Store transportprojekter - Før-og-efter studier af trafik og økonomi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Store transportprojekter - Før-og-efter studier af trafik og økonomi"

Transkript

1 1 Store transportprojekter - Før-og-efter studier af trafik og økonomi Mette K. Skamris Trafikforskningsgruppen, Aalborg Universitet Paper præsenteret ved Trafikdage på AUC, 21 august Dette paper er blevet til på baggrund af mit afgangsprojekt til civilingeniør i International Teknologi Planlægning ved Aalborg Universitet. I afgangsprojektet gennemgås økonomi og trafik i store transport projekter Introduktion Kun lidt forskning er blevet lavet om før-og-efter studier af trafik og økonomi i store transport projekter. De få undersøgelser viser alle som klar tendens, at prognoserne for anlægsomkostningerne er undervurderet og trafikprognoserne er overvurderet. I Danmark er der indenfor de seneste årtier besluttet at investere mange milliarder kroner i transportinfrastruktur fordelt på få, meget store projekter som til eksempel Storebælts- og Øresundsforbindelserne. Forestående er beslutningen om en eventuel fast forbindelse mellem Danmark og Tyskland over Femer Bælt. Alene Storebælts- og Øresundsforbindelserne beløber sig til omkring 40 milliarder kroner (1994 priser) og omkostningerne til en fast forbindelse over Femer Bælt er for nuværende vurderet af EU kommissionen til ECU 4,5 milliarder for kyst-til-kyst delen, og hertil kommer yderligere ECU 2 til 4 milliarder for landanlæggene. 2 Med de store summer som der bruges på transportinfrastruktur verden over er det bemærkelsesværdigt hvor få studier der er lavet om effekterne af disse store projekter og af hvordan de faktisk er faldet ud i forhold til hvad der var projekteret. Dette paper beskriver to ting. For det første gives et resumé af mit afgangsprojekt. Heri har jeg har undersøgt økonomi og trafik i danske bro- og tunnel projekter, samt gennemgået udenlandske undersøgelser af store transport projekters økonomi og trafik. For det andet beskrives den videre forskning indenfor dette felt. 1 Mette K. Skamris. Large Transport Projects: Forecast Versus Actual Traffic and Costs, no. 151 (Aalborg Universitet: Institut for Samfundsudvikling og Planlægning, november 1994). 2 Commission of the European Communities. White Paper. Growth, Competitiveness, Employment. The Challenges and Ways Forward Into the 21st Century (Brussels: Office for Official Publications of the European Communities, 1993), p.82.

2 2. Metode og afgrænsning Undersøgelsen af de danske projekter tager udgangspunkt i 7 bro og tunnel projekter. Prognoser for anlægsomkostninger og trafik, udarbejdet op til beslutningerne, sammenlignes med de faktiske anlægsomkostninger og den faktiske trafikudvikling. De 7 projekter er Limfjordstunnelen indviet maj 1969, Den ny Lillebæltsbro indviet oktober 1970, Sallingsundbroen indviet maj 1978, Vejlefjordbroen indviet juli 1980, Farøbroerne indviet juni 1985, Storebæltsforbindelsen under anlæggelse og Øresundsforbindelsen under projektering. De 7 projekter er udvalgt efter at det skulle være de 7 største, dvs. dyreste, projekter bygget siden 1960 og de skulle være lokaliseret i forskellige egne af landet. Undersøgelsen bygger på original kildemateriale, dvs. anlægslove, baggrundsrapporter, trafikdata og endelige regnskabsopgørelser. Den budgetterede anlægspris for kyst-til-kyst delen som beskrevet i beslutningsgrundlag er sammenlignet med den faktiske anlægspris for kyst-til-kyst delen. Priserne er udregnet i faste priser eksklusiv moms. Trafikken er sammenlignet for prognosen for åbningsåret som beskrevet i beslutningsgrundlaget og faktiske trafik i åbningsåret. Udover de danske projekter har jeg gennemgået udenlandske før-og-efter studier. Her har jeg ikke afgrænset mig til bro og tunnel projekter, men har inkluderet alle former for transport projekter, dvs. ud over broer og tunneler også motorveje, hovedveje og offentlige transport. Havde jeg udelukkende havde holdt mig til broer og tunneler for de udenlandske projekter ville der ikke være tilstrækkelig materiale til at lave en undersøgelse. Min gennemgang af disse udenlandske projekter er altså ikke lavet på baggrund af original empiri, men bygger på sekundære kilder. Derfor har det været vigtigt at være kritisk i forhold til hvilke kilder disse undersøgelser bygger på. Nogle af studierne bygger hovedsageligt på brugen af avisartikler, og derfor er disse blevet taget med et vist forbehold. Andre undersøgelser måtte ekskluderes fordi beskrivelser af de økonomiske forhold ikke har været tilstrækkelige, f.eks. hvis der ikke var beskrevet i hvilket års priser anlægsomkostninger var opgivet, hvis omkostningerne var opgjort i løbende priser, eller hvis der ikke i tilstrækkeligt omfang var gjort opmærksom på hvad anlægsomkostningerne omfattede osv. 3. Resultater Syv danske bro og tunnel projekter For de danske projekter, med undtagelse af Sallingsund, Storebælt og Øresund, blev projekterne etableret for trafikalt at aflaste allerede eksisterende forbindelser. I tilfældet med Sallingsundbroen blev denne etableret som erstatning for færgefart. På grund af det store trafikale behov gik debatten i Folketinget ikke så meget på om der i det hele taget var behov for forbindelserne men debatten var mere koncentreret om linieføringer og valg af tekniske løsninger. Baggrundsrapporten for Farøbroerne indeholder dog en cost-benefit analyse, men der blev kun ganske kort refereret til denne analyse under Folketingsdebatten og analysens resultater blev ikke fulgt. Tabel 1 viser resultaterne af undersøgelsen af de danske projekter. Ud fra de endelige regnskabsopgørelser som jeg er i besiddelse af har jeg ikke været i stand 2

3 til at forklare hvad der har været årsag til budgetoverskridelserne. At budgettet for nogle af projekterne er overskredet skyldes til dels ændringer i anlægskonstruktionerne og forsinkelser. Men i de tilfælde har det alene kunnet forklare op til 30% af budgetoverskridelserne. 3 Difference mellem faktiske udvikling og prognose (%) Projekt Anlægsomkostning Anlægstid Trafik Limfjordstunnelen Den ny Lillebæltsbro Sallingsundbroen Vejlefjordbroen Farøbroerne Gennemsnitlige overskridel se 2 8 Storebæltsforbindelsen Øresundsforbindelsen 11 3 Noter: 1 Differencen er udregnet således: (faktiske-prognose)/prognose x 100 = difference i %. 2 Overskridelsen er beregnet fra vedtagelse af anlægsloven i 1987 til den seneste prognose fra Overskridelsen er beregnet fra vedtagelsen af anlægsloven i 1991 til seneste prognose fra Differencen er udregnet således: (faktiske-prognose)/prognose x 100 = difference i %. 5 Anlægstiden er sat til 3 år da der ikke er estimeret en anlægstid i anlægsloven. 6 Differencen er udregnet som forskellen mellem faktiske og prognosticeret trafik for projektet s åbningsår: (faktiske-prognose)/prognose x 100 = differencen i %. 7 Ingen trafikprognoser opgivet i bemærkningerne til anlægsloven. 8 Stigningen i trafikprognoserne er fra vedtagelsen af anlægsloven i 1987 til den seneste prognose fra august Tabel 1: Difference mellem prognoser og faktiske udvikling af anlægsomkostninger, anlægstid og trafik for 7 danske bro og tunnel projekter. Kilde: Mette K. Skamris. Large Transport Projects: Forecast Versus Actual Traffic and Costs, no.151 (Aalborg Universitet: Institut for Samfundsudvikling og Planlægning, novembe r 1994). For Storebælts- og Øresundsforbindelserne kan der endnu ikke laves sammenligning mellem prognoserne og den faktiske udvikling. Kun udviklingen i trafikprognoserne og anlægsbudgetterne kan følges og sammenhængen mellem opskrivningerne af disse to springer i øjnene. I figur 3 er

