Årsplan 2013/2014. for samarbejdet mellem Region Syddanmark og delstaten Schleswig-Holstein

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsplan 2013/2014. for samarbejdet mellem Region Syddanmark og delstaten Schleswig-Holstein"

Transkript

1 Årsplan 2013/2014 for samarbejdet mellem Region Syddanmark og delstaten Schleswig-Holstein

2

3 Rammerne Det grænseoverskridende samarbejde mellem Region Syddanmark og delstaten Schleswig-Holstein videreudvikles løbende med succes. Dette samarbejde er baseret på Partnerskabsaftalen for samarbejdet mellem Schleswig-Holstein og Region Syddanmark af 27. juni 2007, de fælles arbejdsplaner fra 2007 samt infrastrukturaftalen af 20. maj Samarbejdet er desuden et element i de to partneres udviklingsstrategier. På denne baggrund aftaler partnerne nedenstående fokusområder for årene 2013 og Derudover er partnerne enige om, at det efter seks år er på tide at gennemgå partnerskabsaftalen fra 2007 med henblik på et eventuelt behov for opdatering og tilpasning. Årsplan 2013/2014 3

4 Fokusområder for årene 2013/ Initiativ inden for forsknings- og uddannelsesområdet skabe bedre rammebetingelser for det tysk-danske universitetssamarbejde Delstatsregeringen Schleswig-Holstein og Region Syddanmark har sat sig som mål at fremme samarbejdet mellem de højere læreanstalter i Flensborg, Syddansk Universitet og flere partnere i grænseregionen. Gennem det grænseoverskridende universitetssamarbejde tilstræbes følgende mål: fremme attraktive studiemuligheder uden grænser, opnå en merværdi gennem samarbejdet mellem forskellige typer af højere læreanstalter, fremskridt ved at udnytte forskning og undervisning i praksis og koncentrere sig om fremtidsrelevante styrkepositioner. Alle fire mål styrker ikke kun grænseregionen, men også de enkelte partnere. På et møde mellem de to partnere og de involverede højere læreanstalter fra Syddanmark og landsdelen Schleswig i februar 2013 i Vejle blev en Task Force koordineret af INTERREG-projektet Wissensregion/ Videnregion bedt om at udvikle en fælles strategi for samarbejdet. Milepæl: De første resultater fra den etablerede Task Force fremlægges i 2. halvår Økonomisk udvikling: Udbygge fælles styrker, infrastruktur og place branding a) Place branding af den tysk-danske region og etablering af grænseoverskridende klynger Projektet Vækstcentret har siden starten i sommeren 2010 med succes initieret arbejdet med place branding og regional markedsføring af den Dansk- Tyske Region og de fælles grænseoverskridende styrkepositioner. Samtidig har projektet skabt de nødvendige rammer for alle relevante aktører inden for regional udvikling og virksomheder / institutioner på begge sider af grænsen. Inden for disse rammer drives det grænseoverskridende samarbejde i fællesskab videre frem, og der tages strategiske udfordringer op. Delstatsregeringen Schleswig-Holstein og Region Syddanmark ønsker, at disse resultater videreføres og udbygges yderligere også efter projektets udløb med udgangen af Samtidig skal rammebetingelserne for det grænseoverskridende klyngesamarbejde især inden for energi, velfærdsteknologi, oplevelsesøkonomi og logistik videreudvikles. Milepæl: Delstatsregeringen Schleswig-Holstein og Region Syddanmark tilstræber frem til afslutningen af projektet Vækstcentret sammen med de øvrige partnere i projektet at finde en ramme for at videreføre visse aktiviteter fra dette projekt. b) Infrastruktur: Jernbanekorridor på Jyllandsruten I 2011 har Danmarks og Schleswig-Holsteins transportministre etableret en dansk-tysk transportkommission til grænseoverskridende trafikspørgsmål med fokus på Jyllandskorridoren. Den nuværende status for jernbaneinfrastrukturen er: Udbygning på dansk side (to spor, elektrificering) er i gang. På tysk side vil der efter afslutning af renoveringsarbejdet på højbroen i Rendsborg (forventet 2014) være en udbygget og elektrificeret jernbanestrækning til rådighed. Elektrificering og tosporet udbygning af marskbanestrækningen (Hamborg-Sild) bliver på tysk side søgt optaget i den nye forbundstrafikplan (Bundesverkehrswegeplan BVWP). BVWP skal i henhold til den nuværende planlægning vedtages i Forbedret integration af passagertrafikken mellem Flensborg og København (2-timers drift) i 2014 til 1-times drift gennem omlægning af passagertrafikken mellem Flensborg og Hamborg. Region Syddanmark og delstatsregeringen Schleswig-Holstein vil også fremover være positivt indstil- 4 Årsplan 2013/2014

