Sager Ligebehandlingsnævnet Arbejdsretten Højesteret

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sager Ligebehandlingsnævnet Arbejdsretten Højesteret"

Transkript

1 Forhandlinger OK 11 Overenskomstforhandlingerne i 2011 blev afsluttet allerede i maj 2010 med en 1 årig forlængelse af den eksisterende overenskomsttekst og en generel lønregulering på 1,07%. Forliget mellem FA og henholdsvis Finansforbundet og DFL, der denne gang forhandlede sammen, kom i hus så tidligt på grund af den økonomiske situation. Der blev derfor heller ikke aftalt nogen ændringer eller fornyelser i overenskomsterne, der dermed får en reel løbetid på 4 år. Beretningsåret var fortsat præget af strukturforandringer med virksomhedsoverdragelser og fusioner mellem FA s medlemmer - primært på pengeinstitutsiden. Antallet af medarbejdere i FA s medlemsvirksomheder faldt i årets løb. Forandringer hos FA s medlemmer har givet ekstra opgaver til FA s sekretariat, især rådgivning om de medarbejdermæssige konsekvenser ved organisationsændringer. Pr. 1. juni 2010 havde FA 220 medlemmer. Pr. 1. juni 2011 har FA 218 medlemmer. FA fik nye medlemmer i beretningsåret, hvoraf nogen havde ønsker om særlige overenskomstvilkår. Ikke alle virksomheder i den finansielle sektor har arbejdsopgaver eller ansatte, der passer ind i de generelle overenskomster mellem FA og Finansforbundet eller DFL. Et eksempel herpå er Bankernes Kontantservice (BKS), der som nystartet virksomhed, ønskede medlemsskab af FA, men på særlige vilkår. Det lykkedes at få en aftale med Finansforbundet om overenskomstvilkår for de ansatte i BKS, der kan matche de mere enkle jobniveauer og virksomhedens konkurrencesituation. Normalt forløber FA s forhandlinger fredeligt og bag lukkede døre. Men dette billede blev ændret ved forhandlinger om ny overenskomst for Trygs assurandører. Tryg ønskede lønnedsættelser, og det kunne ikke løses lokalt. I første omgang kunne FA og Finansforbundet heller ikke selv forhandle en løsning i hus. Der blev derfor varslet konflikt for assurandørerne i Tryg, og Finansforbundet varslede også sympatikonflikt for et uvist antal assurandører i andre virksomheder. Samtidig sendte Finansforbundet forhandlingen i Forligsinstitutionen. Pressen interesserede sig meget for sagen, der blev meget spektakulær, bl.a. fordi Finansforbundet længe fastholdt forkerte oplysninger om niveuaet for de ønskede lønnedsættelser og overdrev konsekvenserne af en eventuel konflikt.

2 Med forhandlingerne og de varslede konflikter fulgte også 3 arbejdsretssager om lovligheden af den varslede sympatikonflikt. Sagerne blev udsat, da FA og Finansforbundet ved Forligsinstitutionens hjælp fik forhandlet en ny overenskomst i hus for Trygs assurandører. En overenskomst, der indebærer en gennemsnitlig lønnedsættelse på 5,79% og en 3 årig overenskomst. Det er første gang, finanssektoren har lavet et forlig i Forligsinstitutionen på forsikringsområdet. Udgivet

3 Sager FA repræsenterer medlemmerne i sager om brud på og fortolkning af overenskomster og i sager om uenighed i ansættelsesretlige personsager. Det gælder, uanset om sagen føres ved Arbejdsretten, ved faglig voldgiftsret, ved de almindelige domstole eller ved særlige nævn, som fx Ligebehandlingsnævnet. Sagsstatistik 2009 og FA har i 2010 repræsenteret medlemmerne ved alle instanser. Af afgørelser kan nævnes: Ligebehandlingsnævnet Ligebehandlingsnævnet frifandt i november 2010 et FA-medlem for en klage over at have afskediget en medarbejder i strid med Ligebehandlingsloven. Sagen drejede sig om en far, der var vendt tilbage fra forældreorlov ca. 2 måneder før, virksomheden besluttede afskedigelsen - som i øvrigt var led i en kollektiv afskedigelsesrunde. Ligebehandlingsnævnet begrundede frifindelsen med, at bevisbyrden for at have afskediget i strid med Ligebehandlingsloven påhvilede medarbejderen. I de fleste sager om afskedigelser vedrørende Ligebehandlingsloven har arbejdsgiveren bevisbyrden for ikke at have afskediget i strid med loven. I denne sag lagde Ligebehandlingsnævnet til grund, at såvel afskedigelsen som beslutningen om at afskedige ikke blev taget under medarbejderens orlov men efter at medarbejderen havde genoptaget arbejdet. Herefter vurderede Ligebehandlingsnævnet, at afskedigelsen havde været nødvendig af økonomiske grunde, at 1/3 af medarbejderne var afskediget som led i den nødvendige omlægning af virksomheden, og at virksomheden med rette havde valgt at beholde de medarbejdere, der havde de mest relevante kvalifikationer efter denne omlægning af driften og organisationen. Arbejdsretten Arbejdsretten frifandt i november 2010 et FA-medlem for en påstand om krav om en "betydelig" bod i anledning af et erkendt overenskomstbrud. Sagen drejede sig om fejl i forbindelse med lønudbetalinger, som skete i perioden oktober 2008 til sommeren Fejlene skete i forbindelse med, at virksomheden havde outsourcet lønadministrationen og efterfølgende overgik til et nyt lønsystem. Det medførte en række fejl, herunder manglende lønudbetalinger og manglende indbetaling til medarbejdernes pensionsordninger. Både virksomheden og den ny lønadministrator udfoldede betydelige bestræbelser på at afbøde de opståede fejl, som implementeringen af det ny lønsystem havde affødt. Herudover modtog de berørte medarbejdere àcontobetalinger eller fik tilbud om at kunne lave overtræk på deres medarbejderkonto. Forbundet gjorde gældende, at der var sket fejl svarende til en værdi af 3,4 mio. kr. Virksomheden erkendte, at der var begået fejl, som virksomheden havde ansvaret for - men ikke i den størrelsesorden, som Finansforbundet gjorde gældende. Virksomheden havde da også erkendt, at der var begået et overenskomstbrud, og sagen drejede sig derfor kun om, hvorvidt der skulle betales bod - og størrelsen på en evt. bod. Arbejdsretten frifandt virksomheden. Arbejdsretten havde som udgangspunkt, at pligten for en arbejdsgiver til at betale korrekt løn er af afgørende betydning, og at brud på denne pligt som udgangspunkt er bodspådragende. Der gælder dog en "tålegrænse for fejl, der kan klares ved at blive rettet", og denne tålegrænse var ikke overskredet. Arbejdsretten lagde vægt på den outsourcingssituation, som var baggrund for problemerne, herunder at der var tale om en stor virksomhed, at virksomheden havde gjort alt, hvad der var muligt for at rette op på de fejl, der var sket, og at der var tale om bagatelagtige ulemper for de berørte medarbejdere. Højesteret Højesteret afgjorde sidst på året principielle sager om medarbejderaktier, som alle var anke af domme afsagt af Sø- og Handelsretten indenfor de seneste år. FA repræsenterede de 7 af virksomhederne.

4 Sagerne drejede sig om, hvorvidt medarbejderaktier udgør et egentligt løngode med den konsekvens, at arbejdsgiver ikke kan stille krav om, at medarbejderne skal være i uopsagt stilling for at få del i aktierne. Et sådant krav stiller arbejdsgiverne normalt, dels fordi det stemmer med intentionerne med at give medarbejderaktier (tiltrækning og fastholdelse af medarbejderne), og dels fordi det er et krav for, at aktietildelingen kan omfattes af den fordelagtige skattebehandling efter Ligningslovens regler. Sagerne drejede sig om både gratisaktier, favørkursaktier og medarbejderobligationer. Højesteret afgjorde, at kravet på aktier ikke kan betinges af, at medarbejderen er i uopsagt stilling. Kravet for skattefrihed efter Ligningsloven regulerer ikke retsforholdet mellem en arbejdsgiver og en lønmodtager. Fratrådte eller opsagte medarbejdere har derfor krav på aktier på lige fod med de fortsat ansatte medarbejdere for den tid, de forholdsmæssigt har været ansat i optjeningsåret, jf. funktionærlovens 17 a. Det gælder uanset, om der er tale om gratis- eller favørkursaktier. Højesteret lagde herefter til grund, at aktierne/obligationerne har en økonomisk værdi, der kan sidestilles med tantieme og gratiale, som er de ydelser, funktionærlovens 17 a direkte omfatter. Det gælder også favørkursaktier, som medarbejderen skal investere i. Også kravet i funktionærlovens 17 a om, at der skal være tale om et aftale-/sædvanemæssigt krav på aktier var opfyldt. Højesteret lagde i den forbindelse vægt på, at en arbejdsgivers meddelelse om en generel medarbejderaktieordning er udtryk for en aftale/et løfte, som medarbejderen kan støtte ret på. Det gælder, uanset om meddelelsen sker ved en cirkulæreskrivelse, på intranettet eller på anden vis. Og det gælder også i forhold til medarbejdere, der ikke har fået kundskab om ordningen, fx fordi de er fratrådt, før meddelelse bliver givet. Højesteret bestemte dog, at aktierne skulle båndlægges som en konsekvens af Ligningslovens regler. Fratrådte medarbejdere har således krav på en forholdsmæssig udlodning af aktier, men aktierne skal båndlægges, og de er ikke skattefri. Tillidsmandssagerne Sager om tillidsrepræsentanter og øvrige beskyttede medarbejdere har været stigende i beretningsperioden.

5 Baggrunden herfor er, at mange medlemsvirksomhder for tiden gennemgår strukturændringer og organisationsændringer i forbindelse med optimering og effektivisering af arbejdsgange. Filiallukninger og sammenlægninger er ligeledes dagligdags kost. I den forbindelse rokeres ansatte, og der foretages væsentlige ændringer. Alt dette indebærer at både tillidsrepræsentanter og andre beskyttede ansatte - som arbejdsmiljørepræsentanter, SU-medlemmer, medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer og tillidsfolk i forbundenes valgte ledelse, også berøres af de ændringer, der sker i virksomhederne. Hertil kommer, at der er ca beskyttede ansatte ud af Finansforbundets godt medlemmer, så ca. 3% af alle beskæftigede på finanområdet har tillidsmandsbeskyttelse. Dette skal ses i lyset af, at ca ansatte har taget afsked med sektoren grundet finanskrisen. Tillidsrepræsentanternes særlige beskyttelse indebærer, at der, før der sker ændringer i deres arbejdsvilkår af væsentlig karakter, skal holdes et organisationsmøde mellem FA og Finansforbundet eller DFL. I modsat fald er der tale om brud på overenskomsten og dermed en bod for virksomheden. Finansforbundet og DFL er meget opmærksomme på de beskyttede medarbejdere og Finansforbundet har beskyldt virksomhederne for i stigende grad at afskedige medarbejdere med tillidsmandsbeskyttelse. FA har tilbagevist dette med tørre tal, og FA gør meget for at henlede medlemsvirksomhedernes opmærksomhed på den særlige beskyttelse og procedurereglerne i forbindelse hermed. Det sker ved FA s almindelige kursusvirksomhed og ved omtale på hjemmesiden. I det daglige løses sagerne dog som regel gnidningsløst, og nogle klares telefonisk, fordi de påtænkte ændringer vurderes som uproblematiske, også af Finansforbundet og DFL. FA og Finansforbundet har den 20. januar 2011 afholdt et fælles temamøde for sekretariaterne om tillidsvalgte og håndteringen af de opståede sagerne. FA har desuden den 10. maj 2011 holdt et specialkursus om tillidsmandens rolle i det daglige samarbejde. Finansforbundet havde et indlæg på kurset. Færre kollektive afskedigelser Selvom året stadig var præget af nedgang i medarbejderantallet, er dette i højere grad sket ved naturlig afgang eller ved mindre personalereduktioner, som er blevet løst efter drøftelser i de lokale SU. FA har derfor kun haft få forhandlinger med Finansforbundet og DFL i løbet af beretningsåret om kolletkive afskedigelser. Efterhånden er processen om de kollektive afskedigelser, små som store, en integreret del af arbejdet i de finansielle virksomheder. Det giver derfor sjældent anledning til konkrete sager efterfølgende, omend især Finansforbundet er meget opmærksom på muligheden for

