Stillings- og personprofil. International Chef

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Stillings- og personprofil. International Chef"

Transkript

1 Stillings- og personprofil International Chef

2 Orientering til: Dokumentdato: 7. maj 2015 Dokumentansvarlig: CHJ Senest revideret: 18. maj 2015 Senest revideret af: Sagsnr.: CHJ Stillingsopslag, funktionsbeskrivelse og baggrundsmateriale International Chef, University College Nordjylland I det følgende er samlet stillingsopslag og baggrundsmateriale om University College Nordjylland (UCN). Der er indsat links undervejs i materialet. Der henvises i øvrigt til hvor der kan findes supplerende materiale om institutionen såsom strategiplaner, udviklingskontrakt og beskrivelse af øvrige aktiviteter, herunder forsknings- og udviklingsaktiviteter samt efter- og videreuddannelsesområdet. Stilling: International Chef, UCN Reference: Rektor Adresse: University College Nordjylland Selma Lagerløfs Vej Aalborg Øst Materiale: 1. Stillingsopslag 2. Mission, vision og handlemønstre 3. UCN s strategi- og udviklingsplaner 4. Fakta om UCN Procesforløb (forventet): Ansøgningsfrist den 7. juni samtale: 17. juni Ledertest + feedback: juni 2. samtale: 25. juni Ansættelse pr. 1. august 2015 eller efter aftale. University College Nordjylland 2/10

3 Stillingsopslag: International chef, UCN Det internationale område i University College Nordjylland styrkes yderligere. Vi søger derfor en visionær og strategisk velfunderet international chef, der vil være med til at sætte sit tydelige præg på et område med stor bevågenhed og i rivende udvikling. Den internationale chef har reference til rektor. Dele af det internationale område bliver i forbindelse med ansættelsen samlet i en central funktion under den internationale chef. En af de første store opgaver bliver derfor at udvikle en ny strategi for området sammen med de faglige miljøer i UCN, så vi når de ambitiøse mål, vi har sat os på området. Desuden vil den internationale chef stå i spidsen for at konkretisere den endelige organisering af området og afklare snitflader af opgaverne. Den internationale chef får ansvaret for at samle de aktiviteter og opgaver, som med fordel kan standardiseres på tværs af de faglige områder med henblik på at effektivisere og øge kvaliteten, samtidig med, at de decentrale indsatser, ønsker og behov tilgodeses. For at nå de ambitiøse mål på det internationale område, bliver det centralt for den internationale chef at skabe tætte relationer til samarbejdspartnere i hele verden. Deltagelse i relevante netværk, opsøgende aktiviteter, løbende opfølgning m.v. udenfor UCN er derfor vigtige opgaver. Den internationale chef vil opleve en stor bredde i sit arbejde. Opgaverne bevæger sig således på både strategisk, taktisk og operationelt niveau. Samtidig vil den internationale chef indgå naturligt i det tværgående strategiske arbejde på UCN, hvor der samarbejdes med den øvrige chefgruppe omkring den institutionelle og strategiske udvikling af institutionen. KOMPETENCEPROFIL Som international chef forventer vi, at du har stærke relationelle kompetencer, der sættes i spil både internt i UCN og eksternt i forhold til de samarbejdspartnere, du kommer til at arbejde med. Du sætter samtidig stor pris på at skabe resultater sammen med og igennem andre og evner med din åbne og målrettede personlighed at skabe engagement og følgeskab. Du har således stærke kommunikative kompetencer mundtligt og skriftligt både på dansk og engelsk. Du er en naturlig ledertype, der kan lide at gå foran både i forhold til dine medarbejdere og i forhold til de tværgående opgaver, du løser. Du har forståelse for, hvordan det internationale område er med til at understøtte viden og videnskabelse i en institution som UCN. Det forventes, at du som ny international chef: er visionær og strategisk velfunderet og evner at hæve dig op i helikopteren også i en hektisk hverdag er samarbejdsorienteret og evner at skabe tillidsfulde samarbejdsrelationer såvel internt som i eksterne netværk og samarbejder har en involverende og anerkendende ledelsesstil og kan delegere er en tydelig kommunikator, der sætter retning og engagerer dine omgivelser University College Nordjylland 3/10

