hvem er vi hvad gør vi hvordan gør vi Sundheds- og Omsorgsområdets struktur i Silkeborg Kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "hvem er vi hvad gør vi hvordan gør vi Sundheds- og Omsorgsområdets struktur i Silkeborg Kommune"

Transkript

1 hvem er vi hvad gør vi hvordan gør vi Sundheds- og Omsorgsområdets struktur i Silkeborg Kommune

2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning Rammer og retning Opgaver Organisationsplan Ledelse Beskrivelse af driftsområderne og sektionerne...14 A. Driftsområderne Nord, Syd og Øst...14 B. Rehabiliteringssektionen - Hjælpemidler og Træning...16 C. Udvikling og forebyggelsessektionen...16 D. Myndighedssektionen...17 E. Økonomi, IT og Administrationssektionen MEDstrukturen Strukturen på Sundheds- og Omsorgsområdet

3 BILAG...22 Ledelsesprofiler...22 A. Sundheds- og Omsorgschefen...22 B. Områdeleder/Sektionsleder...22 C. Sundhedsfaglig souschef i områderne...23 D. Økonomifaglig souschef i områderne og Rehabiliteringssektionen...24 E. Distriktsleder...25 F. Funktionsleder i Rehabiliteringssektionen...26 G. Lokalleder...26 H. Funktionsleder i Akutteam...28 Udarbejdet af Marie Louise Daugaard på vegne af Sundheds- og Omsorgsafdelingen Silkeborg Kommune, December Strukturen på Sundheds- og Omsorgsområdet 3

4 1. Indledning Dette strukturnotat beskriver, hvordan opgaveløsningen i Sundheds- og Omsorgsafdelingen er tilrettelagt og organiseret. Strukturen på Sundheds- og Omsorgsområdet tager afsæt i dét, vi kalder Sandhedens øjeblik. Det er dét øjeblik, hvor vores værdier og kvaliteter bliver omsat til handling nemlig dét øjeblik, hvor medarbejderen møder borgeren. Vi kalder det også vores inderste led. Det er kernen i alt, hvad vi gør. Også i relationer mellem kolleger og leder/medarbejder findes Sandhedens øjeblik. Sandhedens øjeblik er kendetegnet ved, at vi er i stadig dialog om alt det, vi foretager os sammen med borgeren. Dialogen foregår i en ligeværdig atmosfære med gensidig respekt og tillid. Vi udviser handlekraft, når dette kræves og har sparring med kolleger samt ledelse tæt på. Herudover er strukturen i Sundheds- og Omsorgsafdelingen fleksibel og forberedt på fremtidens udfordringer. Organisationen har til formål, at sikre en effektiv løsning af opgaverne og en bæredygtig faglighed. Der tænkes i helheder, som sikrer sammenhængende borgerforløb. Der er fokus på udvikling, sundhedsfremme og forebyggelse. Strukturen skal endvidere kunne håndtere fremtidens udfordringer: Befolkningsprognosen viser, at antallet af ældre vil stige og hermed en tilsvarende stigning i antallet af borgere med demens. Forebyggelse af indlæggelser og reducerede indlæggelsestider på hospitalerne og stigning i antallet af borgere med kroniske lidelser medfører et behov for yderligere opbygning af det kommunale sundhedsvæsen. Flere komplekse opgaver inden for behandling, træning og pleje stiller krav om kompetenceudvikling, som matcher kravene. Rekrutteringsudfordringer på grund af mindre ungdomsårgange. 4 Strukturen på Sundheds- og Omsorgsområdet

5 Sundheds- og Omsorgsafdelingen arbejder målrettet på, at borgerne bevarer og genvinder deres mestringsevne. Desuden er vi bevidste om at udvikle samarbejdet med frivillige aktører og indføre velfærdsteknologi. Endelig skal Sundheds- og Omsorgsafdelingen efterleve de aktuelle mål og politikker, som Byrådet vedtager. Strukturen på Sundheds- og Omsorgsområdet 5

6 Ældre- og Sundhedsudvalget Rammer og retning Sundheds- og Omsorgsafdelingen er en del af Silkeborg Kommune, og er som sådan omfattet af de overordnede værdier, politikker og prioriteringer, som Silkeborg Byråd beslutter. Byrådet udstikker en budgetramme til de forskellige fagudvalg, som udfylder rammen og opstiller mål. Målene udmøntes i delmål og indsatsområder for de enkelte områder og sektioner. Ældre- og Sundhedsudvalget har vedtaget en mission og vision, som indeholder politiske forventninger, der er til udviklingen og den service vi skal yde. Beslutninger, handlinger og retning i Sundhedsog Omsorgsafdelingen ligger således inden for Silkeborg Kommunes overordnede rammer og i overensstemmelse med Ældre- og Sundhedsudvalgets mission, vision og øvrige beslutninger. Mission: At fremme borgerens mestringsevne gennem forebyggende og rehabiliterende indsatser forankret i Sandhedens øjeblik med prioritering af værdig hjælp til de mest sårbare. Vision: Et bæredygtigt sundheds- og omsorgsområde skabt i samspil med borgeren, hvor dialog, medansvar, respekt, frihed og livskvalitet er i fokus. 6 Strukturen på Sundheds- og Omsorgsområdet

