KØBENHAVNS BOWLING UNION

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KØBENHAVNS BOWLING UNION"

Transkript

1 Referat FU6 14/ Rødovre den 23. oktober 2010 Tilstede: Ikke tilstede: Formand: Anker Haldbæk (AH) Næstformand: Michael Wittendorff (MW) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) TUR-formand: Anni Sørensen (AS) Seniorleder: Michael Pedersen (MP) Ungdomsleder: Alice Andersen (AA) Suppleant: Martin Guldager (MG) Suppleant: Inge Sambleben (IS) Suppleant for seniorleder: Jan Heilmann (JH) Suppleant for ungdomsleder: Daisy V. Møller (DM) Dagsorden: 1. Valg af mødeleder 2. Godkendelse af dagsorden 3. Opfølgning på referat (FU5) 4. Gennemgang af checkliste 5. Meddelelser a. Møderække (AH) b. DBwF og den nye forbundsbestyrelse (AH) c. Referat fra FB (AH) d. Nyt idrætssystem (AH) e. DBwF og KBU i samarbejde med nogle nye tiltag (AH) f. IKK (AH) g. Optagelse af nye klubber (AH) h. Bliver SBwU opløst hvad gør vi? (AH) i. Protestsag Lasse Scherlund (AH) j. Døvania brug af Mette Jensen (AH) k. BBC Tilskud til advokat (dispositionsfonden) (AH) l. Tiltag i KBU hvem vil hjælpe (AH) m. Ændring af dommer i hallerne (AH) n. Indbrud på kontoret 10/ (AH) o. National familie bowlingdag 22/ (MW) 6. Økonomi a. Turneringspriser b. Rejsetilskud c. Nyt tilskud/lån til DBwF (idrætssystemet) d. Budgetkontrol pr. 11/ e. Kommende budget (hvornår skal udvalgene komme med ønsker) f. Investering (tøj, inventar, IT osv.) 7. Senior a. Old Boys/Girls i. Start datoer ii. 1. gang under Edeka stævnet iii. Spørgeskemaaktiviteter :19/ BM Side 1

2 b. 3 unioners fremtid (SBwU melder fra) c. Øvrige unionskampe d. Kommende 8. Ungdom a. Tilskud til trøjer talentteam KBU b. Medaljer til ungdomseliten som KM mestre c. Propositioner for ungdomseliten d. Øvrige unionskampe e. Kommende aktiviteter 9. Turneringen a. Den nye turnering b. Trækning af hold c. Fremtidig planlægning 10. Diverse a. Oprydning af vores kontor (rengøring, istandsættelse mv) 11. Eventuelt Ad 1 Valg af mødeleder: AH bød velkommen til den nye sæson og bad MW om at lede mødet Ad 2 Godkendelse af dagsorden: Den fremsendte dagsorden blev godkendt uden ændringer Ad 3 Opfølgning på referat (FU5): Der var en ingen opfølgning på referatet af sidste møde. Ad 4 Gennemgang af tjekliste: Tjeklisten indeholder kun et enkelt udestående. Seniorlederen skal udarbejde en beskrivelse af, hvordan tildeling af bøder håndteres ved for sent indtastning af resultater fra turneringskampene. AH spørger til, hvordan man sikrer indtastning af resultater fra de kampe, hvor hjemmeholdet ikke stiller op. MP fortæller, at det er en opgave som ligger hos ham. AH stiller forslag om, at tjeklisten står nederst i referatet af hvert møde, så vi holder fast i de udeståender der måtte være. Ad 5a Møderækken: Møderækken er tidligere besluttet på FU4 FU7 - Onsdag den 27/ FU8 Torsdag den 9/ FU1 Fredag den 14/ FU2 Mandag den 28/ FU3 Tirsdag den 5/ :19/ BM Side 2