6 individuelle sager om påstået usaglighed i kølvandet på en større afskedigelsesrunde. Udgivet

7 Regulering Bonus og lønpolitik Finanskrisen medførte øget internationalt fokus på finansielle virksomheders aflønningspolitikker. Blikket faldt også på lønmodeller, der ukritisk kunne opfordre til, at medarbejderne tog store risici på den finansielle virksomheds vegne. I august 2010 blev der i Danmark indgået en politisk aftale om ansvarlig lønpolitik. Aftalen lagde sig op af de EU-regler, der var i støbeskeen dog med enkelte danske særregler. I oktober blev reglerne om aflønningspolitik i kapitalkravsdirektiv 3 så vedtaget i EU. Det stod nu klart, at de kommende regler om aflønning skulle træde i kraft den 1. januar 2011, og der kom for alvor fart på lovgivningsprocessen i Danmark og det øvrige Europa. I starten af december 2010 blev de nye lovregler om aflønningspolitik så vedtaget i Danmark. Loven blev fulgt af en bekendtgørelse, som blev offentliggjort i slutningen af december. Endvidere vedtog FA og sektorens brancheorganisationer finanssektorens kodeks om lønpolitik, der ligeledes blev offentliggjort i december. FA har overordnet været positivt indstillet over for regler, der skal modvirke, at risk-takers, direktører og bestyrelsesmedlemmer tager unødige risici på virksomhedens vegne. Det har imidlertid gennem hele forløbet været væsentligt, at EU-reglerne ikke blev overimplementeret i Danmark, da det kan skabe konkurrenceforvridning i forhold til de øvrige EU-lande. I forhold til EU har FA lagt vægt på, at EU-reglerne skulle tage højde for den generelle internationale regulering. FA har på såvel nationalt som EU-plan anset det for afgørende at få påvirket processen i den rigtige retning og understøtte virksomhedernes muligheder for individuelt at leve op til de nye krav. Den hektiske lovgivningsproces gjorde det vanskeligt for virksomhederne at tilpasse sig de nye lovregler, der trådte i kraft 1. januar Der er fortsat nogle udeståender om fortolkningen og rækkevidden af de nye regler, hvorfor FA også vil have fokus på området i resten af Certificering kompetencekrav til rådgivere I april 2011 indførte økonomi- og erhvervsministeren kompetencekrav til investeringsrådgivere. Det var den såkaldte certificeringsordning, der havde været undervejs i et års tid. Med den blev kravene til rådgivernes kompetencer konkretiseret, og pengeinstitutterne blev pålagt at dokumentere rådgivernes kompetencer med forretningsgange for systematiske uddannelsesforløb og ved at lade rådgiverne bestå en prøve. De nye regler giver plads til en høj grad af fleksibilitet og metodefrihed. Det giver den enkelte virksomhed mulighed for fortsat at tilrettelægge sin kompetenceudvikling af medarbejdere på den måde, som passer bedst til virksomhedens organisering og mål.

8 Selvom kompetencekravene er endnu et led i den omfattende regulering, som finanssektoren er pålagt, kan de også give en positiv effekt. De vil medvirke til at synliggøre for omverdenen, hvor meget branchen gør for at uddanne og kompetenceudvikle sine rådgivere. Ferieloven Ferieloven er ændret to gange på et år, henholdsvis pr. 1. juli 2010 og pr. 1. maj Beskæftigelsesministerens ændringer har haft fokus på at fjerne offentlige ydelser til personer, som har et forsørgelsesgrundlag i form af tilgodehavende feriepenge. Derudover har der været ønske om mere kontrol med, at arbejdsgivere afregner alle uhævede feriepenge, at lønmodtagere, som tiltræder nyt job under fritstilling, ikke mister feriepenge fra den gamle arbejdsgiver, og at forældelsesreglerne er lempet til fordel for lønmodtagerne. Ferieloven har stor betydning for virksomhedernes arbejdstilrettelæggelse og medarbejdernes trivsel. FA har derfor i høringsfasen forsøgt at få større fokus og en mere grundig revision af loven. FA har således bedt om, at ferieloven blev sat under luppen med deltagelse af arbejdsmarkedets parter for at sikre, at loven ikke blot blev opdateret, men også fremtidssikret. FA har desuden bedt om, at man fjerner unødvendige administrative byrder og tillige giver virksomheder og medarbejdere mere fleksibilitet indenfor rammerne af arbejdstidsdirektivet. Det lykkedes ikke denne gang at få den grundige revision af ferieloven, men virksomhederne fik nogle administrative lettelser. Der er med virkning fra 1. maj 2011 sket en forhøjelse af de satser, som virksomheder kan udbetale feriepenge efter, uden at skulle kontrollere, at medarbejderen holder ferie. Deuden har virksomhederne fået forlænget fristen for at indgå

9 ferieoverførselsaftaler. Samtidig har Beskæftigelsesministeriet givet tilsagn om at overveje FA's øvrige forslag til ændringer i ferieloven. FA holdt den 6. april et medlemsmøde om ændringerne i ferieloven. FA har redegjort for de vedtagne ændringer i ferieloven i Informationerne D-01-10, D og D Barseludligningsordning I 1. oktober 2006 trådte loven om barseludligningsordning i kraft, og samtidig stoppede FA's barselsudligningsordning. FA's medlemsvirksomheder er med i den lovpligtige barseludligningsordning, da sektoren ikke fik godkendt sin egen barselsudligningsordning. Ministeriet krævede, at ordningen skulle udløse refusion for alle lønmodtagere på barsels-/forældreorlov, mens finanssektorens barselsudligningsordning kun udløste refusion for lønmodtagere i virksomheder med over 60% kvinder. I de første 2 år blev der oparbejdet et overskud i den centrale barseludligningsordning, da forholdet mellem bidrag og refusion ikke stemte overens. Først i 2009 ændrede ministeriet bidrags- og refusionssatserne. På det tidspunkt var der akkumuleret et overskud på mere end 400 mio. kr. I 2007 og 2008 var der omtrent balance mellem finanssektorens bidrag og refusion fra den centrale barseludligningsordning. Ifølge statistikken over arbejdsomkostninger har sektoren derimod modtaget 134 kr. i refusion pr. 100 kr. bidrag i Dette skyldes de ændrede bidrags- og refusionssatser og den udvidede refusionsperiode. Med fuldtidsansatte i finanssektoren i 2009 var det samlede bidrag til barseludligningsordningen ca. 56 mio. kr. Ved uændret omfang og fordeling af barselsorlov opnåede sektoren et højere overskud fra udligningsordningen i 2010, hvorimod sektoren i 2011 forventes, at komme tilbage til niveauet for EU, herunder arbejdstid og vikarer FA har i forbindelse med EU Task Force behandlet ændringsdirektivet om europæiske samarbejdsudvalg, forældreorlovsdirektivet og vikardirektivet. Ændringsdirektivet om europæiske samarbejdsudvalg er ikke aftaleimplementeret i FA's overenskomster. FA har i Beskæftigelsesministeriets implementeringsudvalg arbejdet for at implementeringsloven ikke overimplementerer direktivet.

10 EU Task Force er enige om, at forældreorlovsdirektivet kan implementeres i FA's overenskomster. FA har meddelt Beskæftigelsesministeriet, at direktivet forventes implementeret ved overenskomstforhandlingerne i 2012, og ministeriet har bl.a. på den baggrund bedt EU om, at implementeringsfristen forlænges indtil Fristen ville ellers udløbe 7. april EU Task Force behandler fortsat vikardirektivet. Det er FA's holdning, at direktivet regulerer vikarbureauvikarer, og derfor har meget ringe betydning i finanssektoren. Dette synspunkt er underbygget af en spørgeskemaundersøgelse gennemført i januar og februar På den baggrund mener FA ikke, at direktivet skal implementeres i overenskomsterne. FA deltager i Beskæftigelsesministeriets forberedelse af implementeringsloven, der skal træde i kraft i december FA har bidraget til den europæiske bankarbejdsgiverforenings (EBF-BCESA) holdning til revision af arbejdstidsdirektivet. EU Kommissionen har gennem to høringer bedt arbejdsmarkedets parter vurdere, om der er behov for at ændre det gældende direktiv, og om parterne på europæisk plan vil forhandle en revision af direktivet. FA's bidrag til svar på EU Kommissionens første høring om ændring af det eksisterende arbejdstidsdirektiv udgjorde kernen i EBF-BCESA's svar til EU Kommissionen. Det forventes, at BusinessEurope og ETUC (European Trade Union Confederation) vil forhandle om et nyt arbejdstidsdirektiv. BusinessEurope vil alene revidere det gældende direktivs bestemmelser om rådighed og rådighedsvagter, som EU Domstolen har truffet afgørelser om. Udgivet

11 Uddannelse Finanssektorens uddannelsespolitik samlet i FA I foråret 2010 havde Finansrådet overdraget interessevaretagelsen af det uddannelsespolitiske område for penge- og realkreditinstitutområdet til FA. I slutningen af 2010 besluttede Forsikring & Pension også at overdrage sin uddannelsespolitiske interessevaretagelse på forsikringsområdet til FA. Dermed var hele finanssektorens uddannelsespolitik samlet i FA. I FA er uddannelsespolitikken blevet tæt integreret med arbejdsmarkedspolitikken. FA's kompetenceudvalg FA's nye kompetenceudvalg havde sit første møde den 1. september Udvalget har siden da drøftet alt lige fra praktikpladser til overenskomstbestemmelser, men det største og gennemgående tema i løbet af året har været fremtidens uddannelser. FA's bestyrelse ønskede, at kompetenceudvalget skulle begynde overvejelserne og drøftelserne om, hvordan fremtidens uddannelser skal se ud. Kompetenceudvalget tog fat på den diskussion på baggrund af en større kortlægning af de eksisterende finansielle uddannelser og en drøftelse af hvilke kompetencebehov virksomhederne ville have i fremtiden. Det kom der mange ideer ud af, fx mere finansfaglig toning af relevante kandidatuddannelser og fælles lederuddannelser. Drøftelserne slog også fast, at sammenhæng mellem uddannelserne og høj kvalitet i uddannelserne fortsat ville være vigtig. Fremtidens struktur for udbuddet af de offentlige finansielle uddannelser Set med Finanssektorens øjne er erhvervsakademiuddannelserne helt centrale i forhold til rekruttering og videreuddannelse af medarbejdere. Som udbydere af både Akademiuddannelsen i Finansiel Rådgivning, Finansøkonomuddannelsen og Finansbacheloruddannelsen er erhvervsakademierne de primære samarbejdspartnere i forhold til uddannelsen af finansielle medarbejdere. Erhvervsakademierne har eksisteret siden De skal evalueres i 2013 med henblik på etableringen af en permanent struktur for erhvervsakademiernes udbud efter Ifølge det politiske forlig bag erhvervsakademierne skal de i den forbindelse overveje, om de vil afgive deres udbud af professionsbacheloruddannelser eller lade sig fusionere ind i professionshøjskoler. I foråret 2010 tog debatten om erhvervsakademiernes fremtid imidlertid fart. Det er FA s vurdering, at den verserende debat vil få afgørende betydning for udbuddet af finansielle uddannelser. FA er gået aktivt ind i denne debat for at sikre så stærke finansfaglige miljøer som muligt. Erhvervsakademiernes med finansielle uddannelser

