Driftsvejledning/Bruksanvisning. ECOVENT -Ventil N_/ECO / W_/ECO ECOVENT Valve N_/ECO / W_/ECO. Udgave/Utgåva Dansk/Svenska

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Driftsvejledning/Bruksanvisning. ECOVENT -Ventil N_/ECO / W_/ECO ECOVENT Valve N_/ECO / W_/ECO. Udgave/Utgåva 2014-07 Dansk/Svenska"

Transkript

1 Driftsvejledning/Bruksanvisning ECOVENT -Ventil N_/ECO / W_/ECO ECOVENT Valve N_/ECO / W_/ECO Udgave/Utgåva Dansk/Svenska engineering for a better world GEA Mechanical Equipment

2 Ventil N_ECO / W_ECO / Ventil N_ECO / W_ECO

3 Indhold Vigtige forkortelser og begreber... 2 Sikkerhedshenvisninger... 4 Korrekt anvendelse... 4 Personale... 4 Ombygninger, reservedele, tilbehør... 4 Generelle forskrifter... 4 Markering af sikkerhedshenvisninger i driftsvejledningen... 5 Yderligere symboler... 5 Særlige faresteder... 6 Anvendelsesformål... 7 Transport og opbevaring... 7 Kontrol af leverancen... 7 Transport... 7 Vægt... 8 Opbevaring... 8 Konstruktion og funktion... 8 Konstruktion... 8 Drevfunktion Montering og drift Monteringsposition Ventil med rørtilslutningselementer, der kan løsnes Ventil med svejsestuds Pneumatisk tilslutning Elektrisk tilslutning Idrifttagning Fejl, årsag, udbedring Vedligeholdelse Inspektioner Vedligeholdelsesintervaller Før afmonteringen Afmontering af ventil N_ECO Afmontering af ventil W_ECO Vedligeholdelse Montering Tekniske data Rørender VARIVENT -system Værktøj/smøremidler Tætningsmaterialernes bestandighed Bilag Reservedelslister Målblade Slangetilslutningsskemaer Integreringserklæring Innehållsförteckning Viktiga förkortningar och begrepp... 2 Säkerhetsanvisningar... 4 Ändamålsenlig användning... 4 Personal... 4 Ombyggnader, reservdelar, tillbehör... 4 Allmänna föreskrifter... 4 Säkerhetsanvisningarnas symboler i bruksanvisningen... 5 Andra symboler... 5 Särskilda farozoner... 6 Användning... 7 Transport och förvaring... 7 Kontroll av leveransen... 7 Transport... 7 Vikt...8 Förvaring... 8 Konstruktion och funktion... 8 Konstruktion... 8 Manöverdon Montering och drift Inbyggnadsläge Ventil med reglerbara röranslutningsdelar Ventil med svetstuts Pneumatisk anslutning Elanslutning Idrifttagande Störning, orsak, åtgärd Underhåll Inspektioner Underhållsintervaller Före demonteringen Demontering av ventil N_ECO Demontering av ventil W_ECO Underhåll...28 Montering Tekniska data Rörändar VARIVENT -system Verktyg / smörjmedel Tätningsmaterialets beständighet Bilaga Reservdelslista Mätblad Slangdragning Försäkran om inbyggnad Ventil N_ECO / W_ECO / Ventil N_ECO / W_ECO 1

4 Vigtige forkortel ser og begreber Viktiga förkortningar och begrepp BS Britisk standard BS Brittisk Standard bar Måleenhed til trykket Alle trykangivelser [bar/psi] står for overtryk [bar g /psi g ], såfremt intet andet er udtrykkeligt beskrevet. bar Enhet för tryck Alla uppgifter om tryck [bar/psi] gäller övertryck [bar g /psi g ] om inget annat uttryckligen anges. ca. Cirka ca cirka C Temperaturmåleenhed i grader celsius C Måttenhet för temperatur, grader Celsius Cv-Wert Flow koefficient [US gallons per minute] 1 Cv = 1,17 x Kv Cv-Wert Flödeskoefficient [US gallons per minute] 1 Cv = 1,17 x Kv dm 3 n Måleenhed for volumen Kubikdecimeter Normvolumen (normliter) dm 3 n Måttenhet för volym kubikdecimeter standardvolym (standardliter) DN DIN-nominel bredde DN DIN nominell diameter DIN Tysk norm fra DIN Deutsches Institut für Normung e.v. DIN Tysk norm från DIN Deutsches Institut für Normung e.v. EN Europæisk norm EN Europeisk Norm EPDM Materialedata Betegnelse i henhold til DIN/ISO 1629 Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk EPDM Materialangivelse Förkortning enligt DIN/ISO 1629 Etylen-Propylen-Dien-Kautschuk F Temperaturmåleenhed i grader fahrenheit F Måttenhet för temperatur, grader Fahrenheit FKM Materialedata Betegnelse i henhold til DIN/ISO 1629 Fluor-Kautschuk FKM Materialangivelse Förkortning enligt DIN/ISO 1629 Fluor-kautschuk h Måleenhed for tid Time h Måttenhet för tid Timmar HNBR Materialedata Betegnelse i henhold til DIN/ISO 1629 Hydreret acrylnitril-butadien-kautschuk HNBR Materialangivelse Förkortning enligt DIN/ISO 1629 Hydrerad acrylnitril-butadien-kautschuk IP Beskyttelsesmetode IP Skyddsklass ISO International standard fra International Organization for Standardization ISO Internationaler Standard från International Organization for Standardization kg Måleenhed for vægt Kilogram kg Måttenhet för vikt Kilogram kn Måleenhed for kraft Kilonewton kn Måttenhet för kraft Kilonewton Ventil N_ECO / W_ECO / Ventil N_ECO / W_ECO

5 Kv-værdi Flow koefficient [m³/s] 1 KV = 0,86 x Cv Kv värde Flödeskoefficient [m³/s] 1 KV = 0,86 x Cv l Måleenhed for volumen Liter l Måttenhet för volym Liter maks. Maksimal max. maximal mm Måleenhed for længden millimeter mm Måttenhet för längd millimeter μm Måleenhed for længden mikrometer μm Måttenhet för längd mikrometer M Metrisk M Metrisk Nm Måleenhed for arbejdet newtonmeter Betegnelse for tilspændingsmomentet 1 Nm = 0,737 lbft Pound-Force/pundkraft (lb) + Feet/fod (ft) Nm Måttenhet för arbete newtonmeter Beteckning för vridmoment 1 Nm = 0,737 lbft Pound-Force/pundkraft (lb) + Feet/fot (ft) PA Polyamid PA Polyamid PE-LD Polyethylen med lav massefylde PE-LD Polyetylen låg densitet PTFE Polytetrafluorethylen PTFE Polytetrafluorethylen psi Måleenhed til trykket Alle trykangivelser [bar/psi] står for overtryk [bar g /psi g ], såfremt intet andet er udtrykkeligt beskrevet. psi Enhet för tryck Alla uppgifter om tryck [bar/psi] gäller övertryck [bar g /psi g ] om inget annat uttryckligen anges. SET-UP Selvlærende installation SET-UP-proceduren gennemfører alle nødvendige indstillinger for genereringen af meldinger i forbindelse med idrifttagning og vedligeholdelse. SET-UP Självlärande installation SET-UP-proceduren genomför alla nödvän - diga inställningar för generering av medde - landen vid idrifttagande och underhåll. str. Betegnelse for størrelse af værktøjsnøgler NV Beteckning för verktygsnyckelns bredd nyckelvidd s. Kap. se kapitel s. kap. se kapitel T.VIS Tuchenhagen ventil informations-system T.VIS Tuchenhagen ventil informations-system V DC Volt direct current = Jævnstrøm V DC Volt direct current = likström V AC Volt alternating current = Vekselstrøm V AC Volt alternating current = växelström W Måleenhed for effekten watt W Måttenhet för effekt watt TIG Svejsemetode Wolfram-svejsning i inaktiv atmosfære WIG Svetsning Wolfram-Inertgas-svetsning Tomme OD Rørmål iht. britisk standard (BS), Outside Diameter Tum OD Röruppmätning enligt brittisk standard (BS), outside diameter Tomme IPS Amerikanisk rørmål Iron Pipe Size Tum IPS Amerikansk röruppmätning iron pipe size Ventil N_ECO / W_ECO / Ventil N_ECO / W_ECO 3

6 Sikkerhedshenvisninger Korrekt anvendelse Ventilen er kun beregnet til det beskrevne anvendelsesformål. Hvis kompensatoren benyttes på anden måde end beskrevet, betragtes dette som ukorrekt anvendelse. For sådanne skader påtager GEA Tuchenhagen sig intet ansvar; risikoen ved en sådan ukorrekt anvendelse bærer brugeren selv. Forudsætningerne for en fejlfri og sikker drift af ventilen er korrekt transport og opbevaring samt en faglig korrekt opstilling. Med til korrekt anvendelse hører også overholdelse af drifts-, service- og vedligeholdelsesbetingelserne. Personale Betjenings- og servicepersonalet skal have de kvalifikationer, der er nødvendige, for at udføre disse arbejder. Personalet skal desuden orienteres om faremomenterne samt kende og overholde de sikkerhedshenvisninger, der er anført i dokumentationen. Arbejder på det elektriske anlæg må udelukkende udføres af en autoriseret elektriker. Säkerhetsanvisningar Ändamålsenlig användning Ventilen får endast användas för angivet ändamål. All annan användning är ej ändamålsenlig. GEA Tuchenhagen ansvarar inte för skador som orsakas av ej ändamålsenlig användning. För att ventilen ska fungera felfritt krävs korrekt transport och förvaring, liksom uppställning och montering. Till ändamålsenlig användning hör även att följa bruks - anvisningen och underhållsanvisningarna. Personal Operatörer och underhållspersonal måste vara kvalificerade för sina arbetsuppgifter. Personalen måste informeras om risker samt känna till och följa gällande säkerhetsanvisningar. Arbeten på elektriska anläggningar får endast utföras av behörig elektriker. Ombygninger, reservedele, tilbehør Egne ombygninger eller ændringer, som påvirker ventilens sikkerhed, er ikke tilladt. Beskyttelsesanordninger må ikke omgås, fjernes eller sættes ud af funktion. Anvend udelukkende originale reservedele og tilbehør, som er godkendt af producenten. Ombyggnader, reservdelar, tillbehör Ombyggnad på egen hand eller förändringar som påverkar ventilens säkerhet är inte tillåtna. Skydden får inte kringgås, tas bort egenmäktigt eller tas ur drift. Använd endast originalreservdelar och tillbehör som godkänts av tillverkaren. Generelle forskrifter Brugeren er forpligtet til udelukkende at anvende ventilen i fejlfri tilstand. Ud over henvisningerne i denne dokumentation gælder naturligvis relevante sikkerhedsforskrifter generelt anerkendte sikkerhedsregler nationale bestemmelser i det pågældende land driftsinterne arbejds- og sikkerhedsforskrifter Monterings- og driftsforskrifter til anvendelsen i Ex-området. Allmänna föreskrifter Ventilen får endast användas i felfritt skick. Förutom informationen i denna dokumentation gäller relevanta olycksförebyggande bestämmelser allmänna godkända säkerhetsregler nationella föreskrifter företagets interna arbets- och säkerhetsföreskrifter. Monterings- och driftsföreskrifter för användning i ex-områden Ventil N_ECO / W_ECO / Ventil N_ECO / W_ECO

