Kommunalbestyrelsen. Bilag 1: Paralleltekst gældende styrelsesvedtægt med forslag til ændringer

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kommunalbestyrelsen. Bilag 1: Paralleltekst gældende styrelsesvedtægt med forslag til ændringer"

Transkript

1 Bilag 1: Paralleltekst gældende styrelsesvedtægt med forslag til ændringer Kapitel I Gældende styrelsesvedtægt Forslag til ændringer Forvaltningens bemærkninger Kommunalbestyrelsen 1 Hvidovre Kommunalbestyrelse består af 21 medlemmer. Stk. 2. Kommunalbestyrelsen vælger en borgmester og en første og anden viceborgmester, jf. 6 i lov om kommunernes styrelse (i det følgende kaldet styrelsesloven). 2 Stedfortræderen for et medlem af Kommunalbestyrelsen indkaldes ved medlemmets forfald af de grunde, der er nævnt i styrelseslovens 15, stk. 2, uanset om hindringen har en kortere varighed end en måned. Stk. 2. Den gruppe, der har indvalgt et (Udgår) Flyttet til 7. udvalgsmedlem i et udvalg, kan bestemme, at et andet medlem indtræder i udvalget, så længe udvalgsmedlemmet har forfald, uanset at forfaldet forventes at vare kortere end 1 måned. Stk. 3. Den gruppe, der har indvalgt et (Udgår) Flyttet til 7. udvalgsmedlem, der må forventes at blive erklæret inhabilt i forhold til en sag, der skal behandles af et udvalg, kan bestemme, at et andet medlem i givet fald indtræder i udvalget ved sagens behandling. Stk. 4. Andre regler om forberedelse, Stk. 4 ændres til Stk. 2

2 indkaldelse og afholdelse af Kommunalbestyrelsens møder fastsættes i Kommunalbestyrelsens forretningsorden (i det følgende kaldet forretningsordenen), jf. styrelseslovens 2. Kapitel II Borgmesteren 3 De nærmere regler om borgmesterens opgaver i forbindelse med Kommunalbestyrelsens møder fastsættes i forretningsordenen, jf. styrelseslovens 8 og Borgmesteren varetager de funktioner som øverste daglige leder af kommunens samlede administration, der fremgår af styrelseslovens kapitel IV. Stk. 2. Borgmesteren drager omsorg for, at der om sager, der hører under et udvalgs område, indhentes de nødvendige erklæringer fra udvalget, inden kommunalbestyrelsen træffer beslutning i sagen. Stk. 3. Borgmesteren påser sagernes ekspedition, herunder at de ekspederes uden unødvendig forsinkelse. Borgmesteren kan af udvalgene og de ansatte forlange enhver oplysning om sager, der er underlagt dem, og om sagernes ekspedition. 5 Borgmesteren drager omsorg for, at ingen I 1. punktum ændres drager omsorg for til: sørger for I 1. punktum ændres drager omsorg for til: sørger for.

3 udgift afholdes eller indtægt oppebæres uden fornøden bevilling, og at udgifter og indtægter bogføres i overensstemmelse med de af Indenrigs- og Sundhedsministeriet og Kommunalbestyrelsen fastsatte regler. Finder borgmesteren, at en disposition ikke har haft bevillingsmæssig hjemmel, forelægges spørgsmålet for Kommunalbestyrelsen. I 1. punktum ændres Indenrigs- og Sundhedsministeriet til: ressortministeriet. Kapitel III Nedsættelse af udvalg og almindelige regler om disses virksomhed m.v. 6 Følgende udvalg nedsættes: 1. Økonomiudvalget 2. Teknik- og Miljøudvalget 3. Ejendoms- og Arealudvalget 4. Kultur- og Fritidsudvalget 5. Skoleudvalget 6. Social- og Sundhedsudvalget 7. Arbejdsmarkedsudvalget 7 For hvert udvalg føres en beslutningsprotokol, hvori udvalgets beslutninger indføres. Beslutningsprotokollen underskrives efter hvert møde af de medlemmer, der har deltaget i mødet. Ethvert af disse medlemmer kan forlange sin afvigende mening kort tilført beslutningsprotokollen og ved sager, der af udvalget skal fremsendes til anden myndighed kræve, at denne samtidig gøres 6 ændres til: Følgende udvalg nedsættes: 1. Økonomiudvalget 2. Teknik- og Miljøudvalget 3. Kultur- og Fritidsudvalget 4. Børne- og Undervisningsudvalget 5. Social- og Sundhedsudvalget 6. Arbejdsmarkedsudvalget I 3. punktum, efter der af udvalget skal fremsendes til indsættes: et andet udvalg, Kommunalbestyrelsen eller en. I 3. punktum ændres at denne samtidig gøres bekendt til: at modtageren samtidig gøres bekendt. Sidst i 4. punktum tilføjes: jf. styrelseslovens 20, stk. 3.

4 bekendt med indholdet af protokollen. Det pågældende medlem kan ved sagens fremsendelse ledsage denne med en begrundelse for sit standpunkt. Som nyt stykke 2 tilføjes: Stk. 2. Den gruppe, der har indvalgt et udvalgsmedlem i et udvalg, kan bestemme, at et andet medlem indtræder i udvalget, så længe udvalgsmedlemmet har forfald, uanset at forfaldet forventes at vare kortere end 1 måned. Flyttet fra 2. Som nyt stykke 3 tilføjes: Stk. 3. Den gruppe, der har indvalgt et udvalgsmedlem, der må forventes at blive erklæret inhabilt i forhold til en sag, der skal behandles af et udvalg, kan bestemme, at et andet medlem i givet fald indtræder i udvalget ved sagens behandling. Flyttet fra 2. 8 Hvis et stående udvalg agter at foretage dispositioner, der berører et andet udvalgs område, skal der inden iværksættelsen forhandles med dette udvalg, i fornødent omfang med inddragelse af økonomiudvalget og borgmesteren, jr. styrelseslovens 21 og 31a. 9 De stående udvalg drager omsorg for, at bevillinger og rådighedsbeløb, der er tildelt udvalget, ikke overskrides. Udvalgene Efter styrelseslovens tilføjes: 18. I 1. punktum ændres drager omsorg for til: sørger for.

5 foretager indstilling til kommunalbestyrelsen gennem økonomiudvalget, hvis yderligere bevillinger er ønskelige eller nødvendige. Som nyt stykke 2 tilføjes: Stk. 2. Generelt gælder for samtlige stående udvalg, at de skal anlægge et helhedssyn på opgavevaretagelsen, og at de over for Økonomiudvalget også har ansvaret for økonomisk koordinering i forhold til deres fagområder. Kapitel IV Økonomiudvalget 10 Økonomiudvalget består af borgmesteren, der er formand for udvalget, samt 6 af kommunalbestyrelsens øvrige medlemmer. Stk. 2. Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af de anliggender, der er underlagt det i medfør af styrelseslovens 18, 21 og Kapitel V. Stk. 3. Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af løn- og personaleforhold inden for ethvert af kommunens administrationsområder. Udvalget fastsætter regler for borgmesterens og administrationens behandling af personalesager. Stk. 4. Udvalget varetager kommunens økonomiske planlægning og har ansvaret for kommuneplanlægningen samt for en samordnet løsning af kommunens planlægningsopgaver. Udvalget fastlægger de fælles planforudsætninger og bistår de stående udvalg med tilvejebringelse af det I 3. punktum ændres drager omsorg for til: sørger for.

6 nødvendige grundlag for udvalgenes planlægningsopgaver. Udvalget fastsætter generelle forskrifter for planernes tilvejebringelse. Udvalget drager omsorg for udarbejdelse af økonomiske konsekvensvurderinger af de udarbejdede planforslag og foretager indstilling til kommunalbestyrelsen om planforslagene. Udvalget erklæring indhentes om enhver sag, der vedrører kommunens planlægningsopgaver, inden sagen forelægges kommunalbestyrelsen til beslutning. Stk. 5. Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af - Køb, salg, leje, udleje og pantsætning af fast ejendom. - Kommunens administrationslokaler, boligkoordinering, boligydelse, boligsikring, boligindskudslån, lån til betaling af ejendomsskat og familieydelser, samt andre borgerserviceydelser som ikke ved denne vedtægt eller kommunalbestyrelsens beslutning er henlagt under noget andet udvalgs område. - Erhvervsmæssige og lign. spørgsmål. - Opkrævning af kommunale krav. Stk. 5 ændres til: Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af - Køb, salg, leje, udleje og pantsætning af fast ejendom. - Kommunens borgerservice, herunder boliganvisning, boligindskudslån, ejendomsskat og lån til betaling af ejendomsskat, folkeregister, sygesikring, vielser samt andre borgerserviceydelser som ikke ved denne vedtægt eller Kommunalbestyrelsens beslutning er henlagt under noget andet udvalgs område. - Opkrævning af kommunale krav. - Socialt bedrageri. - Tilsyn med drift og opførelse af støttet boligbyggeri - Området under lov om midlertidig regulering af boligforholdene, herunder hel eller delvis nedlæggelse af boliger - IT og digital kompetenceudvikling Der er alene tale om en oplistning af eksisterende opgaver, som varetages under Økonomiudvalget.

