Working Paper Ernst Brandes: Samfundsspørgsmaal - en kritik af Malthus og Ricardo

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Working Paper Ernst Brandes: Samfundsspørgsmaal - en kritik af Malthus og Ricardo"

Transkript

1 econstor Der Open-Access-Publikationsserver der ZBW Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft The Open Access Publication Server of the ZBW Leibniz Information Centre for Economics Olesen, Finn Working Paper Ernst Brandes: Samfundsspørgsmaal - en kritik af Malthus og Ricardo Working Paper, Department of Environmental and Business Economics, University of Southern Denmark, No. 27 Provided in Cooperation with: Department of Environmental and Business Economics (IME), University of Southern Denmark Suggested Citation: Olesen, Finn (2001) : Ernst Brandes: Samfundsspørgsmaal - en kritik af Malthus og Ricardo, Working Paper, Department of Environmental and Business Economics, University of Southern Denmark, No. 27 This Version is available at: Nutzungsbedingungen: Die ZBW räumt Ihnen als Nutzerin/Nutzer das unentgeltliche, räumlich unbeschränkte und zeitlich auf die Dauer des Schutzrechts beschränkte einfache Recht ein, das ausgewählte Werk im Rahmen der unter nachzulesenden vollständigen Nutzungsbedingungen zu vervielfältigen, mit denen die Nutzerin/der Nutzer sich durch die erste Nutzung einverstanden erklärt. Terms of use: The ZBW grants you, the user, the non-exclusive right to use the selected work free of charge, territorially unrestricted and within the time limit of the term of the property rights according to the terms specified at By the first use of the selected work the user agrees and declares to comply with these terms of use. zbw Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft Leibniz Information Centre for Economics

2 Ernst Brandes: Samfundsspørgsmaal - en kritik af Malthus og Ricardo Finn Olesen November 2001

3 Alle rettigheder forbeholdes instituttet (IME). Mekanisk eller fotografisk gengivelse af dette WORKING PAPER eller dele heraf er uden instituttets skriftlige samtykke forbudt ifølge gældende dansk lov om ophavsret. Undtaget heraf er uddrag til anmeldelser. Syddansk Universitet, Esbjerg og forfatteren, Redaktør: Eva Roth Institut for Miljø- og Erhvervsøkonomi IME WORKING PAPER 27/01 ISSN Finn Olesen Institut for Miljø- og Erhvervsøkonomi Syddansk Universitet, Esbjerg Niels Bohrs Vej Esbjerg Tlf.: Fax:

4 Abstract Med marginalismens gennembrud i 1870 erne (Jevons, Walras og Menger) sættes det klassisk økonomiske paradigme under pres. Også i Danmark rejser kritiske røster sig imod den klassiske ortodoksi. I Samfundsspørgsmaal fra 1885 giver således eksempelvis Ernst Brandes en kritisk belysning af Malthus befolkningslære og den ricardianske værditeori.

5

6 Indholdsfortegnelse Introduktion...7 Befolkningslæren...8 Værdilæren...11 En afsluttende bemærkning...13 Litteratur...15

7

8 Introduktion Siden Essay on the Principles of Population for første gang udkom i 1798 har Thomas Malthus ( ) 1 og hans tankegang om især befolkningsspørgsmålet fremstået som et kerneelement i den klassisk økonomiske tænkning. Ifølge denne opfattelse er det uundgåeligt, at arbejdskraften bliver aflønnet på et absolut eksistensminimum, der blot sikrer arbejderne deres egen reproduktion. Måske kan arbejderne på det kortere sigt opleve, at deres udbetalte løn ligger over denne minimumssats, men desværre for dem er dette ingen holdbar situation på det længere sigt. Den i forhold til befolkningsteorien for høje løn vil nemlig fremkalde en tilvækst i arbejdsstyrken, der jo på Malthus egen tid også omfattede børnearbejde i hvert tilfælde i en vis udstrækning. Dette sker gennem en bedre ernærings- og sundhedsmæssig tilstand hos arbejderklassen - hvor arbejdskraftudbuddet ikke reduceres på samme vis, som det ellers ville have tilfældet under mere normale forhold - samt en øget fertilitet og en reduceret børnedødelighed, der ligeledes ekstraordinært øger antallet af arbejdende hænder. Alle fire forhold, som er fremkaldt af den øgede velstand, som arbejderne oplever gennem den midlertidige aflønning, som ligger over minimumssatsen. I præcist det øjeblik, hvor udbuddet af arbejdskraft tiltager, hævder Malthus, vil reallønnen begynde at falde tilbage til minimumsniveauet. 2 Først når en sådan situation på ny er etableret, falder det malthusianske arbejdsmarked til ro. Med stabilitet i L S såvel som i L D fastlåses den aktuelle aflønning til et reallønsniveau på det absolutte eksistensminimum. 1 I 1793 blev Malthus kapellan ved Jesus College i Cambridge. Senere skulle Malthus blive den første professionelle økonom i og med, at han i 1805 blev professor i History and Political Economy ved The East India Company s College i Hertfordshire, hvor han underviste unge drenge mellem 15 og 18 år, som ønskede at gøre tjeneste i kompaniet. For en nyere behandling af Malthus og hans bidrag til den økonomiske teoris udviklingshistorie kan der henvises til Winch (1997). For et klassisk essay om Thomas Malthus skal der henvises til Keynes bidrag herom fra 1933 og 1935; jf. Keynes (1972). 2 Der antages ingen faktorsubstitution at finde sted, hvorfor efterspørgslen efter arbejdskraft holdes konstant. Åbnes der op for en faktorsubstitutionsmulighed, vil tendensen til reallønsfald blot yderligere forstærkes. 7

9 Om end accepteret af de fleste som en nærmest økonomisk naturlov og et centralt kerneelement i den klassisk økonomiske tænkning, havde befolkningshypotesen dog også sine kritikere. Således tog i Danmark Ernst Brandes denne tankegang (samt den klassiske teoris værdilære) op til en kritisk gennemgang og vurdering i sin bog fra 1885 med titlen Samfundsspørgsmaal. 3 Hensigten med den nærværende note er således i hovedtræk at præsentere Brandes kritiske belysning af især Malthus og Ricardos teoretiske univers (befolknings- henholdsvis værdilæren). Som det forhåbentlig fremgår af gennemgangen i det følgende, forekommer fremstillingen hos Brandes ikke blot helt nutidig i sin kritik, men også særdeles læseværdig alene på grund af den sproglige fremstilling og aldrig svigtende polemiske tone. Befolkningslæren Grundopfattelsen hos Brandes er i den første del af bogen fyldt med en bitter modstand mod befolkningshypotesen, der, som Brandes argumenterer, er fyldt med megen strenghed og intet håb for de fattigste i samfundet. Malthus teori er ingen egentlig teori, det er ikke videnskab, men derimod som Brandes konkluderer et Fantasteri. Med megen social indignation, blandt andet med baggrund i den kendsgerning, at goderne i samfundet i 1880 erne er fordelt på uretfærdig vis, afslutter Brandes sin gennemgang med den følgende opsummerende sætning: Hvor hyppigt høstes der ikke af den, der aldrig saaede, plantede eller indhegnede, og hvor uretfærdigt ringe er ikke mange Gange Udbyttet for dem, der har saaet, plantet og arbebjdet hele sit Liv igennem, Brandes (1885:106). Modstanden mod Malthus skyldes flere forhold. 3 Ernst var bror til de mere kendte Edvard og Georg Brandes. Han blev født i 1844, og startede sin erhvervskarrierer helt i familiens ånd som forretningsmand: han blev vekselerer. Senere arbejdede han som journalist (børs- og bankforhold), og fra Politikens start i 1884 blev han økonomisk medarbejder ved bladet. Efter at være kommet uoverens med en af bladets udgivere stiftede han sit eget blad i 1889 Københavns Børstidende, hvor har virkede som udgiver og r e- daktør til sin død. Efter forretningsmæssige og økonomiske problemer med dette blad som også personlige problemer (en retssag for Gudsbespottelse og hån mod religionen, hvor han først blev dømt og senere frifundet, jf. Brandes (1908:377-80) begik Ernst Brandes selvmord i

