NOTAT Den 10. maj 2010 BJO/ MOG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NOTAT Den 10. maj 2010 BJO/ MOG"

Transkript

1 NOTAT Den 10. maj 2010 BJO/ MOG BESTYRELSESSEMINAR KOLLEKOLLE, VÆRLØSE ONSDAG DEN 19. MAJ 2010 Emne 1: Vestforbrænding og ressourceforvaltning Vestforbrænding forstår ressourceforvaltning som en dokumenteret miljømæssig, økonomisk og social bæredygtig udnyttelse af de affaldsressourcer Vestforbrænding forvalter på interessentkommunernes vegne. Vestforbrænding vil være en troværdig forvalter af affaldsressourcerne hvilket betyder en løbende dokumentation for ressourceforvaltningen, samt at Vestforbrænding i samarbejde med interessentkommunerne skaber affaldsløsninger, der er baseret på en miljømæssig, samfundsøkonomisk og social bæredygtighed. ni\skrivebord\tme \bilag vestforbrænding Høje Tåstrup miljøpark [DOK787453].DOC at Vestforbrænding udnytter værdien i affaldsressourcerne til nye råvarer og energiproduktion optimalt, og løbende dokumenterer værdien i affaldsressourcerne ved hjælp af en miljømæssig, samfundsøkonomisk og social profil for håndtering af affaldsressourcerne. at Vestforbrænding forvalter interessentkommunernes investeringer og værdier bedst muligt, gennem optimal tilførsel af affaldsressourcer til energi- og råvareproduktion, herunder ved import/ eksport af affaldsressourcer. at visionen fremover er, at Vestforbrænding vil være en troværdig ressourceforvalter, og en af de 10 mest betydende ressourceforvaltere i EU, fordi affaldsløsningerne kan dokumenters i relation til miljømæssig, samfundsøkonomisk og socialt bæredygtighed. Baggrund and Settings\mmo

2 - 2 - Høje Taastrup Miljøpark, - som et fremtidens ressource- og innovationscenter vedrørende affald og genanvendelse, - har påvirket måden at tænke affald på. Affald er en ressource der kan anvendes til nye råvarer eller produktion af energi. Vestforbrændings øgede fokusering på affaldsressourcerne, og det samfundsmæssige ansvar for at håndtere ressourcerne bedst muligt i relation til den tiltagende ressourceknaphed er et resultat af det arbejde der er gennemført i forstudiet til Høje Taastrup Miljøpark. Det ændrede udsyn omkring knapheden på ressourcer og klimaændringer har ført til, at Vestforbrændings vision kan revideres således at visionen matcher den bæredygtige håndtering af de ressourcer der er i affaldet. Vestforbrænding anser bæredygtighed som en vigtig og samfundsmæssig fornuftig måde at behandle affaldsressourcerne på. Den ændrede vision falder også i tråd med lovkrav om øget socialt ansvar for virksomheder. Definitionen af bæredygtighed er ofte meget bred, og Vestforbrænding har som udgangspunkt taget fat i den samme definition som også Miljøministeriet anvender: Bæredygtig udvikling indebærer, at vi skal tage vare på de økonomiske, miljømæssige og sociale udfordringer samtidig De kommende generationer skal have mindst lige så gode muligheder for et godt liv, som vi har. Vi skal sikre en sund økonomisk udvikling, der er socialt afbalanceret, og som ikke har negativ virkning på menneskers sundhed og miljøet. kilde Miljøministeriet Miljøstyrelsens strategi 2012 har ligeledes fokus på bæredygtighed og ressourceknaphed bl.a. den begrænsede mængde af fosfor og kobber. Miljøstyrelsens strategi hviler på tre ben: Ressourcepolitik Klimapolitik Beskyttelse af miljø og sundhed I arbejdet med Høje Taastrup Miljøpark har Vestforbrænding gennemført miljøog samfundsøkonomiske vurderinger af interessentkommunernes samlede affaldshåndtering, og har anvendt eksisterende redskaber til at udarbejde en miljøog økonomiprofil. Den sociale bæredygtighed er en vinkel, der fremover skal tænkes ind i Vestforbrændings løsninger, ligesom miljø- og økonomivurderingerne skal systematiseret. Mål Vestforbrændings ændrede fokusering fra den bedst mulige behandling via cradle to grave design til en øget fokusering på ressourceknaphed klimaudfordringer og udnyttelse af affaldsressourcerne via cradle to cradle design påvirker Vestforbrændings strategiske udsyn og dermed visionen for hele Vestforbrænding. Cradle to grave er et udtryk for at et produkt følges fra råvarerne fremskaffes til produktet slutbehandles på et affaldsbehandlingsanlæg, hvorimod cradle to cradle er et udtryk for at produktet ikke slutbehandles, men værdierne i produktet videreføres som en råvare i en ny produktion. Vestforbrænding har valgt at

