DET DANSKE INSTITUT I ATHEN. Beretning for perioden

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DET DANSKE INSTITUT I ATHEN. Beretning for perioden"

Transkript

1 DET DANSKE INSTITUT I ATHEN Beretning for perioden 1. januar 2007 til 31. december

2 2

3 Indhold Forord Vedtægter Bestyrelse og personale Økonomi Fysiske rammer og faciliteter Biblioteker Det Nordiske Bibliotek; nichebiblioteker Dagbog 2007 og 2008 Feltprojekter Chalkis (s. 36); Kalydon (s. 37); Zea Harbour Project (s. 42); Pilion Cave Project (s. 50) Publikationer, kongresser og andet videnskabeligt arbejde Undervisning/ekskursioner Stipendiemuligheder Servicefunktioner Besøgende i gæstehusene Kronik Olympia og Den ioniske Renæssance ved lektor, dr.phil. Poul Pedersen 3

4 4

5 Forord I lighed med tidligere ønsker Det Danske Institut med nedenstående årsberetning på en gang at sige tak til og aflægge regnskab over for de ministerier, institutioner, fonde og enkeltpersoner, der i den pågældende periode har bidraget til, at Instituttet har kunnet opfylde sit formål og 2008 har været endnu et par travle og frugtbare år på Det Danske Institut i Athen. Beretningen taler i og for sig for sig selv, så jeg tillader mig blot at fremhæve et par punkter. Som det fremgår af Instituttets vedtægter, er det Instituttets rolle at fremme forskning, undervisning og kulturformidling inden for Grækenlands og Middelhavslandenes arkæologi, historie, sprog, litteratur, billedkunst og kulturtraditioner bl.a. ved at sikre en høj grad af samarbejde med andre nordiske institutter og ved at sikre solide samarbejdsrelationer med græske videnskabelige og kunstneriske miljøer samt med relevante græske myndigheder. Til disse formål har Instituttets auditorium været rammen om en lang række arrangementer, koncerter, foredrag, seminarer og udstillinger og dermed udbygget Instituttets position som samlingspunkt såvel for mange af de videnskabelige skoler i Athen som for publikum i almindelighed, ligesom det er her mange danske og græske unge får en introduktion til forskellige aspekter af europæisk kultur. Et andet eksempel på samarbejdet er den udstilling om danske arkitekters arbejde ved Den Franske Skole, som i 2008 blev vist først i Athen og derefter på Thorvaldsens Museum i København. I forbindelse med udstillingen blev der afholdt seminarer og udgivet et smukt og instruktivt katalog. Instituttet vil gerne takke så vel den Franske Skole, dens direktør og medarbejdere som arkitekt Gregers Algreen-Ussing for en stor indsats. forord 5

6 Ud over disse meget positive former for kulturmøder blev Instituttet, som nævnt ganske kort i Årsberetningen fra , desværre d.19. december 2006 genstand for hærværk i forbindelse med rydningen af ungdomshuset i København. I en globaliseret verden er afstanden mellem Athen og København kun en SMS væk. Vi vil gerne fra Instituttets side takke såvel Den Danske Ambassade og de græske myndigheder for at have stillet hjælp og ekspertise til rådighed som Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling for hjælp til udbedring af skaderne markerede et skift i Instituttets organisering, idet bestyrelsen har benyttet en mulighed i vedtægterne og ændret den måde Instituttets direktør ansættes på. Hidtil har de stiftende institutioner, Nationalmuseet, Aarhus Universitet, Københavns Universitet og Syddansk Universitet, på skift udstationeret en medarbejder. Nu ansættes direktøren af bestyrelsen efter åbent opslag i lighed med andre videnskabelige stillinger, og de fire institutioner betaler i fællesskab. Sidst men ikke mindst kunne Instituttet i 2008 takket være en forhøjelse af tilskuddet fra Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling ansætte en fuldtids vicedirektør. Instituttet skylder Ministeriet stor tak herfor og for de muligheder for forøget aktivitet, som det giver. Det har allerede medført en klar forbedring bl.a. af Instituttets nyhedsbreve og muliggjort flere kulturelle arrangementer. Udover den skriftlige beretning er Instituttets årsfest en vigtig kommunikationskanal dels til den efterhånden ganske store græske vennekreds, dels til de andre internationale skoler og endelig, men bestemt ikke mindst til trofaste støtter og venner i Danmark, der på denne måde i festlige omgivelser får et indblik i Instituttets arbejde. Instituttet er dybt taknemmelig for denne opbakning. Bodil Due Formand 6 FORORD

7 Vedtægter De foreløbige vedtægter for den selvejende institution, Det Danske Institut i Athen (DIA), blev officielt godkendt af Under visningsministeren den 28. august Den 1. april 1997 overgik tilsynet med Instituttets virksomhed til Forskningsministeriet. De endelige vedtægter godkendtes af Forskningsministeren den 8. januar Efterfølgende korte sammenfatning kan tjene som illustration af vedtægternes karakter og Instituttets virksomhed: Instituttet er en almennyttig, selvejende institution, som har til formål: at bevare og videreudvikle de kulturelle bånd, der består og knyttes mellem Danmark og Grækenland - samt mere specifikt at fremme forskning, undervisning og kulturformidling inden for Grækenlands og Middelhavslandenes arkæologi, historie, sprog, litteratur, billedkunst, arkitektur og kulturtraditioner. Følgende institutioner indstiller hver et medlem til Instituttets bestyrelse: Undervisningsministeriet (UVM), Kulturministeriet (KM), Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling (VTU), Udenrigsministeriet (UM), Københavns Universitet (KU), Aarhus Universitet (AU), Syddansk Universitet (SDU), Nationalmuseet (NM) og Akademirådet (AR). Endvidere er den til enhver tid siddende danske ambassadør i Athen, ex officio, medlem af bestyrelsen. Direktøren ansættes af bestyrelsen. Aftale om direktørpostens besættelse og finansiering indgås mellem Nationalmuseet, Københavns Universitet, Syddansk Universitet og Aarhus Universitet og Instituttets bestyrelse. Aftalen godkendes af Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling. Instituttet følger i øvrigt de almindelige regler for statsinstitutioners vedtægter 7

8 virksomhed. Instituttet etableredes for en 5-årig forsøgsperiode. Ved dennes udløb, l. april 1997, fik Det Danske Institut status af permanent institution under Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling. Instituttet er i skrivelse af den 7. marts 1992 af det græske udenrigsministerium anerkendt som The Danish Institute at Athens for Classical Studies, Archaeology and Cultural History. Facaden på Det Danske Institut fremtræder igen som skinnende ny efter hærværket i december vedtægter

9 Bestyrelse og personale I bestod bestyrelsen af: Dekan, dr.phil. Bodil Due (AU) formand, direktør Carsten U. Larsen (NM) næstformand, afløst først af konstitueret direktør Ebbe Holmboe og dernæst pr af direktør Per Kristian Madsen, lektor, dr.phil. Poul Pedersen (SDU), lektor, mag.art. Annette Rathje (KU), rektor Finn Jorsal (UVM), professor, dr.phil. Vincent Gabrielsen (VTU), billedhugger Jette Vohlert (AR), museumsdirektør Nina Sindbjerg Hobolth (KM), pr afløst af museumsdirektør Sanne Kofod Olsen, chefkonsulent Otto Schepelern (UM), Ambassadør Tom Nørring (Ambassaden i Athen). Der afholdtes seks møder i bestyrelsen: I København den 8. marts 2007, i Athen den 13. april 2007, i København den 23. april 2007, i Odense den 19. november 2007, i Athen den 4. april 2008 og i København den 8. november Instituttets personale bestod i af Erik Hallager, direktør, Jesper Tae Jensen, vicedirektør (indtil den 31. december 2007), fra 1. juli 2008 Sine Riisager, Hanna Lassen, sekretær, Lone Simone Simonsen, sekretær (indtil den 30. april 2008), Lone Gad Pilarinou, bogholder (fra 1. april 2008 sekretær og bogholder). Herudover 4 græske damer til rengøring af Instituttet, gæstehuset, studenterlejligheden og direktørlejligheden samt arbejde i forbindelse med receptioner. Tilknyttet instituttet er ligeledes lederne af Instituttets igangværende feltprojekter: Dr.phil. Søren Dietz (Rhodos, Chalkis og Kalydon) Mag.art. Bjørn Lovén (Zea Harbour Project) Ph.d. Niels H. Andreasen (Pilion Cave Project) 1. januar 2008 fik instituttet tilknyttet seniorforsker ph.d. Rune Frederiksen med projektet "Mellem landsby og storby" finansieret af Carlsbergfondet. BESTYRELSE OG PERSONALE 9

10 Økonomi Udgifter til Instituttets drift afholdtes via årlige bevillinger fra Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling samt mindre bevillinger fra Undervisningsministeriet og Kulturministeriet. Statens Humanistiske Forskningsråd har indtil 2007 støttet udgivelsen af Instituttets publikationer. Direktøren aflønnedes af Aarhus Universitet indtil den 31. august 2007, hvorefter denne udgift deles mellem Aarhus Universitet, Københavns Universitet, Nationalmuseet og Syddansk Universitet. De samme institutioner finansierer halvdelen af vicedirektørens løn. Instituttets projekter har i opnået eksterne økonomiske tilskud fra følgende: Carlsbergfondet, Ny Carlsbergfondet, Generalkonsul Gösta Enboms Fond, Statens Humanistiske Forskningsråd, Realdania, Dronning Margrethe og Prins Henriks Fond, Kunststyrelsen, Institute for Aegean Prehistory, J.F. Costopoulos Foundation, Nationalmuseet, Dronning Margrethe II's Arkæologiske Fond, Augustinus Fonden, Konsul Georg Jorck og Hustru Emma Jorck's Fond, Suzlon, Arla Foods og Carlsberg Bryggerierne. I 2008 modtog Det Danske Institut en storslået donation fra en af græsk arkæologis store navne, Judith Binder. Da hun af helbredsmæssige årsager var nødt til at trække sig tilbage fra Athen overdrog hun sit bibliotek til instituttet. Herved fik Det Nordiske Bibliotek tilført mange nye værdifulde bøger, ligesom Instituttets håndbogsbiblioteker blev forøget. Andre bøger blev solgt på auktion og indtægterne herfra blev investeret i nye bogkøb til Det Nordiske Bibliotek. 10 ØKONOMI

