Hovedkonklusioner og vurderinger af balancen mellem behovet for arbejdskraft i Region Syddanmark og det forventede udbud

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hovedkonklusioner og vurderinger af balancen mellem behovet for arbejdskraft i Region Syddanmark og det forventede udbud"

Transkript

1 Område: Human Resources Afdeling: Overenskomst og Løn Journal nr.: 13/31237 Dato: 5. juni 2014 Udarbejdet af: Lisbeth Hoffmann Thomsen Telefon: Arbejdskraftanalyse Hovedkonklusioner og vurderinger af den fremtidige balance mellem Region Syddanmarks behov for arbejdskraft og det forventede udbud 1. Indledning Udviklingen på det fremtidige arbejdsmarked vil pga. ændret demografi været præget af konkurrence om arbejdskraften, samtidig med at regionens efterspørgsel efter kompetencer vil ændre sig grundet ny teknologi, nye sygehusbyggerier, øget tværsektorielt samarbejde mv. Regionen skal være på forkant med udviklingen på fremtidens arbejdsmarked mhp. at kunne bidrage til planlægningen af arbejdsstyrken og dens kompetencer. Dette kan ske igennem målrettede rekrutteringsindsatser, opgaveflytninger, kompetenceudvikling/omskoling og i dialogen med uddannelsesinstitutionerne omkring dimensioneringen og indholdet af uddannelser. Som led heri og for at kvalificere billedet af regionens efterspørgsel efter arbejdskraft, er der igangsat en overordnet analyse af udviklingen i behovet for arbejdskraft. Dette notat sammenfatter denne overordnede analyse af udviklingen i behovet for arbejdskraft i Region Syddanmark. Notatet indeholder de helt overordnede konklusioner i forhold til en lang række analyser og vurderinger, der er nærmere rapporteret i de enkelte fasers analysenotater. Faserne er: Hvad ved vi om i dag? - Fase 1: Analyse af udviklingen i personaleforbruget i Region Syddanmark Fase 2: Analyse af rekrutteringsudfordringer i 2012/13. Antallet af ansøgere i forskellige stillingskategorier i Region Syddanmark Hvad forventer vi i fremtiden? - Fase 3: Analyse af større påvirkninger på Region Syddanmarks fremtidige behov for arbejdskraft herunder: o Nye sygehusbyggerier og scenarier for deres påvirkning på arbejdskraftbehovet o Scenarier for økonomisk vækst og sammenhængen mellem økonomisk vækst og vækst i stillingsforbruget o Effekt af fuldtidspolitikken o Effekt af ændret tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet. - Fase 4: Samlet analyse og vurdering af balancen mellem den regionale efterspørgsel og forventninger til udbuddet af arbejdskraft i fremtiden i relation til: o Identificerede tendenser i Danmark/andre regioner i forhold til balancen mellem udbud og efterspørgsel. o Prognoser på fremtidens befolkning i regionen o Scenarier for udviklingen i efterspørgslen og udbuddet i regionen (som geografi) o Samlede prognoser i forhold til efterspørgslen i Region Syddanmark (som organisation/arbejdsgiver) Afrapporteringen af de enkelte faser indeholder mere tilbundsgående analyser og mere uddybende og systematiske gennemgange af de kendte og tilgængelige datakilder, metodiske overvejelser, forudsætninger, forbehold mv.

2 2. Hovedkonklusioner I det følgende afsnit 2.1 fremhæves de overordnede konklusioner på de kvantitative analyser. Det er vigtigt, at disse resultater ses i sammenhæng med og sættes i forhold til øvrige mindre kvantificerbare udviklingstendenser, når det skal vurderes hvilke konklusioner og scenarier, der er mest sandsynlige. Dette skal tilsammen danne basis for hvilke initiativer, der skal igangsættes eller hvilke områder eller faggrupper, der skal analyseres og vurderes nærmere. Hovedpointerne i disse mere kvalitative udviklingstendenser er kort opridset i afsnit 2.2 (og udfoldet i det særskilte bilagsmateriale). 2.1 Hovedkonklusioner i de kvantitative analyser hvad ved vi om i dag (fase 1+2)? Hvad ved vi om i dag? I forhold til kortlægningen af hvad vi ved om i dag (fase 1 og fase 2-analyserne), er der følgende helt overordnede hovedkonklusioner: - Region Syddanmarks personaleforbrug (ex. de sociale institutioner) er vokset med 3,3% i perioden Generelt har der været vækst indenfor en lang række af de sundhedsuddannede stillingsgrupper læger og personalegrupper med mellemlange videregående sundhedsuddannelser er vokset med 5-6%, mens sosu-uddannede er faldet markant med 18% i perioden Andelen af sygeplejersker af det samlede plejepersonale (radiografer, sygeplejersker og sosuuddannede) er derved steget fra 77% i 2010 til 81% i 2013 på de somatiske hospitaler (fra 61% i 2010 til 65% i 2013 i psykiatrien). - Der ses også en vækst i it-personale og akademikere såvel kliniske som administrative på over 15%, mens der ses et fald i antallet af administrative chefer og HK-personale. - Særligt på lægestillinger er der et meget lavt antal ansøgere pr. opslag, mens de mellemlange videregående sundhedsuddannelser og psykologer typisk har ansøgere pr. opslag. - Hovedparten af de øvrige stillingskategorier ligger med et højere gennemsnitligt antal ansøgere pr. opslag, og på servicepersonale og administrativ personale endda særdeles højt med gennemsnitligt antal ansøgere på over hhv. 220 og 80 ansøgere. - Genopslag ses hovedsagligt på læge- og sygeplejerskeområdet. 2.2 Hovedkonklusioner i de kvantitative analyser hvad forventer vi i fremtiden (fase 3+4)? Hvad forventer vi i fremtiden i forhold til Regions Syddanmarks efterspørgsel som arbejdsgiver? Scenarierne for den økonomiske vækst er vigtige rammebetingelser for en prognose på arbejdskraftbehovet. Der er forventninger om meget begrænset vækst i det offentlige forbrug i det kommende tiår, og på mange områder tales der om nulvækst. I regeringens seneste konvergensprogram 1 fra april 2013 forventes der 0,4% i vækst i det offentlige forbrug i 2014, 0,6% stigende til 0,7% i Tidligere har sundhedsområdet været prioriteret i forhold til vækst. Analysen af større påvirkninger på regionens fremtidige behov viser bla., at der på sygehusene i Region Syddanmark i i gennemsnit har været 0,5% vækst i personaleforbruget, når der har været 1% vækst i sygehusenes økonomi. Det vil sige, at selv under et scenarie med økonomisk vækst til sygehusene kan der ikke nødvendigvis forventes en én-til-én vækst i personaleforbruget. De nye sygehusbyggerier forventes samtidig at påvirke arbejdskraftbehovet i væsentlig grad det kommende tiår. En af årsagerne hertil er, at de kvalitetsfondsstøttede nye somatiske sygehusbyggerier er underlagt et effektiviseringskrav på over 500 mio. kr. (i 2010 p/l) samlet set for Region Syddanmarks vedkommende. Hvordan disse effektiviseringsgevinster anvendes i den offentlige økonomi fremadrettet 1 Konvergensprogram Danmark 2013, Regeringen, april

