hvem er vi hvad gør vi hvordan gør vi Sundheds- og Omsorgsområdets struktur i Silkeborg Kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "hvem er vi hvad gør vi hvordan gør vi Sundheds- og Omsorgsområdets struktur i Silkeborg Kommune"

Transkript

1 hvem er vi hvad gør vi hvordan gør vi Sundheds- og Omsorgsområdets struktur i Silkeborg Kommune

2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning Rammer og retning Opgaver Organisationsplan Ledelse Beskrivelse af driftsområderne og sektionerne...14 A. Driftsområderne Nord, Syd og Øst...14 B. Rehabiliteringssektionen - Hjælpemidler og Træning...16 C. Udvikling og forebyggelsessektionen...16 D. Myndighedssektionen...17 E. Økonomi, IT og Administrationssektionen MEDstrukturen Strukturen på Sundheds- og Omsorgsområdet

3 BILAG...22 Ledelsesprofiler...22 A. Sundheds- og Omsorgschefen...22 B. Områdeleder/Sektionsleder...22 C. Sundhedsfaglig souschef i områderne...23 D. Økonomifaglig souschef i områderne og Rehabiliteringssektionen...24 E. Distriktsleder...25 F. Funktionsleder i Rehabiliteringssektionen...26 G. Lokalleder...26 H. Funktionsleder i Akutteam...28 Udarbejdet af Marie Louise Daugaard på vegne af Sundheds- og Omsorgsafdelingen Silkeborg Kommune, December Strukturen på Sundheds- og Omsorgsområdet 3

4 1. Indledning Dette strukturnotat beskriver, hvordan opgaveløsningen i Sundheds- og Omsorgsafdelingen er tilrettelagt og organiseret. Strukturen på Sundheds- og Omsorgsområdet tager afsæt i dét, vi kalder Sandhedens øjeblik. Det er dét øjeblik, hvor vores værdier og kvaliteter bliver omsat til handling nemlig dét øjeblik, hvor medarbejderen møder borgeren. Vi kalder det også vores inderste led. Det er kernen i alt, hvad vi gør. Også i relationer mellem kolleger og leder/medarbejder findes Sandhedens øjeblik. Sandhedens øjeblik er kendetegnet ved, at vi er i stadig dialog om alt det, vi foretager os sammen med borgeren. Dialogen foregår i en ligeværdig atmosfære med gensidig respekt og tillid. Vi udviser handlekraft, når dette kræves og har sparring med kolleger samt ledelse tæt på. Herudover er strukturen i Sundheds- og Omsorgsafdelingen fleksibel og forberedt på fremtidens udfordringer. Organisationen har til formål, at sikre en effektiv løsning af opgaverne og en bæredygtig faglighed. Der tænkes i helheder, som sikrer sammenhængende borgerforløb. Der er fokus på udvikling, sundhedsfremme og forebyggelse. Strukturen skal endvidere kunne håndtere fremtidens udfordringer: Befolkningsprognosen viser, at antallet af ældre vil stige og hermed en tilsvarende stigning i antallet af borgere med demens. Forebyggelse af indlæggelser og reducerede indlæggelsestider på hospitalerne og stigning i antallet af borgere med kroniske lidelser medfører et behov for yderligere opbygning af det kommunale sundhedsvæsen. Flere komplekse opgaver inden for behandling, træning og pleje stiller krav om kompetenceudvikling, som matcher kravene. Rekrutteringsudfordringer på grund af mindre ungdomsårgange. 4 Strukturen på Sundheds- og Omsorgsområdet

5 Sundheds- og Omsorgsafdelingen arbejder målrettet på, at borgerne bevarer og genvinder deres mestringsevne. Desuden er vi bevidste om at udvikle samarbejdet med frivillige aktører og indføre velfærdsteknologi. Endelig skal Sundheds- og Omsorgsafdelingen efterleve de aktuelle mål og politikker, som Byrådet vedtager. Strukturen på Sundheds- og Omsorgsområdet 5

6 Ældre- og Sundhedsudvalget Rammer og retning Sundheds- og Omsorgsafdelingen er en del af Silkeborg Kommune, og er som sådan omfattet af de overordnede værdier, politikker og prioriteringer, som Silkeborg Byråd beslutter. Byrådet udstikker en budgetramme til de forskellige fagudvalg, som udfylder rammen og opstiller mål. Målene udmøntes i delmål og indsatsområder for de enkelte områder og sektioner. Ældre- og Sundhedsudvalget har vedtaget en mission og vision, som indeholder politiske forventninger, der er til udviklingen og den service vi skal yde. Beslutninger, handlinger og retning i Sundhedsog Omsorgsafdelingen ligger således inden for Silkeborg Kommunes overordnede rammer og i overensstemmelse med Ældre- og Sundhedsudvalgets mission, vision og øvrige beslutninger. Mission: At fremme borgerens mestringsevne gennem forebyggende og rehabiliterende indsatser forankret i Sandhedens øjeblik med prioritering af værdig hjælp til de mest sårbare. Vision: Et bæredygtigt sundheds- og omsorgsområde skabt i samspil med borgeren, hvor dialog, medansvar, respekt, frihed og livskvalitet er i fokus. 6 Strukturen på Sundheds- og Omsorgsområdet

7 Strukturen på Sundheds- og Omsorgsområdet 7

8 3. Opgaver Drift af plejeboliger, centre, daghjem og ældreboliger Sundheds- og Omsorgsafdelingens opgaver er mangeartede og er dels defineret af lovgivningen, dels defineret af lokale politiske beslutninger om eksempelvis serviceniveau m.m. Sundheds- og Omsorgsafdelingen varetager blandt andet opgaver på følgende områder: Sundhedsfremmende og forebyggende initiativer Sygepleje Drift af aktivitetsområdet Bevilling af plejeorlov Sundhedsaftaler Sundhedsfaglig dokumentation Uddannelse af elever og studerende Frivillige 8 Strukturen på Sundheds- og Omsorgsområdet

9 Sekretariatsopgaver Forebyggende hjemmebesøg Ældreråd Budget- og økonomistyring Visitation og tilsyn Hjælpemidler Personlig pleje og praktisk bistand Træning/genoptræning Demensområdet Boligtilpasninger Borger- og patientrettet forebyggelse Madservice Strukturen på Sundheds- og Omsorgsområdet 9

10 4. Organisationsplan Sundheds- og Omsorgsafdelingen hører fra januar 2014 under Ældre- og Sundhedsudvalget. Afdelingen er opdelt i fire sektioner og tre områder. Sundheds- og Omsorgschef Myndigheds sektion Økonomi/IT Administration Områdeledelse Områdeledelse Områdeledelse Private leverandører Rehabiliteringssektion Sektionsleder Driftsområde Nord Driftsområde Syd Driftsområde Øst Udviklings- og Forebyggelsessektionen Sektionsleder 10 Strukturen på Sundheds- og Omsorgsområdet

11 Strukturen på Sundheds- og Omsorgsområdet 11

12 5. Ledelse Silkeborg Kommune er en værdibaseret, lærende organisation. Vores handlinger skal kunne leve op til ledelsesværdierne dialog, dynamik, kvalitet og sammenhæng. Vi arbejder tværfagligt med fokus på såvel drift som udvikling og på tværs af afdelinger og sektorer, og den enkelte medarbejder har fokus på det sammenhængende borgerforløb og helheden. Samtidig er den anerkendende tilgang til det daglige arbejde vores grundlæggende ledelsesfilosofi med fokus på ressourcer hos både medarbejdere og borgere. Lederens rolle er bl.a. at være det fyrtårn, som gennem værdibaseret og lærende ledelse inspirerer medarbejderne til at handle på samme måde. Den overordnede ledelse af det samlede sundheds- og omsorgsområde foregår i et samarbejde via Lederforum. Lederforum består af Sundheds- og Omsorgschefen, 3 områdeledere Lederforums mission: samt sektionslederne for Rehabilitering, Udvikling og Forebyggelse, Myndighed og Økonomi, IT og Administration. Lederforum har fokus på udviklingen i hele Sundheds- og Omsorgsafdelingen og har det overordnede ansvar for, at de politiske beslutninger, herunder implementering af Sundheds- og Ældrepolitikken og sundhedsfremme- og forebyggelsespolitikken føres ud i livet. Lederforum har vedtaget en mission og vision som retningsgivende for beslutningerne. Lederforum skaber rammer, retning og sammenhæng i et sundheds- og omsorgsområde i stadig udvikling og i samspil med det omgivende samfund. Lederforums vision: Vi virkeliggør Sandhedens øjeblik med afsæt i sundhed, mestring og kompetencer 12 Strukturen på Sundheds- og Omsorgsområdet

