Working Paper Ernst Brandes: Samfundsspørgsmaal - en kritik af Malthus og Ricardo

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Working Paper Ernst Brandes: Samfundsspørgsmaal - en kritik af Malthus og Ricardo"

Transkript

1 econstor Der Open-Access-Publikationsserver der ZBW Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft The Open Access Publication Server of the ZBW Leibniz Information Centre for Economics Olesen, Finn Working Paper Ernst Brandes: Samfundsspørgsmaal - en kritik af Malthus og Ricardo Working Paper, Department of Environmental and Business Economics, University of Southern Denmark, No. 27 Provided in Cooperation with: Department of Environmental and Business Economics (IME), University of Southern Denmark Suggested Citation: Olesen, Finn (2001) : Ernst Brandes: Samfundsspørgsmaal - en kritik af Malthus og Ricardo, Working Paper, Department of Environmental and Business Economics, University of Southern Denmark, No. 27 This Version is available at: Nutzungsbedingungen: Die ZBW räumt Ihnen als Nutzerin/Nutzer das unentgeltliche, räumlich unbeschränkte und zeitlich auf die Dauer des Schutzrechts beschränkte einfache Recht ein, das ausgewählte Werk im Rahmen der unter nachzulesenden vollständigen Nutzungsbedingungen zu vervielfältigen, mit denen die Nutzerin/der Nutzer sich durch die erste Nutzung einverstanden erklärt. Terms of use: The ZBW grants you, the user, the non-exclusive right to use the selected work free of charge, territorially unrestricted and within the time limit of the term of the property rights according to the terms specified at By the first use of the selected work the user agrees and declares to comply with these terms of use. zbw Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft Leibniz Information Centre for Economics

2 Ernst Brandes: Samfundsspørgsmaal - en kritik af Malthus og Ricardo Finn Olesen November 2001

3 Alle rettigheder forbeholdes instituttet (IME). Mekanisk eller fotografisk gengivelse af dette WORKING PAPER eller dele heraf er uden instituttets skriftlige samtykke forbudt ifølge gældende dansk lov om ophavsret. Undtaget heraf er uddrag til anmeldelser. Syddansk Universitet, Esbjerg og forfatteren, Redaktør: Eva Roth Institut for Miljø- og Erhvervsøkonomi IME WORKING PAPER 27/01 ISSN Finn Olesen Institut for Miljø- og Erhvervsøkonomi Syddansk Universitet, Esbjerg Niels Bohrs Vej Esbjerg Tlf.: Fax:

4 Abstract Med marginalismens gennembrud i 1870 erne (Jevons, Walras og Menger) sættes det klassisk økonomiske paradigme under pres. Også i Danmark rejser kritiske røster sig imod den klassiske ortodoksi. I Samfundsspørgsmaal fra 1885 giver således eksempelvis Ernst Brandes en kritisk belysning af Malthus befolkningslære og den ricardianske værditeori.

5

6 Indholdsfortegnelse Introduktion...7 Befolkningslæren...8 Værdilæren...11 En afsluttende bemærkning...13 Litteratur...15

7

8 Introduktion Siden Essay on the Principles of Population for første gang udkom i 1798 har Thomas Malthus ( ) 1 og hans tankegang om især befolkningsspørgsmålet fremstået som et kerneelement i den klassisk økonomiske tænkning. Ifølge denne opfattelse er det uundgåeligt, at arbejdskraften bliver aflønnet på et absolut eksistensminimum, der blot sikrer arbejderne deres egen reproduktion. Måske kan arbejderne på det kortere sigt opleve, at deres udbetalte løn ligger over denne minimumssats, men desværre for dem er dette ingen holdbar situation på det længere sigt. Den i forhold til befolkningsteorien for høje løn vil nemlig fremkalde en tilvækst i arbejdsstyrken, der jo på Malthus egen tid også omfattede børnearbejde i hvert tilfælde i en vis udstrækning. Dette sker gennem en bedre ernærings- og sundhedsmæssig tilstand hos arbejderklassen - hvor arbejdskraftudbuddet ikke reduceres på samme vis, som det ellers ville have tilfældet under mere normale forhold - samt en øget fertilitet og en reduceret børnedødelighed, der ligeledes ekstraordinært øger antallet af arbejdende hænder. Alle fire forhold, som er fremkaldt af den øgede velstand, som arbejderne oplever gennem den midlertidige aflønning, som ligger over minimumssatsen. I præcist det øjeblik, hvor udbuddet af arbejdskraft tiltager, hævder Malthus, vil reallønnen begynde at falde tilbage til minimumsniveauet. 2 Først når en sådan situation på ny er etableret, falder det malthusianske arbejdsmarked til ro. Med stabilitet i L S såvel som i L D fastlåses den aktuelle aflønning til et reallønsniveau på det absolutte eksistensminimum. 1 I 1793 blev Malthus kapellan ved Jesus College i Cambridge. Senere skulle Malthus blive den første professionelle økonom i og med, at han i 1805 blev professor i History and Political Economy ved The East India Company s College i Hertfordshire, hvor han underviste unge drenge mellem 15 og 18 år, som ønskede at gøre tjeneste i kompaniet. For en nyere behandling af Malthus og hans bidrag til den økonomiske teoris udviklingshistorie kan der henvises til Winch (1997). For et klassisk essay om Thomas Malthus skal der henvises til Keynes bidrag herom fra 1933 og 1935; jf. Keynes (1972). 2 Der antages ingen faktorsubstitution at finde sted, hvorfor efterspørgslen efter arbejdskraft holdes konstant. Åbnes der op for en faktorsubstitutionsmulighed, vil tendensen til reallønsfald blot yderligere forstærkes. 7

9 Om end accepteret af de fleste som en nærmest økonomisk naturlov og et centralt kerneelement i den klassisk økonomiske tænkning, havde befolkningshypotesen dog også sine kritikere. Således tog i Danmark Ernst Brandes denne tankegang (samt den klassiske teoris værdilære) op til en kritisk gennemgang og vurdering i sin bog fra 1885 med titlen Samfundsspørgsmaal. 3 Hensigten med den nærværende note er således i hovedtræk at præsentere Brandes kritiske belysning af især Malthus og Ricardos teoretiske univers (befolknings- henholdsvis værdilæren). Som det forhåbentlig fremgår af gennemgangen i det følgende, forekommer fremstillingen hos Brandes ikke blot helt nutidig i sin kritik, men også særdeles læseværdig alene på grund af den sproglige fremstilling og aldrig svigtende polemiske tone. Befolkningslæren Grundopfattelsen hos Brandes er i den første del af bogen fyldt med en bitter modstand mod befolkningshypotesen, der, som Brandes argumenterer, er fyldt med megen strenghed og intet håb for de fattigste i samfundet. Malthus teori er ingen egentlig teori, det er ikke videnskab, men derimod som Brandes konkluderer et Fantasteri. Med megen social indignation, blandt andet med baggrund i den kendsgerning, at goderne i samfundet i 1880 erne er fordelt på uretfærdig vis, afslutter Brandes sin gennemgang med den følgende opsummerende sætning: Hvor hyppigt høstes der ikke af den, der aldrig saaede, plantede eller indhegnede, og hvor uretfærdigt ringe er ikke mange Gange Udbyttet for dem, der har saaet, plantet og arbebjdet hele sit Liv igennem, Brandes (1885:106). Modstanden mod Malthus skyldes flere forhold. 3 Ernst var bror til de mere kendte Edvard og Georg Brandes. Han blev født i 1844, og startede sin erhvervskarrierer helt i familiens ånd som forretningsmand: han blev vekselerer. Senere arbejdede han som journalist (børs- og bankforhold), og fra Politikens start i 1884 blev han økonomisk medarbejder ved bladet. Efter at være kommet uoverens med en af bladets udgivere stiftede han sit eget blad i 1889 Københavns Børstidende, hvor har virkede som udgiver og r e- daktør til sin død. Efter forretningsmæssige og økonomiske problemer med dette blad som også personlige problemer (en retssag for Gudsbespottelse og hån mod religionen, hvor han først blev dømt og senere frifundet, jf. Brandes (1908:377-80) begik Ernst Brandes selvmord i