7 Mærkning af sikkerhedshenvisninger i drifts - vejledningen De særlige sikkerhedshenvisninger befinder sig før den pågældende anvisning. De er fremhævet med et faresymbol og et signalord. Tekster ved siden af disse symboler skal ubetinget læses og overholdes, først derefter må man gå videre i teksten og fortsætte betjeningen af ventilen. Säkerhetsanvisningarnas symboler i bruksanvisningen Särskilda säkerhetsanvisningar står direkt framför resp. arbetsbeskrivning. De märks med en varningssymbol och ett signalord. Texterna efter varningssymbolerna ska läsas och följas vid all hantering av ventilen. Symbol Signalord Betydning Symbol Signalord Förklaring FARE Umiddelbar fare, der kan resultere i svære kvæstel - ser eller dødsfald. FARA Direkt och allvarlig fara som kan leda till svår personskada och dödsfall. FORSIGTIG Farlig situation, der kan føre til lette kvæstelser eller materielle skader. AKTA Risk för lätta personskador eller skador på sakvärden. Ved arbejder i områder med fare for eksplosion skal henvisningerne til idrifttagning og vedligeholdelse overholdes. Följ alltid instruktionerna för idrifttagande och underhåll vid arbeten i explosionsfarlig miljö. Yderligere symboler Andra symboler Tegn Betydning Symbol Förklaring Arbejds- eller betjeningstrin, der skal foretages i den anførte rækkefølge. Arbets- eller manövreringsmoment som måste utföras i angiven ordningsföljd. NB Information om optimal anvendelse af ventilen INFORMATION Information för en optimal användning av ventilen. Generel optælling Allmän information Ventil N_ECO / W_ECO / Ventil N_ECO / W_ECO 5

8 Særlige faresteder Särskilda farozoner FARE Tag ventilen ud af drift ved funktionsfejl (adskil den fra strøm- og luft - forsyningen), og sørg for at sikre den mod genanvendelse. Fejlen skal udbedres omgående. Grib aldrig ind i lanternen (9) og ventilhuset (401). Der er fare for kvæstelser, når hængselringene på lanternen (43) eller på huset (43) på den ikkeaktiverede ventil (version fjederlukkende) løsnes, da den frigjorte fjederforspænding løfter drevet pludseligt. Derfor skal fjederspændingen ophæves ved at indblæse trykluft i drevet, før hængselringene løsnes FARA Vid funktionsstörningar ska ventilen tas ur drift (lossas från ström- och lufttillförsel) och säkras mot återanvändning. Åtgärda störningen omgående. Stick aldrig in några fingrar i mellanstycket (9) eller ventilhuset (401). Risk för skador när scharnerringarna på mellanstycket (43) eller på ventilhuset (43) lossas från den avaktiverade ventilen (fjäderstängande) eftersom fjäderkraften får manöverdonet att hoppa upp. Därför ska fjäderkraften minskas genom att lufta manöverdonet med tryckluft innan scharnerringarna lossas. FORSIGTIG Husstudserne har meget skarpe kanter. Ved transport og montering af ventilen skal der altid bæres egnede handsker. 401 VARNING Husets stöd har väldigt vassa kanter. Bär alltid skyddshandskar vid transport och montering av ventilen. Grib ikke ind i lang - hullerne (C) ved udførelse med initiatorholder. C Stick inte in fingrarna i de avlånga hålen (C) på initiatorupptagningen (om sådan finns). C Ventil N_ECO / W_ECO / Ventil N_ECO / W_ECO

9 Anvendelselsformål Ventilen N_ECO anvendes til at åbne og lukke rørledningsafsnit. Mediet bør fortrinsvis strømme i ventiltallerkenens åbningsretning, så trykstød forhindres, når ventilen åbnes eller lukkes. Ventilen W_ECO anvendes til at sammenføre væskestrømme i et rørledningsafsnit. Ventilerne N_ECO og W_ECO er trykholdende udstyrsdele (uden sikkerhedsfunktion) i overensstemmelse med direktiv om trykbærende udstyr: Direktiv 97/23/EF. De er klassificeret iht. bilag II i artikel 3, afsnit 3. Ved afvigelser herfra medleveres en speciel konformitetserklæring. Transport og opbevaring Kontrol af leverancen Kontrollér ved modtagelsen af ventilen, om type- og serienummer på typeskiltet stemmer overens med oplysningerne på bestillingsbilagene og følge - sedlen. udstyret er fuldstændigt og alle dele er fejlfri. Transportskader, som er synlige udvendigt, og/eller manglende kolli skal straks anføres på speditørens fragtbrev. Speditionen skal reklameres med det samme af modtageren, og GEA Tuchenhagen skal informeres herom. Transportskader, som ikke opdages med det samme, skal meldes til speditøren inden 6 dage. Modtageren har ansvaret for skader, der reklameres senere. Användning Ventil N_ECO används för att öppna och stänga delar av rör. Mediet ska helst flyta i ventiltallrikens öppningsriktning. Det förhindrar tryckslag när ventilen öppnas och stängs. Ventil W_ECO används för att föra samman vätskeströmmar inom en del av ett rör. Ventilerna N_ECO och W_ECO är tryckhållande utrustningsdelar (utan säkerhetsfunktion) i enlighet med tryckutrustningsdirektivet: riktlinje 97/23/EG. De är indelade enligt bilaga II i artikel 3, avsnitt 3. Vid ev. avvikelser medföljer en speciell förklaring om överensstämmelse. Transport och förvaring Kontroll av leveransen Kontrollera vid mottagandet att typ- och seriennumret på typskylten stämmer med uppgifterna i beställnings- och leveransunderlagen, att leveransen är komplett och att alla delar är oskadade. Synliga transportskador och/eller saknade kolli ska anmälas direkt till speditören på fraktsedeln. Speditören ska omgående skriftligt intyga ansvar och informera GEA Tuchenhagen om det inträffade. Transportskador som inte upptäcks vid leveransen ska reklameras till speditören inom 6 dagar. Skador som anmäls senare bekostas av mottagaren. Transport Transport FARE Pakningsenhederne/ventilerne må udelukkende transporteres med egnede løfteværk og fastgørelsesmidler. Overhold billederne, der er placeret på forpakningen. Transportér ventilen forsigtigt for at forhindre skader på grund af vold eller uforsigtig på- og aflæsning. Kunststofferne på de induktive initiatorers holdere er følsomme over for brud og skal beskyttes mod animalsk og vegetabilsk fedt. FARA Förpackningen och ventilen får endast transporteras med lämpligt lyftdon och fästredskap. Följ bildanvis - ningarna på förpackningen. Transportera ventilen försiktigt för att förhindra skador p.g.a. våld eller oförsiktig lastning och lossning. Hållarna till de beröringsfria initiatorerna är av plast och kan lätt gå av. De måste skyddas mot animaliskt och vegetabiliskt fett Ventil N_ECO / W_ECO / Ventil N_ECO / W_ECO 7

10 Vægt Ventil N_ECO Størrelse Vægt (kg) DN 25, 1 ca. 4 DN 40, 1 1 /2 ca. 6 DN 50, 2 ca. 6 DN 65, 2 1 /2 ca. 10 DN 80, 3 ca. 10,5 DN 100, 4 ca. 17 Vikt Ventil N_ECO Konstruktionens storlek Vikt (kg) DN 25, 1 ca 4 DN 40, 1 1 /2 ca 6 DN 50, 2 ca 6 DN 65, 2 1 /2 ca 10 DN 80, 3 ca 10,5 DN 100, 4 ca 17 Opbevaring Ventilerne, ventilindsatserne eller reservedele skal opbevares tørt, vibrations- samt støvfrit og om muligt i originalemballagen for at undgå beskadigelser. Hvis ventilen ved transport eller ved opbevaring var udsat for temperaturer 0 C, skal den som beskyttelse mod beskadigelser mellemlagres tørt. Vi anbefaler inden handlingen (afmontering af huse / styring af drev) en opbevaring på 24 h ved en temperatur 5 C, så de muligvis fra kondensvandet opståede iskrystaller kan fordampe. Förvaring Ventilerna, ventilinsatserna eller reservdelarna ska förvaras torrt, vibrations- och dammfritt och helst i originalförpackningen för att undvika skador. Om ventilen har varit utsatt för temperaturer 0 C under förvaringen måste den först förvaras på en torr plats för att inga skador ska uppstå. Vi rekommenderar att den förvaras i 24 timmar i en temperatur 5 C innan den används (demontering av huset/aktivering av manöverdonen). På så sätt hinner ev. iskristaller från kondensvattnet försvinna Ventil N_ECO / W_ECO / Ventil N_ECO / W_ECO

