Kolding Byråd Kolding Rådhus Akseltorv Kolding. Deres sags Id/dok nr /

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kolding Byråd Kolding Rådhus Akseltorv 1 6000 Kolding. Deres sags Id/dok nr. 12316979/12331853."

Transkript

1 Kolding Byråd Kolding Rådhus Akseltorv Kolding TILSYNET STATSFORVALTNINGEN MIDTJYLLAND Deres sags Id/dok nr / Statsforvaltningen Syddanmark oversendte ved brev af 26. april 2007 en række avisartikler vedrørende lovligheden af en af Kolding Kommune afgivet hensigtserklæring til Syddansk Universitet til Statsforvaltningen Midtjylland. Oversendelsen skete med henblik på, at Statsforvaltningen Midtjylland kunne tage stilling til, om der var grundlag for at rejse en tilsynssag. Oversendelsen skete, idet direktøren for Statsforvaltningen Syddanmark var næstformand i bestyrelsen for Syddansk Universitet og derfor fandt det rettest, at Statsforvaltningen Syddanmark ikke behandlede sagen. Efter en gennemgang af de fremsendte artikler besluttede Statsforvaltningen Midtjylland at tage sagen op til undersøgelse. Statsforvaltningen har nu afsluttet behandlingen af sagen. Statsforvaltningen finder ikke, at Kolding Byråd lovligt kan beslutte at yde det omhandlede tilskud til Syddansk Universitet, medmindre der skabes lovhjemmel herfor, eventuelt ved et aktstykke, som præcist og konkret angiver, hvilken gældende materiel lovgivning, fx de uskrevne kommunalfuldmagtsregler, der ændres eller suppleres. ST. BLICHERS VEJ 6 POSTBOX: RINGKØBING JOURNAL NR.: /166 SAGSBEHANDLER: MKLAAR DIREKTE TELEFON: TELEFON: TELEFAX: GIRO: EAN- NR TELEFONTID: MANDAG - ONSDAG: TORSDAG: FREDAG: EKSPEDITIONSTID: MANDAG- ONSDAG TORSDAG FREDAG Statsforvaltningen har endvidere henledt Kolding Byråds opmærksomhed på styrelseslovens 10, stk. 1, vedrørende behandling af sager for lukkede døre. Her følger en gennemgang af sagens baggrund og en nærmere begrundelse for statsforvaltningens opfattelse.

2 Sagens baggrund: Statsforvaltningen Midtjylland anmodede ved brev af 2. maj 2007 Kolding Kommune om en udtalelse til sagen. Statsforvaltningen anmodede herunder Kolding Byråd om at redegøre for de faktiske omstændigheder i sagen, herunder den omtalte hensigtserklæring. Videre anmodedes Kolding Byråd om en redegørelse for de beslutninger, der var truffet i sagen og hjemlen herfor. Statsforvaltningen anførte videre: Det fremgår af den vedlagte presseomtale, at Kolding Byråd overvejer at yde tilskud til Syddansk Universitet, dels som anlægstilskud og dels ved foræring af en byggemodnet grund til universitetet. Det falder som udgangspunkt udenfor kommunalfuldmagten at yde støtte til opgaver, der er henlagt til staten. Se herom Jens Garde og Karsten Revsbeck, Kommunalret, 2. udgave 2005, s. 24 f. Såfremt Kolding Kommune agter at yde tilskud til Syddansk Universitet, anmoder statsforvaltningen Kolding Byråd om at redegøre for hjemlen hertil. Statsforvaltningen skal samtidig anmode om at få tilsendt udskrift af eventuelle beslutningsprotokoller fra byrådet samt kopi af andre relevante akter i sagen. Kolding Byråd udtalte sig ved brev af 14. juni 2007 til sagen. Følgende fremgår af brevet: Indholdet af hensigtserklæringen Kolding Byråd har den 22. november 2004 godkendt en hensigtserklæring mellem Syddansk Universitet og Kolding Kommune om parternes hensigt med og forudsætninger for at deltage i universitetsbyggeriet i Kolding. Det fremgår af denne, at Kolding Kommune lægger vægt på, at udvikle Trekantsområdet som universitetsregion med Kolding som universitetsby med henblik på at styrke ungdomsuddannelsesmiljøet og efter- og videreuddannelse af den eksisterende arbejdskraft ved at satse på at udbygge de erhvervsmæssige kompetencer med innovations-, forskningsog uddannelsesmiljøer. Det nye universitetsbyggeri skal huse Syddansk Universitets forsknings- og uddannelsesmæssige aktiviteter i Koldingområdet og skal danne grundlag for en fortsættelse og en udbygning af universitetets opgaver med at bidrage til at fremme indsigt, vækst, velfærd og udvikling i samfundet som en central viden- og kulturbærende institution. SIDE 2

3 Det fremgår endvidere af hensigtserklæringen, at Kolding Byråd på sit møde den 23. august 2004 har vedtaget at ville engagere sig i universitetsbyggeriet i Kolding under følgende forudsætninger: 1. Der skal være tale om et statsligt byggeri med Statens Forsknings- og Uddannelsesbygninger som bygherre for universitetsbyggeriet. 2. Kolding Kommunes anlægstilskud til universitetsprojektet skal sikres fornøden hjemmel gennem Syddansk Universitets bevillingsretlige tilslutning fra de bevilgende myndigheder, idet det forudsættes, at de bevilgende myndigheder i tilstrækkeligt omfang oplyses om kommunens finansielle bidrag til projektets gennemførelse. 3. Kolding Kommune skal efter nærmere aftale med Syddansk Universitet og Statens Forsknings- og Uddannelsesbygninger indgå i projektets byggestyregruppe. 4. Ved manglende gennemførelse af byggesagen som anført ovenfor, vil Syddansk Universitet skulle tilbagebetale allerede udbetalte tilskud med en forrentning til Kolding Kommune svarende til den forrentning, Syddansk Universitet har oppebåret i perioden fra udbetaling, og indtil tilbagebetaling finder sted. Det fremgår endelig af hensigtserklæringen, at Kolding Kommune vil igangsætte arbejdet med at erhverve og klargøre Grønborggrunden, hvor det nødvendige areal til universitetsbyggeriet samt det kommunale grundareal mod åen efterfølgende vil blive overdraget til Syddansk Universitet og at Kolding Kommune yder et anlægstilskud på kr kr. Kolding Byråd havde behandlet sagen den 12. februar 2007, hvor byrådet besluttede at fremsende et forslag til ejeren af Grønborggrunden om en ekspropriationserstatning for grunden på kr. For denne vedtagelse stemte 15 medlemmer, imod stemte 8, og 8 var fraværende. Byrådet oplyste i sin udtalelse til statsforvaltningen endvidere bl.a.: Kolding Byråd har på et lukket møde den 30. april 2007 fået en mundtlig redegørelse vedr. sagen fra Syddansk Universitets rektor Jens Oddershede, uni- SIDE 3

4 versitetsdirektør Per Overgaard og Ulrik Abild, Statens Forsknings- og Uddannelsesbygninger. Det blev her nævnt, at den aftalte konstruktion, hvorefter der skaffes en hjemmel til dispositionerne via et aktstykke, er den som staten normalt arbejder efter i lignende sager. Det fremgik endvidere, at der ikke fra de redegørende parter var tvivl om lovligheden af fremgangsmåden. Hjemmel tilskud til universitetet Der ses via et aktstykke at kunne skabes en bevillingsretlig hjemmel til at Kolding Kommune kan yde de påtænkte tilskud (overdragelse af grundareal samt anlægstilskud) til Syddansk Universitet. Et af Finansudvalget godkendt aktstykke bliver senere formaliseret i en tillægsbevillingslov, der vedtages efter finansårets udløb og således bliver til en efterbevillingslov. Det fremgår af nedenstående uddrag fra Finansministeriets Budgetvejledning 2006 og Finansudvalgets beretning af 2005 om Finansudvalgets arbejdsform mv., at der ved tekstanmærkninger på aktstykker i særlige tilfælde gennemføres fravigelser eller suppleringer af eksisterende materielle lovbestemmelser. Det betyder, at der ved et aktstykke kan skabes en hjemmel til at Kolding Kommune kan yde støtte til Syddansk Universitet. Følgende passager skal her fremhæves fra Finansministeriets Budgetvejledning 2006: Der kan ved tekstanmærkning på finansloven gives supplerende konkrete bestemmelser til gældende love. Ændring af eksisterende lovgivning ved tekstanmærkning bør kun finde sted, såfremt ændringen er tidsbegrænset eller ændringen af lovgivningen ikke kan afventes. Der kan kun i helt særlige tilfælde ved tekstanmærkning i aktstykker gennemføres fravigelser eller ændringer af eksisterende materielle bestemmelser i anden lovgivning. De retlige spørgsmål, der kan opstå i den forbindelse, bør overvejes nøje. Lovbestemmelser, der er fastsat ved tekstanmærkning, har kun gyldighed for det finansår, hvori de er optaget på en bevillingslov. Ønskes en bestemmelse opretholdt i det følgende finansår, må tekstanmærkningen gentages på den følgende finanslov. Hvor der ikke i finansloven, budgetvejledningens kapitel 2 eller gældende regler i øvrigt er hjemmel SIDE 4

5 til at gennemføre en disposition, skal der tilvejebringes bevillingsmæssig hjemmel forud for dispositionens gennemførelse. Tilvejebringelse af bevillingsmæssig hjemmel til nye eller ændrede dispositioner i finansåret sker i praksis ved at opnå Folketingets Finansudvalgs tilslutning til en bevillingsansøgning (aktstykke). Fra Finansudvalgets beretning om Finansudvalgets arbejdsform m.v. af 27. oktober 2007 [2005], skal henvises til følgende passager: Finansudvalget har noteret sig, at der til trods for ovennævnte betænkeligheder har eksisteret en årelang praksis for at anvende tekstanmærkninger på aktstykker. For så vidt angår materielle tekstanmærkninger finder Finansudvalget, at der kun i helt særlige tilfælde ved tekstanmærkning i aktstykker bør gennemføres fravigelser eller supplering af eksisterende materielle lovbestemmelser. Finansudvalget har i flere tilfælde tidligere godkendt aktstykker, i medfør af hvilke, der fra en kommunes side ydes støtte til Syddansk Universitet: Aktstykke nr. 267 af 24. juni Det fremgår af aktstykket, at merudgifterne i forbindelse med oprettelsen af et samlet universitet for Syddanmark finansieres af staten og en række regionale bidragsydere: Ribe, Vejle og Sønderjyllands amtskommune, Esbjerg, Kolding og Sønderborg kommune samt fra private donatorer. Det fremgår endvidere, at det ved den nærmere tilrettelæggelse og aftale med kommunerne vil blive sikret, at de kommunale tilskud vil blive ydet i overensstemmelse med lovgivningen. Forud for aktstykket havde daværende forskningsminister Jan Trøjborg henvendt sig ved brev af maj 1998 til Kolding Kommune med en anmodning at medvirke til finansieringen af fusionen af universiteterne i Syddanmark. På baggrund heraf traf Kolding Byråd den 22. juni 1998 følgende beslutning: Kolding Kommune tilkendegiver at ville yde et tilskud på årligt kr. i en periode på 4 åre med den begrundelse, at kommunen ønsker at fremme særlige aktiviteter af kommunal interesse og under den forudsætning, at forskningsministeren SIDE 5

