Dagsorden REFERAT. Møde: Styregruppemøde KAP-H. Dato: Tirsdag den 13. maj Tidspunkt: Kl Formøde for styregruppen kl

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dagsorden REFERAT. Møde: Styregruppemøde KAP-H. Dato: Tirsdag den 13. maj 2014. Tidspunkt: Kl. 09.30 11.30 Formøde for styregruppen kl. 09.00 09."

Transkript

1 REFERAT Møde: Styregruppemøde KAP-H Dato: Tirsdag den 13. maj 2014 Tidspunkt: Kl Formøde for styregruppen kl Sted: Deltagere: Regionsgården, mødelokale H4 Kaare Rossel Flemming Skovsgaard (afbud) Else Hjortsø Karen Nørskov Toke KAP-H Center for Sundhed Region Hovedstaden Kongens Vænge Hillerød Telefon: Mail: Journal nr: maj 2014 Observatører: Jesper Lundh Michel Kjeldsen (afbud) Eva Branner Anette Sonne Nielsen Anne Sophie Bech Mikkelsen (referent) Dagsorden 1) Godkendelse af referat og dagsorden ) Status ) KAP-H vision ) Projektbeskrivelse understøttelse af implementering af FMK ) Orientering om katalog ) Orientering om evaluering af Store Praksisdag ) Orientering om evaluering af DGE ) Godkendelse af punkter til næste styregruppemøde ) Eventuelt ) Næste styregruppemøde

2 1) Godkendelse af referat og dagsorden Sagsfremstilling Godkendelse af dagsorden og referat Indstilling At styregruppen godkender referat fra styregruppemødet 11. marts 2014 og dagsorden for dette møde. Konklusion Styregruppen godkendte referat fra styregruppemødet den 11. marts 2014 og dagsordenen for dette møde. Bilagsfortegnelse: Referat fra styregruppemøde 11. marts

3 2) Status Sagsfremstilling Se medsendte rapport for den overordnede tilstand i KAP-H. Der indhentes statusrapporter fra de enkelte indsatser/projekter 4 gange om året. Dvs. at næste overblik over hele porteføljen gives på det kommende styregruppemøde i juni. Vedlagt er status for planlægningen af indsats i forhold til praktiserende læger i henhold til kræftpakke III. Der afventes svar fra sundhedsstyrelsen, hvorvidt midlerne kan anvendes efter Der tages derfor forbehold for beskrevne aktiviteter i Indstilling At styregruppen tager status til efterretning. Konklusion Eva Branner orienterede om status i KAP-H i forhold til strategisk styring, ressourcestyring, aktivitetsstyring og organisatorisk styring. Styregruppen tog status for KAP-H og indsatsbeskrivelsen for projekt om Implementering af kræftplan III til efterretning. Det blev aftalt, at styregruppen får tilsendt referater fra møder i den administrative og den faglige interessentgruppe. KAP-H er sammen med de andre regioner ved at oprette et nationalt netværk for kvalitetsudvikling i almen praksis. Netværket kan bidrage til at lære af hinanden på tværs af regionerne og koordinere opgaver, der er fælles for regionerne, f.eks. hvordan akkreditering og specifik efteruddannelse gribes an. Styregruppen ønskede, at der bliver nedskrevet et formål for gruppen. 3

4 Jesper Lundh har haft et indledende telefonmøde med repræsentanter fra hver region. Tanken er, at netværket skal bestå af omkring 15 læger og regionale administrative medarbejdere i de fem regioner samt fra DSAM og DAK-E. Mødeformen er ikke afklaret, men der er lagt op til, at holde et heldagsmøde som første møde. Styregruppen foreslog at gøre brug af videomøder for at lette mødeplanlægningen og transport. Det er drøftet at have en elektronisk platform, hvor gruppen kan kommunikere. Styregruppen foreslog at undersøge, om online platformen for det tværregionale samarbejde kunne ligge som en lukket del af KAP- H s projektrum. Jesper Lundh har været i kontakt med Lægeforeningen omkring specifik efteruddannelse. Fra KAP-H s side er det ønsket, at KAP-H s aktiviteter kan godkendes som specifik efteruddannelse. Der er endnu ikke afklaringer om dette. KAP-H stiller erfaring til rådighed primært gennem DGE. Bilagsfortegnelse: Bilag A: Statusrapport KAP-H Bilag B: Status implementering af kræftplan III 4

5 3) KAP-H vision Sagsfremstilling På sidste styregruppemøde fremlagdes et oplæg til KAP-H vision. Der blev efterfølgende sendt et revideret udkast på mail til styregruppen. Udkastet blev ikke godkendt, hvorfor punktet tages op på dette styregruppemøde. For at understøtte valget af vision skitseres her definition af en vision. Visioner er ledestjerner de er unikke, men enkle at huske og fortælle om, så de kan begejstre dem, som skal føre dem ud i livet. Definition af visionen: Et billede af en foretrukken fremtidig tilstand, en beskrivelse af hvordan noget vil se ud om et antal år. Det er et dynamisk fremtidsbillede. Det er mere end drømme eller håb; det er en slags forpligtelse. Visionen giver rammerne for at skabe og håndtere de forandringer, som er nødvendige for at nå målene. Oplæg til vision er: KAP-H's vision er at sikre at almen praksis, i samarbejde med det øvrige sundhedsvæsen, yder den bedste faglige, og patientoplevede kvalitet til borgerne i Region Hovedstaden. Eller: KAP-H's vision er at skabe synlige rammer for, at almen praksis, i samarbejde med det øvrige sundhedsvæsen, yder den bedste faglige og patientoplevede kvalitet til borgerne i Region Hovedstaden. Indstilling At styregruppen definerer KAP-H s vision 5

6 Konklusion Styregruppen besluttede sig for en revideret udgave af førstnævnte udkast til visionen, hvor sikre erstattes med understøtte og hvor den organisatoriske kvalitet tilføjes. Ordlyden bliver således: KAP-H's vision er at understøtte at almen praksis, i samarbejde med det øvrige sundhedsvæsen, yder den bedste faglige, organisatoriske og patientoplevede kvalitet til borgerne i Region Hovedstaden. Styregruppen understregede, at hvis der er modstand til visionssætningen eller hvis sekretariatet ikke mener, at den kan implementeres, så står sætningen til at ændre. 6

7 4) Projektbeskrivelse understøttelse af implementering af FMK Sagsfremstilling Styregruppen har bedt sekretariatet om at lave en oversigt over, hvilke tiltag der laves i KAP-H for at understøtte brugen af FMK i almen praksis i forbindelse med relanceringen af FMK på regionens hospitaler. Planlægningen af FMK-indsatserne sker i tæt samarbejde mellem KAP-H og datakonsulenterne i Center for Sundhed. De planlagte tiltag fremgår af medsendte projektbeskrivelse for implementeringen af FMK. Formålet med indsatsen er overordnet at bidrage til kvaliteten af de data der findes i FMK ved at højne andelen af praktiserende læger, der anvender FMK korrekt. Herunder: Løbende sørger for at FMK er ajourført Afstemmer FMK ved indlæggelse af patient Indsatsen omfatter: Undervisning af KAP-H-konsulenter (forår-sommer 2014) Koordineringsmøder med sekundærsektoren (løbende) FMK-redskab til konsulenter (april 2014) Skriftlig udmelding til praktiserende læger via Sundhed.dk og PraksisNyt (maj 2014) Temamøde for almen praksis (juni 2014) Målet med indsatsen er: At 70 % af de praktiserende læger i Region Hovedstaden anvender FMK korrekt den At 80 % af de praktiserende læger i Region Hovedstaden anvender FMK korrekt Andelen af (utilsigtede) dobbeltordinationer i FMK nærmer sig 0. Sekretariatet vurderer, at der er behov for løbende at vurdere behovet for understøttende aktiviteter for implementeringen af FMK i almen praksis. Det planlagte temamøde for almen praksis bør derfor betragtes som en pilot-indsats. Efter afholdelsen af arrangementet, kan yderligere behov vurderes ud fra efterspørgsel fra lægerne og data for tilslutning til FMK fra MedCom. 7

8 Nedenstående budget omfatter derfor kun allerede planlagte aktiviteter. temamøde 19. juni SPK+HPK i alt forventet deltagerantal lokaleleje og forplejning, kr Underviserhonorar, kr konsulenthonorar for, kr. deltagelse, kr Konsulentkørsel, kr Sum, kr Styregruppens formænd har tidligere godkendt, at der anvendes kr til ekstra konsulenthonorar til specialepraksiskonsulenter og hospitalspraksiskonsulenter. Indstilling At styregruppen godkender indsatsen for understøttelse af brugen af FMK efter relancering af FMK på regionens hospitaler. Konklusion Styregruppen godkendte projektbeskrivelsen for indsatsen til understøttelse af brugen af FMK efter relancering med følgende bemærkninger: - Det skal afklares i projektbeskrivelsen, hvordan der skelnes ml medicinafstemning og medicingennemgang - Der er konkrete linjer, der skal slettes. Det drejer sig dels om tre linjer i baggrundsafsnittet ( Hvis patienten ) - Projektbeskrivelsen gennemskrives med positive reformuleringer - Der skal udarbejdes overblik over, hvilke grupper der arbejder med FMK og hvem der har ansvar for hvilke dele, således at det bliver klart, hvem hvilke problemstillinger rettes til. Det kan f.eks. være fejl i FMK eller systemspecifikke fejl i lægesystemer. 8

