Store transportprojekter - Før-og-efter studier af trafik og økonomi

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Store transportprojekter - Før-og-efter studier af trafik og økonomi"

Transkript

1 1 Store transportprojekter - Før-og-efter studier af trafik og økonomi Mette K. Skamris Trafikforskningsgruppen, Aalborg Universitet Paper præsenteret ved Trafikdage på AUC, 21 august Dette paper er blevet til på baggrund af mit afgangsprojekt til civilingeniør i International Teknologi Planlægning ved Aalborg Universitet. I afgangsprojektet gennemgås økonomi og trafik i store transport projekter Introduktion Kun lidt forskning er blevet lavet om før-og-efter studier af trafik og økonomi i store transport projekter. De få undersøgelser viser alle som klar tendens, at prognoserne for anlægsomkostningerne er undervurderet og trafikprognoserne er overvurderet. I Danmark er der indenfor de seneste årtier besluttet at investere mange milliarder kroner i transportinfrastruktur fordelt på få, meget store projekter som til eksempel Storebælts- og Øresundsforbindelserne. Forestående er beslutningen om en eventuel fast forbindelse mellem Danmark og Tyskland over Femer Bælt. Alene Storebælts- og Øresundsforbindelserne beløber sig til omkring 40 milliarder kroner (1994 priser) og omkostningerne til en fast forbindelse over Femer Bælt er for nuværende vurderet af EU kommissionen til ECU 4,5 milliarder for kyst-til-kyst delen, og hertil kommer yderligere ECU 2 til 4 milliarder for landanlæggene. 2 Med de store summer som der bruges på transportinfrastruktur verden over er det bemærkelsesværdigt hvor få studier der er lavet om effekterne af disse store projekter og af hvordan de faktisk er faldet ud i forhold til hvad der var projekteret. Dette paper beskriver to ting. For det første gives et resumé af mit afgangsprojekt. Heri har jeg har undersøgt økonomi og trafik i danske bro- og tunnel projekter, samt gennemgået udenlandske undersøgelser af store transport projekters økonomi og trafik. For det andet beskrives den videre forskning indenfor dette felt. 1 Mette K. Skamris. Large Transport Projects: Forecast Versus Actual Traffic and Costs, no. 151 (Aalborg Universitet: Institut for Samfundsudvikling og Planlægning, november 1994). 2 Commission of the European Communities. White Paper. Growth, Competitiveness, Employment. The Challenges and Ways Forward Into the 21st Century (Brussels: Office for Official Publications of the European Communities, 1993), p.82.

2 2. Metode og afgrænsning Undersøgelsen af de danske projekter tager udgangspunkt i 7 bro og tunnel projekter. Prognoser for anlægsomkostninger og trafik, udarbejdet op til beslutningerne, sammenlignes med de faktiske anlægsomkostninger og den faktiske trafikudvikling. De 7 projekter er Limfjordstunnelen indviet maj 1969, Den ny Lillebæltsbro indviet oktober 1970, Sallingsundbroen indviet maj 1978, Vejlefjordbroen indviet juli 1980, Farøbroerne indviet juni 1985, Storebæltsforbindelsen under anlæggelse og Øresundsforbindelsen under projektering. De 7 projekter er udvalgt efter at det skulle være de 7 største, dvs. dyreste, projekter bygget siden 1960 og de skulle være lokaliseret i forskellige egne af landet. Undersøgelsen bygger på original kildemateriale, dvs. anlægslove, baggrundsrapporter, trafikdata og endelige regnskabsopgørelser. Den budgetterede anlægspris for kyst-til-kyst delen som beskrevet i beslutningsgrundlag er sammenlignet med den faktiske anlægspris for kyst-til-kyst delen. Priserne er udregnet i faste priser eksklusiv moms. Trafikken er sammenlignet for prognosen for åbningsåret som beskrevet i beslutningsgrundlaget og faktiske trafik i åbningsåret. Udover de danske projekter har jeg gennemgået udenlandske før-og-efter studier. Her har jeg ikke afgrænset mig til bro og tunnel projekter, men har inkluderet alle former for transport projekter, dvs. ud over broer og tunneler også motorveje, hovedveje og offentlige transport. Havde jeg udelukkende havde holdt mig til broer og tunneler for de udenlandske projekter ville der ikke være tilstrækkelig materiale til at lave en undersøgelse. Min gennemgang af disse udenlandske projekter er altså ikke lavet på baggrund af original empiri, men bygger på sekundære kilder. Derfor har det været vigtigt at være kritisk i forhold til hvilke kilder disse undersøgelser bygger på. Nogle af studierne bygger hovedsageligt på brugen af avisartikler, og derfor er disse blevet taget med et vist forbehold. Andre undersøgelser måtte ekskluderes fordi beskrivelser af de økonomiske forhold ikke har været tilstrækkelige, f.eks. hvis der ikke var beskrevet i hvilket års priser anlægsomkostninger var opgivet, hvis omkostningerne var opgjort i løbende priser, eller hvis der ikke i tilstrækkeligt omfang var gjort opmærksom på hvad anlægsomkostningerne omfattede osv. 3. Resultater Syv danske bro og tunnel projekter For de danske projekter, med undtagelse af Sallingsund, Storebælt og Øresund, blev projekterne etableret for trafikalt at aflaste allerede eksisterende forbindelser. I tilfældet med Sallingsundbroen blev denne etableret som erstatning for færgefart. På grund af det store trafikale behov gik debatten i Folketinget ikke så meget på om der i det hele taget var behov for forbindelserne men debatten var mere koncentreret om linieføringer og valg af tekniske løsninger. Baggrundsrapporten for Farøbroerne indeholder dog en cost-benefit analyse, men der blev kun ganske kort refereret til denne analyse under Folketingsdebatten og analysens resultater blev ikke fulgt. Tabel 1 viser resultaterne af undersøgelsen af de danske projekter. Ud fra de endelige regnskabsopgørelser som jeg er i besiddelse af har jeg ikke været i stand 2

3 til at forklare hvad der har været årsag til budgetoverskridelserne. At budgettet for nogle af projekterne er overskredet skyldes til dels ændringer i anlægskonstruktionerne og forsinkelser. Men i de tilfælde har det alene kunnet forklare op til 30% af budgetoverskridelserne. 3 Difference mellem faktiske udvikling og prognose (%) Projekt Anlægsomkostning Anlægstid Trafik Limfjordstunnelen Den ny Lillebæltsbro Sallingsundbroen Vejlefjordbroen Farøbroerne Gennemsnitlige overskridel se 2 8 Storebæltsforbindelsen Øresundsforbindelsen 11 3 Noter: 1 Differencen er udregnet således: (faktiske-prognose)/prognose x 100 = difference i %. 2 Overskridelsen er beregnet fra vedtagelse af anlægsloven i 1987 til den seneste prognose fra Overskridelsen er beregnet fra vedtagelsen af anlægsloven i 1991 til seneste prognose fra Differencen er udregnet således: (faktiske-prognose)/prognose x 100 = difference i %. 5 Anlægstiden er sat til 3 år da der ikke er estimeret en anlægstid i anlægsloven. 6 Differencen er udregnet som forskellen mellem faktiske og prognosticeret trafik for projektet s åbningsår: (faktiske-prognose)/prognose x 100 = differencen i %. 7 Ingen trafikprognoser opgivet i bemærkningerne til anlægsloven. 8 Stigningen i trafikprognoserne er fra vedtagelsen af anlægsloven i 1987 til den seneste prognose fra august Tabel 1: Difference mellem prognoser og faktiske udvikling af anlægsomkostninger, anlægstid og trafik for 7 danske bro og tunnel projekter. Kilde: Mette K. Skamris. Large Transport Projects: Forecast Versus Actual Traffic and Costs, no.151 (Aalborg Universitet: Institut for Samfundsudvikling og Planlægning, novembe r 1994). For Storebælts- og Øresundsforbindelserne kan der endnu ikke laves sammenligning mellem prognoserne og den faktiske udvikling. Kun udviklingen i trafikprognoserne og anlægsbudgetterne kan følges og sammenhængen mellem opskrivningerne af disse to springer i øjnene. I figur 3 er

