Transnationale uddannelser og uddannelseseksport i den danske professionshøjskolesektor

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Transnationale uddannelser og uddannelseseksport i den danske professionshøjskolesektor"

Transkript

1 Transnationale uddannelser og uddannelseseksport i den danske professionshøjskolesektor Transnationale uddannelser og uddannelseseksport i den danske professionshøjskolesektor - Et speciale om juridiske, økonomiske og kvalitetsmæssige rammevilkår ved uddannelsesaktivitet i udlandet - Et speciale om juridiske, økonomiske og kvalitetsmæssige rammevilkår ved uddannelsesaktivitet i udlandet Studium Lang Forvaltning, specialemodul K4 Roskilde Universitet Forår 2013 Studium Lang Forvaltning, specialemodul K4 Roskilde Universitet Forår 2013 Forfatter Christian Damgaard Forfatter Christian Damgaard Vejleder Birgit Jæger 27. maj maj 2013

2 Indholdsfortegnelse 0 Executive summary Indledning Motivation Problemfelt og problemformulering Operationalisering Anvendt teori og metode Præsentation af teori Præsentation af empiri og samarbejdet med den danske professionshøjskolesektor Metodisk grundlag Danske professionshøjskolers juridiske og økonomiske muligheder for uddannelseseksport Juridiske betingelser for transnational uddannelsesaktivitet Økonomiske betingelser for transnational uddannelsesaktivitet Delkonklusion Kvalitetsmæssige betingelser for professionshøjskolernes uddannelsesaktivitet i udlandet: Præsentation og vurdering af EVA-rapportens anbefalinger Definer et klart formål Ager professionelt på markedet Vælg den optimale etableringsmodel Vær opmærksom på balancen mellem sammenlignelige uddannelser og lokal tilpasning Vær parat til øget kvalitetssikring Delkonklusion Partnerskabsteori og kinesisk forretningskultur Partnerskabelse og interorganisatoriske relationer Kinesiske relationstraditioner og forhandlingskultur Opsummering Caseanalyse: Teknisk-Merkantil Højskoles uddannelsespartnerskaber i Kina Overordnet samarbejdsaftale mellem VIA UC og Sichuan University TMH s fakultetsaftaler med Sichuan University Delkonklusion Diskussion: Forslag til initiativer som kan forbedre rammevilkår ved professionshøjskolers uddannelsesaktivitet i udlandet Juridiske rammevilkår Økonomiske rammevilkår Kvalitetsmæssige rammevilkår Opsummering Konklusion Litteraturliste Bilag Oversigt over foretagne interviews Optagelse af interviews

3 0 Executive summary This thesis examines the managerial conditions for engagement in transnational educational activities among Danish University Colleges. Danish ministers have stated that Danish higher education institutions should expand their engagement in international activities. The thesis shows that a set of legal and economic obstacles hinders Danish University colleges in doing business abroad with educational services. Moreover the thesis concludes that these barriers are to be diminished, if Danish University Colleges should be more competitive on the transnational market for education. Despite of strict regulation due to legal and economic requirements, several Danish University Colleges do engage in transnational partnerships with foreign educational institutions. The thesis concludes that several conditions determine whether Danish institutions manage to deliver transnational educational services of high quality. A strategically focus and a clear purpose is central to success when entering and pursuing transnational expansion objectives. This includes creating a sustainable establishing model, outlining a business plan as well as determining local competitive conditions. In achieving such visions conducting of a preceding market analysis is necessary. Additionally, the thesis examines how School of Technology and Business, VIA University College (Denmark), has engaged in cooperative partnerships with two faculties from Sichuan University in China. This case study determines how and why pragmatism, personal relations and trust are inherent parameters, when collaborating with Chinese educational institutions. On the basis of theoretical literature on partnerships the thesis concludes that unwritten, informal sense-making as well as congruent expectations and assumptions held by transacting parties explains how interorganizational relationships between two higher educational institutions emerge, evolve and dissolve. The thesis emphasizes how the focus on psychological contracts as a supplement to legal contracts in partnership literature converges with the importance of network building and personal relations in negotiations with Chinese business partners as a result of the existence of Guanxi in China. Finally the thesis emphasizes how conditions potentially can be improved for Danish University Colleges transnational activities. Through a series of recommendations the thesis concludes that legal, economic and qualitative framework conditions preferably should be more flexible, if Danish 2

4 University Colleges and other educational institutions should be competitive on the global market for higher education. 3

5 1 Indledning 1.1 Motivation Indeværende speciale omhandler danske professionshøjskolers uddannelsesaktiviteter i udlandet. Danske professionshøjskoler er i stigende grad interesserede i at opbygge nære og forpligtende samarbejdsrelationer med institutioner i udlandet, hvor uddannelsessamarbejdet inkluderer en række af aktiviteter over længere tid. Flere af landets syv professionshøjskoler har ambitioner om at intensivere sit internationale engagement, ligesom der er politisk bevågenhed og interesse for uddannelsessektorens transnationale aktiviteter. I maj 2012 lancerede Eksportrådet under Udenrigsministeriet vækstmarkedsstrategier for BRIK-landene og i løbet af efteråret 2012 er en tilsvarende proces igangsat for de såkaldte 2. bølge-vækstlande 1. I disse vækstmarkedsstrategier, som blandt andet har til formål at sætte fokus på danske løsninger på vækstlandes udfordringer, nævnes uddannelse på lige fod med anden service- og vareeksport. (Eksportrådet ) Ifølge Forsknings- og Uddannelsesministeriet kan Danmark drage fordel af at have økonomisk og kulturel kontakt med vækstlande. Dette kan blandt andet ske gennem transnationalt uddannelsessamarbejde mellem videregående uddannelsesinstitutioner. Igennem opbyggelse af sådanne uddannelsessamarbejder skabes bedre forudsætninger for, at danske studerende kan komme på studieophold i udlandet, ligesom det bidrager til at tiltrække talent og mangfoldighed til Danmark. Samtidig styrker internationale samarbejdsrelationer på uddannelsesområdet Danmarks generelle handelsmæssige, forskningsmæssige og kulturelle relationer til vækstlande, ligesom der skabes forudsætninger for salg og eksport af danske undervisnings- og uddannelseskoncepter. (FIVU 2013) I tilknytning til sidstnævnte plæderede handels- og investeringsminister Pia Dyhr Olsen, forskningsog uddannelsesminister Morten Østergaard og børne- og undervisningsminister Christine Antorini i en fælles kronik i sommeren 2012 for, at Danmark skal blive bedre til at sælge uddannelseskoncepter og oprette uddannelser i udlandet (Olsen Dyhr, Østergaard & Antorini 2012). Modsat hvad der er tilfældet for lande som Australien, New Zealand, USA og Storbritannien, som allerede eksporte- 1 De såkaldte 2. bølge-vækstlande tæller nationer som Tyrkiet, Mexico, Sydkorea, Vietnam og Indonesien. Disse lande har alle høje vækstrater, mange potentielt købedygtige forbrugere og herigennem potentiale for at blive de næste lande, der sætter en økonomisk vækstdagsorden globalt. (Peters 2011) 4

6 rer hele uddannelser, sælger danske uddannelsesinstitutioner på nuværende tidspunkt kun uddannelsesydelser internationalt i meget begrænset omfang. (Fenger 2013) Uddannelsesopgaven i Danmark betragtes som en myndighedsopgave uden et egentligt forretningsaspekt. Med dette in mente rejser et speciale med fokus på danske professionshøjskolers engagement i udlandet, herunder betingelserne for at bedrive egentlig uddannelseseksport følgende problemstillinger: Hvad er danske professionshøjskolers mission i kølvandet på globaliseringsbølgen, som har præget uddannelsessektoren de seneste år? Er danske professionshøjskoler sat i verden for at eksportere hele eller dele af dets uddannelser eller er det snarere opgaven at skabe internationale læringsmiljøer på hjemlige campusser? Er en forretningsudvikling af den danske professionshøjskolesektor fordrende i en tid med konstant økonomisk pres, og kan en holdningsændring skabe bedre forudsætninger for, at institutionerne kan professionsudvikle på højt niveau på et meget konkurrencepræget globalt uddannelsesmarked? 1.2 Problemfelt og problemformulering Under daværende undervisningsminister Bertel Haarder fik blandt andre danske professionshøjskoler lovgivningsmæssig hjemmel til at udbyde hele uddannelser i udlandet. 2 Bekendtgørelsen om udbud af danske erhvervsrettede videregående uddannelser i udlandet (BEK 684) fra 2009 tilsigter, at danske erhvervsrettede uddannelsesinstitutioner under givne omstændigheder får mulighed for at etablere eksisterende uddannelser på udenlandske markeder gennem dansk akkreditering. Herudover åbner bekendtgørelsen mulighed for, at uddannelsesinstitutionerne kan handle internationalt med uddannelse og læringsmetoder som en reel eksportydelse. (BEK ) Over tre år efter bekendtgørelsens ikrafttræden er hjemlen endnu ikke blevet anvendt. Blandt andet afholder regler om, at udvalgte uddannelser, herunder pædagog-, sygeplejerske- og læreruddannelsen skal eksamineres på dansk, samt at skolernes internationale investeringer højst 2 Herudover erhvervsakademiuddannelser, videregående voksenuddannelser (VVU) og diplomuddannelser i udlandet. 5

