hvem er vi hvad gør vi hvordan gør vi Sundheds- og Omsorgsområdets struktur i Silkeborg Kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "hvem er vi hvad gør vi hvordan gør vi Sundheds- og Omsorgsområdets struktur i Silkeborg Kommune"

Transkript

1 hvem er vi hvad gør vi hvordan gør vi Sundheds- og Omsorgsområdets struktur i Silkeborg Kommune

2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning Rammer og retning Opgaver Organisationsplan Ledelse Beskrivelse af driftsområderne og sektionerne...14 A. Driftsområderne Nord, Syd og Øst...14 B. Rehabiliteringssektionen - Hjælpemidler og Træning...16 C. Udvikling og forebyggelsessektionen...16 D. Myndighedssektionen...17 E. Økonomi, IT og Administrationssektionen MEDstrukturen Strukturen på Sundheds- og Omsorgsområdet

3 BILAG...22 Ledelsesprofiler...22 A. Sundheds- og Omsorgschefen...22 B. Områdeleder/Sektionsleder...22 C. Sundhedsfaglig souschef i områderne...23 D. Økonomifaglig souschef i områderne og Rehabiliteringssektionen...24 E. Distriktsleder...25 F. Funktionsleder i Rehabiliteringssektionen...26 G. Lokalleder...26 H. Funktionsleder i Akutteam...28 Udarbejdet af Marie Louise Daugaard på vegne af Sundheds- og Omsorgsafdelingen Silkeborg Kommune, December Strukturen på Sundheds- og Omsorgsområdet 3

4 1. Indledning Dette strukturnotat beskriver, hvordan opgaveløsningen i Sundheds- og Omsorgsafdelingen er tilrettelagt og organiseret. Strukturen på Sundheds- og Omsorgsområdet tager afsæt i dét, vi kalder Sandhedens øjeblik. Det er dét øjeblik, hvor vores værdier og kvaliteter bliver omsat til handling nemlig dét øjeblik, hvor medarbejderen møder borgeren. Vi kalder det også vores inderste led. Det er kernen i alt, hvad vi gør. Også i relationer mellem kolleger og leder/medarbejder findes Sandhedens øjeblik. Sandhedens øjeblik er kendetegnet ved, at vi er i stadig dialog om alt det, vi foretager os sammen med borgeren. Dialogen foregår i en ligeværdig atmosfære med gensidig respekt og tillid. Vi udviser handlekraft, når dette kræves og har sparring med kolleger samt ledelse tæt på. Herudover er strukturen i Sundheds- og Omsorgsafdelingen fleksibel og forberedt på fremtidens udfordringer. Organisationen har til formål, at sikre en effektiv løsning af opgaverne og en bæredygtig faglighed. Der tænkes i helheder, som sikrer sammenhængende borgerforløb. Der er fokus på udvikling, sundhedsfremme og forebyggelse. Strukturen skal endvidere kunne håndtere fremtidens udfordringer: Befolkningsprognosen viser, at antallet af ældre vil stige og hermed en tilsvarende stigning i antallet af borgere med demens. Forebyggelse af indlæggelser og reducerede indlæggelsestider på hospitalerne og stigning i antallet af borgere med kroniske lidelser medfører et behov for yderligere opbygning af det kommunale sundhedsvæsen. Flere komplekse opgaver inden for behandling, træning og pleje stiller krav om kompetenceudvikling, som matcher kravene. Rekrutteringsudfordringer på grund af mindre ungdomsårgange. 4 Strukturen på Sundheds- og Omsorgsområdet

5 Sundheds- og Omsorgsafdelingen arbejder målrettet på, at borgerne bevarer og genvinder deres mestringsevne. Desuden er vi bevidste om at udvikle samarbejdet med frivillige aktører og indføre velfærdsteknologi. Endelig skal Sundheds- og Omsorgsafdelingen efterleve de aktuelle mål og politikker, som Byrådet vedtager. Strukturen på Sundheds- og Omsorgsområdet 5

6 Ældre- og Sundhedsudvalget Rammer og retning Sundheds- og Omsorgsafdelingen er en del af Silkeborg Kommune, og er som sådan omfattet af de overordnede værdier, politikker og prioriteringer, som Silkeborg Byråd beslutter. Byrådet udstikker en budgetramme til de forskellige fagudvalg, som udfylder rammen og opstiller mål. Målene udmøntes i delmål og indsatsområder for de enkelte områder og sektioner. Ældre- og Sundhedsudvalget har vedtaget en mission og vision, som indeholder politiske forventninger, der er til udviklingen og den service vi skal yde. Beslutninger, handlinger og retning i Sundhedsog Omsorgsafdelingen ligger således inden for Silkeborg Kommunes overordnede rammer og i overensstemmelse med Ældre- og Sundhedsudvalgets mission, vision og øvrige beslutninger. Mission: At fremme borgerens mestringsevne gennem forebyggende og rehabiliterende indsatser forankret i Sandhedens øjeblik med prioritering af værdig hjælp til de mest sårbare. Vision: Et bæredygtigt sundheds- og omsorgsområde skabt i samspil med borgeren, hvor dialog, medansvar, respekt, frihed og livskvalitet er i fokus. 6 Strukturen på Sundheds- og Omsorgsområdet

7 Strukturen på Sundheds- og Omsorgsområdet 7

8 3. Opgaver Drift af plejeboliger, centre, daghjem og ældreboliger Sundheds- og Omsorgsafdelingens opgaver er mangeartede og er dels defineret af lovgivningen, dels defineret af lokale politiske beslutninger om eksempelvis serviceniveau m.m. Sundheds- og Omsorgsafdelingen varetager blandt andet opgaver på følgende områder: Sundhedsfremmende og forebyggende initiativer Sygepleje Drift af aktivitetsområdet Bevilling af plejeorlov Sundhedsaftaler Sundhedsfaglig dokumentation Uddannelse af elever og studerende Frivillige 8 Strukturen på Sundheds- og Omsorgsområdet

9 Sekretariatsopgaver Forebyggende hjemmebesøg Ældreråd Budget- og økonomistyring Visitation og tilsyn Hjælpemidler Personlig pleje og praktisk bistand Træning/genoptræning Demensområdet Boligtilpasninger Borger- og patientrettet forebyggelse Madservice Strukturen på Sundheds- og Omsorgsområdet 9

10 4. Organisationsplan Sundheds- og Omsorgsafdelingen hører fra januar 2014 under Ældre- og Sundhedsudvalget. Afdelingen er opdelt i fire sektioner og tre områder. Sundheds- og Omsorgschef Myndigheds sektion Økonomi/IT Administration Områdeledelse Områdeledelse Områdeledelse Private leverandører Rehabiliteringssektion Sektionsleder Driftsområde Nord Driftsområde Syd Driftsområde Øst Udviklings- og Forebyggelsessektionen Sektionsleder 10 Strukturen på Sundheds- og Omsorgsområdet

11 Strukturen på Sundheds- og Omsorgsområdet 11

12 5. Ledelse Silkeborg Kommune er en værdibaseret, lærende organisation. Vores handlinger skal kunne leve op til ledelsesværdierne dialog, dynamik, kvalitet og sammenhæng. Vi arbejder tværfagligt med fokus på såvel drift som udvikling og på tværs af afdelinger og sektorer, og den enkelte medarbejder har fokus på det sammenhængende borgerforløb og helheden. Samtidig er den anerkendende tilgang til det daglige arbejde vores grundlæggende ledelsesfilosofi med fokus på ressourcer hos både medarbejdere og borgere. Lederens rolle er bl.a. at være det fyrtårn, som gennem værdibaseret og lærende ledelse inspirerer medarbejderne til at handle på samme måde. Den overordnede ledelse af det samlede sundheds- og omsorgsområde foregår i et samarbejde via Lederforum. Lederforum består af Sundheds- og Omsorgschefen, 3 områdeledere Lederforums mission: samt sektionslederne for Rehabilitering, Udvikling og Forebyggelse, Myndighed og Økonomi, IT og Administration. Lederforum har fokus på udviklingen i hele Sundheds- og Omsorgsafdelingen og har det overordnede ansvar for, at de politiske beslutninger, herunder implementering af Sundheds- og Ældrepolitikken og sundhedsfremme- og forebyggelsespolitikken føres ud i livet. Lederforum har vedtaget en mission og vision som retningsgivende for beslutningerne. Lederforum skaber rammer, retning og sammenhæng i et sundheds- og omsorgsområde i stadig udvikling og i samspil med det omgivende samfund. Lederforums vision: Vi virkeliggør Sandhedens øjeblik med afsæt i sundhed, mestring og kompetencer 12 Strukturen på Sundheds- og Omsorgsområdet