4 sammenhængen mellem udviklingen af anlægsbudgetterne og trafikprognoserne vist og her ses det at anlægsbudget og trafikprognoser stiger sammen. Dette har ledt til kritik af, at trafikprognoserne er lavet for at vise projekterne som profitable og derved øge projekternes chance for at blive vedtaget i Folketinget. 4 Index Øresund, Construction Cost Øresund, Road Traffic Index Great Belt, Road Traffic Great Belt, Construction Cost Figur 1: Prognoser af anlægsomkostninger og vejtrafik for Storebælts- og Øresundsforbindelserne. Kilde: Mette K. Skamris. Large Transport Projects: Forecast Versus Actual Traffic and Costs, no. 151 (Aalborg Universitet: Institut for Samfundsudvikling og Planlægning, november 1994). Hvad angår Øresundsforbindelsen har Rigsrevisionen gennemgået Trafikministeriets baggrundsnotater om Øresundsforbindelsens økonomiske rentabilitet. Adskillelige af forudsæt- 3 ningerne som er brugt i disse notater er blevet ændret frem og tilbage for at se hvilke ændringer det har haft for rentabiliteten af projektet. Dette har bla. resulteret i at realrenten på 7%, som er budgetdepartementets vejledende realrente for offentlige investeringer, blev sat ned til 5% som forudsat ved vedtagelsen af anlægsloven. Den er dog igen senere blevet sat ned til 4 4%. Det har også ført til at trafikprognoserne er blevet øget. Alt i alt har ændringer på forudsætningerne op til vedtagelsen af anlægsloven medført at et underskud på 400 millioner for den danske del af forbindelsen, som beskrevet i et notat fra d. 8 januar 1991, gradvist udviklede sig til et overskud i de følgende notater, sluttende med et overskud på 55 millioner i et notat fra maj I anlægsloven er overskuddet sat til 50 millioner for den danske del af Øresundsforbindelsen. Rigsrevisionen kritiserer, at Folketinget ikke blev bedre informeret om usikkerhederne ved Øresunsforbindelsens økonomi inden vedtagelsen af anlægssloven. "Betydningen af denne usikkerhed er stor, idet selv en beskreden budgetforøgelse ud fra lov- 3 Rigsrevisionen. Notat til statsrevisorerne om udviklingen i de økonomiske overslag vedrørende Øresundsforbindelsens retabilitet. RN 2001/94 (København: Rigsrevisionen, 21. april 1994); Rigsrevisionen. Beretning til statsrevisorerne om udviklingen i de økonomiske overslag vedrørende Øresundsforbindelsen. RB 2001/94 (København: Rigsrevisionen, november 1994). 4 Øresundskonsortiet. Den faste forbindelse over Øresund (København: Øresundskonsortiet, Februar 1994), s. 6.

5 forslagets økonomiske forudsætninger vil gøre det umuligt at opfylde selvfinansieringskravet". 5 Udenlandske undersøgelser Det er ikke kun i de danske projekter at man ser budgetoverskridelser og for optimistiske trafikprognoser. Udenlandske undersøgelser peger i samme retning. Det er ofte hørt at der ikke er to projekter der er ens og derfor kan man ikke sammenligne dem. Det kan være rigtigt, men når det kommer til udviklingen i anlægsomkostningerne så er der en slående lighed mellem f.eks de danske projekter og andre store, og større projekter. Der er en klar tendens til at anlægsomkostningerne i projektvurderingsperioden er vurderet for lavt. Der eksistere kun få studier der sammenligner prognoser af trafik og økonomi med faktiske udvikling for en større gruppe af transport projekter. Indenfor den nordiske og engelsksprogede litteratur findes 4 studier. Det første studie er udført af det engelske Transport and Road Research Laboratory og dækkede 21 metro projekter i udviklingslande. Her ud af kunne prognoser for anlægsomkostninger sammenholdes med faktiske udvikling for 13 af projekterne. og prognosticerede trafik kunne sammenlignes med faktiske udvikling for 9 projekter. Tabel 2 viser resultaterne af undersøgelsen. 6 5 Difference mellem faktiske udvikling og prognose (%) Anlægsomkostning Antal projekter Trafik Antal projekter -10 til Som prognose til til til til til til til til til Rigsrevisionen. Beretning til statsrevisorerne om udviklingen i de økonomiske overslag vedrørende Øresundsforbindelsen. RB 2001/94 (København: Rigsrevisionen, november 1994), p P.R. Fouracre, R.J. Allport and J.M. Thomson, The Performance and Impact of Rail Mass Transit in Developing Countries. TRRL Research Report 278 (Crowthorne: Transport and Road Research Laboratory, 1990).

6 Tabel 2: Difference mellem faktiske udvikling og prognose for anlægsomkostninger og trafik for metro projekter i udviklingslande. 6 Kilde: P.R. Fouracre, R.J. Allport and J.M. Thomson, The Performance and Impact of Rail Mass Transit in Developing Countries. TRRL Research Report 278 (Crowthorne: Transport and Road Research Laboratory, 1990), pp. 7, 10. Det andet studie er fra det svenske Riksrevisionsverk som har undersøgt 15 vej og bane projekter. Den gennemsnitlige overskridelse af anlægsbudgettet for de 8 vejprojekter var 86%, svingende fra 2% til 182%. Den gennemsnitlige budgetoverskridelse for de 7 bane projekter var 17%, svingende fra -14% til +74%. 7 Det tredje studie er lavet af U.S. Department of Transportation som har undersøgt 8 offentlige bane projekter. Den gennemsnitlige budgetoverskridelse for disse 8 projekter var 43%, svingende fra -11% til +83%. Med hensyn til trafikprognoserne var de i gennemsnit 65% for optimistiske, svingende fra 28% til 85%. 8 Det fjerde studie er lavet af den engelske Rigsrevision. Her er der lavet sammenligning af trafikprognoser og faktiske udvikling for 41 vej projekter. 22 projekter lå indenfor en overskridelse på ±20%. De andre 19 projekter svingede fra at være mellem-50% til +105% for optimistiske. 9 Ud over disse 4 studier er der lavet single-case studier som viser samme tendens til budgetoverskridelser og for optimistiske trafikprognoser. Bla. er der lavet studier om Kanaltunnelen som i øjeblikket ser ud til at overskride den estimerede anlægspris med 100%. 10 I mange af de udenlandske studier, specielt de amerikanske, har forfatteren prøvet at give bud på hvad årsagerne til overskridelserne har været. Ændringer i design, forsinkelser, de teknologiske nyskabelser har kunnet forklare en del, men der er stadig en stor del som ikke kan 7 Riksrevisionsverket. Infrastrukturinvesteringar: En kostnadsjämförelse mellan plan och utfall i 15 större projekt inom Vägverket och Banverket. RRV 1994:23 (Stockholm: Avdelingen för Effektivitetsrevision, 1994). 8 Don Pickrell. Urban Rail Transit Projects: Forecast Versus Actual Ridership and Cost (Washington D.C.: U.S. Department of transportation, 1990). 9 National Audit Office. Department of Transport, Scottish Department and Welsch Office: Road Planning (London: HMO, 1988). 10 Major projects Association. "The Channel Tunnel" in Beyond 2000: A Source Book for Major projects (Oxford: Templeton College, maj 1994); The Economist, 30 April 1994, s. 73.