5 let over for den dansk-tyske transportkommissions arbejde. Såfremt der i konkrete tilfælde opstår et behov, vil partnerne drøfte fælles tiltag. c) Fælles udviklingsstrategi langs Jyllandsruten Jyllandsruten forbinder de nordtyske delstater med Danmark og er bindeled mellem metropolerne Hamborg og København og hele det skandinaviske område. Jyllandsruten er dermed både en vigtig transportakse og en central udviklingsakse for hele regionen. Med udgangspunkt i erfaringer og resultater fra eksisterende projekter og regionale udviklingsstrategier på Jyllandsruten har regionale aktører fra Syddanmark, Schleswig-Holstein og Hamborg i de sidste måneder i forskellige fora drøftet nye emner og fokusområder for samarbejdet. Centrale emner har været udbygning af infrastrukturen, især vej og jernbane, et markedsføringskoncept for Jyllandsruten, koordinering af overordnede mål for samarbejdet med lokale aktiviteter samt grænseoverskridende universitetssamarbejde. De konkrete samarbejdspotentialer skal som næste skridt undersøges nærmere i en rapport. Formålet med denne undersøgelse vil være at gøde jorden for et mere intenst samarbejde på den transnationale Jyllandsrute med basis i argumenter og dokumenteret ved hjælp af fakta. Undersøgelsen understøttes med faglig ekspertise af Region Syddanmark, Behörde für Wirtschaft, Verkehr und Innovation Hamburg og Statskancelliet Schleswig-Holstein (afdeling for regionalplanlægning). Milepæle: Udbud af undersøgelsen i 09/2013 Gennemførelse af en konference i Syddanmark med henblik på at diskutere de første resultater af undersøgelsen med regionale danske og tyske aktører i 01/2014 Gennemførelse af en konference i Schleswig- Holstein med henblik på at diskutere handlingstiltag og projekter i 04/2014 Publikation af en tresproget brochure over resultaterne med relevante strukturdata for Jyllandsruten (såkaldt Fact book ) i 06/ Sundhed: Indførelse af et dansk-tysk sundhedskort / fri patientmobilitet (pilotprojekt i Sønderjylland og landsdelen Schleswig) Region Syddanmark og delstatsregeringen Schleswig-Holstein arbejder især inden for sundhedssektoren sammen på tværs af grænsen. Således findes der flere eksempler på grænseoverskridende samarbejder, for eksempel på området stråleterapi i Flensborg, grænseoverskridende indsats af ambulancer og redningshelikopter med deltagelse af læger i grænseområdet og en kapacitetsaftale med Universitätsklinikum Schleswig-Holstein i Kiel. I den dansk-tyske region pågår der på begge sider bestræbelser for også at muliggøre en grænseoverskridende ambulant medicinsk service i grænseregionen. Målet er at opnå behandlingstilbud, som er så ubureaukratiske som muligt både for sygesikringen og de forsikrede med sammenlignelige simple afregningsmetoder mellem to forskelligt organiserede sundhedssystemer. I den forbindelse undersøger administrations- og sygesikringspartnerne muligheden for at udstede et dansk-tysk sundhedskort. Milepæl: Region Syddanmark og delstatsregeringen Schleswig-Holstein vil også fremover støtte og bistå de administrative partnere og sygesikringerne i deres bestræbelser på ved hjælp af et dansk-tysk sundhedskort at etablere en grænseoverskridende ambulant medicinsk service også ud over nødsituationer. Region Syddanmark og delstatsregeringen Schleswig-Holstein opretholder en fortsat dialog med de administrative partnere og sygesikringerne. Det tilstræbes at fremme konceptet for projektet dansk-tysk sundhedskort således, at der i givet fald kan arbejdes hen imod en medfinansiering gennem de nye EU-regionalfondsprogrammer (især INTER- REG V A) i løbet af Energi: grænseoverskridende klyngesamarbejde Region Syddanmark og Schleswig-Holstein vil i fællesskab udrede, hvordan rammebetingelserne for det grænseoverskridende klyngesamarbejde kan videreudvikles. Årsplan 2013/2014 5