4 sammenhængen mellem udviklingen af anlægsbudgetterne og trafikprognoserne vist og her ses det at anlægsbudget og trafikprognoser stiger sammen. Dette har ledt til kritik af, at trafikprognoserne er lavet for at vise projekterne som profitable og derved øge projekternes chance for at blive vedtaget i Folketinget. 4 Index Øresund, Construction Cost Øresund, Road Traffic Index Great Belt, Road Traffic Great Belt, Construction Cost Figur 1: Prognoser af anlægsomkostninger og vejtrafik for Storebælts- og Øresundsforbindelserne. Kilde: Mette K. Skamris. Large Transport Projects: Forecast Versus Actual Traffic and Costs, no. 151 (Aalborg Universitet: Institut for Samfundsudvikling og Planlægning, november 1994). Hvad angår Øresundsforbindelsen har Rigsrevisionen gennemgået Trafikministeriets baggrundsnotater om Øresundsforbindelsens økonomiske rentabilitet. Adskillelige af forudsæt- 3 ningerne som er brugt i disse notater er blevet ændret frem og tilbage for at se hvilke ændringer det har haft for rentabiliteten af projektet. Dette har bla. resulteret i at realrenten på 7%, som er budgetdepartementets vejledende realrente for offentlige investeringer, blev sat ned til 5% som forudsat ved vedtagelsen af anlægsloven. Den er dog igen senere blevet sat ned til 4 4%. Det har også ført til at trafikprognoserne er blevet øget. Alt i alt har ændringer på forudsætningerne op til vedtagelsen af anlægsloven medført at et underskud på 400 millioner for den danske del af forbindelsen, som beskrevet i et notat fra d. 8 januar 1991, gradvist udviklede sig til et overskud i de følgende notater, sluttende med et overskud på 55 millioner i et notat fra maj I anlægsloven er overskuddet sat til 50 millioner for den danske del af Øresundsforbindelsen. Rigsrevisionen kritiserer, at Folketinget ikke blev bedre informeret om usikkerhederne ved Øresunsforbindelsens økonomi inden vedtagelsen af anlægssloven. "Betydningen af denne usikkerhed er stor, idet selv en beskreden budgetforøgelse ud fra lov- 3 Rigsrevisionen. Notat til statsrevisorerne om udviklingen i de økonomiske overslag vedrørende Øresundsforbindelsens retabilitet. RN 2001/94 (København: Rigsrevisionen, 21. april 1994); Rigsrevisionen. Beretning til statsrevisorerne om udviklingen i de økonomiske overslag vedrørende Øresundsforbindelsen. RB 2001/94 (København: Rigsrevisionen, november 1994). 4 Øresundskonsortiet. Den faste forbindelse over Øresund (København: Øresundskonsortiet, Februar 1994), s. 6.

5 forslagets økonomiske forudsætninger vil gøre det umuligt at opfylde selvfinansieringskravet". 5 Udenlandske undersøgelser Det er ikke kun i de danske projekter at man ser budgetoverskridelser og for optimistiske trafikprognoser. Udenlandske undersøgelser peger i samme retning. Det er ofte hørt at der ikke er to projekter der er ens og derfor kan man ikke sammenligne dem. Det kan være rigtigt, men når det kommer til udviklingen i anlægsomkostningerne så er der en slående lighed mellem f.eks de danske projekter og andre store, og større projekter. Der er en klar tendens til at anlægsomkostningerne i projektvurderingsperioden er vurderet for lavt. Der eksistere kun få studier der sammenligner prognoser af trafik og økonomi med faktiske udvikling for en større gruppe af transport projekter. Indenfor den nordiske og engelsksprogede litteratur findes 4 studier. Det første studie er udført af det engelske Transport and Road Research Laboratory og dækkede 21 metro projekter i udviklingslande. Her ud af kunne prognoser for anlægsomkostninger sammenholdes med faktiske udvikling for 13 af projekterne. og prognosticerede trafik kunne sammenlignes med faktiske udvikling for 9 projekter. Tabel 2 viser resultaterne af undersøgelsen. 6 5 Difference mellem faktiske udvikling og prognose (%) Anlægsomkostning Antal projekter Trafik Antal projekter -10 til Som prognose til til til til til til til til til Rigsrevisionen. Beretning til statsrevisorerne om udviklingen i de økonomiske overslag vedrørende Øresundsforbindelsen. RB 2001/94 (København: Rigsrevisionen, november 1994), p P.R. Fouracre, R.J. Allport and J.M. Thomson, The Performance and Impact of Rail Mass Transit in Developing Countries. TRRL Research Report 278 (Crowthorne: Transport and Road Research Laboratory, 1990).

6 Tabel 2: Difference mellem faktiske udvikling og prognose for anlægsomkostninger og trafik for metro projekter i udviklingslande. 6 Kilde: P.R. Fouracre, R.J. Allport and J.M. Thomson, The Performance and Impact of Rail Mass Transit in Developing Countries. TRRL Research Report 278 (Crowthorne: Transport and Road Research Laboratory, 1990), pp. 7, 10. Det andet studie er fra det svenske Riksrevisionsverk som har undersøgt 15 vej og bane projekter. Den gennemsnitlige overskridelse af anlægsbudgettet for de 8 vejprojekter var 86%, svingende fra 2% til 182%. Den gennemsnitlige budgetoverskridelse for de 7 bane projekter var 17%, svingende fra -14% til +74%. 7 Det tredje studie er lavet af U.S. Department of Transportation som har undersøgt 8 offentlige bane projekter. Den gennemsnitlige budgetoverskridelse for disse 8 projekter var 43%, svingende fra -11% til +83%. Med hensyn til trafikprognoserne var de i gennemsnit 65% for optimistiske, svingende fra 28% til 85%. 8 Det fjerde studie er lavet af den engelske Rigsrevision. Her er der lavet sammenligning af trafikprognoser og faktiske udvikling for 41 vej projekter. 22 projekter lå indenfor en overskridelse på ±20%. De andre 19 projekter svingede fra at være mellem-50% til +105% for optimistiske. 9 Ud over disse 4 studier er der lavet single-case studier som viser samme tendens til budgetoverskridelser og for optimistiske trafikprognoser. Bla. er der lavet studier om Kanaltunnelen som i øjeblikket ser ud til at overskride den estimerede anlægspris med 100%. 10 I mange af de udenlandske studier, specielt de amerikanske, har forfatteren prøvet at give bud på hvad årsagerne til overskridelserne har været. Ændringer i design, forsinkelser, de teknologiske nyskabelser har kunnet forklare en del, men der er stadig en stor del som ikke kan 7 Riksrevisionsverket. Infrastrukturinvesteringar: En kostnadsjämförelse mellan plan och utfall i 15 större projekt inom Vägverket och Banverket. RRV 1994:23 (Stockholm: Avdelingen för Effektivitetsrevision, 1994). 8 Don Pickrell. Urban Rail Transit Projects: Forecast Versus Actual Ridership and Cost (Washington D.C.: U.S. Department of transportation, 1990). 9 National Audit Office. Department of Transport, Scottish Department and Welsch Office: Road Planning (London: HMO, 1988). 10 Major projects Association. "The Channel Tunnel" in Beyond 2000: A Source Book for Major projects (Oxford: Templeton College, maj 1994); The Economist, 30 April 1994, s. 73.

