AARHUS KOMMUNE ANALYSE AF HJÆPEFUNKTIONER BILAGSRAPPORT AS-IS BESKRIVELSER NOVEMBER 2012

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "AARHUS KOMMUNE ANALYSE AF HJÆPEFUNKTIONER BILAGSRAPPORT AS-IS BESKRIVELSER NOVEMBER 2012"

Transkript

1 AARHUS KOMMUNE ANALYSE AF HJÆPEFUNKTIONER BILAGSRAPPORT AS-IS BESKRIVELSER NOVEMBER 2012

2 ØKONOMI: Opgaveområde Generelt: Overordnet organisering af økonomiområdet Økonomiopgaverne i (BA) er organiseret under Økonomidirektøren og varetages af Budget og Regnskab samt Økonomistyring og Finans. Økonomidirektøren er formand for Økonomistyregruppen. har en væsentlig rolle i forhold til de tværgående økonomiopgaver i Aarhus Kommune og i forhold til sagsbehandling af indstillinger og andet materiale til Magistraten og Byrådet. BA's primære økonomiopgaver kan henføres til koncernopgaverne. De interne økonomiopgaver (bogføring, regnskab, budget, ledelsesinformation, indberetninger i økonomisystemet, styring af anlægsbevillinger, rammer mv.) varetages af Center for Økonomi De centrale økonomiopgaver er organiseret i servicecenteret Økonomi i Magistratsafdelingen for (MSB). Derudover findes der økonomimedarbejdere i afdelingerne/søjlerne og på de decentrale enheder. Der leveres mange forskelligartede og specialiserede tilbud både indenfor og mellem de to forvaltninger. Dette betyder en meget heterogen opgaveportefølje, hvilket giver behov for forskellige økonomiske styringsmodeller og styringsværktøjer. MSB s organisation med økonomiopgaver på de forskellige niveauer er svær at afspejle i den valgte overordnede opdeling. Servicecenter Økonomi varetager de tværgående og koordinerende samt specialiserede økonomiopgaver. Magistratsafdelingens økonomiopgaver forestås af Fællesadministrationen i tæt samarbejde med de syv forvaltninger i (MTM). Budgetansvaret er forankret ved den enkelte forvaltningschef. Det kan herfra være videredelegeret til afdelingschefer o. lign. Forvaltningernes driftsområder er forskelligartede, og økonomiopgaven omfatter derfor også mange specielle opgaver, f.eks. takstfinansieret virksomhed og andre 0- budgetterede områder, omfattende fakturering, momsog afgiftsafregning, specialregnskaber, tilskudsadministration m.m. Fællesadministrationen har organiseret sin del af opgaveløsningen gennem en Økonomiafdeling og en System- og Koordinationsafdeling De overordnede økonomiopgaver er organiseret i Økonomi og Personale. Derudover findes der økonomimedarbejdere på lokalcentrene, og andre institutioner, samt andre afdelinger i forvaltningen. Økonomi og Personale varetager primært opgaver for egen magistratsafdeling, som også indebærer bidrag til koncernniveau. I den økonomiske styring er der fokus på månedlig opfølgning på forventet regnskab, sygefravær mv. fra plejeteam til chefteam, og igangsættelse af handlerplaner, hvor forventet forbrug overstiger budget. Regnskabsopfølgningen foretages på grundlag af styringsredskab og prognoser udarbejdet i Økonomi og Personale, der samtidig yder support til de De overordnede økonomiopgaver samt en række driftsopgaver forestås af Center for Økonomi og Personale (CØP). Økonomiopgaverne reguleres af en række servicedeklarationer, hvor egne forvaltninger samt andre magistartsafdelinger betragtes som kunder, der skal mødes med et højt serviceniveau. Økonomiopgaverne varierer i forhold til forvaltningernes opgaver. Kultur og fritidsområdet er kendetegnet ved tilskudsadministration. Musikhuset er samtidig en forvaltning og en forretning. CØP varetager driftsopgaver for egne forvaltninger samt for. Opkrævningsafdelingen i Borgerservice er tillige ansvarlig for De centrale økonomiopgaver løses i Økonomi. Økonomi understøtter tillige de decentrale enheder. De faglige afdelinger forstår tillige en række økonomiopgaver for afdelingen. De faglige afdelinger har således et fagligt og økonomisk ansvar for en række budgetposter (Pædagogik og integration har således ansvaret for midler til tosprogede). De faglige afdelinger er ansvarlige for budgetopfølgningen i afdelingerne. Endelig er decentrale enheder ansvarlige for en række økonomiopgaver i forhold til den decentrale enhed i forhold til budgetlægning for den enkelte decentrale enhed, bogføring, evt. afstemning, økonomiopfølgning og regnskab, hvor decentra- 1

3 Budget: Alle opgaver i forbindelse med udarbejdelse af budget til Byrådets godkendelse, budget for magistratsafdelingen, internt budget for forvaltninger, afdelinger, institutioner, anlægsopgaver projekter mv. og Personale (CØP) i Magistratsafdelingen for. BA er ansvarlig for udarbejdelse af forslag til budget til Byrådet. BA styrer den administrative proces på tværs af magistratsafdelingerne. Det er BA der definerer opgaver og udarbejder udkast til tidsplan og instrukser samt koordinerer budgetopgaven. Økonomi forestår driftsopgaver for de decentrale enheder samt koordinerede økonomiopgaver. De fagspecifikke økonomiopgaver varetages i et samarbejde med afdelinger/søjler og de decentrale enheder. Udarbejdelse af budgetmål samt opfølgning herpå forestås af centrale stabe i de to forvaltninger, men koordineres af Økonomi. Socialforvaltningen er organiseret efter en BUM-model med en bestillerfunktion for hver af de 3 søjler/afdelinger. Økonomi er ansvarlig for udarbejdelse af magistratsafdelingens bidrag til Kommunens budget. erne inddrages i det omfang opgaven tilsiger det. Økonomi er ansvarlig for indberetning af det endelige budget i KMD OPUS. (SYKO). Forvaltningernes økonomimedarbejdere er placeret i det lokale sekretariat, stabsfunktion el.lign., og refererer til egen leder i den enkelte forvaltning. Samarbejdet er reguleret via samarbejdsaftale. Aftalen fornys hver andet år. Magistratsafdelingen forstår inkasso opgaven for varmeforsyningen. Øvrige inkassoopgaver er overdraget eller under overdragelse til MKB, jf. byrådsbeslutning. Udarbejdelsen af magistratsafdelingens bidrag til Aarhus Kommunes budget koordineres af Fællesadministrationen. Herudover sker der en omfattende detailbudgettering, både på det takstfinansierede område, men også på ejendomsområdet, naturog miljøområdet, decentrale enheder. Magistratsafdelingens bidrag til Aarhus Kommunes budget udarbejdes i stabsfunktionen Økonomi og Personale. Lokalområder og afdelingerne i forvaltningen indgår i udarbejdelse af det årlige budget. Økonomi og Personale er ansvarlig for samlede debitor administration i Aarhus Kommune, med undtagelse af de få specifikke debitoropgaver som fortsat ligger i magistratsafdelingerne. Magistratsafdelingens bidrag til Aarhus Kommunes budget udarbejdes af CØP. Forvaltningerne høres i det omfang opgaven tilsiger det. Budgetterne indberettes i KMD OPUS af CØP le enheder gør brug af den assistance og support som Økonomi tilbyder. Budgetopgaverne bygger i stort omfang på de principper og modeller, som Byrådet har vedtaget. Modellerne tager højde for ændringer i aktivitetsniveau og demografi, så institutionerne sikres samme serviceniveau. Magistratsafdelingens bidrag til Aarhus Kommunes budget udarbejdes af Økonomi. Der budgetteres på sektorniveau. erne høres i det omfang opgaven tilsiger det. Økonomi er ansvarlig for indberetning af budget i de forskelli- 2

4 BA er sagsbehandler i forhold til Byrådet og Magistraten. Der udarbejdes et teknisk budget ved fremskrivning af nuværende budget og indarbejdelse af de tekniske ændringer, ændret lovgivning samt byrådsbeslutninger. Udkast til udgiftsbudget med magistratsafdelingerne tilføjelser foreligger i maj. Når regeringsaftalen er på plads udarbejdes indtægtsbudgettet. Samlet udkast til budget foreligger i september. De forskellige faser i budgetlægningen understøttes systemmæssigt i KMD OPUS. vejområdet, entreprenørområdet mv. Opgaven løses i fællesskab; jfr. samarbejdsaftalen. Fællesadministrationen er ansvarlig for indberetning af det endelige budget i KMD OPUS. indberetning af det endelige budget i KMD OPUS. ge faser. BA koordinerer og sekretariatsbetjener de politiske drøftelser omkring budgettet, inkl. udarbejdelse af materialer til 1. og 2. fællesmøde mellem Magistraten og Økonomiudvalget samt 1. og 2. behandling af budgettet i Byrådet. BA koordinerer indarbejdelsen af bud- 3