7 må give underskud i fire år, uddannelsesinstitutionerne fra at udbyde hele uddannelser internationalt. På samme vis er bekendtgørelsens krav om maksimal tilpasning på 30 ECTS-point med til at begrænse professionshøjskolernes muligheder for at udbyde uddannelser, som er tilpasset lokale forhold i udlandet. (EVA 2012: 24-26) Trods den restriktive lovgivning har dele af den danske professionshøjskolesektor været engageret internationalt i en årrække. Det gælder i særdeleshed Danmarks største professionshøjskole VIA University College (VIA UC), beliggende i Region Midtjylland, hvis internationale uddannelsesengagement fra et tidligt stadie har været fokuseret på Kina VIA University College og uddannelsespartnerskaber Der ligger flere argumenter bag VIA s satsning på det kinesiske uddannelsesmarked. To omfattende regeringsaftaler fra 2007 vedrørende uddannelsessamarbejde mellem Kina og Danmark har som sit hovedformål at gøre det lettere for danske uddannelsesinstitutioner at komme ind på det kinesiske marked for uddannelse. Aftalerne har været medvirkende til at skabe flere muligheder for VIA og øvrige danske uddannelsesinstitutioner i Kina. (Uvm.dk 2007) Regeringsaftalerne har skabt mulighed for anerkendelse af eksamensbeviser, akademiske grader og uddannelsesniveauer. VIA har i forlængelse af disse regeringsaftaler indgået partnerskabsaftaler med en række kinesiske universiteter. VIA s nuværende kinesiske engagement tager udgangspunkt i det fælles VIA China-projekt, som blev initieret i efteråret 2008 og går på tværs af fire af VIA s fem højskoler. Således har VIA udviklet en række aktiviteter i Kina inden for det pædagogisksocialfaglige område, det sundhedsfaglige område, design og business og ikke mindst inden for de teknisk-merkantile fag. (VIA China handlingsplan 2011: 1) 6

8 Figur 1: VIA UC s samarbejdsplatform i Kina Beijing TMH Beijing Wuzi University VIA-China Office Tianjin TMH Tianjin Institute of Urban Construction Shanghai DAMB DongHua University Chengdu TMH/SFH/DAMB Sichuan University PSH Sichuan Normal University TMH Chengdu University Deyang TMH Sichuan College of Architectural Technology Deyang Foreign Language School Jiujiang TMH Jiujiang Vocational University Changzhou PSH/TMH Changzhou Institute of Technology Kilde: VIA China handlingsplan 2011 TMH: Teknisk-Merkantil Højskole SFH: Sundhedsfaglig Højskole PSH: Pædagogisk-Socialfaglig Højskole DAMB: Højskolen for Design, Animation, Medie og Business Højskolernes aktiviteter i Kina er som udgangspunkt særskilte fra øvrige af VIA s højskoler. Derfor forekommer variation i anvendte fremgangsmåder, ligesom der er forskel i omfang og tempi mellem de respektive højskolers partnerskabsindgåelse i Kina. Sichuan-provinsen i Centralkina er af særlig strategisk betydning for VIA. I denne har ovennævnte fire højskoler alle uddannelsesaktiviteter. (VIA China handlingsplan 2011: 2) 7

9 Ingeniørhøjskolen i Horsens, som i dag er en del af VIA UC under Teknisk-Merkantil Højskole (TMH) 3 etablerede allerede i 2001, som de første af VIA s nuværende højskoler og længe før de ovenfornævnte regeringsaftaler, kontakt til kinesiske universiteter. På daværende tidspunkt var målsætningen at rekruttere kinesiske fuldtidsstuderende til højskolens danske uddannelser. Siden er flere målsætninger kommet til, og TMH har på nuværende tidspunkt en række partnerskabsaftaler med kinesiske institutioner navnlig om workshops og såkaldte double degrees, hvor de studerende får et eksamensbevis fra både VIA og en kinesisk institution (VIA China handlingsplan 2011). At Teknisk-Merkantil Højskole som de første af VIA s højskoler igangsatte aktiviteter i Kina, og i dag er den af VIA s højskoler med flest kinesiske partnerskabsaftaler, gør højskolen interessant som case i et speciale om transnationale uddannelsespartnerskaber. En anden og ligeså væsentlig ambition for VIA s nuværende engagement i Kina er muligheden for at opdyrke uddannelse som en eksportvare i et land med høj økonomisk vækst. Denne ambition er ikke unik for TMH og VIA, men gælder som sådan for en række danske uddannelsesinstitutioner med internationalt udsyn. Samtidig hersker internationalt et stort uddannelsesbehov, som blandt andet danske institutioner kan levere inden for fagområder som grøn teknologi og velfærd, ligesom der globalt er stigende efterspørgsel efter danske didaktiske undervisningsmetoder, herunder gruppearbejdsformer og studenterinddragelse (Seminar SDU ). Generelt er uddannelse en eksportydelse i stigende vækst. Værdien af det internationale uddannelsesmarked estimeres at være over mia. amerikanske dollars på årsbasis og lande som Australien, New Zealand, USA og Storbritannien har i en årrække dyrket uddannelseseksport i stor udstrækning. I Australien udgør uddannelse eksempelvis den fjerdestørste eksportaktivitet (Fenger 2013). At det samme ikke gælder for danske uddannelsesinstitutioner, herunder professionshøjskolerne, gør disses udlandsengagement relevant som fokusområde i et samfundsvidenskabeligt speciale. 3 VIA s Teknisk-Merkantile Højskole omfatter uddannelser inden for ingeniørfagene, konstruktørfagene samt de merkantile uddannelser Sales and Marketing Management og Value Chain Management. (VIA UC handlingsplan 2011) 8

10 På baggrund af ovenstående problemstillinger danner følgende problemformulering ramme for specialet: Hvilke juridiske og økonomiske muligheder har danske professionshøjskoler for at drive uddannelseseksport af hele uddannelser? Hvilke betingelser påvirker kvaliteten af danske professionshøjskolers uddannelsesaktivitet i udlandet? Hvordan driver VIA UC s Teknisk-Merkantile Højskole uddannelsespartnerskaber med Sichuan University i Kina? 1.3 Operationalisering Problemformuleringen er opdelt i tre delspørgsmål. Første delspørgsmål forholder sig overordnet til danske professionshøjskolers juridiske og økonomiske muligheder for at eksporter hele uddannelser, herunder hvilke styringsmæssige krav institutionerne er underlagt. Der redegøres for lovgrundlaget, som det kommer til udtryk i bekendtgørelsen om udbud af danske erhvervsrettede videregående uddannelser i udlandet fra 2009 (BEK ). Første delspørgsmål besvares i kapitel 3. I problemformuleringens andet delspørgsmål undersøges, hvilke betingelser som påvirker kvaliteten af danske professionshøjskolers engagement i udlandet. Udvalgte af kapitlets resultater vil være gældende for hele den danske videregående uddannelsessektor. Danmarks evalueringsinstitut (EVA) har med rapporten fra december 2012: Kvalitet i transnationale uddannelser når uddannelser og institutioner krydser grænser sat fokus på udbud af transnationale uddannelser. I denne giver EVA konkrete bud på muligheder og udfordringer ved videregående danske uddannelsesinstitutioners transnationale aktivitet. I indeværende delanalyse undersøges EVA-rapportens resultater. Andet delspørgsmål besvares i kapitel 4. Problemformuleringens tredje delspørgsmål besvares med udgangspunkt i et casestudium af VIA UC s Teknisk-Merkantile Højskoles uddannelsespartnerskaber i Kina. Udgangspunktet er to konkrete partnerskabsaftaler, som TMH i 2009 indgik med fakulteter på Sichuan University henholdsvis School of Overseas Education og School of Civil Engineering and Architecture (Fakul- 9

11 tetsaftale ). Det undersøges, hvorledes de to partnerskabers fremdrift samt fremgangsmåder, som kinesere traditionelt anvender i forbindelse med aftaleindgåelse med samarbejdspartnere, kan ses i relation til fokusskiftet i partnerskabslitteraturen fra formelle til uformelle aspekter af en kontrakt (Andersen 2006, Ring & Van de Ven 1994, Boutrup 2011). Tredje delspørgsmål besvares i kapitel 6. Specialets omdrejningspunkt er samarbejdet med dele af den danske professionshøjskolesektor i særdeleshed med VIA University College vedrørende dets kinesiske partnerskabsengagementer. Samarbejdsprocessen er udmundet i en række initiativforslag, som potentielt kan forbedre rammevilkår ved den danske professionshøjskolesektors uddannelsesaktivitet i udlandet. Disse initiativforslag går på tværs af ovennævnte tre delanalyser og er indeholdt i specialets afsluttende diskussion i kapitel 7. 10