6 Målet er sammen med relevante aktører at definere rammebetingelser for et internationalt orienteret klyngesamarbejde, som bygger på Schleswig-Holsteins og Syddanmarks identificerede styrkepositioner. Dette er fx sket inden for området vedvarende energi og energieffektivitet gennem INTERREGprojektet FURGY. På den måde skal innovation og kompetenceudvikling samt samarbejde med forsknings- og videninstitutioner lettes. Milepæle: Projektet FURGY støttes frem til udgangen af juli 2014 med midler fra Schleswig-Holsteins regionalfondsmidler (Zukunftsprogramm Wirtschaft) med fokus på det amerikanske marked. Projektet understøttes af Ministerium für Wirtschaft, Arbeit, Verkehr und Technologie og Ministerium für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt und Ländliche Räume i delstaten Schleswig-Holstein. I 1. halvår 2014 vil Region Syddanmark og delstaten Schleswig-Holstein have aftalt med projektets øvrige partnere, hvordan opgaverne inden for klyngemanagement derefter kan videreføres. 5. Grænseoverskridende arbejdsmarked a) Rådgivning for grænsependlere Region Sønderjylland-Schleswigs Infocenter, der rådgiver om grænsependlerspørgsmål i Bov er for alle berørte og potentielle nye pendlere en værdifuld hjælp til at overvinde eksisterende barrierer og løse juridiske tvivlsspørgsmål. Delstaten Schleswig-Holstein og Region Syddanmark har siden etableringen støttet infocentret og vil også fremover støtte dets arbejde. Med udgangen af 2014 ender støtteperioden for INTERREG IV A projektet Pontifex, der er tilknyttet infocentret. Samtidig får grænsependlerspørgsmål på grund af de nye samarbejdsmuligheder ved Femern Bælt p.t. større opmærksomhed fra de ansvarlige nationale myndigheder i København og Berlin. Delstaten Schleswig-Holstein og Region Syddanmark vil i fællesskab udnytte denne situation og sammen med infocentrets partnere undersøge, om og i givet fald hvilket supplerings- og udvidelsesbehov, der måtte foreligge i forhold til eksisterende rådgivningstilbud. Milepæl: Frem til udgangen af 2013 vil delstaten Schleswig- Holstein og Region Syddanmark indlede samtaler med repræsentanter for det dansk-tyske grænsependler-infocenter (pendlerkontoret i Bov) for at undersøge om og i givet fald hvilket supplerings- og udvidelsesbehov, der måtte foreligge i forhold til eksisterende rådgivningstilbud. Desuden vil de to partnere undersøge, hvorvidt nationalstaterne fremover kan inddrages i dette arbejde. b) Gensidig anerkendelse af erhvervsuddannelser Problemer med den gensidige anerkendelse af erhvervsuddannelser hører til de største barrierer på det dansk-tyske arbejdsmarked. Det nationalstatslige niveau er ansvarlig for aftaler om indbyrdes sammenlignelighed af erhvervsuddannelser. Det vil sige i dette tilfælde sige forbundsregeringen i Berlin og den danske regering i København. Mange aktører i Region Syddanmark og delstatsregeringen Schleswig-Holstein har gennem flere år arbejdet på at opnå fremskridt på dette område. De forskellige indsatser har i mellemtiden ført til resultater. Uddannelsesministerierne i Berlin og København har meddelt, at de vil udarbejde og underskrive en fælles erklæring om den generelle sammenlignelighed af erhvervsuddannelser i de to lande. De første udkast til en sådan bilateral erklæring mellem Danmark og Tyskland er allerede i afstemningsfasen. Det forventes, at det lykkes at få underskrevet erklæringen i løbet af gyldighedsperioden for årsplanen 2013/2014. Milepæl: Region Syddanmark og delstaten Schleswig-Holstein vil konstruktivt medvirke i processen frem til underskrivelsen af en fælles erklæring. Samtidig vil begge partnere undersøge, hvorvidt initiativer med henblik på tiltrækning af ny kvalificeret arbejdskraft til den dansk-tyske region kan støttes hhv. omorganiseres. 6 Årsplan 2013/2014

