Driftsvejledning/Bruksanvisning. ECOVENT -Ventil N_/ECO / W_/ECO ECOVENT Valve N_/ECO / W_/ECO. Udgave/Utgåva Dansk/Svenska

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Driftsvejledning/Bruksanvisning. ECOVENT -Ventil N_/ECO / W_/ECO ECOVENT Valve N_/ECO / W_/ECO. Udgave/Utgåva 2014-07 Dansk/Svenska"

Transkript

1 Driftsvejledning/Bruksanvisning ECOVENT -Ventil N_/ECO / W_/ECO ECOVENT Valve N_/ECO / W_/ECO Udgave/Utgåva Dansk/Svenska engineering for a better world GEA Mechanical Equipment

2 Ventil N_ECO / W_ECO / Ventil N_ECO / W_ECO

3 Indhold Vigtige forkortelser og begreber... 2 Sikkerhedshenvisninger... 4 Korrekt anvendelse... 4 Personale... 4 Ombygninger, reservedele, tilbehør... 4 Generelle forskrifter... 4 Markering af sikkerhedshenvisninger i driftsvejledningen... 5 Yderligere symboler... 5 Særlige faresteder... 6 Anvendelsesformål... 7 Transport og opbevaring... 7 Kontrol af leverancen... 7 Transport... 7 Vægt... 8 Opbevaring... 8 Konstruktion og funktion... 8 Konstruktion... 8 Drevfunktion Montering og drift Monteringsposition Ventil med rørtilslutningselementer, der kan løsnes Ventil med svejsestuds Pneumatisk tilslutning Elektrisk tilslutning Idrifttagning Fejl, årsag, udbedring Vedligeholdelse Inspektioner Vedligeholdelsesintervaller Før afmonteringen Afmontering af ventil N_ECO Afmontering af ventil W_ECO Vedligeholdelse Montering Tekniske data Rørender VARIVENT -system Værktøj/smøremidler Tætningsmaterialernes bestandighed Bilag Reservedelslister Målblade Slangetilslutningsskemaer Integreringserklæring Innehållsförteckning Viktiga förkortningar och begrepp... 2 Säkerhetsanvisningar... 4 Ändamålsenlig användning... 4 Personal... 4 Ombyggnader, reservdelar, tillbehör... 4 Allmänna föreskrifter... 4 Säkerhetsanvisningarnas symboler i bruksanvisningen... 5 Andra symboler... 5 Särskilda farozoner... 6 Användning... 7 Transport och förvaring... 7 Kontroll av leveransen... 7 Transport... 7 Vikt...8 Förvaring... 8 Konstruktion och funktion... 8 Konstruktion... 8 Manöverdon Montering och drift Inbyggnadsläge Ventil med reglerbara röranslutningsdelar Ventil med svetstuts Pneumatisk anslutning Elanslutning Idrifttagande Störning, orsak, åtgärd Underhåll Inspektioner Underhållsintervaller Före demonteringen Demontering av ventil N_ECO Demontering av ventil W_ECO Underhåll...28 Montering Tekniska data Rörändar VARIVENT -system Verktyg / smörjmedel Tätningsmaterialets beständighet Bilaga Reservdelslista Mätblad Slangdragning Försäkran om inbyggnad Ventil N_ECO / W_ECO / Ventil N_ECO / W_ECO 1

4 Vigtige forkortel ser og begreber Viktiga förkortningar och begrepp BS Britisk standard BS Brittisk Standard bar Måleenhed til trykket Alle trykangivelser [bar/psi] står for overtryk [bar g /psi g ], såfremt intet andet er udtrykkeligt beskrevet. bar Enhet för tryck Alla uppgifter om tryck [bar/psi] gäller övertryck [bar g /psi g ] om inget annat uttryckligen anges. ca. Cirka ca cirka C Temperaturmåleenhed i grader celsius C Måttenhet för temperatur, grader Celsius Cv-Wert Flow koefficient [US gallons per minute] 1 Cv = 1,17 x Kv Cv-Wert Flödeskoefficient [US gallons per minute] 1 Cv = 1,17 x Kv dm 3 n Måleenhed for volumen Kubikdecimeter Normvolumen (normliter) dm 3 n Måttenhet för volym kubikdecimeter standardvolym (standardliter) DN DIN-nominel bredde DN DIN nominell diameter DIN Tysk norm fra DIN Deutsches Institut für Normung e.v. DIN Tysk norm från DIN Deutsches Institut für Normung e.v. EN Europæisk norm EN Europeisk Norm EPDM Materialedata Betegnelse i henhold til DIN/ISO 1629 Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk EPDM Materialangivelse Förkortning enligt DIN/ISO 1629 Etylen-Propylen-Dien-Kautschuk F Temperaturmåleenhed i grader fahrenheit F Måttenhet för temperatur, grader Fahrenheit FKM Materialedata Betegnelse i henhold til DIN/ISO 1629 Fluor-Kautschuk FKM Materialangivelse Förkortning enligt DIN/ISO 1629 Fluor-kautschuk h Måleenhed for tid Time h Måttenhet för tid Timmar HNBR Materialedata Betegnelse i henhold til DIN/ISO 1629 Hydreret acrylnitril-butadien-kautschuk HNBR Materialangivelse Förkortning enligt DIN/ISO 1629 Hydrerad acrylnitril-butadien-kautschuk IP Beskyttelsesmetode IP Skyddsklass ISO International standard fra International Organization for Standardization ISO Internationaler Standard från International Organization for Standardization kg Måleenhed for vægt Kilogram kg Måttenhet för vikt Kilogram kn Måleenhed for kraft Kilonewton kn Måttenhet för kraft Kilonewton Ventil N_ECO / W_ECO / Ventil N_ECO / W_ECO

