DET DANSKE INSTITUT I ATHEN. Beretning for perioden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DET DANSKE INSTITUT I ATHEN. Beretning for perioden"

Transkript

1 DET DANSKE INSTITUT I ATHEN Beretning for perioden 1. januar 2007 til 31. december

2 2

3 Indhold Forord Vedtægter Bestyrelse og personale Økonomi Fysiske rammer og faciliteter Biblioteker Det Nordiske Bibliotek; nichebiblioteker Dagbog 2007 og 2008 Feltprojekter Chalkis (s. 36); Kalydon (s. 37); Zea Harbour Project (s. 42); Pilion Cave Project (s. 50) Publikationer, kongresser og andet videnskabeligt arbejde Undervisning/ekskursioner Stipendiemuligheder Servicefunktioner Besøgende i gæstehusene Kronik Olympia og Den ioniske Renæssance ved lektor, dr.phil. Poul Pedersen 3

4 4

5 Forord I lighed med tidligere ønsker Det Danske Institut med nedenstående årsberetning på en gang at sige tak til og aflægge regnskab over for de ministerier, institutioner, fonde og enkeltpersoner, der i den pågældende periode har bidraget til, at Instituttet har kunnet opfylde sit formål og 2008 har været endnu et par travle og frugtbare år på Det Danske Institut i Athen. Beretningen taler i og for sig for sig selv, så jeg tillader mig blot at fremhæve et par punkter. Som det fremgår af Instituttets vedtægter, er det Instituttets rolle at fremme forskning, undervisning og kulturformidling inden for Grækenlands og Middelhavslandenes arkæologi, historie, sprog, litteratur, billedkunst og kulturtraditioner bl.a. ved at sikre en høj grad af samarbejde med andre nordiske institutter og ved at sikre solide samarbejdsrelationer med græske videnskabelige og kunstneriske miljøer samt med relevante græske myndigheder. Til disse formål har Instituttets auditorium været rammen om en lang række arrangementer, koncerter, foredrag, seminarer og udstillinger og dermed udbygget Instituttets position som samlingspunkt såvel for mange af de videnskabelige skoler i Athen som for publikum i almindelighed, ligesom det er her mange danske og græske unge får en introduktion til forskellige aspekter af europæisk kultur. Et andet eksempel på samarbejdet er den udstilling om danske arkitekters arbejde ved Den Franske Skole, som i 2008 blev vist først i Athen og derefter på Thorvaldsens Museum i København. I forbindelse med udstillingen blev der afholdt seminarer og udgivet et smukt og instruktivt katalog. Instituttet vil gerne takke så vel den Franske Skole, dens direktør og medarbejdere som arkitekt Gregers Algreen-Ussing for en stor indsats. forord 5

6 Ud over disse meget positive former for kulturmøder blev Instituttet, som nævnt ganske kort i Årsberetningen fra , desværre d.19. december 2006 genstand for hærværk i forbindelse med rydningen af ungdomshuset i København. I en globaliseret verden er afstanden mellem Athen og København kun en SMS væk. Vi vil gerne fra Instituttets side takke såvel Den Danske Ambassade og de græske myndigheder for at have stillet hjælp og ekspertise til rådighed som Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling for hjælp til udbedring af skaderne markerede et skift i Instituttets organisering, idet bestyrelsen har benyttet en mulighed i vedtægterne og ændret den måde Instituttets direktør ansættes på. Hidtil har de stiftende institutioner, Nationalmuseet, Aarhus Universitet, Københavns Universitet og Syddansk Universitet, på skift udstationeret en medarbejder. Nu ansættes direktøren af bestyrelsen efter åbent opslag i lighed med andre videnskabelige stillinger, og de fire institutioner betaler i fællesskab. Sidst men ikke mindst kunne Instituttet i 2008 takket være en forhøjelse af tilskuddet fra Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling ansætte en fuldtids vicedirektør. Instituttet skylder Ministeriet stor tak herfor og for de muligheder for forøget aktivitet, som det giver. Det har allerede medført en klar forbedring bl.a. af Instituttets nyhedsbreve og muliggjort flere kulturelle arrangementer. Udover den skriftlige beretning er Instituttets årsfest en vigtig kommunikationskanal dels til den efterhånden ganske store græske vennekreds, dels til de andre internationale skoler og endelig, men bestemt ikke mindst til trofaste støtter og venner i Danmark, der på denne måde i festlige omgivelser får et indblik i Instituttets arbejde. Instituttet er dybt taknemmelig for denne opbakning. Bodil Due Formand 6 FORORD

7 Vedtægter De foreløbige vedtægter for den selvejende institution, Det Danske Institut i Athen (DIA), blev officielt godkendt af Under visningsministeren den 28. august Den 1. april 1997 overgik tilsynet med Instituttets virksomhed til Forskningsministeriet. De endelige vedtægter godkendtes af Forskningsministeren den 8. januar Efterfølgende korte sammenfatning kan tjene som illustration af vedtægternes karakter og Instituttets virksomhed: Instituttet er en almennyttig, selvejende institution, som har til formål: at bevare og videreudvikle de kulturelle bånd, der består og knyttes mellem Danmark og Grækenland - samt mere specifikt at fremme forskning, undervisning og kulturformidling inden for Grækenlands og Middelhavslandenes arkæologi, historie, sprog, litteratur, billedkunst, arkitektur og kulturtraditioner. Følgende institutioner indstiller hver et medlem til Instituttets bestyrelse: Undervisningsministeriet (UVM), Kulturministeriet (KM), Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling (VTU), Udenrigsministeriet (UM), Københavns Universitet (KU), Aarhus Universitet (AU), Syddansk Universitet (SDU), Nationalmuseet (NM) og Akademirådet (AR). Endvidere er den til enhver tid siddende danske ambassadør i Athen, ex officio, medlem af bestyrelsen. Direktøren ansættes af bestyrelsen. Aftale om direktørpostens besættelse og finansiering indgås mellem Nationalmuseet, Københavns Universitet, Syddansk Universitet og Aarhus Universitet og Instituttets bestyrelse. Aftalen godkendes af Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling. Instituttet følger i øvrigt de almindelige regler for statsinstitutioners vedtægter 7

8 virksomhed. Instituttet etableredes for en 5-årig forsøgsperiode. Ved dennes udløb, l. april 1997, fik Det Danske Institut status af permanent institution under Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling. Instituttet er i skrivelse af den 7. marts 1992 af det græske udenrigsministerium anerkendt som The Danish Institute at Athens for Classical Studies, Archaeology and Cultural History. Facaden på Det Danske Institut fremtræder igen som skinnende ny efter hærværket i december vedtægter

9 Bestyrelse og personale I bestod bestyrelsen af: Dekan, dr.phil. Bodil Due (AU) formand, direktør Carsten U. Larsen (NM) næstformand, afløst først af konstitueret direktør Ebbe Holmboe og dernæst pr af direktør Per Kristian Madsen, lektor, dr.phil. Poul Pedersen (SDU), lektor, mag.art. Annette Rathje (KU), rektor Finn Jorsal (UVM), professor, dr.phil. Vincent Gabrielsen (VTU), billedhugger Jette Vohlert (AR), museumsdirektør Nina Sindbjerg Hobolth (KM), pr afløst af museumsdirektør Sanne Kofod Olsen, chefkonsulent Otto Schepelern (UM), Ambassadør Tom Nørring (Ambassaden i Athen). Der afholdtes seks møder i bestyrelsen: I København den 8. marts 2007, i Athen den 13. april 2007, i København den 23. april 2007, i Odense den 19. november 2007, i Athen den 4. april 2008 og i København den 8. november Instituttets personale bestod i af Erik Hallager, direktør, Jesper Tae Jensen, vicedirektør (indtil den 31. december 2007), fra 1. juli 2008 Sine Riisager, Hanna Lassen, sekretær, Lone Simone Simonsen, sekretær (indtil den 30. april 2008), Lone Gad Pilarinou, bogholder (fra 1. april 2008 sekretær og bogholder). Herudover 4 græske damer til rengøring af Instituttet, gæstehuset, studenterlejligheden og direktørlejligheden samt arbejde i forbindelse med receptioner. Tilknyttet instituttet er ligeledes lederne af Instituttets igangværende feltprojekter: Dr.phil. Søren Dietz (Rhodos, Chalkis og Kalydon) Mag.art. Bjørn Lovén (Zea Harbour Project) Ph.d. Niels H. Andreasen (Pilion Cave Project) 1. januar 2008 fik instituttet tilknyttet seniorforsker ph.d. Rune Frederiksen med projektet "Mellem landsby og storby" finansieret af Carlsbergfondet. BESTYRELSE OG PERSONALE 9

10 Økonomi Udgifter til Instituttets drift afholdtes via årlige bevillinger fra Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling samt mindre bevillinger fra Undervisningsministeriet og Kulturministeriet. Statens Humanistiske Forskningsråd har indtil 2007 støttet udgivelsen af Instituttets publikationer. Direktøren aflønnedes af Aarhus Universitet indtil den 31. august 2007, hvorefter denne udgift deles mellem Aarhus Universitet, Københavns Universitet, Nationalmuseet og Syddansk Universitet. De samme institutioner finansierer halvdelen af vicedirektørens løn. Instituttets projekter har i opnået eksterne økonomiske tilskud fra følgende: Carlsbergfondet, Ny Carlsbergfondet, Generalkonsul Gösta Enboms Fond, Statens Humanistiske Forskningsråd, Realdania, Dronning Margrethe og Prins Henriks Fond, Kunststyrelsen, Institute for Aegean Prehistory, J.F. Costopoulos Foundation, Nationalmuseet, Dronning Margrethe II's Arkæologiske Fond, Augustinus Fonden, Konsul Georg Jorck og Hustru Emma Jorck's Fond, Suzlon, Arla Foods og Carlsberg Bryggerierne. I 2008 modtog Det Danske Institut en storslået donation fra en af græsk arkæologis store navne, Judith Binder. Da hun af helbredsmæssige årsager var nødt til at trække sig tilbage fra Athen overdrog hun sit bibliotek til instituttet. Herved fik Det Nordiske Bibliotek tilført mange nye værdifulde bøger, ligesom Instituttets håndbogsbiblioteker blev forøget. Andre bøger blev solgt på auktion og indtægterne herfra blev investeret i nye bogkøb til Det Nordiske Bibliotek. 10 ØKONOMI

