Ressourcestyring i folkeskolen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ressourcestyring i folkeskolen"

Transkript

1 Ressourcestyring i folkeskolen En beskrivelse, sammenligning og analyse af ressourcestyringen på folkeskoleområdet i Gentofte, Gladsaxe, Greve, Helsingør, Hillerød og Høje-Taastrup Kommuner.

2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning Rapportens formål og mål Metode og datagrundlag Afgrænsning Deltagerkreds Sammenfatning Organisering af ressourcetildelingen 2.2. Nøgletal for rammebetingelser Beskrivelse og sammenligning af ressourcetildelingsmodellerne 2.4. Projektgruppens vurdering af modellernes fordele og ulemper Organisering af ressourcetildelingen Overordnede strukturelle forhold Timetal m.v Økonomiske frihedsgrader for skolerne Delkonklusion Nøgletal for rammebetingelser Elevtallets udvikling Befolkningstæthed, skolestørrelse, klassekvotient og privatskolefrekvens 4.3. Tosprogede elever Delkonklusion Beskrivelse og sammenligning af ressourcetildelingsmodellerne Metode Beskrivelse af de enkelte modeller Sammenligning af modellerne Modellernes følsomhed overfor stigende eller faldende elevtal Kommunernes ressourcetildeling ved egen model og Gladsaxemodellen 5.6. Delkonklusion Bilag

3 1. Indledning En gruppe kommuner har siden 2001 hvert år udarbejdet en generel nøgletalsrapport samt gennemført en benchmarkinganalyse af et særligt udvalgt område af den kommunale virksomhed. Fra 2007 har benchmarking samarbejdet inkluderet følgende 6 kommuner Gentofte, Gladsaxe, Greve, Helsingør, Hillerød og Høje-Taastrup Kommuner. På et kommunaldirektørmøde den 24. august 2007 blev det besluttet at gennemføre en benchmarkinganalyse af ressourcetildelingen indenfor folkeskoleområdet. Folkeskoleområdet er et af kommunernes største opgaveområder med dertil hørende store udgifter. Alle 6 kommuner vil i de kommende år alle opleve faldende elevtal i folkeskolen, når antallet af børn i alderen 6-16 år falder. Nogle kommuner har allerede faldende elevtal, andre vil opleve det inden for de nærmeste år. Faldet i elevtallet nødvendiggør et særligt fokus på ressourcetildelingen til folkeskolerne i de enkelte kommuner, idet mange beslutninger indenfor ressourcetildelingen har en lang tidshorisont og således har budgetmæssig virkning mange år frem. Det drejer sig bl.a. om beslutninger vedr. klassedannelse og sammenlægning/nedlægning af folkeskoler. Det er dermed særdeles relevant at have et grundigt kendskab til mekanismerne i kommunernes ressourcetildelingsmodeller herunder at sammenligne forskellige modellers fordele og ulemper i en tid med faldende elevtal Rapportens formål og mål Det er rapportens formål at benchmarkingundersøgelsen giver de enkelte Byråd/ Kommunalbestyrelser grundlag for at vurdere sin egen fremtidige ressourcestyring af folkeskolen. Det skal ske ved, at rapporten kortlægger og sammenligner, hvorledes de 6 kommuner har valgt at organisere og tilrettelægge ressourcetildeling på folkeskoleområdet. Det vil ske i form af en beskrivelse af beslutningskompetencen på området og en beskrivelse af selve ressourcemodellens udformning, resultater og politiske målsætninger. Rapporten indeholder desuden nøgletal for kommunernes rammebetingelser på folkeskoleområdet. Rapportens mål er følgende: at beskrive hvorledes de seks kommuner har valgt at tilrettelægge ressourcetildelingen i folkeskolen herunder kommunens organisering heraf. at beskrive fordele og ulemper ved forskellige modeller for ressourcestyring i en tid med faldende elevtal. at rapportens nøgletalsdel sammen med den beskrivende og vurderende del kan være udgangspunkt for en nærmere overvejelse af de enkelte kommuners egen styring at udarbejdelsen af rapporten kan bidrage til at øge vidensdelingen og forstærke netværket imellem kommunerne til gavn for de involverede medarbejdere og den kommunale opgavevaretagelse. 2

4 1.2. Metode og datagrundlag Rapporten er udarbejdet på baggrund af følgende metode: Egen dataindsamling Beskrivelsen af organiseringen og beslutningskompetencen på folkeskole området (afsnit 3) er baseret på et spørgeskema udarbejdet af en underarbejdsgruppe i projektgruppen. Underarbejdsgruppen har på et møde udarbejdet en spørgeguide, som efterfølgende er godkendt i projektgruppen, inden det er sendt ud til besvarelse hos alle kommuner. Fokus i spørgeskemaet var at identificere, hvilke aktører der træffer beslutninger vedr. ressourcetildeling til folkeskolen, herunder hvilke beslutninger de enkelte aktører kan træffe. Beskrivelsen af kommunernes ressourcemodeller (afsnit 5) er også sket på baggrund af data, projektgruppen selv har genereret. Alle kommuner har udarbejdet beskrivelser af deres ressourcetildelingsmodeller. Beskrivelserne har fokuseret på både modellernes tekniske indhold og de målsætninger (politiske eller økonomiske), der ligger bag modellernes udformning. Der er også lavet en beregningsmetode, der viser resultatet af kommunernes ressourcemodeller anvendt på den samme standardskole. Formålet med denne øvelse var at kompensere for kommunernes forskellige rammebetingelser og derigennem at tydeliggøre modellernes forskelle. Til sidst er enkelte af nøgletallene (afsnit 4) skabt ved at indhente data fra kommunerne selv. Eksternt genererede nøgletal Foruden egen dataindsamling er der indhentet nøgletal fra forskellige offentlige kilder. Disse nøgletal skal vise kommunerne forskellige rammebetingelser Afsnit 4) Afgrænsning Rapporten omhandler ressourcetildeling til folkeskolen i de seks kommuner. Rapporten tager udgangspunkt i skoleåret 2006/2007. Det er afgrænset som ressourcetildelingen til normalundervisningen på folkeskoleområdet. Med normalundervisning menes der elevernes timer i folkeskolens forskellige fag og alle relaterede opgaver i forhold hertil, f.eks. holddannelse, almindelig specialundervisning 1, tosprogsundervisning 2, vikarer, pædagogisk servicecenter m.v. Det vil konkret sige, at undersøgelsen inkluderer ressourcetildeling til undervisningsudgift (lærertimer) og elevafhængige driftsudgifter (undervisningsmidler mm.) Normalundervisning inkluderer 1. til 9. klasse. Derudover et det besluttet, at ressourcetildeling til børnehaveklasse og 10. klasse også indgår i undersøgelsen. Ressourcetildeling til alle former for vidtgående specialundervisninger er udeladt af denne undersøgelse, selv om denne type undervisning kan udgøre en ikke uvæsentlig del af den samlede undervisningsudgift for en kommune. Den vidtgående specialundervisning blev analyseret i en specialrapport i benchmarkingsamarbejdet i Derudover er det muligt at udelukke den ekskluderede specialundervisning, idet ingen af de deltagende kommuner har en 1 Dvs. kompenserende/støttende undervisning til elever i normalklasser. 2 Undervisningsministeriets definerer tosprogede børn som børn, der har et andet modersmål end dansk, og som først lærer dansk ved kontakt med det omgivende samfund, evt. gennem skolens undervisning (Folkeskolelovens 4a, stk.2). 3

