Dagsorden REFERAT. Møde: Styregruppemøde KAP-H. Dato: Tirsdag den 13. maj Tidspunkt: Kl Formøde for styregruppen kl

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dagsorden REFERAT. Møde: Styregruppemøde KAP-H. Dato: Tirsdag den 13. maj 2014. Tidspunkt: Kl. 09.30 11.30 Formøde for styregruppen kl. 09.00 09."

Transkript

1 REFERAT Møde: Styregruppemøde KAP-H Dato: Tirsdag den 13. maj 2014 Tidspunkt: Kl Formøde for styregruppen kl Sted: Deltagere: Regionsgården, mødelokale H4 Kaare Rossel Flemming Skovsgaard (afbud) Else Hjortsø Karen Nørskov Toke KAP-H Center for Sundhed Region Hovedstaden Kongens Vænge Hillerød Telefon: Mail: Journal nr: maj 2014 Observatører: Jesper Lundh Michel Kjeldsen (afbud) Eva Branner Anette Sonne Nielsen Anne Sophie Bech Mikkelsen (referent) Dagsorden 1) Godkendelse af referat og dagsorden ) Status ) KAP-H vision ) Projektbeskrivelse understøttelse af implementering af FMK ) Orientering om katalog ) Orientering om evaluering af Store Praksisdag ) Orientering om evaluering af DGE ) Godkendelse af punkter til næste styregruppemøde ) Eventuelt ) Næste styregruppemøde

2 1) Godkendelse af referat og dagsorden Sagsfremstilling Godkendelse af dagsorden og referat Indstilling At styregruppen godkender referat fra styregruppemødet 11. marts 2014 og dagsorden for dette møde. Konklusion Styregruppen godkendte referat fra styregruppemødet den 11. marts 2014 og dagsordenen for dette møde. Bilagsfortegnelse: Referat fra styregruppemøde 11. marts

3 2) Status Sagsfremstilling Se medsendte rapport for den overordnede tilstand i KAP-H. Der indhentes statusrapporter fra de enkelte indsatser/projekter 4 gange om året. Dvs. at næste overblik over hele porteføljen gives på det kommende styregruppemøde i juni. Vedlagt er status for planlægningen af indsats i forhold til praktiserende læger i henhold til kræftpakke III. Der afventes svar fra sundhedsstyrelsen, hvorvidt midlerne kan anvendes efter Der tages derfor forbehold for beskrevne aktiviteter i Indstilling At styregruppen tager status til efterretning. Konklusion Eva Branner orienterede om status i KAP-H i forhold til strategisk styring, ressourcestyring, aktivitetsstyring og organisatorisk styring. Styregruppen tog status for KAP-H og indsatsbeskrivelsen for projekt om Implementering af kræftplan III til efterretning. Det blev aftalt, at styregruppen får tilsendt referater fra møder i den administrative og den faglige interessentgruppe. KAP-H er sammen med de andre regioner ved at oprette et nationalt netværk for kvalitetsudvikling i almen praksis. Netværket kan bidrage til at lære af hinanden på tværs af regionerne og koordinere opgaver, der er fælles for regionerne, f.eks. hvordan akkreditering og specifik efteruddannelse gribes an. Styregruppen ønskede, at der bliver nedskrevet et formål for gruppen. 3

4 Jesper Lundh har haft et indledende telefonmøde med repræsentanter fra hver region. Tanken er, at netværket skal bestå af omkring 15 læger og regionale administrative medarbejdere i de fem regioner samt fra DSAM og DAK-E. Mødeformen er ikke afklaret, men der er lagt op til, at holde et heldagsmøde som første møde. Styregruppen foreslog at gøre brug af videomøder for at lette mødeplanlægningen og transport. Det er drøftet at have en elektronisk platform, hvor gruppen kan kommunikere. Styregruppen foreslog at undersøge, om online platformen for det tværregionale samarbejde kunne ligge som en lukket del af KAP- H s projektrum. Jesper Lundh har været i kontakt med Lægeforeningen omkring specifik efteruddannelse. Fra KAP-H s side er det ønsket, at KAP-H s aktiviteter kan godkendes som specifik efteruddannelse. Der er endnu ikke afklaringer om dette. KAP-H stiller erfaring til rådighed primært gennem DGE. Bilagsfortegnelse: Bilag A: Statusrapport KAP-H Bilag B: Status implementering af kræftplan III 4

5 3) KAP-H vision Sagsfremstilling På sidste styregruppemøde fremlagdes et oplæg til KAP-H vision. Der blev efterfølgende sendt et revideret udkast på mail til styregruppen. Udkastet blev ikke godkendt, hvorfor punktet tages op på dette styregruppemøde. For at understøtte valget af vision skitseres her definition af en vision. Visioner er ledestjerner de er unikke, men enkle at huske og fortælle om, så de kan begejstre dem, som skal føre dem ud i livet. Definition af visionen: Et billede af en foretrukken fremtidig tilstand, en beskrivelse af hvordan noget vil se ud om et antal år. Det er et dynamisk fremtidsbillede. Det er mere end drømme eller håb; det er en slags forpligtelse. Visionen giver rammerne for at skabe og håndtere de forandringer, som er nødvendige for at nå målene. Oplæg til vision er: KAP-H's vision er at sikre at almen praksis, i samarbejde med det øvrige sundhedsvæsen, yder den bedste faglige, og patientoplevede kvalitet til borgerne i Region Hovedstaden. Eller: KAP-H's vision er at skabe synlige rammer for, at almen praksis, i samarbejde med det øvrige sundhedsvæsen, yder den bedste faglige og patientoplevede kvalitet til borgerne i Region Hovedstaden. Indstilling At styregruppen definerer KAP-H s vision 5

