BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE"

Transkript

1 BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE ARBEJDSGANGSANALYSE PÅ ÆLDREOMRÅDET DØGNPLEJEN SYDBORNHOLM November 2006 Side 1 af 22

2 Indholdsfortegnelse Side 1 Formål og metode Sammenfatning Økonomi- og ressourcestyring Budgetgrundlag og budgetforudsætninger for Døgnplejen Sydbornholm Økonomi- og ressourcestyring - generelle procedurer i virksomheden Roller og ansvar i forbindelse med økonomi- og ressourcestyringen Dialog og samarbejde om økonomi- og ressourcestyringen Vurderinger om økonomi- og ressourcestyringen Anbefalinger og økonomi- og ressourcestyringen Organisering og planlægning Organisering og planlægning - generelt Planlægning - de enkeltes inde- og udeteams Vurdering af virksomhedens organisering og planlægning Anbefalinger om virksomhedens organisering og planlægning Afslutning 22 Side 2 af 22

3 1 Formål og metode Formål Bornholms Regionskommune har konstateret, at udgifterne til ældreområdet for Virksomheden Døgnplejen Sydbornholm er højere end i de øvrige virksomheder på ældreområdet. På den baggrund har Bornholms Regionskommune bedt Kommunernes Revision om at analysere de administrative arbejdsgange og arbejdsmetoder som Virksomhed Døgnplejen Sydbornholm anvender i forbindelse med planlægning, gennemførelse og opfølgning af virksomhedens service på ældreområdet. Formålet med analysen er desuden at opstille en række parametre, som kan medvirke til at forklare, hvorfor udgiftsniveauet i Døgnplejen Sydbornholm afviger i forhold til udgiftsniveauet i de øvrige virksomheder på ældreområdet. Det klare sigte er, at budgettet for Døgnplejen Sydbornholm fremover skal overholdes. I det følgende notat vil KR: w Kortlægge og vurdere økonomi- og ressourcestyringen i Døgnplejen Sydbornholm w Kortlægge og vurdere organiseringen og planlægningen af opgaverne i Døgnplejen Sydbornholm w Opstille en række fremadrettede anbefalinger, som kan styrke indsatsen og styringen af arbejdstilrettelæggelsen og opgaveudførelsen i Døgnplejen Sydbornholm og på ældreområdet generelt. Metode Analysen og vurderingen er gennemført på grundlag af en gennemgang af relevant materiale fra Bornholms Regionskommune samt på grundlag af en række kvalitative interviews med medarbejdere fra Døgnplejen Sydbornholm og med repræsentanter fra de øvrige virksomheder på ældreområdet. Der er foretaget interviews med virksomhedslederen, teamlederne for administrationen og for teamene ude i fritvalg og inde på plejecentrene. Derudover er der genneført gruppeinterviews med gruppekoordinatorer og medarbejdere fra teamene. Endelig er der gennemført interviews med en virksomhedsleder, teamledere og medarbejdere fra to af de andre virksomheder i kommunen. Analysen er gennemført over en 2 måneders periode fra medio september til medio oktober Vi har haft fokus på at gennemføre analysen ved at inddrage ledere og medarbejdere på alle niveauer i virksomheden. Side 3 af 22

4 2 Sammenfatning I dette afsnit præsenteres de væsentligste vurderinger og anbefalinger, der er udarbejdet på baggrund af den gennemførte analyse. Der henvises til notatets øvrige afsnit for uddybende beskrivelser, vurderinger og anbefalinger. Det er vores overordnede vurdering, at økonomi- og ressourcestyringen i Døgnplejen Sydbornholm fungerer uhensigtsmæssigt og vi har identificeret en række elementer som påvirker økonomistyringen og den løbende planlægning i negativ retning. Vi vurderer bl.a. at økonomi- og ressourcestyringen i Døgnplejen Sydbornholm påvirkes negativt af, at virksomhedslederen og temalederne har givet udtryk for, at der er usikkerheder og uklarheder om forudsætningerne for budgettet. Analysen har vist, at hverken virksomhedslederen, teamlederne eller de tilknyttede administrative medarbejdere har den nødvendige forståelse for budgetgrundlaget. Derudover er det vores vurdering, at virksomhedslederens og teamledernes utilfredshed med budgetgrundlaget afspejler en manglende afklaring af, hvad der skal leveres for de ressourcer som er til rådighed i Døgnplejen Sydbornholm. Manglende dialog mellem virksomheden og budgetsekretariatet har betydet, at teamlederne har begrænset fokus på at skabe den nødvendige indsigt i de økonomiske rammer for området. Analysen har desuden vist, at virksomhedslederen ikke har tilstrækkelig ledelsesmæssig fokus på at overholde virksomhedens budget og på at rådgive og påvirke teamlederne i deres løbende økonomi- og ressourcestyring. Dette til trods for, at direktøren og virksomhedslederen sidst i februar 2006 havde en forventningssamtale omkring økonomien for Døgnplejen Sydbornholm, hvor direktøren meddelte virksomhedslederen, at han havde en forventning om, at grundbudgetterne for 2006 blev overholdt. Den manglende ledelsesmæssige fokus på at overholde budgetterne har betydet, at virksomhedens økonomi- og ressourcestyring ikke har været stram nok, og at der ikke er blevet iværksat tilstrækkelige initiativer, der kunne begrænse merforbruget i virksomheden. Det er vores vurdering, at virksomhedslederne i de to sammenligningsvirksomheder Kystparken og Curdtslunden i højere grad har fokus på økonomi- og ressourceforbruget i det enkelte team. Det er desuden vores vurdering, at organiseringen og planlægningen i Døgnplejen Sydbornholm påvirkes negativt af begrænset samarbejde og koordinering inden for og på tværs af de enkelte teams. Vi vurderer endvidere, at virksomhedslederen kun i begrænset omfang udfylder den nødvendige koordinerende rolle såvel opad som nedad i virksomheden. Dette resulterer i, at de enkelte teams er præget af manglende koordinering og styring. Det betyder samtidig, at teamlederne og grupperne ikke får det nødvendige samspil og modspil fra virksomhedslederen omkring tilpasningen af det løbende ressourceforbrug. Det er vores vurdering, at dette bl.a. har resulteret i, at teamlederne har fokuseret på opgaveløsningen og serviceniveauet og mindre på de overordnede ressourceog økonomistyringsopgaver. Side 4 af 22