5 getforliget og tekniske ændringer i KMD OPUS. BA's interne budget udarbejdes på baggrund af oplæg udarbejdet af CØP i MKB. Budgettet godkendes i BA's ledergruppe. BA's afdelingschefer og stabschefer er ansvarlige for overholdelse af eget budget. Med udgangspunkt i det af Byrådet godkendte rammebudget udarbejder Økonomi i samarbejde med sog Socialforvaltningen udkast til internt budget for magistratsafdelingen nedbrudt på de 3 afdelinger/søjler i hver af de to forvaltninger. Magistratsafdelingens budget indeholder mål og rammer for afdelingerne. Der budgetteres generelt detaljeret og med aktivt brug af overslagsårene. Alle forvaltninger i MTM har en indtægtsøkonomi; dvs. at finansieringen helt eller delvist sker via opkrævning af takster, gebyrer m.v. (grundsalg, byggesagsgebyrer, gebyrer for råden over vejareal, indtægter fra buskørsel, parkeringsafgifter, gravpladser, huslejer (interne såvel som eksterne), kantinedrift, bygningsservice, brandalarmer, kurser, park- og vejservice (internt og eksternt), varmesalg, affaldsbortskaffelse m.m. Indtægtssiden medfører i sig selv et stort prognose- og budgetteringsarbejde. Hertil kommer særlige krav og regler vedrørende udarbejdelse af langsigtede budgetter (investeringsplaner) og Med udgangspunkt i det af Byrådet vedtaget budget udarbejder Økonomi og Personale i samarbejde med lokalområder og afdelinger et budget for magistratsafdelingen. Magistratsafdelingens budget indeholder mål og rammer for afdelingerne. Budgettet indeholder både aktivitetsbaserede og rammebelagte områder. Budgetterne til den aktivitetsafregnede del af serviceområderne er decentraliseret til de 9 lokalområder, hvor myndighedsfunktionen udmønter kvalitetsstandarderne og afregner. På næste decentrale organisatoriske niveau er udfører og myndighed adskilt. Med udgangspunkt i det af Byrådet vedtaget budget udarbejder CØP i samarbejde med forvaltningerne et budget for magistratsafdelingen MKB. MKB har dog som udgangspunkt detailbudgetter, hvilket gør, at den del af arbejdet i en vis udstrækning er lavet i budgetlægningsprocessen inden budgetvedtagelsen. Magistratsafdelingens budget indeholder mål og rammer for afdelingerne. Med udgangspunkt i det af Byrådet vedtaget budget udarbejder Økonomi i samarbejde med øvrige centrale afdelinger et budget for magistratsafdelingen. Magistratsafdelingens budget indeholder mål og rammer for sektoren. Det samlede budget udmøntes til de decentrale enheder (skoler, dagtilbud mv.) på baggrund af budgettildelingsmodeller. Områdelederne er ikke involveret i budgetudrulningen. 4

6 takstbudgetter på forsyningsområdet, samt anmeldelse af disse overfor prismyndigheden. Magistratsafdelingen er ansvarlig for ca. halvdelen af anlægsaktiviteten i Aarhus Kommune. Det medfører dels en budgetteringsopgave, dels en opgave i forbindelse med (special)regnskaber. CØP's udkast til budget er detaljeret og indberette i MKD OPUS. Budgettet udarbejdes ved fremskrivning af tidligere års budget og indberetning af aftalte ændringer hertil. erne/søjlerne udarbejder interne budgetter for hver afdeling på baggrund af magistratsafdelingens budget. Budgettet indeholder både aktivitetsbaserede, normerings- og rammebelagte områder. Det er myndighedsområderne, der er ansvarlige for de aktivitetsbaserede områder, hvor de udførende er ansvarlige for overholdelse af de tilsvarende drifts-/ udførerbudgetter. Socialforvaltningens detailbudget udmøn- Magistratsafdelingen udarbejder interne budgetter for afdelingen svarende til den byrådsvedtagne ramme. Lokalområderne/afdelingerne i forvaltningen udarbejder på den baggrund et decentralt og institutionsspecifikt budget. Det sker i samarbejde med medarbejdere og LMU. Lokalområderne mfl. udarbejder budgetskemaer som sendes til Økonomi og Personale, som indberetter budgetterne i OPUS. For eksterne bevillinger samt internationale projekter udarbejdes et projektbudget. Projektbudgettet udarbejdes af forvaltningerne (CØP inddrages og udarbejder kontoplan. Evt. projektregnskab er betalingsydelser). De centrale afdelinger udarbejder interne budgetter på baggrund af magistratsafdelingens budget. 5

7 tes i takster i henhold til gældende rammeaftale med Regionen som koordineres af Økonomi. erne indberetter selv budgetomplaceringerne i KMD OPUS. Dette foregår dog på forskellige niveauer i de to forvaltninger. Institutionerne udarbejder interne budgetter på baggrund af afdelingens budget. For eksterne bevillinger samt internationale projekter udarbejdes et projektbudget. Projektbudgettet udarbejdes af afdelingerne/søjlerne. Skoleledelsen fordeler den samlede ramme. SFOforældre-rådet skal inddrages i forhold til SFO-budgettet. Skolebestyrelsen inddrages (jf. Folkeskoleloven). Dagtilbuddene fordeler den samlede ramme. Bestyrelserne tiltræder principperne for budgettet (jfr. dagtilbudsloven). Institutionernes budgetlægning baseres delvist på regneark. Herunder standardiserede simulerings- og fordelingsværktøj udarbejdet af Økonomi og egne udviklede ark. 6

8 Bogholderi: Alle opgaver i relation til vedligeholdelse af kontoplan, bilagshåndtering, fakturering, debitoropfølgning, ompostering, afstemning og kontrol, fejlhåndtering mv. Købsbilag sendes elektronisk til CØP, som konterer bilaget inden det sendes til godkendelse hos disponenten i BA. Købsbilag godkendes generelt af disponenten. Økonomi konterer og godkender uddannelsesregninger for sforvaltningen vedrørende ikke-forsikrede ledige. Opgaven udføres via KMD OPUS Økonomi. De tilsvarende regninger vedrørende de forsikrede ledige håndteres af Jobcentret. Indgående faktura godkendes af disponenten, i det omfang denne er autoriseret hertil, ellers af en overordnet leder. Godkendelsen omfatter påføring af art og kostbærer. Godkendelsen sker som integreret anvisning. Det indebærer, at den budgetansvarlige leder gennemfører en stikprøvevis kontrol af indgående faktura og disses kontering. Den udførte kontrol dokumenteres. Købsbilag godkendes af disponenten. Købsbilag godkendes af disponenten (dvs. decentralt). CØP administrerer opgaven for BA, Sekretariatet, Musikskolen og lederen af idrætscentrene. Dette sker ved, at CØP konterer og sender bilag til godkendelse decentralt. CØP administrerer opgaven for BA ved at CØP konterer og sender bilag til godkendelse i BA. Decentraliseringsordningen betyder, at budgetprocesserne vil være forskellige på den enkelte skole, dagtilbud mv. Købsbilag godkendes af disponenten. CØP afstemmer BA s interne konti. BA afstemmer koncernkonti. Økonomi er ansvarlig for afstemning af MSB's centrale konti. erne herunder institutioner er ansvarlige for afstemning af forvaltningsspecifikke konti. Økonomi indsamler alle statuskonti afstemninger (ca. 575 stk. fra 130 afstem- Fællesadministrationen fungerer som centralt bogholderi, og sikrer herunder placeringen af indgående faktura, der er gået forkert eller skal håndteres afvigende fra normal praksis. Desuden håndteres fejlagtigt placerede indbetalinger o. lign. Endvidere udføres 100 procents kontrol i forhold til Lokalområderne er ansvarlige for afstemning af egne konti. Økonomi og Personale er ansvarlig for afstemning af magistratsafdelingens konti. CØP er ansvarlig for afstemning af en række statuskonti (i særdeleshed for Musikhuset, Musikskolen og Sport og Fritid hvorimod konti i Borgerservice, Symfoniorkestret og Godsbanen foretages decentralt). Musikhuset og svømmebadene sender kontantbe- Økonomi er ansvarligt for afstemning af magistratsafdelingens fælleskonti. Decentrale er ansvarlig for egne konti, hvis de har sådanne. Mindst en gang årligt sikrer Økonomi afstemning af decentrale konti. 7

9 ningsskemaer) og foretager en 100 procents af alle afstemninger med tilhørende dokumentation. Indsamlingen og kontrollen foretages kvartalsvis. Økonomi udleverer ultimo afstemninger til Revisionen til stikprøvevis kontrol. udbetalinger til medarbejdere o. lign. Fællesadministrationen er ansvarlig for sikring af afstemning af konti. Forvaltningerne udfører en del af afstemningerne selv. holdningerne i forseglede bankposer til CØP, hvorfra de hentes af banken. Herefter afstemmer CØP kontaktkasserne. Økonomi forestår indsamling af statusafstemninger til Revisionens beholdningskontrol i løbet af året. Institutionerne er ansvarlige for angivelse, betaling og afstemning af egne momskonti. Økonomi er ansvarlig for, at indsamle årsafstemningerne af moms for hele MSB og afstemme med s kontrollister. Økonomi er ansvarlig for at registrere MSB's anskaffelser af enkeltstående aktiver til en værdi over kr. i OPUS, ligesom anlægsudgifter registreres. 8

10 BA er ansvarlig for ændringerne i kommunens overordnede kontoplan. Ændringer til BA's egen kontoplan forestås af CØP. Fællesadministrationen er ansvarlig for implementering af ændringer i kontoplanen. Ændringer til kontoplanen drøftes i kontoplangruppen med repræsentanter for de 9 lokalcentre. Økonomi og Personale er ansvarlig for administration af kontoplanen i OPUS. CØP er ansvarlig for ændringer i kontoplanen sker i samarbejde med kunderne (og ud fra kundens behov). Økonomi er ansvarligt for ændringer i kontoplanen. Ændringer i kontoplanen drøftes i kontaktgrupperne med repræsentanter fra decentrale enheder. Økonomi er ansvarlig for udsendelse af fakturaer/opkrævning af mellemkommunale refusioner. Økonomi er ansvarlig for inddrivelse af manglende betalinger. sforvaltningen er ansvarlig for opkrævning og inddrivelse af fleksbidrag. Økonomi og Personale er ansvarlige for opkrævning af mellemkommunale refusioner. Opkrævningerne udarbejdes på baggrund af data fra visitationen. Økonomi og Personale er ansvarlige for opfølgning på indbetalingerne. Forvaltningerne/afdelingerne er ansvarlige for opkrævning af mellemkommunale refusioner. Opkrævningsenheden er ansvarlig for inddrivelse af manglende betalinger. De centrale afdelinger er ansvarlige for opkrævning af mellemkommunale betalinger (Det er altovervejende pladsanvisningen og elevadministrationen og i mindre grad rådgivning og specialpædagogik). BA er ansvarlig for koncernopkrævninger. Fakturering i OPUS foretages af CØP og Opkrævningen varetager debitoropfølgningen. erne herunder institutioner udsender fakturaer. (alle områder bortset fra mellemkommunale refusioner og fleksbidrag). MKB er ansvarlig for inddrivelse af betalingerne (alle områder bortset fra mellemkommunale refusioner og fleks- MTM udsender årligt i størrelsesordenen eksterne og interne fakturaer. Hertil kommer system generede fakturaer ( vis). MKB er ansvarlig for inddrivelse af betalingerne hos eksterne kunder. MTM er ansvarlig for Lokalcentrene udsender fakturaer på baggrund af oplysninger fra team mv. Beboerne i plejeboligerne opkræves betaling for madservice ved modregning i pensionsudbetalingerne. MKB er ansvarlig for inddrivelse af betalingerne. Forvaltningerne/afdelingerne er ansvarlige for fakturering af debitorerne. Opkrævningsenheden er ansvarlig for inddrivelse af manglende betalinger. Opkrævningsenheden er ansvarlig for samlede debitor administration i erne er ansvarlige for udstedelse af fakturaer (f.eks. tandplejen). Økonomi udsteder fakturaer for de afdelinger, der har få fakturaer og derfor ikke er bekendt med arbejdsgangene. Institutionerne fakturerer kun i begrænset omfang (Lange- 9

