Operatør. Til at udvikle initiativet. Rethink Business : Design for disassembly. Join the Circular Economy Revolution

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Operatør. Til at udvikle initiativet. Rethink Business : Design for disassembly. Join the Circular Economy Revolution"

Transkript

1 Operatør Til at udvikle initiativet Rethink Business : Design for disassembly Join the Circular Economy Revolution Vækstforums strategiske indsatsområde Energi og Miljø Region Midtjylland Vækstforum Regional Udvikling Innovation & Forskning

2 Åben ansøgningsrunde til operatør i 2015 for initiativet Rethink Business : Design for disassembly Vækstforum søger en operatør til at udvikle og stå for drift af projektet Rethink Business : Design for Disassembly. Vækstforum har afsat en økonomisk ramme, der skal støtte, at en operatør i en et- årig periode kan gennemføre en række aktiviteter for at øge de midtjyske virksomheders innovationskraft og konkurrenceevne gennem en cirkulær økonomi fokuseret forretningsudvikling med afsæt i virksomhedernes praksis. Løsningen af opgaven skal ses i sammenhæng med de virksomhedsrettede ydelser, der allerede findes i det regionale erhvervsfremmesystem og hos innovationsagentordningen såvel som i de statslige videnstøtteordninger, puljer og fonde og de erfaringer som det tidligere projekt Rethink Business allerede har skabt via dets arbejde i og med 34 virksomheder. Mål Målet med en regional operatør for en et-årig udvikling af det regionale projekt Rethink Business : Design for disassembly er at styrke smv ernes innovation og vækst gennem strategisk fokus på at anvende Cirkulær Økonomi og Cradle to Cradle forretningsprincipper som konkurrenceforbedrende forretningsmodel især i designfase og i ressourcestyring- og tilbageløb. Baggrund I Vækstforums handlingsplan for ses Cirkulær Økonomi, som en driver, der kan geare erhvervsliv og samfund til at opnå forretningsmæssige såvel som samfundsmæssige fordele af den grønne omstilling. Vækstforum i Region Midtjylland har besluttet at tage lederskab på og arbejde videre med at understøtte erhvervslivets omstilling til cirkulær økonomi i regionen, såvel som sikre større integration nationalt og internationalt. En af udfordringerne for en global konkurrencedygtig region er at skabe forandring og erhvervsmæssig fornyelse og dermed må der arbejdes for at understøtte at flere virksomheder er innovative og genererer mere omsætning fra nye produkter og ydelser. Vækstforum har fokus på, at der er særlige udfordringer i at udvikle og implementere bæredygtige løsninger. Men vækstforum ser netop store potentialer i, at danske virksomheder deltager i front og dermed udnytter eksportpotentialerne for bl.a. innovative og nye bæredygtige løsninger i forhold til anvendelsen af eksisterende ressourcer og smartere design, og her specielt Design for disassembly med fokus på ressourceproduktivitet. Der kommer stadig flere reguleringer og initiativer inden for cirkulær økonomi fra bl.a. EU, OECD og regeringen for ikke at tale om de forretningsmæssige vilkår, som markedet selv er I gang med at udvikle. Initiativerne og aktiviteten skyldes hensynet til miljø og ressourcer, men også de store samfundsøkonomiske og forretningsmæssige fordele ved cirkulær økonomi. EU s vækststrategi 2020 fokuserer da også på ressourceeffektivitet og ressourceproduktivitet. Og senest er der i en pressemeddelelse fra EU kommissionen d. 2. Juli 2014 annonceret at man har vedtaget et forslag, der skal gøre Europa til en mere cirkulær økonomi. I Danmark har regeringens innovationsstrategi, indspil fra vækstteams og finanslovsinitiativer fra 2013 fokus på grøn omstilling, ressourceeffektivitet og cirkulær økonomi samt på, hvordan erhvervsliv og samfund geares til omstillingen. Med det et-årige initiativ Rethink Business : Design for disassembly i 2015 ønsker vækstforum at øge virksomhedernes ressourceproduktivitet og ressourcestyring. Som udgangspunkt ønsker vækstforum, at der i kontakten med virksomhederne arbejdes ud fra at Gi en hånd og ikke