10 For det første gives der, Brandes (1885:52-65), en overbevisende gennemgang af, hvorfor såvel den geometriske rækkes - Malthus antager, at befolkningstilvæksten følger talrækken 1, 2, 4, 8, 16 og så fremdeles - som den aritmetiske rækkes - med hensyn til fødevareproduktionen antages denne at følge talrækken 1, 2, 3, 4, 5 o.s.v. - lovmæssighed ikke holder. Det er efter Brandes opfattelse simpelthen noget pjat at antage sådanne forhold, og den sparsomme empiriske begrundelse herfor som findes hos Malthus selv, finder Brandes lidet overbevisende og forfejlet. Empirien er yderst selektiv og uden den indeholdte påståede stabile struktur. 4 For det andet fremhæver Brandes flere gange, at Malthus helt overser konsekvenserne af den forbedrede produktivitet, som kendetegner den økonomiske udvikling i de kapitalistiske samfund i perioden efter bogens fremkomst. Et blandt flere eksempel på denne argumentation findes Brandes (1885:86): En nulevende dansk Mand behøver omtrent samme Mængde Mad og Drikke, som hans Bedstefaders Bedstefader fortærede. Den anden Side af Forholdet er derimod stærkt forandret. Hvert enkelt Menneskes Arbejdskraft frembringer nu langt flere Næringsmidler end forhen, og Udbyttet vedbliver foreløbig at voxe med Menneskenes Antal og Kundskaber. Som påpeget af f.eks. Barber (1979:63) undervurderede Malthus the pace of technological progress and its impact. Eller sagt anderledes, det industrielle samfunds progressivitet i tallet overhalede historisk set Malthus befolkningslæres eventuelle forklarende kraft. For det tredje er Malthus såkaldte befolkningshæmmer helt hen i vejret. Frem for at formindske skismaet mellem den hurtige befolkningstilvækst og den mangelfulde fødevaremængdeudvikling, vil de postulerede hæmmer snarere forøge denne, hævder Brandes (1885:29): En haabløs Opramsning! Krig, usundt Liv, slet Kost, alt dette er Stedfortræderne for Fortidens Pestsyger). Den basale årsag til, at disse ikke virker efter den påståede hensigt, er, at hæmmerne 4 I sin lovprisning af Malthus er det ellers blandt andet netop det empiriske udgangspunkt for hans efterfølgende teoretiske overvejelser, som Keynes værdsætter i høje toner, jf. Keynes (1972:107). 9

11 jo især rammer mennesker i den produktive alder, f.eks. de mænd, der dør eller lemlæstes under en krig. Hvis voksne arbejdende mennesker, som producerer mere end de selv forbruger, dør, falder fødevaremængden forholdsvis mere, end befolkningstallet reduceres, argumenterer Brandes. 5 Og rigtigt er det måske også, at Malthus indså nogle af sin befolkningshypoteses begrænsninger. I hvert tilfælde blev hans fremstilling heraf i den efterfølgende udgave af befolkningslæren tilsyneladende præget af en større grad af mildhed, end det der kendetegner Malthus oprindelige befolkningsmæssige statements. Men dette mener Brandes at kunne gennemskue og forklare. Således hævder han, at Malthus teoretisk set ikke ændrede opfattelse. Derimod tilpassede Malthus, der som bekendt af uddannelse oprindelig var præst, sig kritikken og modstanden mod sin hypotese fra kirkelig side: Et højt Foragelsens Skrig rejstes af de troende Kristne, Brandes (1885:13). Ifølge Brandes stod Malthus derfor i et skisma mellem tro og viden, og Malthus valgte altså troen frem for videnskaben, påstår Brandes (1885:14): Den Viden, som han havde er- 5 Ikke fornægtende sin politiske familiære radikale baggrund er især beskrivelsen af, hvorfor et militær og en krig ikke har de af Malthus påståede konsekvenser i nteressant polemisk læsning: Vi forbereder os hvert Aar paa Krig og anskaffer Materiel dertil. Vi indforskriver Kanoner og Kugler, Krudt, Geværer og Sabler, og for alt dette Krigsredskab, hvorpaa der ikke er Føde til et forsultent Almisselem, giver vi i Betaling Landets Frembringelser i en Mængde, der kunde ernære Tusender. Hvert Aar indkaldes unge Mennesker til Tjenesten, de strækker Arme og Ben efter Tælling, gjør Geværgreb i Takt og marcherer i Trit paa Fællederne, i Dyrehaven og i Lejren ved Hald. De ernæres i deres Tjenestetid helt og holdent af den øvrige Befolknings Arbejde og gjør ikke selv nogen Gjerning, der skaffer Mad til en levende Sjæl. Med en Bekostning der vilde forslaa til store og sunde Arbejderkvarterers Opførelse bygger vi Søforter, som i Fredstid maaske afgiver Bolig for en Lieutenant med Mandskab. Til Militæret holdes en Bestand paa adskillige tusinde Heste, der skal fodres op og passes. Alt dette forøger Misforholdet mellem Befolkning og Ernæringsmidler En svært blodig Krig maa der til, og mange Mennesker maa falde men selv det største Mandefald vil slet intet nytte, dersom Kuglerne ikke vælger deres Maal rigtigt. De maa ikke gaa hen og ramme arbejdsdygtige Folk, der ved deres Gjerning plejede at skaffe Brødet til sig selv og til flere, for saadanne Folks Død forøger blot Befolkningens Elendighed i Stedet for at formindske den. Kuglerne maa til Maal vælge sig mindre Børn, ældre mandlige og kvindelige Pensionister, velnærede Rentiers, kort sagt: Folk, der - deres øvrige Fortjenester af Samfundet ubestridt - fortærer deres Føde men intet nyttigt foretager sig, og hvis Død derfor formindsker Misforholdet mellem Befolkning og Ernæringsmidler Man føje endnu hertil alle Krigens Ødelæggelser paa Ejendom: sammenskudte Huse, nedtraadte Marker og sprængte Broer, og det vil være klart, at Krigens Virkninger muligvis fremskaffer men aldrig afskaffer en Overbefolkningstilstand, Brandes (1885:30-33). 10

12 hvervet gjennem Studier og Undersøgelser, ændrede og tillæmpede han indtil dens Resultater forekom ham i Overensstemmelse med den Tro, som han vilde beholde. Værdilæren Om noget beskæftigede de klassiske økonomer, og især David Ricardo, sig med en vares værdi og dennes bestemmelse. 6 I den anden del af sin bog beskæftiger Ernst Brandes sig mere uddybende med den traditionelle værdilære. Fra begyndelsen af denne belysning er Brandes indstilling hertil ganske klar, således skriver han herom følgende: Den jærnhaarde Lønningslovs ubøjelige Magt under de nuværende Samfundsforhold er da bleven anerkjendt som en Kendsgjerning af Forfattere tilhørende helt modsatte økonomiske Retninger [socialistiske som konservative]; de har været uenige om Lovens Følger men enige om dens Existents. Og dog er denne Existents mere end tvivlsom. Læren om de Love, der bestemmer Arbejdslønnens Højde, er en Del af den hele Værdilære. Den jærnhaarde Lønningslov er en Del af en ganske fejlagtig Værdilære, Brandes (1885:110). Efterfølgende diskuterer Brandes begreberne brugs- og bytteværdi, ligesom det vises, hvorfor den klassiske tankegang med sin manglende forståelse for efterspørgslens betydning for prisdannelsen accept og anvendelse af marginal nytte løb ind i problemer. 7 Selvom den klassiske tænkning anerkendte, at visse goder blev handlet til en pris, der lå over den af omkostningerne bestemte såkaldte naturlige pris, blev sådanne tilfælde betegnet som specialtilfælde, der, 6 Som det vil være bekendt, var det først med marginalismens gennembrud i begyndelsen af 1870 erne, at prisdannelsens komponenter - samspillet mellem omkostninger og nytte - og deres interaktion for alvor blev klarlagt. Og denne erkendelse var Ernst Brandes givetvis i besiddelse af, jævnfør f.eks. hans henvisninger til William S. Jevons Theory of Political Economy fra Formentlig var Brandes også bekendt med de første klassiske bidrag på dansk af Bing & Petersen fra 1873 og Harald Westergaard fra For en belysning af et eventuelt dansk bidrag til den marginalistiske revolution kan der henvises til Olesen (2001). 7 Således får vi eksempelvis at vide, at en vares bytteværdi i traditionel forstand er bestemt af nedlagt menneskeligt arbejde, ligesom en vares bytteværdi er betinget af tre forhold: 1) en positiv brugsværdi, 2) varens sjældenhedsgrad og 3) at varen kan tilegnes og erhverves. 11