3 har stor betydning for vurderingen af det kommende arbejdskraftbehov. Såfremt midlerne ikke føres tilbage til Region Syddanmarks sundhedsvæsen til prioriterede områder 2 (eller går til områder uden arbejdskraftbehov) kan det betyde en reduktion i personaleforbrug på op imod stillinger, svarende til en negativ økonomisk vækst på knapt 0,3%. Dette er i analysen benævnt som en effektiviseringseffekt. Fase 3-analysen viser den nærmere estimerede fordeling af disse stillinger på tværs af sygehuse og år. Dertil kommer, at de ikke-kvalitetsfondsstøttede sygehusbyggerier i Esbjerg og Psykiatrien også er underlagt effektiviseringskrav,. Her kan Region Syddanmark imidlertid i større grad selv prioritere den efterfølgende anvendelse af midlerne. Finansieringsmodellen på sundhedsområdet mellem staten og regionerne er imidlertid præget af ikke blot at være rammestyret men også efterspørgselsstyret, hvilket betyder, at økonomien ikke kan ses eller prognosticeres isoleret fra udviklingen i efterspørgslen dvs. primært udviklingen i behovet for sundhedsydelser. Gennem de etablerede patientrettigheder og mulighederne for det udvidede frie sygehusvalg vil regionen være forpligtet til at finansiere behandling uagtet den økonomiske ramme. Der kan dog givetvis stadig arbejdes med en vis grad af udbudsstyring indenfor disse rammer, da det kun er mindre del af patienterne der typisk benytter sig af det udvidede frie sygehus. I forudsætningerne for de nye sygehusbyggerier indgår en række prognoser på aktivitetsudviklingen (og dermed behovet for sundhedsydelser). Hvis disse prognoser for aktivitetsudviklingen forventes at påvirke behovet for læger, sygeplejersker og sosu-uddannede i henhold til tidligere viste sammenhænge 3, så medfører de nye sygehusbyggerier en vækst i antallet af læger og sygeplejersker og et fortsat fald i antallet af sosu-uddannede. Dette benævnes i analysen som en efterspørgselseffekt. De forskellige fremskrivninger/scenarier for efterspørgselseffekten er afbildet i nedenstående figur 1, mens den efterfølgende tabel 1 viser de samlede vækstrater og udvikling i antal årsværk, som scenarierne i givet fald vil medføre i forhold til de somatiske hospitaler i Region Syddanmark. Oversigt over indholdet i de forskellige efterspørgselsscenarier for Region Syddanmark som arbejdsgiver fremgår af tabel 5 bagerst i dette hovedkonklusionsnotat. Størrelsesordenen i prognosernes vækst i behovet for læger ligger på årsværk, årsværk for sygeplejerskernes vedkommende og et fald på for de sosu-uddannedes vedkommende. Scenarierne med lavest vækst i efterspørgslen angiver dermed en vækst i behovet for læger og sygeplejersker på 4-6% og et fald i behovet for sosu-uddannede på 10% på de somatiske sygehuse frem til I henhold til Ministeriet for Sundhed og Forebyggelses Regnskabsinstruks til behandling af tilskud fra Kvalitetsfonden til sygehusbyggerier, vil effektiviseringsgevinsterne indgå som finansieringsbidrag af ny sygehusaktivitet. Men det er ikke givet, at dette tilfalder det samme hospital eller for så vidt den samme region. Dette vil forventeligt indgå i de fremtidige økonomiaftaler mellem regeringen og regionerne. Der er i analysen søgt taget højde herfor i de efterspørgselseffekter, der gennemgås i det følgende. 3 Styr på regionerne 2011, Danske Regioner, 2011, kapitel 4 3

4 Figur 1: Prognoser på efterspørgselseffektens påvirkning på antal ansatte sosu-uddannede, læger og sygeplejersker på de somatiske sygehuse frem til 2020 Kilde: E-sundhed, Kommunernes og Regionernes Løndatakontor (KRL lokale løndata) og egne beregninger. Tabel 1: Oversigt over scenarier for efterspørgselseffekten på de somatiske sygehuse i Region Syddanmark Kilde: E-sundhed, Kommunernes og Regionernes Løndatakontor (KRL lokale løndata) og egne beregninger. Omkostningerne ved disse scenarier for efterspørgselseffekten udgør isoleret set mio. kr. svarende til årlige økonomiske vækstrater (i forhold til sundhedskredsløbs samlede udgifter) på mellem 0,1 og 0,5% i perioden Hvis det antages, at effektiviseringseffekterne og efterspørgselseffekterne virker samtidig som konsekvens af at effektiviseringsgevinsterne fra de kvalitetsfondsstøttede nye sygehusbyggerier vil indgå som finansieringsbidrag til ny sygehusaktivitet (jf. fodnote 2) fås nedenstående (i tabel 2) estimerede nettoeffekter. 4

5 Tabel 2: Estimeret nettoeffekt af efterspørgsels- og effektiviseringsscenarier Hvad forventer vi i fremtiden i forhold til balancen mellem udbud og efterspørgsel i såvel geografien som organisationen Region Syddanmark? Efterspørgslen i Region Syddanmark som organisation/arbejdsgiver kan imidlertid ikke ses isoleret fra udviklingen i regionen (som geografi) og i resten af Danmark. Prognoserne for den demografiske udvikling viser, at befolkningen i Danmark generelt bliver ældre, da der bliver flere gamle, færre unge og færre i den arbejdsdygtige alder. Region Syddanmarks befolkning følger denne tendens og er blandt de regioner, der bliver mest udfordret af den demografiske udvikling. Nedenstående figur 1 viser prognosen for befolkningsudviklingen i Region Syddanmark. Figur 2: Region Syddanmarks forventede befolkningsudvikling Kilde: Danmarks Statistik, Statistikbanken (FRKM113) Den demografiske udvikling vil påvirke såvel udbuds- som efterspørgselssiden. Udbudssiden vil blive påvirket, da en langt mindre del af befolkningen er i den arbejdsdygtige alder, og der vil dermed blive mindre arbejdskraft til rådighed samlet set. Efterspørgselssiden vil blive påvirket, da en ældre befolkning alt andet lige vil betyde et større træk på sundhedsvæsenet. Der må dog forventes at være et element af sund aldring. Begrebet sund aldring henfører til, at en betydelig del af sundhedsudgifterne hænger sammen med restlevetiden snarere end den egentlige alder (benævnes terminaludgifter). Dvs. stigende alder betyder, at denne del af sundhedsudgifterne udskydes til en højere alder, når levetiden stiger. Effekten af den sunde aldring bliver fortsat debatteret, men har i dansk sammenhæng været vurderet til op mod 50% af den forventede stigning i sundhedsudgifterne som følge af demografi 4. 4 Analyse af det Økonomiske Råd: Sundhedsudgifter og Levetid, Arnberg og Bjørner, Nationaløkonomisk Tidsskrift 148, 2010, p

6 Nedenstående tabel 3 viser de forventede vækstrater i forskellige efterspørgsels- og udbudsscenarier for regionen som geografi. Disse afspejler i stort omfang de scenarier, der er lavet for en række af de øvrige regioner i deres analyser af det fremtidige behov for velfærdsuddannede 5. Scenarierne er nærmere beskrevet i tabel 5 bagerst i dette hovedkonklusionsnotat. Tabel 3: Oversigt over scenarier for vækst i udbud og efterspørgsel i regionen som geografi Kilde: LINE-modellen, CRT (version af juli 2013), Danmarks Statistik, Statistikbanken (FRKM113), Sundhedsstyrelsens lægeprognose Scenarierne viser, at for regionen (som geografi) kan der identificeres følgende hovedtendenser i balancen mellem udbuddet og efterspørgslen : - På mellemlange og lange videregående sundhedsuddannelser forventes der overskud eller balance mellem udbud og efterspørgsel efter arbejdskraft i regionen (med en lille risiko for mangel i sidste del af perioden i uddannelsesscenarierne) - På de erhvervsfaglige social og sundhedsuddannelser forventes der overskud af arbejdskraft (med tendens til balance i behovsscenariet) Flere af de øvrige regioner har som nævnt fået lavet analyser af behovet for velfærdsuddannede i deres region (som geografi). Nærmere oversigt over resultaterne fremgår af tabel 1 i fase 4-analysen med den samlede vurdering af balancen mellem behov for arbejdskraft og det forventede udbud. De overordnede tendenser i andre regioners analyser er: - Sygeplejersker dobbeltrettede tendenser hvorvidt der forventes mangel eller overskud varierer fra scenarie til scenarie. - Sosu-uddannede mangel på hjælpere, men overskud af assistenter. - Overskud af ergoterapeuter, fysioterapeuter, jordemødre og radiografer - Mangel på bioanalytikere (eksklusiv Midtjylland) Kommunernes rolle på sundhedsområdet er imidlertid under forandring og udviklingen af de nære sundhedstilbud er i vækst. Dette kan have betydning for efterspørgselsscenarierne i hhv. kommuner og regionen både i forhold til sygeplejesker og social- og sundhedspersonale. - En analyse lavet af Dansk Sygeplejeråd viser, at antallet af sygeplejersker ansat i kommunerne er steget markant de seneste år efter at være faldet fra Stigningen fra er på 9% (mod 2,7% i hele perioden fra ). - Dette afspejler en større efterspørgsel efter sygeplejersker i kommunerne, der kan være med til at skabe større konkurrence om de uddannede sygeplejersker i fremtiden. 5 Behovet for velfærdsuddannede i Midtjylland, COWI, januar Behovet for velfærdsuddannede i Region Hovedstaden, COWI, oktober 2013 Behovet for velfærdsuddannede i Region Nordjylland , COWI, december