11 Konstruktion og funktion B2 Design and Function Konstruktion B1 Design Ventil N_ECO B1 Tilslutningshoved T.VIS B2 ECOVENT - tilslutningshoved C Initiatorholder 140 Drev 140 C Valve N_ECO B1 ControlmoduleT.VIS B2 ECOVENT Control module C Proximity switch holder 9 Lanterne 15 Ventiltallerken Actuator 9 Lantern 61 Lufttilslutning/ skrueprop 391 Ventilhus Valve disk 61 Pneumatic connection /locking screw 391 Valve housing Ventil W_ECO B1 Valve W_ECO B1 Tilslutningshoved T.VIS B2 ECOVENT - tilslutningshoved C Initiatorholder 140 Drev 140 B1 ControlmoduleT.VIS B2 ECOVENT Control module C Proximity switch holder 140 Actuator 9 Lanterne 9 Lantern 15 Ventiltallerken 61 Lufttilslutning/ skrueprop Valve disk 61 Pneumatic connection /locking screw 391 Ventilhus 391 Valve housing INFORMATION Huskonfigurationer, se reservdelsritningar i bilaget NOTE For housing configurations see the spare parts drawings Ventil N_ECO / W_ECO / Ventil N_ECO / W_ECO 9

12 Fjäderöppnande manöverdon (A) Drev fjederåbnende (A) Fjäderstängande manöverdon (Z) Drevet fjederlukkende (Z) Drevfunktion Drevet lukker ved hjælp af en fjeder (Z) I hvilepositionen er ventilen lukket. Det kendes på, at Ventiltallerkenens skulder står i lanternen forneden. Lufttilslutning/skrueprop forneden. Drev fjederåbnende (A) I hvilepositionen er ventilen åben. Det kendes på, at Ventiltallerkenens skulder står i lanternen foroven. Lufttilslutning/skrueprop foroven. Manöverdon Fjäderstängande manöverdon (Z) Ventilen är stängd i viloläge. Identitetstecken: Ventiltallrikens kant befinner sig nedtill i mellanstycket. Luftanslutning/låsskruv nedtill. Fjäderöppnande manöverdon (A) Ventilen är öppen i viloläge. Identitetstecken: Ventiltallrikens kant befinner sig upptill i mellanstycket. Luftanslutning/låsskruv upptill Ventil N_ECO / W_ECO / Ventil N_ECO / W_ECO

13 Montering og drift Sørg for, at ventilen monteres uden spænding i rørlednings - systemet. der ikke er lukket nogen genstande (f.eks. værktøj, skruer) inde i systemet. Montering och drift Se till att ventilen monteras spänningsfritt i rörledningssystemet inga främmande föremål (t.ex. verktyg, skruvar) är instängda i systemet. ECOVENT -anslutningsmodul ECOVENT -tilslutningshoved X NB Gevindet (1) på tilslutningshoved ECOVENT tildækning skal altid indfedtes med PARALIQ GTE 703, varenr , for at forhindre at der trænger støv og vandsprøjt ind i tilslutningshovedet. Monteringsposition 1 INFORMATION Gängan (1) på anslutningsmodulens ECOVENT huv ska alltid fettas in med PARALIQ GTE 703, delnr , för att förhindra att damm eller vatten tränger in i anslutningsmodulen. Inbyggnadsläge Ventilens monteringsposi - tion er ikke standard. Det skal være sikret, at ventilhuset og rørledningssystemet kan tømmes sikkert. ECOVENT -til - slutningshoved Hvis ventilen monteres over hovedet, skal der på tilslutningshovedets skærm placeres et hul (Ø 2 mm), så kondensvandet kan løbe ud(se detalje X). Detalj X / Detalje X Ø2 Ventilen kan monteras i valfritt läge. Ventilhuset och rörledningssystemet måste dock kunna tömmas på ett säkert sätt. ECOVENT -an - slutningsmodul Om ventilen monteras upp och ned måste ett hål göras i anslutningsmodulens huv (Ø 2 mm) så att kondensvatten kan rinna av (se detalj X) Ventil N_ECO / W_ECO / Ventil N_ECO / W_ECO 11

14 Ventil med rørtilslutningselementer, der kan løsnes Ventil med reglerbara röranslutningsdelar FARE Hvis rørledningerne indeholder væsker, kan disse sprøjte ud ved åbning af rørledningerne og kvæste personer. Foretag derfor følgende, før rørtilslutnings- og hængselsringforbindelser løsnes: Tøm rørledningerne og rengør eller skyl om nødvendigt. Adskil rørdelen til den ventil, der skal monteres, fra det øvrige ledningssystem for at forhindre, at der løber produkt ind i den igen. Ventiler med rørtilslutningselementer, der kan løsnes, kan under hensyntagen til passende tilslutnings - armaturer monteres direkte i rørledningssystemet. FARA Om rören innehåller vätska kan denna spruta ut och orsaka personskador när rören öppnas. Innan röranslutningar eller scharnerringförbindelser lossas: Töm rören och rengör eller spola vid behov. Lossa rören till den ventil som ska monteras ifrån resten av rörledningssystemet så att produkten inte kan rinna in på nytt. Ventilen med reglerbara röranslutningsdelar kan med lämplig anslutningsarmatur monteras in direkt i rörledningssystemet. Ventil med svejsestuds Til svejsearbejderne skal samtlige monteringsdele tages ud af ventilhuset. Ventil med svetstuts Vid svetsning måste alla inbyggnadsdelar tas ut ur ventilhuset. FARE Der er fare for kvæstelser, når hængselringene på drevet eller på huset på den ikke-aktiverede ventil (version fjederlukkende) løsnes, da den frigjorte fjederforspænding løfter drevet pludseligt. Påluft derfor ventiltallerkenen, før ventilhuset løsnes ved at aktivere ventildrevet med trykluft, maks. 8 bar afhængigt af drevet, se under Pneumatisk tilslutning. Fjern fjederspændingen. Afmontér ventilen (se kapitel Afmontering af ventil N_ECO eller Afmontering af ventil W_ECO ). Montér huset uden tætningsringe. Skyl huset indefra med formeringsgas, f.eks. argon med 2 % H 2, for at få ilten ud af systemet. Sæt huset rigtigt i, og fastgør det. Anvend TIG-svejsemetode med pulsslag. Svejs huset ind i rørledningssystemet, om nødvendigt med svejsetilføjelse. Passivér sømmen efter svejsningen. Afmontér om nødvendigt huset. FARA Risk för skador när scharnerringarna på manöverdonet eller på ventilhuset lossas från den avaktiverade ventilen (fjäderstängande) eftersom fjäderkraften får manöver - donet att hoppa upp. Innan ventilhuset lossas måste ventiltallriken luftas genom att ventilens manöverdon aktiveras med tryckluft, max. 8 bar beroende på manöverdon, s. Pneumatisk anslutning. Minska fjäderkraften. Demontera ventilen (s. kapitel Demontering av ventil N_ECO eller Demontering av ventil W_ECO ). Montera huset utan tätningsringar. Spruta husets insida med formeringsgas, t.ex. argon med 2% H 2, för att få bort syret ur systemet. Passa in och fäst huset. Använd WIG-svetsning med puls. Huset ska svetsas in i rörledningssystemet, vid behov med svetstillsats. Efter svetsningen ska fogen passiveras. Demontera huset om det behövs Ventil N_ECO / W_ECO / Ventil N_ECO / W_ECO

15 FORSIGTIG Når ventilen monteres, skal hus-o-ringene altid udskiftes for at sikre, at ventilen bliver ved med at være tæt. Sæt tætninger i. Montér ventilen. Afluft drevet. Ventiltallerkenen sænkes. VARNING Vid montering av ventilen ska husets O-ring alltid bytas ut för att garantera ventilens täthet. Montera tätningar. Montera ventilen. Avlufta manöverdonet. Ventiltallriken sjunker. Pneumatisk tilslutning Luftbehov Luftbehovet til koblingsforløbet retter sig efter drevtypen (mærket på bunden af drevet eller på låget). Drev- Drev-Ø Lufttryk (bar) Luftbehov type (mm) maks. min. (dm 3 n /løft) E_AA ,8 0,13 E_BA ,8 0,23 E_BB ,8 0,23 E_CA ,8 0,37 E_CB ,8 0,37 E_CD ,8 0,37 E_DD ,8 0,61 E_DF ,8 0,61 E_DF ,8 0,61 Pneumatisk anslutning Luftbehov Luftåtgången för kopplingen beror på drivanordningen (markering på drivanordningens underdel eller huv). Actuator Actuator Air pressure (bar) Air requirement type dia. (mm) max. min. (dm 3 n /stroke) E_AA E_BA E_BB E_CA E_CB E_CD E_DD E_DF E_DF Montering af luftslangen Uden tilslutningshoved NB For at opnå en optimal pasning i stikforbindelsen er det nødvendigt at skære pneumatikslangerne over i en ret vinkel med en slangeskærer. Sluk for trykluftforsyningen. Skub luftslangen ind i den lige forskruning på drevet. Åbn for trykluftforsyningen igen. Montering av luftslang Utan anslutningsmodul INFORMATION För en optimal ihopkoppling i insticksanslutningen måste pneumatikslangarna skäras till rektangulärt med hjälp av en slangavbitare. Stäng av trycklufttillförseln. Skjut in luftslangen i manöverdonets raka skruvförbindning. Starta lufttillförseln igen. Med tilslutningshoved Tilslut luftslangeerne iht. driftsvejledningen for tilslutningshovedet. Med anslutningsmodul Anslut luftslangarna enligt bruksanvisningen till anslutningsmodulen Ventil N_ECO / W_ECO / Ventil N_ECO / W_ECO 13

