Kommunalbestyrelsen. Bilag 1: Paralleltekst gældende styrelsesvedtægt med forslag til ændringer

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kommunalbestyrelsen. Bilag 1: Paralleltekst gældende styrelsesvedtægt med forslag til ændringer"

Transkript

1 Bilag 1: Paralleltekst gældende styrelsesvedtægt med forslag til ændringer Kapitel I Gældende styrelsesvedtægt Forslag til ændringer Forvaltningens bemærkninger Kommunalbestyrelsen 1 Hvidovre Kommunalbestyrelse består af 21 medlemmer. Stk. 2. Kommunalbestyrelsen vælger en borgmester og en første og anden viceborgmester, jf. 6 i lov om kommunernes styrelse (i det følgende kaldet styrelsesloven). 2 Stedfortræderen for et medlem af Kommunalbestyrelsen indkaldes ved medlemmets forfald af de grunde, der er nævnt i styrelseslovens 15, stk. 2, uanset om hindringen har en kortere varighed end en måned. Stk. 2. Den gruppe, der har indvalgt et (Udgår) Flyttet til 7. udvalgsmedlem i et udvalg, kan bestemme, at et andet medlem indtræder i udvalget, så længe udvalgsmedlemmet har forfald, uanset at forfaldet forventes at vare kortere end 1 måned. Stk. 3. Den gruppe, der har indvalgt et (Udgår) Flyttet til 7. udvalgsmedlem, der må forventes at blive erklæret inhabilt i forhold til en sag, der skal behandles af et udvalg, kan bestemme, at et andet medlem i givet fald indtræder i udvalget ved sagens behandling. Stk. 4. Andre regler om forberedelse, Stk. 4 ændres til Stk. 2

2 indkaldelse og afholdelse af Kommunalbestyrelsens møder fastsættes i Kommunalbestyrelsens forretningsorden (i det følgende kaldet forretningsordenen), jf. styrelseslovens 2. Kapitel II Borgmesteren 3 De nærmere regler om borgmesterens opgaver i forbindelse med Kommunalbestyrelsens møder fastsættes i forretningsordenen, jf. styrelseslovens 8 og Borgmesteren varetager de funktioner som øverste daglige leder af kommunens samlede administration, der fremgår af styrelseslovens kapitel IV. Stk. 2. Borgmesteren drager omsorg for, at der om sager, der hører under et udvalgs område, indhentes de nødvendige erklæringer fra udvalget, inden kommunalbestyrelsen træffer beslutning i sagen. Stk. 3. Borgmesteren påser sagernes ekspedition, herunder at de ekspederes uden unødvendig forsinkelse. Borgmesteren kan af udvalgene og de ansatte forlange enhver oplysning om sager, der er underlagt dem, og om sagernes ekspedition. 5 Borgmesteren drager omsorg for, at ingen I 1. punktum ændres drager omsorg for til: sørger for I 1. punktum ændres drager omsorg for til: sørger for.

3 udgift afholdes eller indtægt oppebæres uden fornøden bevilling, og at udgifter og indtægter bogføres i overensstemmelse med de af Indenrigs- og Sundhedsministeriet og Kommunalbestyrelsen fastsatte regler. Finder borgmesteren, at en disposition ikke har haft bevillingsmæssig hjemmel, forelægges spørgsmålet for Kommunalbestyrelsen. I 1. punktum ændres Indenrigs- og Sundhedsministeriet til: ressortministeriet. Kapitel III Nedsættelse af udvalg og almindelige regler om disses virksomhed m.v. 6 Følgende udvalg nedsættes: 1. Økonomiudvalget 2. Teknik- og Miljøudvalget 3. Ejendoms- og Arealudvalget 4. Kultur- og Fritidsudvalget 5. Skoleudvalget 6. Social- og Sundhedsudvalget 7. Arbejdsmarkedsudvalget 7 For hvert udvalg føres en beslutningsprotokol, hvori udvalgets beslutninger indføres. Beslutningsprotokollen underskrives efter hvert møde af de medlemmer, der har deltaget i mødet. Ethvert af disse medlemmer kan forlange sin afvigende mening kort tilført beslutningsprotokollen og ved sager, der af udvalget skal fremsendes til anden myndighed kræve, at denne samtidig gøres 6 ændres til: Følgende udvalg nedsættes: 1. Økonomiudvalget 2. Teknik- og Miljøudvalget 3. Kultur- og Fritidsudvalget 4. Børne- og Undervisningsudvalget 5. Social- og Sundhedsudvalget 6. Arbejdsmarkedsudvalget I 3. punktum, efter der af udvalget skal fremsendes til indsættes: et andet udvalg, Kommunalbestyrelsen eller en. I 3. punktum ændres at denne samtidig gøres bekendt til: at modtageren samtidig gøres bekendt. Sidst i 4. punktum tilføjes: jf. styrelseslovens 20, stk. 3.

4 bekendt med indholdet af protokollen. Det pågældende medlem kan ved sagens fremsendelse ledsage denne med en begrundelse for sit standpunkt. Som nyt stykke 2 tilføjes: Stk. 2. Den gruppe, der har indvalgt et udvalgsmedlem i et udvalg, kan bestemme, at et andet medlem indtræder i udvalget, så længe udvalgsmedlemmet har forfald, uanset at forfaldet forventes at vare kortere end 1 måned. Flyttet fra 2. Som nyt stykke 3 tilføjes: Stk. 3. Den gruppe, der har indvalgt et udvalgsmedlem, der må forventes at blive erklæret inhabilt i forhold til en sag, der skal behandles af et udvalg, kan bestemme, at et andet medlem i givet fald indtræder i udvalget ved sagens behandling. Flyttet fra 2. 8 Hvis et stående udvalg agter at foretage dispositioner, der berører et andet udvalgs område, skal der inden iværksættelsen forhandles med dette udvalg, i fornødent omfang med inddragelse af økonomiudvalget og borgmesteren, jr. styrelseslovens 21 og 31a. 9 De stående udvalg drager omsorg for, at bevillinger og rådighedsbeløb, der er tildelt udvalget, ikke overskrides. Udvalgene Efter styrelseslovens tilføjes: 18. I 1. punktum ændres drager omsorg for til: sørger for.

