Kan biogas gøre økologisk jordbrug CO 2 neutral og vil det have indflydelse på jordens indhold af humus?

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kan biogas gøre økologisk jordbrug CO 2 neutral og vil det have indflydelse på jordens indhold af humus?"

Transkript

1 Kan biogas gøre økologisk jordbrug CO 2 neutral og vil det have indflydelse på jordens indhold af humus? Dr. Kurt Möller Institute of Crop Science Plant Nutrition Universität Hohenheim (Oversat til dansk af Erik Fog)

2 Indhold Introduktion Påvirkning af næringsstofkredsløb og produktivitet Konsekvenser for humus-budgetter og jordens biologiske aktivitet Energi- and klimabalance Optimimering af biomassehåndteringen Konklusioner

3 Biogas-koncepter i økologisk jordbrug (Aspach and Möller 2009) 1. Gødnings-udnytter Husdyrgødning som væsentligste biomasse (ca. 17% af de økologiske biogasanlæg i Tyskland) 2. Energiafgrøde-producent Bruger økologisk biomasse fra deciderede energiafgrøder herunder kløvergræs fra økologiske planteavlsbedrifter (25-30% af de økologiske biogasanlæg i Tyskland) 3. Aftager af konventionelle biomasser Stor andel af substrater fra konventionelt landbrug (ca. 50% af de økologiske biogasanlæg i Tyskland)

4 Planteavlssystem med bioafgasning af plantematerialer Udlæg af kløvergræs Kløvergræs Vårhvede Biogasanlæg Efterafgrøde Kartofler Vinterhvede Efterafgrøde Efterafgrøde Vinterhvede Ærter

5 Effekter på tilførsel af organisk materiale og næringsstoffer wl = grøngødning, wl-fr = egne planterester afgasset, wl-fer = egne + eksterne planterester afgasset (+ 40 kg N/ha) wl wl-fr wl-fer Organisk tørstof (t ha -1 ) C tilførsel (t ha -1 ) Total N tilførsel (kg N ha -1 ) Mobilt N (kg N ha -1 ) N tilførsel til ikkekvælstoffixerende afgrøder N tilførsel til bælgplanter C/N ratio organiske gødninger 25,2 11,0 11,1 Ammonium-N (kg N ha -1 ) 0 43,2 54,5 Möller 2009: Nutr. Cycl. Agroecosyst. 84,

6 Relativ indflydelse på afgrødernes optagelse af N (%) wl wl-fr Kløvergræs Kartofler Vinterhvede Ærter Vinterhvede Vårhvede Sum ikke bælgplanter Sum korn Stinner et al Eur. J. Agron. 29,

7 SMN [kg N ha -1 ] Jordens indhold af mineralsk N i efteråret ved begyndelsen af udvaskningsperioden (Gns. salgsafgrøde-sædskifte) 0 wl wl-fr 10 b a B 0-30 cm cm cm A Möller and Stinner 2009 Eur. J. Agron. 30,1-16

8 Sum af jordens N 2 O-emission gennem sædskiftet (g N 2 O-N ha -1 år -1 ) wl wl-fr Kløvergræs 6, Kartofler 2,963 2,217 Vinterhvede ,748 Æter 1, Vinterhvede 5 4,378 3,355 Vårhvede 1,175 1,800 sædskiftet 17,484 10,908 Gns. sædskiftet 2,914 1,818 Relative værdier (%) ,4 Möller und Stinner 2009 Eur. J. Agron. 30,1-16

9 Sammenfatning: Biogas i planteavlssystemer Biogas er et redskab til at skaffe mobil gødning, der fører til: Markant højere udbytter (+16%) og N optagelse (+19%) i ikke-bælgplanter Markant højere proteinindhold i korn (+0,6% totalt) Og samtidig: Reduktion af risikoen for nitratudvaskning (ca. 20%) Reduktion af N 2 O-emissioner fra jorden (ca. 40%) Gennem følgende mekanismer: Større N-input via BNF (Biologisk N-fixering) Bedre tildeling af næringsstoffer (areal- og tidsmæssigt) Tildeling af næringsstoffer i foråret, når afgrødernes N-behov stiger Omfordeling af tilgængeligt N fra bælgplanter til ikke-bælgplanter Mere fokuseret anvendelse af kvælstoffet (N) Højere NUE (N-optagelse) fra afgasset end fra uafgassede substrater Lavere N-tab pga. sikker opbevaring i vinterperioden

