KØBENHAVNS BOWLING UNION

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KØBENHAVNS BOWLING UNION"

Transkript

1 Referat FU6 14/ Rødovre den 23. oktober 2010 Tilstede: Ikke tilstede: Formand: Anker Haldbæk (AH) Næstformand: Michael Wittendorff (MW) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) TUR-formand: Anni Sørensen (AS) Seniorleder: Michael Pedersen (MP) Ungdomsleder: Alice Andersen (AA) Suppleant: Martin Guldager (MG) Suppleant: Inge Sambleben (IS) Suppleant for seniorleder: Jan Heilmann (JH) Suppleant for ungdomsleder: Daisy V. Møller (DM) Dagsorden: 1. Valg af mødeleder 2. Godkendelse af dagsorden 3. Opfølgning på referat (FU5) 4. Gennemgang af checkliste 5. Meddelelser a. Møderække (AH) b. DBwF og den nye forbundsbestyrelse (AH) c. Referat fra FB (AH) d. Nyt idrætssystem (AH) e. DBwF og KBU i samarbejde med nogle nye tiltag (AH) f. IKK (AH) g. Optagelse af nye klubber (AH) h. Bliver SBwU opløst hvad gør vi? (AH) i. Protestsag Lasse Scherlund (AH) j. Døvania brug af Mette Jensen (AH) k. BBC Tilskud til advokat (dispositionsfonden) (AH) l. Tiltag i KBU hvem vil hjælpe (AH) m. Ændring af dommer i hallerne (AH) n. Indbrud på kontoret 10/ (AH) o. National familie bowlingdag 22/ (MW) 6. Økonomi a. Turneringspriser b. Rejsetilskud c. Nyt tilskud/lån til DBwF (idrætssystemet) d. Budgetkontrol pr. 11/ e. Kommende budget (hvornår skal udvalgene komme med ønsker) f. Investering (tøj, inventar, IT osv.) 7. Senior a. Old Boys/Girls i. Start datoer ii. 1. gang under Edeka stævnet iii. Spørgeskemaaktiviteter :19/ BM Side 1

2 b. 3 unioners fremtid (SBwU melder fra) c. Øvrige unionskampe d. Kommende 8. Ungdom a. Tilskud til trøjer talentteam KBU b. Medaljer til ungdomseliten som KM mestre c. Propositioner for ungdomseliten d. Øvrige unionskampe e. Kommende aktiviteter 9. Turneringen a. Den nye turnering b. Trækning af hold c. Fremtidig planlægning 10. Diverse a. Oprydning af vores kontor (rengøring, istandsættelse mv) 11. Eventuelt Ad 1 Valg af mødeleder: AH bød velkommen til den nye sæson og bad MW om at lede mødet Ad 2 Godkendelse af dagsorden: Den fremsendte dagsorden blev godkendt uden ændringer Ad 3 Opfølgning på referat (FU5): Der var en ingen opfølgning på referatet af sidste møde. Ad 4 Gennemgang af tjekliste: Tjeklisten indeholder kun et enkelt udestående. Seniorlederen skal udarbejde en beskrivelse af, hvordan tildeling af bøder håndteres ved for sent indtastning af resultater fra turneringskampene. AH spørger til, hvordan man sikrer indtastning af resultater fra de kampe, hvor hjemmeholdet ikke stiller op. MP fortæller, at det er en opgave som ligger hos ham. AH stiller forslag om, at tjeklisten står nederst i referatet af hvert møde, så vi holder fast i de udeståender der måtte være. Ad 5a Møderækken: Møderækken er tidligere besluttet på FU4 FU7 - Onsdag den 27/ FU8 Torsdag den 9/ FU1 Fredag den 14/ FU2 Mandag den 28/ FU3 Tirsdag den 5/ :19/ BM Side 2

3 FU4 Onsdag den 18/ UB3 Torsdag den 23/ UB4 Mandag den 29/ UB1 Tirsdag den 8/ UB2 Onsdag den 27/ BM og LM melder afbud til UB4 som er planlagt til den 29/11. Mødet flyttes herefter frem til den 22/ Ad 5b Ad 5c Ad 5d Ad 5e Ad 5f DBwF og den nye forbundsbestyrelse: AH fortæller, at repræsentantskab nu er afviklet og det er blevet vedtaget, at det fremover er klubberne der bestemmer. Klubber på over 49 medlemmer har 2 stemmer ved de kommende repræsentantskabsmøder i Forbundet alle øvrige klubber har kun 1 stemme. Den nye forbundsbestyrelse er kommet i gang. Det bliver spændende hvordan vi femover kan følge med både på det økonomiske og på det rent organisatoriske plan. LM indskyder, at han ikke fremover vil bliver orienteret omkring forbundets økonomi. AH fortsætter, at klubberne kan/skal fremsende deres forslag inden 1. januar. AH mener, at vi må indkalde klubberne og fortælle om de nye krav der er til dem. FU/UB bliver fremover ikke orienteret, man skal selv ind og læse referatet for at finde ud af hvad der sker. FU må nok fremover påtage sig opgaven og sikre, at UB og vores klubber bliver orienteret. Referat fra FB: Der ligger referat af de sidste 2 afholdte møder på Forbundets hjemmeside. Nyt idrætssystem: Der ligger en stor opgave omkring det nye turneringssystem. Det nuværende registreringssystem bliver nedlagt. Forbundet har i denne sag fuldstændigt kørt sololøb. Bent Holst Rasmussen har haft mange kommentarer til det oplæg, som Niels Kristian fra JBU er kommet med. Niels Kristian er valgt til at styre projektet, men det forlyder, at der efterfølgende yderligere indgår 2 personer fra Fyn i projektet. Troels Funder er desuden sat på som projektleder. Med hensyn til økonomi omkring hele projektet så forlyder der meget sladder. Forbundet truer med licensforhøjelse, for at kunne dække udgifterne. Den eneste information vi får, bliver gennem de referater der bliver lagt på Forbundets hjemmeside. Et er dog klart, at det er Henrik Schartau der skal styre det økonomiske. DBwF og KBU i samarbejde med nogle nye tiltag: I samarbejdet omkring de nye tiltag, er det besluttet, at AH indgår som repræsentant fra KBU. Der er endnu ikke meldt ud hvornår det første møde skal afholdes. Der er mange af de nye tiltag der vil komme til at køre som landsdækkende arrangementer. FU vil blive orienteret senere, når/hvis der sker noget. IKK: Jonny Møller Jensen er stoppet som IKK koordinator. Der er i øjeblikket ved at blive uddannet en efterfølger for ham men det er ikke helt klart hvem dette er :19/ BM Side 3

4 Ad 5g Ad 5h Ad 5i Ad 5j Optagelse af nye klubber: Der er ved sæsonstart optaget en ny klub Game On. AH har desuden efter turneringen var planlagt haft kontakt med en Flemming, men ikke hørt fra ham siden. Bliver SBwU opløst hvad gør vi? På forbundets repræsentantskabsmøde stod Peter Hallgren (formand for SBwU) frem og bekendtgjorde, at SBwU nu bliver opløst. Der går mange rygter, og AS har forhørt sig hos Lone (seniorleder i SBwU), om de ønskede at være med i vores 4 unionskamp efter at FKBU og KFIU er blevet slået sammen. SBwU takkede nej så de må selv tro på, at unionen bliver opløst som union. LM mener ikke at KBU skal gøre noget. Hvis Sjælland vælger at opløse sig selv, så er der nogle i strukturen der må tage stilling til, hvordan deres turnering skal planlægges. IS spørger til de serier, hvor KBU og SBwU spiller sammen. Her mener LM at konsekvensen må være, at de ikke har hold med, hvis de ikke kan planlægge en turnering. MP mener kun at vi kan blive ramt på OBG. LM mener ikke at det er vores udspil hvordan SBwU vil klare den, men påpeger samtidig, at det ikke er Peter Hallgren der kan nedlægge unionen det må stadig være klubberne i SBwU der træffer en afgørelse om unionens nedlæggelse. AH spørger til hvordan vi skal forholde os, hvis en klub f.eks. Ravnsborg vælger at spille videre under KBU. LM svarer at det er OK hvis deres kampe spilles i en KBU hal (der er dog ingen krav om, at de skal træne i en KBU hal.). Protestsag Lasse Scherlund: (MW) MW har fået medhold i sin protest i forbindelse med Lasse Scherlunds deltagelse i Køge Youth Open. Det har efterfølgende vist sig, at der var 6 ungdomsspillere der ikke var berettiget til at deltage. Disse resultater skulle være annulleret på nuværende tidspunkt. Der er rygter om at en frivillig leder på Sjælland er blevet dømt et års karantæne i denne sag. Der er i FU bred enighed om, at følgevirkningerne af protesten ikke har været fair. MG supplerer med, at hvis dommen fastholdes, så får vi ingen til at arrangere stævner fremover. Døvania brug af Mette Jensen: KBU har selv haft en sag ved KBUs åbningsstævne. AH modtog en mail fra Døvania, som undrer sig over, at en ny spiller havde fået karantæne i forbindelse med klubskifte (flytning fra Fyn til København). Det er oplyst fra Licensformand Ilse Holst Rasmussen, at spilleren er blevet tildelt 8 dages administrativ karantæne (og ikke 3 måneders karantæne). AH orienterede klubben om dette, inden spilleren gik på banen, men kunne konstatere, at spilleren stod på resultatlisten. Kredsen har efterfølgende trukket hende ud af resultatlisten hvilket klubben har accepteret. Det viser sig, at der har været lidt forvirring omkring den dato hun er oprettet i Infosport (den 20/8) hvilket ikke er samme dato som licensen bliver udstedt af :19/ BM Side 4

