Som tidligere varslet, indkaldes herved til ordinært afdelingsmøde. Torsdag den 3. september 2015 kl. 19,00

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Som tidligere varslet, indkaldes herved til ordinært afdelingsmøde. Torsdag den 3. september 2015 kl. 19,00"

Transkript

1 Til beboere i afdeling 61 Centrumsgaden 21. august 2015 Som tidligere varslet, indkaldes herved til ordinært afdelingsmøde Torsdag den 3. september 2015 kl. 19,00 Mødet afholdes i kælderen på Centrumsgaden 50, Padborg Dagsorden: 1. Velkomst og valg af dirigent 2. Forelæggelse af regnskab 2014 og godkendelse af budget for (bilag) 3. Beretning for perioden siden sidste møde. 4. Indkomne forslag. Forslag om skraldespande og nedkørsler Forslag om gæsteparkering 5. Vedtagelse nyt hus- og havereglement 6. Valg til afdelingsbestyrelsen efter tur afgår Ursula Jensen og Ingrid Guse 7. Valg af suppleant til afdelingsbestyrelse. 8. Eventuelt. Med venlig hilsen På afdelingsbestyrelsens vegne Winni Nielsen

2 BoligSyd side 1 af 4 Afd. 61 Regnskab for 2014 og Budget for 2016 På det ordinære afdelingsmøde gennemgås sammendrag af det reviderede afdelingsregnskab for Til brug for forståelsen af budgetforslaget for 2016, har vi udarbejdet nedenstående nøgletal. Sammenholdt med regnskabstal og udvikling i budgettal håber vi, at dette kan give en forståelse for, hvor de ændringer er, som evt. medfører ændringer i husleje m.v. På afdelingsmødet vil de enkelte poster blive gennemgået og kommenteret. År Gennemsnitlig husleje/m Gennemsnitlig pr. m2 for hele boligorganisationen Ydelse på Ejd.skat og prioritetslån renovation Forsikring År pr. m2 pr. m2 pr. m Gennemsnitlig pr. m2 for hele boligorganisationen Henlæggelser Planlagt Istandsættelse vedligehold. og ved Tab ved År fornyelse/m2 fraflytning/m2 fraflytning/m Gennemsnitlig pr. m2 for hele boligorganisationen Konsekvens for år 2016 i forhold til 2015: Huslejen stiger med kr på årsbasis, svarende til 3,0% Gældende gennemsnitlig husleje fra 1. januar 2015 pr. kvm. kr. 653,3 Gennemsnitlig husleje fra 1. januar 2016 pr. kvm. kr. 673,0

3 BoligSyd side 2 af 4 BoligSyd Afd. 61 Regnskab for Budgetforslag for 2016 Resultat Budget Budget Budget UDGIFTER (1.000 kr.) (1.000 kr.) kto.nr Ydelse på prioritetslån, kapitaludgifter Ejendomsskatter Vandafgift Kloakbidrag Renovation Forsikringer Energiforbrug herunder varmeregnskab Administrationsbidrag Bidrag til dispositionsfond Bidrag til arbejdskapital Pligtmæssige bidrag til LBF Renholdelse Almindelig vedligeholdelse Hovedistandsættelse: Afholdte udgifter Heraf dækket af tidligere henlæggelser Fraflytninger: Afholdte udgifter Heraf dækket af tidligere henlæggelser Fælles aktiviteter Diverse udgifter Henlæggelser: 120 Planlagt vedligehold og fornyelser Istandsættelse ved fraflytning A-ordning Tab ved fraflytning Andre henlæggelser Ydelse på forbedringslån Afskrivning på forbedringsarbejder Ydelser på lån til bygningsrenovering Tab ved lejeledighed Heraf dækket af disp.fond Tab ved fraflytning Heraf dækket af tidligere henlæggelser Andre renter Ydelser vedr. driftsstøtte Afvikling af underskud/underfinansiering Korrektion vedr. tidligere år Udgifter i alt Årets resultat Udgifter og resultat i alt Der gøres opmærksom på, at regnskabstallene for 2014 er et sammendrag af afdelingens officielle regnskab. Såfremt det ønskes, kan dette regnskab fås ved henvendelse til kontoret. Afdelingsbestyrelsen har: Ingen indflydelse Nogen indflydelse Indflydelse

4 BoligSyd side 3 af 4 BoligSyd Afd. 61 Regnskab for Budgetforslag for 2016 Regnskab Budget Budget Budget INDTÆGTER (1.000 kr.) (1.000 kr.) kto.nr Beboelse Ungdomsboliger Ældreboliger Erhverv Institutioner Kældre m.v Garager/carporte Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål Merleje Renter Tilskud fra selskabet Drift af fællesvaskeri Drift af fællesfaciliteter Drift af møde- og selskabslokale Overført fra opsamlet overskud Driftssikring Regulering tidligere år Indtægter i alt Huslejeforhøjelse Indtægter, heri indregnet foreslået huslejeforhøjelse Afdelingsmødets påtegning: Budgetforslag for 2016 er godkendt på afdelingsmøde den dirigent Huslejen m.v. udgør herefter pr. måned: Husleje Husleje Hertil kommer særskilt og individuel forbrugsafregning samt evt. forbedringsarbejder