7 Strukturen på Sundheds- og Omsorgsområdet 7

8 3. Opgaver Drift af plejeboliger, centre, daghjem og ældreboliger Sundheds- og Omsorgsafdelingens opgaver er mangeartede og er dels defineret af lovgivningen, dels defineret af lokale politiske beslutninger om eksempelvis serviceniveau m.m. Sundheds- og Omsorgsafdelingen varetager blandt andet opgaver på følgende områder: Sundhedsfremmende og forebyggende initiativer Sygepleje Drift af aktivitetsområdet Bevilling af plejeorlov Sundhedsaftaler Sundhedsfaglig dokumentation Uddannelse af elever og studerende Frivillige 8 Strukturen på Sundheds- og Omsorgsområdet

9 Sekretariatsopgaver Forebyggende hjemmebesøg Ældreråd Budget- og økonomistyring Visitation og tilsyn Hjælpemidler Personlig pleje og praktisk bistand Træning/genoptræning Demensområdet Boligtilpasninger Borger- og patientrettet forebyggelse Madservice Strukturen på Sundheds- og Omsorgsområdet 9

10 4. Organisationsplan Sundheds- og Omsorgsafdelingen hører fra januar 2014 under Ældre- og Sundhedsudvalget. Afdelingen er opdelt i fire sektioner og tre områder. Sundheds- og Omsorgschef Myndigheds sektion Økonomi/IT Administration Områdeledelse Områdeledelse Områdeledelse Private leverandører Rehabiliteringssektion Sektionsleder Driftsområde Nord Driftsområde Syd Driftsområde Øst Udviklings- og Forebyggelsessektionen Sektionsleder 10 Strukturen på Sundheds- og Omsorgsområdet

11 Strukturen på Sundheds- og Omsorgsområdet 11

12 5. Ledelse Silkeborg Kommune er en værdibaseret, lærende organisation. Vores handlinger skal kunne leve op til ledelsesværdierne dialog, dynamik, kvalitet og sammenhæng. Vi arbejder tværfagligt med fokus på såvel drift som udvikling og på tværs af afdelinger og sektorer, og den enkelte medarbejder har fokus på det sammenhængende borgerforløb og helheden. Samtidig er den anerkendende tilgang til det daglige arbejde vores grundlæggende ledelsesfilosofi med fokus på ressourcer hos både medarbejdere og borgere. Lederens rolle er bl.a. at være det fyrtårn, som gennem værdibaseret og lærende ledelse inspirerer medarbejderne til at handle på samme måde. Den overordnede ledelse af det samlede sundheds- og omsorgsområde foregår i et samarbejde via Lederforum. Lederforum består af Sundheds- og Omsorgschefen, 3 områdeledere Lederforums mission: samt sektionslederne for Rehabilitering, Udvikling og Forebyggelse, Myndighed og Økonomi, IT og Administration. Lederforum har fokus på udviklingen i hele Sundheds- og Omsorgsafdelingen og har det overordnede ansvar for, at de politiske beslutninger, herunder implementering af Sundheds- og Ældrepolitikken og sundhedsfremme- og forebyggelsespolitikken føres ud i livet. Lederforum har vedtaget en mission og vision som retningsgivende for beslutningerne. Lederforum skaber rammer, retning og sammenhæng i et sundheds- og omsorgsområde i stadig udvikling og i samspil med det omgivende samfund. Lederforums vision: Vi virkeliggør Sandhedens øjeblik med afsæt i sundhed, mestring og kompetencer 12 Strukturen på Sundheds- og Omsorgsområdet

13 Øvrige ledelsesniveauer fremgår af organisationsbeskrivelserne for de enkelte sektioner og områder se Afsnit 6. Følgende forhold gælder for alle lederprofiler: Værdibaseret ledelse. Lærende organisation. Anerkendende ledelse. Innovativ Proaktiv Tillidsvækkende og have tillid til andre. Coaching. Helhedsorienteret. Teamorienteret. Viden om Sundhedsområdet. Viden om økonomi og ressourcestyring. Arbejde forebyggende og sundhedsfremmende. Ansvarlig for, at der bliver samarbejdet og lært på tværs af grupper, distrikter, områder og sektioner samt at det bliver dyrket synergier. Arbejde for et godt og udviklende arbejdsmiljø. Profiler for alle ledere i Sundheds- og Omsorgsafdelingen fremgår af vedlagte bilag. Strukturen på Sundheds- og Omsorgsområdet 13