6 Konklusion Styregruppen besluttede sig for en revideret udgave af førstnævnte udkast til visionen, hvor sikre erstattes med understøtte og hvor den organisatoriske kvalitet tilføjes. Ordlyden bliver således: KAP-H's vision er at understøtte at almen praksis, i samarbejde med det øvrige sundhedsvæsen, yder den bedste faglige, organisatoriske og patientoplevede kvalitet til borgerne i Region Hovedstaden. Styregruppen understregede, at hvis der er modstand til visionssætningen eller hvis sekretariatet ikke mener, at den kan implementeres, så står sætningen til at ændre. 6

7 4) Projektbeskrivelse understøttelse af implementering af FMK Sagsfremstilling Styregruppen har bedt sekretariatet om at lave en oversigt over, hvilke tiltag der laves i KAP-H for at understøtte brugen af FMK i almen praksis i forbindelse med relanceringen af FMK på regionens hospitaler. Planlægningen af FMK-indsatserne sker i tæt samarbejde mellem KAP-H og datakonsulenterne i Center for Sundhed. De planlagte tiltag fremgår af medsendte projektbeskrivelse for implementeringen af FMK. Formålet med indsatsen er overordnet at bidrage til kvaliteten af de data der findes i FMK ved at højne andelen af praktiserende læger, der anvender FMK korrekt. Herunder: Løbende sørger for at FMK er ajourført Afstemmer FMK ved indlæggelse af patient Indsatsen omfatter: Undervisning af KAP-H-konsulenter (forår-sommer 2014) Koordineringsmøder med sekundærsektoren (løbende) FMK-redskab til konsulenter (april 2014) Skriftlig udmelding til praktiserende læger via Sundhed.dk og PraksisNyt (maj 2014) Temamøde for almen praksis (juni 2014) Målet med indsatsen er: At 70 % af de praktiserende læger i Region Hovedstaden anvender FMK korrekt den At 80 % af de praktiserende læger i Region Hovedstaden anvender FMK korrekt Andelen af (utilsigtede) dobbeltordinationer i FMK nærmer sig 0. Sekretariatet vurderer, at der er behov for løbende at vurdere behovet for understøttende aktiviteter for implementeringen af FMK i almen praksis. Det planlagte temamøde for almen praksis bør derfor betragtes som en pilot-indsats. Efter afholdelsen af arrangementet, kan yderligere behov vurderes ud fra efterspørgsel fra lægerne og data for tilslutning til FMK fra MedCom. 7

8 Nedenstående budget omfatter derfor kun allerede planlagte aktiviteter. temamøde 19. juni SPK+HPK i alt forventet deltagerantal lokaleleje og forplejning, kr Underviserhonorar, kr konsulenthonorar for, kr. deltagelse, kr Konsulentkørsel, kr Sum, kr Styregruppens formænd har tidligere godkendt, at der anvendes kr til ekstra konsulenthonorar til specialepraksiskonsulenter og hospitalspraksiskonsulenter. Indstilling At styregruppen godkender indsatsen for understøttelse af brugen af FMK efter relancering af FMK på regionens hospitaler. Konklusion Styregruppen godkendte projektbeskrivelsen for indsatsen til understøttelse af brugen af FMK efter relancering med følgende bemærkninger: - Det skal afklares i projektbeskrivelsen, hvordan der skelnes ml medicinafstemning og medicingennemgang - Der er konkrete linjer, der skal slettes. Det drejer sig dels om tre linjer i baggrundsafsnittet ( Hvis patienten ) - Projektbeskrivelsen gennemskrives med positive reformuleringer - Der skal udarbejdes overblik over, hvilke grupper der arbejder med FMK og hvem der har ansvar for hvilke dele, således at det bliver klart, hvem hvilke problemstillinger rettes til. Det kan f.eks. være fejl i FMK eller systemspecifikke fejl i lægesystemer. 8

9 Kurt Espersen har det overordnede ansvar for implementering af FMK. Jens Parker sidder i mange af foraene og kan derfor bidrage med overblik. Det er hverken KAP-H eller Datakonsulenternes opgave at besvare alle slags forespørgsler. Det blev bemærket fra sekretariatet, at beløbet til lokale og forplejning til temamødet bliver dyrere (i alt kr ), da der ikke er fundet et ledigt, velegnet lokale på hospitalerne. Det totale budget bliver kr Da styregruppens formænd tidligere har godkendt, at der anvendes kr til denne indsats, er det yderligere kr , som styregruppen her har godkendt. Bilag C: Beskrivelse af indsatsen for understøttelse af brugen af FMK efter relancering af FMK på regionens hospitaler 9

10 5) Orientering om katalog Sagsfremstilling Styregruppen besluttede på styregruppeseminaret den 16. januar 2014, at KAP-H skulle udarbejde et trykt katalog med alle aktivitetstilbud, som sendes ud til de praktiserende læger i regionen med post. Projektlederne for indsatserne i KAP-H har bidraget med tekst til kataloget. Desuden har KAP-H sekretariatet indhentet tekstbidrag fra andre relevante aktører, der tilbyder hjælp til praksis. Layout og tryk foretages af Wanek og Myrner, som også har udarbejdet logo og grafisk udtryk for KAP-H. Opsætning inkluderer brug af QR-koder, der kan scannes via mobiltelefon for at tilgå opdateret information om de enkelte aktiviteter på KAP-H s website. Omkostningen til grafikeren ligger inden for udgiftsrammen på kr., som styregruppens formænd har godkendt. Hertil kommer udgifter til forsendelse. Intern Service på regionsgården vil hjælpe med pakning og forsendelse. Kataloget er næsten færdigt og forventes klar til distribution i slutningen af maj. Tidsplanen fremgår af bilag D. En foreløbig version af kataloget vil blive fremsendt til styregruppen til orientering. Indstilling At styregruppen tager orienteringen til efterretning. Konklusion Styregruppen tog orienteringen til efterretning. Styregruppen roste kataloget, som de finder flot og appetitligt. Styregruppen ønsker, at kataloget bliver sendt til: Hospitalsdirektionerne, Center for HR, Samarbejdsudvalget for Almen Praksis, Sundhedskoordinationsudvalgt, praksisplanudvalget og Udvalget vedr. tværsektorielt samarbejde 10