5 Planlægningen og ressourceforbruget påvirkes negativt af manglende ledelsesmæssig fokus på at overholde virksomhedens budget og på at skabe en fælles forståelse af serviceniveauet i virksomheden og i kommunen generelt. Vi vurderer endvidere, at det administrative team kun i begrænset omfang fungerer som styringsmæssig støttefunktion for virksomhedslederen og teamlederne. Det skyldes, at det administrative team ikke har den nødvendige indsigt og forståelse for de styringsmæssige problemstillinger, som virksomheden er stillet overfor. Organiseringen af de enkelte teams i virksomheden har ligeledes været medvirkende årsag til, at virksomheden har haft vanskeligt ved at håndtere det samlede ressourceforbrug. Det er således vores vurdering, at virksomhedens store teams med flere nyansatte teamledere har medført, at teamlederne har haft vanskeligt ved at løfte de ledelsesopgaver, som indebærer, at de sætter fokus på sammenhængen mellem udgifter og indtægter. Vi vurderer endvidere, at virksomhedslederen og teamlederne mangler en fælles forståelse af, hvad der forventes af dem som ledere. Analysen har desuden vist, at der er forskelle på normeringerne og servicen på plejecentrene i Døgnplejen Sydbornholm og at der er særlig stor forskel på bemandingen om natten på plejecentrene. Endelig er det vores vurdering, at planlægningen og ressourcestyringen påvirkes negativt af teamledernes begrænsede fokus på at minimere udbetalingen af tillæg og bruge overenskomstens muligheder om ansættelsesforhold og daglig arbejdstid. Teamlederne har desuden for lidt fokus på at fremme samarbejdet på tværs af teamene og herunder øge mulighederne for at planlægge med flere faste medarbejdere og samtidig minimere antallet af vikarer som ikke fuldt ud kan indgå i den daglige drift. Det er derfor vores overordnede anbefaling, at virksomhedslederen sætter større ledelsesmæssigt fokus på den løbende økonomi- og ressourcestyring. Virksomhedslederen bør desuden være med udfarende overfor teamlederne, således at teamlederne får den nødvendige sparring og coaching omkring styringen af deres team. Virksomhedslederen bør generelt synliggøre behovet for øget økonomistyring i hele virksomheden. Vi anbefaler endvidere, at Døgnplejen Sydbornholm foretager en omprioritering af opgaverne og ressourcerne mellem teamlederne, gruppekoordinatorerne og det administrative team, så der kommer væsentlig mere fokus på de tværgående og koordinerende opgaver i virksomheden. Derudover anbefaler vi, at: w Der overflyttes flere administrative opgaver fra teamlederne til administrationen, og der sikres fuld klarhed i virksomheden om, hvilken støttefunktioner teamlederne kan forvente af administrationen w Teamlederne får udviklet deres kompetencer i brug af økonomi- og ressourcestyringsværktøjer og det sikres, at teamlederne får en bedre forståelse for lønstyringsprincippet. Dette evt. i form af undervisning eller sparring fra Budgetsekretariatet Side 5 af 22

6 w Virksomheden tilpasser størrelsen på teamene således, at teamlederne skal bruge mindre tid på administrative funktioner og få mere tid til ledelse af medarbejderne. Flere teamledere vil f.eks. øge mulighederne for at styrke planlægningen w Der fastsættes klare retningslinier for, hvornår medarbejderne skriver tid på overarbejde, således at virksomheden ikke bruger unødige ressource på overarbejdsbetaling w Teamlederne forbedrer deres planlægning ved at begrænse overlappet mellem vagterne i de forskellige teams og ved at flytte tidspunktet for løsning af opgaverne til gruppekoordinatorfunktionen således, at gruppekoordinatoren i højere grad kan indgå i plejen w Planlægningen forbedres ved i højere grad at flytte personale fra områder med mindre plejetyngde til områder med mere plejetyngde. Flytningen kan være fra timer/dag til flere dage. For at styrke mulighederne for en stram økonomi- og ressourcestyring i forbindelse med den løbende planlægning anbefaler vi desuden, at virksomheden undersøger mulighederne for at begrænse udbetalingen af tillæg og istedet sikre, at der foregår en løbende afspadsering. Afspadseringen kan med fordel ligges fast ind i rulleplanen således, at teamet undgår at komme til at udbetale tillæg. Virksomheden bør ligeledes undersøge mulighederne for at ansætte og bruge medarbejdere med skiftende vagter. Det giver større fleksibilitet i medarbejderstaben. En del af medarbejderne bør ikke indgå i fast rul, da det ligeledes giver større fleksibilitet. Virksomheden skal endvidere undersøge mulighederne for at bruge overenskomstens muligheder om ansættelsesforhold og daglig arbejdstid, således at udgifterne til pauser minimeres. Virksomhedslederen skal fremme samarbejdet på tværs af teamene, da det vil øge teamledernes mulighed for at planlægge med flere faste medarbejdere og samtidig minimere antallet af vikarer, som ikke fuldt ud kan indgå i den daglige drift. Side 6 af 22