14 6. Beskrivelse af driftsområderne og sektionerne A. Driftsområderne Nord, Syd og Øst Organisering Driftsområderne består af 3 selvstændige geografisk opdelte driftsområder, som inkluderer hjemmepleje, hjemmesygepleje og plejecentre m.m. Hvert områdes områdeledelse består af 1 områdeleder, 1 souschef og 2 distriktsledere. Hvis områdelederen har en sundhedsfaglig baggrund har souschefen en økonomisk/ administrativ baggrund eller omvendt. I begge tilfælde har souschefen ledelsen af området i områdelederens fravær. Områdeledelsen varetager den overord - nede ledelse af distriktet, herunder rekruttering, udvikling og implementering af udviklingstiltag. Distriktsledere og evt. souschef er leder for lokallederne. Hovedreglen er, at den enkelte lokalleder kan være leder for 25 medarbejdere. Der kan dog være lokale forhold og kompleksiteter, der kan have betydning for antallet af medarbejdere. Distriktsleder Lokalleder Områdeleder Souschef Lokalleder Distriktsleder Lokalleder 14 Strukturen på Sundheds- og Omsorgsområdet

15 Formål Områderne er præget af decentralisering og lokal forankring og er samtidig en del af helheden i Silkeborg Kommune. Formålet er at skabe rammer og forudsætninger for Sandhedens øjeblik, coaching, delegation og formidling Understøttelse og udvikling af borgerens mestringsevne Dokumentation, kvalitetsudvikling, strategier og udviklingsplaner Faglig udvikling og vidensdeling Innovation og velfærdsteknologi Inddragelse af frivillige Ressourcestyring og bæredygtig økonomi, Koordination og prioritering Strukturen på Sundheds- og Omsorgsområdet 15

16 B. Rehabiliteringssektionen - Hjælpemidler og Træning Formål Rehabiliteringssektionen har som overordnet formål, i samspil med andre, at muliggøre at den enkelte borger kan mestre sit liv med størst mulig livskvalitet. Herunder at vurdere behov for og levere træning efter Sundhedsloven og Serviceloven ud fra gældende lovgivning og kvalitetsstandarder. bevilge og formidle hjælpemidler, forbrugsgoder, handicapbiler og boligtilpasninger ud fra gældende lovgivning og kvalitetsstandarder. Herudover medvirker rehabiliteringssektionen til at skabe et sikkerhedsmæssigt forsvarligt arbejdsmiljø for plejepersonalet i Sundheds- og Omsorgsafdelingen, specielt ved forflytninger og manuel håndtering. Sektionsleder Souchef administration hjælpemiddeldepot Funktionsleder Træning Sundhedslov Funktionsleder Træning Døgnpladser Funktionsleder Træning Lokalteams Funktionsleder Specialfunktioner hjælpemidler Funktionsleder Hjælpemidler Lokalteams Mestringsteam 16 Strukturen på Sundheds- og Omsorgsområdet

17 Strukturen på Sundheds- og Omsorgsområdet 17

18 C. Udvikling og forebyggelsessektionen Udviklings- og Forebyggelsessektionen varetager en bred vifte af konsulent-, koordinator- og projektlederopgaver med det overordnede formål at understøtte en fortsat udvikling inden for både sundheds-, uddannelses- og frivillighedsområdet i Silkeborg Kommune. Formål At sikre kvalitet i uddannelsen af elever og studerende og derigennem sikre rekruttering og fastholdelse At sikre lovpligtige tilbud om forebyggende hjemmebesøg til borgere over 75 år og besøg til efterlevende målrettet borgernes behov At styrke og udvikle frivillighedsområdet og de brugerstyrede centre At fremme den borgerrettede og patientrettede sundhedsfremme og forebyggelse på tværs af hele kommunen Medvirke til at styrke og udvikle det nære sundhedsvæsen Medvirke til at understøtte udviklings- og forskningsinitiativer på tværs af afdelinger og sektorer D. Myndighedssektionen Myndighedssektionen varetager rådgivning og vejledning til borgere samt visitation til praktisk hjælp, personlig pleje, madservice, indkøb, træning, mestringsforløb, sygepleje, pleje- og ældreboliger, midlertidige ophold, daghjem, pasningsorlov, kørsel samt omsorgstandpleje. Øvrige myndighedsopgaver består af godkendelse af leverandører på frit valg området, kvalitetssikring af og tilsyn med de leverede indsatser, ansvar for det kommunale tilsyn på plejehjem samt opfølgningen på det sundhedsfaglige tilsyn, opfølgning på patientsikkerhed, implementering og opfølgning på sundhedsaftalerne, koordinering og udvikling på demensområdet, magtanvendelseslovgivningen samt udvikling på kostområdet. 18 Strukturen på Sundheds- og Omsorgsområdet