7 forklares ud fra tekniske årsager. Nogle af forfatterne mener at årsagerne skal findes i manipulerede prognoser. Prognoserne blev lavet til gunst for en bestemt politisk overbevisning eller bestemte ønsker og for at projektet kunne vedtages. En af forfatterne har direkte kunnet konstatere dette gennem interviews med nøglepersoner Fordelinger Samles resultaterne af prognoserne for anlægsomkostningerne sammenlignet med faktiske omkostninger for de danske og de udenlandske projekter, fås fordelingen som vist i figur 2. Differencen svingede fra at anlægsomkostningerne i faste priser var 15% overestimeret til at de var 500% underestimeret. I godt 75% af projekterne var anlægsomkostningerne underestimeret og hyppigst, i 32% af alle projekterne, var der overskridelser af omkostningerne på 50% til 100%. Det skal bemærkes at fordelingen i figur 2 er usikker idet den samler både vej og bane projekter. F.eks. viser undersøgelsen fra det svenske Riksrevisionsverk at der er en tendens til at vejprojekter har større budgetoverskridelser end baneprojekter. En mere sikker fordeling må derfor afvente undersøgelsen af et større antal projekter. Figur 2: Procentdel af projekter liggende indenfor intervaller af budgetoverskridelser. 12 Kilde: Mette K. Skamris. Large Transport Projects: Forecast Versus Actual Traffic and Costs, no. 151 (Aalborg Universitet: Institut for Samfundsudvikling og Planlægning, november 1994). 11 Martin Wachs. "Ethics and Advocacy in Forecasting for Public Policy." Business and Professional Ethics Journal Vol. 9, Nos. 1&2 (1990). 12 I alt indgår 41 danske, svenske, engelske og amerikanske projekter.

8 Samles resultaterne af trafikprognoserne sammenlignet med faktiske trafikudvikling for de danske og de udenlandske projekter, fås fordelingen som vist i figur 3. Differencen svingede fra at trafikprognoserne var 50% underestimeret til at de var 105% overestimeret. I 90% af projekterne var trafikprognoserne overestimeret og hyppigst, i 46% af alle projekterne, var trafikken overestimeret mellem 20% og 60%. Det skal bemærkes at fordelingen vist i figur 3 er usikker idet den samler både vej og bane projekter. F.eks. tyder eksisterende data på at overoptimistiske trafikprognoser er mere udtalte for baneprojekter end for vejprojekter. En mere sikker fordeling må derfor afvente undersøgelsen af et større antal projekter. 8 Figur 3: Procentdel af projekter liggende indenfor intervaller af overestimeret trafik. 13 Kilde: Mette K. Skamris. Large Transport Projects: Forecast Versus Actual Traffic and Costs, no. 151 (Aalborg Universitet: Institut for Samfundsudvikling og Planlægning, november 1994). 4. Konklusion Erfaringerne med gennemgangen af de danske og de udenlandske store transport projekter viser at omkostningsoverskridelser på 50% til 100% er almindelige og overskridelser på over 100% ikke er ualmindelige. Samtidig viser erfaringer at trafikprognoser for store transport projekter ofte er mellem 20% og 60% for optimistiske. Vildledende prognoser, der ofte er fremlagt for beslutningstagere og offentligheden, kan lede til at de forkerte beslutninger træffes og at der derved sker en forkert fordeling af investeringer. 13 I alt indgår 22 projekter. BART projektet i San Francisco samt to engelske vej projekter, indgår i fordelingen udover de danske, svenske, engelske og amerikanske projekter.

9 Forskellen mellem prognoser og faktiske udvikling kan ikke alene forklares med at det er vanskeligt at spå om fremtiden og at der derfor er store usikkerheder ved at lave prognoser. Forskellene mellem prognoser og den faktiske udvikling er for konstante og ensidige til at dette er tilfældet. Dette har ledt til en kritik af, at fortalere for et projekt har succes med at lave ensidige og forudindtagede prognoser der leder til at den mest sandsynlige beslutning er at fortsætte med projektet fremfor en beslutning om at projektet ikke skal føres videre. 5. Videre forskning For øjeblikket er der et 3-årigt forskningsprogram om store transportinfrastruktur projekter i gang ved Aalborg Universitet. Projektet omhandler økonomi, miljø og institutionsudvikling indenfor disse store projekter. Jeg sidder med et ph.d.-projekt indenfor dette forskningsprogram, som behandler de økonomiske aspekter, herunder også trafik. Formålet med projektet er at undersøge et stort antal transport projekter for her ud af at uddrage erfaringer om de økonomiske aspekter som kan overføres til beslutningsprocedurerne for nye store transport projekter. 9 Referencer Commission of the European Communities. White Paper. Growth, Competitiveness, Employment. The Challenges and Ways Forward Into the 21st Century (Brussels: Office for Official Publications of the European Communities, 1993) Fouracre, P.R., R.J. Allport and J.M. Thomson, The Performance and Impact of Rail Mass Transit in Developing Countries. TRRL Research Report 278 (Crowthorne: Transport and Road Research Laboratory, 1990). Major projects Association. "The Channel Tunnel" in Beyond 2000: A Source Book for Major projects (Oxford: Templeton College, maj 1994). National Audit Office. Department of Transport, Scottish Department and Welsch Office: Road Planning (London: HMO, 1988). Pickrell, Don. Urban Rail Transit Projects: Forecast Versus Actual Ridership and Cost(Washington D.C.: U.S. Department of transportation, 1990). Rigsrevisionen. Beretning til statsrevisorerne om udviklingen i de økonomiske overslag vedrørende Øresundsforbindelsen. RB 2001/94 (København: Rigsrevisionen, november 1994). Rigsrevisionen. Notat til statsrevisorerne om udviklingen i de økonomiske overslag vedrørende Øresundsforbindelsens retabilitet. RN 2001/94 (København: Rigsrevisionen, 21. april 1994).

10 Riksrevisionsverket. Infrastrukturinvesteringar: En kostnadsjämförelse mellan plan och utfall i 15 större projekt inom Vägverket och Banverket. RRV 1994:23 (Stockholm: Avdelingen för Effektivitetsrevision, 1994). Skamris, Mette K. Large Transport Projects: Forecast Versus Actual Traffic and Costs, no. 151 (Aalborg Universitet: Institut for Samfundsudvikling og Planlægning, november 1994). Wachs, Martin. "Ethics and Advocacy in Forecasting for Public Policy." Business and Professional Ethics Journal Vol. 9, Nos. 1&2 (1990). Øresundskonsortiet. Den faste forbindelse over Øresund (København: Øresundskonsortiet, Februar 1994). 10

Trafikudviklingen skønnes større end i undersøgelsesrapporterne hvilket i givet fald yderligere vil forbedre rentabiliteten af projektet.

Trafikudviklingen skønnes større end i undersøgelsesrapporterne hvilket i givet fald yderligere vil forbedre rentabiliteten af projektet. i:\jan-feb-2000\femer-bælt-fh.doc Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 77 19 28. februar 2000 RESUMÈ GODT BESLUTNINGSGRUNDLAG FOR FAST FEMER BÆLT-FORBINDELSE Trafikministeriet og Transportrådet afholdt

Læs mere

Kommentarer til Femern A/S rentabilitetsanalyse

Kommentarer til Femern A/S rentabilitetsanalyse Transportudvalget 2012-13 TRU Alm.del Bilag 190 Offentligt Kommentarer til Femern A/S rentabilitetsanalyse Vi har kun kort vurderet Femern A/S rentabilitetsberegninger og ønsker her at fremhæve et par

Læs mere

NY TRAFIKPROGNOSE VEDR. FEMERN BÆLT

NY TRAFIKPROGNOSE VEDR. FEMERN BÆLT 14.maj 2003 f Frithiof Hagen, direkte tlf. 3355 7719 Resumé: NY TRFIKPROGNOSE VEDR. FEMERN ÆLT En opdateret prognose for trafikken over en fast Femern ælt-forbindelse i viser, at denne ikke vil blive afgørende

