AARHUS KOMMUNE ANALYSE AF HJÆPEFUNKTIONER BILAGSRAPPORT AS-IS BESKRIVELSER NOVEMBER 2012

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "AARHUS KOMMUNE ANALYSE AF HJÆPEFUNKTIONER BILAGSRAPPORT AS-IS BESKRIVELSER NOVEMBER 2012"

Transkript

1 AARHUS KOMMUNE ANALYSE AF HJÆPEFUNKTIONER BILAGSRAPPORT AS-IS BESKRIVELSER NOVEMBER 2012

2 ØKONOMI: Opgaveområde Generelt: Overordnet organisering af økonomiområdet Økonomiopgaverne i (BA) er organiseret under Økonomidirektøren og varetages af Budget og Regnskab samt Økonomistyring og Finans. Økonomidirektøren er formand for Økonomistyregruppen. har en væsentlig rolle i forhold til de tværgående økonomiopgaver i Aarhus Kommune og i forhold til sagsbehandling af indstillinger og andet materiale til Magistraten og Byrådet. BA's primære økonomiopgaver kan henføres til koncernopgaverne. De interne økonomiopgaver (bogføring, regnskab, budget, ledelsesinformation, indberetninger i økonomisystemet, styring af anlægsbevillinger, rammer mv.) varetages af Center for Økonomi De centrale økonomiopgaver er organiseret i servicecenteret Økonomi i Magistratsafdelingen for (MSB). Derudover findes der økonomimedarbejdere i afdelingerne/søjlerne og på de decentrale enheder. Der leveres mange forskelligartede og specialiserede tilbud både indenfor og mellem de to forvaltninger. Dette betyder en meget heterogen opgaveportefølje, hvilket giver behov for forskellige økonomiske styringsmodeller og styringsværktøjer. MSB s organisation med økonomiopgaver på de forskellige niveauer er svær at afspejle i den valgte overordnede opdeling. Servicecenter Økonomi varetager de tværgående og koordinerende samt specialiserede økonomiopgaver. Magistratsafdelingens økonomiopgaver forestås af Fællesadministrationen i tæt samarbejde med de syv forvaltninger i (MTM). Budgetansvaret er forankret ved den enkelte forvaltningschef. Det kan herfra være videredelegeret til afdelingschefer o. lign. Forvaltningernes driftsområder er forskelligartede, og økonomiopgaven omfatter derfor også mange specielle opgaver, f.eks. takstfinansieret virksomhed og andre 0- budgetterede områder, omfattende fakturering, momsog afgiftsafregning, specialregnskaber, tilskudsadministration m.m. Fællesadministrationen har organiseret sin del af opgaveløsningen gennem en Økonomiafdeling og en System- og Koordinationsafdeling De overordnede økonomiopgaver er organiseret i Økonomi og Personale. Derudover findes der økonomimedarbejdere på lokalcentrene, og andre institutioner, samt andre afdelinger i forvaltningen. Økonomi og Personale varetager primært opgaver for egen magistratsafdeling, som også indebærer bidrag til koncernniveau. I den økonomiske styring er der fokus på månedlig opfølgning på forventet regnskab, sygefravær mv. fra plejeteam til chefteam, og igangsættelse af handlerplaner, hvor forventet forbrug overstiger budget. Regnskabsopfølgningen foretages på grundlag af styringsredskab og prognoser udarbejdet i Økonomi og Personale, der samtidig yder support til de De overordnede økonomiopgaver samt en række driftsopgaver forestås af Center for Økonomi og Personale (CØP). Økonomiopgaverne reguleres af en række servicedeklarationer, hvor egne forvaltninger samt andre magistartsafdelinger betragtes som kunder, der skal mødes med et højt serviceniveau. Økonomiopgaverne varierer i forhold til forvaltningernes opgaver. Kultur og fritidsområdet er kendetegnet ved tilskudsadministration. Musikhuset er samtidig en forvaltning og en forretning. CØP varetager driftsopgaver for egne forvaltninger samt for. Opkrævningsafdelingen i Borgerservice er tillige ansvarlig for De centrale økonomiopgaver løses i Økonomi. Økonomi understøtter tillige de decentrale enheder. De faglige afdelinger forstår tillige en række økonomiopgaver for afdelingen. De faglige afdelinger har således et fagligt og økonomisk ansvar for en række budgetposter (Pædagogik og integration har således ansvaret for midler til tosprogede). De faglige afdelinger er ansvarlige for budgetopfølgningen i afdelingerne. Endelig er decentrale enheder ansvarlige for en række økonomiopgaver i forhold til den decentrale enhed i forhold til budgetlægning for den enkelte decentrale enhed, bogføring, evt. afstemning, økonomiopfølgning og regnskab, hvor decentra- 1

3 Budget: Alle opgaver i forbindelse med udarbejdelse af budget til Byrådets godkendelse, budget for magistratsafdelingen, internt budget for forvaltninger, afdelinger, institutioner, anlægsopgaver projekter mv. og Personale (CØP) i Magistratsafdelingen for. BA er ansvarlig for udarbejdelse af forslag til budget til Byrådet. BA styrer den administrative proces på tværs af magistratsafdelingerne. Det er BA der definerer opgaver og udarbejder udkast til tidsplan og instrukser samt koordinerer budgetopgaven. Økonomi forestår driftsopgaver for de decentrale enheder samt koordinerede økonomiopgaver. De fagspecifikke økonomiopgaver varetages i et samarbejde med afdelinger/søjler og de decentrale enheder. Udarbejdelse af budgetmål samt opfølgning herpå forestås af centrale stabe i de to forvaltninger, men koordineres af Økonomi. Socialforvaltningen er organiseret efter en BUM-model med en bestillerfunktion for hver af de 3 søjler/afdelinger. Økonomi er ansvarlig for udarbejdelse af magistratsafdelingens bidrag til Kommunens budget. erne inddrages i det omfang opgaven tilsiger det. Økonomi er ansvarlig for indberetning af det endelige budget i KMD OPUS. (SYKO). Forvaltningernes økonomimedarbejdere er placeret i det lokale sekretariat, stabsfunktion el.lign., og refererer til egen leder i den enkelte forvaltning. Samarbejdet er reguleret via samarbejdsaftale. Aftalen fornys hver andet år. Magistratsafdelingen forstår inkasso opgaven for varmeforsyningen. Øvrige inkassoopgaver er overdraget eller under overdragelse til MKB, jf. byrådsbeslutning. Udarbejdelsen af magistratsafdelingens bidrag til Aarhus Kommunes budget koordineres af Fællesadministrationen. Herudover sker der en omfattende detailbudgettering, både på det takstfinansierede område, men også på ejendomsområdet, naturog miljøområdet, decentrale enheder. Magistratsafdelingens bidrag til Aarhus Kommunes budget udarbejdes i stabsfunktionen Økonomi og Personale. Lokalområder og afdelingerne i forvaltningen indgår i udarbejdelse af det årlige budget. Økonomi og Personale er ansvarlig for samlede debitor administration i Aarhus Kommune, med undtagelse af de få specifikke debitoropgaver som fortsat ligger i magistratsafdelingerne. Magistratsafdelingens bidrag til Aarhus Kommunes budget udarbejdes af CØP. Forvaltningerne høres i det omfang opgaven tilsiger det. Budgetterne indberettes i KMD OPUS af CØP le enheder gør brug af den assistance og support som Økonomi tilbyder. Budgetopgaverne bygger i stort omfang på de principper og modeller, som Byrådet har vedtaget. Modellerne tager højde for ændringer i aktivitetsniveau og demografi, så institutionerne sikres samme serviceniveau. Magistratsafdelingens bidrag til Aarhus Kommunes budget udarbejdes af Økonomi. Der budgetteres på sektorniveau. erne høres i det omfang opgaven tilsiger det. Økonomi er ansvarlig for indberetning af budget i de forskelli- 2

4 BA er sagsbehandler i forhold til Byrådet og Magistraten. Der udarbejdes et teknisk budget ved fremskrivning af nuværende budget og indarbejdelse af de tekniske ændringer, ændret lovgivning samt byrådsbeslutninger. Udkast til udgiftsbudget med magistratsafdelingerne tilføjelser foreligger i maj. Når regeringsaftalen er på plads udarbejdes indtægtsbudgettet. Samlet udkast til budget foreligger i september. De forskellige faser i budgetlægningen understøttes systemmæssigt i KMD OPUS. vejområdet, entreprenørområdet mv. Opgaven løses i fællesskab; jfr. samarbejdsaftalen. Fællesadministrationen er ansvarlig for indberetning af det endelige budget i KMD OPUS. indberetning af det endelige budget i KMD OPUS. ge faser. BA koordinerer og sekretariatsbetjener de politiske drøftelser omkring budgettet, inkl. udarbejdelse af materialer til 1. og 2. fællesmøde mellem Magistraten og Økonomiudvalget samt 1. og 2. behandling af budgettet i Byrådet. BA koordinerer indarbejdelsen af bud- 3