13 Øvrige ledelsesniveauer fremgår af organisationsbeskrivelserne for de enkelte sektioner og områder se Afsnit 6. Følgende forhold gælder for alle lederprofiler: Værdibaseret ledelse. Lærende organisation. Anerkendende ledelse. Innovativ Proaktiv Tillidsvækkende og have tillid til andre. Coaching. Helhedsorienteret. Teamorienteret. Viden om Sundhedsområdet. Viden om økonomi og ressourcestyring. Arbejde forebyggende og sundhedsfremmende. Ansvarlig for, at der bliver samarbejdet og lært på tværs af grupper, distrikter, områder og sektioner samt at det bliver dyrket synergier. Arbejde for et godt og udviklende arbejdsmiljø. Profiler for alle ledere i Sundheds- og Omsorgsafdelingen fremgår af vedlagte bilag. Strukturen på Sundheds- og Omsorgsområdet 13

14 6. Beskrivelse af driftsområderne og sektionerne A. Driftsområderne Nord, Syd og Øst Organisering Driftsområderne består af 3 selvstændige geografisk opdelte driftsområder, som inkluderer hjemmepleje, hjemmesygepleje og plejecentre m.m. Hvert områdes områdeledelse består af 1 områdeleder, 1 souschef og 2 distriktsledere. Hvis områdelederen har en sundhedsfaglig baggrund har souschefen en økonomisk/ administrativ baggrund eller omvendt. I begge tilfælde har souschefen ledelsen af området i områdelederens fravær. Områdeledelsen varetager den overord - nede ledelse af distriktet, herunder rekruttering, udvikling og implementering af udviklingstiltag. Distriktsledere og evt. souschef er leder for lokallederne. Hovedreglen er, at den enkelte lokalleder kan være leder for 25 medarbejdere. Der kan dog være lokale forhold og kompleksiteter, der kan have betydning for antallet af medarbejdere. Distriktsleder Lokalleder Områdeleder Souschef Lokalleder Distriktsleder Lokalleder 14 Strukturen på Sundheds- og Omsorgsområdet

15 Formål Områderne er præget af decentralisering og lokal forankring og er samtidig en del af helheden i Silkeborg Kommune. Formålet er at skabe rammer og forudsætninger for Sandhedens øjeblik, coaching, delegation og formidling Understøttelse og udvikling af borgerens mestringsevne Dokumentation, kvalitetsudvikling, strategier og udviklingsplaner Faglig udvikling og vidensdeling Innovation og velfærdsteknologi Inddragelse af frivillige Ressourcestyring og bæredygtig økonomi, Koordination og prioritering Strukturen på Sundheds- og Omsorgsområdet 15

16 B. Rehabiliteringssektionen - Hjælpemidler og Træning Formål Rehabiliteringssektionen har som overordnet formål, i samspil med andre, at muliggøre at den enkelte borger kan mestre sit liv med størst mulig livskvalitet. Herunder at vurdere behov for og levere træning efter Sundhedsloven og Serviceloven ud fra gældende lovgivning og kvalitetsstandarder. bevilge og formidle hjælpemidler, forbrugsgoder, handicapbiler og boligtilpasninger ud fra gældende lovgivning og kvalitetsstandarder. Herudover medvirker rehabiliteringssektionen til at skabe et sikkerhedsmæssigt forsvarligt arbejdsmiljø for plejepersonalet i Sundheds- og Omsorgsafdelingen, specielt ved forflytninger og manuel håndtering. Sektionsleder Souchef administration hjælpemiddeldepot Funktionsleder Træning Sundhedslov Funktionsleder Træning Døgnpladser Funktionsleder Træning Lokalteams Funktionsleder Specialfunktioner hjælpemidler Funktionsleder Hjælpemidler Lokalteams Mestringsteam 16 Strukturen på Sundheds- og Omsorgsområdet

17 Strukturen på Sundheds- og Omsorgsområdet 17

18 C. Udvikling og forebyggelsessektionen Udviklings- og Forebyggelsessektionen varetager en bred vifte af konsulent-, koordinator- og projektlederopgaver med det overordnede formål at understøtte en fortsat udvikling inden for både sundheds-, uddannelses- og frivillighedsområdet i Silkeborg Kommune. Formål At sikre kvalitet i uddannelsen af elever og studerende og derigennem sikre rekruttering og fastholdelse At sikre lovpligtige tilbud om forebyggende hjemmebesøg til borgere over 75 år og besøg til efterlevende målrettet borgernes behov At styrke og udvikle frivillighedsområdet og de brugerstyrede centre At fremme den borgerrettede og patientrettede sundhedsfremme og forebyggelse på tværs af hele kommunen Medvirke til at styrke og udvikle det nære sundhedsvæsen Medvirke til at understøtte udviklings- og forskningsinitiativer på tværs af afdelinger og sektorer D. Myndighedssektionen Myndighedssektionen varetager rådgivning og vejledning til borgere samt visitation til praktisk hjælp, personlig pleje, madservice, indkøb, træning, mestringsforløb, sygepleje, pleje- og ældreboliger, midlertidige ophold, daghjem, pasningsorlov, kørsel samt omsorgstandpleje. Øvrige myndighedsopgaver består af godkendelse af leverandører på frit valg området, kvalitetssikring af og tilsyn med de leverede indsatser, ansvar for det kommunale tilsyn på plejehjem samt opfølgningen på det sundhedsfaglige tilsyn, opfølgning på patientsikkerhed, implementering og opfølgning på sundhedsaftalerne, koordinering og udvikling på demensområdet, magtanvendelseslovgivningen samt udvikling på kostområdet. 18 Strukturen på Sundheds- og Omsorgsområdet

19 Formål At tilbuddet til borgerne løbende udvikles, så at det til enhver tid lever op til de krav og intentioner, der fremgår af centrale love og vejledninger samt de lokale politiske beslutninger. At hjælpen tildeles ud fra en helhedsvurdering af borgerens samlede behov. At sikre, at visitationen sker på et ensartet grundlag i kommunen. At sikre borgerens retssikkerhed via ensartet og synligt serviceniveau. At ydelserne er på et højt fagligt niveau. At sikre et præcist beskrevet serviceniveau gennem udarbejdelse af kvalitetsstandarder, herunder også på madservice. At sikre en sundhedsfaglig og økonomisk kvalitetssikring. E. Økonomi, IT og Administrationssektionen Økonomi, IT og Administrationssektionen varetage opgaver omkring afdelingens og sundhedsområdets økonomi. Derudover administreres afdelingens materiel, udbetaling af plejevederlag til alvorligt syge, tilskud til pensionistforeninger samt drifter afdelingens it systemer Formål At sikre overblik over Sundheds- og Omsorgsafdelingens samlede økonomi samt medvirke til at Sundheds- og Omsorgsafdelingen overholder budgetrammen. At sikre en effektiv ressource- og økonomistyring via gennemsigtighed og styrket ledelsesinformationen. At betjene de politiske udvalg, m.m. og udarbejdelse dagsordner, herunder journalisering, arkivering og korrekt behandling af post. At styre og udvikle Sundhed & Omsorgsafdelingens IT-systemer og velfærdsteknologi. Strukturen på Sundheds- og Omsorgsområdet 19

20 7. MEDstrukturen Der er lokale MEDudvalg følgende steder, som alle refererer til OmrådeMED Sundhed og Omsorg: LokaltMED, der omfatter område Syd, område Nord og område Øst samt rehabiliteringssektionen. LokaltMED Rådhuset, der omfatter Udviklings- og Forebyggelsessektionen, Myndighedssektionen og Økonomi, IT og Administrationssektionen, som referer til OmrådeMED Rådhuset. Lokalt MEDudvalg på Rådhuset refererer til OmrådeMed for Rådhuset. 20 Strukturen på Sundheds- og Omsorgsområdet

