KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS DIREKTIV

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS DIREKTIV"

Transkript

1 KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den KOM(2003) 234 endelig 2003/0091 (CNS) Forslag til RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 77/388/EØF hvad angår merværdiafgift på ydelser præsteret i postsektoren (forelagt af Kommissionen)

2 BEGRUNDELSE 1. BAGGRUND Da det sjette momsdirektiv 1 blev vedtaget i 1970erne, var postsektoren karakteriseret ved en monopolagtig situation samt ved, at den kun udbød et begrænset antal ydelser, som der ikke var nogen konkurrence til. De afgiftsordninger, der blev vedtaget på daværende tidspunkt, f.eks. afgiftsfritagelsen for offentlige postydelser, afspejlede denne situation. I nogle medlemsstater anses offentlige postydelser stadig ikke for merværdiafgifts- eller momspligtige, eftersom de skal udbydes af en offentlig myndighed, som defineret i artikel 4, stk. 5, i det sjette momsdirektiv. I andre medlemsstater finder artikel 13, punkt A, stk. 1, litra a), anvendelse. Ifølge denne er undtaget: tjenesteydelser og hertil knyttede leveringer af goder, præsteret af det offentlige postvæsen, bortset fra personbefordring og telekommunikation. Endvidere er ifølge artikel 13, punkt B, litra e), undtaget: levering til pålydende værdi af postfrimærker, som kan anvendes til frankering i indlandet, stempelmærker og andre lignende værdimærker. Fritagelsesbestemmelser for postydelser dækker ikke lignende ydelser, der præsteres af virksomheder inden for andre sektorer, såsom jernbaner, luftfartsselskaber eller andre transportører. I denne forbindelse er levering af frimærker imidlertid undtaget, uanset hvem der udbyder dem til salg. Der hersker imidlertid en vis usikkerhed inden for Fællesskabet omkring, hvorledes denne fritagelsesbestemmelse skal fortolkes. For eksempel mener mindst to medlemsstater, at den ikke finder anvendelse, når offentlige postydelser præsteres af et aktieselskab. 2. FRITAGELSESBESTEMMELSERNES KONKURRENCEFORVRIDENDE EFFEKT Fritagelse betyder ikke afgiftsfrihed, men betyder blot, at der ikke opkræves afgift på merværdien af en bestemt leverance. Dette betyder imidlertid også, at momsen på de dermed forbundne omkostninger ikke kan fradrages. Denne situation er i sagens natur konkurrenceforvridende. Det skyldes, at afgiftsfritagelse for en leverance, der indgår som led i en kæde af leverancer, indvirker negativt på momspålæggelsens sædvanlige gennemsigtighed, hvorved man får den såkaldte "skjulte" moms (dette fænomen betegnes ofte kaskadevirkningen). Under normale omstændigheder vil den enkelte afgiftspligtige person i en transaktionskæde opkræve moms og fradrage den moms, han selv er blevet opkrævet. På denne måde bevæger afgiften sig fremad i kæden, indtil den når den endelige forbruger, der ikke har afgiftsfradrag. Hvis der i kæden befinder sig en virksomhed, der foretager leverancer, der er fritaget for 1 Rådets sjette direktiv 77/388/EØF af 17. maj 1977 om harmonisering af medlemsstaternes lovgivning om omsætningsafgifter - Det fælles merværdiafgiftssystem: ensartet beregningsgrundlag, EFT L 145 af , s. 1, senest ændret ved direktiv 2002/92/EF, EFT L 331 af , s

3 moms, kan denne virksomhed ikke fradrage den moms, den er blevet opkrævet. Denne moms bliver således en omkostning, der overføres ved videresalget, og som afspejles i virksomhedens egen salgspris som den såkaldte "skjulte" moms. Som resultat heraf vil virksomhedens priser blive en anelse lavere, end de ville have været, hvis den havde opkrævet moms på sit salg, fordi den skjulte moms ikke omfatter den merværdi, som virksomheden har tilført den pågældende leverance. Den moms, virksomheden "sender videre i kæden", er altså en moms på sine omkostninger og ikke en moms på sin salgspris. I de tilfælde hvor en virksomhed foretager en afgiftsfri leverance til en endelig forbruger, vil den kunne sælge til en lavere pris, fordi den merværdiafgift, der er tilført produktet af virksomheden, ikke er belagt med afgift. Alligevel betaler kunden den skjulte afgift på leverandørens omkostninger, fordi leverandøren af den afgiftsfrie leverance ikke kan fradrage den på hans omkostninger opkrævede afgift. Hvis en afgiftspligtig virksomhed er forbruger af en afgiftsfri leverance, vil den pådrage sig omkostningerne fra den virksomhed, hvis leverance er afgiftsfri, herunder den skjulte moms, som den afgiftspligtige virksomhed ikke vil kunne fradrage. Resultatet er højere omkostninger for den afgiftspligtige virksomhed. Når denne virksomhed opkræver moms på sin egen salgspris, vil merværdibeløbet indeholde den skjulte moms i beskatningsgrundlaget. Resultatet bliver, at den endelige forbruger kommer til at betale højere afgift, fordi han betaler moms af den skjulte moms. 3. KONKURRENCEFORVRIDNING INDEN FOR POSTSEKTOREN Hvad postydelser angår, skaber den nuværende fritagelsesordning konkurrenceforvridning mellem sammenlignelige ydelser, der præsteres af offentlige og private virksomheder, fordi kun førstnævnte kategoris ydelser er fritaget for afgift. Den offentlige virksomheds priser vil være lavere i de tilfælde, hvor postydelser præsteres til personer, der ikke har fradragsret (f.eks. private personer, banker, forsikringsselskaber, velgørende organisationer). Disse forbrugere kan ikke få refunderet det samlede momsbeløb, de pålægges, så det er mere fordelagtigt for dem at købe ydelser hos en leverandør, der præsterer afgiftsfritagne ydelser, fordi forbrugerne vil skulle betale en lavere pris på trods af den skjulte afgift. Til gengæld vil en virksomhed, der kan fradrage moms, foretrække en leverandør af ydelser, der er belagt med afgift (altså en privat virksomhed), der vil opkræve moms som den momsbelagte virksomhed vil kunne fradrage. Denne type virksomheder, der i øjeblikket står for lige godt 60 % af de offentlige postvirksomheders omsætning, hvad angår postydelser i Det Europæiske Fællesskab, vil foretrække en leverandør, der opkræver moms. Dette skyldes, at der ikke er nogen skjult afgift, og selv om prisen plus moms vil være højere, kan momsen fradrages, så den pris, der rent faktisk betales, vil være lavere. Konsekvensen af den nuværende fritagelsesregel er, at offentlige og private virksomheder ikke kan konkurrere effektivt på alle markeder. Da en stor del af sektoren desuden stadig er reserveret offentlige virksomheder, er den skjulte moms meget udbredt. Eftersom offentlige postvirksomheder nu opererer på markeder, hvor de er udsat for konkurrence, kan det ikke undgås, at den omstændighed, at momsfritagelsen kun gælder den offentlige sektor, fører til konkurrenceforvridning. Denne situation, som det bliver stadig sværere at forsvare, giver jævnligt anledning til klager både fra private og offentlige virksomheder. Den stigende liberalisering inden for sektoren fører også til øget konkurrenceforvridning. Den eksisterende ordning komplicerer også de interne handelsmæssige forbindelser inden for offentlige virksomhedskoncerner, hvis uafhængige datterselskaber (f.eks. et transportselskab) sædvanligvis er underlagt de normale momsregler og som følge heraf opkræver og fradrager 3

4 moms. Når et datterselskab præsterer en ydelse til den offentlige virksomhed, kan denne ikke få godtgjort det fakturerede momsbeløb, og det kommer derfor til at udgøre en omkostning. Når den offentlige virksomhed modsat præsterer en ydelse til et datterselskab, vil leverancen være fritaget for moms, men vil indeholde skjult moms. Således sidder momsen, der under normale forhold skulle bevæge sig igennem leverancekæden af virksomheder, til den når den endelige forbruger, fast i systemet og forårsager dermed øgede omkostninger for både erhvervslivet og forbrugerne. Visse lande pålægger allerede nu i forbindelse med den delvise eller totale privatisering af deres postvirksomheder postsektoren afgifter, hvilket giver anledning til problemer, hvad angår relationerne til postvirksomheder i andre lande, hvor de offentlige postvirksomheder stadig er fritaget for afgift. Alle disse problemer viser, at neutralitetsprincippet, der er grundpillen i det fælles momssystem, ikke længere respekteres inden for denne sektor. Formålet med dette forslag er derfor at foretage ændringer i det sjette direktiv med henblik på at gøre alle ydelser, der præsteres inden for denne sektor, momspligtige. Dette vil modernisere og forenkle afgiften ved at fjerne de konkurrenceforvridende elementer og gøre afgiftssystemet inden for denne sektor mere retfærdigt. Dette er i overensstemmelse med Kommissionens meddelelse til Rådet og Europa-Parlamentet om en strategi til forbedring af momssystemet, der blev offentliggjort i juni FORESLÅEDE LØSNINGER PÅ DE EKSISTERENDE PROBLEMER Ud fra et rent teknisk synspunkt ville den mest enkle løsning bestå i at beskatte alle postydelser med en normalsats. Beskatningen ville give de offentlige postvirksomheder ret til at fradrage den på indkøb opkrævede moms, således at den skjulte moms ville blive elimineret fuldstændig fra systemet, hvorved de fleste af leverandørernes konkurrenceforvridningsrelaterede problemer også ville forsvinde. Indførelsen af fuld beskatning med en normalsats ville imidlertid kunne føre til prisstigninger, navnlig hvad angår postydelser, der præsteres over for private forbrugere. Det skal dog i den forbindelse understreges, at hvis man giver postvirksomhederne mulighed for at fradrage den indgående afgift, vil det ikke medføre prisstigninger i en størrelsesorden, der svarer til normalsatsen for moms, men at dømme ud fra de avancer, postvirksomhederne beregner sig, og normalsatserne for moms i Fællesskabet, vil der sandsynligvis blive tale om visse prisstigninger for den endelige forbruger, medmindre de supplerende indtægter fra beskatningen af medlemsstaterne anvendes til at øge tilskuddene til postsektoren (enten til virksomhederne eller forbrugerne). Fuld beskatning kunne også få betydelige konsekvenser inden for visse følsomme sektorer, såsom velgørenhed og sundhed, hvor ikkefradragsberettigede omkostninger ville stige. Kommissionen har derfor bestræbt sig på at nå frem til en løsning, der vil fjerne den konkurrenceforvridning, der skyldes fritagelsesreglerne, men samtidig give medlemsstaterne mulighed for mest muligt at reducere omfanget af prisstigningerne for den endelige forbruger gennem den foreslåede beskatningsordning. Dette kan ske ved at give mulighed for anvendelsen af en nedsat sats for postydelser, der anvendes af private forbrugere. Det skyldes, at den samlede afgift til nedsat sats på en postvirksomheds produkter ikke vil adskille sig 2 Strategi til forbedring af momssystemet i det indre marked. KOM(2000) 348 endelig. 4

