Kontrolafgift på 750 kr. for rejse med DB-billet med metroen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kontrolafgift på 750 kr. for rejse med DB-billet med metroen"

Transkript

1 1 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: Klageren: XX Tyskland Indklagede: Metroselskabet I/S v/metro Service A/S CVR: Klagen vedrører: Ankenævnets sammensætning: Kontrolafgift på 750 kr. for rejse med DB-billet med metroen Nævnsformand, landsdommer Tine Vuust Bjarne Lindberg Bak Ingrid Dissing Asta Ostrowski Torben Steenberg SAGSFREMSTILLING: Klageren reklameret til indklagede: Den 22. september Klagegebyr modtaget i ankenævnet: Den 18. november Sagens omstændigheder: Klageren er bosiddende i Tyskland og rejser jævnligt til København for at besøge sin kæreste. Den 13. september 2013 rejste hun fra Slesvig til København på en DB-billet (Deutsche-Bahnbillet) gældende fra Slesvig til København H. På ruten Slesvig-Fredericia med ICE 380, Sitztplatz, Wg. 42 pl. 41, 1 Fenster, Tisch Nichraucher og på ruten Fredericia-København H med IC 148, 1 Sitztplatz, Wg. 32, pl. 45, 1 Fenster, Tisch, Nichtraucher inkl. Zuschlag. På billetten stod desuden anført: Gilt nur für eingetragene Züge und Reisetage. [registrerede tog og rejsedage]. I følge klageren havde hun forinden af en bekendt fået at vide, at hun kunne anvende sin billet til og fra København H. med metro og S-tog. For at være på den sikre side spurgte hun på Hovedbanegården en DSB-medarbejder på perronen, om hun kunne anvende sin billet til strækningen Hovedbanegård Frederiksberg st. Hun fik at vide, at hun kunne tage S-toget til Nørreport st. og derfra tage metroen til Frederiksberg st. på sin billet. Kl. 19:40 var der i metroen kontrol af klagerens rejsehjemmel, hvor hun blev pålagt en kontrolafgift på 750 kr. På Kontrolafgiften noterede metro-stewarden: Klageren anmodede den 22. september 2013 Metro Service om annullering af kontrolafgiften og gjorde ovenstående gældende, samt at stewarden havde været i tvivl om, hvorvidt hendes billet var ugyldig.

2 2 Metro Service fastholdt kontrolafgiften den 28. oktober 2013 med henvisning til selvbetjeningsprincippet og passagerens eget ansvar selv at sørge for gyldig rejsehjemmel, inden rejsen påbegyndes, samt at klagerens billet kun var gyldig til København H, hvorfor klageren ved omstigning til S-tog eller metro skulle have købt billet. Klagerens billet: Klageren: Ønsker kontrolafgiften annulleret og har til støtte herfor gjort gældende, at hun rejste fra Slesvig (Tyskland) til København med en billet fra DB. Hun rejser tit denne strækning, for at se sin kæreste. En af hans venner fortalte hende, at man godt kan køre fra og til banegården med sin togbillet. Da hun ankom til Københavns Hovedbanegård kom hun i tanke om dette og for at være helt sikker på, at denne information var korrekt, og at hun ikke behøvede at klippe sit klippekort til strækningen Hovedbanegården - Frederiksberg st., spurgte hun en medar-