13 Øvrige ledelsesniveauer fremgår af organisationsbeskrivelserne for de enkelte sektioner og områder se Afsnit 6. Følgende forhold gælder for alle lederprofiler: Værdibaseret ledelse. Lærende organisation. Anerkendende ledelse. Innovativ Proaktiv Tillidsvækkende og have tillid til andre. Coaching. Helhedsorienteret. Teamorienteret. Viden om Sundhedsområdet. Viden om økonomi og ressourcestyring. Arbejde forebyggende og sundhedsfremmende. Ansvarlig for, at der bliver samarbejdet og lært på tværs af grupper, distrikter, områder og sektioner samt at det bliver dyrket synergier. Arbejde for et godt og udviklende arbejdsmiljø. Profiler for alle ledere i Sundheds- og Omsorgsafdelingen fremgår af vedlagte bilag. Strukturen på Sundheds- og Omsorgsområdet 13

14 6. Beskrivelse af driftsområderne og sektionerne A. Driftsområderne Nord, Syd og Øst Organisering Driftsområderne består af 3 selvstændige geografisk opdelte driftsområder, som inkluderer hjemmepleje, hjemmesygepleje og plejecentre m.m. Hvert områdes områdeledelse består af 1 områdeleder, 1 souschef og 2 distriktsledere. Hvis områdelederen har en sundhedsfaglig baggrund har souschefen en økonomisk/ administrativ baggrund eller omvendt. I begge tilfælde har souschefen ledelsen af området i områdelederens fravær. Områdeledelsen varetager den overord - nede ledelse af distriktet, herunder rekruttering, udvikling og implementering af udviklingstiltag. Distriktsledere og evt. souschef er leder for lokallederne. Hovedreglen er, at den enkelte lokalleder kan være leder for 25 medarbejdere. Der kan dog være lokale forhold og kompleksiteter, der kan have betydning for antallet af medarbejdere. Distriktsleder Lokalleder Områdeleder Souschef Lokalleder Distriktsleder Lokalleder 14 Strukturen på Sundheds- og Omsorgsområdet

15 Formål Områderne er præget af decentralisering og lokal forankring og er samtidig en del af helheden i Silkeborg Kommune. Formålet er at skabe rammer og forudsætninger for Sandhedens øjeblik, coaching, delegation og formidling Understøttelse og udvikling af borgerens mestringsevne Dokumentation, kvalitetsudvikling, strategier og udviklingsplaner Faglig udvikling og vidensdeling Innovation og velfærdsteknologi Inddragelse af frivillige Ressourcestyring og bæredygtig økonomi, Koordination og prioritering Strukturen på Sundheds- og Omsorgsområdet 15

16 B. Rehabiliteringssektionen - Hjælpemidler og Træning Formål Rehabiliteringssektionen har som overordnet formål, i samspil med andre, at muliggøre at den enkelte borger kan mestre sit liv med størst mulig livskvalitet. Herunder at vurdere behov for og levere træning efter Sundhedsloven og Serviceloven ud fra gældende lovgivning og kvalitetsstandarder. bevilge og formidle hjælpemidler, forbrugsgoder, handicapbiler og boligtilpasninger ud fra gældende lovgivning og kvalitetsstandarder. Herudover medvirker rehabiliteringssektionen til at skabe et sikkerhedsmæssigt forsvarligt arbejdsmiljø for plejepersonalet i Sundheds- og Omsorgsafdelingen, specielt ved forflytninger og manuel håndtering. Sektionsleder Souchef administration hjælpemiddeldepot Funktionsleder Træning Sundhedslov Funktionsleder Træning Døgnpladser Funktionsleder Træning Lokalteams Funktionsleder Specialfunktioner hjælpemidler Funktionsleder Hjælpemidler Lokalteams Mestringsteam 16 Strukturen på Sundheds- og Omsorgsområdet

17 Strukturen på Sundheds- og Omsorgsområdet 17

18 C. Udvikling og forebyggelsessektionen Udviklings- og Forebyggelsessektionen varetager en bred vifte af konsulent-, koordinator- og projektlederopgaver med det overordnede formål at understøtte en fortsat udvikling inden for både sundheds-, uddannelses- og frivillighedsområdet i Silkeborg Kommune. Formål At sikre kvalitet i uddannelsen af elever og studerende og derigennem sikre rekruttering og fastholdelse At sikre lovpligtige tilbud om forebyggende hjemmebesøg til borgere over 75 år og besøg til efterlevende målrettet borgernes behov At styrke og udvikle frivillighedsområdet og de brugerstyrede centre At fremme den borgerrettede og patientrettede sundhedsfremme og forebyggelse på tværs af hele kommunen Medvirke til at styrke og udvikle det nære sundhedsvæsen Medvirke til at understøtte udviklings- og forskningsinitiativer på tværs af afdelinger og sektorer D. Myndighedssektionen Myndighedssektionen varetager rådgivning og vejledning til borgere samt visitation til praktisk hjælp, personlig pleje, madservice, indkøb, træning, mestringsforløb, sygepleje, pleje- og ældreboliger, midlertidige ophold, daghjem, pasningsorlov, kørsel samt omsorgstandpleje. Øvrige myndighedsopgaver består af godkendelse af leverandører på frit valg området, kvalitetssikring af og tilsyn med de leverede indsatser, ansvar for det kommunale tilsyn på plejehjem samt opfølgningen på det sundhedsfaglige tilsyn, opfølgning på patientsikkerhed, implementering og opfølgning på sundhedsaftalerne, koordinering og udvikling på demensområdet, magtanvendelseslovgivningen samt udvikling på kostområdet. 18 Strukturen på Sundheds- og Omsorgsområdet

19 Formål At tilbuddet til borgerne løbende udvikles, så at det til enhver tid lever op til de krav og intentioner, der fremgår af centrale love og vejledninger samt de lokale politiske beslutninger. At hjælpen tildeles ud fra en helhedsvurdering af borgerens samlede behov. At sikre, at visitationen sker på et ensartet grundlag i kommunen. At sikre borgerens retssikkerhed via ensartet og synligt serviceniveau. At ydelserne er på et højt fagligt niveau. At sikre et præcist beskrevet serviceniveau gennem udarbejdelse af kvalitetsstandarder, herunder også på madservice. At sikre en sundhedsfaglig og økonomisk kvalitetssikring. E. Økonomi, IT og Administrationssektionen Økonomi, IT og Administrationssektionen varetage opgaver omkring afdelingens og sundhedsområdets økonomi. Derudover administreres afdelingens materiel, udbetaling af plejevederlag til alvorligt syge, tilskud til pensionistforeninger samt drifter afdelingens it systemer Formål At sikre overblik over Sundheds- og Omsorgsafdelingens samlede økonomi samt medvirke til at Sundheds- og Omsorgsafdelingen overholder budgetrammen. At sikre en effektiv ressource- og økonomistyring via gennemsigtighed og styrket ledelsesinformationen. At betjene de politiske udvalg, m.m. og udarbejdelse dagsordner, herunder journalisering, arkivering og korrekt behandling af post. At styre og udvikle Sundhed & Omsorgsafdelingens IT-systemer og velfærdsteknologi. Strukturen på Sundheds- og Omsorgsområdet 19

20 7. MEDstrukturen Der er lokale MEDudvalg følgende steder, som alle refererer til OmrådeMED Sundhed og Omsorg: LokaltMED, der omfatter område Syd, område Nord og område Øst samt rehabiliteringssektionen. LokaltMED Rådhuset, der omfatter Udviklings- og Forebyggelsessektionen, Myndighedssektionen og Økonomi, IT og Administrationssektionen, som referer til OmrådeMED Rådhuset. Lokalt MEDudvalg på Rådhuset refererer til OmrådeMed for Rådhuset. 20 Strukturen på Sundheds- og Omsorgsområdet