9 Kurt Espersen har det overordnede ansvar for implementering af FMK. Jens Parker sidder i mange af foraene og kan derfor bidrage med overblik. Det er hverken KAP-H eller Datakonsulenternes opgave at besvare alle slags forespørgsler. Det blev bemærket fra sekretariatet, at beløbet til lokale og forplejning til temamødet bliver dyrere (i alt kr ), da der ikke er fundet et ledigt, velegnet lokale på hospitalerne. Det totale budget bliver kr Da styregruppens formænd tidligere har godkendt, at der anvendes kr til denne indsats, er det yderligere kr , som styregruppen her har godkendt. Bilag C: Beskrivelse af indsatsen for understøttelse af brugen af FMK efter relancering af FMK på regionens hospitaler 9

10 5) Orientering om katalog Sagsfremstilling Styregruppen besluttede på styregruppeseminaret den 16. januar 2014, at KAP-H skulle udarbejde et trykt katalog med alle aktivitetstilbud, som sendes ud til de praktiserende læger i regionen med post. Projektlederne for indsatserne i KAP-H har bidraget med tekst til kataloget. Desuden har KAP-H sekretariatet indhentet tekstbidrag fra andre relevante aktører, der tilbyder hjælp til praksis. Layout og tryk foretages af Wanek og Myrner, som også har udarbejdet logo og grafisk udtryk for KAP-H. Opsætning inkluderer brug af QR-koder, der kan scannes via mobiltelefon for at tilgå opdateret information om de enkelte aktiviteter på KAP-H s website. Omkostningen til grafikeren ligger inden for udgiftsrammen på kr., som styregruppens formænd har godkendt. Hertil kommer udgifter til forsendelse. Intern Service på regionsgården vil hjælpe med pakning og forsendelse. Kataloget er næsten færdigt og forventes klar til distribution i slutningen af maj. Tidsplanen fremgår af bilag D. En foreløbig version af kataloget vil blive fremsendt til styregruppen til orientering. Indstilling At styregruppen tager orienteringen til efterretning. Konklusion Styregruppen tog orienteringen til efterretning. Styregruppen roste kataloget, som de finder flot og appetitligt. Styregruppen ønsker, at kataloget bliver sendt til: Hospitalsdirektionerne, Center for HR, Samarbejdsudvalget for Almen Praksis, Sundhedskoordinationsudvalgt, praksisplanudvalget og Udvalget vedr. tværsektorielt samarbejde 10

11 Desuden skal der laves et kort Koncern Direktion notat med kataloget som bilag. Bilagsfortegnelse: Bilag D: Tidsplan for udarbejdelse og distribution af KAP-H-aktivitetskatalog 11

12 6) Orientering om evaluering af Store Praksisdag Sagsfremstilling Store Praksisdag blev afholdt i januar. Der er udarbejdet en evaluering af arrangementet, som her forelægges styregruppen til orientering. Deltagerne blev bedt om at vurdere kurserne på en skala fra 1 til 5, hvor 5 er bedst. Gennemsnitsvurderingen for alle kurser er på 4,21 KEU ansøges om midler til at afholde Store Praksisdag i 2015 på det kommende KEU-møde. Indstilling At styregruppen tager orientering til efterretning. Konklusion Styregruppen tager orienteringen om evaluering af Store Praksisdag til efterretning. Det blev bemærket, at ud over at selve evalueringen er god, er opsætningen af evalueringsrapporten god og informativ. Når den endelige overenskomsttekst er på plads, imødeser styregruppen en ansøgning til KEU med en længere tidshorisont end et år. Bilagsfortegnelse: Bilag E: Evaluering af Store Praksisdag 12

13 7) Orientering om evaluering af DGE Sagsfremstilling Årsrapporten for DGE Region Hovedstaden er fremsendt til Efteruddannelsesfonden og forelægges styregruppen til orientering. Der var i 2013 i alt 170 grupper fordelt på 80 DGE-grupper, 85 supervisionsgrupper og 5 juniorgrupper. I 2012 var der 147 grupper. Den samlede andel af læger organiseret i efteruddannelse i DGE er således steget fra 45,7 % i 2012 til 54,7 % i Indstilling At styregruppen tager orientering til efterretning. Konklusion Styregruppen tager orienteringen til efterretning. Styregruppen finder det meget positivt, at der er så mange gode initiativer og at antallet af grupper er vokset. Bilagsfortegnelse: Bilag F: Årsrapport for DGE Region Hovedstaden

14 8) Godkendelse af punkter til næste styregruppemøde Sagsfremstilling Oplæg til punkter til næste styregruppemøde er: Kvartalsstatus over projekter og økonomi Orientering om møde i administrativ interessentgruppe Indstilling At styregruppen godkender punkter til næste styregruppemøde Konklusion Punkterne til næste styregruppemøde godkendes. Sekretariatet tager stilling til, om punkterne kan klares over mail eller om der er behov for at mødes som planlagt. 14

15 9) Eventuelt Sagsfremstilling Indstilling Konklusion 15

16 10) Næste styregruppemøde Sagsfremstilling Næste styregruppemøde er aftalt til: Tirsdag den 24. juni 2014 kl , formøde Kommende styregruppemøder i 2014: Fredag den 10. oktober 2014 kl , formøde kl Konklusion Jf. punkt 8 på dagsordenen tager sekretariatet stilling til om mødet den 24. juni skal afholdes eller kan klares over mail. 16

17 Bilag A Porteføljeoverblik rapport KAP-H Koncern Praksis Region Hovedstaden Kongens Vænge Hillerød Telefon: Mail: Status over overordnet styring af KAP-H Overordnet styring af KAP-H Journal nr: Dato: OK OBS! FARE!! Strategisk styring Ressourcestyring Aktivitetsstyring Organisatorisk styring Status Strategisk styring KAP-H skal arbejde med at definere og formidle, hvor organisationen ønsker sig hen. Der er indledt dialog med Lægeforeningen om, hvorledes KAP-H kan have en rolle i forhold til specifik efteruddannelse. Når der forelægger retningslinjer for klinikkers akkreditering, vil sekretariatet udarbejde oplæg til, hvordan KAP-H kan understøtte klinikkerne i at blive akkrediteret. Det var planlagt, at der på dette styregruppemøde skulle fremlægges et punkt om tanker om evaluering af KAP-H. Dette punkt er udskudt for at få tid til at arbejde mere med det. Ressourcestyring Der er ansat to nye medarbejdere i KAP-H sekretariat, som erstatning for Nanna og Heidi, der har fået stillinger i regionens kvalitetsteam: Anne Sophie Bech Mikkelsen er startet 1/5 og Hanne Vig Flyger starter 1/6. 1

18 Anne Sophie er kandidat i folkesundhedsvidenskab fra Anne Sophie kommer fra en stilling i regionens center for kommunikation og har tidligere arbejdet i Novo Nordisk, hvor hun bl.a. har international projekterfaring. Hanne kommer fra en stilling som sundhedskoordinator i Hørsholm Kommune og tidligere fra Fredensborg Kommune, hvor hun bl.a. har erfaring med implementering af forløbsprogrammer. Hanne har bl.a. også arbejdet som projektleder i Kræftens Bekæmpelse. Hanne er Cand. Brom og har en master i ledelse og organisationsudvikling. Temaansvarlige i sekretariatet er herefter: Anette Sonne: Tværsektorielt inkl faglig redaktør, DGE Anne Sophie: Medicin inkl AK, Patientsikkerhed Hanne: Organisering inkl Den Ældre Patient, forløbsprogrammer, Årskurser i ledelse og praksismanagement, samt Datafangst, IT inklusiv FMK Aktivitetsstyring KAP-H har afholdt fire velbesøgte temamøder om AK. Planområde Syd: 17 tilmeldte Planområde Byen: 29 tilmeldte Planområde Nord: 28 tilmeldte Planområde Midt: 34 tilmeldte Desuden er der planlagt et temamøde på Bornholm, hvor der pt. er 15 tilmeldte. Der har været meget positiv tilbagemelding fra deltagerne. Klinikkerne har været parate til at deltage i AK workshops og det er indtrykket at klinikker er ved at være klar til at efterspørge tilbud. Roadshows til at understøtte implementering af opfølgende hjemmebesøg er under planlægning og de første udrulles den 3. juni i Gladsaxe kommune og den 10. juni i Brøndby kommune. Projekterne har arbejdet med at fastlægge indhold, tid og sted for tilbud til klinikerne, samt at udarbejde tekster til aktivitetskataloget. KAP-H er således ved at have en bred række af tilbud til klinikkerne og kataloget forventes klar til udsendelse i slutningen af maj. Organisatorisk styring Det første møde i den administrative interessentgruppe afholdes 15/5. Det stiles efter på mødet at få afklaret, hvordan gruppen kan arbejde sammen. 2

19 Projektstatus: Implementering af kræftplan III: Vedlagt er status for planlægningen af den kommende indsats i forhold til praktiserende læger i henhold til kræftpakke III. Der afventes svar fra sundhedsstyrelsen, hvorvidt midlerne kan anvendes efter Der tages derfor forbehold for beskrevne aktiviteter i