3 - 3 - fokuserer på ressourcernes værdi uanset om de anvendes til nye råvarer eller til produktion af energi. Værdien og dermed en prioritering af udnyttelsen af ressourcerne vil afhænge af de miljømæssige og samfundsøkonomiske vurderinger, hvilket medfører at værdien af affaldsressourcerne kan variere med afsætningsværdien for de genanvendelige materialer og værdien af energi, og kan samtidig medføre at værdien kan være højere ved energiproduktion end ved oparbejdning til kompost for f.eks. haveaffald, og værdien i træ fra stort brændbart kan evt. være højere ved produktion af nye spånplader end produktion af energi. Den ændrede fokusering stiller krav om dokumentation for hvordan værdierne udnyttes bedst muligt, og den miljømæssige og samfundsøkonomiske værdisætning af ressourcerne vil være en væsentlig parameter i den fremtidige vurdering af hvordan affaldsressourcerne anvendes mest optimalt. Det kræver åbenhed og troværdighed omkring vurderingerne af affaldsressourcerne, hvilket indgår i forslag til Vestforbrændings fremtidige vision: Vestforbrænding er en troværdig ressourceforvalter, og visionen er at være en af de 10 mest betydende ressourceforvaltere i EU, fordi vores løsninger er miljømæssigt, samfundsøkonomisk og socialt bæredygtige, - og de er dokumenteret. Når Vestforbrænding skal folde visionen ud og påtage sig rollen og ansvaret som forvalter af borgernes og virksomhedernes affaldsressourcer, skal der fokuseres på troværdigheden og dermed på dokumentationen for bæredygtige affaldsløsninger. Ambitionen om at være blandt de 10 mest betydende ressourceforvaltere i EU skal forstås, - som ét affaldsselskab blandt flere, - der kan dokumentere at behandlingen af affaldsressourcerne, sker efter bæredygtige principper. Det er ikke mængden eller størrelsen, men troværdigheden og dokumentationen der giver mening og betydning, og det kræver der fokuseres på 1. Ressourcestyring 2. Ressourceafsætning Målet er, at Vestforbrænding bliver i stand til løbende at analysere affaldsgrundlaget, sammensætningen og udnyttelsen af ressourcerne. Ressourcer er både ressourcer til materialegenanvendelse og ressourcer til energiproduktion. Udnyttelsen og anvendelsen af ressourcerne vil afhænge af hvad der giver mest værdi i relation til miljøvurderingerne og de samfunds- og selskabsøkonomiske vurderinger. Der er ca. 2,1 mio. ton affaldsressourcer i 2007 i Vestforbrændings område, hvoraf de ca. 1 mio. ton håndteres af Vestforbrænding. Det betyder at ca. 1 mio. ton går gennem en af de ordninger Vestforbrænding har etableret i samarbejde med kommunerne, eller de går direkte til behandling på forbrændingsanlægget eller en andet anlæg ejet af Vestforbrænding. I 2020 forventes der i Vestforbrændings område at være ca. 2,4 mio. ton affald.