11 Fysiske rammer og faciliteter Ved oprettelsen i 1992 flyttede Det Danske Institut ind i lejede lokaler i Kavalotti 5 i Koukaki kvarteret. Den 2. april 1993 blev Instituttets nye domicil, Herefondos 14 i Plaka, indviet. Instituttet råder pr. 31. december 2008 over følgende lokaliteter: l. Ejendommen Herefondos 14 i Plaka. Anskaffet i september 1992, indviet den 2. april Gave fra Carlsbergfondet. 2. Naboejendommen Herefondos 12. Anskaffet i juni 1995 og ved hjælp af et rentefrit lån fra Undervisningsministeriet indrettet til gæstehus. Gave fra Carlsbergfondet. 3. Et auditorium med tre kontorer ovenpå i Herefondos 14A. Grundstykket var en gave fra Carlsbergfondet, mens selve bygningen blev skænket af Velux Fonden af Indviet i år En lejet lejlighed i Parthenonos 22 med fire værelser. 5. En fjerdedel af Det Nordiske Bibliotek, Kavalotti Ejendom til Kalydon-udgravningerne i Evinochori. Skænket af Ny Carlsbergfondet i Følgende funktioner rummes nu i Instituttets kompleks i Plaka: Kontorer: Sekretæren (med frontopgaver) har det store kontor i stueetagen Herefondos 14, hvor der desuden fremlægges tidsskrifter, brochurer, fagblade, m.m. til orientering for gæsterne. Direktør på l. sal Herefondos 14, vicedirektør og sekretær/bogholder samt rum til bogproduktion over auditoriet. Det lille konferencebord på 2. sal anvendes til interne møder, til servering for gæster og en gang hver anden måned af en gruppe græske filosoffer. Auditoriet med plads til mellem 80 og 100 personer er et meget stort aktiv for Instituttet. Det er naturligvis vigtigt for alle de aktiviteter Instituttet gennemfører såvel i videnskabelig som kulturel sammenhæng, men derudover har det vist sig, at det er en facilitet, som mange ikke Fysiske rammer og faciliteter 11

12 råder over, hvorfor vi ofte har haft mulighed for at hjælpe andre. Således har følgende institutter i anvendt Instituttets auditorium til deres årsmøder: Det Hollandske Institut, Det Irske Institut, Det Norske Institut og Det Canadiske Institut. Desuden har Det Hollandske og Det Svenske Institut anvendt auditoriet til udstillinger, koncerter og foredrag. Auditoriet anvendes også flittigt af Den Skandinaviske Kirke i Piræus til gudstjenester, filmaftener og foredragsaftener. Instituttet har ligeledes ved flere lejligheder stillet auditoriet og/eller andre faciliteter til rådighed for Den Danske Ambassade. Ud over at kunne hjælpe vore skandinaviske samarbejdspartnere og udenlandske kolleger har Instituttet også været rammen om flere rent græske begivenheder i form af musikaftener, bogpræsentationer o.a. Dette er i høj grad med til at gøre Det Danske Institut kendt og styrke dets anseelse udadtil. Arkiv/studierum. Rummet ud mod gaden i stueetagen i Herefondos 12 fungerer som arkivrum. Det er primært beregnet til brug for Instituttets arkæologiske undersøgelser, med plads til dagbøger, feltnotater, arkitektur- og udgravningsplaner samt billedarkiv. Dette rum fik internetadgang i IT faciliteter. I efteråret 2004 udskiftedes de hidtidige ISDN linier med tidssvarende og hurtigere ASDL opkobling, som senere også førtes til arkiv/studierum samt gæsteboligen i Herefondos 12. I 2007 blev også studenterlejligheden i Parthenonos 22 forsynet med ASDL linier. Nichebiblioteker. Instituttet har et bibliotek med håndbøger m.m. i konferencerummet på l. sal i Herefondos 14. Desuden findes der et bibliotek i opholdsstuen i gæstehuset Herefondos 12 med diverse ordbøger, dansk litteratur, kunstbøger og standardværker om klassisk græsk arkitektur, skulptur og keramik samt et lille repræsentativt udvalg af antikke forfattere, og en hylde med instituttets publikationer. Gæsteboliger. På 1. og 2. sal i Herefondos 12 er der indrettet tre lejligheder til forskere og kunstnere med længerevarende ophold i Athen. I det fælles opholdsrum blev der i 2005 opstillet computer med internetadgang og printer. Endvidere findes der fire værelser i gæstelejligheden Parthenonos 22 til yngre forskere og kunstnere samt studerende. Også her har der siden 2005 været computer med internetadgang. 12 Fysiske rammer og faciliteter

13 Blik ind i det fælles opholdsrum i gæsteboligen Herefondos 12. Det kan hertil føjes, at der er udtrykt et stærkt ønske fra udøvende kunstnere - musikere, malere, billedhuggere, kunsthåndværkere et al. om at få stillet hhv. et musikværelse og atelier til rådighed i Athen. Det har endnu ikke været muligt at imødekomme et sådant ønske inden for de beskrevne fysiske rammer. Der arbejdes imidlertid på at anskaffe sådanne faciliteter på et velegnet sted. Direktøren har i hele perioden boet til leje i en lejlighed på 3. sal i Propylaion 30 tæt ved østskråningen af Philopappos-højen. Fysiske rammer og faciliteter 13

14 Biblioteker Det Nordiske Bibliotek Bygningen i Kavalotti 7, som rummer Det Nordiske Bibliotek, stod færdig i juli måned 1995, hvor overførsel af bøger fra Det Svenske Institut blev påbegyndt. I september kunne biblioteket åbne for brugerne, og den 20. oktober foregik den højtidelige indvielse under overværelse af tre undervisningsministre og en statssekretær fra de nordiske lande samt af den græske undervisningsminister Georgos Papandreou. Der er ansat en bibliotekar og en assistent, begge på fuld tid samt rengøringspersonale. Omkostningerne dækkes via institutternes driftsbevillinger. Biblioteket er åbent mandag til fredag: Forskere og studerende fra de nordiske lande kan få udleveret nøgle og elektronisk adgangskort, således at man kan anvende biblioteket uden for de officielle åbningstider. I 1999 blev Det Nordiske Bibliotek tilsluttet biblioteksdatabasen ARGO, som en lang række forskningsbiblioteker i Athen deltager i. Græske bogtitler er alle indkodet i forskningsbibliotekernes base, mens kun fem biblioteker har fået deres internationale bøger indlæst. Det er Den Amerikanske Skole, Den Franske Skole, Den Britiske Skole, Den Italienske Skole og Det Danske Institut. Det Danske Institut abonnerer på ca. 50 af bibliotekets tidsskrifter, og Instituttet tilførte i perioden biblioteket 347 nye bøger og et nyt tidsskrift Eurasia Antiqua (DAI Eurasien-Abteilung) gennem bytte med Proceedings. Biblioteket rummer nu godt bind og 450 tidsskrifter. I 2007 havde brugere indskrevet sig i bibliotekets gæstebog, og 89 studenter og forskere har haft fast arbejdsplads i biblioteket. I 2008 var tallene brugere og 93 med fast arbejdsplads. 14 biblioteker

15 Håndbogssamlinger og nichebiblioteker Udover Det Nordiske Bibliotek har de nordiske institutter samlinger af standardværker og håndbøger, som bruges i det daglige arbejde. Endvidere opbygger institutterne løbende nichebiblioteker med bl.a. litteratur fra og information om de enkelte lande. Det Danske Institut registrerede i bøger og serier inden for denne kategori. Flest indkom som gaver til Instituttet. Blandt gaverne skal særligt fremhæves bøger fra Onassis-fonden, det græske kulturministerium, Ny Carlsberg Glyptotek og Judith Binder. Håndbibliotek i konferencerummet på 1. sal i Herefondos 14. biblioteker 15

16 Dagbog for Auditoriet males. jan. 18. jan. Det Hollandske Institut, direktørens afskedsforelæsning. 25. jan. Det Hollandske Institut afholder forelæsning i auditoriet. 29. jan. Bogpræsentation. Androutsopoulos Europæisk Bronzealder seminar forberedes på Instituttet af jan. Helle Vandkilde og Kristian Kristiansen. 15. feb. DIA medvirker ved det græske kulturministeriums udstilling om de udenlandske skolers arbejde i Grækenland i feb. Den Skandinaviske kirke afholder filmaften ved pastor Klaus Frisman. 18. feb. Den Skandinaviske kirke afholder gudstjeneste ved pastor Klaus Frisman. 20. feb. Musikteater med ensemblet IMI - olon: Attrå og Længsel i W. A. Mozarts musik En musikalsk rejse via scener fra Mozarts operaer. Første del: Figaros bryllup arrangeret af: Anna Mouzaki, B. Papariga, M. Papadopoulou og Aris Graikousis. 22. feb. Odeion Mousikoi Orizontes afholder koncert i auditoriet. 23. feb. Klassisk musik for violin og klaver af Ludwig von Bethoven, Mikis Theodorakis, Carl Nielsen og Johan Svendsen. Koncert med Anastaseos Mavroudis (violin) og Thorsten Lindner (klaver). 16 DAGBOG 2007

17 Besøgende ved det græske kulturministeriums udstilling om de udenlandske skolers arbejde, hvor DIA fremviste Kalydon udgravningerne. Foto: Charis Akriviadis. 27. feb. Ambassaden afprøver auditoriet før konference. 27. feb. Dansk-græsk forening afholder stiftende generalforsamling. 3. marts Odeion Mousikoi Orizontes afholder koncert i auditoriet. 5. marts Skt. Annæ Gymnasium besøger instituttet. 6. marts Peter Oluf Brøndsted and early research of the Parthenon sculpture. Foredrag på engelsk ved Dr. Martin Kreeb fra Patras Universitet. 12. marts Århus katedralskole besøger Instituttet og låner derefter auditoriet som undervisningslokale. 13. marts Knud Jerne ser auditoriet sammen med kolleger fra de nordiske ambassader. 14. marts Nørre Gymnasium besøger instituttet. DAGBOG

