VEDTÆGTER. HOLSTEBRO Y s MEN s CLUB

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VEDTÆGTER. HOLSTEBRO Y s MEN s CLUB"

Transkript

1 VEDTÆGTER for HOLSTEBRO Y s MEN s CLUB Vedtægter af 25. maj 2011 for Holstebro Y s Men s Club Side 1 af 8

2 1 LEDERNES OPGAVER Præsidenten - Har den overordnede ledelse af klubbens arbejde, herunder holder kontakt med udvalgsformændene og påser, at udvalgsarbejdet fungerer tilfredsstillende. - Deltager i distriktsrådsmøder. - Repræsenterer klubben udadtil. - Indkalder til præsidiemøde en gang om måneden. - Udarbejder dagsorden for og leder præsidiemøderne. - Indleder og afslutter klubmøderne, herunder hilser af med aftenens taler. Vicepræsidenten - Overtager præsidentens opgaver i dennes fravær. - Deltager i arbejdet i programudvalget som formand for dette. Sekretæren - Fører protokol over klub- og præsidiemøder samt generalforsamlinger, herunder påser, at protokol underskrives ved præsidiemøder af de deltagende præsidiemedlemmer og ved generalforsamling af dirigent og klubbens præsident. - Fører klubbens korrespondance. - Fører kontrol med mødedeltagelsen ved klubmøder og udregner klubbens samlede mødeprocent. - Fører kartotek over medlemmernes navn, stilling, fødselsdato samt poster i klubben. - Sender ved fraflytning en kopi af medlemmets kartotekskort til præsidenten for den Y s Men s Club, der er nærmest det fraflyttede medlems nye bopæl. - Udsender omdelt materiale til fraværende medlemmer. - Indsender materiale til regionens arkiv. Skatmesteren - Fører klubbens regnskab, herunder madkasseregnskab, og indkasserer kontingent. - Sørger for ved klubmødets afslutning, at afregning sker med taleren med hensyn til eventuel befordringsgodtgørelse og honorar. - Påser, at en taler som gæst ingen kuvertpris betaler. - Ligeså at et medlemsemne ikke betaler nogen kuvertpris de første 2 gange, han er gæst i klubben. Er de første 2 klubmøder, som medlemmet er gæst i, med menetter, betaler medlemsemnet heller ikke nogen kuvertpris for sin ledsager. - Sørger for rettidig indbetaling af regions- og distriktskontingent. - Sørger for, at klubbens kontante midler i det væsentlige indestår på klubbens bankkonto. - Udarbejder klubbens årsregnskab og status. - Bistår de af klubben valgte revisorer med at revidere klubbens regnskaber. - Såfremt der nedsættes et økonomiudvalg, skal skatmesteren være medlem heraf. - Opkræver kontingent halvårligt senest den 30. juni og den 31. december. Vedtægter af 25. maj 2011 for Holstebro Y s Men s Club Side 2 af 8

3 Stk. 5 Past-præsidenten - Deltager i præsidiemøder som præsidiemedlem. - Lader sin erfaring komme det nye præsidium til gode. - Forestår eventuel indsamling til mærkedage. Stk. 6 Toastmasteren - Møder i tilstrækkelig tid før klubmødet skal begynde. - Sørger for at alt, såsom bordplaceringsbrikker, dirigenthammer, sangbøger m.v. er på plads. - Modtager aftenens taler og byder denne velkommen på klubbens vegne (såfremt dette ikke forud er aftalt overladt til præsidenten). - Leder mødet og sørger for, at mødet begynder og slutter til tiden. 2 KLUBMØDER Ordinære klubmøder afholdes normalt hver anden onsdag kl i Sognehuset, Kirkestræde 9, Holstebro, eller på et andet af præsidiet eller programudvalget fastsat mødested. Præsidenten kan indkalde til ekstraordinære møder efter behov. 3 UDVALG Præsidenten har adgang til alle udvalgsmøder og kan deltage i planlægningen af klubårets program. Et nyvalgt præsidium konstituerer sig senest 21 dage efter valgets afholdelse, dog ikke senere end sådan, at meddelelse om konstitueringen kan indsendes til regionen senest den 15. marts. Det nyvalgte præsidium nedsætter udvalg snarest muligt efter konstitueringen. Følgende faste udvalg nedsættes: a) Programudvalg Vicepræsidenten er formand for dette udvalg, der fastlægger programmet for det kommende klubår, hvor han er præsident. Programmet fordeles på to halvårsprogrammer. Udvalget skal påse, at der afsættes et passende antal interne klubmøder. b) Medlemsudvalg Udvalget skal til stadighed søge at holde medlemstallet på en passende størrelse og navnlig for passende tilgang af nye medlemmer. Udvalget skal sikre, at der tilknyttes en kontaktperson i 4 6 måneder til ethvert nyt medlem. Vedtægter af 25. maj 2011 for Holstebro Y s Men s Club Side 3 af 8