11 Desuden skal der laves et kort Koncern Direktion notat med kataloget som bilag. Bilagsfortegnelse: Bilag D: Tidsplan for udarbejdelse og distribution af KAP-H-aktivitetskatalog 11

12 6) Orientering om evaluering af Store Praksisdag Sagsfremstilling Store Praksisdag blev afholdt i januar. Der er udarbejdet en evaluering af arrangementet, som her forelægges styregruppen til orientering. Deltagerne blev bedt om at vurdere kurserne på en skala fra 1 til 5, hvor 5 er bedst. Gennemsnitsvurderingen for alle kurser er på 4,21 KEU ansøges om midler til at afholde Store Praksisdag i 2015 på det kommende KEU-møde. Indstilling At styregruppen tager orientering til efterretning. Konklusion Styregruppen tager orienteringen om evaluering af Store Praksisdag til efterretning. Det blev bemærket, at ud over at selve evalueringen er god, er opsætningen af evalueringsrapporten god og informativ. Når den endelige overenskomsttekst er på plads, imødeser styregruppen en ansøgning til KEU med en længere tidshorisont end et år. Bilagsfortegnelse: Bilag E: Evaluering af Store Praksisdag 12

13 7) Orientering om evaluering af DGE Sagsfremstilling Årsrapporten for DGE Region Hovedstaden er fremsendt til Efteruddannelsesfonden og forelægges styregruppen til orientering. Der var i 2013 i alt 170 grupper fordelt på 80 DGE-grupper, 85 supervisionsgrupper og 5 juniorgrupper. I 2012 var der 147 grupper. Den samlede andel af læger organiseret i efteruddannelse i DGE er således steget fra 45,7 % i 2012 til 54,7 % i Indstilling At styregruppen tager orientering til efterretning. Konklusion Styregruppen tager orienteringen til efterretning. Styregruppen finder det meget positivt, at der er så mange gode initiativer og at antallet af grupper er vokset. Bilagsfortegnelse: Bilag F: Årsrapport for DGE Region Hovedstaden

14 8) Godkendelse af punkter til næste styregruppemøde Sagsfremstilling Oplæg til punkter til næste styregruppemøde er: Kvartalsstatus over projekter og økonomi Orientering om møde i administrativ interessentgruppe Indstilling At styregruppen godkender punkter til næste styregruppemøde Konklusion Punkterne til næste styregruppemøde godkendes. Sekretariatet tager stilling til, om punkterne kan klares over mail eller om der er behov for at mødes som planlagt. 14

15 9) Eventuelt Sagsfremstilling Indstilling Konklusion 15

16 10) Næste styregruppemøde Sagsfremstilling Næste styregruppemøde er aftalt til: Tirsdag den 24. juni 2014 kl , formøde Kommende styregruppemøder i 2014: Fredag den 10. oktober 2014 kl , formøde kl Konklusion Jf. punkt 8 på dagsordenen tager sekretariatet stilling til om mødet den 24. juni skal afholdes eller kan klares over mail. 16

17 Bilag A Porteføljeoverblik rapport KAP-H Koncern Praksis Region Hovedstaden Kongens Vænge Hillerød Telefon: Mail: Status over overordnet styring af KAP-H Overordnet styring af KAP-H Journal nr: Dato: OK OBS! FARE!! Strategisk styring Ressourcestyring Aktivitetsstyring Organisatorisk styring Status Strategisk styring KAP-H skal arbejde med at definere og formidle, hvor organisationen ønsker sig hen. Der er indledt dialog med Lægeforeningen om, hvorledes KAP-H kan have en rolle i forhold til specifik efteruddannelse. Når der forelægger retningslinjer for klinikkers akkreditering, vil sekretariatet udarbejde oplæg til, hvordan KAP-H kan understøtte klinikkerne i at blive akkrediteret. Det var planlagt, at der på dette styregruppemøde skulle fremlægges et punkt om tanker om evaluering af KAP-H. Dette punkt er udskudt for at få tid til at arbejde mere med det. Ressourcestyring Der er ansat to nye medarbejdere i KAP-H sekretariat, som erstatning for Nanna og Heidi, der har fået stillinger i regionens kvalitetsteam: Anne Sophie Bech Mikkelsen er startet 1/5 og Hanne Vig Flyger starter 1/6. 1

18 Anne Sophie er kandidat i folkesundhedsvidenskab fra Anne Sophie kommer fra en stilling i regionens center for kommunikation og har tidligere arbejdet i Novo Nordisk, hvor hun bl.a. har international projekterfaring. Hanne kommer fra en stilling som sundhedskoordinator i Hørsholm Kommune og tidligere fra Fredensborg Kommune, hvor hun bl.a. har erfaring med implementering af forløbsprogrammer. Hanne har bl.a. også arbejdet som projektleder i Kræftens Bekæmpelse. Hanne er Cand. Brom og har en master i ledelse og organisationsudvikling. Temaansvarlige i sekretariatet er herefter: Anette Sonne: Tværsektorielt inkl faglig redaktør, DGE Anne Sophie: Medicin inkl AK, Patientsikkerhed Hanne: Organisering inkl Den Ældre Patient, forløbsprogrammer, Årskurser i ledelse og praksismanagement, samt Datafangst, IT inklusiv FMK Aktivitetsstyring KAP-H har afholdt fire velbesøgte temamøder om AK. Planområde Syd: 17 tilmeldte Planområde Byen: 29 tilmeldte Planområde Nord: 28 tilmeldte Planområde Midt: 34 tilmeldte Desuden er der planlagt et temamøde på Bornholm, hvor der pt. er 15 tilmeldte. Der har været meget positiv tilbagemelding fra deltagerne. Klinikkerne har været parate til at deltage i AK workshops og det er indtrykket at klinikker er ved at være klar til at efterspørge tilbud. Roadshows til at understøtte implementering af opfølgende hjemmebesøg er under planlægning og de første udrulles den 3. juni i Gladsaxe kommune og den 10. juni i Brøndby kommune. Projekterne har arbejdet med at fastlægge indhold, tid og sted for tilbud til klinikerne, samt at udarbejde tekster til aktivitetskataloget. KAP-H er således ved at have en bred række af tilbud til klinikkerne og kataloget forventes klar til udsendelse i slutningen af maj. Organisatorisk styring Det første møde i den administrative interessentgruppe afholdes 15/5. Det stiles efter på mødet at få afklaret, hvordan gruppen kan arbejde sammen. 2

