Nasdaq-OMX Den Nordiske Børs København A/S Nikolaj Plads København K

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nasdaq-OMX Den Nordiske Børs København A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K"

Transkript

1 side 1 af 14 Nasdaq-OMX Den Nordiske Børs København A/S Nikolaj Plads København K Sendt via Nasdaq-OMX indberetningssystem Selskabsmeddelelse nr Bestyrelsen har i dag godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni Resumé for 2009 Driften af selskabets ejendomme er forløbet som forventet. Resultatet før skat for delåret på teur 249 er teur 79 bedre end 2008 og lidt bedre end forventet. Dette anses for tilfredsstillende. Der er i 2. kvartal 2009 solgt 4 ferielejligheder med en tilfredsstillende avance. For 2009 forventes et resultat før skat på ca. teur 500, som er ca. teur 170 bedre end sidste år. På grund af forøget afsat udskudt skat forventes resultat efter skat ca. teur 10 under resultatet for København, den 18. august 2009 Kontaktpersoner: Bestyrelsesformand Anders J. Hillerup, telefon Direktør Preben Lerche, telefon

2 side 2 af 14 Indhold Resumé 1 Hoved- og nøgletal for koncernen 3 Ledelsesberetning Delårets resultat 5 Driften og investeringer Finansielle risici Generelle risici Begivenheder efter periodens afslutning 6 Regnskabsaflæggelse Corporate Governance Fremtiden Ledelsespåtegning 8 Regnskabet Totalindkomstopgørelse 9 Balance 10 Egenkapitalopgørelse 12 Pengestrømsopgørelse 13 Noter 14

3 Hoved- og nøgletal for koncernen Victor International A/S side 3 af 14 teur 1. halvår 2009* 1. halvår 2008* 2008 Hovedtal Nettoomsætning Resultat af primær drift Resultat af finansielle poster Ordinært resultat før skat Periodens resultat Langfristede aktiver Kortfristede aktiver Aktiver i alt Aktiekapital Egenkapital Langfristede forpligtelser Kortfristede forpligtelser Pengestrøm fra driftsaktivitet Pengestrøm fra investeringsaktivitet Heraf til investering i materielle aktiver Pengestrøm fra finansieringsaktivitet Periodens pengestrøm Nøgletal Resultat samt udvandet resultat pr. aktie (IAS 33) 0,2 0,3 0,3 Resultat samt udvandet resultat pr. aktie 1,1 1,0 0,4 Indre værdi pr. aktie, EUR Egenkapitalandel (soliditet) 60% 60% 60% Egenkapitalforrentning 6% 6% 2% Gennemsnitligt antal ansatte Under nøgletal er fra denne delårsrapport tilføjet Resultat samt udvandet resultat pr. aktie beregnet i overensstemmelse med IAS 33 (Indtjening pr. aktie). Øvrige nøgletal er som hidtil beregnet efter Finansanalytikerforeningens "Anbefalinger og Nøgletal 2005". Koncernens investeringsejendomme indgår ved nøgletalsberegningen til en beregnet dagsværdi opgjort på baggrund af et beregnet driftsafkast. Nøgletallene for delperioderne er beregnet på basis af prognoserne, mens nøgletallene for 2008 er tal fra årsrapporten for Beregnet driftsafkast bliver på baggrund af markedsændringerne løbende revurderet. Investeringsejendommenes beregnede markedsværdi og udskudt skat er i nøgletalsberegningerne for halvåret 2009 udregnet på basis af et driftsafkast på 5,25%. * Delårsrapporten er ikke revideret eller reviewet af selskabets revisor.

