Job- og personprofil. Park- og vejchef. Gentofte Kommune. 2. oktober 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Job- og personprofil. Park- og vejchef. Gentofte Kommune. 2. oktober 2013"

Transkript

1 Job- og personprofil Park- og vejchef 2. oktober 2013 Denne job- og personprofil for s park- og vejchef indeholder: Introduktion Jobbet o Rammer og ansvarsområder o Udfordringer Personen o Baggrund o Kompetencer Rekrutteringsproces med tilhørende tidsplan Løn- og ansættelsesvilkår

2 Rekruttering af park- og vejchef 2 Introduktion er på mange måder noget særligt. Men ikke mindst omgivelser og herlighedsværdier, knyttet til natur, kultur og fritidsliv, er unikke og fylder i bevidstheden. Læg hertil, at borgerne tilbydes service og ydelser af høj kvalitet samt en lav skat i en veldrevet kommune. Mange vil gerne bo, leve og arbejde hér. Kommunen rekrutterer en ny park- og vejchef. Der er tale om en vigtig og krævende, men også spændende stilling. Park- og vejchefen er sammen med Teknik og Miljøs øvrige chefer på mange måder omdrejningspunktet for arbejdet med at sikre gode omgivelser for menneskers udfoldelsesmuligheder i. Park- og vejchefen beskæftiger sig sammen med sine medarbejderne indgående med veje, trafiksikkerhed, parkering, grønne ressourcer, renhold, genbrug, fjernvarme, kirkegårde, strande og havne. Der lægges vægt på bæredygtighed, æstetik, trivsel og sikkerhed. Park og Vej har stor synlighed i gadebilledet og nyder stor bevågenhed blandt borgere og i Kommunalbestyrelsen. Der er med andre ord tale om et lederjob med tydeligt fokus på kommunens borgere og andre interessenter. På kan du få uddybende informationer og viden om kommunen, dens historie, strategier samt politiske og administrative ledelse og medarbejdere. Jobbet Rammer og ansvarsområder Med et indbyggertal på ca borgere og en forventet fortsat vækst frem mod er den tredje største kommune i Region Hovedstaden. ledes overordnet af Kommunalbestyrelsen på 19 medlemmer, Økonomiudvalget og fem stående udvalg: Socialudvalget, Teknik- og Miljøudvalget, Børne- og Skoleudvalget, Kultur- og Fritidsudvalget samt Byplanudvalget. Borgmester er Hans Toft. Kommunens økonomi hviler på en grundlæggende god balance, der fastholder et højt serviceniveau og landets laveste beskatning. Kommunens serviceudgifter udgør ca. 3

3 Rekruttering af park- og vejchef 3 mia. kr. De samlede udgifter andrager i 2013 godt 5,5 mia. kr., hvoraf ca. 2 mia. kr. betales som udligning til andre kommuner. Det største serviceområde er pleje og omsorg til ældre og handicappede, mens skoler samt børne- og ungeområdet er to andre væsentlige serviceområder. Gentofte-Plan er kommunens strategiske styringsværktøj, der hvert år sammenfatter budget og kommuneplanstrategi/kommuneplan. Planen indeholder Kommunalbestyrelsens vision og strategi for kommunen, udmøntet i tværgående politikker, mål og økonomi. Af væsentlige udvalgte politikker og strategier kan fremhæves: Frikommunestatus med fokus på velfærdsudvikling Børn- og ungepolitik Sundhedspolitik Strategi for bæredygtig udvikling og klima Grøn strukturplan Digital strategi Kommunen er i gang med at implementere et ambitiøst anlægsprogram med langsigtede investeringer i modernisering og vedligeholdelse af kommunens bygningsmasse, infrastruktur, idrætsfaciliteter, forskønnelse af kommunens bydelscentre samt investeringer i velfærdsteknologi og digitalisering bliver ikke mindst på park- og vejområdet et spændende år med fokus på bl.a. trafiksikkerhed, belægningsstrategi (strategi for bevarelse af en god vedligeholdelsesstandard for kommunens veje, fortove og cykelstier) samt fortsat udbygning af fjernvarme. I budgettet er området prioriteret med betydelige midler til drift og anlæg. Det er en overordnet sigtelinje, at økonomisk, miljø- og samfundsmæssig bæredygtighed og tilgængelighed indtænkes hele vejen fra plan over projekt til implementering og genanvendelse, ligesom æstetik og tryghed er vigtige pejlemærker. Den kommunale forvaltning er administrativt forankret i en direktion, der ud over kommunaldirektøren består af fem direktører: Vicekommunaldirektør/teknisk direktør, direktør for børn, unge og fritid, direktør for social og sundhed, økonomidirektør og

