Driftsvejledning/Bruksanvisning. ECOVENT -Ventil N_/ECO / W_/ECO ECOVENT Valve N_/ECO / W_/ECO. Udgave/Utgåva Dansk/Svenska

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Driftsvejledning/Bruksanvisning. ECOVENT -Ventil N_/ECO / W_/ECO ECOVENT Valve N_/ECO / W_/ECO. Udgave/Utgåva 2014-07 Dansk/Svenska"

Transkript

1 Driftsvejledning/Bruksanvisning ECOVENT -Ventil N_/ECO / W_/ECO ECOVENT Valve N_/ECO / W_/ECO Udgave/Utgåva Dansk/Svenska engineering for a better world GEA Mechanical Equipment

2 Ventil N_ECO / W_ECO / Ventil N_ECO / W_ECO

3 Indhold Vigtige forkortelser og begreber... 2 Sikkerhedshenvisninger... 4 Korrekt anvendelse... 4 Personale... 4 Ombygninger, reservedele, tilbehør... 4 Generelle forskrifter... 4 Markering af sikkerhedshenvisninger i driftsvejledningen... 5 Yderligere symboler... 5 Særlige faresteder... 6 Anvendelsesformål... 7 Transport og opbevaring... 7 Kontrol af leverancen... 7 Transport... 7 Vægt... 8 Opbevaring... 8 Konstruktion og funktion... 8 Konstruktion... 8 Drevfunktion Montering og drift Monteringsposition Ventil med rørtilslutningselementer, der kan løsnes Ventil med svejsestuds Pneumatisk tilslutning Elektrisk tilslutning Idrifttagning Fejl, årsag, udbedring Vedligeholdelse Inspektioner Vedligeholdelsesintervaller Før afmonteringen Afmontering af ventil N_ECO Afmontering af ventil W_ECO Vedligeholdelse Montering Tekniske data Rørender VARIVENT -system Værktøj/smøremidler Tætningsmaterialernes bestandighed Bilag Reservedelslister Målblade Slangetilslutningsskemaer Integreringserklæring Innehållsförteckning Viktiga förkortningar och begrepp... 2 Säkerhetsanvisningar... 4 Ändamålsenlig användning... 4 Personal... 4 Ombyggnader, reservdelar, tillbehör... 4 Allmänna föreskrifter... 4 Säkerhetsanvisningarnas symboler i bruksanvisningen... 5 Andra symboler... 5 Särskilda farozoner... 6 Användning... 7 Transport och förvaring... 7 Kontroll av leveransen... 7 Transport... 7 Vikt...8 Förvaring... 8 Konstruktion och funktion... 8 Konstruktion... 8 Manöverdon Montering och drift Inbyggnadsläge Ventil med reglerbara röranslutningsdelar Ventil med svetstuts Pneumatisk anslutning Elanslutning Idrifttagande Störning, orsak, åtgärd Underhåll Inspektioner Underhållsintervaller Före demonteringen Demontering av ventil N_ECO Demontering av ventil W_ECO Underhåll...28 Montering Tekniska data Rörändar VARIVENT -system Verktyg / smörjmedel Tätningsmaterialets beständighet Bilaga Reservdelslista Mätblad Slangdragning Försäkran om inbyggnad Ventil N_ECO / W_ECO / Ventil N_ECO / W_ECO 1

4 Vigtige forkortel ser og begreber Viktiga förkortningar och begrepp BS Britisk standard BS Brittisk Standard bar Måleenhed til trykket Alle trykangivelser [bar/psi] står for overtryk [bar g /psi g ], såfremt intet andet er udtrykkeligt beskrevet. bar Enhet för tryck Alla uppgifter om tryck [bar/psi] gäller övertryck [bar g /psi g ] om inget annat uttryckligen anges. ca. Cirka ca cirka C Temperaturmåleenhed i grader celsius C Måttenhet för temperatur, grader Celsius Cv-Wert Flow koefficient [US gallons per minute] 1 Cv = 1,17 x Kv Cv-Wert Flödeskoefficient [US gallons per minute] 1 Cv = 1,17 x Kv dm 3 n Måleenhed for volumen Kubikdecimeter Normvolumen (normliter) dm 3 n Måttenhet för volym kubikdecimeter standardvolym (standardliter) DN DIN-nominel bredde DN DIN nominell diameter DIN Tysk norm fra DIN Deutsches Institut für Normung e.v. DIN Tysk norm från DIN Deutsches Institut für Normung e.v. EN Europæisk norm EN Europeisk Norm EPDM Materialedata Betegnelse i henhold til DIN/ISO 1629 Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk EPDM Materialangivelse Förkortning enligt DIN/ISO 1629 Etylen-Propylen-Dien-Kautschuk F Temperaturmåleenhed i grader fahrenheit F Måttenhet för temperatur, grader Fahrenheit FKM Materialedata Betegnelse i henhold til DIN/ISO 1629 Fluor-Kautschuk FKM Materialangivelse Förkortning enligt DIN/ISO 1629 Fluor-kautschuk h Måleenhed for tid Time h Måttenhet för tid Timmar HNBR Materialedata Betegnelse i henhold til DIN/ISO 1629 Hydreret acrylnitril-butadien-kautschuk HNBR Materialangivelse Förkortning enligt DIN/ISO 1629 Hydrerad acrylnitril-butadien-kautschuk IP Beskyttelsesmetode IP Skyddsklass ISO International standard fra International Organization for Standardization ISO Internationaler Standard från International Organization for Standardization kg Måleenhed for vægt Kilogram kg Måttenhet för vikt Kilogram kn Måleenhed for kraft Kilonewton kn Måttenhet för kraft Kilonewton Ventil N_ECO / W_ECO / Ventil N_ECO / W_ECO

5 Kv-værdi Flow koefficient [m³/s] 1 KV = 0,86 x Cv Kv värde Flödeskoefficient [m³/s] 1 KV = 0,86 x Cv l Måleenhed for volumen Liter l Måttenhet för volym Liter maks. Maksimal max. maximal mm Måleenhed for længden millimeter mm Måttenhet för längd millimeter μm Måleenhed for længden mikrometer μm Måttenhet för längd mikrometer M Metrisk M Metrisk Nm Måleenhed for arbejdet newtonmeter Betegnelse for tilspændingsmomentet 1 Nm = 0,737 lbft Pound-Force/pundkraft (lb) + Feet/fod (ft) Nm Måttenhet för arbete newtonmeter Beteckning för vridmoment 1 Nm = 0,737 lbft Pound-Force/pundkraft (lb) + Feet/fot (ft) PA Polyamid PA Polyamid PE-LD Polyethylen med lav massefylde PE-LD Polyetylen låg densitet PTFE Polytetrafluorethylen PTFE Polytetrafluorethylen psi Måleenhed til trykket Alle trykangivelser [bar/psi] står for overtryk [bar g /psi g ], såfremt intet andet er udtrykkeligt beskrevet. psi Enhet för tryck Alla uppgifter om tryck [bar/psi] gäller övertryck [bar g /psi g ] om inget annat uttryckligen anges. SET-UP Selvlærende installation SET-UP-proceduren gennemfører alle nødvendige indstillinger for genereringen af meldinger i forbindelse med idrifttagning og vedligeholdelse. SET-UP Självlärande installation SET-UP-proceduren genomför alla nödvän - diga inställningar för generering av medde - landen vid idrifttagande och underhåll. str. Betegnelse for størrelse af værktøjsnøgler NV Beteckning för verktygsnyckelns bredd nyckelvidd s. Kap. se kapitel s. kap. se kapitel T.VIS Tuchenhagen ventil informations-system T.VIS Tuchenhagen ventil informations-system V DC Volt direct current = Jævnstrøm V DC Volt direct current = likström V AC Volt alternating current = Vekselstrøm V AC Volt alternating current = växelström W Måleenhed for effekten watt W Måttenhet för effekt watt TIG Svejsemetode Wolfram-svejsning i inaktiv atmosfære WIG Svetsning Wolfram-Inertgas-svetsning Tomme OD Rørmål iht. britisk standard (BS), Outside Diameter Tum OD Röruppmätning enligt brittisk standard (BS), outside diameter Tomme IPS Amerikanisk rørmål Iron Pipe Size Tum IPS Amerikansk röruppmätning iron pipe size Ventil N_ECO / W_ECO / Ventil N_ECO / W_ECO 3