11 Fysiske rammer og faciliteter Ved oprettelsen i 1992 flyttede Det Danske Institut ind i lejede lokaler i Kavalotti 5 i Koukaki kvarteret. Den 2. april 1993 blev Instituttets nye domicil, Herefondos 14 i Plaka, indviet. Instituttet råder pr. 31. december 2008 over følgende lokaliteter: l. Ejendommen Herefondos 14 i Plaka. Anskaffet i september 1992, indviet den 2. april Gave fra Carlsbergfondet. 2. Naboejendommen Herefondos 12. Anskaffet i juni 1995 og ved hjælp af et rentefrit lån fra Undervisningsministeriet indrettet til gæstehus. Gave fra Carlsbergfondet. 3. Et auditorium med tre kontorer ovenpå i Herefondos 14A. Grundstykket var en gave fra Carlsbergfondet, mens selve bygningen blev skænket af Velux Fonden af Indviet i år En lejet lejlighed i Parthenonos 22 med fire værelser. 5. En fjerdedel af Det Nordiske Bibliotek, Kavalotti Ejendom til Kalydon-udgravningerne i Evinochori. Skænket af Ny Carlsbergfondet i Følgende funktioner rummes nu i Instituttets kompleks i Plaka: Kontorer: Sekretæren (med frontopgaver) har det store kontor i stueetagen Herefondos 14, hvor der desuden fremlægges tidsskrifter, brochurer, fagblade, m.m. til orientering for gæsterne. Direktør på l. sal Herefondos 14, vicedirektør og sekretær/bogholder samt rum til bogproduktion over auditoriet. Det lille konferencebord på 2. sal anvendes til interne møder, til servering for gæster og en gang hver anden måned af en gruppe græske filosoffer. Auditoriet med plads til mellem 80 og 100 personer er et meget stort aktiv for Instituttet. Det er naturligvis vigtigt for alle de aktiviteter Instituttet gennemfører såvel i videnskabelig som kulturel sammenhæng, men derudover har det vist sig, at det er en facilitet, som mange ikke Fysiske rammer og faciliteter 11

12 råder over, hvorfor vi ofte har haft mulighed for at hjælpe andre. Således har følgende institutter i anvendt Instituttets auditorium til deres årsmøder: Det Hollandske Institut, Det Irske Institut, Det Norske Institut og Det Canadiske Institut. Desuden har Det Hollandske og Det Svenske Institut anvendt auditoriet til udstillinger, koncerter og foredrag. Auditoriet anvendes også flittigt af Den Skandinaviske Kirke i Piræus til gudstjenester, filmaftener og foredragsaftener. Instituttet har ligeledes ved flere lejligheder stillet auditoriet og/eller andre faciliteter til rådighed for Den Danske Ambassade. Ud over at kunne hjælpe vore skandinaviske samarbejdspartnere og udenlandske kolleger har Instituttet også været rammen om flere rent græske begivenheder i form af musikaftener, bogpræsentationer o.a. Dette er i høj grad med til at gøre Det Danske Institut kendt og styrke dets anseelse udadtil. Arkiv/studierum. Rummet ud mod gaden i stueetagen i Herefondos 12 fungerer som arkivrum. Det er primært beregnet til brug for Instituttets arkæologiske undersøgelser, med plads til dagbøger, feltnotater, arkitektur- og udgravningsplaner samt billedarkiv. Dette rum fik internetadgang i IT faciliteter. I efteråret 2004 udskiftedes de hidtidige ISDN linier med tidssvarende og hurtigere ASDL opkobling, som senere også førtes til arkiv/studierum samt gæsteboligen i Herefondos 12. I 2007 blev også studenterlejligheden i Parthenonos 22 forsynet med ASDL linier. Nichebiblioteker. Instituttet har et bibliotek med håndbøger m.m. i konferencerummet på l. sal i Herefondos 14. Desuden findes der et bibliotek i opholdsstuen i gæstehuset Herefondos 12 med diverse ordbøger, dansk litteratur, kunstbøger og standardværker om klassisk græsk arkitektur, skulptur og keramik samt et lille repræsentativt udvalg af antikke forfattere, og en hylde med instituttets publikationer. Gæsteboliger. På 1. og 2. sal i Herefondos 12 er der indrettet tre lejligheder til forskere og kunstnere med længerevarende ophold i Athen. I det fælles opholdsrum blev der i 2005 opstillet computer med internetadgang og printer. Endvidere findes der fire værelser i gæstelejligheden Parthenonos 22 til yngre forskere og kunstnere samt studerende. Også her har der siden 2005 været computer med internetadgang. 12 Fysiske rammer og faciliteter

13 Blik ind i det fælles opholdsrum i gæsteboligen Herefondos 12. Det kan hertil føjes, at der er udtrykt et stærkt ønske fra udøvende kunstnere - musikere, malere, billedhuggere, kunsthåndværkere et al. om at få stillet hhv. et musikværelse og atelier til rådighed i Athen. Det har endnu ikke været muligt at imødekomme et sådant ønske inden for de beskrevne fysiske rammer. Der arbejdes imidlertid på at anskaffe sådanne faciliteter på et velegnet sted. Direktøren har i hele perioden boet til leje i en lejlighed på 3. sal i Propylaion 30 tæt ved østskråningen af Philopappos-højen. Fysiske rammer og faciliteter 13

14 Biblioteker Det Nordiske Bibliotek Bygningen i Kavalotti 7, som rummer Det Nordiske Bibliotek, stod færdig i juli måned 1995, hvor overførsel af bøger fra Det Svenske Institut blev påbegyndt. I september kunne biblioteket åbne for brugerne, og den 20. oktober foregik den højtidelige indvielse under overværelse af tre undervisningsministre og en statssekretær fra de nordiske lande samt af den græske undervisningsminister Georgos Papandreou. Der er ansat en bibliotekar og en assistent, begge på fuld tid samt rengøringspersonale. Omkostningerne dækkes via institutternes driftsbevillinger. Biblioteket er åbent mandag til fredag: Forskere og studerende fra de nordiske lande kan få udleveret nøgle og elektronisk adgangskort, således at man kan anvende biblioteket uden for de officielle åbningstider. I 1999 blev Det Nordiske Bibliotek tilsluttet biblioteksdatabasen ARGO, som en lang række forskningsbiblioteker i Athen deltager i. Græske bogtitler er alle indkodet i forskningsbibliotekernes base, mens kun fem biblioteker har fået deres internationale bøger indlæst. Det er Den Amerikanske Skole, Den Franske Skole, Den Britiske Skole, Den Italienske Skole og Det Danske Institut. Det Danske Institut abonnerer på ca. 50 af bibliotekets tidsskrifter, og Instituttet tilførte i perioden biblioteket 347 nye bøger og et nyt tidsskrift Eurasia Antiqua (DAI Eurasien-Abteilung) gennem bytte med Proceedings. Biblioteket rummer nu godt bind og 450 tidsskrifter. I 2007 havde brugere indskrevet sig i bibliotekets gæstebog, og 89 studenter og forskere har haft fast arbejdsplads i biblioteket. I 2008 var tallene brugere og 93 med fast arbejdsplads. 14 biblioteker

15 Håndbogssamlinger og nichebiblioteker Udover Det Nordiske Bibliotek har de nordiske institutter samlinger af standardværker og håndbøger, som bruges i det daglige arbejde. Endvidere opbygger institutterne løbende nichebiblioteker med bl.a. litteratur fra og information om de enkelte lande. Det Danske Institut registrerede i bøger og serier inden for denne kategori. Flest indkom som gaver til Instituttet. Blandt gaverne skal særligt fremhæves bøger fra Onassis-fonden, det græske kulturministerium, Ny Carlsberg Glyptotek og Judith Binder. Håndbibliotek i konferencerummet på 1. sal i Herefondos 14. biblioteker 15

16 Dagbog for Auditoriet males. jan. 18. jan. Det Hollandske Institut, direktørens afskedsforelæsning. 25. jan. Det Hollandske Institut afholder forelæsning i auditoriet. 29. jan. Bogpræsentation. Androutsopoulos Europæisk Bronzealder seminar forberedes på Instituttet af jan. Helle Vandkilde og Kristian Kristiansen. 15. feb. DIA medvirker ved det græske kulturministeriums udstilling om de udenlandske skolers arbejde i Grækenland i feb. Den Skandinaviske kirke afholder filmaften ved pastor Klaus Frisman. 18. feb. Den Skandinaviske kirke afholder gudstjeneste ved pastor Klaus Frisman. 20. feb. Musikteater med ensemblet IMI - olon: Attrå og Længsel i W. A. Mozarts musik En musikalsk rejse via scener fra Mozarts operaer. Første del: Figaros bryllup arrangeret af: Anna Mouzaki, B. Papariga, M. Papadopoulou og Aris Graikousis. 22. feb. Odeion Mousikoi Orizontes afholder koncert i auditoriet. 23. feb. Klassisk musik for violin og klaver af Ludwig von Bethoven, Mikis Theodorakis, Carl Nielsen og Johan Svendsen. Koncert med Anastaseos Mavroudis (violin) og Thorsten Lindner (klaver). 16 DAGBOG 2007

