DAGSORDEN. Ordinær generalforsamling i Juristernes og Økonomernes Pensionskasse. joep.dk

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DAGSORDEN. Ordinær generalforsamling i Juristernes og Økonomernes Pensionskasse. joep.dk"

Transkript

1 Ordinær generalforsamling i Juristernes og Økonomernes Pensionskasse DAGSORDEN Med bilag Tirsdag den 28. april 2015 kl i Flintholm Company House, Dirch Passers Allé 76, 2000 Frederiksberg JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk

2 2 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Beretning fra bestyrelsen om pensionskassens virksomhed i det forløbne år 3. Forelæggelse af den reviderede og af bestyrelsen og direktionen underskrevne årsrapport 2014 til godkendelse 4. Forslag fra bestyrelsen om ændring af vedtægt, pensionsregulativ 1 og pensionsregulativ 2 (side 4-16) 5. Godkendelse af det af Djøfs Bestyrelse i henhold til vedtægtens 8, stk. 1, foretagne valg af formand for pensionskassens bestyrelse (side 17) 6. Valg af et uafhængigt medlem af bestyrelsen med kvalifikationer inden for regnskabsvæsen eller revision (side 17) 7. Forslag om valg af fire medlemmer til bestyrelsen og suppleanter for hver af disse (side 17-18) 8. Forslag fra medlemmer af pensionskassen (side 19-26) 9. Valg af en revisor og en revisorsuppleant (side 27) 10. Eventuelt Frederiksberg, den 9. april 2015 Pbv. Anders Eldrup GENERALFORSAMLING I JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE

3 3 Generalforsamling 2015 Hvem kan deltage? Alle medlemmer kan deltage i generalforsamlingen. Deltagerregistrering på hjemmesiden Medlemmer, der ønsker at deltage i general forsamlingen, opfordres til at tilmelde sig på hjemmesiden under Generalforsamling; Log ind på Tilmelding. Vi opfordrer til at printe tilmeldingen og medbringe printet på generalforsamlingen. Det vil lette registreringen på generalforsamlingen. Tilmeldingen er ikke bindende. Fuldmagter Medlemmer, der ikke deltager i generalforsamlingen, kan afgive stemme ved fuldmægtig. Fuldmægtigen, der kan være et andet tilstedeværende medlem, kan have fuldmagt fra flere ikke tilstedeværende medlemmer. Der er ikke begrænsninger i det antal fuldmagter, som en fuldmægtig kan medbringe. Sådan giver du fuldmagt Fuldmagt gives elektronisk og kan tilbagekaldes elektronisk. Gå ind på hjemmesiden under Generalforsamling og log ind på fuldmagt. Du skal bruge NemID. Som alternativ til NemID kan der hentes fuldmagtsformular på hjemmesiden under Generalforsamling. Skriftlige fuldmagter bedes indsendt til JØP inden generalforsam lingen, så de er modtaget i JØP senest fredag den 24. april Dette letter udlevering af stemmesedler på generalforsamlingen. Det er ikke en betingelse for at anvende fuldmagterne på generalforsamlingen, at de indsendes på forhånd. Forslag om taletidsregler på generalforsamlingen Bestyrelsen vil anmode dirigenten om at stille forslag om, at generalforsamlingen godkender følgende taletidsregler: Taletid for indlæg, efter at et punkt på dagsordenen er forelagt af bestyrelse eller administration. Hver taler kan få otte minutters taletid til hvert punkt på dagsordenen. Taletiden fordeles med fire minutter til første indlæg og herudover to gange to minutters taletid. Medlemmer, der har fremsat medlemsforslag, har ret til at forelægge forslaget med højst seks minutters taletid og efterfølgende at svare på spørgsmål i højst to gange to minutter. Formålet med taletidsregler er både at sikre, at alle medlemmer kan komme til orde og at sikre en smidig afvikling af generalforsamlingen. Retningslinjer for afvikling af generalforsamlingen Kan læses på hjemmesiden eller rekvireres hos JØP. GENERALFORSAMLING 2015

4 4 Dagsordenens punkt 4 Forslag fra bestyrelsen om ændring af vedtægt, pensionsregulativ 1 og pensionsregulativ 2 Almindelige bemærkninger Vedtægten Det foreslås, at pensionskassen får mulighed for at optage studerende, der er berettigede til medlemskab af Djøf, samt ansatte i pensionskassen uden Djøf-uddannelse. Herudover stilles forslag om, at direktionen fremover kan bestå af flere medlemmer. Dette giver anledning til en tilpasning af pensionskassens tegningsregel. Det foreslås at afskaffe samrådet med pensionskassens aktuar og den forsikringsmedicinske konsulent om ansættelsen af direktionen. Endelig stilles forslag om, at udtrykket rateforsikring erstattes af ratepension. Regulativerne Der ønskes hjemmel til at overføre indbetalinger til ratepension, der overstiger grundbeløbet for fradrags- eller bortseelsesretten, til en livsvarig ydelse i pensionskassen. Herudover stilles forslag om, at adgangen til genkøb af en supplerende alderspension betinges af, at medlemmet afgiver tilfredsstillende helbredsoplysninger. I regulativ 1 ønskes betegnelsen brøkdelsbestemt førtidspension ændret til delvis alderspension. Herudover stilles forslag om, at det i regulativ 2 bliver angivet, hvordan pensionskassen skal bedømme erhvervsevnen for medlemmer uden Djøf-uddannelse. Endvidere foreslår bestyrelsen, at regulativerne skal oplyse medlemmerne om pensionskassens anvendelse af persondata og om adgangen til egne oplysninger. Endelig foreslås præciseret, at kommunikation mellem pensionskassen og medlemmerne kan ske elektronisk. Redaktionelle ændringer i vedtægten Der foreslås en opdatering af navne. Den tidligere betegnelse Djøf Overenskomstforening er erstattet af Djøf Offentlig, hvilket tilrettes i vedtægtens 8, stk. 1. GENERALFORSAMLING I JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE

5 5 Specielle bemærkninger til ændringen af vedtægten Nuværende Forslag til ændring 3. Medlemskreds Stk. 1. Som medlemmer af pensionskassen optages jurister og økonomer samt andre med uddannelse, der berettiger til medlemskab i Djøf. Medlemskab af pensionskassen er endvidere betinget af, at de pågældende a. er ansatte i henhold til en mellem Djøf og en offentlig eller privat arbejdsgiver eller arbejdsgiverorganisation indgået kollektiv overenskomst, aftale eller lignende, der foreskriver pligt til medlemskab af pensionskassen, b er ansat på ansættelsesvilkår, som indebærer indbetaling af pensionsbidrag til pensionskassen, c. driver selvstændigt erhverv, d. har oprettet rateforsikring uden at være omfattet af de til denne vedtægt knyttede regulativer. Stk. 2. Pensionskassens medlemmer er de personer, der er optaget i henhold til stk. 1, og som ikke senere er udtrådt. Medlemskabet bevares ved pensionering, dog ophører medlemskab efter stk.1, litra d ved udbetalingen af sidste rate 3. Medlemskreds Stk. 1. Som medlemmer af pensionskassen optages jurister og økonomer samt andre med uddannelse, der berettiger til medlemskab i Djøf. Medlemskab af pensionskassen er endvidere betinget af, at de pågældende a. er ansatte i henhold til en mellem Djøf og en offentlig eller privat arbejdsgiver eller arbejdsgiverorganisation indgået kollektiv overenskomst, aftale eller lignende, der foreskriver pligt til medlemskab af pensionskassen, b. er ansat på ansættelsesvilkår, som indebærer indbetaling af pensionsbidrag til pensionskassen, c. driver selvstændigt erhverv, d. har oprettet ratepension uden at være omfattet af de til denne vedtægt knyttede regu lativer. Stk. 2. Herudover kan studerende, der er berettiget til medlemskab af Djøf, samt ansatte i JØP optages som medlemmer af pensionskassen. Stk. 3. Pensionskassens medlemmer er de personer, der er optaget i henhold til stk. 1 og stk. 2, og som ikke senere er udtrådt. Medlemskabet bevares ved pensionering, dog ophører medlemskab efter stk. 1, litra d ved udbetalingen af sidste rate. Det foreslås, at pensionskassen får mulighed for at optage alle studerende, der er berettigede til medlemskab af Djøf. I dag er studerende på de uddannelsesretninger, der organiseres af Djøf, henvist til at lade pensionsindbetalinger tilgå andre pensionsordninger, indtil de opnår en bachelorgrad og dermed bliver berettigede til medlemskab af JØP. Herudover foreslås, at de ansatte i JØP kan optages som medlemmer af pensionskassen, selvom de ikke opfylder de uddannelsesmæssige betingelser. Nugældende Forslag til ændring 9. Bestyrelsens hverv Stk. 2. Pensionskassens daglige ledelse varetages af en af bestyrelsen ansat direktør i samråd med pensionskassens aktuar og forsikringsmedicinske konsulent. Direktøren skal i 9. Bestyrelsens hverv Stk. 2. Pensionskassens daglige ledelse varetages af en af bestyrelsen ansat direktion, der kan bestå af flere direktører. Direktionen skal i den daglige ledelse følge de retningslinjer og DAGSORDENENS PUNKT 4