11 bidrag). inddrivelse af betaling for interne fakturaer. Aarhus Kommune, med undtagelse af de få specifikke debitoropgaver, som fortsat ligger i magistratsafdelingerne. landsskolen er en undtagelse). Økonomi er ansvarlig for ændringer i kontoplanen og varetager autorisationsopgaven vedrørende KMD OPUS Økonomi. Økonomi vejleder i og løser konteringsog bogføringsproblemer, der opstår decentralt. Fællesadministrationen er ansvarlig for hjemtagelse af afgifter på el, vand og varme, køb af CO2- kvoter mv. Desuden hjemtages tilbagebetalinger fra NRGi på vegne af resten af kommunen. Økonomi er ansvarlig for hjemtagelse af statsrefusion for hele kommunen. Dette gælder både kvartalsafregninger samt løbende og foreløbig/endelig restafregning. Regnskab: Alle opgaver i relation til udarbejdelse af kvartals-, BA er systemejer af Lossen, men det er magistratsafdelingerne, som har ansvaret for at LOSstrukturen er korrekt i systemet. BA er ansvarlig for udarbejdelse af regnskabsinstruktionen (inkl. skabeloner) og andre in- Økonomi er ansvarlig for udarbejdelse af magistratsafdelingens bidrag til Aarhus Kommunes Udarbejdelsen af magistratsafdelingens bidrag til Aarhus Kommunes kvartalsregnskaber, halv- Brugeradministration forstås af Økonomi og Personale. Økonomi og Personale er ansvarlig for udarbejdelse af magistratsafdelingens bidrag til Aarhus CØP er ansvarlig for udarbejdelse af magistratsafdelingens bidrag til Aarhus Kommunes regnska- Økonomi er ansvarligt for udarbejdelse af magistratsafdelingens bidrag til Aarhus Kommunes 10

12 halvårs- og årsregnskab inkl. udarbejdelse af omkostningsregnskaber og forventede regnskaber. struktioner knyttet til regnskabsaflæggelsen. BA er herudover ansvarlig for udarbejdelse: af opfølgning på forbrug efter 1. kvartal til Magistraten. Afrapporteres i form af et notat om forventet udvikling i serviceudgifterne til Magistraten. af halvårsregnskab samt forventet regnskab pr. ultimo juni til Byrådets godkendelse. regnskaber. erne bidrager med informationer i nødvendigt omfang. erne og institutionerne er ansvarlig for udarbejdelse af regnskaber for egne områder. årsregnskab, forventet regnskab og årsregnskab koordineres af Fællesadministrationen. Herudover udarbejdes detailregnskaber og specialregnskaber, specielt på det takstfinansierede område. Opgaven løses i fællesskab; jfr. samarbejdsaftale. Kommunes regnskaber. Forvaltningens afdelinger og lokalområderne m.fl. bidrager med informationer i nødvendigt omfang til det overordnede regnskab. Forvaltningens afdelinger og lokalområderne m.fl. er ansvarlige for udarbejdelse af regnskaber for egne områder. ber. Forvaltningerne bidrager med informationer i nødvendigt omfang. Forvaltningerne er ansvarlig for udarbejdelse af regnskaber for egne områder. CØP forestår opgaven for de forvaltninger, der indgået en serviceaftale med. CØP er ansvarlig for udarbejdelse af BA's bidrag til Aarhus Kommunes regnskaber. regnskaber. Centrale afdelinger inddrages i regnskabsarbejdet, og laver regnskabsbemærkninger for forskellige fællesposter, hvor afdelingerne har det faglige ansvar (Byg laver således bemærkninger for anvendelse af driftsmidler til vedligeholdelse, Pædagogik og Integration laver bemærkninger for midler til tosprogede osv.). af forventet regnskab efter 3. kvartal for hele kommunen samt sagsbehandling af forventede regnskaber for hver af de 6 magistratsafdelinger. af endeligt årsregnskab til Byrådets godkendelse. indstilling til Byrådet vedr. beretning om revisionen af årsregn- 11

13 skabet. I tilknytning til sidstnævnte er BA ansvarlig for koordination af samarbejdet med kommunens revisor. BA koordinerer den kvartalsvise opfølgning på det specialiserede socialområde og udarbejder indstilling til Byrådet herom. Udkast til BA's regnskaber udarbejdes på baggrund af oplæg fra CØP. BA er ansvarlig for udarbejdelse af en række rapporter der bestilles af Byrådet, KL, medier mv. Opfølgning på målopfyldelsen forestås af stabe i de to forvaltninger i samarbejde med decentrale enheder. Økonomi leverer grunddata. Fællesadministrationen varetager den generelle kontakt til revisionen, dels i forhold til løbende bogføring og årsregnskab, dels i forehold til bestillingsopgaver. Revisionen har herudover direkte kontakt til forvaltningernes økonomiansvarlige m.fl. Vurdering af målopfyldelse foretages på baggrund af data i fagsystemer mv. Økonomi og personale indhenter og præsenterer data fra forvaltningens afdelinger og lokalcentrene m.fl. Regnskabets målopfyldelse på institutionsniveau vurderes af Økonomi og Personale på baggrund af udtræk fra en række systemer. Disse data er samlet i afdelingens datacenter (ledelsesin- Ansvaret for opfølgning på MKB's interne målstyring ligger i forvaltningerne/afdelingerne. Målopfyldelsen kontrolleres af CØP og forvaltningernes egne medarbejdere. Målopfyldelsen er forankret i Pædagogisk afdeling. Afrapporteringen sker bl.a. på baggrund af forskellige fagsystemer. Oplysningerne er ofte tilgængelige via MBU's LIS. Områdelederne følger op på institutionernes målopfyldelse og regnskaber, hvis situationen tilsiger det. 12

14 formationsportal). Hertil kommer oplysninger som f.eks. tilfredsheds- og trivselsundersøgelser mv. Rapportering: Alle opgaver i relation til udarbejdelse af faste økonomirapporter, som ikke er omfattet af "Regnskab" og "Budget". F.eks. likviditetsrapporter, rapporter til fagministerier. BA er ansvarlig for udarbejdelse af rapporter der bestilles af Byrådet, KL, medier mv. Økonomi udarbejder regnskabsrapporter for MSB. De to forvaltninger benytter forskellige regnearksbaserede rapporter. De to forvaltninger understøttes dog af to specialudviklede disponeringssystemer. Ledelsesinformationsopgaven forankret i Økonomi. Fællesadministrationen udarbejder de formelle budget- og regnskabsrapporter for MTM. Herudover er tilgangen at sikre, at man lokalt kan udvikle og bruge de rapporter, der understøtter den lokale forretning. Der er således ikke etableret en central produktion af rapportering, men derimod en central bistand til lokal produktion. Økonomi og Personale udvikler rapporter i samarbejde med brugerne, forstået således at anvendelse drøftes med afdelingerne og lokalcentrene inden de implementeres. Som udgangspunkt gøres der brug af rapporter i KMD OPUS. CØP udvikler både OPUS-rapporter og regneark til brug for økonomiopfølgningen. Forvaltningerne er ansvarlige for udarbejdelse af fagspecifikke regnskaber f.eks. i forhold til biblioteksstyrelsen, og statstilskud. Økonomi udarbejder skabeloner, som institutionerne kan vælge at gøre brug af. Rapporterne er udviklet i samarbejde med kontaktgrupperne. Nyt opfølgningssystem er under udvikling. CØP udarbejder regnskabsrapporter for BA's afdelinger. Med udgangspunkt i det af Byrådet godkendte rammebudget udarbejder Økonomi i samarbejde med sog Socialforvaltningen udkast til internt budget for magistratsafdelingen nedbrudt på de 3 afdelinger/søjler i hver af de to forvaltninger. Magistratsafdelingens budget indeholder mål og Økonomi og Personale udvikler løbende ledelsesinformationssystemerne, både hvad angår indhold og rapporter. Udviklingen sker på baggrund af en dialog med afdelingerne og lokalcentrene, som har kendskab til det decentrale behov og borgerrettede ydelser. CØP udarbejder regnskabsrapporter for BA's afdelinger. Udarbejdelse af regnskabsrapporter er en decentral opgave. Men kan ske på baggrund af standardrapporter som tilpasses lokalt. 13

15 rammer for afdelingerne. Opfølgning og controlling: Alle opgaver i relation til den løbende (månedlig) budgetopfølgning og controlling, ledelsestilsyn mv. i magistratsafdelingen, forvaltninger, institutioner mv. Dvs. opgaver som ikke er omfattet af "Budget"; "Regnskab" og "Rapportering". BA er ansvarlig for den løbende sagsbehandling af indstillinger til Byrådet og Magistraten samt opfølgning og koordination i tilknytning til fremsatte beslutningsforslag, budgetforlig mv. Bevillingsskemaer udarbejdes af CØP. BA er ansvarlig for kommunens samlede likviditetsstyring, herunder ugentlige udtræk fra bankkonti, opfølgning på ubetalte regninger samt prognosearbejde knyttet til likviditetsstyringen i øvrigt. Økonomi udarbejder månedlige budgetopfølgninger til opfølgning på magistratsafdelingens budget på baggrund af input fra afdelinger og institutioner. er og institutioner bidrager således med hver deres del af budgetopfølgningen samt kommentarer og nødvendige uddybninger. Fællesadministrationen gennemfører periodiske opfølgninger i forhold til forvaltningernes budget. Der afholdes 2-4 årlige regnskabsmøder med hver forvaltning eller dele af forvaltningen, jfr. samarbejdsaftale. Økonomi og Personale udarbejder månedlige budgetopfølgninger til opfølgning på magistratsafdelingens budget som tilsendes afdelinger og lokalcentre. er og lokalcentre gennemgår og korrigerer økonomirapporterne ned på medarbejderniveau, så de svarer til de faktiske forventninger. Desuden bidrager de med kommentarer og nødvendige uddybninger. CØP udarbejder de kvartalsvise økonomiopfølgninger til chefgruppen, Rådmand, HMU og Byråd. Forvaltningerne bidrager med kommentarer og nødvendige uddybninger. De månedlige opfølgninger sker decentralt CØP inddrages efter behov. Opfølgningen sker i OPUS pba. standardrapporter, som CØP har lavet efter aftale med kunden. Økonomi følger månedligt de overordnede udgifter og stillingstal. Der fremsendes kvartalsvis opfølgning til chefgruppe samt Rådmand. Økonomi reagerer hvis fremskrivningen viser behov herfor. I samarbejde med gennemfører BA løbende opfølgning på økonomien på jordforsyningsområdet samt en række større byudviklingsprojekter (De Bynære havnearealer, Lisbjerg, Godsbanen mv.) og anlægsprojekter (letbane mv.). 14

