Dagsorden REFERAT. Møde: Styregruppemøde KAP-H. Dato: Tirsdag den 13. maj Tidspunkt: Kl Formøde for styregruppen kl

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dagsorden REFERAT. Møde: Styregruppemøde KAP-H. Dato: Tirsdag den 13. maj 2014. Tidspunkt: Kl. 09.30 11.30 Formøde for styregruppen kl. 09.00 09."

Transkript

1 REFERAT Møde: Styregruppemøde KAP-H Dato: Tirsdag den 13. maj 2014 Tidspunkt: Kl Formøde for styregruppen kl Sted: Deltagere: Regionsgården, mødelokale H4 Kaare Rossel Flemming Skovsgaard (afbud) Else Hjortsø Karen Nørskov Toke KAP-H Center for Sundhed Region Hovedstaden Kongens Vænge Hillerød Telefon: Mail: Journal nr: maj 2014 Observatører: Jesper Lundh Michel Kjeldsen (afbud) Eva Branner Anette Sonne Nielsen Anne Sophie Bech Mikkelsen (referent) Dagsorden 1) Godkendelse af referat og dagsorden ) Status ) KAP-H vision ) Projektbeskrivelse understøttelse af implementering af FMK ) Orientering om katalog ) Orientering om evaluering af Store Praksisdag ) Orientering om evaluering af DGE ) Godkendelse af punkter til næste styregruppemøde ) Eventuelt ) Næste styregruppemøde

2 1) Godkendelse af referat og dagsorden Sagsfremstilling Godkendelse af dagsorden og referat Indstilling At styregruppen godkender referat fra styregruppemødet 11. marts 2014 og dagsorden for dette møde. Konklusion Styregruppen godkendte referat fra styregruppemødet den 11. marts 2014 og dagsordenen for dette møde. Bilagsfortegnelse: Referat fra styregruppemøde 11. marts

3 2) Status Sagsfremstilling Se medsendte rapport for den overordnede tilstand i KAP-H. Der indhentes statusrapporter fra de enkelte indsatser/projekter 4 gange om året. Dvs. at næste overblik over hele porteføljen gives på det kommende styregruppemøde i juni. Vedlagt er status for planlægningen af indsats i forhold til praktiserende læger i henhold til kræftpakke III. Der afventes svar fra sundhedsstyrelsen, hvorvidt midlerne kan anvendes efter Der tages derfor forbehold for beskrevne aktiviteter i Indstilling At styregruppen tager status til efterretning. Konklusion Eva Branner orienterede om status i KAP-H i forhold til strategisk styring, ressourcestyring, aktivitetsstyring og organisatorisk styring. Styregruppen tog status for KAP-H og indsatsbeskrivelsen for projekt om Implementering af kræftplan III til efterretning. Det blev aftalt, at styregruppen får tilsendt referater fra møder i den administrative og den faglige interessentgruppe. KAP-H er sammen med de andre regioner ved at oprette et nationalt netværk for kvalitetsudvikling i almen praksis. Netværket kan bidrage til at lære af hinanden på tværs af regionerne og koordinere opgaver, der er fælles for regionerne, f.eks. hvordan akkreditering og specifik efteruddannelse gribes an. Styregruppen ønskede, at der bliver nedskrevet et formål for gruppen. 3

4 Jesper Lundh har haft et indledende telefonmøde med repræsentanter fra hver region. Tanken er, at netværket skal bestå af omkring 15 læger og regionale administrative medarbejdere i de fem regioner samt fra DSAM og DAK-E. Mødeformen er ikke afklaret, men der er lagt op til, at holde et heldagsmøde som første møde. Styregruppen foreslog at gøre brug af videomøder for at lette mødeplanlægningen og transport. Det er drøftet at have en elektronisk platform, hvor gruppen kan kommunikere. Styregruppen foreslog at undersøge, om online platformen for det tværregionale samarbejde kunne ligge som en lukket del af KAP- H s projektrum. Jesper Lundh har været i kontakt med Lægeforeningen omkring specifik efteruddannelse. Fra KAP-H s side er det ønsket, at KAP-H s aktiviteter kan godkendes som specifik efteruddannelse. Der er endnu ikke afklaringer om dette. KAP-H stiller erfaring til rådighed primært gennem DGE. Bilagsfortegnelse: Bilag A: Statusrapport KAP-H Bilag B: Status implementering af kræftplan III 4

5 3) KAP-H vision Sagsfremstilling På sidste styregruppemøde fremlagdes et oplæg til KAP-H vision. Der blev efterfølgende sendt et revideret udkast på mail til styregruppen. Udkastet blev ikke godkendt, hvorfor punktet tages op på dette styregruppemøde. For at understøtte valget af vision skitseres her definition af en vision. Visioner er ledestjerner de er unikke, men enkle at huske og fortælle om, så de kan begejstre dem, som skal føre dem ud i livet. Definition af visionen: Et billede af en foretrukken fremtidig tilstand, en beskrivelse af hvordan noget vil se ud om et antal år. Det er et dynamisk fremtidsbillede. Det er mere end drømme eller håb; det er en slags forpligtelse. Visionen giver rammerne for at skabe og håndtere de forandringer, som er nødvendige for at nå målene. Oplæg til vision er: KAP-H's vision er at sikre at almen praksis, i samarbejde med det øvrige sundhedsvæsen, yder den bedste faglige, og patientoplevede kvalitet til borgerne i Region Hovedstaden. Eller: KAP-H's vision er at skabe synlige rammer for, at almen praksis, i samarbejde med det øvrige sundhedsvæsen, yder den bedste faglige og patientoplevede kvalitet til borgerne i Region Hovedstaden. Indstilling At styregruppen definerer KAP-H s vision 5

6 Konklusion Styregruppen besluttede sig for en revideret udgave af førstnævnte udkast til visionen, hvor sikre erstattes med understøtte og hvor den organisatoriske kvalitet tilføjes. Ordlyden bliver således: KAP-H's vision er at understøtte at almen praksis, i samarbejde med det øvrige sundhedsvæsen, yder den bedste faglige, organisatoriske og patientoplevede kvalitet til borgerne i Region Hovedstaden. Styregruppen understregede, at hvis der er modstand til visionssætningen eller hvis sekretariatet ikke mener, at den kan implementeres, så står sætningen til at ændre. 6

7 4) Projektbeskrivelse understøttelse af implementering af FMK Sagsfremstilling Styregruppen har bedt sekretariatet om at lave en oversigt over, hvilke tiltag der laves i KAP-H for at understøtte brugen af FMK i almen praksis i forbindelse med relanceringen af FMK på regionens hospitaler. Planlægningen af FMK-indsatserne sker i tæt samarbejde mellem KAP-H og datakonsulenterne i Center for Sundhed. De planlagte tiltag fremgår af medsendte projektbeskrivelse for implementeringen af FMK. Formålet med indsatsen er overordnet at bidrage til kvaliteten af de data der findes i FMK ved at højne andelen af praktiserende læger, der anvender FMK korrekt. Herunder: Løbende sørger for at FMK er ajourført Afstemmer FMK ved indlæggelse af patient Indsatsen omfatter: Undervisning af KAP-H-konsulenter (forår-sommer 2014) Koordineringsmøder med sekundærsektoren (løbende) FMK-redskab til konsulenter (april 2014) Skriftlig udmelding til praktiserende læger via Sundhed.dk og PraksisNyt (maj 2014) Temamøde for almen praksis (juni 2014) Målet med indsatsen er: At 70 % af de praktiserende læger i Region Hovedstaden anvender FMK korrekt den At 80 % af de praktiserende læger i Region Hovedstaden anvender FMK korrekt Andelen af (utilsigtede) dobbeltordinationer i FMK nærmer sig 0. Sekretariatet vurderer, at der er behov for løbende at vurdere behovet for understøttende aktiviteter for implementeringen af FMK i almen praksis. Det planlagte temamøde for almen praksis bør derfor betragtes som en pilot-indsats. Efter afholdelsen af arrangementet, kan yderligere behov vurderes ud fra efterspørgsel fra lægerne og data for tilslutning til FMK fra MedCom. 7

8 Nedenstående budget omfatter derfor kun allerede planlagte aktiviteter. temamøde 19. juni SPK+HPK i alt forventet deltagerantal lokaleleje og forplejning, kr Underviserhonorar, kr konsulenthonorar for, kr. deltagelse, kr Konsulentkørsel, kr Sum, kr Styregruppens formænd har tidligere godkendt, at der anvendes kr til ekstra konsulenthonorar til specialepraksiskonsulenter og hospitalspraksiskonsulenter. Indstilling At styregruppen godkender indsatsen for understøttelse af brugen af FMK efter relancering af FMK på regionens hospitaler. Konklusion Styregruppen godkendte projektbeskrivelsen for indsatsen til understøttelse af brugen af FMK efter relancering med følgende bemærkninger: - Det skal afklares i projektbeskrivelsen, hvordan der skelnes ml medicinafstemning og medicingennemgang - Der er konkrete linjer, der skal slettes. Det drejer sig dels om tre linjer i baggrundsafsnittet ( Hvis patienten ) - Projektbeskrivelsen gennemskrives med positive reformuleringer - Der skal udarbejdes overblik over, hvilke grupper der arbejder med FMK og hvem der har ansvar for hvilke dele, således at det bliver klart, hvem hvilke problemstillinger rettes til. Det kan f.eks. være fejl i FMK eller systemspecifikke fejl i lægesystemer. 8

9 Kurt Espersen har det overordnede ansvar for implementering af FMK. Jens Parker sidder i mange af foraene og kan derfor bidrage med overblik. Det er hverken KAP-H eller Datakonsulenternes opgave at besvare alle slags forespørgsler. Det blev bemærket fra sekretariatet, at beløbet til lokale og forplejning til temamødet bliver dyrere (i alt kr ), da der ikke er fundet et ledigt, velegnet lokale på hospitalerne. Det totale budget bliver kr Da styregruppens formænd tidligere har godkendt, at der anvendes kr til denne indsats, er det yderligere kr , som styregruppen her har godkendt. Bilag C: Beskrivelse af indsatsen for understøttelse af brugen af FMK efter relancering af FMK på regionens hospitaler 9