17 Besøgende ved det græske kulturministeriums udstilling om de udenlandske skolers arbejde, hvor DIA fremviste Kalydon udgravningerne. Foto: Charis Akriviadis. 27. feb. Ambassaden afprøver auditoriet før konference. 27. feb. Dansk-græsk forening afholder stiftende generalforsamling. 3. marts Odeion Mousikoi Orizontes afholder koncert i auditoriet. 5. marts Skt. Annæ Gymnasium besøger instituttet. 6. marts Peter Oluf Brøndsted and early research of the Parthenon sculpture. Foredrag på engelsk ved Dr. Martin Kreeb fra Patras Universitet. 12. marts Århus katedralskole besøger Instituttet og låner derefter auditoriet som undervisningslokale. 13. marts Knud Jerne ser auditoriet sammen med kolleger fra de nordiske ambassader. 14. marts Nørre Gymnasium besøger instituttet. DAGBOG

18 Maleriudstilling med Birthe Kjærsgaard. marts 20. marts Ribe katedralskole besøger instituttet. Den Skandinaviske Kirke, foredrag ved pastor Klaus Frisman. 21. marts Risskov Amtsgymnasium besøger Instituttet. Foredrag ved ambassadør Tom Nørring. Det græske politi opstiller kameraudstyr til optagelse af ambassadens seminar. 21. marts Music and tradition at Mount Athos: modern monasticism and the return to History. Foredrag på engelsk ved ph.d Tore Albert Tvarnø Lind, Musikvidenskabeligt Institut, Køben havns Universitet. Afholdes på det Svenske Institut, Mitseon 9, Koukaki. 22. marts Ambassaden afholder krise-seminar m. græske sikkerhedsfolk Seminar om temaet Cognition and Materiality: Mentality, marts Ideology, Myth and Cosmology arrangeret af the Nordic Graduate School in Archaeology. 29. marts Frederiksberg Gymnasium besøger Instituttet. 12. apr. Klassisk musik af Antonio Lucio Vivaldi, Paul Hindemith og Carl Nielsen. Koncert med den danske blæserkvintet Boreas. 13. apr. Årsmøde Årsrapport og gennemgang af danske forskningsaktiviteter i Grækenland ved dr.phil. Erik Hallager, direktør for Det Danske Institut i Athen. Foredrag på engelsk ved professor Vincent Gabrielsen Piraeus and the Athenian Fleet in Classical times. Musikindslag med den danske blæserkvintet Boreas. 14. apr. Udflugt til Piræus. 18 DAGBOG 2007

19 Ved Instituttets årsfest spillede blæserkvintetten BOREAS bl.a. musik af Carl Nielsen. Billedet er fra koncerten den 12. april og fra venstre til højre ses: Nikolaj von Scholten, fløjte, Joakim Dam Thomsen, obo, Anna Elisabeth Klett, klarinet, Nina Frederikke Jeppesen, horn og Signe Haugland, fagot. 16. apr. Workshop The Ancient Piraeus history and archaeology. Oplæg ved professor Vincent Gabrielsen (København) og diskussion med panel af specialister. 18 apr.- Åbning af udstillingen Klang og rytme med malerier af 4.maj Yannis Karydakis (19. april 4. maj) Internationalt seminar: The transport amphorae and trade apr. of Cyprus arrangeret i samarbejde med Det Canadiske Institut og Nationalmuseet, København. 30. apr. Syddansk Universitet med Christian Høgel besøger Instituttet. Foredrag, rundvisning. 4. maj Happening med Ionian Jazz Ensemble i Det Danske Instituts gårdhave. Jazz-musikere fra det Ioniske Universitet, Korfu. DAGBOG

20 Fra seminaret The transport amphorae and trade of Cyprus, som afholdtes i samarbejde med Det Canadiske Institut og Nationalmuseet. I forgrunden t.h. ses de to arrangører John Lund og Mark Lavall. 7. maj Ambassaden afholder møde i auditoriet med kulturkommité fra Københavns kommune. 9. maj Ambassaden afholder forelæsning i auditoriet. 10. maj Det Norske Institut afholder årsmøde på DIA. 12. maj Giannis Avgerinos afholder koncert i auditoriet As time goes by. 14. maj Klassisk musik. Koncert med trioen Corda di Vento: Amalia Giannopoulou (cello), Federico Palacios Delgado (klarinet) og Charalambos Angelopoulos (klaver). 16. maj Funary customs and maritime activity in Bronze Age Crete. Foredrag på engelsk ved Dr. Giorgos Vavouranakis, adjunkt på Peloponnes Universitet. 20 DAGBOG 2007

21 Til fotoudstillingen i samarbejde med Eco Festival 2007 var Theophilus Hansens Bibliotek valgt som blikfang. 17. maj Det Hollandske Institut afholder årsmøde på DIA. 23. maj Det Norske Institut, direktør Knut Ødegårds afskedsforelæsning. 24. maj Det Canadiske Institut afholder årsmøde på DIA. 30. maj Koncert med det danske jazz band Thomas Clausen Acoustic Jazztrio. Koncerten afholdes på The Ionian University, Music Department, Korfu. 1. juni Åbning af fotoudstillingen Neoklassicistiske bygninger i Athen arrangeret i samarbejde med Eco Festival 2007 (1. 7. juni). 1. juni International Jazz-festival (onsdag d. 30. maj mandag d. 4. juni) med det danske jazz band Thomas Clausen Acoustic Jazztrio: Thomas Clausen (klaver), Thomas Fonnesbæk (bas) DAGBOG

22 og Karsten Bagge (trommer). Koncerten afholdes på Technopolis, 100 Pireos Str., Gazi. 2. juni Filon tis Klasikis Mousikis afholder koncert. 9. juni Odeion Mousikoi Orizontes afholder koncert. 16. juni Odeion Tyrnaissen afholder koncert. 20. juli Vassilis Liarmakopoulos afholder koncert International workshop: LM IB Pottery. Examining new juli evidence for relative chronology and regional differences. Arrangeret af Det Danske Institut i Athen og INSTAP Study Center for East Crete. 12. sept. Koncert med Sjællands Strygekvartet. Med musik af Anders Koppel, Nikos Skalkottas, Leros Janácek og Franz Joseph Haydn. 14. sept. Gestures and Memory. Live Art Performance Show ved Nanna Lysholt-Hansen. 19. sept. Jewellery for Human beings. Foredrag på engelsk ved smykkekunstner Carolina Vallejo og åbning af udstillingen "Jewellery for Human Beings: Jewellery for the Sins & Gesture of the Virtues". To temaer af Carolina Vallejo, på smykkegalleriet Makriyianni 3 tæt ved Akropolis Metro Station (19. september 6. oktober). 2. okt. Holberg-seminar: Hoplites imagined ved stud. mag. Christian Ammizbøll Thomsen, København. 3. okt. Space and Spectacle in the Philippeion at Olympia. Foredrag på engelsk ved Assistant Professor Peter Schulz, Department of Art, Concordia College, Moorhead, USA. 4. okt. Østre Borgerdyd Gymnasium besøger Instituttet. 22 DAGBOG 2007

23 Deltagerne i det internationale LM IB Pottery symposium er fotograferet på Kirkepladsen foran instituttet. Blandt deltagerne kan nævnes Sinclair Hood, Peter Warren, Penelope Mountjoy, Athanasia Kanta, Jeremy Rutter, Maria Andreadaki- Vlazaki. 8. okt. Origins of Religion: A Methodological Approach. Foredrag på engelsk ved postdoc. Lisbeth Bredholdt Christensen, Afdeling for Religionsvidenskab, Aarhus Universitet. 11. okt. Holberg-seminar: The Homeric similes according to the Byzantine commentator Eustatius of Thessaloniki ved ph.d Christian Høgel, Syddansk Universitet. 31. okt. Det Norske Institut anvender auditoriet til foredrag ved Sverre Stub. 5. nov. Neoklassicistisk arkitektur: Brødrene Hansens brug af græsk-byzantinske motiver i deres virke i Danmark. Foredrag på engelsk ved seniorforsker Claus M. Smidt, Danmarks Kunstbibliotek. DAGBOG

24 Nanna Lysholdt Hansen afholder Live Art Performance Show Gestures and Memory i september. 6. nov. Den Skandinaviske Kirke afholder filmaften ved pastor Klaus Frisman. 12. nov. Ambassadør Tom Nørring holder foredrag for Business College Syd. Jesper Tae Jensen fortæller om Instituttet. 13. nov. Business College Syd besøger instituttet. 14. nov. Business College Syd. Foredrag af ambassadør Tom Nørring. 15. nov. Attaché-elever fra Udenrigsministeriet med konsul Knud Jerne. Jesper Tae Jensen fortæller om Instituttet. 26. nov. Geras: Priestly Prerogatives from Sacrificed Animals in Classical and Hellenistic Greece. Ritual and Economy. Foredrag på engelsk ved adjunkt Victoria Tsoukala, Department of History, Archaeology and Cultural Resource Management, Peloponnes Universitetet. 29. nov. Ambassaden låner auditoriet til foredrag. 24 DAGBOG 2007