4 - 4 - Vestforbrænding vil som ressourceforvalter samarbejde med interessentkommuner og virksomheder for etablering af bæredygtige løsninger med maksimal værdiudnyttelse af affaldsressourcerne, og vil inddrage hele værdikæden for alle tilgængelige affaldsressourcer. Den ændrede organisering af affaldssektoren medfører, at Vestforbrænding skal skabe et øget samarbejde med private aktører for at sikre volumen i affaldsbehandlingen. Vestforbrænding vil desuden gennem samarbejde med både interessentkommuner og private aktører sikre, at der er tilstrækkelige affaldsressourcer til energiproduktion, således at anlæg og teknologi udnyttes maksimalt. Energiproduktion baseret på affaldsressourcer er et væsentligt bidrag til reduktion af CO 2. specielt hvis affaldsressourcerne kan frasorteres indhold af fossile materialer. Konsekvenser Såfremt Vestforbrænding skal fremstå som en troværdig forvalter af affaldsressourcerne og behandle ressourcerne efter kriterierne om miljømæssig, samfundsøkonomisk og social bæredygtighed, - skal løsningerne være dokumenteret, - og der skal åbnes op for at Vestforbrændings behandlingsanlæg kan kompensere eventuelle mængder der anvendes mere optimalt til nye råvarer gennem import af affaldsressourcer til produktion af energi. Vestforbrænding skal fokusere yderligere på ressourcestyring og ressourceafsætning, således at den kan måles og vejes og dermed bidrage til at skabe udvikling af bæredygtige løsninger for indsamling og afsætning af affaldsressourcerne. Ressourceforvaltning medfører, at der sker en samlet overordnet vurdering af hvilke ressourcer der ud fra en vurdering omkring bæredygtighed skal genvindes som nye råvarer, og hvilke ressourcer der skal anvendes til produktion af energi. Princippet om at anvende ressourcerne efter bæredygtige principper kræver der indbygges en fleksibilitet i indsamlingen og håndteringen af affaldsressourcerne, fordi værdien af råvarerne og energien ændres i takt med samfundets behov. Den overordnede vurdering kan derfor føre til, at der overføres affaldsressourcer fra forbrænding til genvinding og omvendt, - afhængig af værdien af råvarer og energi. Det kræver en tæt dialog med interessentkommunerne at sikre en fleksibilitet der muliggør et skift i både indsamlings- og behandlingssystemerne. For at muliggøre en ændring i behandlingsform der afspejler værdien i affaldsressourcerne kan et være hensigtsmæssigt at arbejde med indsamling af flere fraktioner i samme beholder og efterfølgende sortere de værdifulde fraktioner fra. Vestforbrænding skal forvalte interessentkommunernes investeringer og værdier bedst muligt, bl.a. gennem en optimal tilførsel af affaldsressourcer til energi- og råvareproduktion, herunder ved import/ eksport af affaldsressourcer. Der skal være mulighed for at forbrændingsanlægget kan kompensere for evt. overførsel af affaldsressourcer fra én behandlingsform til en anden. Det indebærer, at der skal skabes mulighed for import/ eksport af affaldsressourcer, herunder også de forbrændingssegnede affaldsressourcer, således at Vestforbrænding