4 er åben og involverende og sikrer derigennem engagement og medejerskab på tværs af mange forskellige uddannelser og funktioner er robust og vedholdende i forhold til at nå i mål med de mange opgaver Vi forestiller os, at du har erfaring med at arbejde indenfor det internationale område i en uddannelsesinstitution, virksomhed eller lignende. Du har arbejdet med projektledelse, er generelt velbevandret i forandringsledelse og har en længere videregående uddannelse. LØN OG ANSÆTTELSESVILKÅR Lønindplaceringen som international chef følger UCN s principper for leder- og cheflønninger. Stillingen vil dog være grundlønsindplaceret i LR 36. Herudover ydes et funktionstillæg, ligesom stillingen vil være omfattet af resultatløn. Vi forventer at afholde første samtalerunde d. 17. juni 2015 og anden samtalerunde d. 25. juni Ansøgningsfristen er d. 7. juni Tiltrædelse 1. august 2015 eller efter aftale. Kandidater til stillingen skal være indstillet på at arbejde på en case og gennemgå en ledelsestest i ansættelsesforløbet. Yderligere oplysninger om stillingen fås hos rektor Lene Augusta Jørgensen på tlf eller på mail: FAKTA OM UCN: Professionshøjskolen University College Nordjylland arbejder med uddannelse, udvikling og innovation inden for fire områder: business, sundhed, pædagogik og teknologi. UCN har ca studerende på erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser, over kursister og studerende på efter- og videreuddannelse og ca. 850 ansatte. University College Nordjylland 4/10

5 Mission, Vision og Handlemønstre på University College Nordjylland Mission UCN s mission er politisk funderet i den særlige rolle i uddannelseslandskabet, som Folketinget har defineret for professionshøjskolerne. Ønsket er at skabe stærke uddannelses- og vidensinstitutioner, som fokuserer på at uddanne dimittender til professioner og erhverv. Samtidig skal professionshøjskolerne tilføre værdi til og udvikle professioner og erhverv ved at indsamle, producere og omsætte ny viden i et anvendelsesorienteret perspektiv. Det er således UCN s mission at bedrive: Uddannelse i virkeligheden Med uddannelse i virkeligheden forstår vi: I tæt samspil med praksis uddanner vi til handling og refleksion i forhold til konkrete problemer og udfordringer i professioner og erhverv. Vi udfordrer virkeligheden og medvirker til at sætte nye standarder i de professioner og erhverv, vi uddanner til, gennem samspil om uddannelse, efter- og videreuddannelse samt forsknings- og udviklingsprojekter. Vision University College Nordjylland (UCN) i 2020 er kendt som en dagsordenssættende uddannelsesog vidensinstitution, der skaber værdi og inspiration i og på tværs af professioner og erhverv. Ambitionen er således at skabe og synliggøre en stærk profil for UCN, baseret på såvel vores uddannelses- som vidensaktiviteter, som gør UCN til et attraktivt tilvalg: blandt uddannelsessøgende og kursister regionalt, nationalt og internationalt blandt professioner, praksisaktører og erhverv som UCN s uddannelser retter sig imod blandt danske og internationale forsknings- og vidensmiljøer blandt ledende aktører i den samfundsmæssige udvikling af Nordjylland Grundlæggende handlemønstre Realiseringen af UCN strategi 2015 forudsætter, at der udvikles en tværgående kultur, som bygger på gensidig anerkendelse af fire grundlæggende handlemønstre. Valget af de fire handlemønstre er udtryk for en ledelsesmæssig prioritering og skal således understøtte virkeliggørelsen af strategien, hvorfor de vurderes som et væsentligt element i UCN strategi Handlemønstrene skal respekteres som symboler på den ønskede fremtidige UCN kultur af alle ledere, medarbejdere og studerende, og dermed inddrages i egne adfærds- og handlingsmæssige valg hos den enkelte. University College Nordjylland 5/10