10 5) Orientering om katalog Sagsfremstilling Styregruppen besluttede på styregruppeseminaret den 16. januar 2014, at KAP-H skulle udarbejde et trykt katalog med alle aktivitetstilbud, som sendes ud til de praktiserende læger i regionen med post. Projektlederne for indsatserne i KAP-H har bidraget med tekst til kataloget. Desuden har KAP-H sekretariatet indhentet tekstbidrag fra andre relevante aktører, der tilbyder hjælp til praksis. Layout og tryk foretages af Wanek og Myrner, som også har udarbejdet logo og grafisk udtryk for KAP-H. Opsætning inkluderer brug af QR-koder, der kan scannes via mobiltelefon for at tilgå opdateret information om de enkelte aktiviteter på KAP-H s website. Omkostningen til grafikeren ligger inden for udgiftsrammen på kr., som styregruppens formænd har godkendt. Hertil kommer udgifter til forsendelse. Intern Service på regionsgården vil hjælpe med pakning og forsendelse. Kataloget er næsten færdigt og forventes klar til distribution i slutningen af maj. Tidsplanen fremgår af bilag D. En foreløbig version af kataloget vil blive fremsendt til styregruppen til orientering. Indstilling At styregruppen tager orienteringen til efterretning. Konklusion Styregruppen tog orienteringen til efterretning. Styregruppen roste kataloget, som de finder flot og appetitligt. Styregruppen ønsker, at kataloget bliver sendt til: Hospitalsdirektionerne, Center for HR, Samarbejdsudvalget for Almen Praksis, Sundhedskoordinationsudvalgt, praksisplanudvalget og Udvalget vedr. tværsektorielt samarbejde 10

11 Desuden skal der laves et kort Koncern Direktion notat med kataloget som bilag. Bilagsfortegnelse: Bilag D: Tidsplan for udarbejdelse og distribution af KAP-H-aktivitetskatalog 11

12 6) Orientering om evaluering af Store Praksisdag Sagsfremstilling Store Praksisdag blev afholdt i januar. Der er udarbejdet en evaluering af arrangementet, som her forelægges styregruppen til orientering. Deltagerne blev bedt om at vurdere kurserne på en skala fra 1 til 5, hvor 5 er bedst. Gennemsnitsvurderingen for alle kurser er på 4,21 KEU ansøges om midler til at afholde Store Praksisdag i 2015 på det kommende KEU-møde. Indstilling At styregruppen tager orientering til efterretning. Konklusion Styregruppen tager orienteringen om evaluering af Store Praksisdag til efterretning. Det blev bemærket, at ud over at selve evalueringen er god, er opsætningen af evalueringsrapporten god og informativ. Når den endelige overenskomsttekst er på plads, imødeser styregruppen en ansøgning til KEU med en længere tidshorisont end et år. Bilagsfortegnelse: Bilag E: Evaluering af Store Praksisdag 12

13 7) Orientering om evaluering af DGE Sagsfremstilling Årsrapporten for DGE Region Hovedstaden er fremsendt til Efteruddannelsesfonden og forelægges styregruppen til orientering. Der var i 2013 i alt 170 grupper fordelt på 80 DGE-grupper, 85 supervisionsgrupper og 5 juniorgrupper. I 2012 var der 147 grupper. Den samlede andel af læger organiseret i efteruddannelse i DGE er således steget fra 45,7 % i 2012 til 54,7 % i Indstilling At styregruppen tager orientering til efterretning. Konklusion Styregruppen tager orienteringen til efterretning. Styregruppen finder det meget positivt, at der er så mange gode initiativer og at antallet af grupper er vokset. Bilagsfortegnelse: Bilag F: Årsrapport for DGE Region Hovedstaden

14 8) Godkendelse af punkter til næste styregruppemøde Sagsfremstilling Oplæg til punkter til næste styregruppemøde er: Kvartalsstatus over projekter og økonomi Orientering om møde i administrativ interessentgruppe Indstilling At styregruppen godkender punkter til næste styregruppemøde Konklusion Punkterne til næste styregruppemøde godkendes. Sekretariatet tager stilling til, om punkterne kan klares over mail eller om der er behov for at mødes som planlagt. 14

15 9) Eventuelt Sagsfremstilling Indstilling Konklusion 15

16 10) Næste styregruppemøde Sagsfremstilling Næste styregruppemøde er aftalt til: Tirsdag den 24. juni 2014 kl , formøde Kommende styregruppemøder i 2014: Fredag den 10. oktober 2014 kl , formøde kl Konklusion Jf. punkt 8 på dagsordenen tager sekretariatet stilling til om mødet den 24. juni skal afholdes eller kan klares over mail. 16

17 Bilag A Porteføljeoverblik rapport KAP-H Koncern Praksis Region Hovedstaden Kongens Vænge Hillerød Telefon: Mail: Status over overordnet styring af KAP-H Overordnet styring af KAP-H Journal nr: Dato: OK OBS! FARE!! Strategisk styring Ressourcestyring Aktivitetsstyring Organisatorisk styring Status Strategisk styring KAP-H skal arbejde med at definere og formidle, hvor organisationen ønsker sig hen. Der er indledt dialog med Lægeforeningen om, hvorledes KAP-H kan have en rolle i forhold til specifik efteruddannelse. Når der forelægger retningslinjer for klinikkers akkreditering, vil sekretariatet udarbejde oplæg til, hvordan KAP-H kan understøtte klinikkerne i at blive akkrediteret. Det var planlagt, at der på dette styregruppemøde skulle fremlægges et punkt om tanker om evaluering af KAP-H. Dette punkt er udskudt for at få tid til at arbejde mere med det. Ressourcestyring Der er ansat to nye medarbejdere i KAP-H sekretariat, som erstatning for Nanna og Heidi, der har fået stillinger i regionens kvalitetsteam: Anne Sophie Bech Mikkelsen er startet 1/5 og Hanne Vig Flyger starter 1/6. 1

18 Anne Sophie er kandidat i folkesundhedsvidenskab fra Anne Sophie kommer fra en stilling i regionens center for kommunikation og har tidligere arbejdet i Novo Nordisk, hvor hun bl.a. har international projekterfaring. Hanne kommer fra en stilling som sundhedskoordinator i Hørsholm Kommune og tidligere fra Fredensborg Kommune, hvor hun bl.a. har erfaring med implementering af forløbsprogrammer. Hanne har bl.a. også arbejdet som projektleder i Kræftens Bekæmpelse. Hanne er Cand. Brom og har en master i ledelse og organisationsudvikling. Temaansvarlige i sekretariatet er herefter: Anette Sonne: Tværsektorielt inkl faglig redaktør, DGE Anne Sophie: Medicin inkl AK, Patientsikkerhed Hanne: Organisering inkl Den Ældre Patient, forløbsprogrammer, Årskurser i ledelse og praksismanagement, samt Datafangst, IT inklusiv FMK Aktivitetsstyring KAP-H har afholdt fire velbesøgte temamøder om AK. Planområde Syd: 17 tilmeldte Planområde Byen: 29 tilmeldte Planområde Nord: 28 tilmeldte Planområde Midt: 34 tilmeldte Desuden er der planlagt et temamøde på Bornholm, hvor der pt. er 15 tilmeldte. Der har været meget positiv tilbagemelding fra deltagerne. Klinikkerne har været parate til at deltage i AK workshops og det er indtrykket at klinikker er ved at være klar til at efterspørge tilbud. Roadshows til at understøtte implementering af opfølgende hjemmebesøg er under planlægning og de første udrulles den 3. juni i Gladsaxe kommune og den 10. juni i Brøndby kommune. Projekterne har arbejdet med at fastlægge indhold, tid og sted for tilbud til klinikerne, samt at udarbejde tekster til aktivitetskataloget. KAP-H er således ved at have en bred række af tilbud til klinikkerne og kataloget forventes klar til udsendelse i slutningen af maj. Organisatorisk styring Det første møde i den administrative interessentgruppe afholdes 15/5. Det stiles efter på mødet at få afklaret, hvordan gruppen kan arbejde sammen. 2

19 Projektstatus: Implementering af kræftplan III: Vedlagt er status for planlægningen af den kommende indsats i forhold til praktiserende læger i henhold til kræftpakke III. Der afventes svar fra sundhedsstyrelsen, hvorvidt midlerne kan anvendes efter Der tages derfor forbehold for beskrevne aktiviteter i

20 Bilag B Kvalitet i Almen Praksis i Hovedstaden Journal nr: Projektoverblik: Implementering af kræftplan III Formål: I forbindelse med vedtagelsen af kræftplan III bevilligede Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse 2,6 mio. kr. til at opdatere almen praksis indenfor symptomer på kræft og på kriterier for henvisning til pakkeforløb i løbet af 2012 og Bevillingen dækker også opdatering af almen praksis inden for palliative forløb og rehabilitering. Indsatsen består af en række aktiviteter, der understøtter dette formål. Styregruppen er tidligere blevet orienteret om aktiviteter, der forløb i 2013 og evalueringen af disse. Aktiviteterne fremadrettet er Workshop med fokus på tidlig opsporing // foråret 2014 Workshops med fokus på tidlig opsporing og social ulighed // efteråret regionale temadage med fokus på det palliative forløb // efteråret 2014 Udvikling af palliationspallette til brug i egen praksis (film, e-learning o.l.) // 2014 Sessioner på Store Praksisdag 2015 om kræft/alternativt en kræftpraksisdag Effektmål: Effektmål udvikles særskilt under hver aktivitet. Nedenfor er effektmålene beskrevet overordnet uden kvantificerbare mål. Almen praksis har fået øget viden om rolle i palliativt forløb og om rolle i tidlig opsporing Almen praksis har fået øget viden om organisering Almen praksis har fået øget viden om samarbejdspartneres roller indenfor tidlig opsporing og palliation Almen praksis har fået introduceret relevant it-understøttelse i forbindelse med palliative forløb og tidlig opsporing Sammenhæng med øvrige KAP-H-indsatser: Indsatsen er tværgående med forankring i organisationstemaet og med sammenhæng til specialepraksiskonsulenter på hospitaler og i DGE, som tilbyder koncentrat af aktiviteter til DGEgrupper. Herudover er der etableret samarbejde med Center for HR om planlægning af de regionale temadage og om udvikling af palliationspalletten. 1