5 Kv-værdi Flow koefficient [m³/s] 1 KV = 0,86 x Cv Kv värde Flödeskoefficient [m³/s] 1 KV = 0,86 x Cv l Måleenhed for volumen Liter l Måttenhet för volym Liter maks. Maksimal max. maximal mm Måleenhed for længden millimeter mm Måttenhet för längd millimeter μm Måleenhed for længden mikrometer μm Måttenhet för längd mikrometer M Metrisk M Metrisk Nm Måleenhed for arbejdet newtonmeter Betegnelse for tilspændingsmomentet 1 Nm = 0,737 lbft Pound-Force/pundkraft (lb) + Feet/fod (ft) Nm Måttenhet för arbete newtonmeter Beteckning för vridmoment 1 Nm = 0,737 lbft Pound-Force/pundkraft (lb) + Feet/fot (ft) PA Polyamid PA Polyamid PE-LD Polyethylen med lav massefylde PE-LD Polyetylen låg densitet PTFE Polytetrafluorethylen PTFE Polytetrafluorethylen psi Måleenhed til trykket Alle trykangivelser [bar/psi] står for overtryk [bar g /psi g ], såfremt intet andet er udtrykkeligt beskrevet. psi Enhet för tryck Alla uppgifter om tryck [bar/psi] gäller övertryck [bar g /psi g ] om inget annat uttryckligen anges. SET-UP Selvlærende installation SET-UP-proceduren gennemfører alle nødvendige indstillinger for genereringen af meldinger i forbindelse med idrifttagning og vedligeholdelse. SET-UP Självlärande installation SET-UP-proceduren genomför alla nödvän - diga inställningar för generering av medde - landen vid idrifttagande och underhåll. str. Betegnelse for størrelse af værktøjsnøgler NV Beteckning för verktygsnyckelns bredd nyckelvidd s. Kap. se kapitel s. kap. se kapitel T.VIS Tuchenhagen ventil informations-system T.VIS Tuchenhagen ventil informations-system V DC Volt direct current = Jævnstrøm V DC Volt direct current = likström V AC Volt alternating current = Vekselstrøm V AC Volt alternating current = växelström W Måleenhed for effekten watt W Måttenhet för effekt watt TIG Svejsemetode Wolfram-svejsning i inaktiv atmosfære WIG Svetsning Wolfram-Inertgas-svetsning Tomme OD Rørmål iht. britisk standard (BS), Outside Diameter Tum OD Röruppmätning enligt brittisk standard (BS), outside diameter Tomme IPS Amerikanisk rørmål Iron Pipe Size Tum IPS Amerikansk röruppmätning iron pipe size Ventil N_ECO / W_ECO / Ventil N_ECO / W_ECO 3

6 Sikkerhedshenvisninger Korrekt anvendelse Ventilen er kun beregnet til det beskrevne anvendelsesformål. Hvis kompensatoren benyttes på anden måde end beskrevet, betragtes dette som ukorrekt anvendelse. For sådanne skader påtager GEA Tuchenhagen sig intet ansvar; risikoen ved en sådan ukorrekt anvendelse bærer brugeren selv. Forudsætningerne for en fejlfri og sikker drift af ventilen er korrekt transport og opbevaring samt en faglig korrekt opstilling. Med til korrekt anvendelse hører også overholdelse af drifts-, service- og vedligeholdelsesbetingelserne. Personale Betjenings- og servicepersonalet skal have de kvalifikationer, der er nødvendige, for at udføre disse arbejder. Personalet skal desuden orienteres om faremomenterne samt kende og overholde de sikkerhedshenvisninger, der er anført i dokumentationen. Arbejder på det elektriske anlæg må udelukkende udføres af en autoriseret elektriker. Säkerhetsanvisningar Ändamålsenlig användning Ventilen får endast användas för angivet ändamål. All annan användning är ej ändamålsenlig. GEA Tuchenhagen ansvarar inte för skador som orsakas av ej ändamålsenlig användning. För att ventilen ska fungera felfritt krävs korrekt transport och förvaring, liksom uppställning och montering. Till ändamålsenlig användning hör även att följa bruks - anvisningen och underhållsanvisningarna. Personal Operatörer och underhållspersonal måste vara kvalificerade för sina arbetsuppgifter. Personalen måste informeras om risker samt känna till och följa gällande säkerhetsanvisningar. Arbeten på elektriska anläggningar får endast utföras av behörig elektriker. Ombygninger, reservedele, tilbehør Egne ombygninger eller ændringer, som påvirker ventilens sikkerhed, er ikke tilladt. Beskyttelsesanordninger må ikke omgås, fjernes eller sættes ud af funktion. Anvend udelukkende originale reservedele og tilbehør, som er godkendt af producenten. Ombyggnader, reservdelar, tillbehör Ombyggnad på egen hand eller förändringar som påverkar ventilens säkerhet är inte tillåtna. Skydden får inte kringgås, tas bort egenmäktigt eller tas ur drift. Använd endast originalreservdelar och tillbehör som godkänts av tillverkaren. Generelle forskrifter Brugeren er forpligtet til udelukkende at anvende ventilen i fejlfri tilstand. Ud over henvisningerne i denne dokumentation gælder naturligvis relevante sikkerhedsforskrifter generelt anerkendte sikkerhedsregler nationale bestemmelser i det pågældende land driftsinterne arbejds- og sikkerhedsforskrifter Monterings- og driftsforskrifter til anvendelsen i Ex-området. Allmänna föreskrifter Ventilen får endast användas i felfritt skick. Förutom informationen i denna dokumentation gäller relevanta olycksförebyggande bestämmelser allmänna godkända säkerhetsregler nationella föreskrifter företagets interna arbets- och säkerhetsföreskrifter. Monterings- och driftsföreskrifter för användning i ex-områden Ventil N_ECO / W_ECO / Ventil N_ECO / W_ECO

