Referat Bestyrelse. Fredag den 5. febuar Region Nordjylland Mødelokale K. Regionshuset Niels Bohrs Vej Aalborg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat Bestyrelse. Fredag den 5. febuar Region Nordjylland Mødelokale K. Regionshuset Niels Bohrs Vej Aalborg"

Transkript

1 Referat Bestyrelse Fredag den 5. febuar Region Nordjylland Mødelokale K. Regionshuset Niels Bohrs Vej Aalborg

2 Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden 2. TEMA: Infrastruktur 3. BRNs rolle som dagsordenssættende og interessevaretagende forum 4. Økonomioverblik 5. Internationalt samarbejde - opfølgning og initiativer nye studiejobs 7. Erhvervsudvikling og jobskabelse 8. Medlemskab af REG LAB 9. Økonomi Møde med uddannelsesinstitutionerne 11. Opfølgning på Erhvervsforum 12. Kommunikation 13. Orienteringspunkter 14. Mødeplan Eventuelt

3 1. Godkendelse af dagsorden Sekretariatet indstiller, at Bestyrelsen Godkender dagsorden

4 1. Godkendelse af dagsorden Sekretariatet indstiller, at Bestyrelsen Godkender dagsorden Referat: Godkendt Der var afbud fra Arne Boelt.

5 2. TEMA: Infrastruktur Direktionen indstiller, at Bestyrelsen Drøfter den fremadrettede BRN-indsats under området Infrastruktur ud fra tovholdergruppens oplæg Anbefaler forslag til 'Fælles mastepolitik for Nordjylland' og 'Fælles vilkår for gravetilladelse til politisk behandling hos parterne Godkender projekterne "Fremkommelighedsanalyse" og "Big Data konference" Referat - Direktion Direktionen tager orienteringen til efterretning og indstiller mastepolitikken og politikken for gravetilladelser til bestyrelsen. Direktionen bemærker, at der i teksten skal tilføjes, at operatørerne så vidt muligt skal anvende de samme master. Der udarbejdes business cases med fremadrettede anbefalinger til præsentation på bestyrelsesmødet i juni. Direktionen bemærker desuden, at der bør afholdes endnu et møde med teleindustrien for at sikre dialogen. Direktionen indstiller til bestyrelsen, at Fremkommelighedsprojektet og Big data-konferencen godkendes. Sagsbeskrivelse Bestyrelsesmødet indledes med en temadrøftelse om indsatsområdet infrastruktur. Det er hensigten, at alle indsatsområder undergår en drøftelse i bestyrelsen. Hidtil har Erhvervsudvikling og jobskabelse, Kvalificeret arbejdskraft og Internationalt samarbejde været på dagsordenen. Formålet med temadrøftelsen er at modtage bestyrelsens input til prioritering af indsats. Sektorleder Morten Lemvigh, Region Nordjylland, som er formand for tovholdergruppen for infrastruktur, deltager under punktet og fremlægger gruppens oplæg. Oplæg fra tovholdergruppen fremgår af bilag.

6 2. TEMA: Infrastruktur Tovholdergruppen for Infrastruktur arbejder aktuelt med 3 initiativer, som understøtter den strategiske satsning: Bredbånd i Nordjylland - status og anbefalinger Fremkommelighedsprojekt - nyt initiativ Big Data konference - nyt initiativ Bredbånd i Nordjylland: Projektet Bredbånd i Nordjylland blev igangsat 1. september Siden er der påbegyndt en række aktiviteter, herunder kortlægning af mobildækning i Nordjylland samt en dialog imellem de nordjyske kommuner og med leverandørerne af trådet og trådløst bredbånd om nedbringelse af barrierene for udbygning af den digitale infrastruktur. Dette har blandt andet resulteret i oplæg til 'Fælles mastepolitik for Nordjylland' og 'Fælles vilkår for gravetilladelser i Nordjylland'. Oplæggene er udarbejdet af arbejdsgruppen med deltagelse af 4 kommuner og Regionen og præsenteret på et møde mellem alle 11 kommuner den 12. januar Ikke alle kommuner kunne deltage, men alle har fået materiale og mulighed for at kommentere. Bemærkninger herfra er indarbejdet i det fremsendte udkast, som også er drøftet med leverandørerne på møde 27.januar De to oplæg præsenteres på dagens møde med forslag om, at bestyrelsen anbefaler, at de to oplæg godkendes i de enkelte kommuner og i Region Nordjylland. Der vil følge udkast til enslydende sagsfremstillinger. På dagens møde deltager projektleder Thomas Kampmann, som vil give en kort status på projektet, de to oplæg og den videre proces for vedtagelse samt de fremadrettede aktiviteter i og efter projektet, herunder kommende statslige initiativer og muligheder for Nordjylland. Projektstatus, udkast til fælles mastepolitik og fælles politik for gravtilladelser, pjece samt overslag over økonomiske konsekvenser for kommunerne fremgår af bilag.

7 2. TEMA: Infrastruktur Fremkommelighedsprojekt: Initiativet er drøftet på bestyrelsesmødet 27. november Projektbeskrivelsen behandles på bestyrelsesmødet med henblik på godkendelse. Foreslået medfinansiering fra BRN: kr. i Direktionen indstillede på møde 6. november 2015 projektet til afvisning i bestyrelsen, som på møde 27. november 2015 valgte at sende projektet tilbage i tovholdergruppen. Direktionen bemærkede, at kommunerne selv finansierer deltagertimer i mindre projekter. Tovholdergruppen for infrastruktur har behandlet den reviderede projektbeskrivelse på tovholdergruppemødet 10. december 2015, og anbefaler at projektet godkendes. Projektideen er drøftet i sekretariatsledelsen 15. januar Sekretariatsledelsen indstiller til direktionen, at projektet indstilles til godkendelse i bestyrelsen. Projektresume og projektbeskrivelse fremgår af bilag. Big Data Konference: Projektet har endnu ikke været forelagt bestyrelsen. Projektbeskrivelsen behandles på bestyrelsesmødet med henblik på godkendelse. Foreslået medfinansiering fra BRN: kr. i 2016 Projektet udspringer fra direktionens møde den 12. juni 2015, hvor tovholdergruppen for infrastruktur fik til opdrag at undersøge potentialet i Open Data. Projektbeskrivelsen blev behandlet i tovholdergruppen for infrastruktur den 10. december 2015 og i sekretariatsledelsen den 15. januar Begge anbefaler projektet. Projektresume og projektbeskrivelse fremgår af bilag

8 2. TEMA: Infrastruktur Direktionen indstiller, at Bestyrelsen Drøfter den fremadrettede BRN-indsats under området Infrastruktur ud fra tovholdergruppens oplæg Anbefaler forslag til 'Fælles mastepolitik for Nordjylland' og 'Fælles vilkår for gravetilladelse til politisk behandling hos parterne Godkender projekterne "Fremkommelighedsanalyse" og "Big Data konference" Referat Bestyrelsen anbefaler 'Fælles mastepolitik for Nordjylland' og 'Fælles vilkår for gravetilladelse til politisk behandling hos parterne. Det afgøres hos den enkelte part, hvornår politikkerne kan træde i kraft. Fremkommelighedsanalyse og Big Data konference blev godkendt. Der blev omdelt notat om OPP på vejprojekter til inspiration for fremtidige projekter. Notat er også frigivet som bilag i edagsorden. Bestyrelsen ser frem til fortsat at modtage input og forslag til initiativer fra tovholdergruppen.

9 3. BRNs rolle som dagsordenssættende og interessevaretagende forum Direktionen indstiller, at Bestyrelsen: Tager fremadrettet organisering af interessevaretagelse i regi af BRN til efterretning Godkender fælles fortællinger om Nordjylland Godkender, at bestyrelsesmødet d. 9. september 2016 holdes i København Referat Direktion Direktionen godkender sekretariatsledelsens forslag. Direktionen ønsker, at der udarbejdes 1-2 siders standpunktspapirer om de prioriterede emner: Bredbånd: Thomas Kampmann, Region Nordjylland Lufthavn: Søren Svendsen, Aalborg Lufthavn og Lars Enevold, Destination Nordjylland Decentralt uddannelsesudbud: Mikael Jentsch, Frederikshavn Kommune Turisme: Dorte Stigaard, Region Nordjylland og Lars Enevold, Destination Nordjylland 3. limfjordsforbindelse: Svend Særkjær, Region Nordjylland OPP/Alternativ finansiering af infrastruktur: Morten Lemvigh, Region Nordjylland (til temadrøftelsen d. 5. februar 2015) Der arbejdes med at holde bestyrelsesmødet 9. september 2016 i København. Modellen er tilsvarende den, der blev anvendt i Bruxelles i januar Sekretariatet præsenterer et oplæg på næste møde i direktionen. Hele direktionen forhåndsindkaldes til mødet i september. Sagsbeskrivelse Organisering af interessevaretagelse i regi af BRN I forlængelse af bestyrelsens strategiseminar 30. oktober 2015 drøftede bestyrelsen på mødet 27. november 2015 behov for, at BRN fremadrettet styrker interessevaretagelsen i forhold til særligt vigtige nordjyske dagsordner særligt på nationalt niveau.