19 Projektstatus: Implementering af kræftplan III: Vedlagt er status for planlægningen af den kommende indsats i forhold til praktiserende læger i henhold til kræftpakke III. Der afventes svar fra sundhedsstyrelsen, hvorvidt midlerne kan anvendes efter Der tages derfor forbehold for beskrevne aktiviteter i

20 Bilag B Kvalitet i Almen Praksis i Hovedstaden Journal nr: Projektoverblik: Implementering af kræftplan III Formål: I forbindelse med vedtagelsen af kræftplan III bevilligede Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse 2,6 mio. kr. til at opdatere almen praksis indenfor symptomer på kræft og på kriterier for henvisning til pakkeforløb i løbet af 2012 og Bevillingen dækker også opdatering af almen praksis inden for palliative forløb og rehabilitering. Indsatsen består af en række aktiviteter, der understøtter dette formål. Styregruppen er tidligere blevet orienteret om aktiviteter, der forløb i 2013 og evalueringen af disse. Aktiviteterne fremadrettet er Workshop med fokus på tidlig opsporing // foråret 2014 Workshops med fokus på tidlig opsporing og social ulighed // efteråret regionale temadage med fokus på det palliative forløb // efteråret 2014 Udvikling af palliationspallette til brug i egen praksis (film, e-learning o.l.) // 2014 Sessioner på Store Praksisdag 2015 om kræft/alternativt en kræftpraksisdag Effektmål: Effektmål udvikles særskilt under hver aktivitet. Nedenfor er effektmålene beskrevet overordnet uden kvantificerbare mål. Almen praksis har fået øget viden om rolle i palliativt forløb og om rolle i tidlig opsporing Almen praksis har fået øget viden om organisering Almen praksis har fået øget viden om samarbejdspartneres roller indenfor tidlig opsporing og palliation Almen praksis har fået introduceret relevant it-understøttelse i forbindelse med palliative forløb og tidlig opsporing Sammenhæng med øvrige KAP-H-indsatser: Indsatsen er tværgående med forankring i organisationstemaet og med sammenhæng til specialepraksiskonsulenter på hospitaler og i DGE, som tilbyder koncentrat af aktiviteter til DGEgrupper. Herudover er der etableret samarbejde med Center for HR om planlægning af de regionale temadage og om udvikling af palliationspalletten. 1

21 Kvartalvis status fra projektledere til styregruppen for KAP-H Projektets titel: Implementering af kræftplan III Projektfase: Planlægning, 2. kvartal 2014 Status Styringsparametre OK OBS! FARE!! Økonomi Målsætninger Tidsplan Risici Konkret projektoverblik Projektøkonomi: Der er ansøgt om forlængelse af brug af midler frem til Hvis ansøgningen ikke imødekommes vil projektledelsen genvurdere planen for aktiviteter. Hvis bevillingen ikke godkendes forlænget, er der ca. 1,2 mio. ubrugte midler. Målsætninger: Målsætninger udvikles under de enkelte indsatser. Tidsplan: Foråret/sommeren workshop om tidlig opsporing Planlægning regionale temadage Udvikling palliationspalette DGE-tilbud online Efteråret workshops om tidlig opsporing og ulighed i sundhed 2 regionale temadage om palliation Udvikling af palliationspallette Vinteren 2015 Sessioner på store Praksisdag 2015 Palliationspallette færdigudviklet 2

22 Risici: Det er endnu ukendt, om vi får godkendt, at brug af midler forlænges frem til Væsentlige aktiviteter i dette kvartal 16. juni 2014 afholdes workshop om tidlig opsporing af kræftpatienter med information om tarmscreening Planlægning af regionale temadage (Kirsten Sander, Thomas Gorlén og Mona-Lene Kjærgård sammen med Center for HR) Udvikling af palliationspallette (Thomas Gorlén og Mona-Lene Kjærgård) Markedsføring og formidling af tilbud: DGE og workshop om tidlig opsporing og social ulighed i PraksisNyt og via DGE-annoncering og møder. Forventede væsentlige aktiviteter i næste kvartal Omkring august/september afholdes workshop om tidlig opsporing og ulighed i sundhed Videre planlægning af regionale temadage Videre planlægning af palliationspallette 3

23 Bilag C Beskrivelse af indsatsen for understøttelse af brugen af FMK efter relancering af FMK på regionens hospitaler Patientsikkerhed Organisering it Tværsektorielle samarbejde Medicin DGE 1