7 Mærkning af sikkerhedshenvisninger i drifts - vejledningen De særlige sikkerhedshenvisninger befinder sig før den pågældende anvisning. De er fremhævet med et faresymbol og et signalord. Tekster ved siden af disse symboler skal ubetinget læses og overholdes, først derefter må man gå videre i teksten og fortsætte betjeningen af ventilen. Säkerhetsanvisningarnas symboler i bruksanvisningen Särskilda säkerhetsanvisningar står direkt framför resp. arbetsbeskrivning. De märks med en varningssymbol och ett signalord. Texterna efter varningssymbolerna ska läsas och följas vid all hantering av ventilen. Symbol Signalord Betydning Symbol Signalord Förklaring FARE Umiddelbar fare, der kan resultere i svære kvæstel - ser eller dødsfald. FARA Direkt och allvarlig fara som kan leda till svår personskada och dödsfall. FORSIGTIG Farlig situation, der kan føre til lette kvæstelser eller materielle skader. AKTA Risk för lätta personskador eller skador på sakvärden. Ved arbejder i områder med fare for eksplosion skal henvisningerne til idrifttagning og vedligeholdelse overholdes. Följ alltid instruktionerna för idrifttagande och underhåll vid arbeten i explosionsfarlig miljö. Yderligere symboler Andra symboler Tegn Betydning Symbol Förklaring Arbejds- eller betjeningstrin, der skal foretages i den anførte rækkefølge. Arbets- eller manövreringsmoment som måste utföras i angiven ordningsföljd. NB Information om optimal anvendelse af ventilen INFORMATION Information för en optimal användning av ventilen. Generel optælling Allmän information Ventil N_ECO / W_ECO / Ventil N_ECO / W_ECO 5

8 Særlige faresteder Särskilda farozoner FARE Tag ventilen ud af drift ved funktionsfejl (adskil den fra strøm- og luft - forsyningen), og sørg for at sikre den mod genanvendelse. Fejlen skal udbedres omgående. Grib aldrig ind i lanternen (9) og ventilhuset (401). Der er fare for kvæstelser, når hængselringene på lanternen (43) eller på huset (43) på den ikkeaktiverede ventil (version fjederlukkende) løsnes, da den frigjorte fjederforspænding løfter drevet pludseligt. Derfor skal fjederspændingen ophæves ved at indblæse trykluft i drevet, før hængselringene løsnes FARA Vid funktionsstörningar ska ventilen tas ur drift (lossas från ström- och lufttillförsel) och säkras mot återanvändning. Åtgärda störningen omgående. Stick aldrig in några fingrar i mellanstycket (9) eller ventilhuset (401). Risk för skador när scharnerringarna på mellanstycket (43) eller på ventilhuset (43) lossas från den avaktiverade ventilen (fjäderstängande) eftersom fjäderkraften får manöverdonet att hoppa upp. Därför ska fjäderkraften minskas genom att lufta manöverdonet med tryckluft innan scharnerringarna lossas. FORSIGTIG Husstudserne har meget skarpe kanter. Ved transport og montering af ventilen skal der altid bæres egnede handsker. 401 VARNING Husets stöd har väldigt vassa kanter. Bär alltid skyddshandskar vid transport och montering av ventilen. Grib ikke ind i lang - hullerne (C) ved udførelse med initiatorholder. C Stick inte in fingrarna i de avlånga hålen (C) på initiatorupptagningen (om sådan finns). C Ventil N_ECO / W_ECO / Ventil N_ECO / W_ECO

9 Anvendelselsformål Ventilen N_ECO anvendes til at åbne og lukke rørledningsafsnit. Mediet bør fortrinsvis strømme i ventiltallerkenens åbningsretning, så trykstød forhindres, når ventilen åbnes eller lukkes. Ventilen W_ECO anvendes til at sammenføre væskestrømme i et rørledningsafsnit. Ventilerne N_ECO og W_ECO er trykholdende udstyrsdele (uden sikkerhedsfunktion) i overensstemmelse med direktiv om trykbærende udstyr: Direktiv 97/23/EF. De er klassificeret iht. bilag II i artikel 3, afsnit 3. Ved afvigelser herfra medleveres en speciel konformitetserklæring. Transport og opbevaring Kontrol af leverancen Kontrollér ved modtagelsen af ventilen, om type- og serienummer på typeskiltet stemmer overens med oplysningerne på bestillingsbilagene og følge - sedlen. udstyret er fuldstændigt og alle dele er fejlfri. Transportskader, som er synlige udvendigt, og/eller manglende kolli skal straks anføres på speditørens fragtbrev. Speditionen skal reklameres med det samme af modtageren, og GEA Tuchenhagen skal informeres herom. Transportskader, som ikke opdages med det samme, skal meldes til speditøren inden 6 dage. Modtageren har ansvaret for skader, der reklameres senere. Användning Ventil N_ECO används för att öppna och stänga delar av rör. Mediet ska helst flyta i ventiltallrikens öppningsriktning. Det förhindrar tryckslag när ventilen öppnas och stängs. Ventil W_ECO används för att föra samman vätskeströmmar inom en del av ett rör. Ventilerna N_ECO och W_ECO är tryckhållande utrustningsdelar (utan säkerhetsfunktion) i enlighet med tryckutrustningsdirektivet: riktlinje 97/23/EG. De är indelade enligt bilaga II i artikel 3, avsnitt 3. Vid ev. avvikelser medföljer en speciell förklaring om överensstämmelse. Transport och förvaring Kontroll av leveransen Kontrollera vid mottagandet att typ- och seriennumret på typskylten stämmer med uppgifterna i beställnings- och leveransunderlagen, att leveransen är komplett och att alla delar är oskadade. Synliga transportskador och/eller saknade kolli ska anmälas direkt till speditören på fraktsedeln. Speditören ska omgående skriftligt intyga ansvar och informera GEA Tuchenhagen om det inträffade. Transportskador som inte upptäcks vid leveransen ska reklameras till speditören inom 6 dagar. Skador som anmäls senare bekostas av mottagaren. Transport Transport FARE Pakningsenhederne/ventilerne må udelukkende transporteres med egnede løfteværk og fastgørelsesmidler. Overhold billederne, der er placeret på forpakningen. Transportér ventilen forsigtigt for at forhindre skader på grund af vold eller uforsigtig på- og aflæsning. Kunststofferne på de induktive initiatorers holdere er følsomme over for brud og skal beskyttes mod animalsk og vegetabilsk fedt. FARA Förpackningen och ventilen får endast transporteras med lämpligt lyftdon och fästredskap. Följ bildanvis - ningarna på förpackningen. Transportera ventilen försiktigt för att förhindra skador p.g.a. våld eller oförsiktig lastning och lossning. Hållarna till de beröringsfria initiatorerna är av plast och kan lätt gå av. De måste skyddas mot animaliskt och vegetabiliskt fett Ventil N_ECO / W_ECO / Ventil N_ECO / W_ECO 7