12 2 Anvendt teori og metode I dette kapitel præsenteres metodiske overvejelser, der ligger til grund for specialet. Indledningsvis redegøres for specialets teoretiske fundament. Dernæst præsenteres specialets empiriske grundlag samt metode for henholdsvis udvælgelse af informanter og generering af dokumenter. Slutteligt redegøres for de i specialet anvendte metodikker henholdsvis dokumentanalysen og casestudiet samt implikationer og muligheder ved brugen af disse. 2.1 Præsentation af teori I analysen af hvilke betingelser, der påvirker kvaliteten af danske professionshøjskolers aktiviteter i udlandet (kapitel 4), anvendes hovedkonklusionerne fra EVA s rapport vedrørende kvalitet i transnationale uddannelser fra Rapporten undersøger, hvilke potentialer og udfordringer danske uddannelsesinstitutioner oplever ved transnational uddannelsesaktivitet inden for områderne ledelse og strategi, tilrettelæggelse af undervisning og læring samt intern og ekstern kvalitetssikring (EVA 2012). EVA fremstiller i rapporten fem anbefalinger ved danske uddannelsesinstitutioners transnationale aktivitet på baggrund af henholdsvis en gennemgang af international litteratur samt interviews foretaget med danske og udenlandske uddannelsesinstitutioner. Rapporten kan anses som et teoretisk fundament, da den præsenterer nogle grundantagelser, der i specialet anvendes analytisk til at identificere, hvordan udvalgte faktorer påvirker den danske professionshøjskolesektors kvalitetsmæssige betingelser for at drive transnational uddannelsesaktivitet. I en sådan analyse er anbefalingerne fra EVA-rapporten ikke fyldestgørende, men af tids- og pladsmæssige årsager har fokusering herpå været en nødvendig afgrænsning. EVA-rapporten fokuserer i udgangspunktet på eksport af hele uddannelser, ligesom EVA også analyserer vilkårene for danske uddannelsesinstitutioners udbud af udenlandske uddannelser i Danmark. Særligt sidstnævnte ligger uden for specialets fokusområde. Til trods for at EVA-rapporten har et bredere genstandsfelt, er der alligevel temamæssige sammenhænge mellem rapporten og specialets problemfelt, i særdeleshed hvad angår fokuseringen på uddannelsesinstitutioners transnationale partnerskaber, eksportaktiviteter og mobilitet. 11

13 I analysen af, hvordan VIA UC s Teknisk-Merkantile Højskole driver uddannelsespartnerskaber i Kina (kapitel 6), inddrages begreber fra partnerskabslitteraturen samt data angående kinesisk forhandlingskultur og relationstraditioner. Partnerskabsteorien beskæftiger sig med et paradigmeskift inden for interorganisatorisk aftaleindgåelse, som tager sit udgangspunkt i en øget fokusering på, hvad der betragtes som den psykologiske del af en kontrakt. Økonomiske og juridiske kontraktelementer må i overvejende grad suppleres af en kontrakts psykologiske dimensioner herunder personlige relationer og tillidsskabelse, når nutidige interorganisatoriske relationer indgås (Andersen 2006, Ring & Van de Ven 1994). Essensen af dette paradigmeskifte har indholdsmæssigt sammenfald med kinesiske relationstraditioner og forhandlingskultur, der indebærer, at kinesiske institutioner og organisationer foretrækker at indgå aftalerelationer med samarbejdspartner, som de forinden har opbygget en personlig relation til (Boutrup 2011, Xin & Pearce 1996). Partnerskabsteorien og begreber fra kinesisk relations- og forretningskultur skaber således et teoriapparat, som gør det muligt at analysere, hvordan en dansk professionshøjskole driver uddannelsespartnerskaber i Kina, og hvorfor personlige relationer og tillidsopbygning er essentiel ved uddannelsesaftaler, som går på tværs af landegrænser. 2.2 Præsentation af empiri og samarbejdet med den danske professionshøjskolesektor Specialet er et produkt af et samarbejde med flere danske erhvervsrettede uddannelsesinstitutioner navnlig i professionshøjskolesektoren. Eftersom professionshøjskolen VIA UC og i særdeleshed dets Teknisk-Merkantile Højskole behandles selvstændigt i specialet jævnfør problemformuleringens tredje delspørgsmål, udgør materiale herfra et vigtigt element. Ansatte ved University College Sjælland (UC Sjælland), Professionshøjskolen Metropol samt Niels Brock har ligeledes bidraget med vigtige input til specialets konklusioner. Løbende dialog med ansatte ved disse institutioner, som i større eller mindre omfang arbejder med internationalisering og uddannelsesaktiviteter i udlandet, har skabt indsigt i hvilke erfaringer og aktuelle overvejelser, som præger institutionerne angående dets engagement i udlandet. Offentlige myndigheder har ligeledes givet væsentlige input. Såvel Forsknings- og Uddannelsesministeriet samt Børne- og Undervisningsministeriet har stillet policy-dokumenter og strategipapirer 12

14 vedrørende uddannelsesaktiviteter i udlandet og uddannelseseksport til rådighed, ligesom Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) har været inddraget i specialeprocessen Valg af informanter Specialets analyser og resultater er baseret på en række interviews omhandlende den danske uddannelsessektors internationale engagementer. 4 Der er afholdt interviews med ansatte på danske uddannelsesinstitutioner både i og uden for professionshøjskolerne samt med tre embedsmænd fra to ministerier, der alle i større eller mindre omfang arbejder eller har arbejdet med danske institutioners uddannelsesengagement i udlandet, herunder uddannelseseksport. Tabel 1: Oversigt over interviewpersoner 5 Interviewperson Stilling Udleverede materialer og øvrig information Offentlige myndigheder Lars Bo Henriksen (LBH) 6 Susanne Suhr Andersen (SSA) Jørn Skovsgaard (JS) Specialkonsulent i Forsknings- og Uddannelsesministeriet, Styrelsen for videregående uddannelser og uddannelsesstøtte Specialkonsulent i Forsknings- og Uddannelsesministeriet, Styrelsen for Universiteter og internationalisering Chefkonsulent i Børne- og Undervisningsministeriets Internationale enhed Inddraget i det lovforberedende arbejde angående lovgivning om udbud af erhvervsrettede uddannelser i udlandet. Desuden deltaget i ministerbetjening i forbindelse med, at blandt andre forsknings- og uddannelsesminister Morten Østergaard i sommeren 2012 satte politisk fokus på uddannelseseksport. Indsamlet materiale ved spørgerunde på danske professionshøjskoler vedrørende uddannelseseksport. (FIVU SSA 2012) SWOT-analyse samt policy-paper vedrørende potentialer og udfordringer ved eksport af danske uddannelser. (UVM JS 2010) 4 Anvendte citater fra afholdte interviews er alle efterfølgende godkendt via . 5 Optagelse af afholdte interviews er vedlagt specialet som CD (afsnit 10.2). For oversigt se bilag (afsnit 10.1). 6 Ved citathenvisning fra interviewpersoner anvendes de i skemaet fremstillede initialer. 13

15 Julia Salado- Rasmussen (JSR) Evalueringskonsulent i Danmarks Evalueringsinstitut, EVA Medforfatter til EVA-rapporten Kvalitet i transnationale uddannelser Når uddannelser og institutioner krydser grænser (EVA 2012). Interviewperson Stilling Udleverede materialer og øvrig information Ansatte ved danske erhvervsrettede uddannelser Laurids Green (LG) Peter Wellendorf (PW) Inger-Margrethe Jensen (IMJ) Morten Pristed (MP) Uddannelsesleder ved bygningskonstruktøruddannelsen, VIA UC, Teknisk-Merkantil Højskole (TMH) Afdelingsleder, VIA UC, Pædagogisk-Socialfaglig Højskole (PSH) Uddannelseschef, VIA UC, Sundhedsfaglig Højskole (SFH) International Chef, University College Sjælland (UC Sjælland) Information vedrørende TMH s engagement i Kina. Partnerskabs-aftaler mellem VIA UC og Sichuan University. Ytringer om hvorfor den danske lovgivning er en barriere for uddannelseseksport. Der er afholdt to interviews med Laurids Green. (LG 1+2) Information vedrørende PSH s engagement i Kina og bidrag til etablering af danske inspireret børnehave i Chengdu i Centralkina. Information vedrørende SFH s engagement i Kina. Materiale om projekt Rehab i Kina. Materiale om den kinesiske plejehjemssektor og SFH s involvering heri. Information vedrørende UC Sjællands engagement i Vietnam og dets vietnamesiske samarbejdsinstitutioner. Materiale vedrørende UC Sjællands CSR-projekt i Vietnam i samarbejde med SamfundsInvestor. 14

16 Morten Olesen (MO) Anya Eskildsen (AE) International koordinator, Professionshøjskolen Metropol Direktør, Niels Brock. Information vedrørende Metropols engagement i udlandet. Indsigt i hvorfor Metropols eksportlignende aktiviteter er af begrænset karakter. Desuden argumenter for, hvorfor danske institutioner må være varsomme ved internationale aktiviteter. Baggrundsmateriale om Niels Brocks engagement i Kina og Vietnam. Ytringer om hvorfor den danske lovgivning er en barriere for uddannelseseksport. Herudover er afholdt eksplorative baggrundsinterviews med to ansatte ved danske repræsentationer i Kina henholdsvis Lars Christensen, Uddannelsesattache ved Udenrigsministeriets og Forskningsog Uddannelsesministeriets Innovationscenter i Shanghai samt Tina Krabbe, kontorchef ved Region Midtjyllands repræsentationskontor i Shanghai (afsnit ) Udvælgelse af interviewpersoner og generering af dokumenter efter snowball-metoden I foregående afsnit er en del af specialets empiriske grundlag i form af interviewpersoner præsenteret. Informanterne er ikke udvalgt vilkårligt, men er resultat af brugen af snowball-metoden, ifølge hvilken interviewpersoner og dokumenter har dannet udgangspunkt for udpegningen af nye interviewpersoner og dokumenter (Lynggaard 2010: 141). I forhold til udvælgelsen af interviewpersoner er der foretaget indledende interviews med embedsmænd samt ledende aktører i den danske professionshøjskolesektor. Interviewpersonerne er blandt andet blevet spurgt om, hvem vedkommende mente var relevant at tale med i forhold til at belyse betingelserne for danske uddannelsesinstitutioners udenlandske partnerskaber og transnationale aktivitet. Det har således været målsætningen at frembringe et empirisk grundlag, som den danske professionshøjskolesektor selv peger på som vigtige og betydningsfulde aktører. Snowball-metoden har ført til identifikation af både kritikere og fortalere for uddannelsesengagement i udlandet. Anvendelsen af fremgangsmåden har medført, at det samlede empirimateriale i større eller mindre grad er knyttet 15