21 Erhvervshandleplan

22 BILAG Ledelsesprofiler A. Sundheds- og Omsorgschefen Sundheds- og Omsorgschefen refererer til direktøren for fagområdet. Derudover skal vedkommende: Være leder for ledere. Tage initiativer til en løbende kvalitets- og produktudvikling. Sikre en løbende ajourføring af den faglige viden. Sikre en løbende ledelsesudvikling. Fastsætte de overordnede linjer for medarbejderudvikling og uddannelsesplanlægning. Stå for den overordnede økonomistyring med pligt til at foretage initiativer, der sikrer en løbende service- og ressourcetilpasning. Sikre fokus på udvikling, sammenhæng i organisationen, evaluering, vidensdeling og koordinering. Sikre et godt og konstruktivt samarbejde med øvrige driftsafdelinger/stabe og samarbejdspartnere såvel inden for som uden for kommunalt regi. Sikre et godt fysisk og psykisk arbejdsmiljø. Sikre løbende intern information om alle væsentligt forhold. Deltage i relevante møder som repræsentant for Sundheds- og Omsorgsafdelingen. Have ansvaret for samarbejdet med det politiske niveau, herunder sagsfremstilling. Have ansvaret for samarbejdet med Ældrerådet og andre samarbejdsorganer. B. Områdeleder/Sektionsleder Områdelederen/sektionslederen har ansvar for et driftsområde eller en sektion i Sundheds- og Omsorgsafdelingen. Vedkommende refererer til Sundheds- og Omsorgschefen. Derudover skal vedkommende: Have ansvaret for den samlede ledelse og drift af området/sektionen. Være leder for ledere. Være igangsætter og koordinator. Sætte sig i spidsen for alle større udviklingstiltag i driftsområdet/sektionen. 22 Strukturen på Sundheds- og Omsorgsområdet

23 Have ansvaret for den sundhedsfaglige udvikling i driftsområdet/sektionen. Sikre, at servicen i driftsområdet/sektionen er i overensstemmelse med det politisk fastlagte serviceniveau. Sikre, at områdets ressourcer bliver udnyttet bedst muligt, og at kvaliteten af tilbuddene bliver udviklet og styret. Have ansvaret for overholdelse af driftsområdets/sektionens budgetramme. Være personaleansvarlig i forhold til den overordnede personalepolitik. Sikre personaleudvikling og efteruddannelse, samt medarbejdernes faglige og personlige kvalifikationer og ressourcer bliver anvendt. Have ansvaret for sikkerhedsarbejdet. Medvirke i arbejdet med at sikre den overordnede planlægning, udvikling og samordning inden for Sundheds- og Omsorgsafdelingen C. Sundhedsfaglig souschef i områderne Den sundhedsfaglige souschef er daglig leder for et distrikt og for driftsområdet i områdelederens fravær. Derudover skal vedkommende: Indgå i ledelsesteamet. Være leder for ledere. Medvirke i vanskelige bruger- og personalesager. Initiere sundhedsfaglig udvikling. Stå for drifts- og projektorienterede funktioner på områdeniveau. Sikre at der bliver arbejdet med forebyggende og sundhedsfremmende. Evaluere ydelser for at vurdere kvalitet og følge op. Sikre økonomi- og ressourcestyring i distriktet. Stå for rekruttering og ansættelsessamtaler. Medvirke ved indstilling til afskedigelse. Sikre, at der bliver gennemført personale-, udviklings- og fraværssamtaler. Have daglig ledelse (rådgive, vejlede, støtte), herunder sikre faglig udvikling af lokalleder. Strukturen på Sundheds- og Omsorgsområdet 23

24 Sikre, at plejeplaner og journaler bliver dokumenteret og ført. Sikre, at arbejdet bliver udført efter gældende regler og forskrifter. Sikre et aktivt og udviklende tværfagligt samarbejde. Planlægge og implementere udviklingstiltag i distriktet og følge op på dem. Have ansvaret for elever og studerende. Have ansvaret for kompetenceudvikling i distriktet i samarbejde med udvikling og forebyggelsessektionen. Være sikkerhedsleder i distriktet.) D. Økonomifaglig souschef i områderne og Rehabiliteringssektionen Den økonomifaglige souschef er daglig leder for den administrative funktion i driftsområdet og for driftsområdet i områdelederens fravær. Derudover skal vedkommende: Indgå i områdets/sektionens ledelsesteam. Personaleansvar for områdets/sektionens administrative personale Have ansvaret for økonomistyring i driftsområdet. Kontrollere at budgetrammen bliver overholdt. Sikre en effektiv ressourcestyring og gennemsigtighed. Udarbejde økonomiske analyser til relevante beslutningstagere. Styre områdets IT-systemer. Samarbejde med Økonomi, IT og Administrationssektionen. 24 Strukturen på Sundheds- og Omsorgsområdet

25 E. Distriktsleder En distriktsleder har det ledelsesmæssige og faglige ansvar for et distrikt i driftsområderne. Derudover skal vedkommende: Indgå i ledelsesteamet i området. Være leder for ledere. Medvirke i vanskelige bruger- og personalesager. Initiere sundhedsfaglig udvikling. Stå for drifts- og projektorienterede funktioner på distrikts- og områdeniveau. Sikre, at der bliver arbejdet forebyggende og sundhedsfremmende. Evaluere ydelser med henblik på vurdering af kvalitet og opfølgning. Sikre økonomi- og ressourcestyring i distriktet. Stå for rekruttering og ansættelsessamtaler. Medvirke ved indstilling til afskedigelse. Sikre, at der bliver gennemført personale-, udviklings- og fraværssamtaler. Have daglig ledelse (rådgive, vejlede, støtte), herunder sikre faglig udvikling af lokalleder. Sikre, at plejeplaner og journaler bliver dokumenteret og ført. Sikre at arbejdet bliver udført efter gældende regler og forskrifter. Sikre et aktivt og udviklende, tværfagligt samarbejde. Planlægge og implementere udviklingstiltag i distriktet og følge op på dem. Have ansvaret for elever og studerende. Have ansvaret for kompetenceudvikling i distriktet i samarbejde med Udviklings- og Forebyggelsessektionen. Være sikkerhedsleder i distriktet. Strukturen på Sundheds- og Omsorgsområdet 25

26 F. Funktionsleder i Rehabiliteringssektionen Indgå i ledelsesteamet i sektionen Daglig personaleansvarlig for eget område Medvirke i vanskelige brugersager Initiere sundhedsfaglig udvikling Stå for drifts- og projektorienterede funktioner på funktions- og sektionsniveau Sikre at der bliver arbejdet forebyggende og sundhedsfremmende Evaluere ydelser med henblik på vurdering af kvalitet og opfølgning Sikre økonomi- og ressourcestyring på eget område G. Lokalleder Lokallederen indgår i ledelsesteamet i distriktet og er en del af den samlede ledergruppe i området. Lokallederen referer til distriktslederen. Derudover skal vedkommende: Ansvarlig for sikker og effektiv drift fremmøde, tjenesteplaner, ferie, afspadsering etc Ansvarlig for rekruttering og ansættelser i egen gruppe Ansvarlig for gennemførelse af udviklingssamtaler individuelle og/eller grupper, Ansvarlig for gennemførelse af kontakt- og fraværssamtaler Ansvarlig for arbejdspladsens arbejdsmiljø Ansvarlig for et aktivt og udviklende tværfagligt samarbejde Ansvarlig for økonomi- og ressourcestyring i egen gruppe 26 Strukturen på Sundheds- og Omsorgsområdet

27 Lokallederen: Sikrer høj faglig kvalitet og dokumentation Sikrer rammerne for et lærende miljø inkluderende elever, studerende, vikarer etc. Sikrer implementering af tiltag inden for det nære sundhedsvæsen, mestring etc. Sikrer arbejdspladsens rummelighed med hensyn til sociale og helbredsmæssige hensyn, arbejdsprøvning m.v. Sikrer inddragelse af pårørende, frivillige, bruger- og pårørenderåd m.fl. Sikrer gode rammer og et udviklende samarbejde med det frivillige arbejde Medvirker aktivt i arbejdspladsens profilering internt og eksternt Indgår i ledelsesteamet i distriktet og er en del af den samlede ledergruppe i området Medvirker i processer, som fører frem mod afskedigelse Strukturen på Sundheds- og Omsorgsområdet 27