7 Samlede forventninger til fremtiden: I den følgende tabel 4 er efterspørgselseffekterne i ovenstående tabel 1 og 2 koblet sammen i forhold til forventet vækst i ansatte på de somatiske sygehuse i Region Syddanmark. Hertil er tilføjet resultaterne af fase 3-analyserne vedrørende effekten af ændrede tilbagetrækningsmønstre fra arbejdsmarkedet og effekten af fuldtidspolitikken, såfremt målsætninger heri nås. Dette er begge parametre, der er med til at forøge Region Syddanmarks interne udbud dvs. at regionen med det eksisterende personale kan levere flere årsværk og dermed være med til at løse evt. mangelscenarier. Tabel 4: Forventet vækst i efterspørgsel sammenholdt med effekter af senere tilbagetrækning og fuldtidspolitik De somatiske sygehuse i Region Syddanmark Kilde: E-sundhed, Kommunernes og Regionernes Løndatakontor (KRL lokale løndata), LINE-modellen - CRT (version af juli 2013), Danmarks Statistik, Statistikbanken (FRKM113), Sundhedsstyrelsens lægeprognose og egne beregninger. Tabellen viser, at den estimerede øgede tilbagetrækningsalder frem til 2023 kan være med til at forøge udbuddet blandt personale, der allerede er ansat i Region Syddanmark eksempelvis kan udbuddet af sygeplejersker øges med op til ca. 400 årsværk. Tallene er formodentligt en smule overestimerede, da de er lavet under forudsætning af fuld effekt af efterløns- og pensionsreformernes stigende tilbagetrækningsalder, og at dette ikke erstattes af anden tilbagetrækning (seniorførtidspension mv.). Tabellen viser også beregninger på, hvor mange ekstra årsværk det eksisterende personale vil levere ekstra, såfremt målene i fuldtidspolitikken nås. Målene i fuldtidspolitikken er, at regionen i 2018 er oppe på 72% på fuldtid og 2021 har 80% på fuldtid. Lægegruppen er i stort omfang fuldtidsansatte, og der er derfor ikke nogen effekt på deres stillingsgruppe, mens sygeplejersker og sosu-uddannede i meget mindre omfang er fuldtidsansatte (hhv. 44% og 52%). Man skal være opmærksom på, at målene i fuldtidspolitikken kan være modsatrettede i forhold til andre rekrutterings- eller fastholdelsesinitiativer. Eks. i relation til senioraftaler hvor nedsat tid kan være en måde at fastholde folk på arbejdsmarkedet på. Endeligt indeholder tabellen beregninger på hvor mange i de pågældende stillingsgrupper, der forventes at gå på efterløn/pension i perioden, hvilket eks. kan være med til at vise, hvor meget af det estimerede fald i personaleforbruget for de sosu-uddannede. der kan løses via naturlig afgang. Disse tal bliver højere såfremt efterløn/pension for denne personalegruppe i et eller andet omfang erstattes af anden afgang. Den øgede tilbagetrækning er formentligt den mest sikre af disse effekter, da denne i stort omfang er lovgivningsbestemt (og knyttet op på økonomi), mens fuldtidspolitikkens målsætninger muligvis kan være sværere at udmønte i praksis. 2.3 Hovedtendenser i de ikke-kvantificerbare påvirkningsfaktorer De ovenfor omtalte hovedtendenser i de kvantitative analyser af arbejdskraftbehovet er baseret på nogle tekniske fremskrivninger af en række hvad nu hvis scenarier. Disse fremskrivninger anvender kendt og kvantificerbar viden. 7

8 Det er imidlertid vigtigt at holde sig for øje, at der er en række udviklingstendenser i samfundet, som påvirker behovet for og udbuddet af arbejdskraft, som der ikke er taget højde for i disse fremskrivninger det vil sige ikke-kvantificerbare, dobbeltrettede eller ukendte faktorer. Det er vigtigt, at resultaterne i de kvantitative analyser ses i sammenhæng med og sættes i forhold til disse udviklinger og tendenser, når konklusioner og fremtidige indsatser skal vurderes. Hovedtendenserne er kort skitseret nedenfor. Tendenserne er nærmere gennemgået i det særskilte bilagsmateriale. Hvordan de enkelte påvirkningsfaktorer skal vægtes og vurderes er ikke generisk og skal derfor vurderes individuelt fra faggruppe til faggruppe, område til område (geografi), myndighed til myndighed mv. De mest overordnede udviklingstendenser, som forventes at påvirke de kommende års udbud og efterspørgsel efter sundhedsuddannede, er: - Den teknologiske udvikling bla. med øget anvendelse af telemedicin og robotter, der kan påvirke såvel behovet for og arbejdsdelingen mellem faggrupper. - Accelererede forløb og øget ambulant behandling i sekundærsektoren påvirker primærsektorens opgaveløsning, og der tales om udviklingen af Det nære sundhedsvæsen og ændret arbejdsdeling mellem primær og sekundærsektor. - Ændrede arbejdsdelinger mellem faggrupper både som evt. konsekvens af den teknologiske udvikling, som følge af mangel på nogle faggrupper eller i en betragtning omkring omkostningseffektivitet. - Øget opgavekompleksitet og specialisering sætter stigende krav til uddannelsesniveauerne. Tabel 5: Samlet oversigt over scenarier i forhold til efterspørgsel og udbud 8

BEHOVET FOR VELFÆRDSUDDANNEDE I HOVEDSTADSOMRÅDET

BEHOVET FOR VELFÆRDSUDDANNEDE I HOVEDSTADSOMRÅDET NOVEMBER 213 REGION HOVEDSTADEN BEHOVET FOR VELFÆRDSUDDANNEDE I HOVEDSTADSOMRÅDET PIXI-RAPPORT 1. BEHOVET FOR VELFÆRDSUDDANNEDE I HOVEDSTADEN 3 INDHOLD 1 Indledning 1 2 Overordnede konklusioner 2 3 De

Læs mere

Behovet for velfærdsuddannede i Nordjylland. Pixi-udgave

Behovet for velfærdsuddannede i Nordjylland. Pixi-udgave Behovet for velfærdsuddannede i Nordjylland Pixi-udgave Indholdsfortegnelse Forord 3 1 Der bliver rift om de velfærdsuddannede 4 2 Social- og sundhedsområdet 7 3 Det pædagogiske område 15 Udarbejdet af

Læs mere

BEHOVET FOR VELFÆRDSUDDANNEDE I MIDTJYLLAND

BEHOVET FOR VELFÆRDSUDDANNEDE I MIDTJYLLAND JANUAR 213 KKR MIDTJYLLAND, REGION MIDTJYLLAND OG BESKÆFTIGELSESREGION MIDTJYLLAND BEHOVET FOR VELFÆRDSUDDANNEDE I MIDTJYLLAND PIXI-RAPPORT 1. BEHOVET FOR VELFÆRDSUDDANNEDE I MIDTJYLLAND 3 INDHOLD 1 Indledning

Læs mere

Høring i forbindelse med udarbejdelse af Tandplejeprognose og dimensioneringsplan for specialtandlæger

Høring i forbindelse med udarbejdelse af Tandplejeprognose og dimensioneringsplan for specialtandlæger Danske Regioner Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser Kommunernes Landsforening Tandlægeforeningen De Offentlige Tandlæger Dansk Tandplejerforening

Læs mere

Beskæftigelsesmæssige udfordringer i sundhedssektoren i Østdanmark

Beskæftigelsesmæssige udfordringer i sundhedssektoren i Østdanmark Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland 30. november 2009 Beskæftigelsesmæssige udfordringer i sundhedssektoren i Østdanmark Siden efteråret 2008 har ledigheden været stigende inden for næsten alle