25 1 dec. Åbning af udstillingen The Kalash of the Mid-winter. Fotografier taget af Inger Carlsson fra november 2005 til januar 2006, hovedsageligt under Chaomos, den store Vinter-Festival fejret af Kalash-folket, der lever på Hindukush skråninger i det Nordvestlige Pakistan. ( december). 2. dec. Filmaften: CHAOMOS: The Winter-Festival of the Kalash. En dokumentarfilm af Jannis Manolidakis optaget under ekspeditionen vinteren dec. Filmaften: CHAOMOS: The Winter-Festival of the Kalash. En dokumentarfilm af Jannis Manolidakis optaget under ekspeditionen vinteren dec. Julegudstjeneste ved pastor Klaus Frisman. 12. dec. Ambassadens kulturafdeling låner auditoriet til bogpræsentation. 15. dec. Musikteatret IMI - olon. A Ceremony of Carols afholder julekoncert med klassisk og samtidig musik. 16. dec. Filmaften: CHAOMOS: The Winter-Festival of the Kalash. En dokumentarfilm af Jannis Manolidakis optaget under ekspeditionen vinteren dec. Det Hollandske Institut låner instituttet til konference om Middle Helladic Argolid Project. DAGBOG

26 Dagbog for jan. Erik Hallager deltager i et stiftende møde om oprettelse af en Athen-afdeling af EUNIC (European Union of National Institutes of Culture) bestående af British Council, Institut Français, Goethe Instituttet, Cervantes Instituttet, Det Italienske Kulturhus, samt Det Danske, Svenske og Hollandske Institut. EUNIC-afdelingen blev senere udvidet med Det Cypriotiske Kulturhus. 31. jan. Det Hollandske Institut afholder årsmøde på DIA. 19. feb. The Sanctuary of Apollo in Ancient Halikarnassos - the epigraphic evidence. Foredrag på engelsk ved lektor Signe Isager, Syddansk Universitet. 23. feb. Udlån af auditoriet Rialto Ripples. Odeion Mousikoi Orizontes med Alexandros Kalogeras. Værker af Dvořák, Prokofiev, Rachmaninoff, Debussy, Poulenc etc. og samtidig udstilling af oliemalerier af Tania Literina. 27. feb. The ancient Egyptian religious & funeral texts - antique beliefs concerning the hereafter. Foredrag på engelsk og græsk ved professor Amanda-Alice Maravelia, Research Associate of CES/RAS. 6. mar. Generalforsamling i dansk-græsk forening. 11. mar. Ambassaden holder foredrag for Helsingør Gymnasium. 7. mar. Filmaften ved pastor Klaus Frisman. 13. mar. Åbning af udstillingen Observation med fotografier af Lone Høyer Hansen. Udstillingen vises indtil den 31. marts. 26 DAGBOG 2008

27 Professor Lone Høyer Hansen beretter om sit arbejde med fotografier ved arrangementet den 17. marts. 14. mar. Tornbjerg Gymnasium besøger Instituttet. 17. mar. Observation the work with photography. Professor Lone Høyer Hansen, Det Kongelige Danske Kunstakademi præsenterer sit arbejde med fotografi med udgangspunkt i udstillingens billeder. 26. mar. Bornholms Gymnasium besøger instituttet. 31. mar. Skt. Knuds Gymnasium besøger instituttet. 1. apr. Nørre Gymnasium besøger instituttet. 3. apr. Koncert med klassisk guitarmusik med den danske musiker Mille Bureau. 4. apr. Årsmøde Årsrapport og gennemgang af danske forskningsaktiviteter i Grækenland ved dr.phil. Erik Hallager, direktør på Det Danske Institut i Athen. DAGBOG

28 Foredrag på engelsk ved lektor, dr.phil. Poul Pedersen Olympia and the Ionian Renaissance. Musikindslag med klassisk guitarmusik med Mille Bureau. reception. 11. apr. Erik Hallager holder indlæg for deltagere til tur ledet af Anne Wivel i det Klassiske Grækenland 16. apr. P.O. Brøndsted, the fortunes of the finds from Karthaia and other antiquities from Greece. Præsentation på engelsk ved arkæolog Aristea Papanikolaou-Christensen i samarbejde med foreningen The Friends of The Acropolis. 21. apr. Holberg-seminar ved Christian Dahl: Women in the Greek Tragedy. 29. apr. Østre Borgerdyd Gymnasium besøger instituttet. Gudstjeneste ved pastor Klaus Frisman. 4. maj Udlån af sal til koncert. Nikoletta Konstante - græsk klassisk sangerinde - der synger arier. 5. maj Greek stelai in Danish cemeteries copies from drawings and plaster casts. Foredrag på engelsk ved seniorforsker, dr. phil. Jan Zahle. 8. maj Det Norske Institut afholder årsmøde på DIA. 9. maj Truio Collage besøger instituttet. Erik Hallager lykønsker på de øvrige nordiske institutters vegne det Svenske Institut i anledning af dets 60-års jubilæum. 10. maj Elverhøj kor afholder prøve i auditoriet. Klassisk koncert med den svenske strygekvartet Dalecarlia String Quartet, der spiller musik af Ludwig van Beethoven, Bohuslav Martinu og Wilhelm Stenhammar. Koncerten er arrangeret af Det Svenske Institut i Athen i anledning af dets 60-års jubilæum. 28 DAGBOG 2008

På jagt efter det kalydonske vildsvin

På jagt efter det kalydonske vildsvin På jagt efter det kalydonske vildsvin Af Krishna Maria Olsen Som en del af min praktik tilbragte jeg i sommeren 2011 fem uger på udgravning i Kalydon. Her skulle vi udgrave et teater, som ikke havde været

Læs mere

Information. Manuskripter

Information. Manuskripter Information Ved Selskabets ordinære ordinrere generalforsamling d. 25. marts 1992 genvalgtes Niels Martin Jensen og Claus Røllum-Larsen R011um-Larsen til bestyrelsen. Peter Woetmann Christoffersen 0nskede

Læs mere

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963.

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Foto 1927 Evald Hansen, karl Karen, senere gift Jensen, pige Marie og Henry Houbak Fr. Sørensen 1928-29 og 1929-30 Dagny Andersen 15/4 1/11

Læs mere

Aarhus Brandvæsen, Januar 2015. Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling

Aarhus Brandvæsen, Januar 2015. Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Ledelsen Beredskabschef Lars Hviid Sekretariatsleder Karina Gregersen Sekretariatet Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Lene Ø. Hansen Salg & Service Anders Rathcke Operativ Afdeling Staben Stabsmedarbejder

Læs mere

DET DANSKE INSTITUT I ATHEN Beretning for perioden 1. januar 2004 til 31. december 2006

DET DANSKE INSTITUT I ATHEN Beretning for perioden 1. januar 2004 til 31. december 2006 DET DANSKE INSTITUT I ATHEN Beretning for perioden 1. januar 2004 til 31. december 2006 En hjertelig tak til Ny Carlsbergfondet, der har dækket omkostningerne til fremstilling og trykning af denne beretning.

Læs mere

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR Skyttens Navn Bane 1. 2. 3. 4. 5. mel / 1 6. 7. 8. mel /2 9. 1. slut e 1. e 2. e 3. e 4 Kim Jensen 12 12,3 Susanne poulsen 96,9 96,9 Stig Bjerregård 95,6 95,6 Peter skov

Læs mere

Campus Bindslevs Plads 2015 Uge 38, Læringslaboratorium 2: Demokrati

Campus Bindslevs Plads 2015 Uge 38, Læringslaboratorium 2: Demokrati Campus Bindslevs Plads 2015 Uge 38, Læringslaboratorium 2: Demokrati Uge 38 2015 Kl. 08.00-14.00 Mandag 14.09.15, Kl. 08.00-10.00 Tirsdag 15.09.15,, Onsdag 16.09.15, Læringsforløb 9 Kl. 08.15-13.30 Demokrati

Læs mere

Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014

Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014 Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014 # Navn Klub Score Spil Points 1. Britta Skalshøj Hjørring Firma Sport 4 4:1 57:28 2. Jimmi Nielsen Firmaidræt Hillerød 4 4:1 61:35 3.

Læs mere

revideret udgave pr. 06-08-2015 Side 1 af 5

revideret udgave pr. 06-08-2015 Side 1 af 5 Lørdag d. 8. august 2015 min. 1 O Overordnet kl. 10.30-14.00 1 Ø Økonomi O Susanne Dalmose 1 5 2 F Fastbar Ø Tove Bach Pedersen 1 3 1 T Tappe T Karin Jespersen T1 1 4 1 R Rullebar F Lone Steen F1 R3 B2

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior 60 liggende 5. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1872,6 10 9378,1 50 2 Kolding 1 1865,0 7 9277,0 31 3 DSB/ASF 1 1865,2 7 7431,0 29 4 Viborg 1 1852,7 4 9247,6 22 5 Bredstrup-Pjedsted 1 1843,9 0 9195,7

Læs mere

Resultater for DM Duathlon 2012

Resultater for DM Duathlon 2012 DM Duathlon 2012 Age Group Results May 06, 2012 Results By Race Management Systems, Inc. Female 18 to 39 1 369 Karina Louise Sørensen Ninjas 39:51.75 1:14.73 1:09:39.99 0:55.29 19:50.78 2:11:32.54 2 417

Læs mere

Vordingborg Kommune Aktivitets & udviklingspulje

Vordingborg Kommune Aktivitets & udviklingspulje Vordingborg Kommune Aktivitets & udviklingspulje August Hage Oremandsgaard Allé 2 4720 Præstø Tlf. 22878487 Hage@oremandsgaard.dk CVR: 182033 Bruger-ID:35711 26. januar 2014, Præstø Hermed tillader jeg

