2. vandrådsmøde i hovedvandoplandet. Det. Sydfynske Øhav FOTO. Den 30. april 2014 Svendborg Rådhus. Udarbejdet af biolog Terkel Broe Christensen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "2. vandrådsmøde i hovedvandoplandet. Det. Sydfynske Øhav FOTO. Den 30. april 2014 Svendborg Rådhus. Udarbejdet af biolog Terkel Broe Christensen"

Transkript

1 2. vandrådsmøde i hovedvandoplandet Det FOTO Sydfynske Øhav Den 30. april 2014 Svendborg Rådhus Udarbejdet af biolog Terkel Broe Christensen

2 Dagsorden for 2. vandrådsmøde i DSØ 1. Velkomst og opsamling siden sidst 2. Godkendelse af referat 3. Evt. supplerende bemærkninger fra vandrådet 4. Præsentation af statens vandrådspakke 5. Opstilling af principper med henblik på de kommunale administrationers udarbejdelse af indsatsprogram. (Principperne kan opstilles på baggrund af spørgsmål stillet af de kommunale, fynske vandløbsmedarbejdere.) Pause med sandwich 6. Case: Vandrådet udarbejder forslag til indsatsprogram på en vandløbsstrækning med forskellige virkemidler under hensyntagen til krav om miljømål og økonomi 7. Justering af vandrådets principper 8. Næste møde og orientering om den videre proces 9. Evt.

3 . Formål med 2. vandrådsmøde Formålet med mødet er, at vandrådet beskriver de PRINCIPPER, som skal gælde for udarbejdelse af kommunernes forslag til indsatsprogram i forhold til supplerende foranstaltninger til forbedring af de fysiske forhold i vandløb i oplandet til DSØ.

4 Dagsordenspunkt nr. 4 Præsentation af statens vandrådspakke

5 Basisanalyse For vandområdeplaner En slags rigets tilstand for kvaliteten af vandet i dag og en forventes tilstand i Grundlaget for udarbejdelse af 2. generation vandområdeplaner Nyeste data Web Gis

6 Basisanalyse For vandområdeplaner

7 Oversigt Spærringer

8 Statens vandrådspakke Brev med præcisering af indsatsniveau og økonomiske rammer for hvert opland Oversigtskort over indsatsniveauet i samtlige oplande Vejledning til kommuner og vandråd om udarbejdelsen af indsatsprogrammet Notat med præcisering af rammerne for udarbejdelsen af indsatsprogrammet Virkemiddelkatalog Webbaseret GIS-værktøj FAQ er på statens hjemmeside Pressemøde

9 Rammer for indsatsen i Det Sydfynske Øhav Målopfyldelse på 6 km vandløb Etablering af passage ved 10 spærringer Økonomi 9,1 mio. kr.

10 Fakta og nøgletal 696 mio. kroner Forventet 150 mio. kroner til erstatninger km km Udelukkende fysiske forhold Økonomisk ramme rækker til km Udvidet virkemiddelkatalog, men Ændret vedligehold ryger ud Fuld erstatning efter vandløbsloven

11 Kort om virkemiddelkataloget Virkemiddelkataloget indeholder 16 virkemidler, som kan opdeles i følgende fem overordnede kategorier: - Mindre restaureringer - Større restaureringer - Åbning af rørlægninger - Fjernelse af spærringer - Etablering af okkerrenseanlæg Skal forbedre forholdene for følgende kvalitetsparametre: - Smådyr (DFVI) - Vandplanter (DVPI ) - Fisk (80 stk. ørredyngel pr. 100 m 2 ) Der er frit valg på alle hylder, blot miljømålene opnås altså under forudsætning at de økonomiske rammer holdes.

12 Mere kort om virkemiddelkataloget Virkemidlerne er udvalgt på baggrund af en vurdering af en række virkemidler, som forskningsinstitutionerne DCE og DTU Aqua har foretaget som led i arbejdet i en arbejdsgruppe under Vandløbsforum. Udgiften til virkemiddelet er baseret på kommunale erfaringer. For nærmere beskrivelse af de enkelte virkemidler, herunder miljømæssige vurderinger, henvises til notatet; Virkemidler til forbedring af de fysiske forhold i vandløb fra Aarhus Universitet, DCE.