4 Rekruttering af park- og vejchef 4 kulturdirektør. Kommunaldirektøren leder direktionens arbejde, og er den enkelte direktørs nærmeste chef. bekender sig til at ville være blandt de bedste. En berigende tværgående samarbejdskultur mellem ledere og medarbejdere er afsættet for både den formelle organisationsstruktur og opgaveløsningen. Kommunen lægger stor vægt på samarbejdet mellem ledere og medarbejdere, herunder en aktiv og tidlig inddragelse af MRD-organisationen. Administrationen med tilhørende institutioner m.v. på decentralt niveau er opdelt i et antal klassiske ansvarsområder, som udgør rygraden i organisationen: Kommuneservice m.v. Teknik og Miljø, herunder Park og Vej Kultur og Bibliotek Social og Sundhed, herunder Job og Ydelser, Forebyggelse og Sundhedsfremme samt Ældrepleje Børn, Unge og Fritid, herunder Dagtilbud og Skoler Tværgående funktioner (IT, Økonomi, Personale og Organisationsudvikling, Jura, Strategi og Udvikling) råder over alt ca fuldtidsstillinger, svarende til ca ansatte. Park og Vej er som en del af Teknik og Miljø teknisk direktørs ansvarsområde. Ud over Park og Vej består Teknik og Miljø af Fællessekretariatet, Natur og Miljø, Plan og Byg, Gentofte Ejendomme samt Beredskab, Bus og Hjælpemiddel. Park og Vej ledes af park- og vejchefen, der refererer til teknisk direktør. Park- og vejchefen indgår i Teknik og Miljøs chefgruppe. Park og Vej er organiseret i en Partnerskabsmodel, der overordnet er sammensat af Teknisk Rådgivning og Plan (bestiller og opgavefunktion) samt Entreprise (udførerfunktion med ad hoc tilbudsfunktion), jf. organisationsplanen nedenfor. Hver enhed ledes af en sektionsleder. Park og Vej har ti kerneområder, hvoraf nogle er myndighedsopgaver og -afgørelser, mens andre er serviceopgaver:

5 Rekruttering af park- og vejchef 5 Veje, fortove og cykelstier Grønne områder og kirkegårde Fjernvarme Havne Strande og campingplads Affald og genbrug Trafiksikkerhed Den samlede bemanding er på ca. 180 medarbejdere. Park- og vejchefen har ansvaret for den samlede ledelse af Park og Vejs drift og udvikling. Ledelsesarbejdet udføres i tæt samspil med borgmester, Teknik og Miljøudvalget, teknisk direktør samt Park og Vejs sektionsledere og medarbejdere. Det er i øvrigt karakteristisk, at opgaveløsningen og hermed chefjobbet indeholder mange berøringsflader og løses i tæt samspil med mange andre af kommunens enheder samt eksterne interessenter. Man må forvente, at Park og Vej er en eksponeret del af kommunen. Med fokus på kerneområder og kerneydelser omfatter ledelsesopgaverne strategi, servicemål, planlægning, rådgivning, anlægsvirksomhed, servicering, økonomi, budget og regnskab, ressourcestyring, prioritering, opfølgning, kvalitetssikring, tilsyn, udbud og kontrakter, udvikling samt personaleledelse. Chefen for Park og Vej forvalter i 2014 et driftsudgiftsbudget på godt 180 mio. kr., hvoraf der anvendes ca. 125 mio. kr. på vejområdet. Park og Vejs investeringsramme i 2014 udgør godt 159 mio. kr., heraf 117 mio. kr. på forsyningsområdet. Det samlede aktivitetsniveau er stigende. Der er i 2010 gennemført et omfattende organisationsudviklingsprojekt for park- og vejområdet. Partnerskabsmodellen hviler således på en strategiplan for Park og Vej fra Der lægges vægt på loyalitet, effektivitet, udvikling og kvalitet. Park og Vej drifter og udvikler endvidere sine opgaver inden for rammerne af Teknik og Miljøs fælles administrative mål, der bl.a. omhandler medborgerskab, digitalisering, kommunikation og samspil på tværs af kommunegrænserne.