7 3 Økonomi- og ressourcestyring I det følgende afsnit analyseres den løbende økonomi- og ressourcestyring i virksomheden. Indledningsvis vurderes budgetgrundlaget for Døgnplejen Sydbornholm med henblik på at synliggøre, at budgetgrundlaget og ledernes indsigt i budgetforudsætningerne har betydning for den samlede styring af Døgnplejen Sydbornholm. Derefter belyses en række overordnede forhold vedrørende økonomi- og ressourcestyringen, der er gældende for hele virksomheden. Endelig beskrives rolle- og ansvarsfordelingen, dialogen og samarbejdet omkring økonomi- og ressourcestyringen i Døgnplejen Sydbornholm. 3.1 Budgetgrundlag og budgetforudsætninger for Døgnplejen Sydbornholm For at skabe det bedst mulige grundlag for ressource- og økonomistyringen er det helt afgørende, at budgettet og budgetgrundlaget/budgetforudsætningerne er valide og kendte af virksomhedens ledere. I det følgende afsnit vurderes budgetgrundlaget for Døgnplejen Sydbornholm med henblik på at synliggøre, at budgetgrundlaget og ledernes indsigt i budgetforudsætningerne har betydning for den samlede styring af Døgnplejen Sydbornholm. Sidst i februar 2006 havde direktøren og virksomhedslederen en forventningssamtale omkring økonomien for Døgnplejen Sydbornholm, hvor direktøren meddelte virksomhedslederen, at han havde en forventning om, at grundbudgetterne for 2006 blev overholdt. For at virksomhederne har mulighed for at få et overblik over det korrigerede budget udarbejder Budgetsekretariatet et pædagogisk redskab, der månedlig viser det korrigeret budget 2006 i forhold til det oprindelige budgetgrundlag. Udfra oplysningerne i de gennemførte interviews er budgetlægningen for Døgnplejen Sydbornholm generelt kendetegnet af begrænset dialog mellem Budgetsekretariatet, virksomhedslederen og teamlederne. Begrænset dialog om virksomhedens budget og budgetforudsætninger har i denne sammenhæng medført, at teamledere og gruppekoordinatorer ikke har indsigt og forståelse for budgettet og de forudsætninger, der ligger til grund for de enkelte budgettal. Det er imidlertid ikke kun teamledere og gruppekoordinatorerne, som ikke har indsigt i budgetgrundlaget. Virksomhedslederen giver således udtryk for, at han har vanskeligt ved at forstå sammenhængen mellem budgettet og de ydelser, der forventes leveret inden for den udstukne budgetramme. Virksomhedslederen og teamlederne i Døgnplejen Sydbornholm har således en fælles forståelse af, at virksomheden på en række områder er underbudgetteret, og at virksomheden ikke har fået den nødvendige økonomiske kompensation i forbindelse med tilførelsen af en række opgaver. Af det fremsendte materiale og gennem interviewene har KR fået oplyst, at der er divergerende opfattelser af, om Døgnplejen Sydbornholm varetager opgaver, som virksomheden ikke får dækket Side 7 af 22

8 budgetmæssigt. Virksomhedslederen og teamlederne har generelt oplistet en række forhold, som de mener skaber budgetmæssige usikkerheder: w Udflytterboligerne. Døgnpleje Sydbornholm varetager i dag en række opgaver i forhold til udflytterboliger, der hører under Handicapvirksomheden. Døgnplejen Sydbornholm mener i denne sammenhæng, at de leverer en serviceydelse, som de ikke får betaling for, og at det er uklart, hvor mange timer Døgnpleje Sydbornholm skal kompenseres for at varetage denne opgave w Nødkaldsdækning. Plejecentret Aabo varetager nødkaldsdækning for hele Bornholm uden at få kompensation for tidsforbruget til opgaven. Døgnplejen Sydbornholm mener, ikke at de har fået budgetmæssig kompensation for at levere denne service w Overenskomstmæssige forhold. Virksomhedslederen og teamlederne mener, at virksomheden i et vist omfang selv dækker merudgiften til de overenskomstmæssige ændringer for bl.a. sygeplejerskerne. Dette mener de er uhensigtsmæssigt, når tildelingen af lønkroner foregår via normeringsstyring!! w Vikardækning. I budgettet er der afsat 13,5% til dækning af vikarer. Virksomheden mener, at dette er for lidt til at dække det reelle vikarforbrug w Sygeplejersker og BUM. Ifølge virksomhedslederen bliver Døgnplejen Sydbornholm straffet for, at de ikke bruger sygeplejersker til udførelse af BUM-opgaver. Han mener således, at de øvrige virksomhedsledere får deres fritvalgsbudgetter til at hænge sammen ved at bruge sygeplejerskerne til udførelse af BUM-opgaver w Dosisdispensering. Virksomhedslederen mener ikke, at budgettilpasningen/besparelsen i forbindelse med indførelsen af dosisdispensering er realistisk, og han mener ikke den kan indfries. Samlet set har virksomhedslederen og teamlederne meget vanskeligt ved at forstå sammenhængen i budgetgrundlaget for Døgnplejen Sydbornholm, og de mener ikke det kan anvendes som udgangspunkt for en konkret økonomi- og ressourcestyring af virksomheden Vurderinger om budgetgrundlag og budgetforudsætninger Det er KRs vurdering, at virksomhedslederens og teamledernes begrænsede forståelse for sammenhængen i budgetgrundlaget skaber frustration og unødig usikkerhed omkring budgettet i virksomheden. Det er desuden KR s vurdering, at: w Manglende dialog om budgettet mellem virksomhedslederen og teamlederne skaber usikkerhed og frustration blandt teamlederne, da de har vanskeligt ved at gennemskue budgetforudsætningerne og grundlaget for de enkelte teams budgetter w Virksomhedslederen og teamledernes forståelse af, at løntildelingen foregår via en normeringstildeling viser, at de har begrænset indsigt og forståelse for budgetgrundlaget Side 8 af 22