13 Virkemiddelkatalog mindre restaureringer

14 Virkemiddelkatalog - større restaureringer

15 Virkemiddelkatalog - større restaureringer

16 Virkemiddelkatalog - åbning af rørlagte vandløb

17 Virkemiddelkatalog - fjernelse af spærringer og sandfang

18 Udlægning af groft materiale - et eksempel på en mindre restaurering Udlægning af grus, sten og træ - som skal skabe større variation af i strømhastighed og dybde Pris: kr./km Effekt: + planter +++ smådyr +++ fisk

19 Etablering af træer langs vandløb - et eksempel på en mindre restaurering Pris: kr./km Plantning af hjemmehørende træarter langs vandløb, som skal skygge vandløbet og på sigt ved roddannelse give variation i vandløbet Effekt: + planter +++ smådyr ++ fisk

20 Hævning af vandløbsbunden uden genslyngning - et eksempel på virkemiddel Mindre restaurering Pris: kr./km Hævning af bunden typisk i kanaliserede vandløb ved udlægning af grus, så vandløbet kommer til at lægge tættere på terræn. Effekt: +++ planter +++ smådyr +++ fisk

21 Pris: kr./km Vandløbets bund graves op og erstattes typisk af grus. Vandløbet genslynges ikke. Formålet er at give vandløbet fysisk variation. Effekt: Udskiftning af bund - et eksempel på en større restaurering +++ planter +++ smådyr +++ fisk

22 Genslyngning - et eksempel på en større restaurering Pris: kr./km Tilbagelægning af kanaliserede vandløb til deres oprindelige forløb Effekt: +++ planter +++ smådyr +++ fisk

23 Etablering af miniådale med genslyngning - et eksempel på en større restaurering Pris: kr./km Vandløbet bevares, mens så de stejle brinkerne bortgraves så brinkerne bliver flade og der dannes en dal. Effekt: ++ (+) planter ++ (+) smådyr ++ (+) fisk Helsingborg Kommune, Sverige

24 Større restaurering Pris: kr./km Bortgravelse af stejle brinker vandløbet bevarer sit eksisterende leje i bunden af profilet Dobbeltprofil - et eksempel på virkemiddel Effekt: + planter (+) smådyr (+) fisk Før restaurering Efter restaurering

25 Større restaurering Pris: kr./km Rørlagte vandløb genåbnes, bunden hæves og/eller genslynges. Effekt: +++ planter +++ smådyr +++ fisk Åbning af rørlagte vandløb - et eksempel på virkemiddel

26 Pris: kr. Enten fuldstændig fjernelse af en spærring eller etablering af passage som sikre uhindret passage både opstrøms og nedstrøms Effekt: ++ planter ++ smådyr +++ fisk Fjernelse af fysiske spærringer - et eksempel på en større restaurering

27 Sandfang - et eksempel på virkemiddel Pris: kr. Sandfang skal reducere sandmængden i vandløb kan etableres i vandløb eller ved dræn Effekt: + planter +++ smådyr +++ fisk

28 WebGIS-værktøjet Værktøjet skal bruges at kommunerne til at indberette forslag til indsatsprogrammer. Kun adgang for kommunerne med log in. Tjat-funktion som skal sikre god kommunikation mellem kommunerne i oplandet.

29 Stærkt modificerede vandløb Kommunerne kan i forbindelse med fremsendelse af forslag til indsatsprogram fremsende oplysninger til staten til brug ved udpegning af kunstige og stærkt modificerede vandløb og anvendelse af undtagelser om god tilstand eller godt økologisk potentiale. Se vilkår her

30 Dagsordenspunkt nr. 5 Opstilling af principper med henblik på de kommunale administrationers udarbejdelse af indsatsprogram

31 Vilkår for indsatsprogrammet Forslaget til indsatser for skal sammensættes omkostningseffektivt under hensyntagen til, at der sikres målopfyldelse.

32 Til inspiration fra vandrådsmøde i Storebælt den 29. april 2014 Gruppe 1 Prioriter vandløb med gode faldforhold Mest miljø for pengene Sats på de billige virkemidler Grus/sten, sandfang udlægning af ny bund

33 Til inspiration fra vandrådsmøde i Storebælt den 29. april 2014 Gruppe 2 (Vindinge Å) Prioriter vandløb der falder på Fisk og DVFI og nedprioriter vandløb der kun falder på planter. Prioriter vandløb hvor risikoen for sommerudtørring er lav. Tag sammenhængende stræk Hav klimaindsatserne i tankerne - der er ikke nogen ræson i at lave indsatser, hvor der er risiko for at de skal laves om som følge af klimaindsatserne Mest miljø for pengene Tag de lavest hængende frugt først. Hav vandkvaliteten in mente ingen grund til at forbedre fysiske forhold hvis vandkvaliteten ikke kan følge med. Når indsatserne skal prioriteres kan man skæve til gamle og stadigt gældende målsætninger fra amterne. Mht spærringer bør man starte nedstrøms og man bør i den forbindelse have tankerne at de spærringer der udpeget i VHP muligvis ikke bliver gennemført i 1. omgang. Er ikke helt sikker på at jeg forstår problematikken, men det blive nævnt på mødet.