12 På den baggrund er det FA's vurdering, at erhvervsakademierne bør have permanent udbudsret til professionsbacheloruddannelsen efter Derfor er målet at sikre selvstændige og bæredygtige erhvervsakademier med udbud af både Akademiuddannelsen i Finansiel Rådgivning, Finansøkonomuddannelsen og Finansbacheloruddannelsen. Som konsekvens heraf skal erhvervsakademierne frigøres fra erhvervsskolerne, men samtidigt ikke tvinges til at lade sig fusionere ind i professionshøjskolerne. Som et aktivt led i at nå denne målsætning har FA tilsluttet sig den fælles handlingsplan "Erhvervsakademi 2015", der deler samme mål. Bag initiativet står udover FA også LO, DI, Dansk Byggeri, Dansk Erhverv, Tekniq. Herudover har hovedparten af landets erhvervsakademier valgt at tilslutte sig handlingsplanens målsætninger. Ud fra dette udgangspunkt arbejder FA politisk for at sikre en fremtidig struktur i det uddannelsespolitiske, der understøtter så stærke finansielle uddannelser som muligt. Bedre anerkendelse af realkompetencer Der er kommet fornyet fokus på bedre anerkendelse af realkompetencer. Det er blandt andet sket efter, at Danmarks Evalueringsinstitut offentliggjorde en stor undersøgelse, der viste, at der stadig er mange barrierer for gennemførelsen af ensartede realkompetencevurderinger af høj kvalitet. Realkompetencevurderinger er vigtige for anerkendelsen af de kompetencer, som mange finansansatte tilegner sig gennem kurser og uddannelser i de virksomheder, hvor de er ansat, eller gennem uddannelsesforløb hos eksterne private uddannelsesudbydere. Hvis kompetencerne ikke anerkendes, kan de ansatte løbe panden mod en mur, når de gerne vil læse videre i det offentlige uddannelsessystem, fx på HD. FA har gentagne gange gjort Undervisningsministeriet opmærksom på problemstillingen og i 2011 kom FA med i en arbejdsgruppe under Undervisningsministeriet, som skal komme med anbefalinger til, hvordan der kan sikres bedre anerkendelse af realkompetencer.

13 AMU Foto: Århus Erhvervsakademi Grundlæggende finansuddannelse (GFU) Med den ændrede struktur i varetagelse af finanssektorens uddannelser, hvor det administrative i forhold til finansuddannelsen blev rykket fra Finansrådet til Finanssektorens Uddannelsescenter (FUC), fulgte modellen for FlexFinans med til FUC. FUC har tidligere haft et forløb, der hed Basisrådgiveren. Det var en række AMU-kurser, der gav kursisterne kompetencer inden for sektorens områder. Basisrådgiveren har eksisteret i flere udgaver, hvor ingen af dem ledte til eksamen. FUC og International Business College har nu sammensat et forløb til erstatning for FlexFinans /Basisrådgiveren Grundlæggende finansuddannelse. Forløbet er tættere på FlexFinans i struktur end Basisrådgiveren og dermed tættere på strukturen i den måde, finansuddannelsen er opbygget i årgang , dvs. mere tematiseret. Skills Council EU Kommissionen meddelte i deres kommuniké i december 2008 og juni 2009, at den agter at undersøge muligheden for at oprette et europæisk Skills Council om job og kvalifikationer. Ekspertgruppen anbefaler i sin rapport fra 2010 om "nye kvalifikationer til nye jobs" oprettelsen af EU-Skills Council som en af sine vigtigste aktiviteter for analyse af færdigheder, behov og udvikling, og på den måde komme med. I tråd med Kommissions anbefalinger har Banking Committee for European Social Affairs (BCESA) udarbejdet et udkast for et Skills Council, som omfatter jobs og færdigheder i bankvirksomheder i Europa. Forslaget blev drøftet i SSDB (Bank Sectoral Social Dialogue Committee). Her blev man enig om at sætte Skills Council lidt i bero og afvente yderligere tiltag fra Kommissionen. Årsagen til beslutningen var stor usikkerhed om hvilke jobs og færdigheder, der skulle behandles i et Skills Council. Det faglige udvalg for Finanssektoren Det faglige udvalg for Finanssektoren i regi af FA blev konstitueret den 7. december Udvalget er paritetisk nedsat, og FA besætter formandsposten. Udvalget har til opgave at følge den erhvervsmæssige udvikling og udviklingsmuligheder. Det er udvalgets opgave er at definere Finansuddannelsens mål, varighed, struktur,

14 bedømmelsesplaner og praktikuddannelsen. Udvalget indstiller forslag til godkendelse i Undervisningsministeriet, der fastsætter regelsættet for uddannelsen. Af opgaver under Det faglige Udvalg, kan nævnes: Fornyelser Ændringer Evt. nedlæggelse af uddannelser Fastsættelse af uddannelsesordningen for Finansuddannelsen på grundlag af uddannelsesbekendtgørelserne Udvalget træffer afgørelser om: Godkendelse af praktikvirksomheder Valg af fag Godkendelse af særbestemmelser i uddannelsesaftaler Afkortning eller forlængelse af uddannelsestid Klager over skoleafgørelser Afgørelse af uenigheder mellem virksomhed og elever mm. Udvalgenes kompetence er selvføglelig ikke ubegrænset, men skal udfoldes inden for lovgivningens rammer, herunder finansloven og de regler, som er fastsat for uddannelserne i almindelighed, fx i bekendtgørelser om erhvervsuddannelser og bekendtgørelserne om eksamen og karakterskala mv. Finansuddannelsen I 2010 var optaget af elever i Syddanmark og 17 på Færøerne og i Grønland. Det er en anelse lavere end i 2009, hvor optaget samlet var 277, heraf 13 på Færøerne og i Grønland. Elevindtaget Effekten af den store justering af finansuddannelsen i 2008, hvor bl.a. det endelige koncept for fagprøven blev fastlagt, afventes med årgang 2008/10's eksamen, der finder sted juni Undervisningsministeriet godkendte i oktober 2010 den ønskede indplacering af Finansuddannelsen i NQF den nationale kvalifikationsramme. Finansuddannelsens trin 1 kundemedarbejder, blev indplaceret på niveau 3, trin 2, selve Finansuddannelsen blev indplacering på niveau 4. EBTN og EFPA Selvom EU ikke har beslutningskompetence på uddannelsesområdet er påvirkningen alligevel stor. Gensidig anerkendelse og gennemsigtighed af uddannelser er stigende, og samarbejde tværs over grænserne spiller en stadig større rolle. Dette afspejler sig mest i sektorens samarbejde med EFPA. I august 2010 opnåede HD 2.del i Finansiel Rådgivning at blive akkrediteret som EFP (European

15 Financial Planner). Danmark har også haft førertrøjen på i forbindelse med den videre udvikling og opdatering af EFPA's to standarduddannelser nemlig EFA (European Financial Advisor) og EFP (European Finacial Planner). EFPA-Danmark har ikke stået stille, og i marts 2011 blev både Aalborg Universitet og International Business College (IBC) i Kolding medlem af EFPA-Danmark. EBTN er fortsat en forening hvor erfaringsudveksling er i højsædet. EBTN er meget aktiv i forskellige EU projekter på uddannelsesområdet. I 2010/2011 har gennemsigtighed af uddannelser i den finansielle verden været en væsentlig opgave. Udgivet

16 Akademiuddannelsen Akademiuddannelsen i Finansiel Rådgivning Akademiuddannelsen, der svarer til HD 1. del, er internationalt akkrediteret, og er blevet en de facto standard for den basale rådgiveruddannelse i sektoren. Samtidig er uddannelsen den formelle uddannelsesmæssige ramme for ejendomsmægleruddannelsen. FA's rolle er dels at sikre et relevant finansfagligt indhold, dels at sikre et ensartet højt og internationalt anerkendt kvalitetsniveau uanset geografisk placering. Ydermere sikrer FA via fælles central tilmelding, holddannelse og distribution af undervisningsmaterialer og e-læring, at virksomhedernes og de studerendes ønsker til skole/fagvalg imødekommes. Kvalitetssikring og faglig udvikling FA sikrer den faglige kvalitet og udvikling af Akademiuddannelsen alt fra opdatering af tal og takster over større revisioner til decideret nyudvikling af fag. Det drejer sig primært om samarbejdet med erhvervsakademierne om studieordning, fagplaner og obligatorisk pensum og om produktion af egentligt undervisningsmateriale. Hovedvægten lægges på det finansspecifikke. Akademiuddannelsen i tal Akademiuddannelsen i Finansiel Rådgivning er med sine studerende én af Danmarks største akademiuddannelser. Siden uddannelsens start i 2003 er antallet af studerende blevet mere end fordoblet. De

17 seneste semestre har antallet af studerende fra pengeinstitut- og realkreditbranchen samt gruppen af andre været faldende, mens der har været en stigning i antallet af studerende fra ejendomsmæglerbranchen. Forventningen er, at der vil ske yderligere fald i søgningen fra bank/realkredit/forsikring til næste år, da der vil være færre nyuddannede finansassistenter på grund af den finansielle krise. Aktiviteter baseret på fag fra Akademiuddannelsen FA er pr. 1. januar 2011 ophørt med de kursusaktiviteter, der helt eller delvist er baseret på fag fra Akademiuddannelsen. Aktiviteterne fortsætter i regi af Erhvervsakademiet Lillebælt. For yderligere information kontakt FA på telefon Udgivet

18 Arbejdsmiljø Arbejdsmiljø FA's udvalg for arbejdsmiljøansvarlige har holdt 4 møder. Udvalgsarbejdet er koncentreret om, at virksomhederne får aktuelle arbejdsmiljøfaglige indlæg, nyheder om fx politiske initiativer, samarbejdet mellem arbejdsmarkedets parter, regelændringer - og desuden mulighed for gensidig erfaringsudveksling. Blandt emnerne har været reformen om virksomheders arbejdsmiljøarbejde, som trådte i kraft 1. oktober Reformen stiller nye krav til virksomhederne og giver samtidig nye muligheder. Arbejdstilsynets vejledninger blev først færdige og udsendt i marts og indholdet førte til kritik fra arbejdsgiversiden. Flere virksomheder har derfor valgt at lade hidtidige funktionsperioder udløbe, før de foretager ændringer i organiseringen. En tendens i større virksomheder er, at arbejdsmiljøproblemer i højere grad løses og forebygges af personer med faglighed indenfor fx indeklima, ergonomi mv. eller ledere - frem for af en klassisk arbejdsmiljøorganisation. Der er fortsat en vis usikkerhed knyttet til, hvilke krav Arbejdstilsynet vil stille til størrelsen af en arbejdsmiljøorganisation, hvis virksomheden ikke indgår en lokal aftale. Arbejdsmiljøuddannelse er tæt forbundet hermed. Her har hovedtemaet været implementeringen af den nye obligatoriske uddannelse på 3 dage samt af virksomhedernes pligt til at give tilbud om supplerende uddannelse. Et andet hovedemne er implementeringen af det politiske forlig fra marts 2011 om en 2020-strategi på arbejdsmiljøområdet. Her er det de direkte konsekvenser for virksomheder og medarbejdere, som er det væsentlige. Arbejdsulykker har altid været et højt prioriteret emne. Trods relativt få og kun mindre alvorlige ulykker i finanssektoren er virksomhederne interesseret i arbejde med ulykkesforebyggelse, fx i forbindelse med forskellige former for vold eller trusler, samt en praktisk håndtering ved hjælp det digitale "EASY-system". Et andet centralt emne er psykisk arbejdsmiljø, hvor mange virksomheder arbejder systematisk med forskellige former for "positive arbejdsmiljøfaktorer", dvs. indsatser og tiltag, der kan bidrage til mindre sygefravær, bedre trivsel, højere motivation og produktivitet i virksomheden. Klassiske virkemidler er tiltag rettet mod arbejdsbetinget stress, men også bredere indsatser mod øget trivsel er et fast omdrejningspunkt i mange virksomheder.

