Kommunalbestyrelsen. Bilag 1: Paralleltekst gældende styrelsesvedtægt med forslag til ændringer

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kommunalbestyrelsen. Bilag 1: Paralleltekst gældende styrelsesvedtægt med forslag til ændringer"

Transkript

1 Bilag 1: Paralleltekst gældende styrelsesvedtægt med forslag til ændringer Kapitel I Gældende styrelsesvedtægt Forslag til ændringer Forvaltningens bemærkninger Kommunalbestyrelsen 1 Hvidovre Kommunalbestyrelse består af 21 medlemmer. Stk. 2. Kommunalbestyrelsen vælger en borgmester og en første og anden viceborgmester, jf. 6 i lov om kommunernes styrelse (i det følgende kaldet styrelsesloven). 2 Stedfortræderen for et medlem af Kommunalbestyrelsen indkaldes ved medlemmets forfald af de grunde, der er nævnt i styrelseslovens 15, stk. 2, uanset om hindringen har en kortere varighed end en måned. Stk. 2. Den gruppe, der har indvalgt et (Udgår) Flyttet til 7. udvalgsmedlem i et udvalg, kan bestemme, at et andet medlem indtræder i udvalget, så længe udvalgsmedlemmet har forfald, uanset at forfaldet forventes at vare kortere end 1 måned. Stk. 3. Den gruppe, der har indvalgt et (Udgår) Flyttet til 7. udvalgsmedlem, der må forventes at blive erklæret inhabilt i forhold til en sag, der skal behandles af et udvalg, kan bestemme, at et andet medlem i givet fald indtræder i udvalget ved sagens behandling. Stk. 4. Andre regler om forberedelse, Stk. 4 ændres til Stk. 2

2 indkaldelse og afholdelse af Kommunalbestyrelsens møder fastsættes i Kommunalbestyrelsens forretningsorden (i det følgende kaldet forretningsordenen), jf. styrelseslovens 2. Kapitel II Borgmesteren 3 De nærmere regler om borgmesterens opgaver i forbindelse med Kommunalbestyrelsens møder fastsættes i forretningsordenen, jf. styrelseslovens 8 og Borgmesteren varetager de funktioner som øverste daglige leder af kommunens samlede administration, der fremgår af styrelseslovens kapitel IV. Stk. 2. Borgmesteren drager omsorg for, at der om sager, der hører under et udvalgs område, indhentes de nødvendige erklæringer fra udvalget, inden kommunalbestyrelsen træffer beslutning i sagen. Stk. 3. Borgmesteren påser sagernes ekspedition, herunder at de ekspederes uden unødvendig forsinkelse. Borgmesteren kan af udvalgene og de ansatte forlange enhver oplysning om sager, der er underlagt dem, og om sagernes ekspedition. 5 Borgmesteren drager omsorg for, at ingen I 1. punktum ændres drager omsorg for til: sørger for I 1. punktum ændres drager omsorg for til: sørger for.

3 udgift afholdes eller indtægt oppebæres uden fornøden bevilling, og at udgifter og indtægter bogføres i overensstemmelse med de af Indenrigs- og Sundhedsministeriet og Kommunalbestyrelsen fastsatte regler. Finder borgmesteren, at en disposition ikke har haft bevillingsmæssig hjemmel, forelægges spørgsmålet for Kommunalbestyrelsen. I 1. punktum ændres Indenrigs- og Sundhedsministeriet til: ressortministeriet. Kapitel III Nedsættelse af udvalg og almindelige regler om disses virksomhed m.v. 6 Følgende udvalg nedsættes: 1. Økonomiudvalget 2. Teknik- og Miljøudvalget 3. Ejendoms- og Arealudvalget 4. Kultur- og Fritidsudvalget 5. Skoleudvalget 6. Social- og Sundhedsudvalget 7. Arbejdsmarkedsudvalget 7 For hvert udvalg føres en beslutningsprotokol, hvori udvalgets beslutninger indføres. Beslutningsprotokollen underskrives efter hvert møde af de medlemmer, der har deltaget i mødet. Ethvert af disse medlemmer kan forlange sin afvigende mening kort tilført beslutningsprotokollen og ved sager, der af udvalget skal fremsendes til anden myndighed kræve, at denne samtidig gøres 6 ændres til: Følgende udvalg nedsættes: 1. Økonomiudvalget 2. Teknik- og Miljøudvalget 3. Kultur- og Fritidsudvalget 4. Børne- og Undervisningsudvalget 5. Social- og Sundhedsudvalget 6. Arbejdsmarkedsudvalget I 3. punktum, efter der af udvalget skal fremsendes til indsættes: et andet udvalg, Kommunalbestyrelsen eller en. I 3. punktum ændres at denne samtidig gøres bekendt til: at modtageren samtidig gøres bekendt. Sidst i 4. punktum tilføjes: jf. styrelseslovens 20, stk. 3.

4 bekendt med indholdet af protokollen. Det pågældende medlem kan ved sagens fremsendelse ledsage denne med en begrundelse for sit standpunkt. Som nyt stykke 2 tilføjes: Stk. 2. Den gruppe, der har indvalgt et udvalgsmedlem i et udvalg, kan bestemme, at et andet medlem indtræder i udvalget, så længe udvalgsmedlemmet har forfald, uanset at forfaldet forventes at vare kortere end 1 måned. Flyttet fra 2. Som nyt stykke 3 tilføjes: Stk. 3. Den gruppe, der har indvalgt et udvalgsmedlem, der må forventes at blive erklæret inhabilt i forhold til en sag, der skal behandles af et udvalg, kan bestemme, at et andet medlem i givet fald indtræder i udvalget ved sagens behandling. Flyttet fra 2. 8 Hvis et stående udvalg agter at foretage dispositioner, der berører et andet udvalgs område, skal der inden iværksættelsen forhandles med dette udvalg, i fornødent omfang med inddragelse af økonomiudvalget og borgmesteren, jr. styrelseslovens 21 og 31a. 9 De stående udvalg drager omsorg for, at bevillinger og rådighedsbeløb, der er tildelt udvalget, ikke overskrides. Udvalgene Efter styrelseslovens tilføjes: 18. I 1. punktum ændres drager omsorg for til: sørger for.

5 foretager indstilling til kommunalbestyrelsen gennem økonomiudvalget, hvis yderligere bevillinger er ønskelige eller nødvendige. Som nyt stykke 2 tilføjes: Stk. 2. Generelt gælder for samtlige stående udvalg, at de skal anlægge et helhedssyn på opgavevaretagelsen, og at de over for Økonomiudvalget også har ansvaret for økonomisk koordinering i forhold til deres fagområder. Kapitel IV Økonomiudvalget 10 Økonomiudvalget består af borgmesteren, der er formand for udvalget, samt 6 af kommunalbestyrelsens øvrige medlemmer. Stk. 2. Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af de anliggender, der er underlagt det i medfør af styrelseslovens 18, 21 og Kapitel V. Stk. 3. Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af løn- og personaleforhold inden for ethvert af kommunens administrationsområder. Udvalget fastsætter regler for borgmesterens og administrationens behandling af personalesager. Stk. 4. Udvalget varetager kommunens økonomiske planlægning og har ansvaret for kommuneplanlægningen samt for en samordnet løsning af kommunens planlægningsopgaver. Udvalget fastlægger de fælles planforudsætninger og bistår de stående udvalg med tilvejebringelse af det I 3. punktum ændres drager omsorg for til: sørger for.

6 nødvendige grundlag for udvalgenes planlægningsopgaver. Udvalget fastsætter generelle forskrifter for planernes tilvejebringelse. Udvalget drager omsorg for udarbejdelse af økonomiske konsekvensvurderinger af de udarbejdede planforslag og foretager indstilling til kommunalbestyrelsen om planforslagene. Udvalget erklæring indhentes om enhver sag, der vedrører kommunens planlægningsopgaver, inden sagen forelægges kommunalbestyrelsen til beslutning. Stk. 5. Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af - Køb, salg, leje, udleje og pantsætning af fast ejendom. - Kommunens administrationslokaler, boligkoordinering, boligydelse, boligsikring, boligindskudslån, lån til betaling af ejendomsskat og familieydelser, samt andre borgerserviceydelser som ikke ved denne vedtægt eller kommunalbestyrelsens beslutning er henlagt under noget andet udvalgs område. - Erhvervsmæssige og lign. spørgsmål. - Opkrævning af kommunale krav. Stk. 5 ændres til: Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af - Køb, salg, leje, udleje og pantsætning af fast ejendom. - Kommunens borgerservice, herunder boliganvisning, boligindskudslån, ejendomsskat og lån til betaling af ejendomsskat, folkeregister, sygesikring, vielser samt andre borgerserviceydelser som ikke ved denne vedtægt eller Kommunalbestyrelsens beslutning er henlagt under noget andet udvalgs område. - Opkrævning af kommunale krav. - Socialt bedrageri. - Tilsyn med drift og opførelse af støttet boligbyggeri - Området under lov om midlertidig regulering af boligforholdene, herunder hel eller delvis nedlæggelse af boliger - IT og digital kompetenceudvikling Der er alene tale om en oplistning af eksisterende opgaver, som varetages under Økonomiudvalget.