6 Sikkerhedshenvisninger Korrekt anvendelse Ventilen er kun beregnet til det beskrevne anvendelsesformål. Hvis kompensatoren benyttes på anden måde end beskrevet, betragtes dette som ukorrekt anvendelse. For sådanne skader påtager GEA Tuchenhagen sig intet ansvar; risikoen ved en sådan ukorrekt anvendelse bærer brugeren selv. Forudsætningerne for en fejlfri og sikker drift af ventilen er korrekt transport og opbevaring samt en faglig korrekt opstilling. Med til korrekt anvendelse hører også overholdelse af drifts-, service- og vedligeholdelsesbetingelserne. Personale Betjenings- og servicepersonalet skal have de kvalifikationer, der er nødvendige, for at udføre disse arbejder. Personalet skal desuden orienteres om faremomenterne samt kende og overholde de sikkerhedshenvisninger, der er anført i dokumentationen. Arbejder på det elektriske anlæg må udelukkende udføres af en autoriseret elektriker. Säkerhetsanvisningar Ändamålsenlig användning Ventilen får endast användas för angivet ändamål. All annan användning är ej ändamålsenlig. GEA Tuchenhagen ansvarar inte för skador som orsakas av ej ändamålsenlig användning. För att ventilen ska fungera felfritt krävs korrekt transport och förvaring, liksom uppställning och montering. Till ändamålsenlig användning hör även att följa bruks - anvisningen och underhållsanvisningarna. Personal Operatörer och underhållspersonal måste vara kvalificerade för sina arbetsuppgifter. Personalen måste informeras om risker samt känna till och följa gällande säkerhetsanvisningar. Arbeten på elektriska anläggningar får endast utföras av behörig elektriker. Ombygninger, reservedele, tilbehør Egne ombygninger eller ændringer, som påvirker ventilens sikkerhed, er ikke tilladt. Beskyttelsesanordninger må ikke omgås, fjernes eller sættes ud af funktion. Anvend udelukkende originale reservedele og tilbehør, som er godkendt af producenten. Ombyggnader, reservdelar, tillbehör Ombyggnad på egen hand eller förändringar som påverkar ventilens säkerhet är inte tillåtna. Skydden får inte kringgås, tas bort egenmäktigt eller tas ur drift. Använd endast originalreservdelar och tillbehör som godkänts av tillverkaren. Generelle forskrifter Brugeren er forpligtet til udelukkende at anvende ventilen i fejlfri tilstand. Ud over henvisningerne i denne dokumentation gælder naturligvis relevante sikkerhedsforskrifter generelt anerkendte sikkerhedsregler nationale bestemmelser i det pågældende land driftsinterne arbejds- og sikkerhedsforskrifter Monterings- og driftsforskrifter til anvendelsen i Ex-området. Allmänna föreskrifter Ventilen får endast användas i felfritt skick. Förutom informationen i denna dokumentation gäller relevanta olycksförebyggande bestämmelser allmänna godkända säkerhetsregler nationella föreskrifter företagets interna arbets- och säkerhetsföreskrifter. Monterings- och driftsföreskrifter för användning i ex-områden Ventil N_ECO / W_ECO / Ventil N_ECO / W_ECO

7 Mærkning af sikkerhedshenvisninger i drifts - vejledningen De særlige sikkerhedshenvisninger befinder sig før den pågældende anvisning. De er fremhævet med et faresymbol og et signalord. Tekster ved siden af disse symboler skal ubetinget læses og overholdes, først derefter må man gå videre i teksten og fortsætte betjeningen af ventilen. Säkerhetsanvisningarnas symboler i bruksanvisningen Särskilda säkerhetsanvisningar står direkt framför resp. arbetsbeskrivning. De märks med en varningssymbol och ett signalord. Texterna efter varningssymbolerna ska läsas och följas vid all hantering av ventilen. Symbol Signalord Betydning Symbol Signalord Förklaring FARE Umiddelbar fare, der kan resultere i svære kvæstel - ser eller dødsfald. FARA Direkt och allvarlig fara som kan leda till svår personskada och dödsfall. FORSIGTIG Farlig situation, der kan føre til lette kvæstelser eller materielle skader. AKTA Risk för lätta personskador eller skador på sakvärden. Ved arbejder i områder med fare for eksplosion skal henvisningerne til idrifttagning og vedligeholdelse overholdes. Följ alltid instruktionerna för idrifttagande och underhåll vid arbeten i explosionsfarlig miljö. Yderligere symboler Andra symboler Tegn Betydning Symbol Förklaring Arbejds- eller betjeningstrin, der skal foretages i den anførte rækkefølge. Arbets- eller manövreringsmoment som måste utföras i angiven ordningsföljd. NB Information om optimal anvendelse af ventilen INFORMATION Information för en optimal användning av ventilen. Generel optælling Allmän information Ventil N_ECO / W_ECO / Ventil N_ECO / W_ECO 5

8 Særlige faresteder Särskilda farozoner FARE Tag ventilen ud af drift ved funktionsfejl (adskil den fra strøm- og luft - forsyningen), og sørg for at sikre den mod genanvendelse. Fejlen skal udbedres omgående. Grib aldrig ind i lanternen (9) og ventilhuset (401). Der er fare for kvæstelser, når hængselringene på lanternen (43) eller på huset (43) på den ikkeaktiverede ventil (version fjederlukkende) løsnes, da den frigjorte fjederforspænding løfter drevet pludseligt. Derfor skal fjederspændingen ophæves ved at indblæse trykluft i drevet, før hængselringene løsnes FARA Vid funktionsstörningar ska ventilen tas ur drift (lossas från ström- och lufttillförsel) och säkras mot återanvändning. Åtgärda störningen omgående. Stick aldrig in några fingrar i mellanstycket (9) eller ventilhuset (401). Risk för skador när scharnerringarna på mellanstycket (43) eller på ventilhuset (43) lossas från den avaktiverade ventilen (fjäderstängande) eftersom fjäderkraften får manöverdonet att hoppa upp. Därför ska fjäderkraften minskas genom att lufta manöverdonet med tryckluft innan scharnerringarna lossas. FORSIGTIG Husstudserne har meget skarpe kanter. Ved transport og montering af ventilen skal der altid bæres egnede handsker. 401 VARNING Husets stöd har väldigt vassa kanter. Bär alltid skyddshandskar vid transport och montering av ventilen. Grib ikke ind i lang - hullerne (C) ved udførelse med initiatorholder. C Stick inte in fingrarna i de avlånga hålen (C) på initiatorupptagningen (om sådan finns). C Ventil N_ECO / W_ECO / Ventil N_ECO / W_ECO

9 Anvendelselsformål Ventilen N_ECO anvendes til at åbne og lukke rørledningsafsnit. Mediet bør fortrinsvis strømme i ventiltallerkenens åbningsretning, så trykstød forhindres, når ventilen åbnes eller lukkes. Ventilen W_ECO anvendes til at sammenføre væskestrømme i et rørledningsafsnit. Ventilerne N_ECO og W_ECO er trykholdende udstyrsdele (uden sikkerhedsfunktion) i overensstemmelse med direktiv om trykbærende udstyr: Direktiv 97/23/EF. De er klassificeret iht. bilag II i artikel 3, afsnit 3. Ved afvigelser herfra medleveres en speciel konformitetserklæring. Transport og opbevaring Kontrol af leverancen Kontrollér ved modtagelsen af ventilen, om type- og serienummer på typeskiltet stemmer overens med oplysningerne på bestillingsbilagene og følge - sedlen. udstyret er fuldstændigt og alle dele er fejlfri. Transportskader, som er synlige udvendigt, og/eller manglende kolli skal straks anføres på speditørens fragtbrev. Speditionen skal reklameres med det samme af modtageren, og GEA Tuchenhagen skal informeres herom. Transportskader, som ikke opdages med det samme, skal meldes til speditøren inden 6 dage. Modtageren har ansvaret for skader, der reklameres senere. Användning Ventil N_ECO används för att öppna och stänga delar av rör. Mediet ska helst flyta i ventiltallrikens öppningsriktning. Det förhindrar tryckslag när ventilen öppnas och stängs. Ventil W_ECO används för att föra samman vätskeströmmar inom en del av ett rör. Ventilerna N_ECO och W_ECO är tryckhållande utrustningsdelar (utan säkerhetsfunktion) i enlighet med tryckutrustningsdirektivet: riktlinje 97/23/EG. De är indelade enligt bilaga II i artikel 3, avsnitt 3. Vid ev. avvikelser medföljer en speciell förklaring om överensstämmelse. Transport och förvaring Kontroll av leveransen Kontrollera vid mottagandet att typ- och seriennumret på typskylten stämmer med uppgifterna i beställnings- och leveransunderlagen, att leveransen är komplett och att alla delar är oskadade. Synliga transportskador och/eller saknade kolli ska anmälas direkt till speditören på fraktsedeln. Speditören ska omgående skriftligt intyga ansvar och informera GEA Tuchenhagen om det inträffade. Transportskador som inte upptäcks vid leveransen ska reklameras till speditören inom 6 dagar. Skador som anmäls senare bekostas av mottagaren. Transport Transport FARE Pakningsenhederne/ventilerne må udelukkende transporteres med egnede løfteværk og fastgørelsesmidler. Overhold billederne, der er placeret på forpakningen. Transportér ventilen forsigtigt for at forhindre skader på grund af vold eller uforsigtig på- og aflæsning. Kunststofferne på de induktive initiatorers holdere er følsomme over for brud og skal beskyttes mod animalsk og vegetabilsk fedt. FARA Förpackningen och ventilen får endast transporteras med lämpligt lyftdon och fästredskap. Följ bildanvis - ningarna på förpackningen. Transportera ventilen försiktigt för att förhindra skador p.g.a. våld eller oförsiktig lastning och lossning. Hållarna till de beröringsfria initiatorerna är av plast och kan lätt gå av. De måste skyddas mot animaliskt och vegetabiliskt fett Ventil N_ECO / W_ECO / Ventil N_ECO / W_ECO 7