5 afgørende fra den samlede indgående afgift til normalsats på dens produktionsfaktorer (Det endelige resultat vil afhænge af niveauet for de anvendte reducerede satser og normalsatserne, samt omfanget af den "merværdi" postydelsesleverandøren har tilført). Ved anvendelsen af en reduceret sats må man imidlertid have i mente, at postoperationer har en helt speciel karakter, her tænkes navnlig på, at forbrugerne i forvejen kan købe frimærker af varierende værdi og poste deres breve i postkasser uden nogen kontakt med den involverede virksomhed. Spørgsmålet om skillelinjerne mellem de forskellige produkter, der belægges forskellige momssatser, er afgørende, hvis hovedmålsætningen om forenkling skal opfyldes. Det har imidlertid ikke vist sig teknisk muligt at anvende en reduceret sats for private forbrugere alene, netop på grund af karakteren af de involverede operationer. I stedet foreslås det, at man giver medlemsstaterne mulighed for at anvende en reduceret momssats for standardpostydelser. Denne sats vil komme til at gælde for hovedparten af privat post, men vil også finde anvendelse i forbindelse med en del erhvervspost. Det har imidlertid ingen betydning, at den reducerede sats også kommer til at gælde for en del erhvervspost, da afgiftspligtige virksomheder kan fradrage moms, uanset hvilken sats der anvendes, og momsfritagne virksomheder vil ligesom den endelige forbruger stort set være i samme situation som under de nuværende regler. Formålet med det vedføjede direktivforslag er derfor at ændre de momsregler, der anvendes i forbindelse med offentlige postydelser, således at disse generelt belægges med en afgift. For i videst muligt omfang at mindske indvirkningen på priserne for den endelige forbruger indeholder den foreslåede løsning en mulighed for at anvende en reduceret sats for breve og mindre pakker. Disse ordninger, som der gives en detaljeret beskrivelse af i dette dokuments efterfølgende afsnit, har til formål at give virksomheder, der opererer inden for denne sektor, en mere ensartet behandling, samtidig med at man søger at begrænse virkningerne for den endelige forbruger mest muligt. Det skal imidlertid understreges, at beskatningen af samtlige postydelser ikke får nogen indflydelse på liberaliseringsprocessen inden for postsektoren, som stadig er underlagt bestemmelserne i direktiv 97/67/EF af 15. december 1997 (som ændret) 3. Momspligtighed er ikke nogen hindring for øget liberalisering inden for denne sektor, men er udelukkende en løsning på de eksisterende vanskeligheder, man kan observere på dette delvist liberaliserede marked. 5. KORTFATTET GENNEMGANG AF DE FORSLÅEDE ÆNDRINGER Forslaget indeholder tre nøgleelementer, nemlig: Fjernelse af fritagelsesbestemmelsen for offentlige postydelser og frimærker. Ændrede regler for leveringssted med henblik på at sikre, at der kun anvendes en momssats for hovedparten af al privat post. Mulighed for anvendelse af en reduceret sats. 3 EFT L 15 af , s

6 Det foreslås, at fritagelsen for postydelser og for postfrimærker ophæves. I praksis vil dette komme til at betyde, at alle postydelser vil være omfattet af de grundlæggende momsregler for transport, som indeholdt i artikel 9, stk. 2, litra b), og 28b, punkt C, stk. 2, i det sjette momsdirektiv. Transport er afgiftspligtig i det omfang, den finder sted inden for Fællesskabet, men transport af varer til lande uden for Fællesskabet er fritaget med fradragsret. Uden yderligere ændringer ville den umiddelbare virkning af en fjernelse af fritagelsesbestemmelsen derfor være, at der i forbindelse med postydelser ville foreligge to forskellige situationer, alt efter om posten skulle leveres inden for Fællesskabet, hvor der ville blive anvendt en normalsats, medens der for post, der skulle leveres uden for Fællesskabet, ville være tale om fritagelse med fradragsret. Dette ville medføre visse vanskeligheder, bl.a. at man skulle operere med to sæt frimærker, hvilket yderligere ville blive kompliceret af, at frimærker sædvanligvis findes i en række forskellige værdier. For at mindske virkningerne af disse ændringer for den endelige forbruger og for at forenkle kontrolsystemerne foreslås det derfor, at der skal gælde særlige regler for leveringssted for alle adresserede forsendelser på op til 2 kg. Det foreslås, at alle sådanne ydelser til udbringning uden for Fællesskabet skal behandles, som om de skulle leveres inden for Fællesskabet. Samtidig foreslås der ændringer vedrørende udførselsreglerne, således at fritagelsesreglen (med fradragsret) for denne ydelseskategori fjernes. Således vil der kun blive tale om en sats, hvilket er i overensstemmelse med lignende momssystemer inden for denne sektor uden for Fællesskabet. Således ville alle grundlæggende postydelser i forbindelse med forsendelser på højst 2 kg blive belagt med normalsatsen. Det foreslås imidlertid også, at medlemsstaterne skal have mulighed for at anvende en nedsat momssats i forbindelse med alle sådanne ydelser. Ikke-standardydelser og ydelser i forbindelse med uadresseret post og forsendelser på over 2 kg vil være omfattet af de normale momsregler for leveringssted vedrørende transportydelser og vil ikke kunne komme i betragtning til den nedsatte sats. Inden for disse kategorier vil post, der skal udbringes inden for Fællesskabet, blive belagt med normalsatsen, medens post udbringning uden for Fællesskabet vil blive fritaget med fradragsret. 6. NÆRMERE BESKRIVELSE AF DEN FORESLÅEDE AFGIFTSORDNING 6.1. Generelle bestemmelser Selv om postydelser består af forskellige etaper, såsom indsamling, sortering, transport og udbringning af postforsendelser, består ydelsen for kunden i, at en forsendelse flyttes fra et sted til et andet. Det foreslås derfor, at præstation af postydelser behandles som en enkelt levering af transportydelser. Forskellige ydelser, der foretages af underleverandører, såsom jernbanetransport, vil ikke blive berørt af disse foranstaltninger. Det foreslås endvidere, at frimærker betragtes som bevis for forudbetaling, undtagen hvis der anvendes en særordning, hvor det så foreslås, at de kan betragtes som vareleverancer og opnå fritagelse med fradragsret. (Denne særordning, der har til formål at undgå, at man bliver nødt til at anvende flere sæt frimærker, beskrives nærmere nedenfor). Endelig foreslås det, at frimærkeleverancer til filatelistiske formål skal betragtes som vareleverancer, der belægges med normalsatsen, eftersom de ikke har nogen relation til præstation af postydelser. De er derfor ikke omfattet af ordningen for postvirksomheder, og de normale leveringsregler vil derfor finde anvendelse. 6

7 6.2. Særlige regler for leveringssted for forsendelser til tredjelande Det foreslås, at man betragter leveringsstedet for almindelig transport af breve og mindre pakker på op til 2 kg som beliggende i afgangslandet. Hermed undgår man vanskelighederne med de sædvanlige transportregler for leveringssted og de dermed forbundne problemer med kontrol af frimærker i forbindelse med grænseoverskridende postydelser, som ville være fritaget for afgift med fradragsret. Endvidere vil virksomheder i tredjelande ikke skulle momsregistreres på grund af den del af posttransporten fra et tredjeland, der foregår inden for Fællesskabet. De foreslåede regler for leveringssted vil dække alle postydelsesetaper (dvs. indsamling, sortering, transport og udbringning) i forbindelse med forsendelserne, men ikke de dele, der udføres af en underleverandør. De vil dække alle almindelige forsendelser op til den angivne vægt med modtagerens navn og adresse. De kan transporteres af alle transportører, og der kan være tale om adresserede reklameforsendelser, bøger, kataloger, aviser og alle former for mindre pakker. Ikke-grundlæggende ydelser, såsom ekspresforsendelser, vil derimod ikke være omfattet af reglerne. De er ikke omfattet af reglerne, fordi det hovedsageligt er erhvervslivet, der benytter sig af dem. I forlængelse af den særlige regel for leveringssted foreslås det, at fritagelsesbestemmelsen med fradragsret for grundlæggende transport til et tredjeland af postforsendelser på højst 2 kg gennem en ændring til artikel 15, nr. 13, fjernes. Disse særlige regler for leveringssted vil betyde en forenkling for både virksomheder og kunder, idet der kun bliver tale om en momssats (enten normalsatsen eller den reducerede sats) for al post på op til 2 kg. Samtidig reduceres risikoen for fejl og misbrug betydeligt, fordi man opererer men en så høj vægtgrænse Den fakultative nedsatte sats Som alternativ til fuld beskatning til normalsats foreslås det, at medlemsstaterne får mulighed for at anvende en nedsat sats for standardpostydelser i forbindelse med adresserede breve og pakker på op til 2 kg. Denne ordning vil omfatte bl.a. reklameforsendelser, bøger, kataloger og aviser under forudsætning af, at de adresseres til en navngiven person. Reklameforsendelser, der blot er adresseret til en husstand, vil derfor ikke kunne komme i betragtning under denne ordning. Da den nedsatte sats er gældende for forsendelser på op til 2 kg, vil der være et stærkt reduceret behov for et alternativt sæt frimærker, da langt de fleste forsendelser vejer langt mindre. Den nedsatte sats vil kun finde anvendelse, hvis postydelserne leveres til kunden. Den vil således ikke finde anvendelse i forbindelse med ydelser, der leveres til postydelsesleverandøren af underleverandører. Hovedformålet med den nedsatte sats er at sikre, at fjernelsen af fritagelsesreglen inden for dette område ikke medfører prisstigninger for den private kunde. Den nedsatte sats vil naturligvis komme til at variere medlemsstaterne imellem, eftersom normalsatserne heller ikke er identiske. Hvis en medlemsstat vælger ikke at anvende en nedsat sats, finder normalsatsen anvendelse. Den nedsatte sats vil være en af de to, der allerede eksisterer i medfør af artikel 12, stk. 3, og der vil i øvrigt i den forbindelse blive oprettet en ny kategori i bilag H. 7