5 foretager indstilling til kommunalbestyrelsen gennem økonomiudvalget, hvis yderligere bevillinger er ønskelige eller nødvendige. Som nyt stykke 2 tilføjes: Stk. 2. Generelt gælder for samtlige stående udvalg, at de skal anlægge et helhedssyn på opgavevaretagelsen, og at de over for Økonomiudvalget også har ansvaret for økonomisk koordinering i forhold til deres fagområder. Kapitel IV Økonomiudvalget 10 Økonomiudvalget består af borgmesteren, der er formand for udvalget, samt 6 af kommunalbestyrelsens øvrige medlemmer. Stk. 2. Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af de anliggender, der er underlagt det i medfør af styrelseslovens 18, 21 og Kapitel V. Stk. 3. Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af løn- og personaleforhold inden for ethvert af kommunens administrationsområder. Udvalget fastsætter regler for borgmesterens og administrationens behandling af personalesager. Stk. 4. Udvalget varetager kommunens økonomiske planlægning og har ansvaret for kommuneplanlægningen samt for en samordnet løsning af kommunens planlægningsopgaver. Udvalget fastlægger de fælles planforudsætninger og bistår de stående udvalg med tilvejebringelse af det I 3. punktum ændres drager omsorg for til: sørger for.

6 nødvendige grundlag for udvalgenes planlægningsopgaver. Udvalget fastsætter generelle forskrifter for planernes tilvejebringelse. Udvalget drager omsorg for udarbejdelse af økonomiske konsekvensvurderinger af de udarbejdede planforslag og foretager indstilling til kommunalbestyrelsen om planforslagene. Udvalget erklæring indhentes om enhver sag, der vedrører kommunens planlægningsopgaver, inden sagen forelægges kommunalbestyrelsen til beslutning. Stk. 5. Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af - Køb, salg, leje, udleje og pantsætning af fast ejendom. - Kommunens administrationslokaler, boligkoordinering, boligydelse, boligsikring, boligindskudslån, lån til betaling af ejendomsskat og familieydelser, samt andre borgerserviceydelser som ikke ved denne vedtægt eller kommunalbestyrelsens beslutning er henlagt under noget andet udvalgs område. - Erhvervsmæssige og lign. spørgsmål. - Opkrævning af kommunale krav. Stk. 5 ændres til: Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af - Køb, salg, leje, udleje og pantsætning af fast ejendom. - Kommunens borgerservice, herunder boliganvisning, boligindskudslån, ejendomsskat og lån til betaling af ejendomsskat, folkeregister, sygesikring, vielser samt andre borgerserviceydelser som ikke ved denne vedtægt eller Kommunalbestyrelsens beslutning er henlagt under noget andet udvalgs område. - Opkrævning af kommunale krav. - Socialt bedrageri. - Tilsyn med drift og opførelse af støttet boligbyggeri - Området under lov om midlertidig regulering af boligforholdene, herunder hel eller delvis nedlæggelse af boliger - IT og digital kompetenceudvikling Der er alene tale om en oplistning af eksisterende opgaver, som varetages under Økonomiudvalget.

7 - Kommunens erhvervspolitik og andre erhvervsmæssige spørgsmål. - Beredskabsopgaver for så vidt angår opgaver, der ikke er henlagt til umiddelbar forvaltning i kommunens beredskabskommission - Samarbejde med fælleskommunale, private og selvejende institutioner inden for udvalgets område - Drift af bygninger under udvalgets område Stk. 6. Udvalget udarbejder forslag og foretager indstilling til kommunalbestyrelsen om kommunens kasse- og regnskabsregulativ, jf. styrelseslovens 42. Stk. 7. Udvalget forhandler i fornødent omfang med et stående udvalg inden iværksættelsen af foranstaltninger af væsentlig betydning for det pågældende udvalg. Stk. 6 ændres til: Stk. 6. Udvalget udarbejder forslag og foretager indstilling til kommunalbestyrelsen om - Kommunens kasse- og regnskabsregulativ, jf. styrelseslovens 42, samt revisionsregulativ - Program for bygge- og anlægsopgaver inden for udvalgets område 11 Økonomiudvalget fastsætter regler om - Indberetning fra den kommunale administration med henblik på udvalgets udøvelse af budget- og bevillingskontrol, jf I hvilket omfang kommunens værdier skal

8 forsikres - Samordning af kommunens indkøbsfunktioner. 12 Økonomiudvalget fører tilsyn med: - At forvaltningen af økonomiske midler sker i overensstemmelse med kommunalbestyrelsens beslutninger og i øvrigt på forsvarlig måde - At forvaltningen af kommunens kasser og kommunens regnskabsføring er forsvarlig - At de på årsbudgettet meddelte bevillinger og rådighedsbeløb samt de ved særlig beslutning bevilgede beløb ikke overskrides uden kommunalbestyrelsens samtykke - At kommunens arkivalier opbevares på betryggende måde, jf. arkivloven - Løn og ansættelsesforhold for personale i selvejende institutioner, jf. styrelseslovens 67. Kapitel V De stående udvalg Ny underoverskrift indsættes: Teknik- og Miljøudvalget 13a Teknik- og Miljøudvalget - består af 7 medlemmer. Stk. 2. Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver på det tekniske og miljømæssige område og på 13a ændres til 13. Stk. 2 ændres til: Stk. 2. Udvalget varetager den umiddelbare