10 For det første gives der, Brandes (1885:52-65), en overbevisende gennemgang af, hvorfor såvel den geometriske rækkes - Malthus antager, at befolkningstilvæksten følger talrækken 1, 2, 4, 8, 16 og så fremdeles - som den aritmetiske rækkes - med hensyn til fødevareproduktionen antages denne at følge talrækken 1, 2, 3, 4, 5 o.s.v. - lovmæssighed ikke holder. Det er efter Brandes opfattelse simpelthen noget pjat at antage sådanne forhold, og den sparsomme empiriske begrundelse herfor som findes hos Malthus selv, finder Brandes lidet overbevisende og forfejlet. Empirien er yderst selektiv og uden den indeholdte påståede stabile struktur. 4 For det andet fremhæver Brandes flere gange, at Malthus helt overser konsekvenserne af den forbedrede produktivitet, som kendetegner den økonomiske udvikling i de kapitalistiske samfund i perioden efter bogens fremkomst. Et blandt flere eksempel på denne argumentation findes Brandes (1885:86): En nulevende dansk Mand behøver omtrent samme Mængde Mad og Drikke, som hans Bedstefaders Bedstefader fortærede. Den anden Side af Forholdet er derimod stærkt forandret. Hvert enkelt Menneskes Arbejdskraft frembringer nu langt flere Næringsmidler end forhen, og Udbyttet vedbliver foreløbig at voxe med Menneskenes Antal og Kundskaber. Som påpeget af f.eks. Barber (1979:63) undervurderede Malthus the pace of technological progress and its impact. Eller sagt anderledes, det industrielle samfunds progressivitet i tallet overhalede historisk set Malthus befolkningslæres eventuelle forklarende kraft. For det tredje er Malthus såkaldte befolkningshæmmer helt hen i vejret. Frem for at formindske skismaet mellem den hurtige befolkningstilvækst og den mangelfulde fødevaremængdeudvikling, vil de postulerede hæmmer snarere forøge denne, hævder Brandes (1885:29): En haabløs Opramsning! Krig, usundt Liv, slet Kost, alt dette er Stedfortræderne for Fortidens Pestsyger). Den basale årsag til, at disse ikke virker efter den påståede hensigt, er, at hæmmerne 4 I sin lovprisning af Malthus er det ellers blandt andet netop det empiriske udgangspunkt for hans efterfølgende teoretiske overvejelser, som Keynes værdsætter i høje toner, jf. Keynes (1972:107). 9

11 jo især rammer mennesker i den produktive alder, f.eks. de mænd, der dør eller lemlæstes under en krig. Hvis voksne arbejdende mennesker, som producerer mere end de selv forbruger, dør, falder fødevaremængden forholdsvis mere, end befolkningstallet reduceres, argumenterer Brandes. 5 Og rigtigt er det måske også, at Malthus indså nogle af sin befolkningshypoteses begrænsninger. I hvert tilfælde blev hans fremstilling heraf i den efterfølgende udgave af befolkningslæren tilsyneladende præget af en større grad af mildhed, end det der kendetegner Malthus oprindelige befolkningsmæssige statements. Men dette mener Brandes at kunne gennemskue og forklare. Således hævder han, at Malthus teoretisk set ikke ændrede opfattelse. Derimod tilpassede Malthus, der som bekendt af uddannelse oprindelig var præst, sig kritikken og modstanden mod sin hypotese fra kirkelig side: Et højt Foragelsens Skrig rejstes af de troende Kristne, Brandes (1885:13). Ifølge Brandes stod Malthus derfor i et skisma mellem tro og viden, og Malthus valgte altså troen frem for videnskaben, påstår Brandes (1885:14): Den Viden, som han havde er- 5 Ikke fornægtende sin politiske familiære radikale baggrund er især beskrivelsen af, hvorfor et militær og en krig ikke har de af Malthus påståede konsekvenser i nteressant polemisk læsning: Vi forbereder os hvert Aar paa Krig og anskaffer Materiel dertil. Vi indforskriver Kanoner og Kugler, Krudt, Geværer og Sabler, og for alt dette Krigsredskab, hvorpaa der ikke er Føde til et forsultent Almisselem, giver vi i Betaling Landets Frembringelser i en Mængde, der kunde ernære Tusender. Hvert Aar indkaldes unge Mennesker til Tjenesten, de strækker Arme og Ben efter Tælling, gjør Geværgreb i Takt og marcherer i Trit paa Fællederne, i Dyrehaven og i Lejren ved Hald. De ernæres i deres Tjenestetid helt og holdent af den øvrige Befolknings Arbejde og gjør ikke selv nogen Gjerning, der skaffer Mad til en levende Sjæl. Med en Bekostning der vilde forslaa til store og sunde Arbejderkvarterers Opførelse bygger vi Søforter, som i Fredstid maaske afgiver Bolig for en Lieutenant med Mandskab. Til Militæret holdes en Bestand paa adskillige tusinde Heste, der skal fodres op og passes. Alt dette forøger Misforholdet mellem Befolkning og Ernæringsmidler En svært blodig Krig maa der til, og mange Mennesker maa falde men selv det største Mandefald vil slet intet nytte, dersom Kuglerne ikke vælger deres Maal rigtigt. De maa ikke gaa hen og ramme arbejdsdygtige Folk, der ved deres Gjerning plejede at skaffe Brødet til sig selv og til flere, for saadanne Folks Død forøger blot Befolkningens Elendighed i Stedet for at formindske den. Kuglerne maa til Maal vælge sig mindre Børn, ældre mandlige og kvindelige Pensionister, velnærede Rentiers, kort sagt: Folk, der - deres øvrige Fortjenester af Samfundet ubestridt - fortærer deres Føde men intet nyttigt foretager sig, og hvis Død derfor formindsker Misforholdet mellem Befolkning og Ernæringsmidler Man føje endnu hertil alle Krigens Ødelæggelser paa Ejendom: sammenskudte Huse, nedtraadte Marker og sprængte Broer, og det vil være klart, at Krigens Virkninger muligvis fremskaffer men aldrig afskaffer en Overbefolkningstilstand, Brandes (1885:30-33). 10

12 hvervet gjennem Studier og Undersøgelser, ændrede og tillæmpede han indtil dens Resultater forekom ham i Overensstemmelse med den Tro, som han vilde beholde. Værdilæren Om noget beskæftigede de klassiske økonomer, og især David Ricardo, sig med en vares værdi og dennes bestemmelse. 6 I den anden del af sin bog beskæftiger Ernst Brandes sig mere uddybende med den traditionelle værdilære. Fra begyndelsen af denne belysning er Brandes indstilling hertil ganske klar, således skriver han herom følgende: Den jærnhaarde Lønningslovs ubøjelige Magt under de nuværende Samfundsforhold er da bleven anerkjendt som en Kendsgjerning af Forfattere tilhørende helt modsatte økonomiske Retninger [socialistiske som konservative]; de har været uenige om Lovens Følger men enige om dens Existents. Og dog er denne Existents mere end tvivlsom. Læren om de Love, der bestemmer Arbejdslønnens Højde, er en Del af den hele Værdilære. Den jærnhaarde Lønningslov er en Del af en ganske fejlagtig Værdilære, Brandes (1885:110). Efterfølgende diskuterer Brandes begreberne brugs- og bytteværdi, ligesom det vises, hvorfor den klassiske tankegang med sin manglende forståelse for efterspørgslens betydning for prisdannelsen accept og anvendelse af marginal nytte løb ind i problemer. 7 Selvom den klassiske tænkning anerkendte, at visse goder blev handlet til en pris, der lå over den af omkostningerne bestemte såkaldte naturlige pris, blev sådanne tilfælde betegnet som specialtilfælde, der, 6 Som det vil være bekendt, var det først med marginalismens gennembrud i begyndelsen af 1870 erne, at prisdannelsens komponenter - samspillet mellem omkostninger og nytte - og deres interaktion for alvor blev klarlagt. Og denne erkendelse var Ernst Brandes givetvis i besiddelse af, jævnfør f.eks. hans henvisninger til William S. Jevons Theory of Political Economy fra Formentlig var Brandes også bekendt med de første klassiske bidrag på dansk af Bing & Petersen fra 1873 og Harald Westergaard fra For en belysning af et eventuelt dansk bidrag til den marginalistiske revolution kan der henvises til Olesen (2001). 7 Således får vi eksempelvis at vide, at en vares bytteværdi i traditionel forstand er bestemt af nedlagt menneskeligt arbejde, ligesom en vares bytteværdi er betinget af tre forhold: 1) en positiv brugsværdi, 2) varens sjældenhedsgrad og 3) at varen kan tilegnes og erhverves. 11