6 sikrer, at tilskuddet kan ydes inden for kommunalfuldmagtens rammer. Aktstykke nr. 231 af 21. maj Ribe amt og Esbjerg Kommune donerer 13,5 mio. kr. til grundkøb og tilbygning af Syddansk Universitet. Det fremgår af aktstykket, at ansøgningen forelægges for at tilvejebringe hjemmel til ejendomsoverdragelserne og overførsel af Ribe Amts og Esbjerg Kommunes bidrag til finansieringen. Aktstykke nr. 165 af 21. maj Finansudvalget godkendte donationer fra Sønderborg Kommune på 40 mio. kr., bestående af en delvis byggemodnet grund samt tilskud til nybyggeri på grunden til brug for Syddansk Universitet. Universitetet har oplyst, at de i forbindelse med disse donationer fra kommunale parter har betragtet Finansudvalgets accept af modtagelsen som en godkendelse fra staten om overdragelsen. Den formelle overdragelse har da fundet sted. Kolding Kommune kan dermed have en berettiget forventning om, at et lignende aktstykke vedrørende den her omhandlede støtte vil blive godkendt af Finansudvalget. Der er tale om en procedure, som i praksis er benyttet af Universitetet, Forskningsministeriet/Undervisningsministeriet/Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling, samt amtskommuner og kommuner. I henhold til kommunalfuldmagtsreglerne kan en kommune som udgangspunkt ikke varetage eller yde økonomisk støtte til varetagelsen af opgaver, som det efter lovgivningen udelukkende påhviler staten at varetage. Der er tale om det såkaldte opgavefordelingsprincip. Det følger imidlertid af Inger Mogensen og Dario Silic s bog Kommunalfuldmagtsreglerne i praksis, at afhængigt af, hvilken opgavevaretagelse der er tale om, og såfremt der foreligger særlige omstændigheder, herunder at der kan påvises en særlig kommunal interesse i den pågældende opgavevaretagelse, vil en kommune i et vist omfang kunne varetage eller yde økonomisk støtte til varetagelsen af opgaver, som det efter lovgivningen påhviler staten at varetage. Spørgsmålet om, hvornår opgavefordelingsprincippet kan fraviges, ses at bero på en konkret vurdering. Vurderingen bør ske ved en afvejning af på den ene side de hensyn, der må antages at have ligget til grund ved fordelingen af opgaver mellem de administrative niveauer og på den anden side den kommunale interesse, som konkret begrunder kommunens ønske om at varetage SIDE 6

7 eller yde økonomisk støtte til varetagelsen af opgaven. Det betyder, at selv om det i universitetslovgivningen er bestemt at tilskud til universiteter ydes af ministeren, vil Kolding Kommune kunne yde støtte, såfremt der foreligger en særlig kommunal interesse heri. Kolding Byråd finder, at der er en væsentlig kommunal interesse i at støtte udviklingen af Syddansk Universitet i Kolding by. Det er Kolding Byråds opfattelse, at støtten til universitetets udvikling vil bidrage til at fremme indsigt, vækst, velfærd og udvikling i Kolding by. Desuden vil et funktionelt og moderne universitets- og forskerparkmiljø være til gavn for udviklingen i Kolding by som et attraktivt miljø for både virksomheder, ansatte og studerende. Det skal endelig oplyses, at Kolding Kommune i forbindelse med en anden sag, om hvorvidt kommunal støtte til fond reelt er et skjult drifttilskud til erhvervsskole, i brev af 11. februar 2004 til Statsamtmanden i Århus har oplyst, at Kolding Kommune har afsat midler til støtte til etablering af en forsker og udviklingspark samt relokalisering af Syddansk Universitets Kolding Campus. Kolding Kommune anfører i brevet bl.a., at det er vurderet, at der er en bevillingsretlig hjemmel til at yde støtte til universitetsformål. Statsamtet ses ikke at have problematiseret eller kommenteret det forhold, at kommunen afsætte midler til at støtte universitetsformål. Af de af kommunen vedlagte sagsakter fremgår følgende: I Aktstykke 267 fra Forskningsministeriet til finansudvalget af 16. juni 1998 anføres blandt andet: a. Forskningsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til, at der kan bevilges 20 mio. kr. i 1998 i forbindelse med oprettelsen af et samlet universitet for Syddanmark. De årlige driftudgifter vil fra 1999 beløbe til 40 mio. kr. Udgifterne afholdes indenfor Forskningsministeriets bevillinger til universiteterne. b. Merudgifterne i de første 4 år finansieres af staten og en række regionale bidragsydere: Ribe, Vejle og Søn- SIDE 7

8 derjyllands amtskommune, Esbjerg, Kolding og Sønderborg kommune samt bidrag fra private donatorer. Den samlede merudgiftsramme til opbygning af forskningsmiljøer og uddannelsesudvikling forventes at blive 60 mio. kr. årligt fra og med 1999 fordelt efter forholdet 2:1 mellem staten og de regionale parter. I finansåret 1998 forventes en økonomisk ramme på 28 mio. kr., hvoraf staten bidrager med 20 mio. kr. I de efterfølgende år er statens bidrag 40 mio. kr. årligt. Ved den nærmere tilrettelæggelse og aftale med kommunerne vil det blive sikret, at de kommunale tilskud vil blive ydet i overensstemmelse med lovgivningen. Med ovenstående forventede meroptag kan der blive behov for en anlægsinvestering på indtil 20 mio. kr. i Sønderborg. I Esbjerg forventes en del af de regionale bidrag brugt til nybyggeri. I Kolding må påregnes indgåelse af nye lejemål. Den samlede økonomiske ramme på 28 mil. kr. i 1998 anvendes til planlægning og opbygning af nye forsknings- og uddannelsesmiljøer. Bidragene fra de regionale parter skal hovedsagelig anvendes til bygninger og specielle forskningsformål mv. Uddannelserne vil blive finansieret af Undervisningsministeriets taksameterbevillinger efter gældende regler. Der foreligger i øjeblikket tilsagn om kommunal medfinansiering frem til år Kolding Kommune vedlagde endvidere protokol fra Kolding Byråds møde den 23. august Til dette møde forelå en forvaltningsindstilling om valg blandt 5 modeller for fremtidig placering i Kolding af bygninger til Syddansk Universitet. Ifølge indstillingen skulle byrådet tilslutte sig model 4 blandt de fremlagte. Endvidere skulle byrådet bl.a. beslutte at erhverve og klargøre arealer med henblik på virkeliggørelsen, at donere arealer til universitetet samt under forudsætning af, at Indenrigs- og Sundhedsministeriet gav den fornødne dispensation at yde et anlægstilskud på 24,1 mio. kr. efter nærmere aftale. Borgmesteren skulle bemyndiges til at føre disse forhandlinger samt at indhente de nødvendige ministerielle dispensationer. Forvaltningsindstillingen var forud for byrådets møde behandlet i byrådets uddannelsesudvalg og økonomiudvalg. De to udvalg havde tilsluttet sig de refererede dele af forvaltningsindstillingen, idet dog nævnte donation skulle udgøre 46,1 mio. kr. i stedet for 24,1 mio. kr. Udvalgenes indstillinger tiltrådtes af et flertal på 22 byrådsmedlemmer. 2 medlemmer stemte imod, da de ønskede sagen SIDE 8

9 oversendt til drøftelse under budgetforhandlingerne. 1 medlem var fraværende. Af sagsfremstillingen til byrådets møde den 23. august 2004 fremgik i øvrigt bl.a.: Universitetsbyggeri i Kolding. Lukket sag. Skoledirektøren oplyser ved indstillingsark af 2. juli 2004, at Syddansk Universitet gennem en periode har ønsket at skabe mulighed for at udbygge sine aktiviteter i Kolding enten på den nuværende placering på Engstien eller ved et nybyggeri et andet sted i byen. Økonomiudvalget besluttede den 5. januar 2004, (sag nr ), at pålægge skoledirektøren og teknisk direktør at nedsætte en projektudviklingsgruppe med repræsentanter fra Syddansk Universitets ledelse, Kolding Kommune og Vejle Amt. Gruppen har udarbejdet et notat, der den 19. april 2004 blev forelagt for Økonomiudvalget, (sag nr ). Økonomiudvalget bemyndigede Borgmesteren til med baggrund i notatet og projektudviklingsgruppens anbefaling at indgå forhandlinger med de aktuelle interessenter. Såvel Vejle Amt som Trekantområdet Danmark og Kolding Kommune lægger i den overordnede planlægning vægt på at udvikle området som universitetsregion med Kolding som universitetsby. Formålet er at styrke ungdomsuddannelsesmiljøet i byen samt efter- og videreuddannelsesmulighederne for den eksisterende arbejdskraft. Syddansk Universitet har aktuelt behov for udvidelser. I dag har universitetet adresse på Engstien med et lejemål på m2, men der er behov for en udvidelse på ca m2. Denne udvidelse kan som nævnt foregå på den nuværende placering eller ved en flytning. Såfremt der besluttes flytning, vil der jævnfør det udarbejdede byplannotat af 6. april 2004, Universitets- og Forskerpark, være tale om en placering af universitetet ved Kolding Havn. Økonomi og finansiering: SIDE 9

10 Den foreslåede finansieringsmodel er baseret på et statsligt byggeri, idet denne model vurderes at være den mest attraktive. Statens Forsknings- og Uddannelsesbygninger forudsættes således at være bygherre for universitetsbyggeriet. De samlede udgifter for byggeriet ligger mellem 197,7 mio. kr. og 223,7 mio. kr. Herudover skal der findes donationer til den del af byggeudgiften, der ikke danner grundlag for huslejeniveauet 44,1 mio. kr. Vejle Amt har givet tilsagn om støtte på 20 mio. kr. Endvidere bør det undersøges, om Trekantområdet Danmark og evt. øvrige instanser er indstillet på at medvirke med tilskud. Finansiering af Kolding Kommunes donation: Salg af Gimbelgrunden 22,0 mio. kr. Videresalg af restgrund til Forskerpark 16,5 mio. kr. Indarbejdelse i budget 2005/ ,1 mio. kr. Tilskødning af kommunalt ejet areal 2,5 mio. kr. I alt 65,1 mio. kr. Hjemmel: Skoledirektøren oplyser, at det i henhold til universitetslovgivningen ikke er muligt for kommuner at yde kommunalt anlægstilskud til universitetsbyggeri. Efter samråd med Juridisk Tjeneste kan det dog oplyses, at det må formodes, at der bevillingsretligt er skabt hjemmel til at yde anlægstilskud til Syddansk Universitet. Til skoledirektørens sagsfremstilling havde økonomidirektøren føjet, at projektet antagelig ville kræve indenrigsog sundhedsministerens samtykke ifølge bekendtgørelse. om godkendelse af iværksættelse af kommunal anlægsvirksomhed Kolding Byråd vedlagde endvidere i sit svar til statsforvaltningen protokol fra byrådets møde den 22. november Heraf fremgik en indstilling fra forvaltningen om en udarbejdet hensigtserklæring mellem Syddansk Universi- SIDE 10