3 3 bejder fra DSB, der stod på perronen. Medarbejderen forsikrede hende om, at hun kunne stige på S-toget og køre til Nørreport st., hvorfra hun kunne køre videre til Frederiksberg med sin billet. Hun spurgte, for at være helt sikker, om hun virkelig også kunne bruge den i Metroen fra Nørreport st. til Frederiksberg st. Medarbejderen forsikrede hende at også dette var muligt, at i S-toget fra Hovedbanegården til Nørreport st. blev hun kontrolleret og hendes billet blev accepteret af medarbejderen, at ved kontrollen i metroen forklarede hun, hvad hun havde fået at vide af DSB-medarbejderen ved Hovedbanegården, og at billetten var blevet accepteret i S-toget. Stewarden sagde, at så vidt han vidste, var togbilletten ikke gyldig og han blev nødt til at udstede en kontrolafgift, at hun tilbød at stige ud og klippe sit klippekort, men han sagde at han blev nødt til at give hende kontrolafgift. Han sagde dog også, at det godt kunne være, at han ikke var informeret korrekt omkring togbilletter, og at hun lige meget hvad burde forsøge at klage, at det ikke på nogen måde var hendes vilje at køre med en ugyldig billet. Hun stolede på DSBmedarbejderens udtalelse ved Hovedbanegården, at Metroens Kundeservice skriver, at hun selv skal sikre sig, at hendes billet er gyldig, da de kører på et selvbetjeningssystem. Dette mener hun, at hun har, samt at Metros kundeservice desuden skriver, at der stod på billetten, at den var gyldig til Københavns Hovedbanegård og der derfor skulle købes billet derfra og videre. Hun har dog ikke viden om, hvad der skal stå på billetter, der gælder i 2 zoner omkring Københavns Hovedbanegård, og hun spurgte derfor en medarbejder. Giver medarbejderen hende så en positiv forsikring derom, stoler hun selvfølgelig på denne, og undersøger ikke videre hvorvidt billetten er gyldig. Indklagede: Fastholder kravet om betaling af kontrolafgiften og har til støtte herfor gjort gældende, at Metroen kører i lighed med de øvrige kollektive trafikmidler i Hovedstadsområdet, efter et selvbetjeningssystem, hvor det er passageren eget ansvar selv at sikre sig rejsehjemmel er gyldig og gælder til hele rejsen og skal ved billetkontrol kunne fremvise den gyldige rejsehjemmel på forlangende. I tilfælde hvor der ikke på forlangende kan forevises gyldig rejsehjemmel må det accepteres at skulle betale en kontrolafgift, der for en voksen udgør 750 kr. Denne grundregel er en forudsætning for det selvbetjeningssystem, der gælder for rejser med kollektiv transport i Hovedstadsområdet. Ovenstående fremgår også af folderen Metroens rejseregler, som er tilgængelig på samt af informationstavlerne, som er opsat på alle stationer. at i den konkrete sag hævder klageren at have spurgt en DSB-medarbejder på Hovedbanegården, og at denne har oplyst, at billetten også var gyldig i metroen. Klageren har desværre ikke beskrevet denne DSB medarbejder nærmere, så det har ikke været muligt at få påstanden bekræftet, at det af billetten fremgår, at billetten gælder fra Schleswig til Koebenhavn H, og der står intet om at billetten kan benyttes efter ankomst til København, at det endvidere fremgår af billetten: Gilt nur für eingetragene Züge und Reisetage, hvilket kan oversættes til: Gælder kun til de nævnte tog og rejsedage altså de tog og på de datoer, der fremgår af billetten, samt

4 4 at klageren derfor havde den fornødne information til rådighed til at vide, at billetten ikke var gyldig til rejse videre fra København H og dermed heller ikke med metroen. BILAG TIL SAGEN: Kopi af kontrolafgiften. Kopi af parternes korrespondance. SEKRETARIATETS BEMÆRKNINGER: Sekretariatet har spurgt DBs salgskontor i København om billettens gyldighed, og de har svaret følgende: As Deutsche Bahn is hosted in Germany, all conditions of carriage (Befoerderungsbedingungen) can only be found in German. This is the link to the document with all conditions of carriage (befordringsbetingelser). befoerderungsbedingungen_der_db_ag_stand_12_05_2014.pdf (It can be found on this page of our website (the link you sent, is not active anymore therefore it just leads to the homepage) I marked yellow, what is imoportant to you in the attachment. Please take a look on page 6 of this document, here it is explained that all ticket with Koebenhavn AREA printed on, are also valid for trains in the city of Copenhagen BUT they are NOT VALID in busses or metro ("Untergrundbahnen" = underground). To get the print "Koebenhavn AREA" on the ticket, it is necessary that the customer chooses a trainstation within Copenhagen, not only mainstation, e.g. Oesterport. The copy of the ticket you have shown us just says Koebenhavn H. This means the customer just booked the ticket to Copenhagen mainstation. This ticket is therefore not valid for trains within Copenhagen, it is just valid till Koebenhavn H. (yes I know, this is little complicated). This logic has not changed in the last years. The copy of the ticket, you have shown us, was never valid in the Copenhagen Metro, neither in DSB S-tog as it was just valid till Copenhagen mainstation. The information given from DSB was unfortunately wrong.