19 Samarbejdsrådet, der er sammensat af FA, Finansforbundet og DFL, har udsendt en opfordring til virksomhederne om at tage trusler på arbejdspladsen op til drøftelse i samarbejdsudvalget - og tilbagemeldinger viser, at virksomhederne tager det alvorligt. På DFL-området har FA indgået en aftale om, at ledelse og medarbejderrepræsentanter lokalt - og FA og DFL centralt - har overtaget håndhævelsen af reglerne om psykisk arbejdsmiljø fra Arbejdstilsynet. Der har ikke været rejst sager på organisationsniveau herom i beretningsåret. Et tredje emne, som gradvis fylder mere, er såkaldt muskelskeletbesvær. Før var det tunge løft, skub og træk, som var synderen, men fremover kan det blive en særlig udfordring i virksomheder med meget stillesiddende arbejde - fx kontorvirksomheder. Der har hidtil været mest opmærksomhed på forebyggelse af museskader, men der synes at være stigende behov for at forebygge ryg-, nakke- og skulderlidelser. Et problem er her, at de gener, som opleves på arbejdspladsen, kan være forårsaget af livstilsfaktorer, som virksomhederne ikke er herre over, fx for lidt motion eller anden form for fysisk aktivitet. Udgivet

20 Sektoren og medarbejderne Færre nyansættelser i finanssektoren FA har opgjort personaleomsætningen frem til november Siden efteråret 2008 har der været en større andel af medarbejdere, der forlod deres job, end medarbejdere der tiltrådte et nyt job i sektoren. De seneste tal viser, at afgangen og tilgangen af medarbejdere har nærmet sig hinanden betydeligt. Dog er der stadig lidt flere fratrædelser end nyansætteler. Fra august til november 2010 var det 2,9%, der forlod en virksomhed/koncern i sektoren og 2,8%, der startede i en. Det er især andelen af nyansatte medarbejdere, der har ændret sig siden finanskrisen. Andelen af fratrådte medarbejdere har selvfølgelig også været påvirket, men af modsatrettede tendenser: Afskedigelser og fusioner har skabt større afgang, men den frivillige omsætning har været mindre i kraft af færre jobs at søge over i. Den mindre forskel mellem af- og tilgang af medarbejdere i de seneste tal gør sig gældende indenfor både penge- og realkreditinstitutter og forsikring, men det mindste gab er indenfor forsikring. Andelen af fratrådte medarbejdere fra november 2009 til november 2010 var 10,5% i penge- og realkreditinstitutter og 12,0% i forsikringsselskaber, mens andelen af nye medarbejdere var henholdsvis 8,9% og 11,5%. DA udgav i 2010 en analyse, der viste, at hver fjerde, der blev ledig og efterfølgende fik job igen, skiftede til en anden branche end den, han eller hun kom fra. Det fremgik, at ansatte i finanssektoren var særligt mobile, idet 59,3% af de nyledige fra finans-, forsikrings- og ejendomsbranchen, der kom i arbejde igen, fandt det nye job i en anden branche. Det skrev vi om personaleomsætning Medarbejderafgangen kun lidt højere end -tilgangen Stadig flere holder op end får nyt job i finanssektoren Tidligere finansansatte får nye jobs i andre brancher Beskæftigelsen falder Beskæftigelsen i FA's medlemsvirksomheder faldt i 2010 til Dette er en nedgang på 3,6% i forhold til 2009, hvor antallet af medarbejdere var Den største beskæftigelsesnedgang var hos pengeinstitutterne, hvor antallet af medarbejdere faldt fra pr. 1. juni 2009 til pr. 1. juni Et fald på 5,2%. Nedgangen i beskæftigelsen var større fra 2009 til 2010, end mellem 2008 og Det samlede beskæftigelsesfald var dengang på medarbejdere. Selvom mange medarbejdere

21 formelt blev afskediget i starten af 2009, var de fortsat ansat i virksomhederne på tidspunktet for opgørelse af 2009-medarbejdertallet pga. lange opsigelsesvarsler. Dermed slog afskedigelserne først igennem i tallene for I efteråret 2010 spurgte FA og Forsikring & Pension medlemsvirksomhederne om beskæftigelsessituationen, herunder den forventede beskæftigelsesudvikling. Virksomhederne vurderede, at antallet af job i banker, forsikring, realkredit og it ville falde med ca fra 2010 til Samtidig vurderede virksomhederne, at selvom der bliver færre medarbejdere i finanssektoren, vil der blive ansat flere unge medarbejdere. Dermed mindskes de problemer med alderssammensætningen i sektoren, der kan opstå, hvis der ikke tages unge medarbejdere ind. De finansielle virksomheder havde ikke problemer med at rekruttere i 2010 og forventede heller ikke problemer på kort sigt. Men i takt med, at konjunkturerne vender, forudser virksomhederne vanskeligheder med at rekruttere specialister. Undersøgelsen viste også, at ikke alle virksomheder har en langsigtet strategi for rekruttering og fastholdelse af medarbejdere. Kombineres disse ting, er det klart, at der ligger en udfordring på personaleområdet i fremtiden. Danmark har nordisk rekord i antallet af bankansatte Med godt medarbejdere i de danske pengeinstitutter er der flere finansmedarbejdere i Danmark end i hvert af de øvrige nordiske lande.

22 Når antallet af medarbejdere sættes i relation til indbyggertallet i de forskellige nordiske lande, betjener kun de islandske bankmedarbejdere færre indbyggere end i Danmark. Det skrev vi om beskæftigelsen Færre assurandører færre i FA's medlemsvirksomheder Finanssektorens undersøgelse af beskæftigelsen Nye uddannelsesprofiler Medarbejdersammensætningen i den finansielle sektor er i forandring. Hvor den mest almindelige vej ind i sektoren tidligere har været finansuddannelsens elevforløb, finder stadigt flere med anden baggrund vej ind i sektoren. Med et optag på i alt 229 finanselever i 2010 var optaget historisk lavt. Siden 2000 er der sket et paradigmeskifte i rekrutteringen af medarbejdere til den finansielle sektor. Dels er antallet af akademikere steget, dels bliver elevindtaget i stigende grad substitueret af den øgede rekruttering af finansøkonomer. Det er særlig tydeligt i pengeinstitutter. Denne udvikling er blevet endnu mere udtalt, fordi elevindtag i bankerne i 2009 og 2010 er reduceret som følge af finanskrisen. I samme periode er rekrutteringen af finansøkonomer ikke faldet tilsvarende. Det betyder, at der nu kommer flere nye finansøkonomer til bankerne end nye elever. Det skrev vi om elever og andre uddannelsesprofiler

23 Forårssemesteret Akademiuddannelse i Finansiel rådgivning Akademiuddannelsen er Danmarks mest populære Finansøkonomerne i den finansielle sektor ny rapport Færre elever og flere finansøkonomer Færre ansøgere på HD i Finansiel Rådgivning Nyt nummer af FA Magasinet om uddannelse Finansfædre tager lang orlov En nybagt far, der arbejder i finanssektoren, tog i gennemsnit 9,3 ugers barsel i Var han ansat i et forsikringsselskab tog han i gennemsnit 8,1 ugers barsel, mens en far ansat i pengeog realkreditinstitutter i gennemsnit tog 9,7 ugers barsel. Det viser en spørgeskemaundersøgelse om fædres brug af barsel, som FA foretog i slutningen af Finanssektorens medarbejdere er dækket af 2 forskellige overenskomster. Barselsmulighederne afhænger derfor af, om de er ansat i penge- og realkreditinstitutter eller forsikringsselskaber. I 2008 blev perioden med fuld løn udvidet med 2 uger på penge- og realkreditområdet, hvorimod der ikke skete en lignende udvidelse på forsikringsområdet. Denne overenskomstmæssige forskel på de to finansielle områder ses i undersøgelsens resultater. Undersøgelsen viser, at der er en forskel i forældreorlovslængden på over halvanden uge, alt efter om faren er ansat i et forsikringsselskab eller i et penge/realkreditinstitut. Den asymmetriske ændring i fædrenes overenskomstbestemte ret til orlov med løn i 2008 har været afgørende for forskellen i den gennemsnitlige orlovslængde på de to finansielle områder. Generelt er finanssektoren i front, når det gælder fædres orlov til børn, hvilket bekræftes af Danmarks Statistiks nyeste analyse af orlov i forbindelse med graviditet, fødsel og adoption. Analysen viser, at finansmænd i gennemsnit holdt 60 dages orlov til deres barn født i 2009, og dermed 22 dage mere end der blev holdt blandt mænd på det samlede arbejdsmarked. Det skrev vi om barsels- og forældreorlov Nye tal underbygger finansfædres lange orlov Nybagte finansfædre passer deres børn Høje lønninger og arbejdsomkostninger i finanssektoren Finanssektorens lønstigninger lå i 2010 betydeligt højere end i de øvrige sektorer, og i modsætning til den offentlige sektor og den samlede private sektor var der i 2010 en positiv reallønsudvikling i finanssektoren. Danmarks Statistik angav i 4. kvartal 2010, at den største årlige lønfremgang var inden for finansiering og forsikring, hvor stigningen var 3,9% i forhold til 4. kvartal Lønstigningen i den finansielle sektor er dermed væsentlig højere end i den samlede private sektor og overstiger også lønstigningerne i den offentlige sektor. Årsagen er høje overenskomstmæssige lønstigninger aftalt i februar 2008, med lønstigning på 3,7% pr. 1. juli Den 1. april 2011 steg lønnen yderligere 1,07%, men herefter er der ikke

24 aftalt yderligere lønstigninger i indeværende overenskomstperiode. Foruden høje lønomkostninger er finanssektoren blevet pålagt yderligere udgifter til lønsumsafgift. Lønsumsafgiften steg fra 9,13% til 10,5% pr. 1. januar Statistikken over arbejdsomkostninger viser, at lønmodtagernes fortjeneste i finanssektoren udgjorde knap 88% af de samlede arbejdsomkostninger, og at øvrige omkostninger udgør godt 12%. Af de øvrige arbejdsomkostninger er lønsumsafgiften den største enkelt-post i finanssektoren. Den beløb sig i 2009 til 32,43 kr. pr. præsteret arbejdstime og udgjorde dermed 7,8% af de samlede arbejdsomkostninger. Det skrev vi om løn- og arbejdsomkostninger Finansmedarbejdere har stadig stigende realløn Høj løn til It-medarbejdere i finans Gammel overenskomst fastholder høje lønstigninger 32 kr. i timen til lønsumsafgift Nordisk lønudvikling ikke mere i takt Højere løn og pension til medarbejderne Lønudvikling i ro Fokus på kvindelige ledere Mens der er langt mellem kvinderne i direktionerne, så stiger antallet af kvindelige ledere i finanssektoren lidt hvert år. Målt på samtlige ansatte med ledelsesfunktioner udgør kvinderne i dag 29,6% af lederne. Ser vi alene på ledere på det øverste ledelsesniveau, såkaldte topledere, udgør kvinderne 21,9%. For 5 år siden var tallene noget lavere.