5 getforliget og tekniske ændringer i KMD OPUS. BA's interne budget udarbejdes på baggrund af oplæg udarbejdet af CØP i MKB. Budgettet godkendes i BA's ledergruppe. BA's afdelingschefer og stabschefer er ansvarlige for overholdelse af eget budget. Med udgangspunkt i det af Byrådet godkendte rammebudget udarbejder Økonomi i samarbejde med sog Socialforvaltningen udkast til internt budget for magistratsafdelingen nedbrudt på de 3 afdelinger/søjler i hver af de to forvaltninger. Magistratsafdelingens budget indeholder mål og rammer for afdelingerne. Der budgetteres generelt detaljeret og med aktivt brug af overslagsårene. Alle forvaltninger i MTM har en indtægtsøkonomi; dvs. at finansieringen helt eller delvist sker via opkrævning af takster, gebyrer m.v. (grundsalg, byggesagsgebyrer, gebyrer for råden over vejareal, indtægter fra buskørsel, parkeringsafgifter, gravpladser, huslejer (interne såvel som eksterne), kantinedrift, bygningsservice, brandalarmer, kurser, park- og vejservice (internt og eksternt), varmesalg, affaldsbortskaffelse m.m. Indtægtssiden medfører i sig selv et stort prognose- og budgetteringsarbejde. Hertil kommer særlige krav og regler vedrørende udarbejdelse af langsigtede budgetter (investeringsplaner) og Med udgangspunkt i det af Byrådet vedtaget budget udarbejder Økonomi og Personale i samarbejde med lokalområder og afdelinger et budget for magistratsafdelingen. Magistratsafdelingens budget indeholder mål og rammer for afdelingerne. Budgettet indeholder både aktivitetsbaserede og rammebelagte områder. Budgetterne til den aktivitetsafregnede del af serviceområderne er decentraliseret til de 9 lokalområder, hvor myndighedsfunktionen udmønter kvalitetsstandarderne og afregner. På næste decentrale organisatoriske niveau er udfører og myndighed adskilt. Med udgangspunkt i det af Byrådet vedtaget budget udarbejder CØP i samarbejde med forvaltningerne et budget for magistratsafdelingen MKB. MKB har dog som udgangspunkt detailbudgetter, hvilket gør, at den del af arbejdet i en vis udstrækning er lavet i budgetlægningsprocessen inden budgetvedtagelsen. Magistratsafdelingens budget indeholder mål og rammer for afdelingerne. Med udgangspunkt i det af Byrådet vedtaget budget udarbejder Økonomi i samarbejde med øvrige centrale afdelinger et budget for magistratsafdelingen. Magistratsafdelingens budget indeholder mål og rammer for sektoren. Det samlede budget udmøntes til de decentrale enheder (skoler, dagtilbud mv.) på baggrund af budgettildelingsmodeller. Områdelederne er ikke involveret i budgetudrulningen. 4

6 takstbudgetter på forsyningsområdet, samt anmeldelse af disse overfor prismyndigheden. Magistratsafdelingen er ansvarlig for ca. halvdelen af anlægsaktiviteten i Aarhus Kommune. Det medfører dels en budgetteringsopgave, dels en opgave i forbindelse med (special)regnskaber. CØP's udkast til budget er detaljeret og indberette i MKD OPUS. Budgettet udarbejdes ved fremskrivning af tidligere års budget og indberetning af aftalte ændringer hertil. erne/søjlerne udarbejder interne budgetter for hver afdeling på baggrund af magistratsafdelingens budget. Budgettet indeholder både aktivitetsbaserede, normerings- og rammebelagte områder. Det er myndighedsområderne, der er ansvarlige for de aktivitetsbaserede områder, hvor de udførende er ansvarlige for overholdelse af de tilsvarende drifts-/ udførerbudgetter. Socialforvaltningens detailbudget udmøn- Magistratsafdelingen udarbejder interne budgetter for afdelingen svarende til den byrådsvedtagne ramme. Lokalområderne/afdelingerne i forvaltningen udarbejder på den baggrund et decentralt og institutionsspecifikt budget. Det sker i samarbejde med medarbejdere og LMU. Lokalområderne mfl. udarbejder budgetskemaer som sendes til Økonomi og Personale, som indberetter budgetterne i OPUS. For eksterne bevillinger samt internationale projekter udarbejdes et projektbudget. Projektbudgettet udarbejdes af forvaltningerne (CØP inddrages og udarbejder kontoplan. Evt. projektregnskab er betalingsydelser). De centrale afdelinger udarbejder interne budgetter på baggrund af magistratsafdelingens budget. 5

7 tes i takster i henhold til gældende rammeaftale med Regionen som koordineres af Økonomi. erne indberetter selv budgetomplaceringerne i KMD OPUS. Dette foregår dog på forskellige niveauer i de to forvaltninger. Institutionerne udarbejder interne budgetter på baggrund af afdelingens budget. For eksterne bevillinger samt internationale projekter udarbejdes et projektbudget. Projektbudgettet udarbejdes af afdelingerne/søjlerne. Skoleledelsen fordeler den samlede ramme. SFOforældre-rådet skal inddrages i forhold til SFO-budgettet. Skolebestyrelsen inddrages (jf. Folkeskoleloven). Dagtilbuddene fordeler den samlede ramme. Bestyrelserne tiltræder principperne for budgettet (jfr. dagtilbudsloven). Institutionernes budgetlægning baseres delvist på regneark. Herunder standardiserede simulerings- og fordelingsværktøj udarbejdet af Økonomi og egne udviklede ark. 6

8 Bogholderi: Alle opgaver i relation til vedligeholdelse af kontoplan, bilagshåndtering, fakturering, debitoropfølgning, ompostering, afstemning og kontrol, fejlhåndtering mv. Købsbilag sendes elektronisk til CØP, som konterer bilaget inden det sendes til godkendelse hos disponenten i BA. Købsbilag godkendes generelt af disponenten. Økonomi konterer og godkender uddannelsesregninger for sforvaltningen vedrørende ikke-forsikrede ledige. Opgaven udføres via KMD OPUS Økonomi. De tilsvarende regninger vedrørende de forsikrede ledige håndteres af Jobcentret. Indgående faktura godkendes af disponenten, i det omfang denne er autoriseret hertil, ellers af en overordnet leder. Godkendelsen omfatter påføring af art og kostbærer. Godkendelsen sker som integreret anvisning. Det indebærer, at den budgetansvarlige leder gennemfører en stikprøvevis kontrol af indgående faktura og disses kontering. Den udførte kontrol dokumenteres. Købsbilag godkendes af disponenten. Købsbilag godkendes af disponenten (dvs. decentralt). CØP administrerer opgaven for BA, Sekretariatet, Musikskolen og lederen af idrætscentrene. Dette sker ved, at CØP konterer og sender bilag til godkendelse decentralt. CØP administrerer opgaven for BA ved at CØP konterer og sender bilag til godkendelse i BA. Decentraliseringsordningen betyder, at budgetprocesserne vil være forskellige på den enkelte skole, dagtilbud mv. Købsbilag godkendes af disponenten. CØP afstemmer BA s interne konti. BA afstemmer koncernkonti. Økonomi er ansvarlig for afstemning af MSB's centrale konti. erne herunder institutioner er ansvarlige for afstemning af forvaltningsspecifikke konti. Økonomi indsamler alle statuskonti afstemninger (ca. 575 stk. fra 130 afstem- Fællesadministrationen fungerer som centralt bogholderi, og sikrer herunder placeringen af indgående faktura, der er gået forkert eller skal håndteres afvigende fra normal praksis. Desuden håndteres fejlagtigt placerede indbetalinger o. lign. Endvidere udføres 100 procents kontrol i forhold til Lokalområderne er ansvarlige for afstemning af egne konti. Økonomi og Personale er ansvarlig for afstemning af magistratsafdelingens konti. CØP er ansvarlig for afstemning af en række statuskonti (i særdeleshed for Musikhuset, Musikskolen og Sport og Fritid hvorimod konti i Borgerservice, Symfoniorkestret og Godsbanen foretages decentralt). Musikhuset og svømmebadene sender kontantbe- Økonomi er ansvarligt for afstemning af magistratsafdelingens fælleskonti. Decentrale er ansvarlig for egne konti, hvis de har sådanne. Mindst en gang årligt sikrer Økonomi afstemning af decentrale konti. 7

9 ningsskemaer) og foretager en 100 procents af alle afstemninger med tilhørende dokumentation. Indsamlingen og kontrollen foretages kvartalsvis. Økonomi udleverer ultimo afstemninger til Revisionen til stikprøvevis kontrol. udbetalinger til medarbejdere o. lign. Fællesadministrationen er ansvarlig for sikring af afstemning af konti. Forvaltningerne udfører en del af afstemningerne selv. holdningerne i forseglede bankposer til CØP, hvorfra de hentes af banken. Herefter afstemmer CØP kontaktkasserne. Økonomi forestår indsamling af statusafstemninger til Revisionens beholdningskontrol i løbet af året. Institutionerne er ansvarlige for angivelse, betaling og afstemning af egne momskonti. Økonomi er ansvarlig for, at indsamle årsafstemningerne af moms for hele MSB og afstemme med s kontrollister. Økonomi er ansvarlig for at registrere MSB's anskaffelser af enkeltstående aktiver til en værdi over kr. i OPUS, ligesom anlægsudgifter registreres. 8

10 BA er ansvarlig for ændringerne i kommunens overordnede kontoplan. Ændringer til BA's egen kontoplan forestås af CØP. Fællesadministrationen er ansvarlig for implementering af ændringer i kontoplanen. Ændringer til kontoplanen drøftes i kontoplangruppen med repræsentanter for de 9 lokalcentre. Økonomi og Personale er ansvarlig for administration af kontoplanen i OPUS. CØP er ansvarlig for ændringer i kontoplanen sker i samarbejde med kunderne (og ud fra kundens behov). Økonomi er ansvarligt for ændringer i kontoplanen. Ændringer i kontoplanen drøftes i kontaktgrupperne med repræsentanter fra decentrale enheder. Økonomi er ansvarlig for udsendelse af fakturaer/opkrævning af mellemkommunale refusioner. Økonomi er ansvarlig for inddrivelse af manglende betalinger. sforvaltningen er ansvarlig for opkrævning og inddrivelse af fleksbidrag. Økonomi og Personale er ansvarlige for opkrævning af mellemkommunale refusioner. Opkrævningerne udarbejdes på baggrund af data fra visitationen. Økonomi og Personale er ansvarlige for opfølgning på indbetalingerne. Forvaltningerne/afdelingerne er ansvarlige for opkrævning af mellemkommunale refusioner. Opkrævningsenheden er ansvarlig for inddrivelse af manglende betalinger. De centrale afdelinger er ansvarlige for opkrævning af mellemkommunale betalinger (Det er altovervejende pladsanvisningen og elevadministrationen og i mindre grad rådgivning og specialpædagogik). BA er ansvarlig for koncernopkrævninger. Fakturering i OPUS foretages af CØP og Opkrævningen varetager debitoropfølgningen. erne herunder institutioner udsender fakturaer. (alle områder bortset fra mellemkommunale refusioner og fleksbidrag). MKB er ansvarlig for inddrivelse af betalingerne (alle områder bortset fra mellemkommunale refusioner og fleks- MTM udsender årligt i størrelsesordenen eksterne og interne fakturaer. Hertil kommer system generede fakturaer ( vis). MKB er ansvarlig for inddrivelse af betalingerne hos eksterne kunder. MTM er ansvarlig for Lokalcentrene udsender fakturaer på baggrund af oplysninger fra team mv. Beboerne i plejeboligerne opkræves betaling for madservice ved modregning i pensionsudbetalingerne. MKB er ansvarlig for inddrivelse af betalingerne. Forvaltningerne/afdelingerne er ansvarlige for fakturering af debitorerne. Opkrævningsenheden er ansvarlig for inddrivelse af manglende betalinger. Opkrævningsenheden er ansvarlig for samlede debitor administration i erne er ansvarlige for udstedelse af fakturaer (f.eks. tandplejen). Økonomi udsteder fakturaer for de afdelinger, der har få fakturaer og derfor ikke er bekendt med arbejdsgangene. Institutionerne fakturerer kun i begrænset omfang (Lange- 9