10 Effekter af afgasning af husdyrgødning på organisk stof og næringsstoffer FYM 1) US 2) DS 3) DS+FR 4) DS+FER 5) Jord ODM 6) tilførsel (t ha -1 ) N tilført (kg N ha -1 ) Mobilt N (kg N ha -1 ) Ikke-bælgp. gødn.-n(kg N ha -1 ) Bælgpl.gødn.-N (kg N ha -1 ) Ammonium-N (kg N ha -1 ) C/N i gødninger ) Husdyrgødning inkl. gødningsvand (3% of P) 2) Rå-gylle 3) Afgasset gylle 4) Afgasset gylle og grøngødning (eget) 5) Afgasset gylle og grøngødning (eget+eksternt) 6) ODM = organisk tørstof

11 [Hkg TS hhv. kg N] TS udbytter og N optagelse i ikke-bælgplanter Σ TS-udbytte Σ N optagelse a b b c d a b b c d FYM US DS DS+FR DS+FER FYM US DS DS+FR DS+FER Möller et al 2008: Nutr. Cycl. Agroecosyst. 82,

12 Sammenfatning: Husdyr-systemer Fast staldgødning vs. uafgasset gylle: TS-udbytter: -5%; N optagelse: -8% Risiko for nitrat-udvaskning: +6%, gasformigt N-tab: +19% Afgasning af gylle (kun gylle): Ingen effekt på TS-udbytte efter slangeudlægning Markant effekt opnås ved øjeblikkelig indarbejdelse i jorden efter udspredning Ingen effekt på den samlede risiko for nitrat-udvaskning. Tendens til lavere indhold af mineralsk N I jorden (SMN) I marker uden efterafgrøde Højere ammoniakfordampning efter slangeudlægning Afgasning af gylle og afgrøder: Større pulje af mobilt N (+54%), Lavere risiko for nitrat-udvaskning (-8%) Højere N-optagelse (NUE) i ikke-bælgplanter (+12%)

13 Opgørelse over forbrug af fossilt brændstof og udledning af drivhusgasser

14 Forbrug af fossil energi (GJ ha -1 år -1 ) Opgørelse over forbrug af fossil brændstof-energi Series I Series II Konstruktion og nedbrydning af biogas reaktor Forbrug biogasanlæg Direkte emissioner i husdyrproduktion Forbrug i husdyrproduktion Direkte emissioner i planteproduktion Forbrug i planteproduktion sum/balance Godskrivelse af energiproduktion Michel et al. 2009: RAFS 25,

15 CO 2 -ækv-emissioner (kg CO 2 ha -1 år -1 ) Opgørelse af drivhusgas-emissioner (Michel et al., 2009) Series I Series II Konstruktion og nedbrydning af biogas reaktor Forbrug biogasanlæg 2000 Direkte emissioner i husdyrproduktion Forbrug i husdyrproduktion Direkte emissioner i planteproduktion Forbrug i planteproduktion sum/balance Godskrivelse af energiproduktion Michel et al. 2009: RAFS 25,

16 Effekter på input af organisk materiale til jorden, humus balance og biologisk aktivitet i jorden

17 C-balance med Biogas (Reinhold et al., 1991) Uden biogas Med biogas 16,5 % C nedbrydning I biogas-reaktor 37,8 % C nedbrydning i jord 20,5 % C nedbrydning i jord 62,2 % 63,0 % Kulstof der indgår i den langsigtede vedligeholdelse af jordens humus-pulje Disse resultater blev bekræftet af Sánchez et al og Marcato et al. 2009!

18 Uomsat gylle Afgasset gylle Daglig kulstoffrigørlse fra jorden efter udbringning af uafgasset og afgasset svinegylle Reinhold et al 1991

19 Effekter på jordens biologiske aktivitet ved tilførsel af uafgasset og afgasset gylle (undersøgt på ubevokset jordparcel) Regnormebiomasse (g*10-1 ) - Mikrobiel biomasse C (μg/g) Mikrobiel biomasse N (μg/g) Basal respiration (μgco 2 -C/ 100g * h) Ingen gylle Uafgasset gylle afgasset Metabolsk kvotient Ernst et al. (2011): SBB 40,

20 Gødningssystemernes effekt på mikrobiel biomasse, substrat-induceret respiration, vandopløseligt C og jordens C-indhold efter 4 år under markforhold FYM US DS DS+FR DS+FER Mikrobiel biomasse [μg C g -1 ] Vandopløseligt C [10*μg C g -1 ] SIR [nmol CO 2 g -1 h -1 ] Substrat-induceret respiration Total C (100 * mg C g -1 ] Schauss et al 2006