7 - Kommunens erhvervspolitik og andre erhvervsmæssige spørgsmål. - Beredskabsopgaver for så vidt angår opgaver, der ikke er henlagt til umiddelbar forvaltning i kommunens beredskabskommission - Samarbejde med fælleskommunale, private og selvejende institutioner inden for udvalgets område - Drift af bygninger under udvalgets område Stk. 6. Udvalget udarbejder forslag og foretager indstilling til kommunalbestyrelsen om kommunens kasse- og regnskabsregulativ, jf. styrelseslovens 42. Stk. 7. Udvalget forhandler i fornødent omfang med et stående udvalg inden iværksættelsen af foranstaltninger af væsentlig betydning for det pågældende udvalg. Stk. 6 ændres til: Stk. 6. Udvalget udarbejder forslag og foretager indstilling til kommunalbestyrelsen om - Kommunens kasse- og regnskabsregulativ, jf. styrelseslovens 42, samt revisionsregulativ - Program for bygge- og anlægsopgaver inden for udvalgets område 11 Økonomiudvalget fastsætter regler om - Indberetning fra den kommunale administration med henblik på udvalgets udøvelse af budget- og bevillingskontrol, jf I hvilket omfang kommunens værdier skal

8 forsikres - Samordning af kommunens indkøbsfunktioner. 12 Økonomiudvalget fører tilsyn med: - At forvaltningen af økonomiske midler sker i overensstemmelse med kommunalbestyrelsens beslutninger og i øvrigt på forsvarlig måde - At forvaltningen af kommunens kasser og kommunens regnskabsføring er forsvarlig - At de på årsbudgettet meddelte bevillinger og rådighedsbeløb samt de ved særlig beslutning bevilgede beløb ikke overskrides uden kommunalbestyrelsens samtykke - At kommunens arkivalier opbevares på betryggende måde, jf. arkivloven - Løn og ansættelsesforhold for personale i selvejende institutioner, jf. styrelseslovens 67. Kapitel V De stående udvalg Ny underoverskrift indsættes: Teknik- og Miljøudvalget 13a Teknik- og Miljøudvalget - består af 7 medlemmer. Stk. 2. Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver på det tekniske og miljømæssige område og på 13a ændres til 13. Stk. 2 ændres til: Stk. 2. Udvalget varetager den umiddelbare

9 arealanvendelsesområdet, herunder opgaver vedrørende: - Administration af planlovgivningen - Bygge- og boligforhold - Naturbeskyttelse, dog undtaget fredede grønne områder - Miljøbeskyttelse - Kollektiv trafik - Hyre-, rute- og fragtkørsel - Renovationsvæsen - Vandforsyning - Kloakforsyning - Vandløb - Varmeforsyning - Vejvæsen - Kommunale havne - Projektforslag, forprojekt og hovedprojekt samt udførelse af kommunale bygge- og anlægsarbejder indenfor udvalgets område - Samarbejde med private og selvejende institutioner inden for udvalgets område forvaltning af kommunens opgaver på det tekniske og miljømæssige område og på arealanvendelsesområdet, herunder opgaver vedrørende: - Administration af planlovgivningen - Servitutter og deklarationer - Administration af byggelovgivningen - Byfornyelse og boligregulering, dog undtaget området under lov om midlertidig regulering af boligforholdene - Myndighedsopgaver på vand-, spildevands- og varmeforsyningsområdet - Miljøbeskyttelse, fredningsforhold, naturbeskyttelse, jordforurening og råstoffer - Kollektiv trafik - Hyrekørsel - Renovationsvæsen - Vejvæsen - Vandløbsvæsen - Kommunale havne, i det omfang denne opgave ikke ved denne vedtægt eller ved Kommunalbestyrelsens beslutning er henlagt under noget andet udvalgs område - Energistyring i det omfang denne opgave ikke ved denne vedtægt eller ved Kommunalbestyrelsens beslutning er henlagt under noget andet udvalgs område - Planlægning, projektering og udførelse af bygge- og anlægsopgaver, i det omfang opgaven ikke ved denne vedtægt eller ved Kommunalbestyrelsens beslutning er henlagt under noget andet udvalgs område - Samarbejde med fælleskommunale,

10 Stk. 3. Udvalget varetager drift og vedligeholdelse af: - Kommunale veje - Kommunale værker og den øvrige kommunale forsyningsvirksomhed - Spildevandsanlæg - Kommunale bygninger og anlæg, som ikke ved denne vedtægt eller kommunalbestyrelsens beslutning er henlagt under noget andet udvalgs område. Stk. 4. Udvalget udarbejder forslag og foretager indstilling til kommunalbestyrelsen om: - Lokalplaner - Sektorplaner for de i stk. 2 omtalte områder i samarbejde med økonomiudvalget, jf Takster for forsyningsvirksomheder samt om forhold vedrørende institutioner, forsyningsvirksomheder og andre anlæg under udvalgets område - Anlægsplaner - Programoplæg, byggeprogram og dispositionsforslag for bygge- og anlægsarbejder. private og selvejende institutioner inden for udvalgets område Stk. 3 ændres til: Stk. 3. Udvalget varetager drift og vedligeholdelse af: - Kommunale veje og vandløb - Rekreative områder, herunder parker - Offentlige legepladser - Kommunale bygninger og anlæg, som ikke ved denne vedtægt eller Kommunalbestyrelsens beslutning er henlagt under noget andet udvalgs område. Stk. 4 ændres til: Stk. 4. Udvalget udarbejder forslag og foretager indstilling til Kommunalbestyrelsen om: - Lokalplaner - Sektorplaner for de i stk. 2 og 3 omtalte områder i samarbejde med Økonomiudvalget, jf Godkendelse og fastsættelse af takster på forsyningsområdet - Varetagelse af kommunens ejerinteresser i vand- og spildevandsforsyningsselskaber, herunder i fælleskommunale forsyningsselskaber - Program for bygge- og anlægsopgaver inden for udvalgets område. - Politikker inden for udvalgets område. Som nyt stykke 5 tilføjes:

11 Stk. 5. Udvalget fremkommer efter anmodning fra Økonomiudvalget med bidrag til årsbudgettet og til flerårige budgetforslag, jf. styrelseslovens 21, stk b Ejendoms- og Arealudvalget - består af 5 medlemmer. Stk. 2. Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver i henhold til naturbeskyttelsesloven for så vidt angår de fredede, grønne arealer. Stk. 3. Bortset fra administrationen af kommunens lejemål varetager udvalget den umiddelbare forvaltning af kommunens faste ejendomme og arealer, herunder opgaver vedrørende: (Udgår) (Udgår) (Udgår) - Projektforslag, forprojekt, hovedprojekt samt udførelse af alle kommunale byggeopgaver, uanset benyttelsesformål - Projektforslag, forprojekt og hovedprojekt samt udførelse af kommunale anlægsopgaver, uanset benyttelsesformål, i det omfang opgaven ikke ved denne vedtægt eller ved kommunalbestyrelsens beslutning er henlagt til noget andet udvalg - Rekreative områder, herunder parker og lystanlæg - Offentlige legepladser - Energistyring i det omfang denne opgave ikke ved denne vedtægt eller ved kommunalbestyrelsens beslutning er henlagt til noget andet udvalg - Drift af kommunale bygninger og anlæg, i det omfang opgaven ikke ved denne vedtægt eller kommunalbestyrelsens

12 beslutning er henlagt til noget andet udvalg - Vedligeholdelse af kommunale bygninger og anlæg, idet omfang opgaven ikke ved denne vedtægt eller kommunalbestyrelsens beslutning er henlagt til noget andet udvalg. Stk. 4. Udvalget samarbejder med private og selvejende institutioner inden for udvalgets område. Stk. 5. Udvalget udarbejder forslag og foretager indstilling til kommunalbestyrelsen om: (Udgår) (Udgår) - Sektorplaner inden for udvalgets områder samt vedrørende institutioner og andre anlæg under udvalgets område - Anlægsplaner - Programoplæg, byggeprogram og dispositionsforslag for bygge- og anlægsarbejder. Ny underoverskrift indsættes: Kultur- og Fritidsudvalget 14a Kultur- og Fritidsudvalget - består af 5 medlemmer. Stk. 2. Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens kultur- og fritidsopgaver, herunder opgaver vedrørende: - Folkeoplysningsområder - Biblioteksvæsen - Museumsforhold, herunder lokalhistoriske samlinger - Musikaktiviteter - Teater- og biografforhold 14a ændres til 14. Stk. 2 ændres til: Stk. 2. Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens kultur- og fritidsopgaver, herunder opgaver vedrørende: - Folkeoplysningsloven, herunder tilskud til folkeoplysende voksenundervisning og til det frivillige folkeoplysende

13 - Samarbejde med private og selvejende institutioner inden for udvalgets område - Udlån og udleje af lokaler i kommunale ejendomme, herunder Medborgerhuset og bibliotekerne - Drift af andre bygninger, anlæg og arealer under udvalgets område - Drift og vedligeholdelse af idrætsanlæg og andre fritidsfaciliteter under udvalgets område. Stk. 3. Udvalget udarbejder forslag og foretager indstilling til kommunalbestyrelsen om: - Sektorplaner inden for kultur- og fritidsområdet m.v. i samarbejde med økonomiudvalget, jf Regler for udlån og udleje af lokaler i kommunale ejendomme og for tilskud til foreninger m.v. samt om forhold vedrørende institutioner og andre anlæg under udvalgets område foreningsarbejde, anvisning af offentlige lokaler og udendørsanlæg samt tilskud til private lokaler - Udleje af bygninger og anlæg under udvalgets område - Sponsorater og reklameaftaler inden for udvalgets område - Biblioteksvæsen - Museumsforhold, herunder lokalhistoriske samlinger - Kulturarrangementer, herunder koncerter - Teater- og biografforhold - Kunstudstillinger og gallerier - Drift af kommunale havne - Samarbejde med fælleskommunale, private og selvejende institutioner inden for udvalgets område - Drift af bygninger, anlæg og arealer under udvalgets område - Vedligeholdelse af idrætsanlæg mv. og andre fritidsfaciliteter under udvalgets område, dog undtaget vedligeholdelse af bygninger - Planlægning, projektering og udførelse af anlægsopgaver under udvalgets område. Stk. 3 ændres til: Stk. 3. Udvalget udarbejder forslag og foretager indstilling til Kommunalbestyrelsen om: - Sektorplaner inden for udvalgets område i samarbejde med Økonomiudvalget, jf Regler for udlån og udleje af lokaler under udvalgets område og for tilskud til foreninger m.v. samt om forhold