7 forklares ud fra tekniske årsager. Nogle af forfatterne mener at årsagerne skal findes i manipulerede prognoser. Prognoserne blev lavet til gunst for en bestemt politisk overbevisning eller bestemte ønsker og for at projektet kunne vedtages. En af forfatterne har direkte kunnet konstatere dette gennem interviews med nøglepersoner Fordelinger Samles resultaterne af prognoserne for anlægsomkostningerne sammenlignet med faktiske omkostninger for de danske og de udenlandske projekter, fås fordelingen som vist i figur 2. Differencen svingede fra at anlægsomkostningerne i faste priser var 15% overestimeret til at de var 500% underestimeret. I godt 75% af projekterne var anlægsomkostningerne underestimeret og hyppigst, i 32% af alle projekterne, var der overskridelser af omkostningerne på 50% til 100%. Det skal bemærkes at fordelingen i figur 2 er usikker idet den samler både vej og bane projekter. F.eks. viser undersøgelsen fra det svenske Riksrevisionsverk at der er en tendens til at vejprojekter har større budgetoverskridelser end baneprojekter. En mere sikker fordeling må derfor afvente undersøgelsen af et større antal projekter. Figur 2: Procentdel af projekter liggende indenfor intervaller af budgetoverskridelser. 12 Kilde: Mette K. Skamris. Large Transport Projects: Forecast Versus Actual Traffic and Costs, no. 151 (Aalborg Universitet: Institut for Samfundsudvikling og Planlægning, november 1994). 11 Martin Wachs. "Ethics and Advocacy in Forecasting for Public Policy." Business and Professional Ethics Journal Vol. 9, Nos. 1&2 (1990). 12 I alt indgår 41 danske, svenske, engelske og amerikanske projekter.

8 Samles resultaterne af trafikprognoserne sammenlignet med faktiske trafikudvikling for de danske og de udenlandske projekter, fås fordelingen som vist i figur 3. Differencen svingede fra at trafikprognoserne var 50% underestimeret til at de var 105% overestimeret. I 90% af projekterne var trafikprognoserne overestimeret og hyppigst, i 46% af alle projekterne, var trafikken overestimeret mellem 20% og 60%. Det skal bemærkes at fordelingen vist i figur 3 er usikker idet den samler både vej og bane projekter. F.eks. tyder eksisterende data på at overoptimistiske trafikprognoser er mere udtalte for baneprojekter end for vejprojekter. En mere sikker fordeling må derfor afvente undersøgelsen af et større antal projekter. 8 Figur 3: Procentdel af projekter liggende indenfor intervaller af overestimeret trafik. 13 Kilde: Mette K. Skamris. Large Transport Projects: Forecast Versus Actual Traffic and Costs, no. 151 (Aalborg Universitet: Institut for Samfundsudvikling og Planlægning, november 1994). 4. Konklusion Erfaringerne med gennemgangen af de danske og de udenlandske store transport projekter viser at omkostningsoverskridelser på 50% til 100% er almindelige og overskridelser på over 100% ikke er ualmindelige. Samtidig viser erfaringer at trafikprognoser for store transport projekter ofte er mellem 20% og 60% for optimistiske. Vildledende prognoser, der ofte er fremlagt for beslutningstagere og offentligheden, kan lede til at de forkerte beslutninger træffes og at der derved sker en forkert fordeling af investeringer. 13 I alt indgår 22 projekter. BART projektet i San Francisco samt to engelske vej projekter, indgår i fordelingen udover de danske, svenske, engelske og amerikanske projekter.

9 Forskellen mellem prognoser og faktiske udvikling kan ikke alene forklares med at det er vanskeligt at spå om fremtiden og at der derfor er store usikkerheder ved at lave prognoser. Forskellene mellem prognoser og den faktiske udvikling er for konstante og ensidige til at dette er tilfældet. Dette har ledt til en kritik af, at fortalere for et projekt har succes med at lave ensidige og forudindtagede prognoser der leder til at den mest sandsynlige beslutning er at fortsætte med projektet fremfor en beslutning om at projektet ikke skal føres videre. 5. Videre forskning For øjeblikket er der et 3-årigt forskningsprogram om store transportinfrastruktur projekter i gang ved Aalborg Universitet. Projektet omhandler økonomi, miljø og institutionsudvikling indenfor disse store projekter. Jeg sidder med et ph.d.-projekt indenfor dette forskningsprogram, som behandler de økonomiske aspekter, herunder også trafik. Formålet med projektet er at undersøge et stort antal transport projekter for her ud af at uddrage erfaringer om de økonomiske aspekter som kan overføres til beslutningsprocedurerne for nye store transport projekter. 9 Referencer Commission of the European Communities. White Paper. Growth, Competitiveness, Employment. The Challenges and Ways Forward Into the 21st Century (Brussels: Office for Official Publications of the European Communities, 1993) Fouracre, P.R., R.J. Allport and J.M. Thomson, The Performance and Impact of Rail Mass Transit in Developing Countries. TRRL Research Report 278 (Crowthorne: Transport and Road Research Laboratory, 1990). Major projects Association. "The Channel Tunnel" in Beyond 2000: A Source Book for Major projects (Oxford: Templeton College, maj 1994). National Audit Office. Department of Transport, Scottish Department and Welsch Office: Road Planning (London: HMO, 1988). Pickrell, Don. Urban Rail Transit Projects: Forecast Versus Actual Ridership and Cost(Washington D.C.: U.S. Department of transportation, 1990). Rigsrevisionen. Beretning til statsrevisorerne om udviklingen i de økonomiske overslag vedrørende Øresundsforbindelsen. RB 2001/94 (København: Rigsrevisionen, november 1994). Rigsrevisionen. Notat til statsrevisorerne om udviklingen i de økonomiske overslag vedrørende Øresundsforbindelsens retabilitet. RN 2001/94 (København: Rigsrevisionen, 21. april 1994).

10 Riksrevisionsverket. Infrastrukturinvesteringar: En kostnadsjämförelse mellan plan och utfall i 15 större projekt inom Vägverket och Banverket. RRV 1994:23 (Stockholm: Avdelingen för Effektivitetsrevision, 1994). Skamris, Mette K. Large Transport Projects: Forecast Versus Actual Traffic and Costs, no. 151 (Aalborg Universitet: Institut for Samfundsudvikling og Planlægning, november 1994). Wachs, Martin. "Ethics and Advocacy in Forecasting for Public Policy." Business and Professional Ethics Journal Vol. 9, Nos. 1&2 (1990). Øresundskonsortiet. Den faste forbindelse over Øresund (København: Øresundskonsortiet, Februar 1994). 10

4.2 Hvorfor går store projekter galt?

4.2 Hvorfor går store projekter galt? Risk Management Forlaget Andersen 4.2 Hvorfor går store projekter galt? Af Bent Flyvbjerg, bentflyvbjerg@stofanet.dk Forord og redigering af Bjørn Rothaus, PricewaterhouseCoopers bro@pwc.dk Forord Denne

Læs mere

Trafikudviklingen skønnes større end i undersøgelsesrapporterne hvilket i givet fald yderligere vil forbedre rentabiliteten af projektet.