5 BoligSyd side 4 af 4 BALANCE PR. 31. DECEMBER AKTIVER Regnskab Regnskab (1.000 kr.) Ejendommens anskaffelsessum Indeksregulering vedr. prioritetsgæld 0 0 Anskaffelsessum inkl. evt. indeksregulering Forbedringsarbejder Andre anlægsaktiver 0 0 Tilgodehavende hos boligorganisationen Tilgodehavende i øvrigt AKTIVER I ALT PASSIVER Regnskab Regnskab (1.000 kr.) Henlæggelser (afdelingens opsparing): Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse Istandsættelse ved fraflytning Tab ved fraflytning Andre henlæggelser 0 0 Henlæggelser i alt Resultatkonto Henlæggelser - underskud Langfristet gæld: Prioritetsgæld Beboerindskud Kapitaltilskud for mindstbemidlede 0 0 Afskrivningskonto Finansiering af anskaffelsessum Andre lån, forbedringsarbejder Andre beboerindskud Driftsstøttelån 0 0 Skyldige omkostninger / diverse kreditorer Anden gæld PASSIVER I ALT

6

7 Kallemosen 16, 6200 Aabenraa HUS- OG HAVEREGLEMENT Afdeling 61 Centrumsgaden og Hanvedsgade 1

8 Indholdsfortegnelse: Generelle oplysninger og bestemmelser: 3-5 Herunder: Kontortid 3 Huslejebetaling 3 Renholdelse, snerydning og grusning m.m. 3 Haver 4 Ændringer i det lejede 4 Fælleshuse 4 Antenner 4 Husdyr 4 Utætheder 4 Udluftning 4 Gangstier 5 Campingvogne/trailere 5 Forsikringer 5 Nøgler 5 Side. Vedligeholdelsesreglement: 5-11 A ordningen kort fortalt. 5 I. Generelt. 6 II. Overtagelse af boligen ved indflytning. 6 III. Vedligeholdelse i bo-perioden. 7 IV. Ved fraflytning. 7 V. Særlige regler for indvendig vedligeholdelse. 9 VI. Særlig udvendig vedligeholdelse. 10 VII. Standard for boligens vedligeholdelsesstand 11 ved overtagelsen. 2

9 Henvendelse til boligselskabet. GENERELLE OPLYSNINGER OG BESTEMMELSER. Generelle bestemmelser: Kontorets træffetider: Kontoret på Kallemosen 16 er åbent for personlig betjening mandag og onsdag fra kl til samt torsdag fra kl til Kontoret på Pilevej 2 er åben for personlig betjening mandag fra kl til samt torsdag fra kl til Derudover besvares mails på mandag torsdag fra kl og fredag fra kl I nødstilfælde der kræver omgående hjælp, ved ting som tilhøre udlejeren henvises der til nødtelefon på kontorets hovednummer som vil oplyser om hvilke vagttelefonnummer, man kan henvendes sig til, så husk blyant og papir. Servicekoordinator: Kan træffes på tlf.: mandag til fredag fra kl til 9.00, på mail: Vagt telefon oplyses på udenfor normal åbningstid, husk blyant og papir. Eller via selskabets hjemmeside under driftsforstyrrelse og reparation. Huslejebetaling. Husleje skal ifølge lejekontrakten betales 1. hverdag i måneden på den af selskabet fastsatte måde og sted. Huslejeopkrævningssystemet er baseret på Pengeinstitutternes Betalings Systemer, hvorfor husleje opkræves - enten ved tilsendelse af indbetalingskort, eller - ved opkrævning gennem bankernes betalingsservice. Tilmelding til betalingsservice sker ved lejerens egen foranstaltning ved henvendelse til egen bankforbindelse eller på kontoret. Det bemærkes. - At der, hvis husleje ikke betales rettidigt, i henhold til lejelovens 90 stk. 2 pålægges et gebyr. - At der, af hensyn til betalingskontrollen ikke må bruges andre end ovennævnte betalingsformer. - At for sen betaling af husleje kan medføre opsigelse af lejemålet (lejekontraktens 9.) Renholdelse, snerydning og grusning. Beboerne har pligt til at renholde det til boligen hørende areal, afgrænset af skelstenene/hække, samt det udfor boligen liggende fortov og snerydning evt. grusning/saltning. Nærmere er beskrevet i vedligeholdelsesreglementet afsnit VI 3