11 bidrag). inddrivelse af betaling for interne fakturaer. Aarhus Kommune, med undtagelse af de få specifikke debitoropgaver, som fortsat ligger i magistratsafdelingerne. landsskolen er en undtagelse). Økonomi er ansvarlig for ændringer i kontoplanen og varetager autorisationsopgaven vedrørende KMD OPUS Økonomi. Økonomi vejleder i og løser konteringsog bogføringsproblemer, der opstår decentralt. Fællesadministrationen er ansvarlig for hjemtagelse af afgifter på el, vand og varme, køb af CO2- kvoter mv. Desuden hjemtages tilbagebetalinger fra NRGi på vegne af resten af kommunen. Økonomi er ansvarlig for hjemtagelse af statsrefusion for hele kommunen. Dette gælder både kvartalsafregninger samt løbende og foreløbig/endelig restafregning. Regnskab: Alle opgaver i relation til udarbejdelse af kvartals-, BA er systemejer af Lossen, men det er magistratsafdelingerne, som har ansvaret for at LOSstrukturen er korrekt i systemet. BA er ansvarlig for udarbejdelse af regnskabsinstruktionen (inkl. skabeloner) og andre in- Økonomi er ansvarlig for udarbejdelse af magistratsafdelingens bidrag til Aarhus Kommunes Udarbejdelsen af magistratsafdelingens bidrag til Aarhus Kommunes kvartalsregnskaber, halv- Brugeradministration forstås af Økonomi og Personale. Økonomi og Personale er ansvarlig for udarbejdelse af magistratsafdelingens bidrag til Aarhus CØP er ansvarlig for udarbejdelse af magistratsafdelingens bidrag til Aarhus Kommunes regnska- Økonomi er ansvarligt for udarbejdelse af magistratsafdelingens bidrag til Aarhus Kommunes 10

12 halvårs- og årsregnskab inkl. udarbejdelse af omkostningsregnskaber og forventede regnskaber. struktioner knyttet til regnskabsaflæggelsen. BA er herudover ansvarlig for udarbejdelse: af opfølgning på forbrug efter 1. kvartal til Magistraten. Afrapporteres i form af et notat om forventet udvikling i serviceudgifterne til Magistraten. af halvårsregnskab samt forventet regnskab pr. ultimo juni til Byrådets godkendelse. regnskaber. erne bidrager med informationer i nødvendigt omfang. erne og institutionerne er ansvarlig for udarbejdelse af regnskaber for egne områder. årsregnskab, forventet regnskab og årsregnskab koordineres af Fællesadministrationen. Herudover udarbejdes detailregnskaber og specialregnskaber, specielt på det takstfinansierede område. Opgaven løses i fællesskab; jfr. samarbejdsaftale. Kommunes regnskaber. Forvaltningens afdelinger og lokalområderne m.fl. bidrager med informationer i nødvendigt omfang til det overordnede regnskab. Forvaltningens afdelinger og lokalområderne m.fl. er ansvarlige for udarbejdelse af regnskaber for egne områder. ber. Forvaltningerne bidrager med informationer i nødvendigt omfang. Forvaltningerne er ansvarlig for udarbejdelse af regnskaber for egne områder. CØP forestår opgaven for de forvaltninger, der indgået en serviceaftale med. CØP er ansvarlig for udarbejdelse af BA's bidrag til Aarhus Kommunes regnskaber. regnskaber. Centrale afdelinger inddrages i regnskabsarbejdet, og laver regnskabsbemærkninger for forskellige fællesposter, hvor afdelingerne har det faglige ansvar (Byg laver således bemærkninger for anvendelse af driftsmidler til vedligeholdelse, Pædagogik og Integration laver bemærkninger for midler til tosprogede osv.). af forventet regnskab efter 3. kvartal for hele kommunen samt sagsbehandling af forventede regnskaber for hver af de 6 magistratsafdelinger. af endeligt årsregnskab til Byrådets godkendelse. indstilling til Byrådet vedr. beretning om revisionen af årsregn- 11

13 skabet. I tilknytning til sidstnævnte er BA ansvarlig for koordination af samarbejdet med kommunens revisor. BA koordinerer den kvartalsvise opfølgning på det specialiserede socialområde og udarbejder indstilling til Byrådet herom. Udkast til BA's regnskaber udarbejdes på baggrund af oplæg fra CØP. BA er ansvarlig for udarbejdelse af en række rapporter der bestilles af Byrådet, KL, medier mv. Opfølgning på målopfyldelsen forestås af stabe i de to forvaltninger i samarbejde med decentrale enheder. Økonomi leverer grunddata. Fællesadministrationen varetager den generelle kontakt til revisionen, dels i forhold til løbende bogføring og årsregnskab, dels i forehold til bestillingsopgaver. Revisionen har herudover direkte kontakt til forvaltningernes økonomiansvarlige m.fl. Vurdering af målopfyldelse foretages på baggrund af data i fagsystemer mv. Økonomi og personale indhenter og præsenterer data fra forvaltningens afdelinger og lokalcentrene m.fl. Regnskabets målopfyldelse på institutionsniveau vurderes af Økonomi og Personale på baggrund af udtræk fra en række systemer. Disse data er samlet i afdelingens datacenter (ledelsesin- Ansvaret for opfølgning på MKB's interne målstyring ligger i forvaltningerne/afdelingerne. Målopfyldelsen kontrolleres af CØP og forvaltningernes egne medarbejdere. Målopfyldelsen er forankret i Pædagogisk afdeling. Afrapporteringen sker bl.a. på baggrund af forskellige fagsystemer. Oplysningerne er ofte tilgængelige via MBU's LIS. Områdelederne følger op på institutionernes målopfyldelse og regnskaber, hvis situationen tilsiger det. 12

14 formationsportal). Hertil kommer oplysninger som f.eks. tilfredsheds- og trivselsundersøgelser mv. Rapportering: Alle opgaver i relation til udarbejdelse af faste økonomirapporter, som ikke er omfattet af "Regnskab" og "Budget". F.eks. likviditetsrapporter, rapporter til fagministerier. BA er ansvarlig for udarbejdelse af rapporter der bestilles af Byrådet, KL, medier mv. Økonomi udarbejder regnskabsrapporter for MSB. De to forvaltninger benytter forskellige regnearksbaserede rapporter. De to forvaltninger understøttes dog af to specialudviklede disponeringssystemer. Ledelsesinformationsopgaven forankret i Økonomi. Fællesadministrationen udarbejder de formelle budget- og regnskabsrapporter for MTM. Herudover er tilgangen at sikre, at man lokalt kan udvikle og bruge de rapporter, der understøtter den lokale forretning. Der er således ikke etableret en central produktion af rapportering, men derimod en central bistand til lokal produktion. Økonomi og Personale udvikler rapporter i samarbejde med brugerne, forstået således at anvendelse drøftes med afdelingerne og lokalcentrene inden de implementeres. Som udgangspunkt gøres der brug af rapporter i KMD OPUS. CØP udvikler både OPUS-rapporter og regneark til brug for økonomiopfølgningen. Forvaltningerne er ansvarlige for udarbejdelse af fagspecifikke regnskaber f.eks. i forhold til biblioteksstyrelsen, og statstilskud. Økonomi udarbejder skabeloner, som institutionerne kan vælge at gøre brug af. Rapporterne er udviklet i samarbejde med kontaktgrupperne. Nyt opfølgningssystem er under udvikling. CØP udarbejder regnskabsrapporter for BA's afdelinger. Med udgangspunkt i det af Byrådet godkendte rammebudget udarbejder Økonomi i samarbejde med sog Socialforvaltningen udkast til internt budget for magistratsafdelingen nedbrudt på de 3 afdelinger/søjler i hver af de to forvaltninger. Magistratsafdelingens budget indeholder mål og Økonomi og Personale udvikler løbende ledelsesinformationssystemerne, både hvad angår indhold og rapporter. Udviklingen sker på baggrund af en dialog med afdelingerne og lokalcentrene, som har kendskab til det decentrale behov og borgerrettede ydelser. CØP udarbejder regnskabsrapporter for BA's afdelinger. Udarbejdelse af regnskabsrapporter er en decentral opgave. Men kan ske på baggrund af standardrapporter som tilpasses lokalt. 13