28 H. Funktionsleder i Akutteam Funktionsleder for Akutteam refererer til distriktsleder i område Nord. Personaleansvarlig for eget funktionsområde medvirke til at initiere og implementere sundhedsfaglig udvikling Sikre, at drifts- projekt- og udviklingsorienterede aktiviteter indenfor funktionsområdet koordineres optimalt Sikre, at der bliver arbejdet innovativ, forebyggende, sundhedsfremmende og rehabiliterende Sikre et aktivt og udviklende, tværfagligt samarbejde i og udenfor eget team på tværs af områder og sektorer indgå i komplekse borgersager evaluere ydelser med henblik på vurdering af kvalitet og opfyldning Sikre økonomi- og ressourcestyring indenfor eget funktionsområde være arbejdsmiljøansvarlig indenfor eget funktionsområde 28 Strukturen på Sundheds- og Omsorgsområdet

29 Strukturen på Sundheds- og Omsorgsområdet 29

30 Layout og tryk: S&O

PROFIL FOR DE UDFØRENDE SYGEPLEJERSKER i ÆLDREPLEJEN I KØBENHAVNS KOMMUNE

PROFIL FOR DE UDFØRENDE SYGEPLEJERSKER i ÆLDREPLEJEN I KØBENHAVNS KOMMUNE PROFIL FOR DE UDFØRENDE SYGEPLEJERSKER i ÆLDREPLEJEN I KØBENHAVNS KOMMUNE Den nuværende organisatoriske situation Lov om social service stiller krav om sammenhæng i den indsats som tilbydes borgerne i

Læs mere

FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE

FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE Indledning Fagprofilen for ergo- og fysioterapeuter i Ikast-Brande Kommunes træningsområde er et samarbejdsredskab. Den danner

Læs mere

Version2 7/1/2015 Side 1

Version2 7/1/2015 Side 1 Stillings- og personprofil Områdeleder til visitations- og hjælpemiddelområdet Sundhed og Omsorg Norddjurs Kommune Juli 2015 Version2 7/1/2015 Side 1 Ansættelsessted Sundheds- og omsorgsområdet. Norddjurs

Læs mere

Koncernledelsen, bestående af direktionen, afdelings- og stabschefer, medvirker til at skabe tværgående sammenhæng i organisationen.

Koncernledelsen, bestående af direktionen, afdelings- og stabschefer, medvirker til at skabe tværgående sammenhæng i organisationen. Notat vedr. administrativ hovedstruktur i Silkeborg Kommune Indhold Den administrative hovedstruktur 1. Direktionen 2. Koncernledelsen 3. Direktører 4. Afdelings- / stabschefer Den administrative hovedstruktur

Læs mere

Handleplan for Sundheds- og Ældrepolitikken i 2012-2013

Handleplan for Sundheds- og Ældrepolitikken i 2012-2013 Handleplan for Sundheds- og Ældrepolitikken i 2012-2013 Indledning Ultimo 2011 vedtog Byrådet den nye Sundheds- og Ældrepolitik for Silkeborg Kommune. Sundheds- og Ældrepolitikken skal nu implementeres,

Læs mere

Overordnet kvalitetsstandard 2014

Overordnet kvalitetsstandard 2014 Overordnet kvalitetsstandard 2014 Skive Kommune Myndighedsafdelingen Forord Skive Kommunes overordnede kvalitetsstandard beskriver den personlige og praktiske hjælp mm., som borgeren kan få fra kommunen.

Læs mere

Aftalestyring. Aftale mellem Varde Byråd og Social og Handicap 2015

Aftalestyring. Aftale mellem Varde Byråd og Social og Handicap 2015 Aftalestyring Aftale mellem Varde Byråd og Social og Handicap 2015 Varde Kommunes overordnede vision Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og bringer naturen ind i familiens hverdag

Læs mere

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for ældre Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens ældre borgere har mulighed for at leve et godt, aktivt og

Læs mere

Strategi: Organisering, ledelse og kommunikation

Strategi: Organisering, ledelse og kommunikation Strategi: Organisering, ledelse og kommunikation Fremtidens senior- og handicapservice 2014-2018 Indledning Rebild Kommune skal fremadrettet løfte flere og mere komplekse opgaver end i dag. Dette bl.a.

Læs mere

Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018

Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Godkendt af Sundhedskoordinationsudvalget 5. september 2014 Indledning Mange borgere, der er syge eller er i risiko for at blive

Læs mere

Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte

Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte Dansk Kvalitetsmodel Kort om kvalitetsmodellen Dansk kvalitetsmodel på det sociale område udfoldes i et samarbejde mellem Danske

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommune. Projekt Aktiv pleje. Projektbeskrivelse. Styregruppen December 2008. Side 1 af 12

Faaborg-Midtfyn Kommune. Projekt Aktiv pleje. Projektbeskrivelse. Styregruppen December 2008. Side 1 af 12 Faaborg-Midtfyn Kommune Projekt Aktiv pleje Projektbeskrivelse Styregruppen December 2008 Side 1 af 12 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 1.0 Indledning...3 1.1 Fælles Sprog II...3 1.2 Styregruppens

Læs mere

Ledelse i Egedal Kommune

Ledelse i Egedal Kommune Ledelse i 1 Indhold Ledelse i Indledning: Lederskab i... 3 Ledelsesorganer og ledelsesprofiler... 4 2 Ledelse i Indledning: Lederskab i s samlede ledelseskæde bestående af direktører, centerchefer, rammeansvarlige

Læs mere

Ledelsesregulativ for Region Hovedstaden

Ledelsesregulativ for Region Hovedstaden Ledelsesregulativ for Region Hovedstaden 20. marts 2015 1. INDLEDNING... 3 2. OVERORDNET ADMINISTRATIV ORGANISERING... 4 2.1 Koncerndirektion... 4 2.2 Koncerncentre... 5 2.3 Hospitaler... 6 2.3.1 Hospitalsdirektioner...

Læs mere

LEDERPROFILER STÆRK 6SKANDERBORG KOMMUNE LEDELSE. Medarbejder. Direktør. Leder af medarbejder. Fag- og stabschef. Leder af ledere.

LEDERPROFILER STÆRK 6SKANDERBORG KOMMUNE LEDELSE. Medarbejder. Direktør. Leder af medarbejder. Fag- og stabschef. Leder af ledere. v LEDERPROFILER 6SKANDERBORG KOMMUNE Medarbejder Direktør Leder af medarbejder STÆRK Fag- og stabschef Leder af ledere Kontraktholder STÆRK SGRUNDLAG Den meget tillidsbaserede kultur og organisationsform

Læs mere

Job- og personprofil for viceområdechefer

Job- og personprofil for viceområdechefer Job- og personprofil for viceområdechefer Direktionsledelse Hvert af de 9 områder i Sundhed og Omsorg i Aarhus Kommune ledes af en direktion, som tilsammen besidder kompetencerne indenfor både faglig,

Læs mere

Skanderborg Kommune Rekruttering af plejedistriktschef til plejedistrikt Bøgeskov

Skanderborg Kommune Rekruttering af plejedistriktschef til plejedistrikt Bøgeskov 5. maj 2015. Skanderborg Kommune Rekruttering af plejedistriktschef til plejedistrikt Bøgeskov Job- og personprofil Organisationen Skanderborg Kommune I Skanderborg Kommune tror vi på, at tillid betaler

Læs mere

PLEJEOMRÅDET. Demenspolitik Tiltag på demensområdet

PLEJEOMRÅDET. Demenspolitik Tiltag på demensområdet Et godt liv på trods af en demenssygdom PLEJEOMRÅDET Demenspolitik Tiltag på demensområdet Nr. 08 den 4. juni 2009 1 Indledning. Voksen- og plejeudvalget har tilkendegivet et ønske/behov for en drøftelse

Læs mere

Indledning. Godkendt af Sundhed- og omsorgschef Kirstine Markvorsen efter høring i HMU den 11.09.2013. Revision foregår mindst hvert andet år.