6 Rekruttering af park- og vejchef 6 Park og Vej Park- og Vejchef Strande Havne ENTREPRISE TEKNISK RÅDGIVNING OG PLAN Entreprise Plan og Projekt Tilsynsgruppen Vej Entreprise Renhold og Genbrug Tværgående funktioner Grøn Entreprise Grøn Entreprise Gentofte Ordrup Grøn Entreprise Grøn Entreprise Hellerup Mariebjerg Værksted og Maskiner Fjernvarme Affald og Genbrug Virksomhedscenter Udfordringer På kortere sigt (6-9 måneder efter ansættelsen) står den nye chef for Park og Vej med en række spændende udfordringer: Få organisationen, dens historie, bemanding, kompetencer, opgaver og udfordringer ind under huden med henblik på dels at skabe relationer, dels fastlægge en strategisk tilgang til drifts- og udviklingsarbejdet Sammenhænge og samspil internt i Park og Vej skal revitaliseres, bl.a. for at skabe tillid til og ro om opgaveløsningen. Som afsæt herfor skal den nye park- og vejchef bl.a. sætte sig i spidsen for gennemførelsen af en evaluering af Partnerskabsmodellen og dens strategiske grundlag

7 Rekruttering af park- og vejchef 7 Højtprioriterede planlægningsopgaver i 2014 og følgende år, herunder årlige handleplaner for Trafiksikkerhedsplan, Plan for fjernvarmeudbygning samt Belægningsstrategi , skal planlægges og igangsættes. Her ud over skal der udarbejdes en ny Grøn Strukturplan. Som led heri skal der bl.a. gennemføres faglige vurderinger af prioriteringer med afsæt i Kommunalbestyrelsens vedtagelser og politik Opfølgningen af Budgetforlig 2014 skal konkretiseres og iværksættes Der skal skabes sikkert overblik over opgaver og ressourcer med henblik på prioritering samt sikker styring. Som led heri skal de interne kommunikationssamspil samt projektstyringen opkvalificeres og gøres mere proaktive og offensive Kontraktindgåelse og -styring skal fokuseres, navnlig med henblik på optimering af anlægsarbejders udførelse og koordinering Borgerdialog og informationsarbejdet skal professionaliseres yderligere, bl.a. med et vågent øje på mål, succeskriterier, snitflader, nye metoder og det samlede tidsforbrug, herunder i forhold til borgerhenvendelser 4-kommunesamarbejdet skal i fokus med henblik på resultatskabelse Det fortsatte digitaliseringsarbejde skal planlægges og gennemføres På det længere sigt (9-18 måneder efter ansættelsen) tiltrækker følgende udfordringer sig særlig opmærksomhed: Der skal udarbejdes en organiserings- og handlingsplan for Park og Vej , bl.a. i lyset af resultaterne af den gennemførte evaluering af Partnerskabsmodellen. Alternative organisationsformer og samarbejdsmodeller, herunder helhedsorienteret drift, skal analyseres Samspillet med interne og eksterne samarbejdspartnere skal videreudvikles Opgave- og ressourcestyring skal fortsat professionaliseres Park og Vej i skal synliggøres bredt