5 licensformanden. LM konkluderer, at den nye forretningsgang omkring udstedelse af licens godt kan tage tid, da en licensansøgning skal gennem mange hænder. Derfor er den 8 dages administrative karantæne fornuftig men det er et problem, hvis spilleren bliver flyttet i Infosport med en anden dato. Ad 5k Ad 5l Ad 5m BBC Tilskud til advokat (dispositionsfonden): Dispositionsfonden har modtaget en ansøgning fra BBC om yderligere advokathjælp i forbindelse med lukning af hallen. Ansøgningen vil blive behandlet i dispositionsfondens forretningsudvalg (formand, kasserer og sekretær). Tiltag i KBU hvem vil hjælpe: AH savner lidt opbakning omkring de nye tiltag ønsker at der bliver nedsat nogle arbejdsgrupper til at tage sig af det praktiske. Det har aldrig været meningen, at det skulle være et projekt som han skulle køre alene selv om alle har nok at lave. Vi skal orientere klubberne om hvad der sker de skal være fuldstændig bevidst om, at det fremover er dem der bestemmer. KBU er fortsat til for klubberne i vores område og vi skal fortsat afholde vores repræsentantskabsmøde. I forbindelse med repræsentantskabsmødet i Forbundet, så skal vi samle klubberne til en bred diskussion og vi skal tilbyde at arrangere transport (uanset hvem der skal betale). Arrangementet på Bornholm er ikke blevet til noget. Jørgen Botting er dog ved at arrangere et dommerkursus her i efteråret. Ændring af dommer i hallerne: AH har tænkt meget på dommerordningen i KBU. Det forlyder, at man i Sverige godt kan køre en turnering uden en dommer. Her er det de to holdledere der ordner alle de administrative opgaver, samt at de i fællesskab løser eventuelle problemer. Hvilke opgaver påhviler dommerne i KBU: Den seriøse dommer tjekker om overtrædelsesadvarsel virker inden kampen. Dommeren byder velkommen til kampen, og sætter den i gang. Derudover er dommeren behjælpelig ved rejsning af kegler, og underskriver til slut scoretavlerne. Vi har dommere, som i de fleste haller bliver honoreret for at være til rådighed under kampen os andre får ikke betaling for det arbejde vi laver. Herefter var der fri diskussion om emnet, hvor der kom mange gode synspunkter frem. MW fortæller, at det i Sverige er hjemmeholdet der byder velkommen, og sætter opvarmning og kamp i gang. Begge holdledere skriver under på scoretavlen og hjemmeholdet indtaster resultater inden 3 timer. Alt hvad der skal diskuteres bliver ordnet af holdlederne. MP mener ikke, at dette er anderledes en afvikling af kampe i DFBU. AS tænker om det eventuelt kan give problemer med spillende holdledere? JH klubberne sparer penge da det i dag er dem der betaler for dommerordningen i de forskellige haller :19/ BM Side 5

6 MG er i tvivl. Er man ved at afskaffe dommerkorpset, eller vil man fremover kræve at holdlederne skal være dommeruddannet. MP man kan godt fastholde at kalde det et dommerkursus, ved stævner og lignende skal der være en dommer. LM jeg mener ikke at vi skal afskaffe dommerne i de store haller er det en god ide med en dommer eller en vagthavende klub. AH er bange for, at vi mister klubber fordi de ikke kan leve op til kravet om, at skulle stille et antal dommere. MW i Sverige er det sjældent er der er mere end 3 kampe i samme hal til forskel fra her, hvor hele hallen ofte er fyldt op - og det taler for bibeholdelse af vores dommere. Diskussionen blev afsluttet uden der blev truffet beslutning om nye tiltag. Ad 5n Indbrud på kontoret 10/9 2010: AH blev ringet op fredag morgen af Henrik Schartau. Forbundet var blevet kontaktet af nabo / forbipasserende. AH har efterfølgende diskuteret med LM, om det er noget der skal meldes til forsikringen. LM m ener at der er en rimelig stor selvrisiko, men afventer svar fra forsikringsselskabet. Vi har haft fat i en glarmester, som har lavet en midlertidig afdækning. Samme glarmester vil i næste uge komme og skifte ruden. AH takker IS, som har ryddet op efter indbruddet, hvor der ikke er blevet stjålet noget. Ad 5o National familie bowlingdag 22/8 2010: MW fortæller, at det nu er 3 uger siden afviklingen af National familie bowlingdag. Der foreligger endnu ikke et resultat af arrangementer og mange haller har endnu ikke meldt tilbage. Der var kun ganske få spillere og det var en kæmpe skuffelse. Vi skal evaluere om det er noget vi gider bruge kræfter på senere. Vi har efterfølgende ikke hørt noget fra Kræftramte børn. AH var rundt i de forskellige haller i KBU der var faktisk ingen der spillede. Det eneste sted man kunne se at der forgik noget, det var i Rødovre, men det virkede nærmest som en normal søndag. AH mener at tidspunktet for afviklingen var forkert valgt det burde måske ligge i f.eks. efterårsferien i stedet. Hallerne burde være pyntet op med skilte, foldere og bøsser. Der var intet. I Tårnby var der 2 klubber involveret, men de har ikke fået feed back. MW et optimistisk bud er et overskud på kr AH mener, at planlægningen fremover skal ned i kredsens for ellers er der ikke nogle derude til at tage imod dem. Ad 6a Turneringspriser: LM konstaterede, at turneringspriser kom meget sent ud, på grund af manglende kontraktforhandlinger med hallerne. I sidste ende måtte LM selv tage kontakt med hallerne. Turneringspriserne kom på KBUs hjemmeside torsdag før første runde :19/ BM Side 6

7 Priserne for ungdom i Tårnby blev i første omgang lagt ud med forbehold men priserne er efterfølgende blevet bekræftet. Priserne for Eliteserie i Rødovre var blevet annonceret for lav. Men dette bliver rettet. AH spørger til, om der foreligger en seriepris ved afvikling af stævner. LM svarer, at der i Rønne, Tårnby og Rødovre er en seriepris, hvorimod der i Glostrup vil være en pris pr. time. I Gladsaxe er der specielle regler som er afhængig af, om man spiller mod en klub som er hjemmehørende i hallen. Ad 6b Ad 6c Ad 6d Ad 6e Ad 6f Rejsetilskud: Indbetalingen til rejsetilskud er i denne sæson faldet fra 12 kr. pr. spiller til 5 kr. pr. spiller pr. kamp. Dette giver fejlagtig en opfattelse af, at turneringsafgiften er faldet. Rejsetilskud skal hvile i sig selv og derfor har det indflydelse på de samlede afgifter. De nye tal for rejsetilskud er lagt på KBUs hjemmeside. Nyt tilskud/lån til DBwF (idrætssystem): Der er usikkerhed omkring økonomien til det nye idrætssystem. AH spørger til, hvad vi vil gøre, hvis Forbundet pludselig står med hatten i hånden. LM svarere, at det må vi tage op når/hvis det sker. Budgetkontrol: LM gennemgår den fremsendte budgetkontrol, og kan konstatere, at der ikke er sket så meget siden sidst. Der er dog et hængeparti omkring afregning af unionens udgift i forbindelse med rejseudgifter til forbundets repræsentantskabsmøde. 4 unionskampen er afregnet. Der er stadig et udestående omkring afregning af unionskampen mod Skåne (det er KBU der mangler at fremsende en opkrævning). MG spørger til regnskabet for COY. LM svarer, at han gerne vil have regnskabet tilsendt, men undrer sig over det underskud der sidste år blev dækket af et lotteri. LM fortæller, at han har fået en regning på en KVIK kamp som er flyttet. MP mener at denne skal diskuteres efter mødet. Kommende budget (hvornår skal udvalgene komme med ønsker): AH spørger til hvordan budgetter vedtages for de enkelte udvalg. LM svarer, at budgetter vedtages på UB mødet i februar, og husker udvalgene på, at budgetforslag skal fremsendes inden udgangen af indeværende år (øget eller færre aktiviteter skal afspejles i budgettet). MG spørger til de som er afsat til ungdommen kan overføres til næste år. LM svarer som så ofte før, at dette skal godkendes af repræsentantskabet. Foreslår ungdomsudvalget, at de kommer med et dokumenteret forslag. Investering (tøj, inventar, IT osv): IS har hørt, at der er forslag om, at der skal købes nye trøjer til unionsholdene. AA korrigere, at det ikke er hende der spørger, men børnene. LM erindrer om, at der et budget for 2010 som ikke er opbrugt og foreslår at vi diskuterer det i forhold til ungdomsarrangementer. MP fortæller, at de har ordnet de hvide trøjer. LM fastslår, at der må være nogle der laver et budget og kommer til et oplæg :19/ BM Side 7