10 3. BRNs rolle som dagsordenssættende og interessevaretagende forum Uddrag af referat fra bestyrelsens drøftelse 27. november 2015: 'Formanden indledte drøftelsen af fælles interessevaretagelse. Der var stor opbakning i bestyrelsen til at arbejde med dette og mange input hertil. Det blev bl.a. fremhævet: Vi skal være skarpe på de fælles budskaber, som vi kan løfte i relevant sammenhæng. Her kan vi tage udgangspunkt i de fælles fortællinger om Nordjylland, som der var enighed om på strategiseminaret Vi skal organisere vores interessevaretagelse, så vi kan være proaktive og handlingsrettede Nogle sager starter i Bruxelles, så vi skal have øje for dette perspektiv og være tilstede her i relevant omfang Vi skal involvere Erhvervsforum og organisationerne Vi skal holde møder i Kbh og andre steder i relevant omfang, så vi kan få de rette i tale Direktionen skal udarbejde et forslag til den fremadrettede organisering af interessevaretagelsen.' Overvejelser fra sekretariatsledelsen om indsats 2016 til drøftelse på direktionsmødet: Indsats målrettet udvalgte emner: Udvælge af et antal aktuelle dagsordner for Nordjylland (som løbende vil skifte). Forslag til fokus forår 2016: Bredbånd (regeringens bredbåndspulje) Lufthavn (ny national luftfartsstrategi) Decentralt uddannelsesudbud og flere faglærte (vækstplan, udbud) Turisme (ny national turismepolitik)... (flere) Overblik over relevante kontakter og netværk i BRN-partnerskabet Uddelegering af ansvar/emner administrativt / politisk Arbejde med direkte kontakter på de udvalgte emner

11 3. BRNs rolle som dagsordenssættende og interessevaretagende forum Konkrete indsatser i generel interessevaretagelse forår 2016 Bestyrelsesmøde i KBH eller Göteborg d. 9. september 2016 Direktionsmøde i KBH d.? MF er og ministre: breve, møder Møde med organisationerne og Erhvervsforums formandskab i 1. kvartal 16 Aktiv deltagelse i KLs arbejde med Business Regions, herunder i nyt netværk Generel afklaring af kontakter og praksis i sekretariatsledelse og tovholdergrupper Kommunikation: hjemmeside, nyhedsbreve og evt. national presse Fælles fortællinger om Nordjylland På strategiseminaret 30. oktober 2015 var en af aktiviteterne udarbejdelse af fælles fortællinger om Nordjylland. Fortællingerne kan danne afsæt for en mere fokuseret indsats i BRN og samtidig være ramme for den mere fastlagte del af fremtidig interessevaretagelse. Fortællingerne er udarbejdet som oversigtlige faktaark sammen med relevante parter og har været sendt til kommentering i Erhvervsforum. Fortællinger fremgår af bilag. Regeringens vækstplan Regeringen har i november 2015 fremlagt en ny vækstplan for Danmark 'Vækst og udvikling i hele Danmark'. Planen beskriver 5 veje til vækst og udvikling udmøntet i 100 forslag til initiativer. 10. december 2015 sendte formanden for BRNs bestyrelse et brev til erhvervs- og vækstministeren, hvori hun på vegne af BRN kvitterede for udspil til vækstplan og adresserede en række initiativer, som har særlig interesse for BRN. Det drejer sig bl.a. om udbredelse af bredbånd, udarbejdelse af ny luftfartsstrategi og decentralt uddannelsesudbud. Der er nu kommet svar fra ministeren med invitation til at bidrage til arbejdet. Kontakten til ministerierne pågår. Vækstplanen kan læses her

12 3. BRNs rolle som dagsordenssættende og interessevaretagende forum Direktionen indstiller, at Bestyrelsen: Tager fremadrettet organisering af interessevaretagelse i regi af BRN til efterretning Godkender fælles fortællinger om Nordjylland Godkender, at bestyrelsesmødet d. 9. september 2016 holdes i København Referat Godkendt. Bestyrelsen bemærker, at det er vigtigt at samarbejde med Erhvervsforum ved interessevaretagelse at der skal samarbejdes med de eksisterende organiseringer mv. ved interessevaretagelse Ulla Astmann foreslog, at BRN kommer med indspil til vækstpartnerskabsaftalen imellem Vækstforum og Regeringen.

13 4. Økonomioverblik Direktionen indstiller, at Bestyrelsen: Tager orienteringen til efterretning Referat Direktion Direktionen tager økonomioverblikket til efterretning. Sagsbeskrivelse På dagens møde behandles en række konkrete projektforslag. I vedlagte bilag fremgår økonomioverblik inklusiv den samlede økonomi af projekterne, der er til drøftelse på bestyrelsesmødet. Det underskud i 2016, der fremgår af bilaget, skal ses i lyset af, at der i figuren endnu ikke er ført uforbrugte midler fra 2015 over.

14 4. Økonomioverblik Direktionen indstiller, at Bestyrelsen: Tager orienteringen til efterretning Referat Godkendt

15 5. Internationalt samarbejde opfølgning og initiativer Direktionen indstiller, at Bestyrelsen Tager opfølgning på temadrøftelsen om internationalt samarbejde på sidste bestyrelsesmøde til efterretning Drøfter orientering om samarbejdet i Jyllandskorridoren / med Hamborg Godkender initiativerne International House og Northern Connections Referat Direktion Direktionen tog orientering til efterretning og indstillede de to initiativer til godkendelse i direktionen. I forhold til International House ønsker direktionen en tydeliggørelse af samarbejdet med erhvervskontorerne. Sagsfremstilling På bestyrelsesmøde 27. november 2015 var temaet Internationalt samarbejde. Foruden en orientering fra tovholdergruppen og EU-kontoret besluttede bestyrelsen, at Der ønskes en opfølgning på mødet i Bruxelles januar 2015, herunder særligt ift. bredbåndsprojektet Klynger af kommuner går sammen i kommende EU-projekter, hvor fokus kan være: havne - samarbejde og udvikling, samarbejde med Hamborg, sundhed og velfærd, bæredygtighed og grøn omstilling Orientering om samarbejdet med Hamborg på bestyrelsesmødet 5. februar 2016

16 5. Internationalt samarbejde opfølgning og initiativer Samarbejde med Hamborg Samarbejdet med Hamborg foregår i to sammenhænge: Jyllandskorridoren, som samler Hamborg, Schleswig-Holstein, de vestdanske regioner samt Odense, Aarhus og Aalborg. Afsættet var oprindeligt infrastruktur og særligt E45 / A7, men fokus udvides stadig til nu også at omfatte erhvervs-, kultur- og videnssamarbejde Fælles projektansøgning til Nordsø Interreg programmet - titel: Northern Connections - med fokus på klyngesamarbejde inden for grøn omstilling / vedvarende energi samt udvikling af den politiske og strategiske platform for et vækstkorridor-samarbejde fra Hamborg til Oslo (præsenteres nærmere nedenfor). Aktuelle initiativer For at understøtte den strategiske satsning under indsatsområdet arbejdes med en række initiativer. En del er i pipeline og præsenteres på kommende møder. På dagens møde præsenteres to initiativer: Northern Connections International House North Denmark Northern Connections Foruden samarbejdet i Jyllandskorridoren arbejdes der aktuelt intensivt på ansøgning til INTERREG Nordsøen fra alle partnere i Jyllandskorridoren samt Oslo, Business Region Göteborg, Nordholland samt Belgien og Skotland. Fokus i projektet er samarbejde mellem erhvervsklyngerne inden for grøn energi / grøn omstilling samt styrkelse af det politiske og strategiske samarbejde i området, herunder vækstaksen Hamborg - Oslo / Göteborg. Bestyrelsen er løbende orienteret om dette og senest på mødet 18. september Projektet er godkendt som expression of interest af Nordsø-programmets styrekomite 10. november Ansøgningsfrist for indsendelse af endeligt projektforslag er 16. marts Forventet projektstart november 2016 (da projekter først behandles på møde i styrekomiteen i september 2016). Der var partnermøde om ansøgning i Aalborg d. 28. januar 2016.

17 5. Internationalt samarbejde opfølgning og initiativer Budget og finansiering Fra Nordjylland deltager både Region Nordjylland og Aalborg Kommune, herunder den nordjyske energiklynge House of Energy, som partnere, idet BRN ifølge regelsæt i programmet ikke kan være partner. Aalborg Kommune bliver lead partner. Det samlede budget forventes at blive på ca. 4 mio. svarende til 30 mio. kr. over 3½ år. Hver partner har eget budget, Region Nordjylland på ca og Aalborg Kommune inkl. House of Energy på ca Det foreslås, at BRN bidrager til projektet med en ramme på op til kr. pr. år i 3½ år, i alt kr. International House North Denmark Projektet er tidligere præsenteret på bestyrelsesmødet 26. juni 2015 og godkendt til videre drøftelse på mødet 18. september Foreslået finansiering fra BRN: kr. pr. år i perioden Direktionen valgte at sende forslaget tilbage til projektledelsen, som blev bedt om at arbejde med forslag til aktiviteter, som er særligt relevante for BRN at understøtte (og som ikke understøttes af Vækstforum), og indgå i dialog med tovholdergruppen for kvalificeret arbejdskraft samt sekretariatsledelsen om fornyet fremlæggelse af projektet i BRN. Den reviderede projektbeskrivelse blev behandlet på sekretariatsledelsesmødet 15. januar 2015 og er via mail drøftet med formand for tovholdergruppen for kvalificeret arbejdskraft. Det indstilles, at projekt godkendes. Af vedlagte bilag fremgår det tillæg, der er udarbejdet til den oprindelige projektbeskrivelse.

18 5. Internationalt samarbejde opfølgning og initiativer Direktionen indstiller, at Bestyrelsen Tager opfølgning på temadrøftelsen om internationalt samarbejde på sidste bestyrelsesmøde til efterretning Drøfter orientering om samarbejdet i Jyllandskorridoren / med Hamborg Godkender initiativerne International House og Northern Connections Referat Mikael Klitgaard gav en kort status fra EU-kontoret. Samarbejdet i Jyllandskorridoren / med Hamborg blev drøftet. Der er stor opbakning til at understøtte dette samarbejde. Initiativerne International House og Northern Connections blev godkendt.