10 Haver. Haver tilhørende de enkelte boliger skal til enhver tid holdes rene for ukrudt så frø ikke spredes til naboerne. Græsplæner skal klippes med jævne mellemrum så de ser vel vedligeholdte ud. Hække skal klippes i nødvendigt omfang dog senest 1. september, Haver skal i enhver henseende passes forsvarligt. Se endvidere vedligeholdelsesreglementets afsnit VI. Ændringer i det lejede. Der må ikke uden selskabets skriftlige samtykke foretages ændringer i det lejede, ligesom der ikke må opføres nogen form for bygningsværker uden skriftlig tilladelse. I øvrigt henvises til udleveret materiale omkring råderet. Fælleshuse. Beboere fra alle afdelinger har mulighed for at leje fælleshuse beliggende på henholdsvis Stagehøjvej i Bov, Egevænget i Bolderslev, Tinglevhus i Tinglev og Centrumsgaden i Bov. Selskabet råder ligedeled over en gæstebolig beliggende i Tinglevhus som kan lejes af alle beboere i afdelingerne. Nærmere oplysninger kan fås ved henvendelse til kontoret. Antenner. Der må ikke opsættes udvendige antenner og på loftet eller lign. uden selskabets skriftlige samtykke, og anvisning så isoleringen og dampspærrre ikke ødelægges. Husdyr. Det er forbudt at holde husdyr uden selskabets skriftlige tilladelse. En tilladelse kan til enhver tid tilbagekaldes, specielt hvis der opstår gener for naboerne. Der henvises til vedligeholdelsesreglementets punkt V hvor eventuelle særlige aftaler, vedtaget på afdelingsmøde, er anført. Utætheder. Eventuelle utætheder i tage og vægge skal straks meldes til kontoret. Under snefygning skal lejerne selv holde øje med, om der er sne på loftet og i givet fald fjerne den. Administrationen skal straks efter konstatere snefygningsskade, besigtige denne, sørge for at skaden med eventuelle følgeskader bliver udbedret. Omkostninger herved skal betales over driften. Skulle det ved besigtigelse konstateres, at skaden er opstået pga. manglende tilsyn, påhviler ansvar samt evt. omkostninger husets lejer. Udluftning. Lejerne må for at undgå fugtskader på bygningerne, sørge for en effektiv udluftning gennem vinduer og døre, herunder også udluftning af skabe m.v. Gangstier. 4

11 Al færdsel på afdelingens interne veje og parkeringsarealer skal foregå med den største forsigtighed. I afdelinger med adskilt kørende/gående trafik må de interne gangstier ikke benyttes til cykel- eller knallertkørsel, dog tillades kørsel med handicapkøretøjer. Bilkørsel på fortove, gangstier og grønne fællesarealer er ikke tilladt. Campingvogne/trailere. Campingvogne/trailere må ikke parkere i afdelingen. Af- og pålæsning forud for ferie kan axxepteres. Dog skal det erindres, at parkeringspladserne er for afdelingernes beboere og beboernes eventuelle gæster Forsikring. Boligselskabet har tegnet kollektiv Hus- og Grundejerforsikring, Anmeldelse af sådanne skader skal ske til kontoret straks efter at det er konstateret. Det er vigtigt, at man som lejer selv har forsikret sit private indbo. Nøgler. I forbindelse med indflytning udleveres nøgler til boligen. Det skal bemærkes, at selskabet ikke opbevarer ekstra nøgler til boligerne, hvorfor der ikke kan ydes assistance i form af oplukning ved tab af nøgler e.l. En sådan oplukning må udføres af låsesmed for beboerens regning. Se også afsnit III 6 i vedligeholdelsesreglementet. Vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse: A-ordningen kort fortalt Lejeren sørger i boperioden for boligens indvendige vedligeholdelse med hvidtning, maling, tapetsering og gulvbehandling. Lejeren afholder alle udgifter i forbindelse med denne vedligeholdelse. Lejeren er forpligtet til at vedligeholde så ofte, at boligen ikke forringes, bortset fra almindeligt slid og ælde. Ved fraflytning gennemfører udlejeren en normalistandsættelse, der omfatter nødvendig hvidtning, maling og tapetsering af vægge og lofter samt rengøring. Normalistandsættelse kan undlades for bygningsoverflader, som ved fraflytningssynet fremtræder håndværksmæssigt forsvarligt ny istandsat. Lejeren afholder udgifterne til normalistandsættelsen, men udlejeren overtager gradvist denne udgift i forhold til bo periodens længde. Lejeren afholder alle udgifter til istandsættelse som følge af misligholdelse. 5