20 Bilag B Kvalitet i Almen Praksis i Hovedstaden Journal nr: Projektoverblik: Implementering af kræftplan III Formål: I forbindelse med vedtagelsen af kræftplan III bevilligede Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse 2,6 mio. kr. til at opdatere almen praksis indenfor symptomer på kræft og på kriterier for henvisning til pakkeforløb i løbet af 2012 og Bevillingen dækker også opdatering af almen praksis inden for palliative forløb og rehabilitering. Indsatsen består af en række aktiviteter, der understøtter dette formål. Styregruppen er tidligere blevet orienteret om aktiviteter, der forløb i 2013 og evalueringen af disse. Aktiviteterne fremadrettet er Workshop med fokus på tidlig opsporing // foråret 2014 Workshops med fokus på tidlig opsporing og social ulighed // efteråret regionale temadage med fokus på det palliative forløb // efteråret 2014 Udvikling af palliationspallette til brug i egen praksis (film, e-learning o.l.) // 2014 Sessioner på Store Praksisdag 2015 om kræft/alternativt en kræftpraksisdag Effektmål: Effektmål udvikles særskilt under hver aktivitet. Nedenfor er effektmålene beskrevet overordnet uden kvantificerbare mål. Almen praksis har fået øget viden om rolle i palliativt forløb og om rolle i tidlig opsporing Almen praksis har fået øget viden om organisering Almen praksis har fået øget viden om samarbejdspartneres roller indenfor tidlig opsporing og palliation Almen praksis har fået introduceret relevant it-understøttelse i forbindelse med palliative forløb og tidlig opsporing Sammenhæng med øvrige KAP-H-indsatser: Indsatsen er tværgående med forankring i organisationstemaet og med sammenhæng til specialepraksiskonsulenter på hospitaler og i DGE, som tilbyder koncentrat af aktiviteter til DGEgrupper. Herudover er der etableret samarbejde med Center for HR om planlægning af de regionale temadage og om udvikling af palliationspalletten. 1

21 Kvartalvis status fra projektledere til styregruppen for KAP-H Projektets titel: Implementering af kræftplan III Projektfase: Planlægning, 2. kvartal 2014 Status Styringsparametre OK OBS! FARE!! Økonomi Målsætninger Tidsplan Risici Konkret projektoverblik Projektøkonomi: Der er ansøgt om forlængelse af brug af midler frem til Hvis ansøgningen ikke imødekommes vil projektledelsen genvurdere planen for aktiviteter. Hvis bevillingen ikke godkendes forlænget, er der ca. 1,2 mio. ubrugte midler. Målsætninger: Målsætninger udvikles under de enkelte indsatser. Tidsplan: Foråret/sommeren workshop om tidlig opsporing Planlægning regionale temadage Udvikling palliationspalette DGE-tilbud online Efteråret workshops om tidlig opsporing og ulighed i sundhed 2 regionale temadage om palliation Udvikling af palliationspallette Vinteren 2015 Sessioner på store Praksisdag 2015 Palliationspallette færdigudviklet 2

22 Risici: Det er endnu ukendt, om vi får godkendt, at brug af midler forlænges frem til Væsentlige aktiviteter i dette kvartal 16. juni 2014 afholdes workshop om tidlig opsporing af kræftpatienter med information om tarmscreening Planlægning af regionale temadage (Kirsten Sander, Thomas Gorlén og Mona-Lene Kjærgård sammen med Center for HR) Udvikling af palliationspallette (Thomas Gorlén og Mona-Lene Kjærgård) Markedsføring og formidling af tilbud: DGE og workshop om tidlig opsporing og social ulighed i PraksisNyt og via DGE-annoncering og møder. Forventede væsentlige aktiviteter i næste kvartal Omkring august/september afholdes workshop om tidlig opsporing og ulighed i sundhed Videre planlægning af regionale temadage Videre planlægning af palliationspallette 3

23 Bilag C Beskrivelse af indsatsen for understøttelse af brugen af FMK efter relancering af FMK på regionens hospitaler Patientsikkerhed Organisering it Tværsektorielle samarbejde Medicin DGE 1

24 Indledning I foråret 2014 blev FMK relanceret på regionens hospitaler. I den forbindelse er det afgørende for en succesfuld brug af FMK, at de praktiserende læger i regionen anvender FMK korrekt, og at der tages hånd om de eventuelle udfordringer der måtte opstå i kommunikationen på tværs af sektorgrænser. I det følgende beskrives, hvilke tiltag KAP-H påtænker at sætte i værk, for at understøtte brugen af FMK i almen praksis i forbindelse med relanceringen. Baggrund Da hospitalerne i Region H startede med at bruge FMK, var der mange praktiserende læger, der anskaffede og begyndte at bruge FMK. Udbredelsen af FMK hos de praktiserende læger i Region Hovedstaden var længe førende. Men nu er der kommet aktivitet i de andre regioner og anvendelsen af FMK i Region Hovedstaden ligger nu lavest, med en udbredelse hos de praktiserende læger på 80,0 % og en anvendelse på 76,2 %. Udbredelsen på landsplan er 83,5 % og anvendelsen 81,2 %. Tallene for praktiserende speciallæger ligger en del lavere, nemlig en anskaffelse på 59,7 % og anvendelse på 56,0 % nationalt. I Region Hovedstaden er tallene 50,0 % og 45,0 %. Blandt de læger, der er registreret som at de anvender FMK, er der mange, der ikke bruger FMK på den rigtige måde. De ordinerer og forny recepter i deres FMK-modul, men tilretter ikke FMK løbende, så det er retvisende. Mange observerer slet ikke, hvad der står på FMK. Dette resulterer i mange misvisende fælles medicinkort, hvor der kan være bl.a. dobbeltordinationer, forkerte doseringer og ordinationer der burde være seponeret. Det er den største udfordring. Det er også vigtigt, at lægerne bliver fortrolige med begrebet Lægemiddelordination, som hele FMK bygger på. Der er et ønske fra såvel hospitaler som kommuner, at de praktiserende læger afstemmer medicinkortene. Der er enighed om, at der ved elektive indlæggelser skal foreligge et afstemt medicinkort, mens situationen i forhold til kommunerne er uafklaret. Hvis patienternes medicinkort ikke løbende holdes vedlige, kan det være tidskrævende at afstemme medicinkortet f.eks. i forbindelse med en indlæggelse, og man kan frygte, at der opstår situationer, hvor det ikke sker. Det vil især gælde kroniske patienter, der typisk får meget medicin. Der er blandt mange lægerne i begge sektorer en afstandtagen fra at afstemme. De føler det er meget ansvar pådragende. Det er vigtigt at medicinafstemningen afdramatiseres. Hvis relanceringen af FMK skal blive en succes, skal vi prøve at få budskabet om korrekt anvendelse af FMK så bredt ud som muligt. Desværre har det vist sig, at meget af den undervisning, som der blev givet da FMK blev taget i anvendelse i første omgang, har været spildt. Udviklingen viser at det var præmaturt. FMK-indsatsen drøftes fortsat løbende i en arbejdsgruppe med deltagelse af It-konsulent Jens Parker, datakonsulenter fra Center for Sundhed, projektleder for implementering af hjerte-kar og organisering Jørgen Jensen, Faglig Koordinator Michel Kjeldsen og tovholder fra KAP-H sekretariatet. Formål: Formålet med indsatsen er overordnet at bidrage til kvaliteten af de data der findes i FMK ved at højne andelen af praktiserende læger, der anvender FMK korrekt. Herunder: - Løbende sørger for at FMK er ajourført 2

25 - Afstemmer FMK ved indlæggelse af patient Mål: At 70 % af de praktiserende læger i Region Hovedstaden anvender FMK korrekt den At 80 % af de praktiserende læger i Region Hovedstaden anvender FMK korrekt Andelen af (utilsigtede) dobbeltordinationer i FMK nærmer sig 0. Leverancer: Undervisning af KAP-H-konsulenter (forår-sommer 2014) Konsulenter med organisationskompetencer og medicinkompetencer fik i februar 2014 undervisning i FMK. Formålet med denne undervisning var at konsulenterne, uden at være eksperter, vil kunne være med til at udbrede kendskabet til den rette anvendelse af FMK og fortælle den gode historie. Tilsvarende undervisning af specialepraksiskonsulenterne og hospitalspraksiskonsulenterne er under planlægning i juni. Styregruppens formandskab har godkendt at hospitalspraksiskonsulenterne og specialepraksiskonsulenterne honoreres særskilt for deltagelse i FMK undervisning i tillæg til deres faste konsulenthonorar. Koordineringsmøder med sekundærsektoren (løbende) I forbindelse med relanceringen af FMK på Regionens hospitaler, er der holdt en række koordineringsmøder med bl.a. hospitals direktør Kurt Jespersen og enhedschef CIMT Niels Reichstein Larsen. FMK-redskab til konsulenter (april 2014) It-konsulent Jens Parker har udviklet et PowerPoint-redskab, der belyser de centrale problemstillinger, som kan indgå i konsulenternes værktøjskasse. Formålet med værktøjet er, at konsulenterne kan give klinikker, som de er i berøring med, en introduktion til korrekt brug af FMK, hvis dette findes relevant i den pågældende indsats. Skriftlig udmelding til praktiserende læger via Sundhed.dk og PraksisNyt (maj 2014) Der laves en skriftlig udmelding til de praktiserende læger i regionen om relanceringen af FMK på hospitalerne, og hvad der forventes af den praktiserende læge i arbejdet med FMK. Udmeldingen skal også beskrive hvilke aktører der kan kontaktes, hvis de praktiserende læger har spørgsmål eller udfordringer i forbindelse med FMK. Det kunne bl.a være medicinkort som stadig er suspenderet selv om patienten er udskrevet eller medicinkort der ikke er afstemt ved udskrivelsen. Det undersøges om udmeldingen kan sendes ud som et ekstraordinært PraksisNyt i maj. I tillæg udarbejdes en vejledning til brug for den enkelte praktiserende læge, der bl.a. linker til allerede udarbejdede undervisningsmaterialer, FAQ mv. Temamøde (juni 2014) Den 19. juni 2014 planlægges et temamøde om FMK for de praktiserende læger og praksispersonale i Region Hovedstaden. Formålet er at oplyse om korrekt brug af FMK, belyse tvivlsspørgsmål om lægens rolle og ansvar, samt adressere eventuelle udfordringer i det tværsektorielle samarbejde omkring FMK. Ud fra tilslutningen til dette møde tages der stilling til om der skal afholdes flere temamøder af denne art. Øvrige Muligheden for at bruge E-learning skal undersøges. 3