8 Rekruttering af park- og vejchef 8 Personen Baggrund Det forventes, at den rette ansøger har relevant teoretisk og faglig uddannelse, der matcher stillingens placering i krydsfeltet mellem politik og faglighed. Flerårig ledelsesmæssig erfaring og modenhed er en forudsætning. Der ønskes indsigt i politisk ledede/komplekse organisationers grundlag og virke, samt i drift, økonomi- og ressourcestyring. Erfaring fra en lederstilling præget af fokus på borgere, forvaltning af ét eller gerne af flere af stillingens ansvarsområder samt tværgående samspil i og uden for organisationen vil blive positivt vurderet. Kompetencer Det forventes derfor, at park- og vejchefen besidder en række ledelsesmæssige kompetencer: Vilje og evne til med tydelighed at gå foran som en samlende rollemodel, sætte strategisk retning, lede og skabe ro, også under pres Styringsmæssige færdigheder, herunder evne til overblik og prioritering samt dokumenterede erfaringer med økonomi- og ressourcestyring Vilje og evne til at lede andre ledere, give sparring og feed back, delegere og udvikle teamledelse Vilje og evne til at være proaktiv brobygger og formidler mellem forskellige niveauer, faggrupper og forskellige organisatoriske enheder, herunder som led i MED-samarbejdet, samt i forhold til politisk niveau Vilje og evne til at både at nyttiggøre organisationens faglige indsigt, forhandle samt afskærme organisationen på en hensigtsmæssige måde Vilje og evne til at understøtte og fremme både politiske beslutninger, strategisk tænkning og faglig praksisudvikling, både proaktivt og ved at kunne sige til og fra Vilje og evne til at stille skarpt, skære igennem, træffe beslutninger, handle, skabe resultater og afslutte

9 Rekruttering af park- og vejchef 9 Vilje og evne til at anerkende krav og processer i en politisk ledet organisation politisk tæft Forståelse for helhed, strategi og sammenhænge, både i et fagligt samt ledelsesog styringsmæssigt perspektiv Interesse og respekt for faglighed, drifts- og rutineopgaver med fokus på borgere, interessenter, kvalitetssikring og udviklingsperspektiver Organisatorisk forståelse og talent samt navigationsevne Færdigheder i intern og ekstern kommunikation, formidling og mediehåndtering i både skrift og tale Det forventes, at chefen for s Park og Vej besidder en række personfaglige kompetencer: Er robust med en høj stresstærskel Har gennemslagskraft og kan træde i karakter, men også besidder empati, respekt for andre mennesker og rummelighed Er ordentlig, loyal, troværdig og sikker på sine værdier Er analytisk og struktureret Er udviklingsorienteret, men på driftens præmisser Kan udfordre, give modspil og se flere perspektiver, både kritisk og konstruktivt Kan prioritere og skille stort fra småt Er opsøgende, tilgængelig, engageret, fleksibel og nysgerrig Besidder naturlig autoritet Har blik og evner for tværgående prioriteringer Har overblik, proportionssans og strategisk forståelse med blik for detaljen, også bag om det umiddelbart synlige