21 Erhvervshandleplan

22 BILAG Ledelsesprofiler A. Sundheds- og Omsorgschefen Sundheds- og Omsorgschefen refererer til direktøren for fagområdet. Derudover skal vedkommende: Være leder for ledere. Tage initiativer til en løbende kvalitets- og produktudvikling. Sikre en løbende ajourføring af den faglige viden. Sikre en løbende ledelsesudvikling. Fastsætte de overordnede linjer for medarbejderudvikling og uddannelsesplanlægning. Stå for den overordnede økonomistyring med pligt til at foretage initiativer, der sikrer en løbende service- og ressourcetilpasning. Sikre fokus på udvikling, sammenhæng i organisationen, evaluering, vidensdeling og koordinering. Sikre et godt og konstruktivt samarbejde med øvrige driftsafdelinger/stabe og samarbejdspartnere såvel inden for som uden for kommunalt regi. Sikre et godt fysisk og psykisk arbejdsmiljø. Sikre løbende intern information om alle væsentligt forhold. Deltage i relevante møder som repræsentant for Sundheds- og Omsorgsafdelingen. Have ansvaret for samarbejdet med det politiske niveau, herunder sagsfremstilling. Have ansvaret for samarbejdet med Ældrerådet og andre samarbejdsorganer. B. Områdeleder/Sektionsleder Områdelederen/sektionslederen har ansvar for et driftsområde eller en sektion i Sundheds- og Omsorgsafdelingen. Vedkommende refererer til Sundheds- og Omsorgschefen. Derudover skal vedkommende: Have ansvaret for den samlede ledelse og drift af området/sektionen. Være leder for ledere. Være igangsætter og koordinator. Sætte sig i spidsen for alle større udviklingstiltag i driftsområdet/sektionen. 22 Strukturen på Sundheds- og Omsorgsområdet

23 Have ansvaret for den sundhedsfaglige udvikling i driftsområdet/sektionen. Sikre, at servicen i driftsområdet/sektionen er i overensstemmelse med det politisk fastlagte serviceniveau. Sikre, at områdets ressourcer bliver udnyttet bedst muligt, og at kvaliteten af tilbuddene bliver udviklet og styret. Have ansvaret for overholdelse af driftsområdets/sektionens budgetramme. Være personaleansvarlig i forhold til den overordnede personalepolitik. Sikre personaleudvikling og efteruddannelse, samt medarbejdernes faglige og personlige kvalifikationer og ressourcer bliver anvendt. Have ansvaret for sikkerhedsarbejdet. Medvirke i arbejdet med at sikre den overordnede planlægning, udvikling og samordning inden for Sundheds- og Omsorgsafdelingen C. Sundhedsfaglig souschef i områderne Den sundhedsfaglige souschef er daglig leder for et distrikt og for driftsområdet i områdelederens fravær. Derudover skal vedkommende: Indgå i ledelsesteamet. Være leder for ledere. Medvirke i vanskelige bruger- og personalesager. Initiere sundhedsfaglig udvikling. Stå for drifts- og projektorienterede funktioner på områdeniveau. Sikre at der bliver arbejdet med forebyggende og sundhedsfremmende. Evaluere ydelser for at vurdere kvalitet og følge op. Sikre økonomi- og ressourcestyring i distriktet. Stå for rekruttering og ansættelsessamtaler. Medvirke ved indstilling til afskedigelse. Sikre, at der bliver gennemført personale-, udviklings- og fraværssamtaler. Have daglig ledelse (rådgive, vejlede, støtte), herunder sikre faglig udvikling af lokalleder. Strukturen på Sundheds- og Omsorgsområdet 23

24 Sikre, at plejeplaner og journaler bliver dokumenteret og ført. Sikre, at arbejdet bliver udført efter gældende regler og forskrifter. Sikre et aktivt og udviklende tværfagligt samarbejde. Planlægge og implementere udviklingstiltag i distriktet og følge op på dem. Have ansvaret for elever og studerende. Have ansvaret for kompetenceudvikling i distriktet i samarbejde med udvikling og forebyggelsessektionen. Være sikkerhedsleder i distriktet.) D. Økonomifaglig souschef i områderne og Rehabiliteringssektionen Den økonomifaglige souschef er daglig leder for den administrative funktion i driftsområdet og for driftsområdet i områdelederens fravær. Derudover skal vedkommende: Indgå i områdets/sektionens ledelsesteam. Personaleansvar for områdets/sektionens administrative personale Have ansvaret for økonomistyring i driftsområdet. Kontrollere at budgetrammen bliver overholdt. Sikre en effektiv ressourcestyring og gennemsigtighed. Udarbejde økonomiske analyser til relevante beslutningstagere. Styre områdets IT-systemer. Samarbejde med Økonomi, IT og Administrationssektionen. 24 Strukturen på Sundheds- og Omsorgsområdet

25 E. Distriktsleder En distriktsleder har det ledelsesmæssige og faglige ansvar for et distrikt i driftsområderne. Derudover skal vedkommende: Indgå i ledelsesteamet i området. Være leder for ledere. Medvirke i vanskelige bruger- og personalesager. Initiere sundhedsfaglig udvikling. Stå for drifts- og projektorienterede funktioner på distrikts- og områdeniveau. Sikre, at der bliver arbejdet forebyggende og sundhedsfremmende. Evaluere ydelser med henblik på vurdering af kvalitet og opfølgning. Sikre økonomi- og ressourcestyring i distriktet. Stå for rekruttering og ansættelsessamtaler. Medvirke ved indstilling til afskedigelse. Sikre, at der bliver gennemført personale-, udviklings- og fraværssamtaler. Have daglig ledelse (rådgive, vejlede, støtte), herunder sikre faglig udvikling af lokalleder. Sikre, at plejeplaner og journaler bliver dokumenteret og ført. Sikre at arbejdet bliver udført efter gældende regler og forskrifter. Sikre et aktivt og udviklende, tværfagligt samarbejde. Planlægge og implementere udviklingstiltag i distriktet og følge op på dem. Have ansvaret for elever og studerende. Have ansvaret for kompetenceudvikling i distriktet i samarbejde med Udviklings- og Forebyggelsessektionen. Være sikkerhedsleder i distriktet. Strukturen på Sundheds- og Omsorgsområdet 25

26 F. Funktionsleder i Rehabiliteringssektionen Indgå i ledelsesteamet i sektionen Daglig personaleansvarlig for eget område Medvirke i vanskelige brugersager Initiere sundhedsfaglig udvikling Stå for drifts- og projektorienterede funktioner på funktions- og sektionsniveau Sikre at der bliver arbejdet forebyggende og sundhedsfremmende Evaluere ydelser med henblik på vurdering af kvalitet og opfølgning Sikre økonomi- og ressourcestyring på eget område G. Lokalleder Lokallederen indgår i ledelsesteamet i distriktet og er en del af den samlede ledergruppe i området. Lokallederen referer til distriktslederen. Derudover skal vedkommende: Ansvarlig for sikker og effektiv drift fremmøde, tjenesteplaner, ferie, afspadsering etc Ansvarlig for rekruttering og ansættelser i egen gruppe Ansvarlig for gennemførelse af udviklingssamtaler individuelle og/eller grupper, Ansvarlig for gennemførelse af kontakt- og fraværssamtaler Ansvarlig for arbejdspladsens arbejdsmiljø Ansvarlig for et aktivt og udviklende tværfagligt samarbejde Ansvarlig for økonomi- og ressourcestyring i egen gruppe 26 Strukturen på Sundheds- og Omsorgsområdet

27 Lokallederen: Sikrer høj faglig kvalitet og dokumentation Sikrer rammerne for et lærende miljø inkluderende elever, studerende, vikarer etc. Sikrer implementering af tiltag inden for det nære sundhedsvæsen, mestring etc. Sikrer arbejdspladsens rummelighed med hensyn til sociale og helbredsmæssige hensyn, arbejdsprøvning m.v. Sikrer inddragelse af pårørende, frivillige, bruger- og pårørenderåd m.fl. Sikrer gode rammer og et udviklende samarbejde med det frivillige arbejde Medvirker aktivt i arbejdspladsens profilering internt og eksternt Indgår i ledelsesteamet i distriktet og er en del af den samlede ledergruppe i området Medvirker i processer, som fører frem mod afskedigelse Strukturen på Sundheds- og Omsorgsområdet 27

28 H. Funktionsleder i Akutteam Funktionsleder for Akutteam refererer til distriktsleder i område Nord. Personaleansvarlig for eget funktionsområde medvirke til at initiere og implementere sundhedsfaglig udvikling Sikre, at drifts- projekt- og udviklingsorienterede aktiviteter indenfor funktionsområdet koordineres optimalt Sikre, at der bliver arbejdet innovativ, forebyggende, sundhedsfremmende og rehabiliterende Sikre et aktivt og udviklende, tværfagligt samarbejde i og udenfor eget team på tværs af områder og sektorer indgå i komplekse borgersager evaluere ydelser med henblik på vurdering af kvalitet og opfyldning Sikre økonomi- og ressourcestyring indenfor eget funktionsområde være arbejdsmiljøansvarlig indenfor eget funktionsområde 28 Strukturen på Sundheds- og Omsorgsområdet