15 rammer for afdelingerne. Opfølgning og controlling: Alle opgaver i relation til den løbende (månedlig) budgetopfølgning og controlling, ledelsestilsyn mv. i magistratsafdelingen, forvaltninger, institutioner mv. Dvs. opgaver som ikke er omfattet af "Budget"; "Regnskab" og "Rapportering". BA er ansvarlig for den løbende sagsbehandling af indstillinger til Byrådet og Magistraten samt opfølgning og koordination i tilknytning til fremsatte beslutningsforslag, budgetforlig mv. Bevillingsskemaer udarbejdes af CØP. BA er ansvarlig for kommunens samlede likviditetsstyring, herunder ugentlige udtræk fra bankkonti, opfølgning på ubetalte regninger samt prognosearbejde knyttet til likviditetsstyringen i øvrigt. Økonomi udarbejder månedlige budgetopfølgninger til opfølgning på magistratsafdelingens budget på baggrund af input fra afdelinger og institutioner. er og institutioner bidrager således med hver deres del af budgetopfølgningen samt kommentarer og nødvendige uddybninger. Fællesadministrationen gennemfører periodiske opfølgninger i forhold til forvaltningernes budget. Der afholdes 2-4 årlige regnskabsmøder med hver forvaltning eller dele af forvaltningen, jfr. samarbejdsaftale. Økonomi og Personale udarbejder månedlige budgetopfølgninger til opfølgning på magistratsafdelingens budget som tilsendes afdelinger og lokalcentre. er og lokalcentre gennemgår og korrigerer økonomirapporterne ned på medarbejderniveau, så de svarer til de faktiske forventninger. Desuden bidrager de med kommentarer og nødvendige uddybninger. CØP udarbejder de kvartalsvise økonomiopfølgninger til chefgruppen, Rådmand, HMU og Byråd. Forvaltningerne bidrager med kommentarer og nødvendige uddybninger. De månedlige opfølgninger sker decentralt CØP inddrages efter behov. Opfølgningen sker i OPUS pba. standardrapporter, som CØP har lavet efter aftale med kunden. Økonomi følger månedligt de overordnede udgifter og stillingstal. Der fremsendes kvartalsvis opfølgning til chefgruppe samt Rådmand. Økonomi reagerer hvis fremskrivningen viser behov herfor. I samarbejde med gennemfører BA løbende opfølgning på økonomien på jordforsyningsområdet samt en række større byudviklingsprojekter (De Bynære havnearealer, Lisbjerg, Godsbanen mv.) og anlægsprojekter (letbane mv.). 14

16 scheferne er ansvarlige for controlling af afdelingernes regnskaber. Opfølgningen indgår i opfølgning på chefmøder, rådmandsmøder og udvalgsmøder. Lokalcentrenes teams er fundamentet for de forventede regnskaber og bidrager med input til vurdering af egen økonomi til lokalområdernes økonomimedarbejdere. Desuden bidrager de med kommentarer og nødvendige uddybninger. Dagtilbud og skoler følger løbende op på indtægter, forbrug og refusioner, pladsudnyttelse mv. Det anbefales, at denne opfølgning sker en gang pr. måned. BA er dog ansvarlig for de interne processer i afdelingen, bl.a. på baggrund af oplæg fra CØP. CØP er ansvarlig for 10 % -kontrollen af bilagene. I Socialforvaltningen foretager myndighedssiden controlling på cpr-niveau. Institutionerne er ansvarlige for 10 %- kontrollen af købsbilagene på baggrund af centralt udarbejdet vejledning. Revisionen er ansvarlig for kontrol af kontrollen. Økonomi udsender månedlige opgørelser til afdelinger med henblik på, at kreditorerne betales rettidig. Hvis der er for- Fællesadministrationen er ansvarlig for kontrol af økonomiprocesserne. Lokalcentrenes teams følger op på eget budget og den løbende afregning. Økonomi og Personale er ansvarlig for kontrol af økonomiprocesserne evt. ved at en medarbejder fra afdelingen gennemfører et kontrolbesøg. Lokalcentrene er ansvarlige for 10 %- kontrollen af købsbilagene samt 100 % kontrol af kontaktbilagene. Økonomi besøger institutionerne for vejledning i forhold til budgetlægning, økonomiopfølgning, kontering, afstemninger, anvendelse af indkøbsaftaler mv. Områdelederen følger op hvis behov herfor. Decentrale er ansvarlig for stikprøvekontrol af indkøbsbilag. 15

17 faldne fakturaer, rykkes bilagsbehandlerne Sekretariatsbetjening: Alle opgaver i relation til sagsbehandling mv. der ikke er omfattet af "Budget", "Regnskab", "Rapportering" og "Opfølgning/ controlling", f.eks. presse, MED-Udvalg, Fagforeninger. BA er ansvarlig for udarbejdelse af notater, redegørelser og analyser til Byrådet, Magistraten, Borgmesteren, KL, KKR mv. Magistratsafdelinger involveres og bidrager efter behov. BA varetager i samarbejde med magistratsafdelingerne kommunens interesser i forhold til reformer, lovændringer, statslige puljeudmøntninger, DUTforhandlinger mv. Økonomi er ansvarlig for udarbejdelse af notater og analyser samt økonomiske indstillinger og indstillinger på byggeog anlægsområdet. Om nødvendigt bidrager forvaltningerne og afdelingerne hertil. Fællesadministrationen er ansvarlig for udarbejdelse af generelle, tværgående notater og analyser, herunder notater til Rådmand og direktør m.fl. Forvaltningerne udarbejder notater m.v. vedr. egne områder i visse tilfælde i samarbejde med Fællesadministrationen. MTM leverer ca. halvdelen af indholdet på byrådets dagsorden. Hovedparten af byrådsindstillinger udarbejdes af forvaltningerne. Fællesadministrationen bidrager med indhold og kvalitetssikring i forhold til indstillingernes økonomiske afsnit. Økonomi og Personale er ansvarlig for udarbejdelse af notater og analyser med økonomisk indhold til bl.a. direktørens og rådmandens brug. Om nødvendigt bidrager afdelingerne og lokalcentrene hertil. Sekretariatet er ansvarligt for udarbejdelse af notater og analyser. CØP bidrager hertil. CØP er ansvarlig for udarbejdelse af økonomianalyser MKB har løbende en række store engangsopgaver, f.eks. i forhold til større anlægsopgaver (Multimediehuset). Økonomi er ansvarlig for udarbejdelse af notater og analyser. Om nødvendigt bidrager afdelingerne hertil. erne er sekretariat i forhold til borgmesteren og erne udarbejder notater og analyser vedr. områ- Tværgående indstillinger udarbejdes ofte af Fællesadministrationen. Lokalcentrene er ansvarlige for udarbejdelse af notater Forvaltningerne er ansvarlige for udarbejdelse af notater Institutionerne udarbejder analyser til institutionsbestyrel- 16

18 stadsdirektøren. despecifikke analyser. Økonomi bidrager tillige med analyser og rapporter til forvaltnings og afdelingschefer. og analyser vedr. områdespecifikke opgaver. Økonomi og Personale bidrager tillige med analyser og rapporter til områdecheferne bl.a. i forbindelse med benchmarking og tværgående analyser. og analyser vedr. områdespecifikke analyser. serne og eget brug f.eks. analyser af eget forbrug på givne områder. Udvikling af styringsmodeller: Alle opgaver i relation til udvikling af styringsmodeller som ikke er omfattet af "Budget", "Regnskab", "Rapportering" og "Opfølgning/ controlling". I opgaven indgår udarbejdelse af modeller, implementering af modeller samt opfølgning på modellerne. Økonomi i BA er ansvarlig for udarbejdelse af styringsprincipper, styringsmodeller mv. gældende for hele Aarhus Kommune, samt udvikling og opdatering af de budgetmodeller der politisk er truffet beslutning om på serviceområderne. CØP er ansvarlig for udarbejdelse af interne styringsmodeller for BA. Institutionerne bidrager eventuelt med oplysninger til analyserne og rapporterne. Økonomi er ansvarlig for udvikling af styringsmodellerne i forhold til de specifikke styringsbehov i de to forvaltninger og underliggende afdelinger/søjler. Udviklingen sker på baggrund af en dialog med afdelingerne og decentrale enheder. Fællesadministrationen er ansvarlig for udvikling af styringsmodeller for MTM i samarbejde med forvaltningerne. Der er i 2011 udarbejdet en økonomistyringsstrategi for MTM, med afsæt i Økonomistyrelsens udviklingstrappe. Med afsæt heri er der udarbejdet lokale handlingsplaner for hver forvaltning. Lokalcentrenes teams bidrager eventuelt med oplysninger til analyserne og rapporterne. Økonomi og Personale er ansvarlig for udvikling af styringsmodeller og styringsredskaber. Udviklingen sker på baggrund af en vurdering af aktuelle udfordringer og i en dialog med afdelingerne og lokalcentrene. CØP er ansvarlig for udvikling af interne styringsmodeller i MKB. CØP er ansvarlig for udarbejdelse af interne styringsmodeller for BA. For begge kunder gælder, at det som udgangspunkt er de centrale styringsmodeller der følges. Økonomi er hovedsagligt ansvarligt for udvikling af styringsmodellerne. Faglige afdelinger inddrages efter behov. Hvis der sker ændringer i de decentrale modeller, inddrages decentrale ligeledes i drøftelserne. 17

19 Systemejerskab Økonomi i BA er systemejer for størstedelen af kommunens It-løsninger til understøttelse af økonomi-, sags- og ressourcestyring, E- indkøb, personale, løn- og fravær samt LOS (Linje Organisations System, der trækkes på af alle KMD-løsninger). Opgaven udmøntes på strategisk niveau (direktørniveau) ved deltagelse i samarbejdsfora med kommunens leverandører af IT-løsninger på de pågældende områder, på strategisktaktisk niveau ved sekretariatsbetjening af og deltagelse i Strategigruppen, et ledelsesfora med repræsentation fra alle afdelinger i Aarhus Kommune og på operationelt niveau ved formandskab og deltagelse i en række koncern tværgående ERFA-grupper (funktionsgrupper). Økonomi i BA varetager forskellige koncernopgaver i forhold til de nævnte IT-løsninger, f.eks. Fællesadministrationen varetager opgaver vedrørende drift af kommunens økonomiløsning. Brugeradministration forstås således af Fællesadministrationen. Opgaven omfatter oprettelse af brugere, tildeling af roller og autorisationer, afhjælpning af fejl. Denne del af opgaven udføres også for BA. Der er desuden en delopgave med kontakt til systemejer (BA) og leverandør (KMD). Der er etableret en omfattende netværksstruktur med øvrige magistratsafdelinger på dette område (funktionsgrupper). Etablering og drift af snitflader til eksterne systemer (i forhold til økonomiløsningen) varetages som led i systemopgaven. Der er bl.a. snitflader til forsyningsområdets afregningssystemer, til Natur og Vej Services egen økonomi- 18