16 scheferne er ansvarlige for controlling af afdelingernes regnskaber. Opfølgningen indgår i opfølgning på chefmøder, rådmandsmøder og udvalgsmøder. Lokalcentrenes teams er fundamentet for de forventede regnskaber og bidrager med input til vurdering af egen økonomi til lokalområdernes økonomimedarbejdere. Desuden bidrager de med kommentarer og nødvendige uddybninger. Dagtilbud og skoler følger løbende op på indtægter, forbrug og refusioner, pladsudnyttelse mv. Det anbefales, at denne opfølgning sker en gang pr. måned. BA er dog ansvarlig for de interne processer i afdelingen, bl.a. på baggrund af oplæg fra CØP. CØP er ansvarlig for 10 % -kontrollen af bilagene. I Socialforvaltningen foretager myndighedssiden controlling på cpr-niveau. Institutionerne er ansvarlige for 10 %- kontrollen af købsbilagene på baggrund af centralt udarbejdet vejledning. Revisionen er ansvarlig for kontrol af kontrollen. Økonomi udsender månedlige opgørelser til afdelinger med henblik på, at kreditorerne betales rettidig. Hvis der er for- Fællesadministrationen er ansvarlig for kontrol af økonomiprocesserne. Lokalcentrenes teams følger op på eget budget og den løbende afregning. Økonomi og Personale er ansvarlig for kontrol af økonomiprocesserne evt. ved at en medarbejder fra afdelingen gennemfører et kontrolbesøg. Lokalcentrene er ansvarlige for 10 %- kontrollen af købsbilagene samt 100 % kontrol af kontaktbilagene. Økonomi besøger institutionerne for vejledning i forhold til budgetlægning, økonomiopfølgning, kontering, afstemninger, anvendelse af indkøbsaftaler mv. Områdelederen følger op hvis behov herfor. Decentrale er ansvarlig for stikprøvekontrol af indkøbsbilag. 15

17 faldne fakturaer, rykkes bilagsbehandlerne Sekretariatsbetjening: Alle opgaver i relation til sagsbehandling mv. der ikke er omfattet af "Budget", "Regnskab", "Rapportering" og "Opfølgning/ controlling", f.eks. presse, MED-Udvalg, Fagforeninger. BA er ansvarlig for udarbejdelse af notater, redegørelser og analyser til Byrådet, Magistraten, Borgmesteren, KL, KKR mv. Magistratsafdelinger involveres og bidrager efter behov. BA varetager i samarbejde med magistratsafdelingerne kommunens interesser i forhold til reformer, lovændringer, statslige puljeudmøntninger, DUTforhandlinger mv. Økonomi er ansvarlig for udarbejdelse af notater og analyser samt økonomiske indstillinger og indstillinger på byggeog anlægsområdet. Om nødvendigt bidrager forvaltningerne og afdelingerne hertil. Fællesadministrationen er ansvarlig for udarbejdelse af generelle, tværgående notater og analyser, herunder notater til Rådmand og direktør m.fl. Forvaltningerne udarbejder notater m.v. vedr. egne områder i visse tilfælde i samarbejde med Fællesadministrationen. MTM leverer ca. halvdelen af indholdet på byrådets dagsorden. Hovedparten af byrådsindstillinger udarbejdes af forvaltningerne. Fællesadministrationen bidrager med indhold og kvalitetssikring i forhold til indstillingernes økonomiske afsnit. Økonomi og Personale er ansvarlig for udarbejdelse af notater og analyser med økonomisk indhold til bl.a. direktørens og rådmandens brug. Om nødvendigt bidrager afdelingerne og lokalcentrene hertil. Sekretariatet er ansvarligt for udarbejdelse af notater og analyser. CØP bidrager hertil. CØP er ansvarlig for udarbejdelse af økonomianalyser MKB har løbende en række store engangsopgaver, f.eks. i forhold til større anlægsopgaver (Multimediehuset). Økonomi er ansvarlig for udarbejdelse af notater og analyser. Om nødvendigt bidrager afdelingerne hertil. erne er sekretariat i forhold til borgmesteren og erne udarbejder notater og analyser vedr. områ- Tværgående indstillinger udarbejdes ofte af Fællesadministrationen. Lokalcentrene er ansvarlige for udarbejdelse af notater Forvaltningerne er ansvarlige for udarbejdelse af notater Institutionerne udarbejder analyser til institutionsbestyrel- 16

18 stadsdirektøren. despecifikke analyser. Økonomi bidrager tillige med analyser og rapporter til forvaltnings og afdelingschefer. og analyser vedr. områdespecifikke opgaver. Økonomi og Personale bidrager tillige med analyser og rapporter til områdecheferne bl.a. i forbindelse med benchmarking og tværgående analyser. og analyser vedr. områdespecifikke analyser. serne og eget brug f.eks. analyser af eget forbrug på givne områder. Udvikling af styringsmodeller: Alle opgaver i relation til udvikling af styringsmodeller som ikke er omfattet af "Budget", "Regnskab", "Rapportering" og "Opfølgning/ controlling". I opgaven indgår udarbejdelse af modeller, implementering af modeller samt opfølgning på modellerne. Økonomi i BA er ansvarlig for udarbejdelse af styringsprincipper, styringsmodeller mv. gældende for hele Aarhus Kommune, samt udvikling og opdatering af de budgetmodeller der politisk er truffet beslutning om på serviceområderne. CØP er ansvarlig for udarbejdelse af interne styringsmodeller for BA. Institutionerne bidrager eventuelt med oplysninger til analyserne og rapporterne. Økonomi er ansvarlig for udvikling af styringsmodellerne i forhold til de specifikke styringsbehov i de to forvaltninger og underliggende afdelinger/søjler. Udviklingen sker på baggrund af en dialog med afdelingerne og decentrale enheder. Fællesadministrationen er ansvarlig for udvikling af styringsmodeller for MTM i samarbejde med forvaltningerne. Der er i 2011 udarbejdet en økonomistyringsstrategi for MTM, med afsæt i Økonomistyrelsens udviklingstrappe. Med afsæt heri er der udarbejdet lokale handlingsplaner for hver forvaltning. Lokalcentrenes teams bidrager eventuelt med oplysninger til analyserne og rapporterne. Økonomi og Personale er ansvarlig for udvikling af styringsmodeller og styringsredskaber. Udviklingen sker på baggrund af en vurdering af aktuelle udfordringer og i en dialog med afdelingerne og lokalcentrene. CØP er ansvarlig for udvikling af interne styringsmodeller i MKB. CØP er ansvarlig for udarbejdelse af interne styringsmodeller for BA. For begge kunder gælder, at det som udgangspunkt er de centrale styringsmodeller der følges. Økonomi er hovedsagligt ansvarligt for udvikling af styringsmodellerne. Faglige afdelinger inddrages efter behov. Hvis der sker ændringer i de decentrale modeller, inddrages decentrale ligeledes i drøftelserne. 17

19 Systemejerskab Økonomi i BA er systemejer for størstedelen af kommunens It-løsninger til understøttelse af økonomi-, sags- og ressourcestyring, E- indkøb, personale, løn- og fravær samt LOS (Linje Organisations System, der trækkes på af alle KMD-løsninger). Opgaven udmøntes på strategisk niveau (direktørniveau) ved deltagelse i samarbejdsfora med kommunens leverandører af IT-løsninger på de pågældende områder, på strategisktaktisk niveau ved sekretariatsbetjening af og deltagelse i Strategigruppen, et ledelsesfora med repræsentation fra alle afdelinger i Aarhus Kommune og på operationelt niveau ved formandskab og deltagelse i en række koncern tværgående ERFA-grupper (funktionsgrupper). Økonomi i BA varetager forskellige koncernopgaver i forhold til de nævnte IT-løsninger, f.eks. Fællesadministrationen varetager opgaver vedrørende drift af kommunens økonomiløsning. Brugeradministration forstås således af Fællesadministrationen. Opgaven omfatter oprettelse af brugere, tildeling af roller og autorisationer, afhjælpning af fejl. Denne del af opgaven udføres også for BA. Der er desuden en delopgave med kontakt til systemejer (BA) og leverandør (KMD). Der er etableret en omfattende netværksstruktur med øvrige magistratsafdelinger på dette område (funktionsgrupper). Etablering og drift af snitflader til eksterne systemer (i forhold til økonomiløsningen) varetages som led i systemopgaven. Der er bl.a. snitflader til forsyningsområdets afregningssystemer, til Natur og Vej Services egen økonomi- 18

20 opsætning af budgetversioner, teknisk vedtagelse af budget, opsætning af perioder (periodestyring) i økonomisystem, vedligeholdelse af forretningsrollekatalog i forhold til OPUS mv. Via funktionsgrupper og efter evt. høring/beslutning i Strategigruppen forestår Økonomi i BA koordinering af anvendelsen af kommunens ITsystemer på de nævnte områder, herunder udvikling af best practice (forretningsgangsbeskrivelser), opfølgning på fejl, håndtering af ændringsønsker samt projektledelse og deltagelse i udviklingsprojekter ifht. IT-understøttelsen. løsning (Navision), samt til en lang række andre regningsudstedende systemer. Opgaven omfatter endvidere undervisning og vejledning i den daglige brug af økonomiløsningen, samt tiltag til optimering af opgavevaretagelsen indenfor området. 19