29 Strukturen på Sundheds- og Omsorgsområdet 29

30 Layout og tryk: S&O

Sundheds- og Ældrepolitik. Silkeborg Kommune. Høringsversion

Sundheds- og Ældrepolitik. Silkeborg Kommune. Høringsversion Sundheds- og Ældrepolitik Silkeborg Kommune Høringsversion 26. maj 2011 Forord Processen med at udarbejde den nye Sundheds- og Ældrepolitik for Silkeborg Kommune startede i efteråret 2010. Den første fase

Læs mere

2 Dialogmøde med OmrådeMED Sundhed og Omsorg

2 Dialogmøde med OmrådeMED Sundhed og Omsorg 2 Dialogmøde med OmrådeMED Sundhed og Omsorg 2.1 - Bilag: Oplæg til bevillingsmål for bevilling 52, Sundhedsområdet 2017 DokumentID: 5176018 Oplæg til bevillingsmål for bevilling 52 Sundhedsområdet 2017

Læs mere

Kan du være i spidsen for udviklingen af området for visitation til hjemmepleje og hjælpemidler?

Kan du være i spidsen for udviklingen af området for visitation til hjemmepleje og hjælpemidler? Kan du være i spidsen for udviklingen af området for visitation til hjemmepleje og hjælpemidler? Formålet er, at skabe værdighed i ældreplejen og dermed øget livskvalitet og selvbestemmelse for borgerne

Læs mere

Jeg ser dig, jeg hører dig, jeg vil dig & jeg ved du kan. derfor forstår jeg dig

Jeg ser dig, jeg hører dig, jeg vil dig & jeg ved du kan. derfor forstår jeg dig Jeg ser dig, jeg hører dig, jeg vil dig & jeg ved du kan derfor forstår jeg dig Center for Sundhed og Ældre søger nye områdeledere til Hjemmeplejen. Hjemmeplejen er midt i en kulturforandringsproces, hvilken

Læs mere

Målet er, at virkeliggøre vores vision Lev livet aktivt i samarbejde med og om borgeren

Målet er, at virkeliggøre vores vision Lev livet aktivt i samarbejde med og om borgeren Vil du være med på vores leder hold? Vi dyrker ledelse som holdsport Målet er, at virkeliggøre vores vision Lev livet aktivt i samarbejde med og om borgeren Fokus er Værdighed og sammenhængende indsatser,

Læs mere

Ledelsesprofilerne skal udarbejdes under hensyntagen til, at ressourcerne anvendes optimalt og med høj kvalitet. Herunder bl.a.

Ledelsesprofilerne skal udarbejdes under hensyntagen til, at ressourcerne anvendes optimalt og med høj kvalitet. Herunder bl.a. Afrapportering fra arbejdsgruppen Ledelsesprofiler Arbejdsgruppen har afholdt 4 møder og har nu afsluttet processen. Arbejdsgruppens opgave var: Arbejdsgruppen skal udarbejde forslag til ledelsesprofiler

Læs mere

Vil du være med på vores lederhold? Vi dyrker ledelse som holdsport

Vil du være med på vores lederhold? Vi dyrker ledelse som holdsport Vil du være med på vores lederhold? Vi dyrker ledelse som holdsport Vi ønsker at skabe synergi og sammenhængskraft på tværs af faggrupper og opgaver i Center for Sundhed og Omsorg Med det mål at virkeliggøre

Læs mere

FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE

FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE Indledning Fagprofilen for ergo- og fysioterapeuter i Ikast-Brande Kommunes træningsområde er et samarbejdsredskab. Den danner

Læs mere

Jeg ser dig, jeg hører dig, jeg vil dig & jeg ved du kan. derfor forstår jeg dig

Jeg ser dig, jeg hører dig, jeg vil dig & jeg ved du kan. derfor forstår jeg dig Jeg ser dig, jeg hører dig, jeg vil dig & jeg ved du kan derfor forstår jeg dig Center for Sundhed og Ældre søger 2 nye områdeledere til Sygeplejen. Den ene områdeleder vil få det overordnede sygeplejefaglige

Læs mere

Ældre & Rehabilitering

Ældre & Rehabilitering Stillingsbeskrivelse Faglig leder med speciale i planlægning i i Ishøj Kommune Ishøj Hjemmepleje er en enhed med ca. 100 medarbejdere og 4 ledere. Vi yder sygepleje til ca. 300 borgere samt personlig og

Læs mere

Vi skaber synergi og sammenhængskraft på tværs af faggrupper og opgaver i Center for Sundhed og Omsorg

Vi skaber synergi og sammenhængskraft på tværs af faggrupper og opgaver i Center for Sundhed og Omsorg Vi dyrker ledelse som holdsport Vi skaber synergi og sammenhængskraft på tværs af faggrupper og opgaver i Center for Sundhed og Omsorg Med det mål at virkeliggøre vores vision Lev livet aktivt i samarbejde

Læs mere

Områdeleder til sundheds- og omsorgsområdet Sundhed og Omsorg Vest (genopslag)

Områdeleder til sundheds- og omsorgsområdet Sundhed og Omsorg Vest (genopslag) Stillings- og personprofil Områdeleder til sundheds- og omsorgsområdet Sundhed og Omsorg Vest (genopslag) Norddjurs Kommune November 2014 Ansættelsessted Sundheds- og omsorgsområdet. Norddjurs Kommune,

Læs mere

Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2009

Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2009 Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2009 MÅL OG VÆRDIER Det er Byrådet i Allerød Kommune, som fastsætter serviceniveauet på ældreområdet. Byrådet har dermed det overordnede ansvar for kommunens tilbud.

Læs mere

PROFIL FOR DE UDFØRENDE SYGEPLEJERSKER i ÆLDREPLEJEN I KØBENHAVNS KOMMUNE

PROFIL FOR DE UDFØRENDE SYGEPLEJERSKER i ÆLDREPLEJEN I KØBENHAVNS KOMMUNE PROFIL FOR DE UDFØRENDE SYGEPLEJERSKER i ÆLDREPLEJEN I KØBENHAVNS KOMMUNE Den nuværende organisatoriske situation Lov om social service stiller krav om sammenhæng i den indsats som tilbydes borgerne i

Læs mere

Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2017

Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2017 Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2017 MÅL OG VÆRDIER Byrådet i Allerød Kommune fastsætter serviceniveauet på ældreområdet. Byrådet har dermed det overordnede ansvar for kommunens tilbud. Ældre og Sundhed

Læs mere

Roller og ansvar Grundlaget for god ledelse i Ringsted Kommune (juni 2016)

Roller og ansvar Grundlaget for god ledelse i Ringsted Kommune (juni 2016) Roller og ansvar Grundlaget for god ledelse i Ringsted Kommune (juni 2016) Dette dokument definerer de generelle rammer i relation til roller og ansvar for de forskellige ledelsesniveauer og ledelsesfora.

Læs mere

Ældrecenterlederen refererer til Centerchefen for Pleje og Omsorg.

Ældrecenterlederen refererer til Centerchefen for Pleje og Omsorg. 1 - Funktionsbeskrivelse Center Pleje og Omsorg for Ældrecenterleder Funktionsbeskrivelse Funktion Nærmeste overordnede Linjefunktion Ansvarsområde Ældrecenterleder Ældrecenterlederen refererer til Centerchefen

Læs mere

Social og sundhedsassistenter Social og sundhedsassistenternes virksomhedsområde fremgår af Bekendtgørelse om social- og sundhedsuddannelsen.

Social og sundhedsassistenter Social og sundhedsassistenternes virksomhedsområde fremgår af Bekendtgørelse om social- og sundhedsuddannelsen. 1 Social og sundhedsassistenter Social og sundhedsassistenternes virksomhedsområde fremgår af Bekendtgørelse om social- og sundhedsuddannelsen. BEK. Nr. 270 af 15/03/2016 https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=179139

Læs mere

Kompetenceprofil. Forord Skrives af relevant ledelsesperson.

Kompetenceprofil. Forord Skrives af relevant ledelsesperson. 1 Kompetenceprofiler Sundhed og omsorg og Socialområdet handicap og psykiatri Kompetenceprofil Forord Skrives af relevant ledelsesperson. - Den færdige introducerede medarbejder - Opdelt i generel profil

Læs mere

Sygeplejen i fremtiden?