10 Vægt Ventil N_ECO Størrelse Vægt (kg) DN 25, 1 ca. 4 DN 40, 1 1 /2 ca. 6 DN 50, 2 ca. 6 DN 65, 2 1 /2 ca. 10 DN 80, 3 ca. 10,5 DN 100, 4 ca. 17 Vikt Ventil N_ECO Konstruktionens storlek Vikt (kg) DN 25, 1 ca 4 DN 40, 1 1 /2 ca 6 DN 50, 2 ca 6 DN 65, 2 1 /2 ca 10 DN 80, 3 ca 10,5 DN 100, 4 ca 17 Opbevaring Ventilerne, ventilindsatserne eller reservedele skal opbevares tørt, vibrations- samt støvfrit og om muligt i originalemballagen for at undgå beskadigelser. Hvis ventilen ved transport eller ved opbevaring var udsat for temperaturer 0 C, skal den som beskyttelse mod beskadigelser mellemlagres tørt. Vi anbefaler inden handlingen (afmontering af huse / styring af drev) en opbevaring på 24 h ved en temperatur 5 C, så de muligvis fra kondensvandet opståede iskrystaller kan fordampe. Förvaring Ventilerna, ventilinsatserna eller reservdelarna ska förvaras torrt, vibrations- och dammfritt och helst i originalförpackningen för att undvika skador. Om ventilen har varit utsatt för temperaturer 0 C under förvaringen måste den först förvaras på en torr plats för att inga skador ska uppstå. Vi rekommenderar att den förvaras i 24 timmar i en temperatur 5 C innan den används (demontering av huset/aktivering av manöverdonen). På så sätt hinner ev. iskristaller från kondensvattnet försvinna Ventil N_ECO / W_ECO / Ventil N_ECO / W_ECO

11 Konstruktion og funktion B2 Design and Function Konstruktion B1 Design Ventil N_ECO B1 Tilslutningshoved T.VIS B2 ECOVENT - tilslutningshoved C Initiatorholder 140 Drev 140 C Valve N_ECO B1 ControlmoduleT.VIS B2 ECOVENT Control module C Proximity switch holder 9 Lanterne 15 Ventiltallerken Actuator 9 Lantern 61 Lufttilslutning/ skrueprop 391 Ventilhus Valve disk 61 Pneumatic connection /locking screw 391 Valve housing Ventil W_ECO B1 Valve W_ECO B1 Tilslutningshoved T.VIS B2 ECOVENT - tilslutningshoved C Initiatorholder 140 Drev 140 B1 ControlmoduleT.VIS B2 ECOVENT Control module C Proximity switch holder 140 Actuator 9 Lanterne 9 Lantern 15 Ventiltallerken 61 Lufttilslutning/ skrueprop Valve disk 61 Pneumatic connection /locking screw 391 Ventilhus 391 Valve housing INFORMATION Huskonfigurationer, se reservdelsritningar i bilaget NOTE For housing configurations see the spare parts drawings Ventil N_ECO / W_ECO / Ventil N_ECO / W_ECO 9

12 Fjäderöppnande manöverdon (A) Drev fjederåbnende (A) Fjäderstängande manöverdon (Z) Drevet fjederlukkende (Z) Drevfunktion Drevet lukker ved hjælp af en fjeder (Z) I hvilepositionen er ventilen lukket. Det kendes på, at Ventiltallerkenens skulder står i lanternen forneden. Lufttilslutning/skrueprop forneden. Drev fjederåbnende (A) I hvilepositionen er ventilen åben. Det kendes på, at Ventiltallerkenens skulder står i lanternen foroven. Lufttilslutning/skrueprop foroven. Manöverdon Fjäderstängande manöverdon (Z) Ventilen är stängd i viloläge. Identitetstecken: Ventiltallrikens kant befinner sig nedtill i mellanstycket. Luftanslutning/låsskruv nedtill. Fjäderöppnande manöverdon (A) Ventilen är öppen i viloläge. Identitetstecken: Ventiltallrikens kant befinner sig upptill i mellanstycket. Luftanslutning/låsskruv upptill Ventil N_ECO / W_ECO / Ventil N_ECO / W_ECO

13 Montering og drift Sørg for, at ventilen monteres uden spænding i rørlednings - systemet. der ikke er lukket nogen genstande (f.eks. værktøj, skruer) inde i systemet. Montering och drift Se till att ventilen monteras spänningsfritt i rörledningssystemet inga främmande föremål (t.ex. verktyg, skruvar) är instängda i systemet. ECOVENT -anslutningsmodul ECOVENT -tilslutningshoved X NB Gevindet (1) på tilslutningshoved ECOVENT tildækning skal altid indfedtes med PARALIQ GTE 703, varenr , for at forhindre at der trænger støv og vandsprøjt ind i tilslutningshovedet. Monteringsposition 1 INFORMATION Gängan (1) på anslutningsmodulens ECOVENT huv ska alltid fettas in med PARALIQ GTE 703, delnr , för att förhindra att damm eller vatten tränger in i anslutningsmodulen. Inbyggnadsläge Ventilens monteringsposi - tion er ikke standard. Det skal være sikret, at ventilhuset og rørledningssystemet kan tømmes sikkert. ECOVENT -til - slutningshoved Hvis ventilen monteres over hovedet, skal der på tilslutningshovedets skærm placeres et hul (Ø 2 mm), så kondensvandet kan løbe ud(se detalje X). Detalj X / Detalje X Ø2 Ventilen kan monteras i valfritt läge. Ventilhuset och rörledningssystemet måste dock kunna tömmas på ett säkert sätt. ECOVENT -an - slutningsmodul Om ventilen monteras upp och ned måste ett hål göras i anslutningsmodulens huv (Ø 2 mm) så att kondensvatten kan rinna av (se detalj X) Ventil N_ECO / W_ECO / Ventil N_ECO / W_ECO 11

14 Ventil med rørtilslutningselementer, der kan løsnes Ventil med reglerbara röranslutningsdelar FARE Hvis rørledningerne indeholder væsker, kan disse sprøjte ud ved åbning af rørledningerne og kvæste personer. Foretag derfor følgende, før rørtilslutnings- og hængselsringforbindelser løsnes: Tøm rørledningerne og rengør eller skyl om nødvendigt. Adskil rørdelen til den ventil, der skal monteres, fra det øvrige ledningssystem for at forhindre, at der løber produkt ind i den igen. Ventiler med rørtilslutningselementer, der kan løsnes, kan under hensyntagen til passende tilslutnings - armaturer monteres direkte i rørledningssystemet. FARA Om rören innehåller vätska kan denna spruta ut och orsaka personskador när rören öppnas. Innan röranslutningar eller scharnerringförbindelser lossas: Töm rören och rengör eller spola vid behov. Lossa rören till den ventil som ska monteras ifrån resten av rörledningssystemet så att produkten inte kan rinna in på nytt. Ventilen med reglerbara röranslutningsdelar kan med lämplig anslutningsarmatur monteras in direkt i rörledningssystemet. Ventil med svejsestuds Til svejsearbejderne skal samtlige monteringsdele tages ud af ventilhuset. Ventil med svetstuts Vid svetsning måste alla inbyggnadsdelar tas ut ur ventilhuset. FARE Der er fare for kvæstelser, når hængselringene på drevet eller på huset på den ikke-aktiverede ventil (version fjederlukkende) løsnes, da den frigjorte fjederforspænding løfter drevet pludseligt. Påluft derfor ventiltallerkenen, før ventilhuset løsnes ved at aktivere ventildrevet med trykluft, maks. 8 bar afhængigt af drevet, se under Pneumatisk tilslutning. Fjern fjederspændingen. Afmontér ventilen (se kapitel Afmontering af ventil N_ECO eller Afmontering af ventil W_ECO ). Montér huset uden tætningsringe. Skyl huset indefra med formeringsgas, f.eks. argon med 2 % H 2, for at få ilten ud af systemet. Sæt huset rigtigt i, og fastgør det. Anvend TIG-svejsemetode med pulsslag. Svejs huset ind i rørledningssystemet, om nødvendigt med svejsetilføjelse. Passivér sømmen efter svejsningen. Afmontér om nødvendigt huset. FARA Risk för skador när scharnerringarna på manöverdonet eller på ventilhuset lossas från den avaktiverade ventilen (fjäderstängande) eftersom fjäderkraften får manöver - donet att hoppa upp. Innan ventilhuset lossas måste ventiltallriken luftas genom att ventilens manöverdon aktiveras med tryckluft, max. 8 bar beroende på manöverdon, s. Pneumatisk anslutning. Minska fjäderkraften. Demontera ventilen (s. kapitel Demontering av ventil N_ECO eller Demontering av ventil W_ECO ). Montera huset utan tätningsringar. Spruta husets insida med formeringsgas, t.ex. argon med 2% H 2, för att få bort syret ur systemet. Passa in och fäst huset. Använd WIG-svetsning med puls. Huset ska svetsas in i rörledningssystemet, vid behov med svetstillsats. Efter svetsningen ska fogen passiveras. Demontera huset om det behövs Ventil N_ECO / W_ECO / Ventil N_ECO / W_ECO