Trafikudviklingen skønnes større end i undersøgelsesrapporterne hvilket i givet fald yderligere vil forbedre rentabiliteten af projektet. i:\jan-feb-2000\femer-bælt-fh.doc Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 77 19 28. februar 2000 RESUMÈ GODT BESLUTNINGSGRUNDLAG FOR FAST FEMER BÆLT-FORBINDELSE Trafikministeriet og Transportrådet afholdt

Læs mere

Analyseinstitut for Forskning

Analyseinstitut for Forskning Analyseinstitut for Forskning Bioteknologi Opfattelser og holdninger blandt danskere, 1989-2000 Notat 2001/3 ISSN: 1399-8897 Analyseinstitut for Forskning/ The Danish Institute for Studies in Research

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om driften af rejsekortet

Rigsrevisionens notat om beretning om driften af rejsekortet Rigsrevisionens notat om beretning om driften af rejsekortet August 2017 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om driften af rejsekortet (beretning nr. 11/2014) 1. august 2017 RN 701/17

Læs mere

Kommentarer til Femern A/S rentabilitetsanalyse

Kommentarer til Femern A/S rentabilitetsanalyse Transportudvalget 2012-13 TRU Alm.del Bilag 190 Offentligt Kommentarer til Femern A/S rentabilitetsanalyse Vi har kun kort vurderet Femern A/S rentabilitetsberegninger og ønsker her at fremhæve et par

Læs mere

Samfundsøkonomisk analyse af en fast forbindelse over Femern Bælt

Samfundsøkonomisk analyse af en fast forbindelse over Femern Bælt Samfundsøkonomisk analyse af en fast forbindelse over Femern Bælt Mette Bøgelund, Senior projektleder, COWI A/S Trafikdage på Aalborg Universitet 2004 1 I analysen er de samfundsøkonomiske fordele og ulemper

Læs mere

Støjdæmpende vejbelægning på Motorring 3, samfundsøkonomisk analyse

Støjdæmpende vejbelægning på Motorring 3, samfundsøkonomisk analyse Støjdæmpende vejbelægning på Motorring 3, samfundsøkonomisk analyse Civilingeniør Henrik Nejst Jensen, Vejdirektoratet, Vej- og trafikområdet, hne@vd.dk Civilingeniør Carsten Bredahl Nielsen, Vejdirektoratet,

Læs mere

NY TRAFIKPROGNOSE VEDR. FEMERN BÆLT

NY TRAFIKPROGNOSE VEDR. FEMERN BÆLT 14.maj 2003 f Frithiof Hagen, direkte tlf. 3355 7719 Resumé: NY TRFIKPROGNOSE VEDR. FEMERN ÆLT En opdateret prognose for trafikken over en fast Femern ælt-forbindelse i viser, at denne ikke vil blive afgørende

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om universiteternes stigende egenkapital

Rigsrevisionens notat om beretning om universiteternes stigende egenkapital Rigsrevisionens notat om beretning om universiteternes stigende egenkapital November 2016 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om universiteternes stigende egenkapital (beretning nr.

Læs mere

PERSPEKTIVANALYSER OG LANGSIGTEDE UDFORDRINGER I TRANSPORTSEKTOREN HENRIK BACKTEMAN LARSEN, PROJEKTLEDER

PERSPEKTIVANALYSER OG LANGSIGTEDE UDFORDRINGER I TRANSPORTSEKTOREN HENRIK BACKTEMAN LARSEN, PROJEKTLEDER PERSPEKTIVANALYSER OG LANGSIGTEDE UDFORDRINGER I TRANSPORTSEKTOREN HENRIK BACKTEMAN LARSEN, PROJEKTLEDER HOVEDPUNKTER Noget om statsvejnettet i Danmark Noget om perspektiv/omverdens analyse Problemstillinger

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Metroselskabet I/S. Marts 2011

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Metroselskabet I/S. Marts 2011 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Metroselskabet I/S Marts 2011 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om Metroselskabet I/S (beretning nr. 11/2009) 8. marts 2011

Læs mere

ØKONOMISK OG MILJØMÆSSIG VURDERING AF EN FAST FEMERN BÆLT FORBINDELSE

ØKONOMISK OG MILJØMÆSSIG VURDERING AF EN FAST FEMERN BÆLT FORBINDELSE 9. oktober 2007 af Frithiof Hagen direkte tlf. 3355 7719 ØKONOMISK OG MILJØMÆSSIG VURDERING AF EN FAST FEMERN BÆLT FORBINDELSE Resumé: Både ud fra miljøhensyn, finansielle forhold og en samfundsøkonomisk

Læs mere

FAST FORBINDELSE OVER FEMERN BÆLT. Udarbejdet af Femern Bælt A/S. for. Transportministeriet. Finansiel analyse

FAST FORBINDELSE OVER FEMERN BÆLT. Udarbejdet af Femern Bælt A/S. for. Transportministeriet. Finansiel analyse FAST FORBINDELSE OVER FEMERN BÆLT Udarbejdet af Femern Bælt A/S for Transportministeriet Finansiel analyse September 2008 FAST FORBINDELSE OVER FEMERN BÆLT Finansiel analyse September 2008 Transportministeriet

Læs mere

23. november 2015 Femernforbindelsens økonomi

23. november 2015 Femernforbindelsens økonomi 23. november 2015 Femernforbindelsens økonomi Femern A/S Aftale mellem Danmark og Tyskland fra 2008 som grundlag for Femernprojektets økonomiske model Claus Baunkjær 2 Teknisk grundlag: Sænketunnel med

Læs mere

Bilag 3 Sejladssikkerhed

Bilag 3 Sejladssikkerhed Bilag 3 Sejladssikkerhed 1. Indledning Femern A/S har gennemført et omfattende program af sejladsstudier med henblik på at kortlægge effekterne for sejladsen i Femern Bælt, såfremt der bygges en bro. Dette

Læs mere

En fast forbindelse over Femern Bælt: Trafik og økonomi

En fast forbindelse over Femern Bælt: Trafik og økonomi En fast forbindelse over Femern Bælt: Trafik og økonomi Annette Christensen, Specialkonsulent, Trafikministeriet Henning L. Kristensen, Chefkonsulent, Carl Bro Peter Bønløkke, Stud.scient.pol., Trafikministeriet

Læs mere

FAST FORBINDELSE OVER FEMERN BÆLT. Trafikministeriet, Danmark. Finansiel analyse

FAST FORBINDELSE OVER FEMERN BÆLT. Trafikministeriet, Danmark. Finansiel analyse FAST FORBINDELSE OVER FEMERN BÆLT Trafikministeriet, Danmark Finansiel analyse Juni 2004 FAST FORBINDELSE OVER FEMERN BÆLT Finansiel analyse Juni 2004 Trafikministeriet Frederiksholms Kanal 27 DK-1220

Læs mere

Abstrakt. Landstrafikmodellen og valideringsprocessen. Trafikberegninger

Abstrakt. Landstrafikmodellen og valideringsprocessen. Trafikberegninger Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Workshop: Anvendelse af samfundsøkonomisk metode i transportsektoren. Tidspunkt: Tirsdag den 27. august 2002, kl. 9.00-12.20

Workshop: Anvendelse af samfundsøkonomisk metode i transportsektoren. Tidspunkt: Tirsdag den 27. august 2002, kl. 9.00-12.20 Trafikministeriet Notat Workshop på Trafikdagene 2002 Dato J.nr. Sagsbeh. Org. enhed : 8. oktober 2002 : 106-49 : TLJ, lokaltelefon 24367 : Planlægningskontoret Workshop: Anvendelse af samfundsøkonomisk

Læs mere

FEMERN BÆLT: STATSGARANTIER OVERFLØDIGGØR SUBSIDIER

FEMERN BÆLT: STATSGARANTIER OVERFLØDIGGØR SUBSIDIER November 2002 Af Frithiof Hagen, direkte tlf. 3355 7719 FEMERN BÆLT: STATSGARANTIER OVERFLØDIGGØR SUBSIDIER Resumé: Når den danske og den tyske trafikminister mødes i begyndelsen af år 2003 for at drøfte

Læs mere

Et risikabelt projekt

Et risikabelt projekt 1 Det danske Transportrådet, som er nedsat af Folketinget blandt andet med henblik på at bidrage til et bedre grundlag for dansk transportpolitik, nedsatte i 1994 et panel, som i perioden 1994-95 gennemførte

Læs mere

et nordjylland i udvikling!

et nordjylland i udvikling! et nordjylland i udvikling! Nordjylland står sammen i samfundets interesse. Køen over Limfjorden bliver i de kommende år længere og længere. Limfjorden bliver snart en barriere for Nordjyllands udvikling.