3 FU4 Onsdag den 18/ UB3 Torsdag den 23/ UB4 Mandag den 29/ UB1 Tirsdag den 8/ UB2 Onsdag den 27/ BM og LM melder afbud til UB4 som er planlagt til den 29/11. Mødet flyttes herefter frem til den 22/ Ad 5b Ad 5c Ad 5d Ad 5e Ad 5f DBwF og den nye forbundsbestyrelse: AH fortæller, at repræsentantskab nu er afviklet og det er blevet vedtaget, at det fremover er klubberne der bestemmer. Klubber på over 49 medlemmer har 2 stemmer ved de kommende repræsentantskabsmøder i Forbundet alle øvrige klubber har kun 1 stemme. Den nye forbundsbestyrelse er kommet i gang. Det bliver spændende hvordan vi femover kan følge med både på det økonomiske og på det rent organisatoriske plan. LM indskyder, at han ikke fremover vil bliver orienteret omkring forbundets økonomi. AH fortsætter, at klubberne kan/skal fremsende deres forslag inden 1. januar. AH mener, at vi må indkalde klubberne og fortælle om de nye krav der er til dem. FU/UB bliver fremover ikke orienteret, man skal selv ind og læse referatet for at finde ud af hvad der sker. FU må nok fremover påtage sig opgaven og sikre, at UB og vores klubber bliver orienteret. Referat fra FB: Der ligger referat af de sidste 2 afholdte møder på Forbundets hjemmeside. Nyt idrætssystem: Der ligger en stor opgave omkring det nye turneringssystem. Det nuværende registreringssystem bliver nedlagt. Forbundet har i denne sag fuldstændigt kørt sololøb. Bent Holst Rasmussen har haft mange kommentarer til det oplæg, som Niels Kristian fra JBU er kommet med. Niels Kristian er valgt til at styre projektet, men det forlyder, at der efterfølgende yderligere indgår 2 personer fra Fyn i projektet. Troels Funder er desuden sat på som projektleder. Med hensyn til økonomi omkring hele projektet så forlyder der meget sladder. Forbundet truer med licensforhøjelse, for at kunne dække udgifterne. Den eneste information vi får, bliver gennem de referater der bliver lagt på Forbundets hjemmeside. Et er dog klart, at det er Henrik Schartau der skal styre det økonomiske. DBwF og KBU i samarbejde med nogle nye tiltag: I samarbejdet omkring de nye tiltag, er det besluttet, at AH indgår som repræsentant fra KBU. Der er endnu ikke meldt ud hvornår det første møde skal afholdes. Der er mange af de nye tiltag der vil komme til at køre som landsdækkende arrangementer. FU vil blive orienteret senere, når/hvis der sker noget. IKK: Jonny Møller Jensen er stoppet som IKK koordinator. Der er i øjeblikket ved at blive uddannet en efterfølger for ham men det er ikke helt klart hvem dette er :19/ BM Side 3

4 Ad 5g Ad 5h Ad 5i Ad 5j Optagelse af nye klubber: Der er ved sæsonstart optaget en ny klub Game On. AH har desuden efter turneringen var planlagt haft kontakt med en Flemming, men ikke hørt fra ham siden. Bliver SBwU opløst hvad gør vi? På forbundets repræsentantskabsmøde stod Peter Hallgren (formand for SBwU) frem og bekendtgjorde, at SBwU nu bliver opløst. Der går mange rygter, og AS har forhørt sig hos Lone (seniorleder i SBwU), om de ønskede at være med i vores 4 unionskamp efter at FKBU og KFIU er blevet slået sammen. SBwU takkede nej så de må selv tro på, at unionen bliver opløst som union. LM mener ikke at KBU skal gøre noget. Hvis Sjælland vælger at opløse sig selv, så er der nogle i strukturen der må tage stilling til, hvordan deres turnering skal planlægges. IS spørger til de serier, hvor KBU og SBwU spiller sammen. Her mener LM at konsekvensen må være, at de ikke har hold med, hvis de ikke kan planlægge en turnering. MP mener kun at vi kan blive ramt på OBG. LM mener ikke at det er vores udspil hvordan SBwU vil klare den, men påpeger samtidig, at det ikke er Peter Hallgren der kan nedlægge unionen det må stadig være klubberne i SBwU der træffer en afgørelse om unionens nedlæggelse. AH spørger til hvordan vi skal forholde os, hvis en klub f.eks. Ravnsborg vælger at spille videre under KBU. LM svarer at det er OK hvis deres kampe spilles i en KBU hal (der er dog ingen krav om, at de skal træne i en KBU hal.). Protestsag Lasse Scherlund: (MW) MW har fået medhold i sin protest i forbindelse med Lasse Scherlunds deltagelse i Køge Youth Open. Det har efterfølgende vist sig, at der var 6 ungdomsspillere der ikke var berettiget til at deltage. Disse resultater skulle være annulleret på nuværende tidspunkt. Der er rygter om at en frivillig leder på Sjælland er blevet dømt et års karantæne i denne sag. Der er i FU bred enighed om, at følgevirkningerne af protesten ikke har været fair. MG supplerer med, at hvis dommen fastholdes, så får vi ingen til at arrangere stævner fremover. Døvania brug af Mette Jensen: KBU har selv haft en sag ved KBUs åbningsstævne. AH modtog en mail fra Døvania, som undrer sig over, at en ny spiller havde fået karantæne i forbindelse med klubskifte (flytning fra Fyn til København). Det er oplyst fra Licensformand Ilse Holst Rasmussen, at spilleren er blevet tildelt 8 dages administrativ karantæne (og ikke 3 måneders karantæne). AH orienterede klubben om dette, inden spilleren gik på banen, men kunne konstatere, at spilleren stod på resultatlisten. Kredsen har efterfølgende trukket hende ud af resultatlisten hvilket klubben har accepteret. Det viser sig, at der har været lidt forvirring omkring den dato hun er oprettet i Infosport (den 20/8) hvilket ikke er samme dato som licensen bliver udstedt af :19/ BM Side 4