4 side 4 af 14 Hoved- og nøgletal for koncernen TEUR 1. halvår 2009* 1. halvår 2008* 2008 Lejeindtægt til analyseformål Driftsomkostninger inkl. normale vedligeholdelsesomkostninger Driftsafkast Dagsværdi af ejendomme Bogført værdi af ejendomme Regulering af ejendomme til dagsværdi Reguleringen medfører følgende resultat og egenkapital til analyseformål. Resultat til analyseformål: Resultat ifølge resultatopgørelsen Regulering af ejendomme til dagsværdi, ultimo Regulering af ejendomme til dagsværdi, primo Udskudt skat vedr. regulering Resultat til analyseformål Gennemsnitlig egenkapital til analyseformål: Egenkapital til analyseformål, primo Egenkapital, ultimo Regulering af ejendomme til dagsværdi Udskudt skat af værdiregulering Egenkapital til analyseformål, ultimo Gennemsnitlig egenkapital til analyseformål Passiver til analyseformål, ultimo: Passiver, ultimo Regulering af ejendomme til dagsværdi Passiver til analyseformål, ultimo * Delårsrapporten er ikke revideret eller reviewet af selskabets revisor.

5 side 5 af 14 Ledelsesberetning Delårets resultat Koncernen har i delåret realiseret et resultat før skat på 249 teur, hvilket er 79 teur bedre end Det bedre resultat skyldes primært højere lejeindtægter, salg af lejligheder og bedre nettorenter på lån og likvide poster m.v. Resultatet er som følge af ovennævnte lidt bedre end forventet og anses for tilfredsstillende. Driften og investeringer Driften er forløbet som forventet og udlejningen har været på det estimerede niveau for koncernens ejendomme Baccara I og II samt Le Joker alle beliggende i det franske skisportsområde La Plagne - betegnet Domaine Skiparadise. Ultimo februar 2009 erhvervede selskabet med henblik på videresalg 18 ferielejligheder. Lejlighederne er beliggende dels i skisportsområdet La Tania i de Franske Alper og dels ved Cote d Azur. Der er i 2. kvartal 2009 solgt 4 ferielejligheder med en tilfredsstillende avance. Der er ikke sket yderligere investeringer i delåret. Finansielle risici Det er koncernens politik ikke at foretage aktiv spekulation i finansielle risici. Koncernens finansielle styring retter sig således alene mod styring af de finansielle risici, der er en direkte følge af koncernens drift og finansiering. Moderselskabet er som følge af sin drift, investeringer og finansiering, som foregår i Danmark, eksponeret over for ændringer i renteniveau og valutakurser. Koncernen er som følge af dels sin finansiering af ejendommene, som foregår i Frankrig, dels den likvide beholdning, som er anbragt i Danmark, eksponeret over for ændringer i renteniveau. Under hensyntagen til den aktuelle situation på de finansielle markeder har koncernen vurderet fremtidsudsigterne. På denne baggrund har koncernen valgt ikke at afdække renterisici på koncernens lån. Denne politik er uændret i forhold til de seneste år. Generelle risici Der er indgået en gensidig uopsigelig lejekontrakt frem til 2014 med Pierre & Vacances Tourisme vedrørende udlejning af ejendommene Baccara I og II samt Le Joker. Pierre & Vacances Tourisme har stillet depositum på 400 teur, svarende til 6 måneders leje for disse ejendomme.

6 side 6 af 14 Salgsværdien af de nytilkøbte ejendomme, som er erhvervet med henblik på løbende salg, og værdien af koncernens øvrige ejendomme kan selvsagt påvirkes af fluktuationerne på ejendomsmarkedet. Begivenheder efter periodens afslutning Der er efter periodens afslutning ikke indtruffet begivenheder af væsentlig betydning for delårets resultat. Regnskabsaflæggelse Delårsrapporten, der ikke er revideret eller reviewet af selskabets revisorer, er aflagt i overensstemmelse med IAS 34 Præsentation af delårsrapporter som godkendt af EU og yderligere danske oplysningskrav til delårsrapporter for børsnoterede virksomheder. Corporate Governance Selskabets ledelse har behandlet Nørby-udvalgets anbefalinger om Corporate Governance fra december 2001 samt de nye anbefalinger offentliggjort i oktober 2005 af OMX Den Nordiske Børs, København A/S. Ledelsen har forholdt sig i detaljer i årsrapporten til Nørby-udvalgets rapport om Corporate Governance. Det er ledelsens hensigt løbende at følge udviklingen på dette område og internt sikre, at selskabet lever op til de gældende krav, så længe dette ikke påvirker selskabets udvikling og indtjening negativt. Selskabets ledelse bestræber sig på at efterleve de etiske og moralske normer, som rapportens anbefalinger er baseret på. Der henvises i øvrigt til selskabets årsrapport for Fremtiden Salg af ejendomme i de udenlandske datterselskaber i 2005 frigjorde likviditet, som nu delvis er anvendt til køb af ferielejligheder som ovenfor nævnt. Den resterende likviditet anbringes som hidtil dels på indskudskonto hos selskabets bankforbindelse og dels som internt koncernudlån til HMJ Holding A/S, som er sikret ved pant i obligationer (jvnf. note 3). Selskabet følger markedet meget tæt med henblik på at afdække muligheder for at foretage investeringer i overensstemmelse med selskabets strategi investering i fast ejendom. Der er dog dags dato ingen aktuelle, konkrete køb, som bestyrelsen finder relevant for investering. For 2009 forventes et resultat før skat på ca. teur 500, som er ca. teur 170 bedre end resultatet for 2008, forudsat at det internationale renteniveau og markedsudvik-