24 Indledning I foråret 2014 blev FMK relanceret på regionens hospitaler. I den forbindelse er det afgørende for en succesfuld brug af FMK, at de praktiserende læger i regionen anvender FMK korrekt, og at der tages hånd om de eventuelle udfordringer der måtte opstå i kommunikationen på tværs af sektorgrænser. I det følgende beskrives, hvilke tiltag KAP-H påtænker at sætte i værk, for at understøtte brugen af FMK i almen praksis i forbindelse med relanceringen. Baggrund Da hospitalerne i Region H startede med at bruge FMK, var der mange praktiserende læger, der anskaffede og begyndte at bruge FMK. Udbredelsen af FMK hos de praktiserende læger i Region Hovedstaden var længe førende. Men nu er der kommet aktivitet i de andre regioner og anvendelsen af FMK i Region Hovedstaden ligger nu lavest, med en udbredelse hos de praktiserende læger på 80,0 % og en anvendelse på 76,2 %. Udbredelsen på landsplan er 83,5 % og anvendelsen 81,2 %. Tallene for praktiserende speciallæger ligger en del lavere, nemlig en anskaffelse på 59,7 % og anvendelse på 56,0 % nationalt. I Region Hovedstaden er tallene 50,0 % og 45,0 %. Blandt de læger, der er registreret som at de anvender FMK, er der mange, der ikke bruger FMK på den rigtige måde. De ordinerer og forny recepter i deres FMK-modul, men tilretter ikke FMK løbende, så det er retvisende. Mange observerer slet ikke, hvad der står på FMK. Dette resulterer i mange misvisende fælles medicinkort, hvor der kan være bl.a. dobbeltordinationer, forkerte doseringer og ordinationer der burde være seponeret. Det er den største udfordring. Det er også vigtigt, at lægerne bliver fortrolige med begrebet Lægemiddelordination, som hele FMK bygger på. Der er et ønske fra såvel hospitaler som kommuner, at de praktiserende læger afstemmer medicinkortene. Der er enighed om, at der ved elektive indlæggelser skal foreligge et afstemt medicinkort, mens situationen i forhold til kommunerne er uafklaret. Hvis patienternes medicinkort ikke løbende holdes vedlige, kan det være tidskrævende at afstemme medicinkortet f.eks. i forbindelse med en indlæggelse, og man kan frygte, at der opstår situationer, hvor det ikke sker. Det vil især gælde kroniske patienter, der typisk får meget medicin. Der er blandt mange lægerne i begge sektorer en afstandtagen fra at afstemme. De føler det er meget ansvar pådragende. Det er vigtigt at medicinafstemningen afdramatiseres. Hvis relanceringen af FMK skal blive en succes, skal vi prøve at få budskabet om korrekt anvendelse af FMK så bredt ud som muligt. Desværre har det vist sig, at meget af den undervisning, som der blev givet da FMK blev taget i anvendelse i første omgang, har været spildt. Udviklingen viser at det var præmaturt. FMK-indsatsen drøftes fortsat løbende i en arbejdsgruppe med deltagelse af It-konsulent Jens Parker, datakonsulenter fra Center for Sundhed, projektleder for implementering af hjerte-kar og organisering Jørgen Jensen, Faglig Koordinator Michel Kjeldsen og tovholder fra KAP-H sekretariatet. Formål: Formålet med indsatsen er overordnet at bidrage til kvaliteten af de data der findes i FMK ved at højne andelen af praktiserende læger, der anvender FMK korrekt. Herunder: - Løbende sørger for at FMK er ajourført 2

25 - Afstemmer FMK ved indlæggelse af patient Mål: At 70 % af de praktiserende læger i Region Hovedstaden anvender FMK korrekt den At 80 % af de praktiserende læger i Region Hovedstaden anvender FMK korrekt Andelen af (utilsigtede) dobbeltordinationer i FMK nærmer sig 0. Leverancer: Undervisning af KAP-H-konsulenter (forår-sommer 2014) Konsulenter med organisationskompetencer og medicinkompetencer fik i februar 2014 undervisning i FMK. Formålet med denne undervisning var at konsulenterne, uden at være eksperter, vil kunne være med til at udbrede kendskabet til den rette anvendelse af FMK og fortælle den gode historie. Tilsvarende undervisning af specialepraksiskonsulenterne og hospitalspraksiskonsulenterne er under planlægning i juni. Styregruppens formandskab har godkendt at hospitalspraksiskonsulenterne og specialepraksiskonsulenterne honoreres særskilt for deltagelse i FMK undervisning i tillæg til deres faste konsulenthonorar. Koordineringsmøder med sekundærsektoren (løbende) I forbindelse med relanceringen af FMK på Regionens hospitaler, er der holdt en række koordineringsmøder med bl.a. hospitals direktør Kurt Jespersen og enhedschef CIMT Niels Reichstein Larsen. FMK-redskab til konsulenter (april 2014) It-konsulent Jens Parker har udviklet et PowerPoint-redskab, der belyser de centrale problemstillinger, som kan indgå i konsulenternes værktøjskasse. Formålet med værktøjet er, at konsulenterne kan give klinikker, som de er i berøring med, en introduktion til korrekt brug af FMK, hvis dette findes relevant i den pågældende indsats. Skriftlig udmelding til praktiserende læger via Sundhed.dk og PraksisNyt (maj 2014) Der laves en skriftlig udmelding til de praktiserende læger i regionen om relanceringen af FMK på hospitalerne, og hvad der forventes af den praktiserende læge i arbejdet med FMK. Udmeldingen skal også beskrive hvilke aktører der kan kontaktes, hvis de praktiserende læger har spørgsmål eller udfordringer i forbindelse med FMK. Det kunne bl.a være medicinkort som stadig er suspenderet selv om patienten er udskrevet eller medicinkort der ikke er afstemt ved udskrivelsen. Det undersøges om udmeldingen kan sendes ud som et ekstraordinært PraksisNyt i maj. I tillæg udarbejdes en vejledning til brug for den enkelte praktiserende læge, der bl.a. linker til allerede udarbejdede undervisningsmaterialer, FAQ mv. Temamøde (juni 2014) Den 19. juni 2014 planlægges et temamøde om FMK for de praktiserende læger og praksispersonale i Region Hovedstaden. Formålet er at oplyse om korrekt brug af FMK, belyse tvivlsspørgsmål om lægens rolle og ansvar, samt adressere eventuelle udfordringer i det tværsektorielle samarbejde omkring FMK. Ud fra tilslutningen til dette møde tages der stilling til om der skal afholdes flere temamøder af denne art. Øvrige Muligheden for at bruge E-learning skal undersøges. 3