19 Formål At tilbuddet til borgerne løbende udvikles, så at det til enhver tid lever op til de krav og intentioner, der fremgår af centrale love og vejledninger samt de lokale politiske beslutninger. At hjælpen tildeles ud fra en helhedsvurdering af borgerens samlede behov. At sikre, at visitationen sker på et ensartet grundlag i kommunen. At sikre borgerens retssikkerhed via ensartet og synligt serviceniveau. At ydelserne er på et højt fagligt niveau. At sikre et præcist beskrevet serviceniveau gennem udarbejdelse af kvalitetsstandarder, herunder også på madservice. At sikre en sundhedsfaglig og økonomisk kvalitetssikring. E. Økonomi, IT og Administrationssektionen Økonomi, IT og Administrationssektionen varetage opgaver omkring afdelingens og sundhedsområdets økonomi. Derudover administreres afdelingens materiel, udbetaling af plejevederlag til alvorligt syge, tilskud til pensionistforeninger samt drifter afdelingens it systemer Formål At sikre overblik over Sundheds- og Omsorgsafdelingens samlede økonomi samt medvirke til at Sundheds- og Omsorgsafdelingen overholder budgetrammen. At sikre en effektiv ressource- og økonomistyring via gennemsigtighed og styrket ledelsesinformationen. At betjene de politiske udvalg, m.m. og udarbejdelse dagsordner, herunder journalisering, arkivering og korrekt behandling af post. At styre og udvikle Sundhed & Omsorgsafdelingens IT-systemer og velfærdsteknologi. Strukturen på Sundheds- og Omsorgsområdet 19

20 7. MEDstrukturen Der er lokale MEDudvalg følgende steder, som alle refererer til OmrådeMED Sundhed og Omsorg: LokaltMED, der omfatter område Syd, område Nord og område Øst samt rehabiliteringssektionen. LokaltMED Rådhuset, der omfatter Udviklings- og Forebyggelsessektionen, Myndighedssektionen og Økonomi, IT og Administrationssektionen, som referer til OmrådeMED Rådhuset. Lokalt MEDudvalg på Rådhuset refererer til OmrådeMed for Rådhuset. 20 Strukturen på Sundheds- og Omsorgsområdet

21 Erhvervshandleplan

22 BILAG Ledelsesprofiler A. Sundheds- og Omsorgschefen Sundheds- og Omsorgschefen refererer til direktøren for fagområdet. Derudover skal vedkommende: Være leder for ledere. Tage initiativer til en løbende kvalitets- og produktudvikling. Sikre en løbende ajourføring af den faglige viden. Sikre en løbende ledelsesudvikling. Fastsætte de overordnede linjer for medarbejderudvikling og uddannelsesplanlægning. Stå for den overordnede økonomistyring med pligt til at foretage initiativer, der sikrer en løbende service- og ressourcetilpasning. Sikre fokus på udvikling, sammenhæng i organisationen, evaluering, vidensdeling og koordinering. Sikre et godt og konstruktivt samarbejde med øvrige driftsafdelinger/stabe og samarbejdspartnere såvel inden for som uden for kommunalt regi. Sikre et godt fysisk og psykisk arbejdsmiljø. Sikre løbende intern information om alle væsentligt forhold. Deltage i relevante møder som repræsentant for Sundheds- og Omsorgsafdelingen. Have ansvaret for samarbejdet med det politiske niveau, herunder sagsfremstilling. Have ansvaret for samarbejdet med Ældrerådet og andre samarbejdsorganer. B. Områdeleder/Sektionsleder Områdelederen/sektionslederen har ansvar for et driftsområde eller en sektion i Sundheds- og Omsorgsafdelingen. Vedkommende refererer til Sundheds- og Omsorgschefen. Derudover skal vedkommende: Have ansvaret for den samlede ledelse og drift af området/sektionen. Være leder for ledere. Være igangsætter og koordinator. Sætte sig i spidsen for alle større udviklingstiltag i driftsområdet/sektionen. 22 Strukturen på Sundheds- og Omsorgsområdet

23 Have ansvaret for den sundhedsfaglige udvikling i driftsområdet/sektionen. Sikre, at servicen i driftsområdet/sektionen er i overensstemmelse med det politisk fastlagte serviceniveau. Sikre, at områdets ressourcer bliver udnyttet bedst muligt, og at kvaliteten af tilbuddene bliver udviklet og styret. Have ansvaret for overholdelse af driftsområdets/sektionens budgetramme. Være personaleansvarlig i forhold til den overordnede personalepolitik. Sikre personaleudvikling og efteruddannelse, samt medarbejdernes faglige og personlige kvalifikationer og ressourcer bliver anvendt. Have ansvaret for sikkerhedsarbejdet. Medvirke i arbejdet med at sikre den overordnede planlægning, udvikling og samordning inden for Sundheds- og Omsorgsafdelingen C. Sundhedsfaglig souschef i områderne Den sundhedsfaglige souschef er daglig leder for et distrikt og for driftsområdet i områdelederens fravær. Derudover skal vedkommende: Indgå i ledelsesteamet. Være leder for ledere. Medvirke i vanskelige bruger- og personalesager. Initiere sundhedsfaglig udvikling. Stå for drifts- og projektorienterede funktioner på områdeniveau. Sikre at der bliver arbejdet med forebyggende og sundhedsfremmende. Evaluere ydelser for at vurdere kvalitet og følge op. Sikre økonomi- og ressourcestyring i distriktet. Stå for rekruttering og ansættelsessamtaler. Medvirke ved indstilling til afskedigelse. Sikre, at der bliver gennemført personale-, udviklings- og fraværssamtaler. Have daglig ledelse (rådgive, vejlede, støtte), herunder sikre faglig udvikling af lokalleder. Strukturen på Sundheds- og Omsorgsområdet 23