7 side 7 af 14 lingen ikke undergår drastiske ændringer. På grund af afsættelse af større udskudt skat end tidligere år forventes resultat efter skat ca. 10 teur under resultatet for 2008.

8 side 8 af 14 Ledelsespåtegning Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2009 for Victor International A/S. Delårsrapporten, der ikke er revideret eller reviewet af selskabets revisorer, er aflagt i overensstemmelse med IAS 34 Præsentation af delårsrapporter som godkendt af EU og yderligere danske oplysningskrav til delårsrapporter for børsnoterede virksomheder. Det er vores opfattelse, at delårsrapporten giver et retvisende billede af koncernens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. juni 2009 samt af resultatet af koncernens aktiviteter og pengestrømme for perioden 1. januar 30. juni Det er endvidere vores opfattelse at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse for udviklingen i koncernens aktiviteter og økonomiske forhold, periodens resultat og for koncernens finansielle stilling som helhed samt en beskrivelse af koncernens væsentligste risici og usikkerhedsfaktorer, som koncernen står overfor. København, den 18. august 2009 Direktion: Preben Lerche direktør Bestyrelse: Anders Jørgen Hillerup Jakob Lund Poulsen Henrik Meisner-Jensen formand

9 side 9 af 14 Totalindkomstopgørelse teur Nettoomsætning Bruttoresultat Administrationsomkostninger Resultat før andre driftsindtægter Andre driftsindtægter 41 0 Resultat af primær drift Finansielle indtægter Finansielle omkostninger Resultat før skat Skat af periodens resultat Periodens resultat Anden totalindkomst 0 0 Totalindkomst i alt

10 Balance teur / AKTIVER Langfristede aktiver Materielle aktiver Grunde og bygninger Langfristede aktiver i alt Kortfristede aktiver Beholdning af lejligheder til videresalg Sambeskatningsbidrag Udlån til moderselskab Tilgodehavender fra salg af lejligheder Andre tilgodehavender Likvide beholdninger Kortfristede aktiver i alt AKTIVER I ALT Side 10 af 14

11 Balance teur / PASSIVER Egenkapital Aktiekapital Overført resultat Egenkapital i alt Forpligtelser Langfristede forpligtelser Udskudt skat Prioritetsgæld Deposita Kortfristede forpligtelser Kortfristet del af langfristede forpligtelser Anden gæld Forpligtelser i alt PASSIVER I ALT

12 Egenkapitalopgørelse Koncern teur Aktiekapital Overført resultat I alt Egenkapital 1. januar Resultat 1. januar 30. juni Egenkapital 30. juni Egenkapital 1. juli Resultat 1. juli 31. december Egenkapital 31. december Egenkapital 1. januar Resultat 1. januar 30. juni Egenkapital 30. juni Side 12 af 14