12 I Generelt Reglernes ikrafttræden. 1. Med virkning fra den X. XX.2015 erstatter dette vedligeholdelsesreglement tidligere gældende reglementer. Ændring af Lejekontrakten. Beboerklagenævn. 2. Vedligeholdelsesreglementet gælder uanset eventuelle modstående kontraktbestemmelser. Det træder i stedet for eller supplerer de bestemmelser om vedligeholdelse og istandsættelse, som står i lejekontrakten. 3. Uenighed om henholdsvis udlejerens og lejerens opfyldelse af pligten til at vedligeholde og istandsætte boligen kan af hver af parterne indbringes for beboerklagenævnet. II Overtagelse af boligen ved indflytning Boligens stand. Syn ved indflytning. Indflytningsrapport. 1. Boligen stilles ved lejemålets begyndelse til rådighed i god og forsvarlig stand. Vægge og lofter fremtræder ny istandsatte. Øvrige bygningsdele kan ikke påregnes at være ny istandsatte. 2. I tilknytning til lejemålets begyndelse foretager udlejeren et indflytningssyn, hvor det konstateres, om boligens vedligeholdelsesstand er i overensstemmelse med den gældende standard i afdelingen og for denne type bolig. Lejeren indkaldes til synet. 3. Ved indflytningssynet udarbejder udlejeren en indflytningsrapport, hvor lejeren kan få indføjet eventuelle bemærkninger. Kopi af indflytningsrapporten udleveres til lejeren ved synet eller sendes til lejeren senest 14 dage efter, såfremt denne ikke er til stede ved synet eller ikke vil kvittere for modtagelsen af kopi af rapporten. Fejl, skader og mangler skal påtales inden 2 uger. 4. Hvis lejeren ved overtagelsen konstaterer fejl, skader og mangler, skal lejeren senest 2 uger efter lejemålets begyndelse skriftligt påtale disse over for udlejeren. 5. Udlejeren kan vurdere, at en eller flere af de påtalte fejl, skader og mangler er uvæsentlige og derfor ikke skal udbedres. Lejeren hæfter ikke for sådanne fejl, skader og mangler ved fraflytning. 6

13 III Vedligeholdelse i boperioden. Lejerens Vedligeholdelsespligt. Særlig udvendig vedligeholdelse. Udlejerens Vedligeholdelsespligt. 1. Lejeren sørger for boligens indvendige vedligeholdelse med hvidtning, maling, tapetsering og gulvbehandling. Lejeren afholder alle udgifter i forbindelse med denne. 2. Lejeren skal vedligeholde så ofte, at boligen ikke forringes, bortset fra almindeligt slid og ælde. 3. Det vil i vedligeholdelsesreglementets afsnit VI være bestemt, om lejeren vedligeholder og renholder nærmere angivne adgangs- og opholdsarealer, udvendigt træværk og lignende i umiddelbar tilknytning til boligen. 4. Udlejeren kan indgå individuel skriftlig aftale. 5. Det påhviler udlejer at holde ejendommen og det lejede forsvarligt ved lige. Udlejeren vedligeholder og foretager nødvendig udskiftning af ruder, vand- og gashaner, elafbrydere, wc kummer, cisterner, vaskekummer, badekar, køleskabe, komfurer, vaskemaskiner og lignende, der er installeret af udlejeren eller af en lejer som led i dennes råderet. 6. Udlejer vedligeholder og foretager nødvendig udskiftning af låse og nøgler. Udlejer afholder alle udgifter i denne forbindelse. 7. Udlejeren kan beslutte at foretage indvendig vedligeholdelse i boligerne ud over det, der fremgår af pkt. 5. Anmeldelse af skader. 8. Opstår der skader i eller omkring boligen, skal lejeren straks meddele dette til udlejeren. Undlades sådan meddelelse, hæfter lejeren for de eventuelle merudgifter, som måtte følge af den manglende anmeldelse. IV Ved fraflytning Normalistandsættelse ved fraflytning. 1. Ved fraflytning udføres en normalistandsættelse, der omfatter nødvendig - Hvidtning eller maling af lofter - Maling eller tapetsering af vægge - Rengøring. Eventuel afrensning af gammelt tapet før ny tapetsering betales af udlejeren, medmindre opsætningen ikke er udført fagligt forsvarligt, eller lejeren har udført anden vægbehandling end foreskrevet i vedligeholdelsesreglementets afsnit VI. 7

14 2. Lejeren afholder udgifterne til normalistandsættelsen, men udlejeren overtager gradvist denne udgift med 1 % pr. måned regnet fra lejemålets begyndelse og til lejemålets ophør. Når der er gået 100 måneder, vil udlejeren således helt have overtaget udgiften til normalistandsættelsen. Dog ikke ved misligholdelses. Misligholdelse. 3. Lejeren afholder alle udgifter til istandsættelse som følge af misligholdelse. 4. Misligholdelse foreligger, når boligen eller dele heraf er forringet eller skadet som følge af fejlagtig brug, fejlagtig vedligeholdelse eller uforsvarlig adfærd af lejeren, medlemmer af dennes husstand eller andre, som lejeren har givet adgang til boligen. Ekstraordinær rengøring. Undladelse af normalistandsættelse. Udenoms arealer. Syn ved fraflytning. Fraflytningsrapport. 5. Hvis der er behov for ekstraordinær rengøring af hårde hvidevarer, inventar, sanitetsgenstande m.v., betragtes dette også som misligholdelse. 6. Normalistandsættelse kan undlades for bygningsoverflader, som ved fraflytningssynet fremtræder håndværksmæssigt forsvarligt ny istandsat. 7. Udendørsarealer, såsom have, indkørsel m.m. som det påhviler lejeren at holde istandsat, skal afleveres rengjorte og vel vedligeholdt. Manglende vedligeholdelse betragtes som misligholdelse og vil blive rengjort på lejerens regning 8. Udlejeren foretager syn af boligen senest 2 uger efter at være blevet bekendt med, at fraflytningen har fundet sted. Lejeren indkaldes skriftligt til dette syn med mindst 1 uges varsel. 9. Ved synet udarbejder udlejeren en fraflytningsrapport, hvor det fremgår, hvilke istandsættelsesarbejder, der skal udføres som normalistandsættelse, og hvilke der er misligholdelse eller betales af udlejeren. 10. Kopi af fraflytningsrapporten udleveres til lejeren ved synet eller sendes til lejeren senest 14 dage efter, såfremt denne ikke er til stede ved synet eller ikke vil kvittere for modtagelsen af kopien af rapporten. Oplysning om 8