9 arealanvendelsesområdet, herunder opgaver vedrørende: - Administration af planlovgivningen - Bygge- og boligforhold - Naturbeskyttelse, dog undtaget fredede grønne områder - Miljøbeskyttelse - Kollektiv trafik - Hyre-, rute- og fragtkørsel - Renovationsvæsen - Vandforsyning - Kloakforsyning - Vandløb - Varmeforsyning - Vejvæsen - Kommunale havne - Projektforslag, forprojekt og hovedprojekt samt udførelse af kommunale bygge- og anlægsarbejder indenfor udvalgets område - Samarbejde med private og selvejende institutioner inden for udvalgets område forvaltning af kommunens opgaver på det tekniske og miljømæssige område og på arealanvendelsesområdet, herunder opgaver vedrørende: - Administration af planlovgivningen - Servitutter og deklarationer - Administration af byggelovgivningen - Byfornyelse og boligregulering, dog undtaget området under lov om midlertidig regulering af boligforholdene - Myndighedsopgaver på vand-, spildevands- og varmeforsyningsområdet - Miljøbeskyttelse, fredningsforhold, naturbeskyttelse, jordforurening og råstoffer - Kollektiv trafik - Hyrekørsel - Renovationsvæsen - Vejvæsen - Vandløbsvæsen - Kommunale havne, i det omfang denne opgave ikke ved denne vedtægt eller ved Kommunalbestyrelsens beslutning er henlagt under noget andet udvalgs område - Energistyring i det omfang denne opgave ikke ved denne vedtægt eller ved Kommunalbestyrelsens beslutning er henlagt under noget andet udvalgs område - Planlægning, projektering og udførelse af bygge- og anlægsopgaver, i det omfang opgaven ikke ved denne vedtægt eller ved Kommunalbestyrelsens beslutning er henlagt under noget andet udvalgs område - Samarbejde med fælleskommunale,

10 Stk. 3. Udvalget varetager drift og vedligeholdelse af: - Kommunale veje - Kommunale værker og den øvrige kommunale forsyningsvirksomhed - Spildevandsanlæg - Kommunale bygninger og anlæg, som ikke ved denne vedtægt eller kommunalbestyrelsens beslutning er henlagt under noget andet udvalgs område. Stk. 4. Udvalget udarbejder forslag og foretager indstilling til kommunalbestyrelsen om: - Lokalplaner - Sektorplaner for de i stk. 2 omtalte områder i samarbejde med økonomiudvalget, jf Takster for forsyningsvirksomheder samt om forhold vedrørende institutioner, forsyningsvirksomheder og andre anlæg under udvalgets område - Anlægsplaner - Programoplæg, byggeprogram og dispositionsforslag for bygge- og anlægsarbejder. private og selvejende institutioner inden for udvalgets område Stk. 3 ændres til: Stk. 3. Udvalget varetager drift og vedligeholdelse af: - Kommunale veje og vandløb - Rekreative områder, herunder parker - Offentlige legepladser - Kommunale bygninger og anlæg, som ikke ved denne vedtægt eller Kommunalbestyrelsens beslutning er henlagt under noget andet udvalgs område. Stk. 4 ændres til: Stk. 4. Udvalget udarbejder forslag og foretager indstilling til Kommunalbestyrelsen om: - Lokalplaner - Sektorplaner for de i stk. 2 og 3 omtalte områder i samarbejde med Økonomiudvalget, jf Godkendelse og fastsættelse af takster på forsyningsområdet - Varetagelse af kommunens ejerinteresser i vand- og spildevandsforsyningsselskaber, herunder i fælleskommunale forsyningsselskaber - Program for bygge- og anlægsopgaver inden for udvalgets område. - Politikker inden for udvalgets område. Som nyt stykke 5 tilføjes:

11 Stk. 5. Udvalget fremkommer efter anmodning fra Økonomiudvalget med bidrag til årsbudgettet og til flerårige budgetforslag, jf. styrelseslovens 21, stk b Ejendoms- og Arealudvalget - består af 5 medlemmer. Stk. 2. Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver i henhold til naturbeskyttelsesloven for så vidt angår de fredede, grønne arealer. Stk. 3. Bortset fra administrationen af kommunens lejemål varetager udvalget den umiddelbare forvaltning af kommunens faste ejendomme og arealer, herunder opgaver vedrørende: (Udgår) (Udgår) (Udgår) - Projektforslag, forprojekt, hovedprojekt samt udførelse af alle kommunale byggeopgaver, uanset benyttelsesformål - Projektforslag, forprojekt og hovedprojekt samt udførelse af kommunale anlægsopgaver, uanset benyttelsesformål, i det omfang opgaven ikke ved denne vedtægt eller ved kommunalbestyrelsens beslutning er henlagt til noget andet udvalg - Rekreative områder, herunder parker og lystanlæg - Offentlige legepladser - Energistyring i det omfang denne opgave ikke ved denne vedtægt eller ved kommunalbestyrelsens beslutning er henlagt til noget andet udvalg - Drift af kommunale bygninger og anlæg, i det omfang opgaven ikke ved denne vedtægt eller kommunalbestyrelsens