10 Vægt Ventil N_ECO Størrelse Vægt (kg) DN 25, 1 ca. 4 DN 40, 1 1 /2 ca. 6 DN 50, 2 ca. 6 DN 65, 2 1 /2 ca. 10 DN 80, 3 ca. 10,5 DN 100, 4 ca. 17 Vikt Ventil N_ECO Konstruktionens storlek Vikt (kg) DN 25, 1 ca 4 DN 40, 1 1 /2 ca 6 DN 50, 2 ca 6 DN 65, 2 1 /2 ca 10 DN 80, 3 ca 10,5 DN 100, 4 ca 17 Opbevaring Ventilerne, ventilindsatserne eller reservedele skal opbevares tørt, vibrations- samt støvfrit og om muligt i originalemballagen for at undgå beskadigelser. Hvis ventilen ved transport eller ved opbevaring var udsat for temperaturer 0 C, skal den som beskyttelse mod beskadigelser mellemlagres tørt. Vi anbefaler inden handlingen (afmontering af huse / styring af drev) en opbevaring på 24 h ved en temperatur 5 C, så de muligvis fra kondensvandet opståede iskrystaller kan fordampe. Förvaring Ventilerna, ventilinsatserna eller reservdelarna ska förvaras torrt, vibrations- och dammfritt och helst i originalförpackningen för att undvika skador. Om ventilen har varit utsatt för temperaturer 0 C under förvaringen måste den först förvaras på en torr plats för att inga skador ska uppstå. Vi rekommenderar att den förvaras i 24 timmar i en temperatur 5 C innan den används (demontering av huset/aktivering av manöverdonen). På så sätt hinner ev. iskristaller från kondensvattnet försvinna Ventil N_ECO / W_ECO / Ventil N_ECO / W_ECO

11 Konstruktion og funktion B2 Design and Function Konstruktion B1 Design Ventil N_ECO B1 Tilslutningshoved T.VIS B2 ECOVENT - tilslutningshoved C Initiatorholder 140 Drev 140 C Valve N_ECO B1 ControlmoduleT.VIS B2 ECOVENT Control module C Proximity switch holder 9 Lanterne 15 Ventiltallerken Actuator 9 Lantern 61 Lufttilslutning/ skrueprop 391 Ventilhus Valve disk 61 Pneumatic connection /locking screw 391 Valve housing Ventil W_ECO B1 Valve W_ECO B1 Tilslutningshoved T.VIS B2 ECOVENT - tilslutningshoved C Initiatorholder 140 Drev 140 B1 ControlmoduleT.VIS B2 ECOVENT Control module C Proximity switch holder 140 Actuator 9 Lanterne 9 Lantern 15 Ventiltallerken 61 Lufttilslutning/ skrueprop Valve disk 61 Pneumatic connection /locking screw 391 Ventilhus 391 Valve housing INFORMATION Huskonfigurationer, se reservdelsritningar i bilaget NOTE For housing configurations see the spare parts drawings Ventil N_ECO / W_ECO / Ventil N_ECO / W_ECO 9

12 Fjäderöppnande manöverdon (A) Drev fjederåbnende (A) Fjäderstängande manöverdon (Z) Drevet fjederlukkende (Z) Drevfunktion Drevet lukker ved hjælp af en fjeder (Z) I hvilepositionen er ventilen lukket. Det kendes på, at Ventiltallerkenens skulder står i lanternen forneden. Lufttilslutning/skrueprop forneden. Drev fjederåbnende (A) I hvilepositionen er ventilen åben. Det kendes på, at Ventiltallerkenens skulder står i lanternen foroven. Lufttilslutning/skrueprop foroven. Manöverdon Fjäderstängande manöverdon (Z) Ventilen är stängd i viloläge. Identitetstecken: Ventiltallrikens kant befinner sig nedtill i mellanstycket. Luftanslutning/låsskruv nedtill. Fjäderöppnande manöverdon (A) Ventilen är öppen i viloläge. Identitetstecken: Ventiltallrikens kant befinner sig upptill i mellanstycket. Luftanslutning/låsskruv upptill Ventil N_ECO / W_ECO / Ventil N_ECO / W_ECO

13 Montering og drift Sørg for, at ventilen monteres uden spænding i rørlednings - systemet. der ikke er lukket nogen genstande (f.eks. værktøj, skruer) inde i systemet. Montering och drift Se till att ventilen monteras spänningsfritt i rörledningssystemet inga främmande föremål (t.ex. verktyg, skruvar) är instängda i systemet. ECOVENT -anslutningsmodul ECOVENT -tilslutningshoved X NB Gevindet (1) på tilslutningshoved ECOVENT tildækning skal altid indfedtes med PARALIQ GTE 703, varenr , for at forhindre at der trænger støv og vandsprøjt ind i tilslutningshovedet. Monteringsposition 1 INFORMATION Gängan (1) på anslutningsmodulens ECOVENT huv ska alltid fettas in med PARALIQ GTE 703, delnr , för att förhindra att damm eller vatten tränger in i anslutningsmodulen. Inbyggnadsläge Ventilens monteringsposi - tion er ikke standard. Det skal være sikret, at ventilhuset og rørledningssystemet kan tømmes sikkert. ECOVENT -til - slutningshoved Hvis ventilen monteres over hovedet, skal der på tilslutningshovedets skærm placeres et hul (Ø 2 mm), så kondensvandet kan løbe ud(se detalje X). Detalj X / Detalje X Ø2 Ventilen kan monteras i valfritt läge. Ventilhuset och rörledningssystemet måste dock kunna tömmas på ett säkert sätt. ECOVENT -an - slutningsmodul Om ventilen monteras upp och ned måste ett hål göras i anslutningsmodulens huv (Ø 2 mm) så att kondensvatten kan rinna av (se detalj X) Ventil N_ECO / W_ECO / Ventil N_ECO / W_ECO 11