Indledning. Godkendt af Sundhed- og omsorgschef Kirstine Markvorsen efter høring i HMU den 11.09.2013. Revision foregår mindst hvert andet år. 1 Indledning Stilling som Social- og sundhedshjælper og Social- og sundhedsassistent beskriver faggruppernes opgaver og ansvarsområder i Sundhed og Omsorg, Aarhus Kommune. Stillingsbeskrivelserne er struktureret

Læs mere

Praktik 2. Midtvejsevaluering: Standpunktsbedømmelse:

Praktik 2. Midtvejsevaluering: Standpunktsbedømmelse: Begynde at opnå Arbejde videre med at opnå Opnået Trin 1 - Praktik mål, erhvervsfaglige kompetencer samt status for målopfyldelse. Elevnavn: Praktiksted: Praktikperiode: Vejleder: Praktikmål Erhvervsfaglig

Læs mere

Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland

Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland NOTAT Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland Baggrund Målet med opfølgningsprocessen på sundhedsområdet er at nå frem til en fælles forpligtelse mellem kommunerne om,

Læs mere

Bevilling 73 Ældreområdet

Bevilling 73 Ældreområdet Bevilling 73 Ældreområdet A. Opfølgning på bevillingsmål MÅL OG EFFEKT: Silkeborg Kommune skal være proaktiv i udviklingen af det nære sundhedsvæsen. Der skal investeres i initiativer som på sigt kan nedbringe

Læs mere

REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL KONTORCHEF PERSONALE KONTORCHEF LEDELSE & ORGANISATION BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE

REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL KONTORCHEF PERSONALE KONTORCHEF LEDELSE & ORGANISATION BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL KONTORCHEF PERSONALE KONTORCHEF LEDELSE & ORGANISATION BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE BØRN OG UNGE SØGER TO STRATEGISK HANDLENDE KON- TORCHEFER

Læs mere

Kvalitetsstandarder sygeplejeydelser 2013

Kvalitetsstandarder sygeplejeydelser 2013 Kvalitetsstandarder sygeplejeydelser 2013 1. Lovgrundlag Lovgrundlaget for sygeplejen er 138 i Sundhedsloven, hvorefter kommunalbestyrelsen er ansvarlig for, at der ydes vederlagsfri hjemmesygepleje efter

Læs mere

Sundheds- og arbejdsmiljøpolitik

Sundheds- og arbejdsmiljøpolitik Sundheds- og arbejdsmiljøpolitik Sundheds- og arbejdsmiljøpolitik Det gode liv - det gode arbejdsliv Silkeborg Kommunes Sundheds- og arbejdsmiljøpolitik indgår som et led i den overordnede personalepolitik.

Læs mere

Kvalitetsstandard. for personlig hjælp og pleje og. praktisk bistand. i Plejeboligerne i Syddjurs Kommune. Godkendt på byrådet d.

Kvalitetsstandard. for personlig hjælp og pleje og. praktisk bistand. i Plejeboligerne i Syddjurs Kommune. Godkendt på byrådet d. Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje og praktisk bistand i Plejeboligerne i Syddjurs Kommune Godkendt på byrådet d. Sundhed og Omsorg i Syddjurs Kommune 1 Syddjurs Kommunes værdigrundlag på ældreområdet:

Læs mere

Sundheds og Kulturforvaltningen

Sundheds og Kulturforvaltningen Sundheds og Kulturvaltningen Implementering af Ny organisation i Vesthimmerlands Kommune pr. 2015 Vesthimmerlands Kommunes Byråd har på seminar i marts 2014 besluttet sig strategisk at holde sig til kommunens

Læs mere

Den danske kvalitetsmodel Brugerinddragelsesområdet i Viborg Kommune

Den danske kvalitetsmodel Brugerinddragelsesområdet i Viborg Kommune Den danske kvalitetsmodel Brugerinddragelsesområdet i Viborg Kommune Dansk Kvalitetsmodel Kort om kvalitetsmodellen Dansk kvalitetsmodel på det sociale område udfoldes i et samarbejde mellem Danske Regioner

Læs mere

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Fremtidens senior- og handicapservice 2014 2018 Indledning Strategien er en del af den samlede strategi for Fremtidens senior- og handicapservice 2014-2018,

Læs mere

Bilag. Vejledning til udfyldelse af oplysningsskemaet.

Bilag. Vejledning til udfyldelse af oplysningsskemaet. Oplysningsskema - foreløbig til brug for godkendelse og registrering af praktiksteder ikke omfattet af koncerngodkendelser inden for social- og sundhedshjælperuddannelsen Bilag. Vejledning til udfyldelse

Læs mere

Kvalitetsstandard 85

Kvalitetsstandard 85 Baggrund og formål Social og Sundhedsforvaltningen i Middelfart Kommune har siden primo 2013 arbejdet med kvalitet, udvikling og styring af 107 og 85 indenfor handicap og psykiatriområdet. Det overordnede

Læs mere

Ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015

Ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Indholdsfortegnelse 1. Formål... 3 2. Ramme for ledelsesudviklingen... 5 3. Opbygning... 7 4. Kompetencehjul

Læs mere

Job- og personprofil for teamledere. Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg. Aarhus Kommune

Job- og personprofil for teamledere. Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg. Aarhus Kommune Job- og personprofil for teamledere Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg Aarhus Kommune Ansættelsesområde er ansat i Aarhus Kommune og indtil videre med ansættelse i Sundhed og Omsorg. Reference

Læs mere

Rekruttering af afdelingschef til Pleje og seniorservice. Job- og personprofil

Rekruttering af afdelingschef til Pleje og seniorservice. Job- og personprofil 22.06.2015. Vesthimmerlands Kommune Rekruttering af afdelingschef til Pleje og seniorservice Job- og personprofil Baggrund Vesthimmerlands Kommunes afdelingschef for Pleje og seniorservice har fået nyt

Læs mere

Strategi for ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015

Strategi for ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Strategi for ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Strategi for ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Indholdsfortegnelse 1. Formål med strategi for ledelsesudvikling... 3 2. Ledelsesudviklingsstrategiens

Læs mere

Demensteam i Kolding Kommune. Senior- og Sundhedsforvaltningen

Demensteam i Kolding Kommune. Senior- og Sundhedsforvaltningen Demensteam i Danmark Tal fra Kolding kommune 88 519 indbyggere statistisk er der 1180 borgere med demens i ca. 400 af disse er kendt af demenskonsulent og bor i eget hjem i 2020 vil der være 1537 demente

Læs mere

Notat. Projekt vedrørende etablering af fremtidens Borgerkonsulentfunktion. Etablering af fremtidens Borgerkonsulentfunktion og

Notat. Projekt vedrørende etablering af fremtidens Borgerkonsulentfunktion. Etablering af fremtidens Borgerkonsulentfunktion og Notat Emne: Til: Kopi: til: Etablering af fremtidens Borgerkonsulentfunktion og Tværgående visitation Udvalget for Sundhed og Omsorg Den 29. november 2010 Århus Kommune Økonomi og Personale Sundhed og

Læs mere

VIRKSOMHEDSPLAN DISTRIKT 4 2013-2014

VIRKSOMHEDSPLAN DISTRIKT 4 2013-2014 VIRKSOMHEDSPLAN DISTRIKT 4 2013-2014 Distrikt 4 består af tre store plejecentre i Skive by, i alt 158 plejeboliger. Møllestien ligger midt i byen med udsigt over ådalen, der er 34 almene boliger. Boligerne

Læs mere

JOBPROFIL. Ældre- og Sundhedschef Hillerød Kommune

JOBPROFIL. Ældre- og Sundhedschef Hillerød Kommune JOBPROFIL Ældre- og Sundhedschef Hillerød Kommune 1. Indledning Hillerød Kommune har bedt Genitor ApS om at assistere i forbindelse med rekrutteringen af en ny Ældre- og Sundhedschef. Jobprofilen er udarbejdet

Læs mere

Forord. Søren Rasmussen. Seniorudvalgsformand

Forord. Søren Rasmussen. Seniorudvalgsformand Forord Sund mad har et stort potentiale i forhold til at sikre sund aldring og dermed evnen til at klare daglige gøremål. I modsætning til andre aldersgrupper er det især underernæring og vægttab, som

Læs mere

Praktikøvelser. ud fra praktikmål for social- og sundhedsassistenter. fra Koordinering, kvalitetssikring og dokumentation 2.