Læs mere

KATTEGAT- FORBINDELSEN

KATTEGAT- FORBINDELSEN TRAFIKAL VURDERING AF KATTEGAT- FORBINDELSEN SAMMENFATNING OKTOBER 2012 2 TRAFIKAL VURDERING AF KATTEGATFORBINDELSEN FORORD Mange spørgsmål skal afklares, før Folketinget kan tage endelig stilling til

Læs mere

Betalingsring om København giver minus for samfundsøkonomien

Betalingsring om København giver minus for samfundsøkonomien December 2011 Betalingsring om København giver minus for samfundsøkonomien AF CHEFKONSULENT ANNETTE CHRISTENSEN, ANCH@DI.DK Den planlagte betalingsring om København har en negativ samfundsøkonomisk virkning

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON. 17. Januar /14954 Niels Fejer Christiansen

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON. 17. Januar /14954 Niels Fejer Christiansen Transportudvalget 2011-12 TRU alm. del Bilag 178 Offentligt DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 17. Januar 2012 11/14954 Niels Fejer Christiansen nfc@vd.dk 7244 3333 Transportministeriet Center for

Læs mere

Axcelfuture Lead En kortsigts-fremskrivningsmodel for private investeringer

Axcelfuture Lead En kortsigts-fremskrivningsmodel for private investeringer En kortsigts-fremskrivningsmodel for private investeringer 1996K1 1997K1 1998K1 1999K1 2000K1 2001K1 2002K1 2003K1 2004K1 2005K1 2006K1 2007K1 2008K1 2009K1 2010K1 2011K1 2012K1 2013K1 2014K1 2015K1 2016K1

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Trafikministeriets overdragelse af statshavnene til kommunerne. November 2007

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Trafikministeriets overdragelse af statshavnene til kommunerne. November 2007 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Trafikministeriets overdragelse af statshavnene til kommunerne November 2007 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om Trafikministeriets

Læs mere

ØKONOMISK POLITIK I ET UDVIDET EU

ØKONOMISK POLITIK I ET UDVIDET EU 14. maj 2003 Af Anita Vium, direkte tlf. 3355 7724 Resumé: ØKONOMISK POLITIK I ET UDVIDET EU Fra det øjeblik, de Østeuropæiske lande træder ind i EU, skal de opfylde reglerne i Stabilitets- og Vækstpagten.

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om SKATs indsatsstrategi (II) Januar 2016

Notat til Statsrevisorerne om beretning om SKATs indsatsstrategi (II) Januar 2016 Notat til Statsrevisorerne om beretning om SKATs indsatsstrategi (II) Januar 2016 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om SKATs indsatsstrategi (II) (beretning nr. 13/2010) 7. januar

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af DSB. August 2013

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af DSB. August 2013 Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af DSB August 2013 TILRETTELÆGGELSESNOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af DSB 13. august

Læs mere

Hvad betyder førerløse biler for resultatet af samfundsøkonomiske analyser?

Hvad betyder førerløse biler for resultatet af samfundsøkonomiske analyser? Hvad betyder førerløse biler for resultatet af samfundsøkonomiske analyser? Aalborg Trafikdage 1 Baggrund og formål Forfatter: Jonas Herby og Christian Frank Dato: 14. marts 2016 Ofte tager samfundsøkonomiske

Læs mere

Statsrevisorernes Sekretariat Folketinget Christiansborg 1240 København K

Statsrevisorernes Sekretariat Folketinget Christiansborg 1240 København K MINISTEREN Statsrevisorernes Sekretariat Folketinget Christiansborg 1240 København K Dato J. nr. 3. april 2017 2017-1012 Frederiksholms Kanal 27 F 1220 København K Telefon 41 71 27 00 Vedr. Statsrevisorernes

Læs mere

Sikkerhedseffekter af trafiksanering og signalregulering i København

Sikkerhedseffekter af trafiksanering og signalregulering i København Sikkerhedseffekter af trafiksanering og signalregulering i København Af Søren Underlien Jensen, Trafitec, suj@trafitec.dk Evalueringerne af trafiksanering af veje og signalregulering af fodgængerovergange

Læs mere

Infrastruktur og økonomisk udvikling

Infrastruktur og økonomisk udvikling Special Session om Infrastruktur og Vækst Trafikdage på Aalborg Universitet 2010 Hans Henrik Sievertsen DTU Transport E-mail: hhs@transport.dtu.dk - Hvad ved vi egentlig? Infrastrukturinvesteringer: baseret

Læs mere

Etablering af ny midtjysk motorvej

Etablering af ny midtjysk motorvej Notat: Etablering af ny midtjysk motorvej Aftale om En grøn transportpolitik I januar 2009 blev der indgået en aftale mellem regeringen (Venstre og De Konservative), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti,

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om DSB s indsats for at bygge IC4-togene færdige

Rigsrevisionens notat om beretning om DSB s indsats for at bygge IC4-togene færdige Rigsrevisionens notat om beretning om DSB s indsats for at bygge IC4-togene færdige Januar 2018 NOTAT TIL STATSREVISORERNE, JF. RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr.

Læs mere

RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1

RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om Ørestads- og Metroprojektet (nr. 2) (beretning nr. 3/04) 30. januar 2008 RN A601/08 I. Indledning 1. Jeg oplyste i mit notat til

Læs mere

Storstrømsbroen. Vejtrafikale vurderinger VVM-redegørelse. Teknisk beskrivelse - 2014

Storstrømsbroen. Vejtrafikale vurderinger VVM-redegørelse. Teknisk beskrivelse - 2014 Storstrømsbroen Vejtrafikale vurderinger VVM-redegørelse Teknisk beskrivelse - 2014 SEPTEMBER 2014 VEJDIREKTORATET STORSTRØMSBROEN, VVM - UNDERSØGELSE VEJTRAFIKALE VURDERINGER, 2014 ADRESSE COWI A/S Parallelvej

Læs mere

Modellering af usikkerheder i transport infrastrukturprojekter: UNITE-DSS modellen

Modellering af usikkerheder i transport infrastrukturprojekter: UNITE-DSS modellen Modellering af usikkerheder i transport infrastrukturprojekter: UNITE-DSS modellen Adjunkt, PhD Kim Bang Salling Workshop: Usikkerheder i vurdering af transportprojekter Trafikdage v. Aalborg University

Læs mere

Med åbningen af Øresundsforbindelsen den 1. juli 2000 forværres problemerne betydeligt.