Sygeplejen i fremtiden? Sygeplejen i fremtiden? Den 5. november 2010 Silkeborg Workshop Fagidentitet og professionsudvikling i relation til det kommunale område. Inge Bank Sundheds- og Omsorgschef i Silkeborg Kommune 1 Fremtidens

Læs mere

Kvalitetsstandard. Forebyggende hjemmebesøg. Servicelovens 79a. Lovgrundlag. Formål. Indhold

Kvalitetsstandard. Forebyggende hjemmebesøg. Servicelovens 79a. Lovgrundlag. Formål. Indhold Kvalitetsstandard Forebyggende hjemmebesøg Servicelovens 79a Lovgrundlag Formål 79 a. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde mindst et årligt forebyggende hjemmebesøg til alle borgere, der er fyldt 80 år, og

Læs mere

Koncernledelsen, bestående af direktionen, afdelings- og stabschefer, medvirker til at skabe tværgående sammenhæng i organisationen.

Koncernledelsen, bestående af direktionen, afdelings- og stabschefer, medvirker til at skabe tværgående sammenhæng i organisationen. Notat vedr. administrativ hovedstruktur i Silkeborg Kommune Indhold Den administrative hovedstruktur 1. Direktionen 2. Koncernledelsen 3. Direktører 4. Afdelings- / stabschefer Den administrative hovedstruktur

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR KOMMUNALE TILBUD TIL BORGERE MED DEMENS

KVALITETSSTANDARD FOR KOMMUNALE TILBUD TIL BORGERE MED DEMENS Sundhed og Omsorg KVALITETSSTANDARD FOR KOMMUNALE TILBUD TIL BORGERE MED DEMENS Norddjurs Kommune Østergade 36 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk 1 Indhold Indledning... 3 Kvalitetsstandard.

Læs mere

Rådhus-sektionen. Centerchef. Stabschef. Leder for: Leder for: Team. Udviklingskonsulenter Sundhedskonsulenter. Visitationen Hjælpemidler.

Rådhus-sektionen. Centerchef. Stabschef. Leder for: Leder for: Team. Udviklingskonsulenter Sundhedskonsulenter. Visitationen Hjælpemidler. Rådhus-sektionen Centerchef Stabschef Løn og personale Økonomi Leder for: Visitationen Hjælpemidler Leder for: Udviklingskonsulenter Sundhedskonsulenter Sekretariat 1 Udviklingssektionen Tværgående projektorganisation

Læs mere

Politik for tilsyn. Uanmeldte tilsyn. Center for Sundhed og Omsorg

Politik for tilsyn. Uanmeldte tilsyn. Center for Sundhed og Omsorg Politik for tilsyn Uanmeldte tilsyn Center for Sundhed og Omsorg Baggrund og indledning Center for Sundhed og Omsorg i ønsker at udarbejde en ny politik for tilsyn på centrets områder. Behovet for det

Læs mere

Forord... 2. 1.1 Formål:... 2. 2. Grundlag for arbejde som social og sundhedsassistent i Hjemmeplejen i Halsnæs Kommune... 3

Forord... 2. 1.1 Formål:... 2. 2. Grundlag for arbejde som social og sundhedsassistent i Hjemmeplejen i Halsnæs Kommune... 3 HJEMMEPLEJEN MAJ 2014 BORGERNES NATURLIGE VALG Indhold Forord... 2 1.1 Formål:... 2 2. Grundlag for arbejde som social og sundhedsassistent i Hjemmeplejen i Halsnæs Kommune... 3 3 Opgaver og ansvarsområde...

Læs mere

R A P P O R T. Marker denne tekst og indsæt billede her. Omorganisering af de lovpligtige forebyggende hjemmebesøg

R A P P O R T. Marker denne tekst og indsæt billede her. Omorganisering af de lovpligtige forebyggende hjemmebesøg R A P P O R T Marker denne tekst og indsæt billede her Omorganisering af de lovpligtige forebyggende hjemmebesøg Sundhedscenter Vest januar 2014 h j e m m e b e s ø g S i d e 2 I N D H O L D S F O R T

Læs mere

Sygeplejerskeprofil for primærsygeplejersker i Lyngby-Taarbæk kommune

Sygeplejerskeprofil for primærsygeplejersker i Lyngby-Taarbæk kommune Sygeplejerskeprofil for primærsygeplejersker i Lyngby-Taarbæk kommune Ly n g by-ta a r bæ k Ko m m u n e Forord Dette er en pixiudgave af Lyngby-Taarbæk Kommunes Sygeplejeskeprofil Sygeplejerskeprofilen

Læs mere

Kvalitetsstandarder Hjørring Kommune Gældende fra xxx 2016

Kvalitetsstandarder Hjørring Kommune Gældende fra xxx 2016 Kvalitetsstandarder Hjørring Kommune 2016 Gældende fra xxx 2016 Indhold Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje...2 Kvalitetsstandard for praktisk hjælp...5 Kvalitetsstandard for rehabilitering

Læs mere

Værdighedspolitik for Furesø Kommunes Ældrepleje

Værdighedspolitik for Furesø Kommunes Ældrepleje april 2016 Værdighedspolitik for Furesø Kommunes Ældrepleje 1. Forord Værdighedspolitikken skal sikre bevarelse af værdighed i ældreplejen, og er den politisk besluttede ramme om alle indsatser og indgår

Læs mere

Værdier og organisation. Sundhed og Omsorg

Værdier og organisation. Sundhed og Omsorg Værdier og organisation Sundhed og Omsorg Denne pjece beskriver Sundheds- og Omsorgsafdelingens struktur pr. 1. januar 2016 1 2 Indhold Vores vision er:...5 Borgeren er mester i eget liv... 5 Vores mission

Læs mere

SYGEPLEJERSKEPROFIL. for Svendborg Kommune

SYGEPLEJERSKEPROFIL. for Svendborg Kommune SYGEPLEJERSKEPROFIL for Svendborg Kommune FORORD Sundhedsloven og strukturreformen stiller forventninger og krav til sygeplejerskerne i kommunerne om at spille en central rolle i sundhedsvæsenet. I Svendborg

Læs mere

Strategi: Organisering, ledelse og kommunikation

Strategi: Organisering, ledelse og kommunikation Strategi: Organisering, ledelse og kommunikation Fremtidens senior- og handicapservice 2014-2018 Indledning Rebild Kommune skal fremadrettet løfte flere og mere komplekse opgaver end i dag. Dette bl.a.

Læs mere

Faglig leder søges til Børne- og Familierådgivningen i Jammerbugt kommune.

Faglig leder søges til Børne- og Familierådgivningen i Jammerbugt kommune. Faglig leder søges til Børne- og Familierådgivningen i Jammerbugt kommune. I Jammerbugt kommune mener vi, at den faglige og direkte ledelse gør en forskel. Vi søger derfor en engageret og ambitiøs faglig

Læs mere

HANDLEPLAN I RELATION TIL RESULTATERNE FRA ORGANISATIONS EVALUE- RINGEN OG TRIVSELSUNDERSØGELSEN I SUNDHED OG OMSORG OKTOBER NOVEMBER 2012

HANDLEPLAN I RELATION TIL RESULTATERNE FRA ORGANISATIONS EVALUE- RINGEN OG TRIVSELSUNDERSØGELSEN I SUNDHED OG OMSORG OKTOBER NOVEMBER 2012 Side 1 HANDLEPLAN I RELATION TIL RESULTATERNE FRA ORGANISATIONS EVALUE- RINGEN OG TRIVSELSUNDERSØGELSEN I SUNDHED OG OMSORG OKTOBER NOVEMBER 2012 Baggrund: Handleplanen tager sit afsæt i resultaterne fra

Læs mere

Profil til stillingen som. sundhedsfaglig kvalitetsmedarbejder. Mariagerfjord Kommune

Profil til stillingen som. sundhedsfaglig kvalitetsmedarbejder. Mariagerfjord Kommune Profil til stillingen som sundhedsfaglig kvalitetsmedarbejder Mariagerfjord Kommune Denne profil beskriver de overordnede rammer for jobbets indhold samt forventninger til kandidaterne. Organisation. Sundhed-

Læs mere

Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes.

Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes. 1 Udvalget for Social og Sundhed Oversigt over udmøntning af nye ønsker til driftsbudgettet for 2016 Ved Byrådets budgetforlig blev der blandt andet truffet beslutning om at budgettet for Udvalget for

Læs mere

Indledning. Ældrepolitikken retter sig både

Indledning. Ældrepolitikken retter sig både Ældrepolitik 2 blank Indhold: Indledning...4 Vision Omsorgskommunen Ringsted...6 Dialogmodellen...7 Tryghed og kvalitet...8 Pejlemærkerne Deltagelse, fællesskab og ansvar...9 Forskellige behov...10 Faglighed

Læs mere

Værdighedspolitik. Sundhed og Rehabilitering

Værdighedspolitik. Sundhed og Rehabilitering Værdighedspolitik 2016 Sundhed og Rehabilitering 1 Forord I de kommende år bliver vi flere ældre. Mange er mere sunde og raske og lever længere end tidligere. I Kerteminde Kommune er der mange tilbud og

Læs mere

Job- og personprofil for teamledere. Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg. Aarhus Kommune

Job- og personprofil for teamledere. Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg. Aarhus Kommune Job- og personprofil for teamledere Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg Aarhus Kommune Ansættelsesområde er ansat i Aarhus Kommune og indtil videre med ansættelse i Sundhed og Omsorg. Reference

Læs mere

GOD LEDELSE. TILLID, DIALOG OG ARBEJDSGLÆDE skal være de bærende elementer

GOD LEDELSE. TILLID, DIALOG OG ARBEJDSGLÆDE skal være de bærende elementer GOD LEDELSE LEADERSHIP PIPELINE I SUNDHEDS-, ÆLDRE- OG HANDICAPFORVALTNINGEN SAMT BORGERSERVICE TILLID, DIALOG OG ARBEJDSGLÆDE skal være de bærende elementer for samarbejdet i Hjørring Kommune Dette er

Læs mere

Ringsted Kommunes Ældrepolitik

Ringsted Kommunes Ældrepolitik Ringsted Kommunes Ældrepolitik 2 Indhold: Indledning...3 Vision: Omsorgskommunen Ringsted...4 Dialogmodellen...5 Tryghed og kvalitet...6 Deltagelse, fællesskab og ansvar... 7 Forskellige behov...8 Faglighed

Læs mere

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Fremtidens senior- og handicapservice 2014 2018 Indledning Strategien er en del af den samlede strategi for Fremtidens senior- og handicapservice 2014-2018,

Læs mere

Ny Social- og sundhedshjælperuddannelse Start januar 2017

Ny Social- og sundhedshjælperuddannelse Start januar 2017 Ny Social- og sundhedshjælperuddannelse Start januar 2017 Struktur af uddannelsen Strukturen som vi kender den i dag, bibeholdes: 1 uge skole 13 uger praktik 15 uger skole 26 uger praktik 1 uge skole Påbygning

Læs mere

1. Formål med afdelingsprofilen side Hjemmesygeplejens virksomhedsområde side 3-5

1. Formål med afdelingsprofilen side Hjemmesygeplejens virksomhedsområde side 3-5 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Formål med afdelingsprofilen side 1 2. Organisering af hjemmesygeplejen side 1-2 a. Organisation b. Lovgrundlag c. Vejledning om hjemmesygepleje 3. Værdigrundlag side 2-3 4. Hjemmesygeplejens

Læs mere

Organisering i Vordingborg Kommune

Organisering i Vordingborg Kommune Organisering i Vordingborg Kommune Indledning Vordingborg Kommunes nuværende organisation blev dannet ved kommunesammenlægningen i 2007. I 2008 medvirkede Lundgaard konsulenterne i en evaluering af den

Læs mere

Handleplan for Sundheds- og Ældrepolitikken i 2012-2013

Handleplan for Sundheds- og Ældrepolitikken i 2012-2013 Handleplan for Sundheds- og Ældrepolitikken i 2012-2013 Indledning Ultimo 2011 vedtog Byrådet den nye Sundheds- og Ældrepolitik for Silkeborg Kommune. Sundheds- og Ældrepolitikken skal nu implementeres,

Læs mere

Forslag Kvalitetsstandard for den Kommunale Sygepleje 2016

Forslag Kvalitetsstandard for den Kommunale Sygepleje 2016 Forslag Kvalitetsstandard for den Kommunale Sygepleje 2016 Kvalitetsstandard for kommunalsygepleje Kvalitetsstandarden er en beskrivelse af serviceniveauet i Faaborg Midtfyn Kommune. Formålet med sygeplejefaglig

Læs mere

Værdighedspolitik i Syddjurs Kommune

Værdighedspolitik i Syddjurs Kommune Værdighedspolitik i Syddjurs Kommune Godkendt af byrådet d. 27. april 2016 Forord Byrådet i Syddjurs Kommune har d. 27. april 2016 godkendt Værdighedspolitik 2016-2020. Politikken beskriver, hvordan kommunens

Læs mere

Ny virkelighed i Odense Kommune med rehabilitering og mestring som ledesstjerne. Lene Granhøj & Else Jermiin Visitatorårskursus 12.

Ny virkelighed i Odense Kommune med rehabilitering og mestring som ledesstjerne. Lene Granhøj & Else Jermiin Visitatorårskursus 12. Ny virkelighed i Odense Kommune med rehabilitering og mestring som ledesstjerne Lene Granhøj & Else Jermiin Visitatorårskursus 12. november 2012 Indhold i oplæg svare på spørgsmålene? Hvilke erfaringer

Læs mere

Sundhed og Omsorg. Plejecenter Glesborg. Uanmeldt og anmeldt kommunalt tilsyn

Sundhed og Omsorg. Plejecenter Glesborg. Uanmeldt og anmeldt kommunalt tilsyn Sundhed og Omsorg Plejecenter Glesborg Uanmeldt og anmeldt kommunalt tilsyn 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Kvalitetsvurdering... 2 3. Datakilder... 2 4. Samlet vurdering... 3 5. Anbefalinger...

Læs mere

Udkast maj 2013. Ældrepolitik

Udkast maj 2013. Ældrepolitik Udkast maj 2013 Ældrepolitik Vision Omsorgskommunen Ringsted Ældrepolitikken sætter rammen og afstikker retningen for initiativer og indsatser på ældre og sundhedsområdet i Ringsted Kommune og har sit

Læs mere

Kvalitetsstandard for den Kommunale sygepleje

Kvalitetsstandard for den Kommunale sygepleje Kvalitetsstandard for den Kommunale sygepleje 2015 Kvalitetsstandard for kommunalsygepleje Kvalitetsstandarden er en beskrivelse af serviceniveauet i Faaborg Midtfyn Kommune Formålet med den sygeplejefaglige

Læs mere

Version2 7/1/2015 Side 1

Version2 7/1/2015 Side 1 Stillings- og personprofil Områdeleder til visitations- og hjælpemiddelområdet Sundhed og Omsorg Norddjurs Kommune Juli 2015 Version2 7/1/2015 Side 1 Ansættelsessted Sundheds- og omsorgsområdet. Norddjurs

Læs mere

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for ældre Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens ældre borgere har mulighed for at leve et godt, aktivt og

Læs mere

Job- og personprofil for områdechefer

Job- og personprofil for områdechefer Job- og personprofil for områdechefer Direktionsledelse Hvert af de 9 områder i Sundhed og Omsorg i Aarhus Kommune ledes af en direktion, som tilsammen besidder kompetencerne indenfor både faglig, økonomisk

Læs mere

Allerød Kommune. Kvalitetsstandard: Socialpædagogisk støtte

Allerød Kommune. Kvalitetsstandard: Socialpædagogisk støtte Allerød Kommune Kvalitetsstandard: Socialpædagogisk støtte 2016 Brug for socialpædagogisk støtte? Hvis du eller en pårørende har behov for socialpædagogisk støtte, kan du kontakte koordinatorerne i Social

Læs mere

Overordnet kvalitetsstandard 2014

Overordnet kvalitetsstandard 2014 Overordnet kvalitetsstandard 2014 Skive Kommune Myndighedsafdelingen Forord Skive Kommunes overordnede kvalitetsstandard beskriver den personlige og praktiske hjælp mm., som borgeren kan få fra kommunen.

Læs mere

TILSYNSPOLITIK FOR KOMMU- NALT TILSYN PÅ KOMMUNENS PLEJECENTRE

TILSYNSPOLITIK FOR KOMMU- NALT TILSYN PÅ KOMMUNENS PLEJECENTRE Sundhed og Omsorg TILSYNSPOLITIK FOR KOMMU- NALT TILSYN PÅ KOMMUNENS PLEJECENTRE OKTOBER 2016 Norddjurs Kommune Østergade 36 8500 Grenaa Tlf.: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk 0 T I L S Y N S P O L I T I K

Læs mere

Aftalestyring. Aftale mellem Varde Byråd og Social og Handicap 2015

Aftalestyring. Aftale mellem Varde Byråd og Social og Handicap 2015 Aftalestyring Aftale mellem Varde Byråd og Social og Handicap 2015 Varde Kommunes overordnede vision Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og bringer naturen ind i familiens hverdag

Læs mere

Sygeplejerskeprofil. Roskilde Kommune.