18 Maleriudstilling med Birthe Kjærsgaard. marts 20. marts Ribe katedralskole besøger instituttet. Den Skandinaviske Kirke, foredrag ved pastor Klaus Frisman. 21. marts Risskov Amtsgymnasium besøger Instituttet. Foredrag ved ambassadør Tom Nørring. Det græske politi opstiller kameraudstyr til optagelse af ambassadens seminar. 21. marts Music and tradition at Mount Athos: modern monasticism and the return to History. Foredrag på engelsk ved ph.d Tore Albert Tvarnø Lind, Musikvidenskabeligt Institut, Køben havns Universitet. Afholdes på det Svenske Institut, Mitseon 9, Koukaki. 22. marts Ambassaden afholder krise-seminar m. græske sikkerhedsfolk Seminar om temaet Cognition and Materiality: Mentality, marts Ideology, Myth and Cosmology arrangeret af the Nordic Graduate School in Archaeology. 29. marts Frederiksberg Gymnasium besøger Instituttet. 12. apr. Klassisk musik af Antonio Lucio Vivaldi, Paul Hindemith og Carl Nielsen. Koncert med den danske blæserkvintet Boreas. 13. apr. Årsmøde Årsrapport og gennemgang af danske forskningsaktiviteter i Grækenland ved dr.phil. Erik Hallager, direktør for Det Danske Institut i Athen. Foredrag på engelsk ved professor Vincent Gabrielsen Piraeus and the Athenian Fleet in Classical times. Musikindslag med den danske blæserkvintet Boreas. 14. apr. Udflugt til Piræus. 18 DAGBOG 2007

19 Ved Instituttets årsfest spillede blæserkvintetten BOREAS bl.a. musik af Carl Nielsen. Billedet er fra koncerten den 12. april og fra venstre til højre ses: Nikolaj von Scholten, fløjte, Joakim Dam Thomsen, obo, Anna Elisabeth Klett, klarinet, Nina Frederikke Jeppesen, horn og Signe Haugland, fagot. 16. apr. Workshop The Ancient Piraeus history and archaeology. Oplæg ved professor Vincent Gabrielsen (København) og diskussion med panel af specialister. 18 apr.- Åbning af udstillingen Klang og rytme med malerier af 4.maj Yannis Karydakis (19. april 4. maj) Internationalt seminar: The transport amphorae and trade apr. of Cyprus arrangeret i samarbejde med Det Canadiske Institut og Nationalmuseet, København. 30. apr. Syddansk Universitet med Christian Høgel besøger Instituttet. Foredrag, rundvisning. 4. maj Happening med Ionian Jazz Ensemble i Det Danske Instituts gårdhave. Jazz-musikere fra det Ioniske Universitet, Korfu. DAGBOG

20 Fra seminaret The transport amphorae and trade of Cyprus, som afholdtes i samarbejde med Det Canadiske Institut og Nationalmuseet. I forgrunden t.h. ses de to arrangører John Lund og Mark Lavall. 7. maj Ambassaden afholder møde i auditoriet med kulturkommité fra Københavns kommune. 9. maj Ambassaden afholder forelæsning i auditoriet. 10. maj Det Norske Institut afholder årsmøde på DIA. 12. maj Giannis Avgerinos afholder koncert i auditoriet As time goes by. 14. maj Klassisk musik. Koncert med trioen Corda di Vento: Amalia Giannopoulou (cello), Federico Palacios Delgado (klarinet) og Charalambos Angelopoulos (klaver). 16. maj Funary customs and maritime activity in Bronze Age Crete. Foredrag på engelsk ved Dr. Giorgos Vavouranakis, adjunkt på Peloponnes Universitet. 20 DAGBOG 2007

21 Til fotoudstillingen i samarbejde med Eco Festival 2007 var Theophilus Hansens Bibliotek valgt som blikfang. 17. maj Det Hollandske Institut afholder årsmøde på DIA. 23. maj Det Norske Institut, direktør Knut Ødegårds afskedsforelæsning. 24. maj Det Canadiske Institut afholder årsmøde på DIA. 30. maj Koncert med det danske jazz band Thomas Clausen Acoustic Jazztrio. Koncerten afholdes på The Ionian University, Music Department, Korfu. 1. juni Åbning af fotoudstillingen Neoklassicistiske bygninger i Athen arrangeret i samarbejde med Eco Festival 2007 (1. 7. juni). 1. juni International Jazz-festival (onsdag d. 30. maj mandag d. 4. juni) med det danske jazz band Thomas Clausen Acoustic Jazztrio: Thomas Clausen (klaver), Thomas Fonnesbæk (bas) DAGBOG

22 og Karsten Bagge (trommer). Koncerten afholdes på Technopolis, 100 Pireos Str., Gazi. 2. juni Filon tis Klasikis Mousikis afholder koncert. 9. juni Odeion Mousikoi Orizontes afholder koncert. 16. juni Odeion Tyrnaissen afholder koncert. 20. juli Vassilis Liarmakopoulos afholder koncert International workshop: LM IB Pottery. Examining new juli evidence for relative chronology and regional differences. Arrangeret af Det Danske Institut i Athen og INSTAP Study Center for East Crete. 12. sept. Koncert med Sjællands Strygekvartet. Med musik af Anders Koppel, Nikos Skalkottas, Leros Janácek og Franz Joseph Haydn. 14. sept. Gestures and Memory. Live Art Performance Show ved Nanna Lysholt-Hansen. 19. sept. Jewellery for Human beings. Foredrag på engelsk ved smykkekunstner Carolina Vallejo og åbning af udstillingen "Jewellery for Human Beings: Jewellery for the Sins & Gesture of the Virtues". To temaer af Carolina Vallejo, på smykkegalleriet Makriyianni 3 tæt ved Akropolis Metro Station (19. september 6. oktober). 2. okt. Holberg-seminar: Hoplites imagined ved stud. mag. Christian Ammizbøll Thomsen, København. 3. okt. Space and Spectacle in the Philippeion at Olympia. Foredrag på engelsk ved Assistant Professor Peter Schulz, Department of Art, Concordia College, Moorhead, USA. 4. okt. Østre Borgerdyd Gymnasium besøger Instituttet. 22 DAGBOG 2007

23 Deltagerne i det internationale LM IB Pottery symposium er fotograferet på Kirkepladsen foran instituttet. Blandt deltagerne kan nævnes Sinclair Hood, Peter Warren, Penelope Mountjoy, Athanasia Kanta, Jeremy Rutter, Maria Andreadaki- Vlazaki. 8. okt. Origins of Religion: A Methodological Approach. Foredrag på engelsk ved postdoc. Lisbeth Bredholdt Christensen, Afdeling for Religionsvidenskab, Aarhus Universitet. 11. okt. Holberg-seminar: The Homeric similes according to the Byzantine commentator Eustatius of Thessaloniki ved ph.d Christian Høgel, Syddansk Universitet. 31. okt. Det Norske Institut anvender auditoriet til foredrag ved Sverre Stub. 5. nov. Neoklassicistisk arkitektur: Brødrene Hansens brug af græsk-byzantinske motiver i deres virke i Danmark. Foredrag på engelsk ved seniorforsker Claus M. Smidt, Danmarks Kunstbibliotek. DAGBOG

24 Nanna Lysholdt Hansen afholder Live Art Performance Show Gestures and Memory i september. 6. nov. Den Skandinaviske Kirke afholder filmaften ved pastor Klaus Frisman. 12. nov. Ambassadør Tom Nørring holder foredrag for Business College Syd. Jesper Tae Jensen fortæller om Instituttet. 13. nov. Business College Syd besøger instituttet. 14. nov. Business College Syd. Foredrag af ambassadør Tom Nørring. 15. nov. Attaché-elever fra Udenrigsministeriet med konsul Knud Jerne. Jesper Tae Jensen fortæller om Instituttet. 26. nov. Geras: Priestly Prerogatives from Sacrificed Animals in Classical and Hellenistic Greece. Ritual and Economy. Foredrag på engelsk ved adjunkt Victoria Tsoukala, Department of History, Archaeology and Cultural Resource Management, Peloponnes Universitetet. 29. nov. Ambassaden låner auditoriet til foredrag. 24 DAGBOG 2007

25 1 dec. Åbning af udstillingen The Kalash of the Mid-winter. Fotografier taget af Inger Carlsson fra november 2005 til januar 2006, hovedsageligt under Chaomos, den store Vinter-Festival fejret af Kalash-folket, der lever på Hindukush skråninger i det Nordvestlige Pakistan. ( december). 2. dec. Filmaften: CHAOMOS: The Winter-Festival of the Kalash. En dokumentarfilm af Jannis Manolidakis optaget under ekspeditionen vinteren dec. Filmaften: CHAOMOS: The Winter-Festival of the Kalash. En dokumentarfilm af Jannis Manolidakis optaget under ekspeditionen vinteren dec. Julegudstjeneste ved pastor Klaus Frisman. 12. dec. Ambassadens kulturafdeling låner auditoriet til bogpræsentation. 15. dec. Musikteatret IMI - olon. A Ceremony of Carols afholder julekoncert med klassisk og samtidig musik. 16. dec. Filmaften: CHAOMOS: The Winter-Festival of the Kalash. En dokumentarfilm af Jannis Manolidakis optaget under ekspeditionen vinteren dec. Det Hollandske Institut låner instituttet til konference om Middle Helladic Argolid Project. DAGBOG