5 ressourcetildelingsmodel, der som udgangspunkt indeholder udgifter til vidtgående specialundervisning. Konkret betyder denne afgrænsning, at ressourcer til den visiterede specialundervisning udelades af undersøgelsen, mens den ressource af specialundervisning, som den enkelte skole selv råder over inkluderes. Ressourcetildeling til SFO erne er også udeladt af rapporten, idet projektgruppen har valgt at koncentrere sin undersøgelse om folkeskolens kerneopgave undervisning. Det ville desuden forøge undersøgelsens omfang væsentlig, da ressourcetildelingen til SFO-området håndteres via en særskilt model. Til sidst er ressourcetildeling til bygningsdrift- og vedligeholdelse (vand, varme, el), rengøring, lederløn og løn til teknisk og administrativt personale udeladt af undersøgelsen Deltagerkreds Styregruppen består af følgende personer: Hans Jakobsen, Greve Kommune Jan Pedersen, Gentofte Kommune Helle Wagner Gehlert, Gladsaxe Kommune Karin Andersen, Helsingør Kommune Lone Schmidt, Hillerød Kommune Thormod Larsen, Høje-Taastrup Kommune Projektgruppen består af følgende personer: Jan Anderson, Greve Kommune Kristinna Andersen, Greve Kommune Jeanette Ambjørn, Gentofte Kommune Hans Eriksen, Gentofte Kommune Inge Lene Møller, Gladsaxe Kommune, Thomas Gjedde, Gladsaxe Kommune Lene Rasmussen, Helsingør Kommune Bente Marker, Helsingør Kommune Søren Jessen Jensen, Hillerød Kommune Willy Dahl, Høje-Taastrup Kommune Lars Andersen, Høje-Taastrup Kommune Projektgruppen har afholdt 5 møder i perioden januar til juni I en del af arbejdsperioden har projektgruppen været opdelt i 3 underarbejdsgrupper, der hver især har udarbejdet delafsnit af rapporten. Mødefrekvensen i underarbejdsgrupperne har varieret. 4

6 2. Sammenfatning 2.1. Organisering af ressourcetildelingen Rapporten indledes med en beskrivelse af organiseringen af folkeskoleområdet i form af en oversigt over beslutningskompetencen på folkeskoleområdet. Således er det i afsnit 3 beskrevet, hvilke aktører der træffer de forskellige beslutninger i relation til ressourcestyringen på folkeskoleområdet. Fordelingen af beslutningskompetencen er beskrevet på 3 områder: Overordnede strukturelle forhold, timetal og økonomiske frihedsgrader for skolerne. Overordnede strukturelle forhold (afsnit 3.1.) For de overordnede strukturelle forhold er der stor ensartethed imellem kommunerne. I alle seks kommuner er det det politiske niveau der fastsætter antal skoler samt antal skoledistrikter og deres udformning. Helsingør har dog som den eneste kommune delegeret kompetence til forvaltningsniveauet som kan flytte enkelte veje imellem skoledistrikterne. Tilsvarende er fastsættelsen af antal klassetrin meget ensartet i de seks kommuner, hvor det i alle kommuner fastsættes af det politiske niveau. Der er lidt større variation ifht. fastsættelsen af antal klasser. I fem af kommunerne besluttes det konkrete antal klasser på den enkelte skole. Antal børnehaveklasser fastsættes dog politisk i tre af kommunerne. I Høje-Taastrup derimod besluttes antal klasser alene ud fra ressourcemodellen og administrationen af denne. Timetal m.v. (afsnit 3.2.) Fastsættelsen af timetal er også præget af ligheder mellem kommunerne. Det konkrete timetal for normalundervisningen fastsættes decentralt på skoleniveauet i alle kommuner. I nogle kommuner har Byrådet dog fastsat et specifikt minimumstimetal, som skolerne skal overholde. Der er lidt større variation i fastsættelsen af timetallet for den almindelige specialundervisning. I Gentofte, Helsingør og Hillerød træffes beslutningen centralt af relevante fagpersoner i forvaltningen. I Gladsaxe og Greve er det derimod skolerne selv, der fastsætter timetallet for den almindelige specialundervisning, igennem en behovsvurdering foretaget af skolernes relevante fagpersoner. I forhold til antal tosprogede elever er der stor ensartethed mellem fem af de seks kommuner, hvor både identifikationen af tosprogede elever og fastsættelsen af timetallet til dem sker centralt på forvaltningsniveauet. Gladsaxe skiller sig til gengæld ud, idet det i Gladsaxe er skolerne selv, der identificerer tosprogede elever samt fastsætter den konkrete timetal til disse elever. Økonomiske frihedsgrader for skolerne (afsnit 3.3.) Skolernes økonomiske frihedsgrader er forholdsvis ens imellem kommunerne. Alle skoler har adgang til at overføre midler mellem budgetårene, at veksle midler mellem løn og drift, at foretage udgiftsneutrale budgetomplaceringer og at søge sponsorater. Der er dog nogle kommuner, der har begrænsninger på overførselsadgangen, mens andre har begrænsninger for budgetomplacering. I forhold til skolernes muligheder for at låne til større investeringer og udføre indtægtsdækket virksomhed er der lidt større forskelle imellem kommunerne Nøgletal for rammebetingelserne Efterfølgende er der i afsnit 4 redegjort for udvalgte nøgletal, der beskriver kommunernes strukturelle rammebetingelser. For disse nøgletal viser undersøgelsen en række forskelle imellem kommunerne. 5