13 Pengestrømsopgørelse teur 2009 Koncern 2008 Resultat af primær drift Afskrivninger Avance ved salg af ejendomme Ændringer i driftskapital Pengestrøm fra drift før finansielle poster Renteindtægter, modtaget Renteomkostninger, betalt Pengestrøm fra ordinær drift før skat Sambeskatningsbidrag 0 6 Pengestrøm fra driftsaktivitet Køb af lejligheder til videresalg Salg af lejligheder til videresalg Afvikling af dattervirksomhed 37 0 Udlån til moderselskab Pengestrøm fra investeringsaktivitet Afdrag på langfristede forpligtelser Pengestrøm fra finansieringsaktivitet Periodens pengestrøm Likvider, primo Likvider, ultimo Pengestrømsopgørelsen kan ikke direkte udledes af resultatopgørelse og balance for koncernen. Side 13 af 14

14 Noter Note 1 Anvendt regnskabspraksis Delårsrapporten aflægges i overensstemmelse med IAS 34 Præsentation af delårsrapporter som godkendt af EU og yderligere danske oplysningskrav til delårsrapporter for børsnoterede selskaber, jf. Københavns Fondsbørs oplysningskrav til delårsrapporter for børsnoterede selskaber. Beholdning af ejendomme bestemt for videresalg indregnes til kostpris eller nettorealisationsværdi, hvis sidstnævnte er lavere. Anvendt regnskabspraksis er bortset fra nedenstående uændret i forhold til årsrapporten 2008, hvortil der henvises. Årsrapporten indeholder den fulde beskrivelse af anvendt regnskabspraksis. Selskabet har med virkning fra 1. januar 2009 implementeret IAS 1 (ajourført 2007) Præsentation af årsregnskaber, IAS 23 (ajourført 2007) Låneomkostninger og IFRS 8 Driftssegmenter. De nye regnskabsstandarder har ikke påvirket indregning og måling. IAS 1 har alene medført ændring i regnskabsopstillingen. Sammenligningstal er tilpasset. IAS 1 har ændret præsentationen af de primære opgørelser. Standarden giver mulighed for præsentation af totalindkomstopgørelsen i en samlet opgørelse (en totalindkomstopgørelse) eller to opgørelser (en resultatopgørelse og en totalindkomstopgørelse, der viser periodens resultat og elementerne af anden totalindkomst). Desuden skal ejerrelaterede egenkapitalbevægelser præsenteres i en særskilt opgørelse. Note 2 Køb af lejligheder Selskabet købte i februar ferielejligheder beliggende dels i skisportsområdet La Tania i de Franske Alper og dels ved Cote d Azur. Lejlighederne er sat til salg, og det er forventningen, at selskabet inden for en kortere årrække kan afhænde de enkelte lejligheder ved et løbende salg. Der er i 2. kvartal 2009 solgt 4 ferielejligheder med en tilfredsstillende avance. Anskaffelsessummen for de resterende 14 ferielejligheder er anført i balancen under omsætningsaktiver. Note 3 - Udlån til moderselskab Udlån til moderselskab udgør pr. 30. juni 2009 teur 6 (31. december 2008 teur 3.336). Til sikkerhed for dette udlån er lagt obligationer med en kursværdi på ca. teur 800. Note 4 Skat Den udgiftsførte skat er udskudt skat, som sammensætter sig som følger: Regulering vedr. tidl. år 8 0 Beregnet udskudt skat af resultat i Frankrig Regulering vedr. fusion (se note 5) Afsættelsen af den udskudte skat medfører ikke kontant skattebetaling. Selskabet har udskudte skatteaktiver, der ikke indregnes i balancen på netto ca teur (31. december 2008: 585 teur). Note 5 Fusion De to franske selskaber SCI Victoria 1 og SCI Coches Invest er fusioneret med sidstnævnte som det fortsættende selskab. De skattemæssige underskud i førstnævnte selskab er bortfaldet ved fusionen (jvnf. note 4). Den øgede skat i 2009 sammenholdt med 2008 skal bl.a. ses på denne baggrund. Side 14 af 14

Hovedpunkter i delårsrapport for Berlin III A/S, perioden 1. juli 31. december 2012

Hovedpunkter i delårsrapport for Berlin III A/S, perioden 1. juli 31. december 2012 Berlin III A/S Nasdaq OMX Copenhagen A/S Selskabsmeddelelse nr. 4 / 2013 Birkerød, 28. februar 2013 CVR. nr. 29 24 64 91 www.berlin3.dk Hovedpunkter i delårsrapport for Berlin III A/S, perioden 1. juli