Den centrale stab organisering, indsatser og proces

Den centrale stab organisering, indsatser og proces 06-05-2015 Arne Kristensen Direkte: 7257 7008 Mail: akr@jammerbugt.dk Den centrale stab organisering, indsatser og proces Baggrund Direktionen har med Økonomiudvalgets godkendelse besluttet at ændre den

Læs mere

Bilag 1. Tværgående. OPGAVEN UDFØRELSE FORVENTNINGER TIL FONDEN Udarbejdelse af forretningsgangsbeskrivelser

Bilag 1. Tværgående. OPGAVEN UDFØRELSE FORVENTNINGER TIL FONDEN Udarbejdelse af forretningsgangsbeskrivelser Bilag 1 Tværgående OPGAVEN UDFØRELSE FORVENTNINGER TIL FONDEN Udarbejdelse af forretningsgangsbeskrivelser indenfor ges efter CØP udarbejder forretningsgangene Revisionen indra- Evt. honorarer til revision

Læs mere

Bilag 8. Principper for implementering af ændringer af kontoplan vedr. opgørelse af udgifterne til administration

Bilag 8. Principper for implementering af ændringer af kontoplan vedr. opgørelse af udgifterne til administration Bilag 8 Emne: Til: Kopi: til: Ændring af kontoplan 1. fællesmøde mellem Økonomiudvalget og Magistraten Byrådets medlemmer Den 3. september 2012 Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling Principper for implementering

Læs mere

REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL KONTORCHEF PERSONALE KONTORCHEF LEDELSE & ORGANISATION BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE

REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL KONTORCHEF PERSONALE KONTORCHEF LEDELSE & ORGANISATION BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL KONTORCHEF PERSONALE KONTORCHEF LEDELSE & ORGANISATION BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE BØRN OG UNGE SØGER TO STRATEGISK HANDLENDE KON- TORCHEFER

Læs mere

Handleplan på baggrund af revisionens anbefalinger

Handleplan på baggrund af revisionens anbefalinger Delopgave 1: Vurdering af de enkelte afdelingers procedure for regnskabsføring, økonomiopfølgning, ledelse og tilsyn, målsætninger samt produktivitet og effektivitet 1 Det anbefales, at der løbende foretages

Læs mere

Kasse- og regnskabsregulativ

Kasse- og regnskabsregulativ Kasse- og regnskabsregulativ Godkendt af Byrådet den xx maj 2014, pkt. xxx Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 1.1. Formål... 2 1.2. Godkendelse og ansvar... 2 1.3. Delegation... 2 2. Økonomistyring...

Læs mere

Kortlægning af økonomistyring Aarhus Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

Kortlægning af økonomistyring Aarhus Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Kortlægning af økonomistyring Aarhus Kommune Maj 2013 Dagens Program Indledning og præsentation Kort introduktion til kortlægning og vurderinger De 6 temaer kortlægning og vurdering Afslutning Kortlægningen

Læs mere

STATUSRAPPORTERING FOR DIREKTIONENS STARTEGISKE FOKUSOMRÅDE 8 ØKONOMI OG STYRINGSKONCEPT

STATUSRAPPORTERING FOR DIREKTIONENS STARTEGISKE FOKUSOMRÅDE 8 ØKONOMI OG STYRINGSKONCEPT STATUSRAPPORTERING FOR DIREKTIONENS STARTEGISKE FOKUSOMRÅDE 8 ØKONOMI OG STYRINGSKONCEPT Dato 04.12.2009 I forbindelse med fokusområdet blev der i juni måned udarbejdet kommissorium for arbejdet (bilag

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

5. Forenkling på økonomiområdet

5. Forenkling på økonomiområdet 5. Forenkling på økonomiområdet Kommunerne er i helt overvejende grad kendetegnet ved en meget decentral struktur på økonomiområdet, hvor institutionerne både har det økonomiske ansvar for opgaveløsningen

Læs mere

Notat. Emne Bemærkninger til Revision af årsregnskabet for 2005 Direktøren Kopi til. Den 28. august 2006. Århus Kommune

Notat. Emne Bemærkninger til Revision af årsregnskabet for 2005 Direktøren Kopi til. Den 28. august 2006. Århus Kommune Notat Emne Til Direktøren Kopi til Den 28. august 2006 Det skal indledningsvis bemærkes, at der i revisionsberetningen ikke er forhold vedr. Magistratens 5. afdeling, som Byrådet skal tage stilling til,

Læs mere

Oplæg til strategi for ledelsesinformation i Viborg Kommune

Oplæg til strategi for ledelsesinformation i Viborg Kommune Oplæg til strategi for ledelsesinformation i Viborg Kommune Godkendt på direktionsmødet den 26. november 2012 1 Indledning Ledelsesinformation (LIS) er en af direktionens indsatsområder. De kommende års

Læs mere

Direktionen. Aftale 2008. Rev. 7/1-08

Direktionen. Aftale 2008. Rev. 7/1-08 Direktionen Aftale 2008 Rev. 7/1-08 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 1.0 INDLEDNING... 2 2.0 DEN POLITISKE RAMME... 3 3.0 DEN FAGLIGE RAMME... 4 4.0 EGEN RAMME... 4 5.0 DEN ADMINISTRATIVE RAMME...

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C INDSTILLING Til Århus Byråd Den 24. maj 2005 via Magistraten Tlf. nr.: 8940 2280/8940 2285 Jour. nr.: M0/2003/00973

Læs mere

Koncernledelsen, bestående af direktionen, afdelings- og stabschefer, medvirker til at skabe tværgående sammenhæng i organisationen.

Koncernledelsen, bestående af direktionen, afdelings- og stabschefer, medvirker til at skabe tværgående sammenhæng i organisationen. Notat vedr. administrativ hovedstruktur i Silkeborg Kommune Indhold Den administrative hovedstruktur 1. Direktionen 2. Koncernledelsen 3. Direktører 4. Afdelings- / stabschefer Den administrative hovedstruktur

Læs mere

Strateginotat for Personaleafdelingen 2014/15

Strateginotat for Personaleafdelingen 2014/15 Strateginotat for Personaleafdelingen 2014/15 De overordnede strategier Personaleafdelingens virke skal understøtte direktionens strategier. Kommunaldirektøren har peget på følgende strategiske udfordringer

Læs mere

Til skoleledelse og dagtilbudsleder. Dato: 27. januar 2015. Administrative fællesskaber mellem skole og dagtilbud

Til skoleledelse og dagtilbudsleder. Dato: 27. januar 2015. Administrative fællesskaber mellem skole og dagtilbud Til skoleledelse og dagtilbudsleder Dato: 27. januar 2015 Administrative fællesskaber mellem skole og dagtilbud Som bekendt har byrådet besluttet, at der som en del af Børn og Unges effektiviseringsforslag

Læs mere

Fredensborg Kommunes styringsfilosofi Central styring decentral ledelse

Fredensborg Kommunes styringsfilosofi Central styring decentral ledelse Fredensborg Kommunes styringsfilosofi Central styring decentral ledelse April 2013 1 Sammenhæng og enkelhed Denne pjece beskriver Fredensborg Kommunes styringsfilosofi. Styringsfilosofien bygger princippet

Læs mere

Ændring i antallet af de boliger, hvortil der skal leveres tilbud efter lov om social service kan kun ske efter aftale mellem parterne.

Ændring i antallet af de boliger, hvortil der skal leveres tilbud efter lov om social service kan kun ske efter aftale mellem parterne. i - Aftaleperiode og opsigelse Nærværende aftale træder i kraft på tidspunktet for beboernes indflytning i boligerne tilhørende Den selvejende almene plejeboliginstitution Fortegårdens Plejeboliger. Aftalen

Læs mere

Ansvars- og opgavefordeling Distriktsstruktur Greve Kommune 10. april 2012 Distriktsleder Pædagogisk leder Administrative medarbejdere

Ansvars- og opgavefordeling Distriktsstruktur Greve Kommune 10. april 2012 Distriktsleder Pædagogisk leder Administrative medarbejdere Uddannelse og kompetencer Ansvars- og opgavefordeling Distriktsstruktur Greve Kommune 10. april 2012 Distriktsleder Pædagogisk leder Administrative medarbejdere Pædagogisk uddannet med solid Pædagogisk

Læs mere

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 DENNE FORRETNINGSORDEN Forretningsorden 1. Landsstyrelsen (LS) fastsætter selv sin interne forretningsorden jf. vedtægterne. Forretningsordenen

Læs mere

Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden

Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden Præsentation af Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden er den største af 5 lokale kredse i Dansk Sygeplejeråd, med ca. 22.000 medlemmer og ca. 900 tillidsvalgte (500

Læs mere

Forretningsgang omkring interne kontroller og ledelsestilsyn i forbindelse med hjemtagelse af statsrefusion.

Forretningsgang omkring interne kontroller og ledelsestilsyn i forbindelse med hjemtagelse af statsrefusion. Forretningsgang omkring interne kontroller og ledelsestilsyn i forbindelse med hjemtagelse af statsrefusion. Økonomistaben SBSYS j.nr. 00.01.00-Ø36-1-11 Udarbejdet af Per Sørensen 20. december 2010 Indledning

Læs mere

Forslag om fremtidig personale og økonomistyring. Indhold. Forslag november 2012. Ledernes personale- og økonomistyring Projekt Ny Koncernløsning

Forslag om fremtidig personale og økonomistyring. Indhold. Forslag november 2012. Ledernes personale- og økonomistyring Projekt Ny Koncernløsning Forslag om fremtidig personale og økonomistyring Forslag november 2012 Indhold Indledning... 2 Vedrørende 1. udfordring fælles rapporter... 3 Vedrørende 2. udfordring overblik over refusioner... 4 Vedrørende

Læs mere

Job- og personprofil Centerchef. Center for Arealer og Ejendomme

Job- og personprofil Centerchef. Center for Arealer og Ejendomme Job- og personprofil Centerchef Center for Arealer og Ejendomme April 2013 Side 1 af 8 1. Om Lyngby-Taarbæk Kommune og den nye administrative hovedstruktur Lyngby-Taarbæk Kommune har ca. 52.000 indbyggere

Læs mere

Kasse- og Regnskabsregulativ for Middelfart Kommune

Kasse- og Regnskabsregulativ for Middelfart Kommune Kasse- og Regnskabsregulativ for Middelfart Kommune Regulativet er udarbejdet i henhold til Styrelseslovens 42, stk. 7. Indholdsfortegnelse 1 GENERELLE FORVALTNINGSBESTEMMELSER... 3 1.1 Indledning... 3

Læs mere

Notat. Samarbejde på tværs i Aarhus Kommune. Til Styreforms- og Strukturudvalget. Den 9. november 2012. Aarhus Kommune. 1) Det formelle grundlag

Notat. Samarbejde på tværs i Aarhus Kommune. Til Styreforms- og Strukturudvalget. Den 9. november 2012. Aarhus Kommune. 1) Det formelle grundlag Notat Til Styreforms- og Strukturudvalget Den 9. november 2012 Samarbejde på tværs i Aarhus Kommune 1) Det formelle grundlag Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling Magistraten I henhold til styrelsesvedtægtens

Læs mere

Administration. Når selskaber varetager de rigtige opgaver rigtigt og derigennem udvikler hele selskabet.