26 Dagbog for jan. Erik Hallager deltager i et stiftende møde om oprettelse af en Athen-afdeling af EUNIC (European Union of National Institutes of Culture) bestående af British Council, Institut Français, Goethe Instituttet, Cervantes Instituttet, Det Italienske Kulturhus, samt Det Danske, Svenske og Hollandske Institut. EUNIC-afdelingen blev senere udvidet med Det Cypriotiske Kulturhus. 31. jan. Det Hollandske Institut afholder årsmøde på DIA. 19. feb. The Sanctuary of Apollo in Ancient Halikarnassos - the epigraphic evidence. Foredrag på engelsk ved lektor Signe Isager, Syddansk Universitet. 23. feb. Udlån af auditoriet Rialto Ripples. Odeion Mousikoi Orizontes med Alexandros Kalogeras. Værker af Dvořák, Prokofiev, Rachmaninoff, Debussy, Poulenc etc. og samtidig udstilling af oliemalerier af Tania Literina. 27. feb. The ancient Egyptian religious & funeral texts - antique beliefs concerning the hereafter. Foredrag på engelsk og græsk ved professor Amanda-Alice Maravelia, Research Associate of CES/RAS. 6. mar. Generalforsamling i dansk-græsk forening. 11. mar. Ambassaden holder foredrag for Helsingør Gymnasium. 7. mar. Filmaften ved pastor Klaus Frisman. 13. mar. Åbning af udstillingen Observation med fotografier af Lone Høyer Hansen. Udstillingen vises indtil den 31. marts. 26 DAGBOG 2008

27 Professor Lone Høyer Hansen beretter om sit arbejde med fotografier ved arrangementet den 17. marts. 14. mar. Tornbjerg Gymnasium besøger Instituttet. 17. mar. Observation the work with photography. Professor Lone Høyer Hansen, Det Kongelige Danske Kunstakademi præsenterer sit arbejde med fotografi med udgangspunkt i udstillingens billeder. 26. mar. Bornholms Gymnasium besøger instituttet. 31. mar. Skt. Knuds Gymnasium besøger instituttet. 1. apr. Nørre Gymnasium besøger instituttet. 3. apr. Koncert med klassisk guitarmusik med den danske musiker Mille Bureau. 4. apr. Årsmøde Årsrapport og gennemgang af danske forskningsaktiviteter i Grækenland ved dr.phil. Erik Hallager, direktør på Det Danske Institut i Athen. DAGBOG

28 Foredrag på engelsk ved lektor, dr.phil. Poul Pedersen Olympia and the Ionian Renaissance. Musikindslag med klassisk guitarmusik med Mille Bureau. reception. 11. apr. Erik Hallager holder indlæg for deltagere til tur ledet af Anne Wivel i det Klassiske Grækenland 16. apr. P.O. Brøndsted, the fortunes of the finds from Karthaia and other antiquities from Greece. Præsentation på engelsk ved arkæolog Aristea Papanikolaou-Christensen i samarbejde med foreningen The Friends of The Acropolis. 21. apr. Holberg-seminar ved Christian Dahl: Women in the Greek Tragedy. 29. apr. Østre Borgerdyd Gymnasium besøger instituttet. Gudstjeneste ved pastor Klaus Frisman. 4. maj Udlån af sal til koncert. Nikoletta Konstante - græsk klassisk sangerinde - der synger arier. 5. maj Greek stelai in Danish cemeteries copies from drawings and plaster casts. Foredrag på engelsk ved seniorforsker, dr. phil. Jan Zahle. 8. maj Det Norske Institut afholder årsmøde på DIA. 9. maj Truio Collage besøger instituttet. Erik Hallager lykønsker på de øvrige nordiske institutters vegne det Svenske Institut i anledning af dets 60-års jubilæum. 10. maj Elverhøj kor afholder prøve i auditoriet. Klassisk koncert med den svenske strygekvartet Dalecarlia String Quartet, der spiller musik af Ludwig van Beethoven, Bohuslav Martinu og Wilhelm Stenhammar. Koncerten er arrangeret af Det Svenske Institut i Athen i anledning af dets 60-års jubilæum. 28 DAGBOG 2008

På jagt efter det kalydonske vildsvin

På jagt efter det kalydonske vildsvin På jagt efter det kalydonske vildsvin Af Krishna Maria Olsen Som en del af min praktik tilbragte jeg i sommeren 2011 fem uger på udgravning i Kalydon. Her skulle vi udgrave et teater, som ikke havde været

Læs mere

Information. Manuskripter

Information. Manuskripter Information Ved Selskabets ordinære ordinrere generalforsamling d. 25. marts 1992 genvalgtes Niels Martin Jensen og Claus Røllum-Larsen R011um-Larsen til bestyrelsen. Peter Woetmann Christoffersen 0nskede

Læs mere

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963.

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Foto 1927 Evald Hansen, karl Karen, senere gift Jensen, pige Marie og Henry Houbak Fr. Sørensen 1928-29 og 1929-30 Dagny Andersen 15/4 1/11

Læs mere

Aarhus Brandvæsen, Januar 2015. Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling

Aarhus Brandvæsen, Januar 2015. Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Ledelsen Beredskabschef Lars Hviid Sekretariatsleder Karina Gregersen Sekretariatet Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Lene Ø. Hansen Salg & Service Anders Rathcke Operativ Afdeling Staben Stabsmedarbejder

Læs mere

Klubmesterskab i cykling Brande Motion. Hvis der er fejl og mangler modtager jeg gerne henvendelser/jan Svendsen

Klubmesterskab i cykling Brande Motion. Hvis der er fejl og mangler modtager jeg gerne henvendelser/jan Svendsen Klubmesterskab i cykling Brande Motion. Hvis der er fejl og mangler modtager jeg gerne henvendelser/jan Svendsen Tour de Uhre Rasing/Jens Lyns Mindeløb Vi har ikke resultaterne 1984-89. I 1989 fik løbet

Læs mere

Rapport for ophold på Det danske institut i Athen i november 2016

Rapport for ophold på Det danske institut i Athen i november 2016 Rapport for forskningsophold fra, ph.d. Litteraturvidenskab, Københavns Universitet Rapport for ophold på Det danske institut i Athen i november 2016 Først vil jeg sige tak for nogle gode uger i instituttets

Læs mere

Landsmesterskab A-rækken

Landsmesterskab A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Høje Taastrup GF Licens 1 2 Total Plac. I Jan 70 Svend Clausen-Beck 185 203 388 I Jan 70 Erik Høltermann 170 179 349 I Jun 84 Rene Poulsen 060664 167 135 302 I Mar 86

Læs mere

Tile[1,1] of Mosaic[6,2] Page 1 of 12

Tile[1,1] of Mosaic[6,2] Page 1 of 12 Tile[1,1] of Mosaic[6,2] Page 1 of 12???? - 1778 Mourits???? - 1840 Hans Muoritsen Børge Mouritsen???? - 1816 1780-1860 Peder "" Første ægteskab Mourits Marie Andet ægteskab???? - 1837 Anders Andersen????

Læs mere

Old Boy Træf Skud Flemming Thøger Pedersen

Old Boy Træf Skud Flemming Thøger Pedersen Placering Nr Navn Forenings by Total Old Boy Træf Skud 1 407 Flemming Thøger Pedersen 1004 40 40 Omskydning 15 16 2 437 Jens Ole Mathiesen 4002 40 40 Omskydning 9 12 3 321 Kim Ole Jakobsen 2418 40 42 4

Læs mere

08. Berg-Bjerggården. Anden Generation. Tredje Generation

08. Berg-Bjerggården. Anden Generation. Tredje Generation 08. Berg-Bjerggården 1. Hans Christensen. Han blev gift med Ved ikke. Hans død 8-nov-1899. 2. i Jørgen Hansen Bjergmand f. 16-jun-1689. Anden Generation 2. Jørgen Hansen Bjergmand, f. 16-jun-1689. Han

Læs mere

Landsmesterskab A-rækken

Landsmesterskab A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Høje Taastrup GF Licens 1 2 Total Plac. I Jan 70 Svend Clausen Beck 166 162 328 I Jan 70 Erik Høltermand 125 139 264 I Jun 84 René Poulsen 060664 186 206 392 I Mar 86

Læs mere

Resultatliste - DGI Storstrømmen LDM Senior 15m 2014

Resultatliste - DGI Storstrømmen LDM Senior 15m 2014 Side 1 af 7 18:34:49 - DDS SP v.3.14.2.3 RESULTATLISTE DGI Storstrømmen LDM Senior 15m 2014 Veteran Plads Bane Navn Res. 5 6 7 8 9 10 P-finale I alt 1 2 022 Jette Skov Pedersen 394 8 51,6 10,6 10,7 10,4

Læs mere

Klubmesterskab i cykling Brande Motion. Hvis der er fejl og mangler modtager jeg gerne henvendelser/jan Svendsen

Klubmesterskab i cykling Brande Motion. Hvis der er fejl og mangler modtager jeg gerne henvendelser/jan Svendsen Klubmesterskab i cykling Brande Motion. Hvis der er fejl og mangler modtager jeg gerne henvendelser/jan Svendsen Tour de Uhre Rasing/Jens Lyns Mindeløb Vi har ikke resultaterne 1984-89. I 1989 fik løbet

Læs mere

Oversigt over skolebilleder 1965-66 (Klik for at springe til ønsket side)

Oversigt over skolebilleder 1965-66 (Klik for at springe til ønsket side) Oversigt over skolebilleder 1965-66 (Klik for at springe til ønsket side) Als skole 1.a Klasse Als skole 1.b Klasse Als skole 2. Klasse Als skole 3. Klasse Als skole 4. Klasse Als skole 5. Klasse Als skole

Læs mere

Døstrup IF Svinget Hobro Klublotto vinderne

Døstrup IF Svinget Hobro  Klublotto vinderne Klublotto vinderne 2009 25 Rigmor Madsen 58 Lisbeth Sørensen 66 Lars Pedersen (LP) 24 Klaus Rasmussen 14 Michael Nielsen 51 Familien Pedersen 9 Jørgen Hedemand 55 Henrik Nielsen 60 Døstrup kortklub 49

Læs mere

Landsmesterskab 2014-2015. A-rækken

Landsmesterskab 2014-2015. A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Haderslev GF Licens 1 2 Total Plac. I Maj 63 Erich Sønnichsen 020341 181 144 325 I Maj 80 Torben Breinbjerg 150859 150 165 315 I Juni 71 Jon de Taeje 171 133 304 I Jan

Læs mere

Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014

Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014 Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014 # Navn Klub Score Spil Points 1. Britta Skalshøj Hjørring Firma Sport 4 4:1 57:28 2. Jimmi Nielsen Firmaidræt Hillerød 4 4:1 61:35 3.