Læs mere

Delårsrapport. Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2011 for perioden 1. januar - 30. september 2009 GERMAN HIGH STREET II A/S

Delårsrapport. Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2011 for perioden 1. januar - 30. september 2009 GERMAN HIGH STREET II A/S Investea German German High High Street Street Properties II A/S A/S Delårsrapport Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni for perioden 1. januar - 30. september 2009 GERMAN HIGH STREET II A/S

Læs mere

Delårsrapport 1. januar - 30. juni 2015. Selskabsmeddelelse nr. 21 af 15. juli 2015

Delårsrapport 1. januar - 30. juni 2015. Selskabsmeddelelse nr. 21 af 15. juli 2015 Blue Vision A/S Delårsrapport 1. januar 30. juni Selskabsmeddelelse nr. 21 af 15. juli CVR-nr. 26 79 14 13 Side 1 af 20 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 3 Selskabsmeddelelse nr. 21 af 15. juli 3 Hoved-

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2015

Delårsrapport for 1. halvår 2015 1 af 18 Delårsrapport for 1. halvår Victoria Properties A/S nærmer sig afslutning af afviklingen af Koncernens ejendomsportefølje Perioderegnskabet i overskrifter: Salget af Koncernenes ejendomme forløber

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR - 30. JUNI 2014. Indhold

DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR - 30. JUNI 2014. Indhold DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR - 30. JUNI 2014 Indhold Ledelsesberetning... 1 Hoved- og nøgletal for koncernen... 1 Regnskabsberetning... 2 Forretningsområdernes resultater... 3 Forventninger til 2014... 3 Ledelsespåtegning...

Læs mere

German High Street Properties A/S Sundkrogsgade 21 2100 København Ø

German High Street Properties A/S Sundkrogsgade 21 2100 København Ø Selskabsoplysninger Selskabet German High Street Properties A/S Sundkrogsgade 21 2100 København Ø CVR-nr: 30 69 16 44 Regnskabsår: 1. januar 31. december Hjemstedskommune: Gentofte Direktion Bestyrelse

Læs mere

21. august 2015 Copenhagen Capital A/S Direktør Lisbeth Bak 2

21. august 2015 Copenhagen Capital A/S Direktør Lisbeth Bak 2 Nasdaq OMX Nikolaj Plads 6 1007 København K Copenhagen Capital A/S Nasdaq OMX : CPHCAP CVR-nr. : 30 73 17 35 www.copenhagencapital.dk Dato Udsteder Kontaktperson Antal sider 21. august 2015 Copenhagen

Læs mere

Delårsrapport, 1. kvartal 2012, Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje

Delårsrapport, 1. kvartal 2012, Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje Side 1 af 16 OMX Den Nordiske Børs København Nikolaj Plads 6 Postboks 1040 1007 København K Fondsbørsmeddelelse nr. 4/2012 Delårsrapport 1. kvartal 2012 Foreningen Fast Ejendom f.m.b.a. Tuborg Havnevej

Læs mere

I lighed med tidligere år afholdte Tivoli bestyrelsesmøde på Tivolis fødselsdag den 15. august 2015. Tivoli kunne i år fejre sin 172 års fødselsdag.

I lighed med tidligere år afholdte Tivoli bestyrelsesmøde på Tivolis fødselsdag den 15. august 2015. Tivoli kunne i år fejre sin 172 års fødselsdag. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 8-2015 Tivoli, den 15. august 2015 Delårsrapport for

Læs mere

Ikon tekst. Meddelelse 2010 nr. 09 Aalborg, den 4. maj 2010. Kontaktperson: Adm. direktør Christian B. Lund Tlf. 96 30 60 00

Ikon tekst. Meddelelse 2010 nr. 09 Aalborg, den 4. maj 2010. Kontaktperson: Adm. direktør Christian B. Lund Tlf. 96 30 60 00 Ikon tekst Meddelelse 2010 nr. 09 Aalborg, den 4. maj 2010 Kontaktperson: Adm. direktør Christian B. Lund Tlf. 96 30 60 00 Sanistål A/S Håndværkervej 14 DK-9000 Aalborg Tlf. +45 96 30 60 00 Fax +45 98