8 Mange erhvervsvirksomheder vil også kunne benytte sig af den nedsatte sats, eftersom det er umuligt at skelne mellem privat post og erhvervspost. For langt de fleste virksomheder, som selv foretager afgiftspligtige leverancer, får dette absolut ingen betydning, idet de kan fradrage den moms, de pålægges, uanset satsen. For virksomheder, der er fritaget for afgift (banker, forsikringsselskaber, skoler, velgørende organisationer) bliver resultatet det samme som for en endelig forbruger. En uadresseret reklameforsendelse kan imidlertid ikke forveksles med privat post og er derfor ikke omfattet af ordningen med nedsats sats. I visse medlemsstater beskattes alle postydelser til normalsats inden for rammerne af et fuldt liberaliseret marked, medens beskatning i andre medlemsstater anvendes i forbindelse med ikke-reserverede ydelser, uanset hvem der præsterer disse. Således vil ikke alle medlemsstater anvende en nedsat sats for at mindske beskatningseffekten, eftersom denne effekt vil variere betydeligt fra medlemsstat til medlemsstat Postydelser i forbindelse med pakker på over 2 kg Hvad angår ydelser i forbindelse med pakker på over 2 kg, foreslås det, at der ikke opereres med nogen nedsat sats, og at de normale transportregler for leveringssted (artikel 9, stk. 2, litra b) og 28b, punkt C, stk. 2,) finder anvendelse. Dette kommer til at betyde, at: forsendelser, der indsamles og udbringes i en medlemsstat, vil være afgiftspligtige i den pågældende medlemsstat forsendelser, der indsamles i en medlemsstat og udbringes i en anden medlemsstat, vil være afgiftspligtige i afgangsmedlemsstaten forsendelser, der indsamles i en medlemsstat, og udbringes uden for Fællesskabet, vil være afgiftspligtige i den pågældende medlemsstat, hvad angår den del af transporten, der finder sted i Fællesskabet Det foreslås, at sådanne leverancer fritages for afgift med fradragsret i medfør af en ændret artikel 15, nr. 13. forsendelser, der indsamles uden for Fællesskabet, og udbringes i en medlemsstat, vil være momspligtige i alle de af Fællesskabets medlemsstater, som sådanne forsendelser passerer under transporten. Sådanne leverancer vil være afgiftsfritaget med fradragsret i henhold til den eksisterende artikel 14, stk. 1, nr. i) Behandling af terminalafgifter Udover at udbringe varer indsamlet i en given medlemsstat består virksomhedernes aktiviteter også i at forsendelser, der er indsamlet i andre medlemsstater og tredjelande. Den virksomhed, der indsamler posten, opkræver betaling af kunden for den samlede transport og udbringning. Virksomheden overdrager udbringningen til en virksomhed i modtagerlandet. Den betaling, virksomheden i modtagerlandet modtager, kaldes terminalafgift, som altså er vederlaget for en levering udført af denne virksomhed. Det foreslås, at den skattemæssige behandling af denne ordning bliver som følger: Grænseoverskridende terminalafgifter, der involverer et tredjeland, vil blive afgiftsfritaget med tilbagebetaling af indgående afgifter i medfør af artikel 14, stk. 1, nr. i). Alternativet ville være, at virksomheder i Fællesskabet skulle opkræve moms, som i princippet skulle være fradragsberettiget for virksomheden i tredjelandet. Mange postvirksomheder i tredjelande ville imidlertid ikke kunne gøre brug af denne mulighed i det trettende direktiv, fordi de er statsvirksomheder, som ikke er afgiftspligtige. Endvidere giver det trettende direktiv 8

9 medlemsstaterne mulighed for at afvise krav fra virksomheder i tredjelande, hvis der ikke er gensidighed landene imellem. Da postoperationer involverer virksomheder fra så at sige alle verdens lande, ville der blive tale om betydelige uligheder, i forbindelse med hvilke virksomheder der kunne komme i betragtning til refusion. Hvad angår terminalafgifter inden for Fællesskabet, er det nødvendigt at fastslå, hvor de pågældende postforsendelser befinder sig på det tidspunkt, hvor underleverandøren overtager transporten. Slutsresultatet er det samme, men af forskellige grunde. Hvis hovedvirksomheden X, der er etableret i medlemsstat A, leverer artiklerne til underleverandør Y, der er etableret i medlemsstat B, og overdragelsen finder sted i medlemsstat A, vil leveringsstedet for ydelserne være medlemsstat A i henhold til artikel 28b, punkt C, stk. 1, og 28b, punkt C, stk. 2. Det skyldes, at underleverandørens ydelser er en leverance, der finder sted inden for Fællesskabet, og leveringsstedet er afgangsstedet for transporten. Momsen skal betales i medlemsstat A og betales af virksomhed X i henhold til reverse charge-reglerne i artikel 21, stk. 1, litra b). Hvis hovedvirksomheden X, der er etableret i medlemsstat A, leverer artiklerne til underleverandør Y, der er etableret i medlemsstat B, og overdragelsen finder sted i medlemsstat B, vil leveringsstedet for ydelserne stadig være medlemsstat A i henhold til artikel 28b, punkt C, stk. 1, og 28b, punkt C, stk. 3. Det skyldes, at underleverandørens ydelser er en leverance, der finder sted inden for Fællesskabet, og kunden befinder sig i en anden medlemsstat end den, hvori transporten påbegyndes. Momsen skal betales i medlemsstat A og betales af virksomhed X i henhold til reverse charge-reglerne i artikel 21, stk. 1, litra b). Hvis underleverandøren Y imidlertid er momsregistreret i medlemsstat A, vil han i begge ovenstående tilfælde være ansvarlig for betalingen af afgiften Behandling af post, som modtageren betaler Postvirksomheder giver erhvervslivet mulighed for at benytte sig af en særlig svarordning, som giver modtageren af erhvervspost mulighed for at svare gratis herpå. I momssammenhæng skelner man mellem to typer post, som modtageren betaler. Den første i forbindelse med kunder, der befinder sig i samme land som den pågældende virksomhed. Den anden hvor virksomhed og kunde befinder sig i to forskellige lande. I førstnævnte tilfælde er situationen ligetil. Postvirksomheden opkræver den pågældende virksomhed et registreringsgebyr og opkræver derefter igen et beløb pr. forsendelse, der leveres til den pågældende virksomhed. Begge former for gebyr er momspligtige i henhold til de almindelige regler og kan omfattes af bestemmelser om nedsat sats, hvor denne anvendes. I det andet tilfælde er situationen mere kompleks. Virksomheden registreres hos sin lokale postvirksomhed og betaler registreringsgebyr og et gebyr for hver forsendelse, den modtager. Begge former for gebyr er momspligtige i henhold til de almindelige regler og kan omfattes af bestemmelser om nedsat sats, hvor denne anvendes. Der er imidlertid også et supplerende gebyr, som den udenlandske virksomhed opkræver den lokale virksomhed for indsamlingen af forsendelsen. Sådanne gebyrer indgår i terminalafgifterne. De er fritaget for afgift i medfør af artikel 15, nr. 13, når der er tale om indsamling af en forsendelse, der forsendes til et tredjeland. 9

10 Når en forsendelse indsamles i en medlemsstat og fremsendes til en anden medlemsstat, vil den være afgiftspligtig i afsendelsesmedlemsstaten i medfør af artikel 28b, punkt C, stk. 1, og 28b, punkt C, stk. 2. Det skyldes, at underleverandørens ydelser er knyttet til en leverance, der finder sted inden for Fællesskabet, og leveringsstedet er afgangsstedet for transporten. Forsendelsen vil være underlagt reverse charge-reglen i artikel 21, stk. 1, litra b), i tilfælde, hvor underleverandøren ikke er momsregistreret i den anden medlemsstat Mulighed for specielle afgiftsopgørelsesordninger for postvirksomheder Virksomheder i medlemsstater, der vælger at operere med en nedsat sats, kan komme i den situation, at de skal anvende tre forskellige momssatser, nemlig normalsats, nedsat sats og nulsats. Hvis der ikke opereres med en nedsat sats, skal virksomhederne anvende to forskellige momssatser. Det betyder, at man får brug for to forskellige sæt frimærker, selv om behovet herfor med de foreslåede ændringer i reglerne for leveringssted og med fritagelsesreglen og den nedsatte sats for forsendelser på op til 2 kg vil blive meget betydeligt reduceret. Som et forenklingstiltag med henblik på at undgå at skulle operere med forskellige frimærkekategorier foreslås det, at postvirksomheder får tilladelse til at anvende en speciel ordning, så de kan beregne det momsbeløb, de skylder på deres posttransaktioner, gennem anvendelse af en alternativ metode. På den måde behøver kunderne kun benytte et sæt frimærker. Fra drøftelser med forskellige virksomheder fremgår det klart, at visse af disse ikke er interesserede i en særlig ordning, medens andre erkender, at flere forskellige sæt frimærker ville komplicere problematikken unødigt for deres kunder, og disse virksomheder byder en sådan forenkling velkommen. Det er endvidere også klart, at systemerne og teknologiniveauet varierer betydeligt medlemsstaterne imellem. En ordning, der passer en virksomhed, er ikke nødvendigvis hensigtsmæssig for en anden. Det foreslås derfor, at medlemsstaterne selv får mulighed for at udarbejde deres egen specifikke ordning, der passer til forholdene i det enkelte land. Uanset hvilken form for ordning, der bliver tale om, skal den indeholde bestemmelse om: i hvilket omfang forsendelser skal belægges med en nedsat momssats i hvilket omfang forsendelser skal belægges med normalsatsen i hvilket omfang der ikke skal betales moms på forsendelser på over 2 kg til lande uden for Fællesskabet virksomheder skal betale reverse charges som følge af terminalafgifter modtaget fra andre lande (normalsats) En sådan system skal også indeholde garantier, der sikrer virksomhedernes fradragsrettigheder. Denne fremgangsmåde giver mulighed for at undgå dobbeltbeskatning af postfrimærker/postydelser ved for eksempel at behandle frimærker som varer og belægge dem med nulsats. Fordelen ved en sådan ordning er, forbrugeren ikke vil komme til at opleve nogen ændringer i, hvordan postbehandlingen fungerer som følge af afgiftspålæggelsen. 10