9 w Virksomhedslederens og teamledernes utilfredshed med budgetgrundlaget afspejler en manglende afklaring af, hvad der skal leveres for de ressourcer, som er til rådighed i Døgnplejen Sydbornholm w Manglende dialog mellem virksomheden og budgetsekretariatet har betydet, at teamlederne har begrænset fokus på at skabe den nødvendige indsigt i de økonomiske rammer for området Anbefalinger om budgetgrundlag og budgetforudsætninger Det er KRs opfattelse at for at skabe det bedst mulige grundlag for ressource- og økonomistyringen i virksomheden, er det helt afgørende, at budgettet og budgetgrundlaget/budgetforudsætningerne er valide og kendte af de budgetansvarlige ledere. KR anbefaler derfor, at: w Der mellem Budgetsekretariatet, Fagsekretariatet og Døgnplejen Sydbornholm skabes en fælles forståelse og klarhed omkring budgetgrundlaget. Det er helt afgørende for den fremtidige økonomi- og ressourcestyring, at teamlederne får øget indsigt og forståelse for budgetgrundlaget og for de præmisser, som er lagt til grund for den konkrete tildeling til både ude- og indeteams. 3.2 Økonomi- og ressourcestyring - generelle procedurer i virksomheden Virksomheden har udarbejdet faste procedurer for at følge op på økonomien, idet virksomhedslederen og teamlederne månedligt mødes og gennemgår økonomiopfølgningerne for de enkelte teams. Økonomiopfølgningerne udsendes af budgetsekretariatet hver måned til virksomhederne til brug for økonomistyringen. Økonomirapporten består af et regneark, som bliver opdateret med månederne hen over året. Udtrækket viser kontoplanen for virksomheden med det korrigerede budget 2006, det nuværende forbrug, det forventede årsresultat og mer- eller mindre forbrug for de enkelte teams og for virksomheden samlet. De enkelte teams i virksomheden får derudover månedligt et regneark med en lønoversigt fra Budgetsekretariatet. Lønoversigten viser de nuværende og de forventede udgifterne til løn for den enkelte medarbejder samt for teamet samlet. Regnearket viser det samlede forventede mereller mindreforbrug til løn. Udover økonomiopfølgninger og lønoversigten har virksomheden adgang til et fælles F-drev, hvor BUM-afregningerne ligger. Oversigten viser de aktuelle afregninger og et beregnet skøn over, hvad der forventes af BUM indtægter. Af øvrige ledelsesinformationer får virksomheden en sygefraværsstatistik fra fagsekretariatet samt ugentlige opgørelser over antal visiterede timer fra Rambøll Care gruppen i It-afdelingen. Syge- Side 9 af 22

10 fraværsstatistikken viser for de enkelte teams sygdom i pct. af de betalte timer samt antal perioder, den enkelte medarbejder i teamet har haft sygefravær. I virksomheden er der en generel politik, at hvis én medarbejder har haft 6 sygeperioder på et år, så iværksættes der en omsorgssamtale. Samlet set har virksomheden og teamene adgang til en bred vifte af forskellige opfølgningsværktøjer og ledelsesinformationer, som hver især leverer input til økonomi- og ressourcestyringen. Derudover har enkelte af teamlederne selv udviklet diverse regnearksbaserede styringsværktøjer. 3.3 Roller og ansvar i forbindelse med økonomi- og ressourcestyringen I interviewene er det blevet synliggjort, at virksomhedslederen i Døgnplejen Sydbornholm har haft et begrænset fokus på økonomi- og ressourcestyringen, og at han i vidt omfang har uddelegeret ansvaret for den daglige økonomi- og ressourcestyring til teamlederne. Virksomhedens budget er således fordelt på de enkelte teams, og virksomhedslederen har valgt ikke at oprette en fællespulje, som han kan bruge til at støtte sine teamledere, hvis der opstår problemer i e t team. Til sammenligning har virksomhedslederen i Curtdslunden oprettet en central bufferpulje, hvor hun tilbageholder et procentvis beløb fra alle teamenes budget. Bufferpuljen bruger virksomheden til dækning af fravær ved barsel, graviditetsgener, langtidssygefravær m.v. i teamene. Virksomheden har fastsat klare skriftlige retningslinier for, hvornår det enkelte team kan kompenseres fra buffferkontoen. Formålet med bufferkontoen er at kompensere teams, der er berørt forholdsvis meget af fravær. Dermed er det enkelte team ikke så sårbar, hvis der opstår et stort fravær. Samtidig er bufferkontoen med til at skabe synlighed om de enkelte teams ressourcestyring, idet teamene ikke kan forklare et evt. underskud med, at det skyldes udgifter til vikarer p.g.a. et højt fravær. Endelig bidrager bufferkontoen til en solidarisk fordeling af ressourcerne mellem teamene i virksomheden. Virksomhedslederens manglende fokus på økonomi- og ressourcestyring medfører, at der blandt teamlederne i Døgnplejen Sydbornholm er en manglende indsigt i, at teamene skal lønsumsstyre frem for normeringsstyre. Dette indebærer eksempelvis, at teamlederne ved nyansættelser primært lader medarbejdernes faglige og personlige kvalifikationer ligge til grund for ansættelsen. De vurderer dermed ikke, hvad teamet har råd til. Teamledernes begrænsede forståelse for lønbudgetterne betyder endvidere, at der ikke afsættes de nødvendige ressourcer til vikarer. Til sammenligning er teamlederne fra både det udekørende team i virksomhed Kystparken og teamet på Curdtslunden meget fokuseret på lønsumsstyringen, og det er KRs indtryk, at virksomhedslederne gør en stor indsats for, at teamlederne skal være meget bevidste om, at styringen i teamet er baseret på lønsumsstyringen og ikke normeringen. Gennem vores interview gav teamlederne udtryk for, at de i forhold til ansvar for den daglige økonomi- og ressourcestyring føler sig overladt til sig selv og at virksomhedslederen er for lidt synlig og ikke bibringer den støtte og sparring, som de kunne ønske sig i forhold til økonomi- og Side 10 af 22