14 - Anlægsplaner - Programoplæg, byggeprogram og dispositionsforslag for bygge- og anlægsarbejder. vedrørende institutioner og andre anlæg under udvalgets område. - Program for bygge- og anlægsopgaver inden for udvalgets område. - Politikker inden for udvalgets område Som nyt stk. 4 indsættes: Stk. 4. Udvalget fremkommer efter anmodning fra Økonomiudvalget med bidrag til årsbudgettet og til flerårige budgetforslag, jf. styrelseslovens 21, stk. 3. Ny underoverskrift indsættes: Børne- og Undervisningsudvalget 14b Skoleudvalget - består af 7 medlemmer. Stk. 2. Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens undervisningsmæssige opgaver, herunder opgaver vedrørende: - Folkeskolen og ungdomsskolen - Kommunale musikskoler - Specialundervisning for børn og voksne - Fritidshjem - Klubber - Samarbejde med private og selvejende institutioner inden for udvalgets område - Drift af skolernes bygninger samt andre bygninger under udvalgets område. 14b ændres til 15. Skoleudvalget ændres til Børne- og Undervisningsudvalget. Stk. 2 ændres til: Stk. 2. Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens sociale og sundhedsmæssige opgaver i forhold til børn og unge fra 0-17 år, jf. dog 16, stk. 3, samt undervisning, dagtilbud og særlig støtte til denne persongruppe, herunder opgaver vedrørende: - Folkeskolen og ungdomsskolen - Kommunale musikskoler - Specialundervisning for børn og voksne og PPR - Dagtilbud, fritidshjem og klubtilbud, samt andre tilbud til børn og unge efter dagtilbudsloven

15 Stk. 3. Udvalget udarbejder forslag og foretager indstilling til kommunalbestyrelsen om: - Skoleudbygningsplaner og andre sektorplaner inden for det undervisningsmæssige område i samarbejde med økonomiudvalget, jf. 10 samt om forhold vedrørende institutioner og andre anlæg under udvalgets område - Anlægsplaner - Programoplæg, byggeprogram og dispositionsforslag for bygge- og anlægsarbejder. - SSP - Særlig støtte til børn og unge - Sundhedspleje for både børn og voksne - Kommunal tandpleje for både børn og voksne - Drift af og opgaver vedrørende kommunale institutioner inden for udvalgets område - Samarbejde med fælleskommunale og private institutioner samt selvejende institutioner, som Kommunalbestyrelsen har indgået driftsoverenskomst med, inden for udvalgets område, herunder for at opfylde kommunens forpligtelser efter social- og sundhedslovgivningen inden for udvalgets område. - Drift af bygninger under udvalgets område. Stk. 3 ændres til: Stk. 3. Udvalget udarbejder forslag og foretager indstilling til Kommunalbestyrelsen om: - Skoleudbygningsplaner og andre sektorplaner inden for udvalgets område i samarbejde med Økonomiudvalget, jf. 10 samt om forhold vedrørende institutioner og andre anlæg under udvalgets område - Program for bygge- og anlægsopgaver inden for udvalgets område. - Politikker inden for udvalgets område Som nyt stk. 4 indsættes: Stk. 4. Udvalget fremkommer efter anmodning fra økonomi- og

16 15 Social- og Sundhedsudvalget - består af 7 medlemmer. Stk. 2. Udvalget træffer afgørelse i sager om ydelser til enkeltpersoner på det sociale og sundhedsmæssige område, dog bortset fra sager om sygedagpenge, kontanthjælp, revalidering, fleksjob og førtidspension, herunder forebyggelse af førtidspension. Stk. 3. Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens sociale og sundhedsmæssige opgaver, herunder: - Opgaver vedrørende kommunens sociale institutioner og private og selvejende institutioner, som kommunalbestyrelsen har indgået overenskomst med for at opfylde kommunens forpligtelser efter social- og sundhedslovgivningen. Dog bortset fra fritidshjem og klubber. - Drift af bygninger, anlæg og arealer under udvalgets område. erhvervsudvalget med bidrag til årsbudgettet og til flerårige budgetforslag, jf. styrelseslovens 21, stk. 3. Ny underoverskrift indsættes: Social- og Sundhedsudvalget 15 ændres til 16. (Udgår) Stk. 3 ændres til: Stk. 2. Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens sociale og sundhedsmæssige opgaver i forhold til personer fra 18 år og opefter, jf. dog 15, stk. 2, herunder: - Tilbud til voksne med psykisk og/eller fysisk funktionsnedsættelse - Tilbud for socialt udsatte og borgere med misbrug - Ældrepleje - Revalidering og genoptræning af både børn og voksne - Sundhedsfremmende forebyggelse for både børn og voksne - Folkepension og førtidspension - Opgaver vedrørende kommunens sociale institutioner, herunder ældre- og plejeboliger, samt botilbud inden for Er formuleret i henhold til tidligere lovgivning, hvor Kommunalbestyrelsen ikke kunne tage stilling til sager om ydelser til enkeltpersoner.

17 Stk. 4. Udvalget udarbejder forslag og foretager indstilling til kommunalbestyrelsen om: - Sociale udbygningsplaner og andre sektorplaner inden for udvalgets område i samarbejde med økonomiudvalget, jf. 10, samt vedrørende institutioner og andre anlæg under udvalgets område - Anlægsplaner - Programoplæg, byggeprogram og dispositionsforslag for bygge- og anlægsarbejder. udvalgets område - Samarbejde med regionale, fælleskommunale og private institutioner inden for udvalgets område samt selvejende institutioner, som Kommunalbestyrelsen har indgået overenskomst med for at opfylde kommunens forpligtelser efter social- og sundhedslovgivningen inden for udvalgets område - Drift af bygninger under udvalgets område. Stk. 4 ændres til: Stk. 3. Udvalget udarbejder forslag og foretager indstilling til Kommunalbestyrelsen om: - Sociale rammeaftaler, sociale udbygningsplaner og andre sektorplaner inden for udvalgets område i samarbejde med Økonomiudvalget, jf. 10, samt om forhold vedrørende institutioner og andre anlæg under udvalgets område - Program for bygge- og anlægsopgaver inden for udvalgets område. - Politikker inden for udvalgets område Som nyt stk. 4 indsættes: Stk. 4. Udvalget fremkommer efter anmodning fra Økonomiudvalget med bidrag til årsbudgettet og til flerårige budgetforslag, jf. styrelseslovens 21, stk Arbejdsmarkedsudvalget - består af 5 medlemmer. 16 ændres til 17. Er ændret, så den svarer til lovens nuværende formulering

18 Stk. 2. Udvalget træffer afgørelse i sager om ydelse m.v. til enkeltpersoner på det arbejdsmarkeds-, beskæftigelses- og aktiveringsmæssige område, samt i sager på det sundhedsmæssige område om sygedagpenge, kontanthjælp, revalidering, fleksjob og førtidspension, herunder forebyggelse af førtidspension. Stk. 3. Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens arbejdsmarkeds-, beskæftigelses- og aktiveringsmæssige opgaver. Stk. 2 ændres til: Stk. 2. Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af - Opgaver efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats - Opgaver efter lov om aktiv socialpolitik, dog ikke kapitel 10 og 10 a - Opgaver efter lov om sygedagpenge - Opgaver efter lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel - Beskæftigelsesrettede opgaver efter integrationsloven og ydelser knyttet hertil, dog ikke Samarbejde med fælleskommunale, private og selvejende institutioner inden for udvalgets område - Drift af bygninger under udvalgets område. Stk. 3 ændres til: Stk. 3. Udvalget varetager endvidere den umiddelbare forvaltning af - Kommunens overordnede integrationspolitik - Opgaver i relation til lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. - Opgaver i relation til lov om erhvervsgrunduddannelser mv. - Opgaver i relation til Ungdommens Uddannelsesvejledning efter kapitel 2 i lov om vejledning om valg af uddannelse og erhverv, medmindre disse opgaver varetages i et kommunalt fællesskab

19 Stk. 4. Udvalget samarbejder med private og selvejende institutioner inden for udvalgets område. Kapitel VI Vederlag m.v. 17 Formanden for Teknik- og Miljøudvalget oppebærer et vederlag, som udgør 22,5 % af borgmesterens vederlag. Stk. 2. Formanden for Ejendoms- og Arealudvalget oppebærer et vederlag, som udgør 22,5 % af borgmesterens vederlag. Stk. 3. Formanden for Kultur- og Fritidsudvalget oppebærer et vederlag, som udgør 22,5 % af borgmesterens vederlag. Stk. 4. Formanden for Skoleudvalget oppebærer et vederlag, som udgør 22,5 % af borgmesterens vederlag. el.lign. Som nyt stk. 4 indsættes: Stk. 4. Udvalget udarbejder forslag og foretager indstilling til Kommunalbestyrelsen om: - Sektorplaner inden for udvalgets område i samarbejde med Økonomiudvalget, jf Program for bygge- og anlægsopgaver inden for udvalgets område - Politikker inden for udvalgets område Som nyt stk. 5 indsættes: Stk. 5. Udvalget fremkommer efter anmodning fra Økonomiudvalget med bidrag til årsbudgettet og til flerårige budgetforslag, jf. styrelseslovens 21, stk ændres til 18. Ordet oppebærer ændres til modtager. (Udgår) Stk. 3 ændres til Stk. 2. Ordet oppebærer ændres til modtager. Stk. 4 ændres til Stk. 3. Skoleudvalget ændres til Børne- og Det oprindelige stk. 4 indsættes i stk. 2 Udvalget fusioneres med Teknik- og Miljøudvalget