15 FORSIGTIG Når ventilen monteres, skal hus-o-ringene altid udskiftes for at sikre, at ventilen bliver ved med at være tæt. Sæt tætninger i. Montér ventilen. Afluft drevet. Ventiltallerkenen sænkes. VARNING Vid montering av ventilen ska husets O-ring alltid bytas ut för att garantera ventilens täthet. Montera tätningar. Montera ventilen. Avlufta manöverdonet. Ventiltallriken sjunker. Pneumatisk tilslutning Luftbehov Luftbehovet til koblingsforløbet retter sig efter drevtypen (mærket på bunden af drevet eller på låget). Drev- Drev-Ø Lufttryk (bar) Luftbehov type (mm) maks. min. (dm 3 n /løft) E_AA ,8 0,13 E_BA ,8 0,23 E_BB ,8 0,23 E_CA ,8 0,37 E_CB ,8 0,37 E_CD ,8 0,37 E_DD ,8 0,61 E_DF ,8 0,61 E_DF ,8 0,61 Pneumatisk anslutning Luftbehov Luftåtgången för kopplingen beror på drivanordningen (markering på drivanordningens underdel eller huv). Actuator Actuator Air pressure (bar) Air requirement type dia. (mm) max. min. (dm 3 n /stroke) E_AA E_BA E_BB E_CA E_CB E_CD E_DD E_DF E_DF Montering af luftslangen Uden tilslutningshoved NB For at opnå en optimal pasning i stikforbindelsen er det nødvendigt at skære pneumatikslangerne over i en ret vinkel med en slangeskærer. Sluk for trykluftforsyningen. Skub luftslangen ind i den lige forskruning på drevet. Åbn for trykluftforsyningen igen. Montering av luftslang Utan anslutningsmodul INFORMATION För en optimal ihopkoppling i insticksanslutningen måste pneumatikslangarna skäras till rektangulärt med hjälp av en slangavbitare. Stäng av trycklufttillförseln. Skjut in luftslangen i manöverdonets raka skruvförbindning. Starta lufttillförseln igen. Med tilslutningshoved Tilslut luftslangeerne iht. driftsvejledningen for tilslutningshovedet. Med anslutningsmodul Anslut luftslangarna enligt bruksanvisningen till anslutningsmodulen Ventil N_ECO / W_ECO / Ventil N_ECO / W_ECO 13

16 Elektrisk tilslutning Elanslutning FARE Elektriske arbejder må kun foretages af kvalificerede personer. Kontrollér den tilladte driftsspænding inden hver elektrisk tilslutning. Med tilslutningshoved Tilslut ventilen elektrisk i henhold til driftsvejled - ningen for tilslutningshovedet. Uden tilslutningshoved Hvis der monteres induktive initiatorer, skal de forbindes elektrisk korrekt. NB De induktive initiatorer indstilles på fabrikken. Pga. transport og montering kan indstillingen være ændret og en efterjustering nødvendig (se. drifts - vejledning til tilslutningshoved). Justering af initiatoren Nederste ventilposition FARA Elarbeten får endast utföras av behörig elektriker. Kontrollera den tillåtna driftspänningen före varje elanslutning. Med anslutningsmodul Utför elanslutningen av ventilen till anslutningsmodulen enligt bruksanvisningen. Utan anslutningsmodul Om beröringsfria initiatorer används måste vara ledningsdragningen vara korrekt utförd av en behörig elektriker. INFORMATION De beröringsfria initiatorerna är fabriksinställda. Under transport och montering kan inställningen förändras och en efterjustering behövas (se bruksanvisningen för anslutningsmodulen). Justering av initiator Nedre ventilläge Fjederåbnende ventil Ved at pålufte drevet med trykluft, maks. 8 bar, føres ventiltallerkenen til den nederste yderstilling. Fjederlukkende ventil Ved at aflufte drevet føres ventiltallerkenen til den nederste yder - stilling. 1.2 a 5 6 Fjäderöppnande ventil När manöverdonet fylls på med tryckluft, max. 8 bar, förflyttas ventiltallriken till det nedre ändläget. Fjäderstängande ventil När manöverdonet avluftas förflyttas ventiltallriken till det nedre ändläget. Løsn kontramøtrikken (3), og skru efter behov møtrikken (4) af. Placér midterakslen på initiatoren (1.1) over koblingskanten (6). Indstil afstanden (a) mellem initiatoren (1.1) og koblingsstangens hoved (5) til 0,5 til 1,5 mm med møtrik (4), så lysdioden (1.2) netop lyser Lossa kontramuttern (3) och skruva av muttern (4) om det behövs. Placera initiatorns mellanaxel (1.1) över brytpunkten (6). Ställ in avståndet (a) mellan initiatorn (1.1) och huvudet på kopplingsstången (5) på 0,5 till 1,5 mm med muttern (4), så att lysdioden (1.2) lyser jämnt. Spænd kontramøtrikken (3). Kontrollér tilbagemeldingens funktion. Kontrollér tilbagemeldingen fra den nederste yderstilling ved at på- og aflufte drevet. Lysdioden 1.2 lyser i den nederste yderstilling og slukker, så snart ventiltallerkenen løftes. Dra åt kontramuttern (3). Kontrollera svarssignalen. Kontrollera svarssignalen för det nedre ändläget genom att fylla på luft och avlufta manöverdonet. Lysdioden 1.2 lyser i det nedre ändläget och slocknar så snart ventiltallriken åker upp Ventil N_ECO / W_ECO / Ventil N_ECO / W_ECO

17 Øverste ventilposition Övre ventilläge Fjederlukkende ventil Ved at pålufte drevet med trykluft, maks. 8 bar, føres ventiltallerkenen til den øverste yderstilling. Fjederåbnende ventil Ved at aflufte drevet føres ventiltallerkenen til den øverste yder - stilling. 6 5 a Fjäderstängande ventil När manöverdonet fylls på med tryckluft, max. 8 bar, förflyttas ventiltallriken till det övre ändläget. Fjäderöppnande ventil När manöverdonet av - luftas förflyttas ventiltallriken till det övre ändläget. Løsn kontramøtrikken (3), og skru efter behov møtrikken (4) af. Lossa kontramuttern (3) och skruva av muttern (4) om det behövs. Placér midterakslen på initiatoren (2.1) under koblingskanten (6). Indstil afstanden (a) mellem initiatoren (1.2) og koblingsstangens hoved (5) til 0,5 til 1,5 mm med møtrik (4), så lysdioden (2.2) netop lyser. Placera initiatorns mellanaxel (2.1) under brytpunkten (6). Ställ in avståndet (a) mellan initiatorn (1.2) och huvudet på kopplingsstången (5) på 0,5 till 1,5 mm med muttern (4), så att lysdioden (2.2) lyser jämnt. Spænd kontramøtrikken (3). Dra åt kontramuttern (3). Kontrollér tilbagemeldingens funktion. Kontrollér tilbagemeldingen fra den øverste yderstilling ved at på- og aflufte drevet. Lysdioden 2.2 lyser i den øverste yderstilling og slukker, så snart ventiltallerkenen sænkes. Kontrollera svarssignalen. Kontrollera svarssignalen för det övre ändläget genom att fylla på luft och avlufta manöverdonet. Lysdioden 2.2 lyser i det övre ändläget och slocknar så snart ventiltallriken sänks ned. Idrifttagning Kontrollér, at der ikke befinder sig genstande i systemet, som ikke hører til der. Aktivér ventilen en gang ved at aktivere med trykluft. Rengør rørledningssystemet før den første produktkørsel. Kontrollér under idrifttagningen regelmæssigt, at der ikke er lækager ved nogen tætninger. Udskift defekte tætninger. Idrifttagande Kontrollera att det inte finns några främmande föremål i systemet. Aktivera ventilen med tryckluft en gång. Rengör rörledningssystemet före den första produktkörningen. Kontrollera att tätningarna är intakta under idrifttagandet. Byt ut defekta tätningar Ventil N_ECO / W_ECO / Ventil N_ECO / W_ECO 15

KØRESTOLEN BOGOTA RULLSTOL BOGOTA. Brugsanvisning. Bruksanvisning

KØRESTOLEN BOGOTA RULLSTOL BOGOTA. Brugsanvisning. Bruksanvisning DK SE KØRESTOLEN BOGOTA Brugsanvisning RULLSTOL BOGOTA Bruksanvisning DK Ryglænshøjde: 43 cm Højde i alt: 92 cm Længde i alt: 97 cm Bredde i alt: 63,5 cm foldet ud Bredde i alt: 27 cm sammenfoldet Egenvægt:

Læs mere

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 1 Montage- og betjeningsvejledning til kopelevatorer Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger... 2 Udførelse og anvendelsesformål... 3 Sikkerhedshenvisninger...

Læs mere

Imported by: Aspiria Nonfood GmbH Harksheider Straße 3 D-22399 Hamburg. Cykelhjelm. Brugsvejledning

Imported by: Aspiria Nonfood GmbH Harksheider Straße 3 D-22399 Hamburg. Cykelhjelm. Brugsvejledning Imported by: Aspiria Nonfood GmbH Harksheider Straße 3 D-22399 Hamburg Cykelhjelm Brugsvejledning Brugsvejledning Stort tillykke med købet af denne cykelhjelm. Den er udelukkende designet til privat, ikke-kommerciel

Læs mere

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5.

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5. SAND PUMP MANUAL Sand filter pump Best.nr. 7892 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5 Side 1 Vigtige sikkerhedsanvisninger for Sandfilterpumpe Følgende vigtige punkter skal læses og forstås inden

Læs mere

2. Transport af apparatet. 3. Opstilling af apparatet

2. Transport af apparatet. 3. Opstilling af apparatet I nst al l at i onsanvi sni ng DK I KB3550,I KB( P)3554 Indhold 1. Generelle sikkerhedsanvisninger... 1 2. Transport af apparatet... 1 3. Opstilling af apparatet... 1 3.1. Bortskaffelse af emballage...