19 nye studiejobs Direktionen indstiller, at Bestyrelsen Tager status på oprettelse af studiejobs i kommunerne og Region Nordjylland til efterretning Referat Direktion Direktionen tager orienteringen til efterretning. Sagsfremstilling I regi af tovholdergruppen for kvalificeret arbejdskraft er der efterspurgt status fra kommunerne og Region Nordjylland. En samlet status for oprettelse af private og offentlige studiejobs fremgår af tabellen herunder. De manglende tal for etableringen af private studiejobs, tilskrives en igangværende dialog mellem NES-gruppen og arbejdsgruppen for 1000 studiejobs om, hvorledes de private studiejobs etableres og registreres. På den følgende side fremgår oversigten over oprettede offentlige studiejobs. Opfølgning på bestyrelsesmødet På bestyrelsesmødet 27. november 2015 besluttede bestyrelsen at afsætte op til kr. i 2016 til at understøtte etableringen af nye studiejobs i Nordjylland. I første omgang arbejdes der med en fælles nordjysk stand på Karrieremessen. Frem mod næste møderække udarbejdes et budget for, hvordan man kan understøtte indsatsen. Sammenhæng med Nyuddannede i SMV'erne 8. januar 2016 blev ansøgningen vedr. Nyuddannede i SMV'erne indsendt til Vækstforum. For at sikre de bedste muligheder for at tilføre højtuddannet arbejdskraft til de nordjyske kommuner er de private studiejobs inkluderet i ansøgningen, således at der i projektet både fokuseres på studerende og dimittender.

20 nye studiejobs Medlem Offentlige Brønderslev 5 Frederikshavn 2 Hjørring Jammerbugt >12 14 Læsø Mariagerfjord 0 10 Morsø 0 Rebild 6 Region Nordjylland 64* Thisted 9 Vesthimmerland 6 Aalborg 333* *Samlet antal i 2015 ud fra BRN-definitionen. Der findes ikke tal for målopfyldelsen ved BRN-definitionen i For Aalborg Kommunes vedkommende kan antallet forholdes til en målsætning om 200 studiejobs ved udgangen af 2014.

21 nye studiejobs Direktionen indstiller, at Bestyrelsen Tager status på oprettelse af studiejobs i kommunerne og Region Nordjylland til efterretning Referat Taget til efterretning

22 7. Erhvervsudvikling og jobskabelse Direktionen indstiller, at Bestyrelsen Godkender projektet "Qualify - innovation i produktionsvirksomheder" Godkender fastholdelse af rammebeløb på i alt 1,5 mio kr. til Business Broen over perioden Referat Direktionen d. 29. januar 2016 Direktionen anbefaler projektet Qualify innovation i produktionsvirksomheder med den tilføjelse, at Væksthuset ønskes inddraget i projektet. Direktionen fik orientering om projektejers beslutning om at trække ansøgning til Vækstforum om medfinansiering af initiativet Business Broen. Sagsbeskrivelse Under indsatsområdet Erhvervsudvikling og Jobskabelse er to initiativer aktuelle: Nyt initiativ: Qualify innovation i produktionsvirksomheder som indstilles til godkendelse Igangsat initiativ: BusinessBroen, hvor ramme for medfinansiering foreslås opretholdt indtil revideret projektbeskrivelse kan fremlægges på næste møde Qualify Projektet er præsenteret på bestyrelsesmødet 7. marts 5 under titlen produktion og innovation. Projektbeskrivelsen behandles på bestyrelsesmødet med henblik på godkendelse. Foreslået medfinansiering fra BRN: kr. i 2016 Tovholdergruppen for erhvervsudvikling og jobskabelse har nedsat en gruppe med repræsentanter fra tovholdergruppen og erhvervsforum til at kvalificere og udvikle projektet. Den færdige projektbeskrivelse er ikke behandlet i tovholdergruppen. Projektbeskrivelsen blev behandlet på sekretariatsledelsen møde den 15. januar Projektet anbefales.

23 7. Erhvervsudvikling og jobskabelse Der er søgt medfinansiering i vækstforum på kr. Ansøgningen fremgår af bilaget, sammen med et kort resumé af projektet. BusinessBroen Bestyrelsen godkendte på møde d. 18. september 2015 medfinansiering på i alt 1,5 mio. kr. over 3 år til initiativet BusinessBroen til Norge som en del af satsningen Eksportplatforme under indsatsområdet Erhvervsudvikling og Jobskabelse. Den samlede projektbudget var knap 9,5 mio. kr., hvoraf halvdelen blev ansøgt i Vækstforum. Projektets leadpartner Erhvervshus Nord i Frederikshavn har sammen med de vigtigste samarbejdspartnere Hjørring Erhvervscenter og Business Aalborg nu besluttet at trække ansøgning til Vækstforum tilbage. Baggrunden for dette er et 9 måneder langt forløb, hvor det efter mange møder og meget korrespondance med Erhvervsstyrelsen ikke er lykkedes at finde en løsning for medfinansiering af de ønskede aktiviteter inden for rammerne af regional- eller socialfonden. Projektejer vurderer, at det vil give større værdi for projektets målgruppe virksomheder med eksport til Norge at fokusere projektet til de aktiviteter, der kan nås med partnernes egen finansiering sammen med finansiering fra BRN. Projektejer kan fremlægge revideret projektbeskrivelse til næste møde i bestyrelsen. Det indstilles, at der opretholdes en reservation på 1,5 mio. kr. indtil det reviderede projekt er fremlagt. Der er ikke udbetalt rater af bevillingen.

24 7. Erhvervsudvikling og jobskabelse Direktionen indstiller, at Bestyrelsen Godkender projektet "Qualify - innovation i produktionsvirksomheder" Godkender fastholdelse af rammebeløb på i alt 1,5 mio kr. til Business Broen over perioden Referat Godkendt

25 8. Medlemskab af REG LAB Direktionen indstiller, at Bestyrelsen Godkender fælles BRN-medlemskab af REG LAB i Referat Direktion Direktionen anbefaler fælles medlemskab til bestyrelsen. Sagsfremstilling Bestyrelsen har i løbet af 2015 drøftet et fælles medlemskab af REG LAB. Udfordringen har været foreningens kontingentmodel, der på nuværende tidspunkt ikke tilgodeser business regions i særlig stor grad. Sekretariatet har løbende været i dialog med REG LAB omkring medlemskab. Sekretariatet foreslår følgende finansiering. Region Nordjylland finansierer fortsat eget medlemskab. Kommunernes medlemskab finansieres af de fleksible midler. Prisen vil her være kr. for det første medlem og for hvert følgende medlem. Samlet pris er derfor ved fælles medlemskab svarende til kr. pr. kommune (10 kommuner). Udbyttet af medlemskabet af REGLAB er adgang til den nyeste viden i forhold til regional udvikling samt mulighed for deltagelse i arrangementer.

26 8. Medlemskab af REG LAB Direktionen indstiller, at Bestyrelsen Godkender fælles BRN-medlemskab af REG LAB i Referat Godkendt

27 9. Økonomistatus Direktionen indstiller, at Bestyrelsen Tager økonomistatus til efterretning Godkender fordelingen af de uforbrugte midler fra 2015 Godkender proces for fremlæggelse af regnskab og årsrapport for 2015 Referat Direktion Direktionen tager orienteringen til efterretning. Direktionen indstiller til bestyrelsen, at uforbrugte fleksible midler i 2015 overføres til den fælles projektpulje i Direktionen anbefaler forslag til proces for fremlæggelse af regnskab og årsrapport for Sagsbeskrivelse Økonomistatus er et fast punkt på direktionsmøderne. I bilag fremgår en oversigt over hovedposterne samt den samlede oversigt inklusiv anvendelsen af de fleksible midler. Midler til overførsel Som det fremgår af økonomioversigten er der uforbrugte midler fra Af oversigten fremgår disse. Direktionen drøfter på mødet, hvordan disse overføres til Sekretariatet foreslår følgende. Sekretariat: Beløbet overføres til sekretariatsmidlerne i 2016 og konferencen finansieres herfra. Turisme: Beløbet overføres til de fælles projektmidler i Fælles projektmidler: Beløbet overføres til de fælles projektmidler Sundhed: Beløbet overføres til sundhedsmidlerne i Fleksible projektmidler: Beløbet overføres til de fleksible projektmidler i 2016.

28 9. Økonomistatus Regnskab og årsrapport Jf. vedtægterne i BRN skal regnskabet være udarbejdet inden 1. april og herefter godkendes i bestyrelsen sammen med årsberetning og revisionsberetning. Efterfølgende sendes materialet til orientering i kommunerne og Region Nordjylland. Regnskabet udarbejdes af Aalborg Kommunes revisor og fremlægges på næste møderække. Årsrapporten udgøres af Formandens beretning Status fra tovholdergrupperne Udvalgte cases: Bredbånd i Nordjylland, studiejobs, Destination Nordjylland og Erhvervsklynger Revision af projektkataloget

29 9. Økonomistatus Direktionen indstiller, at Bestyrelsen Tager økonomistatus til efterretning Godkender fordelingen af de uforbrugte midler fra 2015 Godkender proces for fremlæggelse af regnskab og årsrapport for 2015 Referat Godkendt. Uforbrugte fleksible midler fra 2015 overføres til fælles midler i 2016 som anbefalet af direktionen.

30 10. Møde med uddannelsesinstitutionerne Sekretariatet indstiller, at Bestyrelsen: Tager orienteringen til efterretning Sagsbeskrivelse I forbindelse med sidste uges direktionsmøde blev der afholdt et fællesmøde mellem direktionen og rektorer/direktører fra de nordjyske erhvervsskoler og videregående uddannelser. Mødet havde deltagelse af 13 ud af de 15 inviterede skoler samt repræsentanter fra tovholdergruppen for kvalificeret arbejdskraft. På dagens møde gives en opsamling på mødet med uddannelsesinstitutionerne.

31 10. Møde med uddannelsesinstitutionerne Sekretariatet indstiller, at Bestyrelsen: Tager orienteringen til efterretning Referat Jes Lunde redegjorde for mødet med uddannelsesinstitutionerne d Der vil blive fulgt op på mødet og forventet inviteret til fortsat dialog. Som konkret opfølgning på mødet blev forslag til høringssvar fra BRN til indretning af nyt bevillingssystem for de videregående uddannelser omdelt. Brevet blev godkendt og er sendt til ministeren. Brevet er frigivet som bilag til punktet.