4 I de første to møder som gæst deltager nye medlemsemner og deres ledsager uden betaling. Endvidere skal udvalget til hvert nyt medlem udlevere et eksemplar af klubbens love og vedtægter samt andet relevant materiale. Desuden skal udvalget grundigt orientere nye emner om: 1. udvalgenes opgaver, 2. afvikling af klubmøder, 3. Y s Men s-organisationens opbygning, 4. Y s Men s-bevægelsens forskellige fonde og disses formål. c) Brotherhoodudvalg Udvalget indsamler frimærker og penge til Brotherhood-Fonden og holder sig i kontakt med distriktets BF-assistent. d) Fest- og turudvalg Arrangerer klubbens fester og ture. e) Aktivitetsudvalg Udvalget er ansvarlig for, at der gennemføres et passende antal aktiviteter af såvel økonomisk som praktisk karakter. f) Loppemarkedsudvalg Udvalget repræsenterer klubben i det fælles loppemarkedsudvalg med Hardernes Y s Men s Club. Desuden er udvalget ansvarlig for gennemførelse af loppemarkederne i samarbejde med Hardernes Y s Men s Clubs tilsvarende udvalg, herunder at udarbejde de relevante vagtplaner. g) KFUM-kontaktperson Kontaktpersonen holder sig i løbende kontakt med KFUM og KFUK i Holstebro og refererer i klubben herom. h) IT- og klubbladudvalg Udvalget sørger for udgivelse af klubbens blad Y-Meldingen et passende antal gange hvert klubår. Y-Meldingen skal bl. a. indeholde referater af klubbens møder, så fraværende medlemmer på den måde kan holdes orienteret. Klubbladet sendes/mailes til alle medlemmer og alle seniorer samt til venskabsklubben i Hinna. Udvalget er ansvarlig for at ajourføre klubbens hjemmeside og for øvrige IT-opgaver. Præsidiet kan nedsætte andre udvalg efter behov, f. eks. ekstensionsudvalg osv. Stk. 5 Præsidiet skal sørge for, at alle medlemmer er med i udvalgsarbejdet, og at nye medlemmer placeres i udvalg. Stk. 6 Udvalgene følger klubåret, medmindre udvalgets/udvalgenes opgaver nødvendiggør tidligere tiltræden eller senere fratræden. Vedtægter af 25. maj 2011 for Holstebro Y s Men s Club Side 4 af 8