14 Ventil med rørtilslutningselementer, der kan løsnes Ventil med reglerbara röranslutningsdelar FARE Hvis rørledningerne indeholder væsker, kan disse sprøjte ud ved åbning af rørledningerne og kvæste personer. Foretag derfor følgende, før rørtilslutnings- og hængselsringforbindelser løsnes: Tøm rørledningerne og rengør eller skyl om nødvendigt. Adskil rørdelen til den ventil, der skal monteres, fra det øvrige ledningssystem for at forhindre, at der løber produkt ind i den igen. Ventiler med rørtilslutningselementer, der kan løsnes, kan under hensyntagen til passende tilslutnings - armaturer monteres direkte i rørledningssystemet. FARA Om rören innehåller vätska kan denna spruta ut och orsaka personskador när rören öppnas. Innan röranslutningar eller scharnerringförbindelser lossas: Töm rören och rengör eller spola vid behov. Lossa rören till den ventil som ska monteras ifrån resten av rörledningssystemet så att produkten inte kan rinna in på nytt. Ventilen med reglerbara röranslutningsdelar kan med lämplig anslutningsarmatur monteras in direkt i rörledningssystemet. Ventil med svejsestuds Til svejsearbejderne skal samtlige monteringsdele tages ud af ventilhuset. Ventil med svetstuts Vid svetsning måste alla inbyggnadsdelar tas ut ur ventilhuset. FARE Der er fare for kvæstelser, når hængselringene på drevet eller på huset på den ikke-aktiverede ventil (version fjederlukkende) løsnes, da den frigjorte fjederforspænding løfter drevet pludseligt. Påluft derfor ventiltallerkenen, før ventilhuset løsnes ved at aktivere ventildrevet med trykluft, maks. 8 bar afhængigt af drevet, se under Pneumatisk tilslutning. Fjern fjederspændingen. Afmontér ventilen (se kapitel Afmontering af ventil N_ECO eller Afmontering af ventil W_ECO ). Montér huset uden tætningsringe. Skyl huset indefra med formeringsgas, f.eks. argon med 2 % H 2, for at få ilten ud af systemet. Sæt huset rigtigt i, og fastgør det. Anvend TIG-svejsemetode med pulsslag. Svejs huset ind i rørledningssystemet, om nødvendigt med svejsetilføjelse. Passivér sømmen efter svejsningen. Afmontér om nødvendigt huset. FARA Risk för skador när scharnerringarna på manöverdonet eller på ventilhuset lossas från den avaktiverade ventilen (fjäderstängande) eftersom fjäderkraften får manöver - donet att hoppa upp. Innan ventilhuset lossas måste ventiltallriken luftas genom att ventilens manöverdon aktiveras med tryckluft, max. 8 bar beroende på manöverdon, s. Pneumatisk anslutning. Minska fjäderkraften. Demontera ventilen (s. kapitel Demontering av ventil N_ECO eller Demontering av ventil W_ECO ). Montera huset utan tätningsringar. Spruta husets insida med formeringsgas, t.ex. argon med 2% H 2, för att få bort syret ur systemet. Passa in och fäst huset. Använd WIG-svetsning med puls. Huset ska svetsas in i rörledningssystemet, vid behov med svetstillsats. Efter svetsningen ska fogen passiveras. Demontera huset om det behövs Ventil N_ECO / W_ECO / Ventil N_ECO / W_ECO

15 FORSIGTIG Når ventilen monteres, skal hus-o-ringene altid udskiftes for at sikre, at ventilen bliver ved med at være tæt. Sæt tætninger i. Montér ventilen. Afluft drevet. Ventiltallerkenen sænkes. VARNING Vid montering av ventilen ska husets O-ring alltid bytas ut för att garantera ventilens täthet. Montera tätningar. Montera ventilen. Avlufta manöverdonet. Ventiltallriken sjunker. Pneumatisk tilslutning Luftbehov Luftbehovet til koblingsforløbet retter sig efter drevtypen (mærket på bunden af drevet eller på låget). Drev- Drev-Ø Lufttryk (bar) Luftbehov type (mm) maks. min. (dm 3 n /løft) E_AA ,8 0,13 E_BA ,8 0,23 E_BB ,8 0,23 E_CA ,8 0,37 E_CB ,8 0,37 E_CD ,8 0,37 E_DD ,8 0,61 E_DF ,8 0,61 E_DF ,8 0,61 Pneumatisk anslutning Luftbehov Luftåtgången för kopplingen beror på drivanordningen (markering på drivanordningens underdel eller huv). Actuator Actuator Air pressure (bar) Air requirement type dia. (mm) max. min. (dm 3 n /stroke) E_AA E_BA E_BB E_CA E_CB E_CD E_DD E_DF E_DF Montering af luftslangen Uden tilslutningshoved NB For at opnå en optimal pasning i stikforbindelsen er det nødvendigt at skære pneumatikslangerne over i en ret vinkel med en slangeskærer. Sluk for trykluftforsyningen. Skub luftslangen ind i den lige forskruning på drevet. Åbn for trykluftforsyningen igen. Montering av luftslang Utan anslutningsmodul INFORMATION För en optimal ihopkoppling i insticksanslutningen måste pneumatikslangarna skäras till rektangulärt med hjälp av en slangavbitare. Stäng av trycklufttillförseln. Skjut in luftslangen i manöverdonets raka skruvförbindning. Starta lufttillförseln igen. Med tilslutningshoved Tilslut luftslangeerne iht. driftsvejledningen for tilslutningshovedet. Med anslutningsmodul Anslut luftslangarna enligt bruksanvisningen till anslutningsmodulen Ventil N_ECO / W_ECO / Ventil N_ECO / W_ECO 13