Læs mere

Støjdæmpende vejbelægning på Motorring 3, samfundsøkonomisk analyse

Støjdæmpende vejbelægning på Motorring 3, samfundsøkonomisk analyse Støjdæmpende vejbelægning på Motorring 3, samfundsøkonomisk analyse Civilingeniør Henrik Nejst Jensen, Vejdirektoratet, Vej- og trafikområdet, hne@vd.dk Civilingeniør Carsten Bredahl Nielsen, Vejdirektoratet,

Læs mere

FAST FORBINDELSE OVER FEMERN BÆLT. Trafikministeriet, Danmark. Finansiel analyse

FAST FORBINDELSE OVER FEMERN BÆLT. Trafikministeriet, Danmark. Finansiel analyse FAST FORBINDELSE OVER FEMERN BÆLT Trafikministeriet, Danmark Finansiel analyse Juni 2004 FAST FORBINDELSE OVER FEMERN BÆLT Finansiel analyse Juni 2004 Trafikministeriet Frederiksholms Kanal 27 DK-1220

Læs mere

En fast forbindelse over Femern Bælt: Trafik og økonomi

En fast forbindelse over Femern Bælt: Trafik og økonomi En fast forbindelse over Femern Bælt: Trafik og økonomi Annette Christensen, Specialkonsulent, Trafikministeriet Henning L. Kristensen, Chefkonsulent, Carl Bro Peter Bønløkke, Stud.scient.pol., Trafikministeriet

Læs mere

FEMERN BÆLT: STATSGARANTIER OVERFLØDIGGØR SUBSIDIER

FEMERN BÆLT: STATSGARANTIER OVERFLØDIGGØR SUBSIDIER November 2002 Af Frithiof Hagen, direkte tlf. 3355 7719 FEMERN BÆLT: STATSGARANTIER OVERFLØDIGGØR SUBSIDIER Resumé: Når den danske og den tyske trafikminister mødes i begyndelsen af år 2003 for at drøfte

Læs mere

Bilag 3 Sejladssikkerhed

Bilag 3 Sejladssikkerhed Bilag 3 Sejladssikkerhed 1. Indledning Femern A/S har gennemført et omfattende program af sejladsstudier med henblik på at kortlægge effekterne for sejladsen i Femern Bælt, såfremt der bygges en bro. Dette

Læs mere

Abstrakt. Landstrafikmodellen og valideringsprocessen. Trafikberegninger

Abstrakt. Landstrafikmodellen og valideringsprocessen. Trafikberegninger Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Finansiering af transportinfrastruktur projekter

Finansiering af transportinfrastruktur projekter 1 Finansiering af transportinfrastruktur projekter 1.1 Introduktion Mange nye transportinfrastruktur projekter af både national og international betydning, herunder TransEuropæiske Net projekterne, gennemføres

Læs mere

et nordjylland i udvikling!

et nordjylland i udvikling! et nordjylland i udvikling! Nordjylland står sammen i samfundets interesse. Køen over Limfjorden bliver i de kommende år længere og længere. Limfjorden bliver snart en barriere for Nordjyllands udvikling.

Læs mere

KATTEGAT- FORBINDELSEN

KATTEGAT- FORBINDELSEN TRAFIKAL VURDERING AF KATTEGAT- FORBINDELSEN SAMMENFATNING OKTOBER 2012 2 TRAFIKAL VURDERING AF KATTEGATFORBINDELSEN FORORD Mange spørgsmål skal afklares, før Folketinget kan tage endelig stilling til

Læs mere

Klimakonsekvenser af en ny Frederikssundsmotorvej

Klimakonsekvenser af en ny Frederikssundsmotorvej 20. januar 2009 Klimakonsekvenser af en ny Frederikssundsmotorvej Per Homann Jespersen og Martin Lidegaard Baggrund Igennem 40 år har det været diskuteret at anlægge en ny motorvej mellem København og

Læs mere

Svar på aktuelle spørgsmål til Femern-projektet

Svar på aktuelle spørgsmål til Femern-projektet 24 Juni 2014 Svar på aktuelle spørgsmål til Femern-projektet I den seneste tid er blevet mødt med mange spørgsmål fra borgere, medier og debattører. Vi er glade for interessen for verdens længste sænketunnel.

Læs mere

Samfundsøkonomisk vurdering af ITS

Samfundsøkonomisk vurdering af ITS Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Ny fjordforbindelse ved Frederikssund Betalingsanlæg. Delrapport

Ny fjordforbindelse ved Frederikssund Betalingsanlæg. Delrapport Betalingsanlæg Delrapport Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING OG SAMMENFATNING... 4 2. ORGANISERING... 5 3. SYSTEMBESKRIVELSE... 7 4. ØKONOMI... 9 Side 3/10 1. Indledning og sammenfatning Denne rapport

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Trafikministeriets overdragelse af statshavnene til kommunerne. November 2007

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Trafikministeriets overdragelse af statshavnene til kommunerne. November 2007 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Trafikministeriets overdragelse af statshavnene til kommunerne November 2007 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om Trafikministeriets

Læs mere

KULTUR OG OPLEVELSER. Kultur og kreativitet er vigtige faktorer for den enkeltes udvikling, for samfundets sammenhængskraft og for økonomisk

KULTUR OG OPLEVELSER. Kultur og kreativitet er vigtige faktorer for den enkeltes udvikling, for samfundets sammenhængskraft og for økonomisk 40 KULTUR OG OPLEVELSER KULTUR Kultur og kreativitet er vigtige faktorer for den enkeltes udvikling, for samfundets sammenhængskraft og for økonomisk vækst. José Manuel Barroso, formand for Europakommissionen

Læs mere

Notat // 29/03/07. Privatiseringer under VK- og SR-regeringen

Notat // 29/03/07. Privatiseringer under VK- og SR-regeringen Privatiseringer under VK- og SR-regeringen I OECD-landene er der siden 1980 blevet gennemført privatiseringer af en lang række statslige virksomheder. Erfaringsmæssigt medfører privatiseringer større effektivitet

Læs mere

Femern og fremtiden. Indhold

Femern og fremtiden. Indhold Femern og fremtiden Oplæg og diskussion fra konferencen 23. maj 1995 om inddragelse af offentlighed og borgere i beslutningsprocesen Redigeret båndudskrift af oplæg og diskussion. Projektledelse i Teknologirådets

Læs mere

Axcelfuture Lead. En kortsigts-fremskrivningsmodel for private investeringer

Axcelfuture Lead. En kortsigts-fremskrivningsmodel for private investeringer Axcelfuture Lead En kortsigts-fremskrivningsmodel for private investeringer De faste bruttoinvesteringer frem mod 2020 Begyndende vækst i erhvervsinvesteringer men investeringsgab fortsat højt: 82 mia.kr.