26 Der kunne tilbydes undervisning til PLO-kommuner, DGE-grupper og andre lægegrupper, hvor det er relevant. Budget: temamøde 19. juni SPK+HPK i alt forventet deltagerantal lokaleleje og forplejning, kr Underviserhonorar, kr konsulenthonorar for, kr. deltagelse, kr Konsulentkørsel, kr Sum, kr I budgettet er ikke inddraget eventuelle udgifter til E-learning eller gruppeundervisning Tidsplan: Leverancer feb- 14 mar- 14 apr- 14 maj- 14 jun- 14 undervisning af konsulenter i KAP-H x x udarbejdelse af FMK-redskab til x konsulenter Skriftlig udmelding til praktiserende x læger Temamøde for almen praksis x Koordineringsmøder med hospitalerne x x x x (x)* *temamødet for almen praksis kan gentages ved behov. Integration og samarbejde med øvrige indsatser I KAP-H: It-konsulenter (Jens Parker er tovholder for FMK-indsatsen i KAP-H) Medicinkonsulenter (FMK-ambassadører, basiskundskaber) Organisationskonsulenter (FMK-ambassadører, basiskundskaber) Hospitalspraksiskonsulenter og specialepraksiskonsulenter (FMK-ambassadører, basiskundskaber samt kontakt mellem hospital og almen praksis) Patientsikkerhedskonsulenter (Fokus på UTH er i forbindelse med anvendelse af FMK) Øvrige Datakonsulenterne i Center for Sundhed afholder i 2014 en række systemspecifikke kurser i FMK i samarbejde med lægesystemleverandørerne. Det er meget vigtigt at KAP-H temamødet og datakonsulenternes systemspecifikke kurser understøtter (frem for udkonkurrerer) hinanden. Indsatstype: Smal indsats/bred målgruppe jul- 14 aug- 14 sep- 14 4

27 Bilag D Kvalitet i Almen Praksis i Hovedstaden Journal nr: Tidsplan for Kap-H s aktivitetskatalog 2014 Tirsdag d. 6. maj Kap H modtager katalog Torsdag d. 8. maj Kap H godkender katalog og sender evt. rettelser til WM Fredag d. 9. maj WM tilretter (1. korrektur) og sender til Kap H Tirsdag d. 13. maj Kap H godkender 2. korrektur WM tilretter evt. og returnere til Kap H Onsdag d. 14. maj Kap H godkender endelig korrektur WM laver trykklar fil og sender til tryk Fredag d. 23. maj Katalog færdig-trykt Mandag d. 26. maj onsdag d. 28. maj Distribution af katalog

28 Bilag E Evaluering af Store Praksisdag 2014 Indledning: Store Praksisdag 2014 blev sædvanen tro afholdt i uge 5 på Hotel Scandic i København. Store Praksisdag har nu gennem en årrække vist sig attraktiv og samlende for almen praksis i Region H, og søgningen til dagen har igen i år været stigende med fuldtegning af dagen efter få ugers tilmelding. Strukturen af dagen er stort set uændret gennem årene: dagen åbnes med en plenum-session, hvorefter kursisterne kan gå til 8 sideløbende sessioner. Efter den første del af dagen er der frokost, og derefter følger så 2 gange 8 sideløbende sessioner. Endelig afsluttes dagen med endnu en plenum-session. Der er sørget for, at der i alle sessionsgrupper minimum er 1 kursus rettet specifikt mod klinik-personale. Kursuslokalerne er fordelt på 1 stor plenum sal, 3 mindre lokaler (med plads til 40 kursister) og 4 større (med plads til 60 kursister). I fællesarealet mellem kursuslokalerne er der en Markedsplads, hvor der i pauserne mellem kurserne bliver præsenteret forskellige samarbejdspartnere, projekter eller andre interessenter, som har relation til almen praksis i Region H. For enden af fællesarealet er sekretariatet placeret. Dette år var sagsgangen ift. projektgodkendelsen meget forsinkende for projektet. Pengene blev således først bevilliget i september måned, hvilket medførte, at det på forhånd reserverede Hotel Scandic i mellemtiden var blevet lejet ud til anden side. Dog lykkedes det heldigvis at finde en anden dag at afholde kursusdagen, men pga. kursets størrelse er der ikke mange egnede kursussteder at vælge mellem i København. Det overordnede tema, indledningssessionen og afslutningssessionen blev planlagt i tæt samarbejde med chefkonsulent Mona-Lene Kjærgård fra Kvaliteam, Center for Sundhed. Forslag til undervisningsemner blev indsamlet blandt de mest søgte emner fra sidste år, forslag fra sidste år, indkomne forslag fra tidligere kursusledere og projektledelsens øvrige netværk. Der blev ikke som de forrige år pga. den stramme tidsplan afholdt et åbent planlægningsmøde. Den endelig plan med udvælgelse for dagen blev derefter foretaget.

VEJLEDNING F O R EFTERUDDANNELSES- OG SUPERVISIONSGRUPPER

VEJLEDNING F O R EFTERUDDANNELSES- OG SUPERVISIONSGRUPPER JUNIOR DGE-GRUPPER NU OGSÅ FOR FASE 2 LÆGER LÆS MERE PÅ SIDE 11! VEJLEDNING F O R EFTERUDDANNELSES- OG SUPERVISIONSGRUPPER DGE I REGION H DECENTRAL GRUPPEBASERET EFTERUDDANNELSE T: 3866 5299 og M: 2360

Læs mere

Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalget for almen praksis i Region Hovedstaden

Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalget for almen praksis i Region Hovedstaden Årsrapport 2013 Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalget for almen praksis i Region Hovedstaden Indholdsfortegnelse Indhold 1. Indledning... 3 2. Opgaver for Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalget (KEU)...

Læs mere

VEJLEDNING F O R EFTERUDDANNELSES- OG SUPERVISIONSGRUPPER

VEJLEDNING F O R EFTERUDDANNELSES- OG SUPERVISIONSGRUPPER JUNIOR DGE-GRUPPER LÆS MERE PÅ SIDE 11! VEJLEDNING F O R EFTERUDDANNELSES- OG SUPERVISIONSGRUPPER Decentral Gruppebasere t Efteruddann else (DGE) Medicin Tværsek torielt samarbejde Organisering Patientsikkerhed

Læs mere

VEJLEDNING F O R EFTERUDDANNELSES- OG SUPERVISIONSGRUPPER

VEJLEDNING F O R EFTERUDDANNELSES- OG SUPERVISIONSGRUPPER JUNIOR DGE-GRUPPER LÆS MERE PÅ SIDE 11! VEJLEDNING F O R EFTERUDDANNELSES- OG SUPERVISIONSGRUPPER Kvalitet i Almen Praksis i Hovedstaden VEJLEDNING FOR EFTERUDDANNELSES- OG SUPERVISIONSGRUPPER AT VÆRE

Læs mere

VEJLEDNING F O R EFTERUDDANNELSES- OG SUPERVISIONSGRUPPER

VEJLEDNING F O R EFTERUDDANNELSES- OG SUPERVISIONSGRUPPER JUNIOR DGE-GRUPPER NU OGSÅ FOR FASE 2 LÆGER LÆS MERE PÅ SIDE 11! VEJLEDNING F O R EFTERUDDANNELSES- OG SUPERVISIONSGRUPPER DGE I REGION H DECENTRAL GRUPPEBASERET EFTERUD- DANNELSE T: 2360 9928 E: DGE@REGIONH.DK

Læs mere

Indsatsbeskrivelse for psykiatrisamarbejdet

Indsatsbeskrivelse for psykiatrisamarbejdet Indsatsbeskrivelse for psykiatrisamarbejdet Journal nr: 14000943 27-02-2014 Formål (opgave): Konsulenterne i psykiatrisamarbejdet arbejder for patientforløb af høj kvalitet på tværs af sektorer herunder

Læs mere

Vejledning for DGE & Supervisions grupper

Vejledning for DGE & Supervisions grupper Vejledning for DGE & Supervisions grupper DGE [Decentral Gruppebaseret Efteruddannelse - Region Hovedstaden] DGE Ø Farimagsgade 5 Opgang S Bygning 24, 1.sal 1014 Kbh K T: 2360 9928 E: dge@regionh.dk W:

Læs mere

Organisation, fokusområder og konsulenter

Organisation, fokusområder og konsulenter Kvalitet i Almen Praksis i Hovedstaden Organisation, fokusområder og konsulenter Information til samarbejdspartnere, nov. 2013 KAP-H s konsulenter i Regionsrådssalen på intromødet den 7. november 2013.