Sygeplejerskeprofil. Roskilde Kommune. 2 Sygeplejerskeprofil Roskilde Kommune. i Sygeplejerskeprofilen beskriver de udfordringer, forventninger og krav, der er til hjemmesygeplejersker i Roskilde Kommunes hjemmepleje. Sygeplejerskeprofilen

Læs mere

Rebild Kommune Job- og personprofil for Centerchef Pleje og Omsorg

Rebild Kommune Job- og personprofil for Centerchef Pleje og Omsorg Rebild Kommune Job- og personprofil for Centerchef Pleje og Omsorg December 2012 1. Baggrund Der skal ansættes en ny centerchef for Center Pleje og Omsorg. Direktionen består af en kommunaldirektør og

Læs mere

Indledning. Godkendt af Sundhed- og omsorgschef Kirstine Markvorsen efter høring i HMU den 11.09.2013. Revision foregår mindst hvert andet år.

Indledning. Godkendt af Sundhed- og omsorgschef Kirstine Markvorsen efter høring i HMU den 11.09.2013. Revision foregår mindst hvert andet år. 1 Indledning Stilling som Social- og sundhedshjælper og Social- og sundhedsassistent beskriver faggruppernes opgaver og ansvarsområder i Sundhed og Omsorg, Aarhus Kommune. Stillingsbeskrivelserne er struktureret

Læs mere

Målrettet og integreret sundhed på tværs

Målrettet og integreret sundhed på tværs Vision Målrettet og integreret sundhed på tværs Med Sundhedsaftalen tager vi endnu et stort og ambitiøst skridt mod et mere sammenhængende og smidigt sundhedsvæsen. skabe et velkoordineret samarbejde om

Læs mere

Plejecenter Fuglsanggården

Plejecenter Fuglsanggården Sundhed og Omsorg Plejecenter Fuglsanggården Uanmeldt og anmeldt kommunalt tilsyn 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...2 2. Kvalitetsvurdering...2 3. Datakilder...2 4. Samlet vurdering...3 5. Anbefalinger...4

Læs mere

Tabel 1. Budget for 2016 fordelt på områder Kr. Samlet beløb Livskvalitet Selvbestemmelse Kvalitet, tværfaglighed og

Tabel 1. Budget for 2016 fordelt på områder Kr. Samlet beløb Livskvalitet Selvbestemmelse Kvalitet, tværfaglighed og Bilag 1: Redegørelse for anvendelsen af midlerne til en mere værdig ældrepleje i 2016 Kommune: Sønderborg Kommune Tilskud: 16.308.000 kr. i 2016 Link til værdighedspolitik: http://sonderborgkommune.dk/vaerdighedspolitik

Læs mere

For derigennem at skabe synergi og sammenhængskraft på tværs af de strategiske indsatser i Center for Sundhed og Omsorg?

For derigennem at skabe synergi og sammenhængskraft på tværs af de strategiske indsatser i Center for Sundhed og Omsorg? Vil du være med til, at dyrke ledelse som hold sport? For derigennem at skabe synergi og sammenhængskraft på tværs af de strategiske indsatser i Center for Sundhed og Omsorg? Med det mål at virkeliggøre

Læs mere

Budget 2014. Budget 2015. Politikområde Ældre DRIFT - Budgetramme 1+2 392,4 404,3 406,6 413,0 420,2 432,6

Budget 2014. Budget 2015. Politikområde Ældre DRIFT - Budgetramme 1+2 392,4 404,3 406,6 413,0 420,2 432,6 Socialudvalget Oversigt over udvalgsområde Regnskab 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Politikområde Ældre DRIFT - ramme 1+2 392,4 404,3 406,6 413,0 420,2 432,6 ramme 1 400,4 410,6 413,0 419,4 426,5 438,9 Virksomheder

Læs mere

Politikken om Det Gode Samarbejde

Politikken om Det Gode Samarbejde Politikken om Det Gode Samarbejde Indholdsfortegnelse Forord... 2 Hvad er hjemmepleje, hjemmesygepleje og træning... 3 Samarbejde... 4 Mester i eget liv... 5 Indflydelse og medbestemmelse... 6 Tryghed

Læs mere

SENIORPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2015

SENIORPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2015 Indledning Området administreres af Seniorudvalget. Området omfatter pleje og omsorg for ældre og handicappede, forebyggende indsats for ældre og handicappede, plejehjem, inkontinenshjælpemidler samt hjælpemidler

Læs mere

Kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp samt kommunal træning m.v. 2016

Kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp samt kommunal træning m.v. 2016 SIDE Forside 4 + 5 + 7 + 19 Kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp samt kommunal træning m.v. 2016 Ændringsoversigt vedrørende kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp samt kommunal

Læs mere

Vil du være med til at styrke den tidlige opsporing?

Vil du være med til at styrke den tidlige opsporing? Vil du være med til at styrke den tidlige opsporing? For dermed at forebygge indlæggelser, nedbringe antal genindlæggelser samt akutte korttidsindlæggelser. Center for Sundhed og Omsorg søger en kommunal

Læs mere

STILLING SOM Faglig koordinator Plejehjemmet Hedevej

STILLING SOM Faglig koordinator Plejehjemmet Hedevej STILLING SOM Faglig koordinator Plejehjemmet Hedevej I mit arbejde er jeg opmærksom på beboere og kollegers faglige behov, herunder kravene til de kompetencer, det medfører at kunne give den bedste faglige

Læs mere

Ansøgte midler til løft af ældreområdet

Ansøgte midler til løft af ældreområdet Social-,Børne-og Integrationsministeriet Ansøgningsskemaet skal vedhæftes elektronisk til ansøgningen via puljeportalen, https://tilskudsportal.sm.dk. For yderligere information om brug af puljeportalen

Læs mere

Rubrik. Tilsynspolitik Hjemmepleje Social og Senior. Godkendt af Byrådet den

Rubrik. Tilsynspolitik Hjemmepleje Social og Senior. Godkendt af Byrådet den Rubrik Tilsynspolitik Hjemmepleje Social og Senior Godkendt af Byrådet den 1.6.2016. Baggrund Kommunalbestyrelsen skal efter servicelovens 151 c udarbejde og offentliggøre en tilsynspolitik for alle sine

Læs mere

Tilsynspolitik. Side 1 af udgave

Tilsynspolitik. Side 1 af udgave Tilsynspolitik 2017 For Leverandører af personlig og praktisk hjælp samt træning til borgere i eget hjem og på plejecentre Leverandører af pædagogisk støtte i eget hjem Aktivitets- og samværstilbud Beskyttet

Læs mere

Aftalestyring. Aftale mellem Varde Byråd og Centerområde NordVest 2014

Aftalestyring. Aftale mellem Varde Byråd og Centerområde NordVest 2014 Aftalestyring Aftale mellem Varde Byråd og Centerområde NordVest 2014 Varde Kommunes overordnede vision Vi vil opleves som et sted - med et hav af muligheder, og plads til fyrtårne - hvor det gode liv

Læs mere

1 of 5. Tilsynspolitik

1 of 5. Tilsynspolitik 1 of 5 Tilsynspolitik Godkendt af Byrådet d. 16. december 2015 1 2 of 5 Syddjurs Kommunes værdigrundlag: Der arbejdes ud fra kommunes overordnede værdigrundlag: Åbenhed det sikre vi igennem - En aktiv

Læs mere

Ældrepolitik for Norddjurs Kommune. ældreområdet

Ældrepolitik for Norddjurs Kommune. ældreområdet Ældrepolitik for Norddjurs Kommune ældreområdet Indledning Ældrepolitikken er fundamentet for arbejdet på ældreområdet. Den sætter rammerne for indsatsen på ældreområdet i Norddjurs Kommune og afspejler

Læs mere

Tilbudsliste vedr. kvalitet og samarbejde Udbud af praktisk og personlig hjælp til hjemmeboende borgere i Københavns Kommune

Tilbudsliste vedr. kvalitet og samarbejde Udbud af praktisk og personlig hjælp til hjemmeboende borgere i Københavns Kommune Tilbudsliste vedr. kvalitet og samarbejde Udbud af praktisk og personlig hjælp til hjemmeboende borgere i Københavns Kommune Side 1 af 8 Tilbudsgiver skal besvare og vedlægge tilbuddet nedenstående vedrørende

Læs mere

NORDFYNS KOMMUNE DEMENSPOLITIK 2013-2016

NORDFYNS KOMMUNE DEMENSPOLITIK 2013-2016 NORDFYNS KOMMUNE DEMENSPOLITIK 2013-2016 Forord Antallet af mennesker med en demenssygdom i Danmark vil stige kraftigt i de kommende år. Næsten 200.000 danskere vil om 30 år lide af en demenssygdom, og

Læs mere

Plejebolig. Information til dig der søger eller bor i plejebolig

Plejebolig. Information til dig der søger eller bor i plejebolig Plejebolig Information til dig der søger eller bor i plejebolig Kolofon: Udgivet af Frederiksberg Kommune 2014 GOD SERVICE PÅ FREDERIKSBERG... 3 VÆRDIGRUNDLAGET... 4 RESPEKT FOR DET ENKELTE MENNESKE...