Med åbningen af Øresundsforbindelsen den 1. juli 2000 forværres problemerne betydeligt. i:\november 99\kbh-hovedbane-fh.doc Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 77 19 25. november 1999 RESUMÈ KØBENHAVNS HOVEDBANEGÅRD HELHEDSLØSNING Allerede i dag er kapaciteten på Københavns Hovedbanegård

Læs mere

Beslutningsstøtte og Beslutningstagen i England Vurderingsmetoder brugt i går, i dag og i morgen.

Beslutningsstøtte og Beslutningstagen i England Vurderingsmetoder brugt i går, i dag og i morgen. Beslutningsstøtte og Beslutningstagen i England Vurderingsmetoder brugt i går, i dag og i morgen. Decision Support and Decision Making in England Appraisal methods used yesterday, today and tomorrow Maj-Britt

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om det digitale tinglysningsprojekt. Marts 2013

Notat til Statsrevisorerne om beretning om det digitale tinglysningsprojekt. Marts 2013 Notat til Statsrevisorerne om beretning om det digitale tinglysningsprojekt Marts 2013 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om det digitale tinglysningsprojekt (beretning

Læs mere

Faktaark om ungdomskriminalitet. 29. september 2011

Faktaark om ungdomskriminalitet. 29. september 2011 Procent Faktaark om ungdomskriminalitet Indledning Ungdomskriminalitet er på sin vis et lidt misvisende begreb, idet kriminalitet som sådan langt hen ad vejen er et ungdomsfænomen. Unge mellem 15 og 24

Læs mere

Finansiering af transportinfrastruktur projekter

Finansiering af transportinfrastruktur projekter 1 Finansiering af transportinfrastruktur projekter 1.1 Introduktion Mange nye transportinfrastruktur projekter af både national og international betydning, herunder TransEuropæiske Net projekterne, gennemføres

Læs mere

Ny fjordforbindelse ved Frederikssund Betalingsanlæg. Delrapport

Ny fjordforbindelse ved Frederikssund Betalingsanlæg. Delrapport Betalingsanlæg Delrapport Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING OG SAMMENFATNING... 4 2. ORGANISERING... 5 3. SYSTEMBESKRIVELSE... 7 4. ØKONOMI... 9 Side 3/10 1. Indledning og sammenfatning Denne rapport

Læs mere

Transport for Greater Copenhagen

Transport for Greater Copenhagen Center for Regional Udvikling Transport for Greater Copenhagen - giver en øget værdi for borgerne Trafikdagene i Aalborg 2016 Direktør Claus Bjørn Billehøj Transport for Greater Copenhagen Claus Bjørn

Læs mere

De kommunale budgetter 2014 Forbedret driftsresultat, men stadig samlet underskud

De kommunale budgetter 2014 Forbedret driftsresultat, men stadig samlet underskud NOTAT De kommunale budgetter 2014 Forbedret driftsresultat, men stadig samlet underskud Bo Panduro, tlf. 7226 9971, bopa@kora.dk Amanda Madsen, amma@kora.dk Marts 2014 Købmagergade 22. 1150 København K.

Læs mere

April Notat til Statsrevisorerne om beretning om det digitale tinglysningsprojekt

April Notat til Statsrevisorerne om beretning om det digitale tinglysningsprojekt Statsrevisorerne 2009-10 Beretning nr. 14 Rigsrevisionens fortsatte notat nr. 2 af 7. april 2014 Offentligt Notat til Statsrevisorerne om beretning om det digitale tinglysningsprojekt April 2014 FORTSAT

Læs mere

KULTUR OG OPLEVELSER. Kultur og kreativitet er vigtige faktorer for den enkeltes udvikling, for samfundets sammenhængskraft og for økonomisk

KULTUR OG OPLEVELSER. Kultur og kreativitet er vigtige faktorer for den enkeltes udvikling, for samfundets sammenhængskraft og for økonomisk 40 KULTUR OG OPLEVELSER KULTUR Kultur og kreativitet er vigtige faktorer for den enkeltes udvikling, for samfundets sammenhængskraft og for økonomisk vækst. José Manuel Barroso, formand for Europakommissionen

Læs mere

VVM 3. Limfjordsforbindelse

VVM 3. Limfjordsforbindelse VVM 3. Limfjordsforbindelse Reflektioner over trafikudviklingen over Limfjorden Usikkerhed om trafikudviklingen og dermed behovet for yderligere vejkapacitet over Limfjorden Hvis udviklingen i trafikken

Læs mere

De kommunale budgetter 2015

De kommunale budgetter 2015 Steffen Juul Krahn, Bo Panduro og Søren Hametner Pedersen De kommunale budgetter 2015 Begrænset budgetteret underskud for gennemsnitskommunen De kommunale budgetter 2015 Begrænset budgetteret underskud

Læs mere

Svaret vedlægges i 5 eksemplarer.

Svaret vedlægges i 5 eksemplarer. Europaudvalget TRU alm. del - Svar på Spørgsmål 133 Offentligt Folketingets Trafikudvalg Christiansborg 1240 København K Dato J.nr. : : 15. december 2005 004-000331 Trafikudvalget har i brev af 18. november

Læs mere

Beretning; regnskab i Adoption & Samfunds lokalforening hovedstaden for regnskabsåret 2010-2011

Beretning; regnskab i Adoption & Samfunds lokalforening hovedstaden for regnskabsåret 2010-2011 Beretning; regnskab i Adoption & Samfunds lokalforening hovedstaden for regnskabsåret 2010-2011 Regnskabet er opdelt i 3. Den første er selve regnskabet, hvor udgifter og indtægter, bankkonto og saldo

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om DONG Energy A/S. September 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om DONG Energy A/S. September 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om DONG Energy A/S September 2015 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om DONG Energy A/S (beretning nr. 4/2012) 31. august 2015 RN 1103/15 1.

Læs mere

temaanalyse 2000-2009

temaanalyse 2000-2009 temaanalyse DRÆBTE I Norden -29 DATO: December 211 FOTO: Vejdirektoratet ISBN NR: 97887766554 (netversion) COPYRIGHT: Vejdirektoratet, 211 2 dræbte i norden -29 Dette notat handler om ulykker med dræbte

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Forsvarets EH-101 helikoptere (II) December 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Forsvarets EH-101 helikoptere (II) December 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Forsvarets EH-101 helikoptere (II) December 2014 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om Forsvarets EH-101 helikoptere (II) (beretning nr.

Læs mere

Analyse 23. oktober 2013

Analyse 23. oktober 2013 23. oktober 2013. Den samfundsøkonomiske værdi af Timemodellen kan være overvurderet Af Jens Hauch Trafikstyrelsen har, efter at der er truffet beslutning om Timemodellen, offentliggjort en samfundsøkonomisk

Læs mere

Hvorvidt påvirkes beslutninger af cost-benefit analyser? - Et dansk empirisk studium

Hvorvidt påvirkes beslutninger af cost-benefit analyser? - Et dansk empirisk studium Hvorvidt påvirkes beslutninger af cost-benefit analyser? - Et dansk empirisk studium, Professor Introduktion En vis dansk debat om vigtigheden af CBA Både blandt forskere og praktikere, men bestemt også

Læs mere

Vendbare Vognbaner Vejsikkerhed Vendes

Vendbare Vognbaner Vejsikkerhed Vendes Vendbare Vognbaner Vejsikkerhed Vendes Michael Sørensen Forsker, civilingeniør, ph.d. Transportøkonomisk institutt Trafikdage, Aalborg Universitet, Tirsdag den 26. august 2008 Civilingeniør, ph.d. Michael

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om udviklingen af de nationale test. Februar 2012

Notat til Statsrevisorerne om beretning om udviklingen af de nationale test. Februar 2012 Notat til Statsrevisorerne om beretning om udviklingen af de nationale test Februar 2012 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om udviklingen af de nationale test (beretning

Læs mere

Effekt af nedsættelse af promillegrænsen

Effekt af nedsættelse af promillegrænsen Effekt af nedsættelse af promillegrænsen Inger Marie Bernhoft Civilingeniør Danmarks TransportForskning/Ermelundsvej Ermelundsvej 101, 2820 Gentofte, Danmark Baggrund Pr. 1. marts 1998 blev promillegrænsen

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om sygehusenes økonomi i Marts 2013

Notat til Statsrevisorerne om beretning om sygehusenes økonomi i Marts 2013 Notat til Statsrevisorerne om beretning om sygehusenes økonomi i 2009 Marts 2013 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om sygehusenes økonomi i 2009 (beretning nr. 2/2010)

Læs mere

Kommentar til Kulturministerens svar på Mogens Jensens (S) spørgsmål nr. 150 til Kulturministeren.