13 om end nok i modstrid med den grundlæggende teses indhold, ikke gav anledning til en tvivl på eller ligefrem forkastelse af den klassiske værdilære. I stedet for blev specialtilfældene forklaret som enten monopolvarer eller sjældne og unikke goder (malerier, sjældne bøger og mønt og eksempelvis en ekstraordinær god vin). Selvom Stuart Mill, som Brandes i øvrigt synes at have megen sympati for, i sin Principles of Political Economy fra 1848 opregner flere eksempel på sådanne specialtilfælde, forsvarer også han den klassiske værdilære. Med en nyerhvervet indsigt i indholdet af den marginalistiske revolution kan Ernst Brandes ikke accepterer denne fastholdelse af den gamle lære, hvorfor han da i sin behandling giver en ganske god forståelse ikke alene for samspillet mellem udbuds- og efterspørgslen, men også for nyttens betydning; jf. Brandes (1885:121-55). 8 En vares salgspris bestemmes således ikke alene af dens produktionsomkostninger, man må også tage hensyn til forbrugernes vurdering og faktiske efterspørgsel efter denne. Dette bevirker, at Brandes (1885:125) vender den klassiske grundantagelse på hovedet: I Virkeligheden bestemmer ikke Produktionsomkostningerne Salgsværdien; men Salgsværdiens Højde bestemmer Produktionsomkostningernes Størrelse. Med andre ord, er den pågældende vare en eftertragtet vare, vil prisen på denne stige, hvilket efterfølgende får arbejderne til at kræve en højere løn, de gunstige efterspørgselsvilkår taget i betragtning. Indfries disse lønkrav helt eller delvist, vil produktionsomkostningerne ved fremstillingen af varen naturligvis stige. Og dette samspil får også betydning for tilpasningsprocessen på markedet. Ved en given uligevægtssituation må prisændringer i opad- eller nedadgående retning sikre ligevægtens genetablering. F.eks. gælder det følgende i en excess supply situation: For alle Varepriser gjælder følgende Regel: De maa ned saa langt, at der opstaar Kjøbelyst til hele den Mængde, der skal sælges, Brandes (1885:175). Og også forventningerne har deres rolle at spille i denne proces: Priserne paa de existerende Salgsvarer bestemmes altsaa dels af Forbrugernes Nytteopfattelse, dels af Kjøbmændenes Skjøn over de Forandringer denne Nytteopfattelse vil undergaa. 8 Helt i overensstemmelse med den marginalistiske forståelse skriver eksempelvis Brandes (1885:134, ) følgende: Gjenstandenes Nytte vexler regelmæssigt med deres Mængde og Nytten af forøgelsen aftager gradvis. 12

14 Den fremtidige Produktion afhænger derimod tildels af Prisernes Højde, Brandes (1885:171). 9 Derefter følger en uddybende gennemgang af samfundets økonomiske indretning og virkemåde. Eksempelvis gives der en illustration af ulighederne i datidens danske samfund, hvor det arbejdernes generelle vilkår beskrives, ligesom flere centrale økonomiske variable, f.eks. rente og arbejdsløn, søges sat ind i en teoretisk forståelsesramme. I det afsluttende kapitel fremhæves igen Jevons som den økonom, der har givet Brandes den største inspiration til sit syn på datidens økonomi og dens lovmæssigheder. Og Ernst Brandes er her, som forsøgt dokumenteret i det ovenstående, i en klar opposition til den klassiske tænkning. Som han skriver, er hans økonomiske forståelse i absolut Modstrid baade med den avtoritære engelske Økonomi og med den Marx ske Socialisme. Disse skolers Forfattere bestemmer først Arbejdslønnens og Produktionsomkostningernes Højde, og gjør dernæst de forskellige Gjenstandes Priser eller Værdi afhængig af den Arbejdsudfoldelse, som Fremstillingen koster. Jeg har derimod forsøgt, først at forklare, hvad der bestemmer Gjenstandenes Værdiforhold og Priser; og dernæst at undersøge Lovene for Produktionsudbyttets Fordeling Det bliver da de vexlende Nytteopfattelser men ikke Arbejdsudfoldelsen, der bestemmer alle Værdigjenstandes Værdiforhold, Brandes (1885:429 & 430). En afsluttende bemærkning I Dansk Biografisk Leksikon fra 1934 karakteriseres Ernst Brandes bog på følgende vis: Medens Kritikken af Malthus er meget ensidig og uden større Originalitet, er Afsnittet om Værdilæren lødigere og mere særpræget Mens de relative priser således bestemmes i et samspil mellem udbuddet og efterspørgslen på markedet, lader Brandes helt traditionelt kvantitetsteoretisk prisniveauet bestemme af pengerigeligheden, jævnfør hans gennemgang heraf pp En noget anden vurdering af bogen gav Viggo Hørup i sin nekrolog over Ernst Brandes. Om end bogen på nogle punkter er præget af Autodidaktens Naiveteter, som en mere skolet Uddannelse let undgaar; men det er en dygtig Bog, fordomsfri og vel tænkt og for hele Afsnits Vedkommende skrevet med en sjældent veltalende Kraft; her citeret fra Brandes (1908:379). 13

15 Ved en nutidig læsning synes den negative holdning til Brandes præsentation af Malthus og hans befolkningshypotese ganske uberettiget og misforstået. Om end behandlingen af værdilæren er mere omfattende og dermed grundigere, synes der ikke kvalitativt at være den store forskel på bogens to dele, i hvert tilfælde ikke en forskel, der er til ugunst for behandlingen af Malthus snarere tværtimod. Læst med moderne økonomisk teoretiske øjne er Samfundsspørgsmaal naturligvis banal og elementær i sit indhold. Men kritikken mod den klassiske befolknings- og værdilære synes ikke forældet i sit kvalitative indhold. 14

16 Litteratur [1] Barber, William J. (1979): A History of Economic Thought, Penguin Books [2] Brandes, Ernst (1885): Samfundsspørgsmaal, Kjøbenhavn, P.G. Philipsens Forlag [3] Brandes, Georg (1908): Levned Snevringer og Horizonter, Kjøbenhavn, Nordisk Forlag [4] Keynes, John Maynard (1972): Thomas Robert Malthus fra Collected Writings of John Maynard Keynes, Vol. X Essays in Biography, Mac- Millan St. Martin s Press 1972, pp [5] Olesen, Finn (2001): Den marginalistiske revolution: En dansk spire der ikke slog rod?, IME, SDU, Working Paper 23/01. [6] Winch, Donald (1997): Malthus fra bogen Three Great Economists, Oxford University Press 1997, pp

17 Department of Environmental and Business Economics Institut for Miljø- og Erhvervsøkonomi (IME) IME WORKING PAPERS ISSN: Issued working papers from IME Udgivne arbejdspapirer fra IME No. 1/99 Frank Jensen Niels Vestergaard Hans Frost Asymmetrisk information og regulering af forurening 2/99 Finn Olesen Monetær integration i EU 3/99 Frank Jensen Regulation of Renewable Resources in Niels Vestergaard Federal Systems: The Case of Fishery in the EU 4/99 Villy Søgaard The Development of Organic Farming in Europe 5/99 Teit Lüthje EU som handelsskabende faktor? Finn Olesen 6/99 Carsten Lynge Jenseeries Policy A Critical Review of the Common Fish- 7/00 Carsten Lynge Jenseery Output Substitution in a Regulated Fish- 8/00 Finn Olesen Jørgen Henrik Gelting En betydende dansk keynesianer 9/00 Frank Jensen Niels Vestergaard Moral Hazard Problems in Fisheries Regulation: The Case of Illegal Landings 10/00 Finn Olesen Moral, etik og økonomi 11/00 Birgit Nahrstedt Legal Aspect of Border Commuting in the Danish-German Border Region 12/00 Finn Olesen Om Økonomi, matematik og videnskabelighed - et bud på provokation 16

18 13/00 Finn Olesen European Integration: Some stylised Jørgen Drud Hansen facts 14/01 Lone Grønbæk Fishery Economics and Game Theory 15/01 Finn Olesen Jørgen Pedersen on fiscal policy - A note 16/01 Frank Jensen A Critical Review of the Fisheries Policy: Total Allowable Catches and Rations for Cod in the North Sea 17/01 Urs Steiner Brandt Are uniform solutions focal? The case of international environmental agreements 18/01 Urs Steiner Brandt Group Uniform Solutions 19/01 Frank Jensen Prices versus Quantities for Common Pool Resources 20/01 Urs Steiner Brandt Uniform Reductions are not that Bad 21/01 Finn Olesen A note on Marx Frank Jensen 22/01 Urs Steiner Brandt Hot air in Kyoto, cold air in The Hague Gert Tinggaard Svendsen 23/01 Finn Olesen Den marginalistiske revolution: En dansk spire der ikke slog rod? 24/01 Tommy Poulsen Skattekonkurrence og EU's skattestruktur 25/01 Knud Sinding Environmental Management Systems as Sources of Competitive Advantage 26/01 Finn Olesen On Machinery. Tog Ricardo fejl? 27/01 Finn Olesen Ernst Brandes: Samfundsspørgsmaal - en kritik af Malthus og Ricardo 17

Danske bidrag til økonomiens revolutioner

Danske bidrag til økonomiens revolutioner Danske bidrag til økonomiens revolutioner Finn Olesen Danske bidrag til økonomiens revolutioner Syddansk Universitetsforlag 2014 University of Southern Denmark Studies in History and Social Sciences vol.