15 Istandsættelsesudgifter. 11. Senest 14 dage efter synsdatoen giver udlejeren lejeren skriftlig oplysning om den anslåede udgift til istandsættelsen og lejerens andel heraf, opdelt på normalistandsættelse og eventuel misligholdelse. Endelig opgørelse. 12. Udlejeren sender den endelige opgørelse over istandsættelsesudgifterne til lejeren uden unødig forsinkelse med angivelse af, hvilke istandsættelsesarbejder, der er udført, hvad de har kostet, og hvordan lejerens andel af udgifterne er beregnet. Istandsættelsesarbejde som følge af misligholdelse specificeres og sammentælles. 13. I den endelige opgørelse kan lejerens samlede andel af eventuelle overskridelser ikke overstige 10 % i forhold til den først anslåede istandsættelsesudgift. Arbejdets udførelse. 14. Istandsættelsesarbejdet udføres på udlejerens foranledning. Istandsættelse ved bytning. 15. Ved bytning af boliger gælder samme bestemmelser som ved øvrige fraflytninger. V Særlige regler for indvendig vedligeholdelse Stuer, værelser og entré Vægbehandling. Loftbehandling. Træværk. Inventar. Husdyr. 1. Vægge i stuer/værelser/entré er ved indflytningen tapetseret med tapet eller maling som minimum har glanstrin 5 og kan vedligeholdes med alle tapettyper og maling som mindst har glanstrin 5. Dog må følgende tapet- og malingtype eller vægbeklædninger ikke benyttes: Der må ikke males med en type maling som har et glanstrin under 5. Tapet er efter frit valg. 2. Der skal males med en maling med glanstrin 3 som minimum. 3. Der skal males med en maling med glanstrin 40 som minimum. 4. Må ikke males med mindre der på et afdelingsmøde er truffet anden beslutning. 5. Der skal indhentes skriftlig tilladelse inden anskaffelse af nogen for for husdyr. Der kan gives tilladelse til xxxxxxx Der kan gives tilladelse til kattelemme mod depositum til sikkerhed for retablering. Husdyr skal holdes på egen grund. 9

16 Hunde der luftes skal altid føres i snor og eventuelle efterladenskaber skal straks fjernes. Muskel- og kamphunde, som er opført på Justitsministeriets liste over forbudte hunde, kan ikke få en tilladelse. VI Særlig udvendig vedligeholdelse Udenoms arealer. 1. Have, samt det til boligen tilhørende areal, herunder hækklipning indvendigt, udvendig og ovenpå foretages af lejer. Og max. hæk højde er 1,8 meter og bredde 40cm. på hver side af stammen, max. Bredde i alt 80 centimeter i alt. Træer og buske, der er til fare for bygninger, fjernes af lejer. 2. Der må ikke fjernes hække eller beskæres ud over det der står i pk. 1, uden skriftlig tilladelse fra boligselskabet. I ansøgningen skal der fremgå hvor meget hæk der ønskes fjernet, samt skriftligt samtykke fra naboen/naboerne. Fjernelsen sker på lejers egen regning og risiko. Kan kræves reetableret. Ved overtagelse af tilbygninger. 3. Hvis afdelingen er opført med tilhørende carport vil beboeren kunne modtage maling til vedligeholdelse på afdelingens regning mod selv at udføre malerarbejdet. Ved overtagelse af udestue, overdækket terrasse, terrasse, legehus, opsatte sider på carport og lignede fra den tidligere beboer med underskrift. Har man samtidig givet ti savn, om selv at vil bekoste vedligeholdes af det, og selv foretage vedligeholdelsen. Snerydning og grusning. 4. Lov om offentlige veje m.v. som husejer/lejer, har du pligt til at rydde sne. Hvis dit hus ligger ud til en offentlig vej, har du pligt til at rydde sne og gruse eller salte dit fortov mellem kl. 7 om morgenen og til kl. 22 om aftenen. Om søndagen skal der dog først være ryddet for sne kl. 8 om morgen og frem til kl. 22 om aften. Haveaffald/afbrænding. 5. Haver og carporte må under ingen omstændigheder bruges til henlæggelse af affald af nogen art. Bortkørsel af haveaffald sker ved lejers egen foranstaltning og bekostning. Afbrænding af papir, affald og lignende samt afbrænding af bål er forbudt. 10