5 licensformanden. LM konkluderer, at den nye forretningsgang omkring udstedelse af licens godt kan tage tid, da en licensansøgning skal gennem mange hænder. Derfor er den 8 dages administrative karantæne fornuftig men det er et problem, hvis spilleren bliver flyttet i Infosport med en anden dato. Ad 5k Ad 5l Ad 5m BBC Tilskud til advokat (dispositionsfonden): Dispositionsfonden har modtaget en ansøgning fra BBC om yderligere advokathjælp i forbindelse med lukning af hallen. Ansøgningen vil blive behandlet i dispositionsfondens forretningsudvalg (formand, kasserer og sekretær). Tiltag i KBU hvem vil hjælpe: AH savner lidt opbakning omkring de nye tiltag ønsker at der bliver nedsat nogle arbejdsgrupper til at tage sig af det praktiske. Det har aldrig været meningen, at det skulle være et projekt som han skulle køre alene selv om alle har nok at lave. Vi skal orientere klubberne om hvad der sker de skal være fuldstændig bevidst om, at det fremover er dem der bestemmer. KBU er fortsat til for klubberne i vores område og vi skal fortsat afholde vores repræsentantskabsmøde. I forbindelse med repræsentantskabsmødet i Forbundet, så skal vi samle klubberne til en bred diskussion og vi skal tilbyde at arrangere transport (uanset hvem der skal betale). Arrangementet på Bornholm er ikke blevet til noget. Jørgen Botting er dog ved at arrangere et dommerkursus her i efteråret. Ændring af dommer i hallerne: AH har tænkt meget på dommerordningen i KBU. Det forlyder, at man i Sverige godt kan køre en turnering uden en dommer. Her er det de to holdledere der ordner alle de administrative opgaver, samt at de i fællesskab løser eventuelle problemer. Hvilke opgaver påhviler dommerne i KBU: Den seriøse dommer tjekker om overtrædelsesadvarsel virker inden kampen. Dommeren byder velkommen til kampen, og sætter den i gang. Derudover er dommeren behjælpelig ved rejsning af kegler, og underskriver til slut scoretavlerne. Vi har dommere, som i de fleste haller bliver honoreret for at være til rådighed under kampen os andre får ikke betaling for det arbejde vi laver. Herefter var der fri diskussion om emnet, hvor der kom mange gode synspunkter frem. MW fortæller, at det i Sverige er hjemmeholdet der byder velkommen, og sætter opvarmning og kamp i gang. Begge holdledere skriver under på scoretavlen og hjemmeholdet indtaster resultater inden 3 timer. Alt hvad der skal diskuteres bliver ordnet af holdlederne. MP mener ikke, at dette er anderledes en afvikling af kampe i DFBU. AS tænker om det eventuelt kan give problemer med spillende holdledere? JH klubberne sparer penge da det i dag er dem der betaler for dommerordningen i de forskellige haller :19/ BM Side 5

6 MG er i tvivl. Er man ved at afskaffe dommerkorpset, eller vil man fremover kræve at holdlederne skal være dommeruddannet. MP man kan godt fastholde at kalde det et dommerkursus, ved stævner og lignende skal der være en dommer. LM jeg mener ikke at vi skal afskaffe dommerne i de store haller er det en god ide med en dommer eller en vagthavende klub. AH er bange for, at vi mister klubber fordi de ikke kan leve op til kravet om, at skulle stille et antal dommere. MW i Sverige er det sjældent er der er mere end 3 kampe i samme hal til forskel fra her, hvor hele hallen ofte er fyldt op - og det taler for bibeholdelse af vores dommere. Diskussionen blev afsluttet uden der blev truffet beslutning om nye tiltag. Ad 5n Indbrud på kontoret 10/9 2010: AH blev ringet op fredag morgen af Henrik Schartau. Forbundet var blevet kontaktet af nabo / forbipasserende. AH har efterfølgende diskuteret med LM, om det er noget der skal meldes til forsikringen. LM m ener at der er en rimelig stor selvrisiko, men afventer svar fra forsikringsselskabet. Vi har haft fat i en glarmester, som har lavet en midlertidig afdækning. Samme glarmester vil i næste uge komme og skifte ruden. AH takker IS, som har ryddet op efter indbruddet, hvor der ikke er blevet stjålet noget. Ad 5o National familie bowlingdag 22/8 2010: MW fortæller, at det nu er 3 uger siden afviklingen af National familie bowlingdag. Der foreligger endnu ikke et resultat af arrangementer og mange haller har endnu ikke meldt tilbage. Der var kun ganske få spillere og det var en kæmpe skuffelse. Vi skal evaluere om det er noget vi gider bruge kræfter på senere. Vi har efterfølgende ikke hørt noget fra Kræftramte børn. AH var rundt i de forskellige haller i KBU der var faktisk ingen der spillede. Det eneste sted man kunne se at der forgik noget, det var i Rødovre, men det virkede nærmest som en normal søndag. AH mener at tidspunktet for afviklingen var forkert valgt det burde måske ligge i f.eks. efterårsferien i stedet. Hallerne burde være pyntet op med skilte, foldere og bøsser. Der var intet. I Tårnby var der 2 klubber involveret, men de har ikke fået feed back. MW et optimistisk bud er et overskud på kr AH mener, at planlægningen fremover skal ned i kredsens for ellers er der ikke nogle derude til at tage imod dem. Ad 6a Turneringspriser: LM konstaterede, at turneringspriser kom meget sent ud, på grund af manglende kontraktforhandlinger med hallerne. I sidste ende måtte LM selv tage kontakt med hallerne. Turneringspriserne kom på KBUs hjemmeside torsdag før første runde :19/ BM Side 6