5 Stk. 7 Såvel præsidium som udvalg sørger selv for pressekontakt, medmindre klubben har valgt en PR-ansvarlig. I så fald sker pressekontakten i samarbejde med den PR-ansvarlige. 4 SÆRLIGE OPGAVER Et medlem, som har fået pålagt en opgave i klubben, og som bliver forhindret i at udføre denne, sørger selv for at skaffe en afløser. 5 Klubdelegater Ved regionskonferencer i Region Danmark, hvor præsidiet skal lade sig repræsentere med mindst 2 præsidiemedlemmer, skal de have fuld dækning for deres udgifter. Præsidiet kan dog lade sig repræsentere af andre klubmedlemmer. Ved andre arrangementer i Region Danmark, hvor klubben skal lade sig repræsentere, skal repræsentanten have fuld dækning for sine udgifter. Ved distriktskonferencer i Distrikt Storå og andre arrangementer i Distrikt Storå, hvor klubben skal lade sig repræsentere, skal repræsentanten have fuld dækning for sine udgifter. Ved charterfester i Distrikt Storå skal præsidenten eller hans afløser have fuld dækning for sine udgifter. Kørselsgodtgørelse udbetales i henhold til stk. 3. Klubben skal tillige betale for nye medlemmer og deres ledsagers deltagelse i den første distriktskonference i Distrikt Storå, som afholdes efter medlemmets optagelse i klubben. Såfremt det ikke er administrativt muligt at deltage i den første distriktskonference, da gælder bestemmelsen for den følgende distriktskonference. For deltagelse i henhold til stk. 1 og 2 kan klubben betale kørselsgodtgørelse med 1/10 af aktuel literpris for benzin pr. kørt km. Der skal altid tilstræbes samkørsel. 6 ORLOV Præsidiet kan efter ansøgning bevilge et medlem orlov, når vigtige grunde taler derfor. Orlovsperioden bør maksimalt være på et år. I orlovsperioden betaler det pågældende medlem den del af kontingentet, der svarer til det fastsatte regions- og distriktskontingent pr. medlem. Vedtægter af 25. maj 2011 for Holstebro Y s Men s Club Side 5 af 8

6 7 AFGÅEDE KLUBMEDLEMMERS TILKNYTNING TIL KLUBBEN Hvis et medlem melder sig ud af klubben af helbredsmæssige eller aldersmæssige årsager eller lignende, kan præsidiet tilbyde medlemmet, at han kan bevare sin tilknytning til klubben på følgende måde: a) Han kan deltage i de klubmøder og andre klubarrangementer, som menetterne bliver inviteret til. b) Han kan blive medlem af klubbens udvalg på samme måde som klubbens medlemmer (dog ikke som formand). Tilbuddet efter stk. 1 skal gives sådan, at det tidligere medlem kan vælge alene at deltage som nævnt i stk. 1, punkt a), eller at deltage både som nævnt i punkt a) og b). Det tidligere medlem kan til enhver tid ophøre med at deltage efter punkt b) og alligevel fortsætte efter punkt a), og han kan til enhver tid helt ophøre med at deltage. Disse tidligere medlemmer, der på denne måde ønsker at bevare tilknytningen til klubben, er ikke medlemmer af klubben og betaler ikke kontingent til klubben. De modtager et eksemplar af klubbens blad ved hver udgivelse. Stk. 5 Når præsidiet nedsætter udvalg, placeres de tidligere medlemmer, der har valgt punkt b) i stk. 1, i relevante udvalg, og præsidenten meddeler dem, hvilke udvalg de er medlem af, og oplyser samtidig om udvalgets øvrige medlemmer. Disse tidligere medlemmers fortsatte tilknytning til klubben skal fremgå af navne- og adresselisten i klubbens program og af oversigten over udvalg. 8 MENETTERS TILKNYTNING TIL KLUBBEN Såfremt et medlem afgår ved døden, skal præsidiet tilbyde medlemmets eventuelle efterlevende ægtefælle, at hun er velkommen til fortsat at komme i klubben, og at det skal ske efter samme retningslinier, som gælder for afgåede klubmedlemmer, og som det er nedfældet i 7. Menetternes tilknytning til klubben skal fremgå af klubbens program på samme måde, som det fremgår af sidste afsnit i 7, stk MADKASSEREGNSKAB Der opretttes et selvstændigt regnskab til brug for registrering af indkøb og afregning m.v. af servering til klubmøderne. Regnskabet følger klubbens regnskabsår. Vedtægter af 25. maj 2011 for Holstebro Y s Men s Club Side 6 af 8