21 Kvartalvis status fra projektledere til styregruppen for KAP-H Projektets titel: Implementering af kræftplan III Projektfase: Planlægning, 2. kvartal 2014 Status Styringsparametre OK OBS! FARE!! Økonomi Målsætninger Tidsplan Risici Konkret projektoverblik Projektøkonomi: Der er ansøgt om forlængelse af brug af midler frem til Hvis ansøgningen ikke imødekommes vil projektledelsen genvurdere planen for aktiviteter. Hvis bevillingen ikke godkendes forlænget, er der ca. 1,2 mio. ubrugte midler. Målsætninger: Målsætninger udvikles under de enkelte indsatser. Tidsplan: Foråret/sommeren workshop om tidlig opsporing Planlægning regionale temadage Udvikling palliationspalette DGE-tilbud online Efteråret workshops om tidlig opsporing og ulighed i sundhed 2 regionale temadage om palliation Udvikling af palliationspallette Vinteren 2015 Sessioner på store Praksisdag 2015 Palliationspallette færdigudviklet 2

22 Risici: Det er endnu ukendt, om vi får godkendt, at brug af midler forlænges frem til Væsentlige aktiviteter i dette kvartal 16. juni 2014 afholdes workshop om tidlig opsporing af kræftpatienter med information om tarmscreening Planlægning af regionale temadage (Kirsten Sander, Thomas Gorlén og Mona-Lene Kjærgård sammen med Center for HR) Udvikling af palliationspallette (Thomas Gorlén og Mona-Lene Kjærgård) Markedsføring og formidling af tilbud: DGE og workshop om tidlig opsporing og social ulighed i PraksisNyt og via DGE-annoncering og møder. Forventede væsentlige aktiviteter i næste kvartal Omkring august/september afholdes workshop om tidlig opsporing og ulighed i sundhed Videre planlægning af regionale temadage Videre planlægning af palliationspallette 3

23 Bilag C Beskrivelse af indsatsen for understøttelse af brugen af FMK efter relancering af FMK på regionens hospitaler Patientsikkerhed Organisering it Tværsektorielle samarbejde Medicin DGE 1

24 Indledning I foråret 2014 blev FMK relanceret på regionens hospitaler. I den forbindelse er det afgørende for en succesfuld brug af FMK, at de praktiserende læger i regionen anvender FMK korrekt, og at der tages hånd om de eventuelle udfordringer der måtte opstå i kommunikationen på tværs af sektorgrænser. I det følgende beskrives, hvilke tiltag KAP-H påtænker at sætte i værk, for at understøtte brugen af FMK i almen praksis i forbindelse med relanceringen. Baggrund Da hospitalerne i Region H startede med at bruge FMK, var der mange praktiserende læger, der anskaffede og begyndte at bruge FMK. Udbredelsen af FMK hos de praktiserende læger i Region Hovedstaden var længe førende. Men nu er der kommet aktivitet i de andre regioner og anvendelsen af FMK i Region Hovedstaden ligger nu lavest, med en udbredelse hos de praktiserende læger på 80,0 % og en anvendelse på 76,2 %. Udbredelsen på landsplan er 83,5 % og anvendelsen 81,2 %. Tallene for praktiserende speciallæger ligger en del lavere, nemlig en anskaffelse på 59,7 % og anvendelse på 56,0 % nationalt. I Region Hovedstaden er tallene 50,0 % og 45,0 %. Blandt de læger, der er registreret som at de anvender FMK, er der mange, der ikke bruger FMK på den rigtige måde. De ordinerer og forny recepter i deres FMK-modul, men tilretter ikke FMK løbende, så det er retvisende. Mange observerer slet ikke, hvad der står på FMK. Dette resulterer i mange misvisende fælles medicinkort, hvor der kan være bl.a. dobbeltordinationer, forkerte doseringer og ordinationer der burde være seponeret. Det er den største udfordring. Det er også vigtigt, at lægerne bliver fortrolige med begrebet Lægemiddelordination, som hele FMK bygger på. Der er et ønske fra såvel hospitaler som kommuner, at de praktiserende læger afstemmer medicinkortene. Der er enighed om, at der ved elektive indlæggelser skal foreligge et afstemt medicinkort, mens situationen i forhold til kommunerne er uafklaret. Hvis patienternes medicinkort ikke løbende holdes vedlige, kan det være tidskrævende at afstemme medicinkortet f.eks. i forbindelse med en indlæggelse, og man kan frygte, at der opstår situationer, hvor det ikke sker. Det vil især gælde kroniske patienter, der typisk får meget medicin. Der er blandt mange lægerne i begge sektorer en afstandtagen fra at afstemme. De føler det er meget ansvar pådragende. Det er vigtigt at medicinafstemningen afdramatiseres. Hvis relanceringen af FMK skal blive en succes, skal vi prøve at få budskabet om korrekt anvendelse af FMK så bredt ud som muligt. Desværre har det vist sig, at meget af den undervisning, som der blev givet da FMK blev taget i anvendelse i første omgang, har været spildt. Udviklingen viser at det var præmaturt. FMK-indsatsen drøftes fortsat løbende i en arbejdsgruppe med deltagelse af It-konsulent Jens Parker, datakonsulenter fra Center for Sundhed, projektleder for implementering af hjerte-kar og organisering Jørgen Jensen, Faglig Koordinator Michel Kjeldsen og tovholder fra KAP-H sekretariatet. Formål: Formålet med indsatsen er overordnet at bidrage til kvaliteten af de data der findes i FMK ved at højne andelen af praktiserende læger, der anvender FMK korrekt. Herunder: - Løbende sørger for at FMK er ajourført 2

25 - Afstemmer FMK ved indlæggelse af patient Mål: At 70 % af de praktiserende læger i Region Hovedstaden anvender FMK korrekt den At 80 % af de praktiserende læger i Region Hovedstaden anvender FMK korrekt Andelen af (utilsigtede) dobbeltordinationer i FMK nærmer sig 0. Leverancer: Undervisning af KAP-H-konsulenter (forår-sommer 2014) Konsulenter med organisationskompetencer og medicinkompetencer fik i februar 2014 undervisning i FMK. Formålet med denne undervisning var at konsulenterne, uden at være eksperter, vil kunne være med til at udbrede kendskabet til den rette anvendelse af FMK og fortælle den gode historie. Tilsvarende undervisning af specialepraksiskonsulenterne og hospitalspraksiskonsulenterne er under planlægning i juni. Styregruppens formandskab har godkendt at hospitalspraksiskonsulenterne og specialepraksiskonsulenterne honoreres særskilt for deltagelse i FMK undervisning i tillæg til deres faste konsulenthonorar. Koordineringsmøder med sekundærsektoren (løbende) I forbindelse med relanceringen af FMK på Regionens hospitaler, er der holdt en række koordineringsmøder med bl.a. hospitals direktør Kurt Jespersen og enhedschef CIMT Niels Reichstein Larsen. FMK-redskab til konsulenter (april 2014) It-konsulent Jens Parker har udviklet et PowerPoint-redskab, der belyser de centrale problemstillinger, som kan indgå i konsulenternes værktøjskasse. Formålet med værktøjet er, at konsulenterne kan give klinikker, som de er i berøring med, en introduktion til korrekt brug af FMK, hvis dette findes relevant i den pågældende indsats. Skriftlig udmelding til praktiserende læger via Sundhed.dk og PraksisNyt (maj 2014) Der laves en skriftlig udmelding til de praktiserende læger i regionen om relanceringen af FMK på hospitalerne, og hvad der forventes af den praktiserende læge i arbejdet med FMK. Udmeldingen skal også beskrive hvilke aktører der kan kontaktes, hvis de praktiserende læger har spørgsmål eller udfordringer i forbindelse med FMK. Det kunne bl.a være medicinkort som stadig er suspenderet selv om patienten er udskrevet eller medicinkort der ikke er afstemt ved udskrivelsen. Det undersøges om udmeldingen kan sendes ud som et ekstraordinært PraksisNyt i maj. I tillæg udarbejdes en vejledning til brug for den enkelte praktiserende læge, der bl.a. linker til allerede udarbejdede undervisningsmaterialer, FAQ mv. Temamøde (juni 2014) Den 19. juni 2014 planlægges et temamøde om FMK for de praktiserende læger og praksispersonale i Region Hovedstaden. Formålet er at oplyse om korrekt brug af FMK, belyse tvivlsspørgsmål om lægens rolle og ansvar, samt adressere eventuelle udfordringer i det tværsektorielle samarbejde omkring FMK. Ud fra tilslutningen til dette møde tages der stilling til om der skal afholdes flere temamøder af denne art. Øvrige Muligheden for at bruge E-learning skal undersøges. 3