Læs mere

Klubmesterskab i cykling Brande Motion. Hvis der er fejl og mangler modtager jeg gerne henvendelser/jan Svendsen

Klubmesterskab i cykling Brande Motion. Hvis der er fejl og mangler modtager jeg gerne henvendelser/jan Svendsen Klubmesterskab i cykling Brande Motion. Hvis der er fejl og mangler modtager jeg gerne henvendelser/jan Svendsen Tour de Uhre Rasing/Jens Lyns Mindeløb Vi har ikke resultaterne 1984-89. I 1989 fik løbet

Læs mere

Døstrup IF Svinget 11 9500 Hobro www.dostrupif.dk Klublotto vinderne

Døstrup IF Svinget 11 9500 Hobro www.dostrupif.dk Klublotto vinderne Klublotto vinderne 2009 25 Rigmor Madsen 58 Lisbeth Sørensen 66 Lars Pedersen (LP) 24 Klaus Rasmussen 14 Michael Nielsen 51 Familien Pedersen 9 Jørgen Hedemand 55 Henrik Nielsen 60 Døstrup kortklub 49

Læs mere

Klubmesterskab i cykling Brande Motion. Hvis der er fejl og mangler modtager jeg gerne henvendelser/jan Svendsen

Klubmesterskab i cykling Brande Motion. Hvis der er fejl og mangler modtager jeg gerne henvendelser/jan Svendsen Klubmesterskab i cykling Brande Motion. Hvis der er fejl og mangler modtager jeg gerne henvendelser/jan Svendsen Tour de Uhre Rasing/Jens Lyns Mindeløb Vi har ikke resultaterne 1984-89. I 1989 fik løbet

Læs mere

Håndbøger - bøger ved hånden

Håndbøger - bøger ved hånden "v O O G> yv> o Håndbøger - bøger ved hånden Bogvennen 1991-92 Håndbøger - bøger ved hånden Redaktion Knud H. Ditlevsen Christian Ejlers Hans Hertel Per Mollerup Forening for Boghaandværk Bogvennen 1991-92

Læs mere

Campus Bindslevs Plads 2015 Uge 38, Læringslaboratorium 2: Demokrati

Campus Bindslevs Plads 2015 Uge 38, Læringslaboratorium 2: Demokrati Campus Bindslevs Plads 2015 Uge 38, Læringslaboratorium 2: Demokrati Uge 38 2015 Kl. 08.00-14.00 Mandag 14.09.15, Læringsforløb 8 Kl. 08.00-10.00 Kl. 08.00-12.00 Tirsdag 15.09.15,, Onsdag 16.09.15, Byrådssalen

Læs mere

RESULTATLISTE DDS Storstrømmen LDM Senior i Næstved

RESULTATLISTE DDS Storstrømmen LDM Senior i Næstved RESULTATLISTE DDS Storstrømmen LDM Senior i Næstved DDS SP v.3.13.1.1 Holdkonkurrence: LDM Hold Senior 1 Vestfalster Skytteforening 54556 Jens West Klasse: 1 188/04 54405 Steffen Christensen Klasse: 2

Læs mere

Landsmesterskab A-rækken

Landsmesterskab A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Herning GF Licens 1 2 Total Plac. I Maj 63 Aage Christiansen 157 204 361 I Maj 80 Steen Lillegaard 147 159 306 I Jun 84 Jens Vestergaard 140 167 307 I Jan 74 Per Vestergaard

Læs mere

Søren Christensen Skov (f. 14 jun 1884) g. Marie Christensen (f. 23 Jan 19xx)

Søren Christensen Skov (f. 14 jun 1884) g. Marie Christensen (f. 23 Jan 19xx) Christen Christensen Skov (13 Mar 1844-13 sep 1907) Kristian Johan C. Skov (f. 3 Dec 1869) g. 10 sep 1869 Petrine Pedersen (6 Apr 1849-1 Apr 1932) Lene Christensen Skov (14 Okt 1871-31 Jan 1933) g. Ukendt

Læs mere

Placering Nr Navn Foreningsnummer Forenings by Total

Placering Nr Navn Foreningsnummer Forenings by Total Dame 1 153 Lonnie Hirtz Nielsen 1062 334 2 157 Heidi Dissing 1072 321 3 156 Lisbeth Teglgård 1052 297 4 155 Jette Petersen 1023 271 5 154 Karen Barfod 1053 228 6 107 Sonja Nielsen 1052 226 7 106 Lise Pedersen

Læs mere

HØJE TAASTRUP BRIDGEKLUB

HØJE TAASTRUP BRIDGEKLUB HØJE TAASTRUP BRIDGEKLUB SÆSON PROGRAM 2015-16 Se også: www.ht-bridge.dk Spillested: Høje Taastrup Gymnasium Frøgaard Alle 2, 2630 Taastrup. Vi spiller hver onsdag aften fra kl. 18:45 23:00 Første spilleaften

Læs mere

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR Skyttens Navn Bane 1. 2. 3. 4. 5. mel / 1 6. 7. 8. mel /2 9. 1. slut e 1. e 2. e 3. e 4 Kim Jensen 12 12,3 Susanne poulsen 96,9 96,9 Stig Bjerregård 95,6 95,6 Peter skov

Læs mere

Side 1 af 10. Efterkommere af: Jens Nielsen. 1st Generationer. 2nd Generationer (Børn) 3de Generationer (Børnebørn) 4de Generationer (Oldebørn)

Side 1 af 10. Efterkommere af: Jens Nielsen. 1st Generationer. 2nd Generationer (Børn) 3de Generationer (Børnebørn) 4de Generationer (Oldebørn) Side 1 af 10 1st Generationer 1. blev født i 1705 og døde i 1760. Han giftede sig med Johannes Nielsen [Christiansdatter]. Johannes blev født i 1710 og døde i 1778. Børn af og Johannes Nielsen [Christiansdatter]

Læs mere

Foto: Per Rasmussen AARHUS DOMKIRKE 21 FORÅRSKONCERTER 2015

Foto: Per Rasmussen AARHUS DOMKIRKE 21 FORÅRSKONCERTER 2015 Foto: Per Rasmussen AARHUS DOMKIRKE 21 FORÅRSKONCERTER 2015 Fredag 6. februar kl. 17.00 ARS NOVA COPENHAGEN Hindemiths Messe omkranses af skønne renæssanceværker af Eccard, Victoria, Goudimel, Wert og

Læs mere

Aarhus Brandvæsen, August Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling

Aarhus Brandvæsen, August Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Ledelsen Beredskabschef Lars Hviid Sekretariatsleder Karina Gregersen Sekretariatet Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Lene Ø. Hansen Salg & Service Anders Rathcke Operativ Afdeling Staben Stabsmedarbejder

Læs mere

Side 1 af 7. Efterkommere af: Jens Claus Matzen. 1st Generationer. 2nd Generationer (Børn) 3de Generationer (Børnebørn)

Side 1 af 7. Efterkommere af: Jens Claus Matzen. 1st Generationer. 2nd Generationer (Børn) 3de Generationer (Børnebørn) Side 1 af 7 1st Generationer 1. døde på en ukendt dato. Han giftede sig med Ane Kirstine Hansdatter Møller. Ane Kirstine blev født i "Landlingmark" og døde på en ukendt dato. Børn af og Ane Kirstine Hansdatter

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior 60 liggende 5. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1872,6 10 9378,1 50 2 Kolding 1 1865,0 7 9277,0 31 3 DSB/ASF 1 1865,2 7 7431,0 29 4 Viborg 1 1852,7 4 9247,6 22 5 Bredstrup-Pjedsted 1 1843,9 0 9195,7

Læs mere

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR Skyttens Navn Bane 1. 2. 3. 4. 5. mel / 1 6. 7. 8. mel /2 9. 1. slut e 1. e 2. e 3. e 4 Peter Hvidbjerg 1,1 1,1 Kim Jensen 99,8 99,8 Birger Groesmeyr 99,7 99,7 Niels

Læs mere

,76 Ralph Køster,, Helsingør Firma Idræt ,93 Jan Dahl,, FKBU ,67 Erik Pedersen,, FKS-Odense

,76 Ralph Køster,, Helsingør Firma Idræt ,93 Jan Dahl,, FKBU ,67 Erik Pedersen,, FKS-Odense Herre M pulje 1 1 4 4 1750 83 21,08 Kim Jensen,, FFFIF 2 2 2 1354 83 16,31 Henrik Sørensen,, FKBU Herre A pulje 1 1 4 4 1184 77 15,38 Regner Sørensen,, Nykøbing Falster Firmasport 2 3 3 1170 67 17,46 Preben

Læs mere

Firmaidræt Open 2014 Aalborg Deltagerinformation Petanque

Firmaidræt Open 2014 Aalborg Deltagerinformation Petanque Firmaidræt Open 2014 Aalborg Deltagerinformation Petanque Spillested Karolinelund Karolinelundsvej 9000 Aalborg Stævneledelse Hjørring Firmaidræt Afbud Per Møller Jensen på telefon: 23 30 25 37 Turneringsreglement

Læs mere

Fyns 5 daws 2011 3. etape 07 06 2011, Stige Ø, Odense OK 22:11:24 A kort 4,48 km

Fyns 5 daws 2011 3. etape 07 06 2011, Stige Ø, Odense OK 22:11:24 A kort 4,48 km A kort 4,48 km Startet : 30 Udgået : 0 Disk.: 1 1. Torben Kruse Svendborg OK 33.48 2. Ib Monrad Odense OK 34.37 +49 3. Jens Dam Odense OK 35.43 +1.55 4. H. V. Jensen Odense OK 37.02 +3.14 5. Wolfgang Schulz

Læs mere

Kongebro Fovslet Gyttegård Damgård Højen. 27. feb Klub Tid Points Tid Points Tid Points Tid Points Tid Points Samlet. 14. nov 21. nov 15. dec 6.