Læs mere

Rangliste 25 m Standardpistol

Rangliste 25 m Standardpistol Rangliste 25 m Standardpistol Forening max max2 max3 Snit. % Dame Pia Villemoes Søværnets IF, København 546 545 544 545,0 95, 2 Anja Christensen Skytteklubben DSB/ASF Århus 55 54 3 Dorte Thorsen IF Flyvestation

Læs mere

Nyhedsbrev marts 2015

Nyhedsbrev marts 2015 Nyhedsbrev marts 2015 Her kan du læse, at: Filmen Mr. Turner vises i Hvalsø Bio Udstillingen med Poul Ørsted Pedersen samlingen vises i Den Gamle Skole i Kirke Saaby Udstillingen med naivistisk kunst vises

Læs mere

Opdateret venteliste Seniorklubben pr. 15.05.14 NB! Giv venligst besked til Seniorklubben såfremt der sker ændring af telefonnummer og emailadresse

Opdateret venteliste Seniorklubben pr. 15.05.14 NB! Giv venligst besked til Seniorklubben såfremt der sker ændring af telefonnummer og emailadresse Opdateret venteliste Seniorklubben pr. 15.05.14 NB! Giv venligst besked til Seniorklubben såfremt der sker ændring af telefonnummer og emailadresse Nr. i rækkenmedl.nr. Navn Tlf. Mobiltlf. E-mail Føds.dato

Læs mere

Campus Bindslevs Plads 2015 Uge 38, Læringslaboratorium 2: Demokrati

Campus Bindslevs Plads 2015 Uge 38, Læringslaboratorium 2: Demokrati Campus Bindslevs Plads 2015 Uge 38, Læringslaboratorium 2: Demokrati Uge 38 2015 Kl. 08.00-14.00 Mandag 14.09.15, Læringsforløb 8 Kl. 08.00-10.00 Kl. 08.00-12.00 Tirsdag 15.09.15,, Onsdag 16.09.15, Byrådssalen

Læs mere

ONSDAGSFOREDRAG Program for 2013/14

ONSDAGSFOREDRAG Program for 2013/14 ONSDAGSFOREDRAG Program for 2013/14 Onsdagsforedragene er et samarbejde mellem Viborg Museum Viborg Lokalhistorisk Arkiv Viborg og Omegns Amatørarkæologer Viborg Museumsforening Velkommen til en ny sæson

Læs mere

Emilius Bærentzen en portrætkunstner i guldalderens Danmark

Emilius Bærentzen en portrætkunstner i guldalderens Danmark Emilius Bærentzen en portrætkunstner i guldalderens Danmark Tale ved åbningsreception 23. Januar 2014 Peter Christensen Teilmann Direktør, Teatermuseet i Hofteatret Velkommen til jer alle. Mit navn er

Læs mere

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130 Ejerlav. Side. Jerslev 11-60 Klæstrup 61-110 Svennum 111-128 Klæstrup 129-130 Ejerlav Svennum Folio nr. 111 Løbenr. 84 "Bundgaard" Matr. nr. 1. Lars Mikkelsen, skøde fra Mikkel Christensens enke Karen

Læs mere

Signerede plader og etiketter og fotos Signed records and labels and photos Danish artists

Signerede plader og etiketter og fotos Signed records and labels and photos Danish artists Signerede plader og etiketter og fotos Signed records and labels and photos Danish artists Jazz pianist, komponist, kapelmester og cand. jur. Børge Roger Henrichsen (Født 4. juli 1915, Frederiksberg død

Læs mere

Dit, mit & vores museum

Dit, mit & vores museum Kulturstyrelsens Museumsårsmøde Radisson Blu H.C. Andersen Hotel 21. og 22. maj 2012 Dit, mit & vores museum Stærke museumstilbud i enkle rammer VELKOMMEN Vi har gennem længere tid drøftet anbefalinger

Læs mere

JazzGro. oves. JazzGro. JazzGro

JazzGro. oves. JazzGro. JazzGro ANDEN del ANDEN del no. 5 27. september Carsten Dahl Talk `N tangent Focus: Solopiano no. 6 25. oktober Krølle Sulsbrück Perc `n Talk Focus: latin percussion no. 7 29. november Bjarke Falgren String `n

Læs mere

Bestyrelse: Formand: Jesper Hjortdal Aarhus Universitetshospital jesper.hjortdal@dadlnet.dk

Bestyrelse: Formand: Jesper Hjortdal Aarhus Universitetshospital jesper.hjortdal@dadlnet.dk Bestyrelse: Formand: Aarhus Universitetshospital jesper.hjortdal@dadlnet.dk Næstformand: Ditte Erngaard Næstved Sygehus der@regionsjaelland.dk Videnskabelig Sekretær: Anders Kruse Aalborg Universitetshospital

Læs mere

Nyhedsbrev. august september oktober

Nyhedsbrev. august september oktober Nyhedsbrev august september oktober Gudstjenester i Jerne og Skads Kirke J - JERNE KIRKE S - SKADS KIRKE Søndag den 2. august 9. søndag efter Trinitatis Søndag den 27. september 17. søndag efter Trinitatis

Læs mere

Skab tryghed og merværdi. Om at løse problemer gennem partnerskaber i udviklingen af tryghed i by- og boligområder. Den Trygge Kommune Konference

Skab tryghed og merværdi. Om at løse problemer gennem partnerskaber i udviklingen af tryghed i by- og boligområder. Den Trygge Kommune Konference Skab tryghed og merværdi Om at løse problemer gennem partnerskaber i udviklingen af tryghed i by- og boligområder Den Trygge Kommune Konference Torsdag den 13. marts 2014 Den Trygge Kommune inviterer til

Læs mere

REGION NORDJYLLAND. Museer

REGION NORDJYLLAND. Museer REGION NORDJYLLAND Museer FREDERIKSHAVN: Frederikshavns Kunstmuseum Parallelvej 14 9900 Frederikshavn T: 9845 9080 kunstmuseum@frederikshavn.dk http://www.frederikshavnkunstmuseum.dk/index.php/ HJØRRING:

Læs mere

Fynsk Sprint Cup - 1 etape 26-05-2012, Faaborg By, Fa Allerød OK. H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen

Fynsk Sprint Cup - 1 etape 26-05-2012, Faaborg By, Fa Allerød OK. H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen Allerød OK H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen Ballerup OK H-21 14:16 443885 Lars Bukkehave D-50 14:29 151495 Annette Bonde D-55 14:33 139370 Johanne Lind D-35 14:37 86804 L Mette Rich H-45 14:47 86799 L Jakob

Læs mere

FIRMA turneringen RESULTATLISTE 2007 2008. Harry Jørgensen Pokaler Gravering 86 14 44 10

FIRMA turneringen RESULTATLISTE 2007 2008. Harry Jørgensen Pokaler Gravering 86 14 44 10 FIRMA turneringen RESULTATLISTE 2007 2008 Harry Jørgensen Pokaler Gravering 86 14 44 10 Vinderhold kl. A DSB Claus B Laursen Klasse A 1.Omg. 2.Omg. 3.Omg 4.Omg Total 1. DSB 569 583 580 568 1732 2. Terma

Læs mere

Åben Efterskole. Onsdag d. 22/9 2010 kl. 20.00: Mai Allermand med band. Entré 50 kr.

Åben Efterskole. Onsdag d. 22/9 2010 kl. 20.00: Mai Allermand med band. Entré 50 kr. Åben Efterskole Arrangementer på Den Rytmiske Efterskole skoleåret 2010/11 Vi byder jer alle velkomne til en række spændende koncerter med nogle af Danmarks bedste musikere samt arrangementer hvor skolens

Læs mere

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1 DELTAGERLISTE HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. 1. HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. GRUPPE A Aarøsund 2 stemme Stemmeberettiget Tildelt ekstra Antal v/fuldmagt Assens Bestyrelsesformand

Læs mere

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Fra Rolfsted Skole 2008/1 Siden sidst. Lørdag d. 15-9-07 var der tur til Carl Nielsens Barndomshjem i Nr. Søby. Der var mødt ca. 20. Det var spændende at høre om

Læs mere

BILLEDJAGT PÅ FAABORG MUSEUM

BILLEDJAGT PÅ FAABORG MUSEUM BILLEDJAGT PÅ FAABORG MUSEUM Peter Hansen: Kai Nielsen modellerer Mads Rasmussen, 1913 UNDERVISNINGSMATERIALE FOR 4.-6. KLASSE MADS RASMUSSEN OG FAABORG MUSEUM I begyndelsen af 1910 fik konservesfabrikant

Læs mere

Sponsorflyvning 2009

Sponsorflyvning 2009 Sponsorflyvning 2009 Duenummer Erstatning Firma Plac Præmie Privat Plac Præmie Duemand Plac Præmie Hastighed 068-09-0008 Ole Nielsen 1 5000 Arne Poulsen 1 5000 1.505,70 196-09-9050 196-09-9060 Nordjysk

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Junior Hold Træf Skud Træf Skud 1 23 Vamdrup Junior 87 128 94 Kasper Hjorth 4308 Vamdrup og Omegns Jagtforening 35 42 100 Mikkel Dall 4308 28 43 96 Frederik

Læs mere

Vedtægter for Det Danske Institut i Rom

Vedtægter for Det Danske Institut i Rom DET DANSKE INSTITUT FOR VIDENSKAB OG KUNST I ROM ACCADEMIA DI DANIMARCA Vedtægter for Det Danske Institut i Rom Navn og hjemsted 1 Det Danske Institut for Videnskab og Kunst i Rom (Accademia di Danimarca)