5 ANKENÆVNETS BEMÆRKNINGER: 5

6 6 Retsgrundlaget: Ifølge 2, stk. 2, i lovbekendtgørelse nr. 969 af 08. oktober 2009 om lov om jernbaner, gælder loven også for metroen. Af 23 fremgår det, at transportministeren fastsætter regler om jernbanevirksomhedernes adgang til at opkræve kontrolafgift og ekspeditionsgebyr for passagerer, der ikke foreviser gyldig rejsehjemmel (billetter og kort). I henhold til 4 i bekendtgørelse nr.1132 om kontrolafgifter af 08. september 2010, fastsætter jernbanevirksomheden bestemmelser om kontrolafgift i forretningsbetingelserne. Det fremgår af Metroens rejseregler (forretningsbetingelser), at passagerer skal have gyldig billet, gyldigt stemplet klippekort eller gyldigt månedskort fra rejsen begynder. Billet eller kort skal opbevares under hele rejsen og indtil Metroens område forlades. Billetter og kort skal fremvises til Metro Stewarden på forlangende. Billetkontrol kan ske både under rejsen, ved udstigning og på Metrostationen efter afsluttet rejse. Hvis man ikke kan fremvise gyldig billet eller kort under rejsen, i forbindelse med udstigning eller på Metrostationens område efter at have afsluttet rejsen, udstedes en kontrolafgift. Afgiften er et girokort, som kan betales via bank eller på posthus. Kontrolafgiften er samtidigt billet til vidererejse til den Metrostation, passageren oplyser som bestemmelsesstationen. Kontrolafgiften er 750 kr. for voksne. Den konkrete sag: Klageren rejste med metro på en togbillet udstedt af DB. På billetten var anført Gilt nur für eingetragene Züge und Reisetage gælder kun for registrerede tog og rejsedage. Derpå var anført: Slesvig-Fredericia med ICE 380, Sitztplatz, Wg. 42 pl. 41, 1 Fenster, Tisch Nichraucher og Fredericia-København H med IC 148, 1 Sitztplatz, Wg. 32, pl. 45, 1 Fenster, Tisch, Nichtraucher inkl. Zuschlag. Det fremgår endvidere af DBs rejsebestemmelser for Nordeuropa/Danmark, at billetter ikke er gyldige til rejse med bus og metro. Klageren var således i kontrolsituationen ikke i besiddelse af gyldig billet eller kort, hvorfor det var berettiget at pålægge hende en kontrolafgift. Uanset at det for visse typer DSB-billetter gælder, at de kan anvendes i bus og metro i Hovedstadsområdet, finder ankenævnet, at klageren ikke var berettiget til - uden at undersøge forholdene nærmere at antage, at hun med en DB-togbillet udstedt i Tyskland kunne anvende en sådan billet til metrotransport i København. Der findes derfor ikke at foreligge sådanne særlige omstændigheder, at klageren skal fritages for betaling af kontrolafgiften Klagerens udokumenterede oplysninger om, at hun havde rådført sig med en DSB-medarbejder på Hovedbanegården, kan ikke føre til et andet resultat. Ankenævnet træffer herefter følgende AFGØRELSE:

7 7 Metroselskabet I/S v/metro Service A/S er berettiget til at opretholde kravet om klagerens betaling af kontrolafgiften på 750 kr. Beløbet skal betales inden 30 dage jf. ankenævnets vedtægters 15. Da klageren ikke har fået medhold i klagen, tilbagebetales klagegebyret ikke, jf. 26, stk. 4, modsætningsvist. Hver af parterne kan anlægge sag ved domstolene om de forhold, som klagen har vedrørt. Klageren henvises til at søge yderligere oplysning om eventuel bistand i forbindelse med sagsanlæg på og /eller eget forsikringsselskab om eventuel forsikringsretshjælp. På ankenævnets vegne, den 17. juni 2014 Tine Vuust Nævnsformand

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende forevisning af billet/klip på mobilklippekort

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende forevisning af billet/klip på mobilklippekort AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2012-0265 Klageren: Indklagede: XX 2730 Herlev Metro Service A/S Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750 kr. for manglende forevisning af billet/klip

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for glemt check-ind med rejsekort.