25 Andelen af kvindelige ledere er generelt stigende på det danske arbejdsmarked. I Ledernes Hovedorganisation var 21% af medlemmerne kvinder i I 2011 er tallet steget til 25%. Umiddelbart ikke en voldsom stigning, når vi mener at vide, at flere kvinder vælger karrierevejen. Kvindeandelen i Ledernes Hovedorganisation er da også større blandt nye medlemmer, men det slår kun i mindre grad igennem på totalen. Virksomheder i finanssektoren arbejder for at få flere kvinder i ledelsen - og det er et langt sejt træk. Der er masser af erfaring med kvindelige ledere i finanssektoren. Og arbejdet med at få flere kvinder til at vælge lederkarrieren fortsætter. Det skrev vi om kvindelige ledere FA magasinet sætter spot på kvinder i finans Flere kvindelige ledere hvert år Finanssektoren har fokus på kvinder Kønsbalance i finanssektoren Flere kvindelige ledere i den finansielle sektor For yderligere information kontakt FA på telefon Udgivet

BESKÆFTIGELSESUNDERSØGELSE

BESKÆFTIGELSESUNDERSØGELSE BESKÆFTIGELSESUNDERSØGELSE 29 Forsikrings- og pensionsområdet FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING FORSIKRING & PENSION AMALIEGADE 7 AMALIEGADE 1 1256 KØBENHAVN K. 1256 KØBENHAVN K. Beskæftigelsesundersøgelse

Læs mere

Personaleomsætning. Udgivelse, Tryk og ekspediditon: FA FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING AMALIEGADE 7 1256 KØBENHAVN K

Personaleomsætning. Udgivelse, Tryk og ekspediditon: FA FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING AMALIEGADE 7 1256 KØBENHAVN K FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING AMALIEGADE 7 1256 KØBENHAVN K TELEFON +45 3391 4700 FAX +45 3391 1766 WWW.FANET.DK nr. 60 m a r ts 2012 Udgivelse, Tryk og ekspediditon: FA kontakt: ams@fanet.dk Personaleomsætning

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 15. oktober 2010

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 15. oktober 2010 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 15. oktober 2010 Sag 240/2008 (1. afdeling) Finansforbundet som mandatar for Berit Kyed, Sanne Greiner og Anni Clausen (advokat Jacob Goldschmidt) mod Finanssektorens

Læs mere

BESKÆFTIGELSES- UNDERSØGELSE 2013

BESKÆFTIGELSES- UNDERSØGELSE 2013 BESKÆFTIGELSES- UNDERSØGELSE 213 1 Indholdsfortegnelse Resumé 3 Beskæftigelsen i finanssektoren 4 Penge- og realkreditinstitutter 4 Pension og forsikring 5 It-virksomheder tilknyttet finanssektoren 5 personaleomsætning

Læs mere

December 2012 BESKÆFTIGELSESUNDERSØGELSE

December 2012 BESKÆFTIGELSESUNDERSØGELSE BESKÆFTIGELSESUNDERSØGELSE 212 1 Indholdsfortegnelse Resumé 3 Beskæftigelsen i finanssektoren 4 Pengeinstitutter på skrump 4 Mindre bevægelser i pensions- og forsikringsselskaber 4 IT eneste område i vækst

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 15. oktober 2010

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 15. oktober 2010 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 15. oktober 2010 Sag 241/2008 (1. afdeling) Finansforbundet som mandatar for Svend Erik Harpsøe, Finn Olesen, Ruth Østergaard Larsen, Ketty Pedersen og Tove Andersen (advokat

Læs mere

VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL

VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL INDHOLD Retten til fravær... 3 Hvor meget orlov kan forældre holde ved graviditet og fødsel?... 3 Kan en medarbejder forlænge sin orlov?... 3 Kan en medarbejder udskyde

Læs mere

OK12 OK12 - forløbet

OK12 OK12 - forløbet OK12 I de første måneder af 2012 forhandlede FA nye overenskomster på plads med både Finansforbundet og DFL. Forhandlingerne stod i skyggen af den internationale finansielle krise, og op til forhandlingerne

Læs mere

Det finansielle arbejdsmarked

Det finansielle arbejdsmarked Det finansielle arbejdsmarked Finanskrisen og kollektive afskedigelser FA har i beretningsåret haft mange sager som følge af finanskrisen. I andet halvår 2009 og første halvår 2010 har FA behandlet 20

Læs mere

De nye overenskomster. Ved partner Bjarke Vejby Uddannelsesdagen 2014

De nye overenskomster. Ved partner Bjarke Vejby Uddannelsesdagen 2014 De nye overenskomster Ved partner Bjarke Vejby Uddannelsesdagen 2014 Introduktion Kollektive overenskomster, herunder hovedaftaler, overenskomster, tiltrædelsesoverenskomster, lokalaftaler, kutymer Overenskomstparter,

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 15. oktober 2010

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 15. oktober 2010 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 15. oktober 2010 Sag 244/2008 (1. afdeling) Finansforbundet som mandatar for Birthe Nielsen, Jørn Marcussen, Trine Bang Overgaard, Helle Madsen, Claus Jacobsen, Karsten

Læs mere

FOKUS. Beskæftigelsesundersøgelse DEC 2014. NR. 1. I S S N 224 6-773 4

FOKUS. Beskæftigelsesundersøgelse DEC 2014. NR. 1. I S S N 224 6-773 4 FOKUS DEC 2014. NR. 1. I S S N 224 6-773 4 Beskæftigelsesundersøgelse 2014 Kolofon Titel: FA FOKUS Forfatter: Seniorkonsulent Kirsten Lemming-Christensen Layout og opsætning: Grafisk designer Maja Pode

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 15. oktober 2010

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 15. oktober 2010 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 15. oktober 2010 Sag 243/2008 (1. afdeling) Finansforbundet som mandatar for Louise Høgh Pedersen, Jacob Skak Thrysøe, Torben Nielsen, Christian P. Madsen, Anders F. Sørensen,

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 15. oktober 2010

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 15. oktober 2010 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 15. oktober 2010 Sag 247/2008 (1. afdeling) Finansforbundet som mandatar for Carsten Nielsen, Kurt Bæk Henriksen, Andy Christensen og Anker Lundholm (advokat Jacob Goldschmidt)

Læs mere

Retten til fravær Hvor meget orlov kan forældre holde ved graviditet og fødsel? Kan en medarbejder forlænge sin orlov?...

Retten til fravær Hvor meget orlov kan forældre holde ved graviditet og fødsel? Kan en medarbejder forlænge sin orlov?... Indhold Retten til fravær... 2 Hvor meget orlov kan forældre holde ved graviditet og fødsel?... 2 Kan en medarbejder forlænge sin orlov?... 3 Kan en medarbejder udskyde en del af sin orlov?... 3 Kan en

Læs mere

FAMAGASINET SÆRNUMMER OK07 FØRSTE FORLIG PÅ PLADS DFL OG FA TAGER HUL PÅ NY OVERENSKOMSTSTRUKTUR FINANSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING JANUAR 2007

FAMAGASINET SÆRNUMMER OK07 FØRSTE FORLIG PÅ PLADS DFL OG FA TAGER HUL PÅ NY OVERENSKOMSTSTRUKTUR FINANSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING JANUAR 2007 JANUAR 2007 FAMAGASINET FINANSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING SÆRNUMMER OK07 FØRSTE FORLIG PÅ PLADS side 3 Danske Forsikringsfunktionærers Landsforening (DFL) og FA er blevet enige om en etårig overenskomst

Læs mere

Beskæftigelsesministerens tale til brug for samråd den 14. april 2010 om beskyttelse af gravide og lønmodtagere på barsel spm.

Beskæftigelsesministerens tale til brug for samråd den 14. april 2010 om beskyttelse af gravide og lønmodtagere på barsel spm. Arbejdsmarkedsudvalget 2009-10 AMU alm. del Svar på Spørgsmål 361 Offentligt T A L E Beskæftigelsesministerens tale til brug for samråd den 14. april 2010 om beskyttelse af gravide og lønmodtagere på barsel

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 1

Indholdsfortegnelse. Side 1 Æ K S BE E G I FT U S E LS S R E ND 21 S L E ØG E Indholdsfortegnelse 1. Resumé...2 2. Beskæftigelsen i den samlede finansielle sektor...3 Færre medarbejdere i sektoren...3 Lav personaleomsætning i finanssektoren...4

Læs mere

Efter skat: 449 kr. 606 kr. 392 kr. Januar 2016 Side 1 af 8

Efter skat: 449 kr. 606 kr. 392 kr. Januar 2016 Side 1 af 8 Efter skat: 449 kr. Efter skat: 606 kr. Efter skat: 392 kr. Januar 2016 Side 1 af 8 KONTINGENTER (priser ved betaling pr. måned - fuldtidskontingent) Emne Krifa Basis Gennemsnit for s afdelinger Fagforening

Læs mere

SAMARBEJDSUDVALGET - FRA FORHANDLINGSARENA TIL DIALOGFORUM

SAMARBEJDSUDVALGET - FRA FORHANDLINGSARENA TIL DIALOGFORUM SAMARBEJDSUDVALGET - FRA FORHANDLINGSARENA TIL DIALOGFORUM FRA FORHANDLINGSARENA TIL DIALOGFORUM SAMARBEJDSAFTALEN SKAL UDFY LDES KONKRET FRA FORHANDLINGSARENA TIL DIALOGFORUM 2. UDGAVE 2011 FOLDEREN ER

Læs mere

1 Udnyttelsesperioden for aktieoptioner kunne ikke forkortes. 3 Samarbejdsaftalen eller lov om information og høring af lønmodtagere?

1 Udnyttelsesperioden for aktieoptioner kunne ikke forkortes. 3 Samarbejdsaftalen eller lov om information og høring af lønmodtagere? Indhold 1 Udnyttelsesperioden for aktieoptioner kunne ikke forkortes 2 Ledelsesretten har vide grænser 3 Samarbejdsaftalen eller lov om information og høring af lønmodtagere? 4 Mere om ligebehandlingsloven

Læs mere

Der tages forbehold for DA's godkendelse af forhandlingsresultatet.