Læs mere

UBK 46. Driftsvejledning 810562-00. Termisk vandudlader UBK 46

UBK 46. Driftsvejledning 810562-00. Termisk vandudlader UBK 46 UBK 46 Driftsvejledning 810562-00 Termisk vandudlader UBK 46 Indholdsfortegnelse Side Vigtige henvisninger Sikkerhedshenvisning... 7 Farehenvisninger...7 Oplysninger Pakningens indhold... 8 Systembeskrivelse...

Læs mere

Fjäderspännare Fjærspenner Jousenpuristin Fjederspænder

Fjäderspännare Fjærspenner Jousenpuristin Fjederspænder 19-1555 Manual 130815.indd 2013-08-15, 11.38.45 Art. 19-1555 Fjäderspännare Fjærspenner Jousenpuristin Fjederspænder Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42

Læs mere

Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen

Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen 6 720 614 054-00.1D Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen CC 160 da Betjeningsvejledning 6 720 614 434 DK (2007/06) OSW 2 Indholdsfortegnelse DK Indholdsfortegnelse 1 Sikkerhedsråd og symbolforklaring

Læs mere

MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068

MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068 MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068 BRUGERMANUAL 1 VIGTIG INFORMATION DENNE VEJLEDNING ER UDELUKKENDE RETTET MOD KVALIFICEREDE INSTALLATØRER. DISSE OPLYSNINGER MÅ IKKE UDLEVERES TIL SLUTBRUGERE. LÆS

Læs mere

7JOUBHF %BOTL SvenskB 1

7JOUBHF %BOTL SvenskB 1 Svensk 1 8x 3x 2x 6x 2x 3.2 x 13mm 6x 6x 4.8 x 38mm Ø 6.4 mm 10x 4 x 16mm! 2 1 4 X Ø 8 mm x6 X = Y - 162-650-900 2 m MIN 685 m X MAX 1085 mm 162 mm 650 mm 4.8 x 38 mm 900 mm 5 3 6 1 4.8 x 38 mm 2 3 Y 7

Læs mere

STIGA PARK 2WD. 125 Combi Pro B BRUGSANVISNING. »HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0546-01

STIGA PARK 2WD. 125 Combi Pro B BRUGSANVISNING. »HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0546-01 STIGA PARK 2WD 125 Combi Pro B BRUGSANVISNING»HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0546-01 1 2 3 4 5 6 7 8 C A B 9 10 1/3 11 12 D 13 24 Nm DA DANSK 1 GENERELT Dette symbol betyder ADVARSEL. Der er risiko for alvorlig

Læs mere

Montage- og betjeningsvejledning

Montage- og betjeningsvejledning Montage- og betjeningsvejledning Betjeningsmodul BM-Solar Wolf GmbH Postfach 1380 D-84048 Mainburg Tlf. +49 (0) 875 1740 Fax +49 (0) 875 174 1600 Internet: www.wolf-heiztechnik.de 30 Vare-nr.: 62194_xx07

Læs mere

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ART NR 330340 EAN NR 5709133330309 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug

Læs mere

30.9.2013. DENVER 82x82x200cm. www.bathdeluxe.com

30.9.2013. DENVER 82x82x200cm. www.bathdeluxe.com 30.9.2013 DENVER 82x82x200cm www.bathdeluxe.com DENVER A C D E F G H E D I B bakglas är vändbara (höger/vänster) Glas bagvæggene er vendbare (højre/venstre) Tack för att du har valt vår produkt. Vi försökte

Læs mere

AFDÆKNINGS SYSTEM TIL EVENT ARENA

AFDÆKNINGS SYSTEM TIL EVENT ARENA AFDÆKNINGS SYSTEM TIL EVENT ARENA Flere og flere sportsfaciliteter, anvendes til andre aktiviteter end sport. For at gøre dette muligt, kræves mobile gulve der hurtigt og nemt forvandler din stadion til

Læs mere

Elektriske Varmeflader type EL-G

Elektriske Varmeflader type EL-G Brugsanvisning 1(7) INDEX Side Modtagelse, transport- og løfteanvisning 3 Montage 4 Termostater mv. 5 Drift og vedligehold 6 Sikkerhedsforskrifter 7 2(7) VAREMODTAGELSE Kontroller ved ankomst at batteriet

Læs mere

Kom godt i gang. Tilslutninger

Kom godt i gang. Tilslutninger Quick Guide Kom godt i gang Tillykke med købet af Deres nye Clint DC1 kabel TV boks. Følgende tekst er ment som en hurtig guide så De nemt og hurtigt kan komme i gang med at benytte Deres boks. For yderligere

Læs mere

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren Betjeningsvejledning Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24 Til ejeren Vigtige generelle tips Gaskedlen må kun bruges i henhold til formålet, og betjeningsvejledningen skal overholdes

Læs mere

MANUAL TJEP GN 100 COMPACT Sømpistol

MANUAL TJEP GN 100 COMPACT Sømpistol MANUAL TJEP GN 100 COMPACT Sømpistol,! Advarsel: Inden dette værktøj tages i brug er det vigtigt, at alle der skal betjene værktøjet læser manualen omhyggeligt. Manualen bør opbevares sammen med værktøjet.

Læs mere

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425 12/2014 Mod: DRINK-38/SE Production code: CEV425 Brugsvejledning DRINK-38/SE Vigtige instruktioner: De i dette dokument beskrevne kølere, er udelukkende designet til opbevaring og afkøling af drikkevarer

Læs mere

Driftsvejledning TKA 500-0. dansk

Driftsvejledning TKA 500-0. dansk Driftsvejledning TKA 500-0 dansk Indholdsfortegnelse 1. Sikkerhed...3 1.1 Generelle sikkerhedshenvisninger...3 1.2 Specifikke sikkerhedshenvisninger...4 2. Beskrivelse...5 2.1 Korrekt anvendelse...6 2.3

Læs mere

Setsan DK INSTALLATIONSVEJLEDNING + GARANTI

Setsan DK INSTALLATIONSVEJLEDNING + GARANTI K Setsan K INSTALLATIONSVEJLENING + GARANTI ANVENELSE SETSAN K LEVEREE ELE MÅL A x 1 B x 1 C x 2 x 2 25 x 40 E x 1 F x 2 KAPACITET L/MIN. YELSER: HØJE OG LÆNGE 5 4 max 5 m max 10 3 4 3 max 20 max 30 OK

Læs mere

Betjeningsvejledning. Termolommer. Eksempler

Betjeningsvejledning. Termolommer. Eksempler Betjeningsvejledning Termolommer Eksempler Betjeningsvejledning for termolommer Side 3-11 2015 WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG Alle rettigheder forbeholdes. WIKA er et registreret varemærke i forskellige

Læs mere

Vejviseren Magnetventiler

Vejviseren Magnetventiler Vejviseren Magnetventiler Et godt værktøj i hverdagen Vejviseren på magnetventiler er tænkt som et værktøj for dig i hverdagen. Vi har samlet de mest anvendte produkter på en enkel og overskuelig måde,

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE Dette apparat er i overensstemmelse med følgende direktiver: Fabrikanten forbeholder sig ret til ændring af maskinen eller indholdet af manualen, uden forudgående

Læs mere

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt.

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. GSM Dørtelefon Installation manual Bruger manual Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. Tlf.: +45 86161617 Mobil: +45 40200001 Side 1 GSM Dørtelefon Version

Læs mere

Trolla SNOWBOBBY 80. DK montagevejledning. Artikel nr.: 12098 2011/11. Kære kunde,

Trolla SNOWBOBBY 80. DK montagevejledning. Artikel nr.: 12098 2011/11. Kære kunde, Trolla SNOWBOBBY 80 Artikel nr.: 12098 DK montagevejledning 2011/11 Kære kunde, Tillykke med dit nye Trolla produkt. Vi håber du vil få stor glæde af det. Kassen med dit nye Trolla produkt kan indeholde

Læs mere

61671 Manual MANUAL og foto og varenr

61671 Manual MANUAL og foto og varenr 61671 Manual MANUAL og foto og varenr Stavblender LACOR 700W H.W.Larsen A/S Slagterboderne 15-21, Kødbyen 1716 København V Telefon: 3324 1122 www.hwl.dk / salg@hwl.dk EN SIMPEL MANUAL MED VIGTIGE INFORMATIONER!

Læs mere

LSM PUMPER Sigenvej 7 DK 9760 Vrå Tlf.: +45 9898 1900 Fax. +45 9898 2440 DRIFTSVEJLEDNING FOR LSM PUMPER TYPE

LSM PUMPER Sigenvej 7 DK 9760 Vrå Tlf.: +45 9898 1900 Fax. +45 9898 2440 DRIFTSVEJLEDNING FOR LSM PUMPER TYPE LSM PUMPER Sigenvej 7 DK 9760 Vrå Tlf.: +45 9898 1900 Fax. +45 9898 2440 DRIFTSVEJLEDNING FOR LSM PUMPER TYPE 10 15 19 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200 Indholdsfortegnelse Forebyggende vedligeholdelse

Læs mere

Installationsvejledning VAQ. Læs venligst denne vejledning før installation

Installationsvejledning VAQ. Læs venligst denne vejledning før installation Installationsvejledning VAQ Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker Quooker en består af en lille vandbeholder under køkkenvasken, som er sluttet til koldvandsledningen.

Læs mere

Du kan även få vattenpassen i 120+, och 180+ som har sina fördelar både vid golvläggning och vid tak läggning.