16 Elektrisk tilslutning Elanslutning FARE Elektriske arbejder må kun foretages af kvalificerede personer. Kontrollér den tilladte driftsspænding inden hver elektrisk tilslutning. Med tilslutningshoved Tilslut ventilen elektrisk i henhold til driftsvejled - ningen for tilslutningshovedet. Uden tilslutningshoved Hvis der monteres induktive initiatorer, skal de forbindes elektrisk korrekt. NB De induktive initiatorer indstilles på fabrikken. Pga. transport og montering kan indstillingen være ændret og en efterjustering nødvendig (se. drifts - vejledning til tilslutningshoved). Justering af initiatoren Nederste ventilposition FARA Elarbeten får endast utföras av behörig elektriker. Kontrollera den tillåtna driftspänningen före varje elanslutning. Med anslutningsmodul Utför elanslutningen av ventilen till anslutningsmodulen enligt bruksanvisningen. Utan anslutningsmodul Om beröringsfria initiatorer används måste vara ledningsdragningen vara korrekt utförd av en behörig elektriker. INFORMATION De beröringsfria initiatorerna är fabriksinställda. Under transport och montering kan inställningen förändras och en efterjustering behövas (se bruksanvisningen för anslutningsmodulen). Justering av initiator Nedre ventilläge Fjederåbnende ventil Ved at pålufte drevet med trykluft, maks. 8 bar, føres ventiltallerkenen til den nederste yderstilling. Fjederlukkende ventil Ved at aflufte drevet føres ventiltallerkenen til den nederste yder - stilling. 1.2 a 5 6 Fjäderöppnande ventil När manöverdonet fylls på med tryckluft, max. 8 bar, förflyttas ventiltallriken till det nedre ändläget. Fjäderstängande ventil När manöverdonet avluftas förflyttas ventiltallriken till det nedre ändläget. Løsn kontramøtrikken (3), og skru efter behov møtrikken (4) af. Placér midterakslen på initiatoren (1.1) over koblingskanten (6). Indstil afstanden (a) mellem initiatoren (1.1) og koblingsstangens hoved (5) til 0,5 til 1,5 mm med møtrik (4), så lysdioden (1.2) netop lyser Lossa kontramuttern (3) och skruva av muttern (4) om det behövs. Placera initiatorns mellanaxel (1.1) över brytpunkten (6). Ställ in avståndet (a) mellan initiatorn (1.1) och huvudet på kopplingsstången (5) på 0,5 till 1,5 mm med muttern (4), så att lysdioden (1.2) lyser jämnt. Spænd kontramøtrikken (3). Kontrollér tilbagemeldingens funktion. Kontrollér tilbagemeldingen fra den nederste yderstilling ved at på- og aflufte drevet. Lysdioden 1.2 lyser i den nederste yderstilling og slukker, så snart ventiltallerkenen løftes. Dra åt kontramuttern (3). Kontrollera svarssignalen. Kontrollera svarssignalen för det nedre ändläget genom att fylla på luft och avlufta manöverdonet. Lysdioden 1.2 lyser i det nedre ändläget och slocknar så snart ventiltallriken åker upp Ventil N_ECO / W_ECO / Ventil N_ECO / W_ECO

17 Øverste ventilposition Övre ventilläge Fjederlukkende ventil Ved at pålufte drevet med trykluft, maks. 8 bar, føres ventiltallerkenen til den øverste yderstilling. Fjederåbnende ventil Ved at aflufte drevet føres ventiltallerkenen til den øverste yder - stilling. 6 5 a Fjäderstängande ventil När manöverdonet fylls på med tryckluft, max. 8 bar, förflyttas ventiltallriken till det övre ändläget. Fjäderöppnande ventil När manöverdonet av - luftas förflyttas ventiltallriken till det övre ändläget. Løsn kontramøtrikken (3), og skru efter behov møtrikken (4) af. Lossa kontramuttern (3) och skruva av muttern (4) om det behövs. Placér midterakslen på initiatoren (2.1) under koblingskanten (6). Indstil afstanden (a) mellem initiatoren (1.2) og koblingsstangens hoved (5) til 0,5 til 1,5 mm med møtrik (4), så lysdioden (2.2) netop lyser. Placera initiatorns mellanaxel (2.1) under brytpunkten (6). Ställ in avståndet (a) mellan initiatorn (1.2) och huvudet på kopplingsstången (5) på 0,5 till 1,5 mm med muttern (4), så att lysdioden (2.2) lyser jämnt. Spænd kontramøtrikken (3). Dra åt kontramuttern (3). Kontrollér tilbagemeldingens funktion. Kontrollér tilbagemeldingen fra den øverste yderstilling ved at på- og aflufte drevet. Lysdioden 2.2 lyser i den øverste yderstilling og slukker, så snart ventiltallerkenen sænkes. Kontrollera svarssignalen. Kontrollera svarssignalen för det övre ändläget genom att fylla på luft och avlufta manöverdonet. Lysdioden 2.2 lyser i det övre ändläget och slocknar så snart ventiltallriken sänks ned. Idrifttagning Kontrollér, at der ikke befinder sig genstande i systemet, som ikke hører til der. Aktivér ventilen en gang ved at aktivere med trykluft. Rengør rørledningssystemet før den første produktkørsel. Kontrollér under idrifttagningen regelmæssigt, at der ikke er lækager ved nogen tætninger. Udskift defekte tætninger. Idrifttagande Kontrollera att det inte finns några främmande föremål i systemet. Aktivera ventilen med tryckluft en gång. Rengör rörledningssystemet före den första produktkörningen. Kontrollera att tätningarna är intakta under idrifttagandet. Byt ut defekta tätningar Ventil N_ECO / W_ECO / Ventil N_ECO / W_ECO 15

Klipning af plæne De bedste klipperesultater får du ved at overlappe på den afklippede bane.

Klipning af plæne De bedste klipperesultater får du ved at overlappe på den afklippede bane. Cylinderplæneklipper SELEKTA 38 brugervejledning Læs denne manual omhyggelig før brug. Følg sikkerhedsinstruktionerne. Opbevar denne manual til senere brug/reference. Sikkerhed - Pas på klipperens skarpe

Læs mere

GOKART. Brugsanvisning Bruksanvisning. Importeret af Harald Nyborg A/S. Model: CT008 Best.nr. 8197

GOKART. Brugsanvisning Bruksanvisning. Importeret af Harald Nyborg A/S. Model: CT008 Best.nr. 8197 GOKART Importeret af Harald Nyborg A/S Brugsanvisning Bruksanvisning Model: CT008 Best.nr. 8197 Tillykke med deres nye gokart! De bedes læse denne brugsanvisning grundigt, før De samler gokarten eller

Læs mere

Model 77737. Brugsanvisning Bruksanvisning

Model 77737. Brugsanvisning Bruksanvisning Model 77737 Brugsanvisning Bruksanvisning HÅNLIPPER Introduktion For at du kan få mest mulig glæde af din nye håndklipper, beder vi dig gennemlæse denne brugsanvisning og de vedlagte sikkerhedsforskrifter,

Læs mere

Sikkerhed. Driftsvejledning. Omstilling af magnetventil uden dæmpning til magnetventil med dæmpning eller udskiftning af. VR , VAS 6 8 og MB 7

Sikkerhed. Driftsvejledning. Omstilling af magnetventil uden dæmpning til magnetventil med dæmpning eller udskiftning af. VR , VAS 6 8 og MB 7 0 Elster GmbH Edition 0. Oversættelse fra tysk D GB F NL I E S N P GR TR CZ PL RUS H www.docuthek.com Driftsvejledning Omstilling af magnetventil uden dæmpning til magnetventil med dæmpning eller udskiftning

Læs mere

Drifts- og monteringsvejledning

Drifts- og monteringsvejledning DP32 DP33 DP34 1.0 Generelt om driftsvejledningen... 9-2 2.0 Sikkerhedshenvisninger... 9-2 2.1 Symbolernes betydning...9-2 2.2 Forklaringer til sikkerhedsrelevante henvisninger.9-2 3.0 Opbevaring og transport...

Læs mere

Halogen Spot HS50 (50 watt) HS100 (100 watt)

Halogen Spot HS50 (50 watt) HS100 (100 watt) Brugsanvisning / Bruksanvisning Halogen Spot HS50 (50 watt) HS100 (100 watt) Halogen Spot HS50 og HS100 Læs venligst denne brugsanvisning omhyggeligt igennem inden halogen spotten tages i brug. Anvendelse:

Læs mere

BRUGSVEJLEDNING OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

BRUGSVEJLEDNING OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER BRUGSVEJLEDNING OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER HYDRAULISKE STENUDLØSER Version: 01 10 MEPV INDEX INDEX... 1 ORDLISTE... 2 NOTE... 2 INTRODUKTION... 3 1. SIKKERHEDS INSTRUKTION... 4 1.1 Hydraulisk system...

Læs mere

SEMET 11390-0104 XB 50/180. Bruksanvisning Handdriven sickmaskin. Brugsanvisning Håndbetjent sikkemaskine

SEMET 11390-0104 XB 50/180. Bruksanvisning Handdriven sickmaskin. Brugsanvisning Håndbetjent sikkemaskine SEMET SE DK Bruksanvisning Handdriven sickmaskin Brugsanvisning Håndbetjent sikkemaskine 11390-0104 XB 50/180 1. BESKRIVNING OCH ANVÄNDNING AV MASKINEN Maskinen är avsedd för falsning, krympning, rundning,

Læs mere

Sammenfoldelig Kørestol SL9241-12 Hopfällbar Körstol SL9241-12 (HN 4769)

Sammenfoldelig Kørestol SL9241-12 Hopfällbar Körstol SL9241-12 (HN 4769) Sammenfoldelig Kørestol SL9241-12 Hopfällbar Körstol SL9241-12 (HN 4769) Fremstillet for / Tillverkad för: aspiria nonfood GmbH Harksheider Straße 3 D-22399 Hamburg Dette produkt opfylder EU-direktivet

Læs mere

Skruemaskine Skruvdragare

Skruemaskine Skruvdragare Skruemaskine Skruvdragare Introduktion For at du kan få mest mulig glæde af dit nye værktøj, beder vi dig gennemlæse denne brugsanvisning og de vedlagte sikkerhedsforskrifter, før du tager det i brug.