26 Der kunne tilbydes undervisning til PLO-kommuner, DGE-grupper og andre lægegrupper, hvor det er relevant. Budget: temamøde 19. juni SPK+HPK i alt forventet deltagerantal lokaleleje og forplejning, kr Underviserhonorar, kr konsulenthonorar for, kr. deltagelse, kr Konsulentkørsel, kr Sum, kr I budgettet er ikke inddraget eventuelle udgifter til E-learning eller gruppeundervisning Tidsplan: Leverancer feb- 14 mar- 14 apr- 14 maj- 14 jun- 14 undervisning af konsulenter i KAP-H x x udarbejdelse af FMK-redskab til x konsulenter Skriftlig udmelding til praktiserende x læger Temamøde for almen praksis x Koordineringsmøder med hospitalerne x x x x (x)* *temamødet for almen praksis kan gentages ved behov. Integration og samarbejde med øvrige indsatser I KAP-H: It-konsulenter (Jens Parker er tovholder for FMK-indsatsen i KAP-H) Medicinkonsulenter (FMK-ambassadører, basiskundskaber) Organisationskonsulenter (FMK-ambassadører, basiskundskaber) Hospitalspraksiskonsulenter og specialepraksiskonsulenter (FMK-ambassadører, basiskundskaber samt kontakt mellem hospital og almen praksis) Patientsikkerhedskonsulenter (Fokus på UTH er i forbindelse med anvendelse af FMK) Øvrige Datakonsulenterne i Center for Sundhed afholder i 2014 en række systemspecifikke kurser i FMK i samarbejde med lægesystemleverandørerne. Det er meget vigtigt at KAP-H temamødet og datakonsulenternes systemspecifikke kurser understøtter (frem for udkonkurrerer) hinanden. Indsatstype: Smal indsats/bred målgruppe jul- 14 aug- 14 sep- 14 4

27 Bilag D Kvalitet i Almen Praksis i Hovedstaden Journal nr: Tidsplan for Kap-H s aktivitetskatalog 2014 Tirsdag d. 6. maj Kap H modtager katalog Torsdag d. 8. maj Kap H godkender katalog og sender evt. rettelser til WM Fredag d. 9. maj WM tilretter (1. korrektur) og sender til Kap H Tirsdag d. 13. maj Kap H godkender 2. korrektur WM tilretter evt. og returnere til Kap H Onsdag d. 14. maj Kap H godkender endelig korrektur WM laver trykklar fil og sender til tryk Fredag d. 23. maj Katalog færdig-trykt Mandag d. 26. maj onsdag d. 28. maj Distribution af katalog

28 Bilag E Evaluering af Store Praksisdag 2014 Indledning: Store Praksisdag 2014 blev sædvanen tro afholdt i uge 5 på Hotel Scandic i København. Store Praksisdag har nu gennem en årrække vist sig attraktiv og samlende for almen praksis i Region H, og søgningen til dagen har igen i år været stigende med fuldtegning af dagen efter få ugers tilmelding. Strukturen af dagen er stort set uændret gennem årene: dagen åbnes med en plenum-session, hvorefter kursisterne kan gå til 8 sideløbende sessioner. Efter den første del af dagen er der frokost, og derefter følger så 2 gange 8 sideløbende sessioner. Endelig afsluttes dagen med endnu en plenum-session. Der er sørget for, at der i alle sessionsgrupper minimum er 1 kursus rettet specifikt mod klinik-personale. Kursuslokalerne er fordelt på 1 stor plenum sal, 3 mindre lokaler (med plads til 40 kursister) og 4 større (med plads til 60 kursister). I fællesarealet mellem kursuslokalerne er der en Markedsplads, hvor der i pauserne mellem kurserne bliver præsenteret forskellige samarbejdspartnere, projekter eller andre interessenter, som har relation til almen praksis i Region H. For enden af fællesarealet er sekretariatet placeret. Dette år var sagsgangen ift. projektgodkendelsen meget forsinkende for projektet. Pengene blev således først bevilliget i september måned, hvilket medførte, at det på forhånd reserverede Hotel Scandic i mellemtiden var blevet lejet ud til anden side. Dog lykkedes det heldigvis at finde en anden dag at afholde kursusdagen, men pga. kursets størrelse er der ikke mange egnede kursussteder at vælge mellem i København. Det overordnede tema, indledningssessionen og afslutningssessionen blev planlagt i tæt samarbejde med chefkonsulent Mona-Lene Kjærgård fra Kvaliteam, Center for Sundhed. Forslag til undervisningsemner blev indsamlet blandt de mest søgte emner fra sidste år, forslag fra sidste år, indkomne forslag fra tidligere kursusledere og projektledelsens øvrige netværk. Der blev ikke som de forrige år pga. den stramme tidsplan afholdt et åbent planlægningsmøde. Den endelig plan med udvælgelse for dagen blev derefter foretaget.

REFERAT. Møde: Styregruppemøde KAP-H. Dato: 11. marts 2014. Kl.: 09.00 11.00 Formøde for styregruppen 08:30-09:00. Sted: Regionsgården, lokale H4

REFERAT. Møde: Styregruppemøde KAP-H. Dato: 11. marts 2014. Kl.: 09.00 11.00 Formøde for styregruppen 08:30-09:00. Sted: Regionsgården, lokale H4 REFERAT Møde: Styregruppemøde KAP-H Dato: 11. marts 2014 Kl.: 09.00 11.00 Formøde for styregruppen 08:30-09:00 Sted: Regionsgården, lokale H4 Deltagere: Birgitte Alling Møller Kaare Rossel Else Hjortsø

Læs mere

AKTIVITETSKATALOG 2014 TILBUD TIL ALMEN PRAKSIS

AKTIVITETSKATALOG 2014 TILBUD TIL ALMEN PRAKSIS AKTIVITETSKATALOG 2014 TILBUD TIL ALMEN PRAKSIS KONTAKTOPLYSNINGER KAP-H-sekretariat KAP-H Center for Sundhed Region Hovedstaden Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Telefon 3866 5299 E-mail STB-KAP-H@regionh.dk

Læs mere

Nord-KAP Handleplan 2011

Nord-KAP Handleplan 2011 Nord-KAP Handleplan 2011 Nord-KAP Østre Allé 91 9000 Aalborg Tlf: 98 77 10 40 Fax: 98 15 10 37 Mail: nordkap@rn.dk Internet: www.nordkap.rn.dk Indholdsfortegnelse. FORORD:... 4 LÆSEVEJLEDNING:... 4 INDSATSOMRÅDER...