34 Til inspiration fra vandrådsmøde i Storebælt den 29. april 2014 Gruppe 3 Ørbæk Å Prioriter vandløb med gode faldforhold suppleret med at kigge på vandløb hvor faldforholdene kan forbedres. Mest miljø for pengene. Principper efter behov der passer til vandløbet Tror det handler om virkemidler

35 Til inspiration fra vandrådsmøde i Lillebælt, Fyn den 29. april 2014 PRINCIPPER FOR VALG AF VIRKEMIDLER/PRIORITERING AF INDSATSER Gruppe 1 Fjernelse af spærringer Udskiftning af bundmateriale Træer langs vandløb Dobbeltprofil Gruppe 2 Faldforhold Sikring af afvanding Fjernelse af spærringer Længst fra målopfyldelse Helhedsorienterede løsninger Mest kvalitet/natur for pengene Gruppe 3 Helhedsorienterede løsninger (ikke frimærker ) Mest kvalitet/natur for pengene Store vandløb med stort fald

36 Vandråd Sydfynske Øhav: Forslag til principper for udarbejdelse af indsatsprogram: Økonomi mest miljø for pengene Mest mulig målretning af virkemidler Der skal tænkes i helheder Arealanvendelse minimeres Indsatser placeres, hvor der er fald Alle skal vinde (både afvandings- og miljøinteresser skal tilgodeses) Opholdstid i vandløbet (under hensyntagen til faldet) Frivillighed Øget fokus på diversitet (bio- og vandstrømningsdiversitet) Spærringer (tages nedefra og opstrøms, i større vandløb og i vandløb med fald)

37

38 Mere inspiration Vandrådet kan forholde sig til følgende principper: Udvælgelse af vandløbsstrækninger og spærringer Valg af virkemidler Forholdet mellem økonomi og miljøgevinst Mulige synergieffekter i forhold til andre forhold i naturen

39 Vandrådets principper for indsatsprogram for Det Sydfynske Øhav Kan udfyldes af vandrådet:

40 Dagsordenspunkt nr. 9 Næste møde og orientering om den videre proces.

41 De næste vandrådsmøder og den videre proces 30. april vandrådsmøde Uge Ca. uge 20 Kommunerne udarbejder forslag til indsatsprogrammer Råskitse (foreløbig fordeling af strækninger og virkemidler) sendes til kommentering i vandrådet 11. juni Forslag til indsatsprogrammer sendes til vandrådet 18. juni 3. vandrådsmøde Besigtigelse af vandløb Diskussion af udkast forslag til indsatsprogram

42 De næste vandrådsmøder og den videre proces Aug./sep. Politisk behandling af forslag til indsatsprogram Sep. Forslag til indsatsprogram sendes til kommentering i vandrådet 7. okt. Kommunernes forslag til indsatsprogram + vandrådets eventuelle udtalelser sendes til staten

43 De næste vandrådsmøder og den videre proces Efter 7. okt. Staten udarbejder bekendtgørelser 22. dec Staten sender forslag til bekendtgørelser og vandområdeplaner i 6 måneders offentlig høring 22. dec Staten offentliggør endelige bekendtgørelser og vandområdeplaner

VIRKEMIDLER TIL FORBEDRING AF DE FYSISKE FORHOLD I VANDLØB

VIRKEMIDLER TIL FORBEDRING AF DE FYSISKE FORHOLD I VANDLØB VIRKEMIDLER TIL FORBEDRING AF DE FYSISKE FORHOLD I VANDLØB Videnskabelig rapport fra DCE Nationalt Center for Miljø og Energi nr. 86 214 AU AARHUS UNIVERSITET DCE NATIONALT CENTER FOR MILJØ OG ENERGI [Tom

Læs mere

Vurdering af de enkelte virkemidler i forhold til de biologiske kvalitetselementer

Vurdering af de enkelte virkemidler i forhold til de biologiske kvalitetselementer Vurdering af de enkelte i forhold til de biologiske kvalitetselementer Esben Astrup Kristensen (Aarhus Universitet), Niels Jepsen, Jan Nielsen og Anders Koed (DTU Aqua). Faglig kommentering: Bjarne Moeslund