13 om end nok i modstrid med den grundlæggende teses indhold, ikke gav anledning til en tvivl på eller ligefrem forkastelse af den klassiske værdilære. I stedet for blev specialtilfældene forklaret som enten monopolvarer eller sjældne og unikke goder (malerier, sjældne bøger og mønt og eksempelvis en ekstraordinær god vin). Selvom Stuart Mill, som Brandes i øvrigt synes at have megen sympati for, i sin Principles of Political Economy fra 1848 opregner flere eksempel på sådanne specialtilfælde, forsvarer også han den klassiske værdilære. Med en nyerhvervet indsigt i indholdet af den marginalistiske revolution kan Ernst Brandes ikke accepterer denne fastholdelse af den gamle lære, hvorfor han da i sin behandling giver en ganske god forståelse ikke alene for samspillet mellem udbuds- og efterspørgslen, men også for nyttens betydning; jf. Brandes (1885:121-55). 8 En vares salgspris bestemmes således ikke alene af dens produktionsomkostninger, man må også tage hensyn til forbrugernes vurdering og faktiske efterspørgsel efter denne. Dette bevirker, at Brandes (1885:125) vender den klassiske grundantagelse på hovedet: I Virkeligheden bestemmer ikke Produktionsomkostningerne Salgsværdien; men Salgsværdiens Højde bestemmer Produktionsomkostningernes Størrelse. Med andre ord, er den pågældende vare en eftertragtet vare, vil prisen på denne stige, hvilket efterfølgende får arbejderne til at kræve en højere løn, de gunstige efterspørgselsvilkår taget i betragtning. Indfries disse lønkrav helt eller delvist, vil produktionsomkostningerne ved fremstillingen af varen naturligvis stige. Og dette samspil får også betydning for tilpasningsprocessen på markedet. Ved en given uligevægtssituation må prisændringer i opad- eller nedadgående retning sikre ligevægtens genetablering. F.eks. gælder det følgende i en excess supply situation: For alle Varepriser gjælder følgende Regel: De maa ned saa langt, at der opstaar Kjøbelyst til hele den Mængde, der skal sælges, Brandes (1885:175). Og også forventningerne har deres rolle at spille i denne proces: Priserne paa de existerende Salgsvarer bestemmes altsaa dels af Forbrugernes Nytteopfattelse, dels af Kjøbmændenes Skjøn over de Forandringer denne Nytteopfattelse vil undergaa. 8 Helt i overensstemmelse med den marginalistiske forståelse skriver eksempelvis Brandes (1885:134, ) følgende: Gjenstandenes Nytte vexler regelmæssigt med deres Mængde og Nytten af forøgelsen aftager gradvis. 12

14 Den fremtidige Produktion afhænger derimod tildels af Prisernes Højde, Brandes (1885:171). 9 Derefter følger en uddybende gennemgang af samfundets økonomiske indretning og virkemåde. Eksempelvis gives der en illustration af ulighederne i datidens danske samfund, hvor det arbejdernes generelle vilkår beskrives, ligesom flere centrale økonomiske variable, f.eks. rente og arbejdsløn, søges sat ind i en teoretisk forståelsesramme. I det afsluttende kapitel fremhæves igen Jevons som den økonom, der har givet Brandes den største inspiration til sit syn på datidens økonomi og dens lovmæssigheder. Og Ernst Brandes er her, som forsøgt dokumenteret i det ovenstående, i en klar opposition til den klassiske tænkning. Som han skriver, er hans økonomiske forståelse i absolut Modstrid baade med den avtoritære engelske Økonomi og med den Marx ske Socialisme. Disse skolers Forfattere bestemmer først Arbejdslønnens og Produktionsomkostningernes Højde, og gjør dernæst de forskellige Gjenstandes Priser eller Værdi afhængig af den Arbejdsudfoldelse, som Fremstillingen koster. Jeg har derimod forsøgt, først at forklare, hvad der bestemmer Gjenstandenes Værdiforhold og Priser; og dernæst at undersøge Lovene for Produktionsudbyttets Fordeling Det bliver da de vexlende Nytteopfattelser men ikke Arbejdsudfoldelsen, der bestemmer alle Værdigjenstandes Værdiforhold, Brandes (1885:429 & 430). En afsluttende bemærkning I Dansk Biografisk Leksikon fra 1934 karakteriseres Ernst Brandes bog på følgende vis: Medens Kritikken af Malthus er meget ensidig og uden større Originalitet, er Afsnittet om Værdilæren lødigere og mere særpræget Mens de relative priser således bestemmes i et samspil mellem udbuddet og efterspørgslen på markedet, lader Brandes helt traditionelt kvantitetsteoretisk prisniveauet bestemme af pengerigeligheden, jævnfør hans gennemgang heraf pp En noget anden vurdering af bogen gav Viggo Hørup i sin nekrolog over Ernst Brandes. Om end bogen på nogle punkter er præget af Autodidaktens Naiveteter, som en mere skolet Uddannelse let undgaar; men det er en dygtig Bog, fordomsfri og vel tænkt og for hele Afsnits Vedkommende skrevet med en sjældent veltalende Kraft; her citeret fra Brandes (1908:379). 13

15 Ved en nutidig læsning synes den negative holdning til Brandes præsentation af Malthus og hans befolkningshypotese ganske uberettiget og misforstået. Om end behandlingen af værdilæren er mere omfattende og dermed grundigere, synes der ikke kvalitativt at være den store forskel på bogens to dele, i hvert tilfælde ikke en forskel, der er til ugunst for behandlingen af Malthus snarere tværtimod. Læst med moderne økonomisk teoretiske øjne er Samfundsspørgsmaal naturligvis banal og elementær i sit indhold. Men kritikken mod den klassiske befolknings- og værdilære synes ikke forældet i sit kvalitative indhold. 14

16 Litteratur [1] Barber, William J. (1979): A History of Economic Thought, Penguin Books [2] Brandes, Ernst (1885): Samfundsspørgsmaal, Kjøbenhavn, P.G. Philipsens Forlag [3] Brandes, Georg (1908): Levned Snevringer og Horizonter, Kjøbenhavn, Nordisk Forlag [4] Keynes, John Maynard (1972): Thomas Robert Malthus fra Collected Writings of John Maynard Keynes, Vol. X Essays in Biography, Mac- Millan St. Martin s Press 1972, pp [5] Olesen, Finn (2001): Den marginalistiske revolution: En dansk spire der ikke slog rod?, IME, SDU, Working Paper 23/01. [6] Winch, Donald (1997): Malthus fra bogen Three Great Economists, Oxford University Press 1997, pp

17 Department of Environmental and Business Economics Institut for Miljø- og Erhvervsøkonomi (IME) IME WORKING PAPERS ISSN: Issued working papers from IME Udgivne arbejdspapirer fra IME No. 1/99 Frank Jensen Niels Vestergaard Hans Frost Asymmetrisk information og regulering af forurening 2/99 Finn Olesen Monetær integration i EU 3/99 Frank Jensen Regulation of Renewable Resources in Niels Vestergaard Federal Systems: The Case of Fishery in the EU 4/99 Villy Søgaard The Development of Organic Farming in Europe 5/99 Teit Lüthje EU som handelsskabende faktor? Finn Olesen 6/99 Carsten Lynge Jenseeries Policy A Critical Review of the Common Fish- 7/00 Carsten Lynge Jenseery Output Substitution in a Regulated Fish- 8/00 Finn Olesen Jørgen Henrik Gelting En betydende dansk keynesianer 9/00 Frank Jensen Niels Vestergaard Moral Hazard Problems in Fisheries Regulation: The Case of Illegal Landings 10/00 Finn Olesen Moral, etik og økonomi 11/00 Birgit Nahrstedt Legal Aspect of Border Commuting in the Danish-German Border Region 12/00 Finn Olesen Om Økonomi, matematik og videnskabelighed - et bud på provokation 16

18 13/00 Finn Olesen European Integration: Some stylised Jørgen Drud Hansen facts 14/01 Lone Grønbæk Fishery Economics and Game Theory 15/01 Finn Olesen Jørgen Pedersen on fiscal policy - A note 16/01 Frank Jensen A Critical Review of the Fisheries Policy: Total Allowable Catches and Rations for Cod in the North Sea 17/01 Urs Steiner Brandt Are uniform solutions focal? The case of international environmental agreements 18/01 Urs Steiner Brandt Group Uniform Solutions 19/01 Frank Jensen Prices versus Quantities for Common Pool Resources 20/01 Urs Steiner Brandt Uniform Reductions are not that Bad 21/01 Finn Olesen A note on Marx Frank Jensen 22/01 Urs Steiner Brandt Hot air in Kyoto, cold air in The Hague Gert Tinggaard Svendsen 23/01 Finn Olesen Den marginalistiske revolution: En dansk spire der ikke slog rod? 24/01 Tommy Poulsen Skattekonkurrence og EU's skattestruktur 25/01 Knud Sinding Environmental Management Systems as Sources of Competitive Advantage 26/01 Finn Olesen On Machinery. Tog Ricardo fejl? 27/01 Finn Olesen Ernst Brandes: Samfundsspørgsmaal - en kritik af Malthus og Ricardo 17

Working Paper Den marginalistiske revolution: En dansk spire der ikke slog rod?