Læs mere

Invitation til SYMPOSIUM

Invitation til SYMPOSIUM Invitation til SYMPOSIUM Bykvalitet og livskvalitet i mellemstore danske kommuner Den 5. og 6. marts 2009 på Naturama i Svendborg For forskere, planlæggere og andre kommunale udviklingsaktører Skynd dig

Læs mere

REFERAT I/S RENO-NORD BESTYRELSEN. Mødet mandag den 3. februar 2014 kl. 10.00. Bestyrelsesmøde den 3. februar 2014

REFERAT I/S RENO-NORD BESTYRELSEN. Mødet mandag den 3. februar 2014 kl. 10.00. Bestyrelsesmøde den 3. februar 2014 I/S RENO-NORD BESTYRELSEN Mødet mandag den 3. februar 2014 kl. 10.00 REFERAT Bestyrelsesmøde den 3. februar 2014 I/S Reno-Nord Troensevej 2 9220 Aalborg Øst Telefon 98 15 65 66 Telefax 98 15 17 97 E-mail

Læs mere

DM i Firmaidræt Golf, stableford. PROGRAM Holstebro den 9. - 10. maj 2009

DM i Firmaidræt Golf, stableford. PROGRAM Holstebro den 9. - 10. maj 2009 DM i Firmaidræt Golf, stableford PROGRAM Holstebro den 9. - 10. maj 2009 1 Velkommen til DM-stævne i Golf, stableford Det er med stor glæde at Holstebro Firmaidræt kan byde velkommen til firmaidrætten,

Læs mere

10. august 2013 PRO-AM 2013 STARTLISTE FOR RUNDE 1 10. august 2013 Halsted Kloster Golfklub 18 huller

10. august 2013 PRO-AM 2013 STARTLISTE FOR RUNDE 1 10. august 2013 Halsted Kloster Golfklub 18 huller 10:00 1 1 Madam Blå 425 HEIDEN NIELSEN, Christian Royal Oak Golf Club (80-6) 201 MOLSING, Henrik 301 HAUVRE, Kai 401 OTTOSEN, Ole 1307) Rønnede Golf Klub 2011 (190-1007) 1180) B 7,7 8 B 16,1 18 B 12,5

Læs mere

Rev. 24/9 2012 - Side 1 af 5

Rev. 24/9 2012 - Side 1 af 5 Rev. 24/9 2012 - Side 1 af 5 Info om projektet A Technicolor Dream Part 4 En festival hvor computer og kreativitet møder mennesker til spændende samvær og udfoldelse. Vi sigter mod at det kommende Campus

Læs mere

resultater2007.xls 19-12-201317:27:35

resultater2007.xls 19-12-201317:27:35 Grunddata Starttidspunkt gruppe 1 14:00 Starttidspunkt gruppe 2 14:00 Starttidspunkt gruppe 3 14:00 Starttidspunkt gruppe 4 14:00 Starttidspunkt gruppe 5 14:00 Starttidspunkt gruppe 6 14:00 Starttidspunkt

Læs mere

Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013. Leif M. Larsen, Gitte Hansen, Torben Morel. Samlet deltagerantal på kurset: 121

Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013. Leif M. Larsen, Gitte Hansen, Torben Morel. Samlet deltagerantal på kurset: 121 Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013 Afholdelsessted Hotel Faaborg Fjord Startdato 15/08-13 Slutdato 16/08-13 Mødetid Kursusleder AMUkursus Fuldt booket Leif M. Larsen, Gitte

Læs mere

Svendborg Songwriter Festival

Svendborg Songwriter Festival 2008 d. 29. - 30. - 31. maj og 1. juni Sylvester Larsen Alun Parry (UK) Disa (Island) Naja Storebjerg Laura Mo Rachael Wright (UK) Brett Perkins (USA) McKinley Black (USA) Strawberry Blonde John Leo Carter

Læs mere

Fælles LUU konference Torsdag den 9. oktober 2014 Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart

Fælles LUU konference Torsdag den 9. oktober 2014 Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart Fælles LUU konference Torsdag den 9. oktober 2014 Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart Deltagerliste AMU Fyn AMU Nordjylland AMU Vest Bornholms Erhvervsskole CELF Den jydske Haandværkerskole

Læs mere

OM SKOLEN KUNSTLINJEN

OM SKOLEN KUNSTLINJEN OM SKOLEN Københavns Kunstskole er et uddannelsesalternativ og et væksthus for de kunstneriske. Skolen er en platform for uddannelse, kunstnerisk udvikling, værkproduktion, debat og formidling. Skolen

Læs mere

Projektrepræsentanter. Rikke Christensen (lærer) Mercantec, Viborg rich@mercantec.dk Tlf. 8950 3300 Hanne Bach Høj (lærer)

Projektrepræsentanter. Rikke Christensen (lærer) Mercantec, Viborg rich@mercantec.dk Tlf. 8950 3300 Hanne Bach Høj (lærer) Deltagerliste til seminar d. 28. september 2012 på Hotel Trinity, Fredericia. Projekt om fremmedsprogfagenes profil og anvendelsesorientering i de gymnasiale uddannelser Navn & funktion Institution Kontaktdata

Læs mere

Nygade Nygade 3 3ft 1975. 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931

Nygade Nygade 3 3ft 1975. 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931 Nygade Nygade 3 3ft 1975 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931 1931 S. Theisen, tømrermester 1958 Peter Knudsen, fhv. husmand Johanne

Læs mere

HUSK 13. NOVEMBER 2013 FOREDRAG OM MALEREN OLUF HØST MUSEUMSDIREKTØR JENS ERIK SANDBERG

HUSK 13. NOVEMBER 2013 FOREDRAG OM MALEREN OLUF HØST MUSEUMSDIREKTØR JENS ERIK SANDBERG MEDLEMSBLADET 24. SEPTEMBER 2013 HUSK UDEN FOR MYLDRETID MØD KUNSTNERNE BAG UDSTILLINGEN HUSK 6. OKTOBER 2013 EKSKURSION TIL KUNSTHALLE I HAMBURG DANSK KUNST FRA ECKERSBERG TIL HAMMERSHØI 2. NOVEMBER 2013

Læs mere

INSTITUTION / FORMÅL Udpegning 2010-2013 BEMÆRKNINGER

INSTITUTION / FORMÅL Udpegning 2010-2013 BEMÆRKNINGER BYRÅDETS UDPEGNINGER PÅ KULTUR- OG FRITIDSOMRÅDET INSTITUTION / FORMÅL Udpegning 2010-2013 BEMÆRKNINGER Aktivitetshuset Kulturellen, Leif Brønding Tove Oddershede Rasmussen Aulum Fritidscenter, Jens P.

Læs mere

Læringsmiljø/undervisningsdiff_, jun 25. Fabrikantworkshops, jun 25 Energioptimering, jun 26. Grillarrangement, jun 24 Frokost torsdag, jun 26

Læringsmiljø/undervisningsdiff_, jun 25. Fabrikantworkshops, jun 25 Energioptimering, jun 26. Grillarrangement, jun 24 Frokost torsdag, jun 26 Aksel Lykke AARHUS TECH Allan Petersen EUC Sjælland Benny Larsen EUC Sjælland Bent-Ole Bohn TEKNIQ Bjarne Pedersen Selandia Brian Berndsen EUC Syd Brian Vestergaard EUC Sjælland Carsten Olsen Borregaard

Læs mere

Foto: Martin Gustavo, Medieskolerne. 17. maj - 5. juni 2013 www.fotodage.dk

Foto: Martin Gustavo, Medieskolerne. 17. maj - 5. juni 2013 www.fotodage.dk Foto: Martin Gustavo, Medieskolerne 17. maj - 5. juni 2013 www.fotodage.dk Foto: Klaus Dreyer, Medieskolerne INVITATION Du inviteres til tre uger, hvor FOTODAGE VIBORG byder på Årets Pressefoto på Viborg

Læs mere

Musik Musik Musik s k o l e t j e n e s t e n

Musik Musik Musik s k o l e t j e n e s t e n Musik s k o l Musik Musik e t j e n e s t e n Kan du høre kirkeklokken, der hvor du bor? Hvordan synes du, den lyder? I gamle dage ringede kirkeklokkerne, når der var krig eller ildebrand. De kunne advare

Læs mere

Lærebogsmateriale til vej- og trafikfagene. Struktur, fremstilling og publicering

Lærebogsmateriale til vej- og trafikfagene. Struktur, fremstilling og publicering Lærebogsmateriale til vej- og trafikfagene f Struktur, fremstilling og publicering Program faggruppen 10.00 - Lærebogsmateriale Præsentation af idé Status t for lærebøger Diskussion af målgruppe og indhold

Læs mere

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro.

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Damgade 14. Boel Nr.44 (Gl. 21 ). Nr. 27 På præstekort hus 41 Viet den 22. okt. 1831 Johan Henrik Schmidt * 28. aug 1797, søn

Læs mere

Dame. Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle 19-09-2013

Dame. Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle 19-09-2013 Dame 1 80 Marianne Rasmussen 6604 423 G 2 87 Janne Schmidt 7811 417 S 3 79 Anette Trip Lassen 4101 378 B 4 73 Gitte Madsen 2106 376 5 75 Lisbeth Teglgård 2023 364 6 81 Kristina Rasmussen 6604 357 7 91

Læs mere

20 års jubilæum 1989-2009

20 års jubilæum 1989-2009 VENØ MUSIKFORENING 20 års jubilæum 1989-2009 Venø Musikforening - 20 år En flok venøboere Initiativgruppen - søsatte Venø Musikforening. Initiativgruppen talte Søren Baggesen, Jørgen Anker Jørgensen, Ellen

Læs mere

Handels- og Søfartsmuseet på Kronborg Danish Maritime Museum. Pressemeddelelse, 2.juni 2009.