Læs mere

FORSLAG. Vandhandleplan 2010-2015. Hovedvandopland 1.2 Limfjorden. www.skive.dk

FORSLAG. Vandhandleplan 2010-2015. Hovedvandopland 1.2 Limfjorden. www.skive.dk FORSLAG Vandhandleplan 2010-2015 Hovedvandopland 1.2 Limfjorden www.skive.dk 1. Planens indhold Dette dokument indeholder en beskrivelse af Skive Kommunes planer for realiseringen af den statslige vandplans

Læs mere

Forslag til Vandhandleplan frem til 2015 Ikast-Brande Kommune

Forslag til Vandhandleplan frem til 2015 Ikast-Brande Kommune Forslag til Vandhandleplan frem til 2015 Ikast-Brande Kommune Indholdsfortegnelse 1. Vandhandleplanens indhold... 3 2. Forord... 4 3. Baggrund... 7 4. Handleplanens indsatser... 11 5. Ikast-Brande Kommunes

Læs mere

Udarbejdelse af vandløbsregulativer

Udarbejdelse af vandløbsregulativer Miljøministeriet Skov- og Naturstyrelsen Notat til inspiration for vandløbsmyndigheder Udarbejdelse af vandløbsregulativer Erfaringsopsamling og ny viden Juni 2007 Notat til inspiration for vandløbsmyndigheder

Læs mere

Vandhandleplan 2013 2015 for Herning Kommune

Vandhandleplan 2013 2015 for Herning Kommune Vandhandleplan 2013 2015 for Herning Kommune Vanddistrikt Jylland og Fyn 1 Indholdsfortegnelse 1. Planens indhold... 3 2. Resumé af de statslige vandplaner... 4 3. Forord... 5 4. Baggrund... 8 4.1 Målsætninger...

Læs mere

Vandplan 2009-2015. Ringkøbing Fjord. Hovedvandopland 1.8 Vanddistrikt Jylland og Fyn

Vandplan 2009-2015. Ringkøbing Fjord. Hovedvandopland 1.8 Vanddistrikt Jylland og Fyn Vandplan 2009-2015 Ringkøbing Fjord Hovedvandopland 1.8 Vanddistrikt Jylland og Fyn Kolofon Titel: Vandplan 2009-2015. Ringkøbing Fjord. Hovedvandopland 1.8 Vanddistrikt: Jylland og Fyn Emneord: Vandrammedirektivet,

Læs mere

Forslag til Vandplan for Hovedvandopland

Forslag til Vandplan for Hovedvandopland 6. april 2011 Høringssvar Forslag til Vandplan for Hovedvandopland Limfjorden Teknik og Miljøafdelingen Søvej 1-3, 8600 Silkeborg Sagsnr.:10/14446 Søvej 1 8600 Silkeborg Tlf.: 8970 1000 www.silkeborgkommune.dk

Læs mere

Danmarks Sportsfiskerforbunds bemærkninger til idefasen falder i to dele.

Danmarks Sportsfiskerforbunds bemærkninger til idefasen falder i to dele. Miljø- og Planlægningsudvalget (2. samling) MPU alm. del - Bilag 60 Offentligt By- og Landskabsstyrelsen Miljøcenter Roskilde Miljøcenter Nykøbing F Miljøcenter Odense Miljøcenter Ribe Miljøcenter Ringkøbing

Læs mere

Interviewundersøgelse gennemført i 2012 vedrørende implementeringen af vandplaner i tre tyske delstater

Interviewundersøgelse gennemført i 2012 vedrørende implementeringen af vandplaner i tre tyske delstater Interviewundersøgelse gennemført i 2012 vedrørende implementeringen af vandplaner i tre tyske delstater Arbejdspapir Deloitte Business Consulting A/S 2014 Indhold 1. Introduktion 2. Den reguleringsmæssige

Læs mere

Faunapassage ved Lerkenfeld Dambrug

Faunapassage ved Lerkenfeld Dambrug Vesthimmerlands Kommune Faunapassage ved Lerkenfeld Dambrug FORUNDERSØGELSE AF PROJEKT TIL ETABLERING AF FAUNAPASSAGE VED LERKENFELD DAMBRUG I LERKENFELD Å Vesthimmerlands Kommune Faunapassage ved Lerkenfeld

Læs mere

Spildevandsplan 2008-19

Spildevandsplan 2008-19 Spildevandsplan 2008-19 Godkendt i Forsyningsudvalget 16.04.2008 Godkendt i Byrådet 19.05.2008 Kloak FORSYNINGS VIRKSOMHEDERNE Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Sammenfatning og fokusområder...