Working Paper Den marginalistiske revolution: En dansk spire der ikke slog rod? econstor www.econstor.eu Der Open-Access-Publikationsserver der ZBW Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft The Open Access Publication Server of the ZBW Leibniz Information Centre for Economics Olesen,

Læs mere

Working Paper Værdifri samfundsvidenskab? - nogle refleksioner om økonomi

Working Paper Værdifri samfundsvidenskab? - nogle refleksioner om økonomi econstor www.econstor.eu Der Open-Access-Publikationsserver der ZBW Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft The Open Access Publication Server of the ZBW Leibniz Information Centre for Economics Olesen,

Læs mere

Working Paper Kjeld Philip - en økonom som også blev politiker

Working Paper Kjeld Philip - en økonom som også blev politiker econstor www.econstor.eu Der Open-Access-Publikationsserver der ZBW Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft The Open Access Publication Server of the ZBW Leibniz Information Centre for Economics Olesen,

Læs mere

Vækst(II) hvorfor ikke? Jesper Jespersen Folkeuniversitet Frederikssund 27. Januar 2014 jesperj@ruc.dk

Vækst(II) hvorfor ikke? Jesper Jespersen Folkeuniversitet Frederikssund 27. Januar 2014 jesperj@ruc.dk Vækst(II) hvorfor ikke? Jesper Jespersen Folkeuniversitet Frederikssund 27. Januar 2014 jesperj@ruc.dk Er den markedsdirigerede vækst overhovedet løsningen? Hvad ved vi om den markedsstyrede vækst? For

Læs mere

Working Paper Faste og variable omkostninger ved betalinger i Danmark

Working Paper Faste og variable omkostninger ved betalinger i Danmark econstor www.econstor.eu Der Open-Access-Publikationsserver der ZBW Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft The Open Access Publication Server of the ZBW Leibniz Information Centre for Economics Jacobsen,

Læs mere

Working Paper Skattekonkurrence og EU's skattestruktur

Working Paper Skattekonkurrence og EU's skattestruktur econstor www.econstor.eu Der Open-Access-Publikationsserver der ZBW Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft The Open Access Publication Server of the ZBW Leibniz Information Centre for Economics Poulsen,

Læs mere

Lis Højgaard KØN OG LØN - En analyse af virksomhedskultur og lønforskelle mellem kvinder og mænd i fire private virksomheder Samfundslitteratur

Lis Højgaard KØN OG LØN - En analyse af virksomhedskultur og lønforskelle mellem kvinder og mænd i fire private virksomheder Samfundslitteratur Lis Højgaard KØN OG LØN - En analyse af virksomhedskultur og lønforskelle mellem kvinder og mænd i fire private virksomheder Samfundslitteratur Lis Højgaard Køn og Løn - En analyse af virksomhedskultur

Læs mere

STUDIER I DANSK POLITIK LARS BILLE BLÅ ELLER RØD ELLER...? DANSK PARTIPOLITIK 2005-2011 I PERSPEKTIV JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG

STUDIER I DANSK POLITIK LARS BILLE BLÅ ELLER RØD ELLER...? DANSK PARTIPOLITIK 2005-2011 I PERSPEKTIV JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG STUDIER I DANSK POLITIK LARS BILLE BLÅ ELLER RØD ELLER...? DANSK PARTIPOLITIK 2005-2011 I PERSPEKTIV JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG Blå eller rød eller...? Dansk partipolitik 2005-2011 i perspektiv

Læs mere

Verdensbilleder og moderne naturvidenskab. Peter Øhrstrøm Aalborg Universitet

Verdensbilleder og moderne naturvidenskab. Peter Øhrstrøm Aalborg Universitet Verdensbilleder og moderne naturvidenskab Peter Øhrstrøm Aalborg Universitet 1 2 Teisme Deisme Naturalismen Nihilismen Eksistentialismen Panteisme New Age 3 Fokus på Kaj Munks rolle 1920ernes danske åndskamp

Læs mere

IP I PRAKSIS LIV ANDERSSON INTERNATIONAL POLITIK ET VÆRKTØJ TIL STUDIET AF DITTE FRIESE GORM KJÆR NIELSEN

IP I PRAKSIS LIV ANDERSSON INTERNATIONAL POLITIK ET VÆRKTØJ TIL STUDIET AF DITTE FRIESE GORM KJÆR NIELSEN STUDIER I GLOBA L POLITIK OG SIKK ER HED IP I PRAKSIS ET VÆRKTØJ TIL STUDIET AF LIV ANDERSSON INTERNATIONAL POLITIK DITTE FRIESE GORM KJÆR NIELSEN (RED.) J U R I S T- O G Ø K O N O M F O R B U N D E T

Læs mere

JACOB DAHL RENDTORFF ETIK FOR PSYKOLOGER. Jurist- og Økonomforbundets Forlag

JACOB DAHL RENDTORFF ETIK FOR PSYKOLOGER. Jurist- og Økonomforbundets Forlag JACOB DAHL RENDTORFF ETIK FOR PSYKOLOGER Jurist- og Økonomforbundets Forlag Etik for Psykologer Denne bog er tilegnet mine sønner Joachim og Elias Af samme forfatter Frihed og etik i Jean Paul Sartres

Læs mere

Overfør fritvalgskonto til pension

Overfør fritvalgskonto til pension Microsoft Development Center Copenhagen, January 2009 Løn Microsoft Dynamics C52008 SP1 Overfør fritvalgskonto til pension Contents Ønsker man at overføre fritvalgskonto til Pension... 3 Brug af lønart

Læs mere

Fra Valg til Læring potentialer i at skifte perspektiv

Fra Valg til Læring potentialer i at skifte perspektiv Fra Valg til Læring potentialer i at skifte perspektiv Randi Boelskifte Skovhus Lektor ved VIA University College Ph.d. studerende ved Uddannelse og Pædagogik, Aarhus Universitet Denne artikel argumenterer

Læs mere

Motiverende samtaler af cand. psych. Morten Hesse

Motiverende samtaler af cand. psych. Morten Hesse 1 Motiverende samtaler af cand. psych. Morten Hesse Indhold: Motiverende samtaler - hvad er det?... 1 Hvilke metoder anvender man?...3 At tale om samtalepartnerens oplevelser og følelser.... 3 At forøge

Læs mere

Markedsføringsplanlægning og -ledelse

Markedsføringsplanlægning og -ledelse Markedsføringsplanlægning og -ledelse Stig Ingebrigtsen & Otto Ottesen Markedsføringsplanlægning og -ledelse Hvordan bruge teori til at identificere, prioritere og løse praktiske markedsføringsproblemer?

Læs mere

Debat mellem professor Peter Gøtzsche og psykiater Henrik Day Poulsen. Markeringen "..." angiver at sætningen bliver afbrudt eller fortsat senere.

Debat mellem professor Peter Gøtzsche og psykiater Henrik Day Poulsen. Markeringen ... angiver at sætningen bliver afbrudt eller fortsat senere. Debat mellem professor Peter Gøtzsche og psykiater Henrik Day Poulsen Skrevet af Johnny Boesen http://www.bedremedicin.dk/ Det følgende er en afskrift at en debat mellem Peter

Læs mere

Working Paper Jørgen Henrik Gelting - En betydende dansk keynesianer

Working Paper Jørgen Henrik Gelting - En betydende dansk keynesianer econstor www.econstor.eu Der Open-Access-Publikationsserver der ZBW Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft The Open Access Publication Server of the ZBW Leibniz Information Centre for Economics Olesen,

Læs mere

Citation for published version (APA): Kirkeskov, J. (2012). Mangelfuld radonsikring kan koste dyrt. Byggeriet, 10(2), 32-32.