12 beslutning er henlagt til noget andet udvalg - Vedligeholdelse af kommunale bygninger og anlæg, idet omfang opgaven ikke ved denne vedtægt eller kommunalbestyrelsens beslutning er henlagt til noget andet udvalg. Stk. 4. Udvalget samarbejder med private og selvejende institutioner inden for udvalgets område. Stk. 5. Udvalget udarbejder forslag og foretager indstilling til kommunalbestyrelsen om: (Udgår) (Udgår) - Sektorplaner inden for udvalgets områder samt vedrørende institutioner og andre anlæg under udvalgets område - Anlægsplaner - Programoplæg, byggeprogram og dispositionsforslag for bygge- og anlægsarbejder. Ny underoverskrift indsættes: Kultur- og Fritidsudvalget 14a Kultur- og Fritidsudvalget - består af 5 medlemmer. Stk. 2. Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens kultur- og fritidsopgaver, herunder opgaver vedrørende: - Folkeoplysningsområder - Biblioteksvæsen - Museumsforhold, herunder lokalhistoriske samlinger - Musikaktiviteter - Teater- og biografforhold 14a ændres til 14. Stk. 2 ændres til: Stk. 2. Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens kultur- og fritidsopgaver, herunder opgaver vedrørende: - Folkeoplysningsloven, herunder tilskud til folkeoplysende voksenundervisning og til det frivillige folkeoplysende

13 - Samarbejde med private og selvejende institutioner inden for udvalgets område - Udlån og udleje af lokaler i kommunale ejendomme, herunder Medborgerhuset og bibliotekerne - Drift af andre bygninger, anlæg og arealer under udvalgets område - Drift og vedligeholdelse af idrætsanlæg og andre fritidsfaciliteter under udvalgets område. Stk. 3. Udvalget udarbejder forslag og foretager indstilling til kommunalbestyrelsen om: - Sektorplaner inden for kultur- og fritidsområdet m.v. i samarbejde med økonomiudvalget, jf Regler for udlån og udleje af lokaler i kommunale ejendomme og for tilskud til foreninger m.v. samt om forhold vedrørende institutioner og andre anlæg under udvalgets område foreningsarbejde, anvisning af offentlige lokaler og udendørsanlæg samt tilskud til private lokaler - Udleje af bygninger og anlæg under udvalgets område - Sponsorater og reklameaftaler inden for udvalgets område - Biblioteksvæsen - Museumsforhold, herunder lokalhistoriske samlinger - Kulturarrangementer, herunder koncerter - Teater- og biografforhold - Kunstudstillinger og gallerier - Drift af kommunale havne - Samarbejde med fælleskommunale, private og selvejende institutioner inden for udvalgets område - Drift af bygninger, anlæg og arealer under udvalgets område - Vedligeholdelse af idrætsanlæg mv. og andre fritidsfaciliteter under udvalgets område, dog undtaget vedligeholdelse af bygninger - Planlægning, projektering og udførelse af anlægsopgaver under udvalgets område. Stk. 3 ændres til: Stk. 3. Udvalget udarbejder forslag og foretager indstilling til Kommunalbestyrelsen om: - Sektorplaner inden for udvalgets område i samarbejde med Økonomiudvalget, jf Regler for udlån og udleje af lokaler under udvalgets område og for tilskud til foreninger m.v. samt om forhold

14 - Anlægsplaner - Programoplæg, byggeprogram og dispositionsforslag for bygge- og anlægsarbejder. vedrørende institutioner og andre anlæg under udvalgets område. - Program for bygge- og anlægsopgaver inden for udvalgets område. - Politikker inden for udvalgets område Som nyt stk. 4 indsættes: Stk. 4. Udvalget fremkommer efter anmodning fra Økonomiudvalget med bidrag til årsbudgettet og til flerårige budgetforslag, jf. styrelseslovens 21, stk. 3. Ny underoverskrift indsættes: Børne- og Undervisningsudvalget 14b Skoleudvalget - består af 7 medlemmer. Stk. 2. Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens undervisningsmæssige opgaver, herunder opgaver vedrørende: - Folkeskolen og ungdomsskolen - Kommunale musikskoler - Specialundervisning for børn og voksne - Fritidshjem - Klubber - Samarbejde med private og selvejende institutioner inden for udvalgets område - Drift af skolernes bygninger samt andre bygninger under udvalgets område. 14b ændres til 15. Skoleudvalget ændres til Børne- og Undervisningsudvalget. Stk. 2 ændres til: Stk. 2. Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens sociale og sundhedsmæssige opgaver i forhold til børn og unge fra 0-17 år, jf. dog 16, stk. 3, samt undervisning, dagtilbud og særlig støtte til denne persongruppe, herunder opgaver vedrørende: - Folkeskolen og ungdomsskolen - Kommunale musikskoler - Specialundervisning for børn og voksne og PPR - Dagtilbud, fritidshjem og klubtilbud, samt andre tilbud til børn og unge efter dagtilbudsloven

15 Stk. 3. Udvalget udarbejder forslag og foretager indstilling til kommunalbestyrelsen om: - Skoleudbygningsplaner og andre sektorplaner inden for det undervisningsmæssige område i samarbejde med økonomiudvalget, jf. 10 samt om forhold vedrørende institutioner og andre anlæg under udvalgets område - Anlægsplaner - Programoplæg, byggeprogram og dispositionsforslag for bygge- og anlægsarbejder. - SSP - Særlig støtte til børn og unge - Sundhedspleje for både børn og voksne - Kommunal tandpleje for både børn og voksne - Drift af og opgaver vedrørende kommunale institutioner inden for udvalgets område - Samarbejde med fælleskommunale og private institutioner samt selvejende institutioner, som Kommunalbestyrelsen har indgået driftsoverenskomst med, inden for udvalgets område, herunder for at opfylde kommunens forpligtelser efter social- og sundhedslovgivningen inden for udvalgets område. - Drift af bygninger under udvalgets område. Stk. 3 ændres til: Stk. 3. Udvalget udarbejder forslag og foretager indstilling til Kommunalbestyrelsen om: - Skoleudbygningsplaner og andre sektorplaner inden for udvalgets område i samarbejde med Økonomiudvalget, jf. 10 samt om forhold vedrørende institutioner og andre anlæg under udvalgets område - Program for bygge- og anlægsopgaver inden for udvalgets område. - Politikker inden for udvalgets område Som nyt stk. 4 indsættes: Stk. 4. Udvalget fremkommer efter anmodning fra økonomi- og