26 Der kunne tilbydes undervisning til PLO-kommuner, DGE-grupper og andre lægegrupper, hvor det er relevant. Budget: temamøde 19. juni SPK+HPK i alt forventet deltagerantal lokaleleje og forplejning, kr Underviserhonorar, kr konsulenthonorar for, kr. deltagelse, kr Konsulentkørsel, kr Sum, kr I budgettet er ikke inddraget eventuelle udgifter til E-learning eller gruppeundervisning Tidsplan: Leverancer feb- 14 mar- 14 apr- 14 maj- 14 jun- 14 undervisning af konsulenter i KAP-H x x udarbejdelse af FMK-redskab til x konsulenter Skriftlig udmelding til praktiserende x læger Temamøde for almen praksis x Koordineringsmøder med hospitalerne x x x x (x)* *temamødet for almen praksis kan gentages ved behov. Integration og samarbejde med øvrige indsatser I KAP-H: It-konsulenter (Jens Parker er tovholder for FMK-indsatsen i KAP-H) Medicinkonsulenter (FMK-ambassadører, basiskundskaber) Organisationskonsulenter (FMK-ambassadører, basiskundskaber) Hospitalspraksiskonsulenter og specialepraksiskonsulenter (FMK-ambassadører, basiskundskaber samt kontakt mellem hospital og almen praksis) Patientsikkerhedskonsulenter (Fokus på UTH er i forbindelse med anvendelse af FMK) Øvrige Datakonsulenterne i Center for Sundhed afholder i 2014 en række systemspecifikke kurser i FMK i samarbejde med lægesystemleverandørerne. Det er meget vigtigt at KAP-H temamødet og datakonsulenternes systemspecifikke kurser understøtter (frem for udkonkurrerer) hinanden. Indsatstype: Smal indsats/bred målgruppe jul- 14 aug- 14 sep- 14 4

27 Bilag D Kvalitet i Almen Praksis i Hovedstaden Journal nr: Tidsplan for Kap-H s aktivitetskatalog 2014 Tirsdag d. 6. maj Kap H modtager katalog Torsdag d. 8. maj Kap H godkender katalog og sender evt. rettelser til WM Fredag d. 9. maj WM tilretter (1. korrektur) og sender til Kap H Tirsdag d. 13. maj Kap H godkender 2. korrektur WM tilretter evt. og returnere til Kap H Onsdag d. 14. maj Kap H godkender endelig korrektur WM laver trykklar fil og sender til tryk Fredag d. 23. maj Katalog færdig-trykt Mandag d. 26. maj onsdag d. 28. maj Distribution af katalog

28 Bilag E Evaluering af Store Praksisdag 2014 Indledning: Store Praksisdag 2014 blev sædvanen tro afholdt i uge 5 på Hotel Scandic i København. Store Praksisdag har nu gennem en årrække vist sig attraktiv og samlende for almen praksis i Region H, og søgningen til dagen har igen i år været stigende med fuldtegning af dagen efter få ugers tilmelding. Strukturen af dagen er stort set uændret gennem årene: dagen åbnes med en plenum-session, hvorefter kursisterne kan gå til 8 sideløbende sessioner. Efter den første del af dagen er der frokost, og derefter følger så 2 gange 8 sideløbende sessioner. Endelig afsluttes dagen med endnu en plenum-session. Der er sørget for, at der i alle sessionsgrupper minimum er 1 kursus rettet specifikt mod klinik-personale. Kursuslokalerne er fordelt på 1 stor plenum sal, 3 mindre lokaler (med plads til 40 kursister) og 4 større (med plads til 60 kursister). I fællesarealet mellem kursuslokalerne er der en Markedsplads, hvor der i pauserne mellem kurserne bliver præsenteret forskellige samarbejdspartnere, projekter eller andre interessenter, som har relation til almen praksis i Region H. For enden af fællesarealet er sekretariatet placeret. Dette år var sagsgangen ift. projektgodkendelsen meget forsinkende for projektet. Pengene blev således først bevilliget i september måned, hvilket medførte, at det på forhånd reserverede Hotel Scandic i mellemtiden var blevet lejet ud til anden side. Dog lykkedes det heldigvis at finde en anden dag at afholde kursusdagen, men pga. kursets størrelse er der ikke mange egnede kursussteder at vælge mellem i København. Det overordnede tema, indledningssessionen og afslutningssessionen blev planlagt i tæt samarbejde med chefkonsulent Mona-Lene Kjærgård fra Kvaliteam, Center for Sundhed. Forslag til undervisningsemner blev indsamlet blandt de mest søgte emner fra sidste år, forslag fra sidste år, indkomne forslag fra tidligere kursusledere og projektledelsens øvrige netværk. Der blev ikke som de forrige år pga. den stramme tidsplan afholdt et åbent planlægningsmøde. Den endelig plan med udvælgelse for dagen blev derefter foretaget.

VEJLEDNING F O R EFTERUDDANNELSES- OG SUPERVISIONSGRUPPER

VEJLEDNING F O R EFTERUDDANNELSES- OG SUPERVISIONSGRUPPER JUNIOR DGE-GRUPPER NU OGSÅ FOR FASE 2 LÆGER LÆS MERE PÅ SIDE 11! VEJLEDNING F O R EFTERUDDANNELSES- OG SUPERVISIONSGRUPPER DGE I REGION H DECENTRAL GRUPPEBASERET EFTERUDDANNELSE T: 3866 5299 og M: 2360

Læs mere

Organisation, fokusområder og konsulenter

Organisation, fokusområder og konsulenter Kvalitet i Almen Praksis i Hovedstaden Organisation, fokusområder og konsulenter Information til samarbejdspartnere, nov. 2013 KAP-H s konsulenter i Regionsrådssalen på intromødet den 7. november 2013.

Læs mere

Vejledning for DGE & Supervisions grupper

Vejledning for DGE & Supervisions grupper Vejledning for DGE & Supervisions grupper DGE [Decentral Gruppebaseret Efteruddannelse - Region Hovedstaden] DGE Ø Farimagsgade 5 Opgang S Bygning 24, 1.sal 1014 Kbh K T: 2360 9928 E: dge@regionh.dk W:

Læs mere

REFERAT. Møde: Styregruppemøde KAP-H. Dato: 11. marts 2014. Kl.: 09.00 11.00 Formøde for styregruppen 08:30-09:00. Sted: Regionsgården, lokale H4

REFERAT. Møde: Styregruppemøde KAP-H. Dato: 11. marts 2014. Kl.: 09.00 11.00 Formøde for styregruppen 08:30-09:00. Sted: Regionsgården, lokale H4 REFERAT Møde: Styregruppemøde KAP-H Dato: 11. marts 2014 Kl.: 09.00 11.00 Formøde for styregruppen 08:30-09:00 Sted: Regionsgården, lokale H4 Deltagere: Birgitte Alling Møller Kaare Rossel Else Hjortsø

Læs mere

Tværsektoriel vejledning om anbefalede arbejdsgange i forbindelse med implementering af Fælles Medicinkort (FMK) på sygehuse og i praksissektoren

Tværsektoriel vejledning om anbefalede arbejdsgange i forbindelse med implementering af Fælles Medicinkort (FMK) på sygehuse og i praksissektoren Region Syddanmark Sagsnr. 13/31059 Tværsektoriel vejledning om anbefalede arbejdsgange i forbindelse med implementering af Fælles Medicinkort (FMK) på sygehuse og i praksissektoren Indholdsfortegnelse.....Side

Læs mere

Handleplan 2011. Praksiskonsulentordningen i Region Hovedstaden. Koncern Praksis. Praksiskonsulentordningen i Region Hovedstaden

Handleplan 2011. Praksiskonsulentordningen i Region Hovedstaden. Koncern Praksis. Praksiskonsulentordningen i Region Hovedstaden Praksiskonsulentordningen i Region Hovedstaden Handleplan 2011 Praksiskonsulentordningen i Region Hovedstaden Handleplan 2011 November 2010 Koncern Praksis November 2010 Koncern Praksis Indledning I løbet

Læs mere

FYAM-kampagnen 2014/15 Crescendo Q-valitet. Hvad er Q-cirkler?

FYAM-kampagnen 2014/15 Crescendo Q-valitet. Hvad er Q-cirkler? Hvad er Q-cirkler? Kvalitetscirkler, også kaldet Peer Review Groups, er almindeligt anvendt i primærsektoren i Europa til at reflektere over og forbedre standardpraksis over tid. De repræsenterer en social

Læs mere

AKTIVITETSKATALOG 2014 TILBUD TIL ALMEN PRAKSIS

AKTIVITETSKATALOG 2014 TILBUD TIL ALMEN PRAKSIS AKTIVITETSKATALOG 2014 TILBUD TIL ALMEN PRAKSIS KONTAKTOPLYSNINGER KAP-H-sekretariat KAP-H Center for Sundhed Region Hovedstaden Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Telefon 3866 5299 E-mail STB-KAP-H@regionh.dk

Læs mere

Introduktion til. Det Fælles Medicinkort

Introduktion til. Det Fælles Medicinkort Introduktion til Det Fælles Medicinkort Hvad er Fælles Medicinkort? Fælles Medicinkort (FMK) er en løsning, hvor alle borgere får et centralt opbevaret elektronisk medicinkort, der afspejler borgerens

Læs mere

DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk

DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk Dagsorden. Regionsbestyrelsesmøde Start: mandag den 19. januar 2009 kl. 14-19.