6 6 den daglige ledelse følge de retningslinjer og anvisninger, som bestyrelsen har givet og skal sørge for, at selskabets bogføring sker under iagttagelse af lovgivningens regler herom, og at formueforvaltningen foregår på betryggende måde. Stk. 4. Formanden for bestyrelsen skal sørge for, at bestyrelsen holder møde, når dette er nødvendigt. Et medlem af bestyrelsen og pensionskassens direktør kan forlange, at bestyrelsen indkaldes. Til gyldig vedtagelse af en beslutning kræves, at mindst fem medlemmer af bestyrelsen har stemt derfor. Over forhandlingerne i bestyrelsen føres der en protokol, der underskrives af samtlige tilstedeværende medlemmer. Stk. 5. Pensionskassens direktør deltager i bestyrelsens møder uden stemmeret. anvisninger, som bestyrelsen har givet og skal sørge for, at selskabets bogføring sker under iagttagelse af lovgivningens regler herom, og at formueforvaltningen foregår på betryggende måde. Stk. 4. Formanden for bestyrelsen skal sørge for, at bestyrelsen holder møde, når dette er nødvendigt. Ethvert medlem af bestyrelsen eller direktionen kan forlange, at bestyrelsen indkaldes. Til gyldig vedtagelse af en beslutning kræves, at mindst fem medlemmer af bestyrelsen har stemt derfor. Over forhandlingerne i bestyrelsen føres der en protokol, der underskrives af samtlige tilstedeværende medlemmer. Stk. 5. Pensionskassens direktion deltager i bestyrelsens møder uden stemmeret. Efter den nugældende vedtægt er direktionen begrænset til et medlem. Pensionskassens størrelse og omfanget af direktionsopgaverne kan begrunde, at ansvaret fordeles på flere direktører. Det foreslås derfor, at direktionen fremover kan bestå af flere medlemmer. Af historiske grunde angiver vedtægten, at direktøren ansættes i samråd med pensionskassens aktuar og den forsikringsmedicinske konsulent. Efter den finansielle lovgivning er det alene bestyrelsen, som har ansvaret for, at direktionen har de fornødne kompetencer og varetager sine opgaver på betryggende måde. Det forslås derfor, at samrådet med pensionskassens aktuar og den forsikringsmedicinske konsulent om ansættelsen af direktionen udgår. Nugældende Forslag til ændring 10. Tegningsret Stk. 1. Til at forpligte pensionskassen kræves to underskrifter, der kan gives af formanden i forening med et andet medlem af bestyrelsen, eller af pensionskassens direktør i forening med formanden eller næstformanden for bestyrelsen. Stk. 2. Der kan af bestyrelsen meddeles to eller flere ansatte medarbejdere i pensionskassens administration prokura til i forening at tegne pensionskassen, også med hensyn til dispositioner vedrørende fast ejendom. 10. Tegningsret Stk. 1. Til at forpligte pensionskassen kræves to underskrifter, der kan gives af formanden i forening med et andet medlem af bestyrelsen, eller af et medlem af direktionen i forening med formanden eller næstformanden for bestyrelsen. Stk. 2. Der kan af bestyrelsen meddeles to eller flere ansatte medarbejdere i pensionskassens administration prokura til i forening at tegne pensionskassen, også med hensyn til dispositioner vedrørende fast ejendom. Som konsekvens af, at direktionen kan bestå af flere medlemmer, foreslås tegningsreglen ændret. Herefter vil ethvert medlem af direktionen kunne forpligte pensionskassen, hvis det sker i forening med formanden eller næstformanden for bestyrelsen. GENERALFORSAMLING I JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE

7 7 Anvendelse af betegnelsen direktion Den mulige udvidelse af direktionen til flere medlemmer medfører en konsekvensrettelse af vedtægtens 8, stk. 9, hvor pensionskassens direktør erstattes af et medlem af direktionen. Anvendelse af betegnelsen ratepension Pensionsbeskatningsloven opdeler ratepensioner i rateforsikringer og rateopsparing alt efter, om produktet udbydes af et pensionsinstitut eller et pengeinstitut. I kommunikationen med medlemmerne bruger pensionskassen den generelle betegnelse ratepension. Det foreslås derfor, at udtrykket rateforsikring erstattes af ratepension i vedtægtens 2, stk. 1, 3, stk. 1, litra d, 5, stk. 1 og stk. 2. Ikrafttrædelse Ændringen af vedtægtens 3 træder i kraft fra vedtagelsen på generalforsamlingen. DAGSORDENENS PUNKT 4

8 8 Specielle bemærkninger til ændringerne af Regulativ 1 Nuværende Forslag til ændring 3. Pensionsbidragenes størrelse Stk. 1. De ordinære pensionsbidrags størrelse fastsættes i henhold til reglerne i de i 1 nævnte overenskomster og aftaler. For medlemmer, for hvem der ikke er fastsat bidrag i henhold til disse overenskomster, udgør pensionsbidragene samme bidragsbeløb eller fastsættes efter tilsvarende bestemmelser eller procentsats, som angivet i disse overenskomster, men beregnet på grundlag af en af pensionskassen fastsat pensionsgivende indtægt, som ikke kan overstige medlemmets faktiske indtægt og højst kan udgøre det dobbelte af den pensionsgivende indtægt i henhold til de i 1 nævnte overenskomster. For de af 1, stk. 1, litra c, omfattede medlemmer beregnes pensionsbidragene, som om vedkommende medlem havde været omfattet af de i 1 nævnte overenskomster. Stk. 2. Betaling af ekstraordinære pensionsbidrag og engangsindskud til pensionskassen kan ske i overensstemmelse med de af bestyrelsen herom fastsatte regler. Stk. 3. Der kan herudover indbetales bidrag og indskud til supplerende alderspension i henhold til 6 b efter herom af bestyrelsen fastsatte regler. Stk. 4. Hvis pensionsbidraget i det sidste år, før retten til invalide-, ægtefælle- eller samleverpension eller børnepension indtræder, er forøget ud over, hvad der følger af udviklingen i den pensionsgivende indtægt, uden dog at være omfattet af 2, stk. 2, vil pensionen blive beregnet på baggrund af pensionsbidraget før bidragsforøgelsen. Dette gælder dog ikke, hvis invaliditeten eller dødsfaldet skyldes en ulykke eller en lidelse, der opstod efter forøgelsen af bidraget. Bestemmelsen finder også anvendelse, hvor bidragsbetalingen genoptages efter mindre end 1 års afbrydelse. I de nævnte tilfælde anvendes bidragsforhøjelsen til forbedring af pensionen. Stk. 5. Pensionskassens bestyrelse fastsætter regler for, hvor stor en andel af bidrag og af indskud, som kan anvendes til rateforsikring, jf. 2, stk. 1, 4. pkt. i vedtægten. Reglerne fastsættes i overensstemmelse med over- 3. Pensionsbidragenes størrelse Stk. 1. De ordinære pensionsbidrags størrelse fastsættes i henhold til reglerne i de i 1 nævnte overenskomster og aftaler. For medlemmer, for hvem der ikke er fastsat bidrag i henhold til disse overenskomster, udgør pensionsbidragene samme bidragsbeløb eller fastsættes efter tilsvarende bestemmelser eller procentsats, som angivet i disse overenskomster, men beregnet på grundlag af en af pensionskassen fastsat pensionsgivende indtægt, som ikke kan overstige medlemmets faktiske indtægt og højst kan udgøre det dobbelte af den pensionsgivende indtægt i henhold til de i 1 nævnte overenskomster. For de af 1, stk. 1, litra c, omfattede medlemmer beregnes pensionsbidragene, som om vedkommende medlem havde været omfattet af de i 1 nævnte overenskomster. Stk. 2. Betaling af ekstraordinære pensionsbidrag og engangsindskud til pensionskassen kan ske i overensstemmelse med de af bestyrelsen herom fastsatte regler. Stk. 3. Der kan herudover indbetales bidrag og indskud til supplerende alderspension i henhold til 6 b efter herom af bestyrelsen fastsatte regler. Stk. 4. Bidrag og indskud til ratepension, der overstiger den i pensionsbeskatningsloven fastsatte grænse for fradrags- eller bortseelsesret, anvendes til en livsvarig ydelse efter pensionskassens nærmere bestemmelse. Stk. 5. Hvis pensionsbidraget i det sidste år, før retten til invalide-, ægtefælle- eller samleverpension eller børnepension indtræder, er forøget ud over, hvad der følger af udviklingen i den pensionsgivende indtægt, uden dog GENERALFORSAMLING I JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE

9 9 enskomst eller aftalemæssige bestemmelser, der ligger til grund for indbetalingen af bidrag og indskud. Bestyrelsen fastsætter endvidere regler om fordeling af bidrag og indskud i tilfælde af, at der indbetales et mindre bidrag eller indskud end aftalt. at være omfattet af 2, stk. 2, vil pensionen blive beregnet på baggrund af pensionsbidraget før bidragsforøgelsen. Dette gælder dog ikke, hvis invaliditeten eller dødsfaldet skyldes en ulykke eller en lidelse, der opstod efter forøgelsen af bidraget. Bestemmelsen finder også anvendelse, hvor bidragsbetalingen genoptages efter mindre end 1 års afbrydelse. I de nævnte tilfælde anvendes bidragsforhøjelsen til forbedring af pensionen. Stk. 6. Pensionskassens bestyrelse fastsætter regler for, hvor stor en andel af bidrag og af indskud, som kan anvendes til ratepension, jf. 2, stk. 1, 4. pkt. i vedtægten. Reglerne fastsættes i overensstemmelse med overenskomst eller aftalemæssige bestemmelser, der ligger til grund for indbetalingen af bidrag og indskud. Bestyrelsen fastsætter endvidere regler om fordeling af bidrag og indskud i tilfælde af, at der indbetales et mindre bidrag eller indskud end aftalt. Efter pensionsbeskatningslovens 16, stk. 2 er fradrags- eller bortseelsesretten for indbetalinger til ratepension begrænset til et grundbeløb, som i 2015 udgør kr Det foreslås, at indbetalinger til ratepension, der overstiger grundbeløbet, overføres til en livsvarig ydelse i pensionskassen, således at der opnås fradrags- eller bortseelsesret for hele indbetalingen. Det overskydende beløb vil som udgangspunkt blive anvendt til forbedring af alderspensionen uden betaling til invalide-, ægtefælle-, og børnepension. Det foreslås endvidere, at udtrykket rateforsikring erstattes af ratepension i 3, stk. 5, jf. bemærkningerne til det tilsvarende forslag til ændring af vedtægten. Nuværende Foreslået ændring 6 b. Supplerende alderspension Stk. 1. Til supplering af alderspension i henhold til 6, i henhold til tjenestemandsretlige regler herom eller i henhold til private alderspensionsordninger yder pensionskassen i henhold til regler fastsat af bestyrelsen i henhold til 3, stk. 3, til medlemmer, for hvem der er indbetalt bidrag eller indskud hertil, en supplerende løbende alderspension. Stk. 2. Den supplerende alderspension kommer til udbetaling fra den 1. i måneden efter det fyldte 67. år. Efter det fyldte 60. år kan et medlem under de betingelser, der er angivet i 6, stk. 3, begære udbetaling af supplerende alderspension. Et medlem, der har ret til supplerende alderspension, kan udsætte udbetalingen heraf med den virkning, at den supplerende alderspension forhøjes på grundlag 6 b. Supplerende alderspension Stk. 1. Til supplering af alderspension i henhold til 6, i henhold til tjenestemandsretlige regler herom eller i henhold til private alderspensionsordninger yder pensionskassen i henhold til regler fastsat af bestyrelsen i henhold til 3, stk. 3, til medlemmer, for hvem der er indbetalt bidrag eller indskud hertil, en supplerende løbende alderspension. Stk. 2. Den supplerende alderspension kommer til udbetaling fra den 1. i måneden efter det fyldte 67. år. Efter det fyldte 60. år kan et medlem under de betingelser, der er angivet i 6, stk. 3, begære udbetaling af supplerende alderspension. Et medlem, der har ret til supplerende alderspension, kan udsætte udbetalingen heraf med den virkning, at den supplerende alderspension forhøjes på grundlag DAGSORDENENS PUNKT 4

10 10 af en aktuar mæssig beregning. Dog medfører udsættelse til et tidspunkt efter det fyldte 80. år ikke yderligere forhøjelse. Betalingen af den supplerende alderspension begynder den første i måneden efter det fyldte 80. år. Den supplerende alderspension bortfalder ved medlemmets død uden at udløse krav på ægtefælle- eller børnepension i henhold til 8-9. Stk. 3. Reglerne i 4, 5, stk. 2, 6 a, 7, 8, 8 a, 8 b, 9 og 11, stk. 1-4, finder ikke anvendelse i relation til den supplerende alderspension. af en aktuar mæssig beregning. Dog medfører udsættelse til et tidspunkt efter det fyldte 80. år ikke yderligere forhøjelse. Betalingen af den supplerende alderspension begynder den første i måneden efter det fyldte 80. år. Den supplerende alderspension bortfalder ved medlemmets død uden at udløse krav på ægtefælle- eller børnepension i henhold til 8-9. Stk. 3. Reglerne i 4, 5, stk. 2, 6 a, 7, 8, 8 a, 8 b, 9 og 11, stk. 1-4, finder ikke anvendelse i relation til den supplerende alderspension. Stk. 4. Medlemmet kan genkøbe den supplerende alderspension mod afgivelse af tilfredsstillende helbredsoplysninger efter pensionskassens nærmere bestemmelse herom. Et medlem, der har indbetalt til supplerende alderspension af egne midler, har mulighed for at genkøbe ordningen inden alderspensionering og få det opsparede beløb udbetalt med fradrag af en afgift til staten. Af hensyn til opgørelsen af hensættelserne skal bestemmelsen indeholde et værn mod spekulation mod pensionskassen. Det foreslås derfor, at adgangen til genkøb betinges af, at medlemmet afgiver tilfredsstillende helbredsoplysninger. Nuværende Foreslået ændring 8. Ægtefællepension Stk. 4. Såfremt et medlem afgår ved døden før det fyldte 67. år uden at efterlade sig ægtefælle eller samlever eller tidligere ægtefælle, berettiget til pension i henhold til stk. 1 eller 2, eller 8 b og ikke på dødstidspunktet oppebærer fuld førtidspension i henhold til 6, stk. 3, udbetales der til medlemmets nærmeste pårørende eller under forudsætning af, at medlemmet efterlader sig legale eller testamentariske arvinger, til medlemmets bo en engangsydelse på fire gange den beregnede årlige ægtefællepension på dødstidspunktet. Såfremt medlemmet ved sin død oppebærer brøkdelsbestemt førtidspension i henhold til 6, stk. 3, punktum, beregnes engangsydelsen i forhold til den del af førtidspensionen, som ikke er kommet til udbetaling. Udbetalingen sker til medlemmets nærmeste pårørende, medmindre medlemmet har truffet bestemmelse om, at engangsydelsen skal tilfalde medlemmets samlever, medlemmets livsarvinger eller medlemmets bo. 8. Ægtefællepension Stk. 4. Såfremt et medlem afgår ved døden før det fyldte 67. år uden at efterlade sig ægte fælle, samlever eller tidligere ægtefælle, berettiget til pension i henhold til stk. 1 eller 2, eller 8 b, og ikke på dødstidspunktet oppebærer fuld førtidspension i henhold til 6, stk. 3, udbetales der til medlemmets nærmeste pårørende eller under forudsætning af, at medlemmet efterlader sig legale eller testamentariske arvinger, til medlemmets bo en engangsydelse på fire gange den beregnede årlige ægtefællepension på dødstidspunktet. Såfremt medlemmet ved sin død oppebærer delvis alderspension i henhold til 6, stk. 3, punktum, beregnes engangsydelsen i forhold til den del af alderspensionen, som ikke er kommet til udbetaling. Udbetalingen sker til medlemmets nærmeste pårørende, medmindre medlemmet har truffet bestemmelse om, at engangsydelsen skal tilfalde medlemmets samlever, medlemmets livsarvinger eller medlemmets bo. GENERALFORSAMLING I JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE

11 11 Ved fratrædelse efter alder 60 år kan medlemmer under regulativ 1 vælge mellem løbende udbetalinger svarende til hele alderspensionen eller kun en del af denne. Den delvise udbetaling af alderspensionen er i regulativets 8, stk. 4 betegnet brøkdelsbestemt førtidspension, hvilket af forståelsesmæssige grunde foreslås ændret til delvis alderspension. I øvrigt foreslås mindre sproglige tilpasninger. Der sker ikke indholdsmæssige ændringer i bestemmelsen. Nuværende Foreslået ændring 13. Oplysningspligt Stk. 4. Ethvert medlem og enhver person, som uden at være medlem er berettiget til pension fra pensionskassen, er forpligtet til på opfordring skriftligt at give oplysninger vedrørende forhold, som af bestyrelsen skønnes at være af betydning for pensionskassen. 13. Oplysninger Stk. 1. Ethvert medlem og enhver person, som uden at være medlem er berettiget til pension fra pensionskassen, er forpligtet til på opfordring skriftligt at give oplysninger vedrørende forhold, som af bestyrelsen skønnes at være af betydning for pensionskassen. Stk. 2. Pensionskassen registrerer de personoplysninger for medlemmerne, der er nødvendige for at administrere ordningen. Personoplysningerne videregives til offentlige myndigheder og andre, hvor dette er påkrævet af hensyn til ordningens administration. Stk. 3. Et medlem har ret til at få oplyst, hvilke persondata pensionskassen har registreret i anledning af medlemskabet. Bestyrelsen foreslår, at regulativerne informerer om pensionskassens anvendelse af persondata. Herudover foreslås, at det i regulativerne angives, at et medlem har ret til at få oplyst, hvilke persondata pensionskassen har registreret om den pågældende. Nuværende Foreslået ændring (Ny bestemmelse) 16. Digital kommunikation Pensionskassen kan anvende digital kommunikation med medlemmerne, medmindre andet er foreskrevet ved lov. Det søges løbende at optimere kommunikationen med medlemmerne, blandt andet ved at give oplysninger via pensionskassens hjemmeside og ved at korrespondere pr. mail. Det foreslås derfor præciseret i en ny regulativbestemmelse, at kommunikation mellem pensionskassen og medlemmerne kan ske elektronisk, medmindre andet måtte følge af lovgivningen. Nummereringen af 16 og 17 konsekvensændres til 17 og 18. Ikrafttrædelse Ændringerne træder i kraft fra vedtagelsen på generalforsamlingen. DAGSORDENENS PUNKT 4

12 12 Specielle bemærkninger til ændringen af Regulativ 2 Nuværende Foreslået ændring 1. Medlemskreds Stk. 1. Som medlemmer af pensionskassen optages jurister og økonomer eller andre med uddannelse, som er berettigede til medlemskab i Djøf. Medlemskab af pensionskassen er endvidere betinget af, at de pågældende a. er ansatte i henhold til en mellem Djøf og en offentlig eller privat arbejdsgiver eller arbejdsgiverorganisation indgået kollektiv overenskomst, aftale eller lignende, der foreskriver pligt til medlemskab af pensionskassen, b. er ansat på ansættelsesvilkår, som indebærer indbetaling af pensionsbidrag til pensionskassen, c. driver selvstændigt erhverv. 1. Medlemskreds Stk. 1. Som medlemmer af pensionskassen optages jurister og økonomer eller andre med uddannelse, som er berettigede til medlemskab i Djøf. Medlemskab af pensionskassen er endvidere betinget af, at de pågældende a. er ansatte i henhold til en mellem Djøf og en offentlig eller privat arbejdsgiver eller arbejdsgiverorganisation indgået kollektiv overenskomst, aftale eller lignende, der foreskriver pligt til medlemskab af pensionskassen, b. er ansat på ansættelsesvilkår, som indebærer indbetaling af pensionsbidrag til pensionskassen, c. driver selvstændigt erhverv. Stk. 2. Herudover kan studerende, der er berettiget til medlemskab af Djøf, samt ansatte i JØP optages som medlemmer af pensionskassen. Stk. 2. Pensionskassens medlemmer er de personer, der er optaget i henhold til stk. 1, og som ikke senere er udtrådt. Medlemskabet bevares ved pensionering. Stk. 3. Medlemmer af pensionskassen optaget forud for ikrafttrædelsen af pensionsregulativ 2 er omfattet af pensionsregulativ 1, men kan inden for en af bestyrelsen fastsat frist vælge at blive omfattet af pensionsregulativ 2, for så vidt angår både oparbejdede pensionsrettigheder i forhold til pensionskassen, herunder pensionsmæssige hensættelser og særlige bonushensættelser, og fremtidigt indbetalte pensionsbidrag og indskud. Stk. 4. Medlemmer af pensionskassen optaget efter ikrafttrædelsen af pensionsregulativ 2 er alle omfattet af pensionsregulativ 2. Hvilende medlemmer genoptages efter pensionsregulativ 2 for fremtidigt indbetalte pensionsbidrag og indskud. Stk. 3. Pensionskassens medlemmer er de personer, der er optaget i henhold til stk. 1 og stk. 2, og som ikke senere er udtrådt. Medlemskabet bevares ved pensionering. Stk. 4. Medlemmer af pensionskassen optaget forud for ikrafttrædelsen af pensionsregulativ 2 er omfattet af pensionsregulativ 1, men kan inden for en af bestyrelsen fastsat frist vælge at blive omfattet af pensionsregulativ 2, for så vidt angår både oparbejdede pensionsrettigheder i forhold til pensionskassen, herunder pensionsmæssige hensættelser og særlige bonushensættelser, og fremtidigt indbetalte pensionsbidrag og indskud. Stk. 5. Medlemmer af pensionskassen optaget efter ikrafttrædelsen af pensionsregulativ 2 er alle omfattet af pensionsregulativ 2. Hvilende medlemmer genoptages efter pensionsregulativ 2 for fremtidigt indbetalte pensionsbidrag og indskud. Se bemærkningerne til vedtægtens 3. GENERALFORSAMLING I JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE

13 13 Nuværende Foreslået ændring 3. Pensionsbidragenes størrelse og anvendelse Stk. 1. De ordinære pensionsbidrags størrelse fastsættes i henhold til reglerne i de i 1 nævnte overenskomster og aftaler. For medlemmer, for hvem der ikke er fastsat bidrag i henhold til disse overenskomster, udgør pensionsbidragene samme bidragsbeløb eller fastsættes efter tilsvarende bestemmelser eller procentsats, som angivet i disse overenskomster, men beregnet på grundlag af en af pensionskassen fastsat pensionsgivende indtægt, som ikke kan overstige medlemmets faktiske indtægt og højst kan udgøre det dobbelte af den pensionsgivende indtægt i henhold til de i 1 nævnte overenskomster. For de af 1, stk. 1, litra c, omfattede medlemmer beregnes pensionsbidragene, som om vedkommende medlem havde været omfattet af de i 1 nævnte overenskomster. Stk. 2. Betaling af ekstraordinære pensionsbidrag og engangsindskud til pensionskassen kan ske i overensstemmelse med de af bestyrelsen herom fastsatte regler. Stk. 3. Der kan herudover indbetales bidrag og indskud til supplerende alderspension i henhold til 6 b efter herom af bestyrelsen fastsatte regler. 3. Pensionsbidragenes størrelse og anvendelse Stk. 1. De ordinære pensionsbidrags størrelse fastsættes i henhold til reglerne i de i 1 nævnte overenskomster og aftaler. For medlemmer, for hvem der ikke er fastsat bidrag i henhold til disse overenskomster, udgør pensionsbidragene samme bidragsbeløb eller fastsættes efter tilsvarende bestemmelser eller procentsats, som angivet i disse overenskomster, men beregnet på grundlag af en af pensionskassen fastsat pensionsgivende indtægt, som ikke kan overstige medlemmets faktiske indtægt og højst kan udgøre det dobbelte af den pensionsgivende indtægt i henhold til de i 1 nævnte overenskomster. For de af 1, stk. 1, litra c, omfattede medlemmer beregnes pensionsbidragene, som om vedkommende medlem havde været omfattet af de i 1 nævnte overenskomster. Stk. 2. Betaling af ekstraordinære pensionsbidrag og engangsindskud til pensionskassen kan ske i overensstemmelse med de af bestyrelsen herom fastsatte regler. Stk. 3. Der kan herudover indbetales bidrag og indskud til supplerende alderspension i henhold til 6 b efter herom af bestyrelsen fastsatte regler. Stk. 4. Bidrag og indskud til ratepension, der overstiger den i pensionsbeskatningsloven fastsatte grænse for fradrags- eller bortseelsesret, anvendes til en livsvarig ydelse efter pensionskassens nærmere bestemmelse. Stk. 4. Hvis pensionsbidraget i det sidste år, før retten til invalide-, ægtefælle- eller samleverpension eller børnepension indtræder, er forøget ud over, hvad der følger af udviklingen i den pensionsgivende indtægt, uden dog at være omfattet af 2, stk. 2, vil pensionen blive beregnet på baggrund af pensionsbidraget før bidragsforøgelsen. Dette gælder dog ikke, hvis invaliditeten eller dødsfaldet skyldes en ulykke eller en lidelse, der opstod efter forøgelsen af bidraget. Bestemmelsen finder også anvendelse, hvor bidragsbetalingen genoptages efter mindre end 1 års afbrydelse. I de nævnte tilfælde anvendes bidragsforhøjelsen til forbedring af pensionen. Stk. 5. Hvis pensionsbidraget i det sidste år, før retten til invalide-, ægtefælle- eller samleverpension eller børnepension indtræder, er forøget ud over, hvad der følger af udviklingen i den pensionsgivende indtægt, uden dog at være omfattet af 2, stk. 2, vil pensionen blive beregnet på baggrund af pensionsbidraget før bidragsforøgelsen. Dette gælder dog ikke, hvis invaliditeten eller dødsfaldet skyldes en ulykke eller en lidelse, der opstod efter forøgelsen af bidraget. Bestemmelsen finder også anvendelse, hvor bidragsbetalingen genoptages efter mindre end 1 års afbrydelse. I de nævnte tilfælde anvendes bidragsforhøjelsen til forbedring af pensionen. DAGSORDENENS PUNKT 4