16 15 Social- og Sundhedsudvalget - består af 7 medlemmer. Stk. 2. Udvalget træffer afgørelse i sager om ydelser til enkeltpersoner på det sociale og sundhedsmæssige område, dog bortset fra sager om sygedagpenge, kontanthjælp, revalidering, fleksjob og førtidspension, herunder forebyggelse af førtidspension. Stk. 3. Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens sociale og sundhedsmæssige opgaver, herunder: - Opgaver vedrørende kommunens sociale institutioner og private og selvejende institutioner, som kommunalbestyrelsen har indgået overenskomst med for at opfylde kommunens forpligtelser efter social- og sundhedslovgivningen. Dog bortset fra fritidshjem og klubber. - Drift af bygninger, anlæg og arealer under udvalgets område. erhvervsudvalget med bidrag til årsbudgettet og til flerårige budgetforslag, jf. styrelseslovens 21, stk. 3. Ny underoverskrift indsættes: Social- og Sundhedsudvalget 15 ændres til 16. (Udgår) Stk. 3 ændres til: Stk. 2. Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens sociale og sundhedsmæssige opgaver i forhold til personer fra 18 år og opefter, jf. dog 15, stk. 2, herunder: - Tilbud til voksne med psykisk og/eller fysisk funktionsnedsættelse - Tilbud for socialt udsatte og borgere med misbrug - Ældrepleje - Revalidering og genoptræning af både børn og voksne - Sundhedsfremmende forebyggelse for både børn og voksne - Folkepension og førtidspension - Opgaver vedrørende kommunens sociale institutioner, herunder ældre- og plejeboliger, samt botilbud inden for Er formuleret i henhold til tidligere lovgivning, hvor Kommunalbestyrelsen ikke kunne tage stilling til sager om ydelser til enkeltpersoner.

17 Stk. 4. Udvalget udarbejder forslag og foretager indstilling til kommunalbestyrelsen om: - Sociale udbygningsplaner og andre sektorplaner inden for udvalgets område i samarbejde med økonomiudvalget, jf. 10, samt vedrørende institutioner og andre anlæg under udvalgets område - Anlægsplaner - Programoplæg, byggeprogram og dispositionsforslag for bygge- og anlægsarbejder. udvalgets område - Samarbejde med regionale, fælleskommunale og private institutioner inden for udvalgets område samt selvejende institutioner, som Kommunalbestyrelsen har indgået overenskomst med for at opfylde kommunens forpligtelser efter social- og sundhedslovgivningen inden for udvalgets område - Drift af bygninger under udvalgets område. Stk. 4 ændres til: Stk. 3. Udvalget udarbejder forslag og foretager indstilling til Kommunalbestyrelsen om: - Sociale rammeaftaler, sociale udbygningsplaner og andre sektorplaner inden for udvalgets område i samarbejde med Økonomiudvalget, jf. 10, samt om forhold vedrørende institutioner og andre anlæg under udvalgets område - Program for bygge- og anlægsopgaver inden for udvalgets område. - Politikker inden for udvalgets område Som nyt stk. 4 indsættes: Stk. 4. Udvalget fremkommer efter anmodning fra Økonomiudvalget med bidrag til årsbudgettet og til flerårige budgetforslag, jf. styrelseslovens 21, stk Arbejdsmarkedsudvalget - består af 5 medlemmer. 16 ændres til 17. Er ændret, så den svarer til lovens nuværende formulering

18 Stk. 2. Udvalget træffer afgørelse i sager om ydelse m.v. til enkeltpersoner på det arbejdsmarkeds-, beskæftigelses- og aktiveringsmæssige område, samt i sager på det sundhedsmæssige område om sygedagpenge, kontanthjælp, revalidering, fleksjob og førtidspension, herunder forebyggelse af førtidspension. Stk. 3. Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens arbejdsmarkeds-, beskæftigelses- og aktiveringsmæssige opgaver. Stk. 2 ændres til: Stk. 2. Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af - Opgaver efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats - Opgaver efter lov om aktiv socialpolitik, dog ikke kapitel 10 og 10 a - Opgaver efter lov om sygedagpenge - Opgaver efter lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel - Beskæftigelsesrettede opgaver efter integrationsloven og ydelser knyttet hertil, dog ikke Samarbejde med fælleskommunale, private og selvejende institutioner inden for udvalgets område - Drift af bygninger under udvalgets område. Stk. 3 ændres til: Stk. 3. Udvalget varetager endvidere den umiddelbare forvaltning af - Kommunens overordnede integrationspolitik - Opgaver i relation til lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. - Opgaver i relation til lov om erhvervsgrunduddannelser mv. - Opgaver i relation til Ungdommens Uddannelsesvejledning efter kapitel 2 i lov om vejledning om valg af uddannelse og erhverv, medmindre disse opgaver varetages i et kommunalt fællesskab