7 Elevtallets udvikling (afsnit 4.1.) Rapporten viser først elevtallets udvikling i perioden Nøgletallet viser, at flertallet af kommunerne vil opleve et fald i elevtallet, og at faldet er størst i Greve. For Greve og Helsingør er faldet i elevtallet begyndt allerede i Gladsaxe og Gentofte forventer også faldende elevtal, dog først fra Høje-Taastrups elevtal er nogenlunde stabil i perioden. I modsætning til denne udvikling forventer Hillerød som den eneste kommune en stigning i elevtallet i de kommende år. Befolkningstæthed og antal skoler pr. km 2 og antal tosprogede elever (afsnit 4.2. og 4.3.) I forhold til befolkningstæthed og antal skoler pr. km 2 er der mærkbare forskelle imellem kommunerne. Her ligger Gladsaxe og Gentofte øverst i skalaen og Hillerød lavest. Det giver sig også udslag i store forskelle i antal skoler pr. km 2. Her ligger Gladsaxe og Gentofte øverst med hhv. 0,60 og 0,47 og Hillerød lavest på skalaen med 0,07. I forhold til antal tosprogede elever er der også markante variationer imellem kommunerne. Høje-Taastrup har 24,5% tosprogede elever, mens Gentofte kun har 4%. Gennemsnitlig skolestørrelse, antal skoler og gennemsnitlig klassekvotient (afsnit 4.2.) Her er forskellene mindre, men der er stadig variationer imellem kommunerne. Det gælder f.eks. for gennemsnitlig skolestørrelse, hvor Gentofte i 2007 gennemsnitligt har 610 elever i skolerne, mens Hillerød kun har 407 en forskel i gennemsnittet på 100 elever. Tilsvarende er der også forskelle imellem kommunerne i forhold til antallet af små og store skoler. Til sidst er den gennemsnitlige klassekvotient vist, og her er svinger kvotienten i 2007 med 19,8 for Høje- Taastrup til 22,3 for Helsingør Beskrivelse og sammenligning af ressourcetildelingsmodellerne Rapporten afslutter med en beskrivelse af ressourcetildelingsmodellerne. Efterfølgende er modellerne sammenlignet og analyseret. Beskrivelse af timetals- og aktivitetsbaserede ressourcetildelingsmodeller (afsnit 5.2.) I beskrivelsen af ressourcetildelingsmodellerne er der overordnet skelnet mellem timetalsbaserede og aktivitetsbaserede modeller. Den timetalsbaserede model tildeler ressourcerne ud fra en beregning af, hvor mange timer/lektioner den enkelte skole skal tildeles baseret på en kombination af elev- og klassetallet på den pågældende skole. I modsætning til dette tildeler den aktivitetsbaserede model alene ressourcer med udgangspunkt i antal elever og en fastsat takst pr. elev. Gentofte, Greve, Helsingør, Hillerød og Høje-Taastrup har alle timetalsbaserede modeller, hvor ressourcerne tildeles i form af en beregning af, hvor mange timer/lektioner den enkelte skole skal tildeles. Som den eneste kommune anvender Gladsaxe en aktivitetsbaseret budgetmodel, hvor antallet af klasser ikke indgår i modellen. Her tildeles ressourcerne på baggrund af antallet af elever og en given takst pr. elev. Sammenligning og analyse af ressourcetildelingsmodellerne (afsnit 5.3.) Beskrivelsen af ressourcetildelingsmodellerne er sket på baggrund af modellernes ressourcetildeling til en konstrueret standardskole. Skolen består af ét spor med 20 elever i hver klasse, hvoraf 10 pct. er tosprogede. Herefter opgøres det, hvor mange midler den enkelte model tildeler denne standardskole opdelt i 4 kategorier: automatisk udløst ressourcer, puljer, korrektioner og anden drift. Herefter følger den analyserede del af rapporten. Først er ressourcetildelingsmodellerne sammenlignet på baggrund af deres ressourcetildeling til ovennævnte standardskole med 20 elever i klasserne. Sammenligningen viser, at der er reelle forskelle på modellernes ressourcetildeling til den samme standardskole. Her ligger Gentofte højest med 7,8 mio. kr., mens Hillerød tildeler færrest ressourcer med 6,7 mio. kr. 6