7 De medlemmer og deres eventuelle ledsager, der deltager i møderne, betaler den aftalte pris, som er kr. 70,- pr. kuvert. Denne pris betales, uanset om der serveres øl, vand eller vin til maden, og uanset, om drikkevarerne er sponsoreret. Bliver det nødvendigt at forhøje prisen, eller kan prisen sænkes, meddeler præsidiet dette på førstkommende klubmøde. Skatmesteren fører dette regnskab, som skal revideres af klubbens revisorer, og det fremlægges hvert år til godkendelse på klubbens ordinære generalforsamling. Et eventuelt overskud skal ubeskåret gå til Time of Fast-projektet. Dog således, at der til enhver tid skal være en passende arbejdskapital i madkassen. 10 GAVEREGULATIV Præsidiet skal, uanset eventuelle andre tiltag, altid sørge for, at medlemmer, seniorer og menetter efter 8 på mærkedage får overbragt en pæn blomsterhilsen, såfremt den pågældende ikke har frabedt sig det. Ved et medlems mærkedage forstås bryllup, sølvbryllup og guldbryllup samt diamantbryllup og derefter bryllupsdage hvert 5. år. Desuden medlemmets 50 års fødselsdag og derefter fødselsdage hvert 10. år. Endvidere et medlems jubilæum som medlem af klubben i 25 år, 40 år, 50 år og derefter hvert 10. år. Omfattet af denne ordning er klubbens medlemmer samt de seniorer, der er omfattet af 7 og 8. De medlemmer, der ønsker at være med til at sende en opmærksomhed til et medlems mærkedage, må selv holde sig orienteret og sørge for at kontakte pastpræsidenten, som står for indsamlingen. Pastpræsidenten har ikke pligt til at kontakte nogen i denne anledning, men han skal lejlighedsvis ved interne klubmøder orientere om kommende mærkedage. Det understreges, at det er helt frivilligt, om man ønsker at være med til at give noget ved de givne lejligheder. Stk. 5 Ved almindelig opmærksomhed består gaven af 50 kr. pr. medlem. Stk. 6 Ved særlig opmærksomhed, som er i de tilfælde, hvor der er sendt invitation ud til alle klubbens medlemmer og seniorer, består gaven af 150 kr. pr. par og 75 kr. for enlige. Pastpræsidenten vil gerne i god tid have et praj, om der sendes en generel invitation ud eller ej. Vedtægter af 25. maj 2011 for Holstebro Y s Men s Club Side 7 af 8

8 Stk. 7. Beløbets størrelse i stk. 5 og 6 revurderes hvert 5. år på et internt klubmøde, første gang i år Stk. 8. I tilfælde af medlemmers, menetters og seniorers alvorlige sygdom sender klubben en blomsterhilsen ved præsidiets foranstaltning. Præsidiet alene beslutter, hvornår det skal finde sted. 11 VEDTÆGTSÆNDRINGER Disse vedtægter kan ændres ved simpelt stemmeflertal på et klubmøde. Hvis mindst en tredjedel af de fremmødte forlanger det, skal vedtægtsændringerne vedtages på to på hinanden følgende interne klubmøder. Der må ikke vedtages ændringer, som er i strid med klubbens, regionens eller de internationale love. 12 IKRAFTTRÆDEN Disse vedtægter er ændret på den ordinære generalforsamling den 11. maj 2011 og på det interne klubmøde den 25. maj 2011, og de træder i kraft fra sidstnævnte dato Otto Ø. Kruse Flemming Lønbæk Jensen Gunnar Nielsen Præsident Dirigent Sekretær Vedtægter af 25. maj 2011 for Holstebro Y s Men s Club Side 8 af 8

H/F Pindemosen. Løvdalsvej 8, 3000 Helsingør. Telefon 49 21 80 40. e-mail: hfpindemosen@gmail.dk. Vedtægter

H/F Pindemosen. Løvdalsvej 8, 3000 Helsingør. Telefon 49 21 80 40. e-mail: hfpindemosen@gmail.dk. Vedtægter H/F Pindemosen Løvdalsvej 8, 3000 Helsingør. Telefon 49 21 80 40. e-mail: hfpindemosen@gmail.dk Vedtægter Vedtaget på foreningens generalforsamling 15. april 2010. 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens

Læs mere

Håndbog for bestyrelsesmedlemmer i Elektroteknisk Forening

Håndbog for bestyrelsesmedlemmer i Elektroteknisk Forening Håndbog for bestyrelsesmedlemmer i Elektroteknisk Forening 26. august 2014 Indholdsfortegnelse side Formål med denne håndbog 2 Elektroteknisk Forenings struktur 2 Sektionerne Fælles opgaver for bestyrelsesmedlemmer

Læs mere

Bestyrelseshåndbog Sønderborg Andelsboligforening

Bestyrelseshåndbog Sønderborg Andelsboligforening Bestyrelseshåndbog Sønderborg Andelsboligforening Opdateret, juni 2015 Indholdsfortegnelse AFSNIT 1 ORGANISATION... 5 Afsnit 1.1 Organisatorisk oversigt.... 5 Afsnit 1.2 Vedtægter, Sønderborg Andelsboligforening...