Du kan även få vattenpassen i 120+, och 180+ som har sina fördelar både vid golvläggning och vid tak läggning. True blue är 100 % korrekt, bubblan är mycket tydligare än normalt. Själva vattenpasset är byggd i kraftig aluminiumprofil och har stora handtag så att den passar bra i handen. Det har genomförts tester

Læs mere

Vandbehandlingsanlæg UniSoft AK, IK & ES. Brugermanual

Vandbehandlingsanlæg UniSoft AK, IK & ES. Brugermanual Indholdsfortegnelse 1. Anlæggenes funktion... 4 1.1 en...4 1.2 Teknologisk baggrund...5 2. Anlæggets opbygning... 7 2.1 Tekniske Data...9 3. Betjening af anlægget... 11 3.1 Normal anvendelse...11 3.2 Håndtering

Læs mere

6 720 614 054-00.1D. Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160. Betjeningsvejledning 6 720 642 887 (2010/01)

6 720 614 054-00.1D. Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160. Betjeningsvejledning 6 720 642 887 (2010/01) 6 720 614 054-00.1D Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160 Betjeningsvejledning 2 Indholdsfortegnelse DA Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger.... 3 1.1 Symbolforklaring.....................

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING Brændesave

BRUGERVEJLEDNING Brændesave BRUGERVEJLEDNING Brændesave. FØR IBRUGTAGNING AF PRODUKTET: GENNEMLÆS VENLIGST DENNE VEJLEDNING OMHYGGELIGT Indhold Afsnit Side A Sikkerhedsanvisninger og ulykkesforebyggelse 2 B Retningslinier for ibrugtagning

Læs mere

MØRTEL BLANDER. type: BL60

MØRTEL BLANDER. type: BL60 MØRTEL BLANDER type: BL60 Instruktions bog Miniblanderen BL 60 er ideal for blanding af; - Gips - Mørtel - Fliseklæb - Lim - Epoxy (resin) - Cementblandinger med fine partikler SIKKERHEDSFORANSTALTNING:

Læs mere

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION DK UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning DU KA VENTILATION ! WARNING! Tillykke med din nye DUKA SMART FAN. Det flade design med den lille indbygningsdybde er perfekt når der er trange installationsforhold.

Læs mere

Brugsanvisning. Vertikalskærer ELIET E 401 og ELIET E 501

Brugsanvisning. Vertikalskærer ELIET E 401 og ELIET E 501 Brugsanvisning Vertikalskærer ELIET E 401 og ELIET E 501 Fabrikeret af : Machines Eliet, Belgien --------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x SWISSCAVE VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: WL440x/450x Distributør i Skandinavien: Wineandbarrels A/S info@wineandbarrels.com Tak fordi du har købt et SWISSCAVE vinkøleskab. Læs og følg venligst alle

Læs mere

Vejledning til installation, drift og vedligeholdelse af brand- og røgspjæld PK-I-R EI30S / EI60S / EI90S / EI120S. Rundt brand- og røgspjæld

Vejledning til installation, drift og vedligeholdelse af brand- og røgspjæld PK-I-R EI30S / EI60S / EI90S / EI120S. Rundt brand- og røgspjæld Vejledning til installation, drift og vedligeholdelse af brand- og røgspjæld PK-I-R EI30S / EI60S / EI90S / EI120S Rundt brand- og røgspjæld & PK-I-S EI90S / EI120S Firkantet brand- og røgspjæld Ved Milepælen

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning Installationsvejledning Til installatøren Installationsvejledning VR 900 Kommunikationsenhed DK Udgiver/producent Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D -42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91

Læs mere

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme - SANTANA - - SANTAFE - - GEVENDE - SANTANA SERIEN : SA-HL133 SA-HL164 SA-HL205 SANTAFE SERIEN : SF-HL133 SF-HL164 SF-HL205 GEVENDE SERIEN : GE-HL133

Læs mere

med 500 chips med 500 marker Spillevejledning Instruktioner

med 500 chips med 500 marker Spillevejledning Instruktioner Poker-sæt med 500 chips Spillevejledning Poker set med 500 marker Instruktioner Tak, fordi du valgte at købe vort produkt. Læs denne vejledning grundigt igennem, før poker-sættet bruges første gang. Gem

Læs mere

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt.

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. OB115N DA For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. ELEKTRISK HÅNDTØRRER INSTALLATIONSVEJLEDNING VIGTIGT!

Læs mere

SV60 Sikkerhedsventil Installations- og vedligeholdelsesvejledning

SV60 Sikkerhedsventil Installations- og vedligeholdelsesvejledning 3170050/1 IM-P317-01 CH Issue 1 SV60 Sikkerhedsventil Installations- og vedligeholdelsesvejledning 1. Generel specifikation 2. Indstilling 3. Før montering af ventilen 4. Installation 5. Forebyggelse af

Læs mere

TIGRIS AHC 8007/8014 styring

TIGRIS AHC 8007/8014 styring Monteringsvejledning TIGRIS Cirkulation Nr. 6560864 / 150408 Installationsvejledning for Klik dig ind på www.wavin.dk eller kontakt Wavin på 86962000, hvis du har brug for gode råd og vejledning omkring

Læs mere

AFSPÆRRINGSBALLONER UDVIDET BETJENINGSVEJLEDNING LÆS VENLIGST DENNE INSTRUKTION FØR BRUG AF AFSPÆRRINGSBALLON

AFSPÆRRINGSBALLONER UDVIDET BETJENINGSVEJLEDNING LÆS VENLIGST DENNE INSTRUKTION FØR BRUG AF AFSPÆRRINGSBALLON AFSPÆRRINGSBALLONER UDVIDET BETJENINGSVEJLEDNING LÆS VENLIGST DENNE INSTRUKTION FØR BRUG AF AFSPÆRRINGSBALLON Ikke at følge instruktionerne og advarslerne for sikkert brug af afspærringsballoner, kan medføre

Læs mere

Montage- og Betjeningsvejledning EB 8313 DA. Pneumatisk og elektropneumatisk aktuator Type 3372

Montage- og Betjeningsvejledning EB 8313 DA. Pneumatisk og elektropneumatisk aktuator Type 3372 Pneumatisk og elektropneumatisk aktuator Type 3372 Fig.1 Pneumatisk aktuator Type 3372-04xx Fig.2 Ventil V2001-IP Elektropneumatisk aktuator Type 3372-0511/0531 med Ventil Type Montage- og Betjeningsvejledning

Læs mere

VELFAC 200, VELFAC 400 Glasudskiftning VELFAC 200, VELFAC 400 Glass replacement VELFAC 200, VELFAC 400 Glasbyte

VELFAC 200, VELFAC 400 Glasudskiftning VELFAC 200, VELFAC 400 Glass replacement VELFAC 200, VELFAC 400 Glasbyte VELFAC 200, VELFAC 400 Glasudskiftning VELFAC 200, VELFAC 400 Glass replacement VELFAC 200, VELFAC 400 Glasbyte Brækage af glas: Aflæs ordrenr. på skiltet i elementet og kontakt VELFAC erviceafdeling,

Læs mere

GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Installations- og betjeningsvejledning

GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Installations- og betjeningsvejledning Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tlf.: +358 29 006 260 Fax: +358 29 006 1260 19.9.2014 Internet: www.labkotec.com 1/11 GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Copyright 2043 Labkotec Oy

Læs mere

Beta Care Puslebord 70 Brugermanual

Beta Care Puslebord 70 Brugermanual Beta Care Puslebord 70 Brugermanual Udgave 1.3 Juni 2013 Beta Care ApS, Tlf. (+45) 41420421, www.betacare.dk Indholdsfortegnelse: Forord 2 Generelt 2 Tilsigtet produktanvendelse 2 Leverandørens produktansvar

Læs mere

VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Brugsanvisning VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Ved anvendelse af elektriske maskiner bør grundlæggende sikkerhedsregler altid overholder, herunder følgende: Læs samtlige instruktioner, før du tager symaskinen

Læs mere

S9 Wireless Module. User Guide. Dansk. Data Transfer Accessory

S9 Wireless Module. User Guide. Dansk. Data Transfer Accessory S9 Wireless Module Data Transfer Accessory User Guide A 3 1 4 2 B 1 2 3 4 Det glæder os, at du har valgt det trådløse S9-modul. Det anvendes sammen med ResMeds S9-apparater i hjemmemiljøet og sender patientbehandlingsdata

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

DV1, DV2 Trykudligningsventiler samt integreret afblæsningsventil

DV1, DV2 Trykudligningsventiler samt integreret afblæsningsventil 6000050/5 IM-P600-02 ST Issue 5 DV1, DV2 Trykudligningsventiler samt integreret afblæsningsventil Installations- og vedligeholdelsesvejledning 1.Generel sikkerhedsinformation 2. Generel produkt information

Læs mere

VentilationAlarm EP1 ES 966

VentilationAlarm EP1 ES 966 VentilationAlarm EP1 ES 966 Tryk, signal eller temperatur-vagt Giver brugeren sikkerhed om anlæggets driftsituation Overordnet beskrivelse VentilationAlarm EP1 er en multfuntionsalarm, der kan overvåge

Læs mere

6304 5441 03/2001 DK Til brugeren. Betjeningsvejledning. Funktionsmodul FM 448 Fejlmeldemodul. Bedes læst omhyggeligt før betjening