7 Priserne for ungdom i Tårnby blev i første omgang lagt ud med forbehold men priserne er efterfølgende blevet bekræftet. Priserne for Eliteserie i Rødovre var blevet annonceret for lav. Men dette bliver rettet. AH spørger til, om der foreligger en seriepris ved afvikling af stævner. LM svarer, at der i Rønne, Tårnby og Rødovre er en seriepris, hvorimod der i Glostrup vil være en pris pr. time. I Gladsaxe er der specielle regler som er afhængig af, om man spiller mod en klub som er hjemmehørende i hallen. Ad 6b Ad 6c Ad 6d Ad 6e Ad 6f Rejsetilskud: Indbetalingen til rejsetilskud er i denne sæson faldet fra 12 kr. pr. spiller til 5 kr. pr. spiller pr. kamp. Dette giver fejlagtig en opfattelse af, at turneringsafgiften er faldet. Rejsetilskud skal hvile i sig selv og derfor har det indflydelse på de samlede afgifter. De nye tal for rejsetilskud er lagt på KBUs hjemmeside. Nyt tilskud/lån til DBwF (idrætssystem): Der er usikkerhed omkring økonomien til det nye idrætssystem. AH spørger til, hvad vi vil gøre, hvis Forbundet pludselig står med hatten i hånden. LM svarere, at det må vi tage op når/hvis det sker. Budgetkontrol: LM gennemgår den fremsendte budgetkontrol, og kan konstatere, at der ikke er sket så meget siden sidst. Der er dog et hængeparti omkring afregning af unionens udgift i forbindelse med rejseudgifter til forbundets repræsentantskabsmøde. 4 unionskampen er afregnet. Der er stadig et udestående omkring afregning af unionskampen mod Skåne (det er KBU der mangler at fremsende en opkrævning). MG spørger til regnskabet for COY. LM svarer, at han gerne vil have regnskabet tilsendt, men undrer sig over det underskud der sidste år blev dækket af et lotteri. LM fortæller, at han har fået en regning på en KVIK kamp som er flyttet. MP mener at denne skal diskuteres efter mødet. Kommende budget (hvornår skal udvalgene komme med ønsker): AH spørger til hvordan budgetter vedtages for de enkelte udvalg. LM svarer, at budgetter vedtages på UB mødet i februar, og husker udvalgene på, at budgetforslag skal fremsendes inden udgangen af indeværende år (øget eller færre aktiviteter skal afspejles i budgettet). MG spørger til de som er afsat til ungdommen kan overføres til næste år. LM svarer som så ofte før, at dette skal godkendes af repræsentantskabet. Foreslår ungdomsudvalget, at de kommer med et dokumenteret forslag. Investering (tøj, inventar, IT osv): IS har hørt, at der er forslag om, at der skal købes nye trøjer til unionsholdene. AA korrigere, at det ikke er hende der spørger, men børnene. LM erindrer om, at der et budget for 2010 som ikke er opbrugt og foreslår at vi diskuterer det i forhold til ungdomsarrangementer. MP fortæller, at de har ordnet de hvide trøjer. LM fastslår, at der må være nogle der laver et budget og kommer til et oplæg :19/ BM Side 7