6 Mod Mod skal anerkendes og understøttes i UCN fordi nytænkning og innovation skal skabe vore fremtidige profil - og det sker kun når rammerne opmuntrer til nysgerrighed, forsøg og eksperimenter. Handlekraft UCN skal anerkende handlekraft, så beslutninger omsættes til handling fordi vi skal evne at skabe udvikling i en omverden og praksisramme som ændrer sig løbende, og ikke altid levner plads til at etablere et 100 % sikkert fakta- eller procesgrundlag for handling. Synlighed UCN ønsker at gøre sig mere synlig og skabe en tydeligere profilering af det, vi står for og af de kvaliteter, vi repræsenterer i vores uddannelser og vidensgrundlag fordi vores omverden fortæller os, at vi allerede har mange stærke sider i vores profil og genererer mange gode historier gennem vores uddannelses-, forsknings- og udviklingsarbejde, men at disse er for lidt profilerede og synlige i medierne og i vores kommunikation med eksterne samarbejdspartnere og derfor endnu ikke har skabt det fornødne fundament for at realisere vores bidrag til værdiskabelse i professioner og erhverv. Sammenhæng Vi vil udvikle UCN ved at skabe meningsfulde sammenhænge: internt mellem fagligheder og kulturer i organisationen med respekt for både den faglige forskellighed og for behovet for fælles UCN indsatser og kendetegn eksternt i forhold til professioner, erhverv og andre videns-, udviklings- og uddannelsesaktører fordi mangfoldigheden er UCNs styrke, hvis tværfaglighed kan sættes i spil som et positivt tilvalg, der styrker og underbygger uddannelsernes profil og UCN som organisation. Det er derfor helt essentielt, at studerende og samarbejdspartnere oplever et UCN, som evner at anvende sin mangfoldighed som positivt værdiskabende. UCN s strategiske ledelse prioriterer samspillet mellem de forskellige ledelsesniveauer og uddannelsesområder i organisationen højt med henblik på fortsat at udvikle sammenhængskraft og helhedsorientering. Til støtte herfor har rektoratet og chefgruppen udarbejdet et lederkodeks, som er retningsgivende for ledelsesarbejdet på UCN. University College Nordjylland 6/10

7 UCN s strategi- og udviklingsplaner Som det fremgår af indledningen, kan der på hjemmesiden ses en række dokumenter, der beskriver UCN s strategiske planer og satsninger for fremtiden. Arbejdet foregår i henhold til en strategiplan, der forløber ind til udgangen af UCN s strategiplaner mv. er samlet på: UCN.dk/Centrale dokumenter Nedenfor vises de strategiske målsætninger i sammenhæng med de strategiske indsatsområder og udviklingsaktiviteter samt de grundlæggende handlemønstre: Udvikling af UCN læringstilgang Der arbejdes med udviklingen af UCN s læringstilgang. Målet er at udvikle aktiviteter i og på tværs af uddannelserne, ligesom den interne og eksterne synliggørelse af UCN læringstilgangen prioriteres højt. Der er desuden etableret et UCN læringsakademi. UCN s læringsakademi skal skabe rammer, initiere og udvikle strategiske kompetenceudviklingsforløb for medarbejdere på tværs af UCN s mange uddannelser. University College Nordjylland 7/10

8 Tværfaglighed og fleksibilitet I forhold til tværfaglighed og fleksibilitet fokuseres på tre områder med henblik på at understøtte interessen og mulighederne for at arbejde på tværs af uddannelserne. Dels er der fokus på fælles studiestartsaktiviteter, dels på etablering af fælles virtuelt rum på tværs, og endelig er der fokus på at styrke et sammenhængende uddannelsessystem i Nordjylland. Studiestart Ved studiestart skal det samlede UCN synliggøres, så viden og indblik om UCN supplerer de lokale studiestartsaktiviteter. Der afholdes fælles studiestart, digitale velkomstsider på dansk og engelsk, introvideo om UCN samt en studiestartspakke. Sammenhængende uddannelsessystem I foråret 2013 blev der gennemført en analyse af samarbejdsrelationer mellem AAU og UCN, herunder sammenhængen mellem UCN s uddannelser og overgangen til AAU s uddannelser. Analysen viste, at der er gode muligheder for, at de studerende kan gå videre med kandidatuddannelser. Udviklingsarbejdet med at styrke sammenhænge i uddannelsessystemet fortsættes derfor. Læring og IT UCN har formuleret en strategi for læring og IT, der sigter på at skabe højere kvalitet i læringsaktiviteter. Målene søges realiseret via et målrettes fokus på 3 områder: Styrkede digitale kompetencer hos både undervisere og studerende, forbedret digitalt landskab via fysiske faciliteter og en fælles læringsplatform samt et udredningsarbejde om UCN s digitale fremtid. Udvikling af praksisrelationen Her arbejdes bl.a. med indsamling af erfaringer, ideer og ønsker til, hvordan uddannelserne kan samarbejde med praksis og erhvervslivet. Som en del af implementeringen skal det afklares, hvordan resultaterne kan omsættes til konkrete aktiviteter i forhold til at styrke praksisrelationen, hvor nogle af perspektiverne er øget jobskabelse i Nordjylland og en kobling af de forskellige indsatser og projekter. Praksisorienteret forskning og udvikling Der arbejdes med at sikre, at den kapacitetsopbygning og vidensopbygning, der skabes i FoUregi, forankres i organisationen. Der skal skabes dybde og bredde i forsknings- og udviklingsmiljøer ved at samle såvel spireaktiviteter, indsatser og andre relaterede aktiviteter. For at understøtte implementeringen ansættes/tilknyttes flere ph.d. er og docenter, og indsatser med innovation og iværksætteri for de studerende styrkes. Kontrakt med Uddannelsesministeriet UCN har indgået en udviklingskontrakt med Uddannelsesministeriet. Kontrakten udgør et styringsinstrument der har til formål, at Uddannelsesministeriet kan understøtte UCN s strategiske udviklingsarbejde samt opfylde de nationale uddannelsespolitiske mål. University College Nordjylland 8/10