11 tet og Kolding Kommune. I sagsfremstillingen til byrådet anførtes bl.a.: Sagsfremstilling: Syddansk Universitet fremsender ved brev af 21. oktober 2004 hensigtserklæring mellem Syddansk Universitet og Kolding Kommune om det nye universitetsbyggeri i Kolding til godkendelse. Forvaltningens bemærkninger. Skoledirektøren oplyser ved indstillingsark af 27. oktober 2004, at hensigtserklæringen har til formål at beskrive parternes hensigt med og forudsætninger for at deltage i universitetsbyggeriet i Kolding. Bilag forefindes i sagen. Centralstabsbemærkninger: Økonomidirektøren oplyser, at de i hensigtserklæringen indeholdte økonomiske bindinger for Kolding Kommune er i overensstemmelse med de forudsætninger, der fremgik ved Byrådets behandling af sag om universitetsbyggeri i Kolding i mødet den 23. august 2004 (sag nr ). Jf. hensigtserklæringen erhverver og byggemodner Kolding Kommune Grønborgarealerne og overdrager efterfølgende det nødvendige areal til universitetsbyggeri til Syddansk Universitet. Jf. sag nr er den foreløbige udgift til erhvervelse, nedrivning og byggemodning vedrørende Grønborgarealerne opgjort til 38,5 mio. kr. Udover del af Grønborgarealerne overdrages det nuværende kommunale grundareal mod åen (værdi 2,5 mio. kr.). Endvidere yder Kolding Kommune et anlægstilskud på 46,1 mio. kr. i perioden 2005 til Beløbet fremgår af hensigtserklæringen og er i overensstemmelse med Byrådets beslutning i sag nr I årsbudget 2005 er i alt afsat 25,0 mio. kr., der er indbudgetteret i Ovennævnte udgifter vedrørende erhvervelse, nedrivning og byggemodning vedrørende Grønborgarealerne samt anlægstilskud til Syddansk Universitet udgør i alt 84,6 mio. kr., hvorefter der er en manko på 59,6 mio. kr. i budgetperioden 2005 til SIDE 11

12 Indstillingen var tiltrådt af et flertal i byrådets uddannelsesudvalg og økonomiudvalg og vedtoges af byrådet uden afstemning. Tre af byrådets medlemmer var fraværende. Byrådet har orienteret om, at der forud for disse beslutninger har været et længere forløb. Således behandlede byrådet på sit møde den 22. juni 1998 en anmodning fra forskningsministeren om medfinansiering til gennemførelse af fusionen mellem Odense Universitet, Handels- og Ingeniørhøjskole Syd og Sydjysk Universitetscenter. Et flertal i byrådet vedtog en forvaltningsindstilling om at yde et tilskud på 1 mio. kr. årligt i 4 år. Af forvaltningens sagsfremstilling fremgik bl.a., at der var usikkerhed om hjemmelen til tilskud til statslige driftsopgaver. Det vurderedes derfor at være rigtigt, at et eventuelt positivt tilsagn til forskningsministeren blev ledsaget af et forbehold om, at tilskuddet kunne ydes i overensstemmelse med kommunalfuldmagten og med begrundelsen, at kommunen ville fremme særlige aktiviteter af kommunal interesse. Ifølge indstillingen skulle tilsagnet således gives under den forudsætning, at forskningsministeren sikrede, at tilskuddet kunne ydes inden for kommunalfuldmagtens rammer. I det aktstykke 267, forskningsministeren forelagde Folketingets Finansudvalg den 16. juni 1998, anførtes bl.a.: Ved den nærmere tilrettelæggelse og aftale med kommunerne vil det blive sikret, at de kommunale tilskud vil blive ydet i overensstemmelse med lovgivningen. Kolding Kommune har telefonisk den 29. maj 2008 oplyst til statsforvaltningen, at kommunen har foretaget ekspropriationen, at der er udfærdiget byggetegninger, og at der mellem kommunen og universitetet har været afholdt en del møder, men at beslutningen i øvrigt ikke er bragt til udførelse. Der er således ikke foretaget udbetaling af støtte til Syddansk Universitet. Kolding Kommune har telefonisk den 9. juni 2008 oplyst til statsforvaltningen, at kommunen ikke har søgt indhentet de dispensationer fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet i sagen, der er nævnt i referatet fra byrådsmøde den 23. august Retsgrundlag: 46, stk. 2, i lov nr. 169 af 5. juni 1953, Danmarks Riges Grundlov er sålydende: 46, stk. 2. Ingen udgift må afholdes uden hjemmel i den af folketinget vedtagne finanslov eller i en af folketinget SIDE 12

13 vedtaget tillægsbevillingslov eller midlertidig bevillingslov. 1, 19, 20 og 30 i lovbekendtgørelse nr. 280 af 21. marts 2006 om universiteter er sålydende 1 : 1. Loven gælder for universiteter under Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling. Stk. 2. Universiteter er selvejende institutioner inden for den offentlige forvaltning under tilsyn af ministeren for videnskab, teknologi og udvikling. 19. Ministeren yder tilskud til universitetets undervisnings-, forsknings- og formidlingsvirksomhed og andre opgaver, som er henlagt til universitetet. Tilskud til undervisningsvirksomhed ydes ud fra takster fastsat på de årlige finanslove og antal årsstuderende samt eventuelt afsluttede studieforløb. Rammer for tilskud til forskningsog formidlingsvirksomhed og andre opgaver, som er henlagt til universitetet, fastlægges på de årlige finanslove 2. Stk. 2. Tilskud til universitetets opgaver efter stk. 1 indeholder tillige et bidrag til dækning af indirekte omkostninger ved universitetet, herunder ledelse, administration og bygninger m.v. Stk. 3. Ministeren kan efter forhandling med finansministeren fastsætte nærmere regler for tilskud til universiteternes virksomhed efter stk. 1 og 2 om udbetaling af tilskud, herunder forskudsvis udbetaling, til universiteterne og om universiteternes budget- og bevillingsmæssige forhold. Stk Andre ministre kan yde tilskud til universitetet. Stk. 2. Universitetet kan modtage tilskud og gaver fra anden side end bevillingslovene. Stk. 3. Universitetet kan drive indtægtsdækket virksomhed og tilskudsfinansierede aktiviteter. 30. Universiteter, der ved denne lov overgår til at være selvejende universiteter, er omfattet af ordningen for den statslige ejendomsadministration. Stk. 2. Ministeren bemyndiges til at kunne overdrage statslige bygninger, inventar og andet løsøre til universitetet efter anmodning fra universitetet. 1 Se nu lovbekendtgørelse nr af 7. december 2007 om universiteter. 2 Ved lov nr. 567 af 6. juni 2007 ophævedes 19, stk. 1, 2. og 3. pkt., 19, stk. 2 ophævedes og et nyt stk. 2 indsattes, ligesom der indsattes et nyt stk. 3, og stk. 3-7 blev herefter til stk Denne lov trådte i kraft den 1. juli SIDE 13

14 Stk. 3. De vilkår, der fastsættes ved overdragelse efter stk. 2, skal godkendes af de bevilgende myndigheder. Stk. 4. Ministeren kan efter forhandling med finansministeren og økonomi- og erhvervsministeren fastsætte nærmere regler om universitetets byggevirksomhed og bygningsforhold i øvrigt, for så vidt angår de bygninger, som universitetet har eller har overtaget. Stk. 5. Universitetet skal tegne skadesforsikring for de bygninger, som universitetet har eller har overtaget. 19 i lovbekendtgørelse nr af 7. december 2007 om universiteter er sålydende: 19. Ministeren yder tilskud til universitetets undervisnings-, forsknings- og formidlingsvirksomhed og andre opgaver, som er henlagt til universitetet. Stk. 2. Tilskud til universitetets udbud af godkendte uddannelser efter 4, stk. 1, nr. 1 og 2, og 5 ydes ud fra takster på de årlige finanslove og antal årsstuderende samt eventuelt afsluttede studieforløb. Stk. 3. Rammer for tilskud til forsknings- og formidlingsvirksomhed og andre opgaver, som er henlagt til universitetet, fastlægges på de årlige finanslove. Stk. 4. Ministeren kan efter forhandling med finansministeren fastsætte nærmere regler for tilskud til universiteternes virksomhed efter stk. 1 og 2 om udbetaling af tilskud, herunder forskudsvis udbetaling, til universiteterne og om universiteternes budget- og bevillingsmæssige forhold. Stk. 5. Uddrag af Finansministeriets budgetvejledning 2006 (kapitel 1 afsnit og 1.5, kapitel 3.1, afsnit samt ): Bevillingsanvendelsen Ministerierne og de øvrige statsinstitutioner kan i løbet af finansåret afholde udgifter og modtage indtægter i overensstemmelse med de givne bevillinger. En bevilling er en bemyndigelse til en minister til i finansåret at afholde udgifter til et angivet formål eller modtage indtægter af en angivet art i overensstemmelse med de generelle og specielle forudsætninger, hvorunder bevillingen er givet, og i overensstemmelse med andre bestemmelser, fx lov, bekendtgørelse, cirkulære og intern instruks. 1.5 Særligt om tekstanmærkninger På bevillingslovene forekommer ud over bevillingerne et antal tekstanmærkninger. SIDE 14

15 Tekstanmærkninger er lovbestemmelser, der bruges som et supplement til den bevillingsmæssige styring. Tekstanmærkninger anvendes særligt i de tilfælde, hvor der i form af en dispositionsramme gives en bemyndigelse til at indgå forpligtelser, der medfører udgifter i senere finansår, jf. punkt Flerårige dispositioner. Der kan ved tekstanmærkning på finansloven gives supplerende konkrete bestemmelser til gældende love. Ændring af eksisterende lovgivning ved tekstanmærkning bør kun finde sted, såfremt ændringen er tidsbegrænset eller ændring af lovgivningen ikke kan afventes. Det bør altid overvejes, om regulering skal ske i lovgivningen uden for finansloven, og varige eller generelle lovændringer bør ikke gennemføres ved tekstanmærkning. Der kan kun i helt særlige tilfælde ved tekstanmærkning i aktstykker gennemføres fravigelser eller ændringer af eksisterende materielle bestemmelser i anden lovgivning. De retlige spørgsmål, der kan opstå i den forbindelse, bør overvejes nøje. Lovbestemmelser, der er fastsat ved tekstanmærkning, har kun gyldighed for det finansår, hvori de er optaget på en bevillingslov. Ønskes en bestemmelse opretholdt i det følgende finansår, må tekstanmærkningen gentages på den følgende finanslov. Antallet af tekstanmærkninger bør begrænses mest muligt, og anvendelse af tekstanmærkninger til regulering af bevillingsfremmede forhold må ikke finde sted. Kapitel 3. Nye eller ændrede dispositioner i finansåret 3.1 Behovet for nye eller ændrede dispositioner Der kan i løbet af et finansår opstå behov for at gennemføre nye eller ændrede dispositioner i forhold til de bevillinger, der er givet på finansloven, fordi: - en disposition ikke har været forudset eller ikke har kunnet forudses under finanslovens udarbejdelse, - de forudsætninger, hvorunder en bevilling er givet, ændres, eller fordi - de nødvendige oplysninger om en forudset disposition ikke eller kun delvis har kunnet foreligge under udarbejdelsen af finansloven. SIDE 15