3 en håndbog, og dermed at den enkelte virksomheds særeegenhed tages seriøst. Med initiativets præmis om, at der skal arbejdes med ressourceproduktivitet, ønskes der et stærkere fokus på at motivere virksomhederne til at udvikle deres forretningsmodeller ud fra to vejledende principper eller karakteristikker: Waste is designed out ; Acces over ownership, hvilket kan ses som en måde for virksomheden til at fremme markedsudvikling og få forsynings- og leveringssikkerhed med minimeret risiko for store udsving i ressourcepriserne. De to vejledende karakteristikker affald bliver elimineret gennem intelligent design og at brug er vigtigere end ejerskab skal ses som konkrete vejledninger i forhold til den cirkulære økonomis byggesten nye forretningsmodeller og styring og effektive ressourcetilbageløb fra brugere. Omstillingen til Cirkulær Økonomi og Cradle to Cradle forretningstænkningen kan øge virksomhedernes innovationskraft og konkurrenceevne. Hensigten med et Cirkulær Økonomi projekt er at give virksomhederne mulighed for at skabe nye produkter, løsninger og ydelser, der kan sælges på det globale marked. Kort og godt handler det om at skabe sig adgang til og andele i markedet for cirkulær økonomi på en smart, bæredygtig og intelligent måde. Det sker ved 1) at styrke information og vejledning om cirkulær økonomi og her specifikt design for disassembly, ressourceproduktivitet og materialestrømme i virksomhedernes arbejde med at tilpasse strategi, miljø og innovationsledelsessystemer til et cirkulært økonomi baseret marked og samfund. 2) at styrke virksomhedens fokus på mulige nye samarbejdsmodeller og partnerskaber der kan stabilisere og udvikle markedets efterspørgsel efter bæredygtige løsninger. Ved at arbejde med Cirkulær Økonomi får virksomhederne mulighed for offensivt at tage højde for reguleringer og love på nationalt og Europæisk niveau samt for de stigende råvarepriser grundet ressourceknaphed. Forventet effekt Rethink Business : Design for disassembly bidrager til, at målene i erhvervsudviklingsstrategiens og handleplanens og 2015 i forhold til Energi og Miljø nås. Initiativet skal i særdeleshed bidrage til en stigning i andelen af innovative virksomheder, en stigning i andelen af nye varer og tjenesteydelsers andel af den samlede omsætning samt af en stigning i andelen af eksporterende små og mellemstore virksomheder. Projektet skal også bidrage til internationalisering ved at geare virksomhederne til at skabe nye og bæredygtige produkter og ydelser, der i stigende grad efterspørges på det globale marked for cirkulær økonomi. Initiativet bygger på den præmis, at det gælder om lukke ressourcekredsløb gennem design for derigennem at styre og reducere ressourceudgifter og prisudsving, samtidig med at virksomheden forbedrer styrings- og konkurrenceevnen. Således vil initiativets aktiviteter skulle målrette sig mod at motivere, mobilisere og strategisk såvel som i praksis at geare virksomhederne i forhold til nye forretningsområder- og modeller med afsæt i ressourceproduktivitet. Initiativet vil overordnet fokusere på at øge ressourceproduktivitet gennem design for disassembly og dermed skabe nye markedspositioner og forbedre konkurrenceevne ved at arbejde fokuseret med at udvikle forretningsmodeller, der fokuserer på de inderste cirkler i den cirkulære økonomis industrielle system. Se figur.

4 Effekterne af Rethink Businees : Design for Disassembly optræder på forskellige niveauer. På et overordnet Regionalt initiativniveau og på et konkret projekt aktivitetsniveau. På det overordnede niveau antages det, at en indsats med fokus på principperne om Waste is designed out og Acces over ownership forbedrer innovationsevne, partnerskabsdannelse, markedsposition og konkurrenceevne på det nationale såvel som internationale marked for cirkulære økonomi løsninger. Konkret skal dette initiativ bidrage til: at der sker en stigning i nye innovative produkter, ydelser og koncepter, der kan sælges på det globale marked. At der samtidig skabes forbedrede processer, innovationstiltag og Design for disassembly forretningsmodeller, der understøtter markedsdifferentiering og vækst med afsæt i de inderste cirkler i det industrielle cirkulære økonomiske system. at projektet resulterer i, at mindst 10 virksomheder har anvendt projektets aktiviteter med dets fokus på Waste is designed out og Acces over ownership at der dannes mindst 2 innovationsalliancer/partnerskaber/netværk på tværs af virksomheder, mellem virksomheder og kommune og/eller videninstitutioner f.eks. i form af små demonstrationsprojekter. På det konkrete niveau er der gjort erfaringer med, at en indsats ud fra intentionen om at gi en hånd og ikke en håndbog og herunder en leverance af en midlertidig innovationskraft og eksekveringskapacitet, vil animere virksomhedslederne og medarbejderne til at undersøge mulighederne og udfordringerne ved Design for Disassembly qua Waste is designed out og