Læs mere

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. SAMARBEJDSUDVALGET vedrørende tandlæger i Region Hovedstaden

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. SAMARBEJDSUDVALGET vedrørende tandlæger i Region Hovedstaden BESLUTNINGER Samarbejdsudvalget vedrørende tandlæger i Region Hovedstaden SAMARBEJDSUDVALGET vedrørende tandlæger i Region Hovedstaden * Der afholdes formøde for politikere kl. 16.00-17.00 i mødelokale

Læs mere

Møde i: Samordningsudvalget ved Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler Dato: 13. marts 2015 Kl.: 14-16 Sted: Bispebjerg Hospital

Møde i: Samordningsudvalget ved Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler Dato: 13. marts 2015 Kl.: 14-16 Sted: Bispebjerg Hospital Bispebjerg Hospital Frederiksberg Hospital Direktion Bispebjerg Bakke 23 2400 København NV Møde i: Samordningsudvalget ved Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler Dato: 13. marts 2015 Kl.: 14-16 Sted: Bispebjerg

Læs mere

Det Regionale Samarbejdsudvalg vedrørende Psykologområdet

Det Regionale Samarbejdsudvalg vedrørende Psykologområdet BESLUTNINGER Det Regionale Samarbejdsudvalg vedrørende Psykologområdet DET REGIONALE SAMARBEJDSUDVALG vedrørende Psykologområdet * Der afholdes formøde for politikere kl. 09.30-10.00 i mødelokale H5 *

Læs mere

Skabelon til projektbeskrivelse

Skabelon til projektbeskrivelse Skabelon til projektbeskrivelse 1. Projektets titel: Livsstilsintervention med Løsninger for Livet 2. Baggrund: Beskriv baggrunden for at der er taget initiativ til projektet, samt hvilken viden projektet

Læs mere

Handleplan 2010 praksiskonsulentordningen for fysioterapi

Handleplan 2010 praksiskonsulentordningen for fysioterapi Handleplan 2010 Koncern Praksis Handleplan 2010 praksiskonsulentordningen for fysioterapi Handleplan 2010 praksiskonsulentordningen for fysioterapi Marts 2010 Koncern Praksis Handleplan 2010 Indledning

Læs mere

KONKLUSIONER. Møde i: Den administrative styregruppe Dato: Den 23. januar 2014 kl. 11.00-12.00 Sted: Comwell Borupgaard, Nivå

KONKLUSIONER. Møde i: Den administrative styregruppe Dato: Den 23. januar 2014 kl. 11.00-12.00 Sted: Comwell Borupgaard, Nivå Center for Sundhed Enhed for Tværsektoriel Udvikling Kongens Vænge 2 3400 Hillerød KONKLUSIONER Møde i: Den administrative styregruppe Dato: Den 23. januar 2014 kl. 11.00-12.00 Sted: Comwell Borupgaard,

Læs mere

Årsberetning 2011. praksiskonsulentordningen i Region Hovedstaden. Praksiskonsulentordningen. Hovedstaden Maj 2012

Årsberetning 2011. praksiskonsulentordningen i Region Hovedstaden. Praksiskonsulentordningen. Hovedstaden Maj 2012 Årsberetning 2011 praksiskonsulentordningen i Region Hovedstaden Maj 2012 Praksiskonsulentordningen Årsberetning 2011 praksiskonsulentordningen i Region Hovedstaden Maj 2012 Praksiskonsulentordningen Indledning

Læs mere

Patientinddragelsesudvalget

Patientinddragelsesudvalget Referat Mødedato: Mandag den 29. september 2014 Mødetidspunkt: 13:00-15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Vejle Center Hotel, Vejle Kit Winther, Peter Skov Jørgensen, Hanne Grønborg, Merete Helgens, Annelise

Læs mere

NATIONALT UDVALG VEDR. NATIONALE KLINISKE RETNINGSLINJER

NATIONALT UDVALG VEDR. NATIONALE KLINISKE RETNINGSLINJER NATIONALT UDVALG VEDR. NATIONALE KLINISKE RETNINGSLINJER R E F E R A T Emne 1. 2. møde i nationalt udvalg for nationale kliniske retningslinjer Mødedato Onsdag den 30. januar 2012, kl. 13-16 Sted, mødelokale

Læs mere

Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018

Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Godkendt af Sundhedskoordinationsudvalget 5. september 2014 Indledning Mange borgere, der er syge eller er i risiko for at blive

Læs mere

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. Den Administrative Styregruppe 24-04-2015 13:00. Torben Laurén Niels-Peter Møller. Mette Riegels

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. Den Administrative Styregruppe 24-04-2015 13:00. Torben Laurén Niels-Peter Møller. Mette Riegels DAGSORDEN Den Administrative Styregruppe Den Administrative Styregruppe MØDETIDSPUNKT 24-04-2015 13:00 MØDESTED H2 MEDLEMMER Christian Worm Torben Laurén Niels-Peter Møller Katja Kayser Mette Riegels Sven

Læs mere

KVALITET I ALMEN PRAKSIS I HOVEDSTADEN ÅRSBERETNING 2014

KVALITET I ALMEN PRAKSIS I HOVEDSTADEN ÅRSBERETNING 2014 STRATEGI 20 14 KVALITET I ALMEN PRAKSIS I HOVEDSTADEN FORORD 2 STRATEGI 2020, INKL. ORGANISATIONSDIAGRAM 4 KAP H BRUGER JOHN ROSENBERG 7 BERETNING FRA KONSULENTTEAMS INKL. PRÆSENTATION AF KONSULENTER 9

Læs mere

DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk

DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk Dagsorden Regionsbestyrelsesmøde Tidspunkt: Torsdag d. 19. august 2010 kl. 14-19.00

Læs mere

Referat fra møde i Portøruddannelsesnævnet torsdag den 28. juni 2007

Referat fra møde i Portøruddannelsesnævnet torsdag den 28. juni 2007 Referat fra møde i Portøruddannelsesnævnet torsdag den 28. juni 2007 Til stede Erik Brouer, formand, Danske Regioner Karen Stæhr, næstformand, FOA FOA: Kjeld Christiansen Stig Ove Jensen Danske Regioner:

Læs mere

Herudover deltager direktør Henrik Leth (Morsø) som repræsentant fra klynge Vest i Styregruppen

Herudover deltager direktør Henrik Leth (Morsø) som repræsentant fra klynge Vest i Styregruppen Referat Møde: Sundhedsdirektørernes Forretningsudvalg Tid: Tirsdag den 18/11 2014 kl. 13.00-16.00 Sted: Boulevarden 13, repræsentationslokale 2 Deltagere: Bente Graversen, Leif Serup, Lone Becker, Carsten

Læs mere

Resume af forløbsprogram for depression

Resume af forløbsprogram for depression Resume af forløbsprogram for depression Forløbsprogram for depression indeholder en række anbefalinger. I det følgende beskrives centrale anbefalinger. Derefter opsummeres kommunernes ansvar- og opgaver.

Læs mere

Referat af Regionsbestyrelsesmøde, tirsdag den 15. juni 2010, kl. 14-17.30

Referat af Regionsbestyrelsesmøde, tirsdag den 15. juni 2010, kl. 14-17.30 Danske Fysioterapeuter i Region Syddanmark Referat af Regionsbestyrelsesmøde, tirsdag den 15. juni 2010, kl. 14-17.30 Mødet afholdes v. Fysioterapeutuddannelsen i Odense, Blangstedgårdsvej 4, 5220 Odense

Læs mere

Referat fra møde i kommunalt lægeligt udvalg den 18. maj 2015.

Referat fra møde i kommunalt lægeligt udvalg den 18. maj 2015. 6.5 Til repræsentanter for de praktiserende læger og repræsentanter fra direktionen i Holstebro Kommune Dato: 18.05.2015 J. nr.: 29.30.16-P35-1-15 Henv. til: Kirsten V. Løgsted Tlf.: 9611 4107 fra møde

Læs mere

Møde i DLCR s forretningsudvalg tirsdag d. 3. marts kl. 9.30 15.00.

Møde i DLCR s forretningsudvalg tirsdag d. 3. marts kl. 9.30 15.00. Referat af Møde i DLCR s forretningsudvalg tirsdag d. 3. marts kl. 9.30 15.00. Dagsorden: 1. Valg af ordstyrer og godkendelse af dagsorden 2. Godkendelse af referat fra sidste møde (27/11 2008) 3. Meddelelser

Læs mere

Referat af Regionsbestyrelsesmøde 23. marts 2015 kl. 13.00-17.30 i lokale 3 på Holmbladsgade 70, 2300 København S

Referat af Regionsbestyrelsesmøde 23. marts 2015 kl. 13.00-17.30 i lokale 3 på Holmbladsgade 70, 2300 København S Referat af Regionsbestyrelsesmøde 23. marts 2015 kl. 13.00-17.30 i lokale 3 på Holmbladsgade 70, 2300 København S Indhold Referat af Regionsbestyrelsesmøde... 1 1. Velkommen v. Tine Nielsen (5 min)...

Læs mere

Årsberetning 2012. Region Hovedstadens Patientkontor. Patientkontor Region Hovedstaden. Koncern Organisation og Personale

Årsberetning 2012. Region Hovedstadens Patientkontor. Patientkontor Region Hovedstaden. Koncern Organisation og Personale Årsberetning 2012 Patientkontor Region Hovedstaden Koncern Organisation og Personale Region Hovedstadens Patientkontor Årsberetning 2012 Februar 2013 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Om patientkontoret...

Læs mere

POLITIKERSPØRGSMÅL. Spørgsmål nr.: 070 Dato: 12. maj 2012 Stillet af: Henrik Thorup (O) Besvarelse udsendt den: 1. juni.2012.

POLITIKERSPØRGSMÅL. Spørgsmål nr.: 070 Dato: 12. maj 2012 Stillet af: Henrik Thorup (O) Besvarelse udsendt den: 1. juni.2012. Koncern Plan, Udvikling og Kvalitet POLITIKERSPØRGSMÅL Enhed for Hospitals- og Psykiatriplanlægning Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang Blok B Telefon 3866 6000 Direkte 3866 6012 Web www.regionh.dk Spørgsmål

Læs mere

TEMADAG FOR NIP-DIABETES

TEMADAG FOR NIP-DIABETES TEMADAG FOR NIP-DIABETES National klinisk audit regional kvalitetsudvikling og forandringstiltag for diabetesbehandlingen i hospitals- og praksissektoren Et idékatalog 8. september 2009 Det Nationale Indikatorprojekt

Læs mere

Brønderslev Kommune. Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Sundhedsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 14. januar 2008 Lokale: Mødelokale 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: 13.15-14.45 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/66 Institutionsbesøg...