Læs mere

Fakta om mangel på kvalificeret arbejdskraft

Fakta om mangel på kvalificeret arbejdskraft 09-0581 20.05.2010 Kontakt: Mette Langager - mela@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 Fakta om mangel på kvalificeret arbejdskraft Der er bred opfattelse af, at der fremadrettet vil være mangel på kvalificeret arbejdskraft

Læs mere

UDBUDDET AF SUNDHEDSARBEJDSKRAFT I REGION SYDDANMARK 2014-2024

UDBUDDET AF SUNDHEDSARBEJDSKRAFT I REGION SYDDANMARK 2014-2024 MARTS 2015 REGION SYDDANMARK UDBUDDET AF SUNDHEDSARBEJDSKRAFT I REGION SYDDANMARK 2014-2024 RAPPORT ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk MARTS

Læs mere

HØRING I FORBINDELSE MED DIMENSIONERING AF SPECI- ALLÆGEUDDANNELSEN OVERORDNET

HØRING I FORBINDELSE MED DIMENSIONERING AF SPECI- ALLÆGEUDDANNELSEN OVERORDNET Danske Regioner Kommunernes Landsforening Lægeforeningen Organisationen af Lægevidenskabelige selskaber Sundheds- og Ældreministeriet De Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse HØRING I FORBINDELSE MED

Læs mere

Tabel 1 nedenfor viser kønsfordelingen for medarbejdere i udvalgte faggrupper og den tilsvarende kønsfordeling for ledere indenfor faggruppen.

Tabel 1 nedenfor viser kønsfordelingen for medarbejdere i udvalgte faggrupper og den tilsvarende kønsfordeling for ledere indenfor faggruppen. Bilag til oplæg om mangfoldighedspolitik/strategi Udvalgt statistik om kønsfordeling, etnicitet og aldersfordeling på basis- og lederstillinger samt optag på uddannelsesinstitutioner i Region Midtjylland

Læs mere

HØRING I FORBINDELSE MED DIMENSIONERING AF SPECI- ALLÆGEUDDANNELSEN KLINISK MIKROBIOLOGI

HØRING I FORBINDELSE MED DIMENSIONERING AF SPECI- ALLÆGEUDDANNELSEN KLINISK MIKROBIOLOGI Dansk Selskab for Klinisk Mikrobiologi Danske Regioner Kommunernes Landsforening Lægeforeningen De Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse HØRING I FORBINDELSE MED DIMENSIONERING AF SPECI- ALLÆGEUDDANNELSEN

Læs mere

HØRING I FORBINDELSE MED DIMENSIONERING AF SPECI- ALLÆGEUDDANNELSEN ALMEN MEDICIN

HØRING I FORBINDELSE MED DIMENSIONERING AF SPECI- ALLÆGEUDDANNELSEN ALMEN MEDICIN Dansk Selskab for Almen Medicin Danske Regioner Kommunernes Landsforening Lægeforeningen De Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse HØRING I FORBINDELSE MED DIMENSIONERING AF SPECI- ALLÆGEUDDANNELSEN

Læs mere

HØRING I FORBINDELSE MED DIMENSIONERING AF SPECI- ALLÆGEUDDANNELSEN ORTOPÆDISK KIRURGI

HØRING I FORBINDELSE MED DIMENSIONERING AF SPECI- ALLÆGEUDDANNELSEN ORTOPÆDISK KIRURGI Dansk Ortopædisk Selskab Danske Regioner Kommunernes Landsforening Lægeforeningen De Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse HØRING I FORBINDELSE MED DIMENSIONERING AF SPECI- ALLÆGEUDDANNELSEN 2018-2022

Læs mere

HØRING I FORBINDELSE MED DIMENSIONERING AF SPECI- ALLÆGEUDDANNELSEN NEUROKIRURGI

HØRING I FORBINDELSE MED DIMENSIONERING AF SPECI- ALLÆGEUDDANNELSEN NEUROKIRURGI Dansk Neurokirurgisk Selskab Danske Regioner Kommunernes Landsforening Lægeforeningen De Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse HØRING I FORBINDELSE MED DIMENSIONERING AF SPECI- ALLÆGEUDDANNELSEN 2018-2022

Læs mere

Indstilling. Dimensionering af optagelsespladser på pædagoguddannelserne 2013/2014 i Region Midtjylland. KKR Midtjylland samt regionsrådet

Indstilling. Dimensionering af optagelsespladser på pædagoguddannelserne 2013/2014 i Region Midtjylland. KKR Midtjylland samt regionsrådet Indstilling Emne Til Dimensionering af optagelsespladser på pædagoguddannelserne 2013/2014 i Region Midtjylland KKR Midtjylland samt regionsrådet Den 8. marts 2013 Aarhus Kommune Resume Undervisningsministeriet

Læs mere

HØRING I FORBINDELSE MED DIMENSIONERING AF SPECI- ALLÆGEUDDANNELSEN THORAXKIRURGI

HØRING I FORBINDELSE MED DIMENSIONERING AF SPECI- ALLÆGEUDDANNELSEN THORAXKIRURGI Dansk Thoraxkirurgisk Selskab Danske Regioner Kommunernes Landsforening Lægeforeningen De Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse HØRING I FORBINDELSE MED DIMENSIONERING AF SPECI- ALLÆGEUDDANNELSEN 2018-2022

Læs mere

Med uændret optag kan efterspørgslen dermed ikke forventes at stige tilstrækkelig hurtigt til at matche det hurtigt voksende udbud.

Med uændret optag kan efterspørgslen dermed ikke forventes at stige tilstrækkelig hurtigt til at matche det hurtigt voksende udbud. Notat Danske Fysioterapeuter Til: HB Fysioterapeuters arbejdsmarked 2015-2025 Dato: 6. august 2015 Dette notat præsenterer fremskrivninger af fysioterapeuters arbejdsmarked i de kommende 10 år. Fremskrivningerne

Læs mere

Fremskrivning af færdiguddannede radiografer og de offentlige hospitalers forventede behov

Fremskrivning af færdiguddannede radiografer og de offentlige hospitalers forventede behov Fremskrivning af færdiguddannede radiografer og de offentlige hospitalers forventede behov Formål At revidere tidligere estimat (november 2005) af udviklingen i hhv. antallet af færdiguddannede autoriserede

Læs mere

Analyse 17. juni 2013

Analyse 17. juni 2013 17. juni 2013 Fremtidig lægemangel kan blive et københavnsk anliggende Af Kristian Thor Jakobsen Et centralt diskussionsemne mellem regionerne og de praktiserende læger er placeringen af de enkelte lægepraksis.

Læs mere

Udbud af arbejdskraft Den demografiske udfordring

Udbud af arbejdskraft Den demografiske udfordring Udbud af arbejdskraft Den demografiske udfordring Indholdsfortegnelse Resume... 3 Arbejdsstyrken og den demografiske udfordring... 4 Figur 1 Fremskrivning af arbejdsstyrken i Nordjylland... 4 Figur 2 Fremskrivning

Læs mere

Scenarier for udbud af og efterspørgsel efter pædagoguddannede. - fremskrivninger for perioden 2010-2021

Scenarier for udbud af og efterspørgsel efter pædagoguddannede. - fremskrivninger for perioden 2010-2021 Scenarier for udbud af og efterspørgsel efter pædagoguddannede i Region Midtjylland - fremskrivninger for perioden 2010-2021 Februar 2012 Indhold Fremskrivning af udbuddet af pædagoger i Region Midtjylland...3

Læs mere

Behov for velfærdsuddannede i Nordjylland 2013-2023 KKR. Nordjylland

Behov for velfærdsuddannede i Nordjylland 2013-2023 KKR. Nordjylland Behov for velfærdsuddannede i Nordjylland 2013-2023 KKR Nordjylland Behov for velfærdsuddannede i Nordjylland - en analyse af sammenhæng mellem udbud og efterspørgsel på velfærdsuddannet arbejdskraft 2013-2023

Læs mere

Behov for velfærdsuddannede i Nordjylland 2013-2023 KKR. Pixi-udgave. Nordjylland

Behov for velfærdsuddannede i Nordjylland 2013-2023 KKR. Pixi-udgave. Nordjylland Behov for velfærdsuddannede i Nordjylland 2013-2023 Pixi-udgave KKR Nordjylland Behov for velfærdsuddannede i Nordjylland - en analyse af sammenhæng mellem udbud og efterspørgsel på velfærdsuddannet arbejdskraft

Læs mere

Prognose for tilbagetrækning for ansatte i komuner og regioner

Prognose for tilbagetrækning for ansatte i komuner og regioner 6. juli 2017 Prognose for tilbagetrækning for ansatte i komuner og regioner Stigende behov for personale frem mod 2026: Som følge af at mange FOA-ansatte nærmer sig pensionsalderen vil der blandt flere

Læs mere

ANALYSER AF CENTRALE DATA PÅ GENOPTRÆNINGSOMRÅDET

ANALYSER AF CENTRALE DATA PÅ GENOPTRÆNINGSOMRÅDET ANALYSER AF CENTRALE DATA PÅ GENOPTRÆNINGSOMRÅDET Seneste års udvikling fortsat i 213 Det er nu tredje gang, at KL publicerer en oversigt, som beskriver udviklingen af genoptræningsområdet efter sundhedsloven

Læs mere

Prognose for mangel på ingeniører og scient.er. Fremskrivning af udbud og efterspørgsel efter ingeniører og scient.