Kongebro Fovslet Gyttegård Damgård Højen. 27. feb Klub Tid Points Tid Points Tid Points Tid Points Tid Points Samlet. 14. nov 21. nov 15. dec 6. Maxi 1 Damer 14. nov 21. nov 15. dec 6. Ulrika Örnhagen Jørgensen OK Snab 60,49 100 57,53 100 200 Hedvig Gydesen OK Melfar 70,00 100 100 Josefine Lind Disk 0 0 Anette Lund Disk 0 0 Maxi 1 Herrer Martin

Læs mere

Danmarkslunden Oversigtsplan maj 2012

Danmarkslunden Oversigtsplan maj 2012 N Danmarkslunden Oversigtsplan maj 2012 Se efterfølgende sider vedrørende personerne bag de forskellige træplantninger i område A-E. 136 135 134 99 130 133 E D 95 96 97 98 94 93 92 91 90 140 139 88 87

Læs mere

Vordingborg Kommune Aktivitets & udviklingspulje

Vordingborg Kommune Aktivitets & udviklingspulje Vordingborg Kommune Aktivitets & udviklingspulje August Hage Oremandsgaard Allé 2 4720 Præstø Tlf. 22878487 Hage@oremandsgaard.dk CVR: 182033 Bruger-ID:35711 26. januar 2014, Præstø Hermed tillader jeg

Læs mere

revideret udgave pr. 06-08-2015 Side 1 af 5

revideret udgave pr. 06-08-2015 Side 1 af 5 Lørdag d. 8. august 2015 min. 1 O Overordnet kl. 10.30-14.00 1 Ø Økonomi O Susanne Dalmose 1 5 2 F Fastbar Ø Tove Bach Pedersen 1 3 1 T Tappe T Karin Jespersen T1 1 4 1 R Rullebar F Lone Steen F1 R3 B2

Læs mere

Turneringsplan JTU holdturnering senior ude 2010

Turneringsplan JTU holdturnering senior ude 2010 Turneringsplan JTU holdturnering senior ude 2010 Jyllandsserien Senior pulje 1: Aalborg TK, Hadsten, Hobro, Holstebro. Skive, Skovbakken III, Støvring. Kl.12.00 Kl.12.00 Kl.12.00 Støvring Aalborg TK Hadsten

Læs mere

Redigeret af Inge Kaufmann og Søren Rud Keiding

Redigeret af Inge Kaufmann og Søren Rud Keiding Redigeret af Inge Kaufmann og Søren Rud Keiding Aarhus Universitetsforlag Viden om Vand en lærebog om vand alle vegne... Viden om Vand en lærebog om vand alle vegne... Redigeret af Inge Kaufmann og Søren

Læs mere

Navn Mødetid Mødested Kontaktperson

Navn Mødetid Mødested Kontaktperson MBL 2011 - Telefonliste Stævneleder Jan Kim Engemand 26754900 Stævneleder Blaine Dyrlund 20213916 Stævnespeaker Jørn Kim Hansen 22334530 Parkering, nøgler m.v. Per Sandberg 20197989 Stævnelæge Per Møller

Læs mere

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Fra Rolfsted Skole 2008/1 Siden sidst. Lørdag d. 15-9-07 var der tur til Carl Nielsens Barndomshjem i Nr. Søby. Der var mødt ca. 20. Det var spændende at høre om

Læs mere

PROGRAM BILLUND CENTRET OG BILLUND KIRKE 40 ÅRS JUBILÆUM

PROGRAM BILLUND CENTRET OG BILLUND KIRKE 40 ÅRS JUBILÆUM PROGRAM BILLUND CENTRET OG BILLUND KIRKE 40 ÅRS JUBILÆUM Mandag d.15. april - Lørdag d. 20. april. 2013 Foto: Livstræet af NORLYS FOTO Jubilæumsskrift i anledning af Billund Centrets 40 års jubilæum Jørgen

Læs mere

Broderloge nr. 5, Fyen I.O.O.F.

Broderloge nr. 5, Fyen I.O.O.F. Broderloge nr. 5, Fyen I.O.O.F. Reportage fra Loge nr. 3, Eysteins besøg i Odense den 1. maj 2010 Vor venskabsloge, Loge nr. 3, Eystein, Trondheim besøgte Broderloge nr. 5, Fyen den 1. maj 2010. 7 brødre

Læs mere

2.a 1976. Klassen begyndte i august 1975 på Skolegades skole med Per Haugaard som klasselærer og flyttede med på Hedegårdsskolen.

2.a 1976. Klassen begyndte i august 1975 på Skolegades skole med Per Haugaard som klasselærer og flyttede med på Hedegårdsskolen. 2.a 1976. Klassen begyndte i august 1975 på Skolegades skole med Per Haugaard som klasselærer og flyttede med på Hedegårdsskolen. Fra venstre: Marianne Sten, Lone Vivi Nielsen, Lone Nielsen, Lene Haugaard

Læs mere

STARTLISTE FSKBH's ÅBNINGSSTÆVNE I WORLD CUP HALLEN' RØDOVRE LØRDAG D.. AUGUST 2015

STARTLISTE FSKBH's ÅBNINGSSTÆVNE I WORLD CUP HALLEN' RØDOVRE LØRDAG D.. AUGUST 2015 STARTLISTE FSKBH's ÅBNINGSSTÆVNE I WORLD CUP HALLEN' RØDOVRE LØRDAG D.. AUGUST 2015 Følgende klubber bydes velkommen: Coop Idræt - Tryg & NLP. - Alfa Laval - D S B - C/T * I - Disa - Danske Bank Laybourn

Læs mere

OBS OBS OBS OBS

OBS OBS OBS OBS Rangliste 10-9-2016 OBS OBS OBS OBS WC GP OBS WC GP JWC UDT OBS SENIOR 2dag 2dag OBS OBS OBS Total 30/1 7/2 21/2 27/2 19-20/325-26/3 17/4 22-24/430/4-1/5 3-5/5 7-8/5 16/5 Nr. Navn. Klub. Klasse. KFK HOL

Læs mere

Nr. Navne Klub. 1 runde 2 Runde 3 Runde 0 Finalerunde Finale 0 Omspil

Nr. Navne Klub. 1 runde 2 Runde 3 Runde 0 Finalerunde Finale 0 Omspil Nr. Navne Klub. 1 runde 2 Runde 3 Runde 0 Finalerunde Finale 0 Omspil 0 103 Søren Olesen Møldrup krolf 26 27 36 89 37 24 Nobby Dyrmose Randers Natur 35 30 25 90 37 37 Henning Christensen Randers Natur

Læs mere

RESULTATLISTE FOR DDS Storstrømmen Senior Landsdelsmesterskab 15m 2011

RESULTATLISTE FOR DDS Storstrømmen Senior Landsdelsmesterskab 15m 2011 Side 1 af 8 StævneProgram 17:32 De Danske Skytteforeninger DDS SP v.2.4.28 November 2010 RESULTATLISTE FOR DDS Storstrømmen Senior Landsdelsmesterskab 15m 2011 Senior 1P Næstved Skytteforening UNG 14-55879

Læs mere

Vendsyssel Friskole/Børnehus Opgaver til Landsbypedellen Sankt Hans 2016 Ældretræf 2016 Facebook projekt

Vendsyssel Friskole/Børnehus Opgaver til Landsbypedellen Sankt Hans 2016 Ældretræf 2016 Facebook projekt Referat fra møde i Mosbjerg - Tolne Landsbyråd mandag den 29. februar 2016 kl. 19.00 i Mosbjerg Sognegård. Dagsorden 1. Godkendelse af referat fra 11. januar 2016 2. Godkendelse af dagsorden 3. Meddelelser

Læs mere

DELTAGERE / PARTICIPANTS

DELTAGERE / PARTICIPANTS Anders Johansen Anders Lund Andrea Luth Anette Pedersen Annemarie H. Kristensen Axel Grønkjær Bente Skovgaard Kristensen Berit Puggaard Birgitte Nielsen Bo Vestergaard Bodil Halkjær Kristensen Brian Askvig

Læs mere

Vinterlangdistance 2 Stræktider Rebild Bakker/-25-01-2015 Plads Navn Klasse Tid 10km

Vinterlangdistance 2 Stræktider Rebild Bakker/-25-01-2015 Plads Navn Klasse Tid 10km Vinterlangdistance 2 Stræktider Rebild Bakker/-25-01-2015 Plads Navn Klasse 10km 1 Rie Stenhøj Baun Mcgrail Ok Pan Århus 1:14:59 06:07= 09:59= 12:04= 15:38= 19:56= 22:34= 28:33= 37:08= 38:45= 44:24= 58:06=

Læs mere

NYE VEJE FOR FESTIVALEN

NYE VEJE FOR FESTIVALEN NYE VEJE FOR FESTIVALEN Aarhus Jazz Festival 2015 vil vanen tro præsentere et varieret program af høj kvalitet, med både store internationale, europæiske, danske og nordiske orkestre. Ambitionen er at

Læs mere

Fordeling af timer i Emdruphallen 2005/06

Fordeling af timer i Emdruphallen 2005/06 Fordeling af timer i Emdruphallen 2005/06 Medl.nr Navn Tlf. Mail Tildel tid Rasmus Bie Olsen Mandage kl. 7-8 7690 Christian Ohm 6073 Peter Thyregod 4587 4528 pthy@novozymes.com Mandage kl. 8-9 6630 Bo

Læs mere

02. Jacobsen, Himmark 1. Jacob Jürgensen, f Han blev gift med Ellen Jacobs. Jacob død Børn: 2. i Jürgen Jacobsen Anden Generation 2.