Læs mere

BEMÆRK: Dette husvandværk er beregnet til huslig brug, overrisling af haver, øgning af anlægs vandtryk og almindelige omhældninger.

BEMÆRK: Dette husvandværk er beregnet til huslig brug, overrisling af haver, øgning af anlægs vandtryk og almindelige omhældninger. BEMÆRK: Inden installering påbegyndes, bør denne manual læses grundigt igennem! Skader opstået på grund af manglende hensyntagen til manualens henvisninger, kan ikke dækkes af garantien. Dette husvandværk

Læs mere

Brugervejledning Kopelevator SK25/50 - SK60/80 - SK100/120

Brugervejledning Kopelevator SK25/50 - SK60/80 - SK100/120 Brugervejledning Kopelevator SK25/50 - SK60/80 - SK100/120 1 Montage- og betjenings vejledning til kopelevatorer Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger... 2 Udførelse og anvendelsesformål... 3 Sikkerhedshenvisninger...

Læs mere

Køkken/brevvægt. Manual

Køkken/brevvægt. Manual Køkken/brevvægt Manual FUNKTIONER 1. Angiver mængden af vand og mælk 2. To vægt enhedssystemer: g og lb:oz 3. To volumen enhedssystemer ml og fl'oz 4. Lavt batteri / overbelastning indikation 5. Med høj

Læs mere

Vedligeholdelsesmanual Tørretumbler

Vedligeholdelsesmanual Tørretumbler Vedligeholdelsesmanual Tørretumbler T5190LE Type N1190.. Original vejledning 438 9098-10/DK 2015.09.11 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Symboler...5 2 Generelt...5 3 Vedligeholdelse...6 3.1 Rengør

Læs mere

TP 20 96-15. www.ifosanitar.com

TP 20 96-15. www.ifosanitar.com TP 20 96-15 0392983 SE Pump DK Pumpe 1670318 www.ifosanitar.com SE Montering av elpump för Ifö Solid duschkabiner. Karet Bestäm enl. fig på vilket ben pumpenheten skall fästas för att dess avlopp skall

Læs mere

SICE S45 DÆKSKIFTER MANUAL DK. > FLEX1ONE A/S Ladelundvej 37-39 6650 Brørup 76 15 25 00 mail: salg@flex1one.dk

SICE S45 DÆKSKIFTER MANUAL DK. > FLEX1ONE A/S Ladelundvej 37-39 6650 Brørup 76 15 25 00 mail: salg@flex1one.dk DÆKSKIFTER MANUAL DK > FLEXONE A/S Ladelundvej 37-39 6650 Brørup 76 5 25 00 mail: salg@flexone.dk INDHOLDSFORTEGNELSE Introduktion............ s. 03 Generel brug og sikkerhed............. s. 03 Generelle

Læs mere

Montage vejledning. for elektronisk gulvmonteret cisterne for toilet. Model C14.

Montage vejledning. for elektronisk gulvmonteret cisterne for toilet. Model C14. S i d e 1 Montage vejledning for elektronisk gulvmonteret cisterne for toilet Model C14. S i d e 2 Indholdsfortegnelse Indhold Indholdsfortegnelse... 2 Forord... 3 Overensstemmelseserklæring... 4 Service

Læs mere

FLENDER ARPEX lamelpakker med konusforskruning. ARC-6/8/10 Størrelse 225-6 til 1035-10. Monteringsvejledning AN 4241 da 06/2012.

FLENDER ARPEX lamelpakker med konusforskruning. ARC-6/8/10 Størrelse 225-6 til 1035-10. Monteringsvejledning AN 4241 da 06/2012. FLENDER ARPEX lamelpakker med konusforskruning ARC-6/8/10 Størrelse 225-6 til 1035-10 Monteringsvejledning FLENDER couplings FLENDER ARPEX lamelpakker med konusforskruning ARC-6/8/10 Størrelse 225-6 til

Læs mere

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 1 Montage- og betjeningsvejledning til kopelevatorer Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger... 2 Udførelse og anvendelsesformål... 3 Sikkerhedshenvisninger...

Læs mere

Brugervejledning ST 152 ST 205

Brugervejledning ST 152 ST 205 Brugervejledning ST 152 ST 205 1 Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger...3 Sikkerhedshenvisninger...3 Piktogramforklaring...4 Restrisiko...4 Delbetegnelser...5 Montage...7 Elektrisk udstyr...10 Betjening...10

Læs mere

ROLLATOR FJORDEN RULLATOR FJORDEN. Betjeningsvejledning. Bruksanvisning. Made in China. Vare nummer/art nr: 4278

ROLLATOR FJORDEN RULLATOR FJORDEN. Betjeningsvejledning. Bruksanvisning. Made in China. Vare nummer/art nr: 4278 Made in China Vare nummer/art nr: 4278 Fremstillet for/ Tillverkad för: ASPIRIA NONFOOD GMBH HARKSHEIDER STRASSE 3 D-22399 HAMBURG ROLLATOR FJORDEN Betjeningsvejledning RULLATOR FJORDEN Bruksanvisning

Læs mere

KØRESTOLEN BOGOTA RULLSTOL BOGOTA. Brugsanvisning. Bruksanvisning

KØRESTOLEN BOGOTA RULLSTOL BOGOTA. Brugsanvisning. Bruksanvisning DK SE KØRESTOLEN BOGOTA Brugsanvisning RULLSTOL BOGOTA Bruksanvisning DK Ryglænshøjde: 43 cm Højde i alt: 92 cm Længde i alt: 97 cm Bredde i alt: 63,5 cm foldet ud Bredde i alt: 27 cm sammenfoldet Egenvægt:

Læs mere

zense DIN-modul for svagstrøms input Model MIR-2130 Dansk - Svenska DK Ver 1.1 Zense MIR2130 ID110024000 1 - ANVENDELSE 6 - TILSLUTNINGSDIAGRAM

zense DIN-modul for svagstrøms input Model MIR-2130 Dansk - Svenska DK Ver 1.1 Zense MIR2130 ID110024000 1 - ANVENDELSE 6 - TILSLUTNINGSDIAGRAM Dansk - Svenska zense DIN-modul for svagstrøms input Model MIR-2130 DK Ver 1.1 1 - ANVENDELSE DIN-modulet er en zense enhed som benyttes til at modtage input fra svagstrøms tryk eller egnet sensor. Enheden

Læs mere

BWO 155 BWO 155 12V BWO 155 Z BWO 155 ERT. Original driftsvejledning

BWO 155 BWO 155 12V BWO 155 Z BWO 155 ERT. Original driftsvejledning 90 C 80 C BWO 155 BWO 155 1V BWO 155 Z BWO 155 ERT Original driftsvejledning 70 C 60 C 50 C 40 C Deutsche Vortex GmbH & Co. KG Kästnerstraße 6 7164 Ludwigsburg Germany Fon: +49(0)7141.55-0 E-Mail: info@deutsche-vortex.com

Læs mere

STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08

STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08 STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08 1 2 3 4 5 2 6 K 7 J G H J I 8 9 S R T Q 10 11 C D E, F A F J B K 3 DA DANSK 1 GENERELT Dette symbol betyder ADVARSEL. Personskade

Læs mere

Introduktion. 5 års ombytningsgaranti

Introduktion. 5 års ombytningsgaranti Limpistol Limpistol Introduktion For at du kan få mest mulig glæde af dit nye værktøj, beder vi dig gennemlæse denne brugsanvisning og de vedlagte sikkerhedsforskrifter, før du tager det i brug. Vi anbefaler

Læs mere

MULTI KØKKENMASKINE. Model Nr.: 1905 BETJENINGSVEJLEDNING. Læs denne betjeningsvejledning omhyggeligt inden brug

MULTI KØKKENMASKINE. Model Nr.: 1905 BETJENINGSVEJLEDNING. Læs denne betjeningsvejledning omhyggeligt inden brug MULTI KØKKNMSKIN Model Nr.: 1905 TJNINGSVJLNING Læs denne betjeningsvejledning omhyggeligt inden brug Tak, fordi du har valgt denne multi køkkenmaskine. Læs vejledningen omhyggeligt inden brug, så du kan

Læs mere

Montage- og Betjeningsvejledning EB 8111/8112 DA. Ventilserie V2001 Ligeløbsventil Type 3321

Montage- og Betjeningsvejledning EB 8111/8112 DA. Ventilserie V2001 Ligeløbsventil Type 3321 Ventilserie V2001 Ligeløbsventil Type 3321 Fig.1 Ventil Type 3321 med søjlelaterne for montage af elektrisk eller pneumatisk aktuator Montage- og Betjeningsvejledning EB 8111/8112 DA Udgave februar 2004

Læs mere

Instruktion for vedligeholdelse og brug af Husvandværk

Instruktion for vedligeholdelse og brug af Husvandværk Instruktion for vedligeholdelse og brug af Husvandværk 76600018 ADVARSEL! For at reducere risikoen for brand, elektrisk stød og personlig skade under installation og anvendelse af din pumpe, anbefales

Læs mere

Servicevejledning. Indholdsfortegnelse SP 8A. 50/60 Hz 1/3~

Servicevejledning. Indholdsfortegnelse SP 8A. 50/60 Hz 1/3~ Servicevejledning SP 8A 50/60 Hz 1/3~ Indholdsfortegnelse 1. Typeidentifikation...2 1.1 Typeskilt... 2 1.2 Typenøgle... 2 2. Tilspændingsmomenter og smøremidler... 3 3. Serviceværktøj...4 4. Demontering

Læs mere

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5.