10 Rekruttering af park- og vejchef 10 Man ser muligheder og går til udfordringer med et lyst sind Brænder for sagen gerne med smittende godt humør Rekrutteringsproces med tilhørende tidsplan Ansøgningsfrist for stillingen er den 22. oktober 2013 kl ANSØGNING MÆRKES PARK- OG VEJCHEF OG SENDES ELEKTRONISK TIL: Der er nedsat et ansættelsesudvalg, der udvælger ansøgere til 1. samtalerunde, der finder sted den 25. oktober Bliver man som ansøger indkaldt til denne samtale, får man besked den 24. oktober efter kl. 11. Ansættelsesudvalget udvælger et mindre antal kandidater fra dette felt til 2. samtalerunde, der finder sted den 30. oktober Såfremt man ønsker at komme i betragtning, må man påregne at kunne møde på disse to samtale-dage. Ansættelsesudvalget vurderer ansøgerfeltet ud fra ledelsesmæssige og personligfaglige kompetencer og erfaringer, sammenholdt med job- og personprofilen. Konsulenten rådgiver udvalget og forestår interviewet under 1. samtalerunde, hvor der som hovedregel ikke være lejlighed for ansøgerne til at stille spørgsmål. Mellem 1. og 2. samtalerunde gennemfører konsulenten et dybdegående fokusinterview med hver af de efter 1. samtalerunde udvalgte kandidater. Fokusinterviewet kommer tæt på kandidatens ledelsessyn, personfaglige og ledelsesmæssige kompetencer samt erfaringer fra kandidatens tidligere jobs, herunder stærke sider og udviklingspunkter. Interviewet finder sted den 28. oktober Såfremt man ønsker at komme i betragtning til stillingen, må man ligeledes påregne at kunne møde denne dag. Mellem 1. og 2. samtalerunde indhenter konsulenten tre referencer på hver af de udvalgte kandidater: En leder, der har været kandidatens chef; en kollega på linje med kandidaten; en medarbejder. Referencepersoner bringes i forslag af kandidaten. Referencer tages kun efter aftale, er fortrolige og forelægges ikke kandidaterne og/eller ansættelsesudvalg.

11 Rekruttering af park- og vejchef 11 Konsulenten udarbejder en skriftlig sammenfatning til ansættelsesudvalgets fortrolige brug. Ansættelsesudvalget har efter 2. samtalerunde følgende grundlag for sin vurdering: Indtryk fra og resultater af 1. samtalerunde Indtryk fra og resultater af 2. samtalerunde Konsulentens skriftlige sammendrag af fokusinterviewet med evt. bemærkninger fra ansøgeren Et skriftligt referat af referencerne på kandidaten, indhentet af konsulenten Ansættelsesudvalget indstiller på dette grundlag til s ledelse, hvem der er den foretrukne kandidat til ansættelse i stillingen. Den valgte forventes at starte i jobbet i den 1. december Interesserede ansøgere har mulighed for at kontakte teknisk direktør Lis Bjerremand, ( / ) eller rekrutteringskonsulent på opgaven, Søren Thorup ( ) for besvarelse af evt. spørgsmål i forbindelse med rekrutteringen. Løn- og ansættelsesvilkår Ansættelse sker i henhold til gældende aftale og med mulighed for ansættelse på kontrakt. Forventet årligt lønniveau kr., hvortil kommer pension samt evt. kontraktstillæg på 15 %. Søren Thorup, thorups kontor, den 2. oktober 2013

Job- og personprofil. Vicedirektør Social & Sundhed. Gentofte Kommune. Den 13. august 2014

Job- og personprofil. Vicedirektør Social & Sundhed. Gentofte Kommune. Den 13. august 2014 Job- og personprofil Vicedirektør Social & Sundhed Den 13. august 2014 Denne job- og personprofil for vicedirektør Social & Sundhed,, indeholder: Introduktion Jobbet Rammer og ansvar Fokusområder Personen

Læs mere

Skoleleder til Helsinge/Ramløse Skole i Gribskov Kommune

Skoleleder til Helsinge/Ramløse Skole i Gribskov Kommune Ansættelse af skoleleder til Helsinge/Ramløse Skole August 2011 Malene Hansen Lundgaard Konsulenterne rekrutterer i Gribskov Kommune Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Vilkårene 1.

Læs mere

Job- og kravprofil vedrørende stillingen som direktør for Social og Sundhed

Job- og kravprofil vedrørende stillingen som direktør for Social og Sundhed Jesper Lund og Evald Eriksen Aarhus 26. januar 2015 Job- og kravprofil vedrørende stillingen som direktør for Social og Sundhed AUSTRALIA AUSTRIA BELGIUM BRAZIL DENMARK CHINA ESTONIA FINLAND FRANCE GERMANY