11 ressourcestyringen. Teamlederne har i stedet trukket på teamlederen for administrationen, som flere af teamlederne oplever som virksomhedens reelle samlende funktion. De administrative medarbejdere er derimod kun involveret i økonomi- og ressourcestyringen i begrænset omfang. Administrationen varetager opgaver i forhold til udarbejdelse af ansættelsesbreve, bogføring, attestering, vagtplan og øvrige administrative opgaver. Under vores interview med de administrative medarbejdere gav de udtryk for, at de i større omfang kan bruges af teamlederne til økonomi- og ressourcestyringsopgaver, men at der ikke er aftaler eller retningslinier for det. Der har de seneste år været et højt sygefravær blandt teamlederne, hvilket har betydet, at teamene har haft skiftende ledere. Det har ifølge både medarbejderne og teamlederne medvirket til, at ledelsen af de enkelte teams i perioder har været usammenhængende, og ofte har der været tale om ren brandslukning, hvor der primært har været fokus på den fagligt relaterede drift, mens fokus på udvikling samt vigtigheden af en god økonomi- og ressourcestyring er blevet nedprioriteret. 3.4 Dialog og samarbejde om økonomi- og ressourcestyringen Gennem de afholdte interviews med repræsentanter fra de øvrige virksomheder og medarbejdere fra Budgetsekretariatet har KR fået oplyst, at opfølgningsprocessen i virksomhederne generelt er kendetegnet ved en god dialog og samarbejde mellem Budgetsekretariatet og virksomhederne. Opfølgningen er systematisk i form af løbende vidensudveksling og afstemning mellem Budgetsekretariatet og virksomhederne, og niveauet for samarbejdet er defineret i forhold til roller og ansvar. Indtil først på sommeren har en medarbejder fra Budgetsekretariatet deltaget i Døgnplejen Sydbornholms månedlige opfølgningsmøde i forhold til den udsendte økonomirapport. De seneste måneder har virksomheden ikke inddraget medarbejderen fra Budgetsekretariatet. KR har fået oplyst, at dette skyldes, at virksomhedslederen ikke har ønsket at inddrage Budgetsekretariat i økonomiopfølgningerne. Teamlederne fra Døgnplejen Sydbornholm deltager i benchmarking for teamlederne på tværs af vikrsomheder. Uder vores interview har vi fået oplyst, at teamlederne ikke fandt disse møde så frugtbare, da teamlederen omfattede møderne som en udstilling af, hvilke team der klarer sig godt og mindre godt frem for at være at et forum, hvor teamlederne på tværs af virksomhederne bidrager til fremadrettede og konstruktive initiativer. Teamlederne har gennem vores interview oplyst, at teamlederne og virksomhedslederen mødes ugentlig til ledermøder, men at disse møder typisk har fokus på faglige og personalemæssige forhold. Samarbejdet og dialogen om den daglige økonomi- og ressourcestyring på tværs af virksomhedens teams er derimod begrænset. Samtidig indtager virksomhedslederen eller de administrative medarbejdere ikke den koordinerende og støttende funktion. Det er således uklart for teamlederne, hvilken støtte teamene kan få fra virksomhedslederen, de administrative medarbejdere og budgetsekretariatet i forhold til økonomistyring og øvrige administrative opgaver. Side 11 af 22