9 Institutionsakkreditering og politik for kvalitetsarbejde Institutionsakkrediteringen forventes gennemført i I 2014 og 2015 gennemføres et forberedelsesarbejde for at styrke de interne procedurer med henblik på at sikre yderligere kvalitet og dokumentation i arbejdet. Forskning og udvikling Folketinget har besluttet, at professionshøjskolerne skal arbejde med målrettede forsknings- og udviklingsaktiviteter, bl.a. for at undervisningen foregår på et forskningsbaseret grundlag. UCN har udviklet en forsknings- og udviklingsstrategi, som udgør rammen for institutionens indsatser på området. Der er stort fokus på at etablere en stærk forskningskapacitet på UCN bl.a. i samspil med Aalborg Universitet. UCN ønsker generelt at øge og udbygge det velfungerende samarbejde med det nordjyske universitet. Implementering af studieaktivitetsmodellen Studieaktivitetsmodellen er implementeret på alle uddannelser ved UCN. Der arbejdes derfor også med at integrere studieaktivitetsmodellen i læringstilgangen. Alle uddannelser vil i 2014 have afsluttet beskrivelse af den samlede uddannelse og de enkelte moduler i forhold til studieaktivitetsmodellen. Ny international strategi UCN har omfattende internationale aktiviteter med over udenlandske studerende. Der arbejdes med fokus på studenter- og lærerudveksling, intensive undervisningsprogrammer, uddannelser på engelsk, studieture mv. Dette søges suppleret med nye former for internationale aktiviteter, der kan understøtte UCN s eksisterende uddannelses- og vidensaktiviteter. I 2. halvår af 2014 og 1. halvår af 2015 foretages en evaluering af det internationale område med henblik på udarbejdelse af en ny international strategi og en ny organisering af det internationale arbejde. Styrket synlighed UCN skal fremstå med styrket synlighed i forhold til institutionens interessenter, interne såvel som eksterne, særligt i Nordjylland. Indsatsen har meget høj prioritet. For at understøtte implementeringen af strategien, arbejdes med en række nye kommunikationsinitiativer. University College Nordjylland 9/10