11 7. KONKLUSION Da det sjette momsdirektiv blev vedtaget, blev postydelser næsten udelukkende præsteret af nationale monopoler, hvilket forklarer, hvorfor man dengang besluttede sig for et system, hvor postydelser generelt er fritaget for afgift. Nu om dage præsteres disse ydelser i stadig større omfang i et konkurrencepræget miljø. Manglende afgift på aktiviteter, der udføres af offentlige virksomheder, skaber derfor konkurrenceforvridning i forholdet til private virksomheder, der er afgiftspligtige. For at rette op på denne situation, der skyldes fritagelsesreglen, er der kun den mulighed at belægge alle aktiviteter af denne type med afgift. Indvirkningen af et sådant tiltag på den endelige forbruger kan imidlertid afbødes ved at indføre en nedsats sats, og dette kan ske, uden det får de store konsekvenser for hverken indtægterne eller konkurrenceforvridningsproblematikken. De foreslåede ændringer i momsbehandlingen af postydelser kommer til at betyde, at der for alle adresserede postforsendelser på op til 2 kg vil være en momssats i forbindelse med standardydelser. Det kan være enten normalsatsen eller den nedsatte sats alt afhængig af, om den enkelte medlemsstat har valgt at operere med en nedsat sats. For postforsendelser på over 2 kg eksisterer der to forskellige satser. Ydelserne vil blive belagt med normalsatsen, hvis de udbringes inden for Fællesskabet, medens de vil blive afgiftsfritaget med fradragsret, hvis de udbringes i et tredjeland. 8. BEMÆRKNINGER TIL DE ENKELTE BESTEMMELSER Artikel 1 Punkt 1 Leveringssted for ydelser omfattende breve Ifølge denne bestemmelse skal postydelser i forbindelse med visse former for post på op til 2 kg belægges med afgift i afsendelsesmedlemsstaten, og den pågældende ydelse anses for at være blevet præsteret inden for dette lands grænser. Som konsekvens heraf er ydelsen altid afgiftspligtig, også selv om forsendelsen udbringes i et tredjeland. Man fraviger således princippet i artikel 9, stk. 2, litra b), i henhold til hvilken, leveringsstedet for transportydelser er det sted, hvor transporten finder sted, idet der tages hensyn til tilbagelagte strækninger. Dette skal også ses i sammenhæng med reglerne for afgangssted i forbindelse med varetransport inden for Fællesskabet i artikel 28b, punkt C, stk. 2. Hvis modtageren af forsendelsen også er aftager af ydelsen, som det f.eks. er tilfældet under ordningerne for erhvervslivet, hvor modtageren betaler forsendelsen, bliver leveringsstedet lig med udbringningsstedet for den pågældende forsendelse selv i tilfælde, hvor den pågældende forsendelse transporteres gennem flere lande. Disse regler gælder kun for standardpostydelser, som alle virksomheder kan tilbyde, og kun for forsendelser forsynet med navn og adresse på modtageren, såsom korrespondance, reklameforsendelser, bøger, kataloger, aviser og mindre pakker. De gælder derfor ikke for reklameforsendelser, der blot fremsendes til en husstand. Reglerne dækker de grundlæggende standardydelser, som af og til omtales som "andenklasses"-ydelser, samt den hurtigere udbringning inden for standardkategorien, der nogle gange betegnes som "førsteklasses"- eller "prioriterede" forsendelser. I denne sammenhæng indbefatter standardpostydelser imidlertid 11

12 ikke ekspresforsendelser. Det sker, fordi man ønsker, at reglerne i så vid udstrækning som muligt skal finde anvendelse på ydelser, der navnlig benyttes af de endelige forbrugere. Den høje vægtgrænse medfører, at der vil gælde en enkelt regel for langt størstedelen af al standardpost, og den medfører endvidere, at der hvor grænsen for anvendelsen af den nedsatte sats går, der ændres også reglerne for leveringssted, hvilket giver en meget enklere helhedsløsning. Punkt 2 Beskatning af postydelser Med henblik på at muliggøre beskatning af postydelser foreslås det, at betingelserne i artikel 13 vedrørende afgiftsfritagelse udgår. Punkt 3 Afskaffelse af nulsatsen Udover ændringerne til reglen om leveringssted foreslås det, at der indføres en undtagelsesbestemmelse til princippet om afgiftsfritagelse i artikel 15, nr. 13, (levering af ydelser knyttet til udførsel). Denne bestemmelse begrænser fritagelsen for postydelser i forbindelse med adresserede forsendelser til tredjelande til ikke-standardpostydelser og varer på over 2 kg. Punkt 4 Særordning for postvirksomheder Med henblik på yderligere forenkling af postsektoren hvad momsspørgsmålet angår, indeholder denne bestemmelse endvidere en mulighed for de medlemsstater, der vælger at anvende en reduceret sats, og som går ud på at give virksomhederne mulighed for at anvende særlige opgørelsesordninger. Fordi postsektorerne og deres teknologiske niveau varierer betydeligt fra medlemsstat til medlemsstat, kan ordningen antage forskellige former i de forskellige medlemsstater. Det grundlæggende princip er imidlertid altid, at frimærkeprisen fastsættes for det enkelte produkt i henhold til momsbeløbet, men der er ikke angivet nogen moms på selve frimærket. Dette giver mulighed for, at et sæt frimærker kan anvendes for alle produkter. Det korrekte momsbeløb beregnes af virksomheden i løbet af transaktionen ved at opgøre, hvor mange enheder af det enkelte produkt der er solgt til en given pris. For at give afgiftspligtige virksomheder mulighed for at fradrage moms på postydelser må der udarbejdes et standarddokument, der kan anvendes som bevis for betalingen. Punkt 5 Ændringer i bilag F Det foreslås, at fritagelsesbestemmelsen for telekommunikationsydelser i bilag F ophæves. Denne bestemmelse har sin oprindelse i overgangsbestemmelserne i artikel 28, stk. 3, litra b), i det sjette momsdirektiv, der giver medlemsstaterne mulighed for fortsat at fritage visse transaktioner, der er opregnet i bilag F. Kategori 5 i dette bilag dækkede offentlige postvirksomheders præstationer af telekommunikationsydelser. Ingen medlemsstater gør imidlertid for øjeblikket brug af denne bestemmelse, og med udgangspunkt i 12

13 overgangsordningerne i artikel 28 vil medlemsstaterne ikke kunne anvende denne bestemmelse i fremtiden. Punkt 6 Den fakultative nedsatte sats Denne bestemmelse giver mulighed for indførelse af en ny fakultativ begrænset nedsat sats for standardpostydelser i forbindelse med korrespondance, reklameforsendelser, bøger, kataloger, aviser og mindre pakker, der er adresseret til en navngiven person. Standardpostydelser betyder i den sammenhæng grundlæggende standardydelser, som af og til omtales som "andenklasses"-ydelser, samt den hurtigere udbringning inden for standardkategorien, der nogle gange betegnes som "førsteklasses"- eller "prioriterede" forsendelser. I denne sammenhæng indbefatter standardpostydelser imidlertid ikke ekspresforsendelser. De ovennævnte ydelser kan præsteres af en hvilken som helst virksomhed. Den nedsatte sats har til formål i videst mulig udstrækning at mindske konsekvenserne af overgangen fra afgiftsfritagelse til afgiftspligtighed for hovedparten af de ydelser, den private forbruger benytter sig af. I princippet skal den nedsatte sats, medlemsstaterne vælger for disse postydelser, afspejle den nuværende fritagelse, således at prisstigninger undgås. Da normalsatserne varierer medlemsstaterne imellem, kommer den nedsatte sats også til at variere. Denne sats vil således være en af de to nedsatte satser, der vil være tilladt i henhold til artikel 12, stk. 3, litra a). Den øvre grænse for, hvornår den nedsatte sats kan anvendes, er 2 kg. Denne grænse er valgt for i praksis at mindske behovet for forskellige sæt frimærker og mindske muligheden for fejl og misbrug gennem anvendelse af forkerte frimærker. Denne høje vægtgrænse betyder, at det bliver næsten umuligt at afsende forsendelser, der kræver et frimærke til normalsats, via en postkasse. Yderligere forenkling opnås ved at den øvre grænse for anvendelsen af den nedsatte sats også bruges som skillelinje mellem ordningerne vedrørende reglerne for leveringssted, hvilket gør ordningen nemmere at overskue for både virksomheder og kunder. Der er en grænse på 2 kg i forbindelse med momsspørgsmål, under hvilken der gælder særlige regler. For forsendelser på over 2 kg er de sædvanlige momsregler i forbindelse med transport gældende. 13

14 2003/0091 (CNS) Forslag til RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 77/388/EØF hvad angår merværdiafgift på ydelser præsteret i postsektoren RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR - under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 93, under henvisning til forslag fra Kommissionen 4, under henvisning til udtalelse fra Europa-Parlamentet 5, under henvisning til udtalelse fra Det Økonomiske og Sociale Udvalg 6, og ud fra følgende betragtninger: (1) Den eksisterende ordning, hvor momsfritagelsen for postydelser i henhold til Rådets sjette direktiv 77/388/EØF af 17. maj 1977 om harmonisering af medlemsstaternes lovgivning om omsætningsafgifter - Det fælles merværdiafgiftssystem: ensartet beregningsgrundlag 7, er begrænset til offentlige postvirksomheder, og den deraf følgende situation, hvor disse ydelser er fritaget for afgift, hvis de præsteres af offentlige virksomheder, men belægges med afgift, hvis de præsteres af private virksomheder, medfører konkurrenceforvridning. (2) For at det indre marked skal kunne fungere, må sådanne former for konkurrenceforvridning i så vid udstrækning som muligt fjernes. (3) Kommissionen ønsker at gennemføre en strategi om modernisering og forenkling af momssystemet inden for rammerne af det indre marked 8. (4) Hvad angår moms på postydelser bør alle sådanne ydelser gøres afgiftspligtige, ved at kategorisere dem som varetransportydelser, hvorved postvirksomheder kan fradrage indgående afgift på vareindkøb. De totale nettopriser skulle dermed falde, og det er usandsynligt, at en eventuel prisstigning som følge af momspålæggelsen vil svare til normalsatsen i den enkelte medlemsstat EFT C,, s. EFT C,, s. EFT C,, s. EFT 145 af , s. 1. Direktivet senest ændret ved direktiv 2002/92/EF (EFT L 331 af , s. 27). KOM(2000) 348 endelig. 14