12 Et eksempel på at dialogen og samarbejdet i virksomheden omkring økonomi- og ressourcestyringen er begrænset, er den manglende undervisning og sparring af teamlederne i forhold til at bruge regnearkene til økonomi- og ressourcestyringen. De to ledere fra det udekørende team i Aakirkeby og teamlederen på Nylars plejecenter er nye i funktionen som teamleder. Under interviewene fik KR oplyst, at de tre teamledere kun har modtaget en kort introduktion til økonomiog ressourcestyringsarkene. Alle teamlederne har generelt under vores interview givet udtryk for, at regnearkene med økonomiopfølgningerne virker uoverskuelig, og de er usikre på, hvordan de skal bruge regnearkene med økonomiopfølgningerne og regnearket med lønudgifterne til den daglige styring af ressourcer i teamet. I den forbindelse efterspurgte flere af teamledere undervisning og sparring i forhold til at bruge regnearkene til økonomi- og ressourcestyringen. Til sammenligning er der en stor grad af samarbejde og dialog omkring økonomi- og ressourcestyringen i virksomheden Curdtslunden. Virksomheden gør brug af best practice, hvor en erfaren teamleder, der har styr på økonomi- og ressourceforbruget for sit team, giver sparringen til de øvrige teamledere i virksomheden. Et andet eksempel på at der mangler et overordnet og fælles fokus på økonomi- og ressourcestyringen i virksomheden er, at de enkelte teams har forskellige opfølgningsværktøjer. Nørremøllecentret får således det månedlige regneark med lønoversigten fra Budgetsekretariatet fordelt således, at lønudgiften er fordelt på fastlønnet og vikarer, mens de øvrige teams får en samlet oversigt for begge personalegrupper. Teamlederen i Nørremøllecentret har dermed lettere ved at overskue udviklingen i forbruget, men dette er ikke et værktøj, der er udbredt til hele virksomheden. 3.5 Vurderinger om økonomi- og ressourcestyringen Det er vores vurdering, at manglende fokus på økonomi- og resourcestyringen har været en medvirkende årsag til merforbruget i virksomheden. Teamlederne har ikke haft den fornødne indsigt og forståelse for økonomi- og ressourcestyringen. Sammenholdt med en manglende klarhed om rolle- og ansvarsfordeling mellem administrationen, teamlederne og virksomhedslederen har grundlaget for en god økonomi- og ressourcestyringen været uhensigtsmæssig. Dette har resulteret i, at teamlederne har fokuseret på opgaveløsningen og serviceniveauet og mindre på de overordnede ressource- og økonomistyringsopgaver. Det er KR s vurdering, at den nuværende praksis for brugen af ledelsesinformation og økonomiopfølgninger kan optimeres, og samarbejdet på tværs af teamene kan styrkes. Ud fra oplysningerne i de gennemførte interviews og indhentede materialer er det desuden KRs vurdering, at: w Virksomhedslederens manglende synlighed har medvirket til, at virksomhedens økonomi- og ressourcestyring ikke har været stram nok, og at der ikke er blevet iværksat tilstrækkelige initiativer, der kunne begrænse merforbruget i virksomheden. Det er vores indtryk, at virksomhedslederne i de to sammenligningsvirksomheder Kystparken og Curdtslunden i højere grad har fokus på økonomi- og ressourceforbruget i det enkelte team Side 12 af 22

13 w Der er uklarhed om og manglende retningslinier for, hvilke opgaver og støttefunktioner teamlederne kan trække på hos de administrative medarbejdere og fra Budgetsekretariatet. Det er KRs vurdering, at de administrative medarbejdere i højere grad end i dag bør bruges af temalederne som støttefunktion til at økonomi- og ressourcestyringen w Flere af teamlederne har ikke tilstrækkelige økonomiske kompetencer eller den nødvendige indsigt og forståelse der skal til for at anvende regnearkene, som Budgetsekretariatet har udviklet til brug for den daglige styring af økonomien i teamene w De månedlige opfølgninger fra Budgetsekretariatet giver generelt begrænset information om sammenhængen mellem aktivitetsniveau og økonomi herunder, hvorvidt der er en sammenhæng imellem aktiviteterne og de økonomiske konsekvenser w Opfølgningerne giver ikke et overblik over, hvilket aktivitetsniveau (serviceniveau) der realiseres, og hvad det koster. Dermed vanskeliggøres de administrative og politiske muligheder for at vurdere, hvilke aktiviteter der skal iværksættes eller undlades, hvis der skal reageres på en uhensigtsmæssig udgiftsudvikling 3.6 Anbefalinger om økonomi- og ressourcestyringen Det er KRs overordnede anbefaling, at Døgnplejen Sydbornholm sætter fokus på at styrke samarbejdet om økonomi- og ressourcestyringen og forbedre teamledernes kompetencer og forståelse for økonomi- og ressourcestyring, samt sikre en klarhed om rolle- og ansvarsfordeling mellem administrationen, teamlederne og virksomhedslederen. KR anbefaler desuden, at: w Virksomhedslederen i højere grad er synlig og giver sparring til teamlederne i forhold til økonomi- og ressourcestyringen i det enkelte team w Teamlederne får udvidet deres kompetencer i brug af økonomi- og ressourcestyringsværktøjerne og det sikres, at teamlederne får en bedre forståelse for lønstyringsprincippet. Dette evt. i form af undervisning eller sparring fra Budgetsekretariatet eller ved inddragelse af erfaringer og ideer fra teamlederne i de øvrige virksomheder w Det afklares hvordan det administrative team kan hjælpe teamlederne med økonomi- og ressourcestyringen og udarbejdelse af øvrig ledelsesinformation. Endvidere at virksomheden sikrer, at budgetsekretariatet inddrages som støttefunktion i forhold til de månedlige økonomiopfølgninger w Virksomhed Sydbornholm opretter en central bufferkonto, der kan bruges til at dække de enkelte teams udgifter til barsel og sygefravær ect. En central pulje vil i højere grad kunne sikre en behovsafhængig ressourcetildeling. Side 13 af 22

Evaluering af Projekt Fælles Medarbejderpulje. Demonstrationsprojekt støttet af Fonden for Velfærdsteknologi

Evaluering af Projekt Fælles Medarbejderpulje. Demonstrationsprojekt støttet af Fonden for Velfærdsteknologi Evaluering af Projekt Fælles Medarbejderpulje Demonstrationsprojekt støttet af Fonden for Velfærdsteknologi INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Sammenfatning...1 1.1. Arbejdskraftbesparende potentiale... 1 1.2. Andre

Læs mere

Hjørring Kommune. Analyse af planlægningsfunktionen Handicap- og psykiatri Juni 2012 (revideret oktober 2012)

Hjørring Kommune. Analyse af planlægningsfunktionen Handicap- og psykiatri Juni 2012 (revideret oktober 2012) INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Hjørring Kommune planlægningsfunktionen Hjørring Kommune Analyse af planlægningsfunktionen Handicap- og psykiatri Juni 2012 (revideret oktober 2012) WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om hospitalernes brug af personaleresurser. Marts 2015

Beretning til Statsrevisorerne om hospitalernes brug af personaleresurser. Marts 2015 Beretning til Statsrevisorerne om hospitalernes brug af personaleresurser Marts 2015 BERETNING OM HOSPITALERNES BRUG AF PERSONALERESURSER Indholdsfortegnelse 1. Introduktion og konklusion... 1 1.1. Formål

Læs mere

Borgerstyret Personlig Assistance.