14 14 Stk. 5. Pensionskassens bestyrelse fastsætter regler for, hvor stor en andel af bidrag og af indskud, som kan anvendes til rateforsikring, jf. 2, stk. 1, 4. pkt. i vedtægten. Reglerne fastsættes i overensstemmelse med overenskomst eller aftalemæssige bestemmelser, der ligger til grund for indbetalingen af bidrag og indskud. Bestyrelsen fastsætter endvidere regler om fordeling af bidrag og indskud i tilfælde af, at der indbetales et mindre bidrag eller indskud end aftalt. Stk. 6. Pensionskassens bestyrelse fastsætter regler for, hvor stor en andel af bidrag og af indskud, som kan anvendes til ratepension, jf. 2, stk. 1, 4. pkt. i vedtægten. Reglerne fastsættes i overensstemmelse med overenskomst eller aftalemæssige bestemmelser, der ligger til grund for indbetalingen af bidrag og indskud. Bestyrelsen fastsætter endvidere regler om fordeling af bidrag og indskud i tilfælde af, at der indbetales et mindre bidrag eller indskud end aftalt. For så vidt angår det nye stk. 4 henvises til bemærkninger til den tilsvarende ændring af regulativ 1, 3. Det foreslås, at udtrykket rateforsikring erstattes af ratepension i 3, stk. 5, jf. bemærkningerne til det tilsvarende forslag til ændring af vedtægten. Nuværende Foreslået ændring 6 b. Supplerende alderspension Stk. 1. Til supplering af alderspension i henhold til 6, i henhold til tjenestemandsretlige regler herom eller i henhold til private alderspensionsordninger yder pensions kassen i henhold til regler fastsat af bestyrelsen i henhold til 3, stk. 3, til medlemmer, for hvem der er indbetalt bidrag eller indskud hertil, en supplerende løbende alderspension. Stk. 2. Den supplerende alderspension kommer til udbetaling fra den 1. i måneden efter det fyldte 65. år. Efter at have nået den i pensionsbeskatningsloven fastsatte aldersgrænse for udbetaling af skattebegunstigede pensionsordninger (pensionsudbetalingsalderen), kan et medlem under de betingelser, der er angivet i 6, stk. 3, begære udbetaling af supplerende alderspension. Et medlem, der har ret til supplerende alderspension, kan udsætte udbetalingen heraf med den virkning, at den supplerende alderspension forhøjes på grundlag af en aktuarmæssig beregning. Dog medfører udsættelse til et tidspunkt efter det fyldte 80. år ikke yderligere forhøjelse. Betalingen af den supplerende alderspension begynder den første i måneden efter det fyldte 80. år. Den supplerende alderspension bortfalder ved medlemmets død uden at udløse krav på ægtefælle- eller børnepension i henhold til 8-9. Stk. 3. Reglerne i 4, 5, stk. 2, 6 a, 7, 7 a, 8, 8 a, 8 b, 9 og 11, stk. 1-4, finder 6 b. Supplerende alderspension Stk. 1. Til supplering af alderspension i henhold til 6, i henhold til tjenestemandsretlige regler herom eller i henhold til private alderspensionsordninger yder pensions kassen i henhold til regler fastsat af bestyrelsen i henhold til 3, stk. 3, til medlemmer, for hvem der er indbetalt bidrag eller indskud hertil, en supplerende løbende alderspension. Stk. 2. Den supplerende alderspension kommer til udbetaling fra den 1. i måneden efter det fyldte 65. år. Efter at have nået den i pensionsbeskatningsloven fastsatte aldersgrænse for udbetaling af skattebegunstigede pensionsordninger (pensionsudbetalingsalderen), kan et medlem under de betingelser, der er angivet i 6, stk. 3, begære udbetaling af supplerende alderspension. Et medlem, der har ret til supplerende alderspension, kan udsætte udbetalingen heraf med den virkning, at den supplerende alderspension forhøjes på grundlag af en aktuarmæssig beregning. Dog medfører udsættelse til et tidspunkt efter det fyldte 80. år ikke yderligere forhøjelse. Betalingen af den supplerende alderspension begynder den første i måneden efter det fyldte 80. år. Den supplerende alderspension bortfalder ved medlemmets død uden at udløse krav på ægtefælle- eller børnepension i henhold til 8-9. Stk. 3. Reglerne i 4, 5, stk. 2, 6 a, 7, 7 a, 8, 8 a, 8 b, 9 og 11, stk. 1-4, finder GENERALFORSAMLING I JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE

15 15 ikke anvendelse i relation til den supplerende alders pension. ikke anvendelse i relation til den supplerende alders pension. Stk. 4. Medlemmet kan genkøbe den supplerende alderspension mod afgivelse af tilfredsstillende helbredsoplysninger efter pensionskassens nærmere bestemmelse herom. Se den tilsvarende ændring af regulativ 1, 6 b. Nuværende Foreslået ændring 7. Invalidepension Stk. 1. Retten til invalidepension indtræder den 1. i måneden, efter at erhvervsudygtighed er indtruffet, dog tidligst fra det tidspunkt, hvor den pågældende har ansøgt pensions kassen om invalidepension og er ophørt med at oppebære sin hidtidige, normale erhvervsindtægt. Ret til invalidepension opnås ikke efter det tidspunkt, da medlemmet har opnået ret til alderspension i henhold til 6, stk. 1, eller oppebærer reduceret alderspension i henhold til 6, stk. 3. Ved delvis pensionering i henhold til 6, stk. 3, bevares retten til invalidepension for så vidt angår den bevarede deltidsansættelse, dog længst indtil det fyldte 65. år. Stk. 2. Erhvervsudygtighed foreligger, når vedkommende medlems af dennes akademiske uddannelse og beskæftigelse betingede erhvervsevne som følge af en af sygdom eller ulykke forårsaget fysisk eller psykisk invaliditet, er nedsat til 1/3 eller derunder af den fulde erhvervsevne, og nedsættelsen er af en vis varighed. For medlemmer, der allerede på tidspunktet for optagelsen var erhvervsudygtige som følge af invaliditet jr. 2, stk. 3, indtræder retten til invalidepension, når medlemmets erhvervsevne som følge af en af sygdom eller ulykke efter optagelsen forårsaget fysisk eller psykisk invaliditet uden sammenhæng med den invaliditet, der forelå ved optagelsen, er nedsat med 1/3 eller derover af normal erhvervsevne, og nedsættelsen er af en vis varighed. 7. Invalidepension Stk. 1. Retten til invalidepension indtræder den 1. i måneden, efter at erhvervsudygtighed er indtruffet, dog tidligst fra det tidspunkt, hvor den pågældende har ansøgt pensions kassen om invalidepension og er ophørt med at oppebære sin hidtidige, normale erhvervsindtægt. Ret til invalidepension opnås ikke efter det tidspunkt, da medlemmet har opnået ret til alderspension i henhold til 6, stk. 1, eller oppebærer reduceret alderspension i henhold til 6, stk. 3. Ved delvis pensionering i henhold til 6, stk. 3, bevares retten til invalidepension for så vidt angår den bevarede deltidsansættelse, dog længst indtil det fyldte 65. år. Stk. 2. Erhvervsudygtighed foreligger, når vedkommende medlems af dennes akademiske uddannelse og beskæftigelse betingede erhvervsevne som følge af en af sygdom eller ulykke forårsaget fysisk eller psykisk invaliditet, er nedsat til 1/3 eller derunder af den fulde erhvervsevne, og nedsættelsen er af en vis varighed. Erhvervsevnenedsættelsen for medlemmer efter 1, stk. 2 vurderes i forhold til et tilsvarende arbejdsområde. For medlemmer, der allerede på tidspunktet for optagelsen var erhvervsudygtige som følge af invaliditet jr. 2, stk. 3, indtræder retten til invalidepension, når medlemmets erhvervsevne som følge af en af sygdom eller ulykke efter optagelsen forårsaget fysisk eller psykisk invaliditet uden sammenhæng med den invaliditet, der forelå ved optagelsen, er nedsat med 1/3 eller derover af normal erhvervsevne, og nedsættelsen er af en vis varighed. Pensionskassen yder invalidepension på grundlag af faginvaliditet, hvorved forstås, at nedsættelsen af erhvervsevnen vurderes ud fra evnen til at udføre akademisk arbejde som jurist eller økonom. Studerende og pensionskassens ansatte, der optages efter 1, stk. 2, udfører ikke akademisk arbejde og kan ikke bedømmes efter dette kriterium for erhvervsevnetab. Det foreslås derfor, at DAGSORDENENS PUNKT 4