17 VII Standard for boligernes vedligeholdelsesstand ved overtagelsen Boligens standard ved lejemålets begyndelse. 1. Ved lejerens overtagelse af boligen fremtræder lofter og vægge ny istandsatte. 2. Træværk, inventar, tekniske installationer og gulve vil kun være istandsat, hvor der efter udlejerens skøn har været behov for det. Slid og ælde 3. Træværk, inventar, tekniske installationer og gulve kan bære præg af almindeligt slid og ælde for et lejemål af den pågældende type og alder. Farvevalg. 4. Der kan ikke stilles særlige krav til farvevalg. Dog tolereres atypiske farver ikke. 11

Hus og havereglement med ordensregler og vedligeholdelsesreglement.

Hus og havereglement med ordensregler og vedligeholdelsesreglement. AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB Kallemosen 16, 6200 Aabenraa Tlf. 74 64 36 00 Fax 74 64 36 32 post@aaabolig.dk www.aaabolig.dk Hus og havereglement med ordensregler og vedligeholdelsesreglement. Gældende

Læs mere

AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB Kallemosen 16, 6200 Aabenraa Tlf. 74 64 36 00 Fax 74 64 36 32

AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB Kallemosen 16, 6200 Aabenraa Tlf. 74 64 36 00 Fax 74 64 36 32 AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB Kallemosen 16, 6200 Aabenraa Tlf. 74 64 36 00 Fax 74 64 36 32 post@aaabolig.dk www.aaabolig.dk Hus og havereglement med ordensregler og vedligeholdelsesreglement. Gældende

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement

Vedligeholdelsesreglement VARDE BSB AFDELING 9015 afs. 2 AMALIEVEJ-SIG Vedligeholdelsesreglement 1 Vedligeholdelsesreglement udarbejdet med udgangspunkt i Boligselskabernes Landsforening Standardvedligeholdelsesreglement, november

Læs mere

Afd. 53. Perlegade 93-97 og Kongevej 12. Vedligeholdelsesreglement

Afd. 53. Perlegade 93-97 og Kongevej 12. Vedligeholdelsesreglement Afd. 53 Perlegade 93-97 og Kongevej 12 Vedligeholdelsesreglement Afd. 53 har besluttet at køre efter A-ordningen. A-ordningen - kort fortalt Lejeren sørger i boperioden for boligens indvendige vedligeholdelse

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement

Vedligeholdelsesreglement Vedligeholdelsesreglement Vedligeholdelsesreglement Om hvordan du skal vedligeholde og renholde din bolig Hvad og hvor ofte skal du vedligeholde? Hvordan er boligen når du flytter ind? Hvordan er reglerne

Læs mere

Model A normalistandsættelse

Model A normalistandsættelse AB HOLMEGAARDEN Vedligeholdelsesreglement Afdelingerne: 04 + 06 Vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse A-ordningen - kort fortalt Lejeren sørger i boperioden for boligens indvendige vedligeholdelse

Læs mere

Afd. 01 15 - Fyrreparken. Vedligeholdelsesreglement

Afd. 01 15 - Fyrreparken. Vedligeholdelsesreglement Afd. 01 15 - Fyrreparken Vedligeholdelsesreglement INDHOLDSFORTEGNELSE A. Generelt... 3 Reglernes ikrafttræden... 3 Ændring af lejekontrakten... 3 Beboerklagenævn... 3 B. Overtagelse af boligen ved indflytning...

Læs mere

AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB

AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB Kallemosen 16 6200 Aabenraa Tlf. 74 64 36 00 Fax 74 64 36 32 Til beboere i afdeling 40 & 41 Kallemosen 22 78 & Rugkobbel 100 232 6200 Aabenraa Cvrnr 14 79 86 17 Sydbank A/S

Læs mere

Aabenraa Almene Boligselskab side 1 af 4. Afd. 38 Regnskab for 2011 og Lillevang/Funkevej Budget for 2013

Aabenraa Almene Boligselskab side 1 af 4. Afd. 38 Regnskab for 2011 og Lillevang/Funkevej Budget for 2013 Aabenraa Almene Boligselskab side 1 af 4 Afd. 38 Regnskab for 2011 og Lillevang/Funkevej Budget for 2013 På det ordinære afdelingsmøde gennemgås sammendrag af det reviderede afdelingsregnskab for 2011.

Læs mere

Ordinært afdelingsmøde (budgetmøde) 2015

Ordinært afdelingsmøde (budgetmøde) 2015 Til beboerne i afdeling 21 Lindeparken 1 A-D Silkeborg, den 14. august 2015 Ordinært afdelingsmøde (budgetmøde) 2015 Husk, at der er ordinært afdelingsmøde i afdeling 21 torsdag den 27. august 2015 kl.