Borgerstyret Personlig Assistance. Borgerstyret Personlig Assistance. Baseline-analyse Servicestyrelsen 9. juni 2010 Udkast Revision.Skat.Consulting.Financial Advisory. Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 2. Organisering... 10 3. Arbejdsgange...

Læs mere

BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE. Center for Ældre

BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE. Center for Ældre BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE Center for Ældre Analyse af samarbejdet mellem bestiller og udfører og udfører og modtager samt kortlægning af vagtplanlægningsmodeller i hjemmeplejen December 2014 Ældrepuljen

Læs mere

Afrapportering Hillerød Kommune Ældreanalyse Kort version

Afrapportering Hillerød Kommune Ældreanalyse Kort version Afrapportering Hillerød Kommune Ældreanalyse Kort version 1 INDLEDNING OG FORMÅL Hillerød Kommune har besluttet at iværksætte en analyse af ældreområdet. Analysen skal føre til konkrete, realiserbare forslag

Læs mere

Forvaltningsrevision i praksis. Eksempler fra revisionen af amter og kommuner

Forvaltningsrevision i praksis. Eksempler fra revisionen af amter og kommuner Forvaltningsrevision i praksis Eksempler fra revisionen af amter og kommuner Januar 2003 Kontaktudvalget for Offentlig Revision består af repræsentanter fra Rigsrevisionen Kommunernes Revision Revisionsdirektoratet

Læs mere

Januar 2015. Mini kulturanalyse af fire institutioner indenfor ældreområdet (3 centre og 1 udegruppe) i Morsø kommune

Januar 2015. Mini kulturanalyse af fire institutioner indenfor ældreområdet (3 centre og 1 udegruppe) i Morsø kommune Januar 2015 Mini kulturanalyse af fire institutioner indenfor ældreområdet (3 centre og 1 udegruppe) i Morsø kommune Rapport om kulturanalyse er udarbejdet af: Dorte Lund Petersen Internt dokument University

Læs mere

Kontinuitet og helhed i hjemmeplejen. Rapport kort version

Kontinuitet og helhed i hjemmeplejen. Rapport kort version Kontinuitet og helhed i hjemmeplejen Rapport kort version Publikationen er udgivet af: Servicestyrelsen Skibhusvej 52B, 3. 5000 Odense C Tlf. 72423700 servicestyrelsen@servicestyrelsen.dk www.servicestyrelsen.dk

Læs mere

Status pa kommunernes implementering af førtidspensions- og fleksjobreformen. Evaluering

Status pa kommunernes implementering af førtidspensions- og fleksjobreformen. Evaluering 213 Status pa kommunernes implementering af førtidspensions- og fleksjobreformen Evaluering Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 5 2. SAMMENFATNING AF EVALUERINGENS HOVEDRESULTATER... 6 2.1. STATUS PÅ

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om vagtplanlægning i statslige institutioner. Januar 2015

Beretning til Statsrevisorerne om vagtplanlægning i statslige institutioner. Januar 2015 Beretning til Statsrevisorerne om vagtplanlægning i statslige institutioner Januar 2015 BERETNING OM VAGTPLANLÆGNING I STATSLIGE INSTITUTIONER Indholdsfortegnelse 1. Introduktion og konklusion... 1 1.1.

Læs mere

Punkt nr. 4 - Beretning vedr. løbende revision 2014. Bilag 1 - Side -1 af 11

Punkt nr. 4 - Beretning vedr. løbende revision 2014. Bilag 1 - Side -1 af 11 Punkt nr. 4 - Beretning vedr. løbende revision 2014 Bilag 1 - Side -1 af 11 Punkt nr. 4 - Beretning vedr. løbende revision 2014 Bilag 1 - Side -2 af 11 Punkt nr. 4 - Beretning vedr. løbende revision 2014

Læs mere

DISCUS A/S RAPPORT. Kvalitativ undersøgelse af langtidssygemeldte i Aalborg kommune

DISCUS A/S RAPPORT. Kvalitativ undersøgelse af langtidssygemeldte i Aalborg kommune RAPPORT Kvalitativ undersøgelse af langtidssygemeldte i Aalborg kommune Marts 2006 Indhold Indledning 3 Formål... 3 Undersøgelsens metode... 3 Læsevejledning... 4 Resume 6 Anbefalinger 12 Profil af de

Læs mere

Borgerstyret Personlig Assistance.

Borgerstyret Personlig Assistance. Borgerstyret Personlig Assistance. Statusnotat Servicestyrelsen Marts 2011 Revision.Skat.Consulting.Financial Advisory. Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 2. Organisering... 6 3. Rammer for BPA-ordningerne...