7 c) Grænseoverskridende erhvervsuddannelse: Inden for rammerne af strategiprojektet Dansktysk kombiuddannelse fra IHK Schleswig-Holstein har IHK Flensburg sammen med EUC Syd og IBC International Business College (Aabenraa, Kolding, Middelfart) i begyndelsen af 2013 startet et projekt, som skal gøre det muligt for unge mennesker at gennemføre en grænseoverskridende tostrenget uddannelse i nabolandet. I første omgang skal der i tre år alt efter behov organiseres et samarbejde mellem erhvervsskoler, virksomheder og lærlinge / parktikanter på begge sider af grænsen på en pragmatisk måde. Den tilstræbte forøgelse af den grænseoverskridende mobilitet af lærlinge / parktikanter skal bidrage til at udligne efterspørgslen efter og udbuddet af uddannelsespladser på begge sider af grænsen. Samtidig skal den øge attraktiviteten af uddannelsesmiljøet på begge sider af grænsen. Målet på mellemlang og lang sigt er en opbygning af grænseoverskridende kombiuddannelser helt frem til muligheder for dobbeltkvalifikationer. Region Syddanmark og delstatsregeringen Schleswig-Holstein hilser dette initiativ fra IHK Flensburg og deres partnere velkommen som et vigtigt bidrag til at videreudvikle samarbejdet i den dansk-tyske grænseregion og vil opmærksomt følge projektet. 6. Kultursamarbejde a) Dansk-tysk år 2014: Fælles initiativer inden for rammerne af projektet Dybbøl Grundidéen i INTERREG-projektet Dybbøl 2014 er at supplere den markante historiske dimension af mødet mellem de to tidligere krigsførende parter med en ny fortælling. I dag er Nord- og Sydslesvig og deres borgere forbundet gennem en ny kulturel identitet. Det er her, perspektivet i projektet Dybbøl 2014 tager sit udgangspunkt. Milepæle: Kulturelle arrangementer på begge sider af grænsen, som danner rammerne for mødet mellem dansk og tysk kultur, især gennem kulturelle møder som led i 150-års dagen for den 18. april Målet er at føre mennesker sammen, at flytte mentale grænser, at sætte spørgsmålstegn ved kulturelle barrierer og at fremme den interkulturelle samhørighed i den dansk-tyske region på mellemlang og lang sigt. De økonomiske kriser, som for 150 år siden var lokalt begrænset, er i dag globale og grænseløse. På denne baggrund arrangeres et erhvervssymposium, som skal synliggøre de grænseoverskridende vækstpotentialer i regionen. Innovation og iværksætteri er centrale drivkræfter i forbindelse med at skabe fremtidig vækst. Derfor flankeres og suppleres erhvervssymposiet af en grænseoverskridende innovations- og iværksætterpris. Modtagere af prisen er henholdsvis en dansk og en tysk entrepreneur. Unge fra Syddanmark og Schleswig-Holstein deltager aktivt i markeringen for 150 året. Der tilbydes et fælles to ugers ophold på en højskole. Opholdet giver ca. 100 unge fra regionen mulighed for at lære om, diskutere og uddybe både det historiske fundament og de aktuelle udfordringer. Opholdet ender med et ungdomsparlament, hvor de unge fremsætter konkrete forslag til udvikling af det dansk-tyske samarbejde, som derefter skal behandles af relevante politiske fora i Slesvig- Holsten og i Region Syddanmark. b) Muligheder for støtte af kulturprojekter inden for INTERREG V A Region Syddanmark og delstatsregeringen Schleswig-Holstein går kraftigt ind for, at der i det fremtidige INTERREG A program stilles midler til rådighed for kulturen og interkulturel udveksling.