17 sammen af aktører, der anses for centrale for det undersøgte genstandsfelt. Metoden er ligeledes anvendt i henhold til generering af litteratur og dokumenter ved at forfølge indbyrdes referencer mellem dokumenter. (Lynggaard 2010: ) Anden empiri og datamateriale Deltagelse på en international konference for danske professionshøjskoler har dannet grundlag for udvalgte af specialets konklusioner. Konferencen satte blandt andet fokus på, hvilke muligheder og udfordringer, der for danske professionshøjskoler ligger i at drive uddannelsesaktivitet uden for Danmarks grænser (Konference Vingsted 2012). Tilsvarende ligger deltagelse ved et seminar afholdt af Forsknings- og Uddannelsesministeriet vedrørende uddannelsessamarbejde med vækstlande til grund for udvalgte argumenter. Det overordnede formål ved seminarafholdelsen har været at give uddannelsesinstitutioner mulighed for at dele best practices angående uddannelsessamarbejde med vækstlande. Forud for seminaret foretog Forsknings- og Uddannelsesministeriet en kortlægning af de danske videregående uddannelsesinstitutioners eksisterende uddannelsessamarbejde med en række vækstlande. Hovedresultaterne fra denne kortlægning blev præsenteret ved seminaret (Seminar SDU 2013). 2.3 Metodisk grundlag Det metodiske udgangspunkt for specialet er henholdsvis dokumentanalysen og casestudiet. Hvor dokumentanalysen er metodisk grundlag for samtlige af problemformulerings tre delspørgsmål, er casemetodologien som udgangspunkt begrænset til tredje delspørgsmål vedrørende VIA UC s Teknisk-Merkantile Højskoles uddannelsespartnerskaber med Sichuan University i Kina. Der kan imidlertid argumenteres for, at også delspørgsmål to, hvor kvalitetsmæssige betingelser for danske professionshøjskolers uddannelsesaktiviteter i udlandet undersøges, er et casevalg, som får analytiske, metodiske og kontekstmæssige konsekvenser Dokumentanalyse som metode Dokumentanalysen er en hyppigt anvendt metode i samfundsvidenskabelige analyser. Et dokument er sprog, som er fikseret i tekst og tid (Lynggaard 2010: 138). I indeværende speciale analyseres skrevne dokumenter, herunder rapporter, retskilder, policy-papirer, avisartikler, handlingsplaner samt strategiske dokumenter af både intern og ekstern karakter. 16

18 Den udbredte anvendelse af dokumenter i empiriske undersøgelser giver anledning til, at beskrivelse af dokumentanalyse som metode kan anses som en triviel aktivitet. Dokumenter er imidlertid forbundet med forskellige karakteristika og sandhedsværdi med betydning for validiteten ved brugen af disse som metodisk og analytisk grundlag. Dokumentanalysen giver anledning til udledning af indikatorer og udpegning af variable og bidrager herved til operationalisering af et på forhånd specificeret teoriapparat. Dokumentanalysen kan således inspirere til temaer, der undersøges i en given rapports analyser (Lynggaard 2010: 144). Dette har været tilfældet for andet og tredje delspørgsmål i indeværende speciales problemformulering. Nedenfor præsenteres anvendte dokumenter skematisk. Dokumentoversigten er opdelt i forhold til problemformuleringens tre delspørgsmål samt kategorien tværgående, hvis dokumenter anvendes i besvarelsen af flere af de tre delspørgsmål. Tabel 2: Præsentation af specialets dokumentmateriale Delspørgsmål 1: Hvilke juridiske og økonomiske muligheder har danske professionshøjskoler for at drive uddannelseseksport af hele uddannelser? Dokumenttitel: Afsender: Dokumenttype: Bekendtgørelse om udbud af danske erhvervsrettede videregående uddannelser i udlandet (BEK ) Undervisningsministeriet Retskilde Fakta om Taxameterstyring (UVM 2008) Undervisningsministeriet Faktaark Delspørgsmål 2: Hvilke betingelser påvirker kvaliteten af d danske professionshøjskolers uddannelsesaktivitet i udlandet? Dokumenttitel: Afsender: Dokumenttype: Kvalitet i transnationale uddannelser: Når uddannelser og institutioner krydser grænser (EVA 2012) EVA Rapport Extending the campus (KPMG 2012) KPMG Konsulentrapport Imagine VIA 2020 (VIA UC 2011) VIA University College Strategidokument Analyse og handleplan for VIA China VIA University College Strategi- og handlingsplan 2015 (VIA China handlingsplan 2011) 17

19 Delspørgsmål 3: Hvordan driver VIA UC s Teknisk-Merkantile Højskoles uddannelsespartnerskaber med Sichuan University i Kina? Dokumenttitel: Afsender: Dokumenttype: Memorandum of Understanding indgået mellem VIA UC og Sichuan University (MoU 2009) VIA UC og Sichuan University Partnerskabsaftale på rektorniveau Fakultetsaftale indgået mellem TMH, VIA UC, og School of Overseas Education, Sichuan University (Fakultetsaftale ) Teknisk-Merkantil Højskole, VIA UC og School of Overseas Education, Sichuan University Partnerskabsaftale fakultetsniveau på Fakultetsaftale indgået mellem TMH, VIA UC og School of Civil Engineering and Architecture, Sichuan University (Fakultetsaftale ) Teknisk-Merkantil Højskole, VIA UC og School of Civil Engineering and Architecture, Sichuan University Partnerskabsaftale fakultetsniveau på Tværgående Dokumenttitel: Afsender: Dokumenttype: Vækstmarkedsstrategi for Kina (Eksportrådet ) Uddannelsessamarbejde med vækstlande (Seminar SDU 2013) Udenrigsministeriet, Eksportrådet Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser Strategidokument Baggrundsmateriale til seminar Forslag til lov om akkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner (FT 2013) Ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser Lovforslag ) (fremsat Ministre: Eksport af uddannelser giver penge i kassen Handels- og investeringsminister Pia Olsen Dyhr, forsknings- og uddannelsesminister Morten Østergaard og børne- og undervisningsminister Christine Antorini Klumme i Kristelig Dagblad (2012) 18

20 Dokumenter med særlig betydning for specialets analyser Tre af dokumenttyperne fra ovenstående skema har særlig betydning for specialets analyser: 1. EVA s rapport fra 2012: Kvalitet i transnationale uddannelser: Når uddannelser og institutioner krydser grænser. 2. VIA UC s samlede strategiske handlingsplan for dets engagementer i Kina: Analyse og handleplan for VIA China Materiale vedrørende uddannelsesaftaler og partnerskaber mellem VIA UC og Sichuan University. Nedenstående redegøres enkeltvist for disse tre dokumenter. Efterfølgende opsummeres, hvordan anvendelse af dette dokumentmateriale får metodisk betydning for belysning af specialets overordnede tema vedrørende transnationale uddannelser og uddannelseseksport i den danske professionshøjskolesektor. 1. Kvalitet i transnationale uddannelser: Når uddannelser og institutioner krydser grænser (EVA 2012) EVA-rapporten om transnationale uddannelser bliver anvendt som hovedkilde for anden delanalyse vedrørende kvalitetsmæssige betingelser for danske professionshøjskolers uddannelsesaktivitet i udlandet. I rapporten giver EVA konkrete bud på muligheder og udfordringer ved danske uddannelsesinstitutioners transnationale aktivitet. Rapporten anses for at være en troværdig kilde. Rapporten om transnationale uddannelser er i udgangspunktet en objektiv kilde, som enhver har adgang til. EVA foretager evalueringer og kvalitetsvurderinger af danske dagtilbud, skoler og uddannelser. Gennem analyser arbejder EVA for at udvikle og kvalitetssikre udbuddet af danske videregående uddannelser. Instituttets rapporter og øvrige produkter vurderes generelt at være forbundet med et vist kvalitetsniveau. (EVA.dk + JSR) 19

Høringssvar over harmonisering af regler vedrørende fællesuddannelser og udbud af uddannelser i udlandet.

Høringssvar over harmonisering af regler vedrørende fællesuddannelser og udbud af uddannelser i udlandet. Ref.: MC mc@uc-dk.dk +45 33 38 22 01 Uddannelses- og Forskningsministeriet Styrelsen for Videregående Uddannelser Bredgade 43 1260 København K Att. Trine Bolette Svensson 06. august 2014 Høringssvar over

Læs mere

Udbud af uddannelse til professionsbachelor

Udbud af uddannelse til professionsbachelor Udbud af uddannelse til professionsbachelor i softwareudvikling ved Erhvervsakademi Midtjylland Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2008-493/MSN DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud

Læs mere

Udbud af professionsbacheloruddannelsen i international handel og markedsføring. Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse

Udbud af professionsbacheloruddannelsen i international handel og markedsføring. Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Udbud af professionsbacheloruddannelsen i international handel og markedsføring Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Udbud af professionsbacheloruddannelsen i international handel og markedsføring

Læs mere

KORTLÆGNING AF INTERNATIONALISERING

KORTLÆGNING AF INTERNATIONALISERING INTERNATIONALISERINGSNETVÆRKETS KONFERENCE DEN 29. APRIL 2015 KORTLÆGNING AF INTERNATIONALISERING V. REKTOR LAUST JOEN JAKOBSEN 1 INTRO Formålet med kortlægningen er at understøtte realiseringen af 2020-målene