10 Kort om University College Nordjylland University College Nordjylland arbejder med uddannelse, udvikling og innovation inden for business, sundhed, pædagogik og teknologi. UCN har ca studerende på erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser, over kursister og studerende på efter- og videreuddannelse og knap 800 ansatte. På UCN s hjemmeside, findes yderligere information. Fakta om UCN Etablering: 1. januar 2008 ved fusion af 2 institutioner, hvorefter der er foregået ind-fusioneringer af erhvervsakademiet i Nordjylland i januar 2009 (Fra 3 til 2 til 1 institution) Uddannelser: UCN har 26 forskellige grunduddannelser (erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser) og 7 top-up uddannelser (overbygning til professionsbachelor) indenfor pædagogik, sundhed, teknologi og business. Hertil kommer efterog videreuddannelse inden for de samme områder. Lokationer: UCN s uddannelser er geografisk placeret i Aalborg og Hjørring, mens der er udlagt undervisning i Thisted. Der afholdes desuden undervisning i 4 andre nordjyske byer. Antal studerende: studerende, knap kursister og studerende på efterog videreuddannelse (UCN act2learn). Antal udenlandske studerende: 1000 udenlandske studerende fra ca. 30 lande, som primært studerer uddannelser indenfor business og teknologi. Antal medarbejdere: ca. 850 medarbejdere. Bestyrelsen: Bestyrelsen består af 14 medlemmer. Formand: Regionsrådsformand Ulla Astman Nielsen. Næstformand: Viceborgmester Daniel Rugholm, Hjørring Kommune. Rektorat: Rektor Lene Augusta Jørgensen, Ressourcedirektør Poul Højmose Kristensen og Prorektor Kirsten Ravn Bundgaard. Omsætning 2014: Ca. 630 mio. kr. Egenkapital: 228 mio. kr. University College Nordjylland 10/10

Stillings- og personprofil

Stillings- og personprofil Stillings- og personprofil Virksomhed: University College Nordjylland Stillingsbetegnelse: Professionshøjskoledirektør Dato: 18. august 2015 1. Rammeanalyse 1. Kunde University College Nordjylland 2. Kontaktpersoner

Læs mere

Stillings- og personprofil. Direktør Learnmark Horsens Juni 2015

Stillings- og personprofil. Direktør Learnmark Horsens Juni 2015 Stillings- og personprofil Direktør Learnmark Horsens Juni 2015 Opdragsgiver Learnmark Horsens Adresse Stadionsvej 2 8700 Horsens Telefon: 88 16 36 00 www.learnmark.dk Stilling Refererer til Ansættelsen

Læs mere

Stillings- og personprofil Skoleleder

Stillings- og personprofil Skoleleder Stillings- og personprofil Skoleleder Ordrup Skole Maj 2015 Generelle oplysninger Adresse Stilling Reference Ansættelsesvilkår Ordrup Skole Grønnevænge 16 2920 Charlottenlund Telefon: 39 98 59 59 www.ordrupskole.dk

Læs mere

Stillings og personprofil. Direktør. Danske Fysioterapeuter Februar 2010

Stillings og personprofil. Direktør. Danske Fysioterapeuter Februar 2010 Stillings og personprofil Direktør Danske Fysioterapeuter Februar 2010 Opdragsgiver Danske Fysioterapeuter Adresse Danske Fysioterapeuter Nørre Voldgade 90 1358 København K Tlf.: 3341 4620 www.fysio.dk

Læs mere

Stillings- og personprofil Skoleleder

Stillings- og personprofil Skoleleder Stillings- og personprofil Skoleleder Tranegårdskolen Februar 2015 Generelle oplysninger Adresse Tranegårdskolen Lindorffs Allé 5 2900 Hellerup Telefon: 3998 5300 Stilling Skoleleder Reference Ansættelsesvilkår

Læs mere

NOTAT vedr. ansættelse af pædagogisk afdelingsleder med souschef funktion på Åmoseskolen, Herning Kommunes specialskole.

NOTAT vedr. ansættelse af pædagogisk afdelingsleder med souschef funktion på Åmoseskolen, Herning Kommunes specialskole. NOTAT vedr. ansættelse af pædagogisk afdelingsleder med souschef funktion på Åmoseskolen, Herning Kommunes specialskole. 1. Indledning Da vores tidligere viceinspektør går på efterløn, er stillingen som

Læs mere

Uddybende notat vedrørende stillingen som direktør

Uddybende notat vedrørende stillingen som direktør JOB- OG KRAVPROFIL Jesper Lund & Lisbeth Kjeldgaard Larsen Aarhus, den 5. maj. 2015 Uddybende notat vedrørende stillingen som direktør AUSTRALIA AUSTRIA BELGIUM BRAZIL DENMARK CHINA ESTONIA FINLAND FRANCE

Læs mere

Kommunikation i Professioner

Kommunikation i Professioner Kommunikation i Professioner Medarbejdere som er dygtige til at kommunikere er en forudsætning for levere velfærdsydelser af høj kvalitet. National strategi for velfærdsuddannelser Ole Mygind KoPra/UCN