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5. SAND PUMP MANUAL Sand filter pump Best.nr. 7892 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5 Side 1 Vigtige sikkerhedsanvisninger for Sandfilterpumpe Følgende vigtige punkter skal læses og forstås inden

Læs mere

GESTRA. GESTRA Steam Systems NRG 26-21. Driftsmanual 818507-00 Niveauelektrode NRG 26-21

GESTRA. GESTRA Steam Systems NRG 26-21. Driftsmanual 818507-00 Niveauelektrode NRG 26-21 GESTRA GESTRA Steam Systems NRG 26-2 Driftsmanual 88507-00 Niveauelektrode NRG 26-2 NRG 26-2 Dimensioner Alle dimensioner i mm NRG 26-2 NRG 6- G 3 /4 G 3 /4 G 3 /4 Isolering Kedelsvøb DN 50 80 20 2000

Læs mere

MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068

MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068 MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068 BRUGERMANUAL 1 VIGTIG INFORMATION DENNE VEJLEDNING ER UDELUKKENDE RETTET MOD KVALIFICEREDE INSTALLATØRER. DISSE OPLYSNINGER MÅ IKKE UDLEVERES TIL SLUTBRUGERE. LÆS

Læs mere

MD41289_LadyShaverDK.FH10 Thu Mar 25 16:54:43 2004 Seite 2 C M Y CM MY CY CMY K

MD41289_LadyShaverDK.FH10 Thu Mar 25 16:54:43 2004 Seite 2 C M Y CM MY CY CMY K MD41289_LadyShaverDK.FH10 Thu Mar 25 16:54:43 2004 Seite 2 Indholdsfortegnelse Sikkerhedshenvisninger...2 Oversigt...6 Betjeningselementer...7 Ibrugtagning...8 Genopladning...8 Barbering...10 Tørbarbering...10

Læs mere

1. Generelle sikkerhedsanvisninger

1. Generelle sikkerhedsanvisninger I nst al l at i onsanvi sni ng DK UWTes1762,UWKes1752 Fabrikanten arbejder hele tiden på at videreudvikle alle typer og modeller. Vi beder derfor om forståelse for, at vi forbeholder os retten til ændringer

Læs mere

UBK 46. Driftsvejledning 810562-00. Termisk vandudlader UBK 46

UBK 46. Driftsvejledning 810562-00. Termisk vandudlader UBK 46 UBK 46 Driftsvejledning 810562-00 Termisk vandudlader UBK 46 Indholdsfortegnelse Side Vigtige henvisninger Sikkerhedshenvisning... 7 Farehenvisninger...7 Oplysninger Pakningens indhold... 8 Systembeskrivelse...

Læs mere

Fjäderspännare Fjærspenner Jousenpuristin Fjederspænder

Fjäderspännare Fjærspenner Jousenpuristin Fjederspænder 19-1555 Manual 130815.indd 2013-08-15, 11.38.45 Art. 19-1555 Fjäderspännare Fjærspenner Jousenpuristin Fjederspænder Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42

Læs mere

AVK SpadeVentil - type 1-3 - 4 702

AVK SpadeVentil - type 1-3 - 4 702 Indledning AVK spadeventilen er en blødtættende, patenteret ventil med glat gennemløb. Den er selvrensende og tæt for flow i begge retninger. Fordele Lav vægt og kort byggelængde muliggør let installation

Læs mere

Bufferbeholder Bosch 120 4 Tilslutninger Installations- og vedligeholdelsesvejledning

Bufferbeholder Bosch 120 4 Tilslutninger Installations- og vedligeholdelsesvejledning Bufferbeholder Bosch 120 4 Tilslutninger Installations- og vedligeholdelsesvejledning Art.-nr.: 6 720 617 559 (05/2008) DA 2 Indholdsfortegnelse DA Indholdsfortegnelse 1 Sikkerhedsanvisninger og symbolforklaring

Læs mere

GESTRA Steam Systems VK 14 VK 16. Dansk. Driftsvejledning 818582-02. Skueglas Vaposkop VK 14, VK 16

GESTRA Steam Systems VK 14 VK 16. Dansk. Driftsvejledning 818582-02. Skueglas Vaposkop VK 14, VK 16 GESTRA Steam Systems VK 14 VK 16 DK Dansk Driftsvejledning 818582-02 Skueglas Vaposkop VK 14, VK 16 1 Indholdsfortegnelse Vigtige henvisninger Side Anvendelse i henhold til bestemmelserne...4 Sikkerhedshenvisning...4

Læs mere

ERP-2N / ERP-3N. ANVISNINGER VEDRØRENDE: Montage, drift, vedligeholdelse & demontering

ERP-2N / ERP-3N. ANVISNINGER VEDRØRENDE: Montage, drift, vedligeholdelse & demontering ERP-2N / ERP-3N ANVISNINGER VEDRØRENDE: Montage, drift, vedligeholdelse & demontering Generelt I disse anvisninger refererer udtrykkene VAV-enhed eller VAV-spjæld til ERP-2N og ERP-3N. I vejledningen beskrives

Læs mere

Neotherm reguleringsventiler

Neotherm reguleringsventiler Pneumatisk reguleringsventil 3222/2780-1 (3222 med flangehus) Pneumatisk reguleringsventil 3222/2780-2 med positioner 3760 (3222 med svejseender) Elektrisk reguleringsventil 3222/5825 (3222 med svejseender)

Læs mere

Brugsanvisning / Bruksanvisning LED Ring Pro 12 dioder Hvid / RGB LED Ring Pro 12 dioder Vit / RGB

Brugsanvisning / Bruksanvisning LED Ring Pro 12 dioder Hvid / RGB LED Ring Pro 12 dioder Vit / RGB Brugsanvisning / Bruksanvisning LED Ring Pro 12 dioder Hvid / RGB LED Ring Pro 12 dioder Vit / RGB www.pondteam.com 1 DANSK : Læs venligst denne brugsanvisning omhyggeligt igennem inden denne LED Ring

Læs mere

HINDLE. Ultra-Seal kugleventiler med flydende kugle tilbyder overlegen tæthed nedstrøms og til atmosfæren, i udførsel med reduceret og fuld boring.

HINDLE. Ultra-Seal kugleventiler med flydende kugle tilbyder overlegen tæthed nedstrøms og til atmosfæren, i udførsel med reduceret og fuld boring. HINDLE Ultra-Seal kugleventiler med flydende kugle tilbyder overlegen tæthed nedstrøms og til atmosfæren, i udførsel med reduceret og fuld boring. Indhold 1 Opbevaring/beskyttelse 1 2 Montering 1 3 Rutinemæssig

Læs mere

Lumination LED-amaturer

Lumination LED-amaturer GE Lighting Solutions Monteringsvejledning Lumination LED-amaturer Ophængt LED-amatur (Serie EP14) Produktegenskaber Lang levetid (50.000 timer nominelt) 5 års garanti IP30 Klassificeret til montering

Læs mere

STIGA PARK 121 M 8211-3011-09

STIGA PARK 121 M 8211-3011-09 STIGA PARK 121 M 8211-3011-09 1. Park -1993 5a. D 5b. 2. Park -1993 6a. Park -1999 6b. Park 2000- F G H 3. Park -1993 7. I I 4. Park -1993 8. 2 J 9. 13. 10. 14. Z X Y W V 11. 15. Denna produkt, eller delar

Læs mere

FLÅMASKINE LIGHT OLIE/LUFT

FLÅMASKINE LIGHT OLIE/LUFT BETJENINGSVEJLEDNING FLÅMASKINE LIGHT OLIE/LUFT Tlf. 7589 1244 * Fax. 7589 1180 C:\Gol\manualer\Flåmaskine.doc Flåmaskine 2 / 13 FLÅMASKINE TYPE: MASKIN NR.: ÅR: KUNDE: FORHANDLER: Typeskilt 7 TYPE: 270

Læs mere

DANSK 4 NORSK 6 SUOMI 8 SVENSKA 10

DANSK 4 NORSK 6 SUOMI 8 SVENSKA 10 SY DANSK 4 NORSK 6 SUOMI 8 SVENSKA 10 DANSK Sådan smøres symaskinen ADVARSEL! Sluk altid for symaskinen, og træk stikket ud af stikkontakten, før du smører den. 1 Brug altid smøreolie til symaskinen.

Læs mere

INSTRUKTION. Bernard el-aktuator

INSTRUKTION. Bernard el-aktuator INSTRUKTION IN110B, Nr. B107DKF Bernard el-aktuator Type SQ4 Indhold Opstart... 2 Normal lukkeretning... 2 Komplet leverance... 2 1. Indstilling af mekaniske anslag, 90 - drejende (fig. 1)... 3 2. Indstilling

Læs mere

INSTRUKTION. Bernard el-aktuator

INSTRUKTION. Bernard el-aktuator INSTRUKTION IN113, Nr. B104DKE Bernard el-aktuator Type SQ100, SQ250 SQ400, SQ600, SQ1000 Indhold Opstart... 2 Normal lukkeretning... 3 Komplet leverance... 3 1. Indstilling af mekaniske anslag, 90 -drejende...