Læs mere

Vedtægter. HF Engvang Ørnevej 342 8260 Viby J 86 26 12 10 hf.engvang@get2net.dk www.h-engvang.dk

Vedtægter. HF Engvang Ørnevej 342 8260 Viby J 86 26 12 10 hf.engvang@get2net.dk www.h-engvang.dk 1. Foreningens navn: 1.1 Foreningens navn er Engvang. Dens hjemsted er Århus Kommune. 2. Formål og virke: 2. 1. Foreningen har til formål at administrere og forvalte det til kolonihaveformål udlagte areal

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1. Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 2. Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 3.

Læs mere

Love & Regler For Harley-Davidson Club of Denmark

Love & Regler For Harley-Davidson Club of Denmark For Harley-Davidson Club of Denmark 2015 1. Formål. Foreningen HARLEY-DAVIDSON CLUB OF DENMARK (H-DCDK) er stiftet den 23-09-1976, med det mål at samles i fællesskab om, Harley-Davidson, både nationalt

Læs mere

Lions Club Søllerød s Klubhåndbog. Klubhåndbog. LC Søllerød. Klubhåndbog 20150622 V505.docx Side 1/26

Lions Club Søllerød s Klubhåndbog. Klubhåndbog. LC Søllerød. Klubhåndbog 20150622 V505.docx Side 1/26 Klubhåndbog LC Søllerød Klubhåndbog 20150622 V505.docx Side 1/26 Indholdsfortegnelse 1 Formål og Lions Organisation.... 5 1.1 Klubhåndbogens formål.... 5 1.2 Sådan er Lions opbygget (år 2009).... 5 1.3

Læs mere

Vedtægter for Andelshaveforeningen SELANDIA. Foreningens navn er A/F SELANDIA, dens hjemsted er Tårnby Kommune. 2 - Formål & virke.

Vedtægter for Andelshaveforeningen SELANDIA. Foreningens navn er A/F SELANDIA, dens hjemsted er Tårnby Kommune. 2 - Formål & virke. Vedtægter - Ny Vedtægter for Andelshaveforeningen SELANDIA 1 Foreningens navn er A/F SELANDIA, dens hjemsted er Tårnby Kommune. 2 - Formål & virke 1. Foreningen har til formål at administrere og forvalte

Læs mere

Klubhåndbog. LC Søllerød. Lions Club Søllerød s Klubhåndbog Udgave 04. Søllerød - klubhåndbog 04.doc Side 1

Klubhåndbog. LC Søllerød. Lions Club Søllerød s Klubhåndbog Udgave 04. Søllerød - klubhåndbog 04.doc Side 1 Klubhåndbog LC Søllerød Version: Klubhåndbog 21.01.2009 Med ændringer 19.01.2011 Søllerød - klubhåndbog 04.doc Side 1 Klubhåndbogen for Lions Club Søllerød Indholdsfortegnelse. Side Afsnit 1 Formål og

Læs mere

Vedtægter IK Aarhus. 3.2 Et eventuelt overskud skal tilfalde den folkeoplysende forening til anvendelse indenfor ishockeysporten.

Vedtægter IK Aarhus. 3.2 Et eventuelt overskud skal tilfalde den folkeoplysende forening til anvendelse indenfor ishockeysporten. Vedtægter for IK Aarhus 1 Klubbens navn og hjemsted 1.1. Klubbens navn er Ishockey Klubben Aarhus, derefter kaldet IK Aarhus. Klubben har hjemsted i Aarhus Kommune og er stiftet den 22. juli 2008. 2 Klubbens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HAVEFORENINGEN MOSELUND Stiftet 1937

VEDTÆGTER FOR HAVEFORENINGEN MOSELUND Stiftet 1937 VEDTÆGTER FOR HAVEFORENINGEN MOSELUND Stiftet 1937 1. Foreningens navn er : MOSELUND Dens hjemsted er: Århus Kommune. 2. Formål og virke. 2. 1. Foreningen har til formål at administrere og forvalte det