20 opsætning af budgetversioner, teknisk vedtagelse af budget, opsætning af perioder (periodestyring) i økonomisystem, vedligeholdelse af forretningsrollekatalog i forhold til OPUS mv. Via funktionsgrupper og efter evt. høring/beslutning i Strategigruppen forestår Økonomi i BA koordinering af anvendelsen af kommunens ITsystemer på de nævnte områder, herunder udvikling af best practice (forretningsgangsbeskrivelser), opfølgning på fejl, håndtering af ændringsønsker samt projektledelse og deltagelse i udviklingsprojekter ifht. IT-understøttelsen. løsning (Navision), samt til en lang række andre regningsudstedende systemer. Opgaven omfatter endvidere undervisning og vejledning i den daglige brug af økonomiløsningen, samt tiltag til optimering af opgavevaretagelsen indenfor området. 19

Bilag 1. Tværgående. OPGAVEN UDFØRELSE FORVENTNINGER TIL FONDEN Udarbejdelse af forretningsgangsbeskrivelser

Bilag 1. Tværgående. OPGAVEN UDFØRELSE FORVENTNINGER TIL FONDEN Udarbejdelse af forretningsgangsbeskrivelser Bilag 1 Tværgående OPGAVEN UDFØRELSE FORVENTNINGER TIL FONDEN Udarbejdelse af forretningsgangsbeskrivelser indenfor ges efter CØP udarbejder forretningsgangene Revisionen indra- Evt. honorarer til revision

Læs mere

Den centrale stab organisering, indsatser og proces

Den centrale stab organisering, indsatser og proces 06-05-2015 Arne Kristensen Direkte: 7257 7008 Mail: akr@jammerbugt.dk Den centrale stab organisering, indsatser og proces Baggrund Direktionen har med Økonomiudvalgets godkendelse besluttet at ændre den

Læs mere

Indstilling. Velfærdsteknologisk Udviklingssekretariat. 1. Resumé. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund

Indstilling. Velfærdsteknologisk Udviklingssekretariat. 1. Resumé. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 10. januar 2014 Velfærdsteknologisk Udviklingssekretariat 1. Resumé Det velfærdsteknologiske udviklingssekretariat skal udmønte byrådets

Læs mere

Bilag 8. Principper for implementering af ændringer af kontoplan vedr. opgørelse af udgifterne til administration

Bilag 8. Principper for implementering af ændringer af kontoplan vedr. opgørelse af udgifterne til administration Bilag 8 Emne: Til: Kopi: til: Ændring af kontoplan 1. fællesmøde mellem Økonomiudvalget og Magistraten Byrådets medlemmer Den 3. september 2012 Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling Principper for implementering

Læs mere

Notat. Vurdering af udmøntningsprojekt for Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservice. Til: Magistraten. Den 7. oktober 2005.

Notat. Vurdering af udmøntningsprojekt for Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservice. Til: Magistraten. Den 7. oktober 2005. Notat Til: Magistraten Den 7. oktober 2005 Vurdering af udmøntningsprojekt for Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservice Århus Kommune IT- og Organisationsafdelinge Borgmesterens Afdeling Resume

Læs mere

Det samlede antal årsværk er på ca. 165, hvoraf ca. 75 er indtægtsdækkede stillinger.

Det samlede antal årsværk er på ca. 165, hvoraf ca. 75 er indtægtsdækkede stillinger. l Koncern HR Koncern HR ledes af to afdelingschefer samt en sekretariatschef, der alle har reference til direktionen. Afdelingen er organiseret med en overordnet strategisk og koordinerende enhed i Regionshuset

Læs mere

Kasse- og regnskabsregulativ

Kasse- og regnskabsregulativ Kasse- og regnskabsregulativ Godkendt af Byrådet den xx maj 2014, pkt. xxx Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 1.1. Formål... 2 1.2. Godkendelse og ansvar... 2 1.3. Delegation... 2 2. Økonomistyring...

Læs mere

STATUSRAPPORTERING FOR DIREKTIONENS STARTEGISKE FOKUSOMRÅDE 8 ØKONOMI OG STYRINGSKONCEPT

STATUSRAPPORTERING FOR DIREKTIONENS STARTEGISKE FOKUSOMRÅDE 8 ØKONOMI OG STYRINGSKONCEPT STATUSRAPPORTERING FOR DIREKTIONENS STARTEGISKE FOKUSOMRÅDE 8 ØKONOMI OG STYRINGSKONCEPT Dato 04.12.2009 I forbindelse med fokusområdet blev der i juni måned udarbejdet kommissorium for arbejdet (bilag

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

Indstilling. Til Byrådet via Magistraten. Den 12. oktober 2012

Indstilling. Til Byrådet via Magistraten. Den 12. oktober 2012 Indstilling Til Byrådet via Magistraten Den 12. oktober 2012 Udmøntning af den statslige medfinansiering 2012 2015 til lederuddannelse og ledelsesudvikling 1. Resume Med henblik på at styrke ledernes kompetenceudvikling

Læs mere

Faxe Kommunes administration af ordninger med statsrefusion. August 2013

Faxe Kommunes administration af ordninger med statsrefusion. August 2013 Faxe Kommunes administration af ordninger med statsrefusion August 2013 FAXE KOMMUNES ADMINISTRATION AF ORDNINGER MED STATSREFUSION 2012 1 Faxe Kommunes administration af ordninger med statsrefusion 2012

Læs mere

Norddjurs Kommunes administrative organisation. I hele Norddjurs Kommune er der ved udgangen af 2015 3200,6 fuldtidsansatte.

Norddjurs Kommunes administrative organisation. I hele Norddjurs Kommune er der ved udgangen af 2015 3200,6 fuldtidsansatte. Notat Dato: 31-03-2016 Journalnr.: 15/19526 Norddjurs Kommunes administrative organisation I hele Norddjurs Kommune er der ved udgangen af 2015 3200,6 fuldtidsansatte. Den centrale stabsfunktion betjener

Læs mere

Strateginotat for Personaleafdelingen 2014/15

Strateginotat for Personaleafdelingen 2014/15 Strateginotat for Personaleafdelingen 2014/15 De overordnede strategier Personaleafdelingens virke skal understøtte direktionens strategier. Kommunaldirektøren har peget på følgende strategiske udfordringer

Læs mere

Ansvars- og opgavefordeling Distriktsstruktur Greve Kommune 10. april 2012 Distriktsleder Pædagogisk leder Administrative medarbejdere

Ansvars- og opgavefordeling Distriktsstruktur Greve Kommune 10. april 2012 Distriktsleder Pædagogisk leder Administrative medarbejdere Uddannelse og kompetencer Ansvars- og opgavefordeling Distriktsstruktur Greve Kommune 10. april 2012 Distriktsleder Pædagogisk leder Administrative medarbejdere Pædagogisk uddannet med solid Pædagogisk

Læs mere

Kortlægning af økonomistyring Aarhus Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

Kortlægning af økonomistyring Aarhus Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Kortlægning af økonomistyring Aarhus Kommune Maj 2013 Dagens Program Indledning og præsentation Kort introduktion til kortlægning og vurderinger De 6 temaer kortlægning og vurdering Afslutning Kortlægningen

Læs mere

Indstilling om behandling af Revisionsberetning og Endelig godkendelse af regnskab 2014

Indstilling om behandling af Revisionsberetning og Endelig godkendelse af regnskab 2014 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 12. august 2015 Til Aarhus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 12. august 2015 Indstilling om behandling af Revisionsberetning

Læs mere

Handleplan på baggrund af revisionens anbefalinger

Handleplan på baggrund af revisionens anbefalinger Delopgave 1: Vurdering af de enkelte afdelingers procedure for regnskabsføring, økonomiopfølgning, ledelse og tilsyn, målsætninger samt produktivitet og effektivitet 1 Det anbefales, at der løbende foretages

Læs mere

Handicap og Psykiatri. Social, Sundhed og Beskæftigelse. Handicap- og psykiatrichefen

Handicap og Psykiatri. Social, Sundhed og Beskæftigelse. Handicap- og psykiatrichefen Jobbeskrivelse Leder af driftsområdet Psykiatri Misbrug Udsatte Organisatorisk indplacering: Forvaltning: Reference til: Ledelse i forhold til: Handicap og Psykiatri Social, Sundhed og Beskæftigelse Handicap-

Læs mere

24. februar 2015 Bilag 1 til Samarbejdsaftale mellem Kulturministeriet og KL om Danskernes Digitale Bibliotek Håndtering af DDB-sekretariatets snitflader med Kulturstyrelsen i praksis Indledning Dette

Læs mere

Roller og ansvar Grundlaget for ledelse i en ny organisationsstruktur

Roller og ansvar Grundlaget for ledelse i en ny organisationsstruktur Roller og ansvar Grundlaget for ledelse i en ny organisationsstruktur NOTAT HR-stab Arbejdet med en mere klar og tydelig ledelse er med dette oplæg påbegyndt. Oplægget definerer de generelle rammer i relation

Læs mere

Dagtilbud Højvangens udviklingskontrakt 2015

Dagtilbud Højvangens udviklingskontrakt 2015 Dagtilbud Højvangens udviklingskontrakt 2015 1. Virkeliggørelse og koordinering af politisk besluttede forandringer Kommunens samlede ledelse arbejder målrettet på, at Byrådets visioner, politikker og

Læs mere

2018-tidsplan for budgetlægning for 2019, budgetopfølgning for 2018 og regnskab for 2017

2018-tidsplan for budgetlægning for 2019, budgetopfølgning for 2018 og regnskab for 2017 2018-tidsplan for budgetlægning for 2019, budgetopfølgning for 2018 og regnskab for 2017 Journalnr. 17/17877 Måned Dato Hvem Indhold Aktivitet Hver måned Områderne og Økonomi Budgetopfølgning 2018 De budgetansvarlige

Læs mere

Budgetprocedure for budget

Budgetprocedure for budget Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 31. januar 2017 Budgetprocedure for budget 2018-2021 1. Resume Procedureindstillingen beskriver hvordan budgetlægningen for

Læs mere

Leder til HR-afdelingen i Horsens Kommune Stillings- og personprofil

Leder til HR-afdelingen i Horsens Kommune Stillings- og personprofil Leder til HR-afdelingen i Horsens Kommune Stillings- og personprofil Horsens Kommune søger en driftssikker leder til HR-afdelingen. Det gode arbejde i HR skal videreføres, og de allerede udviklede koncepter

Læs mere

Direktionen. Aftale 2008. Rev. 7/1-08

Direktionen. Aftale 2008. Rev. 7/1-08 Direktionen Aftale 2008 Rev. 7/1-08 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 1.0 INDLEDNING... 2 2.0 DEN POLITISKE RAMME... 3 3.0 DEN FAGLIGE RAMME... 4 4.0 EGEN RAMME... 4 5.0 DEN ADMINISTRATIVE RAMME...