Læs mere

Tværsektoriel vejledning om anbefalede arbejdsgange i forbindelse med implementering af Fælles Medicinkort (FMK) på sygehuse og i praksissektoren

Tværsektoriel vejledning om anbefalede arbejdsgange i forbindelse med implementering af Fælles Medicinkort (FMK) på sygehuse og i praksissektoren Region Syddanmark Sagsnr. 13/31059 Tværsektoriel vejledning om anbefalede arbejdsgange i forbindelse med implementering af Fælles Medicinkort (FMK) på sygehuse og i praksissektoren Indholdsfortegnelse.....Side

Læs mere

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. Praksisplanudvalget 10-06-2014 09:00. Mødelokale på regionsgården. Praksisplanudvalget - mødesager

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. Praksisplanudvalget 10-06-2014 09:00. Mødelokale på regionsgården. Praksisplanudvalget - mødesager BESLUTNINGER Praksisplanudvalget - mødesager Praksisplanudvalget MØDETIDSPUNKT 10-06-2014 09:00 MØDESTED Mødelokale på regionsgården MEDLEMMER Borgmester Jørgen Glenthøj, Frederiksberg Kommune Kommunalbestyrelsesmedlem

Læs mere

Årsrapport Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalget for almen praksis i Region Hovedstaden

Årsrapport Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalget for almen praksis i Region Hovedstaden Årsrapport 2011 Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalget for almen praksis i Region Hovedstaden Indholdsfortegnelse 1. Indledning. side 3 2. Mål for Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalgets arbejde side 3

Læs mere

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. KAP-H Styregruppe. Mødeleder: Jesper Lihn. * Formøde afholdes kl. 16.00-17.00 i H6 14-04-2016 16:00

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. KAP-H Styregruppe. Mødeleder: Jesper Lihn. * Formøde afholdes kl. 16.00-17.00 i H6 14-04-2016 16:00 BESLUTNINGER KAP-H styregruppe KAP-H Styregruppe Mødeleder: Jesper Lihn * Formøde afholdes kl. 16.00-17.00 i H6 MØDETIDSPUNKT 14-04-2016 16:00 MØDESTED Regionsgårdens mødelokale H6 MEDLEMMER Else Hjortsø

Læs mere

Strategien for den sammenhængende indsats på forebyggelses- og sundhedsfremmeområdet.

Strategien for den sammenhængende indsats på forebyggelses- og sundhedsfremmeområdet. Sundhedsstyrelsens konference: Sundhedsaftalerne arbejdsdeling, sammenhæng og kvalitet Axelborg den 2. november 2007. Strategien for den sammenhængende indsats på forebyggelses- og sundhedsfremmeområdet.

Læs mere

Oversigt over støttemuligheder for praktiserende læger i Region Syddanmark

Oversigt over støttemuligheder for praktiserende læger i Region Syddanmark KVALITETSUDVIKLING OG EFTERUDDANNELSE Oversigt over støttemuligheder for praktiserende læger i Region Syddanmark www.regionsyddanmark.dk/keu-syd KEU syd Støtte fra Kvalitets- og EfteruddannelsesUdvalget

Læs mere

Det Regionale Samarbejdsudvalg vedrørende Psykologområdet

Det Regionale Samarbejdsudvalg vedrørende Psykologområdet BESLUTNINGER Det Regionale Samarbejdsudvalg vedrørende Psykologområdet DET REGIONALE SAMARBEJDSUDVALG vedrørende Psykologområdet * Der afholdes formøde for politikere kl. 13.00-14.00 i mødelokale H3 *

Læs mere

Samarbejdsudvalget vedrørende almen praksis i Region Hovedstaden

Samarbejdsudvalget vedrørende almen praksis i Region Hovedstaden BESLUTNINGER Samarbejdsudvalget vedrørende almen praksis i Region Hovedstaden SAMARBEJDSUDVALGET vedrørende almen praksis i Region Hovedstaden * Der afholdes formøde for politikere kl. 16.00-17.00 i det

Læs mere

REFERAT. Møde: Styregruppemøde KAP-H. Dato: 11. marts 2014. Kl.: 09.00 11.00 Formøde for styregruppen 08:30-09:00. Sted: Regionsgården, lokale H4

REFERAT. Møde: Styregruppemøde KAP-H. Dato: 11. marts 2014. Kl.: 09.00 11.00 Formøde for styregruppen 08:30-09:00. Sted: Regionsgården, lokale H4 REFERAT Møde: Styregruppemøde KAP-H Dato: 11. marts 2014 Kl.: 09.00 11.00 Formøde for styregruppen 08:30-09:00 Sted: Regionsgården, lokale H4 Deltagere: Birgitte Alling Møller Kaare Rossel Else Hjortsø

Læs mere

Arbejdsgruppen vedr. forebyggelse af indlæggelser og genindlæggelser

Arbejdsgruppen vedr. forebyggelse af indlæggelser og genindlæggelser REFERAT Møde i: Arbejdsgruppen vedr. forebyggelse af indlæggelser og genindlæggelser Dato: 10. september 2015 Kl.: 9:00-12:00 Sted: Deltagere: Hvidovre Hospital, Kettegård Alle 30, 2650 Hvidovre lokale

Læs mere

DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk

DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk Dagsorden. Regionsbestyrelsesmøde Start: mandag den 19. januar 2009 kl. 14-19.

Læs mere

Sundheds it under sundhedsaftalen

Sundheds it under sundhedsaftalen Sundheds it under sundhedsaftalen Et sammenhængende og borger nært sundhedsvæsen forudsætter hurtig præcis kommunikation mellem de forskellige aktører. Målsætningen i sundhedsaftalen for 2008 2010 (Gl.

Læs mere

Projektbeskrivelse for udvikling og forankring af det tværsektorielle samarbejde i Randersklyngen

Projektbeskrivelse for udvikling og forankring af det tværsektorielle samarbejde i Randersklyngen Projektbeskrivelse for udvikling og forankring af det tværsektorielle samarbejde i Randersklyngen 1. Baggrund Udviklingen i sundhedsvæsnet stiller nye krav til almen praksis, hospitalerne og kommunerne

Læs mere

SUNDHEDSAFTALE

SUNDHEDSAFTALE Kommissorium for permanent arbejdsgruppe vedr. Patientrettet forebyggelse og kronisk sygdom Godkendt: Den administrative styregruppe den 27. marts 2015. Bemærkning: Baggrund Region Hovedstaden og kommunerne

Læs mere

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 4 Sundheds IT og digitale arbejdsgange

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 4 Sundheds IT og digitale arbejdsgange Udvikling af Sundhedsaftalen 2015 2018 Kommissorium for Indsatsområde 4 Sundheds IT og digitale arbejdsgange 1 Kommissorium for arbejdet med indsatsområde 4 Sundheds-IT og digitale arbejdsgange 070314

Læs mere

REFERAT. Dagsorden. Møde: Styregruppemøde KAP-H. Dato: Torsdag den 7. maj 2015. Tidspunkt: Kl. 09.00-11.00 Formøde for styregruppen kl. 08.00-09.

REFERAT. Dagsorden. Møde: Styregruppemøde KAP-H. Dato: Torsdag den 7. maj 2015. Tidspunkt: Kl. 09.00-11.00 Formøde for styregruppen kl. 08.00-09. REFERAT Møde: Styregruppemøde KAP-H Dato: Torsdag den 7. maj 2015 Tidspunkt: Kl. 09.00-11.00 Formøde for styregruppen kl. 08.00-09.00 Sted: Deltagere: Regionsgården, mødelokale H6 Marianne Puge (afbud)

Læs mere

Krav 5. Sundhedskoordinationsudvalget Kommunal/regionale politiske styregrupper

Krav 5. Sundhedskoordinationsudvalget Kommunal/regionale politiske styregrupper Krav 5. Hvordan parterne følger op på aftalen. Der er indgået følgende aftaler om organisering af opfølgningen af sundhedsaftalerne. Målsætningen er en sammenhængende opgavefordeling mellem de involverede

Læs mere

Handleplan 2011. Praksiskonsulentordningen i Region Hovedstaden. Koncern Praksis. Praksiskonsulentordningen i Region Hovedstaden

Handleplan 2011. Praksiskonsulentordningen i Region Hovedstaden. Koncern Praksis. Praksiskonsulentordningen i Region Hovedstaden Praksiskonsulentordningen i Region Hovedstaden Handleplan 2011 Praksiskonsulentordningen i Region Hovedstaden Handleplan 2011 November 2010 Koncern Praksis November 2010 Koncern Praksis Indledning I løbet

Læs mere

SUNDHEDSAFTALE

SUNDHEDSAFTALE Kommissorium for permanent arbejdsgruppe vedr. forebyggelse af indlæggelser og genindlæggelser Godkendt: Den administrative styregruppe den 27. marts 2015 Bemærkning: Baggrund Region Hovedstaden og kommunerne

Læs mere

Udkast til kommissorium for arbejdet med indsatsområde 2 Behandling og pleje

Udkast til kommissorium for arbejdet med indsatsområde 2 Behandling og pleje Udkast til kommissorium for arbejdet med indsatsområde 2 Behandling og pleje Generel indledning. I 2014 skal kommuner og regioner jfr. Sundhedslovens 205 indgå nye sundhedsaftaler, som skal fremsendes

Læs mere

Samarbejdsudvalget vedrørende Psykologhjælp

Samarbejdsudvalget vedrørende Psykologhjælp BESLUTNINGER Samarbejdsudvalget vedrørende Psykologhjælp SAMARBEJDSUDVALGET vedrørende Psykologhjælp * Der afholdes formøde for politikere kl. 09.30-10.00 i mødelokale H4 * Der afholdes formøde for psykologerne

Læs mere

FYAM-kampagnen 2014/15 Crescendo Q-valitet. Hvad er Q-cirkler?