16 I visse tilfælde er der hjemmel til at foretage nye eller ændrede dispositioner i løbet af et finansår, jf. punkt 3.2 Nye eller ændrede dispositioner, hvor hjemmel er givet. Hvor der ikke i finansloven, budgetvejledningens kapitel 2 eller lovgivningen i øvrigt er hjemmel til at gennemføre en disposition, må bevillingsmæssig hjemmel tilvejebringes, jf. herved punkt Forudgående hjemmel. Dette gælder både adgangen til at modtage indtægter og afholde udgifter og påføre staten andre økonomiske forpligtelser som statsgarantier og flerårige forpligtelser Dispositioner med Finansudvalgets tilslutning Tilvejebringelse af bevillingsmæssig hjemmel til nye eller ændrede dispositioner i finansåret sker i praksis ved at opnå Folketingets Finansudvalgs tilslutning til en bevillingsansøgning (aktstykke) Konsekvensangivelse mv. Der skal i relevant omfang ud over de økonomiske konsekvenser redegøres for administrative, erhvervsmæssige og miljømæssige konsekvenser af forslaget samt eventuelt for forholdet til EU-retten. Det er i øvrigt vigtigt, at de retlige spørgsmål overvejes nøje i forbindelse aktstykker af principiel juridisk karakter, herunder i de meget sjældne tilfælde, hvor et aktstykke måtte indebære lovgivning i form af tekstanmærkninger, der ændrer eller supplerer materiel lovgivning, jf. punkt 1.2. om tekstanmærkninger. Statsforvaltningens udtalelse: Det fremgår af sagen, at Kolding Kommune har besluttet at yde et anlægstilskud til Syddansk Universitet på kr. Kolding Kommune har endvidere besluttet at erhverve og klargøre Grønborggrunden og overdrage denne til Syddansk Universitet. Det fremgår af sagen, at Kolding Kommune i den forbindelse foretager ekspropriation af Grønborggrunden og i den forbindelse betaler ekspropriationserstatning på kr. til Bygma Gruppen A/S. Det fremgår af sagen, at den planlagte ekspropriation sker efter planlovens 47, stk. 1 (nu lovbekendtgørelse nr. 813 af 21. juni 2007 om planlægning). Kommunalbestyrelsens afgørelser efter planlovens 47, stk. 1, kan SIDE 16

17 indbringes for Naturklagenævnet, jf. planlovens 58, stk. 1, nr. 2. Statsforvaltningen har herefter ikke foretaget en vurdering af lovligheden af den planlagte ekspropriation. Statsforvaltningen undersøger i det følgende alene, hvorvidt Kolding Kommune lovligt kan yde den planlagte støtte til Syddansk Universitet. Hjemmel i lov eller kommunalfuldmagtsreglerne. En kommune må ikke afholde udgifter uden at have hjemmel hertil. Hjemmel kan foreligge i lov eller uskrevne regler, for eksempel kommunalfuldmagtsreglerne. Kommunalfuldmagten giver kommunerne en vis frihed i anvendelsen af deres økonomiske ressourcer. Denne frihed er imidlertid ikke ubegrænset. Man kan udtrykke det sådan, at en kommunalbestyrelse kan afholde udgifter uden lovhjemmel til en række aktiviteter, hvis den dermed forfølger en lovlig kommunal interesse. Aktiviteterne og de kommunale udgifter må blot ikke stride mod loven og andre regler, herunder kommunalfuldmagtsreglerne, som er udviklet ved kommuners og tilsynsmyndigheders praksis. En begrænsning følger af den opgavefordeling, der er angivet ved lov og uskrevne regler. Er en opgave således ved lov henlagt til en statslig eller regional myndighed, antages dette i almindelighed at udelukke kommunal finansiering af eller tilskud til opgaven. Jens Garde og Karsten Revsbech skriver følgende herom i Kommunalret, 2. udgave 2005, side 23 f.: Som nævnt indeholder lokalitetsprincippet den begrænsning, at en kommune kun kan varetage (eller støtte) opgaver, som interessemæssigt er knyttet til kommunen. Dette indebærer ikke alene en geografisk afgrænsning, men også en grænsedragning i forhold til andre administrative niveauer (for primærkommunen således det amtskommunale og statslige niveau). Det er ofte usikkert, til hvilket administrativt niveau en opgave skal henføres, og om den i givet fald kan placeres entydigt på det pågældende niveau. Klarest er afgrænsningen i forhold til nogle klassiske statslige opgaver. Anliggender, der vedrører landets forsvar, er således klart en statslig opgave.. Når sådanne opgaver anses for statslige, skyldes det opgavernes karakter, derved at de vedrører hele landet, men det skyldes også, at lovgivningen SIDE 17

18 indeholder bestemmelser, der klart må forstås således, at der er tale om en statsopgave. Det skal fremhæves, at kommunerne ikke er afskåret fra at yde økonomisk støtte til eller i øvrigt beskæftige sig med (aspekter af) opgaver, der som udgangspunkt er statslige. I det omfang der foreligger en kommunal interesse kan kommunen i hvert fald i visse tilfælde yde en økonomisk støtte, til står i forhold til kommunens interesse. Således har en kommunes interesse i placeringen og den ydre tilpasning i bybilledet af en retsbygning som ovenfor nævnt kunnet begrunde, at kommunen dækkede statens merudgifter ved at anbringe bygningen ved byens torv med en passende facade, ligesom kommuner har støttet banegårdsflytninger. Hvor en kommune yder tilskud til en statslig bygning el. lign., må dette tilskud ikke overstige de samlede merudgifter, som det statslige (bygge-) projekt påføres som følge af det kommunale ønske vedrørende udseende eller placering af bygningen m.v. Der må ikke være tale om et kommunalt tilskud til staten. Der kan heller ikke ydes tilskud alene med henblik på at få oprettet eller bevaret en statslig service i kommunen. Se ligeledes Hans Gammeltoft-Hansen, Forvaltningsret, 2. udgave 2002, side 680 f. Det er således hovedreglen, at en kommune ikke kan yde støtte til opgaver, det ved lov er henlagt til staten at varetage. Der kan dog herfra gøres undtagelse, såfremt der er en lovlig kommunal interesse heri. Syddansk Universitet er omfattet af universitetsloven (nu lovbekendtgørelse nr af 7. december 2007). Det følger af lovens 1, stk. 2, at universiteter er selvejende institutioner inden for den offentlige forvaltning under tilsyn af ministeren for videnskab, teknologi og udvikling. Det følger af universitetslovens 19, at tilskud til undervisnings- forsknings- og formidlingsvirksomhed og andre opgaver, som er henlagt til universiteterne, ydes af ministeren. Et universitet har endvidere ifølge 20 hjemmel til at modtage tilskud og gaver fra anden side end bevillingslovene, jf. 20, stk. 2. Statsforvaltningen finder, at universitetsloven må antages udtømmende at regulere spørgsmålet om støtte til universiteter. Det er således statsforvaltningens opfattelse, at universitetsloven ikke hjemler kommunal støtte til Syddansk Universitet. SIDE 18

19 Statsforvaltningen finder ikke, at det forhold, at Syddansk Universitet er oprettet som en selvejende statslig institution, giver en ændret adgang for kommuner til at give tilskud end den, der gælder i forhold til statslige institutioner. Kolding Kommune vil således alene kunne støtte Syddansk Universitet, i det omfang, der ved støtten varetages en særlig kommunal interesse. Kolding Byråd har anført, at kommunen har en væsentlig kommunal interesse i at støtte udviklingen af Syddansk Universitet i Kolding by, idet støtten til universitetets udvikling vil bidrage til at fremme indsigt, vækst, velfærd og udvikling i byen. Herudover vil et funktionelt og moderne universitets- og forskerparkmiljø være til gavn for udviklingen i Kolding by som et attraktivt miljø for både virksomheder, ansatte og studerende. Statsforvaltningen anerkender naturligvis, at et byråd i dette tilfælde Kolding Byråd har en naturlig og, for så vidt legitim, interesse i at tiltrække virksomheder og institutioner, i dette tilfælde forsknings- og undervisningsaktiviteter på universitetsniveau. Statsforvaltningen finder imidlertid ikke, at Kolding Byråd har påpeget en kommunal interesse i det foreliggende tilfælde, som rækker ud over den almene interesse, enhver kommune kan have i at blive hjemsted for statslige investeringer og aktiviteter. Statsforvaltningen finder således ikke, at Kolding Byråd har en særlig kommunal interesse i at støtte udviklingen af Syddansk Universitet. Den af Kolding Byråd besluttede støtte til Syddansk Universitet har således efter statsforvaltningens opfattelse hverken hjemmel i universitetsloven eller i kommunalfuldmagten. Hjemmel via aktstykke. Kolding Byråd har over for statsforvaltningen anført, at Kolding Kommunes anlægstilskud til universitetsprojektet skal sikres fornøden hjemmel gennem tilslutning fra Folketingets Finansudvalg. Kommunen henviser til tekstanmærkninger i tidligere aktstykker vedrørende Syddansk Universitet og anfører, at kommunen dermed kan have en berettiget forventning om, at et lignende aktstykke vedrørende kommunens støtte vil blive godkendt af Finansudvalget. Statsforvaltningen bemærker hertil følgende: Det følger af grundlovens 46, stk. 2, at ingen udgift må afholdes uden hjemmel i en af Folketinget vedtaget finanslov, tillægsbevillingslov eller midlertidig bevillings- SIDE 19

20 lov. Bestemmelsen anses dog at være ændret ved en retssædvane, der går ud på, at en udgift kan afholdes, når Finansudvalget har givet sin tilslutning dertil, således at den efter grundloven nødvendige bevilling må anses for tilvejebragt ved Finansudvalgets samtykke til udgiftens afholdelse. Se herom Peter Germer, Statsforfatningsret 4. udgave, 2007, side 186. Finansloven tilsigter først og fremmest at skabe den af grundloven krævede hjemmel for vedkommende ministers økonomiske dispositioner. Til bevillinger på finansloven kan være knyttet tekstanmærkninger. Disse skal betragtes som lovbestemmelser på linje med andre og tjener som supplement til Folketingets bevillingsmæssige styring af forvaltningen. Når tekstanmærkninger til finansloven er at betragte som lovbestemmelser, følger heraf, at de kan ændre på eller tilsidesætte bestemmelser i andre love og retsregler, ligesom enhver anden lov kan det. I Finansministeriets budgetvejledning ( ) anføres det imidlertid bl.a. i kapitel 1.5: Ændring af eksisterende lovgivning ved tekstanmærkning bør kun finde sted, såfremt ændringen er tidsbegrænset eller ændring af lovgivningen ikke kan afventes. Det bør altid overvejes, om regulering skal ske i lovgivningen uden for finansloven, og varige eller generelle lovændringer bør ikke gennemføres ved tekstanmærkning. Der kan kun i helt særlige tilfælde ved tekstanmærkning i aktstykker gennemføres fravigelser eller ændringer af eksisterende materielle bestemmelser i anden lovgivning. De retlige spørgsmål, der kan opstå i den forbindelse, bør overvejes nøje. Antallet af tekstanmærkninger bør begrænses mest muligt, og anvendelse af tekstanmærkninger til regulering af bevillingsfremmede forhold må ikke finde sted. I beretning afgivet af Finansudvalget den 27. oktober 2005 om Finansudvalgets arbejdsform m.v. udtales om den tilsvarende problemstilling i afsnit 5.2 under overskriften Lovgivning på finansloven bl.a.: Finansudvalget anerkender, at tekstanmærkninger under nærmere givne betingelser i visse særlige tilfælde kan være et hensigtsmæssigt styringsredskab. Imidlertid knytter der sig en række betænkeligheder af kundgørelsesmæssig, lovteknisk, pro- SIDE 20

Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab. Vedrørende regnskab 2007

Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab. Vedrørende regnskab 2007 Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab 16-09- 2008 Vedrørende regnskab 2007 Statsforvaltningen har modtaget revisionsprotokollat af 17. april 2008 vedrørende regnskab

Læs mere

Marianne Kamp Bogfinkevej 30 Rindum 6950 Ringkøbing. Vedr. Din henvendelse om Ringkøbing-Skjern Kommune.