32 11. Opfølgning på Erhvervsforum Sekretariatet indstiller, at Bestyrelsen Tager orienteringen til efterretning Sagsbeskrivelse Siden sidste bestyrelsesmøde er der sket følgende ændringer i Erhvervsforum. Nyt medlem af formandskabet Den hidtidige formand for Erhvervsforum, Torben Fristrup, CUBIC (Brønderslev) valgte i januar at trække sig fra Erhvervsforums formandskab grundet travlhed i virksomheden. I stedet er Franz Cuculiza, Aage Vestergaard Larsen (Mariagerfjord) udpeget som ny formand. Den ledige plads i formandskabet overtages af Poul Knudsgaard, MAN Diesel (Frederikshavn). Ny repræsentant for uddannelsesinstitutionerne Inge Carle, Frederikshavn Gymnasium (Frederikshavn) har ligeledes valgt at trække sig fra Erhvervsforum. Den ledige plads overtages af Pia Ankerstjerne, MARTEC.

33 11. Opfølgning på Erhvervsforum Sekretariatet indstiller, at Bestyrelsen Tager orienteringen til efterretning Referat Taget til efterretning. Rektor for UCN Lene Augusta Jørgensen indtræder i Erhvervsforum i stedet for Henriette Eduardsen.

34 12. Kommunikation Kommunikationsgruppen indstiller, at Bestyrelsen: Tager orienteringen om presse til efterretning Sagsbeskrivelse I forbindelse med bestyrelsesmøderne forberedes pressemateriale på relevante sager. Kommunikationsgruppen forbereder pressematerialet på forhånd og involverer relevante parter. Konkret pressearbejde i forbindelse med bestyrelsesmødet 5. februar 2016 indbefatter følgende: Godkendelse af fælles masterpolitik i Nordjylland Igangsættelse af Qualify-projektet (Hvis godkendt af på mødet d. 5. februar) Decentralt uddannelsesudbud Projekter bliver ligeledes gjort synlige på BRNs hjemmeside og LinkedIn-gruppe. Det er kommunikationsgruppens ambition, at pressemeddelelserne vil generere omtale rundt om i hele Nordjylland lige fra de lokale til regionale medier.

35 12. Kommunikation Kommunikationsgruppen indstiller, at Bestyrelsen: Tager orienteringen om presse til efterretning Referat Taget til efterretning

36 13. Orienteringspunkter Sekretariatet indstiller, at Bestyrelsen: Tager orienteringen til efterretning Sagsbeskrivelse Sekretariatet orienterer om relevant nyt. Incoming North Denmark Den. juni godkendte BRNs bestyrelse projektet Incoming North Denmark. Efterfølgende blev det dog vurderet, at projektet er i konflikt med erhvervsfremmeloven og en proces blev igangsat for at revidere projektets indhold. Det reviderede projekt kan ses i bilag x. Revisionen består i, at projektet splittes op i to dele: markedsafsøgning foretaget af en ekstern konsulent med involvering af kommercielle aktører samt nordjyske turistorganisationer, destinationsmarkedsføring, baseret på resultaterne fra den første del, og foretaget af Destination Nordjylland og Aalborg Lufthavn. Den anden del, destinationsmarkedsføringen, placeres uden for den reviderede projektbeskrivelse, og finansieres af Destination Nordjylland med kr. og Aalborg Lufthavn med kr. Budgettet for Incoming North Denmark reduceres derved til kr., som finansieres af BRN. Formålet i projektet er dog fortsat det samme; at understøtte etableringen af en Incoming funktion i Nordjylland. Effektmålene for projektet er ligeledes uændrede: ankomster årligt til AAL med det formål at holde ferie i Nordjylland at aktivitetens samlede lokaløkonomiske omsætning beløber sig til 40 mio. kr. pr. år inkl.. afledte effekter

37 13. Orienteringspunkter Folkemødet 2016 Der er nedsat en arbejdsgruppe under ledelse af Region Nordjylland der arbejder på at planlægge den fælles nordjyske deltagelse på Folkemødet Arbejdsgruppen har senest givet en status til direktionen på seneste møde. På næste møde i bestyrelsen fremlægges et udkast til programmet. Mål for BRN (opfølgning strategiseminar) På strategiseminaret blev det besluttet at der skal arbejdes videre med fælles mål for BRN. Der er udpeget en arbejdsgruppe med henblik på at sætte arbejdet i gang. Gruppen har deltagelse af: Ole Bendix, Hjørring Kommune, Kvalificeret arbejdskraft Lone Johansen, Region Nordjylland, Erhvervsudvikling og jobskabelse Thomas Huber, Rebild Kommune, Analysegruppen Dennis Jensen, Aalborg Kommune, Sekretariatet

38 13. Orienteringspunkter Sekretariatet indstiller, at Bestyrelsen: Tager orienteringen til efterretning Referat Taget til efterretning.

39 14. Mødeplan 2016 Sekretariatet indstiller, at Bestyrelsen Tager orienteringen til efterretning Sagsfremstilling Følgende mødeplan er vedtaget for Møderække Sekretariatsledelse Direktion Bestyrelse Erhvervsforum januar 2016 Jammerbugt 29. januar 2016 Aalborg 5. februar 2016 Regionshuset marts 2016 Aalborg 1. april 2016 Hjørring 8. april marts 2016 Frederikshavn maj 2016 Rebild 3. juni 2016 Læsø 10. juni 2016 Regionshuset 10. juni 2016 Regionshuset august 2016 Brønderslev 2. september 2016 Rebild 9. september 2016 København? 26. August oktober 2016 Thisted 11. november 2016 Frederikshavn 17. november 2016 Regionshuset 4. november 2016

40 14. Mødeplan 2016 Sekretariatet indstiller, at Bestyrelsen Tager orienteringen til efterretning Referat Tema for mødet d. 8. april bliver turisme. Mødet holdes et relevant sted i Regionen (udenfor Aalborg).

41 15. Eventuelt

42 15. Eventuelt Referat Dansk Erhverv har bedt om møde med formanden for at drøfte samarbejde om Business Regions og BRN. Mødet holdes d. 6. april.

Direktionen. Tirsdag 3. marts 2015. Regionshuset Niels Bohrs Vej 9220 Aalborg Ø

Direktionen. Tirsdag 3. marts 2015. Regionshuset Niels Bohrs Vej 9220 Aalborg Ø Direktionen Tirsdag 3. marts 2015 Regionshuset Niels Bohrs Vej 9220 Aalborg Ø 1 Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden 2. Sagsgang for projektforslag 3. Budget 2015 4. Projekter til beslutning i bestyrelsen

Læs mere

Bilag 6: Interessevaretagelse

Bilag 6: Interessevaretagelse Bilag 6: Interessevaretagelse Direktionen indstiller, at Bestyrelsen: Godkender de tre standpunktspapirer om Bredbånd i Nordjylland, National Luftfartsstrategi og 3. Limfjordsforbindelse Drøfter evt. nye

Læs mere

Turisme Business Region North Denmark

Turisme Business Region North Denmark Tovholdergruppemøde Turisme Business Region North Denmark 21. oktober 2015 Niels Bohrs Vej 30 9220 Aalborg Ø Deltagere Lise-Lotte Stisager Frederikshavns Kommune Tanja Christiansen Morsø Kommune Martin

Læs mere

Tovholdergruppemøde. Kvalificeret Arbejdskraft. Den 12. maj 2016 Kl Mødelokale 142 Stigsborg Brygge Nørresundby

Tovholdergruppemøde. Kvalificeret Arbejdskraft. Den 12. maj 2016 Kl Mødelokale 142 Stigsborg Brygge Nørresundby Tovholdergruppemøde Kvalificeret Arbejdskraft Business Region North Denmark Den 12. maj 2016 Kl. 12.00 13.00 Mødelokale 142 Stigsborg Brygge 5 9400 Nørresundby Deltagere Rikke B. Gundersen Frederikshavn

Læs mere

Referat Sekretariatsledelsen

Referat Sekretariatsledelsen Referat Sekretariatsledelsen Fredag den 15. Januar 2016 12.30-14.30 Jammerbugt Kommune Lundbakvej 5 9490 Pandrup Dagsorden 1. Godkendelse af dagsordenen 2. Orientering fra tovholdergrupperne 3. Temadrøftelse

Læs mere

Navn Business Region North Denmark er en forening bestående af nordjyske kommuner samt Region Nordjylland. Foreningens hjemsted er Aalborg.