Læs mere

Working Paper Rudolf Christiani - en interessant rigsdagsmand?

Working Paper Rudolf Christiani - en interessant rigsdagsmand? econstor www.econstor.eu Der Open-Access-Publikationsserver der ZBW Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft The Open Access Publication Server of the ZBW Leibniz Information Centre for Economics Olesen,

Læs mere

Hector Estrup, Jesper Jespersen & Peter Nielsen. DEN ØKONOMISKE TEORIS HISTORIE en introduktion 2.UDGAVE. Jurist- og Økonomforbundets Forlag

Hector Estrup, Jesper Jespersen & Peter Nielsen. DEN ØKONOMISKE TEORIS HISTORIE en introduktion 2.UDGAVE. Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2.UDGAVE Hector Estrup, Jesper Jespersen & Peter Nielsen DEN ØKONOMISKE TEORIS HISTORIE en introduktion Jurist- og Økonomforbundets Forlag Økonomiens Konger Redaktion: Professor Jesper Jespersen, Roskilde

Læs mere

Working Paper Den marginalistiske revolution: En dansk spire der ikke slog rod?

Working Paper Den marginalistiske revolution: En dansk spire der ikke slog rod? econstor www.econstor.eu Der Open-Access-Publikationsserver der ZBW Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft The Open Access Publication Server of the ZBW Leibniz Information Centre for Economics Olesen,

Læs mere

Isi Grünbaum: den politiske økonom

Isi Grünbaum: den politiske økonom Isi Grünbaum: den politiske økonom Finn Olesen Maj 2003 Alle rettigheder forbeholdes instituttet (IME). Mekanisk eller fotografisk gengivelse af dette WORKING PAPER eller dele heraf er uden instituttets

Læs mere

Working Paper Værdifri samfundsvidenskab? - nogle refleksioner om økonomi

Working Paper Værdifri samfundsvidenskab? - nogle refleksioner om økonomi econstor www.econstor.eu Der Open-Access-Publikationsserver der ZBW Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft The Open Access Publication Server of the ZBW Leibniz Information Centre for Economics Olesen,

Læs mere

econstor Make Your Publication Visible

econstor Make Your Publication Visible econstor Make Your Publication Visible A Service of Wirtschaft Centre zbwleibniz-informationszentrum Economics Andersen, Allan Bødskov; Wagener, Tom Working Paper Extracting risk neutral probability densities

Læs mere

STUDIER I DANSK POLITIK LARS BILLE BLÅ ELLER RØD ELLER...? DANSK PARTIPOLITIK 2005-2011 I PERSPEKTIV JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG

STUDIER I DANSK POLITIK LARS BILLE BLÅ ELLER RØD ELLER...? DANSK PARTIPOLITIK 2005-2011 I PERSPEKTIV JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG STUDIER I DANSK POLITIK LARS BILLE BLÅ ELLER RØD ELLER...? DANSK PARTIPOLITIK 2005-2011 I PERSPEKTIV JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG Blå eller rød eller...? Dansk partipolitik 2005-2011 i perspektiv

Læs mere

Working Paper Kjeld Philip - en økonom som også blev politiker

Working Paper Kjeld Philip - en økonom som også blev politiker econstor www.econstor.eu Der Open-Access-Publikationsserver der ZBW Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft The Open Access Publication Server of the ZBW Leibniz Information Centre for Economics Olesen,

Læs mere

Tyske krigsforbrydelser 1939-1945. og den danske illegale presse

Tyske krigsforbrydelser 1939-1945. og den danske illegale presse Tyske krigsforbrydelser 1939-1945 og den danske illegale presse Tyske krigsforbrydelser 1939-1945 og den danske illegale presse Mona Jensen og Palle Andersen Historisk Samling fra Besættelsestiden, Sydvestjyske

Læs mere

Lis Højgaard KØN OG LØN - En analyse af virksomhedskultur og lønforskelle mellem kvinder og mænd i fire private virksomheder Samfundslitteratur

Lis Højgaard KØN OG LØN - En analyse af virksomhedskultur og lønforskelle mellem kvinder og mænd i fire private virksomheder Samfundslitteratur Lis Højgaard KØN OG LØN - En analyse af virksomhedskultur og lønforskelle mellem kvinder og mænd i fire private virksomheder Samfundslitteratur Lis Højgaard Køn og Løn - En analyse af virksomhedskultur

Læs mere

Jørgen Dalberg-Larsen PRAGMATISK RETSTEORI. Jurist- og Økonomforbundets Forlag

Jørgen Dalberg-Larsen PRAGMATISK RETSTEORI. Jurist- og Økonomforbundets Forlag Jørgen Dalberg-Larsen PRAGMATISK RETSTEORI Jurist- og Økonomforbundets Forlag Pragmatisme er en amerikansk tankeretning vendt mod vanetænkning og virkelighedsfjerne teorier fra omkring år 1900, der i de

Læs mere

Aalborg Universitet. Borgerinddragelse i Danmark Lyhne, Ivar; Nielsen, Helle; Aaen, Sara Bjørn. Publication date: 2015

Aalborg Universitet. Borgerinddragelse i Danmark Lyhne, Ivar; Nielsen, Helle; Aaen, Sara Bjørn. Publication date: 2015 Aalborg Universitet Borgerinddragelse i Danmark Lyhne, Ivar; Nielsen, Helle; Aaen, Sara Bjørn Publication date: 2015 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to publication from Aalborg University

Læs mere

Jesus sagde:»det er med Himmeriget som med en mand, der skulle rejse til udlandet og kaldte sine tjenere til sig og betroede dem sin formue; én gav

Jesus sagde:»det er med Himmeriget som med en mand, der skulle rejse til udlandet og kaldte sine tjenere til sig og betroede dem sin formue; én gav Jesus sagde:»det er med Himmeriget som med en mand, der skulle rejse til udlandet og kaldte sine tjenere til sig og betroede dem sin formue; én gav han fem talenter, en anden to og en tredje én, enhver

Læs mere

ALEN SOM UDGANGSPUNKT

ALEN SOM UDGANGSPUNKT Akademisk Forlag Det kvalitative forskningsinterview MED SAMTALEN SOM UDGANGSPUNKT JETTE FOG Med samtalen som udgangspunkt 2 Jette Fog Med samtalen som udgangspunkt Det kvalitative forskningsinterview

Læs mere

University of Southern Denmark Studies in Philosophy, vol. 9. Vejledning til Heidegger

University of Southern Denmark Studies in Philosophy, vol. 9. Vejledning til Heidegger University of Southern Denmark Studies in Philosophy, vol. 9 Vejledning til Heidegger Søren Gosvig Olesen Vejledning til Heidegger Syddansk Universitetsforlag University of Southern Denmark Studies in

Læs mere

Vækst(II) hvorfor ikke? Jesper Jespersen Folkeuniversitet Frederikssund 27. Januar 2014 jesperj@ruc.dk

Vækst(II) hvorfor ikke? Jesper Jespersen Folkeuniversitet Frederikssund 27. Januar 2014 jesperj@ruc.dk Vækst(II) hvorfor ikke? Jesper Jespersen Folkeuniversitet Frederikssund 27. Januar 2014 jesperj@ruc.dk Er den markedsdirigerede vækst overhovedet løsningen? Hvad ved vi om den markedsstyrede vækst? For

Læs mere

Depressionsøkonomiens hovedværk fylder 75 år: Keynes er kommet på mode igen

Depressionsøkonomiens hovedværk fylder 75 år: Keynes er kommet på mode igen 4. februar, 2011 Depressionsøkonomiens hovedværk fylder 75 år: Keynes er kommet på mode igen Økonomen John Maynard Keynes udgav i slipstrømmen af Den Store Depression sit hovedværk indenfor økonomisk teori

Læs mere

Markedsføringsplanlægning og -ledelse

Markedsføringsplanlægning og -ledelse Markedsføringsplanlægning og -ledelse Stig Ingebrigtsen & Otto Ottesen Markedsføringsplanlægning og -ledelse Hvordan bruge teori til at identificere, prioritere og løse praktiske markedsføringsproblemer?