19 Stk. 4. Udvalget samarbejder med private og selvejende institutioner inden for udvalgets område. Kapitel VI Vederlag m.v. 17 Formanden for Teknik- og Miljøudvalget oppebærer et vederlag, som udgør 22,5 % af borgmesterens vederlag. Stk. 2. Formanden for Ejendoms- og Arealudvalget oppebærer et vederlag, som udgør 22,5 % af borgmesterens vederlag. Stk. 3. Formanden for Kultur- og Fritidsudvalget oppebærer et vederlag, som udgør 22,5 % af borgmesterens vederlag. Stk. 4. Formanden for Skoleudvalget oppebærer et vederlag, som udgør 22,5 % af borgmesterens vederlag. el.lign. Som nyt stk. 4 indsættes: Stk. 4. Udvalget udarbejder forslag og foretager indstilling til Kommunalbestyrelsen om: - Sektorplaner inden for udvalgets område i samarbejde med Økonomiudvalget, jf Program for bygge- og anlægsopgaver inden for udvalgets område - Politikker inden for udvalgets område Som nyt stk. 5 indsættes: Stk. 5. Udvalget fremkommer efter anmodning fra Økonomiudvalget med bidrag til årsbudgettet og til flerårige budgetforslag, jf. styrelseslovens 21, stk ændres til 18. Ordet oppebærer ændres til modtager. (Udgår) Stk. 3 ændres til Stk. 2. Ordet oppebærer ændres til modtager. Stk. 4 ændres til Stk. 3. Skoleudvalget ændres til Børne- og Det oprindelige stk. 4 indsættes i stk. 2 Udvalget fusioneres med Teknik- og Miljøudvalget

20 Stk. 5. Formanden for Social- og Sundhedsudvalget oppebærer et vederlag, som udgør 25 % af borgmesterens vederlag. Stk. 6. Formanden for Arbejdsmarkedsudvalget oppebærer et vederlag, som udgør 22,5 % af borgmesterens vederlag. Stk. 7. Formanden for børne- og ungeudvalget, der er nedsat i henhold til retssikkerhedsloven, oppebærer et vederlag, som udgør 15 % af borgmesterens vederlag. Stk. 8. Formanden for Folkeoplysningsudvalget oppebærer et vederlag, som udgør 10 % af borgmesterens vederlag. Stk. 9. Den i stk. 1-8 nævnte vederlæggelse ophører, når formanden på grund af forfald i en uafbrudt periode på 3 måneder har været forhindret i at varetage formandshvervet. Stk. 10. Ved fravær på grund af sygdom, graviditet og adoption er der ret til vederlag i indtil 9 måneder. Undervisningsudvalget. Ordet oppebærer ændres til modtager. Stk. 5 ændres til Stk. 4. Ordet oppebærer ændres til modtager. 25% ændres til 22,5%. Stk. 6 ændres til Stk. 5. Ordet oppebærer ændres til modtager. Stk. 7 ændres til Stk. 6. Ordet oppebærer ændres til modtager. Stk. 8 ændres til Stk. 7. Folkeoplysningsudvalget ændres til det udvalg, som kommunalbestyrelsen har henlagt opgaver til efter 35, stk. 2, i folkeoplysningsloven. Ordet oppebærer ændres til modtager. Stk. 9 ændres til: Stk. 8. Den i stk. 1-7 nævnte vederlæggelse ophører med udgangen af den måned, hvor pågældende fratræder det enkelte hverv eller i en uafbrudt periode på 3 måneder ikke har varetaget formandshvervet. Stk. 10 ændres til: Stk. 9. Ved fravær på grund af sygdom, graviditet, barsel og adoption, hvor stedfortræder af denne grund er indkaldt Formandsvederlaget foreslås ændret, så størrelsen svarer til de øvrige formandsvederlag. Forslaget svarer til folkeoplysningslovens ordvalg. Forslaget svarer til vederlagsbekendtgørelsens bestemmelse og ordvalg. Forslaget svarer til vederlagsbekendtgørelsens bestemmelse og ordvalg.

21 18 Når et medlem af et stående udvalg på grund af formandens sygdom, ferie eller fravær af anden årsag af udvalget er konstitueret som formand i en periode på mindst 2 uger, oppebærer vedkommende i funktionsperioden vederlag efter samme regler som formanden, jf. 17, stk Stk. 2. Funktionsvederlaget kan højst oppebæres i en uafbrudt periode på 9 måneder, jf. 17, stk. 9 og 10. Kapitel VII Ændringer i vedtægten 19 Denne vedtægt træder i kraft den 1. marts Stk. 2. Ved ikrafttrædelsen ophæves Styrelsesvedtægt, som er vedtaget på Kommunalbestyrelsesmøde den 1. december 2009 og 8. december Stk. 3. Forslag til ændringer i vedtægten skal undergives to behandlinger i kommunalbestyrelsens med mindst 6 dages mellemrum. Statsforvaltningen skal underrettes om vedtagne ændringer. Således vedtaget af Hvidovre efter styrelseslovens 15, stk. 2, er der dog ret til vederlag i indtil 9 måneder. 18 ændres til: 19. Et udvalgsmedlem, herunder en næstformand, der på grund af formandens fravær er konstitueret som formand for et udvalg i en periode på mindst 2 uger, modtager i funktionsperioden vederlag svarende til formandens vederlag forholdsmæssigt for den pågældende periode, jf. 18, stk Ordet oppebæres ændres til ydes. Henvisningen til 17, stk. 9 og 10 ændres til 18, stk. 8 og ændres til 20. Datoen ændres til 1. januar Datoerne ændres til 26. februar 2013 og 19. marts Datoerne ændres til 24. september 2013 og Forslaget svarer til vederlagsbekendtgørelsens bestemmelse og ordvalg. Forslaget svarer til vederlagsbekendtgørelsens ordvalg Konstitueringen i december 2013 sker på baggrund af den styrelsesvedtægt, som er gældende fra konstitueringsperiodens begyndelse

Styrelsesvedtægt Favrskov Kommune

Styrelsesvedtægt Favrskov Kommune Styrelsesvedtægt Favrskov Kommune Kapitel I Byrådet 1. Favrskov Byråd består af 25 medlemmer. Stk. 2. Byrådet vælger en borgmester og en første og en anden viceborgmester, jf. 6 i lov om kommunernes styrelse.