5 - 5 - kan forvalte interessentkommunernes investeringer og værdier bedst muligt via en optimal tilførsel af affaldsressourcer til egne anlæg. Vurderinger fra forstudiet til Høje Tåstrup Miljøpark viser, at den nuværende affaldshåndtering i interessentkommunerne jf. nedenstående referencescenarie har en relativ god miljø, og samfundsøkonomisk profil, som dog har et ikke uvæsentligt potentiale for forbedring. Der er gennemført beregninger for følgende scenarier: 1. Referencescenariet er den nuværende indsamling, behandling og afsætning af affaldsressourcer i alle Vestforbrændings kommuner. 2. Råvarescenariet er et scenarie med en realistisk bedømt mest mulig genvinding af affaldsfraktioner 3. Energiscenariet er et scenarie med en realistisk bedømt mest mulig forbrænding af forbrændingsegnede affaldsfraktioner 8uden biologisk behandling af organisk affald) For alle tre scenarier er det gennemført en miljø- og samfundsøkonomisk beregning, der bl.a. angiver et besparelsespotentiale for CO 2 I tabellen er referencescenariet sat til 100, og indeks over 100 er en øget besparelse. Nedenstående tabel viser mængderne til de tre scenarier: Referencescenarie Råvarescenarie Energiscenarie CO 2 besparelse Indeks 100 Indeks 140 Indeks 120 Referencescenarie Råvarescenarie Energiscenarie Genanvendelse Forbrænding * * * Deponering ** ** * Indeholder ikke brændbare mængder indvejet på sorteringsanlæg ** Indeholder mængder der i referencescenariet er registreret som slagger til genanvendelse I de 3 scenarier jf. ovenstående tabel, er der overført relativt store mængder fra forbrænding til genanvendelse, og foreløbige vurderinger angiver, at der er mulighed for reduktion af CO 2, hvorimod de samfundsøkonomiske vurderinger ligger på samme niveau specielt når der tages højde for usikkerhederne ved opgørelse af værdien ved afsætning af materialer og energi. I tabellen er referencescenariet sat til 100, indeks over 100 svarer til en øget omkostning. Referencescenarie Råvarescenarie Energiscenarie Samfundsøkonomiske omkostninger Indeks 100 Indeks 106 Indeks 103

6 - 6 - Når Vestforbrænding skal forvalte interessentkommunernes investeringer og værdier bedst muligt, er det vigtigt, at der åbnes for muligheden for at kunne tilføre behandlingsanlæggene tilstrækkelige mængder i forhold til anlæggenes kapacitet. Kapacitetsudnyttelse gennem en optimal tilførsel af ressourcer medfører behov for en åben tilgang til markedet for behandling af affald, og Vestforbrænding bør i fremtiden også have mulighed for import og eksport af affaldsressourcer for at kunne styre affaldsressourcer i forhold til kapacitetsudnyttelse. Med implementering af EU s affaldsdirektiv, der sker inden udgangen af 2010, vil det forbrændingsegnet affald blive karakteriseret som en affald der kan handles over landegrænser på lige fod med de genanvendelige materialer. Det kan medføre at flere affaldsproducenter vil eksportere deres forbrændingsegnede affaldsressourcer, og for at sikre udnyttelsen interessentkommunernes investering er det vigtigt at Vestforbrænding også fokuserer på denne mulighed. Det er vanskeligt at forudsige affaldsmængderne i et givent område som f.eks. Vestforbrændings opland, selvom Vestforbrænding gennem mange år har udarbejdet affaldsprognoser kan finanskriser, ny lovgivning og udefra kommende konkurrence ændre forventningerne. Fleksibilitet også i forhold til at udnytte eksisterende og planlagte investeringer er derfor vigtig. I forbindelse med planlægningen af Høje Tåstrup Miljøpark er der foretaget beregninger på behandlingsomkostningerne ved etablering af et forbrændingsanlæg med en kapacitet på 35 ton i timen. En vurdering er konsekvenserne ved en 90 % udnyttelse og en 80 % udnyttelse af anlægskapaciteten fremgår af nedenstående oversigt: 1) Skønnet behandlingspris ved 100 % udnyttelse af kapaciteten: ca. 60 kr./ton 2) Skønnet behandlingspris ved 90 % udnyttelse af kapaciteten: ca. 135 kr./ton 3) Skønnet behandlingspris ved 80 % udnyttelse af kapaciteten: ca. 230 kr./ton Vurdering af behandlingsprisen ved forskellige udnyttelsesgrader af kapaciteten og dermed af anlægsinvesteringerne indikerer et behov for import af forbrændingsegnet affald såfremt investeringerne skal udnyttes optimalt Finansiering Vestforbrænding udfører allerede aktiviteter vedrørende styring og afsætning af affaldsressourcer, og yderligere finansiering af aktiviteter for ressourcestyring og afsætning afventer eventuelle initiativer i forbindelse med udrulning af planlægningsfasen for Høje Tåstrup Miljøpark. Ved en udvidelse af aktiviteterne for ressourcestyring og ressourceafsætning vil finansiering eventuelt kunne ske gennem salg af genanvendelige materialer og affaldsressourcer.