Der tages forbehold for DA's godkendelse af forhandlingsresultatet. Nedennævnte parter har i forligsinstitutionens regi indgået aftale om fornyelse af Vikaroverenskomst mellem DI Overenskomst II og 3F Fagligt Fælles Forbund for en 2-årig periode. Aftalen indgår i et samlet

Læs mere

Beskæftigelsesministerens tale til brug for samråd om afskedigelse af gravide og lønmodtagere på barsel

Beskæftigelsesministerens tale til brug for samråd om afskedigelse af gravide og lønmodtagere på barsel Arbejdsmarkedsudvalget AMU alm. del - Svar på Spørgsmål 173 Offentligt T A L E Beskæftigelsesministerens tale til brug for samråd om afskedigelse af gravide og lønmodtagere på barsel 4. marts 2009 J.nr.

Læs mere

LÆS OM DIN NYE OVERENSKOMST

LÆS OM DIN NYE OVERENSKOMST Rejsehold til dit arbejdsmiljø Minipensionen stiger Større købekraft Nu 7 ugers barsel til far Fortsat fokus på kompetenceudvikling LÆS OM DIN NYE OVERENSKOMST OG DELTAG I URAFSTEMNINGEN [SENEST 9. APRIL]

Læs mere

RAMMER FOR ARBEJDSMILJØ- ARBEJDET

RAMMER FOR ARBEJDSMILJØ- ARBEJDET RAMMER FOR ARBEJDSMILJØ- ARBEJDET Med arbejdsmiljøloven fra 2010 har virksomhederne fået mere frie rammer til selv at aftale, hvordan de organiserer arbejdsmiljøarbejdet. Hensigten med den større frihed

Læs mere

BESKÆFTIGELSES- UNDERSØGELSE 2011

BESKÆFTIGELSES- UNDERSØGELSE 2011 BESKÆFTIGELSES- UNDERSØGELSE 211 1 Beskæftigelsesundersøgelse 211 Indholdsfortegnelse Resumé 3 Beskæftigelsen i finanssektoren 4 Penge og realkreditsektoren bliver fortsat mindre 4 Status quo hos forsikrings-

Læs mere

Årsberetning 2014. (Uddrag)

Årsberetning 2014. (Uddrag) Årsberetning 2014 (Uddrag) 6.3 Kompetencespørgsmål Arbejdsrettens og de faglige voldgiftsretters kompetence er fastlagt i henholdsvis 9 11 og 21-22 i lov nr. 106 af 26. februar 2008, der som oven for nævnt

Læs mere

ANSVARSOMRÅDE KOMPETENCE OG ARBEJDSLIV - STRATEGI

ANSVARSOMRÅDE KOMPETENCE OG ARBEJDSLIV - STRATEGI ANSVARSOMRÅDE KOMPETENCE OG ARBEJDSLIV - STRATEGI 23. MARTS 2015 KBA 201403376 INDLEDNING Strategien for ansvarsområde Kompetence og Arbejdsliv (KOA) udgør det faglige og politiske grundlag for Finansforbundets

Læs mere

VEJLEDNING OM LOKALAFTALER

VEJLEDNING OM LOKALAFTALER VEJLEDNING OM LOKALAFTALER INDHOLD FORORD... 3 HVAD ER EN LOKALAFTALE?... 4 HVORDAN INDGÅS EN LOKALAFTALE?... 5 LOKALAFTALERS INDHOLD... 6 OPSIGELSE AF LOKALAFTALER... 7 LOKALAFTALENS RELATION TIL STANDARDOVERENSKOMSTEN...

Læs mere

Evaluering af barseludligningsloven

Evaluering af barseludligningsloven Evaluering af barseludligningsloven Evaluering af barseludligningsloven er udarbejdet af Vibeke Stockholm Weigelt (ed.) og Marie Jakobsen COWI A/S for Beskæftigelsesministeriet ISBN: 978-87-91044-10-6

Læs mere

Fertilitetsbehandling beskytter ikke som graviditet. DI mener. Medarbejderen var ikke i hormonbehandling. Beskyttede medarbejdere

Fertilitetsbehandling beskytter ikke som graviditet. DI mener. Medarbejderen var ikke i hormonbehandling. Beskyttede medarbejdere 43 beskyttede medarbejdere opsagt Oprettet: 02-09-2010 Opdateret: 03-09-2010 Det var sagligt, da en virksomhed opsagde 43 tillidsrepræsentanter, sikkerhedsrepræsentanter og medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer.

Læs mere

Danske Regioners arbejdsgiverpolitik

Danske Regioners arbejdsgiverpolitik 05-12-2014 Danske Regioners arbejdsgiverpolitik Danske Regioners vision som arbejdsgiverorganisation er at: Understøtte opgavevaretagelsen Danske Regioner vil skabe de bedste rammer for regionernes opgavevaretagelse

Læs mere

Vurdering af Meerts-dommen i relation til retstilstanden i Danmark på forældreorlovsområdet

Vurdering af Meerts-dommen i relation til retstilstanden i Danmark på forældreorlovsområdet Arbejdsmarkedsudvalget 2009-10 AMU alm. del Bilag 164 Offentligt N O T A T Vurdering af Meerts-dommen i relation til retstilstanden i Danmark på forældreorlovsområdet April 2010 J.nr. 2009-0022620 JAIC/TLO

Læs mere

Overenskomst Muskelsvindfonden

Overenskomst Muskelsvindfonden Overenskomst Muskelsvindfonden Mellem Muskelsvindfonden og Dansk Journalistforbund (DJ) er indgået følgende overenskomst vedrørende løn- og arbejdsforhold for de ved Muskelsvindfonden fastansatte journalistiske

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012 Sag 223/2010 (2. afdeling) HK Danmark som mandatar for A (advokat Peter Breum) mod Dansk Erhverv som mandatar for B (advokat Peter Vibe) I tidligere instans

Læs mere

Samarbejde. på arbejdspladser med under 25 ansatte

Samarbejde. på arbejdspladser med under 25 ansatte Samarbejde på arbejdspladser med under 25 ansatte Samarbejde på arbejdspladser med under 25 ansatte Udgivet af Samarbejdssekretariatet Layout: Operate A/S Tryk: FOA Publikationen kan hentes digitalt, eller

Læs mere

O V E R E N S K O M S T. mellem DI-O2 v/dansk Industri/Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer

O V E R E N S K O M S T. mellem DI-O2 v/dansk Industri/Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer O V E R E N S K O M S T mellem DI-O2 v/dansk Industri/Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer Indholdsfortegnelse 1 Dækningsområde... 3 2 Anciennitet, aldersgrænse...

Læs mere

SYV SKARPE OM FINANSFORBUNDET IT-MEDARBEJDERE I FINANSSEKTOREN

SYV SKARPE OM FINANSFORBUNDET IT-MEDARBEJDERE I FINANSSEKTOREN SYV SKARPE OM FINANSFORBUNDET IT-MEDARBEJDERE I FINANSSEKTOREN Finansforbundet September 2007 Tekst og layout: Kommunikation Oplag: 600 VALGET ER DIT Medlem af Finansforbundet eller ej? Valget er naturligvis

Læs mere

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret Nyhedsbrev Ansættelses- og arbejdsret 19.01.2017 FAGFORENING IDØMT BOD FOR IKKE AT FORHINDRE ARBEJDS- NEDLÆGGELSE 19.1.2017 Arbejdsretten har idømt fagforeningen CAU (Cabin Attendants Union) bod på 1 mio.

Læs mere

Afholdelse af omsorgsdage...3

Afholdelse af omsorgsdage...3 Omsorgsdage - vejledning Finansforbundet Indledning... 2 Hvem er omfattet af bestemmelserne... 2 A. Generelt... 2 B. Hvilke medarbejdere har ret til omsorgsdage... 2 Erhvervelse af ret til omsorgsdage...

Læs mere

1. Formål Industriens Kompetenceudviklingsfond har til formål at sikre udvikling af medarbejdernes kompetencer

1. Formål Industriens Kompetenceudviklingsfond har til formål at sikre udvikling af medarbejdernes kompetencer Indhold Error! Style not defined. Fællesbestemmelser Organisationsaftale om Industriens Kompetenceudviklingsfond Industriens Organisationsaftaler tilføjes denne aftale: 1. Formål Industriens Kompetenceudviklingsfond

Læs mere

OVERENSKOMSTEN DI/ATL-3F

OVERENSKOMSTEN DI/ATL-3F OVERENSKOMSTEN DI/ATL-3F 20. Kompetenceudvikling Anmærkning: Erstattes 1. oktober 2012 af 20 a, bemærk dog 20 a, stk. 1, afsnit 5. Stk. 1. IKA-samtaler Alle medarbejdere gives ret til under fornødent hensyn

Læs mere

StK-afskrift. HOVEDAFTALE MELLEM FINANSMINISTERIET OG STATSANSATTES KARTEL, Overenskomstsektionen. Denne hovedaftale har bindende virkning for

StK-afskrift. HOVEDAFTALE MELLEM FINANSMINISTERIET OG STATSANSATTES KARTEL, Overenskomstsektionen. Denne hovedaftale har bindende virkning for STATSANSATTES KARTEL 4666.26 Sekretariatet 20. juni 1991 StK-afskrift HOVEDAFTALE MELLEM FINANSMINISTERIET OG STATSANSATTES KARTEL, Overenskomstsektionen. Hovedaftalens område Denne hovedaftale har bindende

Læs mere

INFORMATIONSPJECE OM RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTERIET OG CFU

INFORMATIONSPJECE OM RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTERIET OG CFU INFORMATIONSPJECE OM RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTERIET OG CFU 1 Indholdsfortegnelse 3 5 6 7 8 9 9 10 Overenskomstresultatet for 2015 Løn Minipension Styrket lokalt samarbejde Bedre

Læs mere

N O TAT. Frasigelse af kollektive overenskomster

N O TAT. Frasigelse af kollektive overenskomster N O TAT Frasigelse af kollektive overenskomster Dette notat handler om frasigelse af de kollektive rettigheder og pligter i forhold til overdragerens kollektive overenskomster i forbindelse med en virksomhedsoverdragelse.

Læs mere

Protokollat. Arbejdstid

Protokollat. Arbejdstid 3 Arbejdstid Parterne er enige om følgende formulering af 3 stk. 3. Der kan lokalt aftales flextidsordninger. Overenskomstens bestemmelser om planlægning af arbejdstiden kan ved enighed lokalt fraviges.

Læs mere

Sygeplejeoverenskomst 2010 2012. - Ledere. Indgået mellem DI Overenskomst II (SBA) og Dansk Sygeplejeråd

Sygeplejeoverenskomst 2010 2012. - Ledere. Indgået mellem DI Overenskomst II (SBA) og Dansk Sygeplejeråd Sygeplejeoverenskomst 2010 2012 - Ledere Indgået mellem DI Overenskomst II (SBA) og Dansk Sygeplejeråd 794650 1 Indhold 1. Overenskomstens område 4 2. Grundløn 4 3. Funktions- og kvalifikationsløn 5 4.