Læs mere

Lundtofteparkens regler

Lundtofteparkens regler Lundtofteparkens regler Når du bor i en bolig i en afdeling i en almen boligorganisation, er der mange forhold, som du skal være opmærksom på. Men fælles for alle regler bortset fra det, der står i lejekontrakten

Læs mere

Råder etskatalog. Brøndbyernes Andelsboligforening afdeling 2

Råder etskatalog. Brøndbyernes Andelsboligforening afdeling 2 Råder etskatalog Individuel råderet Kollektiv råderet Installationsret B - ordning Vedligeholdelsesreglement Side 1 af 17 Indholdsfortegnelse Generelt side 3 o Baggrund o Begreber Individuel råderet side

Læs mere

Lejer-info. Afdeling sp 23 Taulov Bystræde. boli.nu Danmarksgade 81 7000 Fredericia 75 92 48 44 adm@boli.nu www.boli.nu

Lejer-info. Afdeling sp 23 Taulov Bystræde. boli.nu Danmarksgade 81 7000 Fredericia 75 92 48 44 adm@boli.nu www.boli.nu Lejer-info Afdeling sp 23 Taulov Bystræde boli.nu Danmarksgade 81 7000 Fredericia 75 92 48 44 adm@boli.nu www.boli.nu 1 Indhold Min bolig... 3 Velkommen i boli.nu... 3 Nye udlejningsregler 2010 i boli.nu...

Læs mere

Ind- og fraflytning. danmarks almene boliger

Ind- og fraflytning. danmarks almene boliger Ind- og fraflytning bl danmarks almene boliger Forsidefoto: Laila på sin altan i Urbanplanen. Foto: Nils Juel Berg Indhold Om ind- og fraflytning 4 Indflytning 5 Boligorganisationens vedligeholdelsespligt

Læs mere

Istandsættelse ved fraflytning

Istandsættelse ved fraflytning Istandsættelse ved fraflytning Indhold Istandsættelse ved fraflytning 3 Boligorganisationens vedligeholdelsesforpligtelse 4 En fraflytning i korte træk 5 Vedligeholdelses og istandsættelsesordninger 6

Læs mere

giver beboerklagenævnet dig en øget retssikkerhed. Det vender vi tilbage til.

giver beboerklagenævnet dig en øget retssikkerhed. Det vender vi tilbage til. Tak for nu Vi håber, at du har været glad for at bo hos os i AAB. Men vi ved, at meget skal falde på plads, for en flytning er sjældent uden problemer. Med denne skrivelse vil vi hjælpe dig med nogle oplysninger,

Læs mere

LEJEKONTRAKT. Efter aftalen har lejer endvidere efter udlejers anvisninger adgang og brugsret til følgende lokaliteter: (sæt x)

LEJEKONTRAKT. Efter aftalen har lejer endvidere efter udlejers anvisninger adgang og brugsret til følgende lokaliteter: (sæt x) Typeformular A, 8. udgave Lejemåls nr. 06240213 LEJEKONTRAKT for beboelse Lejekontrakt til anvendelse i lejeaftaler om beboelseslejligheder, herunder blandede lejemål, og værelser i private udlejningsejendomme.

Læs mere

LEJEKONTRAKT for beboelse

LEJEKONTRAKT for beboelse Typeformular A, 8. udgave Lejemåls nr. (Til intern brug) LEJEKONTRAKT for beboelse L e j e k o n t r a k t t i l a n v e n d e l s e i l e j e a f t a l e r o m b e b o e l s e s - l e j l i g h e d e

Læs mere

GENERELLE LEJEBETINGELSER ved leje af Kontor eller Erhvervslokaler

GENERELLE LEJEBETINGELSER ved leje af Kontor eller Erhvervslokaler GENERELLE LEJEBETINGELSER ved leje af Kontor eller Erhvervslokaler 1. Det lejede 1.1 Lejekontrakt indgås mellem ErhvervsMart Foerlev Møllevej 3 8660 Skanderborg v/ Vagn Hvam Pedersen CVR nr.: 17112791

Læs mere

Hvem - Hvad - Hvornår. Beboermappe HVEM HVAD HVORNÅR - BEBOERMAPPE

Hvem - Hvad - Hvornår. Beboermappe HVEM HVAD HVORNÅR - BEBOERMAPPE Hvem - Hvad - Hvornår HVEM HVAD HVORNÅR - BEBOERMAPPE Beboermappe ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE 2009 HVEM - HVAD - HVORNÅR Indeks 1.1 1.1 Indeks Indeks 1.1-1.4 Når du flytter ind 2.1-2.5 Du har

Læs mere

ORDENSREGLEMENT BOLIGSELSKABET TROLLEBO AFDELING 3401 - NØDDEHEGNET V/DOMEA S.M.B.A.