Danmark uden affald. Genanvend mere forbrænd mindre

Danmark uden affald. Genanvend mere forbrænd mindre Danmark uden affald Genanvend mere forbrænd mindre Oktober 2013 Danmark uden affald Genanvend mere forbrænd mindre Oktober 2013 Danmark uden affald 5 Indhold Forord... 7 Danmark uden affald... 9 Danmark

Læs mere

Affaldsstrategi 2005-2008

Affaldsstrategi 2005-2008 Affaldsstrategi 2005-2008 Regeringen 2003 Affaldsstrategi 2005-2008 September 2003 SIDE 2 Indhold 5 Forord 7 Læsevejledning 9 1 Affaldsstrategi 2005-2008, fokusområder 1.1 Ressourcetab og miljøbelastning

Læs mere

STRATEGI 2024. Der findes ikke affald - kun ressourcer

STRATEGI 2024. Der findes ikke affald - kun ressourcer STRATEGI 2024 Der findes ikke affald - kun ressourcer Juni 2014 Baggrund I perioden frem til 2024 vil der fortsat ske ændringer i samfundets udvikling, herunder i hvordan affalds- og energiopgaver defineres

Læs mere

Greve Kommune. Affaldsplan 2014-2024

Greve Kommune. Affaldsplan 2014-2024 Greve Kommune Affaldsplan 2014-2024 Høringsudkast, august 2013 Forsidefoto: Ole er én af de renovationsmedarbejdere, der tager skraldet i Greve hver dag. Denne Affaldsplan er udarbejdet af Greve Kommune

Læs mere

Indsamling af papir og pap til genanvendelse fra virksomheder

Indsamling af papir og pap til genanvendelse fra virksomheder Vejledning fra Miljøstyrelsen Nr. 3 2002 Indsamling af papir og pap til genanvendelse fra virksomheder Et arbejdsredskab til kommunerne til at planlægge, justere og effektivisere anvisnings- og indsamlingsordninger

Læs mere

Redegørelse om affaldssektoren

Redegørelse om affaldssektoren Redegørelse om affaldssektoren Konkurrencestyrelsen Erhvervsministeriet Forord Denne redegørelse er skrevet på baggrund af en undersøgelse Konkurrencestyrelsen har gennemført af de gældende reguleringer

Læs mere

Juridiske rammer for sorteringsanlæg

Juridiske rammer for sorteringsanlæg Juridiske rammer for sorteringsanlæg Gældende juridiske rammebetingelser for udvalgte organisatoriske scenarier for større centrale affaldssorteringsanlæg Miljøprojekt nr. 1558, 2014 Titel: Juridiske rammer

Læs mere

NØGLEORD: AFFALDSHÅNDERTING, ENERGIOPTIMERING, GENANVENDELSE, AFFALDSFRAKTIONER, AFFALDSFORBRÆNDING

NØGLEORD: AFFALDSHÅNDERTING, ENERGIOPTIMERING, GENANVENDELSE, AFFALDSFRAKTIONER, AFFALDSFORBRÆNDING Kursusnr. 11427 2. december 2013 OPTIMERING AF VARMEPRODUKTION FRA AFFALDSFORBRÆNDING I SISIMIUT VED FRASORTERING OG GENANVENDELSE AF UDVALGTE FRAKTIONER Mie Ostenfeldt Bachelor i By-, Energi- og Miljøplanlægning,

Læs mere

Emne: Grønt regnskab 2008-2009 for Region Hovedstaden

Emne: Grønt regnskab 2008-2009 for Region Hovedstaden REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 18. maj 2010 Sag nr. 2 Emne: Grønt regnskab 2008-2009 for Region Hovedstaden 1 bilag Region Hovedstaden Grønt regnskab 2008-09 Grønt regnskab 2008-2009

Læs mere

www.pwc.dk Ledelsesresume

www.pwc.dk Ledelsesresume www.pwc.dk Ledelsesresume 14. november 2014 Samarbejde: affald og varme foranalyse Potentialeafklaring vedrørende fusion og forpligtende samarbejde inden for affald og varme mellem KARA/NOVEREN, VEKS og