8 AH konkluderer, at hvis de enkelte udvalg ønsker noget, så skal vi have det op på budgetmødet. Ad 7a Ad 7b Ad 7c Ad 7d Old Boys/Girls: MP fortæller, at alle stævnedatoer ligger på hjemmesiden. Der har været mange klager over, at 1. stævne falder sammen med EDEKA stævnet. KBU kan dog ikke påtage sig at tage hensyn til hvad der eventuelt ligger af firmastævner. Vi har ikke for mange datoer at lege med. AH mener at den nye regel med, at man kan slette resultatet for et enkelt stævne må bøde på at de to stævner falder sammen. AS har fået meget kritik af præmier til nr. 10, 20., 30 osv. MP mener, at der var klar enighed i forretningsudvalget om at prøve noget nyt og vi må efterfølgende evaluerer. BM mener, at dem der reagere er spillere som normalt ligger højt placeret. Dem som derimod får glæde af den nye regel er de spillere, som normalt ikke vinder noget. AH synes det er dejligt med nye tiltag. MG spørger om det måske havde været mere spiseligt, hvis der havde været lodtrækning om præmierne (ud over nr. 1, 2 og 3). Det er vedtaget, at først i 2011 vil AS udlevere et spørgeskema til de deltagende hold, så vi dermed kan få spillernes mening inden vi lægger os fast på propositioner for den kommende sæson. 3 unioners fremtid (SBwU melder fra): Som tidligere nævnt, så er SBwU ikke interesseret i at deltage i en unionskamp med FSKBH og DFBU. Der vil derfor blive lavet en ny aftale om en venskabskamp kun med deltagelse af de 3 unioner. Øvrige unionskampe: Vi skal have fat i Sverige der skal en indbydelse ud. LM husker seniorudvalget på, at de skal budgettere ud fra det faktiske antal timer som hallen skal benyttes i. MP fortæller, at de budgetterer ud fra, at hallen skal benyttes fra kl. 09:00 til kl. 13:00 Almindelig CUP lodtrækning inden 14 dage. (i morgen 14 dage) Kommende aktiviteter: Der foretages lodtrækning til KBU-Cuppen inden 14 dage. Der er KM Mix den 31/10 og der kommer en indbydelse inden for få dage. LM erindrer om, at det er tid til at forny kontrakten med Jysk Emblemfabrik omkring medalje, og der skal bestilles til mindst 3 år. Ad 8a Ad 8b Tøj til talentteam KBU: AA fortæller, at hun og talenttræner gerne vil ansøge om trøjer. Der er lige nu 12 unge spillere. MW vil gerne diskuterer et eventuelt sponsorat af disse trøjer. Medalje til ungdomseliten som KM mestre: :19/ BM Side 8

9 På sidste FU blev det vedtaget, at der skal være medalje til det bedst placeret KBU hold i Elite ungdom. AH spørger til, om finalen tæller med. AS mener at det skal være lige som hos seniorerne, hvor det er det højst placerede hold inden slutspil Ad 8c Ad 8d Ad 8e Propositioner for ungdomseliten: AH efterlyser propositioner for ungdomseliten, har forgæves søgt på forbundets hjemmeside. Der har været diskussioner, om det er en kamp eller det er flere kampe. Hvordan er reglerne hvis mans skifter ud midt i en serie må man så ikke spille mere resten af dagen. MG vil forsøge at skaffe propositionerne, så vi har helt styr på, hvordan man skal forholde sig. Øvrige unionskampe: AH mangler datoer for unionskamp på hjemmesiden IS jeg mangler datoer på puslinge alternativ AA lover at sende dem Kommende aktiviteter: Hjemmesidens webmaster (BM) bliver kritiseret for ikke at vedligeholde hjemmesiden ordentligt. Der er kritik af, at tingene ikke kommer på hurtigt nok. BM beklager at have holdt 3 ugers ferie lige omkrig opstart af den nye sæson. BM gør samtidig opmærksom på, at mail ikke er mere sikker end Post Danmark. Hvis man ikke har fået reaktion en uge efter man har fremsendt noget, så anbefales det, at man løfter telefonen og ringer for at høre om det fremsendte er kommet frem. MG overtager Elite Ungdom for resten af sæsonen (på grund af Erling Wagners sygdom). Ad 9a Den nye turnering: AS beklager alle de rettelser der har været omkring turneringen i år. Når turneringen lægges på hjemmesiden, så skal det være en færdig turnering. Der har i år været rettelser som ikke har været ajourført både på Infosport og på hjemmesiden. Når vi kommer ind i januar skal der nedsættes et udvalg til at udarbejde kontrakter med hallerne (reservebaner osv.). Det skal på tjeklisten så vi ikke skal lave det om bagefter. MW klager over, at Pin-Crackers ikke mødte op til en kamp på grund af en fejl på hjemmesiden. Der er enighed om, at hjemmesiden ikke er skyld i, at holdet ikke mødet op. I turneringsplanen var der angivet korrekt tidspunkt, hvorimod der i oversigten over ændringer stod et tidspunkt som var en halv time forkert. Dette berettiger ikke klubben til at spille kampen om fordi de ikke mødte frem. Den dato der har været skrevet ud for de enkelte rettelser af en kampdato på hjemmesiden har kunnet misforstås. Datoen har været skrevet som ÅÅMMDD et enkelt hold har misforstået dette, og troet at det var ÅÅDDMM. Dette vil blive rettet på hjemmesiden, så vi fremover undgår denne slags misforståelser. LM fastholder, at :19/ BM Side 9

10 det til enhver tid er dato og tidspunkt i turneringsplanen der er gældende og ikke den hjælpetekst der står øverst. BM har fremsendt en liste til MP med uoverensstemmelser mellem Infosport og hjemmesiden. Tidspunkter for de enkelte kampe indtastes manuelt i Infosport hvorimod de tages direkte fra nøglen til hjemmesiden. Ved uoverensstemmelser er det altid KBUs hjemmeside der er gældende. Ad 9b Ad 9c Trækning af hold: Der er trukket et puslingehold efter turneringen var blevet lagt. For at hjælpe ungdomsklubben, har turneringsudvalget efterfølgende ændret turneringen så klubben blev sparet for udgiften til det hold som de ikke kunne stille alligevel. AH spørger til hvad der sker med de hold der ikke mødte op i første runde. Bliver de bare registret som ikke mødt? Hvis et hold ikke møder 3 gange, så bliver de smidt ud af turneringen. Fremtidig planlægning: Dette har været diskuteret under tidligere punkter på dagsordenen. Med hensyn til 2 kampe på samme dag, så vil klubberne modtaget et spørgeskema, så de kan fortælle hvordan de synes at spille på den måde. JH spørger til, om det ikke blot er det der blev vedtaget på repræsentantskabsmødet for 2 år siden vi prøver af nu? Ad 10a Oprydning af vores kontor (rengøring, istandsættelse mv): AH havde sat dette punkt på dagsordenen nærmest som en brainstorm på, hvordan vi kunne få gjort vores kontor mere indbydende IS har gjort rent efter indbruddet. AH spørger om vi gemmer for at gemme. AS husker, at der for et par år siden blev smidt for meget ud. AH der ligger meget som vi ikke bruger MW hvis vi har en kopimaskine som vi ikke bruger, hvorfor sætter vi den så ikke på hjemmesiden, og får den solgt. IS jeg kan godt gøre rent, og jeg har tidligere været med til at male AH mener at det ville hjælpe ved møderne, hvis der blev opsat en strømskinne i bordet. MW mener at vi skal sætte oprydning på som et punkt til næste UB møde og finde en dato. Ad 11 Eventuelt: AS arbejder på at finde en dato for turneringsafslutningen Mødet sluttede kl. 21:14 Referat: Bente :19/ BM Side 10