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Politibetjentes Lønforhold Rets- og Politivæsen Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 12. december 1901 2) Byrådsmødet den 10. april 1902 Uddrag fra byrådsmødet

Læs mere

14 U l r i c h B e c k

14 U l r i c h B e c k En eftermiddag, da Ulrich Beck som ung førsteårs jurastuderende gik rundt i den sydtyske universitetsby Freiburg og tænkte over virkelighedens beskaffenhed, slog det ham pludselig, at det egentlig ikke

Læs mere

PERSONLIG SALGSTRÆNING En anderledes uddannelse til ledige, der tager udgangspunkt i den enkelte. Dag 5 af 6; 08:30 15:30

PERSONLIG SALGSTRÆNING En anderledes uddannelse til ledige, der tager udgangspunkt i den enkelte. Dag 5 af 6; 08:30 15:30 PERSONLIG SALGSTRÆNING En anderledes uddannelse til ledige, der tager udgangspunkt i den enkelte. Dag 5 af 6; 08:30 15:30 DAGENS PROGRAM 08:30 09:30 Opsamling 09:30 09:45 Pause 09:45 10:45 Brik Å Teori:

Læs mere

IP I PRAKSIS LIV ANDERSSON INTERNATIONAL POLITIK ET VÆRKTØJ TIL STUDIET AF DITTE FRIESE GORM KJÆR NIELSEN

IP I PRAKSIS LIV ANDERSSON INTERNATIONAL POLITIK ET VÆRKTØJ TIL STUDIET AF DITTE FRIESE GORM KJÆR NIELSEN STUDIER I GLOBA L POLITIK OG SIKK ER HED IP I PRAKSIS ET VÆRKTØJ TIL STUDIET AF LIV ANDERSSON INTERNATIONAL POLITIK DITTE FRIESE GORM KJÆR NIELSEN (RED.) J U R I S T- O G Ø K O N O M F O R B U N D E T

Læs mere

Didaktik i børnehaven

Didaktik i børnehaven Didaktik i børnehaven Planer, principper og praksis Stig Broström og Hans Vejleskov Indhold Forord...................................................................... 5 Kapitel 1 Børnehaven i historisk

Læs mere

Working Paper, Department of Environmental and Business Economics, University of Southern Denmark, No. 29

Working Paper, Department of Environmental and Business Economics, University of Southern Denmark, No. 29 econstor www.econstor.eu Der Open-Access-Publikationsserver der ZBW Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft The Open Access Publication Server of the ZBW Leibniz Information Centre for Economics Olesen,

Læs mere

Aalborg Universitet. Undersøgelse af miljøvurderingspraksis i Danmark Lyhne, Ivar; Cashmore, Matthew Asa. Publication date: 2013

Aalborg Universitet. Undersøgelse af miljøvurderingspraksis i Danmark Lyhne, Ivar; Cashmore, Matthew Asa. Publication date: 2013 Aalborg Universitet Undersøgelse af miljøvurderingspraksis i Danmark Lyhne, Ivar; Cashmore, Matthew Asa Publication date: 2013 Document Version Peer-review version Link to publication from Aalborg University

Læs mere

NY TEKNOLOGI STJÆLER IKKE VORES JOB

NY TEKNOLOGI STJÆLER IKKE VORES JOB NY TEKNOLOGI STJÆLER IKKE VORES JOB ØKONOMISK ANALYSE 10. juli 2017 Ny teknologi stjæler ikke vores job Mere end halvdelen af de virksomheder, der arbejder målrettet med implementering af ny teknologi,

Læs mere

Værditeori og kapitalismeanalyse

Værditeori og kapitalismeanalyse En artikel fra KRITISK DEBAT Værditeori og kapitalismeanalyse Skrevet af: Esben Bøgh Sørensen Offentliggjort: 15. august 2015 Indledende I dette indlæg vil jeg argumentere for, at den marxske værditeori-

Læs mere

Bilag J - Beregning af forventet uheldstæthed på det tosporede vejnet i åbent land Andersen, Camilla Sloth

Bilag J - Beregning af forventet uheldstæthed på det tosporede vejnet i åbent land Andersen, Camilla Sloth Aalborg Universitet Bilag J - Beregning af forventet uheldstæthed på det tosporede vejnet i åbent land Andersen, Camilla Sloth Publication date: 2014 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to

Læs mere

Unified Growth Theory

Unified Growth Theory Unified Growth Theory Forelæsningsnoter Efteråret 2009 Web: www.econ.ku.dk/okojwe/ugt.htm Tidsplan og omfang Forelæsninger: 15. september 6. oktober Derefter: essayskrivning med vejledning Afleveringsfrist:

Læs mere

Statsministeren (Stauning) i Studenterforeningen om

Statsministeren (Stauning) i Studenterforeningen om Statsministeren (Stauning) i Studenterforeningen om "Tidens politiske Opgave". d. 8. marts 1941 Meget tyder på, at de fleste fremtrædende politikere troede på et tysk nederlag og en britisk 5 sejr til

Læs mere

Working Paper History matters: Om især den Tyske historiske skole

Working Paper History matters: Om især den Tyske historiske skole econstor www.econstor.eu Der Open-Access-Publikationsserver der ZBW Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft The Open Access Publication Server of the ZBW Leibniz Information Centre for Economics Olesen,

Læs mere

Aalborg Universitet. Feriehusferie nej tak! Bubenzer, Franziska; Jørgensen, Matias. Publication date: 2011. Document Version Også kaldet Forlagets PDF

Aalborg Universitet. Feriehusferie nej tak! Bubenzer, Franziska; Jørgensen, Matias. Publication date: 2011. Document Version Også kaldet Forlagets PDF Aalborg Universitet Feriehusferie nej tak! Bubenzer, Franziska; Jørgensen, Matias Publication date: 2011 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to publication from Aalborg University Citation

Læs mere

Syddansk Universitet. Notat om Diabetes i Danmark Juel, Knud. Publication date: 2007. Document Version Også kaldet Forlagets PDF. Link to publication

Syddansk Universitet. Notat om Diabetes i Danmark Juel, Knud. Publication date: 2007. Document Version Også kaldet Forlagets PDF. Link to publication Syddansk Universitet Notat om Diabetes i Danmark Juel, Knud Publication date: 27 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to publication Citation for pulished version (APA): Juel, K., (27). Notat

Læs mere

JACOB DAHL RENDTORFF ETIK FOR PSYKOLOGER. Jurist- og Økonomforbundets Forlag

JACOB DAHL RENDTORFF ETIK FOR PSYKOLOGER. Jurist- og Økonomforbundets Forlag JACOB DAHL RENDTORFF ETIK FOR PSYKOLOGER Jurist- og Økonomforbundets Forlag Etik for Psykologer Denne bog er tilegnet mine sønner Joachim og Elias Af samme forfatter Frihed og etik i Jean Paul Sartres

Læs mere

Introduktion Mødre fortjener stor anerkendelse for deres mangeårige, hengivne og uselviske indsats

Introduktion Mødre fortjener stor anerkendelse for deres mangeårige, hengivne og uselviske indsats Introduktion Det er en kæmpe gave at være mor, hvilket jeg tror, at langt de fleste med glæde vil skrive under på. Men det er også benhårdt arbejde. Mere benhårdt end man på nogen måde kan forestille sig

Læs mere

Trivselsrådgivning. Et kort referat af artiklen Værsgo at blive et helt menneske. Af Janne Flintholm Jensen

Trivselsrådgivning. Et kort referat af artiklen Værsgo at blive et helt menneske. Af Janne Flintholm Jensen Trivselsrådgivning Et kort referat af artiklen Værsgo at blive et helt menneske Af Janne Flintholm Jensen Roskilde Universitet Arbejdslivsstudier K1 August 2011 Det følgende indeholder et kort referat

Læs mere

Nina Ekman og Stine Reintoft. Mindfulness. for dig som mor med det lille barn

Nina Ekman og Stine Reintoft. Mindfulness. for dig som mor med det lille barn Nina Ekman og Stine Reintoft Mindfulness for dig som mor med det lille barn Mindfulness for dig som mor med det lille barn Nina Ekman og Stine Reintoft Mindfulness for dig som mor med det lille barn Mindfulness

Læs mere

ØKONOMISKE PRINCIPPER II

ØKONOMISKE PRINCIPPER II ØKONOMISKE PRINCIPPER II 1. årsprøve, 2. semester Forelæsning 12 Pensum: Mankiw & Taylor kapitel 33 Claus Thustrup Kreiner www.econ.ku.dk/ctk/principperii Recap: Økonomien på langt sigt Kapitel 25: Vækst

Læs mere

Robert Biswas-Diener. invitation. positiv psykologi. til positiv psykologi. Viden og værktøj til professionelle

Robert Biswas-Diener. invitation. positiv psykologi. til positiv psykologi. Viden og værktøj til professionelle En Robert Biswas-Diener invitation En til positiv psykologi til positiv psykologi Viden og værktøj til professionelle En invitation til positiv psykologi En til Robert Biswas-Diener invitation positiv

Læs mere

Gruppeopgave kvalitative metoder

Gruppeopgave kvalitative metoder Gruppeopgave kvalitative metoder Vores projekt handler om radikalisering i Aarhus Kommune. Vi ønsker at belyse hvorfor unge muslimer bliver radikaliseret, men også hvordan man kan forhindre/forebygge det.