Læs mere

https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=124591

https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=124591 Side 1 af 19 Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel I Almindelige bestemmelser Kapitel II Kommunalbestyrelsen Kapitel III Udvalg m.v. LBK nr 581 af 24/06/2009 Gældende (Kommunestyrelsesloven) Offentliggørelsesdato:

Læs mere

Punkt nr. 10 - Delegation af kompetencer samt udvalgets relationer til eksterne udvalg Bilag 1 - Side -1 af 5

Punkt nr. 10 - Delegation af kompetencer samt udvalgets relationer til eksterne udvalg Bilag 1 - Side -1 af 5 Punkt nr. 10 - Delegation af kompetencer samt udvalgets relationer til eksterne udvalg Bilag 1 - Side -1 af 5 Politisk Sekretariat Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Telefon 38 66 50 00 Web www.regionh.dk CVR/SE-nr:

Læs mere

FARUM-KOMMISSIONEN Bind 3. Byrådet

FARUM-KOMMISSIONEN Bind 3. Byrådet FARUM-KOMMISSIONEN Bind 3 Byrådet Bind 3 Byrådet Publikationen kan bestilles via Justitsministeriets hjemmeside (www.jm.dk) eller hos Rosendahls - Schultz Grafisk Distribution Herstedvang 10 2620 Albertslund

Læs mere

Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v.

Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. Budget- og regnskabssystem for kommuner Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. I medfør af 37, stk. 2, 38, stk. 2, 40, stk. 4, 45, stk. 1, 45 a, stk. 1, 46 og 57, stk. 1

Læs mere

Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v.

Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. Budget- og regnskabssystem for kommuner Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. I medfør af 37, stk. 2, 38, stk. 2, 40, stk. 4, 45, stk. 1, 45 a, stk. 1, 46 og 57, stk. 1

Læs mere

Udvalg, råd og nævn m.v. som kommunalbestyrelsen udpeger eller indstiller medlemmer til

Udvalg, råd og nævn m.v. som kommunalbestyrelsen udpeger eller indstiller medlemmer til Udvalg, råd og nævn m.v. som kommunalbestyrelsen udpeger eller indstiller medlemmer til Kommunalvalget 2013 Indholdsfortegnelse Udvalg, råd og nævn m.v.... 4 Kapitel I:... 7 Udpegelser og indstillinger,

Læs mere

Vedtægter for Frederiksborg Almene Boligforening. Hillerød

Vedtægter for Frederiksborg Almene Boligforening. Hillerød Vedtægter for Frederiksborg Almene Boligforening Hillerød Kapitel 1 Navn, hjemsted, formål 1. Boligorganisationens navn er Frederiksborg Almene Boligforening. Stk. 2. Boligorganisationens hjemsted er Hillerød

Læs mere

Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v.

Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. Budget- og regnskabssystem for kommuner Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. I medfør af 37, stk. 2, 38, stk. 2, 40, stk. 4, 45, stk. 1, 45 a, stk. 1, 46 og 57, stk. 1

Læs mere

Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v.

Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. Budget- og regnskabssystem for kommuner Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. I medfør af 37, stk. 2, 38, stk. 2, 40, stk. 4, 45, stk. 1, 45 a, stk. 1, 46 og 57, stk. 1

Læs mere

Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v.

Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. Budget- og regnskabssystem for kommuner Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. I medfør af 37, stk. 2, 38, stk. 2, 45, stk. 1, 46 og 57, stk. 1 og 2, i lov om kommunernes

Læs mere

Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v.

Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. Budget- og regnskabssystem for kommuner Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. I medfør af 37, stk. 2, 38, stk. 2, 45, stk. 1, 46 og 57, stk. 1 og 2, i lov om kommunernes

Læs mere

Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v.

Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. Budget- og regnskabssystem for kommuner Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. I medfør af 37, stk. 2, 38, stk. 2, 45, stk. 1, 45 a, stk. 1, 46 og 57, stk. 1 og 2, i lov

Læs mere

1 af 5. Vedtægter. for. Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål

1 af 5. Vedtægter. for. Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er: Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba Boligorganisationen er en datterorganisation

Læs mere

Sporvejsfunktionærernes Boligforening København

Sporvejsfunktionærernes Boligforening København Vedtægter Sporvejsfunktionærernes Boligforening København Navn, hjemsted og formål 1 1. Foreningens navn er Sporvejsfunktionærernes Boligforening, almen boligorganisation med begrænset ansvar (forkortet

Læs mere

29. marts 2012 - FMM. Lov om almene boliger markeret for regler om selvejende institutioner.docx

29. marts 2012 - FMM. Lov om almene boliger markeret for regler om selvejende institutioner.docx 1 Lov om almene boliger markeret for regler om selvejende institutioner LBK nr 884 af 10/08/2011 Gældende (Almenboligloven) Offentliggørelsesdato: 12-08-2011 Socialministeriet Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Vedtægter for Spjellerup Friskole

Vedtægter for Spjellerup Friskole Vedtægter for Spjellerup Friskole Indholdsfortegnelse Hjemsted og formål..2 Skolens drift.3 Forældre- og støttekreds.. 3-4 Tilsyn....4-5 Generalforsamling...5-7 Bestyrelsens sammensætning....7-9 om bestyrelsens