Kontrolafgift på 750 kr. for glemt check-ind med rejsekort. 1 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2013-0067 Klageren: XX 2000 Frederiksberg Indklagede: Movia CVR nr.: 29 89 65 69 Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750 kr. for glemt check-ind

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for automatisk tjek-ud på rejsekort. Rejsetid maksimum 6 timer

Kontrolafgift på 750 kr. for automatisk tjek-ud på rejsekort. Rejsetid maksimum 6 timer AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2013-0160 Klageren: XX 2650 Hvidovre Indklagede: Movia CVRnummer: 29896569 Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750 kr. for automatisk tjek-ud

Læs mere

Rejsekort A/S Borgergade 14, 3. sal DK-1300 København K. Rejsekort rejseregler Gældende fra den 1. juli 2012

Rejsekort A/S Borgergade 14, 3. sal DK-1300 København K. Rejsekort rejseregler Gældende fra den 1. juli 2012 Rejsekort A/S Borgergade 14, 3. sal DK-1300 København K Rejsekort rejseregler Gældende fra den 1. juli 2012 Indholdsfortegnelse 1. Hvad er rejsereglerne?...2 2. Hvad er rejsekort?...2 3. Hvad skal du vide

Læs mere

3. Hvad skal du vide inden rejsen? 3.1 Rejsekort typer, priser og køb. 3.1.1 Rejsekort personligt

3. Hvad skal du vide inden rejsen? 3.1 Rejsekort typer, priser og køb. 3.1.1 Rejsekort personligt Indholdsfortegnelse 1. Hvad er rejsereglerne?... 3 2. Hvad er rejsekort?... 3 3. Hvad skal du vide inden rejsen?... 3 3.1 Rejsekort typer, priser og køb... 3 3.1.1 Rejsekort personligt... 3 3.1.2 Rejsekort

Læs mere

Vejledning brug af kort og billetter Bus, tog og metro i Hovedstadsområdet

Vejledning brug af kort og billetter Bus, tog og metro i Hovedstadsområdet Vejledning brug af kort og billetter Bus, tog og metro i Hovedstadsområdet Side 1: indholdsfortegnelse Her kan du læse om de forskellige typer rejsehjemmel, som du kan bruge til at rejse med bus, tog og

Læs mere

Vejledning brug af kort og billetter Bus, tog og metro i Hovedstadsområdet

Vejledning brug af kort og billetter Bus, tog og metro i Hovedstadsområdet Vejledning brug af kort og billetter Bus, tog og metro i Hovedstadsområdet Indholdsfortegnelse Pris- og zonesystemet Billetter og kort Billetsamarbejde Andet Her kan du læse om de forskellige typer rejsehjemmel,

Læs mere

Vejledning brug af kort og billetter Bus, tog og metro i Hovedstadsområdet

Vejledning brug af kort og billetter Bus, tog og metro i Hovedstadsområdet Vejledning brug af kort og billetter Bus, tog og metro i Hovedstadsområdet Indholdsfortegnelse 1. Pris- og zonesystemet 2. Billetter og kort 3. Billetsamarbejde 4. Andet Her kan du læse om de forskellige

Læs mere

ENLIG ELLER SAMLEVENDE?

ENLIG ELLER SAMLEVENDE? ENLIG ELLER SAMLEVENDE? Vejledning til enlige forsørgere, der modtager børnetilskud eller økonomisk fripladstilskud HVAD VIL DET SIGE AT VÆRE ENLIG SOM MOD- TAGER AF BØRNETILSKUD ELLER ØKONOMISK FRIPLADSTILSKUD?