Praktikøvelser. ud fra praktikmål for social- og sundhedsassistenter. fra Koordinering, kvalitetssikring og dokumentation 2. Praktikøvelser fra Koordinering, kvalitetssikring og dokumentation 2 ud fra praktikmål for social- og sundhedsassistenter Alle sidehenvisninger refererer til den trykte bog. Gads Forlag Praktikmål 1 Eleven

Læs mere

Forbedringspolitik. Strategi

Forbedringspolitik. Strategi Forbedringspolitik Strategi 1 2 Indhold Forord... 3 Formål... 5 Vi vil forandre for at forbedre... 6 Forbedringer tager udgangspunkt i patientforløb og resultatet for patienten... 7 Medarbejder og brugerinvolvering...

Læs mere

Den gode udskrivelse for den ældre medicinske patient

Den gode udskrivelse for den ældre medicinske patient Den gode udskrivelse for den ældre medicinske patient BRO, November 2013, Gruppe 2 Susanne Jørgensen, Koordinerende visitator i Høje Taastrup Kommune. Uddannet sygeplejerske Steen Jensen, Social og Sundhedsassistent

Læs mere

Jeg vil sige noget om. Strukturreformen - Neurorehabilitering. Den nye struktur på sundhedsområdet. Målet er et smidigt sundhedsvæsen.

Jeg vil sige noget om. Strukturreformen - Neurorehabilitering. Den nye struktur på sundhedsområdet. Målet er et smidigt sundhedsvæsen. Jeg vil sige noget om Strukturreformen - Neurorehabilitering Konference Kurhus 13.-14 Marts 2008 Tóra H. Dahl, ergoterapeut, MPH Sundhedsstyrelsen Sundhedsplanlægning 1. Den nye struktur på sundhedsområdet

Læs mere

KVALITET FØRST Patientsikkerhed og patientinddragelse Effektivitet og lighed i behandlingen - en kvalitetspolitik

KVALITET FØRST Patientsikkerhed og patientinddragelse Effektivitet og lighed i behandlingen - en kvalitetspolitik Region Hovedstaden KVALITET FØRST Patientsikkerhed og patientinddragelse Effektivitet og lighed i behandlingen - en kvalitetspolitik Region Hovedstaden kvalitetspolitik - 1 Hvorfor en kvalitetspolitik?

Læs mere

Erhvervsfaglige kompetencer i social- og sundhedsassistentuddannelsen, trin 2 inkl. status omkring målopfyldelse. Midtvejsevaluering, dato :

Erhvervsfaglige kompetencer i social- og sundhedsassistentuddannelsen, trin 2 inkl. status omkring målopfyldelse. Midtvejsevaluering, dato : Navn: Praktiksted: Periode: Vejleder: Praktik 1 Praktik 2 Praktik 3 6. Eleven kan anvende et mundtligt og skriftligt fagsprog, som er i overensstemmelse social- og sundhedsassistentens kompetenceområde.

Læs mere

Kvalitetsstandard for Servicelovens 96 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA)

Kvalitetsstandard for Servicelovens 96 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Lovgrundlag Formål Lov om Social Service, 96 om borgerstyret personlig assistance (BPA) Formålet med BPA-ordningen er at skabe grundlag for fleksible ordninger, som tager udgangspunkt i borgerens medbestemmelse.

Læs mere

Demenspolitik Hedensted Kommune. Senior Service Marts 2011.

Demenspolitik Hedensted Kommune. Senior Service Marts 2011. Demenspolitik Hedensted Kommune Senior Service Marts 2011. Overordnede mål for demensindsatsen: Den overordnede målsætning for hjælpen og støtten til demensramte borgere i Hedensted Kommune: at understøtte

Læs mere

Godkendt med anmærkning/anbefaling Tilsyns dato 25. juni kl. 09.00 13.30 Tilsynskonsulent Charlotte Enig Sørensen Ansvarlig for Opfølgning

Godkendt med anmærkning/anbefaling Tilsyns dato 25. juni kl. 09.00 13.30 Tilsynskonsulent Charlotte Enig Sørensen Ansvarlig for Opfølgning Sundhed & Omsorg Anmeldt Tilsyn Dan Ren Service A/S (privat leverandør af personlig og praktisk hjælp, SEL 83) Vurdering Godkendt med anmærkning/anbefaling Tilsyns dato 25. juni kl. 09.00 13.30 Tilsynskonsulent

Læs mere

Demenspolitik Lejre Kommune.

Demenspolitik Lejre Kommune. Demenspolitik 2014 Demenspolitik Lejre Kommune. Forord Mellem 80-100.000 danskere er ramt af demens -- og tallet er stigende. Den samme udvikling ser vi i Lejre Kommune, hvor vi forventer en stigning af

Læs mere

Et godt liv på trods af en demenssygdom. PLEJEOMRÅDET. Demenspolitik med nuværende ressourcer ctr. udbygget demenspolitik

Et godt liv på trods af en demenssygdom. PLEJEOMRÅDET. Demenspolitik med nuværende ressourcer ctr. udbygget demenspolitik Et godt liv på trods af en demenssygdom. PLEJEOMRÅDET Demenspolitik med nuværende ressourcer ctr. udbygget demenspolitik Nr. 01 den 12. august 2009 1 Indledning. Voksen- og plejeudvalget har på møde den

Læs mere

Job- og kompetenceprofil

Job- og kompetenceprofil Job- og kompetenceprofil For områdeledere til Hjemmeplejen, Sygeplejen og Plejeboliger Ledelsestruktur Organisatorisk placering en referer til chef for Sundhed og Omsorg. en har informationspligt over

Læs mere

En stærk medspiller Forslag til ny organisation, september 2014

En stærk medspiller Forslag til ny organisation, september 2014 En stærk medspiller Forslag til ny organisation, september 2014 En stærk medspiller Indledning Med Holbæk i Fællesskab har Byrådet sat retning på udvikling af fremtidens kommune. En kommune, hvor vi skaber

Læs mere

Idegrundlag for netværk i Assens kommune. Formål, netværkstyper, spilleregler og roller

Idegrundlag for netværk i Assens kommune. Formål, netværkstyper, spilleregler og roller Idegrundlag for netværk i Assens kommune Formål, netværkstyper, spilleregler og roller 30.07.2014 Indledning I dette idegrundlag beskrives for det første formålet med at anvende netværk, for det andet

Læs mere

To ledere søges til Børne- og Familierådgivningen i Jammerbugt kommune.

To ledere søges til Børne- og Familierådgivningen i Jammerbugt kommune. To ledere søges til Børne- og Familierådgivningen i Jammerbugt kommune. I Jammerbugt kommune mener vi, at den faglige og direkte ledelse gør en forskel, og vi ønsker derfor at styrke ledelsesressourcerne

Læs mere

EVA s personalepolitik

EVA s personalepolitik EVA s personalepolitik DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT EVA s personalepolitik fra holdning til handling EVA er en attraktiv arbejdsplads med fokus på faglighed, arbejdsglæde og plads til forskellighed EVA

Læs mere

Aftale mellem Område Nord og sundheds- og omsorgschef Inge Bank

Aftale mellem Område Nord og sundheds- og omsorgschef Inge Bank Aftale mellem Område Nord og sundheds- og omsorgschef Inge Bank 1. Indhold Styringsmodellen i Silkeborg Kommune baserer sig på gensidige aftaler mellem institutionslederne og den budgetansvarlige chef

Læs mere

Sundheds- og omsorgsområdet. De kommunale tilsyn i plejeboliger

Sundheds- og omsorgsområdet. De kommunale tilsyn i plejeboliger Sundheds- og omsorgsområdet De kommunale tilsyn i plejeboliger Årsrapport 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Det overordnede formål med de kommunale tilsyn...3 3. Gennemførelse af det kommunale

Læs mere

Ledelses politik. Omsætning af Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag i Familie- og Beskæftigesesforvaltningen

Ledelses politik. Omsætning af Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag i Familie- og Beskæftigesesforvaltningen Ledelses politik Omsætning af Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag i Familie- og Beskæftigesesforvaltningen Ledelsespolitik Vi agerer i en politisk ledet organisation, og formålet med Familie- og Beskæftigelsesforvaltningens

Læs mere

Evalueringsresultater vedrørende reorganisering af Pleje & Omsorg

Evalueringsresultater vedrørende reorganisering af Pleje & Omsorg Evalueringsresultater vedrørende reorganisering af Pleje & Omsorg Notatet indeholder: Baggrund for evaluering side 1 Resultat fra medarbejderinterview side 2 Forslag til fremtidig organisering side 4 Understøttelse

Læs mere

JOURNAL NR. 2011/195707 131 Bilag 4: Arbejdsmiljøarbejdet i Odense Kommune Ny lovgivning gav nye muligheder. Den 1. oktober 2010 trådte en ny lov om arbejdsmiljø i kraft. Den nye lovgivning har blandt

Læs mere

En sammenhængende misbrugsindsats Regionens, kommunens eller borgerens indsats?