Administration. Når selskaber varetager de rigtige opgaver rigtigt og derigennem udvikler hele selskabet. Administration Når selskaber varetager de rigtige opgaver rigtigt og derigennem udvikler hele selskabet. Fra strategi til resultater i forsyningssektoren 2 Når selskaber varetager de rigtige opgaver rigtigt

Læs mere

JOBPROFIL. Vicedirektør Den Sociale Virksomhed

JOBPROFIL. Vicedirektør Den Sociale Virksomhed JOBPROFIL Vicedirektør Den Sociale Virksomhed 1. Indledning Den Sociale Virksomhed, Region Hovedstaden har bedt Genitor ApS om at assistere i forbindelse med rekrutteringen af en vicedirektør. Jobprofilen

Læs mere

ØKONOMI & LØN Dato 19-08-2009

ØKONOMI & LØN Dato 19-08-2009 ØKONOMI & LØN Dato 19-08- I Nordfyns Kommune er Økonomi og Løn samlet i en central stabsafdeling, som servicerer internt. Afdelingens opgaver kan beskrives som: styringsmæssige overfor Direktionen serviceopgaver

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Børn og Unge. Den 17. oktober 2013. Aarhus Kommune

Indstilling. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Børn og Unge. Den 17. oktober 2013. Aarhus Kommune Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Børn og Unge Den 17. oktober 2013 Magistratsafdelingen for Børn og Unge sender hermed Børn og Ungebyrådets indstilling om fælles ungeplatform, og Børn og Unges

Læs mere

Fælles tandreguleringsklinik i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk Kommuner

Fælles tandreguleringsklinik i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk Kommuner 22.4.2010 1 Fælles tandreguleringsklinik i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk Kommuner J.nr.: 16.21.12.G00 Sagsid: 997520 Initialer: Kam.sf Sagsfremstilling I maj/juni

Læs mere

Overordnede økonomistyringsprincipper for Silkeborg Kommune

Overordnede økonomistyringsprincipper for Silkeborg Kommune Overordnede økonomistyringsprincipper for Silkeborg Kommune Økonomistaben August 2006 Revideret november 2009 Revideret november 2010 De overordnede økonomistyringsprincipper er udarbejdet i henhold til

Læs mere

Ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015

Ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Indholdsfortegnelse 1. Formål... 3 2. Ramme for ledelsesudviklingen... 5 3. Opbygning... 7 4. Kompetencehjul

Læs mere

Bilag 2 B Udvidet - Ydelseskatalog og opgavesplit for år 2011 - Løn og personaleadministration

Bilag 2 B Udvidet - Ydelseskatalog og opgavesplit for år 2011 - Løn og personaleadministration Bilag 2 B Udvidet - Ydelseskatalog og opgavesplit for år 2011 - Løn og personaleadministration Lønudbetaling og korrektioner Tiltrædelse Stillingsbesættelse ns eget ansvar Udarbejdelse af stillingsopslag

Læs mere

Slagelse Kommune. Rekruttering af afdelingsleder for Løn og Personale

Slagelse Kommune. Rekruttering af afdelingsleder for Løn og Personale 4. september 2013. Baggrund Slagelse Kommune Rekruttering af afdelingsleder for Løn og Personale Job- og personprofil Slagelse Kommune har besluttet af sammenlægge de to eksisterende afdelinger Løn og

Læs mere

Orientering om den videre proces og implementering

Orientering om den videre proces og implementering Dato: 14. december 2011 Brevid: 1556479 Orientering om den videre proces og implementering Når Regionsrådet har godkendt en ny organisationsmodel, der bygger på 5 sygehusledelser, skal direktionen igangsætte

Læs mere

Analyse af økonomistyringsniveauet i Københavns Kommune - supplement

Analyse af økonomistyringsniveauet i Københavns Kommune - supplement Analyse af økonomistyringsniveauet i Københavns Kommune - supplement Indledning Deloitte Revisionsaktieselskab har som led i forberedelsen af den kommende revision for 2009 gennemført en interviewbaseret

Læs mere

Notat. Budget og Regnskabs bemærkninger til afdelingernes budget 2014-2017. 1. Indledning. 2. Udgiftsændringer siden budget 2013.

Notat. Budget og Regnskabs bemærkninger til afdelingernes budget 2014-2017. 1. Indledning. 2. Udgiftsændringer siden budget 2013. Notat Til: Magistraten Den 6. juni 2013 Budget og Regnskabs bemærkninger til afdelingernes budget 2014-2017 Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling 1. Indledning Dette notat beskriver de ændringer og forhold,

Læs mere

Økonomi årsberetning 2007

Økonomi årsberetning 2007 Økonomi årsberetning 2007 Formål med årsberetningen Såfremt Faaborg-Midtfyn Kommune skal forsætte den positive kvalitetsudvikling via dialog, mål og aftaler, kræver det løbende opfølgning, evaluering og

Læs mere

Økonomi- og indkøbschef

Økonomi- og indkøbschef Stillings- og personprofil Økonomi- og indkøbschef Norddjurs Kommune Opdragsgiver Norddjurs Kommune Adresse Torvet 3 8500 Grenaa Telefon 89 59 10 00 Stilling Økonomi- og indkøbschef Refererer til Afdelingen

Læs mere

Revisionsberetning nr. 20

Revisionsberetning nr. 20 Revisionsberetning nr. 20 Direktionens bemærkninger NOTAT Økonomistab Revisionens bemærkning Drøftelser med ledelsen om besvigelser Under revisionen har vi forespurgt ledelsen om risikoen for besvigelser.

Læs mere

Administration m.v. Opgaverne skal løses i tæt kontakt med politikere, bysamfund, virksomheder, organisationer og magistratsafdelingerne i kommunen.

Administration m.v. Opgaverne skal løses i tæt kontakt med politikere, bysamfund, virksomheder, organisationer og magistratsafdelingerne i kommunen. Administration m.v. 1. Ydre vilkår, grundlag og strategi Sektor dækker Borgmesterens Afdeling. Borgmesterens Afdeling varetager de overordnede og tværgående opgaver i Aarhus Kommune inden for betjening

Læs mere

Partneraftale. Formålet med partnerskabsaftalen vil derfor være at skabe en it-governancemodel der kan:

Partneraftale. Formålet med partnerskabsaftalen vil derfor være at skabe en it-governancemodel der kan: Partneraftale Randers Kommune og KMD indgår nærværende partneraftale der, gennem et tæt samarbejde om optimal anvendelse af IT-løsninger, skal bidrage til at effektivisere kommunens ressourceudnyttelse.

Læs mere

Strategi for ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015

Strategi for ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Strategi for ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Strategi for ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Indholdsfortegnelse 1. Formål med strategi for ledelsesudvikling... 3 2. Ledelsesudviklingsstrategiens

Læs mere

Århus Kommune *!% % %+!% $ $, % + #! -./, & 0 + /+!-1,-2 * '/% /!% $$% &', (% )3 + %! +! 4 # 3 # 5 + & 7 3! #*, 0/ +% $*! 8$%!!-2 * * 9!$, / -2! +!

Århus Kommune *!% % %+!% $ $, % + #! -./, & 0 + /+!-1,-2 * '/% /!% $$% &', (% )3 + %! +! 4 # 3 # 5 + & 7 3! #*, 0/ +% $*! 8$%!!-2 * * 9!$, / -2! +! " #$% &'(% )%* * % % %+ % $ $, % + # -./, & 0 + /+-1,-2 * '/% / % $$% &', (% )3 + % + 4 # 34 3 # 5 + & 3%$ 6+ 7 3 #+ #*, + 0/ +% $* 8$%-2 * * 9$, / -2 +0 :3 + ' ;, %* (% ):/))/93 / -1 :

Læs mere

ØKONOMISKE RETNINGSLINJER

ØKONOMISKE RETNINGSLINJER ØKONOMISKE RETNINGSLINJER 1. Indledning l Landsforeningens vedtægter (kapitel 5) er fastlagt en række krav til foreningens økonomistyring, l landsledelsens forretningsorden henvises der til nærværende

Læs mere

Chef for Ejendomme, Aarhus Kommune

Chef for Ejendomme, Aarhus Kommune December, 2014 Job- og personprofil vedrørende stillingen som Chef for Ejendomme, Aarhus Kommune Den hidtidige chef for Ejendomme har fået nyt job i en anden kommune. Vi søger derfor en ny chef til et

Læs mere

Der indgås følgende driftsaftale mellem Faaborg-Midtfyn Kommune og Den selvejende institution Øhavsmuseet Faaborg.

Der indgås følgende driftsaftale mellem Faaborg-Midtfyn Kommune og Den selvejende institution Øhavsmuseet Faaborg. DRIFTSAFTALE Der indgås følgende driftsaftale mellem Faaborg-Midtfyn Kommune og Den selvejende institution Øhavsmuseet Faaborg. Den selvejende institution Øhavsmuseet Faaborg er omfattet af offentlighedsloven

Læs mere

Skolefritidsordningen har en leder (SFO-leder), og tre FPL er, heraf den ene som souschef. Disse 4 udgør SFOens ledelsesteam.