15 (5) Med henblik på at modvirke stigninger i bruttopriserne for private forbrugere inden for visse begrænsede områder, vil det i disse tilfælde være formålstjenligt at anvende en reduceret sats med samme virkning på indtægterne som de gældende fritagelsesordninger. Der bør derimod ikke anvendes en reduceret sats inden for hele sektoren, da dette blot vil medføre endnu mere udtalt konkurrenceforvridning. (6) Reglerne om leveringsstedet for brevpost bør ændres med henblik på at mindske mulighederne for fejl og svig, opnå forenklinger samt sikre, at Fællesskabets system svarer til andre tilsvarende systemer. (7) Med henblik på at øge effektiviteten af en forenklet opgørelsesordning for postvirksomheder, bør frimærker kunne behandles som varer, men lades ude af betragtning i afgiftsspørgsmål, når de leveres med henblik på at modtage postydelser. (8) På grund af forskellene i de teknologier, der anvendes af nationale postvirksomheder, bør det overlades til medlemsstaterne at udarbejde den for dem mest hensigtsmæssige specifikke opgørelsesordning. (9) I princippet er der i henhold til Rådets trettende direktiv 86/560/EØF af 17. november 1986 om harmonisering af medlemsstaternes lovgivning om omsætningsafgifter - Foranstaltninger til tilbagebetaling af merværdiafgift til afgiftspligtige personer, der ikke er etableret på Fællesskabets område 9, mulighed for momsrefusion for postvirksomheder etableret i tredjelande. Da visse statsejede postvirksomheders aktiviteter imidlertid ikke kan siges at være af økonomisk art, og der derfor ikke i disse tilfælde kan blive tale om refusion, bør der indføres en undtagelsesordning med fradragsret for terminalafgifter, som defineret i artikel 2, nr. 15, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 97/67/EF af 15. december 1997 om fælles regler for udvikling af Fællesskabets indre marked for posttjenester og forbedring af disse tjenesters kvalitet 10, i forbindelse med omdeling af indgående grænseoverskridende post fra tredjelande. (10) Da målene for dette direktiv af ovennævnte grunde ikke i tilstrækkelig grad kan opfyldes af medlemsstaterne og derfor bedre opfyldes på fællesskabsplan, kan Fællesskabet træffe foranstaltninger i overensstemmelse med subsidiaritetsprincippet, jf. traktatens artikel 5. I overensstemmelse med proportionalitetsprincippet, jf. nævnte artikel, er direktivet ikke mere vidtgående end, hvad der er nødvendigt for at nå disse mål. (11) Direktiv 77/388/EØF bør derfor ændres i overensstemmelse hermed EFT L 326 af , s. 40. EFT L 15 af , s

16 UDSTEDT FØLGENDE DIREKTIV: Artikel 1 I direktiv 77/388/EØF foretages følgende ændringer: (1) I artikel 9 indsættes som stk. 2a: Uanset stk. 2, litra b), anses standardpostydelser i forbindelse med adresserede breve og pakker, til almindelig korrespondance, reklameforsendelser, bøger, kataloger og aviser på op til 2 kg, for at blive leveret i det land, hvor transporten påbegyndes, undtagen i de tilfælde hvor indsamling og udbringning betales af modtageren. I sådanne tilfælde anses ovennævnte artikler for at blive leveret på leveringsstedet. I dette direktiv forstås ved "standardpostydelser" de traditionelle grundlæggende ydelser, der præsteres over for afsenderen, herunder levering i den hurtigste standardkategori, hvis der findes mere end en kategori, og levering af registrerede artikler, men ikke nogen form for ekspresforsendelsesydelser eller ydelser, der præsteres af underleverandører, eller ydelser i forbindelse med terminalafgifter, som defineret i artikel 2, nr. 15, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 97/67/EF 11. En adresseret konvolut eller pakke er en konvolut eller pakke hvorpå er anført navnet på en person samt denne persons adresse. (2) I artikel 13 foretages følgende ændringer: a) I punkt A udgår stk. 1, litra a); b) I punkt B affattes litra e) således: e) levering til pålydende værdi af stempelmærker og andre lignende værdimærker undtagen postfrimærker (3) I artikel 15 affattes nr. 13 således: 13. levering af ydelser, herunder transport og hertil knyttede transaktioner bortset fra ydelser, der er fritaget i henhold til artikel 13, og standard postydelser i forbindelse med adresserede breve og pakker til almindelig korrespondance, reklameforsendelser, bøger, kataloger og aviser på op til 2 kg, når de er direkte knyttet til udførsel eller indførsel af varer, der er omfattet af artikel 7, stk. 3, eller artikel 16, stk. 1, litra A. (4) I afsnit XIV indsættes følgende som artikel 26d: Artikel 26d Særordning for postvirksomheder I de tilfælde, hvor medlemsstater i medfør af artikel 12, stk. 3, litra a), og bilag H, kategori 18, anvender en reduceret sats for postydelser, kan de, medmindre andet gælder ifølge andre fællesskabsbestemmelser, og på betingelser, som de kan fastsætte med henblik på at forhindre enhver mulig form for svig, unddragelse og 11 EFT L 15 af , s

17 misbrug, tillade, at det skyldige afgiftsbeløb fastsættes på basis af antallet af transporterede artikler. Med henblik på at undgå dobbeltbeskatning kan medlemsstater, der vedtager en sådan ordning, behandle postfrimærker forskelligt i det omfang, de anser det for nødvendigt til at kunne sikre, at kun postydelser belægges med afgift. Når der anvendes en sådan ordning, skal medlemsstaterne sørge for hensigtsmæssige bestemmelser for alle afgiftspligtige personer, der som kunde hos postydelsesudbydere, har fradragsret i henhold til artikel 17. (5) I bilag F, udgår kategori 5 (6) I bilag H tilføjes følgende kategori: 18. Standardpostydelser i forbindelse med adresserede breve og pakker til almindelig korrespondance, reklameforsendelser, bøger, kataloger og aviser på op til 2 kg, som er den faste øvre grænse for, at denne mulighed kan anvendes. Artikel 2 Medlemsstaterne sætter de nødvendige love og administrative bestemmelser i kraft for at efterkomme dette direktiv inden den... De underretter straks Kommissionen herom. Disse love og bestemmelser skal ved vedtagelsen indeholde en henvisning til dette direktiv eller skal ved offentliggørelsen ledsages af en sådan henvisning. De nærmere regler for henvisningen fastsættes af medlemsstaterne. Artikel 3 Dette direktiv træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende. Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne. Udfærdiget i Bruxelles, den... Artikel 4 På Rådets vegne Formand 17

18 FINANSIERINGSOVERSIGT Når dette direktiv er vedtaget vil det få en mindre positiv indvirkning på Fællesskabets egne momsindtægter. Dette skyldes, at beskatning af offentlige postydelser, der hidtil har været fritaget for afgifter, vil medføre en stigning i de samlede momsindtægter, der opkræves af medlemsstaterne. Det er ikke desto mindre meget vanskeligt at foretage en vurdering af, hvor stor denne stigning i de egne indtægter vil blive, da det er yderst vanskeligt at danne sig et overblik over alle de elementer, der indvirker på nettoresultatet, og der ikke findes nogen pålidelige statistikker inden for dette område. 18

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 29.10.2009 KOM(2009)608 endelig Forslag til RÅDETS BESLUTNING om bemyndigelse af Republikken Estland og Republikken Slovenien til at

Læs mere

Europaudvalget 2009 Rådsmøde 2972 - Økofin Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2009 Rådsmøde 2972 - Økofin Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2009 Rådsmøde 2972 - Økofin Bilag 2 Offentligt 29. oktober 2009 Supplement til samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 10. november 2009 1. (evt.) Opfølgning på G20-Finansministermøde den

Læs mere

Europaudvalget 2008 2872 - Økofin Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2008 2872 - Økofin Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2008 2872 - Økofin Bilag 3 Offentligt 22. maj 2008 Supplerende samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 3. juni 2008 Dagsordenspunkt 6a: Moms på finansielle tjenesteydelser og forsikringstjenesteydelser

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 28.1.2009 KOM(2009) 20 endelig MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET Den teknologiske udvikling inden for e-fakturering og foranstaltninger

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af momsloven 1 (Indførelse af importmoms på dansksprogede magasiner sendt fra lande uden for EU)

Forslag til Lov om ændring af momsloven 1 (Indførelse af importmoms på dansksprogede magasiner sendt fra lande uden for EU) Skatteministeriet J. nr. 14-3930511 Udkast Forslag til Lov om ændring af momsloven 1 (Indførelse af importmoms på dansksprogede magasiner sendt fra lande uden for EU) 1 I momsloven, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0605 Bilag 2 Offentligt. Notat. 1. Resumé

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0605 Bilag 2 Offentligt. Notat. 1. Resumé Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0605 Bilag 2 Offentligt Notat J.nr. 12-0245075 14. januar 2013 Supplerende grundnotat om rapport fra Kommissionen til Rådet om beskatningsstedet for levering af varer og

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 31.5.2005 KOM(2005) 246 endelig 2004/0209 (COD) Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2003/88/EF

Læs mere

Skatteministeriet J.nr. 2005-021-0023

Skatteministeriet J.nr. 2005-021-0023 Finansudvalget (2. samling) L 175 - Svar på 38 Spørgsmål 5 Offentligt Skatteministeriet J.nr. 2005-021-0023 Den Til Folketingets Finansudvalg Hermed sendes i 5 eksemplarer endeligt svar på spørgsmål nr.