Læs mere

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret Nyhedsbrev Ansættelses- og arbejdsret 28.01.2015 FOLKETINGET VEDTAGER REFORM AF REGLER OM INTERNATIONAL REKRUTTERING Fra den 1. januar 2015 er det blevet lettere for danske virksomheders at rekruttere

Læs mere

Overenskomst mellem Dansk Sygeplejeråd, Frederiksborg Amtskreds og FOA Fag og Arbejde

Overenskomst mellem Dansk Sygeplejeråd, Frederiksborg Amtskreds og FOA Fag og Arbejde Overenskomst mellem Dansk Sygeplejeråd, Frederiksborg Amtskreds og FOA Fag og Arbejde Overenskomsten er gælden for de i Dansk Sygeplejeråd, Frederiksborg Amtskreds beskæftigede hus- og køkkenhjælpere,

Læs mere

Opmandskendelse. i faglig voldgiftssag 2015.0021. Blik- og Rørarbejderforbundet (advokat Kim Bøg Brandt) mod. TEKNIQ for.

Opmandskendelse. i faglig voldgiftssag 2015.0021. Blik- og Rørarbejderforbundet (advokat Kim Bøg Brandt) mod. TEKNIQ for. Opmandskendelse i faglig voldgiftssag 2015.0021 Blik- og Rørarbejderforbundet (advokat Kim Bøg Brandt) mod TEKNIQ for Enco A/S VVS (advokat Susanne Oldenburg) Afsagt den 25. juni 2015. Tvisten drejer sig

Læs mere

INDFLYDELSE PÅ PRIVATE ARBEJDSPLADSER

INDFLYDELSE PÅ PRIVATE ARBEJDSPLADSER 1 06 DM Fagforening for højtuddannede INDFLYDELSE PÅ PRIVATE ARBEJDSPLADSER Ny lov om information og høring øger DM eres og akademikeres muligheder for formel indflydelse på deres private arbejdspladser.

Læs mere

Gennemgang af OK11-resultatet Hovedresultaterne fra de netop afsluttede 2011-overenskomstforhandlinger

Gennemgang af OK11-resultatet Hovedresultaterne fra de netop afsluttede 2011-overenskomstforhandlinger Gennemgang af OK11-resultatet Hovedresultaterne fra de netop afsluttede 2011-overenskomstforhandlinger Materiale til vejledende urafstemning Bibliotekarforbundet, marts 2011 Indledning Til brug for den

Læs mere

HK HANDELs målprogram

HK HANDELs målprogram HK HANDELs målprogram 2016-2020 HK HANDELs kongres besluttede i 2012, at organiseringsmodellen skal anvendes som grundlag for det faglige arbejde. Derfor har vi gennem de seneste fire år arbejdet målrettet

Læs mere

Overordnet personalepolitik

Overordnet personalepolitik Overordnet personalepolitik Overordnet personalepolitik Indledning: Silkeborg Kommune er en stor og mangfoldig organisation, hvor der skal være plads til den forskellighed, der er givende for innovation

Læs mere

Tendenser i finanssektoren

Tendenser i finanssektoren Tendenser i finanssektoren Digitalisering, konsolidering og vigende indtjening har samlet set betydet, at beskæftigelsen i den finansielle sektor også faldt i 2012. Faldet i beskæftigelsen har været mest

Læs mere

ARBEJDSPROGRAM ASSURANDØR KREDSEN. imellem på tværs, indenfor både forhandling og andre foreningsspørgsmål.

ARBEJDSPROGRAM ASSURANDØR KREDSEN. imellem på tværs, indenfor både forhandling og andre foreningsspørgsmål. ARBEJDSPROGRAM ASSURANDØR KREDSEN 1 ORGANISATORISK Vi skal sikre, at medlemmerne oplever værdi ved medlemskab af både assurandørforeninger og Finansforbundet. Dette sikres blandt andet via den decentrale

Læs mere

Fremsat den xx. december 2012 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til

Fremsat den xx. december 2012 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Fremsat den xx. december 2012 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om ligebehandling af mænd og kvinder med hensyn til beskæftigelse mv. 1 (ret til at anmode

Læs mere

LOV OM ARBEJDSMILJØ NYE MULIGHEDER FOR ORGANISERING AF ARBEJDSMILJØARBEJDET

LOV OM ARBEJDSMILJØ NYE MULIGHEDER FOR ORGANISERING AF ARBEJDSMILJØARBEJDET LOV OM ARBEJDSMILJØ NYE MULIGHEDER FOR ORGANISERING AF ARBEJDSMILJØARBEJDET VIGTIGSTE LOVÆNDRINGER OKTOBER 2010 INDHOLD NY LOV PR. 1. OKTOBER 2010 Skal min virksomhed ændre noget? 2 Skal jeg som arbejdsmiljørepræsentant

Læs mere

Vi søger resultater som 2 gavner begge parter. Om OK14 indtil nu 9. højere end i resten af samfundet

Vi søger resultater som 2 gavner begge parter. Om OK14 indtil nu 9. højere end i resten af samfundet Vi søger resultater som 2 gavner begge parter Om OK14 indtil nu 9 Finanslønninger er stadig 3 højere end i resten af samfundet Køreplanerne for OK14 10 Udgivelse, Tryk og ekspedition: FA d ec em b er 2013

Læs mere

Højesterets dom af 21. januar 2015

Højesterets dom af 21. januar 2015 LPnyt nr. 2015:1 Administration i elevsager efter Højesterets dom af 21. januar 2015 Løn- og Personalenyt Indholdsfortegnelse Resumé... 1 Indhold... 1 Hvordan skal der forholdes i aktuelle og fremtidige

Læs mere

SAMARBEJDE PÅ ARBEJDSPLADSER MED UNDER 25 ANSATTE

SAMARBEJDE PÅ ARBEJDSPLADSER MED UNDER 25 ANSATTE SAMARBEJDE PÅ ARBEJDSPLADSER MED UNDER 25 ANSATTE SAMARBEJDE PÅ ARBEJDSPLADSER MED UNDER 25 ANSATTE Udgivet: Samarbejdssekretariatet 2014 Layout: Operate A/S Tryk: FOA Publikationen kan hentes digitalt,

Læs mere

Statens afgift på løn tynger finanssektorens omkostninger 6. Danmark: Nordens største finansarbejdsplads 9

Statens afgift på løn tynger finanssektorens omkostninger 6. Danmark: Nordens største finansarbejdsplads 9 Lønstigningerne i den finansielle sektor er fortsat i den høje ende 3 Statens afgift på løn tynger finanssektorens omkostninger 6 Selvom fraværet falder, er der fortsat plads til forbedring 5 Danmark:

Læs mere

Udkast til forslag til lov om ændring af ferie 2012

Udkast til forslag til lov om ændring af ferie 2012 Beskæftigelsesministeriet Ved Stranden 8 1061 København K Udkast til forslag til lov om ændring af ferie 2012 Generelt Indberetning til FerieKonto m.v DA støtter, at digitale og elektroniske løsninger

Læs mere

OK08-forlig på forsikringsområdet. Klarhed over kompetencer. En mere enkel overenskomst. FA og DFL er blevet enige om en treårig. overenskomst s.

OK08-forlig på forsikringsområdet. Klarhed over kompetencer. En mere enkel overenskomst. FA og DFL er blevet enige om en treårig. overenskomst s. OK08-forlig på forsikringsområdet FA og DFL er blevet enige om en treårig overenskomst s. 3 Klarhed over kompetencer Medarbejderen kan få sine aktuelle kompetencer afklaret s. 5 Gennembrud for VOK FA og

Læs mere

Sammen igennem krisen nye veje

Sammen igennem krisen nye veje Sammen igennem krisen nye veje Oversigt over spørgsmål i diskussionsoplæg til KTO s forhandlingskonference den 12. marts 2012 1. Brug for at gå nye veje Der er økonomisk krise og en meget stram økonomi

Læs mere

OVERENSKOMST MELLEM CODAN FORSIKRING A/S PERSONALEFORENINGEN I CODAN FOR TAKSATORER OG LIGN.

OVERENSKOMST MELLEM CODAN FORSIKRING A/S PERSONALEFORENINGEN I CODAN FOR TAKSATORER OG LIGN. OVERENSKOMST MELLEM CODAN FORSIKRING A/S OG PERSONALEFORENINGEN I CODAN FOR TAKSATORER OG LIGN. De mellem FA og DFL indgåede overenskomster og aftaler er i den udstrækning, hvor de efter deres natur kan

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget

Bemærkninger til lovforslaget Fremsat den xx. december 2015 af beskæftigelsesministeren (Jørn Neergaard Larsen) Forslag til Lov om ophævelse af lov om barselsudligning for selvstændigt erhvervsdrivende Lov nr. 596 af 12. juni 2013

Læs mere

Tabel 4.1. Høj deltagelse i APV-arbejdet

Tabel 4.1. Høj deltagelse i APV-arbejdet 4. DELTAGELSE I dette afsnit beskrives sikkerhedsrepræsentanternes deltagelse og inddragelse i arbejdsmiljøarbejdet samt hvilke forhold, der har betydning for en af deltagelse. Desuden belyses deltagelsens

Læs mere

Vikaroveren skom sten

Vikaroveren skom sten Vikaroveren sk sten OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2014 Nedennævnte parter har i forligsinstitutionens regi indgået aftale fornyelse afvikaroverensksten for en 3-årig periode. Aftalen indgår i et samlet mæglingsforslag,

Læs mere

Ansættelsesret. Det er afgørende at knytte medarbejdere og ledelse til virksomheden på en måde, der sikrer den størst mulige gensidige tilfredshed.

Ansættelsesret. Det er afgørende at knytte medarbejdere og ledelse til virksomheden på en måde, der sikrer den størst mulige gensidige tilfredshed. Ansættelsesret Det er afgørende at knytte medarbejdere og ledelse til virksomheden på en måde, der sikrer den størst mulige gensidige tilfredshed. Hos Lundgrens trækker du på omfattende ekspertise og mange

Læs mere

HK HANDELS MÅLPROGRAM

HK HANDELS MÅLPROGRAM HK HANDELS MÅLPROGRAM 1 HK HANDELs målprogram 2016-2020 (udkast) 2 3 HK HANDELs kongres besluttede i 2012, at organiseringsmodellen skal anvendes som grundlag 4 for det faglige arbejde. Derfor har vi gennem

Læs mere

Kursuskatalog for medlemmer af GLS-A Primo 2016

Kursuskatalog for medlemmer af GLS-A Primo 2016 Kursuskatalog for medlemmer af GLS-A Primo 2016 Kataloget indeholder kurser om de rettigheder og pligter som virksomhederne har overfor sine medarbejdere, både gennem lovgivningen og vore overenskomster.

Læs mere

Erhvervsakademi Dania eadania@eadania.dk. Udkast til afslag på godkendelse

Erhvervsakademi Dania eadania@eadania.dk. Udkast til afslag på godkendelse Erhvervsakademi Dania eadania@eadania.dk Udkast til afslag på godkendelse Uddannelses- og forskningsministeren har på baggrund af gennemført prækvalifikation af Erhvervsakademi Danias ansøgning om godkendelse

Læs mere

Nyt fra AutoBranchens ArbejdsgiverForening

Nyt fra AutoBranchens ArbejdsgiverForening Nr. 3 9. oktober 2014 Nyt fra AutoBranchens ArbejdsgiverForening Kære medlem af AutoBranchens ArbejdsgiverForening I denne udgave af nyhedsbrevet kan du læse mere om de nye regler om kønsopdelt lønstatistik,

Læs mere

Vejledning til TR på privat apotek. Apotekerskift. - muligheder og udfordringer. Undertitel

Vejledning til TR på privat apotek. Apotekerskift. - muligheder og udfordringer. Undertitel Vejledning til TR på privat apotek Apotekerskift - muligheder og udfordringer Undertitel Maj 2014 Apotekerskift Privat Apotek 2 Apotekerskift Indhold Forord...4 Ny apoteker...6 En apoteksbevilling slås

Læs mere

Beskæftigelsesministerens tale på samråd den 12. februar 2016 om arbejdsmiljøuddannelse

Beskæftigelsesministerens tale på samråd den 12. februar 2016 om arbejdsmiljøuddannelse Beskæftigelsesudvalget 2015-16 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 241 Offentligt T A L E Beskæftigelsesministerens tale på samråd den 12. februar 2016 om arbejdsmiljøuddannelse 8. februar 2016 J.nr.