20 Stk. 5. Formanden for Social- og Sundhedsudvalget oppebærer et vederlag, som udgør 25 % af borgmesterens vederlag. Stk. 6. Formanden for Arbejdsmarkedsudvalget oppebærer et vederlag, som udgør 22,5 % af borgmesterens vederlag. Stk. 7. Formanden for børne- og ungeudvalget, der er nedsat i henhold til retssikkerhedsloven, oppebærer et vederlag, som udgør 15 % af borgmesterens vederlag. Stk. 8. Formanden for Folkeoplysningsudvalget oppebærer et vederlag, som udgør 10 % af borgmesterens vederlag. Stk. 9. Den i stk. 1-8 nævnte vederlæggelse ophører, når formanden på grund af forfald i en uafbrudt periode på 3 måneder har været forhindret i at varetage formandshvervet. Stk. 10. Ved fravær på grund af sygdom, graviditet og adoption er der ret til vederlag i indtil 9 måneder. Undervisningsudvalget. Ordet oppebærer ændres til modtager. Stk. 5 ændres til Stk. 4. Ordet oppebærer ændres til modtager. 25% ændres til 22,5%. Stk. 6 ændres til Stk. 5. Ordet oppebærer ændres til modtager. Stk. 7 ændres til Stk. 6. Ordet oppebærer ændres til modtager. Stk. 8 ændres til Stk. 7. Folkeoplysningsudvalget ændres til det udvalg, som kommunalbestyrelsen har henlagt opgaver til efter 35, stk. 2, i folkeoplysningsloven. Ordet oppebærer ændres til modtager. Stk. 9 ændres til: Stk. 8. Den i stk. 1-7 nævnte vederlæggelse ophører med udgangen af den måned, hvor pågældende fratræder det enkelte hverv eller i en uafbrudt periode på 3 måneder ikke har varetaget formandshvervet. Stk. 10 ændres til: Stk. 9. Ved fravær på grund af sygdom, graviditet, barsel og adoption, hvor stedfortræder af denne grund er indkaldt Formandsvederlaget foreslås ændret, så størrelsen svarer til de øvrige formandsvederlag. Forslaget svarer til folkeoplysningslovens ordvalg. Forslaget svarer til vederlagsbekendtgørelsens bestemmelse og ordvalg. Forslaget svarer til vederlagsbekendtgørelsens bestemmelse og ordvalg.

21 18 Når et medlem af et stående udvalg på grund af formandens sygdom, ferie eller fravær af anden årsag af udvalget er konstitueret som formand i en periode på mindst 2 uger, oppebærer vedkommende i funktionsperioden vederlag efter samme regler som formanden, jf. 17, stk Stk. 2. Funktionsvederlaget kan højst oppebæres i en uafbrudt periode på 9 måneder, jf. 17, stk. 9 og 10. Kapitel VII Ændringer i vedtægten 19 Denne vedtægt træder i kraft den 1. marts Stk. 2. Ved ikrafttrædelsen ophæves Styrelsesvedtægt, som er vedtaget på Kommunalbestyrelsesmøde den 1. december 2009 og 8. december Stk. 3. Forslag til ændringer i vedtægten skal undergives to behandlinger i kommunalbestyrelsens med mindst 6 dages mellemrum. Statsforvaltningen skal underrettes om vedtagne ændringer. Således vedtaget af Hvidovre efter styrelseslovens 15, stk. 2, er der dog ret til vederlag i indtil 9 måneder. 18 ændres til: 19. Et udvalgsmedlem, herunder en næstformand, der på grund af formandens fravær er konstitueret som formand for et udvalg i en periode på mindst 2 uger, modtager i funktionsperioden vederlag svarende til formandens vederlag forholdsmæssigt for den pågældende periode, jf. 18, stk Ordet oppebæres ændres til ydes. Henvisningen til 17, stk. 9 og 10 ændres til 18, stk. 8 og ændres til 20. Datoen ændres til 1. januar Datoerne ændres til 26. februar 2013 og 19. marts Datoerne ændres til 24. september 2013 og Forslaget svarer til vederlagsbekendtgørelsens bestemmelse og ordvalg. Forslaget svarer til vederlagsbekendtgørelsens ordvalg Konstitueringen i december 2013 sker på baggrund af den styrelsesvedtægt, som er gældende fra konstitueringsperiodens begyndelse

Kommunalbestyrelsen. Borgmesteren. Forslag til ændring af. HVIDOVRE KOMMUNES STYRELSESVEDTÆGT pr. 1. juni Kapitel I Kommunalbestyrelsen

Kommunalbestyrelsen. Borgmesteren. Forslag til ændring af. HVIDOVRE KOMMUNES STYRELSESVEDTÆGT pr. 1. juni Kapitel I Kommunalbestyrelsen Forslag til ændring af HVIDOVRE KOMMUNES STYRELSESVEDTÆGT pr. 1. juni 2014 Kapitel I Kommunalbestyrelsen - II Borgmesteren - III Nedsættelse af udvalg og almindelige regler om disses virksomhed m.v. -

Læs mere

Lemvig Kommune. Styrelsesvedtægt. for kommunale anliggender

Lemvig Kommune. Styrelsesvedtægt. for kommunale anliggender Lemvig Kommune Styrelsesvedtægt for kommunale anliggender INDHOLDSFORTEGNELSE Kapitel I Kommunalbestyrelsen 4 Kapitel II Borgmesteren 4 Kapitel III Nedsættelse af udvalg og almindelige regler for deres

Læs mere

Kapitel I. Kapitel II

Kapitel I. Kapitel II Styrelsesvedtægt INDHOLDSFORTEGNELSE KAPITEL I... 1 Kommunalbestyrelsen... 1 KAPITEL II... 1 Borgmesteren... 1 KAPITEL III... 2 Nedsættelse af udvalg og almindelige regler om disses virksomhed m.v... 2

Læs mere

Styrelsesvedtægt Favrskov Kommune

Styrelsesvedtægt Favrskov Kommune Styrelsesvedtægt Favrskov Kommune Kapitel I Byrådet 1. Favrskov Byråd består af 25 medlemmer. Stk. 2. Byrådet vælger en borgmester og en første og en anden viceborgmester, jf. 6 i lov om kommunernes styrelse.

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Halsnæs Kommune

Styrelsesvedtægt for Halsnæs Kommune Udkast byrådets anden behandling den 12. april 2010 Styrelsesvedtægt for Halsnæs Kommune Indholdsfortegnelse Kapitel I Byrådet Kapitel II Borgmesteren Kapitel III Nedsættelse af udvalg, almindelige regler

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE Styrelsesvedtægt 2015

TÅRNBY KOMMUNE Styrelsesvedtægt 2015 TÅRNBY KOMMUNE Styrelsesvedtægt 2015 2 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 Kapitel I... 3 Kommunalbestyrelsen... 3 Kapitel II... 3 Borgmesteren... 3 Kapitel III... 4 Nedsættelse af udvalg og almindelige

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Kapitel 1 Byrådet Side 3. Kapitel 2 Borgmesteren Side 3. Kapitel 4 Økonomi- og Planudvalget Side 4

INDHOLDSFORTEGNELSE. Kapitel 1 Byrådet Side 3. Kapitel 2 Borgmesteren Side 3. Kapitel 4 Økonomi- og Planudvalget Side 4 INDHOLDSFORTEGNELSE Kapitel 1 Byrådet Side 3 Kapitel 2 Borgmesteren Side 3 Kapitel 3 Nedsættelse af udvalg og almindelige regler om udvalgenes virksomhed m.v. Side 3 Kapitel 4 Økonomi- og Planudvalget

Læs mere

Styrelsesvedtægt Gældende fra den 1. februar 2014 Kapitel I

Styrelsesvedtægt Gældende fra den 1. februar 2014 Kapitel I 1. Sorø Byråd består af 25 medlemmer. Sorø Kommune Styrelsesvedtægt Gældende fra den 1. februar 2014 Kapitel I Byrådet Stk. 2. Byrådet vælger en borgmester og en første og anden viceborgmester, jfr. 6

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Hørsholm Kommune

Styrelsesvedtægt for Hørsholm Kommune Styrelsesvedtægt for Hørsholm Kommune December 2009 Indhold Kapitel I... 3 Kommunalbestyrelsen... 3 Kapitel II... 3 Borgmesteren... 3 Kapitel III... 3 Nedsættelse af udvalg og almindelige regler for disses

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Halsnæs Kommune. Nedsættelse af udvalg, almindelige regler om disses virksomhed mv. Kapitel I. Byrådet

Styrelsesvedtægt for Halsnæs Kommune. Nedsættelse af udvalg, almindelige regler om disses virksomhed mv. Kapitel I. Byrådet Styrelsesvedtægt for Halsnæs Kommune Indholdsfortegnelse: Kapitel I Kapitel II Kapitel III Kapitel IV Kapitel V Kapitel VI Kapitel VII Byrådet Borgmesteren Nedsættelse af udvalg, almindelige regler om

Læs mere

Styrelsesvedtægt pr. 1. januar 2014 for Horsens Kommune

Styrelsesvedtægt pr. 1. januar 2014 for Horsens Kommune Styrelsesvedtægt pr. 1. januar 2014 for Horsens Kommune 1 Kapitel I Byrådet 1. Horsens Byråd består af 27 medlemmer. Stk. 2. Byrådet vælger en borgmester og en første og anden viceborgmester, jf. 6 i lov

Læs mere

Gældende styrelsesvedtægt (1. januar 2014) med forslag til ændringer (tekst markeret med gul viser, hvor der er foretaget ændringer):