Navn Business Region North Denmark er en forening bestående af nordjyske kommuner samt Region Nordjylland. Foreningens hjemsted er Aalborg. Vedtægter for Business Region North Denmark (BRN) 1 Navn Business Region North Denmark er en forening bestående af nordjyske kommuner samt Region Nordjylland. Foreningens hjemsted er Aalborg. 2 Formål

Læs mere

Tovholdergruppemøde. Internationalt Samarbejde. Business Region North Denmark. Den 1. december 2016 Kl

Tovholdergruppemøde. Internationalt Samarbejde. Business Region North Denmark. Den 1. december 2016 Kl Tovholdergruppemøde Internationalt Samarbejde Business Region North Denmark Den 1. december 2016 Kl. 13.00-15.00 Mødelokale 4 Boulevarden 13 9000 Aalborg Deltagere Michael Christiansen Mariagerfjord Kommune

Læs mere

Bestyrelsen. Fredag 28. november 2014. Regionsrådssalen Niels Bohrs Vej 30 9220 Aalborg Ø

Bestyrelsen. Fredag 28. november 2014. Regionsrådssalen Niels Bohrs Vej 30 9220 Aalborg Ø Bestyrelsen Fredag 28. november 2014 Regionsrådssalen Niels Bohrs Vej 30 9220 Aalborg Ø 1. Konstituering Bestyrelsen konstituerer sig med en formand og op til tre næstformænd Bestyrelsen udpeger Lene Kjelgaard

Læs mere

Sekretariatsledelsen. Onsdag 10. december Regionshuset Niels Bohrs Vej Aalborg Ø

Sekretariatsledelsen. Onsdag 10. december Regionshuset Niels Bohrs Vej Aalborg Ø Sekretariatsledelsen Onsdag 10. december 2014 16.00 18.00 Regionshuset Niels Bohrs Vej 30 9220 Aalborg Ø Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden 2. Opsamling på bestyrelsesmøde og direktionsmøde 3. Aktuelle

Læs mere

Tovholdergruppemøde Erhvervsudvikling og Jobskabelse

Tovholdergruppemøde Erhvervsudvikling og Jobskabelse Tovholdergruppemøde Erhvervsudvikling og Jobskabelse Business Region North Denmark Den 3. marts 2016 Kl. 13.00-15.30 Repræsentationslokale 1 Boulevarden 13 9000 Aalborg Deltagere Anders Daugberg Stryhn

Læs mere

Business Region North Denmark Årsregnskab for 2016

Business Region North Denmark Årsregnskab for 2016 Business Region North Denmark Årsregnskab for 2016 CVR-NR. 36 22 04 06 Indholdsfortegnelse Side Virksomhedsoplysninger Virksomhedsoplysninger 1 Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer

Læs mere

Tovholdergruppemøde. Kvalificeret Arbejdskraft. Den 20. juni 2016 Kl Vestre Boulevard Aars. Business Region North Denmark

Tovholdergruppemøde. Kvalificeret Arbejdskraft. Den 20. juni 2016 Kl Vestre Boulevard Aars. Business Region North Denmark Tovholdergruppemøde Kvalificeret Arbejdskraft Business Region North Denmark Den 20. juni 2016 Kl. 13.00 15.30 Vestre Boulevard 7 9600 Aars Deltagere Ole Bendix Hjørring Kommune Rikke B. Gundersen Frederikshavn

Læs mere

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling Præsentation Thy Erhvervsforum Marts 2015 Hvad er Business Region North Denmark? Nyt strategisk partnerskab i Nordjylland om vækst og udvikling:

Læs mere

Dagsorden kommunikationsgruppen. Springsvandspladsen 5, Hjørring Mødelokale 153

Dagsorden kommunikationsgruppen. Springsvandspladsen 5, Hjørring Mødelokale 153 Dagsorden kommunikationsgruppen Springsvandspladsen 5, Hjørring Mødelokale 153 Mødedeltagere Heidi Holler Aalborg Kommune Anne Nøhr Ringgren Jammerbugt Kommune Dorte Reinholdt Hjørring Kommune Mikkel Mørk

Læs mere

Direktionen Business Region North Denmark Referat

Direktionen Business Region North Denmark Referat Direktionen Business Region North Denmark Referat Tirsdag d. 3. marts 2015 Regionshuset Niels Bohrs Vej 9220 Aalborg Ø 1 Mødedeltagere Deltagere: Carsten Sand Nielsen Niels Højgaard Søren Steensen Johan

Læs mere

Sekretariatsledelsen. Tirsdag 10. februar 2015. Morsø Kommune Holgersgade 2 7900 Nykøbing Mors

Sekretariatsledelsen. Tirsdag 10. februar 2015. Morsø Kommune Holgersgade 2 7900 Nykøbing Mors Sekretariatsledelsen Tirsdag 10. februar 2015 Morsø Kommune Holgersgade 2 7900 Nykøbing Mors 1 Dagsorden 1. Godkendelse af dagsordenen 2. Opsamling fra seneste møder: bestyrelsen og erhvervsforum 23.1

Læs mere

Dagsorden Sekretariatsledelsen

Dagsorden Sekretariatsledelsen Dagsorden Sekretariatsledelsen Fredag 18. marts 2016 09.00-12.00 Visit Aalborg Kjellerups Torv 5 9000 Aalborg Indholdsfortegnelse 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. Godkendelse

Læs mere

Tovholdergruppemøde Erhvervsudvikling og Jobskabelse

Tovholdergruppemøde Erhvervsudvikling og Jobskabelse Tovholdergruppemøde Erhvervsudvikling og Jobskabelse Business Region North Denmark 28. september 2015 Bredgade 60 Brønderslev Deltagere Marianne M. Gade Brønderslev Kommune Jørgen Basballe Mariagerfjord

Læs mere

INTERNATIONALT SAMARBEJDE. Tovholdergruppemøde. Internationalt Samarbejde. Business Region North Denmark. Studietur til Göteborg

INTERNATIONALT SAMARBEJDE. Tovholdergruppemøde. Internationalt Samarbejde. Business Region North Denmark. Studietur til Göteborg Tovholdergruppemøde Internationalt Samarbejde Business Region North Denmark Studietur til Göteborg 11.-12. august 2015 Deltagere Jørgen Basballe Mariagerfjord Kommune Michael Christiansen Mariagerfjord

Læs mere

KVALIFICERET ARBEJDSKRAFT. Tovholdergruppemøde. Kvalificeret Arbejdskraft Business Region North Denmark. Den 28. april Asylgade 22 Thisted

KVALIFICERET ARBEJDSKRAFT. Tovholdergruppemøde. Kvalificeret Arbejdskraft Business Region North Denmark. Den 28. april Asylgade 22 Thisted Tovholdergruppemøde Kvalificeret Arbejdskraft Business Region North Denmark Den 28. april Asylgade 22 Thisted Deltagere Ole Bendix Hjørring Kommune Rikke B. Gundersen Frederikshavn Kommune Dennis Jensen

Læs mere

Etablering af Business Region North Denmark.

Etablering af Business Region North Denmark. Punkt 9. Etablering af Business Region North Denmark. 2014-33698. Magistraten indstiller, at byrådet godkender, at Aalborg Kommune tilslutter sig det nye forstærkede samarbejde mellem de nordjyske kommuner

Læs mere

Referat Bestyrelse. Fredag 8. april Hotel Fårup Pirupvejen Blokhus

Referat Bestyrelse. Fredag 8. april Hotel Fårup Pirupvejen Blokhus Referat Bestyrelse Fredag 8. april 2016 11.00-13.00 Hotel Fårup Pirupvejen 151 9492 Blokhus Indholdsfortegnelse 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Godkendelse af dagsorden Temadrøftelse af turisme

Læs mere

Tovholdergruppemøde Infrastruktur Business Region North Denmark

Tovholdergruppemøde Infrastruktur Business Region North Denmark Tovholdergruppemøde Infrastruktur Business Region North Denmark 5. oktober 2015 Niels Bohrs Vej 30 9220 Aalborg Ø Deltagere Morten Lemvigh Region Nordjylland Per Toppenberg Region Nordjylland Jørgen Basballe

Læs mere

Dagsorden kommunikationsgruppen. Boulevarden Aalborg Mødelokale 3

Dagsorden kommunikationsgruppen. Boulevarden Aalborg Mødelokale 3 Dagsorden kommunikationsgruppen Boulevarden 13 9000 Aalborg Mødelokale 3 Mødedeltalere Heidi Holler Aalborg Kommune Anne Nøhr Ringgren Jammerbugt Kommune Dorte Reinholdt Hjørring Kommune Christian Michaelsen

Læs mere

INFRASTUKTUR. Tovholdergruppemøde. Infrastruktur. Business Region North Denmark. Den 13. marts Niels Bohrs Vej, Aalborg Øst.

INFRASTUKTUR. Tovholdergruppemøde. Infrastruktur. Business Region North Denmark. Den 13. marts Niels Bohrs Vej, Aalborg Øst. Tovholdergruppemøde Infrastruktur Business Region North Denmark Den 13. marts 2015. Niels Bohrs Vej, 30. 9220 Aalborg Øst. Deltagere Morten Lemvigh Region Nordjylland Per Toppenberg Region Nordjylland

Læs mere

Business Region North Denmark. Fælles om vækst og udvikling

Business Region North Denmark. Fælles om vækst og udvikling Business Region North Denmark Fælles om vækst og udvikling Hvad er Business Region North Denmark? Samarbejde om vækst og udvikling Etableret af de 11 nordjyske kommuner og Region Nordjylland 1.1.2015 Invitation

Læs mere

BRN. Strategi

BRN. Strategi BRN Strategi 2017-2018 Indholdsfortegnelse Introduktion til BRN...4 Status efter første strategiperiode.....7 Vision, mission og mål........8 Vores indsatsområder......9 Vores samarbejdsmodel.....10 Sådan

Læs mere

Direktionen. Torsdag 8. januar AKKC Europa Plads Aalborg

Direktionen. Torsdag 8. januar AKKC Europa Plads Aalborg Direktionen Torsdag 8. januar 2015 AKKC Europa Plads 4 9000 Aalborg 1 1. Dagsorden Dagsordenen er godkendt. 2 2. Status på udpegningerne Direktionen tager orienteringen om sammensætningen af ErhvervsForum

Læs mere

Tovholdergruppemøde. Kvalificeret Arbejdskraft. 26. august 2015 Niels Bohrs Vej 30 Aalborg Øst. Business Region North Denmark

Tovholdergruppemøde. Kvalificeret Arbejdskraft. 26. august 2015 Niels Bohrs Vej 30 Aalborg Øst. Business Region North Denmark Tovholdergruppemøde Kvalificeret Arbejdskraft Business Region North Denmark 26. august 2015 Niels Bohrs Vej 30 Aalborg Øst Deltagere Ole Bendix Hjørring Kommune Rikke B. Gundersen Frederikshavn Kommune

Læs mere

Sekretariatsledelsens Halvdagsseminar. Referat. Den 22. april 2015 kl. 9.00 14.00 Rådhuset, lokale 318 Ny Rådhusplads 1 9700, Brønderslev

Sekretariatsledelsens Halvdagsseminar. Referat. Den 22. april 2015 kl. 9.00 14.00 Rådhuset, lokale 318 Ny Rådhusplads 1 9700, Brønderslev Sekretariatsledelsens Halvdagsseminar Referat Den 22. april 2015 kl. 9.00 14.00 Rådhuset, lokale 318 Ny Rådhusplads 1 9700, Brønderslev Deltagere Vibeke Stoustrup Aalborg Kommune Anders D. Stryhn Rebild

Læs mere

Dagsorden Erhvervsforum

Dagsorden Erhvervsforum Dagsorden Erhvervsforum Fredag 18. september 2015 09.00-10.30 - Morgenmad fra 08.30 Regionsrådssalen Regionshuset Niels Bohrs Vej 50 9220 Aalborg Ø Deltagere Torben Fristrup CUBIC Peter Mølbjerg Reservedelsfabrikken

Læs mere

Dagsorden Bestyrelsen

Dagsorden Bestyrelsen Dagsorden Bestyrelsen Fredag 10. juni 2016 10.30 11.30 Fællesmøde med Erhvervsforum 08.45 10.15 Regionsrådssalen Niels Bohrs Vej 30 9220 Aalborg Øst Indholdsfortegnelse 1. Godkendelse af dagsordenen 2.