Handels- og Søfartsmuseet på Kronborg Danish Maritime Museum. Pressemeddelelse, 2.juni 2009. Handels- og Søfartsmuseet på Kronborg Danish Maritime Museum Pressemeddelelse, 2.juni 2009. Danmark får et nyt nationalt søfartsmuseum i 2012. Projektering af de nye udstillinger er netop gået i gang og

Læs mere

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011 01 09:30 BANE HOLD KREDS 1 ISG 1 Jan T. Bertelsen HC 33 Ole Guldager Jensen HC 42 Henriette Mortensen DC 84 Peter Bæk HE 111 2 3 N Lakering A/S 1 Jimmy Lykke HE 96 Jens K. Poulsen HE 90 3 BE INSTALLATION

Læs mere

UNDERUDVALGET FOR REGIONAL UDVIKLING. Sted: Øresundshuset, Gl. Kongevej 1, Frederiksberg

UNDERUDVALGET FOR REGIONAL UDVIKLING. Sted: Øresundshuset, Gl. Kongevej 1, Frederiksberg K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN Tirsdag den 9. oktober 2007 Kl. 9:30 11:30 Sted: Øresundshuset, Gl. Kongevej 1, Frederiksberg Mødelokale: Mødelokale 2 (3. sal) Møde nr. 8 Mødet slut 11.15 Medlemmer:

Læs mere

Fredagscaféer. januar - marts 2014. Svendborgvej 319 Højby

Fredagscaféer. januar - marts 2014. Svendborgvej 319 Højby Fredagscaféer januar - marts 2014 Svendborgvej 319 Højby 2014 Godt nytår! 2013 var året, hvor vi kunne fejre vort 25 års jubilæum, og året har været et år med mange gode og velbesøgte arrangementer. Ikke

Læs mere

Navn & funktion Institution Kontaktdata. Projektrepræsentanter

Navn & funktion Institution Kontaktdata. Projektrepræsentanter Deltagerliste til seminar d. 14. marts 2012 på Hotel Byggecentrum, Middelfart Projekt om fremmedsprogfagenes profil og anvendelsesorientering i de gymnasiale uddannelser Navn & funktion Institution Kontaktdata

Læs mere

Hurtigt overblik. Søndag d. 6. september: Mit liv som naver. Søndag d. 11 oktober: Sang og musik foredrag : Efterårsglød

Hurtigt overblik. Søndag d. 6. september: Mit liv som naver. Søndag d. 11 oktober: Sang og musik foredrag : Efterårsglød SØNDAGSCAFÉ I SCT. OLAI SOGNEGÅRD PROGRAM 2015/2016 SØNDAGSCAFÉ KIRKEKONCERTER ANDRE ARRANGEMENTER SCT. OLAI SOGNEGÅRD SKAGENSVEJ 210, HØJENE Arrangør: Sct. Olai menighedsråd Hurtigt overblik Søndag d.

Læs mere

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen det skete i uge 22 Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen i Skals. Denne aftale er nu udbygget,

Læs mere

ISBN: 978 87 7674 858 6. Et lyst værelse er trykt med støtte fra Landsdommer V. Gieses Legat og Overretssagfører L. Zeuthens Mindelegat

ISBN: 978 87 7674 858 6. Et lyst værelse er trykt med støtte fra Landsdommer V. Gieses Legat og Overretssagfører L. Zeuthens Mindelegat ET LYST VÆRELSE ET LYST VÆRELSE Empati, rumopfattelse, kunstnerisk selvspejling og æstetik i kvindelige danske forfatteres og billedkunstneres værker i perioden 1930-90 Forfatteren og Syddansk Universitetsforlag

Læs mere

Ark1. * Død 5/12 1924; H. Stjernqvist indtræder. **Repræsentativ formand: Adolph Jensen (7/11 1933-31/7 1936) Side 3

Ark1. * Død 5/12 1924; H. Stjernqvist indtræder. **Repræsentativ formand: Adolph Jensen (7/11 1933-31/7 1936) Side 3 Dansk Statistisk Forenings bestyrelse gennem årene General- Formand Kasserer Sekretær Bestyrelsesmedlem BestyrelsesmedlemBestyrelsesmedlem Revisor Suppleant 1 Revisor Suppeant 2Suppl 3 forsamling 23/11

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 22. marts 2012

Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 22. marts 2012 Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 22. marts 2012 Dagens program: Formanden bød velkommen til de fremmødte. En særlig velkomst til overlæge Peter Kramp, der holdt dagens foredrag samt til

Læs mere

Netværk Danmark Temadag 20. september 2011: Ledelse uden grænser...

Netværk Danmark Temadag 20. september 2011: Ledelse uden grænser... Netværk Danmark Temadag 20. september 2011: Ledelse uden grænser... Hvad enten vi outsourcer, får udenlandske medarbejdere, opkøber i udlandet, udstationerer, sælger eller køber i fremmede lande, så kommer

Læs mere

ARoS Aarhus Kunstmuseum

ARoS Aarhus Kunstmuseum 08.04.2013. ARoS Aarhus Kunstmuseum Rekruttering af ny direktør Job- og personprofil Baggrund Direktør Jens Erik Sørensen slutter efter 30 år i spidsen for ARoS Aarhus Kunstmuseum. Derfor søger vi hans

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Civilingeniør - Architectural Engineering

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Civilingeniør - Architectural Engineering US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Civilingeniør - Architectural Engineering Navn på universitet i udlandet: University College London - UCL Land: UK Periode: Fra:15.09.2013 Til:15.01.2014

Læs mere

Denne liste må KUN bruges i forbindelse med Tisvilde Bio. Opdateret den: 15-02-2015

Denne liste må KUN bruges i forbindelse med Tisvilde Bio. Opdateret den: 15-02-2015 Frivillige - Opgaver Navn Fastnet Mobil e-mail Denne liste må KUN bruges i forbindelse med Tisvilde Bio. Opdateret den: 15-02-2015 Bestyrelsen Formand Sven Wichmann 48 70 91 33 40 60 49 33 swpd@zybermail.dk

Læs mere

BØRNEKULTUR OG LÆRING

BØRNEKULTUR OG LÆRING BØRNEKULTUR OG LÆRING hvordan kan børns møde med kultur styrke læring?? og Svar Kommunernes Skolebiblioteksforening 2005 2006 Forord Med denne udgivelse ønsker Kommunernes Skolebiblioteksforening at give

Læs mere

KLARGØRING ONSDAG. Antal personer: 0 0 0 0 3 3 4 4 0 0 0 16 16 0 0 Skal bruge: 3 3 3 3 18 18

KLARGØRING ONSDAG. Antal personer: 0 0 0 0 3 3 4 4 0 0 0 16 16 0 0 Skal bruge: 3 3 3 3 18 18 KLARGØRING ONSDAG Søren Jensenius xx xx xx xx xx xx Andreas Jensenius xx xx xx xx xx xx Lars Jensenius xx xx xx xx Lars Rørbæk xx xx Erik Husher xx xx xx xx xx xx Mette Schondel Andersen xx xx Emma Gade

Læs mere

Oversigt over beneficerede advokater

Oversigt over beneficerede advokater A Anberg, Rasmus Bredgade 58, 1. 1260 København K adv.anberg@tdcadsl.dk Tlf.: 33 12 18 43 Fax: 33 14 18 98 Andersen, M. Elkiær Kronprinsessegade 26, 1. sal 1306 København K mea@brammer-advokater.dk Tlf.:

Læs mere

Oversigt over bemanding på valgstederne

Oversigt over bemanding på valgstederne Oversigt over bemanding på valgstederne Tønder 1 (V) Jørn Skov, formand 2 (V) Allan Jacobsen 3 (V) Søren T. Hansen 4 (A) Lars Rytter 5 (A) Eike Albrechtsen 6 (F) 7 (I) Elna krogager 8 (S) Marit R N Rüdiger

Læs mere

REFERAT. Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Litteratur Møde nr. 5 Mødedato: 2. september 2014 Tidspunkt: kl. 10 13 Sted: Lokale

REFERAT. Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Litteratur Møde nr. 5 Mødedato: 2. september 2014 Tidspunkt: kl. 10 13 Sted: Lokale Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Litteratur Møde nr. 5 Mødedato: 2. september 2014 Tidspunkt: kl. 10 13 Sted: Lokale REFERAT Til stede fra udvalget: Thomas Harder (formand), Kristina

Læs mere

Alletiders bedste RIF-hold.