Læs mere

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. DET REGIONALE SAMARBEJDSUDVALG vedrørende Psykologområdet. * Der afholdes formøde for politikere kl. 9.00-10.

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. DET REGIONALE SAMARBEJDSUDVALG vedrørende Psykologområdet. * Der afholdes formøde for politikere kl. 9.00-10. BESLUTNINGER Det Regionale Samarbejdsudvalg vedrørende Psykologområdet DET REGIONALE SAMARBEJDSUDVALG vedrørende Psykologområdet * Der afholdes formøde for politikere kl. 9.00-10.00 * Der afholdes formøde

Læs mere

Social- og sundhedsassistentelev Charlotte Wulff Hansen, elevrepræsentant Sygeplejestuderende Lene Storm, repræsentant fra de sygeplejestuderende

Social- og sundhedsassistentelev Charlotte Wulff Hansen, elevrepræsentant Sygeplejestuderende Lene Storm, repræsentant fra de sygeplejestuderende Til bestyrelsen for Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole Ullasvej 6 3700 Rønne TLF.36982900 Fax 36982909 bhsund@bhsund.dk www.bhsund.dk CVR 29547807 Dato 24. marts

Læs mere

Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Frederikssund Kommune og Region Hovedstaden

Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Frederikssund Kommune og Region Hovedstaden 1 Kommune Frederikssund Klynge Hillerød Seneste revision 23. september 2010 P:\PlanlaegningOgUdvikling\Sundhedsaftaler\Sundhedsaftale 2011-2014\Allonger\Hillerød- Klyngen\Frederikssund tillægsaftale 2011-2014.doc

Læs mere

Ref.: Referatet godkendt og brevet til Samordningsudvalget godkendt efter Karen Glieses indlæg.

Ref.: Referatet godkendt og brevet til Samordningsudvalget godkendt efter Karen Glieses indlæg. REFERAT Direkte 48295303 Møde i: Arbejdsgruppen for konsolidering og øvrige tværsektorielle opgaver Dato: 18/12 2013 Kl.: 12-15 Sted: Frederikssund Hospital Mødelokale 2 direktionsgangen Deltagere: Gitte

Læs mere

Projekt. Projektmandat. Projekttitel: Dokumentation og effektmåling. Projektleder: Henriette Holmskov. Projektejer: Jesper Ulm Jessen

Projekt. Projektmandat. Projekttitel: Dokumentation og effektmåling. Projektleder: Henriette Holmskov. Projektejer: Jesper Ulm Jessen Projekt Projektmandat Projekttitel: Dokumentation og effektmåling Projektleder: Henriette Holmskov Projektejer: Jesper Ulm Jessen Den brændende platform: Social- og Handicapcentret har gennem flere år

Læs mere

Referat. 2. Godkendelse af referat fra mødet den 25. november 2013 Referatet blev godkendt og underskrevet.

Referat. 2. Godkendelse af referat fra mødet den 25. november 2013 Referatet blev godkendt og underskrevet. Referat 1. Godkendelse af dagsorden Dagsorden blev godkendt med tilføjelse af 2 punkter. Et orienteringspunkt om tidligere indsamling af statistik på produktionsskoleområdet. 2. Godkendelse af referat

Læs mere

2. Besættelse af stillingen som beredskabsdirektør (FOR LUKKEDE

2. Besættelse af stillingen som beredskabsdirektør (FOR LUKKEDE Forum: Fælles beredskab Politisk Forberedelsesgruppe Dato: 25. juni 2015 Tid: kl. 15.00 16.00 Sted: Glostrup Rådhus, møderum Landskrona Mødedeltagere: Steen Christiansen (Albertslund), Ib Terp (Brøndby),

Læs mere

Foreløbige afbud: Økonomi- og planlægningsafdelingen. Planlægningsenheden. Glostrup Hospital Nordre Ringvej 57 2600 Glostrup

Foreløbige afbud: Økonomi- og planlægningsafdelingen. Planlægningsenheden. Glostrup Hospital Nordre Ringvej 57 2600 Glostrup Økonomi- og planlægningsafdelingen Planlægningsenheden Glostrup Hospital Nordre Ringvej 57 2600 Glostrup Møde i: Sundhedsfagligt Råd, Klinisk Biokemi Dato: 26. august 2014 Kl.: 14.00-16.00 Sted: Glostrup

Læs mere

Program Delegation og kommunal praksis på området

Program Delegation og kommunal praksis på området Program Delegation og kommunal praksis på området Den 10. november 2014 på Hotel Comwell, Kolding Program 09.30 09.50 Morgenkaffe/te og rundstykker (og besøg i udstillerområdet). 09.50 10.00 Velkomst.

Læs mere

Praktiske løsninger til forbedring af telefonisk og elektronisk tilgængelighed i almen praksis. Idèkatalog.

Praktiske løsninger til forbedring af telefonisk og elektronisk tilgængelighed i almen praksis. Idèkatalog. Koncern Praksis Udviklingsenheden Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang Blok D, stuen Direkte 38665315 Dato: 12. april 2012 Praktiske løsninger til forbedring af telefonisk og elektronisk tilgængelighed

Læs mere

UDEVA UDannelsesEVAluering i Region Hovedstaden. Temaeftermiddag den 24. april 2012 i forbindelse med den første årlige afrapportering

UDEVA UDannelsesEVAluering i Region Hovedstaden. Temaeftermiddag den 24. april 2012 i forbindelse med den første årlige afrapportering UDEVA UDannelsesEVAluering i Region Hovedstaden Temaeftermiddag den 24. april 2012 i forbindelse med den første årlige afrapportering Program 11:30 Registrering og frokostsandwich 12:00 Velkomst og præsentation

Læs mere

Referat fra FTF Region Hovedstadens bestyrelsesmøde. Fredag den 4. oktober 2013 kl. 09.00-12.00

Referat fra FTF Region Hovedstadens bestyrelsesmøde. Fredag den 4. oktober 2013 kl. 09.00-12.00 31. oktober 2013 Referat fra FTF Region Hovedstadens bestyrelsesmøde Fredag den 4. oktober 2013 kl. 09.00-12.00 Mødet afholdtes i Københavns Politiforening, H. C. Andersens Boulevard 42, 1. 1553 København

Læs mere

PROGRAM Konference om kronisk sygdom med fokus på lighed i sundhed. Den 18. marts 2015 Kl. 9.00-16.00 DGI-Byen, København

PROGRAM Konference om kronisk sygdom med fokus på lighed i sundhed. Den 18. marts 2015 Kl. 9.00-16.00 DGI-Byen, København PROGRAM Konference om kronisk sygdom med fokus på lighed i sundhed Den 18. marts 2015 Kl. 9.00-16.00 DGI-Byen, København PROGRAM Kl. 8.15-9.00 Registrering og morgenmad Kl. 9.00-9.15 Velkomst v. Sophie

Læs mere

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a:

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: 1. MISSION Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: Det enkelte branchearbejdsmiljøråd skal inden for rådets område bistå branchens virksomheder med

Læs mere

Aftale om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland

Aftale om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland Aftale om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland Introduktion Dette dokument beskriver aftalen mellem region og kommuner om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland.

Læs mere

Fælles konference om Overvægt - et fælles ansvar den 1. november 2011 i ToRVEhallerne i Vejle

Fælles konference om Overvægt - et fælles ansvar den 1. november 2011 i ToRVEhallerne i Vejle Fælles konference om Overvægt - et fælles ansvar den 1. november 2011 i ToRVEhallerne i Vejle Program for konferencen Overvægt et fælles ansvar Ordstyrer: cand. brom. Regitze Siggaard, partner i Aktivo

Læs mere

Egedal Kommune Det lokale Beskæftigelsesråd

Egedal Kommune Det lokale Beskæftigelsesråd Den 14. november 2013 kl. 12.30 i mødelokale M 260 på Stenløse Rådhus Referat 1. Godkendelse af dagsorden.... 1 2. Driftssituationen i Jobcenteret.... 2 3. Resultatmål for projekt: Ekstraordinære initiativer

Læs mere

Og hvad kan man ellers få ud af det?

Og hvad kan man ellers få ud af det? Brugerinddragelse i storskala Hvordan får man 500 læger, sygeplejersker, lægesekretærer og andre sundhedsfaglige til at vurdere 3 kliniske It-systemer? Og hvad kan man ellers få ud af det? Kaspar Cort

Læs mere

Ansøgningsskema til puljen på 5 mio. kr. til samfinansiering af projekter mellem kommuner og region:

Ansøgningsskema til puljen på 5 mio. kr. til samfinansiering af projekter mellem kommuner og region: Ansøgningsskema til puljen på 5 mio. kr. til samfinansiering af projekter mellem kommuner og region: 1 Ansøger Direktionen Herlev Hospital 2 Kontaktperson/projektleder Navn: Helle Christiansen Adresse:

Læs mere

Referat af møde i LBR Syddjurs tirsdag den 20. maj 2008 på Jobcenter Syddjurs

Referat af møde i LBR Syddjurs tirsdag den 20. maj 2008 på Jobcenter Syddjurs Til LBR Syddjurs Bugtrupvej 31 8560 Kolind Tel +8753 5440 jobcenter@syddjurs.dk www.jobnet.dk Dato: 21. maj 2008 Sagsbeh.: Helle Dueholm Direkte nr.: 8753 5131 E-mail: hd@syddjurs.dk Referat af møde i

Læs mere

1 Ansøger Pleje- og Omsorgsafdelingen, Gladsaxe Kommune

1 Ansøger Pleje- og Omsorgsafdelingen, Gladsaxe Kommune Telefon Direkte Mail Web Koncern Plan og Udviklng Region Hovedstaden Kongens Vænge 2 3400 Hillerød 48 20 50 00 48 20 54 16 Henriette.bager@regionh.dk www.regionh.dk Dato: Sagsnr.: Arkiv: Sagsbeh.: henbag

Læs mere

Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland

Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland NOTAT Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland Baggrund Målet med opfølgningsprocessen på sundhedsområdet er at nå frem til en fælles forpligtelse mellem kommunerne om,

Læs mere

IF/MI HANDLINGSPLAN FOR LOKALE UDDANNELSESUDVALG. Mere samarbejde

IF/MI HANDLINGSPLAN FOR LOKALE UDDANNELSESUDVALG. Mere samarbejde IF/MI HANDLINGSPLAN FOR LOKALE UDDANNELSESUDVALG Mere samarbejde 2011-2013 IF/MI handlingsplan for lokale uddannelsesudvalg 2011-2013 Handlingsplanens formål og målsætninger Den fælles IF/MI LUU-handlingsplan

Læs mere

Projektbeskrivelse for Projekt L Virker hverdagen?