8 7. Tæt samarbejde i INTERREG B programmer Ved begyndelsen af den nye støtteperiode fra 2014 skal INTERREG-programmerne for det dansk-tyske samarbejde samt det transnationale samarbejde i Østersø- og Nordsøområdet knyttes tættere sammen. Således kan fx projekter, som er blevet implementeret med succes i en dansk-tysk sammenhæng, og som har et potentiale for transnationale projekter, udvides til Østersø- og Nordsøområdet. Milepæle: For at muliggøre en bedre sammenhæng på program- og projektniveau og for at udnytte støttemulighederne vil partnerne i fællesskab præsentere de enkelte INTERREG-programmer i deres startfase (sandsynligvis 1. halvår 2014) på konferencer eller workshops på begge sider af grænsen. Indtil da vil de to partnere målrettet tage særlig succesrige projekter i en dansk-tysk sammenhæng op for i givet fald at hjælpe dem på vej med henblik på INTERREG B støtte. Denne hjælp gælder på samme måde i forhold til at finde nye partnere i det europæiske område. 8. Samarbejde i Bruxelles (Hanse-Office og South Denmark European Office) Schleswig-Holstein og Syddanmark vil intensivere deres samarbejde om europæiske emner og demonstrere dette også over for de europæiske institutioner. Fælles arrangementer, organiseret af Hanse- Office og South Denmark European Office, skal på mellemlang sigt udvikle dette samarbejde som et eksempel på best practice for det grænseoverskridende samarbejde mellem to europæiske regioner. For 2013 planlægges nedenstående arrangementer. Milepæle Fælles arrangement ved Syddanmark, Schleswig- Holstein og flere regioner inden for rammerne af Open Days under EU-Regionsudvalget i oktober 2013 i Bruxelles om emnet Europæiske udfordringer lokale løsninger. Fælles arrangement ved Schleswig-Holstein og Syddanmark i Bruxelles om vedvarende energi / vind / net / grænseoverskridende regionale løsninger i Europa. 8 Årsplan 2013/2014

9 Underskrift Flensborg den 31. oktober 2013 Carl Holst Regionsrådsformand Region Syddanmark Anke Spoorendonk Stedfortrædende Ministerpræsident for delstaten Schleswig-Holstein Årsplan 2013/2014 9

10

FÆLLES MINISTERERKLÆRING OM VÆKST OG ERHVERVSUDVIKLING I DET DANSK-TYSKE GRÆNSELAND. FREdag d. 24. APRIL 2015

FÆLLES MINISTERERKLÆRING OM VÆKST OG ERHVERVSUDVIKLING I DET DANSK-TYSKE GRÆNSELAND. FREdag d. 24. APRIL 2015 FÆLLES MINISTERERKLÆRING OM VÆKST OG ERHVERVSUDVIKLING I DET DANSK-TYSKE GRÆNSELAND FREdag d. 24. APRIL 2015 FÆLLES MINISTERERKLÆRING FÆLLES MINISTERERKLÆRING OM VÆKST OG ERHVERVSUDVIKLING I DET DANSK-TYSKE

Læs mere

Vækstaftale 2 Brevid 2046117

Vækstaftale 2 Brevid 2046117 Vækstaftale 2 Brevid 2046117 Vækstaftale Forslagsstiller Juridisk ansvarlig og kontaktperson Kort resume af forslaget Resultat- og effektmål for aftaleperioden og de enkelte år Forslag til hovedaktiviteter

Læs mere

DANSK-TYSKE KONFERENCE OM VÆKST OG ERHVERVSUDVIKLING I GRÆNSEREGIONEN

DANSK-TYSKE KONFERENCE OM VÆKST OG ERHVERVSUDVIKLING I GRÆNSEREGIONEN DANSK-TYSKE KONFERENCE OM VÆKST OG ERHVERVSUDVIKLING I GRÆNSEREGIONEN MANDAG D. 16. FEBRUAR 215 KL. 1.-15. KONCERTSALEN ALSION SØNDERBORG DANSK-TYSK MINISTERKONFERENCE DEBATOPLÆG DANSK-TYSKE KONFERENCE