7 - Kommunens erhvervspolitik og andre erhvervsmæssige spørgsmål. - Beredskabsopgaver for så vidt angår opgaver, der ikke er henlagt til umiddelbar forvaltning i kommunens beredskabskommission - Samarbejde med fælleskommunale, private og selvejende institutioner inden for udvalgets område - Drift af bygninger under udvalgets område Stk. 6. Udvalget udarbejder forslag og foretager indstilling til kommunalbestyrelsen om kommunens kasse- og regnskabsregulativ, jf. styrelseslovens 42. Stk. 7. Udvalget forhandler i fornødent omfang med et stående udvalg inden iværksættelsen af foranstaltninger af væsentlig betydning for det pågældende udvalg. Stk. 6 ændres til: Stk. 6. Udvalget udarbejder forslag og foretager indstilling til kommunalbestyrelsen om - Kommunens kasse- og regnskabsregulativ, jf. styrelseslovens 42, samt revisionsregulativ - Program for bygge- og anlægsopgaver inden for udvalgets område 11 Økonomiudvalget fastsætter regler om - Indberetning fra den kommunale administration med henblik på udvalgets udøvelse af budget- og bevillingskontrol, jf I hvilket omfang kommunens værdier skal

8 forsikres - Samordning af kommunens indkøbsfunktioner. 12 Økonomiudvalget fører tilsyn med: - At forvaltningen af økonomiske midler sker i overensstemmelse med kommunalbestyrelsens beslutninger og i øvrigt på forsvarlig måde - At forvaltningen af kommunens kasser og kommunens regnskabsføring er forsvarlig - At de på årsbudgettet meddelte bevillinger og rådighedsbeløb samt de ved særlig beslutning bevilgede beløb ikke overskrides uden kommunalbestyrelsens samtykke - At kommunens arkivalier opbevares på betryggende måde, jf. arkivloven - Løn og ansættelsesforhold for personale i selvejende institutioner, jf. styrelseslovens 67. Kapitel V De stående udvalg Ny underoverskrift indsættes: Teknik- og Miljøudvalget 13a Teknik- og Miljøudvalget - består af 7 medlemmer. Stk. 2. Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver på det tekniske og miljømæssige område og på 13a ændres til 13. Stk. 2 ændres til: Stk. 2. Udvalget varetager den umiddelbare

9 arealanvendelsesområdet, herunder opgaver vedrørende: - Administration af planlovgivningen - Bygge- og boligforhold - Naturbeskyttelse, dog undtaget fredede grønne områder - Miljøbeskyttelse - Kollektiv trafik - Hyre-, rute- og fragtkørsel - Renovationsvæsen - Vandforsyning - Kloakforsyning - Vandløb - Varmeforsyning - Vejvæsen - Kommunale havne - Projektforslag, forprojekt og hovedprojekt samt udførelse af kommunale bygge- og anlægsarbejder indenfor udvalgets område - Samarbejde med private og selvejende institutioner inden for udvalgets område forvaltning af kommunens opgaver på det tekniske og miljømæssige område og på arealanvendelsesområdet, herunder opgaver vedrørende: - Administration af planlovgivningen - Servitutter og deklarationer - Administration af byggelovgivningen - Byfornyelse og boligregulering, dog undtaget området under lov om midlertidig regulering af boligforholdene - Myndighedsopgaver på vand-, spildevands- og varmeforsyningsområdet - Miljøbeskyttelse, fredningsforhold, naturbeskyttelse, jordforurening og råstoffer - Kollektiv trafik - Hyrekørsel - Renovationsvæsen - Vejvæsen - Vandløbsvæsen - Kommunale havne, i det omfang denne opgave ikke ved denne vedtægt eller ved Kommunalbestyrelsens beslutning er henlagt under noget andet udvalgs område - Energistyring i det omfang denne opgave ikke ved denne vedtægt eller ved Kommunalbestyrelsens beslutning er henlagt under noget andet udvalgs område - Planlægning, projektering og udførelse af bygge- og anlægsopgaver, i det omfang opgaven ikke ved denne vedtægt eller ved Kommunalbestyrelsens beslutning er henlagt under noget andet udvalgs område - Samarbejde med fælleskommunale,

10 Stk. 3. Udvalget varetager drift og vedligeholdelse af: - Kommunale veje - Kommunale værker og den øvrige kommunale forsyningsvirksomhed - Spildevandsanlæg - Kommunale bygninger og anlæg, som ikke ved denne vedtægt eller kommunalbestyrelsens beslutning er henlagt under noget andet udvalgs område. Stk. 4. Udvalget udarbejder forslag og foretager indstilling til kommunalbestyrelsen om: - Lokalplaner - Sektorplaner for de i stk. 2 omtalte områder i samarbejde med økonomiudvalget, jf Takster for forsyningsvirksomheder samt om forhold vedrørende institutioner, forsyningsvirksomheder og andre anlæg under udvalgets område - Anlægsplaner - Programoplæg, byggeprogram og dispositionsforslag for bygge- og anlægsarbejder. private og selvejende institutioner inden for udvalgets område Stk. 3 ændres til: Stk. 3. Udvalget varetager drift og vedligeholdelse af: - Kommunale veje og vandløb - Rekreative områder, herunder parker - Offentlige legepladser - Kommunale bygninger og anlæg, som ikke ved denne vedtægt eller Kommunalbestyrelsens beslutning er henlagt under noget andet udvalgs område. Stk. 4 ændres til: Stk. 4. Udvalget udarbejder forslag og foretager indstilling til Kommunalbestyrelsen om: - Lokalplaner - Sektorplaner for de i stk. 2 og 3 omtalte områder i samarbejde med Økonomiudvalget, jf Godkendelse og fastsættelse af takster på forsyningsområdet - Varetagelse af kommunens ejerinteresser i vand- og spildevandsforsyningsselskaber, herunder i fælleskommunale forsyningsselskaber - Program for bygge- og anlægsopgaver inden for udvalgets område. - Politikker inden for udvalgets område. Som nyt stykke 5 tilføjes:

11 Stk. 5. Udvalget fremkommer efter anmodning fra Økonomiudvalget med bidrag til årsbudgettet og til flerårige budgetforslag, jf. styrelseslovens 21, stk b Ejendoms- og Arealudvalget - består af 5 medlemmer. Stk. 2. Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver i henhold til naturbeskyttelsesloven for så vidt angår de fredede, grønne arealer. Stk. 3. Bortset fra administrationen af kommunens lejemål varetager udvalget den umiddelbare forvaltning af kommunens faste ejendomme og arealer, herunder opgaver vedrørende: (Udgår) (Udgår) (Udgår) - Projektforslag, forprojekt, hovedprojekt samt udførelse af alle kommunale byggeopgaver, uanset benyttelsesformål - Projektforslag, forprojekt og hovedprojekt samt udførelse af kommunale anlægsopgaver, uanset benyttelsesformål, i det omfang opgaven ikke ved denne vedtægt eller ved kommunalbestyrelsens beslutning er henlagt til noget andet udvalg - Rekreative områder, herunder parker og lystanlæg - Offentlige legepladser - Energistyring i det omfang denne opgave ikke ved denne vedtægt eller ved kommunalbestyrelsens beslutning er henlagt til noget andet udvalg - Drift af kommunale bygninger og anlæg, i det omfang opgaven ikke ved denne vedtægt eller kommunalbestyrelsens

12 beslutning er henlagt til noget andet udvalg - Vedligeholdelse af kommunale bygninger og anlæg, idet omfang opgaven ikke ved denne vedtægt eller kommunalbestyrelsens beslutning er henlagt til noget andet udvalg. Stk. 4. Udvalget samarbejder med private og selvejende institutioner inden for udvalgets område. Stk. 5. Udvalget udarbejder forslag og foretager indstilling til kommunalbestyrelsen om: (Udgår) (Udgår) - Sektorplaner inden for udvalgets områder samt vedrørende institutioner og andre anlæg under udvalgets område - Anlægsplaner - Programoplæg, byggeprogram og dispositionsforslag for bygge- og anlægsarbejder. Ny underoverskrift indsættes: Kultur- og Fritidsudvalget 14a Kultur- og Fritidsudvalget - består af 5 medlemmer. Stk. 2. Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens kultur- og fritidsopgaver, herunder opgaver vedrørende: - Folkeoplysningsområder - Biblioteksvæsen - Museumsforhold, herunder lokalhistoriske samlinger - Musikaktiviteter - Teater- og biografforhold 14a ændres til 14. Stk. 2 ændres til: Stk. 2. Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens kultur- og fritidsopgaver, herunder opgaver vedrørende: - Folkeoplysningsloven, herunder tilskud til folkeoplysende voksenundervisning og til det frivillige folkeoplysende