8 AH konkluderer, at hvis de enkelte udvalg ønsker noget, så skal vi have det op på budgetmødet. Ad 7a Ad 7b Ad 7c Ad 7d Old Boys/Girls: MP fortæller, at alle stævnedatoer ligger på hjemmesiden. Der har været mange klager over, at 1. stævne falder sammen med EDEKA stævnet. KBU kan dog ikke påtage sig at tage hensyn til hvad der eventuelt ligger af firmastævner. Vi har ikke for mange datoer at lege med. AH mener at den nye regel med, at man kan slette resultatet for et enkelt stævne må bøde på at de to stævner falder sammen. AS har fået meget kritik af præmier til nr. 10, 20., 30 osv. MP mener, at der var klar enighed i forretningsudvalget om at prøve noget nyt og vi må efterfølgende evaluerer. BM mener, at dem der reagere er spillere som normalt ligger højt placeret. Dem som derimod får glæde af den nye regel er de spillere, som normalt ikke vinder noget. AH synes det er dejligt med nye tiltag. MG spørger om det måske havde været mere spiseligt, hvis der havde været lodtrækning om præmierne (ud over nr. 1, 2 og 3). Det er vedtaget, at først i 2011 vil AS udlevere et spørgeskema til de deltagende hold, så vi dermed kan få spillernes mening inden vi lægger os fast på propositioner for den kommende sæson. 3 unioners fremtid (SBwU melder fra): Som tidligere nævnt, så er SBwU ikke interesseret i at deltage i en unionskamp med FSKBH og DFBU. Der vil derfor blive lavet en ny aftale om en venskabskamp kun med deltagelse af de 3 unioner. Øvrige unionskampe: Vi skal have fat i Sverige der skal en indbydelse ud. LM husker seniorudvalget på, at de skal budgettere ud fra det faktiske antal timer som hallen skal benyttes i. MP fortæller, at de budgetterer ud fra, at hallen skal benyttes fra kl. 09:00 til kl. 13:00 Almindelig CUP lodtrækning inden 14 dage. (i morgen 14 dage) Kommende aktiviteter: Der foretages lodtrækning til KBU-Cuppen inden 14 dage. Der er KM Mix den 31/10 og der kommer en indbydelse inden for få dage. LM erindrer om, at det er tid til at forny kontrakten med Jysk Emblemfabrik omkring medalje, og der skal bestilles til mindst 3 år. Ad 8a Ad 8b Tøj til talentteam KBU: AA fortæller, at hun og talenttræner gerne vil ansøge om trøjer. Der er lige nu 12 unge spillere. MW vil gerne diskuterer et eventuelt sponsorat af disse trøjer. Medalje til ungdomseliten som KM mestre: :19/ BM Side 8

9 På sidste FU blev det vedtaget, at der skal være medalje til det bedst placeret KBU hold i Elite ungdom. AH spørger til, om finalen tæller med. AS mener at det skal være lige som hos seniorerne, hvor det er det højst placerede hold inden slutspil Ad 8c Ad 8d Ad 8e Propositioner for ungdomseliten: AH efterlyser propositioner for ungdomseliten, har forgæves søgt på forbundets hjemmeside. Der har været diskussioner, om det er en kamp eller det er flere kampe. Hvordan er reglerne hvis mans skifter ud midt i en serie må man så ikke spille mere resten af dagen. MG vil forsøge at skaffe propositionerne, så vi har helt styr på, hvordan man skal forholde sig. Øvrige unionskampe: AH mangler datoer for unionskamp på hjemmesiden IS jeg mangler datoer på puslinge alternativ AA lover at sende dem Kommende aktiviteter: Hjemmesidens webmaster (BM) bliver kritiseret for ikke at vedligeholde hjemmesiden ordentligt. Der er kritik af, at tingene ikke kommer på hurtigt nok. BM beklager at have holdt 3 ugers ferie lige omkrig opstart af den nye sæson. BM gør samtidig opmærksom på, at mail ikke er mere sikker end Post Danmark. Hvis man ikke har fået reaktion en uge efter man har fremsendt noget, så anbefales det, at man løfter telefonen og ringer for at høre om det fremsendte er kommet frem. MG overtager Elite Ungdom for resten af sæsonen (på grund af Erling Wagners sygdom). Ad 9a Den nye turnering: AS beklager alle de rettelser der har været omkring turneringen i år. Når turneringen lægges på hjemmesiden, så skal det være en færdig turnering. Der har i år været rettelser som ikke har været ajourført både på Infosport og på hjemmesiden. Når vi kommer ind i januar skal der nedsættes et udvalg til at udarbejde kontrakter med hallerne (reservebaner osv.). Det skal på tjeklisten så vi ikke skal lave det om bagefter. MW klager over, at Pin-Crackers ikke mødte op til en kamp på grund af en fejl på hjemmesiden. Der er enighed om, at hjemmesiden ikke er skyld i, at holdet ikke mødet op. I turneringsplanen var der angivet korrekt tidspunkt, hvorimod der i oversigten over ændringer stod et tidspunkt som var en halv time forkert. Dette berettiger ikke klubben til at spille kampen om fordi de ikke mødte frem. Den dato der har været skrevet ud for de enkelte rettelser af en kampdato på hjemmesiden har kunnet misforstås. Datoen har været skrevet som ÅÅMMDD et enkelt hold har misforstået dette, og troet at det var ÅÅDDMM. Dette vil blive rettet på hjemmesiden, så vi fremover undgår denne slags misforståelser. LM fastholder, at :19/ BM Side 9