Kommentar til Kulturministerens svar på Mogens Jensens (S) spørgsmål nr. 150 til Kulturministeren. Kulturudvalget 2010-11 KUU alm. del Bilag 161 Offentligt Preben Sepstrup Kommunikation & Medier Kommentar til Kulturministerens svar på Mogens Jensens (S) spørgsmål nr. 150 til Kulturministeren. Baggrund

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om budgetoverskridelser i statslige bygge- og anlægsprojekter. August 2009

Notat til Statsrevisorerne om beretning om budgetoverskridelser i statslige bygge- og anlægsprojekter. August 2009 Notat til Statsrevisorerne om beretning om budgetoverskridelser i statslige bygge- og anlægsprojekter August 2009 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører:

Læs mere

Notat. Notat om produktivitet og lange videregående uddannelser. Martin Junge. Oktober

Notat. Notat om produktivitet og lange videregående uddannelser. Martin Junge. Oktober Notat Oktober Notat om produktivitet og lange videregående uddannelser Martin Junge Oktober 21 Notat om produktivitet og lange videregående uddannelser Notat om produktivitet og lange videregående uddannelser

Læs mere

De foreliggende rapporter, der er resultat af et omfattende undersøgelsesarbejde, viser, at disse forudsætninger

De foreliggende rapporter, der er resultat af et omfattende undersøgelsesarbejde, viser, at disse forudsætninger i:\december 99\femer-fh.doc Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 77 19 20. december 1999 RESUMÈ GOD ØKONOMI I FEMER BÆLT-FORBINDELSEN Den senest foreliggende rapport fra Trafikministeriet vedr. en

Læs mere

Klimakonsekvenser af en ny Frederikssundsmotorvej

Klimakonsekvenser af en ny Frederikssundsmotorvej 20. januar 2009 Klimakonsekvenser af en ny Frederikssundsmotorvej Per Homann Jespersen og Martin Lidegaard Baggrund Igennem 40 år har det været diskuteret at anlægge en ny motorvej mellem København og

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om DONG Energy A/S. Maj 2013

Notat til Statsrevisorerne om beretning om DONG Energy A/S. Maj 2013 Notat til Statsrevisorerne om beretning om DONG Energy A/S Maj 2013 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 4/2012 om DONG Energy A/S Finansministerens redegørelse

Læs mere

Notat vedr. af schweizerfranc i låneporteføljen

Notat vedr. af schweizerfranc i låneporteføljen Den 28. januar 2010 Notat vedr. af schweizerfranc i låneporteføljen Norddjurs Kommune har i øjeblikket et lån 1 i schweizerfranc 2 på ca. 87,9 mio. kr. (ekskl. evt. kurstab) ud af en samlet låneportefølje

Læs mere

SITUATIONEN OMKRING ØRESUNDSBROEN

SITUATIONEN OMKRING ØRESUNDSBROEN i:\jan-feb-2001\trafik-02-01.doc RESUMÉ Af Frithiof Hagen - direkte telefon: 3355 7719 12.- februar 2001 SITUATIONEN OMKRING ØRESUNDSBROEN Nu godt et halvt år efter Øresundsbroens åbning har der rejst

Læs mere

Resultater fra QUO VADIS projektet i Aalborg. 1. Indledning. 2. Baggrund. Vejdirektoratet Trafikinformatikafdelingen

Resultater fra QUO VADIS projektet i Aalborg. 1. Indledning. 2. Baggrund. Vejdirektoratet Trafikinformatikafdelingen Resultater fra QUO VADIS projektet i Aalborg. Vejdirektoratet Trafikinformatikafdelingen Charlotte Vithen Lone Dörge Peter Lund-Sørensen 1. Indledning Dette indlæg beskriver de evalueringsresultater, der

Læs mere

Talemanuskript til brug for samråd vedrørende Limfjordsforbindelsen

Talemanuskript til brug for samråd vedrørende Limfjordsforbindelsen Transport-, Bygnings- og Boligudvalget 2016-17 TRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 228 Offentligt Side 1 af 9 Talemanuskript til brug for samråd vedrørende Limfjordsforbindelsen Spørgsmål R, S og T

Læs mere

17. Infrastruktur digitalisering og transport

17. Infrastruktur digitalisering og transport 17. 17. Infrastruktur digitalisering og transport Infrastruktur Infrastruktur er en samlet betegnelse for de netværk, der binder samfundet sammen. En velfungerende infrastruktur er et vigtigt fundament

Læs mere

Fremtidens transport og miljøet med udgangspunkt i trafiksystemet

Fremtidens transport og miljøet med udgangspunkt i trafiksystemet Fremtidens transport og miljøet med udgangspunkt i trafiksystemet Per Homann Jespersen FLUX Center for Transportforskning ENSPAC Roskilde Universitet phj@ruc.dk Infrastrukturkommissionens og dansk trafikpolitiks

Læs mere

Analyse. EU modtager (stadig) lav mediedækning. 20 januar Af Julie Hassing Nielsen

Analyse. EU modtager (stadig) lav mediedækning. 20 januar Af Julie Hassing Nielsen Analyse 20 januar 2017 EU modtager (stadig) lav mediedækning Af Julie Hassing Nielsen Dramatiske europapolitiske begivenheder som immigrationskrise, terrortrusler og Eurozonekrise gør det relevant at undersøge,

Læs mere

Fehmarn Belt. Issues of Acountability

Fehmarn Belt. Issues of Acountability Startside Fehmarn Belt. Issues of Acountability Spørgsmål om ansvarlighed - erfaringer og anbefalinger vedrørende vurderingen af en fast forbindelse over Femer Belt Copyright Transportrådet, København

Læs mere

Konsolideret anlægsoverslag

Konsolideret anlægsoverslag 1. november 2010 Konsolideret anlægsoverslag 1. Baggrund Dette notat sammenligner de to anlægsoverslag for henholdsvis en skråstagsbroløsning og en sænketunnelløsning, samt præsenterer rentabilitetsberegninger

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om Den Europæiske Revisionsrets årsberetning for 2008. December 2009

Notat til Statsrevisorerne om Den Europæiske Revisionsrets årsberetning for 2008. December 2009 Notat til Statsrevisorerne om Den Europæiske Revisionsrets årsberetning for 2008 December 2009 RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Den Europæiske Revisionsrets årsberetning for 2008 8.