Læs mere

Tovholdergruppemøde. Kvalificeret Arbejdskraft. Den 3. december 2015 Mødelokale 1 Nordre Kajgade 1 Hobro. Business Region North Denmark

Tovholdergruppemøde. Kvalificeret Arbejdskraft. Den 3. december 2015 Mødelokale 1 Nordre Kajgade 1 Hobro. Business Region North Denmark Tovholdergruppemøde Kvalificeret Arbejdskraft Business Region North Denmark Den 3. december 2015 Mødelokale 1 Nordre Kajgade 1 Hobro Deltagere Ole Bendix Hjørring Kommune Rikke B. Gundersen Frederikshavn

Læs mere

Referat Tovholdergruppen for Infrastruktur

Referat Tovholdergruppen for Infrastruktur Referat Tovholdergruppen for Infrastruktur tirsdag den 3. februar 2015 Niels Bohrs Vej 30 9220 Aalborg 03.02.15 1 Deltagere Morten Lemvigh Region Nordjylland Per Toppenberg Region Nordjylland Jørgen Basballe

Læs mere

Referat: Tovholdergruppen for Erhverv og Jobskabelse

Referat: Tovholdergruppen for Erhverv og Jobskabelse Referat: Tovholdergruppen for Erhverv og Jobskabelse Mandag d. 4 februar 2015 Business Park Nord Østre Alle 6 9530 Støvring 04.02.15 1 Deltagere Anders Daugberg Stryhn Rebild Kommune Marianne M. Gade Brønderslev

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

Tovholdergruppemøde. Kvalificeret Arbejdskraft. Den 9. december 2016 Kl Lokale 318 Ny Rådhusplads Brønderslev

Tovholdergruppemøde. Kvalificeret Arbejdskraft. Den 9. december 2016 Kl Lokale 318 Ny Rådhusplads Brønderslev Tovholdergruppemøde Kvalificeret Arbejdskraft Business Region North Denmark Den 9. december 2016 Kl. 12.00-15.00 Lokale 318 Ny Rådhusplads 1 9700 Brønderslev Deltagere Ole Bendix Hjørring Kommune Rikke

Læs mere

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling. December 2014

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling. December 2014 Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling December 2014 Hvad er Business Region North Denmark? Nyt samarbejde i Nordjylland om vækst og udvikling Etableres af de 11 nordjyske kommuner

Læs mere

K K R N O R D J Y L L A N D

K K R N O R D J Y L L A N D REFERAT 2016 K K R N O R D J Y L L A N D Dato: 12-02-2016 10:00 Sted: Hotel Søparken, Søparken 1,9440 Aabybro Mission KL bidrager til at udvikle og fastholde et stærkt lokalt demokrati. KL varetager kommunernes

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

TURISME. Tovholdergruppemøde. Turisme. Business Region North Denmark. 29. maj 2015 Rebildvej 25A Rebild

TURISME. Tovholdergruppemøde. Turisme. Business Region North Denmark. 29. maj 2015 Rebildvej 25A Rebild Tovholdergruppemøde Turisme Business Region North Denmark 29. maj 2015 Rebildvej 25A Rebild Deltagere Lise-Lotte Stisager Frederikshavns Kommune Tanja Christiansen Morsø Kommune Martin Storgaard Jammerbugt

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

INTERNATIONALT SAMARBEJDE. Tovholdergruppemøde. Internationalt Samarbejde. Business Region North Denmark. Den 28. september 2015 Messevej 1A Aars

INTERNATIONALT SAMARBEJDE. Tovholdergruppemøde. Internationalt Samarbejde. Business Region North Denmark. Den 28. september 2015 Messevej 1A Aars Tovholdergruppemøde Internationalt Samarbejde Business Region North Denmark Den 28. september 2015 Messevej 1A Aars Deltagere Jørgen Basballe Mariagerfjord Kommune Michael Christiansen Mariagerfjord Kommune

Læs mere

Referat Direktionen. Torsdag 2. juni Læsø Kommune Doktorvejen Læsø

Referat Direktionen. Torsdag 2. juni Læsø Kommune Doktorvejen Læsø Referat Direktionen Torsdag 2. juni 2016 14.30-16.00 Læsø Kommune Doktorvejen 2 9940 Læsø Indholdsfortegnelse 1. Godkendelse af dagsordenen 2. Arbejdsgrundlag 3. Økonomistatus 4. Kvalificeret arbejdskraft

Læs mere

2. Kulturaftale Nordjyllands årsregnskab 2011 Kulturaftale Nordjyllands reviderede årsregnskab skal indsendes til Kulturministeriet i september 2012.

2. Kulturaftale Nordjyllands årsregnskab 2011 Kulturaftale Nordjyllands reviderede årsregnskab skal indsendes til Kulturministeriet i september 2012. Møde i politisk ledelse onsdag den 5. september kl. 08.30-10.00 Sted Regionshuset, Niels Bohrs Vej 30, 9220 Aalborg Ø, mødelokale 2 Deltagere: Anne-Dorte Krog, Aalborg Kommune Arnold Larsen, Thisted Kommune

Læs mere

Bestyrelsen Business Region North Denmark

Bestyrelsen Business Region North Denmark Bestyrelsen Business Region North Denmark Fredag 23. januar 2015 kl. 9-11.30 Hotel Søparken Søparken 1 9440 Aabybro 1. Godkendelse af dagsorden Referat: Dagsordenen er godkendt. 2 2. Ny fælles indsats

Læs mere

Turisme Business Region North Denmark

Turisme Business Region North Denmark Tovholdergruppemøde Turisme Business Region North Denmark 14. oktober 2016 Kl. 12.30 15.00 Mødelokale 4 Niels Bohrs Vej 30 9220 Aalborg Ø Deltagere Lise-Lotte Stisager Frederikshavns Kommune Martin Storgaard

Læs mere

Sekretariatsledelsen Referat

Sekretariatsledelsen Referat Sekretariatsledelsen Referat Tirsdag 19. maj 2015 14.00-16.00 Himmerland Golf and Spa Resort Centervej 1 9640 Farsø Mødedeltagere Anders Stryhn Rebild Kommune Marianne Gade Brønderslev Kommune Rasmus Engsig

Læs mere

1. Velkomst v/ Sophie Hæstorp Andersen, Formand for Vækstforum Hovedstaden

1. Velkomst v/ Sophie Hæstorp Andersen, Formand for Vækstforum Hovedstaden Vækstforum Hovedstaden Kongens Vænge 2 DK - 3400 Hillerød T +45 3866 5000 E vaekstforum@regionh.dk W regionh.dk/vaekstforum/menu/ Referat fra Vækstforums møde den 15. august 2014 kl. 9.00-12.00 Mødested:

Læs mere

Strategi og handlingsplan 2015-2016

Strategi og handlingsplan 2015-2016 Strategi og handlingsplan 2015-2016 Frederikshavn Kommune Grenen 2 Udarbejdet maj 2015. Business Region North Denmark Introduktion...4 Erhvervsudvikling og jobskabelse.6 Turisme 8 Kvalificeret arbejdskraft

Læs mere

1. Sammenhæng med Regeringens vækstaftale om mobil- og bredbåndsdækning

1. Sammenhæng med Regeringens vækstaftale om mobil- og bredbåndsdækning Notat Spørgsmål til projektoplæg vedr. bredbånd i Nordjylland BRN-direktionen behandlede på deres møde d.3.marts et oplæg til projekt vedr. bredbånd i Nordjylland. BRN-direktionen stillede en række spørgsmål

Læs mere

Program for BRN kick-off d. 27. marts

Program for BRN kick-off d. 27. marts Program for BRN kick-off d. 27. marts Del 1: Officielle kick-off kl. 08:30-10:30 Ordstyrer: Mikael Justesen, dir. Tv2Nord Business Region North Denmark fælles om vækst og udvikling v/borgmester og formand,

Læs mere

K K R N O R D J Y L L A N D

K K R N O R D J Y L L A N D REFERAT 2015 K K R N O R D J Y L L A N D Dato: 20-11-2015 08:00 Sted: Hotel Søparken, Søparken 1, 9440 Aabybro Mission KL bidrager til at udvikle og fastholde et stærkt lokalt demokrati. KL varetager kommunernes

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan 2015-2016 Frederikshavn Kommune Grenen 2 Udarbejdet maj 2015. Business Region North Denmark Introduktion...4 Erhvervsudvikling og jobskabelse.6 Turisme 8 Kvalificeret arbejdskraft

Læs mere

BRN Att. Sekretariatsleder Carsten Sand Nielsen. Skagen, den 24. oktober Kære Carsten Sand Nielsen. Med venlig hilsen