Læs mere

Teknisk baggrundsnotat til Vandplan 1.7 Århus Bugt

Teknisk baggrundsnotat til Vandplan 1.7 Århus Bugt Bilag 3 Teknisk baggrundsnotat til Vandplan 1.7 Århus Bugt Vandløb Søer Kystvande Grundvand Punktkilder Belastningsopgørelse Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Vandløb 3. Søer 4. Kystvande 5. Grundvand

Læs mere

Miljø- og Planlægningsudvalget MPU alm. del - Bilag 390 Offentligt. supplering af beslutningsgrundlag for

Miljø- og Planlægningsudvalget MPU alm. del - Bilag 390 Offentligt. supplering af beslutningsgrundlag for Miljø- og Planlægningsudvalget MPU alm. del - Bilag 390 Offentligt supplering af beslutningsgrundlag for GUDENÅENS PASSAGE VED TANGEVÆRKET Titel: Supplering af beslutningsgrundlag for Gudenåens passage

Læs mere

BEDRE VANDLØB EN PRAKTISK HÅNDBOG HVORDAN MAN MED SMÅ MIDLER KAN FORBEDRE DE FYSISKE FORHOLD I MINDRE VANDLØB.

BEDRE VANDLØB EN PRAKTISK HÅNDBOG HVORDAN MAN MED SMÅ MIDLER KAN FORBEDRE DE FYSISKE FORHOLD I MINDRE VANDLØB. BEDRE VANDLØB EN PRAKTISK HÅNDBOG HVORDAN MAN MED SMÅ MIDLER KAN FORBEDRE DE FYSISKE FORHOLD I MINDRE VANDLØB. Forside: Udlægning af gydegrus BEDRE VANDLØB -EN PRAKTISK HÅNDBOG VEJLE AMT INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Bedre Vandløb. en praktisk håndbog. Hvordan man med små midler kan forbedre de fysiske forhold i mindre

Bedre Vandløb. en praktisk håndbog. Hvordan man med små midler kan forbedre de fysiske forhold i mindre Bedre Vandløb en praktisk håndbog Hvordan man med små midler kan forbedre de fysiske forhold i mindre vandløb. Forside: Udlægning af gydegrus Bedre Vandløb -en praktisk håndbog Indholdsfortegnelse Afsnit

Læs mere

Forslag til vandplan Hovedvandopland 1.2 Limfjorden. Offentlig høring, juni 2013

Forslag til vandplan Hovedvandopland 1.2 Limfjorden. Offentlig høring, juni 2013 Forslag til vandplan Hovedvandopland 1.2 Limfjorden Offentlig høring, juni 2013 Vandplan Hovedvandopland Limfjorden. Kolofon Titel: Vandplan 2010 2015. Limfjorden. Hovedvandopland 1.2 Vanddistrikt: Jylland

Læs mere

SPILDEVANDS PLAN 2012-2026. Helsingør Kommune

SPILDEVANDS PLAN 2012-2026. Helsingør Kommune SPILDEVANDS PLAN 2012-2026 Helsingør Kommune Spildevandsplan 2012-2026 Helsingør Kommunes spildevandsplan 2012-2026 er udarbejdet af Forsyning Helsingør og Helsingør Kommune i samarbejde med COWI. planen

Læs mere

Miljørapport for vandplan. 1.2 Limfjorden

Miljørapport for vandplan. 1.2 Limfjorden Miljørapport for vandplan 1.2 Limfjorden INDHOLD 1. IKKE-TEKNISK RESUMÉ AF MILJØRAPPORTEN... 6 1.1 Udarbejdelse af miljøvurderingen... 6 1.2 Alternativer... 6 1.3 Indvirkning på miljøet... 7 1.4 Afhjælpende

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN BYRÅDET 2014. Mødedato: 26. august 2014. Byrådssalen, Torvegade 10, 7800 Skive. Mødetidspunkt: 17:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN BYRÅDET 2014. Mødedato: 26. august 2014. Byrådssalen, Torvegade 10, 7800 Skive. Mødetidspunkt: 17:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN BYRÅDET 2014 Mødedato: 26. august 2014 Mødested: Byrådssalen, Torvegade 10, 7800 Skive Mødetidspunkt: 17:00 Mødet hævet: Deltagere: Anders Bøge, Anna-Lise Vestergaard, Annette V. Torp, Arne