Læs mere

Regler for behandling af voldgiftssager

Regler for behandling af voldgiftssager Regler for behandling af voldgiftssager Voldgiftsinstituttet anbefaler følgende voldgiftsklausul: Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med denne kontrakt, herunder tvister vedrørende kontraktens

Læs mere

Digitaliseringsstyrelsen

Digitaliseringsstyrelsen 1 Digitaliseringsstyrelsen Vejledning til kommunerne om bekendtgørelse nr. 1553 af 18. december 2013 om fritagelse af fysiske personer fra tilslutning til Offentlig Digital Post m.v. Indledning Denne vejledning

Læs mere

Sådan klager du til Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol

Sådan klager du til Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol Sådan klager du til Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol Justitsministeriet 2007 Sådan klager du til Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol Justitsministeriet 2007 Sådan klager du til Den Europæiske

Læs mere

Kør aldrig tidligere fra et stoppested end det tidspunkt, der står i køreplanen.

Kør aldrig tidligere fra et stoppested end det tidspunkt, der står i køreplanen. 2-1 2 Chaufførens ABC 2.1 Afgang, tidspunkt for Du skal sørge for at være i bussen så tidligt før afgang, at du kan nå at billettere før planmæssig afgang. Ved opstart om morgenen og efter pause skal du

Læs mere

God behandling i det offentlige

God behandling i det offentlige Indledning Større kvalitet i den offentlige forvaltning God behandling i det offentlige - om god forvaltningsskik i stat og kommune I disse år er de offentlige ydelser og den offentlige sagsbehandling

Læs mere

Rejseregler billetter & kort

Rejseregler billetter & kort Rejseregler billetter & kort Bus tog metro HovedstadsomrAdet 2013 Indhold Fælles priser Den kollektive trafik i Hovedstadsområdet Pris- og zonesystemet Billetter og klippekort Billetter Mobilbilletter

Læs mere

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at indklagede R har været beskikket som registreret revisor siden 1. marts 1991.

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at indklagede R har været beskikket som registreret revisor siden 1. marts 1991. Den 9. juli 2009 blev der i sag nr. 62/2008-R Revisortilsynet mod Revisionsvirksomheden V v/r CVR nr. xx xx xx xx og Registreret revisor R afsagt følgende K e n d e l s e: Ved brev af 1. september 2008

Læs mere

Informationspakke om Danskprøve A1 og Danskprøve A2

Informationspakke om Danskprøve A1 og Danskprøve A2 Informationspakke om Danskprøve A1 og Danskprøve A2 Til ægtefællesammenførte i Danmark Hvad indeholder informationspakken? Informationspakken om Danskprøve A1 og Danskprøve A2 er udarbejdet til ægtefællesammenførte

Læs mere

Vejledning om udfyldning af svarskriftsblanketten til småsager

Vejledning om udfyldning af svarskriftsblanketten til småsager Side 1 af 5 Vejledning om udfyldning af svarskriftsblanketten til småsager Du kan bruge denne blanket, hvis du er blevet sagsøgt, og sagen er omfattet af reglerne om mindre krav (småsager). Småsager er

Læs mere

Retningslinjer for udformning af en voldgiftskendelse

Retningslinjer for udformning af en voldgiftskendelse Af landsdommer Oliver Talevski og direktør for Voldgiftsinstituttet Steffen Pihlblad Voldgiftsinstituttet modtager ofte forespørgsler om, hvordan man rent praktisk udformer en voldgiftskendelse. For at

Læs mere

GOD ADVOKATSKIK DOMSSAMLING KOMMENTARER AF JAKOB S. ARREVAD

GOD ADVOKATSKIK DOMSSAMLING KOMMENTARER AF JAKOB S. ARREVAD GOD ADVOKATSKIK DOMSSAMLING KOMMENTARER AF JAKOB S. ARREVAD Udgivet 5. juni 2014 3. udgave revideret. JAKOB S. ARREVAD HORTEN ADVOKATPARTNERSELSKAB 2014 Udgivet elektronisk, herunder på www.horten.dk Samlingen