Læs mere

NVF IKT sommermøde på Gotland den 11. 13. juni 2014

NVF IKT sommermøde på Gotland den 11. 13. juni 2014 NVF IKT sommermøde på Gotland den 11. 13. juni 2014 Hvad sker der i Danmark? Hans Jørgen Larsen NVF - IKT sommermøde juni 2017 på Gotland. Beretning fra DK NVF IKT status fra Danmark Fokusere på aktiviteter

Læs mere

De kommunale budgetter 2015

De kommunale budgetter 2015 Steffen Juul Krahn, Bo Panduro og Søren Hametner Pedersen De kommunale budgetter 2015 Begrænset budgetteret underskud for gennemsnitskommunen De kommunale budgetter 2015 Begrænset budgetteret underskud

Læs mere

Trafikken i Øresundsregionen - de næste MEGA projekter

Trafikken i Øresundsregionen - de næste MEGA projekter Trafikken i Øresundsregionen - de næste MEGA projekter Sten Hansen, Region Skåne www.ibu-oresund.dk sten.hansen@skane.se Banebranchen 11. maj 2011 Rejser med tog Vækst i den kollektive trafik IBU - Øresund

Læs mere

Notat om Letbanen - der bør føres gennem DTU

Notat om Letbanen - der bør føres gennem DTU Transportudvalget 2013-14 L 65 Bilag 1 Offentligt 23. april 2013 Notat om Letbanen - der bør føres gennem DTU Resumé DTU har med stor interesse fuldt letbaneprojektet og vurderer, at projektet kan få stor

Læs mere

Infrastrukturprojekter i Danmark. Chefkonsulent Carsten Vædele Madsen Stockholm, 23. april 2013

Infrastrukturprojekter i Danmark. Chefkonsulent Carsten Vædele Madsen Stockholm, 23. april 2013 Infrastrukturprojekter i Danmark Chefkonsulent Carsten Vædele Madsen Stockholm, 23. april 2013 Infrastrukturfonden Aftale om investeringer i infrastruktur og transportsystemer i perioden 2009 2020 DKK

Læs mere

Resultater fra medlemsundersøgelsen om investeringer i Offentligt og Privat Partnerskab

Resultater fra medlemsundersøgelsen om investeringer i Offentligt og Privat Partnerskab 24. SEPTEMBER 213 Resultater fra medlemsundersøgelsen om investeringer i Offentligt og Privat Partnerskab AF CHRISTINE E. NIELSEN Om notatet Forsikring & Pension har gennemført en medlemsundersøgelse blandt

Læs mere

Peter Birch Sørensen Formand for Produktivitetskommissionen

Peter Birch Sørensen Formand for Produktivitetskommissionen Peter Birch Sørensen Formand for Produktivitetskommissionen Præsentation af hovedkonklusioner i Produktivitetskommissionens analyserapport nr. 5 på pressemøde den 8. januar 2014 En velfungerende infrastruktur

Læs mere

Nye kompetencekrav i transporterhvervet nye veje til udvikling af disse?

Nye kompetencekrav i transporterhvervet nye veje til udvikling af disse? Nye kompetencekrav i transporterhvervet nye veje til udvikling af disse? Forfatter: Lars Dagnæs, Institut for Transportstudier Emneplacering: Godstransport og Logistik, transportknudepunkter Indledning

Læs mere

Borgernes holdning til trafik

Borgernes holdning til trafik Borgernes holdning til trafik Region Syddanmark Rapport Indholdsfortegnelse Indledning Side 3 Resumé af resultater Side 5 Borgerprioriteringer af trafikforbindelser Side 7 Kattegatbroens betydning Side

Læs mere

Beslutningsstøtte og Beslutningstagen i England Vurderingsmetoder brugt i går, i dag og i morgen.

Beslutningsstøtte og Beslutningstagen i England Vurderingsmetoder brugt i går, i dag og i morgen. Beslutningsstøtte og Beslutningstagen i England Vurderingsmetoder brugt i går, i dag og i morgen. Decision Support and Decision Making in England Appraisal methods used yesterday, today and tomorrow Maj-Britt

Læs mere

Risikovurdering og Beslutningsstøtte: UNITE- DSS modellen for transportprojektvurdering

Risikovurdering og Beslutningsstøtte: UNITE- DSS modellen for transportprojektvurdering Risikovurdering og Beslutningsstøtte: UNITE- DSS modellen for transportprojektvurdering Lektor, PhD Kim Bang Salling Danmarks Tekniske Universitet Institut for Transport IDA RISK Seminar Onsdag d. 7. maj

Læs mere

Notat vedr. af schweizerfranc i låneporteføljen

Notat vedr. af schweizerfranc i låneporteføljen Den 28. januar 2010 Notat vedr. af schweizerfranc i låneporteføljen Norddjurs Kommune har i øjeblikket et lån 1 i schweizerfranc 2 på ca. 87,9 mio. kr. (ekskl. evt. kurstab) ud af en samlet låneportefølje

Læs mere

Karrierekvinder og -mænd

Karrierekvinder og -mænd Rockwool Fondens Forskningsenhed Arbejdspapir 35 Karrierekvinder og -mænd Hvem er de? Og hvor travlt har de? Jens Bonke København 2015 Karrierekvinder og -mænd Hvem er de? Og hvor travlt har de? Arbejdspapir

Læs mere

Øresund Grænseoverskridende

Øresund Grænseoverskridende Øresund Grænseoverskridende Malmø Copenhagen A/S Øresund & Øresund Baggrund og Case: A/S Øresund ledelsesudfordringer 2 Organisationen DANMARK SVERIGE Sund & Bælt Holding Vägverket Banverket Femern Belt

Læs mere

Faktaark om En fast Kattegatforbindelse

Faktaark om En fast Kattegatforbindelse Faktaark om En fast Kattegatforbindelse Kattegatkomitéen Kattegatkomitéen blev etableret i oktober 2008, på initiativ af regionsrådsformand i Region Midtjylland, Bent Hansen (S), formand for Kommunekontaktrådet

Læs mere

Evaluering af minirundkørsler i Odense

Evaluering af minirundkørsler i Odense Før-og-efter uheldsstudie af fem 3-benede vigepligtskryds, der blev ombygget til minirundkørsler Søren Underlien Jensen Juni 2007 Forskerparken Scion-DTU Diplomvej, Bygning 376 2800 Kgs. Lyngby www.trafitec.dk

Læs mere

Evalueringer af hvad eller brug af evalueringer i organisationer

Evalueringer af hvad eller brug af evalueringer i organisationer Evalueringer af hvad eller brug af evalueringer i organisationer Finn Hansson Lektor, PhD Institut for Ledelse, Politik og Filosofi Copenhagen Business School 1 Disposition Former for evalueringer Interesser

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Kystbanen. Marts 2012

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Kystbanen. Marts 2012 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Kystbanen Marts 2012 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 12/2010 om

Læs mere

Effekt af nedsættelse af promillegrænsen

Effekt af nedsættelse af promillegrænsen Effekt af nedsættelse af promillegrænsen Inger Marie Bernhoft Civilingeniør Danmarks TransportForskning/Ermelundsvej Ermelundsvej 101, 2820 Gentofte, Danmark Baggrund Pr. 1. marts 1998 blev promillegrænsen

Læs mere

Hurtigruteforbindelse mellem Samsø og Århus. Etablering af en hurtigrute mellem Samsø og Århus

Hurtigruteforbindelse mellem Samsø og Århus. Etablering af en hurtigrute mellem Samsø og Århus Århus Kommune Økonomisk Afdeling Den 3. september 2004 Notat Emne Til: Til: Kopi til: Udarbejdet af Tlf. nr: Hurtigruteforbindelse mellem Samsø og Århus Samsø Byråd mk 2.115 Etablering af en hurtigrute

Læs mere

Denne viden om de fremtidige driftsforhold bør genetableres

Denne viden om de fremtidige driftsforhold bør genetableres Markedssimulatoren Dengang de nuværende succeshistorier vedrørende Kraftvarme Vindkraft Tilsatsfyring med biomasse Kraftværker med verdens højeste virkningsgrader Kraftværker med verdens bedste regulerings

Læs mere

Hvordan kan man udnytter al tilgængelig information når et infrastrukturprojekt skal vurderes?