Projektbeskrivelse for Projekt L Virker hverdagen? Projektbeskrivelse for Projekt L Virker hverdagen? Version 3 Mette Davidsen, projektleder, HR & Uddannelse, Region Hovedstaden Aino Homann Nielsen, projektmedarbejder, HR & Uddannelse, Region Hovedstaden

Læs mere

DET FÆLLES MEDICIN KORT HØRING AF SYDDANSKE KOMMUNER

DET FÆLLES MEDICIN KORT HØRING AF SYDDANSKE KOMMUNER DET FÆLLES MEDICIN KORT HØRING AF SYDDANSKE KOMMUNER Side 1 af 5 Indledning Hermed de syddanske kommuners fælleskoordinerede svar vedrørende interessen for og opbakningen til en implementeringsaftale om

Læs mere

Oplæg til DTHS fra Talesøjlemøde d. 7. april 2008

Oplæg til DTHS fra Talesøjlemøde d. 7. april 2008 Der mødte 21 deltagere op og hele landet var repræsenteret. Målet for dagen var at konkretisere Talesøjlens organisering og udarbejde oplæg desangående til DTHS. Opgaverne var at etablere de faglige netværk

Læs mere

Dagsorden. 1. Godkendelse af referat fra mødet den 27.11.2014. Bilag: Referat FMK-møde 27.11.2014

Dagsorden. 1. Godkendelse af referat fra mødet den 27.11.2014. Bilag: Referat FMK-møde 27.11.2014 Dagsorden til møde i den tværsektorielle arbejdsgruppe vedr. implementering af FMK i Region Midtjylland Onsdag den 28. januar 2015 Mødelokale: Hospitalsledelsesmødelokale, Bygning 4, 1. sal, Nørrebrogade

Læs mere

Dagsorden. Chaufførkontaktudvalgsmøde hos Nordjyllands Trafikselskab. 29. september 2015 Kl. 9:30 i Mødelokale 1 & 2 John F. Kennedys Plads 1R, 3.

Dagsorden. Chaufførkontaktudvalgsmøde hos Nordjyllands Trafikselskab. 29. september 2015 Kl. 9:30 i Mødelokale 1 & 2 John F. Kennedys Plads 1R, 3. Dagsorden Chaufførkontaktudvalgsmøde hos Nordjyllands Trafikselskab 29. september 2015 Kl. 9:30 i Mødelokale 1 & 2 John F. Kennedys Plads 1R, 3. sal Side 1 af 6 16. september 2015 Til medlemmerne af Chaufførkontaktudvalget

Læs mere

2014-15. Borgerens Plan. Forarbejde til udarbejdelse af projektplan til fremlæggelse i Marts 2015

2014-15. Borgerens Plan. Forarbejde til udarbejdelse af projektplan til fremlæggelse i Marts 2015 Borgerens Plan 2014-15 Forarbejde til udarbejdelse af projektplan til fremlæggelse i Marts 2015 Region Sjælland [Skriv firmaets adresse] [Skriv telefonnummeret] [Skriv faxnummeret] Indhold Baggrund...

Læs mere

Kommissorium for den tværsektorielle patientsikkerhedsgruppe i Region Sjælland.

Kommissorium for den tværsektorielle patientsikkerhedsgruppe i Region Sjælland. Kommissorium for den tværsektorielle patientsikkerhedsgruppe i Region Sjælland. Baggrund Den 17. marts 2009 vedtog Folketinget en udvidelse af Sundhedsloven, herunder en udvidelse af patientsikkerhedsordningen,

Læs mere

Mental Sundhed en udfordring for folkeoplysningen!

Mental Sundhed en udfordring for folkeoplysningen! Mental Sundhed en udfordring for folkeoplysningen! Mental sundhed er langt fra er en selvfølge og desværre synes der at være en tendens til, at flere og flere danskere får vanskeligt ved selv at sikre

Læs mere

Referat af møde i UDDU 2. dec. 2012 1/5. Andreas Balslev-Clausen 3. dec. 2012 Pt.hotel Odense

Referat af møde i UDDU 2. dec. 2012 1/5. Andreas Balslev-Clausen 3. dec. 2012 Pt.hotel Odense Referat af møde i UDDU 2. dec. 2012 1/5 1.0 Godkendelse af dagsorden Dagsorden kunne godkendes med tilføjelse af punkt om frivillig eksamen i forb. med speciallægeanerkendelse. 2.0 Velkommen til Naja Bjørslev

Læs mere

Nærværende vejledning beskriver kompetenceskemaets formål, indhold og anvendelse, samt procedure for behandling i hospitalsbyggestyregruppen.

Nærværende vejledning beskriver kompetenceskemaets formål, indhold og anvendelse, samt procedure for behandling i hospitalsbyggestyregruppen. Koncern Byggestyring Opgang Blok E Afsnit 1. sal Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Telefon 51150795 EAN-nr: 5798000384095 Dato: 28. juni 2013 Kompetenceskema for projektorganisationerne Vejledning til anvendelse

Læs mere

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 DENNE FORRETNINGSORDEN Forretningsorden 1. Landsstyrelsen (LS) fastsætter selv sin interne forretningsorden jf. vedtægterne. Forretningsordenen

Læs mere

Foreløbig redegørelse om medicinforbrug på Psykiatrisk Center Glostrup

Foreløbig redegørelse om medicinforbrug på Psykiatrisk Center Glostrup Koncern Plan og Udvikling Enhed for Hospitals- og Psykiatriplanlægning Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Til regionsrådet Opgang Blok B Telefon 48 20 50 00 Direkte 38 66 60 39 Web www.regionh.dk Journal nr.:

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Børn og Unge. Den 17. oktober 2013. Aarhus Kommune

Indstilling. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Børn og Unge. Den 17. oktober 2013. Aarhus Kommune Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Børn og Unge Den 17. oktober 2013 Magistratsafdelingen for Børn og Unge sender hermed Børn og Ungebyrådets indstilling om fælles ungeplatform, og Børn og Unges

Læs mere

REFERAT. Koordineringsgruppemøde. 28. november 2014

REFERAT. Koordineringsgruppemøde. 28. november 2014 DATO KONTAKTPERSON MAIL 28-11-2014 Rasmus Fuglsang Jensen rfj@vd.dk REFERAT EMNE Koordineringsgruppemøde TIDSPUNKT 28. november 2014 STED DELTAGERE Videomøde: Femern A/S, København / Vejdirektoratet, Skanderborg

Læs mere

Møde i Tværgående Samarbejdsforum for Somatik

Møde i Tværgående Samarbejdsforum for Somatik REFERAT Møde i Tværgående Samarbejdsforum for Somatik 26. januar 2015 kl. 14.00-16.00 Slagelse Sygehus, Foredragssalen, indgang 9. Deltagere Kommuner: Susanne Johansen, Vibeke Bastrup, Pia Munk Lundgren,

Læs mere

29. maj 2015. Årsrapport 2014

29. maj 2015. Årsrapport 2014 29. maj 215 Årsrapport 214 Indhold Indhold... 2 GCP-enhedens mission... 3 GCP-enhedens vision.... 3 Organisation... 4 Organisatorisk tilknytning... 4 Styregruppe... 4 Finansiering... 4 Personale... 4 Aktiviteter...

Læs mere

Kommunikationspolitik

Kommunikationspolitik Kommunikationspolitik Januar 2009 Hillerød Hospital Kommunikationsenheden Kommunikationspolitik Kommunikationsenheden Hillerød Hospital Kommunikationspolitik for Hillerød Hospital Indhold 1. Formål...

Læs mere

Rådg ivningsce n t e r Kø be nh av n. Aktivitetsplan efterår 2013

Rådg ivningsce n t e r Kø be nh av n. Aktivitetsplan efterår 2013 Rådg ivningsce n t e r Kø be nh av n Aktivitetsplan efterår 2013 1 indhold 3-4 Faste tilbud 5 Foredrag 6-8 Temamøder 9 Kurser 10 Hjertebilen, uderådgivning 11 Lad dig inspirere 12 Nyheder Bliv gratis medlem

Læs mere

TJEKLISTE TIL OPSTART AF EN BYGGESAG

TJEKLISTE TIL OPSTART AF EN BYGGESAG TJEKLISTE TIL OPSTART AF EN BYGGESAG KORT OM FASEN I denne fase skal der skabes et grundigt fundament for at træffe de rigtige beslutninger for udviklingen i jeres afdeling. I skal også have planlægt og

Læs mere

At udvikle struktur og arbejdstilrettelæggelse i den enkelte praksis baseret på praksis egen registrering af nuværende aktivitet og organisation.

At udvikle struktur og arbejdstilrettelæggelse i den enkelte praksis baseret på praksis egen registrering af nuværende aktivitet og organisation. Formål At udvikle struktur og arbejdstilrettelæggelse i den enkelte praksis baseret på praksis egen registrering af nuværende aktivitet og organisation. Målgruppe Alle praktiserende læger i Region Midtjylland.