6304 5441 03/2001 DK Til brugeren. Betjeningsvejledning. Funktionsmodul FM 448 Fejlmeldemodul. Bedes læst omhyggeligt før betjening 6304 5441 03/2001 DK Til brugeren Betjeningsvejledning Funktionsmodul FM 448 Fejlmeldemodul Bedes læst omhyggeligt før betjening Kolofon Apparatet opfylder de grundlæggende krav i de gældende standarder

Læs mere

GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Installations- og betjeningsvejledning

GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Installations- og betjeningsvejledning Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tlf.: + 358 29 006 260 Fax: + 358 29 006 1260 19.1.2015 Internet: www.labkotec.fi 1/12 GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Copyright

Læs mere

Skimmer 2500. Brugsanvisning / Bruksanvisning DANSK. Brugsanvisning Skimmer 2500

Skimmer 2500. Brugsanvisning / Bruksanvisning DANSK. Brugsanvisning Skimmer 2500 Brugsanvisning / Bruksanvisning Skimmer 2500 DANSK Brugsanvisning Skimmer 2500 Læs denne brugsanvisning nøje igennem inden skimmeren tages i brug. www.pondteam.com 1 Da vi hele tiden forbedrer og videreudvikler

Læs mere

Brugermanual. HAJO pladeløfter SCC050 SCC075 SCC150 SCC300 SCC600

Brugermanual. HAJO pladeløfter SCC050 SCC075 SCC150 SCC300 SCC600 Brugermanual HAJO pladeløfter SCC050 SCC075 SCC150 SCC300 SCC600 Instruktion i korrekt brug af HAJO pladeløfter. Opbevar denne manual let tilgængelig for brugeren. Det er vigtigt at brugeren forstår advarslerne

Læs mere

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning BeoLab 7-1 BeoLab 7-2 Vejledning Forholdsregler! Sørg for, at højttaleren placeres og tilsluttes i overensstemmelse med instruktionerne i denne vejledning. Forsøg aldrig at skille højttaleren ad. Alle

Læs mere

SAVEVTC 300. Ventilationsaggregat med varmegenvinding

SAVEVTC 300. Ventilationsaggregat med varmegenvinding Ventilationsaggregat med varmegenvinding 207233-DK 25-01-2011V.A002 Indhold 1 Advarsler... 1 2 Introduktion... 2 3 Beskrivelse af interface... 3 3.1 Betjeningspanel... 3 3.2 Symboler på displayet... 4

Læs mere

TTV 1000 S / TTV 2500 S

TTV 1000 S / TTV 2500 S TTV 1000 S / TTV 2500 S A BETJENINGSVEJLEDNING TRANSPORTVENTILATOR TRT-BA-TTV1000S_2500S-TC-001-DA Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... H - 01 Sikkerhed... H - 02 Oplysninger

Læs mere

A-MIP 200 Installations- og funktionshåndbog

A-MIP 200 Installations- og funktionshåndbog 00 A-MIP 00 Installations- og funktionshåndbog Resumé Installation Vigtigt 3 Præsentation af Aivia 3 Identifikationsmærkat 3 Første åbning 3 Montering af Aivia 4 Tilslutte strømforsyningen til Aivia 5

Læs mere

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER INSTRUKTIONSMANUAL Art nr 300213 EAN nr 5709133300340 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af ventilatoren. MÅ KUN INSTALLERES AF EN AUTORISERET ELINSTALLATØR!

Læs mere

For brugeren / for vvs-installatøren. Betjenings- og installationsvejledning VR 81. Fjernbetjeningsenhed til VRC 430

For brugeren / for vvs-installatøren. Betjenings- og installationsvejledning VR 81. Fjernbetjeningsenhed til VRC 430 For brugeren / for vvs-installatøren Betjenings- og installationsvejledning VR 81 Fjernbetjeningsenhed til VRC 430 DK Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende dokumentationen...

Læs mere

TROLLA Gødning og saltspreder 36 l

TROLLA Gødning og saltspreder 36 l TROLLA Gødning og saltspreder 36 l Artikel nr.: 12006 DK montagevejledning 2010/01 Kære kunde, Tillykke med dit nye Trolla produkt. Vi håber du vil få stor glæde af det. Kassen med dit nye Trolla produkt

Læs mere

Brugermanual. Test Unit Type ASF-60 ATEX. Brugsanvisning Test Unit Type ASF-60 ATEX. Kunde: Kunde ref.: HYTOR ref. nr.: 188774. Ref. dok.

Brugermanual. Test Unit Type ASF-60 ATEX. Brugsanvisning Test Unit Type ASF-60 ATEX. Kunde: Kunde ref.: HYTOR ref. nr.: 188774. Ref. dok. Titel: Brugsanvisning Kunde: Kunde ref.: HYTOR ref. nr.: 188774 Ref. dok.; Id. nr: 41-31-0005-R02 Revisionshistrorik: Rev. Dato Beskrivelse Udført af Godkendt af 01 140910 EB INDEX 1. Sikkerhedsanvisning...

Læs mere

DK: ADVARSEL! bruges i horisontal position. Må ikke tildækkes eller bruges i nærheden af letantændeligt materiale, da dette kan medføre brandfare.

DK: ADVARSEL! bruges i horisontal position. Må ikke tildækkes eller bruges i nærheden af letantændeligt materiale, da dette kan medføre brandfare. INFRAVARMER FOR UTE OG INNENDØRS BRUK INFRAVÄRMARE FÖR ANVÄNDNING UTOM- OCH INOMHUS INFRAVARMER TIL UDENDØRS OG INDENDØRS BRUG INFRAPUNALÄMMITIN ULKO- JA SISÄKÄYTTÖÖN NO: TEKNISK BESKRIVELSE & BRUKSANVISNING

Læs mere

HTA35/50 Plus Magnetborrmaskin. Brugsvejledning Instruktionsbok

HTA35/50 Plus Magnetborrmaskin. Brugsvejledning Instruktionsbok HTA35/50 Plus Magnetborrmaskin Brugsvejledning Instruktionsbok Indhold Tekniske data... punkt 1 Tilbehør... punkt 2 Brugsvejledning... punkt 3 Instruktioner... punkt 4 Reservedele... punkt 5 Innehåll Tekniske

Læs mere

Surrings- & Dockingkit

Surrings- & Dockingkit MONTERINGSMANUAL Surrings- & Dockingkit DK PASSER TIL: VELA Blues 100, 210, 300 & 1100 Manual. nr. 105900 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0. INDLEDNING 3 1.1. SIKKERHED 4 1.2. REKLAMATIONSRET 5 1.3. UDPAKNING AF

Læs mere

Betjenings- og installations manual model Lotus

Betjenings- og installations manual model Lotus Betjenings- og installations manual model Lotus AB401 AB402 Læs denne manual grundigt før brug Indholdsfortegnelse Vigtige sikkerhedsregler..... 3 Grundlæggende instruktioner.....4 Sikkerhedsforanstaltninger.

Læs mere

MANUAL. for LUFTHYDRAULISK DONKRAFT

MANUAL. for LUFTHYDRAULISK DONKRAFT MANUAL for LUFTHYDRAULISK DONKRAFT MODEL 25-2(TH) (25 t / 10 t) MODEL 50-2(TH) (50 t / 25 t) 280605/DK Manual for lufthydrauliske donkrafte model 25-2 og 50-2 ADVARSLER - SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER 1.

Læs mere

KAMINX K-120. Dansk brugsanvisning. Vs.2,0

KAMINX K-120. Dansk brugsanvisning. Vs.2,0 KAMINX K-120 Dansk brugsanvisning Vs.2,0 A. INSTALLATION OF VARMEOVNEN Ovnen gøres klar til brug ved at følge følgende trin: 1. Udpakning 1. Åbn kassen. 2. Tag ovnen ud af kassen og fjern sidekilerne.

Læs mere

d f f f a1 a2 i j g m k

d f f f a1 a2 i j g m k DA b f d f c f e f a1 a2 a h l i j g m k n o n3 o4 n2 o3 R o2 n1 R Q o1 p Q 1 2 3 4 1 2 5 6 2 3 1 Q Q 7 8 2 4 3 Q 1 9 10 Q DA SIKKERHEDSANVISNINGER Læs disse sikkerhedsanvisninger grundigt, inden apparatet

Læs mere

Tørkøler type XP120. Brugsanvisning. Asarums Industri AB Tel: +46 454 334 00 Södra Industrivägen 2 4 Fax:+46 454 320 295 SE 374 50 Asarum Sweden

Tørkøler type XP120. Brugsanvisning. Asarums Industri AB Tel: +46 454 334 00 Södra Industrivägen 2 4 Fax:+46 454 320 295 SE 374 50 Asarum Sweden 660 Brugsanvisning Index P Generel beskrivelse Betegnelsessystem Modtagelse og montage 5 Installation 6 Forebyggende vedligehold 7 Generel beskrivelse Generel beskrivelse Tørkøleren er beregnet til udendørs

Læs mere

Monterings- og brugsanvisning for gasgrill Green Bay

Monterings- og brugsanvisning for gasgrill Green Bay Monterings- og brugsanvisning for gasgrill Green Bay Gennemlæs og følg vejledningen i denne manual før gasgrillen monteres og tages i brug. Advarsler: Gennemlæs brugsanvisningen før produktet tages i brug.