Læs mere

Nye idéer til reduktion af vejstøj i byer

Nye idéer til reduktion af vejstøj i byer Nye idéer til reduktion af vejstøj i byer Af Seniorforsker Hans Bendtsen, Vejdirektoratet, Vejteknisk Institut Civilingeniør Lene Nøhr Michelsen, Vejdirektoratet, Planlægningsafdelingen Can. tech. soc.

Læs mere

DANMARKS FORSKNINGSUDGIFTER I INTERNATIONAL SAMMENLIGNING

DANMARKS FORSKNINGSUDGIFTER I INTERNATIONAL SAMMENLIGNING 13. april 2005/MW af Martin Windelin direkte tlf. 33557720 Resumé: DANMARKS FORSKNINGSUDGIFTER I INTERNATIONAL SAMMENLIGNING Danmark er på en niendeplads globalt, en fjerdeplads i Norden og på en tredjeplads

Læs mere

Resultater fra medlemsundersøgelsen om investeringer i Offentligt og Privat Partnerskab

Resultater fra medlemsundersøgelsen om investeringer i Offentligt og Privat Partnerskab 24. SEPTEMBER 213 Resultater fra medlemsundersøgelsen om investeringer i Offentligt og Privat Partnerskab AF CHRISTINE E. NIELSEN Om notatet Forsikring & Pension har gennemført en medlemsundersøgelse blandt

Læs mere

Peter Birch Sørensen Formand for Produktivitetskommissionen

Peter Birch Sørensen Formand for Produktivitetskommissionen Peter Birch Sørensen Formand for Produktivitetskommissionen Præsentation af hovedkonklusioner i Produktivitetskommissionens analyserapport nr. 5 på pressemøde den 8. januar 2014 En velfungerende infrastruktur

Læs mere

Bluetooth detektorer som ny cost efffektiv sensor i vejtrafikken

Bluetooth detektorer som ny cost efffektiv sensor i vejtrafikken Bluetooth detektorer som ny cost efffektiv sensor i vejtrafikken Forfattere: Harry Lahrmann Aalborg Universitet lahrmann@plan.aau.dk Kristian Skoven Pedersen Grontmij-Carl Bro KristianSkoven.Pedersen@grontmij-carlbro.dk

Læs mere

Uddrag af infrastrukturkommissionens kommissorium

Uddrag af infrastrukturkommissionens kommissorium Offentlig-Private Partnerskaber en genvej til nye anlæg? Investeringer i kollektiv trafik 10. oktober 2008 www.ey.com/dk/opp Uddrag af infrastrukturkommissionens kommissorium Det gælder spørgsmålet om

Læs mere

Institut for Transportstudier

Institut for Transportstudier Fysisk tælling af den internationale transittrafik gennem Danmark Forfatter Direktør Palle Egebjerg, Institut for Transportstudier Indhold 1. Baggrund og formål 2. Metode 3. Alle registreringer 4. Den

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om indsatsen mod momskarruselsvindel. November 2010

Notat til Statsrevisorerne om beretning om indsatsen mod momskarruselsvindel. November 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om indsatsen mod momskarruselsvindel November 2010 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om indsatsen mod momskarruselsvindel (beretning

Læs mere

Borgernes holdning til trafik

Borgernes holdning til trafik Borgernes holdning til trafik Region Syddanmark Rapport Indholdsfortegnelse Indledning Side 3 Resumé af resultater Side 5 Borgerprioriteringer af trafikforbindelser Side 7 Kattegatbroens betydning Side

Læs mere

Stadig flere kvinder i selskabernes bestyrelser

Stadig flere kvinder i selskabernes bestyrelser Chefkonsulent Richard B. Larsen rbl@di.dk AUGUST 2017 Stadig flere kvinder i selskabernes bestyrelser Andelen af kvinder stiger fortsat i de store, danske selskabers bestyrelser. De tilgængelige tal viser,

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Trafikministeriets håndtering af kontrakten med ARRIVA. April 2012

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Trafikministeriets håndtering af kontrakten med ARRIVA. April 2012 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Trafikministeriets håndtering af kontrakten med ARRIVA April 2012 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om Trafikministeriets

Læs mere

TRAFIK OVER ØRESUNDSBRON JUNI

TRAFIK OVER ØRESUNDSBRON JUNI R A P P O R T TRAFIK OVER ØRESUNDSBRON 2000 2005 Ø R E S U N D S B R O K O N S O R T I E T JUNI 2 0 0 5 a1 Indhold Fem år med Øresundsbron 2 Personrejsende mellem København og Malmö 5 Udviklingen på hele

Læs mere

ANALYSE PPORT

ANALYSE PPORT Udviklingen i HD-uddannelsernes ANALYSE PPORT www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen varetager revisorernes interesser fagligt og politisk.

Læs mere

Befolkningsprognose 2014

Befolkningsprognose 2014 Befolkningsprognose 2014 Indledning Befolkningsprognosen bruges bl.a. som grundlag for beregning af tildelingsmodellerne på børneområdet og på ældreområdet, og resulterer i demografireguleringerne i forbindelse

Læs mere

London-Malaga-erklæring om. investering i astmaforskning

London-Malaga-erklæring om. investering i astmaforskning London-Malaga-erklæring om investering i astmaforskning Introduktion Astma er en tilstand, som påvirker dagligdagen for 30 millioner europæere og 300 millioner mennesker på verdensplan med en global udbredelse,

Læs mere

Flere langtidsledige i EU har store sociale konsekvenser

Flere langtidsledige i EU har store sociale konsekvenser Flere langtidsledige i EU har store sociale konsekvenser Nye tal fra stat viser, at arbejdsløsheden i EU nu er på ca. 2 mio. personer svarende til, at,7 pct. af arbejdsstyrken i EU står uden job. Alene

Læs mere

Vælg de mest erhvervsvenlige projekter

Vælg de mest erhvervsvenlige projekter Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 30. august 2004 RN B106/04

RIGSREVISIONEN København, den 30. august 2004 RN B106/04 RIGSREVISIONEN København, den 30. august 2004 RN B106/04 Notat til statsrevisorerne om den fortsatte udvikling i sagen om den økonomiske styring på Aarhus Universitet og Københavns Universitet (beretning

Læs mere

Bilistadfærd ved overskridelse af spærreflade på M3

Bilistadfærd ved overskridelse af spærreflade på M3 Bilistadfærd ved overskridelse af spærreflade på M3 Registrering af bilister der overskrider spærrefladen på specifik delstrækning af M3. Teknisk notat. Lene Herrstedt Belinda la Cour Lund Marts 2009 Scion-DTU

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om SKATs systemmodernisering

Rigsrevisionens notat om beretning om SKATs systemmodernisering Rigsrevisionens notat om beretning om SKATs systemmodernisering Oktober 2017 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om SKATs systemmodernisering (beretning nr. 5/2014) 3. oktober 2017

Læs mere

NORDSØ-INDTÆGTER GIVER PLADS TIL INVESTERINGSLØFT

NORDSØ-INDTÆGTER GIVER PLADS TIL INVESTERINGSLØFT 18. december 28 af Martin Madsen tlf. 33557718 Resumé: NORDSØ-INDTÆGTER GIVER PLADS TIL INVESTERINGSLØFT Statens indtægter fra Nordsøen forventes at blive ca. 34½ mia. kr. i 28. Det er 8 mia. kr. mere

Læs mere

Notat om Letbanen - der bør føres gennem DTU

Notat om Letbanen - der bør føres gennem DTU Transportudvalget 2013-14 L 65 Bilag 1 Offentligt 23. april 2013 Notat om Letbanen - der bør føres gennem DTU Resumé DTU har med stor interesse fuldt letbaneprojektet og vurderer, at projektet kan få stor

Læs mere