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS DIREKTIV

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS DIREKTIV KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 28.1.2009 KOM(2009) 21 endelig 2009/0009 (CNS) C6-0078/09 Forslag til RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem

Læs mere

UDKAST TIL UDTALELSE

UDKAST TIL UDTALELSE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Retsudvalget 11.1.2010 2009/0009(CNS) UDKAST TIL UDTALELSE fra Retsudvalget til Økonomi- og Valutaudvalget om forslag til Rådets direktiv om ændring af direktiv 2006/112/EF

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 07.01.2002 KOM(2001) 809 endelig Forslag til RÅDETS BESLUTNING om bemyndigelse af Danmark til i overensstemmelse med artikel 8, stk. 4, i direktiv

Læs mere

Bekendtgørelse om gennemførelse af ændringsdirektiv om udvikling af Fællesskabets jernbaner 1

Bekendtgørelse om gennemførelse af ændringsdirektiv om udvikling af Fællesskabets jernbaner 1 Bekendtgørelse om gennemførelse af ændringsdirektiv om udvikling af Fællesskabets jernbaner 1 I medfør af 26 i lov om jernbane, jf. lovbekendtgørelse nr. 1171 af 2. december 2004, fastsættes: 1. Bekendtgørelsen

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 30. maj 2008 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Rådets direktiv 68/151/EØF

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af momsloven 1)

Forslag. Lov om ændring af momsloven 1) Lovforslag nr. L 123 Folketinget 2014-15 Fremsat den 28. januar 2015 af skatteministeren (Benny Engelbrecht) Forslag til Lov om ændring af momsloven 1) (Importmoms på dansksprogede magasiner, tidsskrifter

Læs mere

7161/03 HV/hm DG H I DA

7161/03 HV/hm DG H I DA RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 25. marts 2003 7161/03 FRONT 22 COMIX 139 RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: Initiativ fra Kongeriget Spanien med henblik på vedtagelse af Rådets direktiv

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 4. juli 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 4. juli 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 4. juli 2014 Sag 198/2013 Hovedstadens Lokalbaner A/S (advokat Tom Kári Kristjánsson) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat David Auken) Hovedstadens

Læs mere

EF-Tidende nr. L 082 af 22/03/2001 s. 0016-0020

EF-Tidende nr. L 082 af 22/03/2001 s. 0016-0020 Rådets direktiv 2001/23/EF af 12. marts 2001 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varetagelse af arbejdstagernes rettigheder i forbindelse med overførsel af virksomheder eller bedrifter eller

Læs mere

Supplerende grundnotat Grønbog fra Kommissionen om momssystemets fremtid

Supplerende grundnotat Grønbog fra Kommissionen om momssystemets fremtid Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del Bilag 168 Offentligt Til Folketingets Europaudvalg (Kopi til Folketingets Skatteudvalg) Notat J.nr. 2010-221-0034 Supplerende grundnotat Grønbog fra Kommissionen om

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 21.3.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 79/7 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 254/2013 af 20. marts 2013 om ændring af forordning (EF) nr. 340/2008 om gebyrer og afgifter til Det Europæiske

Læs mere

Forslag til RÅDETS DIREKTIV. om ændring af direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem for så vidt angår behandlingen af vouchere

Forslag til RÅDETS DIREKTIV. om ændring af direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem for så vidt angår behandlingen af vouchere EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 10.5.2012 COM(2012) 206 final 2012/0102 (CNS) C7-0127/12 Forslag til RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem for så vidt

Læs mere

RÅDETS DIREKTIV af 25. juli 1985 om tilnærmelse af medlemsstaternes administrativt eller ved lov fastsatte bestemmelser om produktansvar (85/374/EØF)

RÅDETS DIREKTIV af 25. juli 1985 om tilnærmelse af medlemsstaternes administrativt eller ved lov fastsatte bestemmelser om produktansvar (85/374/EØF) 1985L0374 DA 04.06.1999 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV af 25. juli 1985 om tilnærmelse af medlemsstaternes administrativt

Læs mere

RÅDETS TREDJE DIREKTIV af 14. maj 1990 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om ansvarsforsikring for motorkøretøjer (90/232/EØF)

RÅDETS TREDJE DIREKTIV af 14. maj 1990 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om ansvarsforsikring for motorkøretøjer (90/232/EØF) 1990L0232 DA 11.06.2005 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS TREDJE DIREKTIV af 14. maj 1990 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes

Læs mere

RÅDETS DIREKTIV 93/33/EØF af 14. juni 1993 om tyverisikring på to- og trehjulede motordrevne køretøjer. (EFT L 188 af 29.7.1993, s.

RÅDETS DIREKTIV 93/33/EØF af 14. juni 1993 om tyverisikring på to- og trehjulede motordrevne køretøjer. (EFT L 188 af 29.7.1993, s. 1993L0033 DA 11.05.1999 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV 93/33/EØF af 14. juni 1993 om tyverisikring på to- og

Læs mere

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 213,

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 213, Udkast til RÅDETS FORORDNING (EF) om fordeling af indirekte målte finansielle formidlingstjenester (FISIM) inden for rammerne af det europæiske national og regionalregnskabssystem (ENS) /* KOM/97/0050

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1972L0166 DA 11.06.2005 003.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV af 24. april 1972 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lønsumsafgiftsloven, momsloven, registreringsafgiftsloven og forskellige andre love 1)

Forslag. Lov om ændring af lønsumsafgiftsloven, momsloven, registreringsafgiftsloven og forskellige andre love 1) Til lovforslag nr. L 23 Folketinget 2010-11 Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 30. november 2010 Forslag til Lov om ændring af lønsumsafgiftsloven, momsloven, registreringsafgiftsloven

Læs mere

Her står du: Nyhedsbreve > 2009 Nye momsregler for EU-handel med ydelser, godtgørelse af momsudgifter inden for EU m.v. (Momspakken m.v.

Her står du: Nyhedsbreve > 2009 Nye momsregler for EU-handel med ydelser, godtgørelse af momsudgifter inden for EU m.v. (Momspakken m.v. Nye momsregler for EU-handel med ydelser, godtgørelse af momsudgifter inden for EU m.v.(momspakkenm.v.) Her står du: Nyhedsbreve > 2009 Nye momsregler for EU-handel med ydelser, godtgørelse af momsudgifter

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0147 Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0147 Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0147 Bilag 3 Offentligt Skatteministeriet Fuldmægtig Carl Helman Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K e-mail: pskadm@skm.dk 5. maj 2008 KKo KOM(2008) 147 endelig Høring

Læs mere

Christa Prets Ligebehandling af kvinder og mænd i forbindelse med adgang til og levering af varer og tjenesteydelser

Christa Prets Ligebehandling af kvinder og mænd i forbindelse med adgang til og levering af varer og tjenesteydelser 25. marts 2004 A5-0155/37 ÆNDRINGSFORSLAG 37 37 Betragtning 10 (10) En sådan lovgivning bør forbyde forskelsbehandling på grund af køn i forbindelse med adgang til og levering af varer og. Tjenesteydelser

Læs mere

ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUMÉ AF KONSEKVENSANALYSEN. Ledsagedokument til. forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv

ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUMÉ AF KONSEKVENSANALYSEN. Ledsagedokument til. forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 26.6.2013 SWD(2013) 223 final C7-0208/13 ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUMÉ AF KONSEKVENSANALYSEN Ledsagedokument til forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.10.2013 COM(2013) 680 final 2013/0327 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2009/138/EF om adgang til og udøvelse af forsikrings-

Læs mere

3.10.2006 Den Europæiske Unions Tidende L 272/3

3.10.2006 Den Europæiske Unions Tidende L 272/3 3.10.2006 Den Europæiske Unions Tidende L 272/3 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1459/2006 af 28. september 2006 om anvendelse af traktatens artikel 81, stk. 3, på visse kategorier af aftaler og samordnet

Læs mere

TOLDKODEKSUDVALGET. Toldkodeksudvalgets forretningsorden, som vedtaget af. Gruppen for Almindelige Toldforskrifter. under Toldkodeksudvalget

TOLDKODEKSUDVALGET. Toldkodeksudvalgets forretningsorden, som vedtaget af. Gruppen for Almindelige Toldforskrifter. under Toldkodeksudvalget EUROPA-KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FOR BESKATNING OG TOLDUNIONEN TOLDPOLITIK B1 Generelle toldlovgivningsspørgsmål og toldprocedurer af økonomisk betydning Bruxelles, den 5. december 2001 TAXUD/741/2001

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 10.5.2012 2012/2037(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om gennemførelsen af direktiv 2008/48/EF om forbrugerkreditaftaler (2012/2037(INI))

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 29.4.2008 KOM(2008) 223 endelig 2008/0089 (CNS) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF, Euratom) nr. 1150/2000 om

Læs mere

Forklarende bemærkninger Momsfaktureringsregler

Forklarende bemærkninger Momsfaktureringsregler Forklarende bemærkninger Momsfaktureringsregler (Rådets direktiv 2010/45/EU) Hvorfor forklarende bemærkninger? Forklarende bemærkninger har til formål at give en bedre forståelse af den lovgivning, der

Læs mere

Artikel 29-gruppen vedrørende databeskyttelse

Artikel 29-gruppen vedrørende databeskyttelse Artikel 29-gruppen vedrørende databeskyttelse 00065/2010/DA WP 174 Udtalelse nr. 4/2010 om FEDMA's europæiske adfærdskodeks for brug af personoplysninger i forbindelse med direkte markedsføring vedtaget

Læs mere

RÅDETS DIREKTIV 96/47/EF af 23. juli 1996 om ændring af direktiv 91/439/EØF om kørekort RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR - under henvisning til

RÅDETS DIREKTIV 96/47/EF af 23. juli 1996 om ændring af direktiv 91/439/EØF om kørekort RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR - under henvisning til RÅDETS DIREKTIV 96/47/EF af 23. juli 1996 om ændring af direktiv 91/439/EØF om kørekort RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR - under henvisning til traktaten op oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig

Læs mere

Supplerende samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 7. oktober

Supplerende samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 7. oktober 30. september 2008 Supplerende samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 7. oktober 2008 Dagsordenspunkt 3a: Bekæmpelse af momssvig: i) Svigsbekæmpelse Resumé Der ventes en drøftelse af Kommissionens forslag