Gældende styrelsesvedtægt (1. januar 2014) med forslag til ændringer (tekst markeret med gul viser, hvor der er foretaget ændringer): Gældende styrelsesvedtægt (1. januar 2014) med forslag til ændringer (tekst markeret med gul viser, hvor der er foretaget ændringer): Gældende styrelsesvedtægt Forslag til ændringer Administrationens bemærkninger

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Ringsted Byråd

Styrelsesvedtægt for Ringsted Byråd Styrelsesvedtægt for Ringsted Byråd Kapitel I BYRÅDET 1. Ringsted Byråd består af 21 medlemmer. Stk. 2. Byrådet vælger en borgmester og en første og anden viceborgmester, jfr. 6 i lov om kommunernes styrelse

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Frederikssund Kommune

Styrelsesvedtægt for Frederikssund Kommune Styrelsesvedtægt for Frederikssund Kommune Kapitel 1 - Byrådet 1. Frederikssund Byråd består af 23 medlemmer. Stk. 2. Byrådet vælger en borgmester samt en 1. og 2. viceborgmester, jf. 6 i lov om kommunernes

Læs mere

Styrelsesvedtægt. for Gladsaxe Kommune. med virkning fra 1. oktober 2015. J. nr. 00.01.00P00 1 Sag: 2015/04815 003

Styrelsesvedtægt. for Gladsaxe Kommune. med virkning fra 1. oktober 2015. J. nr. 00.01.00P00 1 Sag: 2015/04815 003 Styrelsesvedtægt for Gladsaxe Kommune med virkning fra 1. oktober 2015 J. nr. 00.01.00P00 1 J. nr. 00.01.00P00 2 Kapitel I. Byrådet. 1. Stk. 1. Gladsaxe Byråd består af 25 medlemmer. Stk. 2. Byrådet vælger

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Frederikssund Kommune

Styrelsesvedtægt for Frederikssund Kommune Styrelsesvedtægt for Frederikssund Kommune Kapitel 1 - Byrådet 1. Frederikssund Byråd består af 23 medlemmer. Stk. 2. Byrådet vælger en borgmester samt en viceborgmester, jf. 6 i lov om kommunernes styrelse

Læs mere

Styrelsesvedtægt. Pr. 1. januar 2014

Styrelsesvedtægt. Pr. 1. januar 2014 Styrelsesvedtægt Pr. 1. januar 2014 Indholdsfortegnelse Kapitel I Byrådet...2 Kapitel II Borgmesteren...2 Kapitel III Nedsættelse af udvalg og almindelige regler om disses virksomhed m.v...2 Kapitel IV

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Frederikshavn Byråd

Styrelsesvedtægt for Frederikshavn Byråd Styrelsesvedtægt for Frederikshavn Byråd Gældende fra 28. maj 2014 Indholdsfortegnelse Kapitel I Byrådet... 3 Kapitel II Borgmesteren... 3 Kapitel III Nedsættelse af udvalg og almindelige regler om disses

Læs mere

Kapitel I, Kommunalbestyrelsen. Kapitel II, Borgmesteren

Kapitel I, Kommunalbestyrelsen. Kapitel II, Borgmesteren Nærværende styrelsesvedtægt er fastsat i medfør af 2, stk. 2 i Lov om Kommunernes Styrelse. Kapitel I, Kommunalbestyrelsen 1. Vordingborg kommunalbestyrelse består af 29 medlemmer. Stk. 2. Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Styrelsesvedtægt. Kapitel I Byrådet. Kapitel II Borgmesteren

Styrelsesvedtægt. Kapitel I Byrådet. Kapitel II Borgmesteren Styrelsesvedtægt Allerød Kommune Kapitel I Byrådet Allerød Byråd består af 21 medlemmer. 1 Stk. 2. Byrådet vælger en borgmester og en første og anden viceborgmester, jf. 6 i Lov om kommunernes styrelse

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Kapitel I Byrådet 2

INDHOLDSFORTEGNELSE. Kapitel I Byrådet 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Kapitel I Byrådet 2 Kapitel II Borgmesteren 2 Kapitel III Nedsættelse af udvalg og almindelige regler om disses virksomhed m.v. 3 Kapitel IV Sagsindsigt 4 Kapitel V Økonomiudvalget

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Furesø Byråd

Styrelsesvedtægt for Furesø Byråd Styrelsesvedtægt for Furesø Byråd Indholdsfortegnelse: Kapitel 1. Byrådet 1 2 Kapitel 2. Borgmesteren 3 5 Kapitel 3. Nedsættelse af udvalg og almindelige regler for udvalgenes virksomhed 6 9 Kapitel 4.

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Randers Kommune. Kapitel I Byrådet. Kapitel II Borgmesteren

Styrelsesvedtægt for Randers Kommune. Kapitel I Byrådet. Kapitel II Borgmesteren 1. Randers Byråd består af 31 medlemmer. Styrelsesvedtægt for Randers Kommune Kapitel I Byrådet Stk. 2. Byrådet vælger en borgmester og en første og anden viceborgmester, jf. 6 i lov om kommunernes styrelse

Læs mere

STYRELSESVEDTÆGT FOR LEJRE KOMMUNE

STYRELSESVEDTÆGT FOR LEJRE KOMMUNE STYRELSESVEDTÆGT FOR LEJRE KOMMUNE 1 Kapitel I. Kommunalbestyrelse. 1. Lejre Kommunalbestyrelse består af 25 medlemmer. Stk. 2. Kommunalbestyrelsen vælger en borgmester og en første og anden viceborgmester,

Læs mere

STYRELSESVEDTÆGT FOR GENTOFTE KOMMUNE 2015

STYRELSESVEDTÆGT FOR GENTOFTE KOMMUNE 2015 STYRELSESVEDTÆGT FOR GENTOFTE KOMMUNE 2015 INDLEDNING Kommunalbestyrelsen har det overordnede ansvar for ledelse og styring af Gentofte Kommune. Gentofte Kommunalbestyrelse har besluttet en politisk organisering

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Varde Kommune

Styrelsesvedtægt for Varde Kommune Styrelsesvedtægt for Varde Kommune gældende fra 3. marts 2015 1 Kapitel I Byrådet 1. Varde Byråd består af 25 medlemmer. Stk. 2. Byrådet vælger en borgmester og en første og en anden viceborgmester, jf.

Læs mere

STYRELSESVEDTÆGT for ROSKILDE KOMMUNE Vedtaget af byrådet den 22. januar 2014 og 29. januar 2014

STYRELSESVEDTÆGT for ROSKILDE KOMMUNE Vedtaget af byrådet den 22. januar 2014 og 29. januar 2014 STYRELSESVEDTÆGT for ROSKILDE KOMMUNE Vedtaget af byrådet den 22. januar 2014 og 29. januar 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Kapitel I Byrådet Kapitel II Borgmesteren Kapitel III Nedsættelse af udvalg og almindelige

Læs mere

Styrelsesvedtægt. Pr. 1. marts 2014

Styrelsesvedtægt. Pr. 1. marts 2014 Styrelsesvedtægt Pr. 1. marts 2014 Indholdsfortegnelse Kapitel I Byrådet...2 Kapitel II Borgmesteren...2 Kapitel III Nedsættelse af udvalg og almindelige regler om disses virksomhed m.v...2 Kapitel IV

Læs mere

STYRELSESVEDTÆGT FOR SKIVE KOMMUNE

STYRELSESVEDTÆGT FOR SKIVE KOMMUNE STYRELSESVEDTÆGT FOR SKIVE KOMMUNE SKIVE KOMMUNE 2014 I N D H O L D: S I D E: KAPITEL I Byrådet 3 KAPITEL II Borgmesteren 3 KAPITEL III Nedsættelse af udvalg og almindelige regler om disses virksomhed

Læs mere

Assens Kommunes styrelsesvedtægt. Styrelsesvedtægt 2014

Assens Kommunes styrelsesvedtægt. Styrelsesvedtægt 2014 Assens Kommunes styrelsesvedtægt Styrelsesvedtægt 2014 25. juni 2014 Styrelsesvedtægt for Assens Kommune Indholdsfortegnelse Byrådet... 3 Borgmesteren... 3 Nedsættelse af udvalg og almindelige regler om

Læs mere

STYRELSESVEDTÆGT FOR STRUER KOMMUNE

STYRELSESVEDTÆGT FOR STRUER KOMMUNE STYRELSESVEDTÆGT FOR STRUER KOMMUNE 2014 Kapitel I 1 Struer Byråd består af 21 medlemmer. Stk. 2. Byrådet vælger en borgmester og en viceborgmester, jfr. 6 i lov om kommunernes styrelse (i det følgende

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Lolland Kommune

Styrelsesvedtægt for Lolland Kommune Styrelsesvedtægt For Lolland Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Kapitel I. Byrådet. Kapitel II. Borgmesteren. Kapitel III. Nedsættelse af udvalg og almindelige regler om disses virksomhed m.v. Kapitel IV. Økonomiudvalget.