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat UB3 23. september 2010 Rødovre den 24. oktober 2010 Tilstede: Ikke tilstede Formand: Anker Haldbæk (AH) Næstformand: Michael Wittendorff (MW) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU1 den 11/01 2012 Egypten den 20. januar 2012 Til stede: Ikke til stede: Formand: Anker Haldbæk (AH) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) TUR-formand: Anni Sørensen (AS) Seniorleder:

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU7 den 25/10 2011 Rødovre den 27. december 2011 Til stede: Ikke til stede: Formand: Anker Haldbæk (AH) Næstformand: Lars Jacobsen (LJ) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM)

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU6 den 12/9 2011 Rødovre den 22. oktober 2011 Til stede: Ikke til stede: Formand: Anker Haldbæk (AH) Næstformand: Lars Jacobsen (LJ) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) TUR-formand:

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU3 den 16/04 2012 Rødovre den 17. maj 2012 Til stede: Ikke til stede: Formand: Anker Haldbæk (AH) Næstformand: Lars Jacobsen (LJ) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) TUR-formand:

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU2 den 05/03 2015 Vietnam den 25. marts 2015 Til stede: Ikke til stede: Formand: Lars Jacobsen (LJ) Næstformand: Michael Pedersen (MP) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM)

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat UB2 30/06 2009 Rødovre den 23. juni 2009 Tilstede: Ikke til stede: Formand: Poul Primdahl (PP) Næstformand: Michael Wittendorff (MW) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) TUR-formand:

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Rødovre den 2. marts 2011 Referat af UB1 den 8. februar 2011 Til stede: Ikke til stede: Formand: Anker Haldbæk (AH) Næstformand: Michael Wittendorff (MW) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Rødovre den 4. august 2014 Referat af UB2 den 7. april 2014 Til stede: Formand: Lars Jacobsen (LJ) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) TUR-formand: Lise Mollerup Sørensen (LMS) Ungdomsleder:

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU3 07/04 2008 Rødovre den 26. april 2008 Tilstede: Ikke tilstede: Formand: Poul Primdahl (PP) Næstformand: Michael Wittendorff (MW) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) TUR-formand:

Læs mere

Københavns Bowling Union

Københavns Bowling Union Ordinært repræsentantskabsmøde 2012 Indholdsfortegnelse side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indkaldelse 2. Program 3. Dagsorden 4. Mandatliste 5. Repræsentantskabsmødet 2011 6. Forhandlingsprotokol 2011/2012

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Rødovre den 17. maj 2012 Referat af UB2 den 24. april 2012 Til stede: Ikke til stede: Formand: Anker Haldbæk (AH) Næstformand: Lars Jacobsen (LJ) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM)

Læs mere

Zone opdeling ca. som sådan men med de grænser der er i dag

Zone opdeling ca. som sådan men med de grænser der er i dag Zone opdeling ca. som sådan men med de grænser der er i dag Organisationsplan Amatør- og Ordensudvalg Repræsentantskab bestående af 1 medlem fra hver klub Forbundsbestyrelsen Bestående af 1 formand og

Læs mere

Håndbog for stævner i KBU side 1 af 12 INDHOLD

Håndbog for stævner i KBU side 1 af 12 INDHOLD Håndbog for stævner i KBU side 1 af 12 INDHOLD Old Boys / Girls Stævner... 2 KBU Kredskamp... 4 KBU Åbningsstævne... 5 KM Indledende... 6 KM Single Finaler... 8 KM Mix... 9 KBU Cup Indledende... 10 KBU

Læs mere

Referat af repræsentantskabsmøde. den 3. marts 2013. Mandaternes/gæsternes prøvelse Der var fremmødt 44 stemmeberettigede, svarende til 57%.

Referat af repræsentantskabsmøde. den 3. marts 2013. Mandaternes/gæsternes prøvelse Der var fremmødt 44 stemmeberettigede, svarende til 57%. Referat af repræsentantskabsmøde den 3. marts 2013 Pkt. 1 Pkt. 2 Pkt. 3 Pkt. 4 Mandaternes/gæsternes prøvelse Der var fremmødt 44 stemmeberettigede, svarende til 57%. Valg af dirigent John Wozny blev valgt.

Læs mere

Københavns Bowling Union

Københavns Bowling Union Ordinært Repræsentantskabsmøde Søndag den 14. marts 2010 på Rødovregård Kirkesvinget 1, Rødovre Velkommen på mødet Forretningsudvalget (/) TILSLUTTET DANMARKS BOWLING FORBUND OG DANMARKS IDRÆTS-FORBUND

Læs mere

Generelle regler lokalserier FBwU / JBU

Generelle regler lokalserier FBwU / JBU Generelle regler lokalserier FBwU / JBU 1 Serier af geografisk opdelinger Stk. 1 Danmarksturneringen se forbundets hjemmeside. Stk. 2 Lokalturneringen inddeles for hver sæson af JBU/FBwU's turneringsudvalg.

Læs mere

Referat - Unionsbestyrelsesmøde Den 4. august 2014 - Viby

Referat - Unionsbestyrelsesmøde Den 4. august 2014 - Viby Mødt: Formand Lars Nilsen (LN) Næstformand Charlotte Mersch (CM) (referent i ABs fravær) Kasserer Hans Græsvig (HG) Ungdomsleder Helle Sørensen (HS) Region 1- formand Ejgil Nielsen (EN) Region 2 - formand

Læs mere

Referat fra SBwU's Repræsentantskabsmøde. 1. marts 2014

Referat fra SBwU's Repræsentantskabsmøde. 1. marts 2014 Dagsorden ifølge lovene: Referat fra SBwU's Repræsentantskabsmøde 1. marts 2014 1. Mandaternes prøvelse: Navneopråb ved Ib Johansen. Der kan være 56 stemmeberettigede. Optælling viser at vi er mødt 32.

Læs mere

5. REPRÆSENTANTSKABSMØDET 2010

5. REPRÆSENTANTSKABSMØDET 2010 Ordinært repræsentantskabsmøde 2011 Afsnit 5 side 1 5. REPRÆSENTANTSKABSMØDET 2010 Repræsentantskabsmødet blev afholdt den 14. marts 2010 på Rødovregård. Følgende klubber var repræsenteret ved repræsentantskabsmødet:

Læs mere

SBwU - Referat. Referat Klub-kredsmøde 31. januar 2014. Mødedato og tid 31.01.2014 19:00 Sted

SBwU - Referat. Referat Klub-kredsmøde 31. januar 2014. Mødedato og tid 31.01.2014 19:00 Sted Copyright SBwU SBwU - Referat Returadresse: Sekretær Ib Johansen, Ewalds Have 35, 4300 Holbæk sekretaer@sbwu.dk 3. februar 2014 Referat Klub-kredsmøde 31. januar 2014 Mødedato og tid 31.01.2014 19:00 Sted

Læs mere

Københavns Bowling Union

Københavns Bowling Union Ordinært Repræsentantskabsmøde Søndag den 16. marts 2014 kl. 10:30 Festsalen på Tinderhøj Skole Fortvej 71, Rødovre Velkommen på mødet Forretningsudvalget TILSLUTTET DANMARKS BOWLING FORBUND OG DANMARKS

Læs mere

Københavns Bowling union Spilleregler 2013

Københavns Bowling union Spilleregler 2013 Side 1 af 10 Indholdsfortegnelse 1 Turneringen... 1 Stk. 3 Københavnsserie:... 2 Stk. 4 Københavnsrækkerne:... 2 Stk. 5 Mixrækkerne... 2 Stk. 6 Nye hold i turneringen:... 3 Stk. 7 Damer kan deltage på

Læs mere

Referat Riffelsektions Møde

Referat Riffelsektions Møde Referat Riffelsektions Møde TID: Tirsdag den 5. februar 2015 kl. 17.30 22.45 STED: Comwell Korsør Ørnumvej 6 4220 Korsør DELTAGERE: Lars Jepsen(LJ), Flemming Brandenborg(FB). Ib Hansen(IH), Anders Sode(AS)

Læs mere

Referat af generalforsamling tirsdag d. 20. januar 2009

Referat af generalforsamling tirsdag d. 20. januar 2009 Referat af generalforsamling tirsdag d. 20. januar 2009 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Regnskab 4. Indkomne forslag. (Skal være formanden i hænde senest 1 uge før.) 5. Valg af