Marianne Kamp Bogfinkevej 30 Rindum 6950 Ringkøbing. Vedr. Din henvendelse om Ringkøbing-Skjern Kommune. Marianne Kamp Bogfinkevej 30 Rindum 6950 Ringkøbing 23-02- 2009 TILSYNET STATSFORVALTNINGEN MIDTJYLLAND Vedr. Din henvendelse om Ringkøbing-Skjern Kommune. Du har ved brev af 27. august 2007 rettet henvendelse

Læs mere

Favrskov Kommunalbestyrelse Skovvej 20 8382 Hinnerup. Vedr. Favrskov Kommunes sagsnr. 710-2010-38569

Favrskov Kommunalbestyrelse Skovvej 20 8382 Hinnerup. Vedr. Favrskov Kommunes sagsnr. 710-2010-38569 Favrskov Kommunalbestyrelse Skovvej 20 8382 Hinnerup 1 7-12- 2010 TILSYNET Vedr. Favrskov Kommunes sagsnr. 710-2010-38569 Favrskov Kommune har ved brev af 30. august 2010 anmodet statsforvaltningen om

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 10. februar 2009 til et byrådsmedlem

Statsforvaltningens brev af 10. februar 2009 til et byrådsmedlem Statsforvaltningens brev af 10. februar 2009 til et byrådsmedlem 10-02- 2009 TILSYNET Du har som byrådsmedlem af Svendborg Byråd klaget over den proceduremæssige behandling af spørgsmålet om aflysning

Læs mere

Ejendomsforeningen Kronjylland Middelgade 1 8900 Randers C

Ejendomsforeningen Kronjylland Middelgade 1 8900 Randers C Ejendomsforeningen Kronjylland Middelgade 1 8900 Randers C 18-11- 2010 TILSYNET Ejendomsforeningen Kronjylland har i brev af den 21. december 2009 anmodet Statsforvaltningen Midtjylland om at undersøge,

Læs mere

Midttrafik Søren Nymarks Vej 3 8270 Højbjerg. Vedrørende Deres j.nr. 8-16-16-72-2006.

Midttrafik Søren Nymarks Vej 3 8270 Højbjerg. Vedrørende Deres j.nr. 8-16-16-72-2006. Midttrafik Søren Nymarks Vej 3 8270 Højbjerg 22-03- 2007 Vedrørende Deres j.nr. 8-16-16-72-2006. Midttrafik har i brev af 30. november 2006 anmodet om Statsamtet Århus godkendelse af Regler for vederlag,

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 20. april 2007 til en borger.

Statsforvaltningens brev af 20. april 2007 til en borger. Statsforvaltningens brev af 20. april 2007 til en borger. 20-04- 2007 De har ved mails af 4. og 5. december 2006 klaget over Esbjerg Kommunes anvendelse af skattemidler til afskedsfest m.v. Deres henvendelse

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 26. juli 2007 til Slagelse Kommune:

Statsforvaltningens brev af 26. juli 2007 til Slagelse Kommune: Statsforvaltningens brev af 26. juli 2007 til Slagelse Kommune: 26-07- 2007 TILSYNET Sagsresume og konklusion NN har anmodet om Statsforvaltningens udtalelse vedr. daværende Korsør kommunes godkendelse

Læs mere

Statsforvaltningens udtalelse af 10. januar 2008 til Nyborg Kommune

Statsforvaltningens udtalelse af 10. januar 2008 til Nyborg Kommune Statsforvaltningens udtalelse af 10. januar 2008 til Nyborg Kommune 10-01- 2008 Statsamtet Sønderjylland besluttede den 9. maj 2006 at rejse sag om Nyborg Kommunes udlån af materiel til personalet ansat

Læs mere

Vedr.: Deres henvendelse vedr. Løsning Plejecenter.

Vedr.: Deres henvendelse vedr. Løsning Plejecenter. A 01-09- 2008 Vedr.: Deres henvendelse vedr. Løsning Plejecenter. De har ved brev af 3. december 2006 rettet henvendelse til Statsforvaltningen Midtjylland, som i medfør af 47 i lov om kommunernes styrelse

Læs mere

Ikast-Brande Kommune Rådhuset Rådhusstrædet 6 7430 Ikast. Vedr. Ikast-Brande Kommunes Gadebelysning A/S.

Ikast-Brande Kommune Rådhuset Rådhusstrædet 6 7430 Ikast. Vedr. Ikast-Brande Kommunes Gadebelysning A/S. Ikast-Brande Kommune Rådhuset Rådhusstrædet 6 7430 Ikast 25-03- 2009 TILSYNET Vedr. Ikast-Brande Kommunes Gadebelysning A/S. Ikast-Brande Kommune har ved brev af 2. oktober 2008 anmodet Velfærdsministeriet

Læs mere

Århus Byråd Rådhuset 8000 Århus C. Vedr. afslag til stillingsansøger.

Århus Byråd Rådhuset 8000 Århus C. Vedr. afslag til stillingsansøger. Århus Byråd Rådhuset 8000 Århus C 09-06- 2008 Vedr. afslag til stillingsansøger. A har ved brev af 13. december 2007 rettet henvendelse til Statsforvaltningen Midtjylland, som i medfør af 47 i lov om kommunernes

Læs mere

Din henvendelse om aktindsigt mv. i forbindelse med behandling af udkast til lokalplan 1023

Din henvendelse om aktindsigt mv. i forbindelse med behandling af udkast til lokalplan 1023 09-03- 2009 TILSYNET Din henvendelse om aktindsigt mv. i forbindelse med behandling af udkast til lokalplan 1023 Du har ved mail af 14. januar 2008 rettet henvendelse til Statsforvaltningen Midtjylland,

Læs mere

Statsforvaltningens vejledende udtalelse til Langeland Kommune

Statsforvaltningens vejledende udtalelse til Langeland Kommune Statsforvaltningens vejledende udtalelse til Langeland Kommune 15-09- 2008 Langeland Kommune har den 1. august 2008 anmodet statsforvaltningen om at vurdere, om overdragelse af Tranekær Slotsmølle til

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 3. marts 2011 til Varde Kommune

Statsforvaltningens brev af 3. marts 2011 til Varde Kommune Statsforvaltningens brev af 3. marts 2011 til Varde Kommune 03-03- 2011 Statsforvaltningen Syddanmark udtalte den 27. november 2009, at Varde Kommune ikke varetager en kommunal interesse ved at give de

Læs mere

2007-02-27. Københavns Kommune. Vejledende udtalelse om kommunens adgang til at erhverve arealer i Sverige med henblik på etablering af kolonihaver.

2007-02-27. Københavns Kommune. Vejledende udtalelse om kommunens adgang til at erhverve arealer i Sverige med henblik på etablering af kolonihaver. 2007-02-27. Københavns Kommune. Vejledende udtalelse om kommunens adgang til at erhverve arealer i Sverige med henblik på etablering af kolonihaver. Resumé: statsforvaltningen har ikke fundet grundlag

Læs mere

Vedr. Deres henvendelse vedrørende formand for Børneog Ungdomsudvalget i Viborg Kommune, Søren Pape Poulsens habilitet.

Vedr. Deres henvendelse vedrørende formand for Børneog Ungdomsudvalget i Viborg Kommune, Søren Pape Poulsens habilitet. A 22-07- 2008 Vedr. Deres henvendelse vedrørende formand for Børneog Ungdomsudvalget i Viborg Kommune, Søren Pape Poulsens habilitet. De har ved brev af 31. august 2007 rettet henvendelse til Statsforvaltningen

Læs mere

Randers Byråd Laksetorvet 8900 Randers C. Vedr. rabat til pensionistbuskort i Randers Kommune

Randers Byråd Laksetorvet 8900 Randers C. Vedr. rabat til pensionistbuskort i Randers Kommune Randers Byråd Laksetorvet 8900 Randers C 12-11- 2008 Vedr. rabat til pensionistbuskort i Randers Kommune Randers Kommune har ved mail af 11. december 2007 rettet henvendelse til Statsforvaltningen Midtjylland,

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Kommune Rådhuset Ved Fjorden 6 6950 Ringkøbing. Vedr. henvendelse om aktindsigt i e-mail modtaget af

Ringkøbing-Skjern Kommune Rådhuset Ved Fjorden 6 6950 Ringkøbing. Vedr. henvendelse om aktindsigt i e-mail modtaget af Ringkøbing-Skjern Kommune Rådhuset Ved Fjorden 6 6950 Ringkøbing 11-05- 2009 TILSYNET STATSFORVALTNINGEN MIDTJYLLAND Vedr. henvendelse om aktindsigt i e-mail modtaget af Ringkøbing-Skjern Kommune ST. BLICHERS

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 10. december 2007 til Landsforeningen Frie Børnehaver og Fritidshjem

Statsforvaltningens brev af 10. december 2007 til Landsforeningen Frie Børnehaver og Fritidshjem Statsforvaltningens brev af 10. december 2007 til Landsforeningen Frie Børnehaver og Fritidshjem 10-12- 2007 Landsforeningen Frie Børnehaver og Fritidshjem har i brev af 3. juli 2006 rettet henvendelse

Læs mere

Statsforvaltningens udtalelse af 9. januar 2008 til Svendborg Kommune: Vejledende udtalelse vedrørende Svendborg Kommunes

Statsforvaltningens udtalelse af 9. januar 2008 til Svendborg Kommune: Vejledende udtalelse vedrørende Svendborg Kommunes Statsforvaltningens udtalelse af 9. januar 2008 til Svendborg Kommune: Vejledende udtalelse vedrørende Svendborg Kommunes støtte til Svendborghallerne P/S: Svendborg Kommune har ved skrivelse af 28. juni

Læs mere

2007-03-28 Helsingør Kommune. Ændringsforslag til 2. behandling af budgettet.

2007-03-28 Helsingør Kommune. Ændringsforslag til 2. behandling af budgettet. 2007-03-28 Helsingør Kommune. Ændringsforslag til 2. behandling af budgettet. Resumé: Udtalt, at et byrådsmedlem var berettiget til at fremsætte og få behandlet ændringsforslag ved 2. behandlingen af budgettet.

Læs mere

Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde. Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune.

Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde. Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune. Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde 27-09- 2010 TILSYNET Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune. Statsforvaltningen Midtjylland godkendte ved brev af 16. april 2007, at Syddjurs

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger

Statsforvaltningens brev til en borger Statsforvaltningens brev til en borger Resumé: Statsforvaltningen finder ikke, at det er i strid med lighedsgrundsætningen, at Frederiksberg Kommune som et af kriterierne for tildeling af voksenelevløn

Læs mere

Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C. Vedr. Århus Kommunes salg af areal på havnen.

Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C. Vedr. Århus Kommunes salg af areal på havnen. Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C 15-12- 2009 TILSYNET Vedr. Århus Kommunes salg af areal på havnen. X har ved brev af 9. august 2008 rettet henvendelse til Statsforvaltningen Midtjylland, som i medfør

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 30. oktober 2008 til en. Kommune.

Statsforvaltningens brev af 30. oktober 2008 til en. Kommune. Statsforvaltningens brev af 30. oktober 2008 til en kommune. 30-10- 2008 TILSYNET Vedrørende godkendelse af ændrede vedtægter for det kommunale fællesskab Fælleskøkkenet Elbo I/S. Fredericia Kommune har

Læs mere

Statsforvaltningen anmodede Holstebro Kommune om en redegørelse og modtog denne ved brev af 18. marts 2010 fra Holstebro Kommune.

Statsforvaltningen anmodede Holstebro Kommune om en redegørelse og modtog denne ved brev af 18. marts 2010 fra Holstebro Kommune. 08-1 2-2010 TILSYNET Den 1. juli 2009 rettede du på vegne af foreningen Strandingsmuseets Venner henvendelse til Statsforvaltningen Midtjylland, som ifølge kapitel VI i styrelsesloven 1 fører det statslige

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 16. maj 2007 til en kommune. Vedrørende Deres j.nr. 793680.

Statsforvaltningens brev af 16. maj 2007 til en kommune. Vedrørende Deres j.nr. 793680. Statsforvaltningens brev af 16. maj 2007 til en kommune. 16-05- 2007 Vedrørende Deres j.nr. 793680. Tønder Kommune har den 18. december 2006 anmodet om Statsamtet Sønderjyllands samtykke til undladelse

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommunalbestyrelse Rådhuset Lyngby Torv 2800 Lyngby. Vedr. regulering af erstatning for dækningsgrav kommunens j. nr.

Lyngby-Taarbæk Kommunalbestyrelse Rådhuset Lyngby Torv 2800 Lyngby. Vedr. regulering af erstatning for dækningsgrav kommunens j. nr. Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Lyngby-Taarbæk Kommune burde have indbragt spørgsmålet om en erstatnings størrelse for taksationskommissionen, men da sagen har bagatelagtig karakter, og ulovligheden

Læs mere

Holstebro Byråd Kirkestræde Holstebro. Brugerbetaling for godkendelse af og tilsyn med husdyrbrug

Holstebro Byråd Kirkestræde Holstebro. Brugerbetaling for godkendelse af og tilsyn med husdyrbrug Holstebro Byråd Kirkestræde 11 7500 Holstebro 24-11- 2010 TILSYNET Brugerbetaling for godkendelse af og tilsyn med husdyrbrug Dansk Landbrugsrådgivning, LandboThy, har den 17. juni 2009 rettet henvendelse

Læs mere

Niels Christian Lundsager Krogen 2 Langemark 8305 Samsø. Henvendelse om Samsø Kommune

Niels Christian Lundsager Krogen 2 Langemark 8305 Samsø. Henvendelse om Samsø Kommune Niels Christian Lundsager Krogen 2 Langemark 8305 Samsø Henvendelse om Samsø Kommune 13-07- 2010 Du har ved brev af 15. december 2009 rettet henvendelse til Statsforvaltningen Midtjylland, som i medfør

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 8. december 2010 til en kommune

Statsforvaltningens brev af 8. december 2010 til en kommune Statsforvaltningens brev af 8. december 2010 til en kommune Varde Kommune har den 24. november 2010 søgt om dispensation fra reglerne om offentligt udbud vedrørende et mageskifte med Region Syddanmark

Læs mere

Statsforvaltningen har nu afsluttet behandlingen af sagen.

Statsforvaltningen har nu afsluttet behandlingen af sagen. Vedr. Deres klage over Skanderborg Kommune. De har ved brev af 11. februar 2007 rettet henvendelse til Statsforvaltningen Midtjylland, som i medfør af 47 i lov om kommunernes styrelse (styrelsesloven lovbekendtgørelse

Læs mere

Statsforvaltningen Midtjyllands udtalelse af 29. oktober 2008

Statsforvaltningen Midtjyllands udtalelse af 29. oktober 2008 Statsforvaltningen Midtjyllands udtalelse af 29. oktober 2008 29-10- 2008 Vedr. Tilskud til efterskoleophold. A har ved brev af 23. oktober 2006, på vegne af B og C rettet henvendelse til Statsamtet Århus.

Læs mere

Hedensted Kommunalbestyrelse Niels Espesvej 8 8722 Hedensted

Hedensted Kommunalbestyrelse Niels Espesvej 8 8722 Hedensted Hedensted Kommunalbestyrelse Niels Espesvej 8 8722 Hedensted 20-12- 2010 TILSYNET A rettede den 11. februar 2009 henvendelse til Statsforvaltningen Midtjylland, som ifølge styrelseslovens 1 kapitel VI

Læs mere

Statsforvaltningens vejledende udtalelse af 27. oktober 2009 til en kommune:

Statsforvaltningens vejledende udtalelse af 27. oktober 2009 til en kommune: Statsforvaltningens vejledende udtalelse af 27. oktober 2009 til en kommune: Statsforvaltningen Syddanmark, det kommunale tilsyn, har modtaget Kolding Kommunes anmodning om at forhåndsgodkende en påtænkt

Læs mere

Clemens Advokater Advokataktieselskab Sct. Clemens Stræde 7 Postboks 623 8100 Århus C. Vedr. henvendelse om aktindsigt

Clemens Advokater Advokataktieselskab Sct. Clemens Stræde 7 Postboks 623 8100 Århus C. Vedr. henvendelse om aktindsigt Clemens Advokater Advokataktieselskab Sct. Clemens Stræde 7 Postboks 623 8100 Århus C 24-04- 2009 TILSYNET Vedr. henvendelse om aktindsigt Advokatgruppen Århus har på vegne af A i brev af 19. september

Læs mere

2007-09-13. Furesø Kommune. Vejledende udtalelse om tilskud til nedsættelse af forældrebetalingen på privatskole.

2007-09-13. Furesø Kommune. Vejledende udtalelse om tilskud til nedsættelse af forældrebetalingen på privatskole. 2007-09-13. Furesø Kommune. Vejledende udtalelse om tilskud til nedsættelse af forældrebetalingen på privatskole. Resumé: udtalt, at en kommune lovligt kan give tilskud til nedsættelse af forældrebetalingen

Læs mere

Landsforeningen Frie Børnehaver og Fritidshjem Klerkegade 10 B 1308 København K. Vedr. kommunaliseringen af Løgstrup Børnehave

Landsforeningen Frie Børnehaver og Fritidshjem Klerkegade 10 B 1308 København K. Vedr. kommunaliseringen af Løgstrup Børnehave Landsforeningen Frie Børnehaver og Fritidshjem Klerkegade 10 B 1308 København K 07-09- 2009 TILSYNET Vedr. kommunaliseringen af Løgstrup Børnehave Landsforeningen Frie Børnehaver og Fritidshjem har ved

Læs mere

Her følger en gennemgang af sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Statsforvaltningens opfattelse.

Her følger en gennemgang af sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Statsforvaltningens opfattelse. Haderslev Kommune Gåskærgade 26 6100 Haderslev 2014-101913 Dato: 15-01-2016 Vedr. sagsnummer 14/25522 Henvendelse vedrørende mulighed for kommunalt befordringstilskud i form af gratis buskort til kørsel

Læs mere

Skive Byråd Torvegade Skive. Vedr. vejledende udtalelse om speciel inhabilitet

Skive Byråd Torvegade Skive. Vedr. vejledende udtalelse om speciel inhabilitet Skive Byråd Torvegade 10 7800 Skive 23-04- 2009 Vedr. vejledende udtalelse om speciel inhabilitet Skive Kommune har ved brev af 5. juni 2008 rettet henvendelse til Statsforvaltningen Midtjylland, som i

Læs mere

Roskilde Kommunes byggesagsgebyrer gentagelsesvirkning.

Roskilde Kommunes byggesagsgebyrer gentagelsesvirkning. Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at en kommune lovligt kan ændre takster for byggesagsgebyrer og at der ikke kan kræves nedslag for flere ens byggerier Roskilde Kommunes byggesagsgebyrer gentagelsesvirkning.

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 1.10.2010 til en kommune

Statsforvaltningens brev af 1.10.2010 til en kommune Statsforvaltningens brev af 1.10.2010 til en kommune 01-10- 2010 Fanø Kommune har den 8. juli 2010 anmodet om statsforvaltningens vejledende udtalelse om, hvorvidt Dansk Røde Kors i en konkret situation

Læs mere

/Jytte Terkildsen specialkonsulent

/Jytte Terkildsen specialkonsulent Brev til en borger 30-03- 2011 TILSYNET Henvendelse vedrørende anvendelse af arv Ved brev af 22. marts 2010 oversendte Folketingets Ombudsmand en henvendelse fra dig af 12. marts 2010 til Statsforvaltningen

Læs mere

Århus Byråd Rådhuset Rådhuspladsen 2 8100 Århus C. Vedr. Århus Kommunes sagsnr. MO/2007/01392.

Århus Byråd Rådhuset Rådhuspladsen 2 8100 Århus C. Vedr. Århus Kommunes sagsnr. MO/2007/01392. Århus Byråd Rådhuset Rådhuspladsen 2 8100 Århus C 22-07- 2008 TILSYNET Vedr. Århus Kommunes sagsnr. MO/2007/01392. Århus Kommune har ved brev af 6. juni 2007 rettet henvendelse til Statsforvaltningen Midtjylland,

Læs mere

NOTAT 19. februar 2013. Opførelse og udlejning af lokaler til Skanderborg Lokalpoliti som led i realisering af Fælledprojektet

NOTAT 19. februar 2013. Opførelse og udlejning af lokaler til Skanderborg Lokalpoliti som led i realisering af Fælledprojektet Torben Brøgger Partner Sagsnr. 019047-0031 tb/ralp/kkp T +45 72 27 34 66 tb@bechbruun.com NOTAT 19. februar 2013 Opførelse og udlejning af lokaler til Skanderborg Lokalpoliti som led i realisering af Fælledprojektet

Læs mere

Randers Byråd Laksetorvet 8900 Randers C

Randers Byråd Laksetorvet 8900 Randers C Randers Byråd Laksetorvet 8900 Randers C 06-12- 2010 TILSYNET Statsforvaltningen modtog den 5. oktober 2009 en henvendelse fra byrådsmedlem Mogens Nyholm, der er formand for Randers Byråds udvalg for miljø

Læs mere

Afslag på dispensation fra ansøgningsfrist for fleksjobrefusion

Afslag på dispensation fra ansøgningsfrist for fleksjobrefusion 2-x. Forvaltningsret 1113.1 114.3 115.1 123.1. Afslag på dispensation fra ansøgningsfrist for fleksjobrefusion En friskole glemte at søge Økonomistyrelsen om fleksjobrefusion inden ansøgningsfristen udløb.

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en forening. Vedr.: Leverandøraftaler i forhold til særligt personlige hjælpemidler.