Læs mere

Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen

Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen 6 720 614 054-00.1D Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen CC 160 da Betjeningsvejledning 6 720 614 434 DK (2007/06) OSW 2 Indholdsfortegnelse DK Indholdsfortegnelse 1 Sikkerhedsråd og symbolforklaring

Læs mere

STIGA COLLECTOR 30" B BRUGSANVISNING 8211-1227-02

STIGA COLLECTOR 30 B BRUGSANVISNING 8211-1227-02 STIGA COLLECTOR 30" B BRUGSANVISNING 8211-1227-02 S SVENSKA 1. 2. 3. 4. SVENSKA S 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. S SVENSKA 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. DANSK DK SIKKERHEDSFORSKRIFTER 1. Lad aldrig nogen bruge

Læs mere

Assembly instructions

Assembly instructions EN Assembly instructions DE Montageanleitung DA Montagevejledning FR Notice de Montage SV Monteringsanvisning NL Montage Instructies NO Montasjeveiledning FI Kokoonpanoohjeet Mars 6700, 800, 9900, 11500

Læs mere

Montering & Vedligehold. Vejledning. Type T2, T5, T6 & T8 manuel ventil. Overensstemmelseserklæring. Overensstemmelseserklæring: Dansk Svensk 03-2009

Montering & Vedligehold. Vejledning. Type T2, T5, T6 & T8 manuel ventil. Overensstemmelseserklæring. Overensstemmelseserklæring: Dansk Svensk 03-2009 Overensstemmelseserklæring Bilag 13.6 Overensstemmelseserklæring: Fabrikanten Venti AS Banevænget 3 8362 Hørning 03-2009 erklærer hermed, at nedenstående: VentiSlangevinde VentiBrandskabe Som er omfattet

Læs mere

Monterings vejledning. Amico K38-Gota Knækarms markise

Monterings vejledning. Amico K38-Gota Knækarms markise Amico K38-Gota Knækarms markise Tjekliste 1 Gennemgå din følgeseddel og tjek om alt er korrekt, samt alle dele er med. Hvis der er noget der ikke stemmer overens bedes du kontakte os. Værktøj 2 Værktøjet

Læs mere

CG rsb STIGA-71503804/0 22-12-2003 11:27 Pagina 1 45S EL 45 EL LADYBIRD 71503804/0

CG rsb STIGA-71503804/0 22-12-2003 11:27 Pagina 1 45S EL 45 EL LADYBIRD 71503804/0 CG rsb STIGA-71503804/0 22-12-2003 11:27 Pagina 1 LADYBIRD 45 EL 45S EL 71503804/0 CG rsb STIGA-71503804/0 22-12-2003 11:27 Pagina 1 1 CG rsb STIGA-71503804/0 22-12-2003 11:27 Pagina 2 2 CG rsb STIGA-71503804/0

Læs mere

MINI SANDBLÆSER 4100-405

MINI SANDBLÆSER 4100-405 MINI SANDBLÆSER 4100-405 BRUGERMANUAL Beskrivelse 4100-450 Mini-blæsekabinet er designet til at rense, polere og overfladebehandle mindre dele, KUN ved brug af tørt blæsemiddel. Teknisk data: Kapacitet,

Læs mere

Hydraulisk hammer HH10 HH10RV. HYCON A/S Juelstrupparken 11 DK-9530 Støvring Denmark

Hydraulisk hammer HH10 HH10RV. HYCON A/S Juelstrupparken 11 DK-9530 Støvring Denmark Hydraulisk hammer HH10 HH10RV HYCON A/S Juelstrupparken 11 DK-9530 Støvring Denmark Tel: +45 9647 5200 Fax: +45 9647 5201 Mail: hycon@hycon.dk www.hycon.dk Indholdsfortegnelse Side 1. Generelt... 2 2.

Læs mere

OCEAN/OCEAN XL. Bruse- og toiletkørestol Betjeningsvejledning

OCEAN/OCEAN XL. Bruse- og toiletkørestol Betjeningsvejledning OCEAN/OCEAN XL DA Bruse- og toiletkørestol Betjeningsvejledning DA VIGTIGT! Læs denne betjeningsvejledning opmærksomt igennem, før du anvender produktet. Læg mærke til alle henvisninger, især sikkerhedshenvisningerne,

Læs mere

TRIGGER MODULE DANSK NORSK SVENSKA ENGLISH. MONTERINGSVEJLEDNING Installasjonsvejledning Monteringssanvisning Mounting instruction

TRIGGER MODULE DANSK NORSK SVENSKA ENGLISH. MONTERINGSVEJLEDNING Installasjonsvejledning Monteringssanvisning Mounting instruction TRIGGER MODULE DANSK NORSK SVENSKA ENGLISH MONTERINGSVEJLEDNING Installasjonsvejledning Monteringssanvisning Mounting instruction M 536991000902092016 THERMEX TRIGGER MODULE 3 INDHOLDSFORTEGNELSE Dansk

Læs mere

Neotherm Solar Mobilcenter. Installation- og betjeningsvejledning INSTALLATION- OG BETJENINGSVEJLEDNING

Neotherm Solar Mobilcenter. Installation- og betjeningsvejledning INSTALLATION- OG BETJENINGSVEJLEDNING Neotherm Solar Mobilcenter Installation- og betjeningsvejledning 1. Konformitetserklæring Neotherm Solar Mobilcenter er produceret i henhold til de grundlæggende europæiske retningsliner. De tilhørende

Læs mere

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ART NR 330340 EAN NR 5709133330309 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning Installationsvejledning Funktionsmoduler xm10 DK Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger............................ 4 1.1 Symbolforklaring..............................................

Læs mere

Sdr. Ringvej Vejen - Tlf Fax

Sdr. Ringvej Vejen - Tlf Fax Original brugsanvisning Varenr.: 9054508-509 230V Fluefanger Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Fluefanger til 150 m 2 - Varenr. 9054508 Fluefanger til 200

Læs mere

Brændesav m/hårdmetalklinge

Brændesav m/hårdmetalklinge MODEL: LOG SAW 400 Art.: 75107625 Brændesav m/hårdmetalklinge LÆS VENLIGST DENNE VEJLEDNING OMHYGGELIGT IGENNEM INDEN MASKINEN ANVENDES 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsinstruktioner...2 3. Saven i

Læs mere

Imported by: Aspiria Nonfood GmbH Harksheider Straße 3 D-22399 Hamburg. Cykelhjelm. Brugsvejledning

Imported by: Aspiria Nonfood GmbH Harksheider Straße 3 D-22399 Hamburg. Cykelhjelm. Brugsvejledning Imported by: Aspiria Nonfood GmbH Harksheider Straße 3 D-22399 Hamburg Cykelhjelm Brugsvejledning Brugsvejledning Stort tillykke med købet af denne cykelhjelm. Den er udelukkende designet til privat, ikke-kommerciel

Læs mere

Monterings & Betjeningsvejledning. Acrimo 6705 Kassette knækarmsmarkise

Monterings & Betjeningsvejledning. Acrimo 6705 Kassette knækarmsmarkise Monterings & Betjeningsvejledning Acrimo 6705 Kassette knækarmsmarkise 1 Grundversion Pos. Komponenter Pos. Komponenter 1 Beslag 17 Knæled med kæde V/H 2 Spærbeslag komplet med skruer DIN 933 M 10x30 18

Læs mere

1-Funktions multitavle 0300440 Aquatronic

1-Funktions multitavle 0300440 Aquatronic 1-Funktions multitavle 0300440 Aquatronic Manual for program 1FV1.0 (se mærkning på kreds U2) Mærkespænding: Mærkeeffekt: Mærkestrøm: 230 V, 50Hz, 1 fase. 2300 W 10 A Summen af belastninger må ikke overstige

Læs mere

Signalhorn 105 db (A)

Signalhorn 105 db (A) Signalhorn 105 db (A) Driftsvejledning Additional languages www.stahl-ex.com & CS Clifford & Snell Generelle oplysninger Indholdsfortegnelse 1 Generelle oplysninger...3 1.1 Producent...3 1.2 Oplysninger

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE Dette apparat er i overensstemmelse med følgende direktiver: Fabrikanten forbeholder sig ret til ændring af maskinen eller indholdet af manualen, uden forudgående

Læs mere

BRUGS- OG MONTERINGSVEJLEDNING

BRUGS- OG MONTERINGSVEJLEDNING BRUGS- OG MONTERINGSVEJLEDNING BUFFERBEHOLDER» SBP 200 E» SBP 400 E» SBP 700 E» SBP 700 E SOL» SBP 200 E cool» SBP 400 E cool BETJENING GENEREL VEJLEDNING BETJENING 2 1. Generel vejledning 2 1.1 Henvisning

Læs mere

MANUAL UNICLEAN UNICLEAN UNICLEAN-2

MANUAL UNICLEAN UNICLEAN UNICLEAN-2 MANUAL UNICLEAN UNICLEAN UNICLEAN-2 INDHOLDSFORTEGNELSE MANUAL... SIDE 3 MASKINE... SIDE 3 TYPE... SIDE 3 ANVENDELSE... SIDE 3 MONTERING... SIDE 3 DEMONTERING... SIDE 3 DRIFT... SIDE 3 VEDLIGEHOLD... SIDE

Læs mere

Monteringsvejledning til cirkulerende system type 303

Monteringsvejledning til cirkulerende system type 303 Monteringsvejledning til cirkulerende system type 303 Monteringsvejledning type 303: Anlæget skal monteres vandret og fastgøres med 4 skruer. Rørene til cirkulation skal vær min. ½ og max. ¾ og skal monteres

Læs mere

IP54. Halogenstrålkastare med stativ Halogenlyskaster med stativ Halogeenivalonheitin ja teline Halogenspot med stativ 500 W. 1,0 m. Art.