Hvordan kan man udnytter al tilgængelig information når et infrastrukturprojekt skal vurderes? Hvordan kan man udnytter al tilgængelig information når et infrastrukturprojekt skal vurderes? Anders Vestergaard Jensen Ph.D. studerende DTU Transport Danmarks Tekniske Universitet avj@transport.dtu.dk

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om orientering om Rigsrevisionens undersøgelse af rejsekortprojektet. December 2010

Notat til Statsrevisorerne om orientering om Rigsrevisionens undersøgelse af rejsekortprojektet. December 2010 Notat til Statsrevisorerne om orientering om Rigsrevisionens undersøgelse af rejsekortprojektet December 2010 RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Orientering om Rigsrevisionens undersøgelse

Læs mere

IBU Korridoren Femern-Øresund. Henrik Sylvan Januar 2010. Korridoren Femern-Öresund. IBU Öresund

IBU Korridoren Femern-Øresund. Henrik Sylvan Januar 2010. Korridoren Femern-Öresund. IBU Öresund IBU Korridoren Femern-Øresund Henrik Sylvan Januar 2010 IBU Öresund Korridoren Femern-Öresund Femern Bælt 2018 De 3 store infrastrukturprojekter Femern Bælt 2018 Femern Bæltforbindelsen 5½ mia De 3 store

Læs mere

EU's vejledninger om klima

EU's vejledninger om klima EU's vejledninger om klima VED LONE KØRNØV MV dag 2011 Klimaændringer, planlægning og miljøvurdering hvor er koblingerne? kræver Klimaændringer kræver Forebyggelse MILJØ- VURDERING Tilpasning bidrager

Læs mere

Kommunernes regnskaber 2013

Kommunernes regnskaber 2013 Bo Panduro og Jørgen Mølgaard Lauridsen Kommunernes regnskaber 2013 Overskud for første gang i 13 år Kommunernes regnskaber 2013 Overskud for første gang i 13 år kan hentes fra hjemmesiden www.kora.dk

Læs mere

2011-12 EU-note E 20 Offentligt

2011-12 EU-note E 20 Offentligt 2011-12 EU-note E 20 Offentligt Europaudvalget, Skatteudvalget, Finansudvalget og Erhvervs-, Vækstog Eksportudvalget Den økonomiske konsulent EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 24.

Læs mere

60-punktstællinger. Hovedresultater 2012

60-punktstællinger. Hovedresultater 2012 60-punktstællinger Hovedresultater 2012 1 01 Indledning Denne rapport beskriver resultaterne fra manuelle trafiktællinger, som er gennemført i 70 faste udvalgte steder på det danske vejnet. De benævnes

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens brug af konsulenter. November 2013

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens brug af konsulenter. November 2013 Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens brug af konsulenter November 2013 TILRETTELÆGGELSESNOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Tilrettelæggelsen af en større undersøgelse

Læs mere

Femern tilbageviser påstande i debatbog

Femern tilbageviser påstande i debatbog Nyhedsbrev nr. 39 August 2014 Indhold Debatbog om Femernprojektet 1 Banedanmark tager hul på Femern-jernbane 13 Fokus på Femern-tunnelens muligheder 13 Positive takter for fragttrafikken 15 Besøg femern.dk

Læs mere

Selve resultatet af undersøgelsen:

Selve resultatet af undersøgelsen: Retslægerådet og domspraksis Undersøgelse af 776 E-sager, der er forelagt Retslægerådet til udtalelse i perioden fra den 20. august 2007 til den 19. august 2008 Formål med undersøgelsen: Det fremgår af

Læs mere

Samfundsøkonomiske analyser af cykelsuperstierne. Historier fra de samfundsøkonomiske analyser samt nøgletal. Sekretariat for Cykelsuperstier

Samfundsøkonomiske analyser af cykelsuperstierne. Historier fra de samfundsøkonomiske analyser samt nøgletal. Sekretariat for Cykelsuperstier Historier fra de samfundsøkonomiske analyser samt nøgletal Sekretariat for Cykelsuperstier Incentive Holte Stationsvej 14, 1. DK-2840 Holte kontakt@incentive.dk / @ (+45) 2916 1223 / t incentive.dk / w

Læs mere

Jeg tog derfor en sidste gang ud til ambassaden og fik det rigtige papir. Endelig var jeg klar til at tage af sted.

Jeg tog derfor en sidste gang ud til ambassaden og fik det rigtige papir. Endelig var jeg klar til at tage af sted. Den turbulente start Jeg havde official studiestart den 21. August med den løbende uge til introduktion, inden de første kurser startede d. 28. August. Alt var klar for mit vedkommende til at tage af sted,

Læs mere

Niels Græsbøll Olesen. Trekantområdet Danmark

Niels Græsbøll Olesen. Trekantområdet Danmark Niels Græsbøll Olesen Trekantområdet Danmark Gennemførte analyser - i samarbejde med Hærvejsmotorvejskomiteen Trafikal analyse på baggrund af NIRAS rapport Trafikal opemering af linjeføringer og samfundsøkonomisk

Læs mere

Miljø- og klimaperspektivet i Infrastrukturkommissionens arbejde

Miljø- og klimaperspektivet i Infrastrukturkommissionens arbejde Miljø- og klimaperspektivet i s arbejde seminarium den 7 december i Helsingborg www.infrastrukturkommissionen.dk sammensætning og ramme Nedsat på baggrund af beslutning i den danske regering i august 2006

Læs mere

Samarbejdsaftale om en letbane i Ring 3

Samarbejdsaftale om en letbane i Ring 3 [Transportministeriet] [Ringbysamarbejdet] Samarbejdsaftale om en letbane i Ring 3 Indledning I dag er strækningen langs Ring 3 tæt trafikeret. På de overbelastede veje opstår der kødannelser, fremkommeligheden

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om SKATs indsats på transfer pricing-området. December 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om SKATs indsats på transfer pricing-området. December 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om SKATs indsats på transfer pricing-området December 2014 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 21/2013 om SKATs indsats

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om ændringen af støtten til solcelleanlæg. Januar 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om ændringen af støtten til solcelleanlæg. Januar 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om ændringen af støtten til solcelleanlæg Januar 2015 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 25/2013 om ændringen af støtten

Læs mere

Erfaringer med finansiering af infrastruktur i Danmark

Erfaringer med finansiering af infrastruktur i Danmark Statuskonference for strategiske analyser - 26. november 2012 Erfaringer med finansiering af infrastruktur i Danmark Kaj V. Holm Finansdirektør, Sund & Bælt Holding A/S Agenda Beskrivelse af statsgarantimodellen

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om SKATs fusion af inddrivelsesområdet. Februar 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om SKATs fusion af inddrivelsesområdet. Februar 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om SKATs fusion af inddrivelsesområdet Februar 2015 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om SKATs fusion af inddrivelsesområdet (beretning nr.

Læs mere

Organiseringen af arbejdet med Femernforbindelsen

Organiseringen af arbejdet med Femernforbindelsen Femern A/S Organiseringen af arbejdet med Femernforbindelsen Claus F. Baunkjær Kyst-til-kyst og landanlæg Claus F. Baunkjær 2 Femern bliver en integreret del af det overordnede europæiske transportnetværk

Læs mere

Boligministeriet, Bygge- og Boligstyrelsen, 1992, Vejledning om Kvalitetsnormer og friarealforbedring i byfornyelse. 1992, genoptryk 1995.

Boligministeriet, Bygge- og Boligstyrelsen, 1992, Vejledning om Kvalitetsnormer og friarealforbedring i byfornyelse. 1992, genoptryk 1995. Litteraturliste Boligministeriet, 1995, Byøkologi, bygninger og boliger. Handlingsplan. Maj 1995. Boligministeriet, 1991, Huslejebegrebet. 1991. Boligministeriet, Bygge- og Boligstyrelsen, 1994, Privat

Læs mere

Økonomisk temperaturmåling og prognose for 2011 og 2012 samt skøn for 2013 (december 2011)

Økonomisk temperaturmåling og prognose for 2011 og 2012 samt skøn for 2013 (december 2011) Økonomisk temperaturmåling og prognose for og samt skøn for (december ) NOTAT NR. 1132 I forventes der et resultat fra svineproduktionen på minus 83 kr. pr. slagtesvin i gennemsnit, mens resultatet for

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 12. februar 2002 RN C504/02

RIGSREVISIONEN København, den 12. februar 2002 RN C504/02 RIGSREVISIONEN København, den 12. februar 2002 RN C504/02 Notat til statsrevisorerne om Lønmodtagernes Dyrtidsfonds engagement i Sevryba International Shipping Ltd. (SISL) I. Indledning 1. Statsrevisorerne

Læs mere

Er OPP relevant ved en Københavnertunnel? v. Flemming Bækkeskov E. Pihl & Søn A.S.