Læs mere

Biblioteks- og Borgerservicechef til Ringsted Kommune

Biblioteks- og Borgerservicechef til Ringsted Kommune til Job- og personprofil Denne job- og personprofil indeholder: Den korte introduktion Organisationen og jobbet Personen Rekrutteringsprocessen 27-11-2013 www.malenehansen.dk Den korte introduktion Ringsted

Læs mere

Handicapchef til Billund Kommune

Handicapchef til Billund Kommune Handicapchef til Billund Kommune Kan du løfte stillingen som Handicapchef i Billund Kommune og sikre styringen og den fortsatte udvikling på området? En udvikling hvor vi sætter samarbejdet med borgeren

Læs mere

Hospitalsdirektør til Hillerød Hospital. Hospitalsdirektør til Hillerød Hospital. Lundgaard Konsulenterne rekrutterer

Hospitalsdirektør til Hillerød Hospital. Hospitalsdirektør til Hillerød Hospital. Lundgaard Konsulenterne rekrutterer 6. oktober 2010 Jørgen Norup Lundgaard Konsulenterne rekrutterer Hospitalsdirektør til Hillerød Hospital Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Vilkårene 1. Stillingen 2. Ansættelsesvilkår

Læs mere

Job- og kravprofil Afdelingschef Erhverv, Plan, Turisme og Udvikling Udviklingschef

Job- og kravprofil Afdelingschef Erhverv, Plan, Turisme og Udvikling Udviklingschef Job- og kravprofil Afdelingschef Erhverv, Plan, Turisme og Udvikling Udviklingschef Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. OM VESTHIMMERLANDS KOMMUNE... 3 3. STILLINGEN... 7 4. PROFILEN... 7 6. ANSÆTTELSESPROCES

Læs mere

Udviklingsdirektør til. Vordingborg Kommune

Udviklingsdirektør til. Vordingborg Kommune Lundgaard Konsulenterne rekrutterer Udviklingsdirektør til Vordingborg Kommune Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Vilkårene 1. Stillingen 2. Ansættelsesvilkår 3. Vordingborg Kommune

Læs mere

Stillings- og personprofil. Direktør Learnmark Horsens Juni 2015

Stillings- og personprofil. Direktør Learnmark Horsens Juni 2015 Stillings- og personprofil Direktør Learnmark Horsens Juni 2015 Opdragsgiver Learnmark Horsens Adresse Stadionsvej 2 8700 Horsens Telefon: 88 16 36 00 www.learnmark.dk Stilling Refererer til Ansættelsen

Læs mere

Titel: Gentofte-Plan 2013 Udarbejdelse: Gentofte Kommune, 2012 Layout: Operate A/S Tryk: Bording A/S Oplag: 375 stk Forsidefoto: Hellerup Strandpark

Titel: Gentofte-Plan 2013 Udarbejdelse: Gentofte Kommune, 2012 Layout: Operate A/S Tryk: Bording A/S Oplag: 375 stk Forsidefoto: Hellerup Strandpark GENTOFTE-PLAN 213 Titel: Gentofte-Plan 213 Udarbejdelse: Gentofte Kommune, 212 Layout: Operate A/S Tryk: Bording A/S Oplag: 375 stk Forsidefoto: Hellerup Strandpark I tabeller kan afrunding medføre, at

Læs mere

Vilkårene... 2. 1. Overordnet om stillingen... 2. 2. Ansættelsesvilkår... 3. 3. Billund Kommune... 3. 4. Politik og Organisation...

Vilkårene... 2. 1. Overordnet om stillingen... 2. 2. Ansættelsesvilkår... 3. 3. Billund Kommune... 3. 4. Politik og Organisation... Billund Kommune rekrutterer chef til Politik og Organisation Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Indholdsfortegnelse Vilkårene... 2 1. Overordnet om stillingen.... 2 2. Ansættelsesvilkår....

Læs mere

Job- og kravprofil Afdelingsleder for Job og Uddannelse i Jobcenter Vesthimmerland

Job- og kravprofil Afdelingsleder for Job og Uddannelse i Jobcenter Vesthimmerland Job- og kravprofil Afdelingsleder for Job og Uddannelse i Jobcenter Vesthimmerland Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. OM VESTHIMMERLANDS KOMMUNE... 3 3. STILLINGEN... 7 4. PROFILEN... 8 6. ANSÆTTELSESPROCES

Læs mere

Miljøchef til By og Udviklingsforvaltningen i Kolding Kommune.