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Sundheds- og Omsorgsudvalget Mødedato: Mandag den 16. marts 2015 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 214, Mødelokale Camilla Schwalbe, Allan S. Andersen,

Læs mere

Praksismanagement. Administration ledelsesstøtte: beskrivelse - behov - barrierer

Praksismanagement. Administration ledelsesstøtte: beskrivelse - behov - barrierer Praksismanagement Administration ledelsesstøtte: beskrivelse - behov - barrierer Afrapportering Maj 2013 1 Indholdsfortegnelse Resume... 3 Anbefalinger... 4 Baggrund, herunder litteratur... 5 Projektets

Læs mere

Vinter/forår 2015 KURSER OG AKTIVITETER FOR ALMEN PRAKSIS

Vinter/forår 2015 KURSER OG AKTIVITETER FOR ALMEN PRAKSIS Vinter/forår 2015 KURSER OG AKTIVITETER FOR ALMEN PRAKSIS KONTAKTOPLYSNINGER Sekretariatet for Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalget Praksisenheden i Kolding Kokholm 3B 6000 Kolding Telefon 2920 1391

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Dansk Selskab for Geriatri. Dato Fredag den 14. marts 2014 Tid 9.00-11.30 Klarskovgård, Comwell, Korsør

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Dansk Selskab for Geriatri. Dato Fredag den 14. marts 2014 Tid 9.00-11.30 Klarskovgård, Comwell, Korsør Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Dansk Selskab for Geriatri Dato Fredag den 14. marts 2014 Tid 9.00-11.30 Sted Klarskovgård, Comwell, Korsør Dagsorden 1. Velkomst og valg af dirigent. 2. Formandens

Læs mere

Referat af møde i Udviklingsudvalg for arbejdsorganisering afholdt onsdag d. 2. marts 2011 hos AMU SYD, C. F. Tietgens Vej 6, 6000 Kolding

Referat af møde i Udviklingsudvalg for arbejdsorganisering afholdt onsdag d. 2. marts 2011 hos AMU SYD, C. F. Tietgens Vej 6, 6000 Kolding Udviklingsudvalg for ArbejdsOrganisering BILAG 1.1 Referat af møde i Udviklingsudvalg for arbejdsorganisering afholdt onsdag d. 2. marts 2011 hos AMU SYD, C. F. Tietgens Vej 6, 6000 Kolding Deltagere DI-repræsentanter:

Læs mere

Dialoggruppe for kommuner om forebyggelse og anbringelse på børne- og ungeområdet

Dialoggruppe for kommuner om forebyggelse og anbringelse på børne- og ungeområdet Dialoggruppe for kommuner om forebyggelse og anbringelse på børne- og ungeområdet Udbudsmateriale November 2008 1. Kort beskrivelse af opgavens omfang og tidsplan...3 2. Udbudsbetingelser...4 2.1. Den

Læs mere

Åbningstider: Efter aftale. Kanalstrategi

Åbningstider: Efter aftale. Kanalstrategi Åbningstider: Efter aftale Kanalstrategi 2009-2012 Hørsholm Kommunes Kanalstrategi 2009 2012 Indledning....2 Sammendrag...4 Baggrund...6 Interne impulser...6 Eksterne impulser...6 Nuværende brug af web-

Læs mere

Sygeplejestuderende og social- og sundhedselever med anden etnisk baggrund end dansk

Sygeplejestuderende og social- og sundhedselever med anden etnisk baggrund end dansk Sygeplejestuderende og social- og sundhedselever med anden etnisk baggrund end dansk - et aktionsforskningsprojekt på Regionshospitalet Viborg, Skive, Kjellerup med henblik på udvikling og forbedring af

Læs mere

Indholdsfortegnelse - Bilag

Indholdsfortegnelse - Bilag Indholdsfortegnelse - Bilag Indholdsfortegnelse - Bilag...1 3.1 Fælleskommunale ønsker til praksisplan...2 Bilag 1: Fælles kommunale ønsker til praksisplan...2 3.3 Forslag til fælleskommunale målsætninger

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 1. december 2014. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 1. december 2014. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 1. december 2014 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ - Orienteringssager - december...2

Læs mere

Emne: Likviditetsopgørelser for 2012 opgjort efter kassekreditregel

Emne: Likviditetsopgørelser for 2012 opgjort efter kassekreditregel REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 29. januar 2013 Meddelelse nr. 1 Emne: Likviditetsopgørelser for 2012 opgjort efter kassekreditregel 1 bilag Til: Forretningsudvalget Koncern Økonomi Finans

Læs mere

Styring i praksis. Inspiration fra British Columbia. Jakob Hansen Pia Kürstein Kjellberg

Styring i praksis. Inspiration fra British Columbia. Jakob Hansen Pia Kürstein Kjellberg Styring i praksis Inspiration fra British Columbia Jakob Hansen Pia Kürstein Kjellberg Dansk Sundhedsinstitut December 2010 Dansk Sundhedsinstitut Dansk Sundhedsinstitut er en selvejende institution oprettet

Læs mere

Dagsorden. Regions-MEDudvalget (RMU) - Region Midtjylland den 2. december 2010 kl. 13.00 17.00

Dagsorden. Regions-MEDudvalget (RMU) - Region Midtjylland den 2. december 2010 kl. 13.00 17.00 Dagsorden Regions-MEDudvalget (RMU) - Region Midtjylland den 2. december 2010 kl. 13.00 17.00 (Mødested: Regionshuset Viborg, konference 1) (Formøde for ledelsessiden kl. 11.00-12.00, lokale C3) (Formøde

Læs mere

Referat af ordinært HMU-møde Torsdag den 13. september, kl. 11.30-15.00 i Mødelokale 4

Referat af ordinært HMU-møde Torsdag den 13. september, kl. 11.30-15.00 i Mødelokale 4 DK-8930 NØ Referat af ordinært HMU-møde Torsdag den 13. september, kl. 11.30-15.00 i Mødelokale 4 Dagsorden: Ansvarlig Punkt 1. Godkendelse af dagsorden (2 min.) Punkter til Evt. 2. Mødets værdi (valgt

Læs mere

Vi VIL vi kan forebygge vold!