Citation for published version (APA): Kirkeskov, J. (2012). Mangelfuld radonsikring kan koste dyrt. Byggeriet, 10(2), 32-32. Aalborg Universitet Mangelfuld radonsikring kan koste dyrt Kirkeskov, Jesper Published in: Byggeriet Publication date: 2012 Document Version Forfatters version (ofte kendt som postprint) Link to publication

Læs mere

Lean Production: Virker det og kan virkningen måles

Lean Production: Virker det og kan virkningen måles Lean Production: Virker det og kan virkningen måles Lean er det seneste skud på stammen af ledelsesteknikker. En række private og offentlige virksomheder er begejstrede gået i krig med at indføre Lean.

Læs mere

PERSONLIG SALGSTRÆNING En anderledes uddannelse til ledige, der tager udgangspunkt i den enkelte. Dag 5 af 6; 08:30 15:30

PERSONLIG SALGSTRÆNING En anderledes uddannelse til ledige, der tager udgangspunkt i den enkelte. Dag 5 af 6; 08:30 15:30 PERSONLIG SALGSTRÆNING En anderledes uddannelse til ledige, der tager udgangspunkt i den enkelte. Dag 5 af 6; 08:30 15:30 DAGENS PROGRAM 08:30 09:30 Opsamling 09:30 09:45 Pause 09:45 10:45 Brik Å Teori:

Læs mere

EN KONGELIG AFFÆRE - ELEVARK

EN KONGELIG AFFÆRE - ELEVARK EN KONGELIG AFFÆRE - ELEVARK Foto: Jiri Hanzl Hvorfor skal vi se filmen? Formålet med at se filmen er, at I skal: Kunne beskrive genrekendetegn for historiske film og diskutere genrens udtryk Få kendskab

Læs mere

Psykologiske undersøgelsesmetoder

Psykologiske undersøgelsesmetoder Benny Karpatschof Psykologiske undersøgelsesmetoder Frydenlund Psykologiske undersøgelsesmetoder Frydenlund og forfatterne, 2007 1. udgave, 1. oplag, 2007 ISBN 978-87-7118-207-1 Grafisk tilrettelægning:

Læs mere

Trivselsrådgivning. Et kort referat af artiklen Værsgo at blive et helt menneske. Af Janne Flintholm Jensen

Trivselsrådgivning. Et kort referat af artiklen Værsgo at blive et helt menneske. Af Janne Flintholm Jensen Trivselsrådgivning Et kort referat af artiklen Værsgo at blive et helt menneske Af Janne Flintholm Jensen Roskilde Universitet Arbejdslivsstudier K1 August 2011 Det følgende indeholder et kort referat

Læs mere

Supervision af psykoterapi

Supervision af psykoterapi Supervision af psykoterapi Denne side er købt på www.ebog.dk og er omfattet af lov om ophavsret. Terapiserien Bøger om spændende og aktuelle psykoterapeutiske metoder og praksisområder, skrevet af førende

Læs mere

Aalborg Universitet. Banker i Danmark pr. 22/3-2012 Krull, Lars. Publication date: 2012. Document Version Pre-print (ofte en tidlig version)

Aalborg Universitet. Banker i Danmark pr. 22/3-2012 Krull, Lars. Publication date: 2012. Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Aalborg Universitet Banker i Danmark pr. 22/3-2012 Krull, Lars Publication date: 2012 Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Link to publication from Aalborg University Citation for published

Læs mere

Nina Ekman og Stine Reintoft. Mindfulness. for dig som mor med det lille barn

Nina Ekman og Stine Reintoft. Mindfulness. for dig som mor med det lille barn Nina Ekman og Stine Reintoft Mindfulness for dig som mor med det lille barn Mindfulness for dig som mor med det lille barn Nina Ekman og Stine Reintoft Mindfulness for dig som mor med det lille barn Mindfulness

Læs mere

På vej på arbejdsmarkedet Brasiliansk demografi

På vej på arbejdsmarkedet Brasiliansk demografi Exact Invest Research & Analyse Artikel 02. marts 2011 På vej på arbejdsmarkedet Brasiliansk demografi KONTAKT: Exact Invest A/S info@exactinvest.dk +45 70 22 87 77 Research & Analyse Søren Møller- Larsson

Læs mere

Robert Biswas-Diener. invitation. positiv psykologi. til positiv psykologi. Viden og værktøj til professionelle

Robert Biswas-Diener. invitation. positiv psykologi. til positiv psykologi. Viden og værktøj til professionelle En Robert Biswas-Diener invitation En til positiv psykologi til positiv psykologi Viden og værktøj til professionelle En invitation til positiv psykologi En til Robert Biswas-Diener invitation positiv

Læs mere

Det besværlige demokrati Af sociolog Maliina Abelsen

Det besværlige demokrati Af sociolog Maliina Abelsen Introduktion Det besværlige demokrati Af sociolog Maliina Abelsen Seminar om demokrati og folkestyre torsdag den 11. oktober 2007 Nuuk Godmorgen alle sammen og mange tak for invitationen til at få lov

Læs mere

Transformering af OIOXML til OIOUBL og OIOUBL til OIOXML

Transformering af OIOXML til OIOUBL og OIOUBL til OIOXML Microsoft Development Center Copenhagen, July 2010 OIOXML / OIOUBL Microsoft Dynamics C5 Transformering af OIOXML til OIOUBL og OIOUBL til OIOXML Indledning Indledning... 3 Anvendelse af værktøjet... 3

Læs mere

Henrik Lindegaard Andersen, Anne Line Tenney Jordan og Jacob Seier Petersen. Arbejdskraft og -potentiale i hovedstadsområdet

Henrik Lindegaard Andersen, Anne Line Tenney Jordan og Jacob Seier Petersen. Arbejdskraft og -potentiale i hovedstadsområdet Henrik Lindegaard Andersen, Anne Line Tenney Jordan og Jacob Seier Petersen Arbejdskraft og -potentiale i hovedstadsområdet Arbejdskraft og -potentiale i hovedstadsområdet kan hentes fra hjemmesiden www.kora.dk

Læs mere

Vedr.: Re: Vedr.: Re: Vedr. Åbenhedstinget

Vedr.: Re: Vedr.: Re: Vedr. Åbenhedstinget Vedr.: Re: Vedr.: Re: Vedr. Åbenhedstinget Jens Otto Kjær Hansen 9:07 AM (17/3-2015) to, Thomas Kære Jeg overlader det 100 % hvad du mener der skal skrives og indestår på ingen måde for hvad du skriver,

Læs mere

Huynh-Olesen, Duy T.; Kristensen, Kamilla; Riishøj, Johanne Dinesen. Working Paper Eksportformåen og lønkonkurrenceevne

Huynh-Olesen, Duy T.; Kristensen, Kamilla; Riishøj, Johanne Dinesen. Working Paper Eksportformåen og lønkonkurrenceevne econstor www.econstor.eu Der Open-Access-Publikationsserver der ZBW Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft The Open Access Publication Server of the ZBW Leibniz Information Centre for Economics Huynh-Olesen,

Læs mere

Kapitel 1 Preliminaries. Preliminaries. Erkendelsesniveauer (Bloom) Nationaløkonomi. Nationaløkonomi. Nationaløkonomi. Helena Skyt Nielsen. www.asb.

Kapitel 1 Preliminaries. Preliminaries. Erkendelsesniveauer (Bloom) Nationaløkonomi. Nationaløkonomi. Nationaløkonomi. Helena Skyt Nielsen. www.asb. Erkendelsesniveauer (Bloom) Nationaløkonomi Helena Skyt Nielsen Viden (skelne, genkende, gengive) Forståelse (demonstrere, forklare med egne ord, fortolke) Anvendelse (afprøve, bruge) Analyse (se system/struktur,

Læs mere

Demokrati, magt og medier

Demokrati, magt og medier Demokrati, magt og medier Politisk Sociologi - Synopsis Sociologisk institut, Københavns Universitet sommereksamen 2011 Eksamensnummer 20 Antal tegn i opgaven 7093 Antal tegn i fodnoter 515 Indledning

Læs mere

En B-t-B sælgers bekendelser kapitel 3

En B-t-B sælgers bekendelser kapitel 3 En B-t-B sælgers bekendelser kapitel 3 Salgstaler på dåse I sidste kapitel foreslog jeg, at du gør op med dig selv, at du kan præstere meget mere, end du tror. Og at du opstiller dit idealbillede af en

Læs mere

Working Paper Danske virksomheders finansiering i et makroøkonomisk perspektiv

Working Paper Danske virksomheders finansiering i et makroøkonomisk perspektiv econstor www.econstor.eu Der Open-Access-Publikationsserver der ZBW Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft The Open Access Publication Server of the ZBW Leibniz Information Centre for Economics Petersen,

Læs mere

Microsoft Dynamics C5. Nyheder Kreditorbetalinger

Microsoft Dynamics C5. Nyheder Kreditorbetalinger Microsoft Dynamics C5 Nyheder Kreditorbetalinger INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 Uddybning af ændringer... 4 Forbedring vedr. betalings-id er... 4 Ændringer i betalingsmåder (kreditorbetalinger)...