Er OPP relevant ved en Københavnertunnel? v. Flemming Bækkeskov E. Pihl & Søn A.S. Er OPP relevant ved en Københavnertunnel? v. Flemming Bækkeskov E. Pihl & Søn A.S. 1 OPP-princippet 2 Rationalet 3 Udfordringer 4 Konklusion 1. OPP-princippet Bestiller (offentlige institutioner) Aktionærer

Læs mere

Jeg vil gerne indledningsvist nævne, at jeg grundlæggende finder, at liberaliseringen af bilsynsmarkedet har været en succes.

Jeg vil gerne indledningsvist nævne, at jeg grundlæggende finder, at liberaliseringen af bilsynsmarkedet har været en succes. Udkast MINISTEREN Statsrevisoratet Christiansborg 1240 København K Dato 28. august 2009 Dok.id 841265 J. nr. 413-8 Deres ref. 09-000410-5 Frederiksholms Kanal 27 F 1220 København K Telefon 33 92 33 55

Læs mere

Lønomkostninger internationalt

Lønomkostninger internationalt 12-0709- poul - 27.06.2012 Kontakt: Poul Pedersen - pp@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 Lønomkostninger internationalt EUROSTAT har i juni offentliggjort tal for arbejdsomkostninger i EU-landene. Danmarks Statistik

Læs mere

International lønsammenligning. Arbejdsgiveromkostninger ved beskæftigelse af ingeniører

International lønsammenligning. Arbejdsgiveromkostninger ved beskæftigelse af ingeniører International lønsammenligning Arbejdsgiveromkostninger ved beskæftigelse af ingeniører November 2011 2 Arbejdsgiveromkostninger ved beskæftigelse af ingeniører Resume Internationale sammenligninger af

Læs mere

Nordsø-rapporten Samfundet mister milliarder på olien

Nordsø-rapporten Samfundet mister milliarder på olien Nordsø-rapporten Samfundet mister milliarder på olien Enhedslistens finansordfører Frank Aaen har udarbejdet følgende rapport, der dokumenterer, at det danske samfund får for lidt ud af vores ressourcer

Læs mere

KONJUNKTURSITUATIONEN-udsigterne for 3. og 4. kvartal

KONJUNKTURSITUATIONEN-udsigterne for 3. og 4. kvartal 24. november 23 Af Frederik I. Pedersen, direkte telefon 33 55 77 12 og Thomas V. Pedersen, direkte telefon 33 55 77 18 Resumé: KONJUNKTURSITUATIONEN-udsigterne for 3. og 4. kvartal De seneste indikatorer

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om problemerne med at udvikle og implementere Fælles Medicinkort. Februar 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om problemerne med at udvikle og implementere Fælles Medicinkort. Februar 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om problemerne med at udvikle og implementere Fælles Medicinkort Februar 2015 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 24/2013

Læs mere

Viden om ruter Efterspørgselsdrivere Hvilke faktorer vil gøre København attraktiv for flere flyruter?

Viden om ruter Efterspørgselsdrivere Hvilke faktorer vil gøre København attraktiv for flere flyruter? Viden om ruter Efterspørgselsdrivere Hvilke faktorer vil gøre København attraktiv for flere flyruter? SANKT ANNÆ PLADS 13, 2. 1250 KØBENHAVN K TELEFON: 2333 1810 FAX: 7027 0741 WWW.COPENHAGENECONOMICS.COM

Læs mere

- EN GOD INVESTERING. 14 gode grunde 3. LIMFJORDSFORBINDELSE. www.3limfjordsforbindelse.nu info@3limfjordsforbindelse.nu

- EN GOD INVESTERING. 14 gode grunde 3. LIMFJORDSFORBINDELSE. www.3limfjordsforbindelse.nu info@3limfjordsforbindelse.nu 3. LIMFJORDSFORBINDELSE - EN GOD INVESTERING Det nye Folketing skal sikre, at der nu vedtages en anlægslov for den 3. Limfjordsforbindelse, samt at der anvises en statslig finansiering. 14 gode grunde

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om finansieringsmodellen for forsikrede lediges arbejdsløshedsdagpenge. Februar 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om finansieringsmodellen for forsikrede lediges arbejdsløshedsdagpenge. Februar 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om finansieringsmodellen for forsikrede lediges arbejdsløshedsdagpenge Februar 2015 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om brug af ny anlægsbudgettering i projektet Den nye bane København- Ringsted. September 2015

Beretning til Statsrevisorerne om brug af ny anlægsbudgettering i projektet Den nye bane København- Ringsted. September 2015 Beretning til Statsrevisorerne om brug af ny anlægsbudgettering i projektet Den nye bane København- Ringsted September 2015 BERETNING OM BRUG AF NY ANLÆGSBUDGETTERING I PROJEKTET DEN NYE BANE KØBENHAVN-RINGSTED

Læs mere

Investeringskrisen og væksten i vækstlaget - Betydningen af et dansk investormiljø

Investeringskrisen og væksten i vækstlaget - Betydningen af et dansk investormiljø Investeringskrisen og væksten i vækstlaget - Betydningen af et dansk investormiljø Axcel Future DK 18. juni 2012 Forfattere: Partner, Martin Hvidt Thelle Economist, Martin Bo Hansen 2 Danmark befinder

Læs mere

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer:

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer: [UDKAST] Forslag til Lov om ændring af lov om regionernes finansiering (Indførelse af betinget bloktilskud for regionerne og indførelse af sanktioner for regionerne ved overskridelse af budgetterne) 1

Læs mere

Solidaritet, risikovillighed og partnerskønhed

Solidaritet, risikovillighed og partnerskønhed Rockwool Fondens Forskningsenhed Arbejdspapir 36 Solidaritet, risikovillighed og partnerskønhed Jens Bonke København 1 Solidaritet, risikovillighed og partnerskønhed Arbejdspapir 36 Udgivet af: Rockwool

Læs mere

A7 udbygninger i Tyskland- opsamling på studietur til Berlin. Lars Dagnæs

A7 udbygninger i Tyskland- opsamling på studietur til Berlin. Lars Dagnæs A7 udbygninger i Tyskland- opsamling på studietur til Berlin Lars Dagnæs Udbygning af A7 Trafikken på det overordnedet vejnet i Tyskland A7 fra Bordesholm til Hamborg en af de mest befærdede strækninger

Læs mere

Ny Midtjysk Motorvej kan stå færdig ca. 2021-2024

Ny Midtjysk Motorvej kan stå færdig ca. 2021-2024 jock/6. juni 2012 Ny Midtjysk Motorvej kan stå færdig ca. 2021-2024 - hvor der er vilje er der en Hærvejsmotorvej Trekantområdet, som er en sammenslutning af kommunerne Billund, Fredericia, Kolding, Middelfart,

Læs mere

Notat vedr. finansiel bæredygtighed af en fast Kattegatforbindelse

Notat vedr. finansiel bæredygtighed af en fast Kattegatforbindelse KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Borups Allé 177_Postboks 250_2000 Frederiksberg Telefon 38 18 30 00_Telefax 72 29 32 75_www.kpmg.dk Notat vedr. finansiel bæredygtighed af en fast KPMG Statsautoriseret