16 16 erhvervsevnen for disse medlemmer i stedet vurderes ud fra deres evne til at udføre tilsvarende arbejde. Nuværende Foreslået ændring 13. Oplysningspligt Ethvert medlem og enhver person, som uden at være medlem er berettiget til pension fra pensionskassen, er forpligtet til på opfordring skriftligt at give oplysninger vedrørende forhold, som af bestyrelsen skønnes at være af betydning for pensionskassen. 13. Oplysninger Stk. 1. Ethvert medlem og enhver person, som uden at være medlem er berettiget til pension fra pensionskassen, er forpligtet til på opfordring skriftligt at give oplysninger vedrørende forhold, som af bestyrelsen skønnes at være af betydning for pensionskassen. Stk. 2. Pensionskassen registrerer de personoplysninger for medlemmerne, der er nødvendige for at administrere ordningen. Personoplysningerne videregives til offentlige myndigheder og andre, hvor dette er påkrævet af hensyn til ordningens administration. Stk. 3. Et medlem har ret til at få oplyst, hvilke persondata pensionskassen har registreret i anledning af medlemskabet. Se den tilsvarende ændring af regulativ 1, 13. Nuværende Foreslået ændring (Ny bestemmelse) 16. Digital kommunikation Pensionskassen kan anvende digital kommunikation med medlemmerne, medmindre andet er foreskrevet ved lov. Se den tilsvarende tilføjelse i regulativ 1 af den nye 16. Ikrafttrædelse Ændringerne træder i kraft fra vedtagelsen på generalforsamlingen. GENERALFORSAMLING I JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE

17 17 Dagsordenens punkt 5 Godkendelse af det af Djøfs Bestyrelse i henhold til vedtægtens 8, stk. 1, foretagne valg af formand for pensionskassens bestyrelse Formanden for pensionskassens bestyrelse vælges af Djøfs Bestyrelse efter indstilling(er) fra pen sionskassens bestyrelse og bestyrelsen i Djøf Offentlig. Valget af formand skal godkendes af pensionskassens medlemmer ved generalforsamling eller urafstemning. I begge bestyrelser var der enighed om at genindstille cand.scient.pol. Anders Eldrup til formand. En enig bestyrelse i Djøf har valgt Anders Eldrup til formand. Dagsordenens punkt 6 Valg af et uafhængigt medlem af bestyrelsen med kvalifikationer inden for regnskabsvæsen eller revision Bestyrelsen foreslår genvalg af Vice President Group Accounting Carlsberg, statsaut. revisor Tina Aggerholm. Dagsordenens punkt 7 Forslag om valg af fire medlemmer til bestyrelsen og suppleanter for disse Bestyrelsen er på valg hvert andet år. I henhold til pensionskassens vedtægt består pensionskassens bestyrelse af formand, næstformand og seks andre bestyrelsesmedlemmer. Formanden, næstformanden og et af de øvrige bestyrelsesmedlemmer vælges af Djøf. Det uafhængige medlem, der ikke må være medlem af pensionskassen, vælges direkte af generalforsamlingen. De øvrige fire bestyrelsesmedlemmer vælges af og blandt pensionskassens medlemmer. Der vælges en suppleant for hver af de fire medlemsvalgte bestyrelsesmedlemmer. DAGSORDENENS PUNKT 5-7

18 18 Djøfs Bestyrelse har udpeget følgende tre bestyrelsesmedlemmer for Anders Eldrup, 66 år, cand.scient.pol. (Formand, jf. dagsordenens punkt 5). Medlem af afdeling 1. Lars Qvistgaard, 47 år, cand.jur. Formand for Djøf Offentlig Medlem af afdeling 1. Marianne Thyrring, 55 år, cand.scient.pol. Direktør for DMI Medlem af afdeling 1 For så vidt angår de fire medlemsvalgte bestyrelsesmedlemmer og suppleanter for hver af disse, foreslår JØPs bestyrelse følgende valgt for : Bestyrelsesmedlem Suppleant Torben Huss, 52 år, cand.scient.pol., ph.d. Lisbeth Erlands, cand.merc. Vicedirektør, IFU Director, IFU Investment Afdeling 1 Afdeling 2 Peter Løchte Jørgensen, 48 år, cand.scient.oecon., ph.d. Charlotte Christiansen, cand.oecon., ph.d. Professor, Aarhus Universitet Professor, Aarhus Universitet Afdeling 1 Afdeling 2 Martin Randrup Klintholm, 35 år, cand.scient.pol Fuldmægtig, Økonomi- og Indenrigsministeriet Afdeling 2 Anders Høyer, cand.oecon. Specialkonsulent, Økonomi- og Indenrigsministeriet, Dansk Økonomi Afdeling 2 Sven-Karsten Topp, 63 år, cand. polit. Anders Møller Christensen, cand. polit. Underdirektør, Regionale Bankers Forening & BOKIS A/S Fhv. vicedirektør, Danmarks Afdeling 1 Nationalbank Afdeling 1 Bestyrelsesvalg 2015, der kan hentes på JØPs hjemmeside, indeholder en nærmere præsentation af alle kandidater samt bestyrelsens begrundelse for valg af kandidaterne. Herudover kan pensionskassens medlemmer i henhold til vedtægtens 8, stk. 6, stille op som medlemsvalgt kandidat til bestyrelsen. Medlemmer, der ønsker at stille op, skal senest to uger efter generalforsamlingen, dvs. tirsdag den 12. maj 2015, have anmeldt deres kandidatur inklusive navne på mindst 25 godkendte stillere. Opstilling af kandidater inklusive indhentning af stillere samt godkendelsen af disse skal ske via pensionskassens hjemmeside, joep.dk. Hvis der kommer forslag om kandidater, vil der blive afholdt urafstemning. Er der ikke indkommet forslag inden fristens udløb, er bestyrelsens kandidater valgt for en toårig periode. GENERALFORSAMLING I JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE

19 19 Dagsordenens punkt 8 Forslag fra medlemmerne af pensionskassen Forslag 1 fra Adam Billing, Amalie Ferdinand, Anders Blædel Gottlieb Hansen, Anne Kathrine Nyborg, Bo Skovgaard, Christina Meyer, Erik Christian Sigaard Christensen, Erling Ramme Nielsen, Flemming Röttig, Frida Jensen, Gunnar Olesen, Hanna Kafton Smidt, Inge Røpke, Ingrid Casse, Jan Christensen, Janus Jacobsen, Jens Emmeche, Jens Hørby Jørgensen, Jeppe Trolle, Johanne Gabel, John Nordbo, Juhl Bøndergaard, Jørgen Nautrup, Kim Raben, Kirsten Gamst-Nielsen, Lars Nautrup Jensen, Lars Peter Koch, Laurits Rohden Skov, Lone Svinth, Marie Louise Bistrup. Michael Henrik Vallø Skands, Mikkel Petersen, Morten Beha Pedersen, Niels Refslund, Nikola Kiørboe, Nils Enrum, Ole Berg, Ole Brauer, Peter Kenneth Larsen, Poul Carlsbæk, Poul Vang, Rasmus Foged Lauritzen, Sven-Åge Westphalen, Thøger Lund-Sørensen, Zen Donen. Generalforsamlingen opfordrer bestyrelsen til: At arbejde for at afvikle investeringer i de 100 største kulselskaber snarest muligt At indgå i og årligt dokumentere dialog med olie- og gasselskaber, hvor JØP ejer aktier, om at afvikle deres investeringer i højrisikable udvindingsprojekter fx tjæresand, dybhavsboringer og udvinding i Arktis. Hovedbegrundelse Global opvarmning kan true menneskelig civilisation, som vi kender den. FNs klimapanel og Det Inter nationale Energi Agentur har konkluderet, at højst 1/3 af verdens fossile reserver kan afbrændes, hvis vi skal kunne holde os under en tograders global temperaturstigning. Verdens regeringer er enige om at leve op til tograders målet, hvilket gør det irrationelt og øger den økonomiske risiko for vores pensioner at investere i fortsat udvinding af fossile brændsler. Kul er det fossile brændstof, som medfører den største CO 2 -udledning. Samtidig har investeringer i kul i de seneste år været en meget dårlig forretning, og der er intet, der tyder på, at det vil ændre sig. Derfor foreslås det, at investeringer i kul afvikles. Olie og gas er ligeledes væsentlige bidragydere til CO 2 -udledning og skal på sigt udfases. Her og nu sætter forslaget fokus på investeringer i højrisikoprojekter, der ikke vil være lønsomme i en fremtid, hvor tograders målsætningen overholdes. Derfor foreslås det, at JØP går i dialog med olie- og gasselskaberne om at afvikle højrisikoprojekter. Baggrund og uddybende begrundelse På generalforsamlingen i 2014 blev der stillet et forslag med samme formål som ovenstående, som et betydeligt mindretal bakkede op om. Efterfølgende har der været en dialog mellem forslagsstillerne og JØP med henblik på at finde en fælles forståelse, og så forskellige interesser i JØP kan tilgodeses. Nærværende forslag er udarbejdet på denne baggrund. Det her fremsatte forslag er mindre vidtgående end forslaget fra 2014, men det fastholder det langsigtede mål om at afvikle investeringer i den fossile sektor, så den tilpasses det carbonbudget, der skal sikre tograders målsætningen. Kul er det fossile brændstof, som medfører den største CO 2 -udledning. Samtidig har investeringer i kul i de seneste år været en meget dårlig forretning, og der er intet der tyder på, at det vil ændre sig fremover, da kul ikke længere kan konkurrere med andre energikilder på pris. Forslaget for 2015 indebærer at JØP skal afvikle investeringer i verdens 100 største kulselskaber, som defineret ud fra oversigten Carbon Underground 200, som indeksleverandøren Fossil Free Indekses producerer og opdaterer én gang årligt. Der er i forslaget ikke angivet et konkret tidspunkt for, hvornår afviklingen af investeringer i kul skal være gennemført. Hermed er der taget hensyn til, at eksisterende aftaler ikke skal opsiges, hvis det DAGSORDENENS PUNKT 8