ORDENSREGLEMENT BOLIGSELSKABET TROLLEBO AFDELING 3401 - NØDDEHEGNET V/DOMEA S.M.B.A. ORDENSREGLEMENT BOLIGSELSKABET TROLLEBO AFDELING 3401 - NØDDEHEGNET V/DOMEA S.M.B.A. Dette ordensreglement er udarbejdet på baggrund af retningslinier fra Boligselskabernes Landsforening. Vi har dog fundet

Læs mere

LEJEKONTRAKT for beboelse

LEJEKONTRAKT for beboelse Typeformular A, 8. udgave Lejemåls nr. 17 LEJEKONTRAKT for beboelse Lejekontrakt til anvendelse i lejeaftaler om beboelseslejligheder, herunder blandede lejemål, og værelser i private udlejningsejendomme.

Læs mere

Abz. Trigeparken. Afd. 20. Abz - marts 2008 - side 1

Abz. Trigeparken. Afd. 20. Abz - marts 2008 - side 1 Abz Trigeparken Afd. 20 Abz - marts 2008 - side 1 Abz - Indholdsfortegnelse Side Afdelingsbestyrelse.. 3+34 Side Haver / Haveråd..... 11+12+31 Side Skader / skadedyr... 5+13+17 Affald... 5+11 Husdyr...

Læs mere

ADVOKAT PETER LAU LAURITZEN VINGÅRDSGADE 22 9000 AALBORG Tlf. 46 92 92 00 ERHVERVSLEJEKONTRAKT UDLEJER OG LEJER. DAHL AALBORG A/S, CVR nr.

ADVOKAT PETER LAU LAURITZEN VINGÅRDSGADE 22 9000 AALBORG Tlf. 46 92 92 00 ERHVERVSLEJEKONTRAKT UDLEJER OG LEJER. DAHL AALBORG A/S, CVR nr. ADVOKAT PETER LAU LAURITZEN VINGÅRDSGADE 22 9000 AALBORG Tlf. 46 92 92 00 J.NR. 224277 /JBF ERHVERVSLEJEKONTRAKT M E L L E M UDLEJER OG LEJER DAHL AALBORG A/S, CVR nr. 19 23 21 07 1. PARTERNE 3 2. DET

Læs mere

LEJEKONTRAKT for beboelse

LEJEKONTRAKT for beboelse Typeformular A, 8. udgave Lejemåls nr. LEJEKONTRAKT for beboelse Lejekontrakt til anvendelse i lejeaftaler om beboelseslejligheder, herunder blandede lejemål, og værelser i private udlejningsejendomme.

Læs mere

LEJEKONTRAKT for beboelse

LEJEKONTRAKT for beboelse Typeformular A, 8. udgave Lejemåls nr. LEJEKONTRAKT for beboelse Lejekontrakt til anvendelse i lejeaftaler om beboelseslejligheder, herunder blandede lejemål, og værelser i private udlejningsejendomme.

Læs mere

REVIDERET DAGSORDEN TIL AFDELI NGSMØDE. Onsdag den 12. september 2012, kl. 19.00. Til beboerne i afdeling 50 Postboks 1243

REVIDERET DAGSORDEN TIL AFDELI NGSMØDE. Onsdag den 12. september 2012, kl. 19.00. Til beboerne i afdeling 50 Postboks 1243 AlmenBo Aarhus Mandagonsdag 101209 1315 Frydenlunds Allé 8 8210 Aarhus V Kontortid Dagsorden; AFDELI NGSMØDE REVIDERET DAGSORDEN TIL CVR 59645013 wwwalmenboaarhus.dk Telefon 8938 2000 Boligorganisationen

Læs mere

KORT OM LEJEKONTRAKTER OG INSPIRATION TIL 11, SÆRLIGE VILKÅR

KORT OM LEJEKONTRAKTER OG INSPIRATION TIL 11, SÆRLIGE VILKÅR KORT OM LEJEKONTRAKTER OG INSPIRATION TIL 11, SÆRLIGE VILKÅR Aftenens indhold Tips, tricks, faldgrubber, inspiration og idéer til, hvordan man kan gøre det, baseret på hvordan andre har gjort det. Ikke

Læs mere

LEJEKONTRAKT for beboelse

LEJEKONTRAKT for beboelse Typeformular A, 8. udgave Lejemåls nr. 11-469-1-2 LEJEKONTRAKT for beboelse Lejekontrakt til anvendelse i lejeaftaler om beboelseslejligheder, herunder blandede lejemål, og værelser i private udlejningsejendomme.

Læs mere

Vedtægter. 1 Navn og hjemsted:... 3. 2 Formål:... 3. 3 Medlemmer:... 3. 4 Indskud:... 4. 5 Hæftelse:... 4. 6 Andel:... 4. 7 Boligaftale:...

Vedtægter. 1 Navn og hjemsted:... 3. 2 Formål:... 3. 3 Medlemmer:... 3. 4 Indskud:... 4. 5 Hæftelse:... 4. 6 Andel:... 4. 7 Boligaftale:... Senest revideret 24. april 2012 Vedtægter Indhold 1 Navn og hjemsted:... 3 2 Formål:... 3 3 Medlemmer:... 3 4 Indskud:... 4 5 Hæftelse:... 4 6 Andel:... 4 7 Boligaftale:... 5 8 Boligafgift:... 5 9 Vedligeholdelse

Læs mere