10 det til enhver tid er dato og tidspunkt i turneringsplanen der er gældende og ikke den hjælpetekst der står øverst. BM har fremsendt en liste til MP med uoverensstemmelser mellem Infosport og hjemmesiden. Tidspunkter for de enkelte kampe indtastes manuelt i Infosport hvorimod de tages direkte fra nøglen til hjemmesiden. Ved uoverensstemmelser er det altid KBUs hjemmeside der er gældende. Ad 9b Ad 9c Trækning af hold: Der er trukket et puslingehold efter turneringen var blevet lagt. For at hjælpe ungdomsklubben, har turneringsudvalget efterfølgende ændret turneringen så klubben blev sparet for udgiften til det hold som de ikke kunne stille alligevel. AH spørger til hvad der sker med de hold der ikke mødte op i første runde. Bliver de bare registret som ikke mødt? Hvis et hold ikke møder 3 gange, så bliver de smidt ud af turneringen. Fremtidig planlægning: Dette har været diskuteret under tidligere punkter på dagsordenen. Med hensyn til 2 kampe på samme dag, så vil klubberne modtaget et spørgeskema, så de kan fortælle hvordan de synes at spille på den måde. JH spørger til, om det ikke blot er det der blev vedtaget på repræsentantskabsmødet for 2 år siden vi prøver af nu? Ad 10a Oprydning af vores kontor (rengøring, istandsættelse mv): AH havde sat dette punkt på dagsordenen nærmest som en brainstorm på, hvordan vi kunne få gjort vores kontor mere indbydende IS har gjort rent efter indbruddet. AH spørger om vi gemmer for at gemme. AS husker, at der for et par år siden blev smidt for meget ud. AH der ligger meget som vi ikke bruger MW hvis vi har en kopimaskine som vi ikke bruger, hvorfor sætter vi den så ikke på hjemmesiden, og får den solgt. IS jeg kan godt gøre rent, og jeg har tidligere været med til at male AH mener at det ville hjælpe ved møderne, hvis der blev opsat en strømskinne i bordet. MW mener at vi skal sætte oprydning på som et punkt til næste UB møde og finde en dato. Ad 11 Eventuelt: AS arbejder på at finde en dato for turneringsafslutningen Mødet sluttede kl. 21:14 Referat: Bente :19/ BM Side 10

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU6 den 12/9 2011 Rødovre den 22. oktober 2011 Til stede: Ikke til stede: Formand: Anker Haldbæk (AH) Næstformand: Lars Jacobsen (LJ) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) TUR-formand:

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU7 den 25/10 2011 Rødovre den 27. december 2011 Til stede: Ikke til stede: Formand: Anker Haldbæk (AH) Næstformand: Lars Jacobsen (LJ) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM)

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Rødovre den 17. maj 2012 Referat af UB2 den 24. april 2012 Til stede: Ikke til stede: Formand: Anker Haldbæk (AH) Næstformand: Lars Jacobsen (LJ) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM)

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU2 den 05/03 2015 Vietnam den 25. marts 2015 Til stede: Ikke til stede: Formand: Lars Jacobsen (LJ) Næstformand: Michael Pedersen (MP) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM)

Læs mere

Københavns Bowling Union

Københavns Bowling Union Ordinært Repræsentantskabsmøde Søndag den 14. marts 2010 på Rødovregård Kirkesvinget 1, Rødovre Velkommen på mødet Forretningsudvalget (/) TILSLUTTET DANMARKS BOWLING FORBUND OG DANMARKS IDRÆTS-FORBUND

Læs mere

Københavns Bowling Union

Københavns Bowling Union Ordinært Repræsentantskabsmøde Søndag den 16. marts 2014 kl. 10:30 Festsalen på Tinderhøj Skole Fortvej 71, Rødovre Velkommen på mødet Forretningsudvalget TILSLUTTET DANMARKS BOWLING FORBUND OG DANMARKS

Læs mere

5. REPRÆSENTANTSKABSMØDET 2010

5. REPRÆSENTANTSKABSMØDET 2010 Ordinært repræsentantskabsmøde 2011 Afsnit 5 side 1 5. REPRÆSENTANTSKABSMØDET 2010 Repræsentantskabsmødet blev afholdt den 14. marts 2010 på Rødovregård. Følgende klubber var repræsenteret ved repræsentantskabsmødet:

Læs mere

Københavns Bowling Union

Københavns Bowling Union Repræsentantskabsmødet blev afholdt den 16. marts 2014 på Tinderhøj Skole, Rødovre Følgende klubber var repræsenteret ved repræsentantskabsmødet: SAS v/ Erik Svensson, Hans Svane KingPins v/ Jesper Winkel

Læs mere

Referat af Jysk Bowling Unions ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 13. marts 2010 i Bowl n Fun, Viby J.