16 Elektrisk tilslutning Elanslutning FARE Elektriske arbejder må kun foretages af kvalificerede personer. Kontrollér den tilladte driftsspænding inden hver elektrisk tilslutning. Med tilslutningshoved Tilslut ventilen elektrisk i henhold til driftsvejled - ningen for tilslutningshovedet. Uden tilslutningshoved Hvis der monteres induktive initiatorer, skal de forbindes elektrisk korrekt. NB De induktive initiatorer indstilles på fabrikken. Pga. transport og montering kan indstillingen være ændret og en efterjustering nødvendig (se. drifts - vejledning til tilslutningshoved). Justering af initiatoren Nederste ventilposition FARA Elarbeten får endast utföras av behörig elektriker. Kontrollera den tillåtna driftspänningen före varje elanslutning. Med anslutningsmodul Utför elanslutningen av ventilen till anslutningsmodulen enligt bruksanvisningen. Utan anslutningsmodul Om beröringsfria initiatorer används måste vara ledningsdragningen vara korrekt utförd av en behörig elektriker. INFORMATION De beröringsfria initiatorerna är fabriksinställda. Under transport och montering kan inställningen förändras och en efterjustering behövas (se bruksanvisningen för anslutningsmodulen). Justering av initiator Nedre ventilläge Fjederåbnende ventil Ved at pålufte drevet med trykluft, maks. 8 bar, føres ventiltallerkenen til den nederste yderstilling. Fjederlukkende ventil Ved at aflufte drevet føres ventiltallerkenen til den nederste yder - stilling. 1.2 a 5 6 Fjäderöppnande ventil När manöverdonet fylls på med tryckluft, max. 8 bar, förflyttas ventiltallriken till det nedre ändläget. Fjäderstängande ventil När manöverdonet avluftas förflyttas ventiltallriken till det nedre ändläget. Løsn kontramøtrikken (3), og skru efter behov møtrikken (4) af. Placér midterakslen på initiatoren (1.1) over koblingskanten (6). Indstil afstanden (a) mellem initiatoren (1.1) og koblingsstangens hoved (5) til 0,5 til 1,5 mm med møtrik (4), så lysdioden (1.2) netop lyser Lossa kontramuttern (3) och skruva av muttern (4) om det behövs. Placera initiatorns mellanaxel (1.1) över brytpunkten (6). Ställ in avståndet (a) mellan initiatorn (1.1) och huvudet på kopplingsstången (5) på 0,5 till 1,5 mm med muttern (4), så att lysdioden (1.2) lyser jämnt. Spænd kontramøtrikken (3). Kontrollér tilbagemeldingens funktion. Kontrollér tilbagemeldingen fra den nederste yderstilling ved at på- og aflufte drevet. Lysdioden 1.2 lyser i den nederste yderstilling og slukker, så snart ventiltallerkenen løftes. Dra åt kontramuttern (3). Kontrollera svarssignalen. Kontrollera svarssignalen för det nedre ändläget genom att fylla på luft och avlufta manöverdonet. Lysdioden 1.2 lyser i det nedre ändläget och slocknar så snart ventiltallriken åker upp Ventil N_ECO / W_ECO / Ventil N_ECO / W_ECO

17 Øverste ventilposition Övre ventilläge Fjederlukkende ventil Ved at pålufte drevet med trykluft, maks. 8 bar, føres ventiltallerkenen til den øverste yderstilling. Fjederåbnende ventil Ved at aflufte drevet føres ventiltallerkenen til den øverste yder - stilling. 6 5 a Fjäderstängande ventil När manöverdonet fylls på med tryckluft, max. 8 bar, förflyttas ventiltallriken till det övre ändläget. Fjäderöppnande ventil När manöverdonet av - luftas förflyttas ventiltallriken till det övre ändläget. Løsn kontramøtrikken (3), og skru efter behov møtrikken (4) af. Lossa kontramuttern (3) och skruva av muttern (4) om det behövs. Placér midterakslen på initiatoren (2.1) under koblingskanten (6). Indstil afstanden (a) mellem initiatoren (1.2) og koblingsstangens hoved (5) til 0,5 til 1,5 mm med møtrik (4), så lysdioden (2.2) netop lyser. Placera initiatorns mellanaxel (2.1) under brytpunkten (6). Ställ in avståndet (a) mellan initiatorn (1.2) och huvudet på kopplingsstången (5) på 0,5 till 1,5 mm med muttern (4), så att lysdioden (2.2) lyser jämnt. Spænd kontramøtrikken (3). Dra åt kontramuttern (3). Kontrollér tilbagemeldingens funktion. Kontrollér tilbagemeldingen fra den øverste yderstilling ved at på- og aflufte drevet. Lysdioden 2.2 lyser i den øverste yderstilling og slukker, så snart ventiltallerkenen sænkes. Kontrollera svarssignalen. Kontrollera svarssignalen för det övre ändläget genom att fylla på luft och avlufta manöverdonet. Lysdioden 2.2 lyser i det övre ändläget och slocknar så snart ventiltallriken sänks ned. Idrifttagning Kontrollér, at der ikke befinder sig genstande i systemet, som ikke hører til der. Aktivér ventilen en gang ved at aktivere med trykluft. Rengør rørledningssystemet før den første produktkørsel. Kontrollér under idrifttagningen regelmæssigt, at der ikke er lækager ved nogen tætninger. Udskift defekte tætninger. Idrifttagande Kontrollera att det inte finns några främmande föremål i systemet. Aktivera ventilen med tryckluft en gång. Rengör rörledningssystemet före den första produktkörningen. Kontrollera att tätningarna är intakta under idrifttagandet. Byt ut defekta tätningar Ventil N_ECO / W_ECO / Ventil N_ECO / W_ECO 15

Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen.

Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje PA 1100 Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå

Læs mere

ADVARSEL! VARNING! VAROITUS! ADVARSEL! OPOZORILO! FIGYELMEZTETÉS!

ADVARSEL! VARNING! VAROITUS! ADVARSEL! OPOZORILO! FIGYELMEZTETÉS! Køle-og Fryseskab type I Kyl-och Frysskåp typ I Kjøleskap-Fryseskap type I Jääkaappipakastin tyypin I Hladilno-Zamrzovalni Aparat tipa I Hűtő-és Fagyasztógép I-es típusú DSA25020 ADVARSEL! For at sikre

Læs mere

Imported by: Aspiria Nonfood GmbH Harksheider Straße 3 D-22399 Hamburg. Cykelhjelm. Brugsvejledning

Imported by: Aspiria Nonfood GmbH Harksheider Straße 3 D-22399 Hamburg. Cykelhjelm. Brugsvejledning Imported by: Aspiria Nonfood GmbH Harksheider Straße 3 D-22399 Hamburg Cykelhjelm Brugsvejledning Brugsvejledning Stort tillykke med købet af denne cykelhjelm. Den er udelukkende designet til privat, ikke-kommerciel

Læs mere

Oversættelse af den originale driftsvejledning. Cobra 40-10. Udgave 10/2013. Højtryks-dobbeltmembranpumper B_04234

Oversættelse af den originale driftsvejledning. Cobra 40-10. Udgave 10/2013. Højtryks-dobbeltmembranpumper B_04234 Oversættelse af den originale driftsvejledning Cobra 40-10 Udgave 10/2013 Højtryks-dobbeltmembranpumper B_04234 Indholdsfortegnelse 1 OM DENNE VEJLEDNING 5 1.1 Forord 5 1.2 Advarsler, informationer og

Læs mere

Driftsvejledning. RAUCH Landmaschinenfabrik GmbH. Læses grundigt før idrifttagning! Opbevares til senere brug!