24 Sikre, at plejeplaner og journaler bliver dokumenteret og ført. Sikre, at arbejdet bliver udført efter gældende regler og forskrifter. Sikre et aktivt og udviklende tværfagligt samarbejde. Planlægge og implementere udviklingstiltag i distriktet og følge op på dem. Have ansvaret for elever og studerende. Have ansvaret for kompetenceudvikling i distriktet i samarbejde med udvikling og forebyggelsessektionen. Være sikkerhedsleder i distriktet.) D. Økonomifaglig souschef i områderne og Rehabiliteringssektionen Den økonomifaglige souschef er daglig leder for den administrative funktion i driftsområdet og for driftsområdet i områdelederens fravær. Derudover skal vedkommende: Indgå i områdets/sektionens ledelsesteam. Personaleansvar for områdets/sektionens administrative personale Have ansvaret for økonomistyring i driftsområdet. Kontrollere at budgetrammen bliver overholdt. Sikre en effektiv ressourcestyring og gennemsigtighed. Udarbejde økonomiske analyser til relevante beslutningstagere. Styre områdets IT-systemer. Samarbejde med Økonomi, IT og Administrationssektionen. 24 Strukturen på Sundheds- og Omsorgsområdet

25 E. Distriktsleder En distriktsleder har det ledelsesmæssige og faglige ansvar for et distrikt i driftsområderne. Derudover skal vedkommende: Indgå i ledelsesteamet i området. Være leder for ledere. Medvirke i vanskelige bruger- og personalesager. Initiere sundhedsfaglig udvikling. Stå for drifts- og projektorienterede funktioner på distrikts- og områdeniveau. Sikre, at der bliver arbejdet forebyggende og sundhedsfremmende. Evaluere ydelser med henblik på vurdering af kvalitet og opfølgning. Sikre økonomi- og ressourcestyring i distriktet. Stå for rekruttering og ansættelsessamtaler. Medvirke ved indstilling til afskedigelse. Sikre, at der bliver gennemført personale-, udviklings- og fraværssamtaler. Have daglig ledelse (rådgive, vejlede, støtte), herunder sikre faglig udvikling af lokalleder. Sikre, at plejeplaner og journaler bliver dokumenteret og ført. Sikre at arbejdet bliver udført efter gældende regler og forskrifter. Sikre et aktivt og udviklende, tværfagligt samarbejde. Planlægge og implementere udviklingstiltag i distriktet og følge op på dem. Have ansvaret for elever og studerende. Have ansvaret for kompetenceudvikling i distriktet i samarbejde med Udviklings- og Forebyggelsessektionen. Være sikkerhedsleder i distriktet. Strukturen på Sundheds- og Omsorgsområdet 25

26 F. Funktionsleder i Rehabiliteringssektionen Indgå i ledelsesteamet i sektionen Daglig personaleansvarlig for eget område Medvirke i vanskelige brugersager Initiere sundhedsfaglig udvikling Stå for drifts- og projektorienterede funktioner på funktions- og sektionsniveau Sikre at der bliver arbejdet forebyggende og sundhedsfremmende Evaluere ydelser med henblik på vurdering af kvalitet og opfølgning Sikre økonomi- og ressourcestyring på eget område G. Lokalleder Lokallederen indgår i ledelsesteamet i distriktet og er en del af den samlede ledergruppe i området. Lokallederen referer til distriktslederen. Derudover skal vedkommende: Ansvarlig for sikker og effektiv drift fremmøde, tjenesteplaner, ferie, afspadsering etc Ansvarlig for rekruttering og ansættelser i egen gruppe Ansvarlig for gennemførelse af udviklingssamtaler individuelle og/eller grupper, Ansvarlig for gennemførelse af kontakt- og fraværssamtaler Ansvarlig for arbejdspladsens arbejdsmiljø Ansvarlig for et aktivt og udviklende tværfagligt samarbejde Ansvarlig for økonomi- og ressourcestyring i egen gruppe 26 Strukturen på Sundheds- og Omsorgsområdet