Prognose for mangel på ingeniører og scient.er. Fremskrivning af udbud og efterspørgsel efter ingeniører og scient. Prognose for mangel på ingeniører og scient.er Fremskrivning af udbud og efterspørgsel efter ingeniører og scient.er frem mod 2020 August 2011 2 Prognose for mangel på ingeniører og scient.er Resume Ingeniørforeningen

Læs mere

Store uddannelsesmæssige udfordringer for den private beskæftigelse

Store uddannelsesmæssige udfordringer for den private beskæftigelse Store uddannelsesmæssige udfordringer for den private beskæftigelse Med den ventede private beskæftigelsesudvikling frem mod 2020 og de historiske strukturelle tendenser vil efterspørgslen efter ufaglærte

Læs mere

Dansk Neurologisk Selskab

Dansk Neurologisk Selskab Danish Neurological Society Sekr. Eva Rahbek Fællessekretariatet Kristianiagade 12. 2100 København Ø Tlf. 35 44 82 29 E-mail: er@dadl.dk www.neuro.dk 15.10.2016 Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300

Læs mere

Fremskrivning af færdiguddannede radiografer og forventet efterspørgsel

Fremskrivning af færdiguddannede radiografer og forventet efterspørgsel Fremskrivning af færdiguddannede radiografer og forventet efterspørgsel Formål At følge op på seneste estimat (april 2012) af udviklingen i hhv. antallet af færdiguddannede autoriserede radiografer, sammenholdt

Læs mere

Budget 2014 beregning af udgifter til Psykiatriudvalgets prioriteringer

Budget 2014 beregning af udgifter til Psykiatriudvalgets prioriteringer KONCERN PLAN, UDVIKLING OG KVALITET Enhed for Hospitals- og Psykiatriplanlægning Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang Blok B Telefon 3866 5000 Direkte 3866 6015 Web www.regionh.dk Journal nr.: 12004541

Læs mere

Aktivitetsbestemt kommunal medfinansiering

Aktivitetsbestemt kommunal medfinansiering Center for Sundhed & Pleje Aktivitetsbestemt kommunal medfinansiering Et indblik i modellen Et overblik over Faxe Kommune sammenlignet med det øvrige Danmark April 2015 1 Kommunal medfinansiering/finansiering

Læs mere

Borgernær service vil mangle 25.000 medarbejdere

Borgernær service vil mangle 25.000 medarbejdere Organisation for erhvervslivet 31. oktober 2008 Borgernær service vil mangle 25.000 medarbejdere AF ØKONOMISK KONSULENT TINA HONORÉ KONGSØ, TKG@DI.DK OG CHEFKONSULENT MORTEN GRANZAU NIELSEN, MOGR@DI.DK

Læs mere

Anvendelse af vikarer på sygehusene

Anvendelse af vikarer på sygehusene Kapitel 8 78 Anvendelse af vikarer på sygehusene Brug af vikarer er en naturlig del af det at drive et sygehusvæsen. Det kan være hensigtsmæssigt at bruge vikarer til for eksempel at lukke huller i forbindelse

Læs mere

Kvartalsstatistik nr. 1 2014

Kvartalsstatistik nr. 1 2014 nr. 1 2014 Velkommen til Danske Advokaters kvartalsstatistik Kvartalsstatistikken indeholder de seneste tal for advokatvirksomhedernes omsætning. Ud over omsætningstallene vil kvartalsstatistikken indeholde

Læs mere

tandplejeprognose Udbuddet af personale i tandplejen 2013 2035

tandplejeprognose Udbuddet af personale i tandplejen 2013 2035 tandplejeprognose Udbuddet af personale i tandplejen 2013 2035 2013 Tandplejeprognose udbud af personale i tandplejen 2013-2035 Sundhedsstyrelsen, 2013. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse.

Læs mere

Notat Dato: 24. august 2006

Notat Dato: 24. august 2006 VIBORG STORKOMMUNE Notat Dato: 24. august 2006 Journalnr.: 2006/18442 Sagsbehandler: LMR/HL Demografisk udvikling på ældreområdet 2006-2021 med særlig fokus på perioden 2006-2010. Indledning Dette notat

Læs mere

Notat vedr. søgning til og optag på de videregående uddannelser i Nordjylland 2015

Notat vedr. søgning til og optag på de videregående uddannelser i Nordjylland 2015 Notat vedr. søgning til og optag på de videregående uddannelser i Nordjylland 215 Nordjylland har i de sidste 7 år oplevet en markant stigning i interessen for de videregående uddannelser i regionen. I

Læs mere

MANGEL PÅ ARBEJDSKRAFT I SUNDHEDSFAGENE

MANGEL PÅ ARBEJDSKRAFT I SUNDHEDSFAGENE MANGEL PÅ ARBEJDSKRAFT I SUNDHEDSFAGENE BRUG FOR FLERE Beskæftigelsesregion Nordjylland, juni 2008 MANGEL PÅ ARBEJDSKRAFT I STORE OG SMÅ SUNDHEDS- FAG Rekrutteringssituationen for bioanalytikere, ergoterapeuter,

Læs mere

Antal beskæftigede på offentlige sygehuse i Danmark i år 2010(7) (opgjort i antal personer)

Antal beskæftigede på offentlige sygehuse i Danmark i år 2010(7) (opgjort i antal personer) Antal beskæftigede på offentlige sygehuse i Danmark i år 2010(7) (opgjort i antal personer) Danmark Antal fuldtid Antal deltid Læger Læger ialt Læger Læger ialt Afdelingslæger 1.453 140 Overlæger mv. 5.110

Læs mere

Større befolkning øger det offentlige forbrug

Større befolkning øger det offentlige forbrug NOTAT 14-0426 - MELA - 09.04.2015 KONTAKT: METTE LANGAGER - MELA@FTF.DK - TLF: 33 36 88 00 Større befolkning øger det offentlige forbrug Det offentlige forbrug skal vokse med 11 mia. kr. frem til 2020

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om benchmarking af regionernes ledelse og administration. September 2010

Notat til Statsrevisorerne om benchmarking af regionernes ledelse og administration. September 2010 Notat til Statsrevisorerne om benchmarking af regionernes ledelse og administration September 2010 RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Benchmarking af regionernes ledelse og administration

Læs mere

Udbud af og efterspørgsel efter pædagoger i Region Sjælland. Oplæg til møde i PPF-Sjælland den 31. marts 2009

Udbud af og efterspørgsel efter pædagoger i Region Sjælland. Oplæg til møde i PPF-Sjælland den 31. marts 2009 Udbud af og efterspørgsel efter pædagoger i Region Sjælland Oplæg til møde i PPF-Sjælland den 31. marts 2009 Introduktion Capacent Epinion er blevet anmodet om at præsentere et forslag til gennemførelse

Læs mere

Nøgletal for Sundhedssektoren Juni 2006

Nøgletal for Sundhedssektoren Juni 2006 Indenrigs- og Sundhedsministeriet Kontor: Sundhedsdokumentation Nøgletal for Sundhedssektoren Juni 26 Lavere ventetid til behandling Ventetiden er fra juli 22 til juli faldet med 2 procent fra 27 til 21