Læs mere

Umiddelbare kommentarer til Erhvervsministerens redegørelse vedr. CIBOR 27/9-2012 Krull, Lars

Umiddelbare kommentarer til Erhvervsministerens redegørelse vedr. CIBOR 27/9-2012 Krull, Lars Aalborg Universitet Umiddelbare kommentarer til Erhvervsministerens redegørelse vedr. CIBOR 27/9-2012 Krull, Lars Publication date: 2012 Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Link to publication

Læs mere

BLIV BEVIDST LEDER I DIT EGET LIV

BLIV BEVIDST LEDER I DIT EGET LIV UDDRAG FRA CARSTEN & ANNI SENNOV BLIV BEVIDST LEDER I DIT EGET LIV Se forhandlere i Danmark og Norge her: http://annisennov.com/da/boger/bogforhandlerliste/ 1 Bliv bevidst leder i dit eget liv 2013, Carsten

Læs mere

Backup Applikation. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. Sikkerhedskopiering

Backup Applikation. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. Sikkerhedskopiering Backup Applikation Microsoft Dynamics C5 Version 2008 Sikkerhedskopiering Indhold Sikkerhedskopiering... 3 Hvad bliver sikkerhedskopieret... 3 Microsoft Dynamics C5 Native database... 3 Microsoft SQL Server

Læs mere

Selam Friskole Fagplan for Natur og Teknik

Selam Friskole Fagplan for Natur og Teknik Selam Friskole Fagplan for Natur og Teknik Formål for faget natur/teknik Formålet med undervisningen i natur/teknik er, at eleverne opnår indsigt i vigtige fænomener og sammenhænge samt udvikler tanker,

Læs mere

Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle leverancer af produkter og/eller

Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle leverancer af produkter og/eller Handelsbetingelser for OurInstaFeed.com Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle leverancer af produkter og/eller serviceydelser fra OurInstaFeed.com. Du ( Køber ) indgår en aftale

Læs mere

Knokl hårdt og bliv fyret

Knokl hårdt og bliv fyret Knokl hårdt og bliv fyret Onsdag den 14. maj 2008, 0:01 Hårdt arbejde giver ikke automatisk succes. Læs om de fem områder, hvor du måske gør en kæmpe arbejdsindsats - uden reelt at blive belønnet for det.

Læs mere

Nyhedsbrev løn. Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 1 Hotfix 5 & 2010 Service pack 2 Hotfix 3. Ferie 2014

Nyhedsbrev løn. Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 1 Hotfix 5 & 2010 Service pack 2 Hotfix 3. Ferie 2014 Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 1 Hotfix 5 & 2010 Service pack 2 Hotfix 3 Ferie 2014 Marts 2014 Contents Overførsel af ferieoplysninger pr. 01/05-2014 3 Overførsel af feriepenge på fratrådte funktionærer

Læs mere

Indblik i statistik - for samfundsvidenskab

Indblik i statistik - for samfundsvidenskab Indblik i statistik - for samfundsvidenskab Læs mere om nye titler fra Academica på www.academica.dk Nikolaj Malchow-Møller og Allan H. Würtz Indblik i statistik for samfundsvidenskab Academica Indblik

Læs mere

Pædagogisk relationsarbejde

Pædagogisk relationsarbejde Det ved vi om Pædagogisk relationsarbejde Af Anne Linder Redaktion: Ole Hansen og Thomas Nordahl 1 Indhold Forord af Ole Hansen og Thomas Nordahl............................................ 5 Indledning........................................................................

Læs mere

KAPITALFORVALTNING FOR MENNESKER MED SUNDE VÆRDIER

KAPITALFORVALTNING FOR MENNESKER MED SUNDE VÆRDIER KAPITALFORVALTNING FOR MENNESKER MED SUNDE VÆRDIER BENJAMIN FRANKLIN, DEN AMERIKANSKE FILOSOF, FORFATTER, VIDENSKABSMAND OG JOURNALIST, STOD I SIN TID BAG ORDENE - TID ER PENGE. ET UDTRYK, DER HANDLER

Læs mere

Retlige rammer for et indre detailbetalingsmarked

Retlige rammer for et indre detailbetalingsmarked I denne bog redegøres der for disse nye initiativer fra såvel et europæisk som et dansk perspektiv med det formål at give læseren et indblik i omfanget af de bestræbelser, som etableringen af et indre

Læs mere

Stor gevinst ved flere højtuddannede til den private sektor

Stor gevinst ved flere højtuddannede til den private sektor Mia. kr. Stor gevinst ved flere højtuddannede til den private sektor CHEFKONSULENT MIRA LIE NIELSEN, CAND. OECON, POLITISK KONSULENT MORTEN JARLBÆK PEDERSEN, CAND. SCIENT. POL. OG ANALYSECHEF GEERT LAIER

Læs mere

Af Lars Erslev Andersen, Idehistoriker og forfatter, Thomas Kingo Sogn

Af Lars Erslev Andersen, Idehistoriker og forfatter, Thomas Kingo Sogn Identitet, overvågning og tillid i kontrolsamfundet Af Lars Erslev Andersen, Idehistoriker og forfatter, Thomas Kingo Sogn I gave her my heart, but she wanted my soul, sang Bob Dylan i nummeret Don t Think

Læs mere

At vurdere websteder. UNI C 2008 Pædagogisk IT-kørekort. af Eva Jonsby og Lena Müller oversat til dansk af Kirsten Ehrhorn

At vurdere websteder. UNI C 2008 Pædagogisk IT-kørekort. af Eva Jonsby og Lena Müller oversat til dansk af Kirsten Ehrhorn At vurdere websteder af Eva Jonsby og Lena Müller oversat til dansk af Kirsten Ehrhorn Trykt materiale, f.eks. bøger og aviser, undersøges nøje inden det udgives. På Internet kan alle, der har adgang til

Læs mere

ISBN: 978 87 7674 858 6. Et lyst værelse er trykt med støtte fra Landsdommer V. Gieses Legat og Overretssagfører L. Zeuthens Mindelegat

ISBN: 978 87 7674 858 6. Et lyst værelse er trykt med støtte fra Landsdommer V. Gieses Legat og Overretssagfører L. Zeuthens Mindelegat ET LYST VÆRELSE ET LYST VÆRELSE Empati, rumopfattelse, kunstnerisk selvspejling og æstetik i kvindelige danske forfatteres og billedkunstneres værker i perioden 1930-90 Forfatteren og Syddansk Universitetsforlag

Læs mere

Hurt igt overblik En kulturteoretisk og -analytisk grundbogen om mødet mellem forskellige kulturer.