Læs mere

Notat. Emne Bemærkninger til Revision af årsregnskabet for 2005 Direktøren Kopi til. Den 28. august 2006. Århus Kommune

Notat. Emne Bemærkninger til Revision af årsregnskabet for 2005 Direktøren Kopi til. Den 28. august 2006. Århus Kommune Notat Emne Til Direktøren Kopi til Den 28. august 2006 Det skal indledningsvis bemærkes, at der i revisionsberetningen ikke er forhold vedr. Magistratens 5. afdeling, som Byrådet skal tage stilling til,

Læs mere

REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL KONTORCHEF PERSONALE KONTORCHEF LEDELSE & ORGANISATION BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE

REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL KONTORCHEF PERSONALE KONTORCHEF LEDELSE & ORGANISATION BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL KONTORCHEF PERSONALE KONTORCHEF LEDELSE & ORGANISATION BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE BØRN OG UNGE SØGER TO STRATEGISK HANDLENDE KON- TORCHEFER

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik.

Faxe kommunes økonomiske politik. Faxe kommunes økonomiske politik. 2013-2020 Formål: Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, og styringen af kommunens

Læs mere

Til skoleledelse og dagtilbudsleder. Dato: 27. januar 2015. Administrative fællesskaber mellem skole og dagtilbud

Til skoleledelse og dagtilbudsleder. Dato: 27. januar 2015. Administrative fællesskaber mellem skole og dagtilbud Til skoleledelse og dagtilbudsleder Dato: 27. januar 2015 Administrative fællesskaber mellem skole og dagtilbud Som bekendt har byrådet besluttet, at der som en del af Børn og Unges effektiviseringsforslag

Læs mere

5. Forenkling på økonomiområdet

5. Forenkling på økonomiområdet 5. Forenkling på økonomiområdet Kommunerne er i helt overvejende grad kendetegnet ved en meget decentral struktur på økonomiområdet, hvor institutionerne både har det økonomiske ansvar for opgaveløsningen

Læs mere

Har du styr på den kommunale økonomi, er du ansvars- og kvalitetsbevidst, og respekterer du faglighed?

Har du styr på den kommunale økonomi, er du ansvars- og kvalitetsbevidst, og respekterer du faglighed? Ambitiøs økonomichef til Greve Kommune Har du styr på den kommunale økonomi, er du ansvars- og kvalitetsbevidst, og respekterer du faglighed? Kan du svare ja hertil, og kan du også omsætte disse centrale

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Bilag til Kasse og regnskabsregulativet - Retningslinier for intern kontrol. til Regionsrådets møde den 12.

Bilag. Region Midtjylland. Bilag til Kasse og regnskabsregulativet - Retningslinier for intern kontrol. til Regionsrådets møde den 12. Region Midtjylland Bilag til Kasse og regnskabsregulativet - Retningslinier for intern kontrol Bilag til Regionsrådets møde den 12. december 2007 Punkt nr. 48 Regionshuset Viborg Regionsøkonomi Regnskabskontoret

Læs mere

REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL KONTORCHEF PLADSANVISNING OG ELEV- ADMINISTRATION BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE

REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL KONTORCHEF PLADSANVISNING OG ELEV- ADMINISTRATION BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL KONTORCHEF PLADSANVISNING OG ELEV- ADMINISTRATION BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE 11 BØRN OG UNGE PLADSANVISNING OG ELEVADMINISTRATION KONTORCHEF

Læs mere

Dagplejens udviklingskontrakt 2015

Dagplejens udviklingskontrakt 2015 Dagplejens udviklingskontrakt 2015 1. Virkeliggørelse og koordinering af politisk besluttede forandringer Kommunens samlede ledelse arbejder målrettet på, at Byrådets visioner, politikker og politisk besluttede

Læs mere

Job - og personprofil Stabschef

Job - og personprofil Stabschef Udarbejdet af Personalerådgivning juli 2010 Revideres inden udgangen af 2011 Job - og personprofil Stabschef Århus Kommune Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg I Magistratsafdelingen for Sundhed

Læs mere

Oplæg til strategi for ledelsesinformation i Viborg Kommune

Oplæg til strategi for ledelsesinformation i Viborg Kommune Oplæg til strategi for ledelsesinformation i Viborg Kommune Godkendt på direktionsmødet den 26. november 2012 1 Indledning Ledelsesinformation (LIS) er en af direktionens indsatsområder. De kommende års

Læs mere

Forretningsgang omkring interne kontroller og ledelsestilsyn i forbindelse med hjemtagelse af statsrefusion.

Forretningsgang omkring interne kontroller og ledelsestilsyn i forbindelse med hjemtagelse af statsrefusion. Forretningsgang omkring interne kontroller og ledelsestilsyn i forbindelse med hjemtagelse af statsrefusion. Økonomistaben SBSYS j.nr. 00.01.00-Ø36-1-11 Udarbejdet af Per Sørensen 20. december 2010 Indledning

Læs mere

Fredensborg Kommunes styringsfilosofi Central styring decentral ledelse

Fredensborg Kommunes styringsfilosofi Central styring decentral ledelse Fredensborg Kommunes styringsfilosofi Central styring decentral ledelse April 2013 1 Sammenhæng og enkelhed Denne pjece beskriver Fredensborg Kommunes styringsfilosofi. Styringsfilosofien bygger princippet

Læs mere

Indstilling. Indstilling om forventet regnskab for 2007 pr. ultimo juni Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling

Indstilling. Indstilling om forventet regnskab for 2007 pr. ultimo juni Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 17. september 2007 Århus Kommune Økonomisk Afdeling Borgmesterens Afdeling Indstilling om forventet regnskab for 2007 pr. ultimo juni

Læs mere

Oversigt over de 62 forenklingsforslag i projekt administrativ forenkling samt status for gennemførelse pr. februar 2010

Oversigt over de 62 forenklingsforslag i projekt administrativ forenkling samt status for gennemførelse pr. februar 2010 Oversigt over de 62 forenklingsforslag i projekt administrativ forenkling samt status for gennemførelse pr. februar 2010 Emne Nr Forslag Samarbejde og rollefordeling Organ i- sering Kommunikation & information

Læs mere

Center for Intern Service. Virksomhedsplan Organisering, rammer for opgaveløsning, personale, indsatsområder mv.

Center for Intern Service. Virksomhedsplan Organisering, rammer for opgaveløsning, personale, indsatsområder mv. Center for Intern Service Virksomhedsplan 2016 Organisering, rammer for opgaveløsning, personale, indsatsområder mv. Indhold 1. Intern Service organisering, hovedopgaver mv.... 2 1.1 Organisationsdiagram...

Læs mere

Roller og ansvar Grundlaget for god ledelse i Ringsted Kommune (juni 2016)

Roller og ansvar Grundlaget for god ledelse i Ringsted Kommune (juni 2016) Roller og ansvar Grundlaget for god ledelse i Ringsted Kommune (juni 2016) Dette dokument definerer de generelle rammer i relation til roller og ansvar for de forskellige ledelsesniveauer og ledelsesfora.

Læs mere

Ændring i antallet af de boliger, hvortil der skal leveres tilbud efter lov om social service kan kun ske efter aftale mellem parterne.

Ændring i antallet af de boliger, hvortil der skal leveres tilbud efter lov om social service kan kun ske efter aftale mellem parterne. i - Aftaleperiode og opsigelse Nærværende aftale træder i kraft på tidspunktet for beboernes indflytning i boligerne tilhørende Den selvejende almene plejeboliginstitution Fortegårdens Plejeboliger. Aftalen

Læs mere

Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015

Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015 Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015 Formål Faxe Kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, det løbende økonomiske

Læs mere

Udtalelse. Forslag fra SF: Grænser for udgifter til administration. BORGMESTERENS AFDELING Budget og Planlægning Aarhus Kommune

Udtalelse. Forslag fra SF: Grænser for udgifter til administration. BORGMESTERENS AFDELING Budget og Planlægning Aarhus Kommune Udtalelse Side 1 af 7 Til Aarhus Byråd via Magistraten Forslag fra SF: Grænser for udgifter til administration 1. Konklusion SF har fremsat forslag om, at Byrådet vedtager en grænse for, hvor stor en andel

Læs mere

Stillings- og personprofil. Afdelingsleder til fælles økonomi- og lønafdeling Haderslev Kommune

Stillings- og personprofil. Afdelingsleder til fælles økonomi- og lønafdeling Haderslev Kommune Stillings- og personprofil Afdelingsleder til fælles økonomi- og lønafdeling Haderslev Kommune Maj 2017 Opdragsgiver Haderslev Kommune Adresse Haderslev Kommune Gåskærgade 26-28 6100 Haderslev 74 34 34

Læs mere

Notat. Bemærkninger fra Borgmesterens Afdeling til magistratsafdelingernes

Notat. Bemærkninger fra Borgmesterens Afdeling til magistratsafdelingernes Notat Til: Magistraten Den 16. oktober 2012 Bemærkninger fra Borgmesterens Afdeling til magistratsafdelingernes høringssvar til indstilling vedr. udmøntning af den statslige medfinansiering 2012 2015 til

Læs mere

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 DENNE FORRETNINGSORDEN Forretningsorden 1. Landsstyrelsen (LS) fastsætter selv sin interne forretningsorden jf. vedtægterne. Forretningsordenen

Læs mere

Indstilling. Ad hoc-udvalgets betænkning vedr. principper for organisering og styring af magistratsafdelingerne. Til Århus Byråd via Magistraten

Indstilling. Ad hoc-udvalgets betænkning vedr. principper for organisering og styring af magistratsafdelingerne. Til Århus Byråd via Magistraten Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 18. august 2005 Ad hoc-udvalgets betænkning vedr. principper for organisering og styring af magistratsafdelingerne Århus Kommune IT-

Læs mere

Notat. Besvarelse af spørgsmål stillet på udvalgsmøde d. 10. januar Indledning. Styreforms- og strukturudvalget Direktørgruppen.