Læs mere

Rejsetids-informationssystem på Helsingørmotorvejen

Rejsetids-informationssystem på Helsingørmotorvejen Rejsetids-informationssystem på Helsingørmotorvejen Afd.ing. Finn Krenk, Vejdirektoratet Nedenfor beskrives et rejsetids-informationssystem, der er implementeret på Helsingørmotorvejen for at forbedre

Læs mere

Den Europæiske. Adam Bruun og Max Jensen

Den Europæiske. Adam Bruun og Max Jensen Finansiering af MEGA infrastrukturprojekter Den Europæiske Investeringsbank (EIB) Adam Bruun og Max Jensen København 11. maj 2011 Den Europæiske Investeringsbank EU s finansieringsinstitution... Grundlagt

Læs mere

Er GPS teknologien moden til roadpricing v/ lektor Harry Lahrmann Trafikforskningsgruppen Institut for Planlægning Aalborg Universitet

Er GPS teknologien moden til roadpricing v/ lektor Harry Lahrmann Trafikforskningsgruppen Institut for Planlægning Aalborg Universitet Skatteudvalget 2011-12 SAU alm. del Bilag 39 Offentligt TRAFIKFORSKNINGSGRUPPEN TRAFIKFORSKNINGSGRUPPEN Er GPS teknologien moden til roadpricing v/ lektor Harry Lahrmann Trafikforskningsgruppen Institut

Læs mere

Finansiel analyse, trafikprognose samt analyse af jernbanebetaling

Finansiel analyse, trafikprognose samt analyse af jernbanebetaling FAST FORBINDELSE OVER FEMERN BÆLT Trafikministeriet, Danmark Trafik-, Bygge- og Boligministeriet, Tyskland Finansiel analyse, trafikprognose samt analyse af jernbanebetaling Sammenfatningsrapport Maj 2003

Læs mere

8. december 2008. Bæredygtig transport - bedre infrastruktur

8. december 2008. Bæredygtig transport - bedre infrastruktur 8. december 2008 Bæredygtig transport - bedre infrastruktur Det vil regeringen Mindre CO 2 Grønnere biltrafik Mere kollektiv transport og cyklisme En bedre jernbane Bedre veje Nye grønne teknologier Styrket

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om TV 2 Danmark A/S økonomi. April 2013

Notat til Statsrevisorerne om beretning om TV 2 Danmark A/S økonomi. April 2013 Notat til Statsrevisorerne om beretning om TV 2 Danmark A/S økonomi April 2013 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om beretning om TV 2 Danmark A/S økonomi (beretning

Læs mere

ANALYSE AF FORSLAG TIL FINANSLOV 2015 - KONSEKVENSER PÅ UNIVERSITETSOMRÅDET

ANALYSE AF FORSLAG TIL FINANSLOV 2015 - KONSEKVENSER PÅ UNIVERSITETSOMRÅDET ANALYSE AF FORSLAG TIL FINANSLOV 2015 - KONSEKVENSER PÅ UNIVERSITETSOMRÅDET Regeringen fremlagde tirsdag d. 26. august 2014, sit forslag til finanslov for 2015. Ligesom sidste år indeholder finansloven

Læs mere

Amager Øst Lokaludvalg vil meget gerne modtage en tilbagemelding, når endelig politisk behandling har fundet sted.

Amager Øst Lokaludvalg vil meget gerne modtage en tilbagemelding, når endelig politisk behandling har fundet sted. Børne- og Ungeforvaltningen 1. september 2011 Vedr.: høringssvar - Skoledistriktsændringer 2012-2013 Hermed fremsendes høringssvar vedr. Skoledistriktsændringer 2012-2013 Høringssvaret er udarbejdet af

Læs mere

Store effekter af koordineret europæisk vækstpakke

Store effekter af koordineret europæisk vækstpakke Store effekter af koordineret europæisk vækstpakke Verdensøkonomien er i dyb recession, og udsigterne for næste år peger på vækstrater langt under de historiske gennemsnit. En fælles koordineret europæisk

Læs mere

Retsudvalget (2. samling) REU alm. del - Bilag 340 Offentligt

Retsudvalget (2. samling) REU alm. del - Bilag 340 Offentligt Retsudvalget (2. samling) REU alm. del - Bilag 340 Offentligt O PF ØLGNING SRAPPORT NR. 2 1/7 Den 19. september 2006 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 24. oktober 2005 af Udlændingestyrelsen

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om besvarelse af supplerende spørgsmål vedrørende beretning nr. 1/2007 om gennemsigtighed vedrørende skatteudgifter

Notat til Statsrevisorerne om besvarelse af supplerende spørgsmål vedrørende beretning nr. 1/2007 om gennemsigtighed vedrørende skatteudgifter Notat til Statsrevisorerne om besvarelse af supplerende spørgsmål vedrørende beretning nr. 1/2007 om gennemsigtighed vedrørende skatteudgifter (fradrag mv.) Januar 2008 RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL

Læs mere

EU s sparepolitik har haft store sociale konsekvenser

EU s sparepolitik har haft store sociale konsekvenser EU s sparepolitik har haft store sociale konsekvenser Ny prognose for langtidsledigheden viser, at langtidsledigheden i EU, som i øjeblikket er den højeste siden slutningen af 9 erne, kan blive vanskelig

Læs mere

Hvor meget provenu koster en forlængelse af afgiftsfritagelsen for elbiler til og med 2016?

Hvor meget provenu koster en forlængelse af afgiftsfritagelsen for elbiler til og med 2016? Hvor meget provenu koster en forlængelse af afgiftsfritagelsen for elbiler til og med Copenhagen Economics er af Tesla Motors blevet bedt om at robusthedstjekke regeringens provenuestimater ved at forlænge

Læs mere

Det Nordiske Elmarked Seminar på Hotel Ebeltoft Strand

Det Nordiske Elmarked Seminar på Hotel Ebeltoft Strand Det Nordiske Elmarked Seminar på Hotel Ebeltoft Strand 2011.10.27 1 Det Nordiske Elmarked Per B. Christiansen 27/10/2011 Vattenfall 2 Det Nordiske Elmarked Per B. Christiansen 27/10/2011 Vattenfall er

Læs mere

DET DANSKE REKLAMEMARKED

DET DANSKE REKLAMEMARKED DET DANSKE REKLAMEMARKED Annonceomsætningen 1. halvår 2014 Ad Spend 1st half year 2014 Udarbejdet af DET DANSKE REKLAMEMARKED 1. halvår 2014 Forord Siden 1994 har hvert år gennemført og offentliggjort

Læs mere

Hvidvasksekretariatet og Sporingsgruppen. Aktiviteter i tal 2014

Hvidvasksekretariatet og Sporingsgruppen. Aktiviteter i tal 2014 Hvidvasksekretariatet og Sporingsgruppen Aktiviteter i tal 2014 Underretninger og transaktioner Antallet af underretninger om mistænkelige transaktioner er tilsvarende tidligere år også steget i 2014.

Læs mere

Prognose for mangel på ingeniører og scient.er. Fremskrivning af udbud og efterspørgsel efter ingeniører og scient.

Prognose for mangel på ingeniører og scient.er. Fremskrivning af udbud og efterspørgsel efter ingeniører og scient. Prognose for mangel på ingeniører og scient.er Fremskrivning af udbud og efterspørgsel efter ingeniører og scient.er frem mod 2020 August 2011 2 Prognose for mangel på ingeniører og scient.er Resume Ingeniørforeningen

Læs mere

August 2012. Notat til Statsrevisorerne om beretning om indsatsen mod momskarruselsvindel

August 2012. Notat til Statsrevisorerne om beretning om indsatsen mod momskarruselsvindel Statsrevisorerne 2005-06 Beretning nr. 17 Rigsrevisors fortsatte notat af 13. august 2012 Offentligt Notat til Statsrevisorerne om beretning om indsatsen mod momskarruselsvindel August 2012 RIGSREVISORS

Læs mere