Læs mere

VÆRD AT VIDE OM OVERENSKOMSTER LÆS MERE DET FÅR DU I KRONER OG ØRER

VÆRD AT VIDE OM OVERENSKOMSTER LÆS MERE DET FÅR DU I KRONER OG ØRER VÆRD AT VIDE OM OVERENSKOMSTER LÆS MERE DET FÅR DU I KRONER OG ØRER Derfor har du brug for en overenskomst! Din overenskomst sikrer dig de mest basale rettigheder, når du er på arbejde. Uden overenskomst

Læs mere

6 Højesteretsdomme om favør- og gratisaktier til fratrådte medarbejdere

6 Højesteretsdomme om favør- og gratisaktier til fratrådte medarbejdere Indhold 1 Løn i opsigelsesperiode og 2 b godtgørelse 2 Godtgørelse for manglende ansættelsesbevis 3 Ændret stilling under graviditet var forskelsbehandling 4 Overtrædelse af partshøringspligten og oplysningspligten

Læs mere

Delegering til det lokale uddannelsesudvalg Uddannelsesaftaler og skolepraktikelever Sagsbehandlerhåndbog

Delegering til det lokale uddannelsesudvalg Uddannelsesaftaler og skolepraktikelever Sagsbehandlerhåndbog Uddannelsesaftaler og skolepraktikelever Sagsbehandlerhåndbog November 2015 Uddannelsesnævnet De faglige udvalgs delegering til de lokale uddannelsesudvalg Den 1. august 2015 trådte en reform af erhvervsuddannelserne

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om vikarers retsstilling ved udsendelse af et vikarbureau m.v. og lov om Arbejdsretten og faglige voldgiftsretter

Forslag. Lov om ændring af lov om vikarers retsstilling ved udsendelse af et vikarbureau m.v. og lov om Arbejdsretten og faglige voldgiftsretter Lovforslag nr. L 15 Folketinget 2014-15 Fremsat den 9. oktober 2014 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om vikarers retsstilling ved udsendelse af et vikarbureau

Læs mere

Landsoverenskomsten for cafeterier, quick-food i supermarkeder mv.

Landsoverenskomsten for cafeterier, quick-food i supermarkeder mv. Orientering Landsoverenskomsten for cafeterier, quickfood i supermarkeder mv. Mæglingsforslag fremsat Efter flere forhandlingsmøder med 3F om fornyelse af Landsoverenskomsten for cafeterier, quickfood

Læs mere

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret Nyhedsbrev Ansættelses- og arbejdsret LØNMODTAGER HAVDE IKKE KRAV PÅ UDBETALING AF FEM IKKE-AFHOLDTE FERIEFRIDAGE FRA LØNMODTAGERNES GARANTIFOND En medarbejder kan ikke kræve ikke-afholdte feriefridage

Læs mere

(http://www.samarbejdssekretariatet.dk/rammer_for_su/) og fastlægger de rammer, inden for

(http://www.samarbejdssekretariatet.dk/rammer_for_su/) og fastlægger de rammer, inden for Aftale om oprettelse af MIO-udvalg på Roskilde Katedralskole, 2012, Kap. 1: Rammer og struktur for MIO-udvalget ved Roskilde Katedralskole 1: Område Nedenstående aftale om MIO gælder for den samlede selvejende

Læs mere

Strategiplan 2016 Vedtaget i Danske Fysioterapeuters hovedbestyrelse d. 29. januar 2015

Strategiplan 2016 Vedtaget i Danske Fysioterapeuters hovedbestyrelse d. 29. januar 2015 Strategiplan 2016 Vedtaget i Danske Fysioterapeuters hovedbestyrelse d. 29. januar 2015 Notat Danske Fysioterapeuter Kommunikation Til: Hovedbestyrelsen Strategiplan 2016 Danske Fysioterapeuters vision

Læs mere

Ramme, reguleringsordning og periodelængde

Ramme, reguleringsordning og periodelængde Offentligt Ansattes Organisationer 1 Ramme, reguleringsordning og periodelængde En tre årig OK periode En samlet udmøntning gp på 4,50 pct. Reguleringsordningen videreføres: Ved negativ regulering reguleres

Læs mere

Figur 1. Indekseret løn- og prisudvikling Den offentlige og den private sektor 1. kvartal 1996-4. kvartal 2009. Kommuner Stat Privat Forbruger pris

Figur 1. Indekseret løn- og prisudvikling Den offentlige og den private sektor 1. kvartal 1996-4. kvartal 2009. Kommuner Stat Privat Forbruger pris Reguleringsordningen I notatet beskrives principperne i reguleringsordningen, ordningens virkning og udmøntningen historisk set. Desuden belyser notatet de aktuelle og konkrete problemer, der er opstået

Læs mere

Vi engagerer os mere. Gennemsigtighedsrapport 2013. CVR-nr.: 29 44 27 89

Vi engagerer os mere. Gennemsigtighedsrapport 2013. CVR-nr.: 29 44 27 89 Vi engagerer os mere Gennemsigtighedsrapport 2013 CVR-nr.: 29 44 27 89 Revisionsvirksomhedens juridiske struktur Nielsen & Christensen er organiseret som et partnerselskab. Nielsen & Christensen Statsautoriseret

Læs mere

INFORMATIONSPJECE OM RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTERIET OG CFU

INFORMATIONSPJECE OM RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTERIET OG CFU INFORMATIONSPJECE OM RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTERIET OG CFU OK15 INFORMATIONSPJECE OM RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTERIET OG CFU Udgivet af Offentligt Ansattes

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om vikarers retsstilling ved udsendelse af et vikarbureau m.v. og lov om Arbejdsretten og faglige voldgiftsretter

Forslag. Lov om ændring af lov om vikarers retsstilling ved udsendelse af et vikarbureau m.v. og lov om Arbejdsretten og faglige voldgiftsretter 2014/1 LSF 15 (Gældende) Udskriftsdato: 8. februar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin. Fremsat den 9. oktober 2014 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen)

Læs mere

Årsrapport 2014. Barsel.dk

Årsrapport 2014. Barsel.dk Årsrapport 2014 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Ledelsens beretning 3 Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Regnskab

Læs mere

Diskussionsoplæg. Mine krav dine krav? Overenskomst 2007 Det private arbejdsmarked

Diskussionsoplæg. Mine krav dine krav? Overenskomst 2007 Det private arbejdsmarked Diskussionsoplæg F O A F A G O G A R B E J D E Mine krav dine krav? Overenskomst 2007 Det private arbejdsmarked Overenskomst 2007 Det private arbejdsmarked Mine krav Dine krav? Diskussionsoplæg ved forbundsformand

Læs mere

Stem om din nye overenskomst

Stem om din nye overenskomst OVERENSKOMST MELLEM 3F BYGGEGRUPPE OG DANSK BYGGERI Stem om din nye overenskomst BYGGERIET 2017-2020 Pæne lønstigninger og nye redskaber i kampen mod social dumping Det er lykkedes at få et udmærket overenskomstresultat

Læs mere

Beskæftigelsesminister Henrik Dam Kristensen Beskæftigelsesministeriet Ved Stranden 8 1061 København K. Kære Henrik Dam Kristensen

Beskæftigelsesminister Henrik Dam Kristensen Beskæftigelsesministeriet Ved Stranden 8 1061 København K. Kære Henrik Dam Kristensen Beskæftigelsesminister Henrik Dam Kristensen Beskæftigelsesministeriet Ved Stranden 8 1061 København K Arbejdsmiljørådets sekretariat Landskronagade 33 2100 København Ø Tel +45 72 20 85 72 Fax +45 72 20

Læs mere

Det gode arbejdsmiljøarbejde veje og barrierer

Det gode arbejdsmiljøarbejde veje og barrierer Det gode arbejdsmiljøarbejde veje og barrierer FTF September 2010 1. INDLEDNING OG HOVEDRESULTATER Undersøgelsen af rammer og vilkår for arbejdsmiljøarbejdet er gennemført af FTF i samarbejde med fem af

Læs mere

Til HTS og HK udviklings-, samarbejds- og kompetencefond betales således:

Til HTS og HK udviklings-, samarbejds- og kompetencefond betales således: Til HTS og HK udviklings-, samarbejds- og kompetencefond betales således: Virksomheden indbetaler et beløb svarende til 3 øre pr. time for medarbejdere omfattet af overenskomsten. Med virkning fra 1. juli

Læs mere

HK Kommunals uddannelsespolitik Vedtaget på forbundssektorbestyrelsens møde den 28. januar 2014

HK Kommunals uddannelsespolitik Vedtaget på forbundssektorbestyrelsens møde den 28. januar 2014 HK Kommunals uddannelsespolitik Vedtaget på forbundssektorbestyrelsens møde den 28. januar 2014 Indledning Flere af HK Kommunals medlemmer skal have uddannelse på et højere niveau. Af hensyn til den enkelte

Læs mere

FÅ DIN EGEN PERSONALEAFDELING ANSÆTTELSESFORHOLD & PERSONALEJURA

FÅ DIN EGEN PERSONALEAFDELING ANSÆTTELSESFORHOLD & PERSONALEJURA FÅ DIN EGEN PERSONALEAFDELING ANSÆTTELSESFORHOLD & PERSONALEJURA Få din egen personaleafdeling Dette servicekatalog beskriver, hvordan du og din virksomhed kan bruge os som din helt egen personaleafdeling,

Læs mere

OKTOB E R 2014. N R. 3. I S S N 19 0 2-19 9 2 TEMANUMMER

OKTOB E R 2014. N R. 3. I S S N 19 0 2-19 9 2 TEMANUMMER NU OKTOB E R 2014. N R. 3. I S S N 19 0 2-19 9 2 TEMANUMMER D E T F I N A N S I E L L E A R B E J D S M A R K E D I TA L Mariane Dissing, adm. dir. FA Det finansielle arbejdsmarked i tal Det finansielle

Læs mere

Beskrivelse af overvejelser i forbindelse med beslutning om at indbringe kendelse afsagt af Tvistighedsnævnet for domstolene

Beskrivelse af overvejelser i forbindelse med beslutning om at indbringe kendelse afsagt af Tvistighedsnævnet for domstolene KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Center for HR NOTAT BILAG 1 Beskrivelse af overvejelser i forbindelse med beslutning om at indbringe kendelse afsagt af Tvistighedsnævnet for domstolene

Læs mere

Politikker og indsatsområder 2012-2014

Politikker og indsatsområder 2012-2014 Politikker og indsatsområder 2012-2014 DFL s vision og de fem missioner: DFL placerer sig allerforrest med at udvikle og virkeliggøre den fremtidsorienterede fagforening til gavn for hvert enkelt medlem.

Læs mere