Læs mere

forbrænding af affald

forbrænding af affald Kommunernes fremtidige rolle vedrørende forbrænding af affald Analyse af konsekvenser for kommuner og kommunale anlæg ved konkurrenceudsættelse, herunder pligt til udbud af husholdningsaffald Kommunernes

Læs mere

RESUME. Energi- og klimapolitik

RESUME. Energi- og klimapolitik RESUME Årets rapport til Det Miljøøkonomiske Råd begynder med en kritisk gennemgang af EU s og Danmarks energi- og klimapolitik. Derefter følger en analyse af biltrafikkens beskatning, herunder om bilafgifternes

Læs mere

Miljøvurdering af forslag til tillæg til Spildevandsplan 2008-2019 Separatkloakeringsstrategien og Administrative forhold regler og praksis

Miljøvurdering af forslag til tillæg til Spildevandsplan 2008-2019 Separatkloakeringsstrategien og Administrative forhold regler og praksis Bilag 3 Miljøvurdering af forslag til tillæg til Spildevandsplan 2008-2019 Separatkloakeringsstrategien og Administrative forhold regler og praksis Aalborg Kommune 1 Udgiver: Aalborg Kommune, Forsyningsvirksomhederne

Læs mere

Økonomi og Miljø 2013

Økonomi og Miljø 2013 Økonomi og Miljø 2013 Economy and Environment 2013 English Summary Energi- og klimapolitik Bilbeskatning, ulykker og miljø Affald Økonomi og Miljø, 2013 Signaturforklaring: Oplysning kan ikke foreligge/foreligger

Læs mere

Strategi og handlingsplan for bæredygtig udvikling 2012-2015

Strategi og handlingsplan for bæredygtig udvikling 2012-2015 Strategi og handlingsplan 2011 Region Hovedstaden Strategi og handlingsplan for bæredygtig udvikling 2012-2015 Bæredygtighed på regionens hospitaler, virksomheder og koncernstabe Region Hovedstaden INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Bæredygtighedsrapport

Bæredygtighedsrapport Bæredygtighedsrapport Status 2007 Forord Aalborg Kommune er i gang med at udarbejde en Bæredygtighedsstrategi 2007-11, som skal fremme en miljømæssig bæredygtig udvikling for de kommende 4 år og fastlægge

Læs mere

www.pwc.dk Foranalyse Vurdering af potentialer ved samarbejde mellem ni forsyninger 1. maj 2014

www.pwc.dk Foranalyse Vurdering af potentialer ved samarbejde mellem ni forsyninger 1. maj 2014 www.pwc.dk Foranalyse Vurdering af potentialer ved samarbejde mellem ni forsyninger 1. maj 2014 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 5 1.1 Introduktion og afgrænsning af foranalyse... 5 1.2 Læsevejledning...

Læs mere

Udkast til Fælles regional klimastrategi

Udkast til Fælles regional klimastrategi Brevid 2293998 5. maj 2014 Udkast til Fælles regional klimastrategi Fælles regional klimastrategi Region Sjælland og de 17 kommuner, der ligger i regionen vil sammen sikre, at regionen også i fremtiden

Læs mere

Svendborg Kommune. Revision af klimapolitik Foråret 2012

Svendborg Kommune. Revision af klimapolitik Foråret 2012 Svendborg Kommune Revision af klimapolitik Foråret 2012 Indhold Revision af Svendborg Kommunes klimapolitik... 3 Overordnede statslige mål... 3 Energi og CO 2... 3 Klimatilpasning... 4 Svendborg Kommunes

Læs mere

CRADLE TO CRADLE. Potentialet og udfordringerne. En praktisk guide

CRADLE TO CRADLE. Potentialet og udfordringerne. En praktisk guide GUIDE CRADLE TO CRADLE Potentialet og udfordringerne En praktisk guide > Verdens befolkning er i kraftig vækst. I 2050 vil jordkloden have mere end 10 mia. indbyggere. Samtidig forventes den økonomiske