13 - Samarbejde med private og selvejende institutioner inden for udvalgets område - Udlån og udleje af lokaler i kommunale ejendomme, herunder Medborgerhuset og bibliotekerne - Drift af andre bygninger, anlæg og arealer under udvalgets område - Drift og vedligeholdelse af idrætsanlæg og andre fritidsfaciliteter under udvalgets område. Stk. 3. Udvalget udarbejder forslag og foretager indstilling til kommunalbestyrelsen om: - Sektorplaner inden for kultur- og fritidsområdet m.v. i samarbejde med økonomiudvalget, jf Regler for udlån og udleje af lokaler i kommunale ejendomme og for tilskud til foreninger m.v. samt om forhold vedrørende institutioner og andre anlæg under udvalgets område foreningsarbejde, anvisning af offentlige lokaler og udendørsanlæg samt tilskud til private lokaler - Udleje af bygninger og anlæg under udvalgets område - Sponsorater og reklameaftaler inden for udvalgets område - Biblioteksvæsen - Museumsforhold, herunder lokalhistoriske samlinger - Kulturarrangementer, herunder koncerter - Teater- og biografforhold - Kunstudstillinger og gallerier - Drift af kommunale havne - Samarbejde med fælleskommunale, private og selvejende institutioner inden for udvalgets område - Drift af bygninger, anlæg og arealer under udvalgets område - Vedligeholdelse af idrætsanlæg mv. og andre fritidsfaciliteter under udvalgets område, dog undtaget vedligeholdelse af bygninger - Planlægning, projektering og udførelse af anlægsopgaver under udvalgets område. Stk. 3 ændres til: Stk. 3. Udvalget udarbejder forslag og foretager indstilling til Kommunalbestyrelsen om: - Sektorplaner inden for udvalgets område i samarbejde med Økonomiudvalget, jf Regler for udlån og udleje af lokaler under udvalgets område og for tilskud til foreninger m.v. samt om forhold

14 - Anlægsplaner - Programoplæg, byggeprogram og dispositionsforslag for bygge- og anlægsarbejder. vedrørende institutioner og andre anlæg under udvalgets område. - Program for bygge- og anlægsopgaver inden for udvalgets område. - Politikker inden for udvalgets område Som nyt stk. 4 indsættes: Stk. 4. Udvalget fremkommer efter anmodning fra Økonomiudvalget med bidrag til årsbudgettet og til flerårige budgetforslag, jf. styrelseslovens 21, stk. 3. Ny underoverskrift indsættes: Børne- og Undervisningsudvalget 14b Skoleudvalget - består af 7 medlemmer. Stk. 2. Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens undervisningsmæssige opgaver, herunder opgaver vedrørende: - Folkeskolen og ungdomsskolen - Kommunale musikskoler - Specialundervisning for børn og voksne - Fritidshjem - Klubber - Samarbejde med private og selvejende institutioner inden for udvalgets område - Drift af skolernes bygninger samt andre bygninger under udvalgets område. 14b ændres til 15. Skoleudvalget ændres til Børne- og Undervisningsudvalget. Stk. 2 ændres til: Stk. 2. Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens sociale og sundhedsmæssige opgaver i forhold til børn og unge fra 0-17 år, jf. dog 16, stk. 3, samt undervisning, dagtilbud og særlig støtte til denne persongruppe, herunder opgaver vedrørende: - Folkeskolen og ungdomsskolen - Kommunale musikskoler - Specialundervisning for børn og voksne og PPR - Dagtilbud, fritidshjem og klubtilbud, samt andre tilbud til børn og unge efter dagtilbudsloven

15 Stk. 3. Udvalget udarbejder forslag og foretager indstilling til kommunalbestyrelsen om: - Skoleudbygningsplaner og andre sektorplaner inden for det undervisningsmæssige område i samarbejde med økonomiudvalget, jf. 10 samt om forhold vedrørende institutioner og andre anlæg under udvalgets område - Anlægsplaner - Programoplæg, byggeprogram og dispositionsforslag for bygge- og anlægsarbejder. - SSP - Særlig støtte til børn og unge - Sundhedspleje for både børn og voksne - Kommunal tandpleje for både børn og voksne - Drift af og opgaver vedrørende kommunale institutioner inden for udvalgets område - Samarbejde med fælleskommunale og private institutioner samt selvejende institutioner, som Kommunalbestyrelsen har indgået driftsoverenskomst med, inden for udvalgets område, herunder for at opfylde kommunens forpligtelser efter social- og sundhedslovgivningen inden for udvalgets område. - Drift af bygninger under udvalgets område. Stk. 3 ændres til: Stk. 3. Udvalget udarbejder forslag og foretager indstilling til Kommunalbestyrelsen om: - Skoleudbygningsplaner og andre sektorplaner inden for udvalgets område i samarbejde med Økonomiudvalget, jf. 10 samt om forhold vedrørende institutioner og andre anlæg under udvalgets område - Program for bygge- og anlægsopgaver inden for udvalgets område. - Politikker inden for udvalgets område Som nyt stk. 4 indsættes: Stk. 4. Udvalget fremkommer efter anmodning fra økonomi- og

16 15 Social- og Sundhedsudvalget - består af 7 medlemmer. Stk. 2. Udvalget træffer afgørelse i sager om ydelser til enkeltpersoner på det sociale og sundhedsmæssige område, dog bortset fra sager om sygedagpenge, kontanthjælp, revalidering, fleksjob og førtidspension, herunder forebyggelse af førtidspension. Stk. 3. Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens sociale og sundhedsmæssige opgaver, herunder: - Opgaver vedrørende kommunens sociale institutioner og private og selvejende institutioner, som kommunalbestyrelsen har indgået overenskomst med for at opfylde kommunens forpligtelser efter social- og sundhedslovgivningen. Dog bortset fra fritidshjem og klubber. - Drift af bygninger, anlæg og arealer under udvalgets område. erhvervsudvalget med bidrag til årsbudgettet og til flerårige budgetforslag, jf. styrelseslovens 21, stk. 3. Ny underoverskrift indsættes: Social- og Sundhedsudvalget 15 ændres til 16. (Udgår) Stk. 3 ændres til: Stk. 2. Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens sociale og sundhedsmæssige opgaver i forhold til personer fra 18 år og opefter, jf. dog 15, stk. 2, herunder: - Tilbud til voksne med psykisk og/eller fysisk funktionsnedsættelse - Tilbud for socialt udsatte og borgere med misbrug - Ældrepleje - Revalidering og genoptræning af både børn og voksne - Sundhedsfremmende forebyggelse for både børn og voksne - Folkepension og førtidspension - Opgaver vedrørende kommunens sociale institutioner, herunder ældre- og plejeboliger, samt botilbud inden for Er formuleret i henhold til tidligere lovgivning, hvor Kommunalbestyrelsen ikke kunne tage stilling til sager om ydelser til enkeltpersoner.

17 Stk. 4. Udvalget udarbejder forslag og foretager indstilling til kommunalbestyrelsen om: - Sociale udbygningsplaner og andre sektorplaner inden for udvalgets område i samarbejde med økonomiudvalget, jf. 10, samt vedrørende institutioner og andre anlæg under udvalgets område - Anlægsplaner - Programoplæg, byggeprogram og dispositionsforslag for bygge- og anlægsarbejder. udvalgets område - Samarbejde med regionale, fælleskommunale og private institutioner inden for udvalgets område samt selvejende institutioner, som Kommunalbestyrelsen har indgået overenskomst med for at opfylde kommunens forpligtelser efter social- og sundhedslovgivningen inden for udvalgets område - Drift af bygninger under udvalgets område. Stk. 4 ændres til: Stk. 3. Udvalget udarbejder forslag og foretager indstilling til Kommunalbestyrelsen om: - Sociale rammeaftaler, sociale udbygningsplaner og andre sektorplaner inden for udvalgets område i samarbejde med Økonomiudvalget, jf. 10, samt om forhold vedrørende institutioner og andre anlæg under udvalgets område - Program for bygge- og anlægsopgaver inden for udvalgets område. - Politikker inden for udvalgets område Som nyt stk. 4 indsættes: Stk. 4. Udvalget fremkommer efter anmodning fra Økonomiudvalget med bidrag til årsbudgettet og til flerårige budgetforslag, jf. styrelseslovens 21, stk Arbejdsmarkedsudvalget - består af 5 medlemmer. 16 ændres til 17. Er ændret, så den svarer til lovens nuværende formulering

18 Stk. 2. Udvalget træffer afgørelse i sager om ydelse m.v. til enkeltpersoner på det arbejdsmarkeds-, beskæftigelses- og aktiveringsmæssige område, samt i sager på det sundhedsmæssige område om sygedagpenge, kontanthjælp, revalidering, fleksjob og førtidspension, herunder forebyggelse af førtidspension. Stk. 3. Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens arbejdsmarkeds-, beskæftigelses- og aktiveringsmæssige opgaver. Stk. 2 ændres til: Stk. 2. Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af - Opgaver efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats - Opgaver efter lov om aktiv socialpolitik, dog ikke kapitel 10 og 10 a - Opgaver efter lov om sygedagpenge - Opgaver efter lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel - Beskæftigelsesrettede opgaver efter integrationsloven og ydelser knyttet hertil, dog ikke Samarbejde med fælleskommunale, private og selvejende institutioner inden for udvalgets område - Drift af bygninger under udvalgets område. Stk. 3 ændres til: Stk. 3. Udvalget varetager endvidere den umiddelbare forvaltning af - Kommunens overordnede integrationspolitik - Opgaver i relation til lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. - Opgaver i relation til lov om erhvervsgrunduddannelser mv. - Opgaver i relation til Ungdommens Uddannelsesvejledning efter kapitel 2 i lov om vejledning om valg af uddannelse og erhverv, medmindre disse opgaver varetages i et kommunalt fællesskab