Læs mere

Meddelelse 2011 nr. 27 Aalborg, den 25. august 2011. Kontaktperson: Adm. direktør Christian B. Lund Tlf. 96 30 60 00

Meddelelse 2011 nr. 27 Aalborg, den 25. august 2011. Kontaktperson: Adm. direktør Christian B. Lund Tlf. 96 30 60 00 Meddelelse 2011 nr. 27 Aalborg, den 25. august 2011 Kontaktperson: Adm. direktør Christian B. Lund Tlf. 96 30 60 00 Sanistål A/S Håndværkervej 14 DK-9000 Aalborg Tel.: +45 96 30 60 00 Fax: +45 98 13 28

Læs mere

22. august 2014 Copenhagen Capital A/S Adm. direktør Allan Jacobsen 15

22. august 2014 Copenhagen Capital A/S Adm. direktør Allan Jacobsen 15 Copenhagen Capital A/S Diplomvej 381 2800 Kongens Lyngby CVR-nr.: 30 73 17 35 www.copenhagencapital.dk Nasdaq OMX Nikolaj Plads 6 1007 København K Dato Udsteder Kontaktperson Antal sider 22. august 2014

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S. CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Telefon 35 27 09 02

Jensen & Møller Invest A/S. CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Telefon 35 27 09 02 Godkendt på generalforsamlingen den 28. maj 2015 Dirigent Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Telefon 35 27 09 02 Årsrapport 2014 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Årsrapport 2012. C.W. Obel Ejendomme A/S

Årsrapport 2012. C.W. Obel Ejendomme A/S Årsrapport 2012 C.W. Obel Ejendomme A/S Indhold Påtegninger Ledelsespåtegning...3 Revisionspåtegning afgivet af selskabets uafhængige revisor... 4 Ledelsesberetning Selskabsoplysninger... 5 Koncernoversigt...5

Læs mere

Delårsrapport. 1. kvartal

Delårsrapport. 1. kvartal 12 Delårsrapport 1. kvartal RESUMÉ 2012 1. KVARTAL Primær drift (EBIT) eksklusiv ejendomsavance udgør 36,4 mio. kr. mod 29,2 mio. kr. sidste år, hvilket er en forbedring på 7,2 mio. kr. svarende til 24,7%.

Læs mere

Årsrapport 2013. C.W. Obel Ejendomme A/S

Årsrapport 2013. C.W. Obel Ejendomme A/S Årsrapport 2013 C.W. Obel Ejendomme A/S Indhold Påtegninger Ledelsespåtegning...3 Revisionspåtegning afgivet af selskabets uafhængige revisor...4 Ledelsesberetning Selskabsoplysninger...5 Koncernoversigt...5

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S. CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Telefon 35 27 09 02 www.jensen-moller.

Jensen & Møller Invest A/S. CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Telefon 35 27 09 02 www.jensen-moller. Godkendt på generalforsamlingen den 28. april 2014 Dirigent Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Telefon 35 27 09 02 www.jensen-moller.dk Årsrapport

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Delårsrapport for 9 måneder 2009 Faaborg, den 29. oktober 2009 Selskabsmeddelelse nr. 15/2009 Bestyrelsen og direktionen har behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Årsrapport for 2005/06 Keops EjendomsObligationer VI (Sverige) A/S

Årsrapport for 2005/06 Keops EjendomsObligationer VI (Sverige) A/S Årsrapport for 2005/06 Indberettet til Københavns Fondsbørs via StockWise den 22. januar 2007 Resume: Tilfredsstillende resultat for selskabet overtog pr. 24. maj 2005 i alt 44 ejendomme beliggende bl.a.