Statsforvaltningens brev til en forening. Vedr.: Leverandøraftaler i forhold til særligt personlige hjælpemidler. Statsforvaltningens brev til en forening. Vedr.: Leverandøraftaler i forhold til særligt personlige hjælpemidler. 03-12- 2010 Statsforvaltningen har den 19. maj 2008 fra Velfærdsministeriet modtaget Stomiforeningen

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 26. august 2008 til en borger

Statsforvaltningens brev af 26. august 2008 til en borger Statsforvaltningens brev af 26. august 2008 til en borger 26-08- 2008 TILSYNET MED KOMMUNERNE I REGION SYDDANMARK STATSFORVALTNINGEN SYDDANMARK Statsforvaltningen har modtaget Deres henvendelse af 29.

Læs mere

Herning Kommune Rådhuset Torvet 7400 Herning

Herning Kommune Rådhuset Torvet 7400 Herning Herning Kommune Rådhuset Torvet 7400 Herning 23-06- 2008 Vedr. Støtte til Fruehøjgaard. Herning Kommune har ved mail af 7. januar 2008 anmodet Statsforvaltningen Midtjylland, der i medfør af 47 i lov om

Læs mere

Resume: Vedrørende Køge Kommunes j. nr. 2009-34804:

Resume: Vedrørende Køge Kommunes j. nr. 2009-34804: Resume: Statsforvaltningen udtaler, at Byrådet i Køge Kommune ikke har handlet i strid med lovgivningen ved kommunens køb af tribuner på Herfølge Stadion. «brevdato» TILSYNET Vedrørende Køge Kommunes j.

Læs mere

Hørsholm Kommune Politisk Administrativt Sekretariat Ådalsparkvej 2 2970 Hørsholm

Hørsholm Kommune Politisk Administrativt Sekretariat Ådalsparkvej 2 2970 Hørsholm Hørsholm Kommune Politisk Administrativt Sekretariat Ådalsparkvej 2 2970 Hørsholm Resumé: Statsforvaltningen finder ikke, at kommunen kan udbetale erstatning til en borger. Statsforvaltningen finder endvidere

Læs mere

Tårnby Kommune erhvervelse af fast ejendom med henblik på senere anvendelse

Tårnby Kommune erhvervelse af fast ejendom med henblik på senere anvendelse Tårnby Kommune erhvervelse af fast ejendom med henblik på senere anvendelse Resumé: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Tårnby Kommune lovligt kan købe en ejendom med baggrund i overvejelser om

Læs mere

Udtalelse til en advokat Henvendelse vedrørende Aarhus Kommune og udbygningsprojektet The Next Level

Udtalelse til en advokat Henvendelse vedrørende Aarhus Kommune og udbygningsprojektet The Next Level Udtalelse til en advokat 2015-41138 Dato: 11-10-2016 Henvendelse vedrørende Aarhus Kommune og udbygningsprojektet The Next Level Du har den 23. juni 2015 på vegne af Aarhus Kommune rettet henvendelse til

Læs mere

Halsnæs Kommune Høring af ældreråd. Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Halsnæs Kommune

Halsnæs Kommune Høring af ældreråd. Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Halsnæs Kommune Halsnæs Kommune Høring af ældreråd. Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Halsnæs Kommune har handlet i strid med serviceloven og retssikkerhedsloven ved i perioden fra den 7. oktober 2008 til den

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Byråd Rådhuset Ved Fjorden 6 6950 Ringkøbing

Ringkøbing-Skjern Byråd Rådhuset Ved Fjorden 6 6950 Ringkøbing Ringkøbing-Skjern Byråd Rådhuset Ved Fjorden 6 6950 Ringkøbing 08-12- 2010 TILSYNET Advokatfirmaet Johansen og Bliddal har den 7. oktober 2009 rettet henvendelse til Statsforvaltningen Midtjylland, der

Læs mere

2004-06-15. Statsamtet Århus: Samarbejde med ELRO om brug af internet via SHDSLbredbånd

2004-06-15. Statsamtet Århus: Samarbejde med ELRO om brug af internet via SHDSLbredbånd 2004-06-15. Statsamtet Århus: Samarbejde med ELRO om brug af internet via SHDSLbredbånd Resumé Nørhald Kommunes sag om overskudskapacitet af bredbånd Statsamtet Århus udtalte i brev af 14.4.2004, at man

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 21. marts 2011 til et kommunalbestyrelsesmedlem

Statsforvaltningens brev af 21. marts 2011 til et kommunalbestyrelsesmedlem Statsforvaltningens brev af 21. marts 2011 til et kommunalbestyrelsesmedlem 21-03- 2011 Du har den 19. oktober 2009 på vegne af Fælleslistens byrådsmedlemmer rettet henvendelse til Statsforvaltning Syddanmark

Læs mere

Silkeborg Kommunalbestyrelse Rådhuset Søvej 1 8600 Silkeborg. Vedr. Silkeborg Kommunes sagsnr. 09/13217

Silkeborg Kommunalbestyrelse Rådhuset Søvej 1 8600 Silkeborg. Vedr. Silkeborg Kommunes sagsnr. 09/13217 Silkeborg Kommunalbestyrelse Rådhuset Søvej 1 8600 Silkeborg 04-11- 2010 TILSYNET Vedr. Silkeborg Kommunes sagsnr. 09/13217 Statsforvaltningen modtog den 3. februar 2009 via Det Sociale Nævn en klage over

Læs mere

Statsforvaltningens skrivelse af 20. november 2007 til en kommune:

Statsforvaltningens skrivelse af 20. november 2007 til en kommune: Statsforvaltningens skrivelse af 20. november 2007 til en kommune: Kolding Kommune har ved skrivelse af 8. august 2007 anmodet statsforvaltningen om samtykke til undladelse af offentligt udbud ved salg

Læs mere

Århus Byråd Rådhuset 8000 Århus C. Afslag på fritagelse for offentligt udbud

Århus Byråd Rådhuset 8000 Århus C. Afslag på fritagelse for offentligt udbud Århus Byråd Rådhuset 8000 Århus C 23-06- 2008 Afslag på fritagelse for offentligt udbud Århus Kommune har i brev af 13. november 2007 søgt om statsforvaltningens samtykke til fritagelse for offentligt

Læs mere

Haderslev Byråd har i mødet den 27. november 2008 besluttet, at sælge en del af ejendommen

Haderslev Byråd har i mødet den 27. november 2008 besluttet, at sælge en del af ejendommen Statsforvaltningen udtalelse af 9. juni 2009 til Haderslev Kommune 0 9-0 6-0 9 Haderslev Kommune har ved brev af 9. december 2008 anmodet om statsforvaltningens samtykke til undladelse af offentligt udbud

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 10. februar 2009 til Kolding Kommune

Statsforvaltningens brev af 10. februar 2009 til Kolding Kommune Statsforvaltningens brev af 10. februar 2009 til Kolding Kommune 10-02- 2009 Statsforvaltningen har på grund af omtale i pressen den 8. februar 2007 besluttet at rejse en tilsynssag vedrørende Kolding

Læs mere

Statsforvaltningens brev til Rudersdal og Hørsholm Kommuner. Beredskabsstyrelsens henvendelse

Statsforvaltningens brev til Rudersdal og Hørsholm Kommuner. Beredskabsstyrelsens henvendelse Resumé: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Rudersdal og Hørsholm kommuner ikke kan overlade vedtagelsen af planen for den risikobaserede dimensionering af det kommunale redningsberedskab til den

Læs mere

Resume: Statsforvaltningen kan ikke imødekomme det ansøgte. Sagens baggrund: Følgende fremgår blandt andet af henvendelsen:

Resume: Statsforvaltningen kan ikke imødekomme det ansøgte. Sagens baggrund: Følgende fremgår blandt andet af henvendelsen: Resume: Statsforvaltningen Sjælland har meddelt afslag på ansøgning om dispensation til, at Næstved Kommune kan sælge et areal på 700 m2 til et privat firma uden offentligt udbud. 27-09- 2010 TILSYNET

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab. Vedrørende revisionsberetning nr. 2 for regnskabsåret 2006.

Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab. Vedrørende revisionsberetning nr. 2 for regnskabsåret 2006. Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab Vedrørende revisionsberetning nr. 2 for regnskabsåret 2006. 16-09- 2008 Statsforvaltningen har den 21. januar 2008 modtaget årsregnskab

Læs mere

UU-Nord. Reviderede vedtægter. Resumé: statsforvaltningens bemærkninger til reviderede vedtægter for det kommunale fællesskab UU-Nord.

UU-Nord. Reviderede vedtægter. Resumé: statsforvaltningens bemærkninger til reviderede vedtægter for det kommunale fællesskab UU-Nord. 2008-02-19. UU-Nord. Reviderede vedtægter. Resumé: statsforvaltningens bemærkninger til reviderede vedtægter for det kommunale fællesskab UU-Nord. 19-02- 2008 UU-Nord Rustenborgvej 3 2800 Lyngby STATSFORVALTNINGEN

Læs mere

Statsforvaltningen Hovedstadens udtalelse til en borger

Statsforvaltningen Hovedstadens udtalelse til en borger Statsforvaltningen Hovedstadens udtalelse til en borger Resumé: Statsforvaltningen fandt ikke grundlag for at antage, at Hillerød Kommunes beslutning om at tilbagekalde meddelte bevillinger af lån til

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 10. november 2010 til en kommune.

Statsforvaltningens brev af 10. november 2010 til en kommune. Statsforvaltningens brev af 10. november 2010 til en kommune. 10-11- 2010 Assens Kommune har i brev af 13. september 2010 søgt statsforvaltningen om dispensation fra reglerne om offentligt udbud vedrørende

Læs mere

Statsforvaltningens skrivelse af 5. marts 2007 til en borger

Statsforvaltningens skrivelse af 5. marts 2007 til en borger Statsforvaltningens skrivelse af 5. marts 2007 til en borger De har som medlem af pårørenderådet ved Plejehjemmet Søbo, ved skrivelse af 28. november 2006 klaget til det daværende Statsamtet Sønderjylland,

Læs mere

2007-10-11. Gentofte Kommune. Vedr. lovligheden af beslutninger truffet i kommunalbestyrelsen og økonomiudvalget.

2007-10-11. Gentofte Kommune. Vedr. lovligheden af beslutninger truffet i kommunalbestyrelsen og økonomiudvalget. 2007-10-11. Gentofte Kommune. Vedr. lovligheden af beslutninger truffet i kommunalbestyrelsen og økonomiudvalget. Resumé: udtalt, at det forhold, at et på mødet omdelt afstemningstema ikke har været tilgængeligt

Læs mere

Statsforvaltningens skrivelse af 4. oktober 2010 til en advokat:

Statsforvaltningens skrivelse af 4. oktober 2010 til en advokat: Statsforvaltningens skrivelse af 4. oktober 2010 til en advokat: Statsforvaltningen Syddanmark har den 1. oktober 2010 modtaget din anmodning om genoptagelse af statsforvaltningens afgørelse af 28. september

Læs mere

Randers Kommune Laksetorvet 8900 Randers C. Henvendelse fra (navn udeladt) om vederlag til 2. viceborgmester kommunens sagsnr

Randers Kommune Laksetorvet 8900 Randers C. Henvendelse fra (navn udeladt) om vederlag til 2. viceborgmester kommunens sagsnr Randers Kommune Laksetorvet 8900 Randers C 2014-209809 Dato: 27-06-2017 Henvendelse fra (navn udeladt) om vederlag til 2. viceborgmester kommunens sagsnr. 00.07.00- K00-82-14 (Navn udeladt) har den 12.