Læs mere

Direktionssekretariatet. Styrelsesvedtægt Norddjurs Kommune

Direktionssekretariatet. Styrelsesvedtægt Norddjurs Kommune Direktionssekretariatet Styrelsesvedtægt Norddjurs Kommune Indholdsfortegnelse. Kapitel 1...1 Kommunalbestyrelsen...1 Kapitel 2...1 Borgmesteren...1 Kapitel 3...1 Nedsættelse af udvalg og almindelige regler

Læs mere

STYRELSESVEDTÆGT FOR VEJEN KOMMUNE. Kapitel I. Byrådet Side 2. Kapitel II. Borgmesteren Side 2. virksomhed m.v. Side 3

STYRELSESVEDTÆGT FOR VEJEN KOMMUNE. Kapitel I. Byrådet Side 2. Kapitel II. Borgmesteren Side 2. virksomhed m.v. Side 3 INTERN SERVICE HR Dato: 24-04-2015 Sagsnr.: 15/14128 Kontaktperson: Lise Krabbe Dir. tlf.: 7996 6073 E-mail: lbk@vejenkom.dk STYRELSESVEDTÆGT FOR VEJEN KOMMUNE INDHOLDSFORTEGNELSE Kapitel I. Byrådet Side

Læs mere

1 Haderslev Byråd består af 31 medlemmer. Medlemstallet er fastsat ved Indenrigsministeriets bekendtgørelse nr. 656 af

1 Haderslev Byråd består af 31 medlemmer. Medlemstallet er fastsat ved Indenrigsministeriets bekendtgørelse nr. 656 af Styrelsesvedtægt Kapitel 1 - BYRÅDET 1 1 Haderslev Byråd består af 31 medlemmer. Medlemstallet er fastsat ved Indenrigsministeriets bekendtgørelse nr. 656 af 29.6.2005. Byrådet tiltrædes af en tilforordnet

Læs mere

Styrelsesvedtægt. Version 5

Styrelsesvedtægt. Version 5 Styrelsesvedtægt Kapitel 1 HADERSLEV BYRÅD 1 1 Haderslev Byråd består af 31 medlemmer. Medlemstallet er fastsat ved Indenrigsministeriets bekendtgørelse nr. 656 af 29.6.2005. Haderslev Byråd tiltrædes

Læs mere

STYRELSESVEDTÆGT for ROSKILDE KOMMUNE Vedtaget af byrådet den 21. december 2016 og 25. januar 2017.

STYRELSESVEDTÆGT for ROSKILDE KOMMUNE Vedtaget af byrådet den 21. december 2016 og 25. januar 2017. STYRELSESVEDTÆGT for ROSKILDE KOMMUNE Vedtaget af byrådet den 21. december 2016 og 25. januar 2017. INDHOLDSFORTEGNELSE Kapitel I Byrådet Kapitel II Borgmesteren Kapitel III Nedsættelse af udvalg og almindelige

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Randers Kommune

Styrelsesvedtægt for Randers Kommune Styrelsesvedtægt for Randers Kommune Kapitel I Byrådet 1. Randers Byråd består af 31 medlemmer. Stk. 2. Byrådet vælger en borgmester og en første og anden viceborgmester, jf. 6 i lov om kommunernes styrelse

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Byrådet

Styrelsesvedtægt for Byrådet Greve Kommune 21 Når et medlem af et af de i 20 nævnte udvalg på grund af formandens sygdom, ferie eller fravær af anden årsag er konstitueret som formand i en periode på mindst 2 uger, modtager vedkommende

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Jammerbugt Kommune

Styrelsesvedtægt for Jammerbugt Kommune Styrelsesvedtægt for Jammerbugt Kommune Gældende fra 1. januar 2014 Redaktionelt ændret d. 16.01.2014 Indhold KAPITEL I Kommunalbestyrelsen..... 3 KAPITEL II Borgmesteren.. 3 KAPITEL III Nedsættelse af

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Fredensborg Kommune for byrådsperioden 2014 2017

Styrelsesvedtægt for Fredensborg Kommune for byrådsperioden 2014 2017 Styrelsesvedtægt for Fredensborg Kommune for byrådsperioden 2014 2017 1 2 Indholdsfortegnelse 1-2 Byrådet 4 3-5 Borgmesteren 4 6-9 Udvalgene og almindelige regler for disses arbejde 4 10-12 Økonomiudvalget

Læs mere

Styrelsesvedtægt. Fra 1. juni 2010. Godkendt af Byrådet den 20. april 2010 og 18. maj 2010. Ved Fjorden 6 6950 Ringkøbing

Styrelsesvedtægt. Fra 1. juni 2010. Godkendt af Byrådet den 20. april 2010 og 18. maj 2010. Ved Fjorden 6 6950 Ringkøbing Styrelsesvedtægt Fra 1. juni 2010 Godkendt af Byrådet den 20. april 2010 og 18. maj 2010 Ved Fjorden 6 6950 Ringkøbing Tlf. 9974 2424 Telefax 9975 9909 E-mail: byraadssekretariatet@rksk.dk Hjemmeside:

Læs mere

Innovations- og Medborgerskabsudvalget /34858 Ændring af Assens Kommunes styrelsesvedtægt

Innovations- og Medborgerskabsudvalget /34858 Ændring af Assens Kommunes styrelsesvedtægt Tillægsdagsorden Innovations- og Medborgerskabsudvalget Tid Mandag den 5. maj 2014 kl. 15:30 Sted Mødelokale 4 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. 08/34858 Ændring af Assens Kommunes styrelsesvedtægt...1

Læs mere

Styrelsesvedtægt. for. Stevns Kommune

Styrelsesvedtægt. for. Stevns Kommune Styrelsesvedtægt for Stevns Kommune Version 4, udsendt med dagsorden til KB mødet den 2/12-2013 ifm. 2. behandlingen Gældende fra 1. januar 2014 Indholdsfortegnelse Kapitel I Kommunalbestyrelsen... 3 Kapitel

Læs mere

STYRELSESVEDTÆGT FOR REGION HOVEDSTADEN. Kapitel 1. Regionsrådet

STYRELSESVEDTÆGT FOR REGION HOVEDSTADEN. Kapitel 1. Regionsrådet 1 STYRELSESVEDTÆGT FOR REGION HOVEDSTADEN Kapitel 1 Regionsrådet 1. Regionsrådet består af 41 medlemmer, jfr. 8 i lov nr. 537 af 24. juni 2005 om regioner m.v. (i det følgende kaldet regionsloven). 2.

Læs mere

STYRELSESVEDTÆGT FOR SØNDERBORG KOMMUNE

STYRELSESVEDTÆGT FOR SØNDERBORG KOMMUNE 13/478o2 14/40290 STYRELSESVEDTÆGT FOR SØNDERBORG KOMMUNE (gældende 1. januar 2014) (med ændringer vedtaget 5. november 2014) Vedtægten er fastsat med hjemmel i 2, stk. 2 i lov om kommunernes styrelse

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Holbæk Kommune

Styrelsesvedtægt for Holbæk Kommune Styrelsesvedtægt for Holbæk Kommune Kapitel I Byrådet 1. Holbæk Byråd består af 31 medlemmer. Stk. 2. Byrådet vælger blandt medlemmerne en borgmester og en første og en anden viceborgmester, jf. 6 i lov

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Aabenraa Kommune

Styrelsesvedtægt for Aabenraa Kommune Styrelsesvedtægt for Aabenraa Kommune Fra 1. januar 2014 Indholdsfortegnelse Byrådet... 1 Borgmesteren... 1 Nedsættelse af udvalg og almindelige regler om disses virksomhed m.v.... 1 Økonomiudvalget...

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR NORDFYNS ØKONOMIUDVALG

FORRETNINGSORDEN FOR NORDFYNS ØKONOMIUDVALG FORRETNINGSORDEN FOR NORDFYNS ØKONOMIUDVALG Sagsnummer: 480-2012-115709 Dokumentnummer: 480-2012-257201 Afdeling: Borgmesterkontoret Udarbejdet af: Kim Weel Sørensen Forretningsorden for Økonomiudvalget

Læs mere

Styrelsesvedtægt. for. Holbæk Kommune

Styrelsesvedtægt. for. Holbæk Kommune Styrelsesvedtægt for Holbæk Kommune 1 Kapitel I Byrådet 1. Holbæk Byråd består af 31 medlemmer. Stk. 2. Byrådet vælger blandt medlemmerne en borgmester og en første og en anden viceborgmester, jf. 6 i

Læs mere

13/19812. Styrelsesvedtægt for Helsingør Kommune

13/19812. Styrelsesvedtægt for Helsingør Kommune Styrelsesvedtægt for Helsingør Kommune 1 Kap. I Byrådet 1 Stk. 1. Helsingør Byråd består af 25 medlemmer. Stk. 2. Byrådet vælger en borgmester og en første og anden viceborgmester, jfr. 6 i lov om kommunens

Læs mere

Medlemmer Birgitte Hannibal Christina Stenberg Lillie. Dorete Dandanell Gitte Kjær-Westermann Henrik Brade Johansen

Medlemmer Birgitte Hannibal Christina Stenberg Lillie. Dorete Dandanell Gitte Kjær-Westermann Henrik Brade Johansen Kommunalbestyrelsen Protokol 02-12-2013 kl. 17:30 Kommunalbestyrelsens mødesal Medlemmer Birgitte Hannibal Christina Stenberg Lillie Curt Købsted Dorete Dandanell Gitte Kjær-Westermann Henrik Brade Johansen

Læs mere

Aalborg Kommunes styrelsesvedtægt

Aalborg Kommunes styrelsesvedtægt Aalborg Kommunes styrelsesvedtægt Kapitel I Byrådet 1 Aalborg Byråd består af 31 medlemmer. Stk. 2. Byrådet vælger en borgmester og en første og anden viceborgmester efter reglerne i Styrelseslovens 65,

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Helsingør Kommune VÆRD AT VIDE SOM BYRÅDSMEDLEM

Styrelsesvedtægt for Helsingør Kommune VÆRD AT VIDE SOM BYRÅDSMEDLEM Styrelsesvedtægt for Helsingør Kommune VÆRD AT VIDE SOM BYRÅDSMEDLEM STYRELSESVEDTÆGT FOR HELSINGØR KOMMUNE STYRELSESVEDTÆGT FOR HELSINGØR KOMMUNE KAP. I BYRÅDET 1 Stk. 1. Helsingør Byråd består af 25

Læs mere

11. juni 2013 J.nr Styrelsesvedtægt. for kommunalbestyrelsen Kommuneciarfik Sermersooq

11. juni 2013 J.nr Styrelsesvedtægt. for kommunalbestyrelsen Kommuneciarfik Sermersooq 11. juni 2013 J.nr. 01.00.01 Styrelsesvedtægt for kommunalbestyrelsen Kommuneciarfik Sermersooq Styrelsesvedtægt for kommunalbestyrelsen i Kommunegarfik Sermersooq Kommunalbestyrelsen består af 19 medlemmer,

Læs mere

Oversigt over ny og nuværende udvalgssammensætning mv. version 2 Sag: 00.00.00-A00-26-09 Fællessekretariatet 29-11-2013

Oversigt over ny og nuværende udvalgssammensætning mv. version 2 Sag: 00.00.00-A00-26-09 Fællessekretariatet 29-11-2013 Oversigt over ny og nuværende udvalgssammensætning mv. version 2 Sag: 00.00.00-A00-26-09 Fællessekretariatet 29-11-2013 I nedenstående skema er det illustreret hvilke opgaveområder, der er flyttet fra

Læs mere

Styrelsesvedtægt og Forretningsorden

Styrelsesvedtægt og Forretningsorden Styrelsesvedtægt og Forretningsorden Byrådet Indholdsfortegnelse Styrelsesvedtægt pr. 1. januar 2010 for Horsens Kommune... 3 Kapitel I...3 Byrådet...3 Kapitel II...3 Borgmesteren...3 Kapitel III...3 Nedsættelse

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Kommunalbestyrelsen Udgivet af Vordingborg Kommune Udarbejdet af: Fællessekretariatet.