5 Acces over ownership. Dette antages at resultere i, at virksomheden (10 stk) sætter sig i spidsen for at forme nye Design for Disassembly forretningsmodeller, der kan levere til markedet for cirkulær økonomi og dermed medvirke til at nå de specifikke mål i EU s Regionalfonds prioritetsakse 1 og 2: 1) styrket innovation i smv er og 2) øget antal vækstvirksomheder. Dermed skabes konkrete eksempler på virksomheder, der formår at skabe gode resultater via nye forretningsmodeller og geare sig selv til markedet for cirkulær økonomi, som bl.a EU kommissionen lægger op til skal støttes og fremmes i de kommende år. Den regionale operatørs opgaver og kompetencer Der efterspørges en operatør, der kan udarbejde en ansøgning til EU s strukturfond, som grundlag for Vækstforums behandling. Ansøgningen skal være indsendt til ERST og kvitteres inden den 15. September Operatør skal etablere et team med stærke kompetencer inden for forretningsudvikling og cirkulær økonomi, herunder med specielt fokus på Design for Disassembly qua waste is designed out og Acces over ownership. Operatøren kan selv deltage i gennemførelsen af initiativets aktiviteter. Teamet skal endvidere have overblik over erhvervsservicesystemet på regionalt såvel som nationalt niveau og kunne koble egne indsatser sammen med eksisterende initiativer og puljer. Det er essentielt, at teamet arbejder praksisnært og har et stærkt kommercielt markedsfokus i deres arbejde. Teamet skal primært rette sin indsats mod smv erne og deres praksis i forhold til at klargøre dem til forretningsmodeller, der er båret af principperne Waste is designed out og Acces over ownership. Endvidere har teamet en formidlings, kommunikations og læringsopsamlende opgave. Arbejdsområde 1: Virksomheder har brug for en individuel, målrettet, og kontinuerlig praksisnær støtte for succesfyldt at kunne implementere Design for Disassembly forretningsmodeller, der fremmer ressourceproduktivitet i virksomhederne, med det mål at øge innovationskraften og dermed skabe vækst og udvikling. Teamet skal derfor agere på forskellige niveauer i og mellem virksomheder. Dette betyder: at teamet gennem de forskellige erhvervsorienterede screeningsystemer og via andre pipelines skaber sig kontakt til motiverede virksomheder for End of Waste forretningsmodeller og vejleder efterfølgende, hvor i virksomhedens værdikæde en indsats kan styrke forretningsudvikling og vækst optimalt. Teamet kan, hvis der i Rethink Business ( ) bruttoliste af CØ arbejdende virksomheder allerede er motiverede virksomheder, i et vist omfang arbejde videre med disse. at teamet sammen med virksomhedens ledelse og andre relevante fra erhvervsfremmesystemet udvikler en handleplan/projektskitse, hvor der skaffes optimal adgang til at udnytte de eksisterende tilbud i såvel de regionale, nationale og internationale ordninger. Arbejdsområde 2: Der er brug for at øge kendskabet til vækst og innovationspotentialerne i cirkulær økonomi og her specielt Design for Disassembly. Operatøren og teamet har opgaver i forhold til at markedsføre, formidle, kommunikere og evaluere forretningsudviklingsmetoden. Opgaven består i at: markedsføre de 2 arbejdsområders indhold og intentioner til centrale aktører, sikre dokumentation og læring i alle aktiviteter, herunder produktion af eksemplariske hands on cases med eksempler på, hvordan Design for Disassembly forretningsmodeller i praksis udvikles og implementeres, etablere en formidlings- og kommunikationsplatform, der er interaktiv og rummer mulighed for, at der kan skabes forbindelser mellem virksomheder, virksomheder og forskning og uddannelsesinstitutioner. evaluere indsatsen og indgå i dialog med Region Midtjylland om hvordan indsatsen bedst beskrives og bedømmes, Operatør skal i ansøgningen til EU s Regionalfond angive effektkæde for aktiviteterne i projektet, dvs. redegøre for sammenhænge mellem aktivitet, output (umiddelbare resultater)