Læs mere

rammer for ansættelse af læger i stillinger i speciallægeuddannelsens hoveduddannelsesforløb.

rammer for ansættelse af læger i stillinger i speciallægeuddannelsens hoveduddannelsesforløb. N O T A T 02-07-2008 Sag nr. 06/4341 Dokumentnr. 39599/08 Procedure for ansættelse af læger i speciallægeuddannelsens hoveduddannelsesforløb Thomas I. Jensen Tel. 35298198 E-mail: tij@regioner.dk Indledning

Læs mere

EFTERUDDANNELSESKURSUS

EFTERUDDANNELSESKURSUS EFTERUDDANNELSESKURSUS Zell am See 9. 16. marts 2013 Hotel Alpenblick KURSUSLEDELSE Flemming Burcharth FORORD Efteruddannelseskursus for praktiserende læger i marts måned på et skisportssted med tilhørende

Læs mere

Sundhedsudvalg REFERAT. Mødedato: Torsdag den 02-04-2009

Sundhedsudvalg REFERAT. Mødedato: Torsdag den 02-04-2009 REFERAT Sundhedsudvalg Mødedato: Torsdag den 02-04-2009 Mødested: København Starttidspunkt: Kl. 15:00 Sluttidspunkt: Kl. 16:00 Afbud: Anna Grethe Smith deltog til og med pkt. 51 Fraværende: Bemærkninger:

Læs mere

Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter d. 30. januar 2015

Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter d. 30. januar 2015 Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter d. 30. januar 2015 Dagsorden 1. Velkomst og referat fra HBM december 2014 2. Sager til diskussion/beslutning 2.1 Danske Fysioterapeuters innovations-

Læs mere

Regnskab - KL's Sundhedskonference i Kolding den 15. januar 2013

Regnskab - KL's Sundhedskonference i Kolding den 15. januar 2013 Center for Politil< og Organisation PolJtisl< Service 13/743 Regnskab - KL's Sundhedskonference i Kolding den 15. januar 2013 Deltagere: Politikere: Jørgen E. Hansen Bente Borg Donl

Læs mere

Opsamling på Sundhedsstrategisk Forums 12-12 strategiseminar

Opsamling på Sundhedsstrategisk Forums 12-12 strategiseminar Opsamling på Sundhedsstrategisk Forums 12-12 strategiseminar Tidspunkt: Torsdag den 15. januar - fredag den 16. januar 2015 Sted: Sinatur Hotel Haraldskær, Vejle Deltagere: Medlemmer af Sundhedsstrategisk

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen mandag den 9. maj 2011 kl. 17.30 for Foreningen for kræftoverlevere med senfølger.

Referat fra generalforsamlingen mandag den 9. maj 2011 kl. 17.30 for Foreningen for kræftoverlevere med senfølger. Referat fra generalforsamlingen mandag den 9. maj 2011 kl. 17.30 for Foreningen for kræftoverlevere med senfølger. Mødet blev holdt i Ryesgade 27 (Sundhedscenter for kræftramte), 2200 København N, i mødelokalet

Læs mere

Forslag til indsatser Vi er en top-professionel virksomhed - med styr på fundamentet

Forslag til indsatser Vi er en top-professionel virksomhed - med styr på fundamentet Strategi 2013-2017: Forslag til prioriterede indsatser På workshop den 16. marts 2013 konkretiserede deltagerne en række indsatser, der knytter sig til de enkelte elementer i visionen for selskabet, og

Læs mere

Afsluttende evaluering af tværsektorielt. mellem Frederiksberg Hospital og Frederiksberg Sundhedscenter

Afsluttende evaluering af tværsektorielt. mellem Frederiksberg Hospital og Frederiksberg Sundhedscenter Dato: 28. juli 2015 Afsluttende evaluering af tværsektorielt samarbejdsprojekt mellem Frederiksberg Hospital og Frederiksberg Sundhedscenter - Medicin pa tværs Indledning Det overordnede fokus for dette

Læs mere

Et tilbud der passer. Sammen kan vi give kroniske patienter et skræddersyet forløb

Et tilbud der passer. Sammen kan vi give kroniske patienter et skræddersyet forløb Et tilbud der passer Sammen kan vi give kroniske patienter et skræddersyet forløb Hospitalerne, kommunerne og de praktiserende læger i Region Hovedstaden, august 2009 Et tilbud der passer Flere lever med

Læs mere

Styrkelse af det tværfaglige, tværsektorielle samarbejde omkring voksne med spiseforstyrrelse

Styrkelse af det tværfaglige, tværsektorielle samarbejde omkring voksne med spiseforstyrrelse Psykiatri på tværs Styrkelse af det tværfaglige, tværsektorielle samarbejde omkring voksne med spiseforstyrrelse Vi vil i det følgende beskrive et udviklingsprojekt mellem Afsnit for spiseforstyrrelser,

Læs mere

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 41 42 43 S Strategiarbejde Indsats navn Fysioterapi til personer med psykisk sygdom Hovedansvarlig Fysioterapeut Helen Andersen Strategitema

Læs mere

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. SAMARBEJDSUDVALGET vedrørende tandlæger i Region Hovedstaden

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. SAMARBEJDSUDVALGET vedrørende tandlæger i Region Hovedstaden BESLUTNINGER Samarbejdsudvalget vedrørende tandlæger i Region Hovedstaden SAMARBEJDSUDVALGET vedrørende tandlæger i Region Hovedstaden * Der afholdes formøde for politikere kl. 16.00-17.00 i Mødelokale

Læs mere

Danske Risikorådgivere. Bestyrelsesmøde

Danske Risikorådgivere. Bestyrelsesmøde Referat Danske Risikorådgivere Bestyrelsesmøde Dato: Torsdag den 27. august 2015 Sted: Bygningsstyrelsen, Lyseng Alle 1, 8270 Højbjerg Tidspunkt: Kl. 10.30 Bestyrelsen Suppleant Øvrig deltagere: Torben

Læs mere

Sammenhængende sundhedstilbud på Vestegnen www.sundpåvestegnen.dk

Sammenhængende sundhedstilbud på Vestegnen www.sundpåvestegnen.dk Vestegnsprojektet Mikael Esmann, kursist Diabetes hold i Ishøj kommune og Dorte Jeppesen, udviklingschef Glostrup hospital Seminar Dansk Selskab for Interprofessionel læring og samarbejde Kolding 1 december

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde nr. 6,

Referat fra bestyrelsesmøde nr. 6, Referat fra bestyrelsesmøde nr. 6, Torsdag den 17. juni 2010 på Experimentarium kl. 15.00 18.00 Deltagere: Nils O. Andersen, Randi Brinckmann Wencke, Claus Hviid Christensen og Wenche Erlien, Gitte Bailey

Læs mere

BESTYRELSESPROTOKOL. Bestyrelsesmøde nr. 5 Referat 26.3.2015. Kl. 16.00 19.00. Møde indkaldt af: Inge Prip på vegne af formandskabet

BESTYRELSESPROTOKOL. Bestyrelsesmøde nr. 5 Referat 26.3.2015. Kl. 16.00 19.00. Møde indkaldt af: Inge Prip på vegne af formandskabet BESTYRELSESPROTOKOL Bestyrelsesmøde nr. 5 Referat 26.3.2015 Kl. 16.00 19.00 Møde indkaldt af: Inge Prip på vegne af formandskabet Sted: Deltagere: Auditoriet, Milnersvej 48, 3400 Hillerød Per Gotfredsen

Læs mere

Forbedringspolitik. Strategi

Forbedringspolitik. Strategi Forbedringspolitik Strategi 1 2 Indhold Forord... 3 Formål... 5 Vi vil forandre for at forbedre... 6 Forbedringer tager udgangspunkt i patientforløb og resultatet for patienten... 7 Medarbejder og brugerinvolvering...

Læs mere

i arbejdsmarkedsuddannelserne

i arbejdsmarkedsuddannelserne UNDERVISNINGS MINISTERIET KONTOR FOR ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSER Arbejdsmiljø i arbejdsmarkedsuddannelserne... fra integrering i undervisningen til sikkerhedskultur i virksomheden 12/12-konference den 8.-

Læs mere

Vedr. sundhedsaftalen mellem Region Hovedstaden og kommunerne

Vedr. sundhedsaftalen mellem Region Hovedstaden og kommunerne Til Regionsrådet i Region Hovedstaden Kommunalbestyrelserne i Albertslund Kommune, Allerød Kommune, Ballerup Kommune, Bornholms Regionskommune, Brøndby Kommune, Dragør Kommune, Egedal Kommune, Fredensborg

Læs mere

Patient empowerment erfaringer fra et udviklingsforløb

Patient empowerment erfaringer fra et udviklingsforløb Patient empowerment erfaringer fra et udviklingsforløb Gode patientoplevelser, 30 april i DGI byen Patientrepræsentant Jette Bay, Maj Pedersen m.fl, Fysio- og Ergoterapien Hvidovre Hospital, Arne Simonsen,

Læs mere

Fart på it-sundhedsudviklingen?

Fart på it-sundhedsudviklingen? April 2007 - nr. 1 Baggrund: Fart på it-sundhedsudviklingen? Med økonomiaftalen fra juni 2006 mellem regeringen, Kommunernes Landsforening og Danske Regioner blev det besluttet at nedsætte en organisation

Læs mere

Kære alle. Hermed fremsendes referat fra mødet den 1. november 2011.

Kære alle. Hermed fremsendes referat fra mødet den 1. november 2011. Regionshuset Viborg Regionalt Sundhedssamarbejde Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Referat fra møde den 1. november 2011 mellem HjerneSagen, Hjerneskadeforeningen,

Læs mere