Notat. Besvarelse af spørgsmål stillet på udvalgsmøde d. 10. januar Indledning. Styreforms- og strukturudvalget Direktørgruppen. Notat Til: Fra: Styreforms- og strukturudvalget Direktørgruppen Aarhus Kommune Den 15. januar 2013 Borgmesterens Afdeling Besvarelse af spørgsmål stillet på udvalgsmøde d. 10. januar 2013 Borgmesterens

Læs mere

Ændring af kommunens overordnede administrative organisationsstruktur

Ændring af kommunens overordnede administrative organisationsstruktur Strategi og Organisation Notat Til: Økonomiudvalget Sagsnr.: 2011/08610 Dato: 11-08-2011 Sag: Sagsbehandler: Ændring af kommunens overordnede administrative organisationsstruktur Signe Friis Direktionskonsulent

Læs mere

Dagtilbud mod fremtiden - Notat til brug for ansættelse af dagtilbudschef

Dagtilbud mod fremtiden - Notat til brug for ansættelse af dagtilbudschef Dagtilbud mod fremtiden - Notat til brug for ansættelse af dagtilbudschef NOTATETS FORMÅL Notatets formål er at sætte rammerne for Dagtilbuds fremtidige organisation og struktur. Notatet anvendes i forbindelse

Læs mere

Indstilling. Forventet årsregnskab på det specialiserede socialområde pr. 2. kvartal Resume. 2. Beslutningspunkter. 3.

Indstilling. Forventet årsregnskab på det specialiserede socialområde pr. 2. kvartal Resume. 2. Beslutningspunkter. 3. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Den 12. september 2011 Aarhus Kommune Økonomi og Personale Sundhed og Omsorg Forventet årsregnskab på det specialiserede socialområde pr. 2. kvartal 2011 1.

Læs mere

Koncernledelsen, bestående af direktionen, afdelings- og stabschefer, medvirker til at skabe tværgående sammenhæng i organisationen.

Koncernledelsen, bestående af direktionen, afdelings- og stabschefer, medvirker til at skabe tværgående sammenhæng i organisationen. Notat vedr. administrativ hovedstruktur i Silkeborg Kommune Indhold Den administrative hovedstruktur 1. Direktionen 2. Koncernledelsen 3. Direktører 4. Afdelings- / stabschefer Den administrative hovedstruktur

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C INDSTILLING Til Århus Byråd Den 24. maj 2005 via Magistraten Tlf. nr.: 8940 2280/8940 2285 Jour. nr.: M0/2003/00973

Læs mere

Halvårsregnskab og forventet regnskab for 2016

Halvårsregnskab og forventet regnskab for 2016 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 6. september 2016 Halvårsregnskab og forventet regnskab for 2016 1. Resume Magistratsafdelingerne har udarbejdet skøn over regnskabet

Læs mere

Indstilling. Organisatorisk samling af lønadministrationen - anvendelse af programledelse. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling

Indstilling. Organisatorisk samling af lønadministrationen - anvendelse af programledelse. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Den 12. juni 2007 Organisatorisk samling af lønadministrationen - anvendelse af programledelse Århus Kommune Personaleafdelingen 1. Resume Direktørgruppen har

Læs mere

Snitflader og funktionsbeskrivelse for HK MidtVest

Snitflader og funktionsbeskrivelse for HK MidtVest Stillingsbetegnelse Afdelingsformanden Kontorchef (A-niveau) Reference Repræsentantskabsgeneralforsamlingen Afdelingsbestyrelsen Nærmeste overordnede Ansvarsområde Øverste politiske leder af afdelingen

Læs mere

Du vil få et udfordrende job og vil blandt andet kunne se frem til følgende ansvarsområder

Du vil få et udfordrende job og vil blandt andet kunne se frem til følgende ansvarsområder Visionær HR-chef Ønsker du et lederjob, hvor du har indflydelse på at skabe innovative, effektive og attraktive arbejdspladser? Så er stillingen som HR-chef i Greve Kommune noget for dig! Du skal være

Læs mere

Høringsnotat Aarhus Kommunes tilslutning til Fælleskommunalt Ledelsesinformationssystem (FLIS)

Høringsnotat Aarhus Kommunes tilslutning til Fælleskommunalt Ledelsesinformationssystem (FLIS) Høringsnotat Aarhus Kommunes tilslutning til Fælleskommunalt Ledelsesinformationssystem (FLIS) Høringsproces Borgmesterens Afdeling har udarbejdet indstilling til Magistraten om Aarhus Kommunes tilslutning

Læs mere

Udviklingskontrakt 2016 for Entreprenørgården

Udviklingskontrakt 2016 for Entreprenørgården Udviklingskontrakt 2016 for Entreprenørgården 1. Virkeliggørelse og koordinering af politisk besluttede forandringer Kommunens samlede ledelse arbejder målrettet på, at Byrådets visioner, politikker og

Læs mere

Bilag 3: Skoler og klynger før og efter administrative fællesskaber

Bilag 3: Skoler og klynger før og efter administrative fællesskaber KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Center for Policy NOTAT Bilag 3: Skoler og klynger før og efter fællesskaber Etableringen af fællesskaber for skoler og klynger medfører, at der bliver

Læs mere

En Århus model. 1. november 2006

En Århus model. 1. november 2006 En Århus model 1. november 2006 Grundlag Flere selvejende institutioner ansætter sammen én område-koordinator og indgår i et mere forpligtende samarbejde, Selvejende er forsat selvstændige juridiske enheder.

Læs mere

Job og personprofil for skolechef

Job og personprofil for skolechef Job og personprofil for skolechef 1. Stillingen Skolechefen refererer til Direktøren for Børn og Unge. Skoleområdet består af 27 skoler, 14 klubber, 10 SFO-klubber og 3 samdrevne institutioner, Naturskolen

Læs mere

Analyse af økonomistyringsniveauet i Københavns Kommune - supplement

Analyse af økonomistyringsniveauet i Københavns Kommune - supplement Analyse af økonomistyringsniveauet i Københavns Kommune - supplement Indledning Deloitte Revisionsaktieselskab har som led i forberedelsen af den kommende revision for 2009 gennemført en interviewbaseret

Læs mere

Indstilling. Aarhus Kommunes tilslutning til Fælleskommunalt Ledelsesinformationssystem (FLIS)

Indstilling. Aarhus Kommunes tilslutning til Fælleskommunalt Ledelsesinformationssystem (FLIS) Indstilling Til Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 3. marts 2016 Aarhus Kommunes tilslutning til Fælleskommunalt Ledelsesinformationssystem (FLIS) 1. Resume Fælleskommunalt Ledelsesinformationssystem

Læs mere

BA MUST WINS. EN BY I BEVÆGELSE»»Kulturhovedstaden i 2017 skal flytte Aarhus fra at være en by i Europa til at være en europæisk by.

BA MUST WINS. EN BY I BEVÆGELSE»»Kulturhovedstaden i 2017 skal flytte Aarhus fra at være en by i Europa til at være en europæisk by. BA MUST WINS 2015-2017 EN BY I BEVÆGELSE»»Kulturhovedstaden i 2017 skal flytte Aarhus fra at være en by i Europa til at være en europæisk by. EN BYREGION MED HANDLEKRAFT»»Vi skaber vækst og arbejdspladser

Læs mere

JOBPROFIL. Vicedirektør Den Sociale Virksomhed

JOBPROFIL. Vicedirektør Den Sociale Virksomhed JOBPROFIL Vicedirektør Den Sociale Virksomhed 1. Indledning Den Sociale Virksomhed, Region Hovedstaden har bedt Genitor ApS om at assistere i forbindelse med rekrutteringen af en vicedirektør. Jobprofilen

Læs mere

Organisering i Vordingborg Kommune

Organisering i Vordingborg Kommune Organisering i Vordingborg Kommune Indledning Vordingborg Kommunes nuværende organisation blev dannet ved kommunesammenlægningen i 2007. I 2008 medvirkede Lundgaard konsulenterne i en evaluering af den

Læs mere

Kasse- og regnskabsregulativ for Vejen Kommune

Kasse- og regnskabsregulativ for Vejen Kommune Kasse- og regnskabsregulativ for Vejen Kommune Indholdsfortegnelse 1. Generelt... 3 1.1 Indledning... 3 1.2 Formål... 3 1.3 Forholdet til kommunens generelle styringsprincipper... 3 1.4 Ansvar for regulativet...

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Børn og Unge. Den 17. oktober 2013. Aarhus Kommune

Indstilling. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Børn og Unge. Den 17. oktober 2013. Aarhus Kommune Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Børn og Unge Den 17. oktober 2013 Magistratsafdelingen for Børn og Unge sender hermed Børn og Ungebyrådets indstilling om fælles ungeplatform, og Børn og Unges

Læs mere

Administration. Når selskaber varetager de rigtige opgaver rigtigt og derigennem udvikler hele selskabet.