6 og effekt. Effektkæden skal være logisk og indeholde kritiske antagelser for, hvordan aktiviteten kommer til at virke efter hensigten. F.eks. vil en kritisk antagelse kunne beskrives i formuleringer som: Hvis vi gør dette eller dette, for at give virksomheden indsigt i., så vil flere ledere gå i gang med., fordi vi har erfaring med, at dette vil Hvem kan være operatør? Projektets aktiviteter skal, jf. Erhvervsfremmeloven 9,stk 5., gennemføres i regi af selvstændige juridiske enheder som f.eks. fonde eller selvejende institutioner. Det afgørende er, at aktiviteterne, som gennemføres i regi af den pågældende juridiske enhed, er at betragte som offentlige, ikke kommercielle erhvervsudviklingsaktiviteter. Operatøren kan selv deltage i gennemførelsen af programmets aktiviteter. Ansøger/operatør indgår en resultatkontrakt med Region Midtjylland med en række specificerede krav og mål, og sikrer, at den virksomhedsrettede indsats kommer til at foregå ud fra devisen om at gi en hånd og ikke en håndbog, samt at indsatsen fokuserer på Design for Disassembly. Operatøren skal være indstillet på og se en styrke i at indgå i en tæt dialog med Region Midtjylland om operatørrollen, den virksomhedsrettede aktivitets specificeringer og om realiseringen af projektets bestræbelser inden for de lovgivningsmæssige rammer og intentionerne bag initiativet. Det er operatørens ansvar at sikre sig, at annonceringsreglerne for etableringen af en virksomhedsrettet aktivitet er overholdt. Kriterier som ansøgninger bliver vurderet ud fra I behandlingen af ansøgninger om opgaven som operatør for projektet Rethink Business : Design for Disassembly med fokus på End of Waste forretningsmodeller og praksis, bliver der lagt vægt på, at ansøger: kan dokumentere og sikre, at et virksomhedsrettet projektteam besidder de nødvendige kompetencer og nytænkning inden for forretningsudvikling og Design for Disassembly forretningsmodeller, eller kan komme til det, (30 %) kan dokumentere et indgående kendskab til aktører med cirkulære økonomi kompetencer, til virksomhederne i målgruppen med potentiale, til erhvervsservicesystemet generelt samt til kommuner og private og offentlige rådgivere. Operatøren skal være i stand til at formidle et bredt samarbejde mellem projektets interessenter, (20 %) kan gøre rede for, hvordan projektets samlede aktiviteter kan organiseres og gennemføres, (20 %) kan gøre rede for hvordan markedsføring, formidling om kommunikation kan foregå, (15%) kan gøre rede for hvordan læring, dokumentation og evaluering sikres, herunder hvordan dialogen med Regional Udvikling kan foregå, (15%) er klar til at løse opgaven fra januar Projektperiode Projektperioden forventes at være fra 1. januar 2015 til den 31. december 2015 under forbehold for Vækstforums behandling af de indkomne ansøgninger på møde d. 28.oktober 2014.

7 Proces og tidsplan Dato Den 15. September 2014 Den 28. Oktober 2014 Den 26. Oktober 2014 Fra den 26. November til den 12. December 2014 Aktivitet Ansøgningsfrist for operatør Møde I Vækstforum. Beslutning vedr. Bevilling og valg af operatør Møde I Regionsråd. Beslutning vedr. Bevilling og valg af operatør Dialog med operator om gennemførelse af initiativet. Der udarbejdes og underskrives resultatkontrakt Budget og økonomi 2015 Nedenfor beskrives udelukkende budget for og finansiering af de aktiviteter, der er anført ovenfor. Det samlede budget for operatør er 1.2 mio. kr. til egen opgaveløsning og til finansiering af aktiviteterne i udbuddet. Budget for operatør Generelle aktiviteter: Administration, evaluering m.v. Opsøgende konsulentteam Markedsføring, formidling, hjemmeside, Læringsopsamling og læringscases. Udvikling af og beskrivelse af Design for disassembly forretningsmodeller 2015 I alt I alt Virksomhedsrettede aktiviteter: Virksomhedsrettede konsulent team I alt Total Finansiering 2015 I alt Region Midtjylland EU-midler I alt Total Der er således en samlet finansiering til operatøropgaverne fra Region Midtjylland på 0,8 mio. kr., fra EU på 0,400 mio. kr. Yderligere oplysninger: Strategisk Udvikler Christian Fredsø T: , M: , Eller