8 Sammenligningen viser desuden, at der er forskel imellem kommunerne i relation til, hvor mange af ressourcerne der tildeles automatisk, og hvor mange der tildeles f.eks. via puljer. Gentofte og Gladsaxe har en høj tildeling af automatisk udløste ressourcer, hvorved modellerne i disse to kommuner i høj grad tilgodeser en decentral økonomistyring, hvor skolerne selv disponerer ressourcernes anvendelse. I modsætning til dette har Hillerød og Høje-Taastrup en relativt lavere automatisk tildeling og en tilsvarende højere ressourcetildeling via puljer. Dermed har disse to kommuner alt andet lige en mere centralt styret økonomi, hvor det centrale forvaltningsniveau i højere grad kan påvirke ressourceanvendelsen. Det er tydeligt, at hvis en kommune tildeler mange midler via puljer, tildeles der færre midler via de øvrige kategorier og omvendt. Analysen viser således, at ressourcemodellernes opbygning direkte har betydning for den økonomiske styring, idet de afgør, hvilke faktorer der udløser ressourcerne (automatisk udløsning vs. puljeansøgninger) og hvem der styrer hvilke midler (centralt eller decentralt på skolerne). Modellernes sammensætning kan dermed medvirke til at sætte rammerne for økonomistyringen på folkeskoleområdet. Dette har betydning for den økonomiske styring. Automatisk udløste midler tildeles skolerne direkte og administreres efterfølgende af skolerne selv. Der er således tale om en mere decentral baseret økonomistyring, hvor det centrale forvaltningsniveau har meget lidt indflydelse på den konkrete anvendelse af ressourcerne. Centralt udløste midler kan derimod være udtryk for en mere centraliseret ressourcestyring af skoleområdet, hvis der er tale om puljer, der tildeles skolerne efter ansøgning. Her kan det centrale forvaltningsniveau i højere grad påvirke ressourceanvendelsen. Sammenligningen af ressourcemodellerne illustrerer på den måde, hvordan modellernes sammensætning medvirker til at sætte rammerne for økonomistyringen på folkeskoleområdet. Analyse af ressourcetildelingsmodellernes følsomhed overfor ændringer i elevtallet (afsnit 5.4.) Efterfølgende er modellerne også sammenlignet ifht. deres følsomhed for ændringer i elevtallet. Dette er sket ved at lade elevtallet på standardskolen hhv. stige og falde med 15%. Sammenligningen viser, at Gladsaxe s aktivitetsbaserede model har den største følsomhed, idet ressourcetildelingen ændrer sig med 14,5%,når elevtallet ændrer sig med 15%. Modellen reagerer desuden ens på både en stigning og et fald i elevtallet. Høje-Taastrups model har den laveste følsomhed for et fald i elevtallet, idet ressourcetildelingen kun falder med 2,8%, når elevtallet falder. Gentoftes model har til gengæld den laveste følsomhed for en stigning i elevtallet, idet ressourcetildelingen kun stiger med 5,3%, når elevtallet stiger. Der henvises til afsnit 5.4. for beskrivelse af de øvrige modellers reaktioner på ændringer i elevtallet. Det skal tilføjes, at ovenstående beregningsmetode alene viser modellernes evne til at tilpasse ressourcetildelingen til ændringer i elevtallet. Metoden tager ikke højde for ændringer i klassedannelsen. Modeller, hvor klassedannelsen spiller en rolle for ressourcetildelingen (som f.eks. Høje-Taastrups og Greves modeller), ville således have udvist et andet resultat, hvis følsomhedsberegningerne havde inkluderet klassedannelse som faktor. Sammenligning mellem egen model og Gladsaxes model på samme folkeskole (afsnit 5.5.) Til sidst er Gladsaxe s ressourcemodel anvendt på de øvrige fem kommuner i samarbejdet. På den måde er den enkelte kommunes ressourcetildeling i egen model sammenlignet med resultatet af Gladsaxemodellen anvendt på de samme baggrundsdata. Denne sammenligning viser, at Gladsaxemodellen tildeler flere ressourcer i fire af kommunerne. Kun for Gentofte tildeler Gladsaxemodellen færre ressourcer end kommunens egen model. Dette resultat er selvfølgelig betinget af, at det er Gladsaxemodellen, der er valgt som sammenligningsgrundlag. Resultatet af sammenligningen ville med stor sandsynlighed have været et andet, hvis det havde været en anden model, der var benyttet i beregningerne. Derudover er 7

9 resultatet betinget af den takst, der i skoleåret 2006/2007 var gældende i Gladsaxe. Havde taksten været en anden, ville sammenligningsresultatet også have været et andet. Kommunerne kan foretage yderligere beregninger med de øvrige modeller beskrevet i rapporten, hvis Byråd/Kommunalbestyrelser på baggrund af denne rapport ønsker at arbejde videre med ressourcestyringen på folkeskoleområdet. Undersøgelsen har skabt indsigt i de forskellige ressourcemodellers mekanismer, og i kraft af projektgruppens arbejde er der knyttet kontakter, der giver kommunerne adgang til de øvrige modeller, således at analysen af egen ressourcetildelingsmodel kan fortsætte. På den måde kan kommunerne videreudvikle deres egne ressourcemodeller og dermed optimere ressourcestyringen på folkeskoleområdet Projektgruppens vurdering af modellernes fordele og ulemper Projektgruppen vil gerne understrege, at arbejdet med at beskrive, sammenligne og analysere kommunernes ressourcetildelingsmodeller har været berigende for alle parter i projektgruppen. Det har været lærerigt og inspirerende at dele viden og udveksle synspunkter om et komplekst emne som økonomistyring på folkeskoleområdet. Baseret på rapportens beskrivelser, sammenligning og analyse er det projektgruppens vurdering, at der ikke kan laves en entydig anbefaling af en model frem for en anden. Det kan overordnet konkluderes, at nogle modeller tildeler flere ressourcer end andre (for sammenligningen af skoleåret 2006/07), og at modellerne reagerer forskelligt på ændringer i elevtallet. Anbefaling af en model afhænger også af, hvilke målsætninger modellen skal opfylde. Generelt kan det siges, at kommunernes ressourcemodeller skal leve op til forskellige målsætninger, uanset om der er tale om en aktivitetsbaseret ressourcetildelingsmodel, eller en model der tildeler ressourcer på baggrund af timetal for hhv. klasse- og elevtallet på den enkelte skole. En ressourcetildelingsmodel for folkeskolen skal sikre og understøtte Byrådets økonomiske og faglige styring af området. Ressourcetildelingsmodellen skal kort fortalt sikre: at økonomien holder på området at ressourcerne udnyttes effektivt at der er troværdighed i ressourcetildelingen (for at undgå strategisk adfærd og uforudsigelighed) at faglige mål opfyldes (lovens, Byrådets og eventuelt skolens) Kommunernes 6 forskellige ressourcemodeller lever op til ovenstående målsætninger i forskelligt omfang. I det følgende beskrives kort, hvordan modellerne lever op til forskellige målsætninger for økonomistyringen, baseret på rapportens beskrivelse og sammenligning af modellerne. Modellernes evne til at sikre faglige mål behandles ikke. Der henvises til bilag 1 for en specifik beskrivelse af de enkelte modellers fordele og ulemper i relation til de forskellige målsætninger. Modellerne ifht. effektiv ressourceudnyttelse Målsætningen om effektiv ressourceudnyttelse, og at økonomien på området holder, findes i alle modeller i form af decentralisering af budgetansvaret. Decentraliseringen er sket på baggrund af den tankegang, at den mest effektive drift opnås ved, at ressourceprioriteringerne foretages så tæt på eleven som muligt. Går man bare 5 7 år tilbage var modellerne meget mere specifikke, end nogle af de sammenlignede modeller er i dag. De var udtrykt i fuldtidsembeder, tid til undervisning på hvert klassetrin, specialundervisning, vikar, elevsamtaler, lejrskoler osv. De sammenlignede modeller er meget mindre detaljerede i deres tildeling og 8