Referat af Jysk Bowling Unions ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 13. marts 2010 i Bowl n Fun, Viby J. 13. marts 2010 Referat af Jysk Bowling Unions ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 13. marts 2010 i Bowl n Fun, Viby J. Formand for Jysk Bowling Union, Niels Kristian Pedersen bød velkommen til årets

Læs mere

JBU ordinære Repræsentantskab møde d. 16 marts 2013 kl. 10.00

JBU ordinære Repræsentantskab møde d. 16 marts 2013 kl. 10.00 JBU ordinære Repræsentantskab møde d. 16 marts 2013 kl. 10.00 Formand Kurt Jensen bød velkommen til årets repræsentantskabs møde 1. Mandaternes prøvelse (Allan Berg) 1. Unionsbestyrelse: 8 mandater; Region

Læs mere

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Referat Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Pkt. 1 Pkt. 2 Mandaternes/gæsternes prøvelse Der var fremmødt 41 mandater, fra 18 klubber, svarende til 59 %. 3 gæster. Per Henriksen DBwF Jan Donde DBwF Kurt

Læs mere

Referat fra repræsentantskabsmøde den 8.feb. 2012 kl. 19.00 i Gram Fritidscenter

Referat fra repræsentantskabsmøde den 8.feb. 2012 kl. 19.00 i Gram Fritidscenter Christiansfeld den 20. feb.2012 Dagsorden: Referat fra repræsentantskabsmøde den 8.feb. 2012 kl. 19.00 i Gram Fritidscenter 1. mandaternes prøvelse 2. Valg af dirigent 3. Beretninger fra Formanden Seniorlederen

Læs mere

Referat af repræsentantskabsmøde. den 3. marts 2013. Mandaternes/gæsternes prøvelse Der var fremmødt 44 stemmeberettigede, svarende til 57%.

Referat af repræsentantskabsmøde. den 3. marts 2013. Mandaternes/gæsternes prøvelse Der var fremmødt 44 stemmeberettigede, svarende til 57%. Referat af repræsentantskabsmøde den 3. marts 2013 Pkt. 1 Pkt. 2 Pkt. 3 Pkt. 4 Mandaternes/gæsternes prøvelse Der var fremmødt 44 stemmeberettigede, svarende til 57%. Valg af dirigent John Wozny blev valgt.

Læs mere

Referat - Unionsbestyrelsesmøde Den 4. august 2014 - Viby

Referat - Unionsbestyrelsesmøde Den 4. august 2014 - Viby Mødt: Formand Lars Nilsen (LN) Næstformand Charlotte Mersch (CM) (referent i ABs fravær) Kasserer Hans Græsvig (HG) Ungdomsleder Helle Sørensen (HS) Region 1- formand Ejgil Nielsen (EN) Region 2 - formand

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg

REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg Formand: Hallo så er vi ved de tider, hvor vi skal til at i gang med vores generalforsamling. Tiden er overskredet.

Læs mere

Europamestre 2012 i Trio

Europamestre 2012 i Trio Europamestre 2012 i Trio REPRÆSENTANTSKABSMØDE 25. MAJ 2013 KL. 10:00 FREDERICIA IDRÆTSCENTER VESTRE RINGVEJ 100 7000 FREDERICIA Danmarks Bowling Forbunds Repræsentantskabsmøde 2013 Side 1 Hermed indkaldes

Læs mere

Referat fra Newfoundlandklubben i Danmark - Generalforsamling 19.04.2015 kl. 13.00 Sannes Hundecenter, Hedensted

Referat fra Newfoundlandklubben i Danmark - Generalforsamling 19.04.2015 kl. 13.00 Sannes Hundecenter, Hedensted Referat fra Newfoundlandklubben i Danmark - Generalforsamling 19.04.2015 kl. 13.00 Sannes Hundecenter, Hedensted 30 deltagere - alle stemmeberettigede Dagsorden iflg. Vedtægterne: Valg af dirigent Valg

Læs mere

Referat af DMUs repræsentantskabsmøde 2009. Lørdag den 7.marts 2009 på Hotel Bygholm Park, Horsens

Referat af DMUs repræsentantskabsmøde 2009. Lørdag den 7.marts 2009 på Hotel Bygholm Park, Horsens Referat af DMUs repræsentantskabsmøde 2009. Lørdag den 7.marts 2009 på Hotel Bygholm Park, Horsens 1. Konstatering af møderet og stemmetal Henrik Funder Kristensen konstaterede, at der var 64 stemmeberettigede

Læs mere

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret

Læs mere

Dansk Hockey Unions Repræsentantskabsmøde. Søndag den 20. marts 2011 kl. 10.00. I Idrættens Hus