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 3. kvartal 2012/13 (1. maj 2012-31. januar 2013) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 3. kvartal 2012/13 (1. maj 2012-31. januar 2013) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 3. kvartal 2012/13 (1. maj 2012-31. januar 2013) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Regnskabspraksis 5 Resultatopgørelse

Læs mere

LANDIC PROPERTY BONDS VIII (SVERIGE II) Årsrapport for 2008

LANDIC PROPERTY BONDS VIII (SVERIGE II) Årsrapport for 2008 LANDIC PROPERTY BONDS VIII (SVERIGE II) Årsrapport for 2008 Offentliggjort på NASDAQ OMX Copenhagen d. 2. april 2008 Resume: Utilfredsstillende resultat for Landic Property Bonds VIII (Sverige II) A/S

Læs mere

Nordicom A/S. Delårsrapport for koncernen 1. halvår 2009

Nordicom A/S. Delårsrapport for koncernen 1. halvår 2009 Nordicom A/S CVR. nr. 12 93 25 02 Delårsrapport for koncernen 1. halvår 2009 (perioden 1. januar til 30. juni 2009) Side 1 af 40 Indholdsfortegnelse Resumé for 1. halvår 2009... 3 Selskabsoplysninger...

Læs mere

H+H International A/S

H+H International A/S H+H International A/S Delårsrapport Selskabsmeddelse nr. 223 build with ease Væsentlige hovedtal for perioden 1. januar 31. marts Omsætningen for blev DKK 236 mio. (: DKK 221 mio.). EBITDA for blev DKK

Læs mere

Aalborg Boldspilklub A/S

Aalborg Boldspilklub A/S Aalborg Boldspilklub A/S Delårsrapport 1. januar 2009 30. juni 2009 Børsmeddelelse nr. 2009/11 Børsmeddelelse nr. 2009/11 Side 1 af 21 Indholdsfortegnelse Børsmeddelelse nr. 2009/11 3 Resumé for 1. halvår

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Faaborg, den 21. april 2009 Selskabsmeddelelse nr. 05/2009 Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

G r i f f i n B o n d s I I N R W A / S

G r i f f i n B o n d s I I N R W A / S G r i f f i n B o n d s I I N R W A / S Å r s r a p p o r t 2 0 0 6 / 2 0 0 7 B o n d s I I N R W A / S Indholdsfortegnelse Årsrapport 2006/2007 Ledelsesberetning 3 Hoved- og nøgletal 5 Beretning Hovedaktivitet

Læs mere

Årsrapport 1. oktober 2012-30. september 2013

Årsrapport 1. oktober 2012-30. september 2013 Årsrapport 1. oktober 2012-30. september 2013 (elskabets 40. regnskabsår) Investeringsselskabet A/ Frederiksborggade 50, 4. 1360 København K CVR-nr. 49 63 99 10 Investeringsselskabet A INDHOLDFORTEGNELE

Læs mere

Årsrapport for 2005/06 Keops EjendomsObligationer VII (Stockholm) A/S

Årsrapport for 2005/06 Keops EjendomsObligationer VII (Stockholm) A/S Årsrapport for 2005/06 Indberettet til Københavns Fondsbørs via StockWise den 22. januar 2007. Resume: Tilfredsstillende resultat for ejer og driver via selskaber udlejningsvirksomhed med en svensk ejendomsportefølje

Læs mere

For regnskabsåret 2011 forventes et EBITDA før særlige poster i niveauet DKK 100 140 mio.

For regnskabsåret 2011 forventes et EBITDA før særlige poster i niveauet DKK 100 140 mio. H+H International A/S Delårsrapport Selskabsmeddelelse nr. 243, 2011 H+H International A/S Dampfærgevej 3, 3. 2100 København Ø Danmark +45 35 27 02 00 Telefon +45 35 27 02 01 Telefax info@hplush.com www.hplush.com

Læs mere

Euroinvestor.com A/S. IFRS-delårsrapport. 1. januar 2011 30. juni 2011 og 1. juli 2010 30. juni 2011

Euroinvestor.com A/S. IFRS-delårsrapport. 1. januar 2011 30. juni 2011 og 1. juli 2010 30. juni 2011 IFRS-delårsrapport 1. januar 2011 30. juni 2011 og 1. juli 2010 30. juni 2011 12 måneders periode i forbindelse med omlægning af regnskabsår til 31. december 2011 Selskabsmeddelelse nr. 32/2011 af 31.august

Læs mere