10 tildeler alle ressourcer til skolerne, som skolerne efterfølgende selv skal administrere. Decentraliseringen er sket gennem frihed til at prioritere ressourcerne i det enkelte budgetår, og ved overførselsadgang mellem årene (jf. beskrivelsen af skolernes økonomiske frihedsgrader). Friheden er naturligvis betinget af, at de politisk udmeldte beslutninger og målsætninger skal overholdes. På den måde lever alle modellerne op til en målsætning om decentral økonomistyring. Modellerne ifht. fleksibilitet En anden vigtig måde, at sikre en sund økonomi og effektiv ressourceudnyttelse, er spørgsmålet om modellernes fleksibilitet. Eller sagt med andre ord, hvordan modellerne reagerer ved ændringer i klasse- og elevtallet. Her er der reelle forskelle imellem modellernes evne til at leve op til målsætningen. Gladsaxe s aktivitetsbaserede model er stærkt elevtalsafhængig, og som vist i afsnit 5.5. sker der en ændring i ressourcetildelingen stort set svarende til ændringen i elevtallet. Dermed er fordelen, at den aktivitetsbaserede model sikrer en høj tilpasningsevne, således at der nemt kan overføres midler fra folkeskoleområdet til andre områder. Omvendt medfører modellen fuld tilførsel af midler ved stigende elevtal, hvor den timetals-/lektionsbaserede model beregnet på klassetal (som f.eks. Gentoftes model) tilfører færre ressourcer. Taxameterstyringen i Gladsaxe fordrer også, at aktivitetstallene er særdeles valide. Dette er ikke problematisk i forhold til elevtallet, men det er mere ressourcekrævende at fastlægge et validt antal af tosprogede børn og dermed også udviklingen heri. De øvrige kommuner anvender en timetals-/lektionsbaseret model beregnet på baggrund af hhv. klasse- og elevtallet. Disse modeller har ikke samme grad af automatisk sammenhæng imellem elevtallets udvikling og ressourcetildelingen, hvorfor de på dette område ikke lever op til målsætningen om effektiv ressourceudnyttelse i samme omfang som Gladsaxe s aktivitetsbaserede model. Modellerne ifht. gennemsigtighed og troværdighed En sidste målsætning for modellerne er ønsket om gennemsigtighed og troværdighed. Altså at modellerne skal være enkle og gennemskuelige, således at alle aktører kan forstå modellernes tildelingsprincipper og agere efter dem. Umiddelbart er den mest gennemsigtige model Gladsaxe s aktivitetsbaserede model, idet hver elev tildeles et beløb baseret på en given takst. Denne ressourcetildelingsmetode er umiddelbart gennemskuelig for alle parter, idet det er nemt at beregne ressourcetildelingen på baggrund af takst og elevtal. Modellen mindsker dog den centrale viden om, hvilke serviceydelser der under de givne budgetforudsætninger bliver leveret på skolerne og i hvilket omfang og forudsætter derfor meget klare politiske målsætninger. En mere kompleks model som Hillerød og Greves timetals-/lektionsbaserede modeller kan gøre det vanskeligere for skolerne at gennemskue de bagvedliggende beregninger for deres budget. Til gengæld tydeliggør modellerne, hvilke konkrete aktiviteter der overordnet set gives budget til. Det betyder også, at besparelser kan målrettes den enkelte aktivitet i de mere detaljerede timetalsbaserede modeller. Afslutningsvist må det konstateres, at der er fordele og ulemper tilknyttet alle de sammenlignede ressourcetildelingsmodeller, og at de forskellige modeller opfylder forskellige målsætninger for økonomistyringen. Valget af model må derfor i sidste ende afhænge af, hvilke målsætninger der ønskes opfyldt. 9