Læs mere

Lean i Plejesektoren. - en guide

Lean i Plejesektoren. - en guide Lean i Plejesektoren - en guide 1 Forord til guide om Lean i plejesektoren Den offentlige sektor i Danmark skal levere service af høj kvalitet. God service til borgerne og gode arbejdspladser er to sider

Læs mere

Projekt Alkoholmisbrug hos Psykisk Udviklingshæmmede Evalueringsrapport

Projekt Alkoholmisbrug hos Psykisk Udviklingshæmmede Evalueringsrapport HOVEDVÆRKSTEDET v/ cand. scient. pol. Claus Holm Thomsen www.hovedvaerkstedet.dk tlf. 66 191590 Projekt Alkoholmisbrug hos Psykisk Udviklingshæmmede Evalueringsrapport Hovedværkstedet April 2005 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Evaluering af brugen af anden aktør under Service- og LVUudbuddene.

Evaluering af brugen af anden aktør under Service- og LVUudbuddene. Evaluering af brugen af anden aktør under Service- og LVUudbuddene. Delrapport 1 Arbejdsmarkedsstyrelsen Endelig rapport December 2008 Copyright Deloitte Business Consulting A/S, All rights reserved Indholdsfortegnelse

Læs mere

AKTIVE HURTIGERE TILBAGE

AKTIVE HURTIGERE TILBAGE Til Arbejdsmarkedsstyrelsen Dato November 2009 AKTIVE HURTIGERE TILBAGE FORSØGSIMPLEMENTERING OG DELTAGEROPLEVELSE AKTIVE HURTIGERE TILBAGE FORSØGSIMPLEMENTERING OG DELTAGEROPLEVELSE Revision Dato Udarbejdet

Læs mere

Analyse af forklaringer på etablering af fuldtidsstillinger versus deltidsstillinger

Analyse af forklaringer på etablering af fuldtidsstillinger versus deltidsstillinger 23. august 2012 Rapport Fuldtid eller deltid blandt pædagoger på dag- og døgnområdet Analyse af forklaringer på etablering af fuldtidsstillinger versus deltidsstillinger Indholdsfortegnelse 1. Indledning

Læs mere

Resultat af BTP-måling i hjemmesygeplejen

Resultat af BTP-måling i hjemmesygeplejen INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Syddjurs Kommune Januar 2012 Notat til Syddjurs Kommune Resultat af BTP-måling i hjemmesygeplejen Januar 2012 WWW.BDO.DK 1 Indhold 1 Indledning... 3 2 Formål... 3 3 Hjemmesygeplejen

Læs mere

Vejlederteamet. - en evaluering af et forsøg med vejledning af ledige med andre problemer end ledighed. Oktober 2002. Sanne Ipsen og Pernille Bottrup

Vejlederteamet. - en evaluering af et forsøg med vejledning af ledige med andre problemer end ledighed. Oktober 2002. Sanne Ipsen og Pernille Bottrup Vejlederteamet - en evaluering af et forsøg med vejledning af ledige med andre problemer end ledighed Oktober 2002 Sanne Ipsen og Pernille Bottrup CASA Vejlederteamet - en evaluering af et forsøg med vejledning

Læs mere

Potentialeafklaring for hjemmeplejen Hillerød Kommune

Potentialeafklaring for hjemmeplejen Hillerød Kommune Potentialeafklaring for hjemmeplejen Hillerød Kommune April 2013 Forord Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S 1 Post@udbudsportalen.dk Forord Potentialeafklaringen er udarbejdet af Udbudsportalen

Læs mere

Ledelsesinformation til ressourcestyring i den kommunale hjemmepleje

Ledelsesinformation til ressourcestyring i den kommunale hjemmepleje Ledelsesinformation til ressourcestyring i den kommunale hjemmepleje Hvad er det der gør, at data til ledelsesinfor mation ikke er fyldestgørende Master of Information Technology med specialisering i sundhedsinformatik

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Afrapportering Hillerød Kommune Ældreanalyse

Afrapportering Hillerød Kommune Ældreanalyse INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Afrapportering Hillerød Kommune Ældreanalyse WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING OG BAGGRUND... 4 2 RESUME... 4 3 PROCES OG METODE... 5 3.1 Proces...5 3.2 Metode...7

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

Undersøgelse af rammer for ledelse og arbejdstilrettelæggelse i den offentlige sektor.

Undersøgelse af rammer for ledelse og arbejdstilrettelæggelse i den offentlige sektor. Undersøgelse af rammer for ledelse og arbejdstilrettelæggelse i den offentlige sektor. Lønkommissionen 13. januar 2010 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...4 2. Tværgående problemstillinger...8 3. Dagtilbudsområdet...54

Læs mere

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe Statens Kompe KVALITET I MUS EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER SCKK Kvalitet i MUS en praktisk guide til leder og medarbejder ISBN nr. 87-988053-6-3 Tekst: Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling

Læs mere

Råd. til rummelighed. Økonomiske og organisatoriske ændringer til øget rummelighed

Råd. til rummelighed. Økonomiske og organisatoriske ændringer til øget rummelighed Råd til rummelighed Økonomiske og organisatoriske ændringer til øget rummelighed Indhold FORORD...03 INDLEDNING...04 STYRINGSMODELLER...07 Institutionsmodellen...07 Distriktsmodellen...17 Pengene følger

Læs mere

UDVIKLING OG OMSTILLING AF HANDICAPOMRÅDET HANDLEPLAN 2014 2017. Godkendt i Byrådet den 16. juni 2014

UDVIKLING OG OMSTILLING AF HANDICAPOMRÅDET HANDLEPLAN 2014 2017. Godkendt i Byrådet den 16. juni 2014 UDVIKLING OG OMSTILLING AF HANDICAPOMRÅDET HANDLEPLAN 2014 2017 Godkendt i Byrådet den 16. juni 2014 1 1. Indledning... 3 Baggrund... 3 Udfordringerne... 3 Økonomisk overblik... 5 2. Grundsten og tilgang

Læs mere