27 Lokallederen: Sikrer høj faglig kvalitet og dokumentation Sikrer rammerne for et lærende miljø inkluderende elever, studerende, vikarer etc. Sikrer implementering af tiltag inden for det nære sundhedsvæsen, mestring etc. Sikrer arbejdspladsens rummelighed med hensyn til sociale og helbredsmæssige hensyn, arbejdsprøvning m.v. Sikrer inddragelse af pårørende, frivillige, bruger- og pårørenderåd m.fl. Sikrer gode rammer og et udviklende samarbejde med det frivillige arbejde Medvirker aktivt i arbejdspladsens profilering internt og eksternt Indgår i ledelsesteamet i distriktet og er en del af den samlede ledergruppe i området Medvirker i processer, som fører frem mod afskedigelse Strukturen på Sundheds- og Omsorgsområdet 27

28 H. Funktionsleder i Akutteam Funktionsleder for Akutteam refererer til distriktsleder i område Nord. Personaleansvarlig for eget funktionsområde medvirke til at initiere og implementere sundhedsfaglig udvikling Sikre, at drifts- projekt- og udviklingsorienterede aktiviteter indenfor funktionsområdet koordineres optimalt Sikre, at der bliver arbejdet innovativ, forebyggende, sundhedsfremmende og rehabiliterende Sikre et aktivt og udviklende, tværfagligt samarbejde i og udenfor eget team på tværs af områder og sektorer indgå i komplekse borgersager evaluere ydelser med henblik på vurdering af kvalitet og opfyldning Sikre økonomi- og ressourcestyring indenfor eget funktionsområde være arbejdsmiljøansvarlig indenfor eget funktionsområde 28 Strukturen på Sundheds- og Omsorgsområdet

29 Strukturen på Sundheds- og Omsorgsområdet 29

30 Layout og tryk: S&O

Version2 7/1/2015 Side 1

Version2 7/1/2015 Side 1 Stillings- og personprofil Områdeleder til visitations- og hjælpemiddelområdet Sundhed og Omsorg Norddjurs Kommune Juli 2015 Version2 7/1/2015 Side 1 Ansættelsessted Sundheds- og omsorgsområdet. Norddjurs

Læs mere

Budgetbemærkninger voksen- og plejeudvalget

Budgetbemærkninger voksen- og plejeudvalget Budgetbemærkninger voksen- og plejeudvalget Udvalgets andel af de samlede nettodriftsudgifter i Norddjurs Kommune for budget 2015 Myndighedsafdelingen Andre udvalg 72% Sundheds- og omsorgsområdet Voksen-

Læs mere

Ny strategi. for visitation til sociale tilbud

Ny strategi. for visitation til sociale tilbud Ny strategi for visitation til sociale tilbud Handicap og Psykiatri Social, Sundhed og Beskæftigelse 2014 Indholdsfortegnelse: Rammer for ny strategi for visitation til sociale tilbud side 3 Bilag 1. Målgruppeafgrænsning

Læs mere

Kompetencestrategi Sundhed & Omsorg. Kompetencestrategi. Sundhed & Omsorg

Kompetencestrategi Sundhed & Omsorg. Kompetencestrategi. Sundhed & Omsorg Kompetencestrategi November 2011 1 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Indledning... 4 3. Om udvikling... 5 3.1 Kompetenceområder medarbejdere... 5 3.2 Kompetenceområder ledere... 7 4. Læringsmiljø og

Læs mere

arbejde med at omsætte skolepolitikken i praksis dokumentere og evaluere indsatsen

arbejde med at omsætte skolepolitikken i praksis dokumentere og evaluere indsatsen Indledning Denne skolepolitik er 2. version af Jammerbugt Kommunes formulerede politik for folkeskolen. Denne anden version er udarbejdet på baggrund af en proces, hvor væsentlige aktører på skoleområdet

Læs mere

Den værdibaserede personalepolitik. Den værdibaserede personalepolitik

Den værdibaserede personalepolitik. Den værdibaserede personalepolitik 1 Indholdsfortegnelse 4 Formålet med den værdibaserede personalepolitik 4 Værdigrundlaget 5 Konkretisering af værdierne 5 Respekt 5 Ansvarlighed 6 Engagement 6 Helhed 6 Resultatorientering og handlekraft

Læs mere

Plejecenter Egebo. Aftale 2008

Plejecenter Egebo. Aftale 2008 Plejecenter Egebo Aftale 2008 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE...2 1.0 INDLEDNING...2 2.0 DEN POLITISKE RAMME...3 3.0 DEN FAGLIGE RAMME...4 4.0 INSTITUTIONSRAMMEN...4 5.0 DEN ADMINISTRATIVE RAMME...5

Læs mere

LOKAL UNDERVISNINGPLAN. for SSH-elever

LOKAL UNDERVISNINGPLAN. for SSH-elever LOKAL UNDERVISNINGPLAN for SSH-elever Indholdsfortegnelse Formål med uddannelsen s.1 1.0 Praktikken s.2 1.1 Formål med uddannelsen s.2 1.2 Praktikstedets syn på læring 1.3 Praktikstedets pædagogiske overvejelser