Læs mere

Årsrapport 2011 2007-2013 2007CB163PO057

Årsrapport 2011 2007-2013 2007CB163PO057 2007-2013 2007CB163PO057 Årsrapport 2011 1 Indholdsfortegnelse 1 Generelle data... 4 1.1 De strategiske mål for programmet... 4 2 Oversigt over gennemførelsen af det Operationelle Program... 9 2.1 Resultater

Læs mere

Årsrapport 2010. 2007-2013 2007CB163PO057 Årsrapport 2010

Årsrapport 2010. 2007-2013 2007CB163PO057 Årsrapport 2010 2007-2013 2007CB163PO057 Årsrapport 2010 1 Indholdsfortegnelse 1 Generelle data... 4 1.1 De strategiske mål for programmet...5 2 Oversigt over gennemførelsen af det Operationelle Program... 11 2.1 Resultater

Læs mere

2007-2014 2007CB163PO057

2007-2014 2007CB163PO057 2007-2014 2007CB163PO057 Årsrapport 2014 1 Indholdsfortegnelse 1 Generelle data... 4 1.1 De strategiske mål for programmet... 5 2 Oversigt over gennemførelsen af det Operationelle Program... 10 2.1 Resultater

Læs mere

Status på fremdriften i implementeringen af de regionale partnerskabsaftaler om vækst og erhvervsudvikling

Status på fremdriften i implementeringen af de regionale partnerskabsaftaler om vækst og erhvervsudvikling 24. april 2008 Bilag 4b Status på fremdriften i implementeringen af de regionale partnerskabsaftaler om vækst og erhvervsudvikling 1. Indledning Regeringen og de seks regionale vækstfora indgik i juni

Læs mere

Grænseoverskridende erhvervsstrategi. for Region Sønderjylland - Schleswig. Udkast til diskussion

Grænseoverskridende erhvervsstrategi. for Region Sønderjylland - Schleswig. Udkast til diskussion Grænseoverskridende erhvervsstrategi for Region Sønderjylland - Schleswig Udkast til diskussion Aabenraa, januar 2005 Grænseoverskridende erhvervsstrategi for Region Sønderjylland Schleswig Udarbejdet

Læs mere

Femern Bælt Komiteens handlingsplan 2015

Femern Bælt Komiteens handlingsplan 2015 Bilag 3 Femern Bælt Komiteens handlingsplan 2015 Mål og formål med handlingsplanen Formålet med handlingsplanen er at konkretisere de indsatser, der skal være fokus på og som skal omsættes, for at nå Komiteens

Læs mere

Samlet oversigt over tillæg til de regionale partnerskabsaftaler om vækst og erhvervsudvikling

Samlet oversigt over tillæg til de regionale partnerskabsaftaler om vækst og erhvervsudvikling Økonomi- og Erhvervsministeriet Samlet oversigt over tillæg til de regionale partnerskabsaftaler om vækst og erhvervsudvikling Juni 2009 Indholdsfortegnelse Vækstforum for Region Syddanmark 3 Vækstforum

Læs mere

Afsluttende rapport. Den dansk-tyske arbejdsgruppe til forbedring af den grænseoverskridende mobilitet. Februar 2006

Afsluttende rapport. Den dansk-tyske arbejdsgruppe til forbedring af den grænseoverskridende mobilitet. Februar 2006 Februar 2006 Afsluttende rapport Den dansk-tyske arbejdsgruppe til forbedring af den grænseoverskridende mobilitet Fremlagt af de personlige repræsentanter for forbundskansler Gerhard Schröder og statsminister