Dansk Hockey Unions Repræsentantskabsmøde. Søndag den 20. marts 2011 kl. 10.00. I Idrættens Hus Dansk Hockey Unions Repræsentantskabsmøde Søndag den 20. marts 2011 kl. 10.00 I Idrættens Hus Årsrapportens indhold. Contents Dagsorden... 4 1. Valg af dirigent.... 5 2. Bestyrelsen aflægger beretning

Læs mere

Der blev budt velkommen til de fremmødte af den afgående formand Nete Dietrich

Der blev budt velkommen til de fremmødte af den afgående formand Nete Dietrich Referat af DMKs Generalforsamling lørdag d. 27. oktober 2012 Der blev budt velkommen til de fremmødte af den afgående formand Nete Dietrich 1. Valg af dirigent Rikke Breiner 2. Valg af referent Jeanne

Læs mere

Pkt. Referat fra ekstraordinært repræsentantskabsmøde 2015 Lørdag d. 20. juni 2015 kl. 10:00 17:00 Bygningen, Ved Anlægget i Vejle Dagsorden

Pkt. Referat fra ekstraordinært repræsentantskabsmøde 2015 Lørdag d. 20. juni 2015 kl. 10:00 17:00 Bygningen, Ved Anlægget i Vejle Dagsorden Pkt. Referat fra ekstraordinært repræsentantskabsmøde 2015 Lørdag d. 20. juni 2015 kl. 10:00 17:00 Bygningen, Ved Anlægget i Vejle Dagsorden 1 Valg af dirigent a) Valg af referent b) Vedtagelse af Forretningsorden

Læs mere

BERETNINGER SÆSONEN 2009-2010

BERETNINGER SÆSONEN 2009-2010 BERETNINGER SÆSONEN 2009-2010 BESTYRELSENS BERETNING Stævner: Som jeg lagde ud med i min beretning sidste år, så det sløjt ud med stævner i vores lokalunion, men det skal jeg love for, der er rådet bod

Læs mere

Referat af EB Generalforsamlinger lørdag d. 22. februar 2014

Referat af EB Generalforsamlinger lørdag d. 22. februar 2014 Referat af EB Generalforsamlinger lørdag d. 22. februar 2014 Engesvang Boldklub afholder GENERALFORSAMLING Lørdag d. 22. februar 2014 kl. 12.30 i klubhuset. 12:30 EB s ungdomsvenner 13:00 Håndbold 13:30

Læs mere

Dansk Sportsdykker Forbund Medlem af CMAS Confederation Mondiale des Activit es Subaquatiques. DIF Danmarks Idræts-Forbund

Dansk Sportsdykker Forbund Medlem af CMAS Confederation Mondiale des Activit es Subaquatiques. DIF Danmarks Idræts-Forbund Brøndby den 4. november 2009 Referat REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2009 Comwell Roskilde a-s Vestre Kirkevej 12, 4000 Roskilde Søndag den 19. april 2009 kl. 10.00 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslår Willy

Læs mere

JYDSK HÅNDBOLD FORBUND

JYDSK HÅNDBOLD FORBUND JYDSK HÅNDBOLD FORBUND Referat af Jydsk Håndbold Forbunds 83. ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 9. maj 2015 i Hammel Idrætscenter REPRÆSENTANTSKABSMØDET 2015 Viby J., den 21. maj 2015 2 REFERAT

Læs mere

Start af SKOLE CUP. Kurset "VORT HOLD" afholdes for miniputafdelingen.

Start af SKOLE CUP. Kurset VORT HOLD afholdes for miniputafdelingen. Nord-Als Boldklub-s generalforsamling den 25.1.1996 Formandens beretning for året 1995. Side l af Jeg vil starte min beretning, som jeg har gjort det de sidste år - nemlig med at fortælle i store træk

Læs mere

Referat af GSBs ORDINÆRE GENERALFORSAMLING 2007 MANDAG DEN 26. MARTS 2007 KL. 19.00

Referat af GSBs ORDINÆRE GENERALFORSAMLING 2007 MANDAG DEN 26. MARTS 2007 KL. 19.00 Referat af GSBs ORDINÆRE GENERALFORSAMLING 2007 GSBs ordinære generalforsamling 2007. Dagsordren iflg. klubbens love 7. MANDAG DEN 26. MARTS 2007 KL. 19.00 Generalforsamlingen afholdtes i mellembygningen

Læs mere

Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens

Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens 1.) Konstatering af møderet og stemmetal Jørgen Bitsch, Formand DMU, bød Hovedbestyrelsen og de fremmødte klubrepræsentanter

Læs mere

LOVE BESTEMMELSER 2011

LOVE BESTEMMELSER 2011 LOVE OG BESTEMMELSER 2011 Indholdsfortegnelse Indhold... Ændret Love 1. Navn og hjemsted... 01-01 /1991 2. Formål... 02-01 /1991 3. Organisation og tilhørsforhold... 03-01 /2006 4. Klubberne... 04-01 /2003

Læs mere