Læs mere

Kendelse af 10. juli 2010 i faglig voldgift FV2009.0257: SL-Socialpædagogernes Landsforbund (advokat Steen Leonhardt Frederiksen) mod

Kendelse af 10. juli 2010 i faglig voldgift FV2009.0257: SL-Socialpædagogernes Landsforbund (advokat Steen Leonhardt Frederiksen) mod Kendelse af 10. juli 2010 i faglig voldgift FV2009.0257: SL-Socialpædagogernes Landsforbund (advokat Steen Leonhardt Frederiksen) mod KL-Kommunernes Landsforening for Københavns Kommune (advokat Jørgen

Læs mere

Bestyrelseshåndbog Sønderborg Andelsboligforening

Bestyrelseshåndbog Sønderborg Andelsboligforening Bestyrelseshåndbog Sønderborg Andelsboligforening Opdateret, juni 2015 Indholdsfortegnelse AFSNIT 1 ORGANISATION... 5 Afsnit 1.1 Organisatorisk oversigt.... 5 Afsnit 1.2 Vedtægter, Sønderborg Andelsboligforening...

Læs mere

Vedtægt for Johannes Skolen, Rudolf Steiner Skolen i Vejle, Sukkertoppen 4, 7100 Vejle. CVR. NR 81 54 33 13

Vedtægt for Johannes Skolen, Rudolf Steiner Skolen i Vejle, Sukkertoppen 4, 7100 Vejle. CVR. NR 81 54 33 13 Side 1 af 9 Indhold. Side 2 1. Hjemsted 2. Skolens formål m.v. 3. Skolens drift 4 Forældrekreds 5 Tilsyn Side 3 6 - Generalforsamling 7 Ekstraordinær generalforsamling 8 - Beslutninger Side 4 9 - Bestyrelsen

Læs mere

Taastrup Realskole Elme Allé 17-21 2630 Taastrup Tlf. 4399 0227 Fax 4332 0247 E-mail Taastrup.realskole@t-r.dk

Taastrup Realskole Elme Allé 17-21 2630 Taastrup Tlf. 4399 0227 Fax 4332 0247 E-mail Taastrup.realskole@t-r.dk Taastrup Realskole Elme Allé 17-21 2630 Taastrup Tlf. 4399 0227 Fax 4332 0247 E-mail Taastrup.realskole@t-r.dk Vedtægter for den selvejende institution Taastrup Realskole I. Skolens navn, adresse, hjemsted

Læs mere

HÅNDBOG FOR KOMMUNAL- BESTYRELSES- MEDLEMMER

HÅNDBOG FOR KOMMUNAL- BESTYRELSES- MEDLEMMER HÅNDBOG FOR KOMMUNAL- BESTYRELSES- MEDLEMMER INDLEDNING Tillykke med valget til kommunalbestyrelsen. I denne håndbog kan du finde nyttige facts om alt fra regnskab og revision til kommunalfuldmagten og

Læs mere

Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål

Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Vojens Andels- Boligforening Stk. 2. Boligorganisationen har hjemsted i Vojens kommune. Stk. 3. Boligorganisationen har ikke nogen oprindelig

Læs mere

Dokumentet er Historisk. Oversigt (indholdsfortegnelse)

Dokumentet er Historisk. Oversigt (indholdsfortegnelse) 1 de 36 28/10/2009 16:56 LBK nr 979 af 01/10/2008 Historisk (Serviceloven) Offentliggørelsesdato: 03-10-2008 Velfærdsministeriet Senere ændringer til forskriften LOV nr 1587 af 20/12/2006 15 LOV nr 346

Læs mere

Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 26. april 2010

Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 26. april 2010 Referat mandag den 26. april 2010 Kl. 18:00 i Rådssalen, Lejre Gitte Geertsen (F) Julie Hermind (F) Richardt Bentzen (O) Indholdsfortegnelse 1. KB - Spørgetid...1 2. KB - Godkendelse af dagsorden...3 3.

Læs mere

- 1 - Vedtægter for Arbejdernes Andels-Boligforening Varde

- 1 - Vedtægter for Arbejdernes Andels-Boligforening Varde - 1 - Vedtægter for Arbejdernes Andels-Boligforening Varde Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål. 1. Stk. 1. Den almene boligorganisations navn er: Arbejdernes Andels-Boligforening. Stk. 2. Organisationen

Læs mere

Vedtægter. Kapitel 1

Vedtægter. Kapitel 1 HAB Vedtægter 2015 side 1 Vedtægter For boligorganisationen HAB Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er HAB. Stk. 2. Organisationen har hjemsted i Haderslev Kommune. 2. Boligorganisationen

Læs mere

Vedtægter. for. Nykøbing Mors Andelsboligforening. Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål

Vedtægter. for. Nykøbing Mors Andelsboligforening. Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Nykøbing Mors Andelsboligforening Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Nykøbing Mors Andelsboligforening. Stk. 2. Organisationen har hjemsted i Morsø Kommune.

Læs mere

Udkast. Fremsat den xx. februar 2015 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag.

Udkast. Fremsat den xx. februar 2015 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag. Lovforslag nr. L 0 Folketinget 2014-15 Udkast Fremsat den xx. februar 2015 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag til Lov om ændring af lov om social

Læs mere

Vedtægter for Slagelse Boligselskab

Vedtægter for Slagelse Boligselskab Vedtægter for Slagelse Boligselskab Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Slagelse Boligselskab. stk. 2. Boligorganisationen har hjemsted i Slagelse kommune. 2. Boligorganisationen

Læs mere