20 20 medfører et uforholdsmæssigt økonomisk tab. I takt med at eksisterende aftaler udløber, indebærer forslaget fortsat, at alle væsentlige investeringer i kul udfases. I forhold til olie- og gasselskaberne er forslaget mindre omfattende end sidste års forslag. I 2014 blev det således foreslået, at alle investeringer i olie og gas skulle afvikles. I dette års forslag fokuseres der alene på højrisikable projekter. Ved højrisikable projekter forstår vi projekter, der kræver en oliepris over 95 USD/tønde. Det bygger vi på analyser foretaget af finanstænketanken Carbon Tracker Initiative (CTI), der viser, at det er grænsen for, at en investering i olie og gas vil være lønsom i en fremtid, hvor den globale opvarmning er maksimalt to grader. Denne type projekter omfatter ukonventionel olie og gas fra fx tjæresand, dybhavsboringer og udvinding i Arktis. JØPs dialog med selskaberne forventes udført med udgangspunkt i retningslinjerne i den guide som investorsammenslutningen Institutional Investors Group on Climate Change (IIGCC) har udarbejdet til hjælp for sine medlemmer, herunder JØP, for at gennemføre en dialog med olie- og gasselskaber. Dialogen kan også gennemføres ved konkret stillingtagen til relevante resolutionsforslag, der fremsættes ved olieselskabernes generalforsamlinger. Dialogen kan fx gennemføres med olie- og gasselskaberne AP Møller Mærsk, BP, Shell, Total, BASF, Chevron, Gazprom, ConocoPhillips og BHP Billiton PLC, som alle har investeringer i højrisikoprojekter. Vi opfordrer JØP til, at den årlige afrapportering af resultaterne af denne dialog anføres i årsrapporten og på JØPs hjemmeside. JØP investeringer i kul, olie og gas JØP har ultimo 2014 investeringer i kul-, olie- og gasselskaber for ca. 663 mio. kr. Investeringerne i kul, olie og gas udgør 3,8 pct. af aktieinvesteringerne og 1,0 pct. af de samlede investeringer. Investeringer i kul alene udgør ca. 72 mio. kr. svarende til 0,1 pct. af de samlede investeringer. Yderligere information Ansvarlig Fremtid: Information, dokumentation og referencer om divestment og baggrund for salg af fossile brændsler. Carbon Tracker: Carbon supply cost curves: Evaluating financial risk of oil capital expenditures. pdf Fossil Free Indexes: The Carbon Underground IIGCC: Investor Expectations: Oil and Gas Company Strategy. Supporting investor engagement on carbon asset risk. Gas_Company_Strategy.pdf Bestyrelsens bemærkninger Bestyrelsen tager klimaudfordringerne meget alvorligt og har allerede taget en række tiltag til at indarbejde klimahensyn i investeringspolitikken. JØP inddrager klimamæssige risici i investeringsprocessen og arbejder bl.a. på at screene for energiselskabers involvering i kul, olieudvinding fra tjæresand og dybhavsboringer i særligt følsomme områder som fx Arktis. JØP er desuden blevet medlem af IIGCC (Institutionel Investors Group on Climate Change), som arbejder for at understøtte investeringer, der reducerer den globale CO 2 -udledning. GENERALFORSAMLING I JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE

VEDTÆGT OG REGULATIV 1 2014

VEDTÆGT OG REGULATIV 1 2014 VEDTÆGT OG REGULATIV 1 2014 JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk 2 Indhold 3 Forord 4 Vedtægt for Juristernes og Økonomernes Pensionskasse 4 1. Navn og hjemsted 4 2. Formål 4 3. Medlemskreds

Læs mere

Vedtægt for MP Pension... 3. Statut 1 for medlemmernes rettigheder og pligter... 7. Statut 2 for medlemmernes rettigheder og pligter...

Vedtægt for MP Pension... 3. Statut 1 for medlemmernes rettigheder og pligter... 7. Statut 2 for medlemmernes rettigheder og pligter... Vedtægter 2008 008 INDHOLDSFORTEGNELSE Vedtægt for MP Pension... 3 Statut 1 for medlemmernes rettigheder og pligter... 7 Statut 2 for medlemmernes rettigheder og pligter...14 Bilag 1 Ikrafttrædelsesbestemmelser

Læs mere

VEDTÆGT OG PENSIONS- REGULATIVER. Vedtaget på generalforsamlingen den 24. april 2015

VEDTÆGT OG PENSIONS- REGULATIVER. Vedtaget på generalforsamlingen den 24. april 2015 VEDTÆGT OG PENSIONS- REGULATIVER Vedtaget på generalforsamlingen den 24. april 2015 VEDTÆGT LÆGERNES PENSIONSKASSE 1. Navn og hjemsted... 5 2. Formål... 5 3. Medlemskreds... 5 4. Medlemmernes hæftelse...

Læs mere

Ordinær generalforsamling i Juristernes og Økonomernes Pensionskasse

Ordinær generalforsamling i Juristernes og Økonomernes Pensionskasse Ordinær generalforsamling i Juristernes og Økonomernes Pensionskasse DAGSORDEN Med bilag Torsdag den 18. april 2013 kl. 17.00 i Scandic Copenhagen, Vester Søgade 6, 1601 København V JURISTERNES OG ØKONOMERNES

Læs mere

Marts 2009. Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling i MP Pension. torsdag den 16. april 2009 kl. 14.00

Marts 2009. Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling i MP Pension. torsdag den 16. april 2009 kl. 14.00 Til medlemmerne af pensionskassen Marts 2009 Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling i MP Pension torsdag den 16. april 2009 kl. 14.00 på Scandic Copenhagen, Vester Søgade 6, 1601 København

Læs mere

Din pension 2014. Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger

Din pension 2014. Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger Din pension 2014 Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger Uforkortede forslag til Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlægers Generalforsamling 2015 2 Uforkortede forslag til PJDs Generalforsamling

Læs mere

Din pension 2014. Indkaldelse til Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlægers Generalforsamling 2015

Din pension 2014. Indkaldelse til Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlægers Generalforsamling 2015 Din pension 2014 Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger Indkaldelse til Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlægers Generalforsamling 2015 Mandag den 13. april 2015 kl. 16.30 på Koldkærgård

Læs mere

REGLER FOR RATEFORSIKRING I JØP

REGLER FOR RATEFORSIKRING I JØP 1 REGLER FOR RATEFORSIKRING I JØP Indhold 2 Regler for Rateforsikring i JØP 5 Bilag 1 5 Ordforklaring 5 Bilag 2 5 Appendiks CVR nr. 19676889 Layout: Rumfang Foto: Lizette Kabré November 2014 JURISTERNES

Læs mere

bank//pension pensionskasse for finansansatte

bank//pension pensionskasse for finansansatte 1. Medlemskreds Som medlemmer optages enhver medarbejder, der er ansat hos en interessent under standardoverenskomst mellem Finanssektorens Arbejdsgiverforening (FA) og Finansforbundet om løn- og arbejdsvilkår

Læs mere

Pkt. 4.2 FORSLAG FRA BESTYRELSEN. a. Ændring af Regulativ 4

Pkt. 4.2 FORSLAG FRA BESTYRELSEN. a. Ændring af Regulativ 4 DIP S GENERALFORSAMLING TORSDAG DEN 16. APRIL 2015 KL. 17.00 Pkt. 4.1 FORSLAG FRA 25 MEDLEMMER 1. Afvikling af investeringer i de 100 største kulselskaber og dialog med olie- og gasselskaber Generalforsamlingen

Læs mere

medlem af jøp joep.dk

medlem af jøp joep.dk medlem af jøp JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk 2 Indhold 3 Velkommen i JØP 4 Hvordan ser din pension ud i JØP? JØP Almindelig ordning Ratepension højere pension i starten Supplerende alderspension

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I LÆGERNES PENSIONSKASSE FREDAG DEN 12. APRIL 2013 KL. 13.00. PÅ HOTEL HVIDE HUS, AALBORG 22.