Læs mere

Beskæftigelsesmæssige konsekvenser af infrastrukturinvesteringer i Østdanmark

Beskæftigelsesmæssige konsekvenser af infrastrukturinvesteringer i Østdanmark Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Beskæftigelsesmæssige konsekvenser af infrastrukturinvesteringer i Østdanmark April 2011 1 Sammenfatning I dette notat sammenfattes analysens overordnede resultater

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om kvalitetsindsatser på sygehusene. August 2012

Notat til Statsrevisorerne om beretning om kvalitetsindsatser på sygehusene. August 2012 Notat til Statsrevisorerne om beretning om kvalitetsindsatser på sygehusene August 2012 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes

Læs mere

Dansk Karkirurgisk Selskab Danske Regioner Lægeforeningen De Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse

Dansk Karkirurgisk Selskab Danske Regioner Lægeforeningen De Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse Dansk Karkirurgisk Selskab Danske Regioner Lægeforeningen De Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse HØRING I FORBINDELSE MED DIMENSIONERING AF SPECI- ALLÆGEUDDANNELSEN 213-217 Hermed fremsendes høringsmateriale

Læs mere

Behovet for velfærdsuddannede i Nordjylland

Behovet for velfærdsuddannede i Nordjylland Behovet for velfærdsuddannede i Nordjylland Behovet for velfærdsuddannede i Nordjylland Udarbejdet af Niels Anker, Poul Sørensen, Morten Hørmann, COWI A/S COWI A/S Parallelvej 2 28 Kongens Lyngby Telefon

Læs mere

Regionernes nære sundhedstilbud/ Det hele sundhedsvæsen

Regionernes nære sundhedstilbud/ Det hele sundhedsvæsen Regionernes nære sundhedstilbud/ Det hele sundhedsvæsen Regionernes vision for et helt og sammenhængende sundhedsvæsen Regionerne er meget mere end sygehuse Regionerne er også en række nære sundhedstilbud:

Læs mere

Strategi vedr. opgaveflytning - De somatiske sygehuse i Region Syddanmark

Strategi vedr. opgaveflytning - De somatiske sygehuse i Region Syddanmark Område: Human Resources Udarbejdet af: Camilla Skytte Behrendsen Afdeling: HR-sekretariat og Arbejdsmiljø E-mail: Camilla.Skytte.Behrendsen@regionsyddanmark.dk Journal nr.: Telefon: 76631873 Dato: 22.

Læs mere

I forbindelse med at modellen blev udarbejdet blev det aftalt, at modellen inden for en kortere årrække skulle revurderes.

I forbindelse med at modellen blev udarbejdet blev det aftalt, at modellen inden for en kortere årrække skulle revurderes. Evaluering af demografimodellen på ældreområdet Baggrund Byrådet godkendte den 4. juni 2013 den nuværende demografimodel på ældreområdet. Modellen er blevet anvendt i forbindelse med de tre seneste års

Læs mere

Notat. Optag og ledighed et opsummerende notat. Danske Fysioterapeuter. Til: HB

Notat. Optag og ledighed et opsummerende notat. Danske Fysioterapeuter. Til: HB Notat Danske Fysioterapeuter Til: HB Optag og ledighed et opsummerende notat Dette notat opsummerer udviklingen i optag på landets fysioterapiuddannelser, udviklingen i ledigheden og forventningerne til

Læs mere

D e n p r i v a t e s e r v i c e s e k t o r i Ø s t d a n m a r k n u o g f r e m m o d

D e n p r i v a t e s e r v i c e s e k t o r i Ø s t d a n m a r k n u o g f r e m m o d D e n p r i v a t e s e r v i c e s e k t o r i Ø s t d a n m a r k n u o g f r e m m o d 2 0 2 0 RAR Hovedstaden og RAR Sjælland Dato: 23. maj 2017 COWI A/S har udarbejdet en analyse af den private servicesektor

Læs mere

UDVIKLINGEN I ARBEJDSSTYRKEN FREM MOD 2040

UDVIKLINGEN I ARBEJDSSTYRKEN FREM MOD 2040 Februar 2002 Af Jakob Legård Jakobsen Resumé: UDVIKLINGEN I ARBEJDSSTYRKEN FREM MOD 2040 Interessen for, hvorledes arbejdsstyrken udvikler sig de næste 40 år, er stor. Og med rette. Muligheden for at finansiere

Læs mere

DET DEMOGRAFISKE PRES FOR OFFENTLIG SERVICE

DET DEMOGRAFISKE PRES FOR OFFENTLIG SERVICE 15. maj 2003 Af Thomas V. Pedersen Resumé: DET DEMOGRAFISKE PRES FOR OFFENTLIG SERVICE I de seneste 22 år er det offentlige forbrug i forhold til det demografiske træk i gennemsnit vokset med 1,4 procent

Læs mere

Genoptræning Genoptræning efter sygehusbehandling ifølge sundhedsloven

Genoptræning Genoptræning efter sygehusbehandling ifølge sundhedsloven Området omfatter Kommunal af sundhedsvæsenet Sundhedsfremme og forebyggelse Tidlig opsporing Etablering af sundhedsfremmende og forebyggende tiltag Patientuddannelse, herunder generelle og på tværs af

Læs mere

1. Sammenfatning Datagrundlag Baggrund Den generelle udvikling i Greve Kommune... 4

1. Sammenfatning Datagrundlag Baggrund Den generelle udvikling i Greve Kommune... 4 Lønredegørelse 2012 1. Sammenfatning... 2 2. Datagrundlag... 3 3. Baggrund... 3 4. Den generelle udvikling i Greve Kommune... 4 4.1 ANTAL ANSATTE... 4 4.1.1 Udvikling i antal medarbejdere... 4 4.1.2 Antal

Læs mere

VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE

VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE 1. kvartal 2016 VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE 1. kvartal 2016 87 23 VI udvikler Redegørelsen sammenfatter oplysninger om de erhvervs- og beskæftigelsesmæssige

Læs mere

NOTAT Nedlæggelse af senge og Erik Juhl-udvalgets anbefalinger

NOTAT Nedlæggelse af senge og Erik Juhl-udvalgets anbefalinger Morten Bue Rath Marts 2013 NOTAT Nedlæggelse af senge og Erik Juhl-udvalgets anbefalinger Erik Juhl-udvalget anbefalede i deres endelige rapport, at regionerne skulle reducere antallet af senge med 20

Læs mere

S T AT I S T I K FO R M E D AR B E J D E R S AM M E N S ÆT - N I N G E N I K OM M U N E R N E P Å K Ø N, AL D E R O G E T N I C I T ET

S T AT I S T I K FO R M E D AR B E J D E R S AM M E N S ÆT - N I N G E N I K OM M U N E R N E P Å K Ø N, AL D E R O G E T N I C I T ET S T AT I S T I K FO R M E D AR B E J D E R S AM M E N S ÆT - N I N G E N I K OM M U N E R N E P Å K Ø N, AL D E R O G E T N I C I T ET Den 23. september 2010 Ref NKS nks@kl.dk Kønsfordeling blandt kommunalt

Læs mere

Presseresumé Budgetredegørelse 2010

Presseresumé Budgetredegørelse 2010 Presseresumé Budgetredegørelse 1 Stort potentiale for frigørelse af ressourcer fra administration i kommuner og regioner Kommunerne har ikke reduceret udgifterne til administration siden 7, selv om kommunalreformen

Læs mere

Analysenotat. Branchestatistik for BPK 2013 Brancheforeningen for Privathospitaler og Privatklinikker

Analysenotat. Branchestatistik for BPK 2013 Brancheforeningen for Privathospitaler og Privatklinikker Analysenotat Branchestatistik for BPK 2013 Brancheforeningen for Privathospitaler og Privatklinikker Dansk Erhverv har i en række medlemsundersøgelser siden 2007 undersøgt de privathospitaler og klinikker,

Læs mere

Dansk Dermatologisk Selskab Danske Regioner Lægeforeningen De Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse

Dansk Dermatologisk Selskab Danske Regioner Lægeforeningen De Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse Dansk Dermatologisk Selskab Danske Regioner Lægeforeningen De Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse HØRING I FORBINDELSE MED DIMENSIONERING AF SPECI- ALLÆGEUDDANNELSEN 213-217 Hermed fremsendes høringsmateriale