FYAM-kampagnen 2014/15 Crescendo Q-valitet. Hvad er Q-cirkler? Hvad er Q-cirkler? Kvalitetscirkler, også kaldet Peer Review Groups, er almindeligt anvendt i primærsektoren i Europa til at reflektere over og forbedre standardpraksis over tid. De repræsenterer en social

Læs mere

Den politiske styregruppes repræsentanter fra Morsø Kommune er 2 politiske repræsentanter

Den politiske styregruppes repræsentanter fra Morsø Kommune er 2 politiske repræsentanter Krav 6. Hvordan parterne følger op på aftalen. Der er indgået følgende aftaler om organisering af opfølgningen af sundhedsaftalerne. Målsætningen er en sammenhængende opgavefordeling mellem de involverede

Læs mere

Udvikling af tværsektorielt forløbsprogram for mennesker med diabetes

Udvikling af tværsektorielt forløbsprogram for mennesker med diabetes Udvikling af tværsektorielt forløbsprogram for mennesker med diabetes Sagsfremstilling: Det Administrative Kontaktforum besluttede på mødet d. 21. september 2016 at igangsætte udviklingen af det tværsektorielle

Læs mere

Område: Sundhedsstaben og Fælleskommunalt Sundhedssekretariat Dato: 28. februar 2013

Område: Sundhedsstaben og Fælleskommunalt Sundhedssekretariat Dato: 28. februar 2013 Område: Sundhedsstaben og Fælleskommunalt Sundhedssekretariat Dato: 28. februar 2013 Som led i satspuljeaftalen for 2012-2015 blev der afsat i alt 200,4 mio. kr. til en national handlingsplan for den ældre

Læs mere

Årsrapport for DGE Region Hovedstaden - 2015

Årsrapport for DGE Region Hovedstaden - 2015 Procent Årsrapport for DGE Region Hovedstaden - 2015 Statistik Antal læger i regionen pr. 1.10.: 2013: 1075 2014: 1065 2015: 1022 1.200 960 720 480 240 0 Antal læger i Region H 2013 2014 2015 Andel af

Læs mere

Igangværende indsatser fra Sundhedsaftalen

Igangværende indsatser fra Sundhedsaftalen 1 Igangværende indsatser fra Sundhedsaftalen 2011-2014 Forebyggelse TSG Flowdiagram for selvmordsforebyggelse en opgave fra 2. generations sundhedsaftale, som snart kan færdiggøres. Center for Selvmordsforebyggelse,

Læs mere

REVIDERET REFERAT. Revideret referat fra møde i Samordningsudvalget ved Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler den 8. marts 2012

REVIDERET REFERAT. Revideret referat fra møde i Samordningsudvalget ved Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler den 8. marts 2012 Bispebjerg Hospital Frederiksberg Hospital Direktionen REVIDERET REFERAT Telefon Direkte Fax Mail Web 3531 3531 3531 6749 mchr0085@bbh.regionh.dk www.regionh.dk Dato: 17. april 2012 Revideret referat fra

Læs mere

Status på forløbsprogrammer 2014

Status på forløbsprogrammer 2014 Dato 19-12-2014 Sagsnr. 4-1611-8/14 kiha fobs@sst.dk Status på forløbsprogrammer 2014 Introduktion I dette notat beskrives den aktuelle status på udarbejdelsen og implementeringen af forløbsprogrammer

Læs mere

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. Sundhedskoordinationsudvalget 13-05-2015 09:00. Mødelokale på regionsgården

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. Sundhedskoordinationsudvalget 13-05-2015 09:00. Mødelokale på regionsgården BESLUTNINGER Sundhedskoordinationsudvalget - mødesager Sundhedskoordinationsudvalget MØDETIDSPUNKT 13-05-2015 09:00 MØDESTED Mødelokale på regionsgården MEDLEMMER Formand Per Seerup Knudsen Næstformand

Læs mere

Samarbejde om Patientsikkerhed i Region Sjælland

Samarbejde om Patientsikkerhed i Region Sjælland Samarbejde om Patientsikkerhed i Region Sjælland Definition: Utilsigtet hændelse (UTH) skyldes ikke patientens sygdom er skadevoldende, eller kunne have været det forekommer i forbindelse med behandling/sundhedsfaglig

Læs mere

Implementeringsplan for fodterapipraksis 2017

Implementeringsplan for fodterapipraksis 2017 Implementeringsplan for 2017 Center for Sundhed Region Hovedstaden Center for Sundhed Implementeringsplan for fodterapipraksis 2017 Implementeringsplan for 2017 (for Praksisplan for fodterapi 2017-2020)

Læs mere

DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk

DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk Dagsorden Regionsbestyrelsesmøde Tidspunkt: Torsdag d. 19. august 2010 kl. 14-19.00

Læs mere

Referat fra møde i. Klyngestyregruppen Vest, Region Midtjylland. Onsdag den 26. september 2012 kl. 16.00-18.00

Referat fra møde i. Klyngestyregruppen Vest, Region Midtjylland. Onsdag den 26. september 2012 kl. 16.00-18.00 Hospitalsenheden Vest Strategi og Plan Gl. Landevej 61 DK-7400 Herning Tel. +45 9927 2727 post@vest.rm.dk www.vest.rm.dk Referat fra møde i Klyngestyregruppen Vest, Region Midtjylland Onsdag den 26. september

Læs mere

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering Udvikling af Sundhedsaftalen 2015 2018 Kommissorium for Indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering 1 Kommissorium for arbejdet med indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering 070314 Generel indledning.

Læs mere

Handleplan 2010 praksiskonsulentordningen for fysioterapi

Handleplan 2010 praksiskonsulentordningen for fysioterapi Handleplan 2010 Koncern Praksis Handleplan 2010 praksiskonsulentordningen for fysioterapi Handleplan 2010 praksiskonsulentordningen for fysioterapi Marts 2010 Koncern Praksis Handleplan 2010 Indledning

Læs mere

Implementeringsplan for tværsektorielt forløbsprogram

Implementeringsplan for tværsektorielt forløbsprogram Implementeringsplan for tværsektorielt forløbsprogram for mennesker med KOL Indledning Region Syddanmark og de 22 kommuner har primo 2017 vedtaget et nyt forløbsprogram for mennesker med kronisk obstruktiv

Læs mere

NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE

NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE Børne- og Velfærdsforvaltningen Sundheds- og Bestillerafdelingen Sagsbehandler: Ronnie Fløjbo 07-02-2013/rof Sag: 13/5906 Forvaltningens bemærkninger til Politiske målsætninger på

Læs mere

Høringspart Øvrige bemærkninger herunder input til den praksisplan Forslag til ændringer i planen

Høringspart Øvrige bemærkninger herunder input til den praksisplan Forslag til ændringer i planen Høringspart Øvrige bemærkninger herunder input til den praksisplan Forslag til ændringer i planen Sundhedsstyrelsen Praksisplanudvalget har kompetencen til at beslutte, om der bør foretages yderligere

Læs mere

Sundhedsudvalget. Referat fra møde Tirsdag den 2. september 2014 kl i F 6

Sundhedsudvalget. Referat fra møde Tirsdag den 2. september 2014 kl i F 6 Sundhedsudvalget Referat fra møde Tirsdag den 2. september 2014 kl. 16.00 i F 6 Mødet slut kl. 16:45 MØDEDELTAGERE Jesper Wittenburg (A) Anne-Lise Kuhre (A) Jens Ross Andersen (V) Jørgen Bech (V) Kirsten

Læs mere

INITIATIV FORMÅL ØKONOMI AKTØR INDSATS I REBILD KOMMUNE Forbyggende initiativer, der kan reducere antallet af (gen)indlæggelser

INITIATIV FORMÅL ØKONOMI AKTØR INDSATS I REBILD KOMMUNE Forbyggende initiativer, der kan reducere antallet af (gen)indlæggelser I nedenstående er udmøntningsplanen for den ældre medicinske patient præsenteret skematisk. Ønskesuddybet viden om udmøntningsplanen henvises til Fælles udmøntningsplan for den ældre medicinske patient

Læs mere

Opsamling på fællesmødet for IT-koordinatorer november 2015

Opsamling på fællesmødet for IT-koordinatorer november 2015 TE/30.11.15 Opsamling på fællesmødet for IT-koordinatorer november 2015 Hotel Park Middelfart Viaduktvej 28 5500 Middelfart 2. november 2015 Velkomst og opfølgning på mødet i juni Tina og Kristian bød

Læs mere

Cancer i Praksis. Strategi for udvikling 2012-2014. Nære Sundhedstilbud Kvalitet og Lægemidler Cancer i Praksis

Cancer i Praksis. Strategi for udvikling 2012-2014. Nære Sundhedstilbud Kvalitet og Lægemidler Cancer i Praksis Cancer i Praksis Strategi for udvikling 2012-2014 En del af virksomhedsgrundlaget i Nære Sundhedstilbud, Kvalitet og Lægemidler Nære Sundhedstilbud Kvalitet og Lægemidler Cancer i Praksis Cancer i praksis

Læs mere

Metoder til evaluering og dokumentation

Metoder til evaluering og dokumentation Metoder til evaluering og dokumentation 22. - 23. januar og 9. marts 2009 Teknologisk Institut Taastrup 20. - 21. august og 7. oktober 2009 Teknologisk Institut Taastrup Indgående kendskab til forskellige

Læs mere

Status på implementering af praksisplan for fysioterapi

Status på implementering af praksisplan for fysioterapi Årlig status, november 2016 Center for Sundhed Region Hovedstaden Center for Sundhed Status på implementering af praksisplan for fysioterapi Årlig statusrapport for året 2016 af Praksisplan for fysioterapi

Læs mere

Den politiske styregruppes repræsentanter fra Kommunen er Orla Kastrup Kristensen og Gert

Den politiske styregruppes repræsentanter fra Kommunen er Orla Kastrup Kristensen og Gert Krav 3. Hvordan parterne følger op på aftalen Der er indgået følgende aftaler om organisering af opfølgningen af sundhedsaftalerne. Målsætningen er en sammenhængende opgavefordeling mellem de involverede

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Sundhedsudvalget Referat fra ordinært møde Tandplejen, Vallerødskolen, Stadionallé 12 Torsdag 26.06.2014 kl. 16:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 SU, Budget 2015-2018: Rådrumforslag,

Læs mere

Kære psykologer med ydernummer i Region H,

Kære psykologer med ydernummer i Region H, Kære psykologer med ydernummer i Region H, Hermed nyheder fra Region H. Kurset i november Evaluering af psykoterapi v. psykolog Bernt Langvasbråten (Norge) Fremmødet var lidt mindre end vanligt (ca. 80