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I LÆGERNES PENSIONSKASSE FREDAG DEN 12. APRIL 2013 KL. 13.00. PÅ HOTEL HVIDE HUS, AALBORG 22. REFERAT AF GENERALFORSAMLING I LÆGERNES PENSIONSKASSE FREDAG DEN 12. APRIL 2013 KL. 13.00 PÅ HOTEL HVIDE HUS, AALBORG 22. april 2013 Dagsordenen og en kort oversigt over forslagene til generalforsamlingen

Læs mere

Pensionsregulativ. Basis- og Valgpension i PMF Pension pr. 01. januar 2014

Pensionsregulativ. Basis- og Valgpension i PMF Pension pr. 01. januar 2014 Pensionsregulativ Basis- og Valgpension i PMF Pension pr. 01. januar 2014 Kunder optaget 1. januar 2002 eller senere og indtil 31.12.2010 1 Indmeldelse... 4 Aftalegrundlag, lovgrundlag m.v.... 4 Optagelse

Læs mere

Pensionsregulativet PBU

Pensionsregulativet PBU Pensionsregulativet PBU 1. juli 2014 Østerfælled Torv 3 2100 København Ø Tlf. 35 27 28 00 Fax 35 27 28 29 E-mail: pbu@pbu.dk CVR-nr. 17 34 04 84 Pensionskassen for Børne- og Ungdomspædagoger Pensionsregulativet

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2012 JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk

ÅRSRAPPORT 2012 JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk ÅRSRAPPORT 2012 JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 3 Påtegninger Ledelsespåtegning 21 Den uafhængige revisors erklæringer 22 Årsregnskab Resultatopgørelse

Læs mere

Pensionsvilkår for Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale CVR-nr. 71 97 43 16

Pensionsvilkår for Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale CVR-nr. 71 97 43 16 Pensionsvilkår for Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale CVR-nr. 71 97 43 16 I. Medlemsoptagelse 1. Som medlemmer af pensionskassen optages uden afgivelse af helbredsoplysninger

Læs mere

Pensionsregulativ Pr. 01. januar 2014

Pensionsregulativ Pr. 01. januar 2014 Pensionsregulativ Pr. 01. januar 2014 For kunder optaget i PMF Pension før 1. januar 2002 1 INDMELDELSE... 4 OPLYSNINGER... 4 URIGTIGE OPLYSNINGER... 4 2 HELBREDSFORHOLD... 4 A. GENEREL BEGRÆNSNING...

Læs mere

Bestemmelserne i det indtil 1.1.1996 gældende pensionsregulativ er fortsat gældende, med de ændringer som følger af nærværende tillæg.

Bestemmelserne i det indtil 1.1.1996 gældende pensionsregulativ er fortsat gældende, med de ændringer som følger af nærværende tillæg. Regulativ 6 Pensionsregulativet omfatter medlemmer, som ikke omfattes af de fra 1.1.1996 gældende pensionsregulativer 1-5. Pensionsregulativet er fra og med samme dato lukket for tilgang af nye medlemmer,

Læs mere

Forslag A fra bestyrelsen 3. Forslag B fra bestyrelsen 9. Forslag C fra bestyrelsen 10. Forslag E fra Mette Holm Dalsgaard 11

Forslag A fra bestyrelsen 3. Forslag B fra bestyrelsen 9. Forslag C fra bestyrelsen 10. Forslag E fra Mette Holm Dalsgaard 11 Generalforsamling Bilag til dagsordenens punkt 5 og 6. Her kan du se de uforkortede forslag fra medlemmer og bestyrelse til MP Pensions generalforsamling 24. april 2013. Indhold Side Forslag A fra bestyrelsen

Læs mere

Referat af generalforsamlingen den 21. april 2015

Referat af generalforsamlingen den 21. april 2015 Referat af generalforsamlingen den 21. april 2015 Den 21. april 2015 kl. 10.30 afholdtes på Hotel Radisson Blu Scandinavia, Amager Boulevard 70, København ordinær generalforsamling i Pensionskassen for

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser for LærerPension 93 og 99 i Lærernes Pension. Generelle betingelser

Almindelige forsikringsbetingelser for LærerPension 93 og 99 i Lærernes Pension. Generelle betingelser Almindelige forsikringsbetingelser for LærerPension 93 og 99 i Lærernes Pension For pensionsordningen gælder de bestemmelser, der er indeholdt i lov om forsikringsaftaler og lov om finansiel virksomhed

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGEN TEMA KAPITAL FULDSTÆNDIGT TEGNINGSPROSPEKT FOR AFDELING STOCKRATE

INVESTERINGSFORENINGEN TEMA KAPITAL FULDSTÆNDIGT TEGNINGSPROSPEKT FOR AFDELING STOCKRATE INVESTERINGSFORENINGEN TEMA KAPITAL FULDSTÆNDIGT TEGNINGSPROSPEKT FOR AFDELING STOCKRATE FEBRUAR 2008 Forenklet tegningsprospekt for Investeringsforeningen TEMA Kapital ANSVAR FOR PROSPEKTET Vi erklærer

Læs mere

VEDTÆGTER FOR TOPDANMARK A/S

VEDTÆGTER FOR TOPDANMARK A/S VEDTÆGTER FOR TOPDANMARK A/S NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL Navn 1. Selskabets navn er Topdanmark A/S. Hjemsted Selskabets hjemsted er Ballerup Kommune. 2. Formål Selskabets formål er at være holdingselskab

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2014 JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk

ÅRSRAPPORT 2014 JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk ÅRSRAPPORT 2014 JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk Indhold Ledelsens beretning Overblik 2014 3 Forord 4 Ledelsesberetning 5 Investeringer 12 Forventninger til 2015 16 Honorar og aflønning

Læs mere

Den tekst, der er skrevet med kursiv, er alene ment som vejledning og skal ikke medtages i foreningens vedtægter.

Den tekst, der er skrevet med kursiv, er alene ment som vejledning og skal ikke medtages i foreningens vedtægter. Standardvedtægter for investeringsforeninger og specialforeninger Det er ikke obligatorisk at anvende standardvedtægterne. Imidlertid forenkler det Finanstilsynets godkendelsesbehandling, når foreningerne

Læs mere

Forsikringsbetingelser 01.01.2015. Pension 90

Forsikringsbetingelser 01.01.2015. Pension 90 Forsikringsbetingelser 01.01.2015 Pension 90 Kunder optaget før 01.07.1999 2 Forsikringsbetingelser for Pension 90 i PenSam Liv forsikringsaktieselskab pr. 01.01.2015 kunder optaget før 01.07.1999 jf.

Læs mere

PROSPEKT FOR INVESTERINGSFORENINGEN FUNDAMENTAL INVEST

PROSPEKT FOR INVESTERINGSFORENINGEN FUNDAMENTAL INVEST PROSPEKT FOR INVESTERINGSFORENINGEN FUNDAMENTAL INVEST AUGUST 2015 Prospekt for Investeringsforeningen Fundamental Invest ANSVAR FOR PROSPEKTET Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt

Læs mere

Tillidsrepræsentanterne: De vigtige bindeled

Tillidsrepræsentanterne: De vigtige bindeled maj 2014 Tillidsrepræsentanterne: De vigtige bindeled Side 2 Unipension øverst på podiet Pensionskassernes investeringsafkast i 2013 er de bedste i den danske pensionssektor Side 4 Investeringer i fossile

Læs mere

I. Pligt til at betale medlemsbidrag 11 Bidrag til forsikringen og administrationen og fritagelse for bidrag 12 Udgår

I. Pligt til at betale medlemsbidrag 11 Bidrag til forsikringen og administrationen og fritagelse for bidrag 12 Udgår Her kan du læse om de rettigheder og pligter, du har som medlem af ASE. Du kan også se, hvornår der er generalforsamling, og hvordan du kan stemme og evt. vælges ind i Repræsentantskabet og bestyrelsen.

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGEN TEMA KAPITAL FULDSTÆNDIGT TEGNINGSPROSPEKT FOR AFDELING 2, NORDISKE AKTIER

INVESTERINGSFORENINGEN TEMA KAPITAL FULDSTÆNDIGT TEGNINGSPROSPEKT FOR AFDELING 2, NORDISKE AKTIER INVESTERINGSFORENINGEN TEMA KAPITAL FULDSTÆNDIGT TEGNINGSPROSPEKT FOR AFDELING 2, NORDISKE AKTIER FEBRUAR 2008 Forenklet tegningsprospekt for Investeringsforeningen TEMA Kapital ANSVAR FOR PROSPEKTET Vi

Læs mere