02. Jacobsen, Himmark 1. Jacob Jürgensen, f Han blev gift med Ellen Jacobs. Jacob død Børn: 2. i Jürgen Jacobsen Anden Generation 2. 1. Jacob Jürgensen, f. 1607. Han blev gift med Ellen Jacobs. Jacob død 1690. 2. i Jürgen Jacobsen Anden Generation 2. Jürgen Jacobsen. Han blev gift med Ved ikke, d. 1715. 3. i Jacob Jürgensen. ii Ellin,

Læs mere

Reception for Allan Reib ved formandsskiftet i NOVA. Toldkammeret i Helsingør 3. September 2013 Poul Henrik Jørgensen

Reception for Allan Reib ved formandsskiftet i NOVA. Toldkammeret i Helsingør 3. September 2013 Poul Henrik Jørgensen Reception for Allan Reib ved formandsskiftet i NOVA Toldkammeret i Helsingør 3. September 2013 Poul Henrik Jørgensen Starten Astronomihold på Helsingør Ungdomsskole med Allan Reib indtil slutningen af

Læs mere

Læs!lesLäs Læsevaner og børnebogskampagner i Norden

Læs!lesLäs Læsevaner og børnebogskampagner i Norden Læs!lesLäs Læsevaner og børnebogskampagner i Norden Anette Øster Læs!les Läs Læsevaner og børnebogskampagner i Norden Roskilde Universitetsforlag Anette Øster Læs!les Läs. Læsevaner og børnebogskampagner

Læs mere

RESULTATLISTE Kongsted Å^ben 15M riffelstaevne

RESULTATLISTE Kongsted Å^ben 15M riffelstaevne Steen Nielsen Fra: Gemt af Windows Internet Explorer 8 Sendt: 30. november 2011 18:30 Emne: Resultatliste - Kongsted Å^ben 15M riffelstaevne 29-11-2011 11:00:14 - DDS SP v.3.11.11.8 RESULTATLISTE Kongsted

Læs mere

Resultatliste - TKL Forårsstævne 2015

Resultatliste - TKL Forårsstævne 2015 Side 1 af 8 09:06:29 - DDS SP v.3.14.4.1 RESULTATLISTE TKL Forårsstævne 2015 Tak for fremmødet til vores stævne Lodtrækning med 10 gevinster af 100,- kr 1 19466 Finn Karlsson 06-005 Ulbjerg Skytteforening

Læs mere

DET DANSKE INSTITUT I ATHEN Beretning for perioden 1. januar 2004 til 31. december 2006

DET DANSKE INSTITUT I ATHEN Beretning for perioden 1. januar 2004 til 31. december 2006 DET DANSKE INSTITUT I ATHEN Beretning for perioden 1. januar 2004 til 31. december 2006 En hjertelig tak til Ny Carlsbergfondet, der har dækket omkostningerne til fremstilling og trykning af denne beretning.

Læs mere

Klubmesterskab

Klubmesterskab Klubmesterskab - 88 UNGDOM - Allround 100m 0m 800m 00m 3000m 5km 10km Piger 10-11 år GL0305 Louise Dam-Sørensen 77 1 2.41.5 12.30 22.35 Piger 12-13 år GL0499 Trine Sadolin 75 1.14 31.46 GL0297 Lene Norden

Læs mere

Opdateret venteliste Seniorklubben pr. 15.05.14 NB! Giv venligst besked til Seniorklubben såfremt der sker ændring af telefonnummer og emailadresse

Opdateret venteliste Seniorklubben pr. 15.05.14 NB! Giv venligst besked til Seniorklubben såfremt der sker ændring af telefonnummer og emailadresse Opdateret venteliste Seniorklubben pr. 15.05.14 NB! Giv venligst besked til Seniorklubben såfremt der sker ændring af telefonnummer og emailadresse Nr. i rækkenmedl.nr. Navn Tlf. Mobiltlf. E-mail Føds.dato

Læs mere

25 års Jubilæumsudstilling. Velkommen til Motiv 2013

25 års Jubilæumsudstilling. Velkommen til Motiv 2013 25 års Jubilæumsudstilling Velkommen til Motiv 2013 Danmark 1980 Postgården i Købmagergade, København DE DANSKE MOTIVSAMLERE (Tilsluttet Danmarks Filatelist Forbund) 1 2 Velkommen til Motiv 2013 v/jørgen

Læs mere

KONCERT OMVISNING VIN & SNACKS

KONCERT OMVISNING VIN & SNACKS MEDLEMSBLADET KONCERT OMVISNING VIN & SNACKS Musikeren og komponisten Louise Eckardt Jensen beskrives som en af de nyskabende kunstnere inden for eksperimentel musik. Hun bryder gerne normer og modsætter

Læs mere

Resultater for DM Duathlon 2012

Resultater for DM Duathlon 2012 DM Duathlon 2012 Age Group Results May 06, 2012 Results By Race Management Systems, Inc. Female 18 to 39 1 369 Karina Louise Sørensen Ninjas 39:51.75 1:14.73 1:09:39.99 0:55.29 19:50.78 2:11:32.54 2 417

Læs mere

PROSPEKT. skandinaviske kunstnere. arrangerer f lere dages festival hvert andet år med de førende kunstnere i verden

PROSPEKT. skandinaviske kunstnere. arrangerer f lere dages festival hvert andet år med de førende kunstnere i verden 2017-2020 skaber liv i kulturarven med tidlig musik fra før år 1800 har fokus på det historiske og sætter middelalderbyen på verdenskortet præsenterer 8-12 sæsonkoncerter med de førende skandinaviske kunstnere

Læs mere

Turnering : Hold 2hk 2008/9. Hovedkreds: 2. Grundlag.: 2HK_HOLD.RAT. Resultat.: 2HK_HOLD.TXT. ELO indberetning: 2HK_HOLD.ELO. Klub: Skovbo Skakklub

Turnering : Hold 2hk 2008/9. Hovedkreds: 2. Grundlag.: 2HK_HOLD.RAT. Resultat.: 2HK_HOLD.TXT. ELO indberetning: 2HK_HOLD.ELO. Klub: Skovbo Skakklub Turnering : Hold 2hk 2008/9 d.20.03.2009 Hovedkreds: 2 Grundlag.: 2HK_HOLD.RAT Resultat.: 2HK_HOLD.TXT ELO indberetning: 2HK_HOLD.ELO Klub: Skovbo Skakklub Hans E. Andersen 1447 1 Julius Mølvig 1 1190

Læs mere

Rangliste 25 m Standardpistol

Rangliste 25 m Standardpistol Rangliste 25 m Standardpistol Forening max max2 max3 Snit. % Dame Pia Villemoes Søværnets IF, København 546 545 544 545,0 95, 2 Anja Christensen Skytteklubben DSB/ASF Århus 55 54 3 Dorte Thorsen IF Flyvestation

Læs mere

SMÅNYT. Kalenderen. 36. ÅRGANG NR. 3 Oktober 2014. Registrering I anden halvdel af 2014 mødes vi følgende aftener kl.19.

SMÅNYT. Kalenderen. 36. ÅRGANG NR. 3 Oktober 2014. Registrering I anden halvdel af 2014 mødes vi følgende aftener kl.19. Adresselabels 12 Kalenderen ISSN 1602 9577 1 Den 26. oktober kl. 13.30 Tur til Københavns Rådhus Sted: Foran Københavns Rådhus (Rådhuspladsen) Den 13. november kl. 19.30 Foredrag om Rakkerne Ved Mette

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Engelsk. Navn på universitet i udlandet: University of Limerick.

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Engelsk. Navn på universitet i udlandet: University of Limerick. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Engelsk Navn på universitet i udlandet: University of Limerick Land: Irland Periode: Fra: 19. januar 2012 Til: 14. maj 2012 Udvekslingsprogram:

Læs mere

Gribskov Rendet - 7. februar 2010 (27 km)

Gribskov Rendet - 7. februar 2010 (27 km) Gribskov Rendet - 7. februar 2010 (27 km) 1 Asger Mølgaard Holte Ski H2139 00:26:50 00:26:44 00:27:21 01:20:55 2 Lasse Hulgaard Københavns Skiklub H2139 00:28:19 00:28:00 00:28:59 01:25:18 3 Lars Boldt

Læs mere

BDO Coast 2 Coast 2014 - MTB 85 KM Deltager

BDO Coast 2 Coast 2014 - MTB 85 KM Deltager BDO Coast 2 Coast 2014 - MTB 85 KM Deltager Klub/Firma Post nr By Deltager Fredag Lørdag Fredag Lørdag AL-Bank 10 allan simonsen 0 0 0 Nej tak... Nej tak, den fikser jeg selv. Nej tak, den fikser jeg selv.

Læs mere

Rangliste 2010 - Olympisk trap Rangliste Total 2010 Pr. 31.07.2010 2010 Gns

Rangliste 2010 - Olympisk trap Rangliste Total 2010 Pr. 31.07.2010 2010 Gns Rangliste 2010 - Olympisk trap Rangliste Total 2010 2010 Gns Senior Klub 1 Ole Kristensen Viborg 582 116,4 116 117 120 115 114 2 Jacob Jensen Viborg 565 113,0 112 113 114 119 107 3 Peter Hertz Viborg 564

Læs mere

SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT CHRISTIANSØ FÆSTNINGEN KOMMANDANTENS ARKIV SKIFTEPROTOKOL BOG 5 09. nov. 1814 08. feb. 1818. Nr. 1. Side 1. 1814. 9. Nov.?

SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT CHRISTIANSØ FÆSTNINGEN KOMMANDANTENS ARKIV SKIFTEPROTOKOL BOG 5 09. nov. 1814 08. feb. 1818. Nr. 1. Side 1. 1814. 9. Nov.? SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT CHRISTIANSØ FÆSTNINGEN KOMMANDANTENS ARKIV SKIFTEPROTOKOL BOG 5 09. nov. 1814 08. feb. 1818. Nr. 1. Side 1. 1814. 9. Nov. Nr. 2. Side 2. 1814. 9. Nov. Nr. 3. Side 3.1814. 10.