Læs mere

Strategi for uddannelse i entreprenørskab

Strategi for uddannelse i entreprenørskab Ministeriet for Videnskab, Udvikling og Teknologi Kulturministeriet Undervisningsministeriet Økonomi- og Erhvervsministeriet Strategi for uddannelse i entreprenørskab 1 1. Indledning Globaliseringen giver

Læs mere

Stillings- og personprofil. Rektor. Espergærde Gymnasium og HF

Stillings- og personprofil. Rektor. Espergærde Gymnasium og HF Stillings- og personprofil Rektor Espergærde Gymnasium og HF Januar 2012 Opdragsgiver Espergærde Gymnasium og HF Adresse Gymnasievej 2 3060 Espergærde Telefon: 49 13 42 22 www.eg-gym.dk Stilling Refererer

Læs mere

Stillings- og personprofil. Rektor. Ribe Katedralskole

Stillings- og personprofil. Rektor. Ribe Katedralskole Stillings- og personprofil Rektor Ribe Katedralskole Juni 2015 Opdragsgiver Ribe Katedralskole Adresse Puggårdsgade 22 6760 Ribe Telefon: 75 42 02 66 www.ribekatedralskole.dk Stilling Refererer til Ansættelsen

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen i Vejle. Den interne organisering Sygeplejerskeuddannelsen i Vejle

Sygeplejerskeuddannelsen i Vejle. Den interne organisering Sygeplejerskeuddannelsen i Vejle Sygeplejerskeuddannelsen i Vejle Den interne organisering Sygeplejerskeuddannelsen i Vejle Opdateret maj 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning side 4 2. Mission for Sygeplejerskeuddannelsen i Vejle og

Læs mere

Fælles velfærd. Pejlemærker for fremtidens offentlige sektor

Fælles velfærd. Pejlemærker for fremtidens offentlige sektor Fælles velfærd Pejlemærker for fremtidens offentlige sektor April 2015 Fælles velfærd Pejlemærker for fremtidens offentlige sektor April 2015 Se økonomi- og indenrigsministeren og finansministerens præsentation

Læs mere

Aalborg Kommunes HR-strategi

Aalborg Kommunes HR-strategi Aalborg Kommunes HR-strategi HR-strategien er en strategi, der fortæller, hvordan vi i Aalborg Kommune har fokus på udvikling og innovation gennem medarbejderudvikling, lederudvikling og udvikling af kommunens

Læs mere

Fælles fremtid - fælles ansvar

Fælles fremtid - fælles ansvar Fælles fremtid - fælles ansvar Den fælles ledelses strategi 2013-2015 Fælles fremtid fælles ansvar Strategiske indsatser Direktion og afdelingschefer i Haderslev Kommune har lavet en administrativ strategi

Læs mere

KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS

KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS INDHOLD FORORD LÆSEVEJLEDNING 1. INTRODUKTION TIL EXCELLENCE I

Læs mere

Strategi for ledelse 2013-16

Strategi for ledelse 2013-16 Strategi for ledelse 2013-16 1 Strategi for ledelse 2013-16 Baggrund God ledelse er en af de vigtigste forudsætninger for, at Esbjerg Kommune kan levere indsatser og service af høj kvalitet tæt på borgerne

Læs mere

Strategi for fremtidens dagtilbud i Holbæk Kommune Marts 2014

Strategi for fremtidens dagtilbud i Holbæk Kommune Marts 2014 Strategi for fremtidens dagtilbud i Holbæk Kommune Marts 2014 2 Velkommen til fremtidens dagtilbud Det, du nu læser, er Holbæk Kommunes Strategi for fremtidens dagtilbud. I 2012 vedtog Holbæk Kommune en

Læs mere

Job- og kravprofil vedrørende stillingen som direktør for Social og Sundhed

Job- og kravprofil vedrørende stillingen som direktør for Social og Sundhed Jesper Lund og Evald Eriksen Aarhus 26. januar 2015 Job- og kravprofil vedrørende stillingen som direktør for Social og Sundhed AUSTRALIA AUSTRIA BELGIUM BRAZIL DENMARK CHINA ESTONIA FINLAND FRANCE GERMANY