En sammenhængende misbrugsindsats Regionens, kommunens eller borgerens indsats? En sammenhængende misbrugsindsats Regionens, kommunens eller borgerens indsats? Social- sundheds- og arbejdsmarkedsdirektør Henning Daugaard, Frederiksberg Kommune Alkohol- (og stof)behandling hvor skal

Læs mere

Funktionsbeskrivelse

Funktionsbeskrivelse Hovedstadens Sygehusfællesskab Bispebjerg Hospital Marts 2001 Medicinsk Center, klinik Y, YREH Funktionsbeskrivelse Beskrivelse af stillingen som afsnittet/enheden er normeret med og som er nødvendig for

Læs mere

Funktionsbeskrivelse

Funktionsbeskrivelse Hovedstadens Sygehusfællesskab Bispebjerg Hospital Marts 2001 Medicinsk Center, klinik Y, YREH Funktionsbeskrivelse Beskrivelse af stillingen som afsnittet/enheden er normeret med og som er nødvendig for

Læs mere

Resultataftale 2013 for Sygeplejen

Resultataftale 2013 for Sygeplejen Resultataftale 2013 for Sygeplejen Evaluering af resultataftalen og effektmålene for 2012. Vi har i 2012 arbejdet målrettet med præcisering af dokumentation. For at gøre journalen mere overskuelig og ensartet,

Læs mere

Ledelsesgrundlag. Egegård Skole

Ledelsesgrundlag. Egegård Skole Egegård Skole Grundlæggende antagelser om god ledelse Nærhed Nærhed er drivkraften i al udvikling og samspil mellem ledelse, elever, forældre og ansatte på Egegård skole. Se og møde mennesker som kompetente

Læs mere

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Datavej 16 3460 Birkerød Telefon 45 90 60 00 Email: brs@brs.dk www.brs.dk 2 Beredskabsstyrelsens Personalepolitik 3 Forord Velkommen

Læs mere

Mod livets afslutning

Mod livets afslutning Mod livets afslutning i eget hjem Indholdsfortegnelse Forord... 3 Etablering af en plejeordning... 4 Særlige betingelser for personer med tilknytning til arbejdsmarkedet... 5 Særlige betingelser for personer

Læs mere

Delprojektbeskrivelse meningsfuld hverdag med demens - rehabilitering til borgere med demens

Delprojektbeskrivelse meningsfuld hverdag med demens - rehabilitering til borgere med demens Delprojektbeskrivelse meningsfuld hverdag med demens - rehabilitering til borgere med demens Befolkningsprognosen viser, at der på landsplan bliver flere ældre. I takt med en stigende andel af ældre i

Læs mere

Grunduddannelsen for visitatorer

Grunduddannelsen for visitatorer Grunduddannelsen for visitatorer Forord Kommunerne har siden 1996 anvendt social- og sundhedsfagligt personale som visitatorer/sagsbehandlere til at afgøre om borgere, der søger om hjælp, er berettiget

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR. Boliger

KVALITETSSTANDARD FOR. Boliger KVALITETSSTANDARD FOR Boliger 1 Langeland Kommune Lovgrundlag Lov om almene boliger 54. Lov om Retssikkerhed 9 c stk. 2. Modtager af indsatsområderne. Borgere som ønsker et boligskift, kan efter ansøgning

Læs mere

KVALITETSSTANDARD PRAKTISK HJÆLP EFTER 83 OG 84 I LOV OM SOCIAL SERVICE

KVALITETSSTANDARD PRAKTISK HJÆLP EFTER 83 OG 84 I LOV OM SOCIAL SERVICE LEMVIG KOMMUNE SUNDHEDSAFDELINGEN December 2013 KVALITETSSTANDARD PRAKTISK HJÆLP EFTER 83 OG 84 I LOV OM SOCIAL SERVICE Der er i Lemvig Kommune et politisk ønske om at fokusere på borgernes muligheder

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand i eget hjem (SEL 85) Indhold

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand i eget hjem (SEL 85) Indhold Social og Sundhed Svinget 14 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 99 79 social@svendborg.dk www.svendborg.dk Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand i eget hjem (SEL 85) Maj 2013 Indhold 1.

Læs mere

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Side 1 af 9 Personalepolitik POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Indhold 1. INDLEDNING: GENTOFTE KOMMUNE LANDETS MEST ATTRAKTIVE KOMMUNALE ARBEJDSPLADS...2 1.1. FORANKRING

Læs mere

Ansvars- og opgavefordeling Distriktsstruktur Greve Kommune 10. april 2012 Distriktsleder Pædagogisk leder Administrative medarbejdere

Ansvars- og opgavefordeling Distriktsstruktur Greve Kommune 10. april 2012 Distriktsleder Pædagogisk leder Administrative medarbejdere Uddannelse og kompetencer Ansvars- og opgavefordeling Distriktsstruktur Greve Kommune 10. april 2012 Distriktsleder Pædagogisk leder Administrative medarbejdere Pædagogisk uddannet med solid Pædagogisk

Læs mere

Generel information om hjemmehjælp. Information til dig, der søger om eller modtager hjælp til personlig pleje, praktiske opgaver og madservice.

Generel information om hjemmehjælp. Information til dig, der søger om eller modtager hjælp til personlig pleje, praktiske opgaver og madservice. Generel information om hjemmehjælp 2015 Information til dig, der søger om eller modtager hjælp til personlig pleje, praktiske opgaver og madservice. Hvem kan få hjemmehjælp? I Nyborg Kommune har vi en

Læs mere

BEHOV FOR HJÆLP KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET

BEHOV FOR HJÆLP KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET BEHOV FOR HJÆLP KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET Behov for hjælp Kvalitetsstandarden - Behov for hjælp giver dig generel information om Holbæk Kommunes tilbud om sygepleje, praktisk eller

Læs mere

Bilag til: Forslag til ændret struktur i distrikterne i ældreområdet, april 2009.

Bilag til: Forslag til ændret struktur i distrikterne i ældreområdet, april 2009. Bilag til: Forslag til ændret struktur i distrikterne i ældreområdet, april 2009. Indholdsfortegnelse Bilag 1. Evalueringsrapport...3 Bilag 2. Organisationsdiagram, forslag til strukturændring...9 Bilag

Læs mere

Fredensborg Kommunes styringsfilosofi Central styring decentral ledelse

Fredensborg Kommunes styringsfilosofi Central styring decentral ledelse Fredensborg Kommunes styringsfilosofi Central styring decentral ledelse April 2013 1 Sammenhæng og enkelhed Denne pjece beskriver Fredensborg Kommunes styringsfilosofi. Styringsfilosofien bygger princippet

Læs mere

Velkommen i Turbinehallen

Velkommen i Turbinehallen BPA i Aarhus Velkommen i Turbinehallen Kl. 15.00 Velkomst ved rådmand Hans Halvorsen Kl. 15.15 Forslag til fremtidigt serviceniveau og administration ved Carsten Wulff Dialog med spørgsmål og svar ca.