Læs mere

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om merværdiafgiftsloven (momsloven)

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om merværdiafgiftsloven (momsloven) Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om merværdiafgiftsloven (momsloven) 1 I bekendtgørelse om merværdiafgiftsloven (momsloven), jf. bekendtgørelse nr. 663 af 16. juni 2006, som ændret ved bekendtgørelse

Læs mere

L 298/6 Den Europæiske Unions Tidende 16.11.2007

L 298/6 Den Europæiske Unions Tidende 16.11.2007 L 298/6 Den Europæiske Unions Tidende 16.11.27 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1337/27 af 15. november 27 om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 992/95 for så vidt angår fællesskabstoldkontingenter

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING. om fjernelse af hajfinner om bord på fartøjer. (forelagt af Kommissionen)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING. om fjernelse af hajfinner om bord på fartøjer. (forelagt af Kommissionen) KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 05.08.2002 KOM(2002) 449 endelig 2002/0198 (CNS) Forslag til RÅDETS FORORDNING om fjernelse af hajfinner om bord på fartøjer (forelagt af Kommissionen)

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONEN. Ledsagedokument til

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONEN. Ledsagedokument til KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 4.12.2008 SEK(2008) 2938 C6-0470/08 ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONEN Ledsagedokument til KOMMISSIONENS FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET

Læs mere

MOMSFORHOLD. for AARHUS UNIVERSITET

MOMSFORHOLD. for AARHUS UNIVERSITET MOMSFORHOLD for I. Indledning Denne vejledning har til formål at give en kort introduktion til en række momsemner. Håndbogen er ikke udtømmende, men vi har valgt at beskrive de emner, der erfaringsmæssigt

Læs mere

De Europæiske Fællesskabers Tidende

De Europæiske Fællesskabers Tidende 17.9.2002 L 249/21 KOMMISSIONENS DIREKTIV 2002/77/EF af 16. september 2002 om konkurrence på markederne for elektroniske kommunikationsnet og -tjenester (EØS-relevant tekst) KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE

Læs mere

Forslag til direktiv om gennemførelse af forstærket samarbejde på området for afgift på finansielle transaktioner H043-13

Forslag til direktiv om gennemførelse af forstærket samarbejde på området for afgift på finansielle transaktioner H043-13 Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K 3. april 2013 Forslag til direktiv om gennemførelse af forstærket samarbejde på området for afgift på finansielle transaktioner H043-13 Skatteministeriet

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 24.7.2010 Den Europæiske Unions Tidende L 193/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 662/2010 af 23. juli 2010 om ændring af forordning (EF) nr. 1126/2008

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 2011-211-0020 Udkast 2 (6. juni 2011)

Skatteministeriet J. nr. 2011-211-0020 Udkast 2 (6. juni 2011) Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del Bilag 248 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2011-211-0020 Udkast 2 (6. juni 2011) Forslag til Lov om ændring af lønsumsafgiftsloven, momsloven 1, opkrævningsloven,

Læs mere

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne.

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og leveringsbestemmelser for Compfitt A/S 1. Indledning. Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og

Læs mere

6. I 25 indsættes som stk. 2:»Stk. 2. Ved løbende erhvervelse af varer, der er nævnt i

6. I 25 indsættes som stk. 2:»Stk. 2. Ved løbende erhvervelse af varer, der er nævnt i Lovforslag nr. L 12 Folketinget 2011-12 Fremsat den 9. november 2011 af skatteministeren (Thor Möger Pedersen) Forslag til Lov om ændring af lønsumsafgiftsloven, momsloven, opkrævningsloven, lov om offentligt

Læs mere

Forslag til RÅDETS DIREKTIV. om ændring af bilag I til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 94/62/EF om emballage og emballageaffald

Forslag til RÅDETS DIREKTIV. om ændring af bilag I til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 94/62/EF om emballage og emballageaffald EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 10.7.2012 COM(2012) 141 final/2 2012/0070 (NLE) CORRIGENDUM: annule et replace le document COM(2012)141 final du 28.3.2012. Concerne toutes les versions linguistiques

Læs mere

Konsolideret TEKST CONSLEG: 1977L0388 01/05/2004. fremstillet ved hjælp af systemet CONSLEG

Konsolideret TEKST CONSLEG: 1977L0388 01/05/2004. fremstillet ved hjælp af systemet CONSLEG DA Konsolideret TEKST fremstillet ved hjælp af systemet CONSLEG Kontoret for De Europæiske Fællesskabers Officielle Publikationer CONSLEG: 1977L0388 01/05/2004 Antal sider: 102 < Kontoret for De Europæiske

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0449 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0449 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0449 Bilag 1 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Dato: 16. september 2013 Forslag til direktiv om elektronisk fakturering i offentlige indkøb

Læs mere

BESKATNING AF OVERFØRSEL AF BILER I EU SAMT DERES GRÆNSEOVERSKRIDENDE ANVENDELSE

BESKATNING AF OVERFØRSEL AF BILER I EU SAMT DERES GRÆNSEOVERSKRIDENDE ANVENDELSE EUROPA-KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORAT BESKATNING OG TOLDUNION BESKATNING AF OVERFØRSEL AF BILER I EU SAMT DERES GRÆNSEOVERSKRIDENDE ANVENDELSE *** ORIENTERING OM DEN EUROPÆISKE BORGERS RETTIGHEDER OG PLIGTER

Læs mere

MCI Association Day Moms i foreninger Jens A. Staugaard VAT Director (LLM)

MCI Association Day Moms i foreninger Jens A. Staugaard VAT Director (LLM) MCI Association Day Moms i foreninger Jens A. Staugaard VAT Director (LLM) Foreninger generelt Momspligtigt, momsfritaget og lønsumsafgift Foreningers momsforhold adskiller sig i princippet ikke fra andre

Læs mere

16.10.2008 Den Europæiske Unions Tidende L 275/37

16.10.2008 Den Europæiske Unions Tidende L 275/37 16.10.2008 Den Europæiske Unions Tidende L 275/37 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1004/2008 af 15. oktober 2008 om ændring af forordning (EF) nr. 1725/2003 om vedtagelse af visse internationale regnskabsstandarder

Læs mere

under henvisning til forslag fra Kommissionen ( 1 ), under henvisning til udtalelse fra Det Økonomiske og Sociale Udvalg ( 2 ),

under henvisning til forslag fra Kommissionen ( 1 ), under henvisning til udtalelse fra Det Økonomiske og Sociale Udvalg ( 2 ), L 77/36 DA De Europæiske Fællesskabers Tidende 14. 3. 98 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 98/5/EF af 16. februar 1998 om lettelse af adgangen til varig udøvelse af advokaterhvervet i en anden medlemsstat

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om merværdiafgift 1)

Forslag. Lov om ændring af lov om merværdiafgift 1) Lovforslag nr. L 19 Folketinget 2009-10 Fremsat den 7. oktober 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af lov om merværdiafgift 1) (Leveringsstedsregler for ydelser, omvendt

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. august 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. august 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. august 2014 Sag 297/2011 (1. afdeling) VOS Transport B.V. (advokat Philip Graff) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Peter Biering) I tidligere instans

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af. dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem. henholdsvis Frankrig og Spanien

Forslag. Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af. dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem. henholdsvis Frankrig og Spanien Lovforslag nr. L 125 Folketinget 2008-09 Fremsat den 4. februar 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster

Læs mere

Sagens omstændigheder:

Sagens omstændigheder: Kendelse af 19. marts 1997. J.nr. 96-86.232. Nærmere bestemt virksomhed krævede tilladelse som fondsmæglerselskab. Lov om værdipapirhandel 4, stk. 2. Lov om fondsmæglerselskaber 1. Bekendtgørelse nr. 721

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 250 Offentligt J.nr.: 2009-251-0130 Dato: 2. april 2009 Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes til orientering grundnotat til Folketingets Europaudvalg om Europa-Kommissionens

Læs mere

8.11.2008 Den Europæiske Unions Tidende L 299/17

8.11.2008 Den Europæiske Unions Tidende L 299/17 8.11.2008 Den Europæiske Unions Tidende L 299/17 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1108/2008 af 7. november 2008 om ændring af forordning (EF) nr. 1266/2007 for så vidt angår minimumskravene til programmer

Læs mere

Anette Sand. Bogen om moms

Anette Sand. Bogen om moms Anette Sand Bogen om moms 6. Indtægter og udgifter uden moms Hvis der så bare var konsekvens i tingene. Men det er der ikke. Det er nemlig ikke alle indtægter og udgifter, der er moms på. Næsten ikke alle.

Læs mere

Europaudvalget 2003 KOM (2003) 0822 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2003 KOM (2003) 0822 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2003 KOM (2003) 0822 Bilag 1 Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 4 oktober 2005 Til underretning for Folketingets

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 2007-354-0009

Skatteministeriet J. nr. 2007-354-0009 Skatteudvalget (2. samling) SAU alm. del - Bilag 98 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2007-354-0009 20. februar 2008 Forslag til Lov om ændring af ligningsloven og arbejdsmarkedsbidragsloven (Skattefritagelse

Læs mere

Skatteudvalget, Skatteudvalget, Skatteudvalget 2014-15 L 64 Bilag 5, L 64 A Bilag 5, L 64 B Bilag 5 Offentligt

Skatteudvalget, Skatteudvalget, Skatteudvalget 2014-15 L 64 Bilag 5, L 64 A Bilag 5, L 64 B Bilag 5 Offentligt Skatteudvalget, Skatteudvalget, Skatteudvalget 2014-15 L 64 Bilag 5, L 64 A Bilag 5, L 64 B Bilag 5 Offentligt 21. november 2014 J.nr. 14-2328147 Til Folketinget Skatteudvalget Til udvalgets orientering

Læs mere

L 23 Forslag til Lov om ændring af lønsumsafgiftsloven, momsloven, registreringsafgiftsloven og forskellige andre love

L 23 Forslag til Lov om ændring af lønsumsafgiftsloven, momsloven, registreringsafgiftsloven og forskellige andre love Skatteudvalget 2010-11 L 23 Bilag 8 Offentligt J.nr. 2009-211-0011 Dato: 23. november 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget L 23 Forslag til Lov om ændring af lønsumsafgiftsloven, momsloven, registreringsafgiftsloven