Læs mere

VEDTÆGT HAVEFORENINGEN OLDHØJEN STIFTET 1942 FOR

VEDTÆGT HAVEFORENINGEN OLDHØJEN STIFTET 1942 FOR VEDTÆGT FOR HAVEFORENINGEN OLDHØJEN STIFTET 1942 VEDTÆGT 1. Foreningens navn er: OLDHØJEN Dens hjemsted er: Århus Kommune 2. Formål oq virke. 2.1. Foreningen har til formål at administrere og forvalte

Læs mere

Ny forening Gode råd i forbindelse med start af ny forening

Ny forening Gode råd i forbindelse med start af ny forening Ny forening Gode råd i forbindelse med start af ny forening Nogle får en god ide til en aktivitet sammen med andre mennesker. Flere kommer til og pludselig er pladsforholdene i lejligheden ved at være

Læs mere

Vedtægter. for Haveforeningen Lille Nok. 1 Vedtægter for Haveforeningen Lille Nok

Vedtægter. for Haveforeningen Lille Nok. 1 Vedtægter for Haveforeningen Lille Nok Vedtægter for Haveforeningen Lille Nok 1 Vedtægter for Haveforeningen Lille Nok Foreningens navn er: Haveforeningen Lille Nok 1. Dens hjemsted er Københavns kommune Stiftet den 7. januar 1998 2. Formål

Læs mere

Vedtægter for DTU Dancing

Vedtægter for DTU Dancing Vedtægter for DTU Dancing 1.Foreningens navn og hjemsted Klubbens navn er DTU Dancing Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet, 2800 Kongens Lyngby, Lyngby-Taarbæk Kommune. 2. Foreningens formål

Læs mere

Vedtægt for Frederiksberg Kommunalforening

Vedtægt for Frederiksberg Kommunalforening Vedtægt for Frederiksberg Kommunalforening 1. Navn Foreningens navn er Frederiksberg Kommunalforening. Frederiksberg Kommunalforening er stiftet den 27. november 1908 med hjemsted i Frederiksberg Kommune.

Læs mere

Godkendt på bestyrelsesmøde 12-09-2013. Vedtægter for DTU... Klubbens navn er DTU... Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet,...

Godkendt på bestyrelsesmøde 12-09-2013. Vedtægter for DTU... Klubbens navn er DTU... Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet,... STANDARDVEDTÆGTER (De med understreget og kursiv skrevne bestemmelser kan normalt ikke fraviges. Det er ikke tilladt at indføre paragraffer, der annullerer disse) Godkendt på bestyrelsesmøde 12-09-2013

Læs mere

VEDTÆGTER FOR KOLONIHAVEFORBUNDET FOR DANMARK

VEDTÆGTER FOR KOLONIHAVEFORBUNDET FOR DANMARK VEDTÆGTER FOR KOLONIHAVEFORBUNDET FOR DANMARK 1. Forbundets navn og stiftelse Forbundets navn er: KOLONIHAVEFORBUNDET FOR DANMARK. Forbundet er stiftet den 11. maj 1908. 2. Formål og virke 1. Kolonihaveforbundet

Læs mere

KONGELIG DANSK AEROKLUB Danmarks Luftsports-Forbund DRIFTSHÅNDBOG

KONGELIG DANSK AEROKLUB Danmarks Luftsports-Forbund DRIFTSHÅNDBOG KONGELIG DANSK AEROKLUB Danmarks Luftsports-Forbund DRIFTSHÅNDBOG Udgave 01-06-2015 Gruppe: 000 Dato: 01-06-2015 Side: 2 (2) INDHOLDSFORTEGNELSE - GRUPPER Lysegrå kapitler udgået eller ikke færdiredigerede:

Læs mere

Vedtægter for Odense Havelodselskab og tilsluttede foreninger 1 ODENSE HAVELODSELSKAB.