BRN Att. Sekretariatsleder Carsten Sand Nielsen. Skagen, den 24. oktober Kære Carsten Sand Nielsen. Med venlig hilsen BRN Att. Sekretariatsleder Carsten Sand Nielsen Skagen, den 24. oktober 2016 Kære Carsten Sand Nielsen På vegne af bestyrelsen for Fonden Visit Nordjylland fremsender jeg hermed en officiel anmodning til

Læs mere

K K R N O R D J Y L L A N D

K K R N O R D J Y L L A N D REFERAT 2015 K K R N O R D J Y L L A N D Dato: 21-10-2015 17:30 Sted: Hotel Søparken, Søparken 1, 9440 Aabybro Mission KL bidrager til at udvikle og fastholde et stærkt lokalt demokrati. KL varetager kommunernes

Læs mere

Niels Henrik Odgaard (Frivillig observatør)

Niels Henrik Odgaard (Frivillig observatør) Åben Dagsorden Møde Bestyrelsesmøde Nordjyllands Beredskab I/S Dato 22-11-2016, kl. 10:00 12:00 Sted Hotel Søparken Søparken 1, 9440 Aabybro Deltagere Arne Boelt (Hjørring Kommune) Hans Ejner Bertelsen

Læs mere

Tovholdergruppemøde Erhvervsudvikling og Jobskabelse

Tovholdergruppemøde Erhvervsudvikling og Jobskabelse Tovholdergruppemøde Erhvervsudvikling og Jobskabelse Business Region North Denmark Den 10. maj 2016 Kl. 12.00-14.30 Messevej 1A 9600, Aars SmartLog Styrket det regionale samarbejde på flere kanter. I første

Læs mere

Nyetableret destinationsselskab hvor hovedopgaven er markedsførings- og brandingaktiviteter

Nyetableret destinationsselskab hvor hovedopgaven er markedsførings- og brandingaktiviteter Nordjylland skal have en stærkere profilering som turistdestination, som skaber en entydig og positiv fortælling om nordjysk turisme. Nordjysk turisme skal være tidsvarende. Der skal være fokus på at rammevilkårene

Læs mere

Møde i politisk styregruppe onsdag den 9. januar 2013 kl

Møde i politisk styregruppe onsdag den 9. januar 2013 kl Møde i politisk styregruppe onsdag den 9. januar 2013 kl. 09.30-10.30 Sted Nordsøen Oceanarium, Willemoesvej 2, 9850 Hirtshals - mødelokale: Stornoway Deltagere: Anne-Dorte Krog, Aalborg Kommune Arnold

Læs mere

Bilag 4A: Opfølgning på ErhvervsForums temadrøftelse om kvalificeret Arbejdskraft

Bilag 4A: Opfølgning på ErhvervsForums temadrøftelse om kvalificeret Arbejdskraft Bilag 4A: Opfølgning på ErhvervsForums temadrøftelse om kvalificeret Arbejdskraft Baggrund for Temadrøftelsen To afholdte møder: Fællesmøde mellem BRN s bestyrelsen med ErhvervsForum den 10. juni 2016

Læs mere

Referat: Tovholdergruppen for Internationalt Samarbejde

Referat: Tovholdergruppen for Internationalt Samarbejde Referat: Tovholdergruppen for Internationalt Samarbejde Tirsdag d. 20 januar 2015 Boulevarden 13 9000 Aalborg 25.02.15 1 Deltagere Jørgen Basballe Mariagerfjord Kommune Jane Lindberg Rebild Kommune Michael

Læs mere

Møde i kommunikationsgruppen. d. 4. juni, Hjørring

Møde i kommunikationsgruppen. d. 4. juni, Hjørring Møde i kommunikationsgruppen d. 4. juni, Hjørring Mødedeltagere Heidi Holler Aalborg Kommune Katrine Jacobsen Thisted Kommune Dorte Reinholdt Hjørring Kommune Anne Nøhr Ringgren Jammerbugt Kommune Lisbeth

Læs mere

Sådan søger du Det overraskende møde & alternative arenaer Puljen under KONTRAST

Sådan søger du Det overraskende møde & alternative arenaer Puljen under KONTRAST Sådan søger du Det overraskende møde & alternative arenaer Puljen under KONTRAST Vejledning til ansøgere KulturKANten - hvad er det? KulturKANten 2013-2016 er et samarbejde mellem de 11 nordjyske kommuner,

Læs mere

Referat Møde: Tid Sted: Deltagere: Sagsnr.: 1. Evaluering af møde i Sundhedspolitisk Dialogforum d. 27. marts 2015 (vedlagt som bilag 1)

Referat Møde: Tid Sted: Deltagere: Sagsnr.: 1. Evaluering af møde i Sundhedspolitisk Dialogforum d. 27. marts 2015 (vedlagt som bilag 1) Referat Møde: Sundhedsdirektørernes Forretningsudvalg Tid: Onsdag den 13/5 2015 kl. 15.00-17.00 Sted: Boulevarden 13, mødelokale 3 Deltagere: Bente Graversen, Leif Serup, Carsten Kaalbye, Lone Becker,

Læs mere

Referat Bestyrelsesmøde Væksthus Hovedstadsregionen

Referat Bestyrelsesmøde Væksthus Hovedstadsregionen Referat Bestyrelsesmøde Væksthus Hovedstadsregionen 4. juli 2014 Bestyrelsesmøde 2-2014 Væksthus Hovedstadsregionen Dato: Torsdag den 26. juni Tidspunkt: Kl. 10.00 12.00 Sted: Væksthus Hovedstadsregionen,

Læs mere

Dagsorden Sekretariatsledelsen

Dagsorden Sekretariatsledelsen Dagsorden Sekretariatsledelsen Tirsdag 27. oktober 2015 13.00-16.00 Mariagerfjord Kommune Nordre Kajgade 1 9500 Hobro Deltagere Anders Stryhn Jammerbugt Kommune Anna Oosterhof Vesthimmerlands Kommune Jørgen

Læs mere

Referat Direktionen. Fredag 6. november 2015 13.45-15.15. KL Huset Weidekampsgade 10 2300 København S

Referat Direktionen. Fredag 6. november 2015 13.45-15.15. KL Huset Weidekampsgade 10 2300 København S Referat Direktionen Fredag 6. november 2015 13.45-15.15 KL Huset Weidekampsgade 10 2300 København S Deltagere Carsten Sand Nielsen Thisted Kommune Henrik Hartmann Jensen Jammerbugt Kommune Henrik Kruuse

Læs mere

Strategi og handlingsplan 2015-2016

Strategi og handlingsplan 2015-2016 Strategi og handlingsplan 2015-2016 Frederikshavn Kommune Grenen 2 Udarbejdet maj 2015. Business Region North Denmark Introduktion...4 Erhvervsudvikling og jobskabelse.6 Turisme 8 Kvalificeret arbejdskraft

Læs mere

Referat. 11. april 2014. Bestyrelse Væksthus Hovedstadsregionen 1-2014

Referat. 11. april 2014. Bestyrelse Væksthus Hovedstadsregionen 1-2014 Referat 11. april 2014 Bestyrelse Væksthus Hovedstadsregionen 1-2014 Dato: Fredag den 4. april Tidspunkt: Kl. 10.00 12.00 Sted: Væksthus Hovedstadsregionen, Fruebjergvej 3, 2100 København Ø Væksthus Hovedstadsregionen

Læs mere

Business Region North Denmark Årsregnskab for 2016

Business Region North Denmark Årsregnskab for 2016 Business Region North Denmark Årsregnskab for 2016 CVR-NR.36220406 Indholdsfortegnelse Side Virksomhedsoplysninger Virksomhedsoplysninger 1 Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer

Læs mere

Dagsorden Direktionen. Fredag 21. august 2015 09.00-11.00 Thisted

Dagsorden Direktionen. Fredag 21. august 2015 09.00-11.00 Thisted Dagsorden Direktionen Fredag 21. august 2015 09.00-11.00 Thisted Deltagere Carsten Sand Nielsen Thisted Kommune Dorte Stigaard Region Nordjylland Henrik Hartmann Jensen Jammerbugt Kommune Henrik Kruuse

Læs mere

Mulighedernes Nordjylland

Mulighedernes Nordjylland Mulighedernes Nordjylland Ansøgningsskema til små projekter Dette ansøgningsskema bruges til ansøgning om støtte til projekter med et budget på højest 500.000 kr., men på mindst 100.000 kr. (bagatelgrænse).

Læs mere

Referat af Lokalt Beskæftigelsesråds møde den kl. 16:00 i Byrådsstuen Iver Huitfeldt

Referat af Lokalt Beskæftigelsesråds møde den kl. 16:00 i Byrådsstuen Iver Huitfeldt Referat af s møde den 20.01.2014 kl. 16:00 i Byrådsstuen Iver Huitfeldt Tilstedeværende: Mads Andersen Annie Bendtsen Bent Munk Jensen Birthe Jensen Vibeke Hansen Henning Kofod Jorry Højer Jørn Frigast

Læs mere

De tre workshop skal bl.a. tage udgangspunkt i konkrete problemstillinger fra NDEU s kommunerunde.