Læs mere

Kompetencer for den professionelle palliative indsats. Marianne Mose Bentzen

Kompetencer for den professionelle palliative indsats. Marianne Mose Bentzen Kompetencer for den professionelle palliative indsats Marianne Mose Bentzen Disposition 1. Formål og organisering 2. Udfordringer 3. Kommunikatorrollen 4. Ideer til implementering WHO s mål for den palliative

Læs mere

Kvalitetsstandard for genoptræning

Kvalitetsstandard for genoptræning Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for genoptræning Sundhedsloven 140 2015 Indledning Fredensborg Kommune tilbyder genoptræning * til borgere, som har tabt funktionsevne i forbindelse

Læs mere

Årsrapport. Center for Omsorg og Ældre. Uanmeldte tilsyn Oktober 2013. Helsingør Kommune. Årsrapport 2013. Indholdsfortegnelse

Årsrapport. Center for Omsorg og Ældre. Uanmeldte tilsyn Oktober 2013. Helsingør Kommune. Årsrapport 2013. Indholdsfortegnelse INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Indholdsfortegnelse 1 Oplysninger... 2 2 Tilsynsresultat... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 3 Årsrapport Anbefalinger... 2013 Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 4 Observationer

Læs mere

ÆLDREPOLITIK. Vision: Et godt og aktivt liv

ÆLDREPOLITIK. Vision: Et godt og aktivt liv ÆLDREPOLITIK Vision: Et godt og aktivt liv Forord til Ældrepolitikken: Der skal sikres en konstant respektfuld dialog med de ældre om hvilke ønsker og forventninger de har til livet hverdagen denne dag!

Læs mere

Dialogbaseret aftalestyring Struer Kommune Dialogaftale 2012-2013 Plejebolig og Aktivitet

Dialogbaseret aftalestyring Struer Kommune Dialogaftale 2012-2013 Plejebolig og Aktivitet Dialogbaseret aftalestyring Struer Kommune Dialogaftale 2012-2013 Plejebolig og Aktivitet TÆT PÅ MENNESKER TEKNOLOGI OG NATUR INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Indledning side 3 2. Fagsspecifikke indsatsområder

Læs mere

Godkendt med anmærkning/anbefaling Tilsyns dato 20. juni kl. 09.00 13.30 Tilsynskonsulent Charlotte Enig Sørensen Ansvarlig for Opfølgning

Godkendt med anmærkning/anbefaling Tilsyns dato 20. juni kl. 09.00 13.30 Tilsynskonsulent Charlotte Enig Sørensen Ansvarlig for Opfølgning Sundhed & Omsorg Anmeldt Tilsyn Sønderjysk Pleje (privat leverandør af personlig og praktisk hjælp, SEL 83) Vurdering Godkendt med anmærkning/anbefaling Tilsyns dato 20. juni kl. 09.00 13.30 Tilsynskonsulent

Læs mere

Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden

Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden Præsentation af Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden er den største af 5 lokale kredse i Dansk Sygeplejeråd, med ca. 22.000 medlemmer og ca. 900 tillidsvalgte (500

Læs mere

Status på ældrepuljen

Status på ældrepuljen på ældrepuljen NOTAT 30. juni 2015 1. Styrket rehabiliterings- og genoptræningsindsats Journal nr. Sagsbehandler SLNIE 1.1 Styrkelse af rehabiliteringsindsatsen Der er ansat 3 ergoterapeuter til at styrke

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 3. Afdeling Sundhed og Omsorg - Rådhuset - 8100 Århus C

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 3. Afdeling Sundhed og Omsorg - Rådhuset - 8100 Århus C ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 3. Afdeling Sundhed og Omsorg - Rådhuset - 8100 Århus C INDSTILLING Til Århus Byråd Den 11. juni 2004 via Magistraten Tlf. nr.: 8940 6577 Jour. nr.: 16.08.00P23/M3/2003/00983

Læs mere

På trods eller på tværs? - Et oplæg om tværfaglighed, viden og muligheder V. Knud D. Andersen, Ældreenheden i Servicestyrelsen

På trods eller på tværs? - Et oplæg om tværfaglighed, viden og muligheder V. Knud D. Andersen, Ældreenheden i Servicestyrelsen På trods eller på tværs? - Et oplæg om tværfaglighed, viden og muligheder V. Knud D. Andersen, Ældreenheden i Servicestyrelsen Disposition Introduktion: Hvem er Servicestyrelsen (i den sammenhæng!) Hvorfor

Læs mere

Fredericia 15.09.2011. Principper for indførelse af teknologi i Fredericia Former Fremtiden

Fredericia 15.09.2011. Principper for indførelse af teknologi i Fredericia Former Fremtiden Fredericia 15.09.2011 Principper for indførelse af teknologi i Fredericia Former Fremtiden Principper for indførelse af teknologi i Fredericia Former Fremtiden Indhold Principper for indførelse af teknologi

Læs mere

Madservice. Drifts- og udviklingsaftale 2015. Gyldigheden af aftalen bekræftes herved:

Madservice. Drifts- og udviklingsaftale 2015. Gyldigheden af aftalen bekræftes herved: Madservice Drifts- og Kirsten Dyrholm Hansen Afdelingschef Gitte Larsen Institutionsleder Gyldigheden af aftalen bekræftes herved: Egon Fræhr Borgmester Sonja Miltersen Direktør 1. Drifts- og udviklingsaftaler

Læs mere

Job- og kompetenceprofil. Afdelingsleder til Børneinstitutionen Posekær

Job- og kompetenceprofil. Afdelingsleder til Børneinstitutionen Posekær Job- og kompetenceprofil Afdelingsleder til Børneinstitutionen Posekær Børnehandicapområdet Maj 2015 1. Om stillingen Børneinstitutionen Posekærs leder gennem flere år går på efterløn. Vi søger en ny leder,

Læs mere

Job- og personprofil Stillingen som udviklingschef på myndighedsområdet

Job- og personprofil Stillingen som udviklingschef på myndighedsområdet Job- og personprofil Stillingen som udviklingschef på myndighedsområdet Stillingen som udviklingschef på myndighedsområdet er en lederstilling på udviklings- og forretningsorienteret område. Udviklingschefen

Læs mere

Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital

Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital Aarhus Universitetshospital Uddannelsesrådet Indholdsfortegnelse Politik for grunduddannelsesområdet Aarhus Universitetshospital... 1 Formål med

Læs mere

Information om hjemmehjælp

Information om hjemmehjælp MYNDIGHED, STRUER KOMMUNE Myndighed, Sundheds- og Ældreområdet Voldgade 14 C, 7600 Struer Tlf.nr.: 9684 8319-9684 8318 9684 8316-9684 8315 Telefontid: 8.00-9.00 og 12.00-13.00 Fax nr.: 9684 0304 E-mail:

Læs mere

Den centrale stab organisering, indsatser og proces

Den centrale stab organisering, indsatser og proces 06-05-2015 Arne Kristensen Direkte: 7257 7008 Mail: akr@jammerbugt.dk Den centrale stab organisering, indsatser og proces Baggrund Direktionen har med Økonomiudvalgets godkendelse besluttet at ændre den

Læs mere

Kommunale incitamenter for hverdagsrehabilitering Hverdagsrehabilitering grundlag og konsekvenser Temamøde 1. september 2014 MarselisborgCentret

Kommunale incitamenter for hverdagsrehabilitering Hverdagsrehabilitering grundlag og konsekvenser Temamøde 1. september 2014 MarselisborgCentret Kommunale incitamenter for hverdagsrehabilitering Hverdagsrehabilitering grundlag og konsekvenser Temamøde 1. september 2014 MarselisborgCentret Jens Peter Hegelund Jensen Direktør, Silkeborg Kommune Disposition

Læs mere

Midler til løft af ældreområdet

Midler til løft af ældreområdet Midler til løft af ældreområdet 1. Styrket rehabiliterings- og genoptræningsindsats Formålet med indsatsen Planlagte aktiviteter Initiativets målgruppe Økonomi Styrke rehabilieringsindsatsen Forbedring

Læs mere

VIRKSOMHEDSPLAN 2011-2012 KLØVERENGEN

VIRKSOMHEDSPLAN 2011-2012 KLØVERENGEN VIRKSOMHEDSPLAN 2011-2012 KLØVERENGEN 1 Kløverengens virksomhedsplan 2012-2013 Indhold Indledning... 3 Hvorfor en virksomhedsplan?... 3 Hvad er Kløverengen?... 4 Hvad er Kløverengens kerneværdier?... 4

Læs mere