Læs mere

Klimatilpasnings- og miljøstrategi for Usserød Å Del 2 - Indsatskatalog. Rudersdal Kommune Hørsholm Kommune Fredensborg Kommune

Klimatilpasnings- og miljøstrategi for Usserød Å Del 2 - Indsatskatalog. Rudersdal Kommune Hørsholm Kommune Fredensborg Kommune Klimatilpasnings- og miljøstrategi for Usserød Å Del 2 - katalog Rudersdal Kommune Hørsholm Kommune Fredensborg Kommune Marts 2011 Marts 2011 Udarbejdet af NIRAS A/S i samarbejde med Birgit Paludan. Forfattere:

Læs mere

Halkær Å. Vådområdeprojekt forundersøgelse

Halkær Å. Vådområdeprojekt forundersøgelse Halkær Å Vådområdeprojekt forundersøgelse Februar 2013 1 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 4 1.1 Formål... 4 1.2 Områdeafgrænsning... 4 1.3 Udviklingshistorie... 5 2. NUVÆRENDE FORHOLD... 6 2.1 Områdebeskrivelse...

Læs mere

Regionernes strategier og udfordringer på jordforureningsområdet. Regionernes indsats for at sikre menneskers sundhed

Regionernes strategier og udfordringer på jordforureningsområdet. Regionernes indsats for at sikre menneskers sundhed Redegørelse om jordforurening 2010 Indhold Forord Depotrådets anbefalinger Økonomien på jordforureningsområdet Regionernes opgaver med jordforurening Regionernes kortlægning af jordforurening Regionernes

Læs mere

VEJLEDNING August 2013

VEJLEDNING August 2013 VEJLEDNING August 2013 Tilskud til erstatning i forbindelse med vandløbsrestaurering Efter vandløbslovens 37, stk. 4, har enhver, der lider tab som følge af vandløbsrestaurering, ret til erstatning. I

Læs mere

Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Grenaa Varmeværk, Energivej 4, 8500 Grenaa Dato: Torsdag den 26. juni 2014 Start kl.: 13:00 Slut kl.: 17:10 Medlemmer: Jens Meilvang (I) Tom Bytoft (A)

Læs mere

Plan for fiskepleje i Binderup Å

Plan for fiskepleje i Binderup Å Plan for fiskepleje i Binderup Å Distrikt 18, vandsystem 09 Plan nr. 24-2013 Af Michael Kaczor Holm Datablad Faglig rapport fra DTU Aqua, Institut for Akvatiske Ressourcer, Sektion for Ferskvandsfiskeri

Læs mere

DANSK FISKEINDEKS FOR VANDLØB (DFFV)

DANSK FISKEINDEKS FOR VANDLØB (DFFV) DANSK FISKEINDEKS FOR VANDLØB (DFFV) Videnskabelig rapport fra DCE Nationalt Center for Miljø og Energi nr. 95 214 AU AARHUS UNIVERSITET DCE NATIONALT CENTER FOR MILJØ OG ENERGI [Tom side] DANSK FISKEINDEKS

Læs mere

Vandsektorlovens betydning for de private vandforsyninger

Vandsektorlovens betydning for de private vandforsyninger Vandsektorlovens betydning for de private vandforsyninger September 2012 Foreningen af Vandværker i Danmark Solrød Strand 22C, 1.sal 2680 Solrød Strand +45 5614 4242 www.fvd.dk fvd@fvd.dk 2 Indholdholdsfortegnelse

Læs mere

Spildevandsplan 2015-2018

Spildevandsplan 2015-2018 Teknik og Miljø 2014 FORSLAG Spildevandsplan 2015-2018 INDHOLDSFORTEGNELSE Planens fokus... 3 Planens opbygning... 6 Forsyningssikkerhed... 7 Klimatilpasning...11 Badevand og turisme...16 Vandmiljøet og

Læs mere

TILLÆG NR. 1 TIL KOMMUNEPLAN 2013

TILLÆG NR. 1 TIL KOMMUNEPLAN 2013 TILLÆG NR. 1 TIL KOMMUNEPLAN 2013 FOR RAMMEOMRÅDE HS.D.5 HILLERØD KOMMUNE BY OG MILJØ Indholdsfortegnelse 3 Kommuneplantillæg 3 Retsvirkninger 3 Indledning 3 VVM og Miljøvurdering 3 VVM 4 Miljøvurdering

Læs mere