Miljøchef til By og Udviklingsforvaltningen i Kolding Kommune. Lundgaard Konsulenterne bistår ved rekruttering af Miljøchef til By og Udviklingsforvaltningen i Kolding Kommune. Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Vilkårene... 2 1. Stillingen...

Læs mere

Odense Kommune. Lundgaard Konsulenterne rekrutterer. Afdelingschef til Natur, Miljø og Trafik i. Odense Kommune

Odense Kommune. Lundgaard Konsulenterne rekrutterer. Afdelingschef til Natur, Miljø og Trafik i. Odense Kommune Lundgaard Konsulenterne rekrutterer Afdelingschef til Natur, Miljø og Trafik i Odense Kommune Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Vilkårene 1. Stillingen 2. Ansættelsesvilkår 3. Odense

Læs mere

Udviklingsleder Marjatta Udviklingscenter

Udviklingsleder Marjatta Udviklingscenter Job- og personprofil Udviklingsleder Marjatta Udviklingscenter Strandvejen 11 Tlf. 5596-5119 marjatta@marjatta.dk 4733 Tappernøje CVR nr. 67278712 www.marjatta.dk Denne job- og personprofil for Marjattas

Læs mere

Stillings- og personprofil. Direktør. ALBOA Almen Boligorganisation Aarhus

Stillings- og personprofil. Direktør. ALBOA Almen Boligorganisation Aarhus Stillings- og personprofil Direktør ALBOA Almen Boligorganisation Aarhus Juni 2015 Opdragsgiver Organisationsbestyrelsen, ALBOA Adresse Vestergårdsvej 15 8260 Viby J Tlf.: 87 40 67 00 www.alboa.dk Stilling

Læs mere

Titel: Gentofte-Plan 2014 Udarbejdelse: Gentofte Kommune, 2013 Layout: Operate A/S Tryk: Bording A/S Oplag: 150 stk

Titel: Gentofte-Plan 2014 Udarbejdelse: Gentofte Kommune, 2013 Layout: Operate A/S Tryk: Bording A/S Oplag: 150 stk GENTOFTE-PLAN 214 Titel: Gentofte-Plan 214 Udarbejdelse: Gentofte Kommune, 213 Layout: Operate A/S Tryk: Bording A/S Oplag: 15 stk I tabeller kan afrunding medføre, at tallene ikke summerer til totalen.

Læs mere

Version2 7/1/2015 Side 1

Version2 7/1/2015 Side 1 Stillings- og personprofil Områdeleder til visitations- og hjælpemiddelområdet Sundhed og Omsorg Norddjurs Kommune Juli 2015 Version2 7/1/2015 Side 1 Ansættelsessted Sundheds- og omsorgsområdet. Norddjurs

Læs mere

Leder af Genoptræningen Hvidovre Kommune

Leder af Genoptræningen Hvidovre Kommune Leder af Genoptræningen Hvidovre Kommune Præsentation Materialet indledes med en introduktion til kommunen. Herefter præsenteres forhold vedrørende den ledige stilling såsom ansvarsområder, opgaver og

Læs mere

Skanderborg Kommune Rekruttering af plejedistriktschef til plejedistrikt Bøgeskov

Skanderborg Kommune Rekruttering af plejedistriktschef til plejedistrikt Bøgeskov 5. maj 2015. Skanderborg Kommune Rekruttering af plejedistriktschef til plejedistrikt Bøgeskov Job- og personprofil Organisationen Skanderborg Kommune I Skanderborg Kommune tror vi på, at tillid betaler

Læs mere

Job og kompetenceprofil for Centerchef for Natur - Miljø - Trafik Odsherred Kommune