19 Stk. 4. Udvalget samarbejder med private og selvejende institutioner inden for udvalgets område. Kapitel VI Vederlag m.v. 17 Formanden for Teknik- og Miljøudvalget oppebærer et vederlag, som udgør 22,5 % af borgmesterens vederlag. Stk. 2. Formanden for Ejendoms- og Arealudvalget oppebærer et vederlag, som udgør 22,5 % af borgmesterens vederlag. Stk. 3. Formanden for Kultur- og Fritidsudvalget oppebærer et vederlag, som udgør 22,5 % af borgmesterens vederlag. Stk. 4. Formanden for Skoleudvalget oppebærer et vederlag, som udgør 22,5 % af borgmesterens vederlag. el.lign. Som nyt stk. 4 indsættes: Stk. 4. Udvalget udarbejder forslag og foretager indstilling til Kommunalbestyrelsen om: - Sektorplaner inden for udvalgets område i samarbejde med Økonomiudvalget, jf Program for bygge- og anlægsopgaver inden for udvalgets område - Politikker inden for udvalgets område Som nyt stk. 5 indsættes: Stk. 5. Udvalget fremkommer efter anmodning fra Økonomiudvalget med bidrag til årsbudgettet og til flerårige budgetforslag, jf. styrelseslovens 21, stk ændres til 18. Ordet oppebærer ændres til modtager. (Udgår) Stk. 3 ændres til Stk. 2. Ordet oppebærer ændres til modtager. Stk. 4 ændres til Stk. 3. Skoleudvalget ændres til Børne- og Det oprindelige stk. 4 indsættes i stk. 2 Udvalget fusioneres med Teknik- og Miljøudvalget

20 Stk. 5. Formanden for Social- og Sundhedsudvalget oppebærer et vederlag, som udgør 25 % af borgmesterens vederlag. Stk. 6. Formanden for Arbejdsmarkedsudvalget oppebærer et vederlag, som udgør 22,5 % af borgmesterens vederlag. Stk. 7. Formanden for børne- og ungeudvalget, der er nedsat i henhold til retssikkerhedsloven, oppebærer et vederlag, som udgør 15 % af borgmesterens vederlag. Stk. 8. Formanden for Folkeoplysningsudvalget oppebærer et vederlag, som udgør 10 % af borgmesterens vederlag. Stk. 9. Den i stk. 1-8 nævnte vederlæggelse ophører, når formanden på grund af forfald i en uafbrudt periode på 3 måneder har været forhindret i at varetage formandshvervet. Stk. 10. Ved fravær på grund af sygdom, graviditet og adoption er der ret til vederlag i indtil 9 måneder. Undervisningsudvalget. Ordet oppebærer ændres til modtager. Stk. 5 ændres til Stk. 4. Ordet oppebærer ændres til modtager. 25% ændres til 22,5%. Stk. 6 ændres til Stk. 5. Ordet oppebærer ændres til modtager. Stk. 7 ændres til Stk. 6. Ordet oppebærer ændres til modtager. Stk. 8 ændres til Stk. 7. Folkeoplysningsudvalget ændres til det udvalg, som kommunalbestyrelsen har henlagt opgaver til efter 35, stk. 2, i folkeoplysningsloven. Ordet oppebærer ændres til modtager. Stk. 9 ændres til: Stk. 8. Den i stk. 1-7 nævnte vederlæggelse ophører med udgangen af den måned, hvor pågældende fratræder det enkelte hverv eller i en uafbrudt periode på 3 måneder ikke har varetaget formandshvervet. Stk. 10 ændres til: Stk. 9. Ved fravær på grund af sygdom, graviditet, barsel og adoption, hvor stedfortræder af denne grund er indkaldt Formandsvederlaget foreslås ændret, så størrelsen svarer til de øvrige formandsvederlag. Forslaget svarer til folkeoplysningslovens ordvalg. Forslaget svarer til vederlagsbekendtgørelsens bestemmelse og ordvalg. Forslaget svarer til vederlagsbekendtgørelsens bestemmelse og ordvalg.

21 18 Når et medlem af et stående udvalg på grund af formandens sygdom, ferie eller fravær af anden årsag af udvalget er konstitueret som formand i en periode på mindst 2 uger, oppebærer vedkommende i funktionsperioden vederlag efter samme regler som formanden, jf. 17, stk Stk. 2. Funktionsvederlaget kan højst oppebæres i en uafbrudt periode på 9 måneder, jf. 17, stk. 9 og 10. Kapitel VII Ændringer i vedtægten 19 Denne vedtægt træder i kraft den 1. marts Stk. 2. Ved ikrafttrædelsen ophæves Styrelsesvedtægt, som er vedtaget på Kommunalbestyrelsesmøde den 1. december 2009 og 8. december Stk. 3. Forslag til ændringer i vedtægten skal undergives to behandlinger i kommunalbestyrelsens med mindst 6 dages mellemrum. Statsforvaltningen skal underrettes om vedtagne ændringer. Således vedtaget af Hvidovre efter styrelseslovens 15, stk. 2, er der dog ret til vederlag i indtil 9 måneder. 18 ændres til: 19. Et udvalgsmedlem, herunder en næstformand, der på grund af formandens fravær er konstitueret som formand for et udvalg i en periode på mindst 2 uger, modtager i funktionsperioden vederlag svarende til formandens vederlag forholdsmæssigt for den pågældende periode, jf. 18, stk Ordet oppebæres ændres til ydes. Henvisningen til 17, stk. 9 og 10 ændres til 18, stk. 8 og ændres til 20. Datoen ændres til 1. januar Datoerne ændres til 26. februar 2013 og 19. marts Datoerne ændres til 24. september 2013 og Forslaget svarer til vederlagsbekendtgørelsens bestemmelse og ordvalg. Forslaget svarer til vederlagsbekendtgørelsens ordvalg Konstitueringen i december 2013 sker på baggrund af den styrelsesvedtægt, som er gældende fra konstitueringsperiodens begyndelse

Kapitel I. Kapitel II

Kapitel I. Kapitel II Styrelsesvedtægt INDHOLDSFORTEGNELSE KAPITEL I... 1 Kommunalbestyrelsen... 1 KAPITEL II... 1 Borgmesteren... 1 KAPITEL III... 2 Nedsættelse af udvalg og almindelige regler om disses virksomhed m.v... 2

Læs mere

Styrelsesvedtægt Favrskov Kommune

Styrelsesvedtægt Favrskov Kommune Styrelsesvedtægt Favrskov Kommune Kapitel I Byrådet 1. Favrskov Byråd består af 25 medlemmer. Stk. 2. Byrådet vælger en borgmester og en første og en anden viceborgmester, jf. 6 i lov om kommunernes styrelse.

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Jammerbugt Kommune

Styrelsesvedtægt for Jammerbugt Kommune Styrelsesvedtægt for Jammerbugt Kommune Gældende fra 1. januar 2014 Redaktionelt ændret d. 16.01.2014 Indhold KAPITEL I Kommunalbestyrelsen..... 3 KAPITEL II Borgmesteren.. 3 KAPITEL III Nedsættelse af

Læs mere

13/19812. Styrelsesvedtægt for Helsingør Kommune

13/19812. Styrelsesvedtægt for Helsingør Kommune Styrelsesvedtægt for Helsingør Kommune 1 Kap. I Byrådet 1 Stk. 1. Helsingør Byråd består af 25 medlemmer. Stk. 2. Byrådet vælger en borgmester og en første og anden viceborgmester, jfr. 6 i lov om kommunens

Læs mere

Aalborg Kommunes styrelsesvedtægt

Aalborg Kommunes styrelsesvedtægt Aalborg Kommunes styrelsesvedtægt Kapitel I Byrådet 1 Aalborg Byråd består af 31 medlemmer. Stk. 2. Byrådet vælger en borgmester og en første og anden viceborgmester efter reglerne i Styrelseslovens 65,

Læs mere

Oversigt over ny og nuværende udvalgssammensætning mv. version 2 Sag: 00.00.00-A00-26-09 Fællessekretariatet 29-11-2013

Oversigt over ny og nuværende udvalgssammensætning mv. version 2 Sag: 00.00.00-A00-26-09 Fællessekretariatet 29-11-2013 Oversigt over ny og nuværende udvalgssammensætning mv. version 2 Sag: 00.00.00-A00-26-09 Fællessekretariatet 29-11-2013 I nedenstående skema er det illustreret hvilke opgaveområder, der er flyttet fra

Læs mere

Revisionsregulativ. for. Københavns Kommune

Revisionsregulativ. for. Københavns Kommune Revisionsregulativ for Københavns Kommune I medfør af 5, stk. 3, i Bekendtgørelse nr. 392 af 2. maj 2006 om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. fastsættes: Kapitel 1 Indledning 1. Revisor

Læs mere

A f t a le om et fælles redning s- b e r e d s k a b m e l lem Holbæk, K a l undborg, Lejre, Odsherred, S l a gelse og Sorø Kommuner

A f t a le om et fælles redning s- b e r e d s k a b m e l lem Holbæk, K a l undborg, Lejre, Odsherred, S l a gelse og Sorø Kommuner A f t a le om et fælles redning s- b e r e d s k a b m e l lem Holbæk, K a l undborg, Lejre, Odsherred, S l a gelse og Sorø Kommuner K o m m u n a l b e s t y r e l s e r n e i d e n æ v n t e k o m m

Læs mere

Bekendtgørelse om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af kommunale hverv

Bekendtgørelse om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af kommunale hverv Kommunaludvalget KOU alm. del - Bilag 42 Offentligt Indenrigs- og Sundhedsministeriet Dato: 11. november 2005 Kontor: 2.k.kt. J.nr.: 2005-2201-4 Sagsbeh.: mkg Fil-navn: Bekg./Bekg.om vederlag til kom.best.