Vedtægter for Odense Havelodselskab og tilsluttede foreninger 1 ODENSE HAVELODSELSKAB. Vedtægter for Odense Havelodselskab og tilsluttede foreninger 1 ODENSE HAVELODSELSKAB. 1.1. Odense Havelodselskab blev stiftet den 29. juli 1893 i medfør af en kommunairådsbeslutning efter anmodning fra

Læs mere

Vedtægter for Andelshaveforeningen Dahlia

Vedtægter for Andelshaveforeningen Dahlia Vedtægter for Andelshaveforeningen Dahlia Nærværende vedtægter træder i kraft den 25. august 2012. Samtidig bortfalder alle ældre vedtægter. Indholdsfortegnelse. Indledning og definitioner 1 Navn, hjemsted

Læs mere

FORENINGS- HÅNDBOGEN

FORENINGS- HÅNDBOGEN HÅNDBOG FOR LOKALFORENINGER OG KREDSE FORENINGS- HÅNDBOGEN En praktisk hjælp til alle områder indenfor foreningsopbygning af lokalforeningen samt opbygningen af kredsen SIDE 01 FORORD Velkommen som lokalforening

Læs mere

Forretningsorden gældende for bestyrelsen i Grundejerforeningen for Agger nordre sommerhusområde

Forretningsorden gældende for bestyrelsen i Grundejerforeningen for Agger nordre sommerhusområde Forretningsorden gældende for bestyrelsen i Grundejerforeningen for Agger nordre sommerhusområde 1 Forretningsordenens hjemmel og formål Forretningsordenen er fastsat af bestyrelsen, og er kun gældende

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP

GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP 1 VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP 1.1 Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP. 1.2 Foreningens hjemsted er Næstved Kommune 2 2.1 Foreningens formål er i nøje overensstemmelse med lokalplan

Læs mere

V E D T Æ G T E R. Foreningen Liv i Landsbyen

V E D T Æ G T E R. Foreningen Liv i Landsbyen V E D T Æ G T E R for Foreningen Liv i Landsbyen - et socialøkonomisk projekt ALKEN * BJEDSTRUP * BOES * ILLERUP * SVEJSTRUP Foreningens navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Foreningen Liv i Landsbyen

Læs mere

Klubbens Love & Vedtægter

Klubbens Love & Vedtægter Klubbens Love & Vedtægter 1 Foreningens navn og hjemsted: Foreningens navn er Dart Odense. Dens hjemsted er Odense kommune. 2 Foreningens formål: Foreningens formål er at dyrke dartspil, samt at udbrede

Læs mere

Vedtægter for A/B Tvegaarden

Vedtægter for A/B Tvegaarden Vedtægter for A/B Tvegaarden Navn, hjemsted og formål. 1. Foreningens navn er Andelsboligforeningen Tvegaarden. Foreningens hjemsted er i Københavns kommune. 2. Foreningens formål er at erhverve, eje og

Læs mere

Vedtægter for Frederiksborg Almene Boligforening. Hillerød

Vedtægter for Frederiksborg Almene Boligforening. Hillerød Vedtægter for Frederiksborg Almene Boligforening Hillerød Kapitel 1 Navn, hjemsted, formål 1. Boligorganisationens navn er Frederiksborg Almene Boligforening. Stk. 2. Boligorganisationens hjemsted er Hillerød

Læs mere

KONGELIG DANSK AEROKLUB Danmarks Luftsports-Forbund DRIFTSHÅNDBOG

KONGELIG DANSK AEROKLUB Danmarks Luftsports-Forbund DRIFTSHÅNDBOG KONGELIG DANSK AEROKLUB Danmarks Luftsports-Forbund DRIFTSHÅNDBOG INDHOLDSFORTEGNELSE - GRUPPER Gruppe: 000 Side: 1 (2) De nedtonede grupper er planlagte, men ikke færdigbearbejdede grupper. 000 Indholdsfortegnelse

Læs mere

V E D T Æ G T E R Brancheforeningen for IT-hostingvirksomheder i Danmark

V E D T Æ G T E R Brancheforeningen for IT-hostingvirksomheder i Danmark V E D T Æ G T E R Brancheforeningen for IT-hostingvirksomheder i Danmark 1. Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er: "Brancheforeningen for IT-hostingvirksomheder i Danmark (BFIH). 1.2 Foreningens binavn

Læs mere