Læs mere

Det Digitale Nordjylland Statusbillede af digital forvaltning i Nordjylland. August 2003

Det Digitale Nordjylland Statusbillede af digital forvaltning i Nordjylland. August 2003 Det Digitale Nordjylland Statusbillede af digital forvaltning i Nordjylland August 2003 Indhold Side 1. Indledning... 1 2. Resumé... 6 2.1 Rapportens formål & baggrund... 6 2.2 Rapportens fokus... 7 2.3

Læs mere

Strategi for intelligent offentligt indkøb

Strategi for intelligent offentligt indkøb Strategi for intelligent offentligt indkøb Oktober 2013 Strategi for intelligent offentligt indkøb Oktober 2013 Strategi for intelligent offentligt indkøb Nyt kapitel 1. Resumé Offentlig-privat samarbejde

Læs mere

REALDANIAS FILANTROPISKE STRATEGI. 2013-2016 august 2014

REALDANIAS FILANTROPISKE STRATEGI. 2013-2016 august 2014 REALDANIAS FILANTROPISKE STRATEGI august 2014 Vores mission er at skabe livskvalitet for alle i Danmark gennem det byggede miljø INDHOLD 4 Realdanias filantropiske strategi - v/jesper Nygård, adm. direktør

Læs mere

DREJEBOG FOR EN UDVIKLINGSPLAN

DREJEBOG FOR EN UDVIKLINGSPLAN DREJEBOG FOR EN UDVIKLINGSPLAN Udviklingsplaner I projektet Landbruget i Landskabet er der ud fra en bedriftsvinkel arbejdet med fremtidens planlægning for det åbne land. Projektet søger at synliggøre

Læs mere

Skatter og afgifter som instrument i klimapolitikken

Skatter og afgifter som instrument i klimapolitikken Skatter og afgifter som instrument i klimapolitikken 11. marts 2014 HOVEDRAPPORT Denne hovedrapport er det endelige resultat af et flerårigt projekt om brug af skatter og afgifter i klimapolitikken gennemført

Læs mere

Randers Kommune. Klimaplan 2030 Strategisk energiplan

Randers Kommune. Klimaplan 2030 Strategisk energiplan Randers Kommune Klimaplan 2030 Strategisk energiplan Klimaplan 2030 Klimaplan 2030 er en handlingsplan vedrørende Randers Kommunes klimamål og implementering af CO 2 reducerende tiltag frem til år 2030.

Læs mere

Gennemsigtighed i kommunale renovationsgebyrer

Gennemsigtighed i kommunale renovationsgebyrer Miljøprojekt Nr. 717 2002 Gennemsigtighed i kommunale renovationsgebyrer Anders Faber Carl Bro A/S Henrik Holst PricewaterhouseCoopers Niels Remtoft KL Miljøstyrelsen vil, når lejligheden gives, offentliggøre

Læs mere

ATTAVIGISSAARNEQ - Gode forbindelser

ATTAVIGISSAARNEQ - Gode forbindelser ATTAVIGISSAARNEQ - Gode forbindelser Grønlands IKT-strategi 2011-2015 Del 2 Informations- og Kommunikationsteknologi bidrager til at binde landet sammen og er grundlaget for en globalt orienteret samfundsudvikling,

Læs mere

EVALUERING AF PROJEKT HIGH:FIVE

EVALUERING AF PROJEKT HIGH:FIVE Til Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering Dokumenttype Rapport Dato Juni 2012 EVALUERING AF PROJEKT HIGH:FIVE EVALUERING AF PROJEKT HIGH:FIVE Revision 1 Dato 2012-05-07 Udarbejdet af Sophie Danneris

Læs mere

INFRASTRUKTUR ANALYSERAPPORT 5

INFRASTRUKTUR ANALYSERAPPORT 5 INFRASTRUKTUR ANALYSERAPPORT 5 Produktivitetskommissionen Bredgade 38, 1. 1260 København K Tlf.: 5077 5680 E-mail: post@produktivitetskommissionen.dk www.produktivitetskommissionen.dk Oplag: 500 Dato:

Læs mere