Læs mere

kraghinvest.dk Marxisme var det relevant? Jean Michel te Brake Marts 2014 Resumé

kraghinvest.dk Marxisme var det relevant? Jean Michel te Brake Marts 2014 Resumé Marxisme var det relevant? Marts 2014 Resumé Marx er kendt for sin berømte tekst, Det Kommunistiske Manifest, som beskriver hvordan arbejderne, kaldet proletariatet, vil tage land og fabrikker tilbage

Læs mere

Det Moderne Danmark. E

Det Moderne Danmark. E 1: Hvilket studium er du optaget på: politik, administration og samfundsfag 45 17,4% erhvervsjura 15 5,8% erhvervsøkonomi 40 15,5% historie 15 5,8% Jura 40 15,5% samfundsøkonomi 7 2,7% socialrådgivning

Læs mere

Et blik på STU en, en ungdomsuddannelse for unge med særlige behov

Et blik på STU en, en ungdomsuddannelse for unge med særlige behov Et blik på STU en, en ungdomsuddannelse for unge med særlige behov - at finde sige selv og den rigtige plads i samfundet Kathrine Vognsen Cand.mag i Læring og forandringsprocesser Institut for Læring og

Læs mere

ibelong Er vi fælles om at være alene?

ibelong Er vi fælles om at være alene? ibelong Er vi fælles om at være alene? Formål: Teenagerne skal se, at de ikke står alene midt i deres liv med både op- og nedture. De er en del af et kristent fællesskab på flere måder. Forslag til programforløb:

Læs mere

Strategisk forhandling i praksis Læseplan

Strategisk forhandling i praksis Læseplan Strategisk forhandling i praksis Læseplan Underviser: Lektor, ph.d. Morten Kallestrup Formål og sigte: For ledere i den offentlige sektor er evnen til at forhandle og skabe resultater gennem andre helt

Læs mere

Denne side er købt på www.ebog.dk og er omfattet af lov om ophavsret. Uanset evt. aftale med Copy-Dan er det ikke tilladt at kopiere eller indscanne

Denne side er købt på www.ebog.dk og er omfattet af lov om ophavsret. Uanset evt. aftale med Copy-Dan er det ikke tilladt at kopiere eller indscanne Ulla Søgaard Mønsterbrud - teorier, forskning og eksempler BILLESØ & BALTZER Mønsterbrud - teorier, forskning og eksempler 2004 Billesø & Baltzer, Værløse Forfatter: Ulla Søgaard Omslag: Frank Eriksen

Læs mere

Working Paper Skattekonkurrence og EU's skattestruktur

Working Paper Skattekonkurrence og EU's skattestruktur econstor www.econstor.eu Der Open-Access-Publikationsserver der ZBW Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft The Open Access Publication Server of the ZBW Leibniz Information Centre for Economics Poulsen,

Læs mere

En dialektisk ramme for analyse af sundhedsforståelser i socialpædagogiske specialinstitutioner

En dialektisk ramme for analyse af sundhedsforståelser i socialpædagogiske specialinstitutioner En dialektisk ramme for analyse af sundhedsforståelser i socialpædagogiske specialinstitutioner Kristensen, Kasper Andreas Publication date: 2011 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Citation for

Læs mere

Birgit Jæger. Kommuner på nettet. Roller i den digitale forvaltning. Jurist- og Økonomforbundets Forlag

Birgit Jæger. Kommuner på nettet. Roller i den digitale forvaltning. Jurist- og Økonomforbundets Forlag Birgit Jæger Kommuner på nettet Roller i den digitale forvaltning Jurist- og Økonomforbundets Forlag Hvordan spiller mennesker og teknologi sammen i udviklingen af den offentlige sektor? Der er i de seneste

Læs mere

Brugeradfærd i idræts- og kulturhuse - Målinger med RFID teknologi Suenson, Valinka

Brugeradfærd i idræts- og kulturhuse - Målinger med RFID teknologi Suenson, Valinka Aalborg Universitet Brugeradfærd i idræts- og kulturhuse - Målinger med RFID teknologi Suenson, Valinka Publication date: 2011 Document Version Accepteret manuscript, peer-review version Link to publication

Læs mere

Forskning og udvikling i almindelighed og drivkraften i særdeleshed Bindslev, Henrik

Forskning og udvikling i almindelighed og drivkraften i særdeleshed Bindslev, Henrik Syddansk Universitet Forskning og udvikling i almindelighed og drivkraften i særdeleshed Bindslev, Henrik Publication date: 2009 Document version Final published version Citation for pulished version (APA):

Læs mere

De økonomiske konsekvenser af højt uddannet merindvandring til den offentlige sektor 1.

De økonomiske konsekvenser af højt uddannet merindvandring til den offentlige sektor 1. De økonomiske konsekvenser af højt uddannet merindvandring til den offentlige sektor 1. November 4, 2015 Indledning. Notatet opsummerer resultaterne af et marginaleksperiment udført til DREAM modellen.

Læs mere

9/3/2009. Det førindustrielle Danmark, ca Om mig. Om kurset

9/3/2009. Det førindustrielle Danmark, ca Om mig. Om kurset Det førindustrielle Danmark, ca. 1730-1870 Danmarks Økonomiske Historie Forelæsning 3/9-2009 Paul Sharp, paul.sharp@econ.ku.dk Om mig Cand.Polit og ph.d. i økonomi Afhandling om international økonomisk

Læs mere

Dette notat gengiver analysens hovedresultater (for yderligere information henvises til Foss og Lyngsies arbejdspapir).

Dette notat gengiver analysens hovedresultater (for yderligere information henvises til Foss og Lyngsies arbejdspapir). Aflønningen af topchefer har været omdiskuteret både i offentligheden og politisk, bl.a. i lyset af en række enkeltsager. Fokus har i høj grad været på moralske spørgsmål, mens det har været næsten fraværende,

Læs mere

Post-keynesiansk vækstteori og den metodologiske forankring.

Post-keynesiansk vækstteori og den metodologiske forankring. Jesper Jespersen Jesperj@ruc.dk 14. maj 2007 Post-keynesiansk vækstteori og den metodologiske forankring. Gæsteforelæsning, Københavns Universitet, auditorium A Tirsdag, den 15. maj 2007, kl. 10.15-12.00

Læs mere

de illegale indvandrere i danmark, 2016 Jan Rose Skaksen og Troels Mandøe Glæsner

de illegale indvandrere i danmark, 2016 Jan Rose Skaksen og Troels Mandøe Glæsner de illegale indvandrere i danmark, 2016 Jan Rose Skaksen og Troels Mandøe Glæsner arbejdspapir 51 december 2017 ROCKWOOL Fondens Forskningsenhed Arbejdspapir nr. 51 De illegale indvandrere i danmark, 2016

Læs mere

Professionsidentitet. i forandring. Redigeret af Tine Rask Eriksen og Anne Mette Jørgensen

Professionsidentitet. i forandring. Redigeret af Tine Rask Eriksen og Anne Mette Jørgensen Professionsidentitet i forandring Redigeret af Tine Rask Eriksen og Anne Mette Jørgensen Professionsidentitet i forandring 2 Professionsidentitet i forandring Redigeret af Tine Rask Eriksen og Anne Mette

Læs mere

Indblik i statistik - for samfundsvidenskab

Indblik i statistik - for samfundsvidenskab Indblik i statistik - for samfundsvidenskab Læs mere om nye titler fra Academica på www.academica.dk Nikolaj Malchow-Møller og Allan H. Würtz Indblik i statistik for samfundsvidenskab Academica Indblik

Læs mere

James Nottingham. Nøglen til læring. hvordan opmuntrer og inspirerer du til optimal læring? Oversat af Simon Hastrup

James Nottingham. Nøglen til læring. hvordan opmuntrer og inspirerer du til optimal læring? Oversat af Simon Hastrup James Nottingham Nøglen til læring hvordan opmuntrer og inspirerer du til optimal læring? Oversat af Simon Hastrup James Nottingham Nøglen til læring hvordan opmuntrer og inspirerer du til optimal læring?