Alletiders bedste RIF-hold. Alletiders bedste RIF-hold. Ser man tilbage på de bedste fodboldspillere i RIF s historie, springer 2 ting umiddelbart i øjnene. De fleste af spillerne har spillet på 1. holdet i de 2 perioder, hvor man

Læs mere

Hvad gør vi nu? ENERGI & KLIMAKOMMUNIKATION 2015

Hvad gør vi nu? ENERGI & KLIMAKOMMUNIKATION 2015 Hvad gør vi nu? ENERGI & KLIMAKOMMUNIKATION 2015 Kampagnen ENERGI & KLIMAKOMMUNIKATION 2015 Formål Gøre omstillingen mere folkelig Fokus på aktive omstillere Fra 10 gode råd til konkrete projekter Fra

Læs mere

SCT. PAULS KIRKE 8000 ÅRHUS C MENIGHEDSRÅDET

SCT. PAULS KIRKE 8000 ÅRHUS C MENIGHEDSRÅDET REFERAT af Menighedsrådsmødet SCT. PAULS KIRKE Torsdag den 31. oktober 2013 kl. 19.00 i Sognehuset Tilstede: Finn Bruun Ravnsbæk, Annette Baldus Vestergaard, Anita Holmgaard, Erik Dybdal Møller, Thomas

Læs mere

Vvs-branchens Faglæreruddannelse

Vvs-branchens Faglæreruddannelse Arrangement Overnatning den 24. juni 2013 Starttidspunkt tirsdag 25-06-2013 00:00 Sluttidspunkt onsdag 26-06-2013 00:00 Mathies Sørensen Henrik Bertelsen Pernille M. Christensen Niels Tim Brøndel Bent-Ole

Læs mere

JAPANISME PÅ DANSK Kunst og design 1870-2010

JAPANISME PÅ DANSK Kunst og design 1870-2010 Kun de, der har et langvarigt og Indgående kendskab til et materiale, er i stand til at forny det. M I R J A M G E L F E R - J Ø R G E N S E N C IT A T F R A B O G E N JAPANISME PÅ DANSK Kunst og design

Læs mere

Carl Nielsen-fejring 2015

Carl Nielsen-fejring 2015 Carl Nielsen-fejring 2015 I anledning af 150-året for komponistens fødsel Kirkerne i Slagelse og omegn I 2015 er det 150 år siden komponisten Carl Nielsen (1865-1931) blev født, og det markeres ved en

Læs mere

Bestyrelsesrepræsentanter i Uddannelsesinstitutioner Region Syddanmark

Bestyrelsesrepræsentanter i Uddannelsesinstitutioner Region Syddanmark Bestyrelsesrepræsentanter i Uddannelsesinstitutioner Region Syddanmark Erhvervsskoler: AMU Syd Vognmand Jørgen Egeskov Jensen Vamdrup Special Transport Vamdrup E-mail: je@vst.dk Business College Syd Jan

Læs mere

Seniorbofællesskabsmøde Furesø Kommune December 2013

Seniorbofællesskabsmøde Furesø Kommune December 2013 Seniorbofællesskabsmøde Furesø Kommune December 2013 Dagsorden 19.00 Introduktion 19.15 Furesø Kommunes fokus 19.30 Holdopdeling 19.45 Pause 20.00 Grunde 20.30 Økonomi Paul Erik Weidemann Eva Lunding Olsen

Læs mere

Deadline for tilmelding, betaling og anmeldelse af værker er lørdag d. 3. marts 2012 kl. 24.

Deadline for tilmelding, betaling og anmeldelse af værker er lørdag d. 3. marts 2012 kl. 24. KP12 / Betingelser www.kp-spring.dk Bestyrelsen for Kunstnernes Påskeudstilling indbyder hermed til deltagelse i den 66. censurerede Kunstnernes Påskeudstilling KP12. Udstillingen vises i Århus Kunstbygning,

Læs mere

Inden udstillingen slutter den 4. november 2014 får du her et godt tilbud og mulighed for endnu en gang at se udstillingen:

Inden udstillingen slutter den 4. november 2014 får du her et godt tilbud og mulighed for endnu en gang at se udstillingen: MEDLEMSBLADET BYD VEN/-INDE/GÆST Der er ved begyndelsen af september måned mere end 20.000 mennesker, der fra nær og fjern har taget turen til Tønder for at se Kunstmuseets særudstilling om møbelarkitekten

Læs mere

Borgerlige vielser 1906-1910. Side 124. 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg og Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg

Borgerlige vielser 1906-1910. Side 124. 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg og Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg Borgerlige vielser 1906-1910 Side 124 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg 21. december 1906 viedes: Ungkarl Magnus Christian Olsen, Lendum Ugift Hedevig

Læs mere

Plan for studietur til Athen

Plan for studietur til Athen Plan for studietur til Athen Hjemmefra indlæses podcasts om diverse begivenheder, som kan opridses undervejs. Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag For middag Afgang Horsens Banegård natten til tirsdag

Læs mere

Referat af Stiftsrådets 13. ordinære møde den 25. oktober 2012 i Aalborg Bispegård

Referat af Stiftsrådets 13. ordinære møde den 25. oktober 2012 i Aalborg Bispegård Dok.nr.: 110751/12 MJOH Referat af Stiftsrådets 13. ordinære møde den 25. oktober 2012 i Aalborg Bispegård Til stede: Ejnar Haugaard Thomsen (Aalborg Vestre provsti), Ole Dørum Jensen (Aalborg Nordre provsti),

Læs mere

Meget mere fagforening. 1. ordinære kongres og delegeretmøde 2007. Kongres. Valg til 3F

Meget mere fagforening. 1. ordinære kongres og delegeretmøde 2007. Kongres. Valg til 3F Meget mere fagforening 1. ordinære kongres og delegeretmøde 2007 Kongres Valg til 3F Forbundsledelsen forbundsledelsen forbundsledelsen forbundsledelsen forbundsledelsen Poul Erik Skov Christensen Forbundsformand

Læs mere

ICOM Danmark. Referat af ICOM Danmarks generalforsamling onsdag d.05.05. 2015 kl. 13.00-16.00 Sted: Møntergården, Odense Bys Museer

ICOM Danmark. Referat af ICOM Danmarks generalforsamling onsdag d.05.05. 2015 kl. 13.00-16.00 Sted: Møntergården, Odense Bys Museer ICOM Danmark Referat af ICOM Danmarks generalforsamling onsdag d.05.05. 2015 kl. 13.00-16.00 Sted: Møntergården, Odense Bys Museer Til stede fra bestyrelsen: Vinnie Nørskov (formand), Mille Gabriel (sekretær),

Læs mere

International Art Festival 2012 er succesfyldt overstået, ikke mindst på grund af megen velvilje fra de mange sponsorer, som vi skylder STOR TAK.

International Art Festival 2012 er succesfyldt overstået, ikke mindst på grund af megen velvilje fra de mange sponsorer, som vi skylder STOR TAK. Nyhedsbrev 1 Vi er i fuldt sving med International Art Festival 2013 International Art Festival 2012 er succesfyldt overstået, ikke mindst på grund af megen velvilje fra de mange sponsorer, som vi skylder

Læs mere

Den første portræt fotograf på Bornholm

Den første portræt fotograf på Bornholm Den første portræt fotograf på Bornholm Johan Christoffer Hoffmann daguerreotyperede ( fotograferede ) som den første i Danmark Kongens Nytorv i februar 1840 og Bornholms første daguerreotypist arbejdede

Læs mere

NORDJYLLAND MANGLER ET NYSKABENDE OG PROFESSIONELT RYTMISK ENSEMBLE

NORDJYLLAND MANGLER ET NYSKABENDE OG PROFESSIONELT RYTMISK ENSEMBLE NORDJYLLAND MANGLER ET NYSKABENDE OG PROFESSIONELT RYTMISK ENSEMBLE PROJEKTBESKRIVELSE FOR NORDKRAFT BIG BAND 2012 2015 1 NORDJYLLAND MANGLER ET NYSKABENDE OG PROFESSIONELT RYTMISK ENSEMBLE PROJEKTBESKRIVELSE

Læs mere

Det Musikalske St. Petersburg

Det Musikalske St. Petersburg Det Musikalske St. Petersburg 6 Dage / 5 Natter Dag 1 Ankomst til St. Petersburg. Ved ankomst er det transport til hotellet. Gruppen vil blive mødt af vores lokale quides, der er med under hele turen.

Læs mere

Resultatliste DPM 15 meter skydning Den 24. Og 25. Februar 2009 Skytternes Hus i Århus

Resultatliste DPM 15 meter skydning Den 24. Og 25. Februar 2009 Skytternes Hus i Århus Resultatliste DPM 15 meter skydning Den 24. Og 25. Februar 2009 Skytternes Hus i Århus 15 m STANDARDPISTOL ÅBEN 1 Ricky Winther Billund 97 92 94 283 2 Steffen Andreasen Viborg 92 92 92 276 3 N.P. Bro Viborg

Læs mere

PROFESSIONEL KUNST FOR BØRN OG UNGE

PROFESSIONEL KUNST FOR BØRN OG UNGE PROFESSIONEL KUNST FOR BØRN OG UNGE Litteratur, teater, dans, billedkunst og musik FFB - FAGLIGT FORUM FOR BØRNEKULTUR 2008 FAGLIGT FORUM FOR BØRNEKULTUR Fagligt Forum for Børnekultur er et fagligt netværk

Læs mere

FAVRSKOV MUSIKSKOLE. Julemåneden er i gang og der er meget at glæde sig til - også i musikskolen.

FAVRSKOV MUSIKSKOLE. Julemåneden er i gang og der er meget at glæde sig til - også i musikskolen. Sæson 2014/15 Volume 2 Nyhedsbrev FAVRSKOV MUSIKSKOLE Indhold Julehilsen...1 Kirkekoncert i Røgen...2 Julegalop og Lucia...2 Bazartilbud...3 Fotos fra Bazaren...3 Nye rytmikhold...4 Kommende arrangementer...4

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Engelsk, Bachelor. Navn på universitet i udlandet: Aberystwyth University

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Engelsk, Bachelor. Navn på universitet i udlandet: Aberystwyth University US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Engelsk, Bachelor Navn på universitet i udlandet: Aberystwyth University Land: Wales, UK Periode: Fra: 01/01-13 Til: 01/06-13 Udvekslingsprogram:

Læs mere