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS UDTALELSE af 2 februar 2001. om et lovudkast om finansiel virksomhed efter anmodning fra Danmarks Økonomiministerium

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS UDTALELSE af 2 februar 2001. om et lovudkast om finansiel virksomhed efter anmodning fra Danmarks Økonomiministerium DA DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS UDTALELSE af 2 februar 2001 om et lovudkast om finansiel virksomhed efter anmodning fra Danmarks Økonomiministerium (CON/00/32) 1. Den 22. december 2000 modtog Den Europæiske

Læs mere

(Meddelelser) EUROPA-KOMMISSIONEN

(Meddelelser) EUROPA-KOMMISSIONEN 2.8.2013 Den Europæiske Unions Tidende C 223/1 (Meddelelser) MEDDELELSER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER EUROPA-KOMMISSIONEN Retningslinjer for de forskellige kategorier

Læs mere

DANSK FORENING FOR UDBUDSRET

DANSK FORENING FOR UDBUDSRET DANSK FORENING FOR UDBUDSRET ARBEJDSKLAUSULER I OFFENTLIGE KONTRAKTER ER KLAUSULER OM LØN- OG ANSÆTTELSESVILKÅR LOVLIGE OG HVORDAN KAN DE BLIVE LOVLIGE? Andreas Christensen, advokat (H) og partner Tirsdag

Læs mere

Kommissionen har, når den behandler klager på området, behov for at undersøge, hvorvidt de fordele, der indrømmes de pågældende virksomheder, nøje

Kommissionen har, når den behandler klager på området, behov for at undersøge, hvorvidt de fordele, der indrømmes de pågældende virksomheder, nøje ,3 Bruxelles, den 12. juli 2000.RPPLVVLRQHQ JRGNHQGHU UHJOHU RP V UVNLOWH UHJQVNDEHUIRUSXEOLFVHUYLFHYLUNVRPKHGHU (XURSD.RPPLVVLRQHQ JRGNHQGWH L GDJ HQ QGULQJ DI GHW VnNDOGWH JHQQHPVNXHOLJKHGVGLUHNWLY 0HG

Læs mere

Handelsbetingelser (v. 130722)

Handelsbetingelser (v. 130722) Handelsbetingelser (v. 130722) Anvendelighed Nærværende handelsbetingelser finder anvendelse på alle salg af værdibeviser fra Pro-Deals Danmark ApS. Handelsbetingelserne gælder således for alle aftaler

Læs mere

Tjenesteydelser: Kommissionen fremlægger forslag til et direktiv til bekæmpelse af bureaukrati, der hæmmer Europas konkurrenceevne

Tjenesteydelser: Kommissionen fremlægger forslag til et direktiv til bekæmpelse af bureaukrati, der hæmmer Europas konkurrenceevne IP/04/37 Bruxelles, den 13. januar 2004 Tjenesteydelser: Kommissionen fremlægger forslag til et direktiv til bekæmpelse af bureaukrati, der hæmmer Europas konkurrenceevne Europa-Kommissionen har fremlagt

Læs mere

Forslag. Til. Lov om ændring af momsloven og forskellige andre love 1

Forslag. Til. Lov om ændring af momsloven og forskellige andre love 1 Skatteministeriet Udkast 16. december 2013 Forslag Til Lov om ændring af momsloven og forskellige andre love 1 (Ændring af leveringsstedet for elektroniske ydelser, teleydelser og radio- og tv-spredningstjenester

Læs mere

Danmark-Århus: Medicinsk udstyr, lægemidler og produkter til personlig pleje 2013/S 183-315346. Udbudsbekendtgørelse. Varer

Danmark-Århus: Medicinsk udstyr, lægemidler og produkter til personlig pleje 2013/S 183-315346. Udbudsbekendtgørelse. Varer 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:315346-2013:text:da:html Danmark-Århus: Medicinsk udstyr, lægemidler og produkter til personlig pleje 2013/S 183-315346

Læs mere

Nyhedsbrev. Capital Markets. Juli 2012

Nyhedsbrev. Capital Markets. Juli 2012 Juli 2012 Nyhedsbrev Capital Markets Nye prospektbekendtgørelser Den 1. juli 2012 blev væsentlige ændringer til prospektdirektivet implementeret i dansk ret gennem udstedelsen af nye prospektbekendtgørelser.

Læs mere

Aftale om sikring af befordringspligten på et liberaliseret postmarked. 27. maj 2010

Aftale om sikring af befordringspligten på et liberaliseret postmarked. 27. maj 2010 Aftale om sikring af befordringspligten på et liberaliseret postmarked Side 1/6 27. maj 2010 Regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti) og Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre

Læs mere

L 261/12 Den Europæiske Unions Tidende 6.10.2007

L 261/12 Den Europæiske Unions Tidende 6.10.2007 L 261/12 Den Europæiske Unions Tidende 6.10.2007 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1172/2007 af 5. oktober 2007 om ændring af forordning (EF) nr. 1891/2004 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0730 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0730 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0730 Bilag 1 Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 3. december 2004 Til underretning for

Læs mere

Investeringsvejledning

Investeringsvejledning 19. oktober 2012 Investeringsvejledning Hvad er ESMA? ESMA er Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed (European Securities and Markets Authority). Det er en uafhængig EUtilsynsmyndighed med

Læs mere

ADFÆRDSKODEKS FOR GOD FORVALTNINGSSKIK

ADFÆRDSKODEKS FOR GOD FORVALTNINGSSKIK ADFÆRDSKODEKS FOR GOD FORVALTNINGSSKIK OVERSÆTTELSESCENTRET FOR DEN EUROPÆISKE UNIONS ORGANER AFGØRELSE AF 10. februar 2000 OM EN ADFÆRDSKODEKS FOR GOD FORVALTNINGSSKIK OVERSÆTTELSESCENTRET FOR DEN EUROPÆISKE

Læs mere

Skat af feriebolig i Bulgarien

Skat af feriebolig i Bulgarien Skat af feriebolig i Bulgarien Overvej konsekvenserne af køb Inden køb af feriebolig i Bulgarien er der en række juridiske forhold m.v. som bør afklares, herunder de skatteretlige, arveretlige og aftaleretlige

Læs mere

Skattereformen 2012. Introduktion til. Betydning for virksomheder og private

Skattereformen 2012. Introduktion til. Betydning for virksomheder og private Skattereformen 2012 Introduktion til Betydning for virksomheder og private Skattereformen 2012 2 Introduktion Regeringens skattereform blev vedtaget torsdag d. 13/9-12. Skattereformen spænder vidt og vil

Læs mere

Erhvervsudvalget 2010-11 ERU alm. del Bilag 236 Offentligt

Erhvervsudvalget 2010-11 ERU alm. del Bilag 236 Offentligt Erhvervsudvalget 2010-11 ERU alm. del Bilag 236 Offentligt Europaudvalget, Skatteudvalget, Erhvervsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer og stedfortrædere 18. april 2011 Grønbog

Læs mere

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007.

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007. Kendelse af 13. oktober 2009 (J.nr. 2009-0019579) Anmodning om aktindsigt ikke imødekommet. Lov om finansiel virksomhed 354 og 355 samt offentlighedslovens 14. (Niels Bolt Jørgensen, Anders Hjulmand og

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 27.2.2013 2012/2322(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om onlinespil i det indre marked (2012/2322(INI)) Udvalget om det Indre

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om afgift af lønsum m.v., momsloven, lov om tobaksafgifter og forskellige andre love 1 2

Forslag. Lov om ændring af lov om afgift af lønsum m.v., momsloven, lov om tobaksafgifter og forskellige andre love 1 2 Skatteministeriet J. nr. 2009-211-0011 Udkast (25.06.2010) Forslag til Lov om ændring af lov om afgift af lønsum m.v., momsloven, lov om tobaksafgifter og forskellige andre love 1 2 (Fremrykning af forhøjelse

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER GRØNBOG. Arv og testamente {SEK(2005) 270} (forelagt af Kommissionen)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER GRØNBOG. Arv og testamente {SEK(2005) 270} (forelagt af Kommissionen) KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 01.03.2005 KOM(2005) 65 endelig GRØNBOG Arv og testamente {SEK(2005) 270} (forelagt af Kommissionen) DA DA 1. INDLEDNING Med denne grønbog indledes

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1977L0249 DA 01.01.2007 005.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV af 22. marts 1977 om lettelser med henblik på den faktiske

Læs mere

Nethandel få styr på moms og told

Nethandel få styr på moms og told www.pwc.dk Nethandel få styr på moms og told Få overblik over de vigtigste moms-, toldog afgiftsmæssige forhold ved internetsalg til privatkunder. Nethandel Nethandel er en nem måde at sælge til kunder

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed ÆNDRINGSFORSLAG 23-34

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed ÆNDRINGSFORSLAG 23-34 EUROPA-PARLAMENTET 2004 2009 Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed 2008/0140(CNS) 19.12.2008 ÆNDRINGSFORSLAG 23-34 Udkast til udtalelse Amalia Sartori (PE415.287v01-00) Gennemførelse af

Læs mere

UDKAST (17/4 08) Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø (Gennemførelse af dele af Anerkendelsesdirektivet m.v.)

UDKAST (17/4 08) Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø (Gennemførelse af dele af Anerkendelsesdirektivet m.v.) Arbejdsmarkedsudvalget (2. samling) AMU alm. del - Bilag 178 Offentligt UDKAST (17/4 08) Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø (Gennemførelse af dele af Anerkendelsesdirektivet m.v.) 1 I lov

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 12/IV/2006 K (2006) 1502 endelig KOMMISSIONENS BESLUTNING af 12/IV/2006 om ændring af Kommissionens beslutning K(2005) 1452 endelig af 26. maj

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 22.11.2000 KOM(2000) 751 endelig 2000/0297 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af Rådets forordning (EØF) Nr.

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 15.12.2008 K(2008) 8151 endelig KOMMISSIONENS BESLUTNING af 15.12.2008 om godkendelse for Kongeriget Danmark af det flerårige program

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0704 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0704 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0704 Bilag 2 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 5. december 2008 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om kreditvurderingsbureauer. KOM(2008)704

Læs mere

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 38 Offentligt

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 38 Offentligt Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 38 Offentligt Europaudvalget og Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer 8. februar 2015 Kommissionen foreslår

Læs mere