Læs mere

KULTUR OG SUNDHED SYGEPLEJERSKE- PROFIL

KULTUR OG SUNDHED SYGEPLEJERSKE- PROFIL KULTUR OG SUNDHED SYGEPLEJERSKE- PROFIL Sygeplejerskens unikke funktion er at bistå den enkelte, syg eller rask, med at udføre aktiviteter til fremme eller genvindelse af sundheden eller til en fredelig

Læs mere

LEDERPROFILER STÆRK 6SKANDERBORG KOMMUNE LEDELSE. Medarbejder. Direktør. Leder af medarbejder. Fag- og stabschef. Leder af ledere.

LEDERPROFILER STÆRK 6SKANDERBORG KOMMUNE LEDELSE. Medarbejder. Direktør. Leder af medarbejder. Fag- og stabschef. Leder af ledere. v LEDERPROFILER 6SKANDERBORG KOMMUNE Medarbejder Direktør Leder af medarbejder STÆRK Fag- og stabschef Leder af ledere Kontraktholder STÆRK SGRUNDLAG Den meget tillidsbaserede kultur og organisationsform

Læs mere

Sygeplejerskeprofil. Til rette borger - I rette tid - På rette sted. Hvorfor har vi sygeplejersker i ældreplejen?

Sygeplejerskeprofil. Til rette borger - I rette tid - På rette sted. Hvorfor har vi sygeplejersker i ældreplejen? Sygeplejerskeprofil Sygeplejerskeprofil Hvorfor har vi rsker i ældreplejen? Udviklingen i sundhedsvæsnet som følge af kommunalreformen i 2007, herunder en ændring af opgavefordelingen mellem regioner og

Læs mere

Godskrivning af 1. praktikperiode i uddannelsen til Social og sundhedshjælper.

Godskrivning af 1. praktikperiode i uddannelsen til Social og sundhedshjælper. Inspiration til metoder til afklaring af kompetencer med henblik på godskrivning, som kan benyttes af den uddannelsesansvarlige/praktikansvarlige på ansøgerens nuværende eller tidligere arbejdsplads. Gennemgang,

Læs mere

Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018

Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Godkendt af Sundhedskoordinationsudvalget 5. september 2014 Indledning Mange borgere, der er syge eller er i risiko for at blive

Læs mere

Aftale mellem Rehabiliteringssektionen og Sundheds- og Omsorgschef Inge Bank

Aftale mellem Rehabiliteringssektionen og Sundheds- og Omsorgschef Inge Bank Aftale mellem Rehabiliteringssektionen og Sundheds- og Omsorgschef Inge Bank 1. Indhold Styringsmodellen i Silkeborg Kommune baserer sig på gensidige aftaler mellem institutionslederne og den budgetansvarlige

Læs mere

Beskrivelse af opgaver

Beskrivelse af opgaver Bevillingsramme 50.52 Tilbud til ældre pensionister Ansvarligt udvalg Social- og Sundhedsudvalget Beskrivelse af opgaver Bevillingsrammen omfatter hjælp og omsorg til ældre borgere over 65 år, samt alle

Læs mere

Det gode og aktive hverdagsliv

Det gode og aktive hverdagsliv Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for voksne med handicap Godkendt af Byrådet xx 2013 Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens voksne borgere

Læs mere

VÆRDIGHEDSPOLITIK Godkendt af Kommunalbestyrelsen den 16. juni 2016

VÆRDIGHEDSPOLITIK Godkendt af Kommunalbestyrelsen den 16. juni 2016 VÆRDIGHEDSPOLITIK Godkendt af Kommunalbestyrelsen den 16. juni 2016 Forord Værdighed er blevet et nøglebegreb i den politiske debat om prioritering af ressourcer til ældreområdet. På finansloven 2016 er

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Malmhøj, Silkeborg Kommune. Torsdag den 23. februar 2012 fra kl

Uanmeldt tilsyn på Malmhøj, Silkeborg Kommune. Torsdag den 23. februar 2012 fra kl TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Malmhøj, Silkeborg Kommune Torsdag den 23. februar 2012 fra kl. 10.00 Indledning Vi har på vegne af Silkeborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Malmhøj. Generelt er formålet

Læs mere

Job- og personprofil for viceområdechefer

Job- og personprofil for viceområdechefer Job- og personprofil for viceområdechefer Direktionsledelse Hvert af de 9 områder i Sundhed og Omsorg i Aarhus Kommune ledes af en direktion, som tilsammen besidder kompetencerne indenfor både faglig,

Læs mere

Sygeplejeprofil. -Sygeplejen Rebild

Sygeplejeprofil. -Sygeplejen Rebild Sygeplejeprofil -Sygeplejen Rebild Sygeplejeprofil Sygeplejeprofilen er udarbejdet med udgangspunkt i sygeplejerskernes egne oplevelser og hverdagsfortællinger, den gældende lovgivning omkring hjemmesygeplejen,

Læs mere

Kvalitetsstandarder 2015 Ældre og Sundhed

Kvalitetsstandarder 2015 Ældre og Sundhed Kvalitetsstandarder 2015 Ældre og Sundhed 2/14 Indhold FORORD... 4 PRAKTISKE INFORMATIONER... 5 GENERELLE INFORMATIONER... 7 FORMÅLET... 7 VISIONEN... 7 VURDERING AF DINE BEHOV... 7 KLAGEMULIGHEDER...

Læs mere

Strategiplan for udvikling af det nære sundhedsvæsen

Strategiplan for udvikling af det nære sundhedsvæsen Strategiplan for udvikling af det nære sundhedsvæsen Udvalget for 19. marts 2012 Disposition: 1. Tidsplan 2. Afgrænsning af det nære sundhedsvæsen 3. Nye krav til kommunerne i det nære sundhedsvæsen 4.

Læs mere

Kvalitetsstandard 85

Kvalitetsstandard 85 Baggrund og formål Social og Sundhedsforvaltningen i Middelfart Kommune har siden primo 2013 arbejdet med kvalitet, udvikling og styring af 107 og 85 indenfor handicap og psykiatriområdet. Det overordnede

Læs mere

Notat. Reorganisering af forvaltningen i Sundhed og Omsorg. Den 30. juni Århus Kommune

Notat. Reorganisering af forvaltningen i Sundhed og Omsorg. Den 30. juni Århus Kommune Notat Den 30. juni 2010 Reorganisering af forvaltningen i Sundhed og Omsorg Århus Kommune Personale & Organisation Sundhed og Omsorg Nedenstående udgør den endelige model for organiseringen af forvaltningen

Læs mere

Aftalestyring. Aftale mellem Varde Byråd og Centerområde NordVest 2013

Aftalestyring. Aftale mellem Varde Byråd og Centerområde NordVest 2013 Aftalestyring Aftale mellem Varde Byråd og Centerområde NordVest 2013 Varde Kommunes overordnede vision Vi vil opleves som et sted - med et hav af muligheder, og plads til fyrtårne - hvor det gode liv

Læs mere

Strategi for udvikling af sygeplejen. på Sygehus Thy-Mors

Strategi for udvikling af sygeplejen. på Sygehus Thy-Mors Strategi for udvikling af sygeplejen på Sygehus Thy-Mors 2 Indledning Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Strategi for udvikling af sygeplejen på Sygehus Thy-Mors... 4 At udføre sygepleje... 4 At lede

Læs mere