11 3. Organisering af ressourcetildelingen I dette afsnit beskrives organiseringen af folkeskoleområdet. Dette sker i form af en beskrivelse af beslutningskompetencen for forskellige aspekter, som alle har betydning for ressourcetildelingen på folkeskoleområdet. Det drejer sig om overordnede strukturelle forhold som antallet af skoler og skoledistrikter. Dernæst beskrives, hvem der træffer beslutninger vedr. timetallet, og til sidst beskrives skolernes økonomiske frihedsgrader, da det også har betydning for ressourcestyringen på folkeskoleområdet Overordnede strukturelle forhold Nedenfor beskrives kompetencefordelingen i relation til beslutninger vedr. de overordnede strukturelle forhold på folkeskoleområdet. Det vil sige, hvem der fastsætter antal skoler, skoledistrikter samt klassetrin og klasser. Tabel Beslutningskompetence ifht. antal skoler og skoledistrikter Opgave Gentofte Gladsaxe Greve Helsingør Hillerød Høje-Taastrup Antal skoler Fastsættes politisk af Kommunalbestyrelsen. Fastsættes politisk af Byrådet. Fastsættes politisk af Byrådet. Fastsættes politisk af Byrådet. Fastsættes politisk af Byrådet. Fastsættes politisk af Byrådet. Antal skoledistrikter og ændring af dem Antallet fastsættes politisk af Kommunalbestyrelsen. Børne- og Skoleudvalget kan lave midlertidige ændringer af distrikterne. Fastsættes politisk af Byrådet. Fastsættes politisk af Børne- og Ungeudvalget. Fastsættes politisk af Byrådet. Forvaltningen kan administrativt flytte enkelte veje til andre distrikter. Fastsættes politisk af Byrådet. Fastsættes politisk af Byrådet efter høring. Som det fremgår af ovenstående tabel, er der ikke megen forskel imellem kommunerne i relation til fastsættelse af antal skoler og antal skoledistrikter. I alle kommuner er det Byrådet, der fastsætter antallet af skoler. Ligeledes er det i næsten alle kommuner Byrådet, der fastsætter skoledistrikternes antal og udformning. I Greve er denne kompetence dog delegeret fra Byrådet til Børne- og Ungeudvalget, der beslutter skoledistrikternes udformning. Gentofte har delt kompetencen mellem Byrådet og udvalget således, at Byrådet beslutter antallet af distrikter, mens Børne- og Skoleudvalget kan lave midlertidige ændringer i distrikternes omfang/størrelse. Helsingør har som den eneste kommune delegeret kompetence til forvaltningsniveauet således, at forvaltningen kan foretage mindre justeringer af skoledistrikterne. 10

12 Tabel Beslutningskompetence ifht. antal klassetrin og antal klasser Opgave Gentofte Gladsaxe Greve Helsingør Hillerød Høje-Taastrup Antal klassetrin og klasser Antal klassetrin fastsættes politisk af Kommunalbestyrelsen. Antal børnehaveklasser fastsættes politisk af Børne- og Skoleudvalget. Antal klasser på den enkelte skole fastsættes af skolebestyrelsen. Antal klassetrin fastsættes politisk af Børne og Undervisnings udvalget. Antal klasser på den enkelte skole fastsættes af skolelederen. Antal klassetrin fastsættes politisk af Børne- og Ungeudvalget. Antal klasser på den enkelte skole fastsættes af skolebestyrelsen. Antal klassetrin og antal børnehaveklasser fastsættes politisk af Byrådet. Antal klasser på den enkelte skole fastsættes af skolelederen. Antal børnehaveklasser og 1. klasser fastsættes politisk af Børne- og Ungeudvalget. Antal klasser på øvrige niveauer fastsættes af skolelederen på den enkelte skole. Antal klassetrin fastsættes politisk af Byrådet. Antal klasser fastsættes administrativt igennem ressourcemodellen i forbindelse med den årlige ressourceudmelding. I forhold til fastsættelsen af antal klassetrin er der også store ligheder imellem kommunerne. Selve fastsættelsen af antal klassetrin er i alle kommuner en politisk beslutning. Det varierer dog, om det er Byrådet eller det politiske fagudvalg, der træffer denne beslutning. Antal klasser på den enkelte skole fastsættes på skoleniveau af enten skolebestyrelsen eller skolelederen. Denne kompetencefordeling ses hos Gladsaxe, Greve og til dels i Gentofte og Helsingør. I Gentofte og Helsingør fastsættes antallet af børnehaveklasser dog politisk. I Hillerød besluttes antallet af børnehaveklasser og 1. klasser politisk af Byrådet, mens antallet af klasser på øvrige klasseniveauer fastsættes af skolelederen på den enkelte skole. I modsætning til de øvrige kommuner sker fastsættelsen af antal klasser administrativt i Høje-Taastrup. Antallet af klasser på den enkelte skole besluttes alene ud fra ressourcemodellen og administrationen af denne. Alt i alt må der siges at være store ligheder imellem kommunerne i relation til fordelingen af beslutningskompetencen vedr. de overordnede strukturelle forhold på folkeskoleområdet Timetal m.v. Nedenfor beskrives kompetencefordelingen i relation til beslutninger vedr. timetallet i folkeskolen det vil sige for både normalundervisningen og den almindelige specialundervisning. Derudover beskrives det, hvem der fastsætter timetallet for undervisning til tosprogede elever og modersmålsundervisning, samt hvem der identificerer de tosprogede elever 11

Folkeskolereformen - centrale temaer for kommunal budgetlægning for 2014

Folkeskolereformen - centrale temaer for kommunal budgetlægning for 2014 Folkeskolereformen - centrale temaer for kommunal budgetlægning for 2014 KL juli 2013 Indhold 1. Reformens nye rammer og budget 2014... 2 2. Udgangspunkt for en ny skoledag... 8 3. Realiseringen af en

Læs mere

Specialundervisning i folkeskolen veje til en bedre organisering og styring. Juni 2010

Specialundervisning i folkeskolen veje til en bedre organisering og styring. Juni 2010 Specialundervisning i folkeskolen veje til en bedre organisering og styring Juni 2010 Specialundervisning i folkeskolen veje til en bedre organisering og styring Juni 2010 Specialundervisning i folkeskolen

Læs mere

Analyse og udviklingsplan på specialundervisningsområdet.