Skolefritidsordningen har en leder (SFO-leder), og tre FPL er, heraf den ene som souschef. Disse 4 udgør SFOens ledelsesteam. SFO - ledelsesteam: Det er ledelsens opgave at sikre en optimal fungerende SFO indenfor de rammer og konkrete vilkår, som bl.a. er beskrevet i folkeskoleloven, kommunens/b/u forvaltningens mål nævnt i

Læs mere

Job- og personprofil for viceområdechefer

Job- og personprofil for viceområdechefer Job- og personprofil for viceområdechefer Direktionsledelse Hvert af de 9 områder i Sundhed og Omsorg i Aarhus Kommune ledes af en direktion, som tilsammen besidder kompetencerne indenfor både faglig,

Læs mere

Lejre Kommune. 10-12-2013 Side 1. Økonomiudvalget. ØU - Indsatser til forbedret økonomistyring i Lejre Kommune Sagsnr.: 13/20448

Lejre Kommune. 10-12-2013 Side 1. Økonomiudvalget. ØU - Indsatser til forbedret økonomistyring i Lejre Kommune Sagsnr.: 13/20448 10-12-2013 Side 1 ØU - Indsatser til forbedret økonomistyring i Lejre Kommune Sagsnr.: 13/20448 Resumé: og Kommunalbestyrelsen har besluttet, at den økonomiske styring i Lejre Kommune skal forbedres. Både

Læs mere

Godkendt af byrådet den 12.04.2010. Principper for økonomistyring

Godkendt af byrådet den 12.04.2010. Principper for økonomistyring Godkendt af byrådet den 12.04.2010 Principper for økonomistyring Indholdsfortegnelse 1. GENERELT... 3 1.1. Lovgrundlag... 3 1.2. Formål... 3 1.3. Rollefordelingen mellem det politiske og det admini-...

Læs mere

Job- og personprofil for afdelingschef Natur og Miljø

Job- og personprofil for afdelingschef Natur og Miljø Job- og personprofil for afdelingschef Natur og Miljø 1. Stillingen... 2 2. Dine opgaver på kort sigt... 2 3. Din Baggrund... 3 4. Ansættelsesvilkår... 3 5. Natur- og Miljøafdelingen... 4 6. Skive Kommune...

Læs mere

FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Kasse- og regnskabsregulativ Bilag vedr.: Budgetansvar og økonomisk ledelsestilsyn Forslag Senest ajourført 6. december 2006 1 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING...3 2. BUDGETANSVAR...3

Læs mere

Job- og personprofil til stilling som udbudsjurist/-konsulent (1-årigt vikariat) i Favrskov Komune

Job- og personprofil til stilling som udbudsjurist/-konsulent (1-årigt vikariat) i Favrskov Komune Job- og personprofil til stilling som udbudsjurist/-konsulent (1-årigt vikariat) i Favrskov Komune 1 1. Baggrund Sekretariatet for Job og Økonomi søger en udbudsjurist/-konsulent til et 1-årigt vikariat.

Læs mere

Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011

Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011 Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011 Dok.nr: 727-2011-5834 2 Indledning. I årets løb anvendes de afsatte midler i overensstemmelse med det vedtagne budget og dets forudsætninger. Midlerne

Læs mere

Aftale for Team Myndighed

Aftale for Team Myndighed Aftale for Team Myndighed Overskrifter for aftalens mål 1 Effektmål 2 Målrettet sagsbehandling 3 Økonomistyring Dato: 16.12.2014 Aftale mellem Susanne Strandkjær Centerchef Henrik Otto Teamchef Underskrift

Læs mere

Projekt Ny organisationsstruktur

Projekt Ny organisationsstruktur 1. Vision Kommuneqarfik Sermersooq er en kommune i fremdrift, der prioriterer udvikling, vækst og nytænkning. Med borgeren i centrum skal kommune til stadighed udvikles, således at borgerne opnår den bedst

Læs mere

rollefordeling på både det politiske og administrative niveau hvilke udfordringer kommunen står overfor

rollefordeling på både det politiske og administrative niveau hvilke udfordringer kommunen står overfor Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 16. december 2009 Sagsbehandler Lene Andersen Økonomistyring i Esbjerg Kommune 1. Indledning Dette notat om økonomistyring i Esbjerg Kommune er udarbejdet for at give et

Læs mere

JOBPROFIL. Skolechef, Roskilde Kommune

JOBPROFIL. Skolechef, Roskilde Kommune JOBPROFIL Skolechef, Roskilde Kommune 1. Indledning Roskilde Kommune har bedt Genitor ApS om at assistere i forbindelse med rekrutteringen af en ny skolechef. Jobprofilen er udarbejdet af Genitor ApS,

Læs mere

Job- og personprofil for leder af Regnskabsafdelingen

Job- og personprofil for leder af Regnskabsafdelingen Job- og personprofil for leder af Regnskabsafdelingen 1. BAGGRUND Stillingen er genopslået på baggrund af for få kvalificerede kandidater i første omgang. Lederen af vores regnskabsafdeling har valgt at

Læs mere

Direktionen udarbejder oplæg til overordnet politik for det samlede klima- og miljøområde

Direktionen udarbejder oplæg til overordnet politik for det samlede klima- og miljøområde initierede temaer Eget mål Klima og miljø Direktionen udarbejder oplæg til overordnet politik for det samlede klima- og miljøområde Direktionen sikrer, at de politisk vedtagne handleplaner iværksættes.

Læs mere

Udkast til forløb for de Lokale lønforhandlinger 2013 2015

Udkast til forløb for de Lokale lønforhandlinger 2013 2015 Bilag Udkast til forløb for de Lokale lønforhandlinger 2013 2015 1. Direktionens strategi for Lokal løndannelse uden forlodsfinansiering: Ved overenskomstforhandlingerne i 2013 er der fortsat lokal løndannelse,

Læs mere

Den Jyske Opera Rekruttering af ny administrationschef Job- og personprofil Baggrund

Den Jyske Opera Rekruttering af ny administrationschef Job- og personprofil Baggrund 18.02.2015. Den Jyske Opera Rekruttering af ny administrationschef Job- og personprofil Baggrund Den Jyske Opera søger ny administrationschef. Den Jyske Opera Den Jyske Opera / Danish National Opera er

Læs mere

Administrationens kommentarer til revisionens afsluttende beretning for regnskab 2010

Administrationens kommentarer til revisionens afsluttende beretning for regnskab 2010 Dato: 12. september 2011 Brevid: 1477655 Administrationens kommentarer til revisionens afsluttende beretning for regnskab 2010 Indledning Regionen har modtaget den afsluttende revisionsberetning for 2010

Læs mere

Rungsted Havn. Økonomistyringsmodel. PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 77 12 31

Rungsted Havn. Økonomistyringsmodel. PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 77 12 31 Rungsted Havn Økonomistyringsmodel PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 77 12 31 Indledning Økonomiudvalget i Hørsholm Kommune har på møde den 18. september 2014

Læs mere

REGLER FOR ØKONOMISK DECENTRALISERING HADERSLEV KOMMUNE. fra 2010

REGLER FOR ØKONOMISK DECENTRALISERING HADERSLEV KOMMUNE. fra 2010 Acadre 09/28381 Lb. nr. 209844 REGLER FOR ØKONOMISK DECENTRALISERING i HADERSLEV KOMMUNE fra 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 2. Hvem er omfattet... 3 3. Èn økonomisk ramme pr. driftsenhed...

Læs mere

Handleplan og prioriterede indsatsområder på baggrund af BDO s anbefalinger Center for Unge (CFU)

Handleplan og prioriterede indsatsområder på baggrund af BDO s anbefalinger Center for Unge (CFU) Handleplan og prioriterede indsatsområder på baggrund af BDO s anbefalinger Center for Unge (CFU) 1. Indledning På baggrund af budgetstyringsanalysen og de heraf afstedkomne anbefalinger fra BDO, er følgende

Læs mere

Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Solgaven

Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Solgaven Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Solgaven Nærværende driftsoverenskomst vedrører driften af den selvejende institution Solgaven, Skovbakken 126, 3520 Farum. Solgaven

Læs mere

Følgende notater kan med fordel læses samtidig med nærværende Vision og strategi:

Følgende notater kan med fordel læses samtidig med nærværende Vision og strategi: Torvegade 74, 6700 Esbjerg Dato 13. oktober 2011 Sagsbehandler Knud-Erik Larsen Telefon direkte 76 16 24 92 E-mail knlar@esbjergkommune.dk EK Ledelsesinformation Vision og strategi Styregruppen godkendte

Læs mere

Dagsorden. Hovedudvalget holder møde den, 6. februar 2013 kl. 8.30-11 i mødelokale F på Rådhuset.

Dagsorden. Hovedudvalget holder møde den, 6. februar 2013 kl. 8.30-11 i mødelokale F på Rådhuset. ALLERØD KOMMUNE Hovedudvalget Dagsorden Hovedudvalget holder møde den, 6. februar 2013 kl. 8.30-11 i mødelokale F på Rådhuset. Afbud: Anne Steffensen, Brigitta Pranov, Christine Christensen, Jytte Bartels,

Læs mere

Borgerservice og administration opfølgning på indsatsområder 2011

Borgerservice og administration opfølgning på indsatsområder 2011 Borgerservice og administration opfølgning på indsatsområder 2011 2. Indsatsområder under Økonomiudvalget 2.1 Rekruttere, fastholde og udvikle de rigtige medarbejdere Det er afgørende at kunne rekruttere,

Læs mere

Uddannelse og organisatorisk placering

Uddannelse og organisatorisk placering Uddannelse og organisatorisk placering (aftaleholder) Pædagogisk uddannet med ledelseserfaring og skal have relevant videreuddannelse i ledelse (vigtigt med ledelsesuddannelse da områdelederen skal lede

Læs mere

Morgendagens administrative medarbejder i kommunerne. Fremtidens kompetencer i en effektiviseringstid

Morgendagens administrative medarbejder i kommunerne. Fremtidens kompetencer i en effektiviseringstid Morgendagens administrative medarbejder i kommunerne Fremtidens kompetencer i en effektiviseringstid 2 Titel Morgendagens administrative medarbejder i kommunerne Fremtidens kompetencer i en effektiviseringstid

Læs mere

Favrskov Kommune Budget 2016 Driftsforslag

Favrskov Kommune Budget 2016 Driftsforslag Nr. R-101 Effektivisering på alle fagområder Politikområde Tværgående I forbindelse med Byrådets vedtagelse af budgetprocessen foreslog administrationen, at der som noget nyt udarbejdes et forslag om en

Læs mere

Ledelse i Frederikssund 2015

Ledelse i Frederikssund 2015 Ledelse i Frederikssund 2015 December 2014 Ledelse i Frederikssund Kommune Ledelse er et fag og professionel ledelse af vores institutioner og afdelinger i Frederikssund Kommune er afgørende for både kvalitet

Læs mere

Økonomistyring sådan gør vi. Introduktion til den nye kommunalbestyrelse

Økonomistyring sådan gør vi. Introduktion til den nye kommunalbestyrelse Økonomistyring sådan gør vi Introduktion til den nye kommunalbestyrelse INDLEDNING... 2 1. ØKONOMISTYRING OG ØKONOMISKE STYRINGSPRINCIPPER... 2 1.1 ØKONOMISKE STYRINGSPRINCIPPER... 2 1.2 KASSE- OG REGNSKABSREGULATIVET...