Læs mere

Motiverende samtaler af cand. psych. Morten Hesse

Motiverende samtaler af cand. psych. Morten Hesse 1 Motiverende samtaler af cand. psych. Morten Hesse Indhold: Motiverende samtaler - hvad er det?... 1 Hvilke metoder anvender man?...3 At tale om samtalepartnerens oplevelser og følelser.... 3 At forøge

Læs mere

Working Paper Ivar Jantzen - ingeniøren, som også beskæftigede sig med økonomi

Working Paper Ivar Jantzen - ingeniøren, som også beskæftigede sig med økonomi econstor www.econstor.eu Der Open-Access-Publikationsserver der ZBW Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft The Open Access Publication Server of the ZBW Leibniz Information Centre for Economics Olesen,

Læs mere

Syddansk Universitet. Hønen eller ægget - hvorfor cykler cyklister. Christiansen, Lars Breum Skov; Madsen, Thomas. Publication date: 2015

Syddansk Universitet. Hønen eller ægget - hvorfor cykler cyklister. Christiansen, Lars Breum Skov; Madsen, Thomas. Publication date: 2015 Syddansk Universitet Hønen eller ægget - hvorfor cykler cyklister Christiansen, Lars Breum Skov; Madsen, Thomas Publication date: 2015 Citation for pulished version (APA): Breum, L., & Madsen, T. Hønen

Læs mere

Indledning. kapitel i

Indledning. kapitel i kapitel i Indledning 1. om samfundsfilosofi Når min farfar så tilbage over et langt liv og talte om den samfundsudvikling, han havde oplevet og været med i, sagde han tit:»det er i de sidste ti år, det

Læs mere

I velfærdsstatens frontlinje

I velfærdsstatens frontlinje I velfærdsstatens frontlinje Matilde Høybye-Mortensen I velfærdsstatens frontlinje Administration, styring og beslutningstagning Hans Reitzels Forlag I velfærdsstatens frontlinje Administration, styring

Læs mere

Aalborg Universitet. NOTAT - Projekt Cykeljakken Lahrmann, Harry Spaabæk; Madsen, Jens Christian Overgaard. Publication date: 2014

Aalborg Universitet. NOTAT - Projekt Cykeljakken Lahrmann, Harry Spaabæk; Madsen, Jens Christian Overgaard. Publication date: 2014 Aalborg Universitet NOTAT - Projekt Cykeljakken Lahrmann, Harry Spaabæk; Madsen, Jens Christian Overgaard Publication date: 2014 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to publication from Aalborg

Læs mere

Hr. Norlev og hans Venner

Hr. Norlev og hans Venner Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Shared space - mellem vision og realitet. - Lyngby Idrætsby som case

Shared space - mellem vision og realitet. - Lyngby Idrætsby som case Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jan 27, 2017 Shared space - mellem vision og realitet. - Lyngby Idrætsby som case Brinkø, Rikke Publication date: 2015 Document Version Peer-review version Link to publication

Læs mere

Working Paper Faste og variable omkostninger ved betalinger i Danmark

Working Paper Faste og variable omkostninger ved betalinger i Danmark econstor www.econstor.eu Der Open-Access-Publikationsserver der ZBW Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft The Open Access Publication Server of the ZBW Leibniz Information Centre for Economics Jacobsen,

Læs mere

Retlige rammer for et indre detailbetalingsmarked

Retlige rammer for et indre detailbetalingsmarked I denne bog redegøres der for disse nye initiativer fra såvel et europæisk som et dansk perspektiv med det formål at give læseren et indblik i omfanget af de bestræbelser, som etableringen af et indre

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 243-1923)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 243-1923) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 243-1923) Originalt emne Belysningsvæsen Belysningsvæsen i Almindelighed Gasværket, Anlæg og Drift Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 14. juni 1923 2) Byrådsmødet

Læs mere

Danish University Colleges. Ergoterapeutisk interview Ergoterapeutisk interview Decker, Lone. Publication date: 2016

Danish University Colleges. Ergoterapeutisk interview Ergoterapeutisk interview Decker, Lone. Publication date: 2016 Danish University Colleges Ergoterapeutisk interview Ergoterapeutisk interview Decker, Lone Publication date: 2016 Document Version Pre-print: Det originale manuskript indsendt til udgiveren. Artiklen

Læs mere

Anerkendende arbejde i skoler

Anerkendende arbejde i skoler Anerkendende arbejde i skoler E lspeth McAdam Pete r Lang Anerkendende arbejde i skoler At skabe fælles trivsel På dansk ved René Kristensen Anerkendende arbejde i skoler At skabe fælles trivsel Af Elspeth

Læs mere

University Colleges. Sådan kan du hjælpe dit barn med lektierne! Kristensen, Kitte Søndergaard. Publication date: 2011

University Colleges. Sådan kan du hjælpe dit barn med lektierne! Kristensen, Kitte Søndergaard. Publication date: 2011 University Colleges Sådan kan du hjælpe dit barn med lektierne! Kristensen, Kitte Søndergaard Publication date: 2011 Document Version Tidlig version også kaldet pre-print Link to publication Citation for

Læs mere

Redaktionelt forord Kapitel 1. John Lockes værk og dets kontekst Kapitel 2. De fire temaer i Lockes værk... 17

Redaktionelt forord Kapitel 1. John Lockes værk og dets kontekst Kapitel 2. De fire temaer i Lockes værk... 17 Indholdsfortegnelse Statskundskabens klassikere John Locke Redaktionelt forord... 7 Kapitel 1. John Lockes værk og dets kontekst... 9 Kapitel 2. De fire temaer i Lockes værk... 17 Kapitel 3. Det første

Læs mere

FLOW OG STRESS. Stemninger og følelseskultur i hverdagslivet

FLOW OG STRESS. Stemninger og følelseskultur i hverdagslivet FLOW OG STRESS Stemninger og følelseskultur i hverdagslivet CHARLOTTE BLOCH FLOW OG STRESS Stemninger og følelseskultur i hverdagslivet Samfundslitteratur Charlotte Bloch FLOW OG STRESS Stemninger og følelseskultur

Læs mere

Et refleksivt og pædagogik analyseredskab til vurdering af faglige ressourcer i professionsuddannelserne til lærer, pædagog og sygeplejerske

Et refleksivt og pædagogik analyseredskab til vurdering af faglige ressourcer i professionsuddannelserne til lærer, pædagog og sygeplejerske Et refleksivt og pædagogik analyseredskab til vurdering af faglige i professionsuddannelserne til lærer, pædagog og sygeplejerske Projektleder Britta Hørdam bho@ucsj.dk Projektmedarbejder Anja Richter

Læs mere

Citation for published version (APA): Byrge, C., & Hansen, S. (2009). Den Kreative Platform Spillet [2D/3D (Fysisk produkt)].

Citation for published version (APA): Byrge, C., & Hansen, S. (2009). Den Kreative Platform Spillet [2D/3D (Fysisk produkt)]. Aalborg Universitet Den Kreative Platform Spillet Sørensen, Christian Malmkjær Byrge; Hansen, Søren Publication date: 2009 Document Version Tidlig version også kaldet pre-print Link to publication from

Læs mere

Sandhed del 1. Relativ eller absolut sandhed 1?

Sandhed del 1. Relativ eller absolut sandhed 1? Sandhed del 1 Relativ eller absolut sandhed 1? Dagens spørgsmål: Når det gælder sandhed findes der grundlæggende to holdninger. Den ene er, at sandhed er absolut, og den anden at sandhed er relativ. Hvad

Læs mere

Supervision af psykoterapi

Supervision af psykoterapi Supervision af psykoterapi Denne side er købt på www.ebog.dk og er omfattet af lov om ophavsret. Terapiserien Bøger om spændende og aktuelle psykoterapeutiske metoder og praksisområder, skrevet af førende

Læs mere

SOCIALT ARBEJDE I TEORI OG KONTEKST

SOCIALT ARBEJDE I TEORI OG KONTEKST SOCIALT ARBEJDE I TEORI OG KONTEKST En grundbog SOCIALT ARBEJDE I TEORI OG KONTEKST er oversat fra engelsk efter Social Work Theories in Context Creating Frameworks for Practice af Joachim Wrang Palgrave

Læs mere

Aalborg Universitet. Web-statistik - og hvad så? Løvschall, Kasper. Published in: Biblioteksårbog Publication date: 2004

Aalborg Universitet. Web-statistik - og hvad så? Løvschall, Kasper. Published in: Biblioteksårbog Publication date: 2004 Aalborg Universitet Web-statistik - og hvad så? Løvschall, Kasper Published in: Biblioteksårbog 2003 Publication date: 2004 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to publication from Aalborg University

Læs mere

Susanne Teglkamp Ledergruppen

Susanne Teglkamp Ledergruppen Susanne Teglkamp Ledergruppen det dynamiske omdrejningspunkt Susanne Teglkamp Ledergruppen det dynamiske omdrejningspunkt LEDERGRUPPEN det dynamiske omdrejningspunkt Copyright 2013 Susanne Teglkamp All

Læs mere

Kronik: Rationelle beslutninger med irrationelle konsekvenser

Kronik: Rationelle beslutninger med irrationelle konsekvenser Kronik: Rationelle beslutninger med irrationelle konsekvenser Kristian Kreiner Februar 2008 Det fleste af os ønsker os et værelse med udsigt, men jeg kender en, som har købt en udsigt med værelse i Brighton.