Læs mere

INDSÆT PUBLIKATIONSFORSIDE

INDSÆT PUBLIKATIONSFORSIDE INDSÆT PUBLIKATIONSFORSIDE ERHVERVSSTRATEGI OG -POLITIK DEN STÆRKE HISTORIE, ET GODT SAMMENHOLD MELLEM KOMMUNE OG ERHVERVSLIV OG EN UKUELIG VILJE TIL AT OVERKOMME STORE UDFORDRINGER. KLARE KENDETEGN FOR

Læs mere

STRATEGI FOR SAMARBEJDE OM DANMARKS KLYNGE- OG NETVÆRKSINDSATS

STRATEGI FOR SAMARBEJDE OM DANMARKS KLYNGE- OG NETVÆRKSINDSATS 1 STRATEGI FOR SAMARBEJDE OM DANMARKS KLYNGE- OG NETVÆRKSINDSATS UDGIVET AF: Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser Bredgade 43 1260 København K. Tel: 35446200 Fax: 35446201

Læs mere

REGIONALT VÆKSTPARTNERSKAB MELLEM REGERINGEN OG VÆKSTFORUM HOVEDSTADEN

REGIONALT VÆKSTPARTNERSKAB MELLEM REGERINGEN OG VÆKSTFORUM HOVEDSTADEN REGIONALT VÆKSTPARTNERSKAB MELLEM REGERINGEN OG VÆKSTFORUM HOVEDSTADEN 18. april 2012 Danmark står over for en betydelig vækstudfordring, som ikke alene skyldes den aktuelle krise, men også at den danske

Læs mere

STRATEGISK HANDLINGSPLAN

STRATEGISK HANDLINGSPLAN STRATEGISK HANDLINGSPLAN Godkendt version 28. februar 2014 På vej mod Vores Fremtid Trekantområdets seks kommuner har i 2013 vedtaget en fælles vækststrategi Vores Fremtid med den ambitiøse målsætning

Læs mere

UDKAST TIL REGIONAL PARTNERSKABSAFTALE OM VÆKST OG ERHVERVSUDVIKLING MELLEM REGERINGEN OG BORNHOLMS VÆKSTFORUM [11. NOVEMBER.

UDKAST TIL REGIONAL PARTNERSKABSAFTALE OM VÆKST OG ERHVERVSUDVIKLING MELLEM REGERINGEN OG BORNHOLMS VÆKSTFORUM [11. NOVEMBER. UDKAST TIL REGIONAL PARTNERSKABSAFTALE OM VÆKST OG ERHVERVSUDVIKLING MELLEM REGERINGEN OG BORNHOLMS VÆKSTFORUM [11. NOVEMBER. 2010] Indledning Det er regeringens mål, at Danmark i 2020 skal være blandt

Læs mere

Danmarks fjerde rapport. i henhold til. den europæiske pagt om. regionale sprog eller mindretalssprog

Danmarks fjerde rapport. i henhold til. den europæiske pagt om. regionale sprog eller mindretalssprog Danmarks fjerde rapport i henhold til den europæiske pagt om regionale sprog eller mindretalssprog Marts 2014 1 Indledning Danmark ratificerede den 8. september 2000 den europæiske pagt om regionale sprog

Læs mere

Strategi for uddannelse i entreprenørskab

Strategi for uddannelse i entreprenørskab Ministeriet for Videnskab, Udvikling og Teknologi Kulturministeriet Undervisningsministeriet Økonomi- og Erhvervsministeriet Strategi for uddannelse i entreprenørskab 1 1. Indledning Globaliseringen giver

Læs mere

#BREVFLET# Click here to enter text. Dokument: Neutral titel. Aalborg Erhvervsråd. Tid 20. april 2015, kl. 11.00-14.00

#BREVFLET# Click here to enter text. Dokument: Neutral titel. Aalborg Erhvervsråd. Tid 20. april 2015, kl. 11.00-14.00 #BREVFLET# Click here to enter text. Dokument: Neutral titel Møde Aalborg Erhvervsråd Tid 20. april 2015, kl. 11.00-14.00 Sted Metal Aalborg, Hadsundvej 184, 9000 Aalborg Deltagere Peter Rindebæk Torben