Læs mere

Bestyrelsesmøde Tid Torsdag d. 26. juni - kl. 17.30 Sted Idrættens Hus, mødelokale 2 Mødeleder Jens Terkelsen Referent Henriette Gilhøj

Bestyrelsesmøde Tid Torsdag d. 26. juni - kl. 17.30 Sted Idrættens Hus, mødelokale 2 Mødeleder Jens Terkelsen Referent Henriette Gilhøj Bestyrelsesmøde Tid Torsdag d. 26. juni - kl. 17.30 Sted Idrættens Hus, mødelokale 2 Mødeleder Jens Terkelsen Referent Henriette Gilhøj Deltagere Fraværende ved afbud Jens Terkelsen, Christina Carls, Henriette

Læs mere

Møde i Aalborg HK s bestyrelse tirsdag d. 16. august 2011 kl. 19.00 i Idrætshallens cafeteria

Møde i Aalborg HK s bestyrelse tirsdag d. 16. august 2011 kl. 19.00 i Idrætshallens cafeteria Møde i Aalborg HK s bestyrelse tirsdag d. 16. august 2011 kl. 19.00 i Idrætshallens cafeteria Dagsorden: 1) Godkendelse af referat 1.1 Er godkendt og lagt på nettet 2) Indlæg fra bestyrelsesmedlemmerne

Læs mere

Til Fodbold bestyrelsen i HEI samt FU

Til Fodbold bestyrelsen i HEI samt FU Til Fodbold bestyrelsen i HEI samt FU Hermed indkaldes der til bestyrelsesmøde tirsdag den 19. februar kl. 19.00. Mødet afholdes i Skæring hallen. Dagsorden: 1. Velkomst 2. Godkendelse af sidste referat

Læs mere

Kim Nørrebo KN Medl. Af bestyrelsen

Kim Nørrebo KN Medl. Af bestyrelsen Side 1 af 5 Dato 7 april 2005 kl. 19.00 Sted Deltagere Afbud Klubhuset Charlie Herbst CH Formand Kenneth Radoor KR Næstformand Lars Storr LS Sekretær Alice Ogstrup AO Kassere Merethe Aggergren MA Medl.

Læs mere

Tirsdag den 7. januar 2014 kl. 1800-21.00 i Tennishallen, Stadionvej

Tirsdag den 7. januar 2014 kl. 1800-21.00 i Tennishallen, Stadionvej Bestyrelsesmøde i ØTK Steen Refnov (SR)Gert Plenge (GP) Steen Jensen (SJ) Judy Nehm (JN) Michael Sørensen (MS), Sirpa Bode (SB) Maiken Dirch Olsen (MDO)Hans Jørgen Jensen, (HJJ)(afbud) Mona Aagaard (MA)

Læs mere

Referat af personalemøde torsdag den 11. september 2014 på Forbundskontoret

Referat af personalemøde torsdag den 11. september 2014 på Forbundskontoret Viby J., den 18. september 2014 Referat af personalemøde torsdag den 11. september 2014 på Forbundskontoret Deltagere: Kreds 1: Kreds 2: Kreds 3: Kreds 4: Kreds 5: Kreds 6: Kreds 7: Kreds 8: Forbundskontoret:

Læs mere

Dagsorden for bestyrelsesmøde i OIK Mandag den 2. juli 2012, kl. 18.00 i klubrummet

Dagsorden for bestyrelsesmøde i OIK Mandag den 2. juli 2012, kl. 18.00 i klubrummet Dagsorden for bestyrelsesmøde i OIK Mandag den 2. juli 2012, kl. 18.00 i klubrummet Dagsorden: 1. Godkendelse af dagsorden 2. Valg af referent 3. Godkendelse af referat fra sidste møde. a. Husk Lars beslutning

Læs mere

Bestyrelsesmøde tirsdag den 26. januar 2010 kl. 17.30

Bestyrelsesmøde tirsdag den 26. januar 2010 kl. 17.30 Deltagende: Lene Sørensen, Jonas Niebling, Kristian Nielsen, Christian Thrysøe og Martin Andersen. Fraværende: Niels Monsen, Signe Baldvinsson 0. Godkendelse af referat. - Referat fra 25. november 2009

Læs mere

Sportskommision Road Racing og Drag Racing

Sportskommision Road Racing og Drag Racing Sportskommision Road Racing og Drag Racing Referat fra SK møde 19. december 2011, kl. 19.00 møde 06-11 Sted: Jesper Holm privatadresse Deltagere: Jesper Holm (formand) (JH) og Palle Lind (PL). Dagsorden:

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 1. Valg af dirigent og referent Niels Jensen blev valgt som dirigent. Ask Nørgaard blev valgt som referent. Dirigenten

Læs mere

LOVE BESTEMMELSER 2015

LOVE BESTEMMELSER 2015 LOVE OG BESTEMMELSER 2015 Indholdsfortegnelse Indhold... Ændret Love 1. Navn og hjemsted... 01-01 /1991 2. Formål... 02-01 /1991 3. Organisation og tilhørsforhold... 03-01 /2006 4. Klubberne... 04-01 /2003

Læs mere

Klubudvikling og Uddannelse

Klubudvikling og Uddannelse Klubudvikling og Uddannelse Referat fra møde i DMU Uddannelsespanel Tid: 19. september 2011 kl. 17.00 21.30 Sted: Fjelsted Skov Kro Deltagere: Jesper Holm (formand), Pia Dall Petersen, Joy Nordkvist, Hanne

Læs mere

RUDE 11 LIGAEN. Scoretavler & Betaling. Generelle spilleregler. Rude 11 Liga Mesterskabet

RUDE 11 LIGAEN. Scoretavler & Betaling. Generelle spilleregler. Rude 11 Liga Mesterskabet Afsnit 1 Afsnit 2 Afsnit 3 Afsnit 4 Afsnit 5 Afsnit 6 Afsnit 7 Afsnit 8 Afsnit 9 Afsnit 10 Afsnit 11 Afsnit 12 Afsnit 13 Afsnit 14 Rude 11 Ligaen Puljer Holdsammensætning Spillere Puljeinddeling Spillerunder

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde 27.10.14

Referat af bestyrelsesmøde 27.10.14 Referat af bestyrelsesmøde 27.10.14 Mandag d. 27/10 2014, kl. 19.30 Sted: Mødelokalet, fodboldafdelingen Til stede: Birgitte Gullacksen, formand BG Lars Kastberg, næstformand LK Niels Chr. Teglgaard, kasserer

Læs mere

EKIF Bestyrelsesmøde nr 2. d. 8/5 2014

EKIF Bestyrelsesmøde nr 2. d. 8/5 2014 EKIF Bestyrelsesmøde nr 2 d. 8/5 2014 REFERAT Deltagere: Per A., Birgit (badminton), Tommy (fodbold), Ann (tennis), Majbrit (håndbold), Kim S. (ansvarlig for EKIF på de sociale medier) Referat ifølge dagsorden:

Læs mere

KBU INFORMERER FORENINGS- OG KLUBLEDERAKADEMI

KBU INFORMERER FORENINGS- OG KLUBLEDERAKADEMI KBU Ved Sporsløjfen 10, 2 2100 København Ø. Tlf.: 3927 7144 FAX.: 3927 7244 Mail: kbu@kbu.dbu.dk Hjemmeside: www.kbu.dbu.dk Telefontid: Man Tors kl. 12:00 16:00 Fre kl. 12:00 15:00 Kontortid: Man Tors

Læs mere

LOVE BESTEMMELSER 2011

LOVE BESTEMMELSER 2011 LOVE OG BESTEMMELSER 2011 Indholdsfortegnelse Indhold... Ændret Love 1. Navn og hjemsted... 01-01 /1991 2. Formål... 02-01 /1991 3. Organisation og tilhørsforhold... 03-01 /2006 4. Klubberne... 04-01 /2003

Læs mere

Aktivitetsmøde i Udvalget for TeamGym Søndag den 4. november 2012 kl. 09.00

Aktivitetsmøde i Udvalget for TeamGym Søndag den 4. november 2012 kl. 09.00 Referat af Marianne Rasmussen Antal stemmeberettiget 44 Dagsorden: Aktivitetsmøde i Udvalget for TeamGym Søndag den 4. november 2012 kl. 09.00 1. Valg af dirigent - Bent Garsted 2. Valg af stemmetællere

Læs mere

Fredericia forenede Fodboldklubber Fredericia.dk. Referat af bestyrelses møde den 29. august 2013