Administration. Når selskaber varetager de rigtige opgaver rigtigt og derigennem udvikler hele selskabet. Administration Når selskaber varetager de rigtige opgaver rigtigt og derigennem udvikler hele selskabet. Fra strategi til resultater i forsyningssektoren 2 Når selskaber varetager de rigtige opgaver rigtigt

Læs mere

Fælles tandreguleringsklinik i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk Kommuner

Fælles tandreguleringsklinik i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk Kommuner 22.4.2010 1 Fælles tandreguleringsklinik i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk Kommuner J.nr.: 16.21.12.G00 Sagsid: 997520 Initialer: Kam.sf Sagsfremstilling I maj/juni

Læs mere

Aftale mellem Staben i Job og Borgerservice og Job- og Borgerservicechef Michael Maaløe

Aftale mellem Staben i Job og Borgerservice og Job- og Borgerservicechef Michael Maaløe Aftale mellem Staben i Job og Borgerservice og Job- og Borgerservicechef Michael Maaløe 1. Indhold Styringsmodellen i Silkeborg Kommune baserer sig på gensidige aftaler mellem institutionslederne og den

Læs mere

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget Dagsorden åben Mødedato 05. november 2012 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Udvalgsværelse B Side 1 af 1 Indholdsfortegnelse Børne- og Skoleudvalget

Læs mere

Økonomi og Personale Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg

Økonomi og Personale Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg Job- og personprofil for stillingen som Kontorchef for Regnskabssupport og Indkøb, Århus Kommune 1. Kontoret for Regnskabssupport og Indkøb Kontoret for Regnskabssupport og Indkøb er en del af Økonomi

Læs mere

Notat. Reorganisering af forvaltningen i Sundhed og Omsorg. Den 30. juni Århus Kommune

Notat. Reorganisering af forvaltningen i Sundhed og Omsorg. Den 30. juni Århus Kommune Notat Den 30. juni 2010 Reorganisering af forvaltningen i Sundhed og Omsorg Århus Kommune Personale & Organisation Sundhed og Omsorg Nedenstående udgør den endelige model for organiseringen af forvaltningen

Læs mere

Fælles afsæt fælles udvikling

Fælles afsæt fælles udvikling Projektplan Fælles afsæt fælles udvikling - Strategisk udviklingsproces på skole og dagtilbudsområdet Allerød Kommune Direktionen Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk

Læs mere

Administrative IT-systemer og hjemtagelse af lønadministration

Administrative IT-systemer og hjemtagelse af lønadministration Indstilling Til Magistraten (Magistraten) Fra Borgmesterens Afdeling Dato 11. juni 2016 Administrative IT-systemer og hjemtagelse af lønadministration Indgåelse af ny kontrakt om Aarhus Kommunes fælles

Læs mere

Notat vedrørende Revisionsberetning nr. 6

Notat vedrørende Revisionsberetning nr. 6 Central Økonomi Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 www.jammerbugt.dk Find selvbetjeningsløsninger og kontaktoplysninger på vores hjemmeside Dorrit Mejlholm Direkte 7257 7525 11-08-2016

Læs mere

Job- og personprofil. Kommunikationskonsulent. Borgmestersekretariatet og HR Favrskov Kommune

Job- og personprofil. Kommunikationskonsulent. Borgmestersekretariatet og HR Favrskov Kommune Job- og personprofil Kommunikationskonsulent Borgmestersekretariatet og HR Favrskov Kommune 1. Indledning Favrskov Kommune er en vækstkommune med 48.000 indbyggere, og væksten forventes at fortsætte de

Læs mere

Job- og personprofil for pædagogisk konsulent Sekretariatet for Børn og Skole Favrskov Kommune Den åbne skole

Job- og personprofil for pædagogisk konsulent Sekretariatet for Børn og Skole Favrskov Kommune Den åbne skole Job- og personprofil for pædagogisk konsulent Sekretariatet for Børn og Skole Favrskov Kommune Den åbne skole Pædagogisk medarbejder -, Sekretariatet ved Børn og Skole, medio 2017 side 1/5 1. Indledning

Læs mere

LEDELSESGRUNDLAG UDVALGTE ROLLER, OPGAVER OG ANSVAR PÅ 4 LEDELSESNIVEAUER OG 6 TEMAER - DEL 2

LEDELSESGRUNDLAG UDVALGTE ROLLER, OPGAVER OG ANSVAR PÅ 4 LEDELSESNIVEAUER OG 6 TEMAER - DEL 2 LEDELSESGRUNDLAG UDVALGTE ROLLER, OPGAVER OG ANSVAR PÅ 4 LEDELSESNIVEAUER OG 6 TEMAER - DEL 2 Ledelsesgrundlaget er lavet med udgangspunkt i Leadership-Pipeline modellen. 2 Politisk betjening - Lede opad

Læs mere

Ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015

Ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Indholdsfortegnelse 1. Formål... 3 2. Ramme for ledelsesudviklingen... 5 3. Opbygning... 7 4. Kompetencehjul

Læs mere

Økonomi årsberetning 2007

Økonomi årsberetning 2007 Økonomi årsberetning 2007 Formål med årsberetningen Såfremt Faaborg-Midtfyn Kommune skal forsætte den positive kvalitetsudvikling via dialog, mål og aftaler, kræver det løbende opfølgning, evaluering og

Læs mere

De to vedlagte notater lægges på aflæggerbordet ved Økonomiudvalgets møde d. 25. februar 2014.

De to vedlagte notater lægges på aflæggerbordet ved Økonomiudvalgets møde d. 25. februar 2014. NOTAT Til Overborgmesteren De to vedlagte notater lægges på aflæggerbordet ved Økonomiudvalgets møde d. 25. februar 2014. 1. Samling af administrative opgaver i Københavns Kommune. 2. s virksomhedskontrakt

Læs mere

Der indgås følgende driftsaftale mellem Faaborg-Midtfyn Kommune og Den selvejende institution Øhavsmuseet Faaborg.

Der indgås følgende driftsaftale mellem Faaborg-Midtfyn Kommune og Den selvejende institution Øhavsmuseet Faaborg. DRIFTSAFTALE Der indgås følgende driftsaftale mellem Faaborg-Midtfyn Kommune og Den selvejende institution Øhavsmuseet Faaborg. Den selvejende institution Øhavsmuseet Faaborg er omfattet af offentlighedsloven

Læs mere

Rådhus-sektionen. Centerchef. Stabschef. Leder for: Leder for: Team. Udviklingskonsulenter Sundhedskonsulenter. Visitationen Hjælpemidler.

Rådhus-sektionen. Centerchef. Stabschef. Leder for: Leder for: Team. Udviklingskonsulenter Sundhedskonsulenter. Visitationen Hjælpemidler. Rådhus-sektionen Centerchef Stabschef Løn og personale Økonomi Leder for: Visitationen Hjælpemidler Leder for: Udviklingskonsulenter Sundhedskonsulenter Sekretariat 1 Udviklingssektionen Tværgående projektorganisation

Læs mere

Partnerskab om gode læringsmiljøer for børn og unge

Partnerskab om gode læringsmiljøer for børn og unge Dato 28.02.13 Dok.nr. 27463-13 Sagsnr. 13/1996 Ref. lcor Projektplan Partnerskab om gode læringsmiljøer for børn og unge Titel Baggrund Formål Mål Partnerskab om gode læringsmiljøer for børn og unge Byrådet

Læs mere

Spilleregler for byrådsarbejdet

Spilleregler for byrådsarbejdet Spilleregler for byrådsarbejdet Allerød Kommune Forvaltningen Direktionen Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk 1. Leveregler for det gode samarbejde i byrådet

Læs mere

Økonomi- og indkøbschef

Økonomi- og indkøbschef Stillings- og personprofil Økonomi- og indkøbschef Norddjurs Kommune Opdragsgiver Norddjurs Kommune Adresse Torvet 3 8500 Grenaa Telefon 89 59 10 00 Stilling Økonomi- og indkøbschef Refererer til Afdelingen

Læs mere

Der indgås følgende driftsaftale mellem Faaborg-Midtfyn Kommune og Faaborg Museum, som er en selvejende institution.

Der indgås følgende driftsaftale mellem Faaborg-Midtfyn Kommune og Faaborg Museum, som er en selvejende institution. DRIFTSAFTALE Der indgås følgende driftsaftale mellem Faaborg-Midtfyn Kommune og Faaborg Museum, som er en selvejende institution. Faaborg Museum er underlagt den til enhver tid gældende museumslov samt

Læs mere

Indstilling. Akutjob i Aarhus Kommune. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling.

Indstilling. Akutjob i Aarhus Kommune. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Aarhus Kommune Den 9. november 2012 Borgmesterens Afdeling Tilvejebringelse af akutjob der er målrettet dagpengemodtagere, som risikerer

Læs mere

Forslag til organisationsændring i høring

Forslag til organisationsændring i høring Forslag til organisationsændring i høring Byrådet besluttede i sit møde d. 15. juni d.å. at forvaltningen skulle arbejde videre med forslag til ændring af den administrative organisering. I forlængelse

Læs mere

Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden

Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden Præsentation af Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden er den største af 5 lokale kredse i Dansk Sygeplejeråd, med ca. 22.000 medlemmer og ca. 900 tillidsvalgte (500

Læs mere

Partneraftale. Formålet med partnerskabsaftalen vil derfor være at skabe en it-governancemodel der kan:

Partneraftale. Formålet med partnerskabsaftalen vil derfor være at skabe en it-governancemodel der kan: Partneraftale Randers Kommune og KMD indgår nærværende partneraftale der, gennem et tæt samarbejde om optimal anvendelse af IT-løsninger, skal bidrage til at effektivisere kommunens ressourceudnyttelse.

Læs mere

Virksomhedsaftale 2011

Virksomhedsaftale 2011 Virksomhedsaftale 2011 indgået mellem Døgnbehandlingen og Byrådet Virksomhed: Adresse: Leder: Område: Døgnbehandlingen Sonnerupvej 5, 3300 Frederiksværk Lisa Culmsee Familieområdet 1. Beskrivelse af virksomheden

Læs mere

Overordnede økonomistyringsprincipper for Silkeborg Kommune

Overordnede økonomistyringsprincipper for Silkeborg Kommune Overordnede økonomistyringsprincipper for Silkeborg Kommune Økonomistaben August 2006 Revideret november 2009 Revideret november 2010 De overordnede økonomistyringsprincipper er udarbejdet i henhold til

Læs mere

FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Kasse- og regnskabsregulativ Bilag vedr.: Budgetansvar og økonomisk ledelsestilsyn Forslag Senest ajourført 6. december 2006 1 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING...3 2. BUDGETANSVAR...3

Læs mere

Regler om ansættelse

Regler om ansættelse Regler om ansættelse 2010 Holdning Det er holdningen i Ringsted Kommune, at der skal arbejdes professionelt med rekruttering Rekrutteringsprocessen afspejler, at der i Ringsted Kommune arbejdes efter værdierne

Læs mere