Læs mere

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258 53 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25.119-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 Heraf refusion -60-60 -60-60 Jordforsyning 0022 276-979 276-979 276-979 276-979

Læs mere

Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde. Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune.

Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde. Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune. Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde 27-09- 2010 TILSYNET Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune. Statsforvaltningen Midtjylland godkendte ved brev af 16. april 2007, at Syddjurs

Læs mere

Bekendtgørelse om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af kommunale hverv

Bekendtgørelse om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af kommunale hverv Side 1 af 9 BEK nr 1537 af 13/12/2013 Gældende (Vederlagsbekendtgørelsen) Offentliggørelsesdato: 20-12-2013 Økonomi- og Indenrigsministeriet Ændrer i/ophæver BEK nr 1224 af 21/10/2013 Oversigt (indholdsfortegnelse)

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget Referat Arbejdsmarkedsudvalget 11-01-2010 Dato 11. januar 2010 Tid 15:00 Sted NB. Fraværende Parallelvej 27, 1. sal, mødelokalet ved kantinen Ingen Stedfortræder Medlemmer Jens Ole Jensen Søren Visti Jensen

Læs mere

Bekendtgørelse om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af regionale hverv

Bekendtgørelse om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af regionale hverv Bekendtgørelse om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af regionale hverv I medfør af 11, stk. 3, og 36 c, stk. 2, i lov om regioner og om nedlæggelse af amtskommunerne, Hovedstadens Udviklingsråd

Læs mere

Forretningsorden for Ravnshøjs bestyrelse

Forretningsorden for Ravnshøjs bestyrelse Forretningsorden for Ravnshøjs bestyrelse Indholdsfortegnelse Formål med forretningsordenen... 1 Konstituering af bestyrelsen... 1 Formands- og næstformandsposten... 1 Kassereren... 2 Sekretæren... 2 Øvrige

Læs mere

https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=124591

https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=124591 Side 1 af 19 Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel I Almindelige bestemmelser Kapitel II Kommunalbestyrelsen Kapitel III Udvalg m.v. LBK nr 581 af 24/06/2009 Gældende (Kommunestyrelsesloven) Offentliggørelsesdato:

Læs mere

Forretningsorden. for bestyrelsen i AquaDjurs as

Forretningsorden. for bestyrelsen i AquaDjurs as Forretningsorden for bestyrelsen i AquaDjurs as Tiltrådt 17. juni 2014 Indholdsfortegnelse 1. Forretningsordenens hjemmel... 3 2. Aktiebesiddelse... 3 3. Tiltrædelse af forretningsorden... 3 4. Bestyrelsens

Læs mere

STYRELSESVEDTÆGT FOR HADERSLEV KOMMUNALE UNGDOMSSKOLE

STYRELSESVEDTÆGT FOR HADERSLEV KOMMUNALE UNGDOMSSKOLE STYRELSESVEDTÆGT FOR HADERSLEV KOMMUNALE UNGDOMSSKOLE 1 Indholdsfortegnelse Ungdomsskolens styrelsesvedtægt Kapitel I Kommunalbestyrelsen side 3 Kapitel II Ungdomsskolebestyrelsen side 3 Kapitel III Ungdomsskolebestyrelsens

Læs mere

EG Kommuneinformation A/S Side 1 af 21

EG Kommuneinformation A/S Side 1 af 21 Titel Bek. 1224 af 21-10-2013 om vederlag, diæter, pension m.v. for Status Gældende Ikrafttrådt 01-11-2013 Type Bekendtgørelse Nummer 1224 Publiceret 21-10-2013 Udgiver Økonomi- og Indenrigsministeriet

Læs mere

Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v.

Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. Budget- og regnskabssystem for kommuner Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. I medfør af 37, stk. 2, 38, stk. 2, 40, stk. 4, 45, stk. 1, 45 a, stk. 1, 46 og 57, stk. 1

Læs mere

ORIENTERING OM ÆNDRINGER I "BUDGET- OG REGNSKABSSYSTEM FOR KOMMUNER OG AMTSKOMMUNER"

ORIENTERING OM ÆNDRINGER I BUDGET- OG REGNSKABSSYSTEM FOR KOMMUNER OG AMTSKOMMUNER Til samtlige kommuner og amtskommuner m.fl. Dato: 2. februar 2000 Kontor: 1. økonomiske kontor J. nr.: 2000/1561-8 Sagsbeh.: kst Fil-navn: I:kst\orientering\ febraur.2000.(18) ORIENTERING OM ÆNDRINGER

Læs mere

STYRELSESVEDTÆGT FOR KOMMUNALE DAGINSTITUTIONER I IKAST-BRANDE KOMMUNE

STYRELSESVEDTÆGT FOR KOMMUNALE DAGINSTITUTIONER I IKAST-BRANDE KOMMUNE STYRELSESVEDTÆGT FOR KOMMUNALE DAGINSTITUTIONER I IKAST-BRANDE KOMMUNE Indholdsfortegnelse 1. Byrådets mål og opgaver for daginstitutionerne 2 2. Forældrebestyrelsen 3 3. Valgbarhed og valgret 3 4. Valg

Læs mere

Vederlag og diæter til byrådsmedlemmer m.v.

Vederlag og diæter til byrådsmedlemmer m.v. Vederlag og diæter til byrådsmedlemmer m.v. Godkendt Økonomiudvalget 10.2.2010 Vederlag til byrådsmedlemmer og diæter m.v. til ikkebyrådsmedlemmer Følgende retningslinjer er gældende for udbetaling af

Læs mere

Kasse- og Regnskabsregulativ. Beskrivelse af Nyborg Kommunes kasse- og regnskabsvæsen

Kasse- og Regnskabsregulativ. Beskrivelse af Nyborg Kommunes kasse- og regnskabsvæsen Kasse- og Regnskabsregulativ Beskrivelse af Nyborg Kommunes kasse- og regnskabsvæsen Økonomiafdelingen, den 6. oktober 2010 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Hjemmel... 3 2 Formål... 3 3 Gyldighedsområde... 3 4

Læs mere

Styrelsesvedtægt for folkeskoler i Næstved Kommune

Styrelsesvedtægt for folkeskoler i Næstved Kommune Næstved Kommune Center for Uddannelse 2014 Styrelsesvedtægt for folkeskoler i Næstved Kommune 1 I henhold til Lov om folkeskolen samt Vejledning om udarbejdelse af vedtægt for styrelsen af kommunens skolevæsen

Læs mere

FORRETNINGSORDEN. for bestyrelsen i Ullerød Vandværk a.m.b.a. Forretningsordenens hjemmel

FORRETNINGSORDEN. for bestyrelsen i Ullerød Vandværk a.m.b.a. Forretningsordenens hjemmel FORRETNINGSORDEN for bestyrelsen i Ullerød Vandværk a.m.b.a. 1. Forretningsordenens hjemmel Denne forretningsorden er oprettet i henhold til Ullerød Vandværks vedtægter af 27. april 2010. Originaleksemplaret

Læs mere

HR og Udvikling. REGELSÆT FOR VEDERLAG, DIÆTER OG GODTGØREL- SER TIL BYRÅDSMEDLEMMER m.fl.

HR og Udvikling. REGELSÆT FOR VEDERLAG, DIÆTER OG GODTGØREL- SER TIL BYRÅDSMEDLEMMER m.fl. HR og Udvikling REGELSÆT FOR VEDERLAG, DIÆTER OG GODTGØREL- SER TIL BYRÅDSMEDLEMMER m.fl. Slagelse Kommune Godkendt af byrådet 27. 01.2014 Indhold 1. Indledning... 3 2. Vederlag... 3 Udvalgsvederlag...

Læs mere

Forretningsorden. for. bestyrelsen. DNS i/s [Arbejdstitel]

Forretningsorden. for. bestyrelsen. DNS i/s [Arbejdstitel] Eksempel på Forretningsorden for løsningsforslag no. 1. Eksemplet på Forretningsorden kræver ikke ændringer i det udarbejdede DNS I/S aftalesæt. Løsningsforslag fremlagt på borgmestermødet den 28. august

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen i Boligkontoret Århus

Forretningsorden for bestyrelsen i Boligkontoret Århus Århus, den 10. december 2008 Forretningsorden for bestyrelsen i Boligkontoret Århus Introduktion Valg til bestyrelsen sker hvert år på boligkontorets repræsentantskabsmøde. Valgperioden er højst 2 år.