8 Projektleder Jesper Algren, M: , Ansøgning: Ansøgning oprettes elektronisk som en EU ansøgning (www.regionalt.dk) og sendes i kopi pr. mail senest den 15. september 2014 kl. 12. til Regional Udvikling, Region Midtjylland, att.: Sinne Nordborg, Skriv Operatør Rethink Business: Design for Disassembly i emnefeltet.

Program for. Produktionsvirksomheder i Midtjylland - investering i fremtidens industri

Program for. Produktionsvirksomheder i Midtjylland - investering i fremtidens industri Program for Produktionsvirksomheder i Midtjylland - investering i fremtidens industri 20. August 2014 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Baggrund/rationale... 3 2. Formål og Mål... 6 3. Det

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende Cradle to Cradle som forretningsudvikling. 1. januar 2012 31. december 2014. Journalnummer: 1-33-76-23-34-10

Resultatkontrakt. Vedrørende Cradle to Cradle som forretningsudvikling. 1. januar 2012 31. december 2014. Journalnummer: 1-33-76-23-34-10 Resultatkontrakt Vedrørende Cradle to Cradle som forretningsudvikling 1. januar 2012 31. december 2014 Journalnummer: 1-33-76-23-34-10 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling

Læs mere

Bilag 2. Indstilling af medlemmer til overvågningsudvalget for de to danske strukturfondsprogrammer

Bilag 2. Indstilling af medlemmer til overvågningsudvalget for de to danske strukturfondsprogrammer Bilag 1 Bilag 2 18. juni 2014 /ERST Indstilling af medlemmer til overvågningsudvalget for de to danske strukturfondsprogrammer Europa-Kommissionen har den 5. maj 2014 godkendt Danmarks partnerskabsaftale

Læs mere

Støttemuligheder til erhvervsudvikling inden for genanvendelse

Støttemuligheder til erhvervsudvikling inden for genanvendelse Til: Fra: Bestyrelsen Administrationen Dato: 9. marts 2015 Støttemuligheder til erhvervsudvikling inden for genanvendelse På bestyrelsesmøde den 10. december 2014 udtrykte bestyrelsen ønske om at få oplyst

Læs mere

få overblik over mulighederne i 2014-2020

få overblik over mulighederne i 2014-2020 Den Europæiske Regionalfond og Den Europæiske Socialfond få overblik over mulighederne i 2014-2020 DEN EUROPÆISKE UNION Den Europæiske Socialfond DEN EUROPÆISKE UNION Den Europæiske Fond for Regionaludvikling

Læs mere

Strategi for Markedsmodningsfonden

Strategi for Markedsmodningsfonden Strategi for Markedsmodningsfonden FEBRUAR 2014 2 Strategi for Markedsmodningsfonden Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 3 1. Fondens baggrund... 4 2. Fondens formål... 5 2.1 Fondens markedstilgang...

Læs mere

Den Europæiske Regionalfond og Den Europæiske Socialfond. få overblik over mulighederne i 2014-2020

Den Europæiske Regionalfond og Den Europæiske Socialfond. få overblik over mulighederne i 2014-2020 Den Europæiske Regionalfond og Den Europæiske Socialfond få overblik over mulighederne i 2014-2020 2 DEN EUROPÆISKE REGIONALFOND OG DEN EUROPÆISKE SOCIALFOND EU s Regionalfond og EU s Socialfond 2014-2020

Læs mere

REGIONALT VÆKSTPARTNERSKAB MELLEM REGERINGEN OG VÆKSTFORUM HOVEDSTADEN

REGIONALT VÆKSTPARTNERSKAB MELLEM REGERINGEN OG VÆKSTFORUM HOVEDSTADEN REGIONALT VÆKSTPARTNERSKAB MELLEM REGERINGEN OG VÆKSTFORUM HOVEDSTADEN 18. april 2012 Danmark står over for en betydelig vækstudfordring, som ikke alene skyldes den aktuelle krise, men også at den danske