Læs mere

Forskningsrådet for Samfund og Erhverv under Det Frie Forskningsråd

Forskningsrådet for Samfund og Erhverv under Det Frie Forskningsråd Redaktion: Temaredaktører: Morten Valbjørn, Johanne Grøndahl Glavind og Tonny Brems Knudsen Intern redaktør: Mette Kjær Redaktion: Anne Binderkrantz, Niels Ejersbo, Sune Welling Hansen, Mette Kjær, Robert

Læs mere

Mennesker betyder individer, personer eller den biologiske art. Folk er på en eller anden måde en gruppe.

Mennesker betyder individer, personer eller den biologiske art. Folk er på en eller anden måde en gruppe. Mennesker eller folk Mennesker betyder individer, personer eller den biologiske art. Folk er på en eller anden måde en gruppe. Mennesker: - parenteserne betyder, at ordet mennesker kan droppes. Mennesker

Læs mere

Fra Valg til Læring potentialer i at skifte perspektiv

Fra Valg til Læring potentialer i at skifte perspektiv Fra Valg til Læring potentialer i at skifte perspektiv Randi Boelskifte Skovhus Lektor ved VIA University College Ph.d. studerende ved Uddannelse og Pædagogik, Aarhus Universitet Denne artikel argumenterer

Læs mere

Univeristy College Syddanmark, 1. oktober Kvalitet i idrætstimerne

Univeristy College Syddanmark, 1. oktober Kvalitet i idrætstimerne Univeristy College Syddanmark, 1. oktober 2010 Kvalitet i idrætstimerne Jesper von Seelen 36 år Ph.D.-stipendiat (idrætspædagogik) www.idrætifolkeskolen.dk Univeristy College Syddanmark, 1. oktober 2010

Læs mere

altså når vi selv er døde og er i Guds herlighed, da skal vi få Hans ansigt at se.

altså når vi selv er døde og er i Guds herlighed, da skal vi få Hans ansigt at se. Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 18. januar 2015 Kirkedag: 2.s.e.H3K Tekst: Joh 2,1-11 Salmer: SK: 22 * 289 * 144 * 474 * 51,1-2 LL: 22 * 447 * 449 * 289 * 144 * 474 * 430 Moses vil gerne

Læs mere

13.25 ET STÆRKERE DANMARK Danmarks statsminister giver sit bud på, hvordan vi skaber et stærkere Danmark frem mod 2025.

13.25 ET STÆRKERE DANMARK Danmarks statsminister giver sit bud på, hvordan vi skaber et stærkere Danmark frem mod 2025. 10.00 GENERALFORSAMLING Alle DI s medlemmer er velkomne til at overvære generalforsamlingen, der finder sted i Skuespilhuset. Der er check-in fra kl. 09.00. 11.30 FROKOST OG EVENTS 13.00 TRANSFORMING DENMARK

Læs mere

fundament for AGL Charlotte Bruun 28. marts, 2007 Lektor Institut for Økonomi, Politik og Forvaltning Aalborg Universitet

fundament for AGL Charlotte Bruun 28. marts, 2007 Lektor Institut for Økonomi, Politik og Forvaltning Aalborg Universitet Lektor Institut for Økonomi, Politik og Forvaltning Aalborg Universitet empiriske AGL 28. marts, 2007 empiriske empiriske Makroøkonometriske AGL kalibrering dynamiske AGL Den offentlige sektor AGL empiriske

Læs mere

Erik Gaden Jesper Jespersen. Introduktion til. Mikro. økonomi 2. UDGAVE. Jurist- og Økonomforbundets Forlag

Erik Gaden Jesper Jespersen. Introduktion til. Mikro. økonomi 2. UDGAVE. Jurist- og Økonomforbundets Forlag Erik Gaden Jesper Jespersen Introduktion til Mikro økonomi 2. UDGAVE Jurist- og Økonomforbundets Forlag Introduktion til Mikroøkonomi Erik Gaden Jesper Jespersen Introduktion til Mikroøkonomi 2. udgave

Læs mere

Hvordan en stat bør vægte hensynet til minoritetsgrupper med en kvindeundertrykkende kulturel praksis mod hensynet til kvinders generelle

Hvordan en stat bør vægte hensynet til minoritetsgrupper med en kvindeundertrykkende kulturel praksis mod hensynet til kvinders generelle Hvordan en stat bør vægte hensynet til minoritetsgrupper med en kvindeundertrykkende kulturel praksis mod hensynet til kvinders generelle rettigheder. 1 Prolog Jeg vil i denne opgave se på, hvordan en

Læs mere

Indhold. 7 1. samling: Bibelens røde tråd. 13 2. samling: Helligånden formidler. 20 3. samling: Shhh! Gud taler. 26 4. samling: Nåde-leverandør

Indhold. 7 1. samling: Bibelens røde tråd. 13 2. samling: Helligånden formidler. 20 3. samling: Shhh! Gud taler. 26 4. samling: Nåde-leverandør Indhold 5 Forord 6 Vejledning 7 1. samling: Bibelens røde tråd 13 2. samling: Helligånden formidler 20 3. samling: Shhh! Gud taler 26 4. samling: Nåde-leverandør 32 5. samling: Lev i Bibelen 39 6. samling:

Læs mere

Indhold. Introduktion 7. Zygmunt Bauman 11 Tid/Rum 21. Peter L. Berger og Thomas Luckmann 77 Internalisering af virkeligheden 87

Indhold. Introduktion 7. Zygmunt Bauman 11 Tid/Rum 21. Peter L. Berger og Thomas Luckmann 77 Internalisering af virkeligheden 87 Indhold Introduktion 7 Zygmunt Bauman 11 Tid/Rum 21 Peter L. Berger og Thomas Luckmann 77 Internalisering af virkeligheden 87 Pierre Bourdieu 113 Strukturer, habitus, praksisser 126 Michel Foucault 155

Læs mere

Statskundskab. Studieleder: Lektor, Ph.D. Uffe Jakobsen

Statskundskab. Studieleder: Lektor, Ph.D. Uffe Jakobsen Statskundskab Studieleder: Lektor, Ph.D. Uffe Jakobsen På spørgsmålet: Hvad er "politologi"? kan der meget kort svares, at politologi er "læren om politik" eller det videnskabelige studium af politik.

Læs mere

16.s.e.t. 20. sep. 2015. Høstgudstjeneste.

16.s.e.t. 20. sep. 2015. Høstgudstjeneste. 1 16.s.e.t. 20. sep. 2015. Høstgudstjeneste. Tekster: Job 3,11-22. Ef. 3,13-21. Luk. 7,11-17. Hvorfor? Det ord kender vi alle alt for godt. Livet er fyldt med gåder og situationer, hvor vi står tilbage

Læs mere

Verdensbilleder og moderne naturvidenskab. Peter Øhrstrøm Aalborg Universitet

Verdensbilleder og moderne naturvidenskab. Peter Øhrstrøm Aalborg Universitet Verdensbilleder og moderne naturvidenskab Peter Øhrstrøm Aalborg Universitet 1 2 Teisme Deisme Naturalismen Nihilismen Eksistentialismen Panteisme New Age 3 Fokus på Kaj Munks rolle 1920ernes danske åndskamp

Læs mere

University Colleges. Inkluderende pædagogik i praksis Brinck, Marieke Natasja. Published in: Tidsskrift for Socialpædagogik. Publication date: 2014

University Colleges. Inkluderende pædagogik i praksis Brinck, Marieke Natasja. Published in: Tidsskrift for Socialpædagogik. Publication date: 2014 University Colleges Inkluderende pædagogik i praksis Brinck, Marieke Natasja Published in: Tidsskrift for Socialpædagogik Publication date: 2014 Document Version Tidlig version også kaldet pre-print Link

Læs mere