Læs mere

FORTEGNELSE OVER BEMYNDIGELSER TIL BORGMESTER, UDVALG OG ADMINISTRATION.

FORTEGNELSE OVER BEMYNDIGELSER TIL BORGMESTER, UDVALG OG ADMINISTRATION. FORTEGNELSE OVER BEMYNDIGELSER TIL BORGMESTER, UDVALG OG ADMINISTRATION. Opgavefordelingen mellem de politiske bestyrelser og udvalg fremgår af Styrelsesloven og Brøndby Kommunes Styrelsesvedtægt. Forvaltningen

Læs mere

Vedtægter for Den selvejende almene boligorganisation Cama-kollegierne Svendborg

Vedtægter for Den selvejende almene boligorganisation Cama-kollegierne Svendborg Vedtægter for Den selvejende almene boligorganisation Cama-kollegierne Svendborg Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Cama-kollegierne Svendborg. Stk. 2. Boligorganisationen

Læs mere

Økonomiudvalg. Kommunaldirektør. Vicekommunaldirektør. Erhvervs- og udviklingssekr. Kommuneplan (i samarbejde

Økonomiudvalg. Kommunaldirektør. Vicekommunaldirektør. Erhvervs- og udviklingssekr. Kommuneplan (i samarbejde Økonomiudvalg Kommunaldirektør Erhvervs- og udviklingssekr. Byråds- og direktionssekr. Jura Bude/rådhusbetjente Råd og nævn Information Trykkeri Vicekommunaldirektør Kommuneplan (i samarbejde med miljø

Læs mere

VEDTÆGTER FOR BOLIGSELSKABET BALDERSBO

VEDTÆGTER FOR BOLIGSELSKABET BALDERSBO Boligselskabet Baldersbo Præstevænget 46 Postboks 124 2750 Ballerup Tel.: 44 97 08 86 bbb@baldersbo.dk baldersbo.dk Januar 2014 VEDTÆGTER FOR BOLIGSELSKABET BALDERSBO KAPITEL I NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN I MAD TIL HVER DAG I/S

FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN I MAD TIL HVER DAG I/S FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN I MAD TIL HVER DAG I/S INDHOLD 1. Bestyrelsens valg og sammensætning 1 2. Konstitution 1 3. Bestyrelsesmøder 1 4. Beslutningsprotokol 2 5. Bestyrelsens forpligtelser 2

Læs mere

Budgetsammendrag i Hovedsekvens

Budgetsammendrag i Hovedsekvens 1 Drift 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 01 Fælles formål 1.456.800 0 1.447.800 0 2.143.900 0 2.143.900 0 02 Boligformål 0 0 0 0 25.000 0 25.000 0 03 Erhvervsformål 0 0

Læs mere

Vedtægter for den selvejende institution Center for Kultur og Udvikling

Vedtægter for den selvejende institution Center for Kultur og Udvikling Vedtægter for den selvejende institution Center for Kultur og Udvikling NAVN OG HJEMSTED 1 Center for Kultur og Udvikling (CKU) er en selvejende institution. CKU s hjemsted er København. CKU er undtaget

Læs mere

KAPITEL 1 Forældrebestyrelsens sammensætning og valg

KAPITEL 1 Forældrebestyrelsens sammensætning og valg KAPITEL 1 Forældrebestyrelsens sammensætning og valg 1 Ved alle kommunens dagtilbud (børnehaver og vuggestuer) vælges en forældrebestyrelse, jf. Dagtilbudsloven. Stk. 2 En forældrebestyrelse består af:

Læs mere

Vedtægter for Slagelse Boligselskab

Vedtægter for Slagelse Boligselskab Vedtægter for Slagelse Boligselskab Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Slagelse Boligselskab. stk. 2. Boligorganisationen har hjemsted i Slagelse kommune. 2. Boligorganisationen

Læs mere

Samordningsaftale for Nordsjællands Brandvæsen

Samordningsaftale for Nordsjællands Brandvæsen Samordningsaftale for Nordsjællands Brandvæsen 1 Aftalens deltagere Allerød, Fredensborg, Helsingør, Hørsholm og Rudersdal kommuner indgår med virkning fra den 1. januar 2015 aftale om nedsættelse af fælles

Læs mere

Forretningsorden. for bestyrelsen på. Waldemarsbo Efterskole

Forretningsorden. for bestyrelsen på. Waldemarsbo Efterskole Forretningsorden for bestyrelsen på Waldemarsbo Efterskole 1. BESTYRELSENS OPGAVER Bestyrelsen varetager den overordnede ledelse af skolen, herunder: Ansætter og afskediger den daglige ledelse af skolen

Læs mere

R ØDOVRE K OMMUNE. Side 2 af 8

R ØDOVRE K OMMUNE. Side 2 af 8 Side 2 af 8 NAVN, FORMÅL OG HJEMSTED 1 Det fælleskommunale samarbejdes navn er Vestbad. Vestbads faste ejendom er beliggende Nykær 26, 2605 Brøndby, på matr. Nr. 6 k Brøndbyøster by, Brøndbyøster og 8

Læs mere

Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål

Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Kirkegade 55, 6700 Esbjerg. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Arbejdernes Boligforening. Stk. 2. Boligorganisationen har hjemsted

Læs mere

Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Solgaven

Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Solgaven Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Solgaven Nærværende driftsoverenskomst vedrører driften af den selvejende institution Solgaven, Skovbakken 126, 3520 Farum. Solgaven

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR IKAST OG OMEGNS MOTOR KLUB

FORRETNINGSORDEN FOR IKAST OG OMEGNS MOTOR KLUB FORRETNINGSORDEN FOR IKAST OG OMEGNS MOTOR KLUB Bestyrelsen. 1. Valg af bestyrelse. a. Valg til bestyrelse sker i henhold til bestemmelserne i klubbens vedtægter. b. Suppleanter indtræder i bestyrelsen

Læs mere

Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og lov om aktiv socialpolitik

Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og lov om aktiv socialpolitik LOV nr. 239 af 27/03/2006 (Gældende) Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og lov om aktiv socialpolitik (Pligt for unge under 25 år til at tage en uddannelse, supplering af udlændinges

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DET DANSKE HEDESELSKAB

VEDTÆGTER FOR DET DANSKE HEDESELSKAB VEDTÆGTER FOR DET DANSKE HEDESELSKAB VEDTÆGTER FOR DET DANSKE HEDESELSKAB 3 1. NAVNE OG HJEMSTED Den selvejende institutions navn er Det danske Hedeselskab. Det danske Hedeselskab ( Hedeselskabet ) er

Læs mere

2007-03-28 Helsingør Kommune. Ændringsforslag til 2. behandling af budgettet.

2007-03-28 Helsingør Kommune. Ændringsforslag til 2. behandling af budgettet. 2007-03-28 Helsingør Kommune. Ændringsforslag til 2. behandling af budgettet. Resumé: Udtalt, at et byrådsmedlem var berettiget til at fremsætte og få behandlet ændringsforslag ved 2. behandlingen af budgettet.

Læs mere

Udkast til. Styrelsesvedtægt for daginstitution med forældrebestyrelser og afdelingsråd i Ringsted Kommune

Udkast til. Styrelsesvedtægt for daginstitution med forældrebestyrelser og afdelingsråd i Ringsted Kommune Udkast til Styrelsesvedtægt for daginstitution med forældrebestyrelser og afdelingsråd i Ringsted Kommune Forældrebestyrelsen 1. Forældrebestyrelsens sammensætning Forældrebestyrelsen består af formændene

Læs mere

Budgetsammendrag - Politisk organisation

Budgetsammendrag - Politisk organisation Økonomiudvalget 884.818-5.283.082 883.767-5.298.331 883.766-5.375.111 867.654-5.478.147 Fælles område -3.066 0-6.131 0-9.197 0-12.262 0 1 Drift -3.066 0-6.131 0-9.197 0-12.262 0 06 Fællesudgifter og administration

Læs mere

Fælles museumsmagasiner

Fælles museumsmagasiner Vedtægter for den selvejende institution Fælles museumsmagasiner 1. Navn og hjemsted Den selvejende institutions navn er Fælles museumsmagasiner. Dens hjemsted er Vejle. 2. Institutionens formål Institutionens

Læs mere

Hovedoversigt til budget Hele 1000 kroner

Hovedoversigt til budget Hele 1000 kroner Hovedoversigt til budget 28 Regnskab 2006 Budget 2007 Budget 2008 Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) miljøforanstaltninger......................... 13.459

Læs mere

Forretningsorden for organisationsbestyrelsen i Boligselskabet Østparken

Forretningsorden for organisationsbestyrelsen i Boligselskabet Østparken Forretningsorden for organisationsbestyrelsen i Boligselskabet Østparken Introduktion Valg til organisationsbestyrelsen sker hvert år på boligorganisationens repræsentantskabsmøde. Valgperioden er højst