Læs mere

Stillings- og personprofil. Direktør Danmarks Idrætsforbund Maj 2015

Stillings- og personprofil. Direktør Danmarks Idrætsforbund Maj 2015 Stillings- og personprofil Direktør Danmarks Idrætsforbund Maj 2015 Kort om Danmarks Idrætsforbund Danmarks Idrætsforbund (DIF) er en organisation, der har eksisteret i mere end 100 år. DIF er en sammenslutning

Læs mere

Kompetencekoncept. Hospitalsenhed Midt

Kompetencekoncept. Hospitalsenhed Midt Kompetencekoncept Hospitalsenhed Midt - med hjerne, hjerte og vilje Hospitalsenhed Midt Administrationen HR INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning...4 Del 1: Fælles ramme og fælles sprog for kompetenceudvikling.6

Læs mere

Region Hovedstaden. Region Hovedstadens Innovationspolitik 2020 Nyt, nyttigt, nyttiggjort

Region Hovedstaden. Region Hovedstadens Innovationspolitik 2020 Nyt, nyttigt, nyttiggjort Region Hovedstaden Region Hovedstadens Innovationspolitik 2020 Nyt, nyttigt, nyttiggjort 1 region hovedstadens innovationspolitik 2020 Region Hovedstaden Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Januar 2013 Oplag

Læs mere

Stillings- og personprofil. Direktør. ALBOA Almen Boligorganisation Aarhus

Stillings- og personprofil. Direktør. ALBOA Almen Boligorganisation Aarhus Stillings- og personprofil Direktør ALBOA Almen Boligorganisation Aarhus Juni 2015 Opdragsgiver Organisationsbestyrelsen, ALBOA Adresse Vestergårdsvej 15 8260 Viby J Tlf.: 87 40 67 00 www.alboa.dk Stilling

Læs mere

Professionshøjskolernes udviklingsforpligtelse, videnbasering og videncenterfunktion

Professionshøjskolernes udviklingsforpligtelse, videnbasering og videncenterfunktion Torben Pilegaard Jensen, Lene Sønderup Olesen & Jens Olav Dahlgaard Professionshøjskolernes udviklingsforpligtelse, videnbasering og videncenterfunktion Kortlægning og kvalitative studier Publikationen

Læs mere

INTERNT NOTAT: Organisation, styring og ledelse i den administrative struktur i Roskilde Kommune august 2013

INTERNT NOTAT: Organisation, styring og ledelse i den administrative struktur i Roskilde Kommune august 2013 Kommunaldirektøren Byrådssekretariatet Sagsnr. 244459 Brevid. 1736095 Ref. CJUS Dir. tlf. 46 31 80 28 christinajs@roskilde.dk 9. oktober 2013 INTERNT NOTAT: Organisation, styring og ledelse i den administrative

Læs mere

Så velfærdskæden ikke hopper af... National strategi....for velfærdsuddannelserne

Så velfærdskæden ikke hopper af... National strategi....for velfærdsuddannelserne Så velfærdskæden ikke hopper af... National strategi...for velfærdsuddannelserne 1 1 2 4 5 8 12 Forord Indledning og sammenfatning Anbefalinger og konkrete forslag Indsatsområde I: Vejen til uddannelserne

Læs mere

Ramme- og aktivitetsplan 2004-2007

Ramme- og aktivitetsplan 2004-2007 Danmarks JordbrugsForskning Ramme- og aktivitetsplan 2004-2007 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Forord... 3 Indledning... 5 DJF s mission, vision og strategi... 5 DJF s planlægnings-, styrings-

Læs mere

NOTAT vedr. ansættelse af pædagogisk leder af centerafdelingen Skolen på Sønderager

NOTAT vedr. ansættelse af pædagogisk leder af centerafdelingen Skolen på Sønderager NOTAT vedr. ansættelse af pædagogisk leder af centerafdelingen Skolen på Sønderager 1. Indledning Vi søger en pædagogisk leder af vores centerafdeling på Skolen på Sønderager fra 1. august 2015. Stillingen

Læs mere

arbejde med at omsætte skolepolitikken i praksis dokumentere og evaluere indsatsen

arbejde med at omsætte skolepolitikken i praksis dokumentere og evaluere indsatsen Indledning Denne skolepolitik er 2. version af Jammerbugt Kommunes formulerede politik for folkeskolen. Denne anden version er udarbejdet på baggrund af en proces, hvor væsentlige aktører på skoleområdet

Læs mere