Fredericia forenede Fodboldklubber Fredericia.dk. Referat af bestyrelses møde den 29. august 2013 Fredericia forenede Fodboldklubber Fredericia.dk Referat af bestyrelses møde den 29. august 2013 Dagsorden for bestyrelses møder i Fredericia f.f. 1 Gennemgang og godkendelse af sidste referat 2 Nyt fra

Læs mere

Leveregler/Praktiske oplysninger for trænere og ledere i Roskilde Boldklub / FC Roskilde

Leveregler/Praktiske oplysninger for trænere og ledere i Roskilde Boldklub / FC Roskilde Klubhus Leveregler/Praktiske oplysninger for trænere og ledere i Roskilde Boldklub / FC Roskilde Klubhusets åbningstider findes på tavler i Idrætsparken og på klubbens hjemmeside. Klubhuset har som hovedregel

Læs mere

BESTYRELSESMØDE 28.04.2010

BESTYRELSESMØDE 28.04.2010 BESTYRELSESMØDE 28.04.2010 Tilstede; Afbud; Sted: Agenda: Steen Seitner (SS), formand Flemming Adriansen (FA), næstformand Jørn Østergren (JØ), kasserer Flemming Scheuer-Larsen (FSL), ungdomsudvalg Hans

Læs mere

REFERAT AF MØDE I FORRETNINGSUDVALGET 25. JUNI 2008

REFERAT AF MØDE I FORRETNINGSUDVALGET 25. JUNI 2008 REFERAT AF MØDE I FORRETNINGSUDVALGET 25. JUNI 2008 25. juni 2008 kl. 19:00 på, DAGSORDEN: 1. Godkendelse af referater 2. Formandens beretning v/formanden 3. Regnskab, Budget og Satser v/ Kassereren. 4.

Læs mere

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød - 1- DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse

Læs mere

VEDTÆGTER FOR VEJBY BILLARD KLUB. 1 Vedtægter for Vejby Idrætsforening er gældende for medlemmer af Vejby Billard Klub.

VEDTÆGTER FOR VEJBY BILLARD KLUB. 1 Vedtægter for Vejby Idrætsforening er gældende for medlemmer af Vejby Billard Klub. VEDTÆGTER FOR VEJBY BILLARD KLUB 1 Vedtægter for Vejby Idrætsforening er gældende for medlemmer af Vejby Billard Klub. 2 Generalforsamlingen afholdes hvert år i maj. Medlemmer der er i kontingentrestance

Læs mere

Ordinær generalforsamling i. Gladsaxe Volleyball Klub

Ordinær generalforsamling i. Gladsaxe Volleyball Klub Ordinær generalforsamling i 27. august 2011 Med følgende dagsorden ifølge vedtægterne: Gladsaxe Volleyball Klub Tirsdag den 30. august kl. 19.00 i pavillonen ved Engelsborghallen, Engelsborgvej 93, 2800

Læs mere

Juniorudvalgsmøde 19/1 2015

Juniorudvalgsmøde 19/1 2015 Juniorudvalgsmøde 19/1 2015 Sted Til Stede : Hos Hans, Almuevej 7, Skanderborg : Hans Hussmann, Jens Ib Søborg, Ole Roed Bloch, Bjarne Alstrup (Bestyrelsen) og Henrik Meyer Thomsen (Referant) Ikke til

Læs mere

Københavns Bowling Union

Københavns Bowling Union Repræsentantskabsmødet blev afholdt den 16. marts 2014 på Tinderhøj Skole, Rødovre Følgende klubber var repræsenteret ved repræsentantskabsmødet: SAS v/ Erik Svensson, Hans Svane KingPins v/ Jesper Winkel

Læs mere

Dagsorden Drøftelser etc. Beslutninger med angivelse af eventuelle frister

Dagsorden Drøftelser etc. Beslutninger med angivelse af eventuelle frister Bestyrelsesmøde Dato: 25/02, 2015 kl. 18.30 Tilstede: Claus, Jørgen, Leif J, Lene, Jens H, Finn B Afbud: Leif C Opsamling fra sidste referat. Den. 25/11 2014 GF. Den. 18/01 2015 Dagsorden Drøftelser etc.

Læs mere

Referat af Bestyrelsesmøde hos Jan Marker, Ledreborg Allé 10 søndag den 25. maj 2014

Referat af Bestyrelsesmøde hos Jan Marker, Ledreborg Allé 10 søndag den 25. maj 2014 Referat af Bestyrelsesmøde hos Jan Marker, Ledreborg Allé 10 søndag den 25. maj 2014 Tilstede: Peter Vestergaard Charlotte Christoffersen Jan Marker Jesper Petersen Mogens Frølund Michael Jakobsen Fleur

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i. tirsdag d. 26. februar 2008

Referat af ordinær generalforsamling i. tirsdag d. 26. februar 2008 Referat af ordinær generalforsamling i Brøndby Judo Klub tirsdag d. 26. februar 2008 1. Valg af dirigent og referent Svend Hansen blev valgt som dirigent. Michael Sørvin blev valgt som referent. Svend

Læs mere

Regler for UV-Rugby juni 2005

Regler for UV-Rugby juni 2005 Retningslinier For Afvikling af Danmarksturnering i UV-rugby Elite og Underliggende Divisioner Juni 2005. Indhold. 1. Afvikling af kampe for Elite divisionen. 2. Afvikling af kampe udenfor elite - divisionen.

Læs mere

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Referat Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Pkt. 1 Pkt. 2 Mandaternes/gæsternes prøvelse Der var fremmødt 41 mandater, fra 18 klubber, svarende til 59 %. 3 gæster. Per Henriksen DBwF Jan Donde DBwF Kurt

Læs mere

Referat fra Kredsgeneralforsamlingen den 18. marts 2015 i Arena Randers

Referat fra Kredsgeneralforsamlingen den 18. marts 2015 i Arena Randers Referat fra Kredsgeneralforsamlingen den 18. marts 2015 i Arena Randers 1) Konstatering af antal fremmødte foreninger, samt valg af 3 stemmetællere. 30 foreninger deltog ud af kredsens 70 foreninger. Poul

Læs mere

REFERAT AF REPRÆSENTANTSKABSMØDE I DANSK SOFTBALL FORBUND AFHOLDT HOS AMAGER VIKINGS LØRDAG D. 21. MARTS 2015

REFERAT AF REPRÆSENTANTSKABSMØDE I DANSK SOFTBALL FORBUND AFHOLDT HOS AMAGER VIKINGS LØRDAG D. 21. MARTS 2015 REFERAT AF REPRÆSENTANTSKABSMØDE I DANSK SOFTBALL FORBUND AFHOLDT HOS AMAGER VIKINGS LØRDAG D. 21. MARTS 2015 Tilstede: 10 klubber var tilmeldt og fremmødt. 5 bestyrelsesmedlemmer deltog Stemmeberettigede:

Læs mere

Dansk Krolf Union DKU Stævner

Dansk Krolf Union DKU Stævner 28. april Generelt I skrivende stund afvikler DKU 3 stævner, der alle giver point til verdensranglisten. DM er kun for spillere der er medlem af en klub under DKU. VM og VM for par er åbne stævner, hvor

Læs mere

u13 FORÆLDREFOLDER Boldklubben Marienlyst Årgang 2001

u13 FORÆLDREFOLDER Boldklubben Marienlyst Årgang 2001 u13 FORÆLDREFOLDER Boldklubben Marienlyst Årgang 2001 Indholds fortegnelse Forord...3 Trænerens ansvar...4 Spillerens ansvar...5 Fælles regler for årgangene...6 Information...6 Deadlines...6 Forældre generelt...7

Læs mere

INDBYDELSE TIL TURNERINGERNE I KEGLEBILLARD CARAMBOLE

INDBYDELSE TIL TURNERINGERNE I KEGLEBILLARD CARAMBOLE Den Danske Billard Union The Danish Billiard Federation Idrættens Hus Brøndby Stadion 20 DK-2605 Brøndby Telefon: +45 43 26 26 26 E-mail: ddbu@ddbu.dk Internet: http:/www.ddbu.dk Spar Nord Reg. Nr. 9219

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i. Ejerlauget Krogengen. den 17. marts 2015 kl. 19:00

Referat af ordinær generalforsamling i. Ejerlauget Krogengen. den 17. marts 2015 kl. 19:00 Referat af ordinær generalforsamling i Ejerlauget Krogengen den 17. marts 2015 kl. 19:00 Fremmødte: 17 husstande, heraf 2 ved fuldmagt. Bestyrelsen var repræsenteret af: Formand Kristian Kruse-Birch (nr.