Læs mere

Akkreditering af nyt udbud. Journalnummer: 2008-506/MA og 2009-105/LLA DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Akkreditering af nyt udbud. Journalnummer: 2008-506/MA og 2009-105/LLA DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud af diplomuddannelse i formidling af kunst og kultur for børn og unge ved Professionshøjskolen University College Sjælland og Odsherred Teaterskole Akkreditering af nyt udbud Journalnummer: 2008-506/MA

Læs mere

Udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for energiteknologi ved Erhvervsakademi

Udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for energiteknologi ved Erhvervsakademi Udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for energiteknologi ved Erhvervsakademi Midtjylland Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer 2008-536/JBH DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud af

Læs mere

Danmarks største professionshøjskole

Danmarks største professionshøjskole Danmarks største professionshøjskole VIA University College er en af Danmarks største uddannelsesinstitutioner og det forpligter Vias værdier er: originalitet VIA udvikler uddannelser og løsninger, som

Læs mere

Følgende forhold er samlet set blevet tillagt væsentlig betydning for Akkrediteringsrådets beslutning om at meddele afslag på akkreditering:

Følgende forhold er samlet set blevet tillagt væsentlig betydning for Akkrediteringsrådets beslutning om at meddele afslag på akkreditering: ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Nordjyllands Erhvervsakademi Att.: Uddannelseschef John Ejdrup Sendt pr. e-mail: jle@noea.dk noea@noea.dk Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse til professionsbachelor

Læs mere

Høringsudkast 6. juli 2012

Høringsudkast 6. juli 2012 Forslag til Lov om ændring af lov om offentlige forskningsinstitutioners kommercielle aktiviteter og samarbejde med fonde (Hjemmel for universiteterne til at formidle visse boliger og studielån i forbindelse

Læs mere

Diplomuddannelse i erhvervspædagogik ved Professionshøjskolen VIA University College i Horsens

Diplomuddannelse i erhvervspædagogik ved Professionshøjskolen VIA University College i Horsens Diplomuddannelse i erhvervspædagogik ved Professionshøjskolen VIA University College i Horsens Akkreditering af nyt udbud af godkendt uddannelse Indstilling til Akkrediteringsrådet Oktober 2010 Journalnummer:

Læs mere

Hotel- og Restaurantskolen og Niels Brock (Copenhagen Business Academy) Att.: Marianne Juul Jensen. Sendt pr. e-mail: mjj@hrs.dk org@brock.

Hotel- og Restaurantskolen og Niels Brock (Copenhagen Business Academy) Att.: Marianne Juul Jensen. Sendt pr. e-mail: mjj@hrs.dk org@brock. ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Hotel- og Restaurantskolen og Niels Brock (Copenhagen Business Academy) Att.: Marianne Juul Jensen Sendt pr. e-mail: mjj@hrs.dk org@brock.dk Akkreditering af nyt

Læs mere

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner Kvalitetsenheden December 2013 Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner December 2013 Side 1 af 7 KVALITETSPOLITIK... 3 VISION OG MISSION...

Læs mere

Akkreditering af nyt udbud af eksisterende diplomuddannelse i ledelse

Akkreditering af nyt udbud af eksisterende diplomuddannelse i ledelse ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Niels Brock Att.: Konsulent Dan Holt Jensen Sendt pr. mail: dje@brock.dk brock@brock.dk Akkreditering af nyt udbud af eksisterende diplomuddannelse i ledelse Akkrediteringsrådet

Læs mere

Holstebro Tekniske Skole Att.: Britt Sandvad. Sendt pr. e.mail: bs@holstebrots.dk

Holstebro Tekniske Skole Att.: Britt Sandvad. Sendt pr. e.mail: bs@holstebrots.dk ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Holstebro Tekniske Skole Att.: Britt Sandvad Sendt pr. e.mail: bs@holstebrots.dk Akkreditering af nyt udbud af ny erhvervsakademiuddannelse inden for ernæringsteknologi

Læs mere

Akkreditering - hvorfor og hvordan?

Akkreditering - hvorfor og hvordan? Læs om ekstern kvalitetssikring af uddannelser på universiteterne i Danmark. Akkreditering anno 2012 Side 2 Danske universitetsuddannelser skal være i verdensklasse. Danmark skal kunne imødekomme kravet

Læs mere

Udvalget for Videnskab og Teknologi 2009-10 L 119 Bilag 7 Offentligt

Udvalget for Videnskab og Teknologi 2009-10 L 119 Bilag 7 Offentligt Udvalget for Videnskab og Teknologi 2009-10 L 119 Bilag 7 Offentligt Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling Udvalget for Videnskab og Teknologi Folketinget Christiansborg 1240 København K./.

Læs mere

Mål og Midler Uddannelse, handel og innovation

Mål og Midler Uddannelse, handel og innovation Fokusområder i 2014 Udvalget er med konstitueringsaftalen for perioden 2014-2017 et nyt udvalg, og indsatsen i en større del af 2014 bærer præg af, at udvalget tilegner sig det nødvendige vidensfundament

Læs mere

Professionsbachelor som diplomingeniør i proces og innovation

Professionsbachelor som diplomingeniør i proces og innovation Uddannelsesudvalget UDU alm. del - Bilag 134 Offentligt Institutionsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Oversigt

Læs mere

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel Indhold Introduktion... 3 DIEH i dag... 3 DIEH i morgen... 3 DIEHs vision og mission... 4 Strategiske fokusområder... 4 Strategisk

Læs mere

Nordjyllands Erhvervsakademi Att.: Uddannelseschef Dan Ole Faaborg. Sendt pr. e-mail: dof@noea.dk noea@noea.dk

Nordjyllands Erhvervsakademi Att.: Uddannelseschef Dan Ole Faaborg. Sendt pr. e-mail: dof@noea.dk noea@noea.dk ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Nordjyllands Erhvervsakademi Att.: Uddannelseschef Dan Ole Faaborg Sendt pr. e-mail: dof@noea.dk noea@noea.dk Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse til professionsbachelor

Læs mere

Administrationsbachelor. - katalog over valgmoduler. september 2015

Administrationsbachelor. - katalog over valgmoduler. september 2015 Administrationsbachelor - katalog over valgmoduler september 2015 Professionshøjskolen Metropol VIA University College (VIA UC) University College Lillebælt (UCL) University College Sjælland (UCSJ) University

Læs mere

Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof"

Strategi-plan 2020: På vej mod Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof" Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof" Skolens VISION for 2020

Læs mere

Akkreditering af nyt udbud af ny diplomuddannelse i softwareudvikling

Akkreditering af nyt udbud af ny diplomuddannelse i softwareudvikling ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Handelsskolen København Nord Att.: Afdelingsforstander Gregers Christensen Sendt pr. e-mail: gc@knord.dk handelsskolen@knord.dk Akkreditering af nyt udbud af ny

Læs mere

Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet

Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet Formål med kvalitetsarbejdet Kvalitetspolitikken har til formål at etablere et fælles værdigrundlag for kvalitetsarbejdet på uddannelsesområdet

Læs mere

Professionshøjskolen Via University College Att.: Mette Lyager. Sendt pr. e-mail: ml@viauc.dk viauc@viauc.dk

Professionshøjskolen Via University College Att.: Mette Lyager. Sendt pr. e-mail: ml@viauc.dk viauc@viauc.dk ACE Denmark Professionshøjskolen Via Att.: Mette Lyager Sendt pr. e-mail: ml@viauc.dk viauc@viauc.dk Akkreditering af nyt udbud af uddannelse til professionsbachelor i offentlig administration Akkrediteringsrådet

Læs mere

Studiestart JANUAR 2016 STÅ STÆRKERE TAG EN MBA

Studiestart JANUAR 2016 STÅ STÆRKERE TAG EN MBA Studiestart JANUAR 2016 STÅ STÆRKERE TAG EN MBA LEDERE DER ER KLAR TIL FREMTIDENS UDFORDRINGER SKABER FORUDSÆTNINGEN FOR VORES SUCCES Hos DESMI har vi sendt flere nøglemedarbejdere på MBA-uddannelsen på

Læs mere

Din ambition. Samfundets fremtid.

Din ambition. Samfundets fremtid. Din ambition. Samfundets fremtid. Internationalt topakkrediteret. Den eneste i Danmark. MASTER OF PUBLIC ADMINISTRATION Er du leder i den offentlige sektor, i en faglig eller frivillig organisation eller

Læs mere

Udbud af profilforløb i human resources ved Erhvervsakademi Århus

Udbud af profilforløb i human resources ved Erhvervsakademi Århus Udbud af profilforløb i human resources ved Erhvervsakademi Århus Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Ansøgt i 2008 og genansøgt (kriterium 1 og 3) i august 2009 Journalnummer: 2008-0578 og 2009-0217/CFP

Læs mere

VISION, MISSION, VÆRDIER OG STRATEGI 2014-2016 SOCIAL- OG SUNDHEDSSKOLEN FREDERICIA-VEJLE-HORSENS

VISION, MISSION, VÆRDIER OG STRATEGI 2014-2016 SOCIAL- OG SUNDHEDSSKOLEN FREDERICIA-VEJLE-HORSENS VISION, MISSION, VÆRDIER OG STRATEGI 2014-2016 SOCIAL- OG SUNDHEDSSKOLEN FREDERICIA-VEJLE-HORSENS 1 Vision, mission, værdier og strategi for Social- og Sundhedsskolen Fredericia-Vejle-Horsens 2014-2016

Læs mere

Hotel- og Restaurantskolen. Att.: Marianne Juul Jensen. Sendt pr. e-mail: mjj@hrs.dk org@brock.dk