Job og kompetenceprofil for Centerchef for Natur - Miljø - Trafik Odsherred Kommune Job og kompetenceprofil for Centerchef for Natur - Miljø - Trafik Odsherred Kommune Oktober 2011 Job og kompetenceprofil for Centerchef for Natur Miljø - Trafik Odsherred Kommune har netop valgt Tid til

Læs mere

Børn og Unge. De 9 strategier

Børn og Unge. De 9 strategier Børn og Unge Børn og Unge De 9 strategier Århus Kommune Senest revideret februar 2010 Børn og Unge DE NI STRATEGIER Børn og Unge har opstillet ni strategier, der tilsammen skal sikre, at vi arbejder målrettet

Læs mere

Job- og personprofil for afdelingschef Natur og Miljø

Job- og personprofil for afdelingschef Natur og Miljø Job- og personprofil for afdelingschef Natur og Miljø 1. Stillingen... 2 2. Dine opgaver på kort sigt... 2 3. Din Baggrund... 3 4. Ansættelsesvilkår... 3 5. Natur- og Miljøafdelingen... 4 6. Skive Kommune...

Læs mere

Leder af Sundhedscentret Hvidovre Kommune

Leder af Sundhedscentret Hvidovre Kommune Leder af Sundhedscentret Hvidovre Kommune Præsentation Materialet indledes med en introduktion til kommunen. Herefter præsenteres forhold vedrørende den ledige stilling såsom ansvarsområder, opgaver og

Læs mere

Job- og kravprofil Afdelingsleder for Job og Uddannelse i Jobcenter Vesthimmerland

Job- og kravprofil Afdelingsleder for Job og Uddannelse i Jobcenter Vesthimmerland Job- og kravprofil Afdelingsleder for Job og Uddannelse i Jobcenter Vesthimmerland Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. OM VESTHIMMERLANDS KOMMUNE... 3 3. STILLINGEN... 7 4. PROFILEN... 8 6. ANSÆTTELSESPROCES

Læs mere

DIREKTIONENS STRATEGI- og UDVIKLINGSPLAN 2014-2016

DIREKTIONENS STRATEGI- og UDVIKLINGSPLAN 2014-2016 DIREKTIONENS STRATEGI- og UDVIKLINGSPLAN 2014-2016 Sagsnummer: 480-2014-38339 Dokumentnummer: 480-2014-90281 Afdeling: Direktionen Indhold 1. Forord... 3 2. Direktionen og koncerntænkningen... 4 2.1. Nordfyns

Læs mere

NOTAT vedr. ansættelse af pædagogisk afdelingsleder med souschef funktion på Åmoseskolen, Herning Kommunes specialskole.

NOTAT vedr. ansættelse af pædagogisk afdelingsleder med souschef funktion på Åmoseskolen, Herning Kommunes specialskole. NOTAT vedr. ansættelse af pædagogisk afdelingsleder med souschef funktion på Åmoseskolen, Herning Kommunes specialskole. 1. Indledning Da vores tidligere viceinspektør går på efterløn, er stillingen som

Læs mere

Titel: Gentofte-Plan 2015. Gentofte Kommune er udpeget til Årets Ungdomskommune 2015 Foto: Gentofte Sportspark

Titel: Gentofte-Plan 2015. Gentofte Kommune er udpeget til Årets Ungdomskommune 2015 Foto: Gentofte Sportspark GENTOFTE-PLAN 215 Titel: Gentofte-Plan 215 Gentofte Kommune er udpeget til Årets Ungdomskommune 215 Foto: Gentofte Sportspark Udarbejdelse: Gentofte Kommune, 214 Layout: Operate A/S Tryk: Bording A/S Oplag:

Læs mere

Job- og personprofil for leder af Regnskabsafdelingen

Job- og personprofil for leder af Regnskabsafdelingen Job- og personprofil for leder af Regnskabsafdelingen 1. BAGGRUND Lederen af vores regnskabsafdeling har valgt at gå på pension, og derfor søger vi nu en ny afdelingsleder. Favrskov Kommune er en vækstkommune

Læs mere