Læs mere

Voldgiftsinstituttets nye Regler for behandling af voldgiftssager

Voldgiftsinstituttets nye Regler for behandling af voldgiftssager Erhvervsjuridisk Tidsskrift 2013.303 Voldgiftsinstituttets nye Regler for behandling af voldgiftssager Af generalsekretær Steffen Pihlblad, Voldgiftsinstituttet udtrykkeligt har aftalt, at reglerne i bilag

Læs mere

HVORFOR HAR VI NOTATPLIGT? Der er tre hensyn bag bestemmelserne om notatpligt, der alle er med til at sikre borgernes retssikkerhed.

HVORFOR HAR VI NOTATPLIGT? Der er tre hensyn bag bestemmelserne om notatpligt, der alle er med til at sikre borgernes retssikkerhed. NOTATPLIGT Som medarbejdere i kommunen er vi omfattet af reglerne om notatpligt. Det betyder, at vi har pligt til at notere mundtlige oplysninger i en sag, hvis de har betydning for den afgørelse, vi efterfølgende

Læs mere

til ulovlig praksis! Brug din ytringsfrihed

til ulovlig praksis! Brug din ytringsfrihed Sig nej 1 Brug din ytringsfrihed Kommunernes økonomi er under lup som aldrig før, og vi har set spareplaner, som ifølge juridiske eksperter er på kant med loven, fordi der formuleres så konkrete mål for

Læs mere

Tjekliste for forbrugere e-handel generelt

Tjekliste for forbrugere e-handel generelt Tjekliste for forbrugere e-handel generelt Kend sælgeren Forsøg at handle på hjemmesider, du kender eller har fået anbefalet og sørg for, at du kender virksomhedens navn og fulde kontaktoplysninger, herunder

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 11. maj 2015

Arbejdsrettens dom af 11. maj 2015 Arbejdsrettens dom af 11. maj 2015 I sag nr.: AR2014.0579 Landsorganisationen i Danmark for HK Stat (advokat Peter Nisbeth) mod Finansministeriet for Moderniseringsstyrelsen for Forsvarsministeriets Personalestyrelse

Læs mere

DE ADVOKAT ETISKE REGLER

DE ADVOKAT ETISKE REGLER DE ADVOKAT ETISKE REGLER kommenteret af Lars Økjær Jørgensen og Martin Lavesen DE ADVOKATETISKE REGLER - kommentar til de advokatetiske regler, som vedtaget på Advokatrådets møde den 7. april 2011 kommenteret

Læs mere

Vejledning om certificeringsordning og byggesagsbehandling

Vejledning om certificeringsordning og byggesagsbehandling August 2014 Byggeri og energieffektivitet Vejledning om certificeringsordning og byggesagsbehandling af transportable telte og konstruktioner: Telte, tribuner, scener mm. Side 1 1 Indhold DEL 1 JURIDISKE

Læs mere

Information om tandbehandlingen

Information om tandbehandlingen N r. 2 7 Information om tandbehandlingen før du træffer dit valg Information om tandbehandlingen før du træffer dit valg Du bestemmer selv Som patient hos tandlægen vælger du selv, om du vil modtage den

Læs mere

NOTAT. om visumpraksis gældende fra den 15. januar 2013. 1 Indledning 5

NOTAT. om visumpraksis gældende fra den 15. januar 2013. 1 Indledning 5 NOTAT Dato: 11. januar 2013 Kontor: Asyl- og Visumkontoret J.nr.: 2012-940-0011 NOTAT om visumpraksis gældende fra den 15. januar 2013 Indhold 1 Indledning 5 2 Væsentlige ændringer i visumpraksis i forhold

Læs mere

Der skelnes mellem rejser inden for et takstområde og rejser gennem flere takstområder.

Der skelnes mellem rejser inden for et takstområde og rejser gennem flere takstområder. 6-1 6 Bus & Tog har en aftale med DSB og Arriva Tog om at busbilletter og kort i mange tilfælde kan bruges i togene og omvendt at togbilletter og kort kan bruges i bussen. Der skelnes mellem rejser inden

Læs mere