Læs mere

KAPACITETSANALYSE Plejeboliger April 2016 Centerstaben

KAPACITETSANALYSE Plejeboliger April 2016 Centerstaben Center for Sundhed & Pleje KAPACITETSANALYSE Plejeboliger April 2016 Centerstaben 1 1. Baggrund og formål Formålet med denne kapacitetsanalyse er At sikre et samlet overblik over plejeboliger i Faxe Kommune

Læs mere

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen Nye tal fra Sundhedsstyrelsen Beskæftigelsen ved sygehuse 2000-2002 (foreløbig opgørelse) 2003:11 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 Postboks 1881 2300 København S. Telefon:

Læs mere

VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE

VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE 2. kvartal 2015 VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE 2. kvartal 2015 87 23 VI udvikler Redegørelsen sammenfatter oplysninger om de erhvervs- og beskæftigelsesmæssige

Læs mere

ANALYSER AF CENTRALE DATA PÅ GENOPTRÆNINGS-OMRÅDET

ANALYSER AF CENTRALE DATA PÅ GENOPTRÆNINGS-OMRÅDET ANALYSER AF CENTRALE DATA PÅ GENOPTRÆNINGS-OMRÅDET Flere patienter får genoptræning i kommunerne Siden kommunerne overtog genoptræningsopgaven, har området været kendetegnet ved en markant vækst (jf. figur

Læs mere

Afrapportering af aftalen for systematik i medicingennemgang

Afrapportering af aftalen for systematik i medicingennemgang Område: Sundhedsområdet Afdeling: Praksisafdelingen Journal nr.: 11/33648 Dato: 8. februar 2012 Udarbejdet af: Merete Willemoes Nielsen E mail: Merete.Willemoes.Nielsen@regionsyddanmark.dk Telefon: 76631408

Læs mere

Mangel på faglærte jern- og metalarbejdere og tekniske KVU ere

Mangel på faglærte jern- og metalarbejdere og tekniske KVU ere Mangel på uddannet arbejdskraft Analyse udarbejdet i samarbejde med Dansk Metal Mangel på faglærte jern- og metalarbejdere og tekniske KVU ere Frem mod 22 forventes en stigende mangel på uddannet arbejdskraft.

Læs mere

Kommunal medfinansiering for udvalgte kommuner i hovedstadsregionen 2009-2010

Kommunal medfinansiering for udvalgte kommuner i hovedstadsregionen 2009-2010 KKR HOVEDSTADEN Kommunal medfinansiering for udvalgte kommuner i hovedstadsregionen 2009-2010 Sygdomsområders andel af kommunal medfinansiering 2010 OG andel af væksten fra 2009 til 2010 (i prisniveau

Læs mere

Vederlagsfri fysioterapi Region Nordjylland Ydelses- og udgiftsudvikling

Vederlagsfri fysioterapi Region Nordjylland Ydelses- og udgiftsudvikling Vederlagsfri fysioterapi Region Nordjylland Ydelses- og udgiftsudvikling 2012-2016 MAJ 2017 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 1. Indledning... 2 2. Vederlagsfri fysioterapi (speciale 62) regionalt

Læs mere

Regionernes budgetter for 2011

Regionernes budgetter for 2011 Regionernes budgetter for 2011 I oktober 2010 vedtog samtlige regionsråd budgettet for 2011. Det var en udfordrende proces for alle regioner, da de fortsat stod i en økonomisk vanskelig situation med store

Læs mere

Kapitel 5. Aktivitet i sygehusvæsenet hvem bruger sygehusene mest?

Kapitel 5. Aktivitet i sygehusvæsenet hvem bruger sygehusene mest? Kapitel 5. Aktivitet i sygehusvæsenet hvem bruger sygehusene mest? Sundhedsvæsenet er i hele den vestlige verden præget af stor. Ny teknologi muliggør nye og flere behandlinger og efterspørgselen efter

Læs mere

Bilag 2 viser sammenhængen mellem antallet af jobåbninger i Region Syddanmark og antallet af medarbejdere samt antallet af ledige i målgruppen.

Bilag 2 viser sammenhængen mellem antallet af jobåbninger i Region Syddanmark og antallet af medarbejdere samt antallet af ledige i målgruppen. Forretningsudvalget 5. december Aftale om akutjob Sagsnr.: 12/23123 RESUMÉ Arbejdsgiverne i den private og offentlige sektor har indgået en aftale med regeringen om at skaffe 12.500 akutjob. Regionens

Læs mere

Opsummering af resultater fra benchmark-rapport om. kommunal medfinansiering

Opsummering af resultater fra benchmark-rapport om. kommunal medfinansiering Opsummering af resultater fra benchmark-rapport om kommunal medfinansiering 1. Indledning og sammenfatning Hvidovre Kommune har i regi af ERFA-gruppe om kommunal medfinansiering på sundhedsområdet udarbejdet

Læs mere

ARBEJDSKRAFTMANGEL INDENFOR SEKTORER OG OVER TID

ARBEJDSKRAFTMANGEL INDENFOR SEKTORER OG OVER TID 16. oktober 28 ARBEJDSKRAFTMANGEL INDENFOR SEKTORER OG OVER TID Hovedudfordringen de kommende par år bliver ikke generel mangel på arbejdskraft i den private sektor, men nærmere mangel på job. Opgørelser

Læs mere

Revision af demografimodellen ældreområdet

Revision af demografimodellen ældreområdet Velfærd og Sundhed Velfærds- og Sundhedsstaben Sagsbehandler: Keld Kjeldsmark Sagsnr. 00.30.00-S00-71-14 Delforløb Velfærd og Sundhed Dato:5.5.2015 BILAG Revision af demografimodellen ældreområdet I. Befolkningsudviklingen

Læs mere

Kapitel 2. Regionernes budgetter for 2009

Kapitel 2. Regionernes budgetter for 2009 Kapitel 2. Regionernes budgetter for 2009 I efteråret 2008 vedtog regionsrådene budgetterne for 2009. Budgetterne ligger for tredje år i træk inden for den aftalte udgiftsramme med regeringen. Budgetterne

Læs mere

Danske Regioners arbejdsgiverpolitik

Danske Regioners arbejdsgiverpolitik 05-12-2014 Danske Regioners arbejdsgiverpolitik Danske Regioners vision som arbejdsgiverorganisation er at: Understøtte opgavevaretagelsen Danske Regioner vil skabe de bedste rammer for regionernes opgavevaretagelse

Læs mere

Vision og rammer for de nye sygehusbyggerier

Vision og rammer for de nye sygehusbyggerier Vision og rammer for de nye sygehusbyggerier Adm. direktør Per Okkels, Danske Regioner Den økonomiske virkelighed mod 2050 Demografi Sund aldring Pct. 12 10 Mervækst 0,3 pct. Mervækst 0,6 pct. Mervækst

Læs mere

Dansk Neurokirurgisk Selskab Fællessekretariatet, Esplanaden 8C, 3., 1263 København K Tlf. 35 44 84 03 Fax 35 44 84 08 E-mail: kk@dadl.