Analyse og udviklingsplan på specialundervisningsområdet. Analyse og udviklingsplan på specialundervisningsområdet. Udarbejdet af Center for Dagtilbud og Skoler Center for Børn, Unge og Familier Juni 2011 Acadre 11/3239-1 - Indholdsfortegnelse STYREGRUPPENS ANBEFALINGER...

Læs mere

Vedtaget af Byrådet 25. februar 2014. Læring, trivsel og samarbejde - folkeskolereformen i Favrskov Kommune

Vedtaget af Byrådet 25. februar 2014. Læring, trivsel og samarbejde - folkeskolereformen i Favrskov Kommune Vedtaget af Byrådet 25. februar 2014 Læring, trivsel og samarbejde - folkeskolereformen i Favrskov Kommune 1 Indhold 1. Indledning og formål... 3 2. Den samlede økonomi i reformen... 5 3. Ressourcetildelingsmodellerne...

Læs mere

Formålet med denne rapport er at tilvejebringe ny viden om specialundervisningsområdet.

Formålet med denne rapport er at tilvejebringe ny viden om specialundervisningsområdet. November 2011 Forord Gennem de seneste årtier er stadigt flere børn blevet henvist til specialundervisning. Resultatet er, at udgifterne til specialundervisningsområdet er vokset mærkbart. Formålet med

Læs mere

Nøgletalsrapport 2010

Nøgletalsrapport 2010 Nøgletalsrapport 2010 En sammenligning af nøgletal for serviceniveau og ressourceindsats i Gentofte, Gladsaxe, Greve, Helsingør, Hillerød og Høje Taastrup kommuner. Rapporten er udarbejdet af en tværgående

Læs mere

Råd. til rummelighed. Økonomiske og organisatoriske ændringer til øget rummelighed

Råd. til rummelighed. Økonomiske og organisatoriske ændringer til øget rummelighed Råd til rummelighed Økonomiske og organisatoriske ændringer til øget rummelighed Indhold FORORD...03 INDLEDNING...04 STYRINGSMODELLER...07 Institutionsmodellen...07 Distriktsmodellen...17 Pengene følger

Læs mere

KORTLÆGNING OG ANALYSE OPKVALIFICERING AF LÆRERE OG PÆDAGOGER I FOLKE- SKOLEN

KORTLÆGNING OG ANALYSE OPKVALIFICERING AF LÆRERE OG PÆDAGOGER I FOLKE- SKOLEN Til Arbejdsgruppen for kortlægning og analyse af opkvalificeringen af lærere og pædagoger i folkeskolen Dokumenttype Rapport Dato August 2013 KORTLÆGNING OG ANALYSE OPKVALIFICERING AF LÆRERE OG PÆDAGOGER

Læs mere

Kvalitetsrapport 2011 Specialpædagogisk bistand

Kvalitetsrapport 2011 Specialpædagogisk bistand Kvalitetsrapport 2011 Specialpædagogisk bistand Pædagogisk Psykologisk Rådgivningscenter Ishøj Kommune og Vallensbæk Kommune Kapitel 1. Indledning... 3 1.1 Baggrund og formål... 3 1.2 Rapportens opbygning...

Læs mere

omstilling til øget inklusion pr. marts 2014 Dokumentationsprojektet: Siddhartha Baviskar Camilla Brørup Dyssegaard Mikkel Lynggaard

omstilling til øget inklusion pr. marts 2014 Dokumentationsprojektet: Siddhartha Baviskar Camilla Brørup Dyssegaard Mikkel Lynggaard Siddhartha Baviskar Camilla Brørup Dyssegaard Niels Egelund Mette Lausten Mikkel Lynggaard Dokumentationsprojektet: Kommunernes omstilling til øget inklusion pr. marts 2014 au AARHUS UNIVERSITET Selvfølgelige

Læs mere

Evaluering af mere frit skolevalg

Evaluering af mere frit skolevalg Undervisningsministeriet Evaluering af mere frit skolevalg Rapport April 2007 Undervisningsministeriet Evaluering af mere frit skolevalg April 2007 Rambøll Management Nørregade 7A DK-1165 København K Denmark

Læs mere

EVALUERING AF MERE FRIT SKOLEVALG (2.0)

EVALUERING AF MERE FRIT SKOLEVALG (2.0) Til Ministeriet for Børn og Undervisning Dokumenttype Rapport Dato November 2011 EVALUERING AF MERE FRIT SKOLEVALG (2.0) EVALUERING AF MERE FRIT SKOLEVALG (2.0) INDHOLD 1. Resumé 1 2. Indledning 4 2.1

Læs mere

Analyse af offentlig-privat samarbejde

Analyse af offentlig-privat samarbejde Analyse af offentlig-privat samarbejde RAPPORT December 2014 www.quartzco.com COPENHAGEN STOCKHOLM OSLO Ryesgade 3A Birger Jarlsgatan 7 Wergelandsveien 21 2200 Copenhagen N 111 45 Stockholm 0167 Oslo Denmark

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 9. august 2011

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 9. august 2011 Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 9. august 2011 Kl. 17:00 i Mødelokale 2, Allerslev Dialogmøde med daginstitutionernes bestyrelser kl. 19:30-21:00 Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse

Læs mere

Kvalitetsrapport 2008

Kvalitetsrapport 2008 Kapitel 1: Indledning...2 Baggrund og formål...2 Proces og dokumentation...2 Rapportens overordnede vurdering og anbefalinger...2 Kapitel 2: Status på handlingsplanen for kvalitetsrapport 2007...5 Vurdering

Læs mere

Hovedrapport Ringkøbing-Skjern Kommune RKSK 3.0, Spor 5 Muligheder for budgetreduktioner

Hovedrapport Ringkøbing-Skjern Kommune RKSK 3.0, Spor 5 Muligheder for budgetreduktioner Hovedrapport Ringkøbing-Skjern Kommune RKSK 3.0, Spor 5 Muligheder for budgetreduktioner 7. marts 2014 Indholdsfortegnelse Indledning 6 Projektets fremgangsmåde og tilrettelæggelse 7 Læsevejledning 7 1.