21 Gødskningens indflydelse på bestanden af regnorme og deres biomasse under markforhold (Gennemsnit af to eksperimenter) antal [ind/m²] biomasse [g/m²] ugødet mineralsk gødning uafgasset gylle afgasset gylle Elste et al. (2011): Einfluss von Biogasrückständen auf Abundanz und Biomasse von Lumbriciden. Proc. Gülle 11,

22 Opsamling: effekter jordens humusindhold og biologiske aktivitet Afgasning af husdyrgødning ingen effekter på humusindhold, effekter på jordens biologiske aktivitet synes uden betydning under markforhold Afgasning af plantemateriale og efterafgrøder uklare, humus-balance er stadig meget positiv på grund af det store input af organisk materiale Det organiske materiale i afgasset biomasse er mere modstandsdygtig over for nedbrydning

23 Konklusioner Bioafgasning af tilgængelige biomasser er en meget interessant måde at producere vedvarende energi. Men det totale energi-potentiale i disse biomasser er relativt lille. Det muliggør en mere målrettet administration og fordeling af næringsstofferne Det giver en rigtig win-win situation ved at øge udbytterne, producere et nyt produkt og reducere landbrugets negative miljøpåvirkninger Effekterne på jordens humus-balance afhænger af de afledte ændringer i sædskiftet

24 Tak for opmærksomheden

Økologisk biogas Hvorfor og hvordan

Økologisk biogas Hvorfor og hvordan Økologisk biogas Hvorfor og hvordan 1 Indholdsfortegnelse Økologiske aspekter af biogas... 3 Økologiens udfordringer... 4-5 Næringsstoffer i effektivt kredsløb... 6-7 Biomasse foder til biogasanlægget...

Læs mere

BIOMETHANE REGIONS. Biogasanlæg bidrager til et bæredygtigt landbrug - DANMARK. With the support of

BIOMETHANE REGIONS. Biogasanlæg bidrager til et bæredygtigt landbrug - DANMARK. With the support of DK BIOMETHANE REGIONS Biogasanlæg bidrager til et bæredygtigt landbrug - DANMARK With the support of DLBR Bioenergi Biogasanlæg bidrager til et bæredygtigt landbrug Biogasanlæg giver landbruget mange fordele

Læs mere

Kløvergræs-grøngødning som omdrejningspunkt

Kløvergræs-grøngødning som omdrejningspunkt Kløvergræs-grøngødning som omdrejningspunkt Den gunstige effekt af kløvergræs i sædskiftet afhænger meget etableringen kløvergræsset, og det kommer bl.a. an på valg af efterafgrøder og gødskningsstrategi

Læs mere

Landbrug og Klima. Analyse af landbrugets virkemidler til reduktion af drivhusgasser og de økonomiske konsekvenser. Biogas. Fodring.

Landbrug og Klima. Analyse af landbrugets virkemidler til reduktion af drivhusgasser og de økonomiske konsekvenser. Biogas. Fodring. Biogas Fodring Vådområder Biomasse Jordbehandling Husdyr Efterafgrøder Kvælstofudnyttelse Landbrug og Klima Analyse af landbrugets virkemidler til reduktion af drivhusgasser og de økonomiske konsekvenser

Læs mere

GØDSKNING EFTER N-MIN-METODEN 2015

GØDSKNING EFTER N-MIN-METODEN 2015 GØDSKNING EFTER N-MIN-METODEN 2015 2 N-min generelt Hvad er N-min? I jorden findes kvælstof dels bundet i organisk form i f.eks. planterester og humus og dels i uorganisk form som nitrat og ammonium. Planterne

Læs mere

Grøn Viden Markbrug Hurtig nedmuldning af fast husdyrgødning betydning for ammoniakfordampning og økonomi

Grøn Viden Markbrug Hurtig nedmuldning af fast husdyrgødning betydning for ammoniakfordampning og økonomi Grøn Viden Markbrug Hurtig nedmuldning af fast husdyrgødning betydning for ammoniakfordampning og økonomi Martin Nørregaard Hansen og Torkild S. Birkmose En stor del af kvælstofindholdet i husdyrgødning

Læs mere

[Dobbeltklik for at indsætte et billede] Manure to Energy Resultater fra et Inno-MT bobleprojekt

[Dobbeltklik for at indsætte et billede] Manure to Energy Resultater fra et Inno-MT bobleprojekt [Dobbeltklik for at indsætte et billede] Manure to Energy Resultater fra et Inno-MT bobleprojekt Udarbejdet af: Thorkild Qvist Frandsen, AgroTech 14. januar 2014 Indholdsfortegnelse 1 SAMMENDRAG...3 2

Læs mere

SÅDAN LIGGER LANDET...