Læs mere

Herning Kommune Rådhuset Torvet 1 7400 Herning. i Messecenter Herning A/S.

Herning Kommune Rådhuset Torvet 1 7400 Herning. i Messecenter Herning A/S. Herning Kommune Rådhuset Torvet 1 7400 Herning 07-09- 2009 TILSYNET STATSFORVALTNINGEN MIDTJYLLAND Vedr. Messecenter Herning A/S. X har ved mail af 7. december 2006 rettet henvendelse til Statsamtet Århus

Læs mere

X Byråd. Køberet for Y.

X Byråd. Køberet for Y. X Byråd Køberet for Y. 16. december 2008 Statsforvaltningen besluttede i forbindelse med behandling af en anden sag, at foretage en nærmere undersøgelse af X Kommunes ydelse af en køberet over ejendommen

Læs mere

Nordfyns Kommune - tilskud til Otterup Geværfabrik samt overdragelse af ejendommen for 1. kr.

Nordfyns Kommune - tilskud til Otterup Geværfabrik samt overdragelse af ejendommen for 1. kr. Nordfyns Kommune - tilskud til Otterup Geværfabrik samt overdragelse af ejendommen for 1. kr. Statsforvaltningen har modtaget Nordfyn Kommunes henvendelse af 13. juli 2009 vedrørende Den selvejende institution

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 15. maj 2007 til Region Syddanmark. Vedrørende regional støtte til Region Syddanmark Cup.

Statsforvaltningens brev af 15. maj 2007 til Region Syddanmark. Vedrørende regional støtte til Region Syddanmark Cup. Statsforvaltningens brev af 15. maj 2007 til Region Syddanmark 15-05- 2007 TILSYNET Vedrørende regional støtte til Region Syddanmark Cup. MED KOMMUNERNE I REGION SYDDANMARK Sagen vedrører hjemlen til at

Læs mere

2008-02-07. Gribskov Kommune. Vedligeholdelse af privat drænledning.

2008-02-07. Gribskov Kommune. Vedligeholdelse af privat drænledning. 2008-02-07. Gribskov Kommune. Vedligeholdelse af privat drænledning. Resumé: Udtalt at Gribskov kommune hverken efter vandløbslovens regler eller efter kommunalfuldmagtsreglerne har hjemmel til at vedligeholde

Læs mere

Vedr. din henvendelse om Odder Kommunes tilsyn og sagsbehandling i relation til olieforurening af et vandløb

Vedr. din henvendelse om Odder Kommunes tilsyn og sagsbehandling i relation til olieforurening af et vandløb 08-12- 2009 TILSYNET Vedr. din henvendelse om Odder Kommunes tilsyn og sagsbehandling i relation til olieforurening af et vandløb Du har ved brev af 3. september 2008 rettet henvendelse til Statsforvaltningen

Læs mere

Konkurrencestyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V. Vedr. Konkurrencestyrelsens sag 4/0120-0100-0138

Konkurrencestyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V. Vedr. Konkurrencestyrelsens sag 4/0120-0100-0138 Konkurrencestyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V 02-10- 2008 TILSYNET Vedr. Konkurrencestyrelsens sag 4/0120-0100-0138 Konkurrencestyrelsen har ved brev af 23. januar 2007 rettet henvendelse til Statsforvaltningen

Læs mere

Hørsholm Kommune habilitet for partiet Venstres medlemmer af kommunalbestyrelsen

Hørsholm Kommune habilitet for partiet Venstres medlemmer af kommunalbestyrelsen Hørsholm Kommune habilitet for partiet Venstres medlemmer af kommunalbestyrelsen Resume: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at vi ikke vil rejse en tilsynssag, fordi vi efter de foreliggende oplysninger

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 18. juli 2008 til et kommunalt fællesskab

Statsforvaltningens brev af 18. juli 2008 til et kommunalt fællesskab Statsforvaltningens brev af 18. juli 2008 til et kommunalt fællesskab 18-07- 2008 Kommunernes Lønningsnævn har i brev af 24. september 2007 orienteret Statsforvaltningen Syddanmark om nævnets beslutning

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 20. december 2007 til Sønderborg

Statsforvaltningens brev af 20. december 2007 til Sønderborg Statsforvaltningens brev af 20. december 2007 til Sønderborg Kommune 20-12- 2007 Folketingets Ombudsmand har i brev af 12. oktober 2006 videresendt en anonym henvendelse om udbetaling af jubilæumsgratiale

Læs mere

Region Midtjylland Skottenborg 26 8800 Viborg. Region Midtjylland afslag på aktindsigt i sygesikringskontrolstatistikker

Region Midtjylland Skottenborg 26 8800 Viborg. Region Midtjylland afslag på aktindsigt i sygesikringskontrolstatistikker Region Midtjylland Skottenborg 26 8800 Viborg Region Midtjylland afslag på aktindsigt i sygesikringskontrolstatistikker for tandlæger i Holstebro 18-11- 2009 Rådgivningsfirmaet DentalMæglerne har den 4.

Læs mere

Vedr.: Henvendelse om Skive Kommune

Vedr.: Henvendelse om Skive Kommune A 08-05- 2008 TILSYNET Vedr.: Henvendelse om Skive Kommune De har den 10. november 2006 rettet henvendelse til Statsamtet Viborg om daværende Skive Kommune. Statsamtet Viborg videresendte den 13. december

Læs mere

Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at en kommune ikke uden særlige forhold har ret eller pligt til at overtage belysningen

Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at en kommune ikke uden særlige forhold har ret eller pligt til at overtage belysningen Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at en kommune ikke uden særlige forhold har ret eller pligt til at overtage belysningen på en privat fællesvej i henhold til kommunalfuldmagtsreglerne til trods

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om et videnskabsetisk komitésystem og behandling af biomedicinske forskningsprojekter. 8. januar 1999

Bekendtgørelse af lov om et videnskabsetisk komitésystem og behandling af biomedicinske forskningsprojekter. 8. januar 1999 Bekendtgørelse af lov om et videnskabsetisk komitésystem og behandling af biomedicinske forskningsprojekter 8. januar 1999 Lovbekendtgørelse nr. 69 af 8. januar 1999 Herved bekendtgøres lov nr. 503 af

Læs mere

Vedr. klage over sagsbehandling i forbindelse med begæring om aktindsigt ved Herning Kommune

Vedr. klage over sagsbehandling i forbindelse med begæring om aktindsigt ved Herning Kommune 19-08- 2009 TILSYNET Vedr. klage over sagsbehandling i forbindelse med begæring om aktindsigt ved Herning Kommune Du har ved mail af 26. oktober 2007 rettet henvendelse til Statsforvaltningen Midtjylland,

Læs mere

Statsforvaltningens afgørelse til Haderslev Kommune

Statsforvaltningens afgørelse til Haderslev Kommune Statsforvaltningens afgørelse til Haderslev Kommune Statsforvaltningen Syddanmark har modtaget Haderslev Kommunes brev af 3. december 2008 vedrørende anmodning om dispensation fra reglerne om offentligt

Læs mere

Statsforvaltningen Midtjyllands brev af 13. august 2008 til en borger.

Statsforvaltningen Midtjyllands brev af 13. august 2008 til en borger. Statsforvaltningen Midtjyllands brev af 13. august 2008 til en borger. 13-08- 2008 TILSYNET Vedr. klage over Silkeborg Kommune De har ved brev af 24. juli 2008 rettet henvendelse til Statsforvaltningen

Læs mere

Karen Rødtnes Petersen Møllegyden 51 Nymark 5471 Søndersø

Karen Rødtnes Petersen Møllegyden 51 Nymark 5471 Søndersø Karen Rødtnes Petersen Møllegyden 51 Nymark 5471 Søndersø 06-12- 2007 TILSYNET MED KOMMUNERNE I REGION SYDDANMARK De har i brev af 12. januar 2005 rettet henvendelse til Naturklagenævnet med anmodning

Læs mere

Kommunes opkrævning af gebyr for udlevering af kopi af ejendomsskattebillet

Kommunes opkrævning af gebyr for udlevering af kopi af ejendomsskattebillet 2012-11 Kommunes opkrævning af gebyr for udlevering af kopi af ejendomsskattebillet En advokat klagede over, at Aarhus Kommune opkrævede et gebyr på 70 kr. pr. kopi af ejendomsskattebilletten med henvisning

Læs mere

Statsforvaltningen Hovedstadens udtalelse til en borger

Statsforvaltningen Hovedstadens udtalelse til en borger Statsforvaltningen Hovedstadens udtalelse til en borger Resumé: Statsforvaltningen fandt ikke grundlag for at antage, at en af Dragør Kommune påtænkt parkeringsordning vil være i strid med 107, stk. 2,

Læs mere

Vedr. Deres henvendelse om etablering af parkeringsplads ved OK-Centret Enghaven, Søvangen 1, Søvind 8700 Horsens.

Vedr. Deres henvendelse om etablering af parkeringsplads ved OK-Centret Enghaven, Søvangen 1, Søvind 8700 Horsens. A 14-07- 2008 Vedr. Deres henvendelse om etablering af parkeringsplads ved OK-Centret Enghaven, Søvangen 1, Søvind 8700 Horsens. De har ved brev af 2. oktober 2006 rettet henvendelse til Statsamtet Århus,

Læs mere

Jette S. Linnemann Souschef

Jette S. Linnemann Souschef Mariagerfjord Byråd Nordre Kajgade 1 9500 Hobro 1. april 2011 TILSYNET Sagsbehandling overladt til Falck Hjælpemidler. Det Sociale Nævn har rettet henvendelse til det kommunale tilsyn i anledning af, at

Læs mere

Viborg Kommunalbestyrelse Rødevej Viborg. Viborg Kommunes sagsnr. 2010/44678

Viborg Kommunalbestyrelse Rødevej Viborg. Viborg Kommunes sagsnr. 2010/44678 Viborg Kommunalbestyrelse Rødevej 3 8800 Viborg 08-12- 2010 TILSYNET Viborg Kommunes sagsnr. 2010/44678 Statsforvaltningen Midtjylland, fører i medfør af 47 i lov om kommunernes styrelse (styrelsesloven

Læs mere

Rudersdal Kommune Spørgsmål om lovligheden af spørgeskema vedrørende borgertilfredshedsundersøgelse

Rudersdal Kommune Spørgsmål om lovligheden af spørgeskema vedrørende borgertilfredshedsundersøgelse Rudersdal Kommune Spørgsmål om lovligheden af spørgeskema vedrørende borgertilfredshedsundersøgelse Resumé: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Rudersdal Kommune ikke i forbindelse med spørgeskemaets

Læs mere

Statsforvaltningen Hovedstaden brev til Bygningskultur Foreningen i Lyngby-Taarbæk:

Statsforvaltningen Hovedstaden brev til Bygningskultur Foreningen i Lyngby-Taarbæk: Resume: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at der ikke er grundlag for at rejse en tilsynssag vedrørende kommunens salg af en ejendom, idet der ikke er grundlag for at antage, at kommunen ved salget

Læs mere

Statsforvaltningens brev af til en journalist

Statsforvaltningens brev af til en journalist Statsforvaltningens brev af 1.10.2010 til en journalist 01-10- 2010 TILSYNET MED KOMMUNERNE Du har ved e-mail af 24. og 28. september 2009 klaget over Varde Kommunes afslag på aktindsigt i dokument nr.

Læs mere