Læs mere

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. SAMARBEJDSUDVALGET vedrørende Psykologhjælp

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. SAMARBEJDSUDVALGET vedrørende Psykologhjælp BESLUTNINGER Samarbejdsudvalget vedrørende Psykologhjælp SAMARBEJDSUDVALGET vedrørende Psykologhjælp * Der afholdes formøde for politikere kl. 9.30-10.00 i mødelokale H6 * Der afholdes formøde for psykologerne

Læs mere

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. SAMARBEJDSUDVALGET vedrørende tandlæger i Region Hovedstaden

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. SAMARBEJDSUDVALGET vedrørende tandlæger i Region Hovedstaden BESLUTNINGER Samarbejdsudvalget vedrørende tandlæger i Region Hovedstaden SAMARBEJDSUDVALGET vedrørende tandlæger i Region Hovedstaden * Der afholdes formøde for politikere kl. 16.00-17.00 i mødelokale

Læs mere

Program Fredag den 7. marts. 11.00Hvor langt er DAK-E kommet? Søren Friborg

Program Fredag den 7. marts. 11.00Hvor langt er DAK-E kommet? Søren Friborg KEU Drifter nogle ting Nyudvikler Program Fredag den 7. marts Koordinerer Samarbejder 11.00Hvor langt er DAK-E kommet? Søren Friborg APU Institut DAK-E APO Forskningsenheden PKODet almenmedicinske hus

Læs mere

Program for tværsektorielle kompetenceudviklingstilbud. i Region Hovedstaden

Program for tværsektorielle kompetenceudviklingstilbud. i Region Hovedstaden Program for tværsektorielle kompetenceudviklingstilbud i Region Hovedstaden Baggrunden for det tværsektorielle kompetenceudviklingsprogram Region Hovedstadens tværsektorielle kompetenceudviklingsprogram

Læs mere

Der er ikke foretaget ændringer i handlingsplanen i forhold til den version der blev forelagt Samarbejdsudvalget i december 2010.

Der er ikke foretaget ændringer i handlingsplanen i forhold til den version der blev forelagt Samarbejdsudvalget i december 2010. Handlingsplan for kvalitetssikring af medicinering almen praksis som tovholder for patientens samlede medicinering Systematik i medicingennemgang i Region Syddanmark Der er ikke foretaget ændringer i handlingsplanen

Læs mere

10. møde i Styregruppen for den ældre medicinske patient

10. møde i Styregruppen for den ældre medicinske patient Emne 10. møde i Styregruppen for den ældre medicinske patient Mødedato Onsdag den 6. marts 2013 kl. 10.00 11.30 Sted Deltagere Steen Dalsgård Jespersen, (formand) Arne Cyron, Region Sjælland Britt Bergstedt,

Læs mere

Introduktion til. Det Fælles Medicinkort

Introduktion til. Det Fælles Medicinkort Introduktion til Det Fælles Medicinkort Hvad er Fælles Medicinkort? Fælles Medicinkort (FMK) er en løsning, hvor alle borgere får et centralt opbevaret elektronisk medicinkort, der afspejler borgerens

Læs mere

Oplæg til DTHS fra Talesøjlemøde d. 7. april 2008

Oplæg til DTHS fra Talesøjlemøde d. 7. april 2008 Der mødte 21 deltagere op og hele landet var repræsenteret. Målet for dagen var at konkretisere Talesøjlens organisering og udarbejde oplæg desangående til DTHS. Opgaverne var at etablere de faglige netværk

Læs mere

Fra Ældresagen: Kai Nørrung, Ældresagens sygehusudvalg Region Hovedstaden

Fra Ældresagen: Kai Nørrung, Ældresagens sygehusudvalg Region Hovedstaden Patientinddragelsesudvalget Tværsektoriel udvikling PROTOKOL Møde i: Patientinddragelsesudvalget Dato: 26. august 2015 Kl.: 16.00-18.00 Sted: Regionsgården, Kongens Vænge 2, Hillerød, lokale H 5 Kongens

Læs mere

Dagsorden Kredsbestyrelsesmøde den 22. januar 2018

Dagsorden Kredsbestyrelsesmøde den 22. januar 2018 Dagsorden Kredsbestyrelsesmøde den 22. januar 2018 kl. 9.00 15.30 der er kaffe fra kl. 8.30 Dagsorden: 1. Mødets åbning 2. Dagsorden 2.1. Referat 3. Sager til behandling 3.1. KB s arbejdsform 3.1.1. Udkast

Læs mere

Referat af Regionsbestyrelsesmøde 23. marts 2015 kl. 13.00-17.30 i lokale 3 på Holmbladsgade 70, 2300 København S

Referat af Regionsbestyrelsesmøde 23. marts 2015 kl. 13.00-17.30 i lokale 3 på Holmbladsgade 70, 2300 København S Referat af Regionsbestyrelsesmøde 23. marts 2015 kl. 13.00-17.30 i lokale 3 på Holmbladsgade 70, 2300 København S Indhold Referat af Regionsbestyrelsesmøde... 1 1. Velkommen v. Tine Nielsen (5 min)...

Læs mere

Sundhedsudvalg REFERAT

Sundhedsudvalg REFERAT REFERAT Sundhedsudvalg Mødedato: Torsdag den 04-12-2008 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 15:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:10 Afbud: Fraværende: Alle mødt. Bemærkninger: Bent K. Andersen deltog til og med pkt.

Læs mere

Referat - Den tværsektorielle palliationsgruppe møde den 13. april 2015

Referat - Den tværsektorielle palliationsgruppe møde den 13. april 2015 Referat - Den tværsektorielle palliationsgruppe møde den 13. april 2015 13. april 2015 kl. 15.30-17.00 Roskilde Sygehus, Sygehusledelsens mødelokale, Indgang 1A, 1 sal. Deltagere Regionen Susanne Lønborg

Læs mere

1. Velkomst og præsentation Camilla Lønborg-Jensen bød velkommen og deltagerne præsenterede sig.

1. Velkomst og præsentation Camilla Lønborg-Jensen bød velkommen og deltagerne præsenterede sig. Center for Regional Udvikling Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Møde i: Styringskomiteen og Styregruppen for CEICAD Dato: 8. december 2015 Kl.: 14.00 15.00 Sted: Regionsgården, lokale H8 Telefon +45 38 66

Læs mere

Ansøgningsskema til Forebyggelsespuljen 2011.

Ansøgningsskema til Forebyggelsespuljen 2011. Koncern Plan og Udvikling Enhed for Kommunesamarbejde Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang Blok B Telefon 48 20 50 00 Direkte 4820 5411 Web www.regionh.dk Ref.: Line Sønderby Christensen Ansøgningsskema

Læs mere

Patientrettet forebyggelse og kronisk sygdom: Afrapportering 2015 og Årsplan 2016

Patientrettet forebyggelse og kronisk sygdom: Afrapportering 2015 og Årsplan 2016 Patientrettet forebyggelse og kronisk sygdom: Afrapportering 2015 og Årsplan 2016 Afrapportering af fremdriften. Arbejdsgruppen skal inden årets udgang afrapportere fremdriften til den administrative styregruppe.

Læs mere

KONKRETISERING AF FÆLLES SUNDHEDSHUS I HELSINGØR

KONKRETISERING AF FÆLLES SUNDHEDSHUS I HELSINGØR Center for Sundhed Tværsektoriel Udvikling Kongens Vænge 2 3400 Hillerød KONKRETISERING AF FÆLLES SUNDHEDSHUS I HELSINGØR Opgang B & D Telefon 3866 6000 Direkte 38666110 Mail csu@regionh.dk Baggrund Regionsrådet

Læs mere

Kl til på Pharmakon, Milnersvej 42, Hillerød.

Kl til på Pharmakon, Milnersvej 42, Hillerød. D A G S O R D E N REGION HOVEDSTADEN Onsdag den 10. april 2013 Kl. 12.00 til 14.00 på Pharmakon, Milnersvej 42, Hillerød. Møde nr. 11 Medlemmer: Kirsten Lee (formand) Thor Grønlykke Karin Dubin Maja Holt

Læs mere

1. Godkendelse af referatet fra BM 02/12/15

1. Godkendelse af referatet fra BM 02/12/15 Dagsorden for møde i: Bestyrelsen for Dato for møde: 21. januar 2016, kl. 18.30-20.30. For referat: Sted: Video - LifeSize Deltagere: Bente Andersen, Bjarne Rittig-Rasmussen, Anette Spence, Hans Stryger

Læs mere

KONKLUSIONER. Møde i: Arbejdsgruppen Sundheds-it og elektronisk kommunikation

KONKLUSIONER. Møde i: Arbejdsgruppen Sundheds-it og elektronisk kommunikation Center For Sundhed Enhed for tværsektorielt udvikling Kongens Vænge 2 3400 Hillerød KONKLUSIONER Møde i: Arbejdsgruppen Sundheds-it og elektronisk kommunikation Dato: Mandag den 31. august 2015 Kl.: 8:30-10:00

Læs mere

Det Regionale Samarbejdsudvalg vedrørende Psykologområdet

Det Regionale Samarbejdsudvalg vedrørende Psykologområdet BESLUTNINGER Det Regionale Samarbejdsudvalg vedrørende Psykologområdet DET REGIONALE SAMARBEJDSUDVALG vedrørende Psykologområdet * Der afholdes formøde for politikere kl. 09.00-10.00 i mødelokale H4 *

Læs mere

REVIDERET EFTER NEDSAT BEVILLING ENDNU IKKE GODKENDT AF UVM Projektbeskrivelse: Åben skole lokale samarbejder og national videndeling Ansøger:

REVIDERET EFTER NEDSAT BEVILLING ENDNU IKKE GODKENDT AF UVM Projektbeskrivelse: Åben skole lokale samarbejder og national videndeling Ansøger: REVIDERET EFTER NEDSAT BEVILLING ENDNU IKKE GODKENDT AF UVM Projektbeskrivelse: Åben skole lokale samarbejder og national videndeling Ansøger: Næstved Kommune Kultur og Borgerservice Projekttitel: Åben

Læs mere

Resume af forløbsprogram for depression

Resume af forløbsprogram for depression Resume af forløbsprogram for depression Forløbsprogram for depression indeholder en række anbefalinger. I det følgende beskrives centrale anbefalinger. Derefter opsummeres kommunernes ansvar- og opgaver.