SÅDAN LIGGER LANDET... SÅDAN LIGGER LANDET... tal om landbruget 213 Indhold 1. DANMARK ER ET LANDBRUGSLAND... 6 1.1 Landbrugsjorden udgør 62 % af Danmarks areal... 6 1.1.1 Danmark er det mest intensivt dyrkede land i Europa

Læs mere

Notat vedr. effekterne af en permanent nulstilling af udtagningsforpligtigelsen

Notat vedr. effekterne af en permanent nulstilling af udtagningsforpligtigelsen Notat vedr. effekterne af en permanent nulstilling af udtagningsforpligtigelsen af Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet, Aarhus Universitet Fødevareøkonomisk Institut, Københavns Universitet Danmarks Miljøundersøgelser,

Læs mere

Bioenergi: Udvikling, anvendelse og miljømæssige forhold

Bioenergi: Udvikling, anvendelse og miljømæssige forhold Bioenergi: Udvikling, anvendelse og miljømæssige forhold Bilag til s redegørelse: BIOENERGI, FØDEVARER OG ETIK I EN GLOBALISERET VERDEN Niclas Scott Bentsen Skov & Landskab Det Biovidenskabelige Fakultet

Læs mere

Kvælstof. et næringsstof og et miljøproblem. Landbrugets Rådgivningscenter

Kvælstof. et næringsstof og et miljøproblem. Landbrugets Rådgivningscenter Kvælstof et næringsstof og et miljøproblem Landbrugets Rådgivningscenter Kvælstof et næringsstof og et miljøproblem Leif Knudsen Hans Spelling Østergaard Ejnar Schultz Landskontoret for Planteavl Forord

Læs mere

Alger til Biogas. Undervisningsmateriale til A- og B-niveau i biologi

Alger til Biogas. Undervisningsmateriale til A- og B-niveau i biologi Alger til Biogas Undervisningsmateriale til A- og B-niveau i biologi AlgeCenter Danmark 2012 Tekst: Sidsel Sode, Havets Hus Layout: Grete Fogtmann Jensen, Havets Hus Kontakt: Havets Hus Færgevej 4 8500

Læs mere

Debatoplæg: Kan det betale sig at omlægge til økologi?

Debatoplæg: Kan det betale sig at omlægge til økologi? Dato: 25. februar 2015 Sagsbehandler: Thyge Nygaard, 31 19 32 55, tny@dn.dk Debatoplæg: Kan det betale sig at omlægge til økologi? Landbrugsproduktion, økonomi og beskæftigelse i et økologisk landbrugsscenarie

Læs mere

Mad og brændstof til europa. - på en klode med klimaforandringer og begrænsede resurser - med kritisk fokus på husdyrfoder og biomasse til energi

Mad og brændstof til europa. - på en klode med klimaforandringer og begrænsede resurser - med kritisk fokus på husdyrfoder og biomasse til energi Mad og brændstof til europa - på en klode med klimaforandringer og begrænsede resurser - med kritisk fokus på husdyrfoder og biomasse til energi forord Hvorfor dette hæfte? Verdenssamfundet oplever for

Læs mere

www.nødhjælp.dk Mad til alle! Med et landbrug, der både er effektivt og klimavenligt

www.nødhjælp.dk Mad til alle! Med et landbrug, der både er effektivt og klimavenligt Hvordan ør vi det www.nødhjælp.dk Mad til alle! Med et landbrug, der både er effektivt og klimavenligt 21 Klimaforandringer og landbruget 4 Landbrugets udslip og muligheder 6 Udfordringer for et klimavenligt

Læs mere

Hvad kan dansk landbrug producere med en anden regulering af erhvervet?

Hvad kan dansk landbrug producere med en anden regulering af erhvervet? Hvad kan dansk landbrug producere med en anden regulering af erhvervet? En scenarieanalyse af potentialet for produktion i dansk landbrug Fremforsk Center for fremtidsforskning Jesper Bo Jensen, Ph.d.

Læs mere

Rikke Pape Thomsen er uddannet biolog og arbejder med kommunikation og forskningsformidling.