Læs mere

Børne-, Unge- og Familieudvalget

Børne-, Unge- og Familieudvalget Børne-, Unge- og Familieudvalget Referat Dato 11. august 2015 Mødetidspunkt 17:00 Sluttidspunkt 20:00 Sted Medlemmer Fraværende Svend Gønge-skolen, Sværdborgvej 7, Lundby Møde med skolebestyrelsen i tidsrummet

Læs mere

Kvalitetsrapport 2010 for skolevæsenet i Fredensborg Kommune

Kvalitetsrapport 2010 for skolevæsenet i Fredensborg Kommune Kvalitetsrapport 2010 for skolevæsenet i Fredensborg Kommune BØRN & KULTUR 1 Kvalitetsrapport 2010 for skolevæsenet i Fredensborg Kommune Kvalitetsrapport 2010 for skolevæsenet i Fredensborg Kommune Skoleafdelingen

Læs mere

Ulstrup Skole. Kvalitetsrapport for 2008/2009 (3. november 2009)

Ulstrup Skole. Kvalitetsrapport for 2008/2009 (3. november 2009) Ulstrup Skole Kvalitetsrapport for 2008/2009 (3. november 2009) Indholdsfortegnelse 1. Rapportens formål, metode og struktur... 1 2. Skolebeskrivelse... 3 3. Skolens pædagogiske arbejde... 4 3.1. Et styrket

Læs mere

Udviklingsplan for skoleområdet i Thisted Kommune

Udviklingsplan for skoleområdet i Thisted Kommune Udviklingsplan for skoleområdet THISTED KOMMUNE Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 1 1.1 Bæredygtige skoler... 2 1.2 Læsevejledning i forhold til Udviklingsplanen.... 2 2. Økonomisk analyse... 3 2.1

Læs mere

Kortlægning og analyse af befordringsordninger. Finansministeriet

Kortlægning og analyse af befordringsordninger. Finansministeriet Kortlægning og analyse af befordringsordninger. Finansministeriet 12. januar 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning og sammenfatning... 5 1.1 Indledning... 5 1.2 Sammenfatning... 7 2. Udgifter på landsplan...

Læs mere

Til Ministeriet for Børn og Undervisning. Dokumenttype Rapport. Dato Juni 2012 EVALUERING AF FORSØG MED SKOLESTART RAPPORT

Til Ministeriet for Børn og Undervisning. Dokumenttype Rapport. Dato Juni 2012 EVALUERING AF FORSØG MED SKOLESTART RAPPORT Til Ministeriet for Børn og Undervisning Dokumenttype Rapport Dato Juni 2012 EVALUERING AF FORSØG MED SKOLESTART RAPPORT EVALUERING AF FORSØG MED SKOLESTART RAPPORT INDHOLD 1. Forord 1 2. Konklusion 2

Læs mere

Kvalitetsrapport 2012/13

Kvalitetsrapport 2012/13 Kvalitetsrapport 2012/13 Greve Kommunes skolevæsen 2 Forord Den danske Folkeskole står overfor store forandringer i den kommende tid. I dette efterår forhandler de politiske partier en ny folkeskolelov

Læs mere

Kommunal ejendomsadministration

Kommunal ejendomsadministration Eli Nørgaard, Simon Hartwell Christensen og Kasper Lemvigh Kommunal ejendomsadministration Foranalyse af mulighederne for benchmarking, beregning af produktivitetspotentiale og inspiration til realisering

Læs mere

Ny mesterlære - erfaringer og potentiale. Analyse af ny mesterlære med fokus på det merkantile område

Ny mesterlære - erfaringer og potentiale. Analyse af ny mesterlære med fokus på det merkantile område Ny mesterlære - erfaringer og potentiale Analyse af ny mesterlære med fokus på det merkantile område Indholdsfortegnelse 1. Resumé...4 2. Indledning...6 2.1 Formål og baggrund...6 2.2 Anvendte datakilder...7

Læs mere

Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE

Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE 1 Mange har kaldt folkeskolereformen den mest omfattende forandring af folkeskolen i nyere tid. Et bredt flertal

Læs mere

KORTLÆGNING OG MÅLING AF ADMINISTRA- TIVE OPGAVER PÅ FOLKESKOLEOMRÅDET

KORTLÆGNING OG MÅLING AF ADMINISTRA- TIVE OPGAVER PÅ FOLKESKOLEOMRÅDET Til Styregruppe Dokumenttype Områderapport Dato September2009 KORTLÆGNING OG MÅLING AF ADMINISTRA- TIVE OPGAVER PÅ FOLKESKOLEOMRÅDET [Dobbeltklik for at indsætte billede (str. 18,6 cm x 10,1 cm) eller

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013 HOVEDRESULTATER OG ANALYSER

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013 HOVEDRESULTATER OG ANALYSER 2013 AARHUS KOMMUNE, BØRN OG UNGE TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013 HOVEDRESULTATER OG ANALYSER HOVEDRAPPORT ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Danmark TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99

Læs mere

Børne- og Ungdomsudvalget

Børne- og Ungdomsudvalget Børne- og Ungdomsudvalget Dagsorden 20-08-2015 kl. 16:00 Udvalgsværelse 1 Medlemmer Morten Normann Jørgensen Birgitte Hannibal Bodil Kornbek Mette Hoff Henriette Breum Henrik Bang Mette Schmidt Olsen Karsten

Læs mere

Simon Hartwell Christensen og Simon Feilberg. Benchmarkinganalyse af ældreområdet i Hjørring Kommune

Simon Hartwell Christensen og Simon Feilberg. Benchmarkinganalyse af ældreområdet i Hjørring Kommune Simon Hartwell Christensen og Simon Feilberg Benchmarkinganalyse af ældreområdet i Hjørring Kommune Benchmarkinganalyse af ældreområdet i Hjørring Kommune kan hentes fra hjemmesiden www.kora.dk KORA og

Læs mere