Læs mere

Netværksmøde onsdag d. 10 dec. Valgt til ordstyrer: Hanne Hausmann.

Netværksmøde onsdag d. 10 dec. Valgt til ordstyrer: Hanne Hausmann. Netværksmøde onsdag d. 10 dec. Valgt til ordstyrer: Hanne Hausmann. Velkomst ved Lis Jensen. Karen kommer kl. 10 og fortæller om trepartsforhandlingerne. PKT: godkendelse af referat fra sidste møde. TR-tillæg

Læs mere

29. maj 2015. Årsrapport 2014

29. maj 2015. Årsrapport 2014 29. maj 215 Årsrapport 214 Indhold Indhold... 2 GCP-enhedens mission... 3 GCP-enhedens vision.... 3 Organisation... 4 Organisatorisk tilknytning... 4 Styregruppe... 4 Finansiering... 4 Personale... 4 Aktiviteter...

Læs mere

Region Midtjylland Sundhed. Åben dagsorden

Region Midtjylland Sundhed. Åben dagsorden Region Midtjylland Sundhed Viborg, den 13. januar 2009 /METGRE Åben dagsorden til mødet i Samarbejdsudvalget på psykologområdet 21. januar 2009 kl. 09:30 i Regionshuset Viborg, lokale A6 Indholdsfortegnelse

Læs mere

sektorer Parallelsession F Billeddelen med relations-id rid13 rid2 blev ikke fundet i filen. i Patientsikkerhed på tværs af

sektorer Parallelsession F Billeddelen med relations-id rid13 rid2 blev ikke fundet i filen. i Patientsikkerhed på tværs af Billeddelen med relations-id rid3 blev ikke fundet i Billeddelen med relations-id rid13 rid2 blev ikke fundet i i Patientsikkerhed på tværs af sektorer Billeddelen med relations-id rid3 blev ikke fundet

Læs mere

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Overordnede informationer Projektets titel: Aktiv sygemelding Projektperiode: 2009 2010 Målgruppe: Målgruppen for

Læs mere

Referat fra møde i Hjerneskadesamrådet den 8. januar 2010

Referat fra møde i Hjerneskadesamrådet den 8. januar 2010 Regionshuset Viborg Hjerneskadesamrådet Regionalt Sundhedssamarbejde Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Referat fra møde i Hjerneskadesamrådet den 8. januar

Læs mere

Sundhedsaftaler - gør de en forskel for kvaliteten i det samlede patientforløb?

Sundhedsaftaler - gør de en forskel for kvaliteten i det samlede patientforløb? Sundhedsaftaler - gør de en forskel for kvaliteten i det samlede patientforløb? Oplæg på årsmøde i DSKS, 9. januar 2015 Oversygeplejerske Kirsten Rahbek, Geriatrisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital

Læs mere

Referat fra møde i genoptræningsgruppen den 1. april 2016

Referat fra møde i genoptræningsgruppen den 1. april 2016 Regionshuset Viborg Nære Sundhedstilbud Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Referat fra møde i genoptræningsgruppen den 1. april 2016 Deltagere: Inger Buhl

Læs mere

K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN Regionsrådet

K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN Regionsrådet K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN Regionsrådet UNDERUDVALGET FOR SUNDHED Torsdag den 28. juni 2007 Kl. 18.00 21.00 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H4 Møde nr. 4 Medlemmer: Vibeke Rosdahl

Læs mere

Sundhedsaftale

Sundhedsaftale Sundheds- og Ældreudvalget 2015-16 SUU Alm.del Bilag 555 Offentligt Region Hovedstaden Indsæt af obje 1. Højre vælg G 2. Sæt tegneh 3. Vælg Sundhedsaftale 2015-2018 Navn enuen idefod r Navn er står ivelse

Læs mere

Møde i Følgegruppen for behandling og pleje

Møde i Følgegruppen for behandling og pleje Møde i Følgegruppen for behandling og pleje Dato: Mandag den 10. oktober 2016 kl. 12.00-15.00 Sted: Mødelokale M6, Praksisenheden i Kolding, Kokholm 3B, 6000 Kolding Deltagere: Birthe Mette Pedersen, Programchef,

Læs mere

AKTIVITETSKATALOG 2014 TILBUD TIL ALMEN PRAKSIS

AKTIVITETSKATALOG 2014 TILBUD TIL ALMEN PRAKSIS AKTIVITETSKATALOG 2014 TILBUD TIL ALMEN PRAKSIS KONTAKTOPLYSNINGER KAP-H-sekretariat KAP-H Center for Sundhed Region Hovedstaden Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Telefon 3866 5299 E-mail STB-KAP-H@regionh.dk

Læs mere

Ref.: Referatet godkendt og brevet til Samordningsudvalget godkendt efter Karen Glieses indlæg.

Ref.: Referatet godkendt og brevet til Samordningsudvalget godkendt efter Karen Glieses indlæg. REFERAT Direkte 48295303 Møde i: Arbejdsgruppen for konsolidering og øvrige tværsektorielle opgaver Dato: 18/12 2013 Kl.: 12-15 Sted: Frederikssund Hospital Mødelokale 2 direktionsgangen Deltagere: Gitte

Læs mere

Ansøgningsskema til Regionsrådets pulje for samarbejdsprojekter vedr. udsatte borgere

Ansøgningsskema til Regionsrådets pulje for samarbejdsprojekter vedr. udsatte borgere Koncern Plan og Udvikling Enhed for Tværsektorielt Samarbejde Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang Blok B Telefon 38 66 50 00 Direkte 38 66 61 07 Web www.regionh.dk Ref.: WB Dato: 08.04.2013 2012 Ansøgningsskema

Læs mere

Samarbejdsudvalget vedrørende Fysioterapi i Region Hovedstaden

Samarbejdsudvalget vedrørende Fysioterapi i Region Hovedstaden BESLUTNINGER Samarbejdsudvalget vedrørende Fysioterapi i Region Hovedstaden SAMARBEJDSUDVALGET vedrørende Fysioterapi i Region Hovedstaden * Der afholdes formøde for politikere kl. 08.00-09.00 i mødelokale

Læs mere

Gruppernes egen evaluering for 2012

Gruppernes egen evaluering for 2012 Gruppernes egen evaluering for 2012 DGE [Decentral Gruppebaseret Efteruddannelse - Region Hovedstaden] Kære gruppeledere Vi har sammenskrevet jeres evalueringer for 2012 til inspiration for jeres og vores

Læs mere

KL WORKSHOP OM DELEGATION OG KOMMUNAL PRAKSIS PÅ OMRÅDET

KL WORKSHOP OM DELEGATION OG KOMMUNAL PRAKSIS PÅ OMRÅDET KL WORKSHOP OM DELEGATION OG KOMMUNAL PRAKSIS PÅ OMRÅDET Program for dagen 10.00-10.50 Udviklingen af det nære sundhedsvæsen Chefkonsulent Jacob Meller Jacobsen, KL, lokale 1-1+3 10.50-11.00 Pause 11.00-12.00

Læs mere

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. SAMARBEJDSUDVALGET vedrørende tandlæger i Region Hovedstaden

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. SAMARBEJDSUDVALGET vedrørende tandlæger i Region Hovedstaden BESLUTNINGER Samarbejdsudvalget vedrørende tandlæger i Region Hovedstaden SAMARBEJDSUDVALGET vedrørende tandlæger i Region Hovedstaden * Der afholdes formøde for politikere kl. 16.00-17.00 i mødelokale

Læs mere

Referat. 2. Godkendelse af referat fra mødet den 25. november 2013 Referatet blev godkendt og underskrevet.

Referat. 2. Godkendelse af referat fra mødet den 25. november 2013 Referatet blev godkendt og underskrevet. Referat 1. Godkendelse af dagsorden Dagsorden blev godkendt med tilføjelse af 2 punkter. Et orienteringspunkt om tidligere indsamling af statistik på produktionsskoleområdet. 2. Godkendelse af referat

Læs mere

Sygeplejerskeprofil. Til rette borger - I rette tid - På rette sted. Hvorfor har vi sygeplejersker i ældreplejen?

Sygeplejerskeprofil. Til rette borger - I rette tid - På rette sted. Hvorfor har vi sygeplejersker i ældreplejen? Sygeplejerskeprofil Sygeplejerskeprofil Hvorfor har vi rsker i ældreplejen? Udviklingen i sundhedsvæsnet som følge af kommunalreformen i 2007, herunder en ændring af opgavefordelingen mellem regioner og

Læs mere

Mødereferat Politisk dialogmøde mellem Svendborg kommune og Sundhedskoordinationsudvalget

Mødereferat Politisk dialogmøde mellem Svendborg kommune og Sundhedskoordinationsudvalget Område: Sundhedsområdet Afdeling: Sundhedssamarbejde og Kvalitet Journal nr.: 13/1347 Dato: 18. juli 2014 Udarbejdet af: Arne Vesth Pedersen E-mail: Arne.Vesth.Pedersen@rsyd.dk Telefon: 29201104 Mødereferat

Læs mere