Læs mere

Turnering : Hold 2hk 2005/6. Ole Knudsen Morten Frank Jensen ,38 0 0, Korrigeret 1877

Turnering : Hold 2hk 2005/6. Ole Knudsen Morten Frank Jensen ,38 0 0, Korrigeret 1877 Turnering : Hold 2hk 2005/6 d.24.03.2006 Ole Knudsen 1922 1 Morten Frank Jensen 0 2011 0,38 0 0,40 1910 Korrigeret 1877 Michael Taankvist 1984 2 Jens Hjorth Hansen ½ 1781 0,76 3 Søren Dyberg Larsen 0 1908

Læs mere

Program 2009-2010 MUSEUMS- OG KUNSTFORENINGEN FOR VEJEN OG OMEGN

Program 2009-2010 MUSEUMS- OG KUNSTFORENINGEN FOR VEJEN OG OMEGN Program 2009-2010 MUSEUMS- OG KUNSTFORENINGEN FOR VEJEN OG OMEGN MUSEUMS- OG KUNSTFORENINGEN FOR VEJEN OG OMEGN PROGRAM FOR SÆSONEN 2009-2010 OKTOBER 2009 13., 14. og 15., tirsdag-torsdag kl. 11-15 Mosaikværksted

Læs mere

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130 Ejerlav. Side. Jerslev 11-60 Klæstrup 61-110 Svennum 111-128 Klæstrup 129-130 Ejerlav Svennum Folio nr. 111 Løbenr. 84 "Bundgaard" Matr. nr. 1. Lars Mikkelsen, skøde fra Mikkel Christensens enke Karen

Læs mere

RESULTATLISTE Næstveds 50 meter stævne 2014

RESULTATLISTE Næstveds 50 meter stævne 2014 8-05-04 4:57:49 - DDS SP v.3.4.4. RESULTATLISTE Næstveds 50 meter stævne 04 Holdkonkurrence: Foreningshold bk Kongsted Skytteforening runde 08973 Tobias Ellehøj Klasse: MB 97/06 99/ 396/8 08974 Kamilla

Læs mere

Rektor Ralf Hemmingsen, Dekan Kjelgaard-Petersen, Ambassadør Sturla Sigurjónsson. Ærede gæster,

Rektor Ralf Hemmingsen, Dekan Kjelgaard-Petersen, Ambassadør Sturla Sigurjónsson. Ærede gæster, Islands-Dansk akademisk tradition. Köbenhavns Universitets Seminar i anledning af Islands Universitets 100 års jubileum. Københavns Universitet, 22. september 2011. Rektor Ralf Hemmingsen, Dekan Kjelgaard-Petersen,

Læs mere

Kamp om at undgå nedrykning til 6. division

Kamp om at undgå nedrykning til 6. division Bane 1 9.2 km 20 K Svær Herre 4,3,2,1 1 Anders Winther Mortens Hvalsø OK 01:12:17 H21-4 4 4 4 2 Emil Brønd Lyngby OK 01:21:43 H21-3 3 Anders Knudsen Holbæk OK 01:22:50 H35-3 4 Thomas Christiansen Holbæk

Læs mere

Efterslægt Abraham Henrichsen

Efterslægt Abraham Henrichsen Efterslægt Abraham Henrichsen 1. generation 1. Abraham Henrichsen, søn af Henrich Abrahamsen og Kirstine Geertsdatter, blev født den 6 Okt. 1733 i Fåborg, Sallinge, Svendborg, døde den 2 Dec. 1810 i Fåborg,

Læs mere

Campus Bindslevs Plads 2015 Uge 38, Læringslaboratorium 2: Demokrati

Campus Bindslevs Plads 2015 Uge 38, Læringslaboratorium 2: Demokrati Campus Bindslevs Plads 2015 Uge 38, Læringslaboratorium 2: Demokrati Uge 38 2015 Kl. 08.00-14.00 Mandag 14.09.15, Kl. 08.00-10.00 Tirsdag 15.09.15,, Onsdag 16.09.15, Læringsforløb 9 Kl. 08.15-13.30 Demokrati

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering Senior 60 liggende 4. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1876,9 10 7505,5 40 2 Kolding 1 1842,3 4 7412,0 24 3 DSB/ASF 1 1846,9 6 5565,8 22 4 Viborg 1 1850,6 8 7394,9 18 5 Bredstrup-Pjedsted 1 1819,9 0 7351,8

Læs mere

MEDLEMSBLADET DISFONFINS.DK

MEDLEMSBLADET DISFONFINS.DK MEDLEMSBLADET DISFONFINS.DK to Efter en velbesøgt generalforsamling føler jeg bestyrelsen har fået fuldmagt til at fortsætte i det spor vi gennem tid har fulgt: At formidle kunst og nedbryde afstanden

Læs mere

RESULTATLISTE DDSN 15m Pistolturnering Individuelle resultater

RESULTATLISTE DDSN 15m Pistolturnering Individuelle resultater RESULTATLISTE DDSN 15m Pistolturnering 2012-13 Individuelle resultater Luftpistol Klasse 1 1 16916 Rune Knudsen 291 291 582 291 2 32639 Heidi Bergholt Madse 289 287 576 288 3 14860 Bo Lykholt Andreasen

Læs mere

Efterslægt Jacob Zachariasen

Efterslægt Jacob Zachariasen Efterslægt Jacob Zachariasen 1. generation 1. Jacob Zachariasen, søn af Zacharias Jacobsen og Anne Larsdatter, blev født den 4 Apr. 1802 i Ørslev, Vends, Odense, døde den 18 Feb. 1858 i Assens, Båg, Odense,

Læs mere

Officialsliste DM-L & DJM-L 2015. Lørdag d. 4. juli kl. 09.30. Officialsmøde kl. 08.30. NB! Officials bedes være iklædt HVIDE shorts/bukser

Officialsliste DM-L & DJM-L 2015. Lørdag d. 4. juli kl. 09.30. Officialsmøde kl. 08.30. NB! Officials bedes være iklædt HVIDE shorts/bukser Lørdag d. 4. juli kl. 09.30 Officialsmøde kl. 08.30 Stævneledelse Elisabeth Grandt Speaker Per Stilling Pedersen Sekretariat: Jette Jørgensen EL - tidtagning Karsten Elm Heinz Torben Larsen 2,4 Esbjerg

Læs mere

Lindknud sogn diverse 1698 til d. 15 mar. Blev Jørgen Pedersens hustru af Lindknud introduceret.

Lindknud sogn diverse 1698 til d. 15 mar. Blev Jørgen Pedersens hustru af Lindknud introduceret. 1778 d. 15 mar. Blev Jørgen Pedersens hustru af Lindknud introduceret. 1778 d. 22 mar. Blev Søren Christensens hustru af Gilbjerg introduceret. 1778 d. 25 mar. Blev Jens Hansens hustru af Klelund introduceret.

Læs mere

Ny Musik for Strygere august 2016

Ny Musik for Strygere august 2016 Ny Musik for Strygere 23.-31. august 2016 Lecture recitals FOF Aarhus, Bispesalen Foredragsserien præsenteres i samarbejde med FOF Aarhus (lecture recitals er foredrag akkompagneret af musikeksempler,

Læs mere

Nymark-familien. 1: Bolig på Fruergården 2: Teglværket 3: Bolig fra 1899

Nymark-familien. 1: Bolig på Fruergården 2: Teglværket 3: Bolig fra 1899 Nymark-familien. Stamfaderen til Nymarks-familien var Thomas Jensen, som blev født d.12.12.1844 i Testrup. Hans far var Jens Thomsen, ejede af stor gård i Testrup og Testrup Teglværk. Han var en fremskridtsmand

Læs mere

Nyhedsbrev. august september oktober

Nyhedsbrev. august september oktober Nyhedsbrev august september oktober Gudstjenester i Jerne og Skads Kirke J - JERNE KIRKE S - SKADS KIRKE Søndag den 2. august 9. søndag efter Trinitatis Søndag den 27. september 17. søndag efter Trinitatis

Læs mere

Fornavn Efternavn Klub Start nr. MFM1 Alan Kristensen, Alan SMT Silkeborg 1151 MFM Alan Nørgaard, Alan SMT Silkeborg MFM Allan Bak, Allan SMT

Fornavn Efternavn Klub Start nr. MFM1 Alan Kristensen, Alan SMT Silkeborg 1151 MFM Alan Nørgaard, Alan SMT Silkeborg MFM Allan Bak, Allan SMT Fornavn Efternavn Klub Start nr. MFM1 Alan Kristensen, Alan SMT Silkeborg 1151 MFM Alan Nørgaard, Alan SMT Silkeborg 14233 MFM Allan Bak, Allan SMT Silkeborg 9233 MFM Alma Heinesen, Alma SMT Silkeborg

Læs mere

Deltagerliste. Hold Nr. Dalby 2 Jannik - Max - Alex. 1 Orla Kjær - Ivan Larsen - Steen Truelsen

Deltagerliste. Hold Nr. Dalby 2 Jannik - Max - Alex. 1 Orla Kjær - Ivan Larsen - Steen Truelsen Hold Nr. Deltagerliste Navn Klub 1 Orla Kjær - Ivan Larsen - Steen Truelsen Dalby 2 Jannik - Max - Alex Holmebæk petanque 3 Bo Nielsen - Steffen Petersen - Klaus Noergaard Nordfalster 4 Salem Boukaidi-Laghzaoui

Læs mere

Side 1. Transskriberet af Edla Lund Hansen Side 1. Ark 1

Side 1. Transskriberet af Edla Lund Hansen Side 1. Ark 1 Side 1 Ark 1 ORTEGNELSE over de Mænd og Kvinder som ere fødte i Tidsrummet fra 15de ebruar 1883 til 15de ebruar 1885 ødsels=dat o orældrenes eller Værgens Aar 1 Mads Jensen Knudsen Søren Chr. Knudsen 16/1

Læs mere

Georg Metz. Danske billeder. fra 1900 til 2000 ; GYLDENDAL

Georg Metz. Danske billeder. fra 1900 til 2000 ; GYLDENDAL Georg Metz Danske billeder fra 1900 til 2000 ; GYLDENDAL Illustrationsliste 6 Wilhelm Johannes Heinrich Storm/Lokalhistorisk Arkiv for 9 Roskilde Lokalhistoriske Arkiv 11 Wilhelm Johannes Heinrich Storm/Lokalhistorisk

Læs mere

Grundtvig og Rusland I, II og III

Grundtvig og Rusland I, II og III Grundtvig og Rusland I, II og III Dansk-Russisk Forening i Region Sjælland har i en årrække satset stort på en række arrangementer om Grundtvig og Rusland. Det hele startede den 23. marts 2012 med et seminar

Læs mere

20 60.80 Leif P. Nielsen 51 14/Aug/84 Brøndby

20 60.80 Leif P. Nielsen 51 14/Aug/84 Brøndby Allle tiders bedste mænd 100m 1 12.10 Jakob Kjeldgaard 12/Aug/86 Rundforbi 2 12.60 Erik Klitgaard 66 01/Jul/92 Ballerup (-1.3) 3 13.06 Jens Buch Jensen 43 17/Sep/87 Wien 4 13.50 Erik Andersen 47 27/Aug/89

Læs mere