Styrelsesvedtægt for Kommunalbestyrelsen Udgivet af Vordingborg Kommune Udarbejdet af: Fællessekretariatet. Styrelsesvedtægt for Kmunalbestyrelsen Vordingborg Kmune Forslag til ændring 11-09-2014 Styrelsesvedtægt for Kmunalbestyrelsen Udgivet af Vordingborg Kmune 02.12.2013 Udarbejdet af: Fællessekretariatet

Læs mere

Direktionssekretariatet. Forslag til. Styrelsesvedtægt Norddjurs Kommune

Direktionssekretariatet. Forslag til. Styrelsesvedtægt Norddjurs Kommune Direktionssekretariatet Forslag til Styrelsesvedtægt Norddjurs Kmune Indholdsfortegnelse. Kapitel 1....1 Kmunalbestyrelsen...1 Kapitel 2....1 Borgmesteren...1 Kapitel 3....1 Nedsættelse af udvalg og almindelige

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Helsingør Kommune

Styrelsesvedtægt for Helsingør Kommune Forslag til revision af Styrelsesvedtægt for Helsingør Kommune September 2013 Læsevejledning Blå skrift= Forslag til ændringer samt kommentarer Rød skrift = slettet eller flyttet afsnit / tekst 25. september

Læs mere

Randers Byråd Laksetorvet 8900 Randers C

Randers Byråd Laksetorvet 8900 Randers C Randers Byråd Laksetorvet 8900 Randers C 06-12- 2010 TILSYNET Statsforvaltningen modtog den 5. oktober 2009 en henvendelse fra byrådsmedlem Mogens Nyholm, der er formand for Randers Byråds udvalg for miljø

Læs mere

Byråd 19 medlemmer. Kapitel 1. Økonomi- og Planudvalg 7 medlemmer. Kapitel Kultur- og Fritidsudvalg. 5 medlemmer.

Byråd 19 medlemmer. Kapitel 1. Økonomi- og Planudvalg 7 medlemmer. Kapitel Kultur- og Fritidsudvalg. 5 medlemmer. 1 Byråd 19 medlemmer Kapitel 1 Ad. hoc Beskæftigelsesudvalg 4 medlemmer Økonomi- og Planudvalg 7 medlemmer Kapitel 4 10-12 Børne- og Undervisningsudvalg 5 medlemmer Klima- og Miljøudvalg 5 medlemmer Kultur-

Læs mere

VEDTÆGT FOR FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET I NORDFYNS KOMMUNE

VEDTÆGT FOR FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET I NORDFYNS KOMMUNE VEDTÆGT FOR FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET I NORDFYNS KOMMUNE KAPITEL 1 Kommunalbestyrelsen 1 I henhold til 35, stk. 2 i Folkeoplysningsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 854 af 11. juni 2011 nedsætter Nordfyns

Læs mere

Kapitel I Kommunalbestyrelsen... 3. Kapitel II Borgmesteren... 3

Kapitel I Kommunalbestyrelsen... 3. Kapitel II Borgmesteren... 3 Styrelsesvedtægt Indhold Kapitel I Kommunalbestyrelsen... 3 Kapitel II Borgmesteren... 3 Kapitel III Nedsættelse af udvalg og almindelige regler om disses virksomhed m.v.... 4 Kapitel IV Økonomi- og Planlægningsudvalget...

Læs mere

KAPITEL 1 Borgerrepræsentationen

KAPITEL 1 Borgerrepræsentationen edoc nr. 2015-0072462-2 Udkast til ændring af Styrelsesvedtægt for Københavns Kommune af 12. juni 1997 Senest ændret den 28. maj 2015 (ændringerne er markeret med rød skrift) KAPITEL 1 Borgerrepræsentationen

Læs mere

A f t a le om et fælles redning s- b e r e d s k a b m e l lem Holbæk, K a l undborg, Lejre, Odsherred, S l a gelse og Sorø Kommuner

A f t a le om et fælles redning s- b e r e d s k a b m e l lem Holbæk, K a l undborg, Lejre, Odsherred, S l a gelse og Sorø Kommuner A f t a le om et fælles redning s- b e r e d s k a b m e l lem Holbæk, K a l undborg, Lejre, Odsherred, S l a gelse og Sorø Kommuner K o m m u n a l b e s t y r e l s e r n e i d e n æ v n t e k o m m

Læs mere

BYRÅDSSEKRETARIATET STYRELSESVEDTÆGT FOR ODSHERRED KOMMUNE

BYRÅDSSEKRETARIATET STYRELSESVEDTÆGT FOR ODSHERRED KOMMUNE BYRÅDSSEKRETARIATET STYRELSESVEDTÆGT FOR ODSHERRED KOMMUNE PERIODEN 1. JANUAR 2010-31. DECEMBER 2013 Vedtaget den 8. december 2009 Revideret den 25. september 2012 1 Indhold 1. BYRÅDET 3 2. BORGMESTEREN

Læs mere

Aftale om fælles redningsberedskab mellem Holbæk, Kalundborg, Lejre, Odsherred, Slagelse og Sorø Kommuner

Aftale om fælles redningsberedskab mellem Holbæk, Kalundborg, Lejre, Odsherred, Slagelse og Sorø Kommuner Aftale om fælles redningsberedskab mellem Holbæk, Kalundborg, Lejre, Odsherred, Slagelse og Sorø Kommuner Kommunalbestyrelserne i de nævnte kommuner indgår med virkning fra 1. januar 2016 aftale om et

Læs mere

Tillægsdagsorden til mødet i Byrådet. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Tillægsdagsorden til mødet i Byrådet. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Byrådet, 07-12-2015 Tillægsdagsorden til mødet i Byrådet (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Mandag den 7. december 2015 Mødested: Byrådssalen Mødetidspunkt: Kl. 19:00-21:00 Medlemmer: Borgmester:

Læs mere

Sorø Kommune. Styrelsesvedtægt. Gældende fra den 1. juni 2010. Kapitel I. Byrådet

Sorø Kommune. Styrelsesvedtægt. Gældende fra den 1. juni 2010. Kapitel I. Byrådet 1. Sorø Byråd består af 25 medlemmer. Sorø Kommune Styrelsesvedtægt Gældende fra den 1. juni 2010 Kapitel I Byrådet Stk. 2. Byrådet vælger en borgmester og en første og anden viceborgmester, jfr. 6 i lov

Læs mere

STYRELSESVEDTÆGT FOR UNGDOMSSKOLEBESTYRELSEN FAVRSKOV KOMMUNE

STYRELSESVEDTÆGT FOR UNGDOMSSKOLEBESTYRELSEN FAVRSKOV KOMMUNE FAVRSKOV KOMMUNE STYRELSESVEDTÆGT FOR UNGDOMSSKOLEBESTYRELSEN I FAVRSKOV KOMMUNE 1 INDHOLD: Kapitel I. Ungdomsskolebestyrelsens sammensætning. Kapitel II. Valg til ungdomsskolebestyrelsen. Kapitel III

Læs mere

HVIDOVRE KOMMUNE. Den kommunale styrelsesvedtægt for Hvidovre Ungdomsskole

HVIDOVRE KOMMUNE. Den kommunale styrelsesvedtægt for Hvidovre Ungdomsskole HVIDOVRE KOMMUNE Den kommunale styrelsesvedtægt for Hvidovre Ungdomsskole Vedtaget af Hvidovre Kommunalbestyrelse den 19. februar 1991 Kapitel 1: Kommunalbestyrelsen 1: Kommunalbestyrelsen har det overordnede

Læs mere

Opgørelser af driftsoverførsler 2014 til 2015

Opgørelser af driftsoverførsler 2014 til 2015 Opgørelser af driftsoverførsler til 13-04- Oprindeligt til Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 283.088 293.701 261.072 32.629 18.025 0 18.025 Udvalget for Læring 804.555 826.049 812.262 13.787

Læs mere

SAMSPILLET I EN POLITISK LEDET ORGANISATION

SAMSPILLET I EN POLITISK LEDET ORGANISATION SAMSPILLET I EN POLITISK LEDET ORGANISATION Egedal Byråds seminar fredag den 15. april 2016 Eftermiddagens emner Arbejdsdelingen i den politiske organisation Borgmesterens og udvalgsformændenes roller