Læs mere

Monterings- og brugervejledning for luftsolfanger

Monterings- og brugervejledning for luftsolfanger Monterings- og brugervejledning for luftsolfanger Tillykke med din nye solfanger. Med den rette placering får du glæde af den i mange år fremover. Den medfølgende kontakt placeres på loftet eller på vægen

Læs mere

Original brugsanvisning

Original brugsanvisning Original brugsanvisning EF - overensstemmelseserklæring for en maskine Maskindirektivet 2006/42/EF Fabrikant: Henrik Rasmussen. Adresse: Marskvej 25 Postnr. og by: 4700 Næstved Undertegnede erklærer hermed

Læs mere

Brugsanvisning på dansk

Brugsanvisning på dansk Brugsanvisning på dansk Et kvalitetsbevidst valg Ved at vælge Elmeco og især Big Biz, den nye og eneste elektroniske maskine med multifunktioner vises der opmærksomhed overfor nye innovative tiltag. Vi

Læs mere

TTV 4500 S BETJENINGSVEJLEDNING AKSIALVENTILATOR TRT-BA-TTV4500S-TC-001-DA

TTV 4500 S BETJENINGSVEJLEDNING AKSIALVENTILATOR TRT-BA-TTV4500S-TC-001-DA TTV 4500 S DA BETJENINGSVEJLEDNING AKSIALVENTILATOR TRT-BA-TTV4500S-TC-001-DA Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende betjeningsvejledningen...g - 1 Sikkerhed...G - 2 Oplysninger om instrumentet...g

Læs mere

NRG 16-36 NRG 16-36. Indbygningsanvisning 810523-00. Niveauelektrode NRG 16-36

NRG 16-36 NRG 16-36. Indbygningsanvisning 810523-00. Niveauelektrode NRG 16-36 NRG 16-36 Indbygningsanvisning 810523-00 Niveauelektrode NRG 16-36 Alle dimensioner i mm Kedelvand G 1 1 /2 DN 100, PN 40 DN 50 20 1500 100 14 10 NW (Vandmangel) 20-5 90 F.eks. Reduktionsstykke K 88,9

Læs mere

Décor 600 Væg. Dansk Norsk Svenska. - ret effektiv

Décor 600 Væg. Dansk Norsk Svenska. - ret effektiv Décor 600 Væg Dansk Norsk Svenska - ret effektiv Décor 600 Væg Monterings- og betjeningsvejledning 4 FIGUR 1 2 3 b 2 a a FIGUR 2 Fig. 1 Fig. 2 2 Dansk + Emhætte beregnet til montering på væg. Monteringshøjden

Læs mere

Brugsvejledning For Frithængende emhætte

Brugsvejledning For Frithængende emhætte Brugsvejledning For Frithængende emhætte MODEL EN 6335-2-31 Kære kunde, Vi er overbeviste om I vil blive glade for Jeres nye emhætte og det bliver en fornøjelse at bruge denne. Dette produkt er produceret

Læs mere

Skueglas med enkelt glas eller dobbelt glas og kontrolglas

Skueglas med enkelt glas eller dobbelt glas og kontrolglas 0222050/1 IM-S32-04 ST Issue 1 Skueglas med enkelt glas eller dobbelt glas og kontrolglas Installations- og vedligeholdelsesvejledning 1. Generel sikkerhedsinformation Skueglas med enkelt glas SG13 skueglas

Læs mere

Sprintomat Brugervejledning

Sprintomat Brugervejledning Sprintomat Brugervejledning Asger Andreasen Kjærgårdsvej 8 Grønbjerg 6971 Spjald 2014125822 info@gebaker.dk Sprintomat Brugervejledning Sprintomaten er anbefalet til at have op til 45 grise pr. Automat,

Læs mere

2 UDENDØRS STIKDÅSER

2 UDENDØRS STIKDÅSER 2 UDENDØRS STIKDÅSER med skumringssensor på jordspyd Type: EMP701MD Betjeningsvejledning DK 2 udendørs stikdåser med skumringssensor på jordspyd Indholdsfortegnelse 1. Hensigtsmæssig anvendelse 2. Funktioner

Læs mere

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Phocos CML serie 5 20 A Laderegulator for 12/24 volt Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Side 1 Din nye CML laderegulator er en state-of-the-art regulator, som er udviklet

Læs mere

Installations vejledning AMICO K 20. Knækarms markise. Side 1 ud af 7

Installations vejledning AMICO K 20. Knækarms markise. Side 1 ud af 7 AMICO K 20 Knækarms markise Side 1 ud af 7 Placering og montering af markise 1 Vær opmærksom på markisen monteres i et solidt underlag. Kontrollere at terrassedøren kan åbnes efter montage. Elektriske

Læs mere

zense DIN-modul m. Relæ Model DSR-0716 Lyskilde L1 Dansk - Svenska DK Ver 2.1 1 - ANVENDELSE

zense DIN-modul m. Relæ Model DSR-0716 Lyskilde L1 Dansk - Svenska DK Ver 2.1 1 - ANVENDELSE DIN-modul m. Relæ Model DSR-0716 Dansk - Svenska zense DK Ver 2.1 1 - ANVENDELSE DIN-modulet er en zense enhed som benyttes til at styre en 230 VAC lampe, motor el. lign. Enheden kan ikke benyttes selvstændigt,

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

BOLIGVENTILATION CMG-400. www.geovent.com. Din garanti for en fremtidssikret ventilationsløsning. Instruktionsmanual

BOLIGVENTILATION CMG-400. www.geovent.com. Din garanti for en fremtidssikret ventilationsløsning. Instruktionsmanual BOLIGVENTILATION CMG-400 Din garanti for en fremtidssikret ventilationsløsning DK Instruktionsmanual www.geovent.com Indholdsfortegnelse 1.0 Monteringsanvisning 1.1 El installation 1.2 Anvendelsesområde

Læs mere

NRS 2-5. Driftsvejledning 810539-00 Niveauafbryder NRS 2-5

NRS 2-5. Driftsvejledning 810539-00 Niveauafbryder NRS 2-5 NRS 2-5 Driftsvejledning 810539-00 Niveauafbryder NRS 2-5 1 Eldiagram 5 6 11 Vist kontaktposition: Alarm, driftsforstyrrelse 7 8 10 Fig. 1 9 10 Fig. 2 2 Dimensioner A B 128,5 B Fig. 3 C 30,01 (6 TE) 3

Læs mere

TRÄDGÅRDSBELYSNING LED HAGEBELYSNING LED PUUTARHAVALAISTUS, LED HAVEBELYSNING LED

TRÄDGÅRDSBELYSNING LED HAGEBELYSNING LED PUUTARHAVALAISTUS, LED HAVEBELYSNING LED TRÄDGÅRDSBELYSNING LED HAGEBELYSNING LED PUUTARHAVALAISTUS, LED HAVEBELYSNING LED Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge

Læs mere

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6)

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) GB FR ES PT IT DE NL DK SE NO GR RU TU BR CN JP KR SA 908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) Liquidificador

Læs mere

Betjeningsvejledning VÆG EMHÆTTE. Model EN 60335-2-31

Betjeningsvejledning VÆG EMHÆTTE. Model EN 60335-2-31 Betjeningsvejledning VÆG EMHÆTTE Model EN 60335-2-31 KEND DIN EMHÆTTE 4 1 2 3 1: Betjeningspanel 2: Fedtfilter 2: Lys 3: Emhætte kabinet A E B C D F FIGUR 2 FIGUR 1 VÆGEMHÆTTE Tillykke med Deres nye Silverline

Læs mere

PUMPESTYRING 701. Instruktion. Specifikationer

PUMPESTYRING 701. Instruktion. Specifikationer Instruktion Generelt Tak fordi De valgte Pumpestyring 701. Pumpestyring 701 er en moderne, kompakt enhed for niveaustyring af 1 pumpe og 1 niveaualarm eller 2 pumper i alternerende drift. Pumpestyringen

Læs mere

PORKKA Køleborde er beregnet til opbevaring af kølede produkter.

PORKKA Køleborde er beregnet til opbevaring af kølede produkter. PORKKA Cold Line Køleborde Med Dixel XW60L styring Monterings-, brugs-, og serviceanvisning. Læs denne anvisning grundigt igennem før De tager det nye produkt i anvendelse. Derved opnås størst mulig nytte

Læs mere

INSTALLATIONSVEJLEDNING FOR TIGRIS AHC STYRING. Gulvvarmesystemer. Monteringsvejledning TIGRIS Cirkulation

INSTALLATIONSVEJLEDNING FOR TIGRIS AHC STYRING. Gulvvarmesystemer. Monteringsvejledning TIGRIS Cirkulation Monteringsvejledning TIGRIS Cirkulation Nr. 6560864 / 040208 TIGRIS AHC 8007/8014 TIGRIS AHC 8000 rumtermostat INSTALLATIONSVEJLEDNING FOR TIGRIS AHC STYRING Klik dig ind på www.wavin.dk eller kontakt

Læs mere

BRÆNDEKLØVER 5 T 52 CM INSTRUKTIONSMANUAL. Art nr 75107604 EAN nr 5709133750664

BRÆNDEKLØVER 5 T 52 CM INSTRUKTIONSMANUAL. Art nr 75107604 EAN nr 5709133750664 BRÆNDEKLØVER 5 T 52 CM INSTRUKTIONSMANUAL Art nr 75107604 EAN nr 5709133750664 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af brændekløveren. Indhold Sikkerheds forskrifter..... 2 Elektriske

Læs mere