Læs mere

Vækst gennem innovation og fornyelse

Vækst gennem innovation og fornyelse Vækst gennem innovation og fornyelse Møde i Vækstforum den 25. 26. november 2010 REGERINGEN Vækst gennem innovation og fornyelse Møde i Vækstforum den 25. 26. november 2010 REGERINGEN Vækst gennem innovation

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Indstilling fra Vækstforum om reservation af midler til projektet Kapitalformidling

Bilag. Region Midtjylland. Indstilling fra Vækstforum om reservation af midler til projektet Kapitalformidling Region Midtjylland Indstilling fra Vækstforum om reservation af midler til projektet Kapitalformidling Bilag til Regionsrådets møde den 18. juni 2008 Punkt nr. 18 Kapitalformidling Resume Det fremgår af

Læs mere

Fremtidens lokale erhvervspolitik

Fremtidens lokale erhvervspolitik Fremtidens lokale erhvervspolitik og erhvervsservice mod visionære kommunale erhvervsstrategier og sammenhængende erhvervsservice [F Udarbejdet af IRIS Group for Kommunernes Landsforening og Erhvervs-

Læs mere

Ansøgning til Vækstforum

Ansøgning til Vækstforum Ansøgning til Vækstforum Projektnavn: Den Nordjyske Energiplatform Ansøger: Aalborg Kommune - Business Aalborg Juridisk ansvarlig: Thomas Kastrup Larsen / Tonny Skovsted Thorup Start: 01.01.2016 Slut:

Læs mere

Innovation og forretningsudvikling

Innovation og forretningsudvikling Innovation og forretningsudvikling Status og samlet vurdering for indsatsområdet Vækstforum vil med indsatsen skabe bedre rammer for, at de midtjyske virksomheder kan udvikle deres forretningsgrundlag

Læs mere

Region Midtjylland. Evaluering af Medtech Innovation Center (MTIC)

Region Midtjylland. Evaluering af Medtech Innovation Center (MTIC) Region Midtjylland Evaluering af Medtech Innovation Center (MTIC) Juni 2013 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Kapitel 1. Sammenfatning... 4 1.1. Kort introduktion til MTIC... 4 1.2. Udviklingen i klyngen

Læs mere

Delrapport 1: Kommunernes erhvervsfremmeindsats 29. april 2014

Delrapport 1: Kommunernes erhvervsfremmeindsats 29. april 2014 Delrapport 1: Kommunernes erhvervsfremmeindsats 29. april 2014 1. Kommunernes betydning for vækst Kommunerne har væsentlig betydning for virksomhedernes vækstvilkår og dermed for vækst og erhvervsudvikling

Læs mere

Ny viden til mindre virksomheder sådan gør vi det bedre

Ny viden til mindre virksomheder sådan gør vi det bedre Ny viden til mindre virksomheder sådan gør vi det bedre Bidrag til strategi for øget videnspredning til SMV er Indhold Side 1. Indledning 2 2. Danmark som vidensamfund 3 3. Det danske videnmarked 4 4.

Læs mere

Danmark Løsningernes land. Styrket samarbejde og bedre rammer for innovation i virksomhederne

Danmark Løsningernes land. Styrket samarbejde og bedre rammer for innovation i virksomhederne Danmark Løsningernes land Styrket samarbejde og bedre rammer for innovation i virksomhederne December 2012 3 Forord Vi står midt i en global omstilling. Den globale middelklasse vokser. Flere får en uddannelse,

Læs mere

RETHINK BUSINESS CASESAMLING

RETHINK BUSINESS CASESAMLING RETHINK BUSINESS CASESAMLING INDHOLD Introduktion til casesamling Tværgående cases baseret på evaluering af LB Analyse Vejen til effekt i Rethink Business Styrker opnået via deltagelse i Rethink Business

Læs mere

Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar

Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar Regeringen Maj 2008 Forord Danske virksomheder klarer sig godt i disse år. Det går godt for den danske konkurrenceevne, og Danmark er generelt højt placeret