Læs mere

STYRELSESVEDTÆGT FOR UNGDOMSSKOLEVIRKSOMHEDEN I STEVNS KOMMUNE

STYRELSESVEDTÆGT FOR UNGDOMSSKOLEVIRKSOMHEDEN I STEVNS KOMMUNE STYRELSESVEDTÆGT FOR UNGDOMSSKOLEVIRKSOMHEDEN I STEVNS KOMMUNE Indholdsfortegnelse Formål Side 3 Sammensætning og valg Side 3 Mødevirksomhed og forretningsorden Side 6 Ungdomsskolebestyrelsens beføjelser

Læs mere

Forretningsorden for Økonomiudvalget

Forretningsorden for Økonomiudvalget Forretningsorden for Økonomiudvalget 1 Udvalgets møder Udvalget udøver sin virksomhed i møder. Dog kan udvalget i særlige tilfælde beslutte, at en sag kan afgøres ved skriftlig cirkulation, såfremt der

Læs mere

Regulativ for Christianshavn Lokaludvalg

Regulativ for Christianshavn Lokaludvalg Regulativ for Christianshavn Lokaludvalg Opgaver til selvstændig opgavevaretagelse 1. I henhold til 65d, stk. 2, nr. 10, i lov om kommunernes styrelse henlægger Københavns Borgerrepræsentation følgende

Læs mere

Revisionsregulativ. for. Københavns Kommune

Revisionsregulativ. for. Københavns Kommune Revisionsregulativ for Københavns Kommune I medfør af 5, stk. 3, i Bekendtgørelse nr. 392 af 2. maj 2006 om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. fastsættes: Kapitel 1 Indledning 1. Revisor

Læs mere

FORRETNINGSORDEN for RUDERSDAL KOMMUNE

FORRETNINGSORDEN for RUDERSDAL KOMMUNE FORRETNINGSORDEN for RUDERSDAL KOMMUNE Kommunalbestyrelsens møder 1. Stk. 1. Kommunalbestyrelsens møder er offentlige. Kommunalbestyrelsen kan dog bestemme, at enkelte sager behandles for lukkede døre.

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Odder Kommune

Styrelsesvedtægt for Odder Kommune Styrelsesvedtægt for Odder Kommune Godkendt af Byrådet d.: 10.3. og 7.4.2014. Sags nr.: 727-2009-6381 Dokumentnr.: 727-2014-20245 side 1 Indholdsfortegnelse Kapitel I Byrådet side 3 Kapitel II Borgmesteren

Læs mere

movia VEDTÆGT FOR TRAFIKSELSKABET MOVIA. alle udgifter forbundet med selskabets drift af færgeruten. Præambel

<z> movia VEDTÆGT FOR TRAFIKSELSKABET MOVIA. alle udgifter forbundet med selskabets drift af færgeruten. Præambel movia VEDTÆGT FOR TRAFIKSELSKABET MOVIA Præambel Region Hovedstaden og Region Sjælland samt samtlige kommuner i de to regioner, bortset fra Bornholms Regionskommune etablerer med virkning fra 1. januar

Læs mere

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning -29-29 -29-29 25 Faste ejendomme 1.856-307 1.856-307 1.856-307 1.856-307 28 Fritidsområder 3.324-26 3.324-26

Læs mere

1. Selskabets navn er Midttrafik. Stk. 2. Selskabets hjemsted er i Århus Kommune, og selskabet har en afdeling i Videbæk i Ringkøbing-Skjern

1. Selskabets navn er Midttrafik. Stk. 2. Selskabets hjemsted er i Århus Kommune, og selskabet har en afdeling i Videbæk i Ringkøbing-Skjern VEDTÆGTER FOR TRAFIKSELSKABET I REGION MIDTJYLLAND Godkendt af Midttrafiks repræsentantskab 5. januar 2007 Godkendt af Trafikstyrelsen 5. september 2007 Præambel Region Midtjylland etablerer med virkning

Læs mere

Styrelsesvedtægt Thisted Kommune

Styrelsesvedtægt Thisted Kommune Styrelsesvedtægt Thisted Kommune Side 0 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Kapitel I: Byrådet... 4 Kapitel II: Borgmesteren... 5 Kapitel III: Nedsættelse af udvalg og almindelige regler om disses virksomhed

Læs mere

Forretningsorden. for. Fredensborg Byråd

Forretningsorden. for. Fredensborg Byråd Forretningsorden for Fredensborg Byråd 1. Byrådets møder er offentlige. Byrådet kan dog beslutte at behandle enkelte sager for lukkede døre. Stk. 2. Byrådet behandler følgende sager for lukkede døre, medmindre

Læs mere

STRUER KOMMUNE STYRELSESVEDTIEGT FOR STRUER KOMMUNE

STRUER KOMMUNE STYRELSESVEDTIEGT FOR STRUER KOMMUNE 2014 FOR STRUER KOMMUNE STYRELSESVEDTIEGT STRUER KOMMUNE Kapitel I 1 Struer Byrâd bestâr af 21 medlemmer. Stk. 2. Byrâdet vger en borgmester og en viceborgmester, jfr. 6 I følgende benvnt styrelsesboven).

Læs mere

SAMORDNINGSAFTALE for Fælleskommunalt beredskab m.v. mellem Norddjurs og Syddjurs Kommuner

SAMORDNINGSAFTALE for Fælleskommunalt beredskab m.v. mellem Norddjurs og Syddjurs Kommuner SAMORDNINGSAFTALE for Fælleskommunalt beredskab m.v. mellem Norddjurs og Syddjurs Kommuner 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Kapitel: Side: 1. Aftalens område 3 2. Sammensætning af - og virksomhed i den fælles beredskabskommission

Læs mere

Trafikselskabet Fynbus Vedtægter 20. december 2006

Trafikselskabet Fynbus Vedtægter 20. december 2006 Præambel Region Syddanmark etablerer med virkning fra 1. januar 2007 et trafikselskab, der dækker Ny Assens Kommune, Faaborg-Midtfyns Kommune, Kerteminde Kommune, Langelands Kommune, Ny Middelfart Kommune,

Læs mere

Bekendtgørelse om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af kommunale hverv

Bekendtgørelse om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af kommunale hverv Kommunaludvalget KOU alm. del - Bilag 42 Offentligt Indenrigs- og Sundhedsministeriet Dato: 11. november 2005 Kontor: 2.k.kt. J.nr.: 2005-2201-4 Sagsbeh.: mkg Fil-navn: Bekg./Bekg.om vederlag til kom.best.

Læs mere

Samordningsaftale vedrørende redningsberedskabet for Norddjurs og Syddjurs kommuner

Samordningsaftale vedrørende redningsberedskabet for Norddjurs og Syddjurs kommuner Samordningsaftale vedrørende redningsberedskabet for Norddjurs og Syddjurs kommuner 1. To eller flere kommunalbestyrelser kan i medfør af beredskabslovens 10 samordne deres redningsberedskab. Som led i

Læs mere

Sydvestjysk Brandvæsen

Sydvestjysk Brandvæsen Sydvestjysk Brandvæsen Fælles kommunalt beredskab for Esbjerg, Varde og Fanø Kommuner Forslag til reviderede vedtægter for fælles kommunalt 60 selskab for Esbjerg, Varde og Fanø Kommune 4. januar 2016

Læs mere

Vedtægter, Forretningsorden. samt valgprocedure for Folkeoplysningsudvalget I Hvidovre Kommune

Vedtægter, Forretningsorden. samt valgprocedure for Folkeoplysningsudvalget I Hvidovre Kommune Vedtægter, Forretningsorden samt valgprocedure for Folkeoplysningsudvalget I Hvidovre Kommune Kultur- og Arbejdsmarkedsforvaltningen Marts 2014 Retsgrundlag. Ifølge Folkeoplysningsloven 34 og 35 fastsætter

Læs mere

Lov om kommunernes styrelse. Kapitel I Almindelige bestemmelser. Kapitel II Kommunalbestyrelsen

Lov om kommunernes styrelse. Kapitel I Almindelige bestemmelser. Kapitel II Kommunalbestyrelsen 581 af 24/06 2009. Lov om kommunernes styrelse (Kommunale styrelseslov) Lov om kommunernes styrelse (Kommunale styrelseslov) Nr. 223 af 31. maj 1968 Indenrigsministeriet Jf. lovbek. nr. 581 af 24. juni

Læs mere

Forretningsorden for Regionsrådet

Forretningsorden for Regionsrådet Forretningsorden for Regionsrådet Regionsrådets møder 1. Regionsrådets møder er offentlige. Regionsrådet kan dog bestemme, at enkelte sager behandles for lukkede døre, jf. 51 i lov om regioner og om nedlæggelse

Læs mere

FORRETNINGSORDEN. for. Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget. Vordingborg Kommune

FORRETNINGSORDEN. for. Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget. Vordingborg Kommune FORRETNINGSORDEN for Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget i Vordingborg Kommune Godkendt på Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalgets møde den.. 2 Valg til Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget 1 Udvalgets

Læs mere

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258 53 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25.119-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 Heraf refusion -60-60 -60-60 Jordforsyning 0022 276-979 276-979 276-979 276-979

Læs mere

Kapitel 1. Skolebestyrelsen Sammensætning og valg

Kapitel 1. Skolebestyrelsen Sammensætning og valg Kapitel 1. Skolebestyrelsen Sammensætning og valg Nugældende vedtægt Skolebestyrelsen består af 7 forældrerepræsentanter, 2 medarbejderrepræsentanter og 2 elevrepræsentanter, der alle har stemmeret. På

Læs mere

Forretningsorden Herlev Kommunalbestyrelse

Forretningsorden Herlev Kommunalbestyrelse Forretningsorden Herlev Kommunalbestyrelse Kommunalbestyrelsens møder 1. Kommunalbestyrelsens møder er offentlige. Kommunalbestyrelsen kan dog bestemme, at enkelte sager behandles for lukkede døre, jfr.

Læs mere