Læs mere

Riffelsektionen Mødeindkaldelse og dagsorden

Riffelsektionen Mødeindkaldelse og dagsorden Riffelsektionen Mødeindkaldelse og dagsorden 25. NOVEMBER 2012 9.30 16.00 BPI SKYTTECENTER. MØDE INDKALDT AF MØDETYPE DIRIGENT REFERENT Hugo Andresen Ordinært sektionsmøde Ib Hansen Anders Sode TIDTAGER

Læs mere

Referat Riffel-Sektions Møde

Referat Riffel-Sektions Møde Referat Riffel-Sektions Møde TID: Onsdag den 12. august 17.30 22.00 STED: Idrættens Hus Brøndby DELTAGERE: AFBUD: Hugo Andresen (HA) Ib Hansen (IH) Flemming Brandenborg (FB) Anders Sode (AS) Peter Hansen,

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde den 24. juni 2014. Dagsorden: Afbud fra Henrik Lerfeldt og Lars Lundby Underskrives ved næste møde.

Referat af bestyrelsesmøde den 24. juni 2014. Dagsorden: Afbud fra Henrik Lerfeldt og Lars Lundby Underskrives ved næste møde. Referat af bestyrelsesmøde den 24. juni 2014. Dagsorden: A. Konstatering af fremmødte B. Gennemgang og underskrift af referater fra sidste møde Afbud fra Henrik Lerfeldt og Lars Lundby Underskrives ved

Læs mere

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.:

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.: Referat fra Stautrup Tennisklub's ordinære generalforsamling lørdag den 23. juni 2012 kl. 11.00 Formanden bød velkommen til de 25 fremmødte medlemmer. Dagsorden 1. Valg af dirigent: Freddy Jacobi blev

Læs mere

BILAG A Forslag til Håndboldreglement FSKBH Håndbold

BILAG A Forslag til Håndboldreglement FSKBH Håndbold BILAG A Forslag til Håndboldreglement FSKBH Håndbold Formål og gyldighedsområde Formålet er at samle de københavnske firmaklubbers håndboldspillere til idrætslig samvær til gavn og glæde for udøverne og

Læs mere

Referat af generalforsamling den 27. marts 2012 kl. 19.00 Sted: Klubhuset.

Referat af generalforsamling den 27. marts 2012 kl. 19.00 Sted: Klubhuset. Referat af generalforsamling den 27. marts 2012 kl. 19.00 Sted: Klubhuset. Tilstede var: 7 medlemmer og 7 bestyrelsesmedlemmer Dagsorden: (ifølge vedtægterne) 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning

Læs mere

VELKOMMEN TIL SÆSONEN 2015-2016

VELKOMMEN TIL SÆSONEN 2015-2016 VELKOMMEN TIL SÆSONEN 2015-2016 LANGESKOV BADMINTON KLUB 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Forside foto: Formanden modtog pris ved Badminton Fyn Repræsentantskabsmøde da LBK blev kåret til Årets Klub Side 2: Side

Læs mere

FYNS KEGLE UNION SPILLEREGLER FOR DE FYNSKE SERIER. Serie 1 M/K

FYNS KEGLE UNION SPILLEREGLER FOR DE FYNSKE SERIER. Serie 1 M/K FYNS KEGLE UNION SPILLEREGLER FOR DE FYNSKE SERIER Serie 1 M/K Kampafvikling: Fire hold mødes over 4 baner, og der spilles 30 slag på hver bane, fordelt med 15 slag i venstre side og 15 slag i højre side.

Læs mere

Referat af generalforsamling HF Oldhøjen 2014

Referat af generalforsamling HF Oldhøjen 2014 Referat af generalforsamling HF Oldhøjen 2014 Søndag den 30. marts kl. 11:00 i selskabslokalerne Præstevangsvej 10A, 8210 Aarhus V 49 haver repræsenteret (60 personer) l. Valg af dirigent Anette, have

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde

Referat fra bestyrelsesmøde Ejendomsinspektørerne Faglig landsklub for ledere Upsalagade 20 B 2100 København Ø Tlf. 70 15 44 80 Mail: fagligpuls@forbundet.dk Referat fra bestyrelsesmøde Afholdt fredag den 17. januar 2014 i Kolding

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Dragør Boldklub 22. februar 2011.

Referat af Generalforsamling i Dragør Boldklub 22. februar 2011. Referat af Generalforsamling i Dragør Boldklub 22. februar 2011. Dagsorden 1) Valg af dirigent. 2) Formandens beretning 3) Kassereren aflægger regnskab 4) Indkomne forsalg 5) Valg 6) Eventuelt Fra bestyrelsen

Læs mere

Tilmeldingsskema findes på hjemmesiden. Efter DBwF rep møde den 25 Maj.

Tilmeldingsskema findes på hjemmesiden. Efter DBwF rep møde den 25 Maj. Tilmeldingsskema findes på hjemmesiden. Efter DBwF rep møde den 25 Maj. Der gøres opmærksom på, at der på JBU s repræsentantskabsmøde den 20. marts 2004, blev der vedtaget, at seniorhold der udebliver

Læs mere

Dansk Sportsdykker Forbund Medlem af CMAS Confederation Mondiale des Activit es Subaquatiques. DIF Danmarks Idræts-Forbund

Dansk Sportsdykker Forbund Medlem af CMAS Confederation Mondiale des Activit es Subaquatiques. DIF Danmarks Idræts-Forbund Referat Bestyrelsesmøde 02-2005 Idrættens Hus Fredag, den 4. februar 2005 kl. 19.00 16. marts 2005 1. Godkendelse af dagsorden. 2. Godkendelse af referat fra møde 01-2005 3. Budget 1. Budget 2005 2. Finnesvømmer

Læs mere

Referat af møde i Telefonvagtudvalget (TVU)

Referat af møde i Telefonvagtudvalget (TVU) Referat af møde i Telefonvagtudvalget (TVU) Lørdag den 12. april 2008 kl. 11 40 16 00 Hovedservicekontoret, Thorsgade 59, 3. tv, 2200 København N Dagsorden: 1. Oplæsning af AA's formålserklæring og indledning

Læs mere

Bestyrelsesmøde Ikast KFUM Volley. Tirsdag den 6. marts hos Poul Kastbjerg, Grønhøj 16.

Bestyrelsesmøde Ikast KFUM Volley. Tirsdag den 6. marts hos Poul Kastbjerg, Grønhøj 16. Bestyrelsesmøde Ikast KFUM Volley Tirsdag den 6. marts hos Poul Kastbjerg, Grønhøj 16. Indkaldte: Tove Mogensen, Anja Kjærsgaard, Lisa Gramkow Østergaard, Erik Kreuzfeldt, Poul Kastbjerg, Jørgen Donslund.

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde den 23/3 2011

Referat af bestyrelsesmøde den 23/3 2011 Referat af bestyrelsesmøde den 23/3 2011 Tilstedeværende: Fraværende: Leif Meitilberg (), Michael Sølling (), Inger Neye (IN), Allan Schwab (AS), Jan Nielsen () Jonas Rasmussen(JR) Punkt Dagsorden Kommentar

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Inge-Lise Rasmussen, formand Ulla Torp, næstformand Jørgen Rønnebech Mona Jensen

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Inge-Lise Rasmussen, formand Ulla Torp, næstformand Jørgen Rønnebech Mona Jensen Halsnæs Ny Boligselskab Indkaldelse til organisationsbestyrelsesmøde Mandag den 27. januar 2014 kl. 17.00 I festlokalet, Vognmandsgade 16, kælderen, Frederiksværk Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Formanden v. Poul Henning byder velkommen og præsenterer bestyrelsen. Tilstede fra bestyrelsen er; Kenni Thunø, Torben Olsen,

Læs mere

Husbestyrelsen. Mødedato: 9. november 2009. Mødetidspunkt: Kl. 15.00-17.00. Medborgerhuset Korskær. Emne for mødet: Formål med mødet:

Husbestyrelsen. Mødedato: 9. november 2009. Mødetidspunkt: Kl. 15.00-17.00. Medborgerhuset Korskær. Emne for mødet: Formål med mødet: Emne for mødet: Formål med mødet: Forbered inden mødet: Medbring: Til stede: Beboerrepræsentanter: Anne-Dorthe Tuemose (næstformand) Inga Pedersen Kajus Nielsen Personalerepræsentanter: Grethe Hansen Tina

Læs mere

Kørestolsfodbold. Turneringsregler for afviklingen af ForbundsMesterskab april 2014

Kørestolsfodbold. Turneringsregler for afviklingen af ForbundsMesterskab april 2014 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Turneringsregler for afviklingen af ForbundsMesterskab 1.1. Speedtestregler og spilleregler 1.2. Turneringsudvalg 1.3. Turneringens opbygning 1.4. Turneringssæson 1.5. Holdtilmelding

Læs mere

Bestyrelsesmøde tirsdag d. 6. februar 2007 kl. 16.30 på forbundskontoret i Odense.