Rikke Pape Thomsen er uddannet biolog og arbejder med kommunikation og forskningsformidling. mad til milliarder forord Mad til milliarder KOLOFON Institut for Plante- og Miljøvidenskab Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet Thorvaldsensvej 40, 1871 Frederiksberg C Udgivet

Læs mere

Opgørelse over alternative biomasser til biogas i Ringkøbing-Skjern kommune. November 2011

Opgørelse over alternative biomasser til biogas i Ringkøbing-Skjern kommune. November 2011 Opgørelse over alternative biomasser til biogas i Ringkøbing-Skjern kommune November 2011 Rekvirent Energinet.dk. Tonne Kjærsvej 65 DK 7000 Fredericia Kontaktperson: Knud Boesgaard Sørensen Tlf.: 44873367

Læs mere

VEJLEDNING OM GØDSKNINGS- OG HARMONIREGLER

VEJLEDNING OM GØDSKNINGS- OG HARMONIREGLER VEJLEDNING OM GØDSKNINGS- OG HARMONIREGLER Planperioden 1. august 2014 til 31. juli 2015 Revideret 10. februar 2015 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Kolofon VEJLEDNING

Læs mere

Notat vedrørende den tematiske jordstrategi s relevans for danske forhold

Notat vedrørende den tematiske jordstrategi s relevans for danske forhold - 1 - Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet 08-02-2011 Aarhus Universitet Notat vedrørende den tematiske jordstrategi s relevans for danske forhold Af lektor Lars Elsgaard Institut for Jordbrugsproduktion

Læs mere

Analyse af omkostninger ved tiltag til beskyttelse af grund- og drikkevand i forskellige områder i Danmark

Analyse af omkostninger ved tiltag til beskyttelse af grund- og drikkevand i forskellige områder i Danmark Dato d. 15.01.2015 Analyse af omkostninger ved tiltag til beskyttelse af grund- og drikkevand i forskellige områder i Danmark I dette notat beskrives beregninger, kilder og antagelser bag en analyse af

Læs mere

Jordbundsanalyser - hvad gemmer sig bag tallene?

Jordbundsanalyser - hvad gemmer sig bag tallene? Jordbundsanalyser - hvad gemmer sig bag tallene? 2011 vfl.dk Tolkning af jordbundsanalyser Med jordbundsanalyser får du vurderet den vigtigste del af dit produktionsapparat: jorden i dine marker. Resultater

Læs mere

Miljøpåvirkninger af importerede økologiske fødevarer Saxe, Henrik; Adler-Nissen, Jens

Miljøpåvirkninger af importerede økologiske fødevarer Saxe, Henrik; Adler-Nissen, Jens university of copenhagen Miljøpåvirkninger af importerede økologiske fødevarer Saxe, Henrik; Adler-Nissen, Jens Publication date: 2013 Document Version Forlagets endelige version (ofte forlagets pdf) Citation

Læs mere

Miljøvurdering af ForskEL-program 2013

Miljøvurdering af ForskEL-program 2013 Miljøvurdering af ForskEL-program 2013 Indhold Indledning 2 ForskEL-programmets mål og udmøntningen af ForskEL 13 3 Vurdering af projekternes direkte miljøpåvirkninger 4 Vurdering af projekternes bidrag

Læs mere

Fødevarernes klimaaftryk, sammenhæng mellem kostpyramiden og klimapyramiden, samt omfang og effekt af fødevarespild

Fødevarernes klimaaftryk, sammenhæng mellem kostpyramiden og klimapyramiden, samt omfang og effekt af fødevarespild Lisbeth Mogensen 1, Ulla Kidmose 2, John E. Hermansen 1 Aarhus Universitet, Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet, 1 Institut for Jordbrugsproduktion og Miljø og 2 Institut for Fødevarekvalitet 15. juni

Læs mere

Fødevareproduktionen, naturen og miljøet. Fødevareministeriets natur- og miljøpolitik

Fødevareproduktionen, naturen og miljøet. Fødevareministeriets natur- og miljøpolitik Fødevareproduktionen, naturen og miljøet Fødevareministeriets natur- og miljøpolitik Denne pjece giver eksempler på Fødevareministeriets indsatser, tilskudsordninger og forskning til fremme af miljøvenlig

Læs mere

DEL 1 Kapitel 1 Biomassens globale aspekt... 20. Kapitel 2 International markedsanalyse af konsekvenserne ved øget produktion af bioenergi...

DEL 1 Kapitel 1 Biomassens globale aspekt... 20. Kapitel 2 International markedsanalyse af konsekvenserne ved øget produktion af bioenergi... Indholdsfortegnelse Introduktion... 5 Sammenfatning... 12 DEL 1 Kapitel 1 Biomassens globale aspekt... 20 1.1 Indledning... 20 1.2 Den fremtidige globale landbrugsproduktion... 21 1.3 Biobrændstofproduktionen

Læs mere

Fremtidens landbrug er mindre landbrug

Fremtidens landbrug er mindre landbrug Fremtidens landbrug er mindre landbrug Af Sine Riis Lund 17. februar 2015 kl. 5:55 FORUDSIGELSER: Markant færre ansatte og en betydelig nedgang i landbrugsarealet er det realistiske scenarie for fremtidens

Læs mere