Læs mere

Regionernes arbejde med sundhedsinnovation og erhvervssamarbejde

Regionernes arbejde med sundhedsinnovation og erhvervssamarbejde Regionernes arbejde med sundhedsinnovation og erhvervssamarbejde Indledning Danmark har et stærkt grundlag for sundhedsinnovation og erhvervssamarbejde. Vi har et højt sundhedsforskningsniveau og erhvervsmæssige

Læs mere

Erhvervspolitik UDKAST! Randers Kommune. - på vej mod Randers 2016

Erhvervspolitik UDKAST! Randers Kommune. - på vej mod Randers 2016 UDKAST! Erhvervspolitik - på vej mod Randers 2016 Randers Kommune En erhvervspolitik der rager op og rager os! - forord ved borgmester Henning Jensen-Nyhuus Et erhvervsliv i fortsat vækst er forudsætningen

Læs mere

Dagsorden for Vækstforum Hovedstadens møde torsdag d. 1. december 2011

Dagsorden for Vækstforum Hovedstadens møde torsdag d. 1. december 2011 Vækstforum Hovedstaden Kongens Vænge 2 DK - 3400 Hillerød T +45 4820 5000 F +45 4520 5661 E vaekstforum@regionh.dk W regionh.dk Dagsorden for Vækstforum Hovedstadens møde torsdag d. 1. december 2011 Dato:

Læs mere

Fra god praksis til næste praksis

Fra god praksis til næste praksis TEKNOLOGISK INSTITUT Fra god praksis til næste praksis Vejledning og rådgivning af iværksættere og virksomheder med vækstambitioner Erfaringer fra erhvervsservicesystemet Maj 2007 Indhold 1. INDLEDNING...

Læs mere

Sektoranalyse af erhvervsfremme

Sektoranalyse af erhvervsfremme STRUKTURKOMMISSIONEN Sekretariatet Dato: 1. april 2003 J. nr.: Fil-navn: Sektoranalyse af erhvervsfremme 0. Indledning Som led i strukturkommissionens arbejde er det blevet besluttet at gennemføre en række

Læs mere

Regionalpolitisk vækstredegørelse 2009. April 2009. Regeringen

Regionalpolitisk vækstredegørelse 2009. April 2009. Regeringen Regionalpolitisk vækstredegørelse 2009 April 2009 Regeringen Regionalpolitisk vækstredegørelse 2009 april 2009 Regeringen 2 INDholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 3 Indledning 5 Den regionaløkonomiske

Læs mere

Monitorering af kræftpakke forløb

Monitorering af kræftpakke forløb Forretningsudvalgets møde den 15. maj 2012 Bilag til meddelelser Meddelelse nr. 41.03 Ansøgning om lånedispensation til refinansiering af afdrag i 2012 Meddelelse nr. 41.04 Standardiseret økonomiopfølgning

Læs mere

regionalpolitisk vækstredegørelse 2011

regionalpolitisk vækstredegørelse 2011 regionalpolitisk vækstredegørelse 2011 REGERINGEN Maj 2011 regionalpolitisk vækstredegørelse 2011 REGERINGEN Maj 2011 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Danmark i balance i en global verden 4 3. Status

Læs mere

Vækst i hele Danmark Yderområdernes udfordringer og muligheder

Vækst i hele Danmark Yderområdernes udfordringer og muligheder Vækst i hele Danmark Yderområdernes udfordringer og muligheder DANSKE REGIONER JUNI 2010 1 Vækst i hele Danmark yderområdernes udfordringer og muligheder Tryk: Danske Regioner Layout: UHI, Danske Regioner

Læs mere

Regionskontor & Infocenter

Regionskontor & Infocenter Regionskontor & Infocenter Regionskontor Regionskontor & Infocenter & Infocenter Årsberetning Årsberetning 2007 2007 Indhold 1. Indledning 3 1. Prioriteter og opnåede mål 3 2. Budget 4 3. Marketing/Offentlighedsarbejde

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 14. august 2007. Bilag til meddelelser

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 14. august 2007. Bilag til meddelelser REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 14. august 2007 Bilag til meddelelser REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 14. august 2007 Meddelelse nr. 21.01 Emne: Partnerskabsaftale mellem

Læs mere