Vi VIL vi kan forebygge vold! Vi VIL vi kan forebygge vold! Viden, metoder og erfaringer til at forebygge og håndtere konflikter, trusler og vold KØGE KOMMUNE EVALUERING Borgeres og pårørendes trivsel og tilfredshed Ansattes trivsel

Læs mere

Som ringe i vandet. En evaluering af projekt Røgfrihed for alle med fokus på kapacitetsopbygning

Som ringe i vandet. En evaluering af projekt Røgfrihed for alle med fokus på kapacitetsopbygning Som ringe i vandet En evaluering af projekt Røgfrihed for alle med fokus på kapacitetsopbygning Tine Curtis og Andreas Lindemann, november 2011 Indhold Forord... 3 Resumé... 4 Kapitel 1 Introduktion...

Læs mere

VEJLEDNING F O R EFTERUDDANNELSES- OG SUPERVISIONSGRUPPER

VEJLEDNING F O R EFTERUDDANNELSES- OG SUPERVISIONSGRUPPER JUNIOR DGE-GRUPPER NU OGSÅ FOR FASE 2 LÆGER LÆS MERE PÅ SIDE 11! VEJLEDNING F O R EFTERUDDANNELSES- OG SUPERVISIONSGRUPPER DGE I REGION H DECENTRAL GRUPPEBASERET EFTERUDDANNELSE T: 3866 5299 og M: 2360

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Sundheds- og Omsorgsudvalget Mødedato: Mandag den 19. januar 2015 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Camilla Schwalbe, Allan S. Andersen,

Læs mere

Bilag til afslutningsrapport for Sund Hele Livet

Bilag til afslutningsrapport for Sund Hele Livet Bilag til afslutningsrapport for Sund Hele Livet Bilagene er delt ind i 7 hovedgrupper: Det generelle fra side 3 De hjertelige hjemmebesøg fra side 24 Caféerne fra side 33 Daghøjskolen fra side 40 Nye

Læs mere

Punkt nr. 13 - Etablering af kræftrådgivning projekt livsrum ved Herlev Hospital

Punkt nr. 13 - Etablering af kræftrådgivning projekt livsrum ved Herlev Hospital Punkt nr. 13 - Etablering af kræftrådgivning projekt livsrum ved Herlev Hospital Bilag 1 - Side -1 af 1 Punkt nr. 14 - Samarbejde med Kræftens Bekæmpelse om varetagelse af kræftrådgivning i Region Hovedstaden

Læs mere

DT LIV. Projekt til nedbringelse af arbejdsbetingede lidelser. Fødevare-BST. Slagteribranchens Arbejdsmiljøudvalg

DT LIV. Projekt til nedbringelse af arbejdsbetingede lidelser. Fødevare-BST. Slagteribranchens Arbejdsmiljøudvalg Projekt til nedbringelse af arbejdsbetingede lidelser Slagteribranchens Arbejdsmiljøudvalg Fødevare-BST - 3 - Forord Slagteribranchens Arbejdsmiljøudvalg arbejder for at reducere arbejdsskader i slagteribranchen

Læs mere

Evaluering af satspuljeprojektet Nedbringelse af tvang i psykiatrien - 2012-2015

Evaluering af satspuljeprojektet Nedbringelse af tvang i psykiatrien - 2012-2015 Evaluering af satspuljeprojektet Nedbringelse af tvang i psykiatrien - 2012-2015 Sundhedsstyrelsen CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Region Midtjylland Evaluering af det satspuljefinansierede gennembrudsprojekt

Læs mere

Samarbejde mellem kommunerne og OPUS, Psykiatrien i Region Sjælland

Samarbejde mellem kommunerne og OPUS, Psykiatrien i Region Sjælland Katrine Schepelern Johansen og Marie Brandhøj Wiuff Samarbejde mellem kommunerne og OPUS, Psykiatrien i Region Sjælland En evaluering Samarbejde mellem kommunerne og OPUS, Psykiatrien i Region Sjælland

Læs mere

Kommunikation i Stevns Kommune. Kommunikationspolitik

Kommunikation i Stevns Kommune. Kommunikationspolitik i Stevns Kommune spolitik spolitik Forord Forventningerne til Stevns Kommunes kommunikation stiger hele tiden: Fra borgere, brugere, erhvervsliv, samarbejdspartnere, presse og ikke mindst i forhold til

Læs mere

Bornholm. Hovedstaden

Bornholm. Hovedstaden Sundhedsaftale for valgperioden 1. januar 2007 31. december 2009 (Bemærk: Denne skabelon skal anvendes ved indsendelse af sundhedsaftaler til Sundhedsstyrelsen. Når den udfyldte skabelonen indsendelse

Læs mere

Kursushåndbog. Om planlægning af kurser i egen organisation. - trin for trin

Kursushåndbog. Om planlægning af kurser i egen organisation. - trin for trin Kursushåndbog Om planlægning af kurser i egen organisation - trin for trin Kursushåndbog Om planlægning af kurser i egen organisation - trin for trin [ 4 ] Center for frivilligt socialt arbejde Redaktion

Læs mere

Sundheds- og Psykiatriudvalget

Sundheds- og Psykiatriudvalget Sundheds- og Psykiatriudvalget Referat Dato 05. februar 2015 Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 19:00 Sted Medlemmer Fraværende Bo og Naboskab Møn, Topasvænget 7-12, 4780 Stege Kim Petersen, Mette Høgh

Læs mere