Bestyrelsesmøde tirsdag d. 6. februar 2007 kl. 16.30 på forbundskontoret i Odense. Bestyrelsesmøde tirsdag d. 6. februar 2007 kl. 16.30 på forbundskontoret i Odense. Dagsorden: 1. Bemærkninger eller tilføjelser til denne dagsorden 2. Generelle sager Status på virksomhedsplanen Hvordan

Læs mere

Bestyrelsesmøde. Torsdag den 23. april 2015 afholdtes bestyrelsesmøde i Amager Badminton Club.

Bestyrelsesmøde. Torsdag den 23. april 2015 afholdtes bestyrelsesmøde i Amager Badminton Club. Bestyrelsesmøde Torsdag den 23. april 2015 afholdtes bestyrelsesmøde i Amager Badminton Club. På mødet deltog fra bestyrelsen Morten Munch, Thomas Kledal, Susan Christensen og Julie Schramm Rasmussen og

Læs mere

«il )9- II r' jemr- røndal. ff 24 oldo»ep. tetp- siori. Bowlernes hal DRGENS HJØRNE AMAGERBROGADE 178 TLF. 315564 84. Letpension 41(27 AMAGER-08RO WOW

«il )9- II r' jemr- røndal. ff 24 oldo»ep. tetp- siori. Bowlernes hal DRGENS HJØRNE AMAGERBROGADE 178 TLF. 315564 84. Letpension 41(27 AMAGER-08RO WOW tetp- siori røndal - «il )9- II r' Bowlernes hal 9411 4.4r *ø.wr 1111101101, mt- et r TIMM*. L.11 T I* 10 EI a : jemr-.. mmmmmm "11 Y RI 41(27 AMAGER-08RO WOW TIP EN TRÆFFER DRGENS HJØRNE AMAGERBROGADE

Læs mere

Brugshunderådet Dagsorden / referat

Brugshunderådet Dagsorden / referat Brugshunderådet Dagsorden / referat Mødedato: 3. september 2009 Sted: Fjeldsted Skovkro Deltagere: Alan Brettschneider (AB), Berith Andersen (BA), Birthe Neumann (BM), Erik Ahrends (EA), Hanne Boe (HA),

Læs mere

BE møde Agenda /Opgaveliste /Referat

BE møde Agenda /Opgaveliste /Referat Dato: Torsdag d. 10. november kl. 19.30 - hos Yates, Præstehaven 60 Deltagere: Gæster: BE Afbud: Bladt Agenda Nr. Punkt Ansvarlige Kommentar 1 Referat fra sidste møde kommentarer Godkendt 2 Kort status

Læs mere

TILSKUDSREGLER TIL AKTIVITETER I DE DANSKE SKYTTEFORENINGER

TILSKUDSREGLER TIL AKTIVITETER I DE DANSKE SKYTTEFORENINGER TILSKUDSREGLER TIL AKTIVITETER I DE DANSKE SKYTTEFORENINGER 14-02-2011 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Tilskudsregler til aktiviteter i De Danske Skytteforeninger (DDS)... 3 1. Geværterrænskydning,

Læs mere

tirsdag den 10. januar 2012 kl. 17.15 20.30

tirsdag den 10. januar 2012 kl. 17.15 20.30 10. januar 2012 Referat af bestyrelsesmøde tirsdag den 10. januar 2012 kl. 17.15 20.30 Deltagere: Christian Vestergaard, Iver Eriksen, Palle Christensen, Henrik Yde, Kirsten Sørensen, Tina Holm, Winnie

Læs mere

Visioner - Det er klubbens hensigt gennem målrettet træner- og lederindsats, at give piger, drenge, kvinder og mænd mulighed for at dyrke fodbold.

Visioner - Det er klubbens hensigt gennem målrettet træner- og lederindsats, at give piger, drenge, kvinder og mænd mulighed for at dyrke fodbold. Håndbog udgave 2012 Vi byder dig velkommen i Tune IF s fodboldafdeling, og ønsker dig held og lykke med dit nye fritidsjob. Fra ledelsens side lægges der megen vægt på, at samtlige trænere har den størst

Læs mere

Regler for UV-Rugby August 2008

Regler for UV-Rugby August 2008 Retningslinier For Afvikling af Danmarksturnering i UV-rugby og Underliggende Divisioner August 2008. Indhold. 1. Afvikling af Danmarksturneringen. 2. Afvikling af områdeturneringerne. 3. Udgår 4. Op/nedrykninger

Læs mere

Dagsorden for bestyrelsesmøde i OIK Mandag den 13. august 2012, kl. 18.00 i klubrummet

Dagsorden for bestyrelsesmøde i OIK Mandag den 13. august 2012, kl. 18.00 i klubrummet Dagsorden for bestyrelsesmøde i OIK Mandag den 13. august 2012, kl. 18.00 i klubrummet Dagsorden: 1. Godkendelse af dagsorden 2. Valg af referent 3. Godkendelse af referat fra sidste møde. 4. Sportsudvalget

Læs mere

Referat af FU-møde i Hjallese. Dagsorden: Dato: 23. januar 2008 Kl. 19:00. Til stede: Poul Jacobsen, Kim Skaanning, Benny Brinch og Chresten Nielsen

Referat af FU-møde i Hjallese. Dagsorden: Dato: 23. januar 2008 Kl. 19:00. Til stede: Poul Jacobsen, Kim Skaanning, Benny Brinch og Chresten Nielsen Referat af FU-møde i Hjallese. Dato: 23. januar 2008 Kl. 19:00 Til stede: Poul Jacobsen, Kim Skaanning, Benny Brinch og Chresten Nielsen Afbud: Hans Milter Pedersen Dagsorden: 1. Godkendelse af referat

Læs mere

Indhold. Unionslov 2005 1

Indhold. Unionslov 2005 1 Lov for Sjællands Bowling Union 2005 Indhold 1. Navn og hjemsted. 2. Formål. 3. Organisation og tilhørsforhold. 4. Klubberne. 5. Medlemmer. 6. Kontingent. 7. Regnskab. 8. Lokalkredsenes organisation. 9.

Læs mere

Dagsorden - Møde i Mariagerfjord Ungdomsskoles MED-udvalg. Onsdag den 23. januar 2013 kl. 17.00 19.00 i Ungdomshuset, Christiansgade 10, Hobro.

Dagsorden - Møde i Mariagerfjord Ungdomsskoles MED-udvalg. Onsdag den 23. januar 2013 kl. 17.00 19.00 i Ungdomshuset, Christiansgade 10, Hobro. Dagsorden - Møde i Mariagerfjord Ungdomsskoles MED-udvalg. Onsdag den 23. januar 2013 kl. 17.00 19.00 i Ungdomshuset, Christiansgade 10, Hobro. Mødt: Lars Otte Koefoed, Kasper Knudsen, Anne Gitte Bang

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde d. 2. september 2010

Referat af bestyrelsesmøde d. 2. september 2010 Referat af bestyrelsesmøde d. 2. september 2010 Dato og tid: Sted: Referat: 2. september 2010, kl. 17:00 Remissen, Østerbro LE Deltagere: Afbud: Hans J. Larsen (HJL) Morten Krydsfelt (MK) Hasanin Rudha

Læs mere

Generalforsamling for Skive Forenede Volleyballklubber lørdag den 20. april 2013 kl.16.00

Generalforsamling for Skive Forenede Volleyballklubber lørdag den 20. april 2013 kl.16.00 Generalforsamling for Skive Forenede Volleyballklubber lørdag den 20. april 2013 kl.16.00 Sted: Aakjærskolens cafe Referent: Gry Damgaard Nielsen. Referat: 1. Valg af dirigent Børge Mortensen Generalforsamlingen

Læs mere

Generalforsamling - Referat

Generalforsamling - Referat Generalforsamling - Referat Stubbekøbing, den 23. februar 2013 Mødedato og sted: 22. februar 2013 kl. 17:30 Sted: Mødeleder: Referent: SB s klubhus Benny Larsen Johnny Brincker Bestyrelsesmøde: Dagsorden:

Læs mere

Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a. Referat af 20. maj 2015 Repræsentantskabsmøde i Boligselskabet Kirstinevang Sted og tidspunkt Deltagere Afbud Ikke mødt Dagsorden Afdeling Kirstinelunds

Læs mere