Hotel- og Restaurantskolen. Att.: Marianne Juul Jensen. Sendt pr. e-mail: mjj@hrs.dk org@brock.dk ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Hotel- og Restaurantskolen Att.: Marianne Juul Jensen Sendt pr. e-mail: mjj@hrs.dk org@brock.dk Akkreditering af ny uddannelse til professionsbachelor i International

Læs mere

Handelsskolen København Nord Att.: Afdelingsforstander Gregers Christensen. Sendt pr. e-mail: gc@knord.dk handelsskolen@knord.dk

Handelsskolen København Nord Att.: Afdelingsforstander Gregers Christensen. Sendt pr. e-mail: gc@knord.dk handelsskolen@knord.dk ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Handelsskolen København Nord Att.: Afdelingsforstander Gregers Christensen Sendt pr. e-mail: gc@knord.dk handelsskolen@knord.dk Akkreditering af nyt udbud af ny

Læs mere

Udbud af diplomuddannelse i vurdering ved Professionshøjskolen University College Nordjylland

Udbud af diplomuddannelse i vurdering ved Professionshøjskolen University College Nordjylland Udbud af diplomuddannelse i vurdering ved Professionshøjskolen University College Nordjylland Akkreditering af udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2009-0087/KJE DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud af

Læs mere

Udbud af uddannelse til professionsbachelor inden for offshore ved Erhvervsuddannelsescenter

Udbud af uddannelse til professionsbachelor inden for offshore ved Erhvervsuddannelsescenter Udbud af uddannelse til professionsbachelor inden for offshore ved Erhvervsuddannelsescenter Vest Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2008-544/JBH DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud

Læs mere

Akkreditering af nyt udbud af ny diplomuddannelse i softwareudvikling

Akkreditering af nyt udbud af ny diplomuddannelse i softwareudvikling ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Tietgenskolen Att.: Projektleder Regitze Kristensen Sendt pr. e-mail: rekr@tietgen.dk ts@tietgen.dk Akkreditering af nyt udbud af ny diplomuddannelse i softwareudvikling

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om erhvervsrettet grunduddannelse og videregående uddannelse (videreuddannelsessystemet) for voksne

Forslag. Lov om ændring af lov om erhvervsrettet grunduddannelse og videregående uddannelse (videreuddannelsessystemet) for voksne (Gældende) Udskriftsdato: 17. marts 2015 Ministerium: Myndighed vises her Journalnummer: Undervisningsmin. Institutionsstyrelsen, j.nr. 092.923.031 Fremsat den 31. marts 2009 af Bertel Haarder Forslag

Læs mere

Behov for mere relevante uddannelser med høj kvalitet

Behov for mere relevante uddannelser med høj kvalitet VIDEREGÅENDE UDDANNELSER Behov for mere relevante uddannelser med høj kvalitet Af Mette Fjord Sørensen I oktober 2013 nedsatte daværende uddannelsesminister Morten Østergaard et ekspertudvalg, hvis opgave

Læs mere

De overordnede bestemmelser for uddannelsen fremgår af Studieordning for Bacheloruddannelsen i Arabisk og Kommunikation (www.asb.dk/studinfo).

De overordnede bestemmelser for uddannelsen fremgår af Studieordning for Bacheloruddannelsen i Arabisk og Kommunikation (www.asb.dk/studinfo). STUDIEORDNING Revideret 14. maj 2009 STUDIEORDNING PR. 1. FEBRUAR 2008 FOR KOMMUNIKATIONSDELEN AF BACHERLORUDDANNELSEN I ARABISK OG KOMMUNIKATION VED HANDELSHØJSKOLEN, AARHUS UNIVERSITET OG DET TEOLOGISKE

Læs mere

BAGGRUND VISION MÅLSÆTNING

BAGGRUND VISION MÅLSÆTNING CAMPUS NAKSKOV CAMPUS NAKSKOV BAGGRUND Lolland Kommune og uddannelsesinstitutionerne i Nakskov Uddannelsescenter står overfor tre store fælles udfordringer på uddannelsesområdet: 1. Befolkningens uddannelsesniveau

Læs mere

STÅ STÆRKERE - TAG EN MBA. Studiestart JANUAR 2015

STÅ STÆRKERE - TAG EN MBA. Studiestart JANUAR 2015 STÅ STÆRKERE - TAG EN MBA Studiestart JANUAR 2015 LEDERE MED DE RETTE KOMPETENCER ER EN FORUDSÆTNING FOR VORES FORTSATTE SUCCES Jeg havde fornøjelsen af at sige tillykke til MBA-uddannelsens første dimittender

Læs mere

Diplomuddannelse i innovation og entrepreneurship ved Erhvervsakademiet Copenhagen Business Academy i København

Diplomuddannelse i innovation og entrepreneurship ved Erhvervsakademiet Copenhagen Business Academy i København Diplomuddannelse i innovation og entrepreneurship ved Erhvervsakademiet Copenhagen Business Academy i København Akkreditering af udbud af ny uddannelse Indstilling til Akkrediteringsrådet Oktober 2010

Læs mere

Akkrediteringsrapport. Ny kandidatuddannelse i it-didaktisk design

Akkrediteringsrapport. Ny kandidatuddannelse i it-didaktisk design Akkrediteringsrapport Ny kandidatuddannelse i it-didaktisk design Uddannelsen omhandler it s betydning for læring. Den studerende vil opnå viden om didaktiske teorier og viden om, hvordan man opbygger

Læs mere

Partnerskabsaftale mellem Erhvervsakademi Dania og VIA University College

Partnerskabsaftale mellem Erhvervsakademi Dania og VIA University College Partnerskabsaftale mellem Erhvervsakademi Dania og VIA University College 1. Partnerskabets parter: Erhvervsakademi Dania Cvr-nr. 31 56 51 62 Minervavej 63 8960 Randers SØ Professionshøjskolen VIA University

Læs mere

Uddannelse til professionsbachelor i e-konceptudvikling ved Erhvervsakademiet Lillebælt i Odense

Uddannelse til professionsbachelor i e-konceptudvikling ved Erhvervsakademiet Lillebælt i Odense Uddannelse til professionsbachelor i e-konceptudvikling ved Erhvervsakademiet Lillebælt i Odense Akkreditering af nyt udbud af godkendt uddannelse Indstilling til Akkrediteringsrådet Oktober 2010 Journalnummer:

Læs mere

Akkreditering af nyt udbud af ny diplomuddannelse i sportsmanagement

Akkreditering af nyt udbud af ny diplomuddannelse i sportsmanagement ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Handelsskolen København Nord Att.: Uddannelsesleder Hanne Feld Sendt pr. e-mail: hafe@knord.dk handelsskolen@knord.dk Akkreditering af nyt udbud af ny diplomuddannelse

Læs mere

Udbud af diplomuddannelse i ledelse ved Københavns Erhvervsakademi, Østerbro

Udbud af diplomuddannelse i ledelse ved Københavns Erhvervsakademi, Østerbro Udbud af diplomuddannelse i ledelse ved Københavns Erhvervsakademi, Østerbro Akkreditering af nyt udbud af godkendt uddannelse Journalnummer: 2009-0101/MDS DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud af diplomuddannelse

Læs mere

Professionshøjskolerne i tal

Professionshøjskolerne i tal Professionshøjskolerne i tal 2011 Indhold Side 1. PræSentation af ProfeSSionShøjSkoleSektoren.... 4. 1.1. Institutioner.... 4. 1.2. Professionshøjskolerne.set.i.et.videregående.uddannelsesbillede.... 5

Læs mere

EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER

EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER Til Integrationsministeriet Dokumenttype Hovedkonklusioner Evaluering af tredje runde af Mangfoldighedsprogrammet (2009) Dato Marts, 2011 EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER

Læs mere

Vejledning og ansøgningsskema til akkreditering af nye uddannelser og udbud

Vejledning og ansøgningsskema til akkreditering af nye uddannelser og udbud Vejledning og ansøgningsskema til akkreditering af nye uddannelser og udbud For erhvervsakademiuddannelser, professionsbacheloruddannelser, videregående voksenuddannelser og diplomuddannelser Ansøgningsskema

Læs mere

Diplomuddannelse i international handel og markedsføring

Diplomuddannelse i international handel og markedsføring Diplomuddannelse i international handel og markedsføring Akkreditering af ny uddannelse Journalnummer: 2008-567/AHT DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Diplomuddannelse i international handel og markedsføring

Læs mere

Model for individuel kompetencevurdering (realkompetencevurdering) af vejledere

Model for individuel kompetencevurdering (realkompetencevurdering) af vejledere Model for individuel kompetencevurdering (realkompetencevurdering) af vejledere Indledning I dette papir beskrives den individuelle kompetencevurdering af vejledere i følgende afsnit: Lovgrundlaget - det

Læs mere

CLIPS Samarbejdsdrevet innovation i den offentlige sektor

CLIPS Samarbejdsdrevet innovation i den offentlige sektor CLIPS Samarbejdsdrevet innovation i den offentlige sektor Lone Kristensen, Skov & Landskab, LIFE, Københavns Universitet Roskilde Universitet, Professionshøjskolen Metropol, Copenhagen Business School,

Læs mere

Udbud af uddannelse til professionsbachelor i webudvikling ved Københavns Erhvervsakademi

Udbud af uddannelse til professionsbachelor i webudvikling ved Københavns Erhvervsakademi Udbud af uddannelse til professionsbachelor i webudvikling ved Københavns Erhvervsakademi Akkreditering af nyt udbud af godkendt uddannelse Journalnummer: 2009-95/AHT DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud

Læs mere

Uddannelse til Professionsbachelor i eksport og teknologi ved TietgenSkolen

Uddannelse til Professionsbachelor i eksport og teknologi ved TietgenSkolen Uddannelse til Professionsbachelor i eksport og teknologi ved TietgenSkolen Akkreditering af ny uddannelse Journalnummer: 2008-569/CW, RKP DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Uddannelse til Professionsbachelor

Læs mere

Diplomuddannelse i webudvikling ved Professionshøjskolen University College Nordjylland

Diplomuddannelse i webudvikling ved Professionshøjskolen University College Nordjylland Diplomuddannelse i webudvikling ved Professionshøjskolen University College Nordjylland Akkreditering af nyt udbud af godkendt uddannelse Journalnummer: 2009-0243/MTS DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Diplomuddannelse

Læs mere

Akkreditering af nyt udbud af eksisterende diplomuddannelse i ledelse

Akkreditering af nyt udbud af eksisterende diplomuddannelse i ledelse ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Handelsskolen København Nord Att.: Afdelingsforstander Ole Gram-Olesen Sendt pr. mail: oo@knord.dk handelsskolen@knord.dk Akkreditering af nyt udbud af eksisterende

Læs mere

Referat. Bestyrelsesmøde i EA Kolding den 17. december 2014 kl. 16:00

Referat. Bestyrelsesmøde i EA Kolding den 17. december 2014 kl. 16:00 100 Referat Bestyrelsesmøde i EA Kolding den 17. december 2014 kl. 16:00 Følgende bestyrelsesmedlemmer deltog i mødet: Formand Jørn Pedersen Britt Salomonsen Erik Jepsen Gitte Skare Ole Kjær Brian Stein

Læs mere

Diplomuddannelsen i ledelse ved Københavns Erhvervsakademi

Diplomuddannelsen i ledelse ved Københavns Erhvervsakademi Diplomuddannelsen i ledelse ved Københavns Erhvervsakademi Nyt udbud af godkendt uddannelse Indstilling til Akkrediteringsrådet April 2010 Journalnummer: 2009-0328 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Diplomuddannelsen

Læs mere

Følgende forhold er samlet set blevet tillagt væsentlig betydning for Akkrediteringsrådets beslutning om at meddele afslag på akkreditering:

Følgende forhold er samlet set blevet tillagt væsentlig betydning for Akkrediteringsrådets beslutning om at meddele afslag på akkreditering: Professionshøjskolen Metropol Att.: Stine Vinten-Johansen Sendt pr. e-mail: stvi@dsh-k.dk info@phmetropol.dk Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse til professionsbachelor som socialrådgiver med fokus

Læs mere

Erhvervsastrologi fjernundervisning/overbygning

Erhvervsastrologi fjernundervisning/overbygning Kurset er baseret på undervisning i erhvervsastrologi som selvstuderende og indeholder 6 moduler: Modul 1: Modul 2: Modul 3: Modul 4: Modul 5: Modul 6: Strukturanalyse Strategiplanlægning Entrepreneurship

Læs mere

Profilforløb i oplevelsesøkonomi

Profilforløb i oplevelsesøkonomi Profilforløb i oplevelsesøkonomi Akkreditering af ny uddannelse Journalnummer: 2008-579/ENG DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Profilforløb i oplevelsesøkonomi Akkreditering af ny uddannelse Indstilling til

Læs mere

EKS KLUSIV RE PRÆ SEN TATION

EKS KLUSIV RE PRÆ SEN TATION EKS KLUSIV RE PRÆ SEN TATION 2 Eksklusiv repræsentation Jeg synes bare at alle skal være med. Alle dem, som gerne vil være med, skal være med. Anas Attaheri elev på Kongsholm Gymnasium Tak til Emilie Hededal,

Læs mere

Det kræver en læreruddannelse:

Det kræver en læreruddannelse: Velkomsttale og præsentation af følgegruppen for den ny læreruddannelsens rapport deregulering og internationalisering, fredag d. 20. januar 2012 på Christiansborg, v/ Per B. Christensen, formand for følgegruppen

Læs mere

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 3. maj 2013.JRSK/brdi Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 Den samfundsøkonomiske udfordring De demografiske ændringer i befolkningen og den økonomiske krise presser finansieringen

Læs mere

ACE Denmark - en faglig operatør

ACE Denmark - en faglig operatør Læs om hvordan ACE Denmark styrker kvaliteten på de danske universitetsuddannelser. ACE Denmark - den faglige operatør Side 2 ACE Denmark har til huse i det gamle universitetskvarter i hjertet af København.

Læs mere

Master i udlandet. University College Nordjylland

Master i udlandet. University College Nordjylland Master i udlandet University College Nordjylland Indhold 1. Indledning... 2 2. Begrebsafklaring og definitioner... 2 2.1 MA (Master of Arts) og MSc (Master of Science)... 2 2.2 MBA: Master of Business

Læs mere

Akkrediteringsrapport TURNUSAKKREDITERING 2013-2 2 BACHELORUDDANNELSER OG 5 KANIDATUDDANNELSER INDEN FOR HUMANISTISK INFORMATIK AALBORG UNIVERSITET

Akkrediteringsrapport TURNUSAKKREDITERING 2013-2 2 BACHELORUDDANNELSER OG 5 KANIDATUDDANNELSER INDEN FOR HUMANISTISK INFORMATIK AALBORG UNIVERSITET Akkrediteringsrapport 2014 TURNUSAKKREDITERING 2013-2 2 BACHELORUDDANNELSER OG 5 KANIDATUDDANNELSER INDEN FOR HUMANISTISK INFORMATIK AALBORG UNIVERSITET Turnusakkreditering, 2013-2 Publikationen er udgivet

Læs mere

Lektionskatalog Teoretisk undervisning Bachelor i sygepleje

Lektionskatalog Teoretisk undervisning Bachelor i sygepleje Peqqisaanermik Ilisimatusarfik. Institut for sygepleje og sundhedsvidenskab. Sygeplejestudiet Lektionskatalog Teoretisk undervisning Bachelor i sygepleje 8. semester Hold 2010 Indholdsfortegnelse Indhold

Læs mere

Systematisk arbejde med trivselsundersøgelser. - en vejledning

Systematisk arbejde med trivselsundersøgelser. - en vejledning Systematisk arbejde med trivselsundersøgelser - en vejledning Marts 2013 Indhold Indledning... 3 Tidsmæssig ramme... 4 Trin i evalueringsprocessen... 5 Trin 1: Dataindsamling... 5 Trin 2: Analyse... 5

Læs mere

Rammeaftalen gælder for 2015-2018. Hver part kan opsige aftalen med 6 måneders varsel til udgangen af et kalenderår.

Rammeaftalen gælder for 2015-2018. Hver part kan opsige aftalen med 6 måneders varsel til udgangen af et kalenderår. 1 1. Aftalens parter Aftalen indgås mellem: Aabenraa Kommune Skelbækvej 2 6200 Aabenraa www.aabenraa.dk og IBC Birkemosevej 1 6000 Kolding www.ibc.dk 2. Aftaleperiode og opsigelse Rammeaftalen gælder for

Læs mere

Retningslinjer for udbud af danske videregående uddannelser til internationale studerende

Retningslinjer for udbud af danske videregående uddannelser til internationale studerende Retningslinjer for udbud af danske videregående uddannelser til internationale studerende 1. Definitioner 2. Generelt 3. Information i forbindelse med studievalg 4. Partnere og agenter 5. Adgangskrav 6.

Læs mere

Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning. Dansk eksport. Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public Affairs (GPA)

Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning. Dansk eksport. Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public Affairs (GPA) Vækst- og eksportambitioner i Agenda Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning Dansk eksport Eksportparathed og forberedelse Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public

Læs mere

LØFT AF FORSKNINGS- OG UDVIKLINGSKOMPETENCER 2015-22

LØFT AF FORSKNINGS- OG UDVIKLINGSKOMPETENCER 2015-22 Juni 2015 LØFT AF FORSKNINGS- OG UDVIKLINGSKOMPETENCER 2015-22 En revidering af Danske Professionshøjskolers ph.d. strategi 2012-22. Relevant og opdateret viden er en forudsætning for, at professioner

Læs mere

Vurdering af ikke godkendte uddannelser/kurser. Vejledende udtalelser til brug for Udlændingeservices afgørelser om opholdstilladelse

Vurdering af ikke godkendte uddannelser/kurser. Vejledende udtalelser til brug for Udlændingeservices afgørelser om opholdstilladelse Vurdering af ikke godkendte uddannelser/kurser på statslige institutioner Vejledende udtalelser til brug for Udlændingeservices afgørelser om opholdstilladelse Vurdering af ikke godkendte uddannelser/kurser

Læs mere

Playmakeruddannelsen et bud på uddannelse af fremtidens kommunale medarbejdere. lea@viauc.dk

Playmakeruddannelsen et bud på uddannelse af fremtidens kommunale medarbejdere. lea@viauc.dk I Playmakeruddannelsen et bud på uddannelse af fremtidens kommunale medarbejdere Dogmeudfordring Styring Medborgerskabelse Viden der virker Ledelse og engagement Mål og resultater Tillid og ansvar Innovation

Læs mere

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Handicappolitik for studerende

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Handicappolitik for studerende UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Handicappolitik for studerende Vedtaget i Strategisk Ledelse 14. april 2015 Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Handicappolitikens status... 3 1.2 Bidragydere... 3 2. Fundament...

Læs mere

Efter- og videreuddannelsesindsatsen på området for udsatte børn og unge.