Læs mere

Børn og Unge. De 9 strategier

Børn og Unge. De 9 strategier Børn og Unge Børn og Unge De 9 strategier Århus Kommune Senest revideret februar 2010 Børn og Unge DE NI STRATEGIER Børn og Unge har opstillet ni strategier, der tilsammen skal sikre, at vi arbejder målrettet

Læs mere

Virksomhedsplan 2012/2013

Virksomhedsplan 2012/2013 Virksomhedsplan 2012/2013 Sundheds- og Socialforvaltningen Sundheds- og Socialforvaltningen Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund www.albertslund.dk socialforvaltningen@albertslund.dk T 43

Læs mere

Punkt nr. 2 - Sundhedsaftalen Bilag 1 - Side -1 af 12. Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018

Punkt nr. 2 - Sundhedsaftalen Bilag 1 - Side -1 af 12. Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Punkt nr. 2 - Sundhedsaftalen Bilag 1 - Side -1 af 12 Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Punkt nr. 2 - Sundhedsaftalen Bilag 1 - Side -2 af 12 Indledning Mange borgere,

Læs mere

Kompetencekoncept. Hospitalsenhed Midt

Kompetencekoncept. Hospitalsenhed Midt Kompetencekoncept Hospitalsenhed Midt - med hjerne, hjerte og vilje Hospitalsenhed Midt Administrationen HR INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning...4 Del 1: Fælles ramme og fælles sprog for kompetenceudvikling.6

Læs mere

Struer Kommune. Godkendt af Byrådet i Struer Kommune den 20.december 20112

Struer Kommune. Godkendt af Byrådet i Struer Kommune den 20.december 20112 Struer Kommune Godkendt af Byrådet i Struer Kommune den 20.december 20112 Indholdsfortegnelse Hvad er Kvalitetsstandarder på Ældreområdet?... 3 Struer Kommunes grundholdning på ældreområdet... 134 Struer

Læs mere

Handleplan for hverdagsrehabilitering Social og Sundhed Hjælp til selvhjælp mere end vi plejer. juni 2012

Handleplan for hverdagsrehabilitering Social og Sundhed Hjælp til selvhjælp mere end vi plejer. juni 2012 Handleplan for hverdagsrehabilitering Social og Sundhed Hjælp til selvhjælp mere end vi plejer juni 2012 Indhold Baggrund 2 Grundlæggende antagelser, mission og vision 3 Mål, formål og målgruppe 5 Succeskriterier

Læs mere

1. Overordnede og bærende principper for personale- og ledelsespolitikken i Beredskabsstyrelsen

1. Overordnede og bærende principper for personale- og ledelsespolitikken i Beredskabsstyrelsen 1. Overordnede og bærende principper for personale- og ledelsespolitikken i Beredskabsstyrelsen "Det er spændende at være ansat i Beredskabsstyrelsen" Denne målsætning er udgangspunktet for personale-

Læs mere

Handleplan for Sundheds- og Ældrepolitikken i 2012-2013

Handleplan for Sundheds- og Ældrepolitikken i 2012-2013 Handleplan for Sundheds- og Ældrepolitikken i 2012-2013 Indledning Ultimo 2011 vedtog Byrådet den nye Sundheds- og Ældrepolitik for Silkeborg Kommune. Sundheds- og Ældrepolitikken skal nu implementeres,

Læs mere

Personlig og praktisk hjælp. Kvalitetsstandard. Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a

Personlig og praktisk hjælp. Kvalitetsstandard. Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a Personlig og praktisk hjælp Kvalitetsstandard Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a 1 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 3 Del 1 - Generel information

Læs mere

ANALYSE AF BORGERENS VEJ GEN- NEM SYSTEMET FRA VISITATION TIL LEVERING AF HJEMMEHJÆLP

ANALYSE AF BORGERENS VEJ GEN- NEM SYSTEMET FRA VISITATION TIL LEVERING AF HJEMMEHJÆLP Til Hjemmehjælpskommissionen Dokumenttype Rapport Dato Januar 2013 ANALYSE AF BORGERENS VEJ GEN- NEM SYSTEMET FRA VISITATION TIL LEVERING AF HJEMMEHJÆLP 2 INDHOLD 1. Indledning 1 1.1 Om undersøgelsen 1

Læs mere

Høringsudkast 2014 - Sundhedsaftale Administrative del

Høringsudkast 2014 - Sundhedsaftale Administrative del Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Organisering, implementering og opfølgning... 5 1.1 Den politiske og administrative organisering af samarbejdet om sundhedsaftalen... 5 1.2 Implementeringsplan og opfølgning

Læs mere

Vil_modtage_praktikanter: Ja > Antal_praktikpladser: 1 > Institution: Horsens Kommune > Adresse: Rådhustorvet 4, 8700 Horsens > Afdeling:

Vil_modtage_praktikanter: Ja > Antal_praktikpladser: 1 > Institution: Horsens Kommune > Adresse: Rådhustorvet 4, 8700 Horsens > Afdeling: Vil_modtage_praktikanter: Ja Antal_praktikpladser: 1 Institution: Horsens Kommune Adresse: Rådhustorvet 4, 8700 Horsens Afdeling: Praktikvejledernavn: Helle Landkildehus og Bente Frank Praktikvejlederstilling:

Læs mere

MED-AFTALE gældende pr. 26. november 2009

MED-AFTALE gældende pr. 26. november 2009 gældende pr. 26. november 2009 Indholdsfortegnelse 1 Aftalens område side 3 2 Formål... side 4 3 Lokale aftalemuligheder. side 7 4 Form og struktur.. side 9 5 Kompetence. side 17 6 Medindflydelse og medbestemmelse..

