelsen veksler mellem skole og praktik. 1 Indledning Uddannelsen er en erhvervsuddannelse. Du bliver uddannet som motormekaniker I forløbet vil du blive uddannet i at servicere og reparere de maskiner der typisk udlejes fra diverse maskinudlejere.

Læs mere

Information til Dansk Byggeris repræsentanter i. lokale uddannelsesudvalg erhvervsuddannelser

Information til Dansk Byggeris repræsentanter i. lokale uddannelsesudvalg erhvervsuddannelser Information til Dansk Byggeris repræsentanter i lokale uddannelsesudvalg erhvervsuddannelser Indledning Som medlem af et lokalt uddannelsesudvalg/en fagkomité repræsenterer du Dansk Byggeri og den sektion,

Læs mere

Odense Tekniske Skole Byggeri & Teknologi Uddannelse Vvs-uddannelse Speciale Vvs - og energimontør. Grundfag Samfundsfag F-niveau

Odense Tekniske Skole Byggeri & Teknologi Uddannelse Vvs-uddannelse Speciale Vvs - og energimontør. Grundfag Samfundsfag F-niveau Odense Tekniske Skole Afdeling Byggeri & Teknologi Uddannelse Vvs-uddannelse Speciale Vvs - og energimontør Forløb / Fag / Aktivitet / Projekt 4. hovedforløb Samfundsfag Timetal 1,5 uge Læreplansfag mv.

Læs mere

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 2 af 9. januar 2009 om evaluering og dokumentation i folkeskolen

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 2 af 9. januar 2009 om evaluering og dokumentation i folkeskolen Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 2 af 9. januar 2009 om evaluering og dokumentation i folkeskolen I henhold til 17, stk. 4, og 18, stk. 1-3, i landstingsforordning nr. 8 af 21. maj 2002 om folkeskolen,

Læs mere

1. Beskrivelse af evaluering af undervisning

1. Beskrivelse af evaluering af undervisning 1 UCL, Læreruddannelsen. Evaluering af undervisning. Orientering til studerende. Marts 2011 Orientering om evaluering af undervisning består af: 1. Beskrivelse af evaluering af undervisning 2. Mål for

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Receptionist

Uddannelsesordning for uddannelsen til Receptionist Uddannelsesordning for uddannelsen til 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015. Udstedt af det faglige udvalg for receptionist i henhold til bekendtgørelse nr. 432 af 13. april 2015 om uddannelsen til receptionist.

Læs mere

Retningslinier for uddannelse, certificering og vedligeholdelse af førstehjælpsinstruktører

Retningslinier for uddannelse, certificering og vedligeholdelse af førstehjælpsinstruktører Retningslinier for uddannelse, certificering og vedligeholdelse af førstehjælpsinstruktører 1. Uddannelsens formål m.v. Uddannelsen gennemføres af en af Dansk Førstehjælpsråds medlemsorganisationer i overensstemmelse

Læs mere

CHARTER FOR DE DANSKE PRODUKTIONSSKOLER

CHARTER FOR DE DANSKE PRODUKTIONSSKOLER CHARTER FOR DE DANSKE PRODUKTIONSSKOLER Produktionsskoleforeningen proklamerer hermed følgende tekst som de danske produktionsskolers charter om grundlæggende principper for produktionsskoleformen 1 Forord

Læs mere