Driftsvejledning. RAUCH Landmaschinenfabrik GmbH. Læses grundigt før idrifttagning! Opbevares til senere brug! SA 250/360/601/WB 250 5900703bda1204 Driftsvejledning Læses grundigt før idrifttagning! Opbevares til senere brug! Denne drifts og monteringsvejledning er en del af maskinen. Leverandører af nye og brugte

Læs mere

Brugsanvisning. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. FR 2216 FA FR 2218 FA 4X4

Brugsanvisning. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. FR 2216 FA FR 2218 FA 4X4 8 Brugsanvisning Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. FR 2216 FA FR 2218 FA 44 INDHOLD Indhold INDHOLD Indhold... 2 INDLEDNING Til vore kunder... 3 Kørsel

Læs mere

Avanti MXT/SA Edge Stealth/XLCT Versa Værktøjer

Avanti MXT/SA Edge Stealth/XLCT Versa Værktøjer Avanti MXT/SA Edge Stealth/XLCT Versa Værktøjer BRUGSVEJLEDNING DK RESERVEDELE KK International ApS 64812949 www.hytorc.dk Sjællandsvej 3 5400 Bogense Afsnit 1 Vigtig sikkerhedsinstruktion! Advarsel :

Læs mere

SPARA DESSA INSTRUKTIONER Denna symaskin är avsedd för hushållsbruk eller motsvarande.

SPARA DESSA INSTRUKTIONER Denna symaskin är avsedd för hushållsbruk eller motsvarande. Följ alltid föreskrifterna vid användandet av maskinen. Läs igenom instruktionsboken innan maskinen används första gången. VAR FÖRSIKTIG - 1. Låt inte kontakten vara i om maskinen lämnas obevakad. Drag

Læs mere

your REAL best friend Träningsguide Træningsguide Treningsguide

your REAL best friend Träningsguide Træningsguide Treningsguide TM 5+ your REAL best friend TM SE DK NO Träningsguide Træningsguide Treningsguide Konsumentinformation Försiktighetsåtgärder: - Vi rekommenderar tillsyn av en vuxen. - Använd inte Zoomer på bord eller

Læs mere

63.002. Tun nr. 1247824. DK - Brugervejledning Garageportåbner S - Bruksanvisning Garageportsöppnare N - Bruksanvisning Garasjeportåpner

63.002. Tun nr. 1247824. DK - Brugervejledning Garageportåbner S - Bruksanvisning Garageportsöppnare N - Bruksanvisning Garasjeportåpner 63.002 Tun nr. 1247824 DK - Brugervejledning Garageportåbner S - Bruksanvisning Garageportsöppnare N - Bruksanvisning Garasjeportåpner FI - Käyttöohje Autotallinoven avaaja UK - User manual Garage Door

Læs mere

ALKO. mzbci ROBOLINHO* 3000. Robot plsneklipper Robot grasklippare Betjeningsvejledning Bruksanvisning QUAUTYFORUFE INFORMATION MANOALS SERVICE

ALKO. mzbci ROBOLINHO* 3000. Robot plsneklipper Robot grasklippare Betjeningsvejledning Bruksanvisning QUAUTYFORUFE INFORMATION MANOALS SERVICE ALKO QUAUTYFORUFE INFORMATION MANOALS SERVICE ROBOLINHO* 3000 Robot plsneklipper Robot grasklippare Betjeningsvejledning Bruksanvisning mzbci 454 630 b I 10/2012 D Robolinho 3000 DA...3 SV...43 ETK...

Læs mere

HORSCH Terrano 6-12 FG

HORSCH Terrano 6-12 FG 09/2008 Specialist i moderne jordbearbejdning og såteknik HORSCH Terrano 6-12 FG Art.: 80270602 da Brugsanvisning Skal læses omhyggeligt inden ibrugtagning! Brugsanvisningen skal opbevares! EU-overensstemmelseserklæring

Læs mere

Monteringsvejledning. Logasol SKN3.0 Solfangeranlæg for montering på facade eller fladt tag. Solfanger. Til installatøren

Monteringsvejledning. Logasol SKN3.0 Solfangeranlæg for montering på facade eller fladt tag. Solfanger. Til installatøren Monteringsvejledning Solfanger 63043970.0-.SD Logasol SKN3.0 Solfangeranlæg for montering på facade eller fladt tag Til installatøren Læs dette grundigt før montering og service 6 70 64 97 (09/007) DK

Læs mere

Rider 11/13 Rider 11 Bio/13 Bio

Rider 11/13 Rider 11 Bio/13 Bio Rider 11/13 Rider 11 Bio/13 Bio Brugsanvisning Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. 101 91 58-06 INDHOLDSFORTEGNELSE Brugsanvisning til Rider 11 og Rider

Læs mere

Brugervejledning Bruksveiledning Bruksanvisning User's manual Gebrauchanweisung I 20/80 21.01.2009 / 97-9539

Brugervejledning Bruksveiledning Bruksanvisning User's manual Gebrauchanweisung I 20/80 21.01.2009 / 97-9539 Brugervejledning Bruksveiledning Bruksanvisning User's manual Gebrauchanweisung I 20/80 21.01.2009 / 97-9539 Indholdsfortegnelse, Dansk Tegninger...4-5 Installationsvejledning...6 Placering af løsdele...8

Læs mere

ALPHA ACTIVE 4. ...with people in mind

ALPHA ACTIVE 4. ...with people in mind ALPHA ACTIVE 4 Instructions for Use Brugervejledning Instrucciones de uso Manuel d utilisation Istruzioni per l uso Gebruiksaanwijzing Bruksanvisning 0086...with people in mind Dansk Indhold Generel sikkerhed..................................................