Læs mere

Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER

Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER September 2013 Udgivet af Udvalget for socialøkonomiske virksomheder, september 2013 ISBN: 978-87-7546-447-0 (onlineudgave) Indholdsfortegnelse

Læs mere

Strategi for uddannelse i entreprenørskab

Strategi for uddannelse i entreprenørskab Ministeriet for Videnskab, Udvikling og Teknologi Kulturministeriet Undervisningsministeriet Økonomi- og Erhvervsministeriet Strategi for uddannelse i entreprenørskab 1 1. Indledning Globaliseringen giver

Læs mere

styrket innovation i virksomhederne RegeRingen August 2010

styrket innovation i virksomhederne RegeRingen August 2010 styrket innovation i virksomhederne RegeRingen August 2010 styrket innovation i virksomhederne RegeRingen August 2010 Forord Erhvervslivets evne til at innovere er vigtig for fortsat vækst og velstand

Læs mere

Innovativ og bæredygtig vækst i virksomheder

Innovativ og bæredygtig vækst i virksomheder Nationalt program for EU s Regionalfond 2014-2020 DANMARK 20. marts 2014 Innovativ og bæredygtig vækst i virksomheder 1 1 STRATEGI FOR REGIONALFONDSPROGRAMMETS BIDRAG TIL EU- STRATEGIEN FOR INTELLIGENT,

Læs mere

Kortlægning og analyse af det regionale erhvervsfremmesystem i Danmark. Hovedrapport

Kortlægning og analyse af det regionale erhvervsfremmesystem i Danmark. Hovedrapport Kortlægning og analyse af det regionale erhvervsfremmesystem i Danmark Hovedrapport Indholdsfortegnelse Forord... 3 1. Sammenfatning... 4 2. Hvad er regional erhvervsfremme?... 14 2.1. Hvad kendetegner

Læs mere

Erhvervspolitisk analyse

Erhvervspolitisk analyse Juni 2009 Erhvervspolitisk analyse Innovationsindsatsen i Region Sjælland Bilagsrapport udarbejdet for Vækstforum Sjælland www.damvad.dk Indhold 1 INDLEDNING... 2 2 INNOVATION I REGION SJÆLLAND... 4 2.1

Læs mere

Evaluering af GTS-instituttet AgroTech. Konklusionsrapport Innovation: Analyse og evaluering 12/2012. Styrelsen for Forskning og Innovation

Evaluering af GTS-instituttet AgroTech. Konklusionsrapport Innovation: Analyse og evaluering 12/2012. Styrelsen for Forskning og Innovation Evaluering af GTS-instituttet AgroTech Konklusionsrapport Innovation: Analyse og evaluering 12/2012 Styrelsen for Forskning og Innovation Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser

Læs mere

Entreprenørskab og forretningsudvikling i Region Midtjylland

Entreprenørskab og forretningsudvikling i Region Midtjylland Entreprenørskab og forretningsudvikling i Region Midtjylland Sådan arbejder Region Midtjylland med at styrke nye virksomheders udvikling og vækst Region Midtjylland Vækstforum Entreprenørskab og vækst

Læs mere

Region Hovedstaden. Region Hovedstadens Innovationspolitik 2020 Nyt, nyttigt, nyttiggjort

Region Hovedstaden. Region Hovedstadens Innovationspolitik 2020 Nyt, nyttigt, nyttiggjort Region Hovedstaden Region Hovedstadens Innovationspolitik 2020 Nyt, nyttigt, nyttiggjort 1 region hovedstadens innovationspolitik 2020 Region Hovedstaden Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Januar 2013 Oplag

Læs mere

Udkast til handlingsplan 2015-16 for den regionale vækst- og udviklingsstrategi

Udkast til handlingsplan 2015-16 for den regionale vækst- og udviklingsstrategi Indhold Baggrund og proces for dette udkast til handlingsplan 2015-16... 1 Indledning sammenhæng mellem strategi og handlingsplan... 2 Handlingsplanen sætter retning for midler til regional udvikling...

Læs mere

Danmark i arbejde Vækstplan for kreative erhverv design

Danmark i arbejde Vækstplan for kreative erhverv design Danmark i arbejde Vækstplan for kreative erhverv design Februar 2013 Danmark i arbejde Vækstplan for kreative erhverv design Sammenfatning Danmarks kreative erhverv står stærkt. Dansk design og arkitektur

Læs mere