Hurt igt overblik En kulturteoretisk og -analytisk grundbogen om mødet mellem forskellige kulturer. Kulturforståelse Det kulturelle møde 1. udgave, 2005 ISBN 13 9788761611178 Forfatter(e) Georg Bank-Mikkelsen, Anne Skaarup Rasmussen En kulturteoretisk og -analytisk grundbogen om mødet mellem forskellige

Læs mere

Forskning skal debatteres ikke formidles

Forskning skal debatteres ikke formidles Forskning skal debatteres ikke formidles Af Maja Horst Indlæg ved videnskabsjournalisternes forårskonference om forskningsformidling, Københavns Universitet, d. 18. maj 2004. Der er ingen tvivl om at forskningsformidling

Læs mere

Lær med cases. Checkliste til individuel forberedelse

Lær med cases. Checkliste til individuel forberedelse Denne checkliste er tænkt som en guide til studerende som skal i gang med at bruge cases i undervisningen. Den indeholder en oversigt over aktiviteter du med fordel kan benytte under forberedelsen, så

Læs mere

Working Paper Paul Davidson: Om Keynes - en kommenterende boganmeldelse

Working Paper Paul Davidson: Om Keynes - en kommenterende boganmeldelse econstor www.econstor.eu Der Open-Access-Publikationsserver der ZBW Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft The Open Access Publication Server of the ZBW Leibniz Information Centre for Economics Olesen,

Læs mere

altså når vi selv er døde og er i Guds herlighed, da skal vi få Hans ansigt at se.

altså når vi selv er døde og er i Guds herlighed, da skal vi få Hans ansigt at se. Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 18. januar 2015 Kirkedag: 2.s.e.H3K Tekst: Joh 2,1-11 Salmer: SK: 22 * 289 * 144 * 474 * 51,1-2 LL: 22 * 447 * 449 * 289 * 144 * 474 * 430 Moses vil gerne

Læs mere

Gyldendals Åbne Encyklopædi fortæller følgende om bedemandens opgaver gennem tiden:

Gyldendals Åbne Encyklopædi fortæller følgende om bedemandens opgaver gennem tiden: Den sidste rejse. af Hans Høilund-Carlsen Når en nær slægtning dør, henvender vi os i dag til en bedemand, der mod betaling hjælper de efterladte med at få løst de mange opgaver, der er knyttet til den

Læs mere

Anerkendende arbejde i skoler

Anerkendende arbejde i skoler Anerkendende arbejde i skoler E lspeth McAdam Pete r Lang Anerkendende arbejde i skoler At skabe fælles trivsel På dansk ved René Kristensen Anerkendende arbejde i skoler At skabe fælles trivsel Af Elspeth

Læs mere

Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning

Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning Jørgen Goul Andersen (email: goul@ps.au.dk) & Henrik Lolle (email: lolle@dps.aau.dk) Måling af lykke eksploderer!

Læs mere

Social kapital og mediernes indflydelse på deltagerdemokratiet

Social kapital og mediernes indflydelse på deltagerdemokratiet Social kapital og mediernes indflydelse på deltagerdemokratiet Jeg vil i denne synopsis tegne et billede af forholdet mellem social kapital som et vigtigt aspekt for et velfungerende demokrati, og forholde

Læs mere

Relationer og ressourcer

Relationer og ressourcer TEAMSERIEN Kirstine Sort Jensen, Eva Termansen og Lene Thaarup Teamets arbejde med Relationer og ressourcer Redigeret af Ivar Bak KROGHS FORLAG Teamets arbejde med relationer og ressourcer 2004 Kirstine

Læs mere

De danske PISA-rapporters håndtering af PISAundersøgelserne

De danske PISA-rapporters håndtering af PISAundersøgelserne Kommentarer 79 De danske PISA-rapporters håndtering af PISAundersøgelserne Hans Bay, UCC I december 2010 udkom den 4. danske PISA-rapport (PISA, 2009). Rapporten er omtalt i MONA i Egelund (2011), i Davidsson

Læs mere

Effekt af nedsættelse af promillegrænsen

Effekt af nedsættelse af promillegrænsen Effekt af nedsættelse af promillegrænsen Inger Marie Bernhoft Civilingeniør Danmarks TransportForskning/Ermelundsvej Ermelundsvej 101, 2820 Gentofte, Danmark Baggrund Pr. 1. marts 1998 blev promillegrænsen

Læs mere

Matematik for stx C-niveau

Matematik for stx C-niveau Thomas Jensen og Morten Overgård Nielsen Matematik for stx C-niveau Frydenlund Nu 2. reviderede, udvidede og ajourførte udgave Nu 2. reviderede, udvidede og ajourførte udgave Matema10k Matematik for stx

Læs mere

Fjernundervisningens bidrag til læring

Fjernundervisningens bidrag til læring Fjernundervisningens bidrag til læring FEM TING VI KAN L ÆRE FRA UNDERSØGELSER AF FJERNUNDERVISNING I DANMARK v/søren Jørgensen, pæd.råd. evidencenter Introduktion Formålet er at vise, hvad erfaringerne

Læs mere

Hvorfor undervise i EU?

Hvorfor undervise i EU? Hvorfor undervise i EU? Oplæg ved: Mads Dagnis Jensen og Julie Hassing Nielsen Konference: EU i undervisningen sådan! Onsdag den 5. oktober 2011 Aarhus Universitet, Institut for Statskundskab Indhold Præsentation

Læs mere

Når man anbringer et barn II. Årsager, effekter af anbringelsesforanstaltninger og konsekvenser

Når man anbringer et barn II. Årsager, effekter af anbringelsesforanstaltninger og konsekvenser Når man anbringer et barn II Årsager, effekter af anbringelsesforanstaltninger og konsekvenser Signe Hald Andersen og Peter Fallesen med bidrag af Mette Ejrnæs, Natalia Emanuel, Astrid Estrup Enemark,

Læs mere

Bør Kristendommen afskaffes

Bør Kristendommen afskaffes Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Vækst: hvorfor/hvorfor ikke? Folkeuniversitetet, Frederikssund 20. januar 2014 Jesper Jespersen

Vækst: hvorfor/hvorfor ikke? Folkeuniversitetet, Frederikssund 20. januar 2014 Jesper Jespersen Vækst: hvorfor/hvorfor ikke? Folkeuniversitetet, Frederikssund 20. januar 2014 Jesper Jespersen Generel oversigt 1. Hvad taler vi om? 1.Økonomisk Vækst, velstand Bruttonationalprodukt (BNP) 2.Bæredygtig

Læs mere

Valgmodul 13 er et 6 ugers forløb. På Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens udbydes følgende valgmodulspakke:

Valgmodul 13 er et 6 ugers forløb. På Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens udbydes følgende valgmodulspakke: Kære studerende Valgmodul 13 er et 6 ugers forløb. På udbydes følgende valgmodulspakke: Uge 1-3 Uge 4 og 5 Uge 6 Teori: Kvalitative og kvantitative metoder med sundhedsteknologi/ telemedicin som eksempel,

Læs mere

Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 2. Vejledning i forbindelse med ændring af Momsloven pr. 1.7.2014

Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 2. Vejledning i forbindelse med ændring af Momsloven pr. 1.7.2014 Vejledning i forbindelse med ændring af Momsloven pr. 1.7.2014 Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 2 Juni 2014 Indholdsfortegnelse Introduktion 3 Opsætning i C5 3 Som sælger: 3 Som køber: 6 OIOUBL

Læs mere

At udvikle og evaluere praktisk arbejde i naturfag

At udvikle og evaluere praktisk arbejde i naturfag Kapitel 5 At udvikle og evaluere praktisk arbejde i naturfag Robin Millar Praktisk arbejde er en væsentlig del af undervisningen i naturfag. I naturfag forsøger vi at udvikle elevernes kendskab til naturen

Læs mere

ØKONOMISKE PRINCIPPER II

ØKONOMISKE PRINCIPPER II ØKONOMISKE PRINCIPPER II 1. årsprøve, 2. semester Forelæsning 9 Pensum: Mankiw & Taylor kapitel 30 Claus Thustrup Kreiner www.econ.ku.dk/ctk/principperii Introduktion Hvorfor har vi ikke enøre mønter mere?

Læs mere

SAMMENFATNING RESUME AF UDREDNINGEN ARBEJDSLIVSKVALITET OG MODERNE ARBEJDSLIV

SAMMENFATNING RESUME AF UDREDNINGEN ARBEJDSLIVSKVALITET OG MODERNE ARBEJDSLIV SAMMENFATNING RESUME AF UDREDNINGEN ARBEJDSLIVSKVALITET OG MODERNE ARBEJDSLIV Af Stine Jacobsen, Helle Holt, Pia Bramming og Henrik Holt Larsen RESUME AF UDREDNINGEN ARBEJDSLIVSKVALITET OG MODERNE ARBEJDSLIV

Læs mere

Network Code Development

Network Code Development Network Code Development Møde hos Energinet.dk 7. februar 2012 ENTSO-E Network Code - høringsmøde Tidsplan 10.00 10:20 Velkomst og introduktion v/peter Jørgensen 10:20 10.40 Baggrund, proces og jura v/johannes

Læs mere

Grænsehandel omfang, udvikling og konsekvenser

Grænsehandel omfang, udvikling og konsekvenser Grænsehandel omfang, udvikling og konsekvenser I dette notat kan du danne dig et hurtigt overblik over grænsehandelens omfang, udviklingen i grænsehandelen samt DSK s vurdering af grænsehandelens konsekvenser

Læs mere

statistik statistik viden fra data statistik viden fra data Jens Ledet Jensen Aarhus Universitetsforlag Aarhus Universitetsforlag

statistik statistik viden fra data statistik viden fra data Jens Ledet Jensen Aarhus Universitetsforlag Aarhus Universitetsforlag Jens Ledet Jensen på data, og statistik er derfor et nødvendigt værktøj i disse sammenhænge. Gennem konkrete datasæt og problemstillinger giver Statistik viden fra data en grundig indføring i de basale

Læs mere

Negot.ernes job og karriere

Negot.ernes job og karriere Negot.ernes job og karriere Marts 2009 1 Indhold 1. Om undersøgelsen...3 3. Hvem er negot.erne?...6 4. Negot.ernes jobmarked...9 5. Vurdering af udannelsen... 14 6. Ledigheden blandt cand.negot.erne...