Læs mere

VEDTÆGTER FOR NATURGAS FYN I/S

VEDTÆGTER FOR NATURGAS FYN I/S VEDTÆGTER FOR NATURGAS FYN I/S 1. Navn og hjemsted 1.1. Selskabets navn er Naturgas Fyn I/S. 1.2. Selskabets hjemsted er Odense Kommune. 2. Formål 2.1. Selskabets formål er inden for den til enhver tid

Læs mere

Ungdomspræst- og Skole-Kirke-samarbejde Vejle Provsti

Ungdomspræst- og Skole-Kirke-samarbejde Vejle Provsti Vedtægt For samarbejde mellem menighedsråd i medfør af menighedsrådslovens kapitel 8 42a (lovbekendtgørelse nr. 9 af 03.01.2007) om Ungdomspræst- & Kirke-skole-samarbejde i Undertegnede menighedsråd i,

Læs mere

F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B

F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B 1 Organisationsbestyrelsens ansvar Organisationsbestyrelsen har den overordnede ledelse af Boligforeningen 3B og dens afdelinger

Læs mere

Vedtægt for Nærum Gymnasium

Vedtægt for Nærum Gymnasium Vedtægt for Nærum Gymnasium Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Nærum Gymnasium er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Rudersdal Kommune, Region Hovedstaden,

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Silkeborg Ungdomsskole pr. 1. august 2014. Indhold

Styrelsesvedtægt for Silkeborg Ungdomsskole pr. 1. august 2014. Indhold Styrelsesvedtægt for Silkeborg Ungdomsskole pr. 1. august 2014 Indhold Kapitel 1: Indledning... 1 Kapitel 2: Ungdomsskolebestyrelsen... 2 Sammensætning... 2 Stemmeret... 2 Valg... 2 Mødevirksomhed... 3

Læs mere

Ungdomspræst- og Skole-Kirke-samarbejde Vejle Provsti

Ungdomspræst- og Skole-Kirke-samarbejde Vejle Provsti Vedtægt For samarbejde mellem menighedsråd i medfør af menighedsrådslovens kapitel 8 42a (lovbekendtgørelse nr. 9 af 03.01.2007) om Ungdomspræst- & Skole-kirke-samarbejde i Undertegnede menighedsråd i,

Læs mere

Vedtægter boligforeningen aab

Vedtægter boligforeningen aab Vedtægter boligforeningen aab Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligforeningen AAB, almen boligorganisation med begrænset ansvar. Boligforeningen er grundlagt den 12.

Læs mere

1 af 5. Vedtægter. for. Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål

1 af 5. Vedtægter. for. Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er: Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba Boligorganisationen er en datterorganisation

Læs mere

X Byråd. Køberet for Y.

X Byråd. Køberet for Y. X Byråd Køberet for Y. 16. december 2008 Statsforvaltningen besluttede i forbindelse med behandling af en anden sag, at foretage en nærmere undersøgelse af X Kommunes ydelse af en køberet over ejendommen

Læs mere

Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse Repræsentantskabet. Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune

Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse Repræsentantskabet. Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Stk. 2. Organisationen

Læs mere

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb Driftsbevillinger Driftsbevillinger meddeles af Byrådet ved vedtagelse af årsbudgettet. Driftsbevillinger er etårige og bortfalder ved regnskabsårets udgang. Driftsbevillingerne fremgår af den til budgettet

Læs mere

Vedtægter for SALUS. Boligadministration A.m.b.a.

Vedtægter for SALUS. Boligadministration A.m.b.a. Vedtægter for SALUS Boligadministration A.m.b.a. Juni 2013 Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Selskabets navn er SALUS Boligadministration A.m.b.a. Stk. 2. Selskabet er et alment andelsselskab med begrænset

Læs mere

UDKAST. Kommissorium for Lokaludvalg

UDKAST. Kommissorium for Lokaludvalg Bilag 2: Forslag til revideret Kommissorium for Lokaludvalg Kommissorium for Lokaludvalg På baggrund af Borgerrepræsentationens beslutning af 13. oktober 2005 blev der i perioden 2006-2009 nedsat i alt

Læs mere

vedtægter for fsb juni 2010

vedtægter for fsb juni 2010 vedtægter for fsb juni 2010 Rådhuspladsen 59 1550 København V Tel 3313 2144 Fax 3314 1260 www.fsb.dk januar 2010 vedtægter for fsb indhold 04 04 07 10 10 10 kapitel 1 Navn, hjemsted og formål kapitel 2

Læs mere

UDKAST 13. april 2015. Shanghai Suite 1818, 18/F No. 699 Nanjing West Road Jing an District, Shanghai, 200041

UDKAST 13. april 2015. Shanghai Suite 1818, 18/F No. 699 Nanjing West Road Jing an District, Shanghai, 200041 København april 2015 Slettet: marts Sagsnr. 039186-0017 jhw/krl/liz Vedtægter for Brand & Redning MidtVest (Fællesskabet) [5. udkast til vedtægter er udarbejdet på grundlag af bemærkninger modtaget under

Læs mere

Forretningsorden for Espergærde gymnasium og HF s bestyrelse

Forretningsorden for Espergærde gymnasium og HF s bestyrelse Forretningsorden for Espergærde gymnasium og HF s bestyrelse Denne forretningsorden er fastsat i medfør af 18 i lov nr. 880 af 8.8 2011 om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse

Læs mere

Vedtægter. Hjemsted og formål

Vedtægter. Hjemsted og formål -1- Vedtægter for den selvejende institution Frijsendal Friskole Hjemsted og formål 1 Frijsendal Friskole er en selvejende og uafhængig uddannelsesinstitution med hjemsted i Favrskov kommune. Skolen er

Læs mere

Orientering om 30. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner

Orientering om 30. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Samtlige kommunalbestyrelser Orientering om 30. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Sagsnr. 2013-11322 Doknr. 180108 Dato 12-12-2013 Hermed orienteres om ændringer af Budget-

Læs mere

Lov om midlertidig regulering af boligforholdene 11-12-2013

Lov om midlertidig regulering af boligforholdene 11-12-2013 Titel Lov om midlertidig regulering af boligforholdene Status Gældende Ikrafttrådt 01-01-1980 Type Lov Nummer 238 Publiceret 08-06-1979 Udgiver By- og Boligministeriet Udskrevet af Bjørn Søeborg Dato 11-12-2013

Læs mere

Nedenfor følger en gennemgang af sagen og en redegørelse for statsforvaltningens opfattelse af sagen.

Nedenfor følger en gennemgang af sagen og en redegørelse for statsforvaltningens opfattelse af sagen. xxxxx xxxxx Du har ved brev af 17. juli 2007 rettet henvendelse til Statsforvaltningen Nordjylland i forbindelse med, at AA Kommune har udmeldt dine børn fra børnehave, og at BB Kommune har accepteret

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af integrationsloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af integrationsloven og forskellige andre love Til lovforslag nr. L 187 Folketinget 2009-10 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 25. maj 2010 Forslag til Lov om ændring af integrationsloven og forskellige andre love (Udvidelse af personkredsen,

Læs mere

Vedtægter for Skive Søsports Havn

Vedtægter for Skive Søsports Havn Vedtægter for Skive Søsports Havn Vedtægter for Skive Søsports Havn 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Skive Søsports Havn. Foreningens hjemsted er Skive kommune. Foreningens adresse er

Læs mere

Vedtægter for Rungsted Gymnasium

Vedtægter for Rungsted Gymnasium Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Rungsted Gymnasium 1. Rungsted Gymnasium er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Hørsholm Kommune, Region Hovedstaden,

Læs mere

Rammeaftale om tidsbegrænset ansættelse

Rammeaftale om tidsbegrænset ansættelse Rammeaftale om tidsbegrænset ansættelse KL Amtsrådsforeningen Københavns Kommune Frederiksberg Kommune Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte Side 1 Side 2 Indholdsfortegnelse Side Bemærkninger

Læs mere

1 medlem, der udpeges af grundskolerne i Brønderslev Kommune i forening. 1 medlem, der udpeges af kommunalbestyrelserne i regionen i forening.

1 medlem, der udpeges af grundskolerne i Brønderslev Kommune i forening. 1 medlem, der udpeges af kommunalbestyrelserne i regionen i forening. Vedtægter Vedtægt for Brønderslev Gymnasium og HF Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Brønderslev Gymnasium og HF er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Brønderslev

Læs mere

Styrelsesvedtægt for kommunale dagtilbud 3 6 år

Styrelsesvedtægt for kommunale dagtilbud 3 6 år Dagpasningsområdet Dato: 03. juni 2009 Styrelsesvedtægt for kommunale dagtilbud 3 6 år Indledning og lovgrundlag Nærværende styrelsesvedtægt omfatter såvel kommunale som selvejende dagtilbud i Brønderslev

Læs mere

1.0 Selskabets navn 1.1 Selskabets navn er Fonden Djurs Vand (i det følgende kaldet Selskabet ).

1.0 Selskabets navn 1.1 Selskabets navn er Fonden Djurs Vand (i det følgende kaldet Selskabet ). Vedtægter for Fonden Djurs Vand 1.0 Selskabets navn 1.1 Selskabets navn er Fonden Djurs Vand (i det følgende kaldet Selskabet ). 2.0 Selskabets stifter 2.1. Selskabets stifter er Ebeltoft Kommune. 3.0

Læs mere

Vedtægter for den selvejende institution Middelfart Produktionsskole

Vedtægter for den selvejende institution Middelfart Produktionsskole Vedtægter for den selvejende institution Middelfart Produktionsskole Produktionsskolen i Middelfart er en uafhængig selvejende institution i henhold til lov om produktionsskoler. Skolens vedtægter er godkendt

Læs mere

Landstingslov om vederlag m.v. til medlemmer af Inatsisartut og Naalakkersuisut m.v.