Læs mere

til fækalieholdigt og ikke-fækalieholdigt spildevand til fritstående installation i frostfrie rum

til fækalieholdigt og ikke-fækalieholdigt spildevand til fritstående installation i frostfrie rum drift og vedligeholdelse instruktioner KESSEL Aqualift F (400V) Standard til fækalieholdigt og ikke-fækalieholdigt spildevand til fritstående installation i frostfrie rum Aqualift F Aqualift F Duo Produkt

Læs mere

NEPTUNE 5 FA Operating Instructions

NEPTUNE 5 FA Operating Instructions Operating Instructions 107400337 C psi bar NEPTUNE 5 FA 1 2 30 3 4 5 6 29 7 28 27 26 25 24 23 22 21 8 9 10 11 12 13 14 20 psi bar 15 16 17 18 19 Indhold Mærkning af henvisninger 1 Vigtige sikkerhedshenvisninger

Læs mere

Instruktionsmanual Instruction manual - Betriebsanleitung

Instruktionsmanual Instruction manual - Betriebsanleitung Instruktionsmanual Instruction manual - Betriebsanleitung 34488/DK f.f. MONSUN AIR-F 11 - AIR-F1 30 Dec. 2009 Rev.: 2 Anlægget må kun anvendes til komprimering af atmosfærisk luft. Såfremt der stilles

Læs mere

Installationsvejledning FKC solfangere integreret i tag. Varenummer 120878

Installationsvejledning FKC solfangere integreret i tag. Varenummer 120878 Installationsvejledning FKC solfangere integreret i tag Varenummer 120878 1 Om denne vejledning Denne monteringsvejledning indeholder vigtig information om sikkerhed og passende tagmontering af solfangere.

Læs mere

NEPTUNE 4 FA Operating Instructions

NEPTUNE 4 FA Operating Instructions Operating Instructions 107140469 D Indhold Mærkning af henvisninger 1 Vigtige sikkerhedshenvisninger 2 Beskrivelse 3 Før idriftsættelse 4 Betjening / drift 5 Anvendelsesområder og arbejdsmetoder 6 Efter

Læs mere

BETJENINGS OG INSTALLATIONS MANUAL MODEL ORCHIDE / PALM

BETJENINGS OG INSTALLATIONS MANUAL MODEL ORCHIDE / PALM BETJENINGS OG INSTALLATIONS MANUAL MODEL ORCHIDE / PALM Læs denne manual grundigt før brug Serienummeret findes på maskinens "navneskilt". Du bør notere dig modellens type, serienummeret samt beholde denne

Læs mere

Sådan bruges magnetventiler Vi gør det lettere at være effektiv

Sådan bruges magnetventiler Vi gør det lettere at være effektiv Installationsvejledning Sådan bruges magnetventiler Vi gør det lettere at være effektiv www.danfoss.com/ia ia.danfoss.com Sådan anvendes de magnetventiler Denne brochure er udarbejdet som en hjælp til

Læs mere

METROMINI 11. Manual. El-gennemstrømningsvandvarmer 08:041-1208

METROMINI 11. Manual. El-gennemstrømningsvandvarmer 08:041-1208 METROMINI 11 08:041-1208 Manual El-gennemstrømningsvandvarmer 2 METROMINI 11 METRO nummer: 117111602 VVS nummer: 345141410 Indholdsfortegnelse Transport 4 Stregtegning 4 Placering 5 VVS montering 6 El

Læs mere

Projektions-radiour med bevægelsessensor LIFETEC MD 13331

Projektions-radiour med bevægelsessensor LIFETEC MD 13331 Projektions-radiour med bevægelsessensor LIFETEC MD 13331 Betjeningsvejledning Indholdsfortegnelse Sikkerhedshenvisninger... 5 Bestemmelsesmæssig anvendelse... 6 Generelle henvisninger... 7 Opstil apparatet

Læs mere

BRUGSANVISNING MB3195-DK-B

BRUGSANVISNING MB3195-DK-B BRUGSANVISNING DA -B Indledning Tillykke med den nye manuelle kørestol Kvalitet og funktioner er nøgleord for alle kørestole i Handicare serien. Exigo 10 bliver fremstillet af Handicare. For din egen sikkerhed

Læs mere

BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJEET

BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJEET Fläkt, Kjøkkenventilator, Emhætte, Liesituuletin BRUKSAVISIG BRUKSAVISIG BRUGSAVISIG KÄYTTÖOHJEET EFT 541,641,741 S 821 27 58-04 SERVICE S Fläkten är tillverkad i moduler så att endast små detaljer behöver

Læs mere

Brugervejledning til kamera DANSK

Brugervejledning til kamera DANSK DANSK Brugervejledning til kamera Læs afsnittet Læs dette først (s. 7). Læs også Canon Digital Camera Software Starter Guide Disk [Disk med startvejledning til software til Canon-digitalkameraer] og Brugervejledning

Læs mere

STIHL BR 500, 550, 600. Skötselanvisning Käyttöohje Betjeningsvejledning Bruksanvisning

STIHL BR 500, 550, 600. Skötselanvisning Käyttöohje Betjeningsvejledning Bruksanvisning { STIHL BR 500, 550, 600 Skötselanvisning Käyttöohje Betjeningsvejledning Bruksanvisning S Skötselanvisning - 28 f Käyttöohje 29-57 d Betjeningsvejledning 58-86 Bruksanvisning 87-5 svenska Innehållsförteckning

Læs mere

BRUGSANVISNING DK8 JR 10 HSB DK8 JR 12

BRUGSANVISNING DK8 JR 10 HSB DK8 JR 12 BRUGSANVISNING DK8 JR 10 HSB DK8 JR 12 04101049 Kære kunde. DENKA LIFT A/S ønsker Dem tillykke med Deres nye DENKA LIFT. Liften er konstrueret og fremstillet for at sikre Dem størst mulig glæde under

Læs mere