Læs mere

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I. Indledning. Kapitel 1. Forord

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I. Indledning. Kapitel 1. Forord Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I Indledning Kapitel 1 Forord [Forord og indledning udestår]

Læs mere

UDVIKLING OG OMSTILLING AF HANDICAPOMRÅDET HANDLEPLAN 2014 2017. Godkendt i Byrådet den 16. juni 2014

UDVIKLING OG OMSTILLING AF HANDICAPOMRÅDET HANDLEPLAN 2014 2017. Godkendt i Byrådet den 16. juni 2014 UDVIKLING OG OMSTILLING AF HANDICAPOMRÅDET HANDLEPLAN 2014 2017 Godkendt i Byrådet den 16. juni 2014 1 1. Indledning... 3 Baggrund... 3 Udfordringerne... 3 Økonomisk overblik... 5 2. Grundsten og tilgang

Læs mere

Personalepolitikken skal ses som en overordnet ramme, der kan tilpasses de lokale kulturer på de enkelte arbejdssteder.

Personalepolitikken skal ses som en overordnet ramme, der kan tilpasses de lokale kulturer på de enkelte arbejdssteder. Personalepolitik (samlet) Forord Velkommen til Assens Kommunes personalepolitik. Personalepolitikken udtrykker de personalepolitiske målsætninger, værdier og holdninger, der skal være gældende for alle

Læs mere

INTERNT NOTAT: Organisation, styring og ledelse i den administrative struktur i Roskilde Kommune august 2013

INTERNT NOTAT: Organisation, styring og ledelse i den administrative struktur i Roskilde Kommune august 2013 Kommunaldirektøren Byrådssekretariatet Sagsnr. 244459 Brevid. 1736095 Ref. CJUS Dir. tlf. 46 31 80 28 christinajs@roskilde.dk 9. oktober 2013 INTERNT NOTAT: Organisation, styring og ledelse i den administrative

Læs mere

Job- og personprofil for viceområdechefer

Job- og personprofil for viceområdechefer Job- og personprofil for viceområdechefer Direktionsledelse Hvert af de 9 områder i Sundhed og Omsorg i Aarhus Kommune ledes af en direktion, som tilsammen besidder kompetencerne indenfor både faglig,

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Tirsdag den 13-01-2009. Mødetidspunkt: 15:00. Sted:

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Tirsdag den 13-01-2009. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale 1, Administrationsbygningen i Nørager. Møde slut: 17:25. Fraværende: Børge Olsen Indholdsfortegnelse Side 1. Endelig afrapportering fra den nedsatte

Læs mere

FÆLLES BØRN FÆLLES ANSVAR. Den røde tråd i arbejdet med børn, unge og familier i Hillerød Kommune. 2. udgave

FÆLLES BØRN FÆLLES ANSVAR. Den røde tråd i arbejdet med børn, unge og familier i Hillerød Kommune. 2. udgave FÆLLES BØRN FÆLLES ANSVAR Den røde tråd i arbejdet med børn, unge og familier i Hillerød Kommune 2. udgave Udgivet af: Udarbejdet af: Foto: Grafisk Design: Tryk: Hillerød Kommune 2012 Børn, Skoler og Familier

Læs mere

Indstilling til HMU. 16. januar 2013. Aarhus Kommune Omsorg og Udvikling Sundhed og Omsorg

Indstilling til HMU. 16. januar 2013. Aarhus Kommune Omsorg og Udvikling Sundhed og Omsorg Indstilling til HMU 16. januar 2013 Aarhus Kommune Omsorg og Udvikling Sundhed og Omsorg Klyngesamarbejde i Sundhed og Omsorg. Orientering om chefteamets styring og godkendelse af HMU-følgegruppe 1. Resumé

Læs mere

Struer Kommune. Godkendt af Byrådet i Struer Kommune den 21. februar 2006.

Struer Kommune. Godkendt af Byrådet i Struer Kommune den 21. februar 2006. Struer Kommune Godkendt af Byrådet i Struer Kommune den 21. februar 2006. Indholdsfortegnelse Hvad er Kvalitetsstandarder på Ældreområdet?... 3 Lov om social service... 4 Struer Kommunes grundholdning

Læs mere