Læs mere

Karrierekvinder og -mænd

Karrierekvinder og -mænd Rockwool Fondens Forskningsenhed Arbejdspapir 35 Karrierekvinder og -mænd Hvem er de? Og hvor travlt har de? Jens Bonke København 2015 Karrierekvinder og -mænd Hvem er de? Og hvor travlt har de? Arbejdspapir

Læs mere

Indvandringens betydning for den offentlige økonomi

Indvandringens betydning for den offentlige økonomi Indvandringens betydning for den offentlige økonomi Lars Haagen Pedersen Danish Rational Economic Agents Model, DREAM I en interessant artikel i Nyt fra Rockwool Fondens Forskningsenhed, juni 2003 analyserer

Læs mere

SOCIAL OPDRIFT SOCIAL ARV

SOCIAL OPDRIFT SOCIAL ARV 48907_om_social opdrift.qxp 12-05-2005 14:24 FAGLIGHED OG TVÆRFAGLIGHED vilkårene for samarbejde mellem pædagoger, sundhedsplejersker, lærere og socialrådgivere Hans Gullestrup KULTURANALYSE en vej til

Læs mere

Healthcare Apps. OUH Odense University Hospital & Svendborg Hospital. Kiel, Germany, November 2013 1 05/12/13

Healthcare Apps. OUH Odense University Hospital & Svendborg Hospital. Kiel, Germany, November 2013 1 05/12/13 Healthcare Apps OUH Odense University Hospital & Svendborg Hospital Kiel, Germany, November 2013 1 05/12/13 Jesper Lakman Senior Consultant Digital InnovaGon (4 employees) IT Department (140 employees)

Læs mere

TIDSSYN 2004 et forskningsprojekt

TIDSSYN 2004 et forskningsprojekt TIDSSYN 2004 et forskningsprojekt TEORI OG ANTAGELSER TIDSSYN 1995 KVALITATIV UNDERSØGELSE 10 interview KVANTITATIV UNDERSØGELSE 22 spørgsmål TIDSSYN 2004 Tidssynsundersøgelsens metode Tidssyn er en ny

Læs mere

Barnett Pearce, Jesse Sostrin & Kimberly Pearce. Oversat af Ole Lindegård Henriksen

Barnett Pearce, Jesse Sostrin & Kimberly Pearce. Oversat af Ole Lindegård Henriksen Barnett Pearce, Jesse Sostrin & Kimberly Pearce Håndbog i CMM for konsulenter Oversat af Ole Lindegård Henriksen Barnett Pearce, Jesse Sostrin & Kimberly Pearce HÅNDBOG I CMM FOR KONSULENTER 1. udgave

Læs mere

METODE OG KILDER 5 76

METODE OG KILDER 5 76 5 METODE OG KILDER 76 UDVÆLGELSE AF CASEKOMMUNER Kriterier for caseudvælgelsen Casekommunerne er udvalgt på baggrund af Interviews med nøglepersoner Interviews med andre casekommuner Desk research Kontakt

Læs mere

Sådan undgår du at blive. taget for eksamenssnyd.

Sådan undgår du at blive. taget for eksamenssnyd. Studienævn for International Virksomhedskommunikation Sådan undgår du at blive taget for eksamenssnyd! Hver eneste eksamenstermin bliver nogle IVK-studerende indberettet til universitetets rektor for at

Læs mere

Factsheet. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. eindkomst

Factsheet. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. eindkomst Factsheet Microsoft Dynamics C5 Version 2008 eindkomst Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Opsætning inden ibrugtagning... 3 Dan fil til eindkomst... 4 2 FACTSHEET EINDKOMST FOR MICROSOFT DYNAMICS C5 VERSION

Læs mere

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse Formidlingsopgave AT er i høj grad en formidlingsopgave. I mange tilfælde vil du vide mere om emnet end din lærer og din censor. Dæng dem til med fakta. Det betyder at du skal formidle den viden som du

Læs mere

KrIstendommens historie fortalt gennem de store trosmøder

KrIstendommens historie fortalt gennem de store trosmøder 1 Knud Erik Andersen: Ateisterne. Kristendommen møder modstand Serie: Tro møder tro Haase & Søns Forlag 2013 Forlagsredaktion: Mette Viking Forside: Bertel Thorvaldsens statue af Jesus Kristus i Vor Frue

Læs mere

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse Formidlingsopgave AT er i høj grad en formidlingsopgave. I mange tilfælde vil du vide mere om emnet end din lærer og din censor. Dæng dem til med fakta! Det betyder at du skal formidle den viden som du

Læs mere

Evaluering af skriftlig eksamen, maj 2012 Dansk A hhx

Evaluering af skriftlig eksamen, maj 2012 Dansk A hhx Evaluering af skriftlig eksamen, maj 2012 Dansk A hhx Det var tredje gang, at skriftlig eksamen i dansk på hhx var i udtræk. Som bekendt skal eleverne til eksamen i dansk enten skriftligt eller mundtligt

Læs mere

At bruge historie. i en sen-/postmoderne tid

At bruge historie. i en sen-/postmoderne tid At bruge historie i en sen-/postmoderne tid At bruge historie i en sen-/postmoderne tid Bernard Eric Jensen (red.) Roskilde Universitetsforlag Bernard Eric Jensen (red.) At bruge historie i en sen-/postmoderne

Læs mere

Working Paper Heterodoks skepsis: Om matematisk formalisme i økonomi

Working Paper Heterodoks skepsis: Om matematisk formalisme i økonomi econstor www.econstor.eu Der Open-Access-Publikationsserver der ZBW Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft The Open Access Publication Server of the ZBW Leibniz Information Centre for Economics Olesen,

Læs mere

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri Januar 2014 Et åbent Europa skal styrke europæisk industri AF chefkonsulent Andreas Brunsgaard, anbu@di.dk Industrien står for 57 pct. af europæisk eksport og for to tredjedele af investeringer i forskning

Læs mere

Brovst kommune, Brovst Kirkeby Skole, 1852-1934, Embedbog 1901 1931 LK-008 910-2. Undervisningsplaner etc. fortsat

Brovst kommune, Brovst Kirkeby Skole, 1852-1934, Embedbog 1901 1931 LK-008 910-2. Undervisningsplaner etc. fortsat Brovst kommune, Brovst Kirkeby Skole, 1852-1934, Embedbog 1901 1931 LK-008 910-2 Undervisningsplaner etc. fortsat Brovst Skole. 1. En Lærer 2-3 2 Klasser fælles for Drenge og Piger. Eet Lokale 4 Ferieplan

Læs mere

Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2014-15 KEB Alm.del Bilag 261 Offentligt

Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2014-15 KEB Alm.del Bilag 261 Offentligt Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2014-15 KEB Alm.del Bilag 261 Offentligt Klima-, Energi- og Bygningsudvalget Folketingets Økonomiske Konsulent F Til: Dato: Udvalgets medlemmer 7. maj 2015 Medfører

Læs mere

SOCIALT ARBEJDE I TEORI OG KONTEKST

SOCIALT ARBEJDE I TEORI OG KONTEKST SOCIALT ARBEJDE I TEORI OG KONTEKST En grundbog SOCIALT ARBEJDE I TEORI OG KONTEKST er oversat fra engelsk efter Social Work Theories in Context Creating Frameworks for Practice af Joachim Wrang Palgrave

Læs mere