Dansk Neurokirurgisk Selskab Fællessekretariatet, Esplanaden 8C, 3., 1263 København K Tlf. 35 44 84 03 Fax 35 44 84 08 E-mail: kk@dadl. DNKS Dansk Neurokirurgisk Selskab Fællessekretariatet, Esplanaden 8C, 3., 1263 København K Tlf. 35 44 84 03 Fax 35 44 84 08 E-mail: kk@dadl.dk 1. november 2006 Høringssvar til Sundhedsstyrelsen vedrørende

Læs mere

Et stærkt offentligt sundhedsvæsen

Et stærkt offentligt sundhedsvæsen Udarbejdet af: AC FOA FTF KTO Sundhedskartellet Danske Regioner Dansk Sygeplejeråd Foreningen af Speciallæger HK/Kommunal LO Yngre Læger Et stærkt offentligt sundhedsvæsen Juni 2010 Vi har et godt offentligt

Læs mere

Redegørelse til Statsrevisorerne vedr. beretning 8/2011 om kvalitetsindsatser

Redegørelse til Statsrevisorerne vedr. beretning 8/2011 om kvalitetsindsatser Holbergsgade 6 DK-1057 København K Ministeren for sundhed og forebyggelse Statsrevisorerne Prins Jørgens Gård 2 Christiansborg DK-1240 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W sum.dk

Læs mere

KRAVSPECIFIKATION Kortlægning af virksomheders behov for digitale kompetencer. 4. august 2015 Sagsnr. 11180032

KRAVSPECIFIKATION Kortlægning af virksomheders behov for digitale kompetencer. 4. august 2015 Sagsnr. 11180032 KRAVSPECIFIKATION Kortlægning af virksomheders behov for digitale kompetencer 4. august 2015 Sagsnr. 11180032 Kravspecifikation side 2/10 1. Indledning 1.1 Formål med opgaven, der udbydes Erhvervsstyrelsen

Læs mere

Udvikling og prognose for antallet af kræftpatienter og den tilhørende sygehusaktivitet i Region Sjælland

Udvikling og prognose for antallet af kræftpatienter og den tilhørende sygehusaktivitet i Region Sjælland Dato: 29.9.2016 Udvikling og prognose for antallet af kræftpatienter og den tilhørende sygehusaktivitet i Region Sjælland I forlængelse af regeringens udspil med Kræftplan IV gives der i dette notat en

Læs mere

Balanceret udvikling i regionen nye opgørelser

Balanceret udvikling i regionen nye opgørelser Balanceret udvikling i regionen nye opgørelser Denne kortlægning skal ses i forlængelse af notaterne Den mangfoldige region et differentieret billede af Region Sjælland og Mulighederne for en balanceret

Læs mere

1. Generelt om almen praksis Antal praktiserende læger i

1. Generelt om almen praksis Antal praktiserende læger i PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION PLO faktaark 2016 Indhold 1. Generelt om almen praksis... 2 1.1. Antal praktiserende læger i 2016... 2 1.1. Udviklingen i antal læger i almen praksis og offentlige ansatte

Læs mere

NOTAT: Demografinotat budget 2018

NOTAT: Demografinotat budget 2018 Økonomi og Ejendomme Sagsnr. 290603 Brevid. 2541560 Ref. BTL/LHS Dir. tlf. briantl@roskilde.dk NOTAT: Demografinotat budget 2018 4. april 2017 Baggrund I Roskilde Kommune er der igennem en længere årrække

Læs mere

NOTAT. Lægemiddeludgifter. Dato: 4. december 2015

NOTAT. Lægemiddeludgifter. Dato: 4. december 2015 NOTAT Dato: 4. december 2015 Lægemiddeludgifter Danske Regioner har den 2. december 2015 rundsendt notat, der indeholder en række bemærkninger til udgiftsudviklingen på lægemiddelområdet. Lif redegør nedenfor

Læs mere

Overenskomsten for fodterapi dækker over behandling indenfor fire områder:

Overenskomsten for fodterapi dækker over behandling indenfor fire områder: Baggrund Af 7 stk. 3 i aftale om fodterapi fremgår det, at regionen årligt skal vurdere den fodterapeutiske behandlingskapacitet og træffe beslutning om nynedsættelser. Nærværende kapacitetsvurdering er

Læs mere

Arbejdsmarkedsprognoser Vækstudvalg 18.03.2014 S&A/JEM

Arbejdsmarkedsprognoser Vækstudvalg 18.03.2014 S&A/JEM Data og arbejdsmarkedsprognoser Indhold Data og arbejdsmarkedsprognoser... 1 Om modellen - SAM/K-Line... 2 Befolkningsudvikling... 2 Holbæk Kommune... 3 Holbæk Kommune og resten af landet... 3 Befolkningsudvikling

Læs mere

Demografiske forskydninger udfordrer - også boligmarkedet

Demografiske forskydninger udfordrer - også boligmarkedet Demografiske forskydninger udfordrer - også boligmarkedet Af Jan Christensen, jnc@kl.dk Formålet med dette analysenotat er at anskueliggøre, hvordan udbuddet af ejerboliger i landdistrikterne længere væk

Læs mere

Iværksætterfrekvens blandt personer med teknisk og naturvidenskabelig baggrund

Iværksætterfrekvens blandt personer med teknisk og naturvidenskabelig baggrund Iværksætterfrekvens blandt personer med teknisk og naturvidenskabelig baggrund Februar 2017 Hovedpointer Personer med en teknisk og naturvidenskabelig baggrund er oftere iværksættere end gennemsnittet.

Læs mere

Udvikling i sygefravær i regionerne

Udvikling i sygefravær i regionerne Udvikling i sygefravær i regionerne 2012-2013 1 BILAG Bilag 1: Benchmarking af sygefravær i regionerne - baseret på data fra 2012 Bilag 2: 2012 Benchmarkrapport om sygefravær bilag 1-9 Bilag 3: Benchmarking

Læs mere

Notat. Makroøkonomiske virkninger af planlagte infrastrukturinvesteringer. Bjarne Madsen, professor, Dr.Scient, cand.eocon.

Notat. Makroøkonomiske virkninger af planlagte infrastrukturinvesteringer. Bjarne Madsen, professor, Dr.Scient, cand.eocon. Notat Makroøkonomiske virkninger af planlagte infrastrukturinvesteringer Bjarne Madsen, professor, Dr.Scient, cand.eocon. Center for al- og Turismeforskning August 2013 1 Baggrund og formål I de kommende

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om sygehusbyggerier II. Marts 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om sygehusbyggerier II. Marts 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om sygehusbyggerier II Marts 2014 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 2/2013 om sygehusbyggerier II Ministeren for

Læs mere

BEHOVET FOR VELFÆRDSUDDANNEDE I REGION HOVEDSTADEN

BEHOVET FOR VELFÆRDSUDDANNEDE I REGION HOVEDSTADEN OKTOBER 2013 REGION HOVEDSTADEN BEHOVET FOR VELFÆRDSUDDANNEDE I REGION HOVEDSTADEN RAPPORT ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk OKTOBER

Læs mere

!"!!#$!! %&'#(#) (*+(,-.

!!!#$!! %&'#(#) (*+(,-. !"!!#$!! %&'#(#) (*+(,-. %/"'#0#(((#, 12. %/"'#0"#13#(#,,-. %#(4("'#5 100,0 (%10*( 1.,(1"0 "##1( 100. %&" 6# #(10#1(# 6# #(100101#'("13+ "1#'0(% 77. 7 89"1#'0() 14#((+#*#(( : 810*#4511+8'#11# "1#'0(% 777

Læs mere

BAROMETER. I VEJLE KOMMUNE Juni Vejle oplever den største vækst i jobs Læs side 33 VEJLE KOMMUNE 1

BAROMETER. I VEJLE KOMMUNE Juni Vejle oplever den største vækst i jobs Læs side 33 VEJLE KOMMUNE 1 VÆ K S T BAROMETER I VEJLE KOMMUNE Juni 2016 Vejle oplever den største vækst i jobs Læs side 33 VEJLE KOMMUNE 1 Forsidefoto : Ny analyse fra Akademikernes A-kasse viser da også, at Vejle er den bedste

Læs mere

VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE

VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE 2. kvartal VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE 2. kvartal 87% 23% VI udvikler Redegørelsen sammenfatter oplysninger om de erhvervs- og beskæftigelsesmæssige udviklingstendenser

Læs mere

PROGNOSE 2020 ITEK-branchens behov for itog elektronikkandidater i 2020

PROGNOSE 2020 ITEK-branchens behov for itog elektronikkandidater i 2020 PROGNOSE 2020 ITEK-branchens behov for itog elektronikkandidater i 2020 DI ITEK 1787 København V. 3377 3377 itek.di.dk itek@di.dk DI ITEK et branchefællesskab i Dansk Industri for virksomheder inden for

Læs mere

Uddannelse i Region Syddanmark - kommunale uddannelsesprofiler, 2013

Uddannelse i Region Syddanmark - kommunale uddannelsesprofiler, 2013 Uddannelse i Region Syddanmark - kommunale uddannelsesprofiler, 213 Kapitel 6: Elever og studerende på uddannelsesinstitutionerne i Region Syddanmark Afsnit 6.6 Fremskrivning af ansøger- og klassetal i

Læs mere