IP54. Halogenstrålkastare med stativ Halogenlyskaster med stativ Halogeenivalonheitin ja teline Halogenspot med stativ 500 W. 1,0 m. Art. Halogenstrålkastare med stativ Halogenlyskaster med stativ Halogeenivalonheitin ja teline Halogenspot med stativ 500 W 1,0 m 1 SE Halogenstrålkastare med stativ Max 500 W 230 V Viktig information före

Læs mere

Brugsanvisning Bundtnings-anordning

Brugsanvisning Bundtnings-anordning Brugsanvisning Bundtnings-anordning D1040349 - version - 2008/01 DK Copyright by Posch Gesellschaft m. b. H., Made in Austria Producent 1 Producent POSCH Gesellschaft m.b.h. Paul-Anton-Keller-Strasse 40

Læs mere

Tyskland. 67663 Kaiserslautern KW 08/2016. Denisstr. 28A. Foto-Elektronik-Vertriebs-GmbH. Supra. Vindues- og døralarm

Tyskland. 67663 Kaiserslautern KW 08/2016. Denisstr. 28A. Foto-Elektronik-Vertriebs-GmbH. Supra. Vindues- og døralarm Supra Foto-Elektronik-Vertriebs-GmbH Denisstr. 28A 67663 Kaiserslautern Tyskland KW 08/2016 2508 4047 Vindues- og døralarm A 1 2 3 4 4x 5 6 4x B 7 8 9 10 11 12 13 15 16 14 1 Leveringsomfang/apparatdele

Læs mere

7JOUBHF %BOTL SvenskB 1

7JOUBHF %BOTL SvenskB 1 Svensk 1 8x 3x 2x 6x 2x 3.2 x 13mm 6x 6x 4.8 x 38mm Ø 6.4 mm 10x 4 x 16mm! 2 1 4 X Ø 8 mm x6 X = Y - 162-650-900 2 m MIN 685 m X MAX 1085 mm 162 mm 650 mm 4.8 x 38 mm 900 mm 5 3 6 1 4.8 x 38 mm 2 3 Y 7

Læs mere

SLINGTRAINER Vejledning Instruktioner DK SE

SLINGTRAINER Vejledning Instruktioner DK SE SE DK SLINGTRAINER Vejledning Instruktioner SE DK DANSK VEJLEDNING SLINGTRAINER 3 GENERELT TILSIGTET BRUG Dette udstyr er designet til privat brug og må ikke bruges til kommercielle, medicinske eller

Læs mere

DN15 til 100 KE43, 61, 63, 71 og 73 Betjeningsventiler

DN15 til 100 KE43, 61, 63, 71 og 73 Betjeningsventiler 3010052/3 IM-S24-15 CH Issue 3 DN15 til 100 KE43, 61, 63, 71 og 73 Betjeningsventiler Installations- og vedligeholdelsesvejledning 1. Drift 2. Installation og ibrugtagning 3. Ventil valgmuligheder 4. Vedligehold

Læs mere

Brugsanvisning / Bruksanvisning

Brugsanvisning / Bruksanvisning Halogenlys / Halogenljus Slange / Slang Ledning / Kabel Pakning / Packning Brugsanvisning / Bruksanvisning Vandstenspumpe /Vattenstenspump AQ350 / 700 / 1000 / 1500 AQ350L / AQ 700L / AQ1000L / AQ1500L

Læs mere

foretages af autoriseret installatør. Er der en stophane eller balofix samt stikkontakt

foretages af autoriseret installatør. Er der en stophane eller balofix samt stikkontakt Installationsvejledning VAQ Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker Quooker en består af en lille vandbeholder under køkkenvasken, som er sluttet til koldvandsledningen.

Læs mere

Driftsvejledning TKA 500-0. dansk

Driftsvejledning TKA 500-0. dansk Driftsvejledning TKA 500-0 dansk Indholdsfortegnelse 1. Sikkerhed...3 1.1 Generelle sikkerhedshenvisninger...3 1.2 Specifikke sikkerhedshenvisninger...4 2. Beskrivelse...5 2.1 Korrekt anvendelse...6 2.3

Læs mere

Indhold. 1. Generelle sikkerhedsanvisninger

Indhold. 1. Generelle sikkerhedsanvisninger I nst al l at i onsanvi sni ng I KB( P)2750,I K( B)2710,I KB( P)2350,I K( B)2310,I K3510,I K3514 Indhold 1. Generelle sikkerhedsanvisninger... 1 2. Transport af apparatet... 2 3. Opstilling af apparatet...

Læs mere

NRG NRG NRG Montagevejledning Niveauelektrode NRG 16-12, NRG 17-12, NRG 19-12

NRG NRG NRG Montagevejledning Niveauelektrode NRG 16-12, NRG 17-12, NRG 19-12 Montagevejledning 810170-01 Niveauelektrode,, ,, Dimensioner 1 Udligningsboringen placeres så højt som muligt og så tæt på kedelvægen som muligt. Alle dimensioner i [mm] Kedelsvøb DN 50 1 > 80 20 < 1500

Læs mere

TIH 500 S / TIH 700 S

TIH 500 S / TIH 700 S TIH 500 S / TIH 700 S A BETJENINGSVEJLEDNING INFRARØD VARMEPANEL TRT-BA-TIH500STIH700S-TC-001-DA Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... 1 Sikkerhed... 2 Oplysninger om instrumentet...

Læs mere

2. Transport af apparatet. 3. Opstilling af apparatet

2. Transport af apparatet. 3. Opstilling af apparatet I nst al l at i onsanvi sni ng DK I KB3550,I KB( P)3554 Indhold 1. Generelle sikkerhedsanvisninger... 1 2. Transport af apparatet... 1 3. Opstilling af apparatet... 1 3.1. Bortskaffelse af emballage...

Læs mere

Drifts- og monteringsvejledning

Drifts- og monteringsvejledning Afspærringsventil med grafitpakning 1.0 Generelt om driftsvejledningen...9-2 2.0 Sikkerhedshenvisninger...9-2 2.1 Symbolernes betydning... 9-2 2.2 Forklaringer til sikkerhedsrelevante henvisninger... 9-2

Læs mere

Svan Lift Brugs- og monteringsanvisning

Svan Lift Brugs- og monteringsanvisning 2010-05-20/ ver 6 Brugs- og monteringsanvisning Art nr: 10780 Svan Lift Brugs- og monteringsanvisning VIGTIGT! Svan Lift må ikke anvendes, serviceres eller rengøres af personer, som ikke har læst eller

Læs mere

Brugervejledning for FLAIR bindemaskine XDL-40

Brugervejledning for FLAIR bindemaskine XDL-40 Brugervejledning for FLAIR bindemaskine XDL-40 www.folkelarsen.dk Dansk instruktion for XDL-40 bindemaskine Læs denne brugervejledning Varenr. 89664 før maskinen tages i brug Læs denne brugsvejledning

Læs mere

AEROVIT Int. Pat. Pend.

AEROVIT Int. Pat. Pend. AEROVIT TEKNISKE DATA OG BRUGSANVISNING FOR DRIFT OG VEDLIGEHOLD AF SODBLÆSNINGSANLÆG AEROVIT Int. Pat. Pend. AEROVIT A/S Korden 15 ٠DK - 8751 Gedved Tel. +45 86 92 44 22 Fax +45 86 92 29 19 CVR/VAT 28

Læs mere

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425 12/2014 Mod: DRINK-38/SE Production code: CEV425 Brugsvejledning DRINK-38/SE Vigtige instruktioner: De i dette dokument beskrevne kølere, er udelukkende designet til opbevaring og afkøling af drikkevarer

Læs mere

STIGA PARK 2WD. 125 Combi Pro B BRUGSANVISNING. »HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0546-01

STIGA PARK 2WD. 125 Combi Pro B BRUGSANVISNING. »HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0546-01 STIGA PARK 2WD 125 Combi Pro B BRUGSANVISNING»HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0546-01 1 2 3 4 5 6 7 8 C A B 9 10 1/3 11 12 D 13 24 Nm DA DANSK 1 GENERELT Dette symbol betyder ADVARSEL. Der er risiko for alvorlig

Læs mere

Montagevejledning IN123 (nov. 2017)

Montagevejledning IN123 (nov. 2017) Montagevejledning IN123 (nov. 2017) Køle-kugleventil AT3534-K, AT3533-K DN15-50 S36FBS-K DN65-125 Korrekt flowretning Ventilen er mærket med en flowpil der angiver flowretningen gennem ventilen. Ventilens

Læs mere

Retningsventil type VDH 30EC 4/3 Til Cetop 3 flange montage (ISO 4401) og inline montage

Retningsventil type VDH 30EC 4/3 Til Cetop 3 flange montage (ISO 4401) og inline montage Datablad Retningsventil type VDH 30EC 4/3 Til Cetop 3 flange montage (ISO 4401) og inline montage Anvendelse Retningsventilerne anvendes til at styre vandets gennemstrømningsretning. Ventilerne er konstrueret

Læs mere

d) Vær opmærksompå risikoen for beskadigelse af ansigt, hænder og fødder.

d) Vær opmærksompå risikoen for beskadigelse af ansigt, hænder og fødder. ADVARSEL SIKKERHED a) Kanttrimmerem må ikke overlades til børn eller umyndige unge, bortset fra unge, som er i lære og under opsyn af fagfolk. b) Der må ikke komme nogen indenfor en radius af 5 meter,

Læs mere

Brugsanvisning. Bure. Gangborde. Bure XL 56-315

Brugsanvisning. Bure. Gangborde. Bure XL 56-315 Brugsanvisning Bure Gangborde Bure XL 56-315 Kære Bruger Bruksanvisning Bure Tillykke! Du har anskaffet et Bure Gangbord. I denne brugsanvisning får du vigtige oplysninger om, hvordan du benytter Bure

Læs mere

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren Betjeningsvejledning Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24 Til ejeren Vigtige generelle tips Gaskedlen må kun bruges i henhold til formålet, og betjeningsvejledningen skal overholdes

Læs mere

Instalationsanvisning

Instalationsanvisning Instalationsanvisning DK UWT1682 1 Fabrikanten arbejder hele tiden på at videreudvikle alle typer og modeller. Vi beder derfor om forståelse for, at vi forbeholder os retten til ændringer af form, udstyr

Læs mere

DK... Fritstående skinnesystem, justerbart. Vers. 3.00

DK... Fritstående skinnesystem, justerbart. Vers. 3.00 DK... Fritstående skinnesystem, justerbart Vers. 3.00 Fritstående skinnesystemer, justerbare Varenr.: 553000 556000 556297 1.00.... Formål og anvendelse.... 3 1.01...Producent...3 1.02...Anvendelsesformål

Læs mere

Montage- og betjeningsvejledning

Montage- og betjeningsvejledning Montage- og betjeningsvejledning Betjeningsmodul BM-Solar Wolf GmbH Postfach 1380 D-84048 Mainburg Tlf. +49 (0) 875 1740 Fax +49 (0) 875 174 1600 Internet: www.wolf-heiztechnik.de 30 Vare-nr.: 62194_xx07

Læs mere