Efter- og videreuddannelsesindsatsen på området for udsatte børn og unge. Notat Dato 4. oktober 2013 Pma ESDH-sag: Side 1 af 6 DS forslag vedr. Efter- og videreuddannelsesindsatsen på området for udsatte børn og unge. Socialstyrelsen har i perioden april til oktober 2013 gennemført

Læs mere

Fra Valg til Læring potentialer i at skifte perspektiv

Fra Valg til Læring potentialer i at skifte perspektiv Fra Valg til Læring potentialer i at skifte perspektiv Randi Boelskifte Skovhus Lektor ved VIA University College Ph.d. studerende ved Uddannelse og Pædagogik, Aarhus Universitet Denne artikel argumenterer

Læs mere

Uddannelsesamarbejde medvækstlande

Uddannelsesamarbejde medvækstlande RASILIENRUSLANDINDIENKINAINDONESIE EXICOSYDKOREATYRKIETVIETNAMBRAS USLANDINDIENKINAINDONESIENMEXICO YDKOREATYRKIETVIETNAMBRASILIENRU NDIENKINAINDONESIENMEXICOSYDKOREA TVIETNAMBRASILIENRUSLANDINDIENKI ESIENMEXICOSYDKOREATYRKIETVIETNA

Læs mere

Det er jo både til min egen og til arbejdspladsens fordel!

Det er jo både til min egen og til arbejdspladsens fordel! Det er jo både til min egen og til arbejdspladsens fordel! En velgennemført diplomuddannelse har gjort socialrådgiver Jytte Lind bedre rustet til at træffe de rigtige afgørelser i børnesager. Hun oplever

Læs mere

Akkreditering af nyt udbud af ny erhvervsakademiuddannelse inden for energiteknologi

Akkreditering af nyt udbud af ny erhvervsakademiuddannelse inden for energiteknologi ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen TEC Erhvervsakademi Att.: Uddannelseschef Per Buron Sendt pr. e.mail: pb@tec.dk Akkreditering af nyt udbud af ny erhvervsakademiuddannelse inden for energiteknologi

Læs mere

31. august, 2012. A window of opportunity. Den kinesiske plejehjemssektor

31. august, 2012. A window of opportunity. Den kinesiske plejehjemssektor 31. august, 2012 A window of opportunity Den kinesiske plejehjemssektor Delegationsrejse til Vestkina d. 25.-29. november I forlængelse af informationsmøderne i Danmark arrangerer Eksportrådet en besøgstur

Læs mere

august 2009 Sygeplejerskeuddannelsen

august 2009 Sygeplejerskeuddannelsen Pædagogiske værdier august 2009 Sygeplejerskeuddannelsen Pædagogiske værdier for Sygeplejerskeuddannelsen UCN Den pædagogiske praksis i Sygeplejerskeuddannelsen UCN tilrettelægges med udgangspunkt i fem

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring. Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012

Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring. Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012 Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012 Udarbejdet af Gitte Damgaard, Erhvervsakademi Aarhus, April 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

ERHVERVSAKADEMI AARHUS TALENTSTRATEGI SPROGPOLITIK. Talentstrategi. Erhvervsakademi Aarhus. Side 0 af 4

ERHVERVSAKADEMI AARHUS TALENTSTRATEGI SPROGPOLITIK. Talentstrategi. Erhvervsakademi Aarhus. Side 0 af 4 Talentstrategi Erhvervsakademi Aarhus Side 0 af 4 Baggrund og indledning Lovbekendtgørelse nr. 750 af 25. juni 2014 (Lov om ændring af universitetsloven og forskellige andre love Initiativer for særlig

Læs mere

UC Syddanmark ucsyd@ucsyd.dk. Udkast til afslag på godkendelse

UC Syddanmark ucsyd@ucsyd.dk. Udkast til afslag på godkendelse UC Syddanmark ucsyd@ucsyd.dk Udkast til afslag på godkendelse Uddannelses- og forskningsministeren har på baggrund af gennemført prækvalifikation af UC Syddanmarks ansøgning om godkendelse af nyt udbud,

Læs mere

Konsortier på energiområdet

Konsortier på energiområdet Konsortier på energiområdet 1. Indledning og baggrund Oprettelsen af EUDP har tilvejebragt nye midler til udviklings- og demonstrationsprojekter. Derfor må det forventes, at der i de kommende år bliver

Læs mere

Kommissorium. Dato 01.10.2002. Ref pmj. Jnr 2001-41-16. Side 1/5

Kommissorium. Dato 01.10.2002. Ref pmj. Jnr 2001-41-16. Side 1/5 Kommissorium Evaluering af den internationale dimension i folkeskolen Lærerne i folkeskolen har gennem mange år haft til opgave at undervise i internationale forhold. Det er sket med udgangspunkt i gældende

Læs mere

RAPPORT OM BASELINE 2015 FOR INTERNATIO- NALISERING I PROFES- SIONSHØJSKOLESEK- TOREN

RAPPORT OM BASELINE 2015 FOR INTERNATIO- NALISERING I PROFES- SIONSHØJSKOLESEK- TOREN Til Danske me Professionshøjskoler Dokumenttype Rapport Dato 28. Maj 2015 RAPPORT OM BASELINE 2015 FOR INTERNATIO- NALISERING I PROFES- SIONSHØJSKOLESEK- TOREN RAPPORT OM BASELINE 2015 FOR INTERNATIONALISERING

Læs mere

INSTITUTIONSAKKREDITERING L A R S D Ø V L I N G A N D E R S E N 1 6. 0 5. 1 3

INSTITUTIONSAKKREDITERING L A R S D Ø V L I N G A N D E R S E N 1 6. 0 5. 1 3 INSTITUTIONSAKKREDITERING L A R S D Ø V L I N G A N D E R S E N 1 6. 0 5. 1 3 Lov om akkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner vedtaget af Folketinget i dag! Kvalitetssikring af videregående

Læs mere

Uddannelsespolitik. for Region Midtjylland. Region Midtjylland Regional Udvikling www.ru.rm.dk

Uddannelsespolitik. for Region Midtjylland. Region Midtjylland Regional Udvikling www.ru.rm.dk Uddannelsespolitik for Region Midtjylland Region Midtjylland Regional Udvikling www.ru.rm.dk 2 Uddannelsespolitik for Region Midtjylland Vedtaget af Regionsrådet den 21. januar 2009 Denne folder fortæller

Læs mere

Aarhus Tekniske Skole Att. Studierektor Mogen Enevoldsen. Sendt på e-mail: me@ats.dk. Akkreditering af nyt udbud af ny erhvervsakademiuddannelse i

Aarhus Tekniske Skole Att. Studierektor Mogen Enevoldsen. Sendt på e-mail: me@ats.dk. Akkreditering af nyt udbud af ny erhvervsakademiuddannelse i ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Aarhus Tekniske Skole Att. Studierektor Mogen Enevoldsen Sendt på e-mail: me@ats.dk Akkreditering af nyt udbud af ny erhvervsakademiuddannelse i autoteknologi

Læs mere

Høringssvar over udkast til vejledning om institutionsakkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner

Høringssvar over udkast til vejledning om institutionsakkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner ACE Denmark Akkrediteringsinstitutionen Att. sekretariatschef Rune Heiberg Hansen acedenmark@acedenmark.dk Høringssvar over udkast til vejledning om institutionsakkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner

Læs mere

Etablering af virtuel platform med henblik på udviklingen af nye undervisnings- og vejledningsformer på tværs af uddannelser

Etablering af virtuel platform med henblik på udviklingen af nye undervisnings- og vejledningsformer på tværs af uddannelser Tværfagligt Brobygningsprojekt Etablering af virtuel platform med henblik på udviklingen af nye undervisnings- og vejledningsformer på tværs af uddannelser Mona Høgh, Projektleder, Læreruddannelsen Roskilde,

Læs mere

Præsentation af projekt Udvikling af udeskole. 22. april 2014

Præsentation af projekt Udvikling af udeskole. 22. april 2014 Afdeling for Folkeskole og Internationale opgaver Frederiksholms Kanal 26 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5302 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Præsentation af projekt Udvikling af

Læs mere

Mødeindkaldelse J.nr.: U0002-7-03-4-12 Ref: EM

Mødeindkaldelse J.nr.: U0002-7-03-4-12 Ref: EM Mødeindkaldelse J.nr.: U0002-7-03-4-12 Ref: EM Mødeforum: Bestyrelsen for VIA University College Dato: Den 11. juni 2012 Tid: Kl. 15.30-18.30 Sted: Pædagoguddannelsen JYDSK, Skejbyvej 29, 8240 Aarhus (lokale

Læs mere

Vedrørende inhabilitet i forbindelse med bestyrelsesbeslutning om udbudsplaceringer

Vedrørende inhabilitet i forbindelse med bestyrelsesbeslutning om udbudsplaceringer Bestyrelsen for Professionshøjskolen Sjælland University College Slagelsevej 7 4180 Sorø Institutionsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk

Læs mere

PROJEKTBESKRIVELSE - KOMPETENCEUDVIKLING TIL FREMTIDENS BORGERSERVICE

PROJEKTBESKRIVELSE - KOMPETENCEUDVIKLING TIL FREMTIDENS BORGERSERVICE PROJEKTBESKRIVELSE - KOMPETENCEUDVIKLING TIL FREMTIDENS BORGERSERVICE Målgruppe Projektets primære målgruppe er front personale, der møder, betjener og servicerer de borgere, der henvender sig til kommunen

Læs mere

Disposition for præsentation

Disposition for præsentation Analyse af udbuddet og behovet for kompetenceudvikling inden for offshore energisektoren i Danmark, Norge, England og Tyskland Ved Jakob Stoumann, Chefanalytiker Oxford Research Oxford Research A/S Falkoner

Læs mere