Læs mere

Ledere i Region Midtjylland. Delegerings- og kompetencefordelingsregler på løn- og personaleområdet

Ledere i Region Midtjylland. Delegerings- og kompetencefordelingsregler på løn- og personaleområdet Ledere i Region Midtjylland Regionshuset Viborg Koncern HR, Løn og Personale Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 www.regionmidtjylland.dk Dato: 8.12.2010 Delegerings- og kompetencefordelingsregler

Læs mere

JOBPROFIL. Ældre- og Sundhedschef Hillerød Kommune

JOBPROFIL. Ældre- og Sundhedschef Hillerød Kommune JOBPROFIL Ældre- og Sundhedschef Hillerød Kommune 1. Indledning Hillerød Kommune har bedt Genitor ApS om at assistere i forbindelse med rekrutteringen af en ny Ældre- og Sundhedschef. Jobprofilen er udarbejdet

Læs mere

Partneraftale. Formålet med partnerskabsaftalen vil derfor være at skabe en it-governancemodel der kan:

Partneraftale. Formålet med partnerskabsaftalen vil derfor være at skabe en it-governancemodel der kan: Partneraftale Randers Kommune og KMD har pr. 15.01.07 indgået nærværende partneraftale der, gennem et tæt samarbejde om optimal anvendelse af IT- løsninger, skal bidrage til at effektivisere kommunens

Læs mere

Referat for ekstraordinært møde Økonomiudvalget

Referat for ekstraordinært møde Økonomiudvalget Referat for ekstraordinært møde Økonomiudvalget : Mandag den 23. marts 2015 Mødetidspunkt: Kl. 20:35 Sluttidspunkt: Kl. 20:40 Mødested: Det Røde Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Benedikte Kiær

Læs mere

Effektivisering på det administrative område Sag: 00.30.00-Ø02-1-10 Morten Bentsen Økonomi 29-11-2010. Indledning

Effektivisering på det administrative område Sag: 00.30.00-Ø02-1-10 Morten Bentsen Økonomi 29-11-2010. Indledning Effektivisering på det administrative område Sag: 00.30.00-Ø02-1-10 Morten Bentsen Økonomi 29-11-2010 Indledning Faaborg-Midtfyn Kommune har hvert år reduceret antallet af administrative medarbejdere.

Læs mere

ØKONOMISK STYRINGSPOLITIK

ØKONOMISK STYRINGSPOLITIK ØKONOMISK STYRINGSPOLITIK (Regulativ for kasse og regnskabsvæsen) Version 2.0 Ajourført 15. marts 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE GENERELT... 4 Formål... 4 Lovgrundlag... 4 Den daglige ledelse... 5 Gyldighedsområde...

Læs mere

Esbjerg Kommune Teknik & Miljø Rekruttering af sekretariatschef

Esbjerg Kommune Teknik & Miljø Rekruttering af sekretariatschef 11.11.2014. Esbjerg Kommune Teknik & Miljø Rekruttering af sekretariatschef Job- og personprofil Baggrund Vi søger sekretariatschef i Teknik og Miljø til landets 5. største kommune og Danmarks EnergiMetropol.

Læs mere

Regler for regnskab i BRK. - Kasse- og Regnskabsregulativ

Regler for regnskab i BRK. - Kasse- og Regnskabsregulativ Regler for regnskab i BRK - Kasse- og Regnskabsregulativ Indhold 1 INDLEDNING... 3 1.1 Generelt... 3 1.2 Formål... 3 1.3 Bilag til regulativet... 3 1.4 Forretningsgangsbeskrivelser... 3 1.5 Revision...

Læs mere

Projekt administrativ forenkling - status på de 62 delprojekter, maj 2009

Projekt administrativ forenkling - status på de 62 delprojekter, maj 2009 forenkling - status på de 62 delprojekter, maj 2009 Samarbejde og rollefordeling Organisering Kommunikation & information Nr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Udarbejdelse af arbejdsgangsbeskrivelser (1) Tydeliggørelse

Læs mere

ORGANISATIONS- BESKRIVELSE

ORGANISATIONS- BESKRIVELSE ORGANISATIONS- BESKRIVELSE 1 Opbygning af Ungdommens Røde Kors Landsstyrelsen er den strategiske og politiske ledelse af Ungdommens Røde Kors. Landsstyrelsen har det overordnede ansvar for organisationen.

Læs mere

for behandling af budgettet

for behandling af budgettet Inspirationsnotat nr. 2b til arbejdet i MED-Hovedudvalg 2.11.2009 Vejledning om procedureretningslinje for behandling af budgettet Budgettet har stor indflydelse på arbejds- og personaleforhold. Retningslinje

Læs mere

TIDSPLAN RETNINGSLINIER FOR AFLÆGGELSE AF REGNSKABET FOR ÅRET. Økonomifunktion Skovvej 20 8382 Hinnerup

TIDSPLAN RETNINGSLINIER FOR AFLÆGGELSE AF REGNSKABET FOR ÅRET. Økonomifunktion Skovvej 20 8382 Hinnerup Økonomifunktion Skovvej 20 8382 Hinnerup Tlf. 8964 1010 Fax. 8664 6399 favrskov@favrskov.dk www.favrskov.dk TIDSPLAN OG RETNINGSLINIER FOR AFLÆGGELSE AF REGNSKABET 09-09-2014 Sagsnr. 710-2014-34548 Cpr.-/CVR-nr.

Læs mere

Referat fra mødet i Direktion. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Direktion. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Direktion (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Fredag den 8. august 2014 Mødested: Mødelokale 505 Mødetidspunkt: Kl. 8:30-11:30 Medlemmer: Karen Heebøll Michael Holst Vibeke

Læs mere

Regnskabsinstruks. for. kirkekasser

Regnskabsinstruks. for. kirkekasser Regnskabsinstruks for kirkekasser 1 2 1. Indledning Regnskabsinstruksen er baseret på det regel- og vejledningsgrundlag for de lokale kirkelige kasser, der findes på Folkekirkens Digitale Arbejdsplads

Læs mere

Slagelse Kommune. Rekruttering af afdelingsleder for Jura og Forhandling

Slagelse Kommune. Rekruttering af afdelingsleder for Jura og Forhandling 14. april 2013. Slagelse Kommune Rekruttering af afdelingsleder for Jura og Forhandling Job- og personprofil Baggrund Slagelse Kommune søger en ny afdelingsleder til Jura og Forhandling. Slagelse Kommune

Læs mere

Administrative tjeklister. Bilag 7

Administrative tjeklister. Bilag 7 Administrative tjeklister Bilag 7 Som anført i partnerskabsaftalen påhviler det partnerskabsorganisationen at have den fornødne administrative kapacitet til at sikre en forsvarlig og betryggende forvaltning

Læs mere

Rollebeskrivelser. Programroller ift. den fællesstatslige programmodel

Rollebeskrivelser. Programroller ift. den fællesstatslige programmodel Rollebeskrivelser Programroller ift. den fællesstatslige programmodel Indholdsfortegnelse Rollebeskrivelser... 1 1. Programprofiler... 3 1.1. Formand for programbestyrelse/programejer... 3 1.2. Programleder...

Læs mere

Job- og personprofil Stillingen som udviklingschef på myndighedsområdet

Job- og personprofil Stillingen som udviklingschef på myndighedsområdet Job- og personprofil Stillingen som udviklingschef på myndighedsområdet Stillingen som udviklingschef på myndighedsområdet er en lederstilling på udviklings- og forretningsorienteret område. Udviklingschefen

Læs mere

Udfordringer i Region Hovedstadens økonomistyring og hvordan en ny samlet it løsning kan understøtte en bedre udnyttelse af ressourcerne samtidig med

Udfordringer i Region Hovedstadens økonomistyring og hvordan en ny samlet it løsning kan understøtte en bedre udnyttelse af ressourcerne samtidig med Udfordringer i Region Hovedstadens økonomistyring og hvordan en ny samlet it løsning kan understøtte en bedre udnyttelse af ressourcerne samtidig med ændringer i forretningsprocesser og organisation Regionhovedstaden

Læs mere

Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009

Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009 Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009 2 Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Kære leder i Aalborg Kommune Der skrives og tales meget om nutidige og fremtidige krav til god ledelse. Samfundsudviklingen

Læs mere

Notat. Projekt vedrørende etablering af fremtidens Borgerkonsulentfunktion. Etablering af fremtidens Borgerkonsulentfunktion og

Notat. Projekt vedrørende etablering af fremtidens Borgerkonsulentfunktion. Etablering af fremtidens Borgerkonsulentfunktion og Notat Emne: Til: Kopi: til: Etablering af fremtidens Borgerkonsulentfunktion og Tværgående visitation Udvalget for Sundhed og Omsorg Den 29. november 2010 Århus Kommune Økonomi og Personale Sundhed og

Læs mere

Opfølgning på organisationsændringer i Social, Sundhed og Beskæftigelse 2013 ~ procesplan for gennemførelse af opfølgningen

Opfølgning på organisationsændringer i Social, Sundhed og Beskæftigelse 2013 ~ procesplan for gennemførelse af opfølgningen Dato Rev. 13. maj 2014 Dok.nr. 20388-14 Sagsnr. 13-3286 Ref. vije, masc, nivi Opfølgning på organisationsændringer i Social, Sundhed og Beskæftigelse 2013 ~ procesplan for gennemførelse af opfølgningen

Læs mere