De tre workshop skal bl.a. tage udgangspunkt i konkrete problemstillinger fra NDEU s kommunerunde. SUPPLERENDE NOTAT FUNDRAISINGKONFERENCE Notatet Fundraisingkonference Mere finansiering til Nordjylland har været behandlet i tovholdergruppen for Internationalt Samarbejde. Med udgangspunkt i tovholdergruppens

Læs mere

Referat Repræsentantskabs- og bestyrelsesmøde i NT den 14. juni 2016

Referat Repræsentantskabs- og bestyrelsesmøde i NT den 14. juni 2016 0-101-2-09 14. juni 2016/OS Referat Repræsentantskabs- og bestyrelsesmøde i NT den 14. juni 2016 Deltagere Thomas Kastrup-Larsen, Aalborg kommune Svend Heiselberg, Region Nordjylland Daniel Nyboe Andersen,

Læs mere

Bestyrelsesmøde Business Region North Denmark

Bestyrelsesmøde Business Region North Denmark Bestyrelsesmøde Business Region North Denmark Referat Fredag 27. marts 2015 12.00-14.00 CREATE Rendsburggade 14 9000 Aalborg Deltagere Arne Boelt Birgit S. Hansen Hans Ejner Bertelsen Lene Kjelgaard Jensen

Læs mere

ERHVERVSUDVIKLINGSRÅD

ERHVERVSUDVIKLINGSRÅD XxxxREBILD KOMMUNES ERHVERVSUDVIKLINGSRÅD Dagsorden tirsdag den 3. september 2013 Mødested: Business Park Nord Praktiske oplysninger: Kl. 8.30-10.30 Mødets tema Temamøde vedr. etableringslyst og iværksætteri

Læs mere

Møde i kommunikationsgruppen. D. 5. august 2015

Møde i kommunikationsgruppen. D. 5. august 2015 Møde i kommunikationsgruppen D. 5. august 2015 Dagsordenspunkter 1. Orientering siden sidst (fast punkt) 2. Status på driftsopgaver 3. Kommunikationsnetværk 4. Intern formidling 5. Brochure 6. Kommunikationsressourcer

Læs mere

Nyuddannede i SMV erne - Skitse til drøftelse med partnere

Nyuddannede i SMV erne - Skitse til drøftelse med partnere Nyuddannede i SMV erne - Skitse til drøftelse med partnere April 2015 Hvad ved vi om højtuddannede i SMV erne? Tre ud af fire private virksomheder i Danmark har færre end 10 ansatte. Af disse har 1 ud

Læs mere

Tovholdergruppemøde Erhvervsudvikling og Jobskabelse

Tovholdergruppemøde Erhvervsudvikling og Jobskabelse Tovholdergruppemøde Erhvervsudvikling og Jobskabelse Business Region North Denmark Den 29. november 2016 Kl. 13.00-15.30 Mødelokale 1, NOVI Niels Jernes Vej 10 9220 Aalborg Ø Deltagere Anders Daugberg

Læs mere

Bilag 1: Digitalisering

Bilag 1: Digitalisering Bilag 1: Digitalisering Baggrund På baggrund af input fra ErhvervsForums temadrøftelse om digitalisering den 4. november 2016, har tovholdergruppen for Erhvervsudvikling og Jobskabelse nedsat en arbejdsgruppe

Læs mere

Notat. Vedr. Fælles Nordjysk projekt om udbredelse af bredbånd i Nordjylland

Notat. Vedr. Fælles Nordjysk projekt om udbredelse af bredbånd i Nordjylland Notat Direktionen Journalnr: 88.20.08-P20-1-14 Ref.: Lars Peter Schou Dato: 13-02-2014 Vedr. Fælles Nordjysk projekt om udbredelse af bredbånd i Nordjylland De nordjyske kommuner er med forbehold for politisk

Læs mere

Tovholdergruppen for Internationalt Samarbejde

Tovholdergruppen for Internationalt Samarbejde Tovholdergruppen for Internationalt Samarbejde Navn og Kommune: Mariagerfjord Kommune Satsninger indenfor energi brint, brændselsceller og grønne gasser set i sammenhæng med en balanceret samlet energiforsyning

Læs mere

Dagsorden 12. april 2016 Klokken 12:00 14:30 Strøjer Tegl

Dagsorden 12. april 2016 Klokken 12:00 14:30 Strøjer Tegl Dagsorden 12. april 2016 Klokken 12:00 14:30 Strøjer Tegl Sekretariat: Fynssekretariatet Jacob Pedersen jacpe@odense.dk tlf. nr. 40290393 1 Dagsorden 1. Godkendelse af referat af mødet i Borgmesterforum

Læs mere

KKR Midtjyllands bemærkninger til udkast til Vækstplan 2016-2020

KKR Midtjyllands bemærkninger til udkast til Vækstplan 2016-2020 NOTAT KKR MIDTJYLLAND Den 16. september 2015 KKR Midtjyllands bemærkninger til udkast til Vækstplan 2016-2020 KKR Midtjylland har den 10. september 2015 drøftet første udkast til Vækstplan 2016-2020 Handlingsplan

Læs mere

Dagsorden Bestyrelsen

Dagsorden Bestyrelsen Dagsorden Bestyrelsen Fredag 18. september 2015 11.00-13.00 Mødelokale K Regionshuset Niels Bohrs Vej 50 9220 Aalborg Ø Deltagere Birgit S. Hansen Frederikshavn Kommune Hans Ejner Bertelsen Morsø Kommune

Læs mere

Referat åben dagsorden

Referat åben dagsorden Referat åben dagsorden Møde Bestyrelsesmøde Nordjyllands Beredskab I/S Dato 09-02-2016, kl. 10:00 12:00 Sted Politidirektørens mødelokale, Nordjyllands Politi. Jyllandsgade 27, 9000 Aalborg Deltagere Arne

Læs mere

Åben Dagsorden. Bestyrelsesmøde Nordjyllands Beredskab I/S. Dato , kl. 10:00 12:00. Hotel Søparken. Søparken 1, 9440 Aabybro

Åben Dagsorden. Bestyrelsesmøde Nordjyllands Beredskab I/S. Dato , kl. 10:00 12:00. Hotel Søparken. Søparken 1, 9440 Aabybro Åben Dagsorden Møde Bestyrelsesmøde Nordjyllands Beredskab I/S Dato 03-10-2017, kl. 10:00 12:00 Sted Hotel Søparken Søparken 1, 9440 Aabybro Deltagere Arne Boelt (Hjørring Kommune) Hans Ejner Bertelsen

Læs mere

Frederikshavn Kommune Grenen

Frederikshavn Kommune Grenen Kommunikationsguide Frederikshavn Kommune Grenen Kommunikationsstrategi Fase 1: Potentiale Baggrund for kommunikationsstrategi.. 6 Målgrupper... 8 Hvad siger målgruppen?... 11 Vurdering af 0-punkter..

Læs mere

4. Drøftelse af initiativer på workshoppen 23. februar. Der blev på workshoppen genereret 28 projektideer, som blev samlet i 12 hovedgrupper.

4. Drøftelse af initiativer på workshoppen 23. februar. Der blev på workshoppen genereret 28 projektideer, som blev samlet i 12 hovedgrupper. 21. maj 2014 Bilag 6.2 Mobilitetsprojekter Referat af møde vedr. den nordjyske mobilitetsstrategi 12. maj 2015. Deltagere Christian Bjerg, Aalborg Kommune - chb-teknik@aalborg.dk 9931 2105 Christian Roslev,

Læs mere

DAGSORDEN TIL ERHVERVS- OG TURISTRÅDSMØDE TIRSDAG DEN 16. FEBRUAR 2016 KL , BYRÅDSSALEN, AABYBRO RÅDHUS

DAGSORDEN TIL ERHVERVS- OG TURISTRÅDSMØDE TIRSDAG DEN 16. FEBRUAR 2016 KL , BYRÅDSSALEN, AABYBRO RÅDHUS DAGSORDEN TIL ERHVERVS- OG TURISTRÅDSMØDE TIRSDAG DEN 16. FEBRUAR 2016 KL. 18.00-21.00, BYRÅDSSALEN, AABYBRO RÅDHUS Afbud Christian Løth Mortensen Palle Holmbech Knud Christensen Jesper F. Clausen Jens

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd. Referat

Det Lokale Beskæftigelsesråd. Referat Brønderslev Kommune Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat Dato: 25. oktober 2007 Lokale: 272, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: 15.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/61 Godkendelse af referat...

Læs mere

Action plan til Erhvervsplanen

Action plan til Erhvervsplanen Action plan til Erhvervsplanen Erhvervsservice Servicemål for erhvervsservice Virksomheden i centrum Tættere samarbejde på tværs af forvaltninger Servicemål fra 2011 fortsat gældende Måling af målopfyldelse

Læs mere

Referat - Åben dagsorden Økonomiudvalget Borgmesterkontoret

Referat - Åben dagsorden Økonomiudvalget Borgmesterkontoret Referat - Åben dagsorden Økonomiudvalget 2014-2017 Borgmesterkontoret Hjørring Kommune Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 13:00 Mødet afsluttet: kl. 16:30 Mødested: Mødelokale 122, 1. sal, Hjørring

Læs mere

Bilag 9A: Status på igangværende projekter

Bilag 9A: Status på igangværende projekter KVALIFICERET ARBEJDSKRAFT International House North Denmark IHND (International House North Denmark) oplever en stigende aktivitet og interesse ift. platformen one-stop-shop, hvor projektet har løbende

Læs mere

Referat Bestyrelsesmøde i NT den 14. april 2015

Referat Bestyrelsesmøde i NT den 14. april 2015 0-101-2-09 17. april 2015/OS Referat Bestyrelsesmøde i NT den 14. april 2015 Deltagere Thomas Kastrup-Larsen, Aalborg kommune Svend Heiselberg, Region Nordjylland Daniel Nyboe Andersen, Aalborg kommune

Læs mere

Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter juni 2016

Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter juni 2016 Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter 22.-23. juni 2016 Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden og referat af HBM maj 2016 2. Sager til diskussion/beslutning 2.1 Regnskab 2015 til

Læs mere

1. Godkendelse af referatet fra BM 02/12/15

1. Godkendelse af referatet fra BM 02/12/15 Dagsorden for møde i: Bestyrelsen for Dato for møde: 21. januar 2016, kl. 18.30-20.30. For referat: Sted: Video - LifeSize Deltagere: Bente Andersen, Bjarne Rittig-Rasmussen, Anette Spence, Hans Stryger

Læs mere

Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region

Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket Tid og sted: Fredag 18. marts 2011, fra kl. 9.00 til 12.00 med efterfølgende frokost Mødelokale C, Medborgerhuset, Bindslevs Plads 5, Silkeborg Deltagere:

Læs mere