Landstingslov om vederlag m.v. til medlemmer af Inatsisartut og Naalakkersuisut m.v. Landstingslov om vederlag m.v. til medlemmer af Inatsisartut og Naalakkersuisut m.v. Marts 2015 Landstingslov nr. 22 af 18. december 2003 om vederlag m.v. til medlemmer af Landstinget og Landsstyret m.v.

Læs mere

Kompetencefordelingsplan for Økonomiudvalget

Kompetencefordelingsplan for Økonomiudvalget 3. KFP - Sag: 00.00.00-A00-23-09 Fællessekretariatet 13-02-2014 Kompetencefordelingsplan for 1/14 Kommunalbestyrelsen Udvalget Administrationen Den politikformulerende kompetencefordelingsplan for økonomiudvalget

Læs mere

Budget- og regnskabssystem 4.5.10 - side 1

Budget- og regnskabssystem 4.5.10 - side 1 Budget- og regnskabssystem 4.5.10 - side 1 Dato: 29. maj 2006 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2006 SYGEDAGPENGE 5.71 Sygedagpenge På denne funktion registreres alle udgifter og indtægter vedrørende sygedagpenge,

Læs mere

Vedtægter for den selvejende institution Børneuniversitetet på Vesterbro

Vedtægter for den selvejende institution Børneuniversitetet på Vesterbro Vedtægter for den selvejende institution Børneuniversitetet på Vesterbro Senest redigeret: 18.01.09 Navn og hjemsted Skolens formål Skolens ledelse Bestyrelsens sammensætning Bestyrelsens opgaver Generalforsamling

Læs mere

Vedtægter for Boligforeningen Lillebælt

Vedtægter for Boligforeningen Lillebælt Vedtægter for Boligforeningen Lillebælt Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligforeningen Lillebælt. Boligorganisationen er stiftet ved en fusion mellem boligorganisationerne

Læs mere

VEDTÆGTER 2012. for. det kommunale fællesskab. KARA/Noveren I/S. ("Fællesskabet") CVR: 13507406

VEDTÆGTER 2012. for. det kommunale fællesskab. KARA/Noveren I/S. (Fællesskabet) CVR: 13507406 VEDTÆGTER 2012 for det kommunale fællesskab KARA/Noveren I/S ("Fællesskabet") CVR: 13507406 1. Navn og hjemsted 1.1 Fællesskabets navn er KARA/Noveren I/S. 1.2 Fællesskabets hjemsted bestemmes af Fællesskabets

Læs mere

Kasse- og regnskabsregulativ

Kasse- og regnskabsregulativ Kasse- og regnskabsregulativ Godkendt af Byrådet den xx maj 2014, pkt. xxx Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 1.1. Formål... 2 1.2. Godkendelse og ansvar... 2 1.3. Delegation... 2 2. Økonomistyring...

Læs mere

SAMMENLÆGNINGSUDVALGET FOR BOGENSE KOMMUNE

SAMMENLÆGNINGSUDVALGET FOR BOGENSE KOMMUNE SAMMENLÆGNINGSUDVALGET FOR BOGENSE KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 2 TORSDAG DEN 5. JANUAR 2006, KL. 19.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, RÅDSSALEN Sammenlægningsudvalget 5. januar 2006 Side: 8 Fraværende: Tessa Gjødesen,

Læs mere

Vedtægter FAKS. Fyns Affalds Koordineringsselskab A.m.b.A

Vedtægter FAKS. Fyns Affalds Koordineringsselskab A.m.b.A Vedtægter FAKS Fyns Affalds Koordineringsselskab A.m.b.A Version 18. feb. 2014 1 Indhold 1. Navn og hjemsted... 3 2. Andelshaver... 3 3. Formål... 3 4. Ejerandele og hæftelse... 3 5. Økonomi finansiering...

Læs mere

CVR-nr. 10430410. Vedtægter for Tryg i Danmark smba

CVR-nr. 10430410. Vedtægter for Tryg i Danmark smba Vedtægter for Tryg i Danmark smba CVR-nr. 10430410 Navn og hjemsted 1 1.1 Selskabets navn er Tryg i Danmark smba. Selskabet udøver også virksomhed under binavnet TrygFonden smba. 1.2 Selskabets hjemsted

Læs mere

Bestyrelsesvedtægter for Grindsted Gymnasium & HF

Bestyrelsesvedtægter for Grindsted Gymnasium & HF Bestyrelsesvedtægter for Grindsted Gymnasium & HF Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Grindsted Gymnasium & HF er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Billund

Læs mere

VEDTÆGTER GEOGRAFISK HAVE I KOLDING

VEDTÆGTER GEOGRAFISK HAVE I KOLDING VEDTÆGTER GEOGRAFISK HAVE I KOLDING / INDHOLDSFORTEGNELSE Side 2 1. NAVN OG HJEMSTED... 3 2. FORMÅL... 3 3. FORMUE, DRIFT OG HÆFTELSE... 4 4. BESTYRELSENS SAMMENSÆTNING OG VALGMÅDE... 4 5. BESTYRELSENS

Læs mere

Retningslinjer for anvisning af kommunale lokaler

Retningslinjer for anvisning af kommunale lokaler Retningslinjer for anvisning af kommunale lokaler 1. Hvem kan låne kommunens lokaler? Foreninger i Sønderborg Kommune samt enhver af kommunens borgere, der ønsker at tage initiativ til et arrangement med

Læs mere

BOLIGFORENINGEN. Forretningsorden for organisationsbestyrelsen for Sobo. Sundsmarkvej 14 6400 Sønderborg

BOLIGFORENINGEN. Forretningsorden for organisationsbestyrelsen for Sobo. Sundsmarkvej 14 6400 Sønderborg BOLIGFORENINGEN Sundsmarkvej 14 6400 Sønderborg Telefon: 74 43 05 60 Internet: www.soebo.dk Forretningsorden for organisationsbestyrelsen for Sobo Kap. i Organisationsbestyrelsens beføjelser i Organisationsbestyrelsens

Læs mere

[UDARBEJDET PÅ BAGGRUND AF BEMÆRKNINGER MODTAGET MED E-MAIL AF 4. JUNI 2015]

[UDARBEJDET PÅ BAGGRUND AF BEMÆRKNINGER MODTAGET MED E-MAIL AF 4. JUNI 2015] København juni 2015 Sagsnr. 039186-0017 jhw/krl/liz Vedtægter for Brand & Redning MidtVest (Fællesskabet) [UDARBEJDET PÅ BAGGRUND AF BEMÆRKNINGER MODTAGET MED E-MAIL AF 4. JUNI 2015] CVR-nr. [**] København

Læs mere

Vedtægter for Det danske Hedeselskab 2012

Vedtægter for Det danske Hedeselskab 2012 Vedtægter for Det danske Hedeselskab 2012 Det danske Hedeselskab Vedtægter 2 1. Navne og hjemsted Selskabets navn er Det danske Hedeselskab. Det danske Hedeselskab ( Hedeselskabet ) er en selvejende institution

Læs mere

BESTYRELSENS FORRETNINGSORDEN I DEN OFFENTLIGE SELVEJENDE INSTITUTION TEAM DANMARK. (Godkendt på bestyrelsesmødet den 18.

BESTYRELSENS FORRETNINGSORDEN I DEN OFFENTLIGE SELVEJENDE INSTITUTION TEAM DANMARK. (Godkendt på bestyrelsesmødet den 18. BESTYRELSENS FORRETNINGSORDEN I DEN OFFENTLIGE SELVEJENDE INSTITUTION TEAM DANMARK (Godkendt på bestyrelsesmødet den 18. februar 2013) 1 Nærværende udgør forretningsordenen for bestyrelsen i den offentlige

Læs mere

Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense

Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er "Foreningen Kollegienet Odense". Stk. 2: Foreningens hjemsted er Odense kommune. 2 Formål Foreningens formål er at varetage

Læs mere

REGULATIV FOR. VEDERLAG m.v. LANGELAND KOMMUNE

REGULATIV FOR. VEDERLAG m.v. LANGELAND KOMMUNE REGULATIV FOR VEDERLAG m.v. LANGELAND KOMMUNE 1. januar 2015 1 Indledning: Reglerne om kommunalbestyrelsesmedlemmernes vederlæggelse findes i 16 stk. 1 i Lov om kommunernes styrelse (Lovbekendtgørelse

Læs mere